OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

2 KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDT: Bağımsız Devletler Topluluğu BSS: Büyük Sanayi Sitesi CE: AB Uygunluk İşareti DPT: Devlet Planlama Teşkilatı DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı FAO: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FED: ABD Merkez Bankası FKA: Fransız Kalkınma Ajansı G-20: Gelişmekte olan 20 ülke GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi GĠB: Gelir İdaresi Başkanlığı GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla GSYĠH: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla IMF: Uluslararası Para Fonu ISO: Uluslararası Standart Organizasyonu ĠGE: İnsani Gelişme Endeksi KDV: Katma Değer Vergisi KOBĠ: Küçük ve Orta Boy Ġsletmeler KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KSS: Küçük Sanayi Sitesi OHSAS: İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OSB: Organize Sanayi Bölgesi ÖTV: Özel Tüketim Vergisi SDS: Sektörel Dış Ticaret şirketleri SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TEFE: Toptan EĢya Fiyat Endeksi TĠM: Türkiye İhracatçılar Meclisi TKB: Türkiye Kalkınma Bankası TPE: Türk Patent Enstitüsü TSE: Türk Standardları Enstitüsü OF TSO: Of Ticaret ve Sanayi Odası TUĠK: Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE: Tüketici Fiyat Endeksi WTO Dünya Ticaret Örgütü

3 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllar itibari ile Of ilçesindeki nüfus verileri Tablo 2: Of İlçesinin Yaş Grubu ve cinsiyetine Göre Dağılımı Tablo 3: Eğitim düzeyine göre Of Nüfus dağılımı Tablo 4: Of İlçesinin Temel Ekonomik Göstergeleri Tablo 5: 2012 ve 2013 Tarihi Ġtibariyle Of'ta faaliyet gösteren Bankaların Genel Profili Tablo 6: 2012 ve 2013 yıllarında Of ilçesinde vergi tahakkuku ve tahsilat oranları Tablo 7: Of ilçesinde elektrik kullanımının sınıflandırılması Tablo 8: Of ilçesine ait işsizlik oranları, işsizlerin eğitim durumları ve Yaş Grupları-2013 Tablo 9: Of ilçesinde kuru çay üreten firmaların listesi Tablo 10: Of İlçesi'nde bulunan hayvan miktarları Tablo11: Of'ta Bulunan Sanayi ĠĢletmeleri ve faaliyet alanları Tablo 12 : Gıda sektöründe faaliyet gösteren iģletmelerin isimleri ve faaliyet alanları Tablo 13: Türkiye'nin Çay İhracatı Tablo 14: Çay Sektöründe OF TSO'ya kayıtlı işletmelerin 2013 Yıl Sonu rakamları Tablo 15: Of TSO'nun Meslek Grupları ve Üye sayıları Tablo 16: OF Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihi itibariyle üye yapısı Tablo 17: 2012 ve 2013 yılında açılan ve kapanan Şirket Sayıları Tablo 18: 2013 Yılında OF TSO tarafından verilen belgeler ve tescil işlemleri sayısı Tablo 19: 2013 yılında kapasite raporu düzenlenen işletme sayısı Tablo 20: OF TSO'nun 2012 ve 2013 yılı bütçe rakamları Tablo 21: İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Yerlere Göre Dağılımı Tablo 22. İşletmelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı Tablo 23. İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Yerler İtibariyle Hukuki Statüleri Tablo 24. NACE kodlama Sistemine göre İşletmelerin Dağılımı Tablo 25: İşletmelerin üretim yapıp yapmama Durumu Tablo 26.: Üretim Yapan İşletmelerin Kapasite Raporuna Sahip Olma Durumu Tablo 27. Yurt içi ve yurt dışı satışların toplamına göre işletmelerin dağılımı Tablo 28. İşletmelerde işgörenlerin eğitim durumlarına göre dağılımı Tablo 29. İşletmelerde Yabancı Dil Bilen Eleman İstihdam Durumu Tablo 30. Yabancı dil bilen personele sahip işletmelerin faaliyet yeri itibariyle dağılımı Tablo 31. Yabancı Dil Bilen Personele Sahip İşletmelerin Hukuki Statüleri Tablo 32. İşletmelerde Ġstihdam Edilen Elemanların Bildiği Yabancı Dil

4 Tablo 33. İşletmelerin sahip olduğu belge ve sertifikalar Tablo 34. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu belge ve sertifikalar Tablo 35. İşletmelerin Fikri ve Sınaî Haklara Sahip Olma Durumu Tablo 36. Fikri Ve Sınaî Haklara sahip İşletmelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı Tablo 37. Tescilli Fikri Ve Sınai Haklara Sahip İşletmelerin Faaliyet Yerleri Tablo 38. İşletmelerin Sahip Oldukları Fikri ve Sınaî Haklara İlişkin Tescil Belgesi Tablo 39. İşletmenin ihracat yapma durumu Tablo 40. İşletmenin ihracat yapıp yapmadığının faaliyet yerine göre dağılımı Tablo 41. İşletmenin ihracat yapıp yapmadığının hukuki statüsüne göre dağılımı Tablo 42. İşletmelerin ihracat yapamama nedenleri Tablo 43. İşletmenin ihracat şekli Tablo 44. İşletmelerin ithalat yapıp yapmadığına göre dağılımı Tablo 45. İşletmelerin Teşvik belgesi kullanıp kullanmama durumu Tablo 46. Teşvik Belgesi Kullanımının İşletmelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı Tablo 47 Teşvik belgesi kullanan işletmelerin faaliyet yerlerine göre dağılımı Tablo 48. İşletmelerin Kredi kullanma durumuna göre dağılımı Tablo 49. Kredi kullanan iģletmelerin hukuki statülerine göre dağılımları Tablo 50. Kredi kullanan iģletmelerin faaliyet yerlerine göre dağılımları Tablo 51. İşletmenin Kredi Temininde Yararlandığı Kaynaklar Tablo 52. İşletmelerin Kullandığı Kredi Türü Tablo 53. İşletmelerin Önümüzdeki 3 Yıl Ġçinde Yatırım Yapma Planı Tablo 54. İşletmelerin Yatırım Yapmayı DüĢündüğü Alanlar Tablo 55. İşletmenin DanıĢmanlık Ve Eğitim Aldığı Veya Ġhtiyaç Duyduğu Alanlar Tablo 56. İşletmelerin YurtdıĢı Firmalarla ĠĢbirliği Yapmayı Ġsteyip Ġstememe Durumu Tablo 57. İşletmelerin YurtdıĢındaki Firmalarla ĠĢbirliği Ġsteğinin Türü Ve ġekli Tablo 58. İşletmelerin En Çok ĠĢbirliği Yapmak Ġstedikleri Bölgelerin Önem Sırası Tablo 59. İşletmelerin Of Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan Memnuniyet Düzeyi Tablo 60. İşletmelerin Odanın öncülük etmesini istedikleri alanlar ve önceliği Tablo 61. Of Ticaret Odasının sivil toplum faaliyetlerinin son iki yılının değerlendirmesi Tablo 62. Of Ticaret Odasının ilgi çevresiyle ve üyelerle iletişim kurma yolu

5 GRAFİKLER DİZİNİ Grafik 1: Of Ġlçesinde Örgün Öğretim Profili Grafik 2: Kaynak: Of Ġlçe Tarım Müdürlüğü Grafik 3: ĠĢletmelerin Faaliyette Bulundukları Yerlere Göre Dağılımı Grafik 4: ĠĢletmelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı Grafik 5: NACE Kodlama sistemine Göre ĠĢletmelerin Faaliyet Alanı Grafik 6: ĠĢletmelerin satıģ profili Grafik 7: ĠĢletmelerde iģgörenlerin eğitim durumlarına göre dağılımı Grafik 8. Yabancı dil bilen personele sahip iģletme oranı Grafik 9. ĠĢletmelerde yabancı dil bilen personelin dağılımı Grafik 10. ĠĢletmelerin sahip olduğu belge ve sertifikalar Grafik 11. ĠĢletmenin ihtiyaç duyduğu belge ve sertifikalar Grafik 12. ĠĢletmelerin Fikri ve Sınaî Haklara Sahip Olma Durumu Grafik 13. ĠĢletmelerin Sahip Oldukları Fikri ve Sınaî Haklara ĠliĢkin Tescil Belgesi Grafik 14. ĠĢletmenin ihracat yapma durumu Grafik 15. ĠĢletmelerin ihracat yapamama nedenleri Grafik 16. ĠĢletmenin ihracat Ģekli Grafik 17. ĠĢletmelerin ithalat yapıp yapmaması Grafik 18. ĠĢletmelerin TeĢvik belgesi kullanıp kullanmama durumu Grafik 19. ĠĢletmelerin kredi kullanma durumu Grafik 20. ĠĢletmenin Kredi Temininde Yararlandığı Kaynaklar Grafik 21. ĠĢletmelerin Kullandığı Kredi Türü Grafik 22. ĠĢletmelerin Önümüzdeki 3 Yıl Ġçinde Yatırım Yapma Planı Grafik 23. ĠĢletmelerin Yatırım Yapmayı DüĢündüğü Alanlar Grafik 24. ĠĢletmenin DanıĢmanlık Ve Eğitim Aldığı Veya Ġhtiyaç Duyduğu Alanlar Grafik 25. ĠĢletmelerin YurtdıĢı Firmalarla ĠĢbirliği Yapmayı Ġsteyip Ġstememe Durumu Grafik 26. ĠĢletmelerin YurtdıĢındaki Firmalarla ĠĢbirliği Ġsteğinin Türü Ve ġekli Grafik 27. ĠĢletmelerin En Çok ĠĢbirliği Yapmak Ġstedikleri Bölgelerin Önem Sırası Grafik 28. 0f Ticaret ve Sanayi Odasının öncülük etmesini istedikleri alanlar Grafik 29. Of Ticaret Odasının sivil toplum faaliyetlerinin son iki yılının değerlendirmesi Grafik 30. Of Ticaret Odasının ilgi çevresiyle ve üyelerle iletiģim kurma yolu

6 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. Türkiye'de Ve Dünyada Genel Durum 1.2. Of Ġlçesinin Genel Profili Ġlçenin Tarihi Mülki, Ġdari Ve Siyasi Yapılanma Nüfus Yapısı Ġlçede Eğitim Ve Öğretim Sosyo-Ekonomik Yapı Ekonomik Göstergeler Göç ve KentleĢme Ġstihdam ve ĠĢsizlik Ġlçede Tarım Ġlçede Hayvancılık Ġlçede Turizm Sanayi Gıda Sanayi Of'ta Çay Sanayi Of' Ġlçesi Yatırım Profili 2. OF TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN PROFİLİ 3.ARAŞTIRMANIN TANIMLAYICI ÇERÇEVESİ 3.1.Proje Sahibi 3.2. Projenin Adı 3.3. AraĢtırmanın Tanımı Ve Amacı 3.4. AraĢtırmanın Gerekçesi 3.5. Kısa Ve Uzun Vadeli Hedefler 4. METOT VE TEKNİKLER 4.1. Kavramsal ġema 4.2. AraĢtırmada Uygulanan Metodoloji 4.3. Kapsam ve Sınırlılıklar, AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem Kapsam ve Sınırlılıklar AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem 4.4. AraĢtırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri Ġkincil Veri Toplama Tekniği Birincil Veri Toplama Tekniği 5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 5.1. ĠĢletmelerin Faaliyet Gösterdiği Yer 5.2. ĠĢletmenin Hukuki Yapısı 5.3. NACE Kodlama Sistemine Göre ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Değerlendirme

7 5.4. ĠĢletmelerin Üretim Kapasitesi Değerlendirme 5.5. ĠĢletmelerin Mali Göstergeleri Değerlendirme 5.6. ĠĢletmelerin Ġnsan Kaynakları Profili Değerlendirme 5.7. ĠĢletmelerde Yabancı Dil Bilen Eleman Ġstihdamı Değerlendirme 5.8. ĠĢletmelerin Kalite ve Ürün/Hizmet Belgelendirme Profili Değerlendirme 5.9. ĠĢletmelerin Fikri Ve Sınai Haklar Sahiplik Profili Değerlendirme ĠĢletmenin DıĢ Ticaret Profili ĠĢletmenin Ġhracat Profili ĠĢletmelerin Ġthalat Profili ĠĢletmelerin Değerlendirme Yatırım Profili ĠĢletmelerin Kredi Kullanma Profili Değerlendirme ĠĢletmelerin Yatırım Profili Değerlendirme ĠĢletmelerin Aldığı veya Ġhtiyaç Duyduğu DanıĢmanlık ve Eğitim Profili Değerlendirme ĠĢletmelerin ĠĢbirliği Eğilimi Değerlendirme ĠĢletmelerin Of Ticaret ve Sanayi Odasından Memnuniyet Durumları ve Beklentileri Değerlendirme OF TSO'nun Bir Sivil Toplum KuruluĢu Olarak Değerlendirilme Profili Değerlendirme Üyelerin OF TSO'dan Ġstedikleri ĠletiĢim Yöntemi OF TSO'ya Ġletilmek Ġstenen Sorun ve Öneriler 6. SONUÇ VE ÖNERİLER LİTERATÜR EKLER EK 1- Trabzon Tarım Mastır Planı Çerçevesinde Uygulanması Önerilen Yeni Projeler EK 2-TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Mastır Planı Çerçevesinde Uygulanabilecek Tarımsal Üretim Dönük Yatırım Alanları

8 1. Giriş 1.1. Türkiye'de Ve Dünyada Genel Durum Türkiye ekonomisi 1980 li yıllarda dünyaya açılmaya başlamış ve 1989 yılından itibaren yeniden yapılanma sürecine girmiģtir. Bu süreçte tarım sektörünün ekonomik katma değer içindeki payı azalırken, sanayi ve hizmet sektörünün payında artıģ görülmüģtür yılında GSYĠH içinde tarım yüzde 26,1, sanayi yüzde 19,3 ve hizmetler yüzde 54,6 oranında paya sahip iken, 2008 yılında sanayinin payı yüzde 19,5 e ve hizmet sektörünün payı yüzde 72,7 ye yükselmiģ, tarım ise yüzde 7,8 e düģmüģtür. Buradan da anlaģılacağı üzere Türk ekonomisi geliģmiģ ülke ekonomilerinin yapılarına doğru bir dönüģüm içerisindedir. Sanayi sektörünün ülke ekonomisi içindeki payı çok değiģmemesine rağmen, yapısal olarak çok önemli aģamalar kaydetmiģtir. Ġhracat 2002 deki 36 milyar ABD Doları düzeyinden, 2008 de 132 milyar ABD Dolarına ulaģmıģtır. Yine bu dönemde, Türkiye ye gelen uluslararası doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında önemli bir artıģ yaģanmıģ, yılları arasında 73 milyar ABD Doları tutarında doğrudan dıģ yatırım gerçekleģmiģtir. Özel sektör tarafından ise yaklaģık 300 milyar TL tutarında sabit sermaye yatırımı yapılmıģ olup, bu tutarın yaklaģık olarak yarısı Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ) tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Yine aynı dönemde sanayi sektöründe 50 binden fazla yeni KOBĠ kurulmuģ, KOBĠ lerin sayısı ve istihdam ettikleri eleman sayıları artmıģ, ihracat yapan KOBĠ lere yılda yaklaģık 3 bin KOBĠ eklenerek yaklaģık olarak 20 bin KOBĠ ilk defa ihracat yapmaya baģlamıģtır. Ġç ve dıģ kaynaklı kredilerin KOBĠ ler tarafından kullanımı artmıģtır. Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin (KOBĠ) Türk ve dünya ekonomisinde oynadıkları kritik role iliģkin çok çeģitli çalıģmalar bulunmaktadır. Türk KOBĠ leri, özellikle Gümrük Birliği ve sonrasında gündeme gelen Avrupa Birliği (AB) aday üyeliği ile, küreselleģmenin genel rekabetçi baskılarının yanında, dünyanın en güçlü bölgesel yapılanmasının da rekabet baskısıyla yüz yüze gelmektedirler. Ancak, artık Türkiye nin AB ve G-20 gibi bloklar içerisinde yer alarak küresel düģünme yönünde ciddi adımlar atması, KOBĠ yöneticilerinin iģletmelerinin yönlerini belirlemede stratejik düģünme ve yönetme mecburiyetini beraberinde getirmektedir. Ekonomik geliģmeyi hızlandırmanın, toplumdaki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmanın, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri yaygınlaģtırmanın en etkin yolu, fırsat eģitliğinin ekonominin tüm birimlerine yayılmasıdır. Bu birimlerin temel taģı ise Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerdir (KOBĠ). Ekonomilerin geliģme motoru ve istihdam kaynağı olarak bilinen KOBĠ ler, yeni iģ imkanları yaratmakla kalmayıp, yenileģmenin ve rekabetin de en dinamik kaynağını oluģturmaktadırlar. KOBĠ ler, uluslararası pazarın taleplerine iliģkin yeni üretim yöntem-tekniklerine ve yeni pazarlama stratejilerine uyum sağlayabilecek esneklikte oldukları için sanayileģme sürecinin lokomotif gücüdür. Türkiye de KOBĠ tanımı, çalıģan sayısı bakımından AB KOBĠ tanımı ile benzeģmektedir. Ancak, Türkiye de iģletmelerin ciro ve sermaye yapılarının küçük olması nedeniyle, bu ölçütler bakımından AB KOBĠ tanımında kabul edilen değerlerin altında bir

9 değer belirlenmiģtir. AB ye uyum çerçevesinde yayınlanan KOBĠ Tanımı Yönetmeliği ne göre Türkiye de bir iģletmenin yıllık net satıģ veya yıllık mali bilanço değeri 25 milyon TL nin altında ve çalıģan sayısı 250 kiģiden az ise bu iģletme KOBĠ olarak tanımlanmaktadır yılı verilerine göre toplam 2,5 milyon iģletmenin yüzde 99,9 u KOBĠ dir. Bu iģletmeler; toplam istihdamın yüzde 81 ini, toplam üretimin yüzde 60 ını, toplam satıģların yüzde 72 sini, yatırımların yüzde 62 sini ve katma değerin yüzde 58 ini oluģturmaktadır. Buradan da anlaģılacağı üzere KOBĠ ler Türkiye ekonomisi içinde önemli bir paya sahiptir. KOBĠ lerin ekonomideki bu önemlerine karģılık, birçoğu geleneksel iģletme niteliğinde olup, yeniliklere ve değiģimlere ayak uydurmakta zorlanan, mevcut durumlarını devam ettirmeye çalıģan, rekabet gücü düģük iģletmelerdir. Bu noktada AB de KOBĠ lerin konumuna iliģkin bazı kısa notlar düģmek gerekmektedir. Zira, bu birliğe üyelik sonucunda Türk KOBĠ lerini nelerin beklediğine dikkat çekmekte fayda vardır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi AB nde de KOBĠ ler ekonomide önemli rol oynamaktadırlar. European Network for SME Research (1994) araģtırmasına göre KOBĠ ler AB deki toplam ticari organizasyonların 95 ini, toplam istihdamın 72 sini ve toplam cironun 80 ini gerçekleģtirmektedirler. KOBĠ lerde üretilen katma değerin düģük olmasında, bu iģletmelerin teknik bilgi ve beceri seviyelerinin, bilgi ve iletiģim teknolojilerine eriģim fırsatlarının ve bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan faydalanma kabiliyetlerinin sınırlı olmasının etkili olduğu bilinmektedir. Bölgelerarası dengeli kalkınma, az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeģitliliği sağlama, ferdi tasarrufları teģvik etmesi, gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirmesi, talep değiģikliklerine ve çeģitliliklerine daha kolay uyum sağlaması gibi özellikleriyle ülkemiz ekonomisi ve sosyal yapısı içinde büyük sanayi tarafından doldurulamayacak bir yeri olan KOBĠ'lerin ekonomiye sağladığı katma değerin böylesine düģük olması sadece büyük sanayiye göre ölçek dezavantajlarıyla açıklanamaz. Ülkemiz KOBĠ'lerinin çözüm bekleyen yönetim verimsizliği, kalifiye isçi eksikliği ve finansman zorlukları gibi pek çok sorunları da vardır. Türkiye Ekonomisi nin ortalama 90 lık kesimini oluģturan KOBĠ lerin, ekonomi içerisindeki katma değer oranının 25 gibi düģük bir seviyede olması, ekonominin temel dinamiği olarak gösterilen bu iģletmelerin Türkiye de üretim ve ticaret kapasitesi olarak ne derece geride kaldığının bir göstergesidir. Özellikle yaģanan ekonomik krizlerde ilk etkilenen kesim olan KOBĠ lerin, 1994, 2000, 2001 ve son yaģanan 2008 küresel krizi çerçevesinde büyük bir darbe yediğini ve reel sektör içerisinde üretim ve ticaret hadlerinin büyük oranlarda azaldığını söylemek mümkündür. KOBĠ ler, özellikle geliģmekte olan ülkeler açısından ekonominin temel dinamiklerini oluģturmaktadır. Bu yapıdaki isletmeler, gerek içsel, gerekse de dıģsal dinamiklerden kaynaklanan tüm kriz süreçlerinde en çok etkilenen iģletmelerdir. Türk ekonomisinin de temel dinamiğini KOBĠ ler meydana getirmektedir. KOBĠ'lerin oranının 90 gibi bir yüzdeye sahip olması, reel sektörün kırılgan bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Çünkü KOBĠ lerin gerek iç, gerekse de dıģ piyasadaki etki ve hâkimiyet düzeyleri, çok uluslu Ģirketlere göre düģük seviyede kalmaktadır. Bu durum ülke ekonomisi açısından büyük sıkıntıları beraberinde getirmektedir. KOBĠ lerin yeterli oranlarda fona sahip olamaması ve devletin bu yapıdaki firmaları sürekli sübvansiyon, kredi ve teģviklerle desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca bu yapıdaki firmaların kriz yönetimi konusunda eksik bilgiye sahip olması krizlerin etkilerini derinleģtirmekte ve ekonomi üzerindeki hasarını daha da arttırmaktadır kriz

10 dönemlerinde, içsel dinamiklerden kaynaklanan sorunlar yaģanmıģ ve küresel çapta bir pazar kaybı yaģanmadığı için, kriz kısa bir zaman dilimi içinde atlatılabilmiģtir yılında baģ gösteren ve "Mortgage Krizi" olarak Amerika da ortaya çıkan, zamanla tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz, Türkiye de özellikle tekstil ve otomotiv sektörü baģta olmak üzere birçok sektörü olumsuz yönde etkilemiģtir yılının ikinci yarısında dünyayı etkisi altına alan finansal krizin kaynağı, 2007 yılının baslarında ABD nin finansal yapısında ortaya çıkan sorunlardır. Mortgage krizi olarak da adlandırılan 2008 küresel krizinin arka planında, 2002 yılı sonunda FED in kısa vadeli faiz oranını 1 e çekmesi ve düģük faizlere güvenilip, bankalar tarafından tüketicilere yaygın ipotekli ev kredisi açılması yatmaktadır. Finansal krizden önce Türkiye de reel kesimde bir duraklama baģlamıģ, GSYĠH büyüme hızı 2007 de 4.5 a düģmüģtür. Tarımdaki Ģiddetli gerilemeyi ( -7.3), imalat sanayisindeki ve inģaat sanayisindeki yavaģlama (sırasıyla 5.4 ve 5) takip edince, GSYĠH deki artıģ, 2002 yılında gerçekleģen büyüme oranının da altına inmiģtir küresel krizi, birçok geliģmekte olan ülkeyi etkilediği gibi Türkiye yi de etkilemiģtir. BaĢta KOBĠ ler olmak üzere, birçok Ģirket iflas etmiģ ya da kapanma durumuna gelmiģtir. Türkiye de finansal sektörün yeteri kadar derinliğe sahip olmaması, reel sektörün bu durumdan daha fazla etkilenmesine yol açmıģtır. Devlet tarafından TCMB aracılığıyla piyasalara müdahale edilmesi ve faiz oranlarının aģağıya çekilmesi, ayrıca firmalarımızı doların az 1.70 da olsa TL rahatlatmıģtır. seviyelerine kadar yükselmesine dönemlerinde izin verilmesi, yaģanan ihracatçı krizlere oranla daha geniģ çaplı olan 2008 krizi devletin, KOBĠ lerin rekabet gücünü kaybetmemesi için daha kapsamlı teģvikler uygulamasına neden olmuģtur. Bu amaçla; Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası ile Ziraat Finansal Kiralama arasında KOBĠ Kalkındırma Kredisi anlaģması, Halk Bank ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında 2011 e kadar sürecek olan KOBĠ DönüĢüm Projesi imzalanmıģtır. Ayrıca tekstil sektöründeki KOBĠ lerin belirlenecek illere taģınmaları halinde yeni yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, kurumlar ve gelir vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi teģvikler öngörülmektedir. Öngörülen bu teģviklerle KOBĠ lerin rekabet, ihracat yapabilme gücünün arttırılması ve kriz yönetimi hakkında KOBĠ lerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi hedeflenmektedir. Bu politikalarla küresel krizden en az zararla çıkılması düģünülmektedir. Fakat bu izlenen politikaların yeterli olup olmadığı hala bir tartıģma konusudur. Global dünyada hızla değiģen teknoloji ve piyasaların küreselleģmesi, rekabet koģullarını etkilemekte ve KOBĠ ler için yeni imkânlar tanımaktadır. KüreselleĢmenin yaģanıldığı bir dönemde ülkemiz iģletmelerinin de küreselleģen dünyaya ayak uydurmaları gerektiği, uluslararası rekabete girmek için stratejik hedeflerini belirlemeleri ve teknolojik yenilikleri özümsemeleri gerekmektedir. KOBĠ'lerin rekabet gücünün arttırılması; fiyat, kalite, miktar, zamanlama, esneklik, belirli ürünlerde uzmanlaģmanın sağlanması, yenilik yapma ve Ģirket birleģmeleriyle büyüme gibi sekilerde gerçekleģtirilebilir. Bu rekabet boyutları arasında öncelikler belirlenmeli, ona göre uzun vadeli stratejiler belirlenmelidir. KOBĠ lerin desteklenmesi için farklı teģvik ve finansman araçları gerekmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda KOBĠ lerin rekabet gücünün arttırılabilmesi için; KOBĠ lerin hammadde tedarik sistemi, ortak satın alma stratejisi ile daha düģük maliyette girdi sağlayacak Ģekilde kurulmalıdır.

11 Elektrik enerjisi, doğalgaz, isçilik gibi maliyeti etkileyen unsurlara sübvansiyon sağlanmalıdır. Ġnovasyon ve AR-GE teģvikleri DanıĢma Havuzu, Ortak AraĢtırma Merkezi, vb. uygulamalar, KOBĠ lere maliyeti minimize edecek bir Ģekilde oluģturulabilir. KOBĠ lerin finansmanında vergilendirme de göz önüne alınarak uzun vadeli- düģük faizli kredi uygulamaları gerçekleģtirilebilir. Bu desteklerin, ülkede uygulanacak sanayi politikaları ve doğrudan kaynak aktarılacak kesimlere yönelik planlama araçları ile ilgili olduğu belirtilmelidir. KOBĠ ler çağın gerektirdiği profesyonel yönetim anlayıģını benimsemek zorundadır. Bu konuda, KOBĠ çalıģanlarının mesleki eğitimleri çok önemli bir yere sahiptir. ÇalıĢanlara gerekli bilgi aktarımları yapılmalı ve gerekli eğitimler verilmelidir. KOBĠ ler tüm faaliyetlerini ileri teknolojiyi kullanarak gerçekleģtirmelidirler. Ġsletmeler yüksek rekabet gücüne sahip olabilmek ve tüketici taleplerini en iyi Ģekilde karģılayabilmek için bilgisayar destekli üretim teknolojileri kullanmalıdırlar. Günümüzde KOBĠ lerin değiģime uyum sağlayabilmeleri için, çağın gereği olan teknolojik geliģmelerden biri olan internetten (e-ticaret, e-pazarlama) yararlanmalarının yaygınlaģması kaçınılmaz bir hal almıģtır. Böylece e-ticarette yaģanan hızlı geliģme, ülkemizdeki fiziki alt yapı yetersizliklerinin hızla tamamlanmasını ve gerekli hukuksal yapıya iliģkin çalıģmaların bir an önce baģlatılması ve sonuçlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. E-ticaretin geliģtirilebilmesi için devletin her Ģeyden önce, gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlaması, hukuki alt yapıyı oluģturması, e-ticareti özendirecek önlemleri alması ve ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlaması gerekmektedir. Ayrıca KOBĠ lerin bilgi-iletiģim teknolojilerinden etkin yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitimli personel sıkıntısının giderilmesi ve yeterli bilgisayar ve donanımlarına sahip olmaları konusunda desteklenmeleri gerekmektedir. KOBĠ lerin e-ticarete yönelimlerini özendirecek tedbirler ve destekler süratle uygulamaya geçirilmeli, hükümetler, e-ticareti yaygınlaģtırmak için KOBĠ lerin internete eriģim maliyetlerini minimum seviyeye düģürerek, buna karsın telekomünikasyon hizmet ve kalitesini yükseltecek tedbirler almalıdır. Ġsletmeler leasing, faktöring, risk sermayesi gibi finansal ürünlerden faydalanmalı, Kredi Garanti Fonu Uygulamalarına yönelmeli ve kriz ortamı içerisinde stoklarını kontrol altında tutmalıdır. Beklenmedik olumsuz geliģmelerle karģılaģmamak için stokların durumu hakkında sürekli olarak yöneticiler bilgilendirilmeli ve devamlı olarak stok yönetiminin yapılması sağlanmalıdır. KOBĠ lere yönelik pazar araģtırmaları, eğitim faaliyetleri için sanayi-üniversite iģbirliklerinin oluģturulması ve düzenli aralıklarla sempozyum, panel, konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir. KOBĠ lerin Ar-Ge çalıģmaları yapması için gerekli teģvik ve yardımlar sağlanmalıdır. KOBĠ lerin ihracatta etkili bir model olan Sektörel DıĢ Ticaret ġirketleri (SDS) biçiminde örgütlenmeleri konusunda bilgilendirilmeleri, özendirilmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir.

12 1.2. Of İlçesinin Genel Profili Bir yörenin ekonomik olarak geliģimi, insan kaynaklarının ve maddi kaynaklarının yeterliliğinin yanında, geliģimi etkileyen iç ve dıģ faktörlere bağlıdır. Yöredeki KOBĠ'lerin genel durumunu ve yatırım ortamını; doğal kaynaklar, tarım, ormancılık ve hayvancılık potansiyeli, teknik ve sosyal alt yapı, sanayi ve ticaret, bölgenin sahip olduğu maddi kaynaklar ile nitelikli iģgücü potansiyeli oluģturmaktadır. GeliĢme, bir süreçtir ve yörenin önceki geliģmiģlik seviyesi, bu süreci olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. GeliĢmeyi olumsuz etkileyen faktörlerin giderilmesi ve olumlu faktörlerden en fazla fayda sağlanacak Ģekilde yararlanılması, Ġlçe yöneticilerinin, hizmet sunucularının, üreticilerin ve meslek kuruluģlarının bilgi ve bilinç seviyelerinin yüksekliğinin yanında, mevcut sosyoekonomik duruma ve devletin sağladığı desteklerin yeterliliğine bağlıdır. Bu açıdan yatırım ortamının iyi tahlil edilmesi, artı ve eksilerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yatırım ortamı irdelenirken, coğrafi ve demografik yapıdan, tarım ve sanayiye; alt yapıdan, gelir seviyesine kadar, yatırımları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen mevcut durumla ilgili bütün faktörlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu açıdan Of ilçesi ile ilgili bazı bilgiler aģağıda özet olarak belirtilmiģtir İlçenin Tarihi Miletoslu denizcilerce kurulan kolonilerden biri olan Of un Ġ.Ö de Pontus Krallığı sınırları içine girinceye kadar bağımsız bir yönetim olduğu, Pontus egemenliğinin yıkılması ile Roma, sonrada Bizans egemenliğine girdiği, Trabzon Rum Ġmparatorluğu döneminde ise önemli bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir. Cenevizliler ve Trabzonlular arasında uzun süre paylaģılamayan Of 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıģtır. Of adının kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda çeģitli tahminler bulunmaktadır. Bunlardan birisi Koman Türklerinde Vatanı hiddetli bir Ģekilde korumak anlamına gelen OFSĠN kelimesinin zamanla söyleniģ değiģikliğine uğrayarak OF olarak kullanılmaya dönüģmüģ olabileceğidir. Ġkinci ise Yunanca da Yılan Kavi veya Bölüm anlamına gelen OFĠS kelimesinin zamanla OF olarak kullanılmıģ olabileceğidir. Of un o zamanki yollarının çok dönümlü, iniģ-çıkıģlı olduğundan bu adın kullanılmıģ olabileceği ileri sürülmektedir. Ġlçenin en büyük akarsuyu olan Sulaklı Deresinin bir dönem Ġlçenin adı olarak kullanıldığı, Sulaklı kelimesinin Özbek Türklerinde bir oymak adı olduğu ve ayrıca Of kelimesinin Silah anlamına geldiği dikkate alınırsa Of kelimesinin Türkçe olduğu daha büyük ihtimal taģımaktadır. Tarihçi ġemsettin Sami ve Ali Cevat, Of un Trabzon Vilayeti Lazistan Sancağına bağlı bir kazası olduğunu, nüfusu ile 100 ün üzerinde köyü bulunarak tahıl, meyve, fındık ve ceviz üretimindeki öneminden bahsetmektedir.

13 1.Dünya savaģında Çanakkale savaģlarından sonra, Osmanlı Genel Kurmayının Çanakkale birliklerini II. Ordu adıyla Doğu Anadolu ya taģıma kararı üzerine, Rusların Doğu Anadolu yu iģgal etmeleri ve bir Rus Tümeninin de Karadeniz sahilinde, kıyı Ģeridini iģgale baģlaması ile Of 15 Mart 1916'da Rus kuvvetlerince iģgal edilmiģtir. YaklaĢık 2 yıl Rus ve ayrılıkçı Ermeni güçlerinin elinde kalan Of, 28 ġubat 1918 de Türk Birliğince kurtarılmıģtır Mülki, İdari Ve Siyasi Yapılanma 1869 tarihli Salname Of un Mülki ve Siyasi yapılanmaya sahip eski bir ilçe olduğunu ortaya koyar. Cumhuriyet döneminde de hızla geliģip büyümeye devam eden ilçemiz, 1947 de Çaykara, 1997 de Hayrat ın ayrılmasına rağmen geliģmiģliğini sürdürmektedir. Of ta eğitim, sağlık, ekonomi, ulaģım gibi alanlarda görülen ilerleme mülki ve idari yapılanmada da geliģmelere yol açmıģtır. 55 köy, 8 Belediye ile idare edilen ilçe geneli 47 mahalleye ayrılmıģtır. Bu mahallelerden 9 u merkez ilçeye, 9 u Bölümlü, 6'sı Cumapazarı, 7 si Gürpınar, 7 si Uğurlu, 4 ü Kıyıcık Belediyeleri sınırlarında yer alır Nüfus Yapısı Ülkemizde nüfus sayımının baģladığı 1927 yılında nüfus büyüklüğü bakımından Trabzon'un en büyük Ġlçesi olan Of un nüfusu, idari değiģikliklerden büyük ölçüde etkilenmiģtir yılında Çaykara nın Ġlçe olmasıyla, Çaykara ve Dernekpazarı; 1990 yılında da Hayrat ve Balaban ın Of tan ayrılmıģtır. Büyüklük bakımından Of ilçesi Trabzon ilçeleri içinde Akçaabat tan sonra 2. sırada yer almaktadır. Nüfusun yarısına yakın bir kısmı Türkiye nin çeģitli Ģehirlerinde yaģamaktadır. Özellikle ziraatın yapıldığı bahar ve yaz aylarında ilçede nüfus yoğunluğu artmaktadır. KıĢ mevsiminde ise nüfus, eğitim ve diğer nedenlerle büyük kentlere göç yüzünden azalmakta, özellikle kırsal kesimler adeta boģaltılmaktadır. Of, göç veren bir ilçe Yıl olmasına karģın, aynı Merkez zamanda yakın ilçelerden, Köy komģu Toplam vilayetlerden ve özellikle doğudan göç alan bir ilçe de konumundadır. Of Ġlçesi Nüfus Müdürlüğü ne 55 köy, 8 belediye 1980 ve 47 mahalle bağlı olup toplam 102 idari birim mevcuttur Tablo 1: Yıllar itibari ile Of ilçesindeki nüfus verileri Kaynak: TÜĠK ADNKS 2013 Verileri

14 Verilerden de görüldüğü gibi, ilçede nüfusun en yoğun olduğu yıl olan 1989 ten sonraki 15 yıl içerisinde nüfus normal Ģekilde seyrederken, 2004 yılından sonra hızlı bir düģüģe geçmiģtir yılı nüfus sayımında erkek nüfus, kadın nüfusun olduğu ve neredeyse kadın ve erkek nüfusun eģit olduğu görülmektedir yılında birbirine denk olan kadın erkek sayıları 2011 yılına gelindiğinde kadın nüfusunda bir artıģ olduğunu göstermiģtir. Erkek nüfus sayısı e düģerken kadın nüfus e düģmüģtür yılında gerçekleģtirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre Of ilçesinde yaģayanların yaģ ve cinsiyet durumuna göre sayıları ise aģağıdaki gibidir: Tablo 2: Of Ġlçesinin Yaş Grubu ve cinsiyetine Göre Dağılımı Ġl Ġlçe YaĢ grubu Toplam Erkek Kadın İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus Trabzon Of Toplam Kaynak: TÜĠK, ADNKS 2013 verileri

15 İlçede Eğitim Ve Öğretim Of ilçesindeki nüfusun okur-yazar düzeyindeki eğitim seviyesi Türkiye ortalamasının üstündedir. BitirilenEğitimDüzeyi,CinsiyetVeYaĢGrubunaGöreNüfus-2013 (06ve65+YaĢ) Tablo 3: Eğitim düzeyine göre Of Nüfus dağılımı OkumaYazmaBilmeyen ,83 OkumaBilenAmaOkulBitirmeyen ,67 ĠlkokulMezunu ,04 Ġlköğretimmezunu ,15 OrtaokulVeyaDengiOkulMezunu ,24 LiseVeyaDengiOkulMezunu ,37 YüksekokulveyaFakülteMezunu ,72 YüksekLisans 73 0,17 Doktora 9 0,02 Bilinmeyen ,80 Toplam ,00 Kaynak: TUĠK; ADNFK 2013 verileri

16 Of ilçesinde aģağıdaki baģlıklarda eğitim hizmetleri verilmektedir. a) Örgün Eğitim: İlçenin örgün eğitim profili aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. OkulÖncesiÖğrenciSayısı LisevedengiokuluÖğrenciSayısı 1;8020 ĠlköğretimOkullarıÖğrenciSayısı ÖĞRENCĠDURUMU 1; ; Grafik 1: Of Ġlçesinde Örgün Öğretim Profili b) Yaygın Eğitim : İlçede yaygın eğitim kurumları hizmet veren kurumlar aşağıda verilmiģtir. b.1.) Halk Eğitim Merkezi : Merkez yörenin önemli bir eğitim merkezi olarak farklı alanlarda hizmet vermekte ve genç nüfusun nitelikli hale getirilmesi için farklı eğitim programları uygulamaktadır. Merkez kapsamında okuma yazma kursları, mesleki eğitim kursları, sosyal ve kültürel kurslar, açık ilköğretim okulu, Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi, Mesleki Teknik Açıköğretim Lisesi hizmetleri de verilmektedir. İlçede bulunan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Giyim, Nakış, Kumaş Boyama, Folklor, Bilgisayar, MefruĢat, Ġngilizce, kuaförlük, halkla ilişkiler, yetkili ateşçilik, ikinci kademe okuma-yazma, makine dikiģçisi, ebru, bilgisayarlı muhasebe, hasır takı örücülüğü, kuaförlük gibi mesleki eğitimler düzenlenmektedir. b.2.) Çıraklık Eğitim Merkezi : Ġlçenin Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezinde 30 meslek dalında 185 kalfa, 159 çırak olmak üzere 344 öğrenci 4 derslikte eğitim görmektedir. Eski ismi Çıraklık Eğitim Merkezi olan Of Mesleki Eğitim Merkezi, 15 civarında personelle bölgede nitelikli iģgücünün geliģmesine yönelik

17 hizmetler vermektedir. Merkez, farklı alanlarda Bilgisayar kursları, Usta Öğreticilik Kursları, ustalık Eğitim Kursları, kaynakçılık kursu, İş Pedagojisi kursları gibi alanlarda bölgede istihdam amaçlı eğitim programları düzenleyip uygulamaktadır. c) Of Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi: Merkez Of havzasında bulunan Of, Sürmene, KöprübaĢı, Çaykara, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerine yönelik hizmet vermektedir. Of rehberlik ve Araştırma Merkezi; Rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri bölüm baģkanlığı, Özel eğitim hizmetleri bölüm baģkanlığı, Merkez kurulu ile eğitsel tanılama, Ġzleme, Değerlendirme Ekibinden oluģmaktadır. Merkezde, 7 öğretmen ve idareci hizmet vermektedir. Merkez öğrencilere, okullara ve velilere yönelik olarak Verimli Ders ÇalıĢma, Ergenlik İletişimi, Motivasyon, ÇatıĢma, Şiddeti önleme gibi alanlarda rehberlik hizmetleri sunmaktadır Sosyo-Ekonomik Yapı 3. bölge DPT'nın ilçeler Ġlçelerin arasında -0,02640 Sosyo-Ekonomik geliģmiģlik GeliĢmiĢlik endeksiyle Sıralaması 339. sıradadır. AraĢtırması DPT nin (2008) geliģmiģlik sonuçlarına sıralamasına göre Of ilçesi, göre Ġlçe sınıfta Ġçinde yer alan Sosyo-Ekonomik Of ilçesinde ise GeliĢmiĢlik nüfusun önemli Sırası bir açısından, kısmı tarım sektöründe çalıģmaktadır. BaĢlıca tarımsal ürün çaydır. Bu ürüne yönelik ilçede Çaykur a ait çok sayıda çay fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca özel sektöre ait çay fabrikaları da mevcuttur. Bunun dıģında ilçede 1 adet balık ve hayvan yemi üreten bir fabrikası bulunmaktadır. Ġlçede imalat sanayinde istihdam edilenlerin oranı yüksektir. Ayrıca ilçede orman ürünleri iģletme tesisi ve bir küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Turizm sektörü de, ilçenin doğal güzellikleriyle birlikte ön plana çıkmaktadır. ĠlçeninTemelEkonomikGöstergeleri Tablo 4: Of İlçesinin Ekonomik Göstergeleri Sıralaması Dereces i Endeksi ĠlçeninGeliĢmiĢlikVerisi ,0264 Değer ĠlçelerĠçinde Sıralaması TarımSektöründeÇalıĢanlarOranı() 77, SanayiSektöründeÇalıĢanlarOranı() 5, HizmetlerSektöründeÇalıĢanlarOranı() 16, FertBaĢınaGenelBütçeGeliri(binTL) VergiGelirlerininÜlkeĠçindekiPayı() 0, TarımsalÜretiminÜlkeĠçindekiPayı() 0, Kaynak: DPT, İlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması Araştırması (2008) Bu araģtırmanın sonuçlarına göre, Ġlçede demografik göstergelerin çoğu, ülke ortalamalarının altında bulunmaktadır. ġehirleģme oranı yüzde 47,56 düzeyinde olup, döneminde yıllık ortalama nüfus artıģ hızı ise yüzde 7,23 dür. Nüfus bağımlılık oranı yüzde 57,88 ve ortalama hane halkı büyüklüğü yüzde 4,75 ile ülke

18 Toplam istihdamın yüzde 77,48 i tarım, yüzde 5,53 ü sanayi ve yüzde 16,99 u hizmetler sektöründe yer almaktadır. Sanayi ve hizmetler sektörlerinin yeterince geliģme gösterememesi, ücretli çalıģanlar ve iģverenler oranlarının düģük seviyede gerçekleģmesine neden olmuģtur. Ücretli çalıģanların ve iģverenlerin toplam istihdama oranı sırasıyla yüzde 25,45 ve yüzde 1,28 dir. Temel sosyal göstergelerden okuryazar nüfus oranı yüzde 85,84 ve okuryazar kadın nüfus oranı yüzde 78,37 ile ülke genel seviyesinin (yüzde 87,30 ve yüzde 80,62) altındadır. Of ilçesinin içinde bulunduğu üçüncü derecede geliģmiģ ilçeler grubunda 309 ilçe yer almaktadır. Gruptaki ilçelerin coğrafi bölgelere göre dağılımı incelendiğinde; Karadeniz den 67, Ġç Anadolu dan 60, Ege den 55, Akdeniz den 50, Marmara dan 44, Doğu Anadolu dan 22 ve Güneydoğu Anadolu dan 11 ilçe bulunduğu görülmektedir. Harita 1: Türkiye Genelinde Üçüncü Derecede GeliĢmiĢ Ġlçeler haritası Kaynak: DPT, Ġlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması, 2008 Haritada görüldüğü üzere bu grupta yer alan ilçeler, ülkenin orta, batı ve kuzeydoğu bölgelerinde kümelenmiģlerdir. Bu ilçelerin genel karakteristiği özellikle endüstriyel bitkiler üretiminde uzmanlaģmalarıdır. Tarım ağırlıklı bir ekonomik yapı sergileyen bu ilçeler, ülke tarımsal üretim değerlerinin yüzde 40 ını gerçekleģtirmektedirler. Grubu oluģturan ilçelerin toplam nüfusu kiģi, ülke nüfusu içindeki payı ise yüzde 20 dir. Grup içinde nüfusun yüzde 23 ü Karadeniz, yüzde 19 u Akdeniz, yüzde 18 i Ege, yüzde 15 i Ġç Anadolu, yüzde 10 u Marmara, yüzde 8 i Güneydoğu ve yüzde 7 si Doğu Anadolu Bölgesi nde yaģamaktadır. 3. düzeyde yer alan ilçeler için önerilen endüstriyel bitki üretiminde uzmanlaģma Of ilçesinde önemli düzeyde gerçekleģtirilmeye çalıģılmaktadır. YetiĢtirilmeye elveriģli baģlıca ürün olan çaya dayalı sanayi geliģmiģtir. Endüstriyel bir bitki olan çayın üretimi bu ilçede oldukça yaygınlaģmıģtır. Tarımsal üretimin büyük bir kısmı çaya ayrılırken, bu alanda yüksek istihdam da sağlanmıģtır.

19 Ekonomik Göstergeler İlçe ekonomisi tarıma ve çay sanayisine bağlıdır. Tarımda ise tek çeşit ürün gelişmiştir. Küçük esnaf ve sanatkârların faaliyetleri ancak kendilerine yetmektedir. Çaykur ve özel çay fabrikaları ilçede önemli sayılabilecek oranda istihdam imkânı sağlamıģtır. YetiĢtirilmeye elverişli başlıca ürün olan çaya dayalı sanayi gelişmiştir. Elde edilen diğer tarım ürünlerinden fındık da çok fazla olmamakla birlikte halkın geçim kaynağını oluģturmaktadır. Son zamanlarda devlet desteğiyle birlikte, çaya alternatif ürün olarak kivi yetiģtiriciliği ve ticareti yapılmaktadır. Kivi üretimi bölgede hızla yayılmaktadır. Bölgede, çaydan sonra baģlıca geçim kaynağı olması hedeflenmektedir. Bunların dıģında üretilen tarım ürünleri ticaret amaçlı değil tüketim amaçlıdır. Ġlçenin diğer bir geçim kaynağı hayvancılıktır. Özellikle büyükbaģ hayvancılık geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri, gerek ilçe içi pazarda, gerekse ilçe dışı pazarlarda yer bulmaktadır. Özellikle yaz dönemlerinde yaylalarda hayvan yetiştiricileri tarafından bu ürünler elde edilmekte ya da modern teknikle, mandıralarda süt işlenmekte ve ürünleri elde edilmektedir. Küçükbaş hayvancılıkta genelde hayvanın yününden ve etinden faydalanılmaktadır. Yörede bulunan maden yatakları da ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Maden yönünden zengin olan bölgede bazı madencilik faaliyetleri yürütülmektedir. Ġlçeden 12 km. uzaklıkta bulunan Dumlusu mevkiindeki, bakır-çinko yatağı iģletilmektedir. Ġkinci maden ise Gürpınar Beldesi'ndeki bakır-çinko kurģun yatağıdır. a) Of İlçesinde Kredi Kullanımı ve Mevduat Durumu 2012YılSonu/TL 2013Yılsonu/TL Yüzd e Tablo 5: 2012 ve 2013 Tarihi Ġtibariyle Of'ta faaliyet gösteren Bankaların Genel Profili VadesizMevduat VadeliMevduat D.T.H(Vadesiz+Vadeli) TOPLAM YılSonu Yılsonu 16 Yüzd Kanuni Takipteki Krediler e 23 TüketiciKredileri OtomobilKredileri KonutKredileri TicariKredileri G.NakdiKrediler Toplam KredilerinToplamınınMevduatĠçindekiPayı 55 ToplamKanuniTakipKrediToplamKrediPayı 6 Kaynak: OF TSO 2013 verileri

20 b) Of İlçesinde Vergi Tahakkuku ve Tahsilat Oranları Of ilçesine ait vergi tahakkuk ve tahsilat oranları Yılları kıyaslanarak aşağıdaki tabloda belirtilmiģtir Tablo 6: 2012 ve 2013 TAHAKKU yıllarında Of ilçesinde vergi tahakkuku ve tahsilat oranları TAHSĠLAT TAHAKKUK TAHSĠLAT VERGĠTÜRLERĠ K GelirVergisi , , , ,77 KurumlarVergisi , , , ,92 KDV , , , ,43 VergiGelir.(Diğer) , , , ,83 VergiDıĢıGelir , , , ,38 GENELTOPLAM , , , ,33 c) Of İlçesinde Elektrik Kullanım Oranları İlçede 2012 yıl sonu itibariyle elektrik enerjisinin abone durumlarına göre dağılımı aģağıdaki tabloda verilmiģtir. AboneGrubu AktifKWH AktifKayıp Aktif/TL Tablo 7: Of ilçesinde elektrik kullanımının sınıflandırılması SanayiSektörü , , ,68 KamuKuruluĢları , , ,19 Diğerleri , , ,51 Toplam , , , Göç ve Kentleşme Türkiye genelinde ĢehirleĢmenin yüksek olması yanında, Trabzon da nüfusun hemen hemen yarısı Ģehirlerde diğer yarısı da bucak ve köylerde yaģamaktadır lı yıllardan sonra baģta Ġstanbul, Ankara, Ġzmir olmak üzere büyük Ģehirlere göç olmuģtur. Çay üretiminin yaygınlaģması göçü nispeten durdurmuģsa da sona erdirmemiģtir. Nitekim son nüfus sayımına göre Of göçün en fazla yaģandığı yerlerden biri olmuģtur. DıĢ göçler de li yıllarda özellikle Almanya, Hollanda, Belçika baģta olmak üzere batılı ülkelere olmuģtur. Daha sonraki yıllarda özellikle inģaat alanında Türk Ģirketlerinin yanında çalıģtırılmak üzere Ortadoğu ülkelerine göç gerçekleģmiģtir. Ortadoğu ülkelerine olan göçler daha çok erkek nüfus olmasıyla dikkat çekmektedir.

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı