So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler"

Transkript

1 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme

2 Önsöz De erli Müflterilerimiz, Neredeyse yar m as rd r sizler için çelik üretiyor, çeli in yüksek dayan m gücünü, yüksek flekillenebilirlik ve ifllevsel oldu u kadar estetik araçlar oluflturabilme özelli ini, esnekli ini uygulama alanlar n zda hizmetinize sunuyoruz. Çeli in yüzy llard r süregelen öyküsü içinde genç ve dinamik, cumhuriyetimizin öyküsü içinde ise köklü ve güvenilir bir kurulufl olarak ürün kalitemizi ve çeflitlili imizi art rarak üretmeye devam ediyoruz. 1965'ten gelece e uzanan yolculu umuzda, kapasite, teknoloji, insan kayna, kalite gibi her alanda sürekli geliflme ilkemiz do rultusunda ve müflterilerimizin taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlar n göz önüne alarak yat r mlar m z aral ks z sürdürüyoruz. sdemir'de gerçeklefltirdi imiz modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar Grubu'nun ülkemizdeki yass mamul aleyhine olan dengesizli i gidermeye yönelik önemli bir ad m d r. 27 fiubat 2006 tarihinde yönetimi ülkemizin en büyük gruplar ndan biri olan OYAK'a geçen ERDEM R, OYAK misyon, vizyon ve de erleri do rultusunda gerek yönetim anlay fl gerekse ifl yap fl biçimleriyle yeniden yap lanmakta ve bu yeni yap içerisinde hepimiz için daha güvenli ve uzun soluklu iflbirlikleri kurulmas anlay fl önemli bir yer tutmaktad r. fiu anda sat fla sunulan toplam 305 adet ERDEM R kalitesi bulunmaktad r. Ulusal/uluslararas sertifikalar olan TS 3813 EN 10130, TS 2162 EN 10025, TS EN 10202, Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Community Europe (CE) taraf ndan onaylanm fl toplam 82 ve ulusal/uluslararas standartlara uygun veya karfl l k olarak üretilmekte olan toplam 268 adet kalitemizin gelifltirilmesinde siz müflterilerimizin talepleri ve iflbirli i bizler için yol gösterici olmufltur. Yo un rekabetin yafland, küreselleflmeyle birlikte sermayenin oldukça hareketli oldu u bu pazarda, hizmet verdi imiz sektörlerle ortak stratejilerin gelifltirilmesi giderek önem kazanmaktad r. Sektörler aras bilgi ak fl n n sa lanmas, gelece e yönelik projelerin paylafl lmas ve bu projelerin hayata geçirilmesi için ortak çal flma platformlar n n oluflturulmas, iflbirliklerimizin hepimiz için de er yaratarak artmas n sa layacakt r. Müflterilerimizin yan s ra tüm paydafllar m za karfl sorumluluklar m z yerine getirmeye büyük özen gösteriyor, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle kurdu umuz iliflkilerin, kalitemizi do rudan etkileyen unsurlar oldu unu unutmuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizin yönetilmesini, gelecek nesillere karfl en önemli sorumlulu umuz olarak ele al yoruz. Siz müflterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, üretici olarak bizim süreçlerimiz ile, kullan c olarak siz müflterilerimizin süreçlerinin uyumland r lmas nda Müflteri Teknik Hizmetleri Süreci ekibimizin ve tüm ilgili birimlerimizin her türlü soru ve talepleriniz için sizlere yard ma haz r oldu undan emin olman z istiyoruz. flbirliklerimizin güçlenerek devam n diliyor, bu katalo u hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayg lar mla, O uz ÖZGEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 5

3 Hat rlatma, K saltma ve Semboller Girifl ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Tablolarda gösterilen ERDEM R kimyasal limitleri, referans de erlerdir ve sadece bilgi maksad yla verilmifltir. Aksi belirtilmedikçe, kal nl k daima "anma kal nl " olarak kabul edilecektir. Anma kal nl, müflterinin belirtti i tolerans aral n n ortas ndaki kal nl k de eridir. Katalogda bulunmayan di er ebatlar için, lütfen iliflkili oldu unuz Sat fl Birimi'ne sorunuz. Çelik kaliteleri ve ürünlerimizin teknik spesifikasyonlar hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z, lütfen Kalite & Teknoloji Departman n aray n z. Kimyasal Elementler çin Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silis Al Alüminyum Cu Bak r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kurflun As Arsenik W Volfram (Tungsten) Fiziksel Testlerde Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Anlam Akma dayan m R e R m Çekme dayan m Rp0,2 Yüksek s cakl kta akma dayan m BH 2 Is tmadan sonra akma dayan m ndaki art fl miktar A Uzama (%) A 5 Uzama (L o =5.65 x So) A 50 Uzama (L o =50 mm) A 80 Uzama (L o =80 mm) A 100 Uzama (L o =100 mm) A 200 Uzama (L o =200 mm) S o Test çubu unun kesit alan (mm 2 ) L o Test çubu unun ilk ölçü uzunlu u d Anma kal nl (mm) t Ton r Kal c uzama oran n Uzama sertleflmesi üssü R a Yüzey pürüzlülü ü (µm) Darbe Darbe testi KV c Darbe enerjisi (J) S c. Test s cakl ( C) Katlama Katlama testi kmy Katlama mandrel yar çap kmç Katlama mandrel çap en. Enine test çubu u boy. Boyuna test çubu u HRB Rockwell-B sertli i min. En az max. En çok = Eflit < Küçük Küçük veya eflit > Büyük Büyük veya eflit Hat rlatma, K saltma ve Semboller 7

4 So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler S cak haddelenmifl yass çeliklerin, s tma ifllemi yap lmadan haddelenmesi ile üretilen ve kal nl klar mm aral nda de iflen rulo veya sac fleklindeki yass çelik ürünlerdir. Üretilen malzemelerin fiziksel özellikleri rulo boyunca homojen olup, yüzey düzgünlü ü, genifllik ve kal nl k de erleri de beklentileri en üst seviyede karfl lamaktad r. Genel Uygulama Alanlar So uk flekillendirmeye uygun derin çekilebilir kaliteler, otomotiv sektöründe, dayan kl ev aletleri sektöründe, mutfak eflyalar, radyatör ve havaland rma ekipmanlar imalat nda, mukavemet, tokluk ve sünekli in istendi- i uygulamalarda kullan lmaktad r. Yafllanmaya dayan kl l k, üstün flekillenebilirlik ve iyi kaynaklanabilirlik özellikleri ile ön plana ç kan ekstra derin çekme ifllemine uygun kaliteler (IF), otomotiv ve beyaz eflya sektörlerinde, özel beklentileri sa lamaya yönelik uygulamalarda kullan lmaktad r. yi flekillendirilebilirli in yan nda gelifltirilmifl kaynaklanabilirli i kombine eden, düflük karbonlu ve mikroalafl mland rma yöntemi ile üretilmifl yüksek mukavemetli-düflük alafl ml çelik kaliteleri, otomotiv sektörü ve yan sanayinde kullan lmaktad r. Derin çekilebilirlik özelliklerine sahip, tek/çift kat veya tek/çift piflirim yap - larak kullan lan emaye kaplamaya uygun çelikler, mutfak eflyalar imalat nda (tencere, f r n zgaralar vb.) kullan lmaktad r

5 So uk Haddelenmifl Ürünler Kalite Dizini So uk Ürünlerin Kullan m Alanlar ve Standart Karfl l klar Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Kalite No. Standart Kalite So uk flekillendirmeye uygun genel uygulama 6106 SAE J (Galvaniz kaplama, büro eflyas, 6108 SAE J ayd nlatma gereçleri, vs.) 7608 SAE J B SAE J DIN EN DC O DIN EN DC O3 Çekme ifllemine uygun genel uygulama 6114 DIN EN DC O4 (Otomotiv sanayi, buzdolab, 7111 DIN EN DC O1 çamafl r makinesi, mutfak eflyas, vs.) 6612 DIN EN DC O DIN EN DC O1 120 SPC 270C- TY SPC 270C- TY DIN EN DC O DIN EN DC O5 Yafllanmaya dayan kl 7116 DIN EN DC O6 ekstra derin çekmeye uygun çelikler 130 XES- RN (Çok düflük karbonlu IF çelikleri) 131 SPC 270D- TY SPC 270D- TY Beyaz eflya üretimi için yafllanmaya dayan kl ve 7122 DIN EN DC O1 ekstra derin çekmeye uygun çelikler 7123 DIN EN DC O3 Otomotiv sektöründe filtre yap m na uygun çelik 7124 DIN EN DC O DIN EN DC O4 Yafllanmaya dayan kl ultra derin çekme kalite 7315 DIN EN DC O5 otomotiv endüstrisinde kullan ma uygun çelikler 7316 DIN EN DC O DIN EN DC 01 EK Emaye kaplamaya uygun çelikler 6513 DIN EN DC 04 EK 7513 DIN EN DC 04 EK 7514 DIN EN DC 06 ED Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun so uk haddelenmifl refosforize çelikler Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun f r n sertleflmeli (bake-hardening) çelikler Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun so uk haddelenmifl çift fazl çelikler DIN EN H240 LA 7128 DIN EN H280 LA 7132 DIN EN H320 LA So uk flekillendirmeye uygun 7136 DIN EN H360 LA yüksek mukavemetli çelikler 7140 DIN EN H400 LA 250 XE-320DR- RN WSB-M1 A215 F1 Gr XE-360DR- RN SAE J Yüksek mukavemetli Full-hard yap çelikleri 5140 SAE J SAE J Yüksek karbonlu özel çelik Elektrik motoru yap m na uygun refosforize çelik Elektrik motoru yap m na uygun çelik Orta mukavemetli yap çeli i 4137 DIN 1623-P2-86 St 37-3 G Çember yap m na uygun çelik 6137 DIN 1623-P2-86 St 37-3 G Atmosfer korozyonuna dayan kl çelikler 6182 DIN EN DC O1 (Cu) 9160 JIS G SPA - C 134 (1) Tabloda belirtilen Di er standart karfl l klar malzemelerin tam veya benzer karfl l klar olabilir; bu nedenle, belirlenen ürünün di er standarda uygunlu u garanti edilmemektedir. Di er standart karfl l klar na göre seçilen malzemenin kullan m alan na tam olarak uygunlu u, ancak deneme üretim neticesinde belirlenebilir.

6 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler Benzer Standart Karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No. 150 G10060 ASTM A1008 CS Type A 150 G G G St12 EN ASTM A1008 CS Type B JIS G3141 SPCC RRSt13 EN ASTM A1008 DS Type B JIS G3141 SPCD St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC 136 RRSt13 EN ASTM A619 CR DQ JIS G3141 SPCD 138 RRSt13 EN ASTM A619 CR DQ JIS G3141 SPCD St14 EN ASTM A1008 DS Type A JIS G3141 SPCEN FeP05 EN ASTM A1008 DDS FeP06 EN ASTM A1008 EDDS 139 St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN 141 St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN 141 St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC RRSt13 EN ASTM A619 CR DQ JIS G3141 SPCD St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN St14 EN ASTM A1008 DS Type A JIS G3141 SPCEN FeP05 EN ASTM A1008 DDS FeP06 EN ASTM A1008 EDDS DIN EK2 EN DIN EK4 EN ASTM A424 Type DIN EK4 EN ASTM A424 Type FeD6 EN ASTM A424 Type SEW ZStE260 P 143 Kalite Dizini SEW ZStE220 BH ASTM A1008 BHS Gr SEW093 ZStE240 EN ASTM A1008 SS Gr SEW093 ZStE260 EN ASTM A1008 SS Gr SEW093 ZStE300 EN ASTM A1008 HSLAS Gr.45 Class SEW093 ZStE340 EN ASTM A1008 HSLAS Gr.50 Class SEW093 ZStE380 EN ASTM A1008 HSLAS Gr.55 Class SEW093 ZStE300 EN ASTM A607 Gr SEW093 ZStE300 EN ASTM A607 Gr SEW093 ZStE340 EN ASTM A607 Gr G G G G ASTM A1008 SS Gr.33 Type G ASTM A1008 SS Gr St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC

7 So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Çekme fllemine Uygun So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kullan m Kalite Standart Karfl l Kimyasal C P S Mn çin Garanti No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. Süresi 6112 DIN EN DC (1) (2) DIN EN DC DIN EN DC (2) DIN EN DC (3) DIN EN DC (2) (3) DIN EN DC (3) DIN EN DC01 Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Bak r = % Y n tavlama yöntemi ile üretilmektedir. 3- Elektrik direnç kayna na uygundur. 136

8 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler Mekanik Özellikler Kalite No. R e (2) (5) N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite max. min. min. min DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC01 R m (1) A 80 (3) r 90 (4) (28.6) ( ) n 90 (4) (28.6) ( ) (24.5) ( ) (21.4) ( ) (28.6) ( ) (28.6) ( ) (28.6) ( ) Çelik Kaliteleri 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 3- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 4- r 90 ve n 90 de erleri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 5- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 137

9 So uk Haddelenmifl Ürünler Derin Çekme fllemine Uygun Düflük Karbonlu So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Örnek Standart Karfl l Kalite No. Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Si Al Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. min. 120 (1) Otomotiv SPC270C- TY01 DIN EN DC (1) Otomotiv SPC270C- TY02 DIN EN DC Fiziksel özellikleri garanti edilen kal nl k aral klar (d, mm) afla da verilmifltir: 120 kalite için 0.40 d < 1.00 mm; 121 kalite için 1.00 d < 1.40 mm Mekanik Özellikler R e (1) R m A 80 r 90 (%) Kalite Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 No. Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. max. min. 120 (2) Otomotiv SPC270C- TY01 DIN EN DC (2) Otomotiv SPC270C- TY02 DIN EN DC ( ) (27.6) ( ) (27.6) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de eri: µm

10 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Derin Çekme fllemine Uygun Çok Düflük Karbonlu Beyaz Eflya Üretimine Yönelik So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kalite No. Kullan m çin Standart Karfl l Kimyasal C P S Mn Ti Garanti Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. Süresi So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 7114 DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC03 Standart Ay Standart Ay Standart S n rs z Standart Ay Standart Ay Mekanik Özellikler Kalite No. (3) R e (1) R m A (4) 80 (5) r 90 (5) n 90 N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite max. min. min. min (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (7) DIN EN DC (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (21.4) ( ) (18.4) ( ) (2) 0.22 (2) (18.4) ( ) (28.6) ( ) (24.5) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- r m (ortalama) ve n m (ortalama) de erlerini göstermektedir. 3- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 4- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 5- r 90 ve n 90 de erleri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 6- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 7- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 120 N/mm 2 (12.2 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir

11 So uk Haddelenmifl Ürünler Ekstra Derin Çekme fllemine Uygun Çok Düflük Karbonlu Otomotiv Endüstrisine Yönelik So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kalite No. Kullan m çin Standart Karfl l Kimyasal C P S Mn Ti Garanti Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. Süresi 7124 DIN EN DC (1) DIN EN DC (1) DIN EN DC (1) DIN EN DC06 1- Punta kayna na uygundur. Mekanik Özellikler Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart S n rs z Kalite No. R e (3) R m (1) A 80 (4) (5) (5) r 90 n 90 N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite max. min. min. min (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (7) DIN EN DC (21.4) ( ) (21.4) ( ) (18.4) ( ) (2) 0.22 (2) (18.4) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- r m (ortalama) ve n m (ortalama) de erlerini göstermektedir. 3- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 4- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 5- r 90 ve n 90 de erleri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 6- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 7- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 120 N/mm 2 (12.2 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 140

12 Derin Çekme fllemine Uygun Çok Düflük Karbonlu Otomotiv Endüstrisine Yönelik So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Ti Nb No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 130 Otomotiv XES- RN01 DIN EN DC (1) Otomotiv SPC270D- TY03 DIN EN DC (1) Otomotiv SPC270D- TY04 DIN EN DC So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Fiziksel özellikleri garanti edilen kal nl k aral klar (d, mm) afla da verilmifltir: 131 kalite için 0.40 d < 1.00 mm ; 132 kalite için 1.00 d < 1.40 mm Kimyasal Bileflim (%) Kalite No. (1) R e R m A 80 r r 90 n n 90 Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. max. min. min. min. min. 130 (2) Otomotiv XES- RN01 DIN EN DC (3) Otomotiv SPC270D- TY03 DIN EN DC (3) Otomotiv SPC270D- TY04 DIN EN DC ( ) ( ) ( ) (27.6) ( ) (27.6) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- R e / R m : max Yüzey pürüzlülü ü de eri: µm

13 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Emaye Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kullan m çin Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Ti Garanti No. Standart Kalite S n rlar max. max. Süresi 7512 DIN EN DC01 EK 6513 (1) DIN EN DC04 EK 7513 DIN EN DC04 EK 7514 DIN EN DC06 ED kalite ürünler y n tavlama yöntemi ile üretilmektedir. Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Mekanik Özellikler (4) (2) R (1) m A 80 r m N/mm 2 N/mm 2 (%) Kalite Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) No. Standart Kalite max. min. min (5) DIN EN DC01 EK (27.5) ( ) 6513 (5) DIN EN DC04 EK 7513 (5) DIN EN DC04 EK 7514 (5) DIN EN DC06 ED 1- Çekme testi de erleri, Enine test numunelerine uygulan r. 2- r m (ortalama) de eri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 3- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 4- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 5- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 6- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 120 N/mm 2 (12.2 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. R e (3) (22.4) ( ) (22.4) ( ) (19.4) ( )

14 Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun So uk Haddelenmifl Refosforize Çelikler Standart: Kalite Standart Karfl l Kimyasal C (2) Si Mn P (2) S Al No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min (1) Standart So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Bu ürün SEW ZStE260P kalitesine benzer olarak üretilir. 2- C + P % Mekanik Özellikler (2) (1) R e R m A 80 Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (en., 180 o ) Kalite Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmç No. Standart Kalite min. (d: kal nl k) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 6 ay içinde garanti edilir. 143

15 So uk Haddelenmifl Ürünler Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) (2) Kullan m çin Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Garanti No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. Süresi 7022 (1) SEW ZStE 220 BH kalitesine eflde erdir. 2- Vanadyum ve Bor ilavesi yap labilir. Standart Ay Mekanik Özellikler 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- BH de eri kal nl 1 mm ve alt nda olan malzemeler için uygulan r. Kal nl 1 mm'nin üstünde olan ürünler için BH de eri min. 30 N/mm 2 (3,1 kg/mm 2 ) olacakt r. R p0.2 veya R e BH (2) Rm (1) A 80 r 90 n 90 Kalite N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 (%) No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min. min ( ) (4.1) ( ) 144

16 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun So uk Haddelenmifl Çift Fazl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Cr Nb No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max FE600DPF FT Standart So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler (3) (5) (6) R p0.2 BH 2 (1) R m (2) A 80 veya R e (%) Katlama (4) Kalite N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 (en., 90 o ) No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmy Standart Kalite min. min. (d: kal nl k) 7660 FE600DPF FT d ( ) (3.1) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Uzama de eri, kal nl 0.50 ile 0.70 mm aras nda olan ürünler için 2 birim, kal nl 0.50 mm nin alt nda olan ürünler için 4 birim düflürülür. 3- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir. 4- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 5- n (10-20 %) Max. efleksenli uzama de eri % 20 de erinden düflük ise, n de eri % 10 ve max. efleksenli uzama de eri aras nda belirlenir. 6- n (4-6 %)

17 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Yüksek Akma Dayan ml So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Nb (1) Ti (1) V (1) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max. max DIN EN H240 LA 7128 DIN EN H280 LA 7132 DIN EN H320 LA 7136 DIN EN H360 LA 7140 DIN EN H400 LA 1- Nb + Ti + V % Standart Standart Standart Standart Standart Mekanik Özellikler R e (1) R m A 80 Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (en., 180 o ) Kalite Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmç No. Standart Kalite min. min. (d: kal nl k) 7125 DIN EN H240 LA ( ) (34.7) 7128 DIN EN H280 LA ( ) (37.8) 7132 DIN EN H320 LA ( ) (40.8) 7136 DIN EN H360 LA d ( ) (43.9) 7140 DIN EN H400 LA d ( ) (46.9) 1- Çekme testi, haddeleme yönündeki Boyuna numuneye uygulan r. 146

18 So uk fiekillendirmeye Uygun Yüksek Akma Dayan ml So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Si Nb V No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. max. So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 250 Otomotiv XE-320 DR- RN02 DIN EN H320 LA Otomotiv F1 Gr.300- FR01 DIN EN H320 LA Otomotiv XE-360 DR- RN03 DIN EN H360 LA Mekanik Özellikler A 50 A 80 Katlama R e (1) R m (%) (%) (Enine, Kalite ) No. Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 Mandrel Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) çap Sektör Standart Standart min. min. min. (d: kal nl k) 250 (3) Otomotiv XE-320 DR- RN02 DIN EN H320 LA 251 (2) Otomotiv F1 Gr.300- FR01 DIN EN H320 LA 260 (3) Otomotiv XE-360 DR- RN03 DIN EN H360 LA ( ) ( ) ( ) (40.8) d ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de eri: µm 3- R e / R m : max

19 So uk Haddelenmifl Ürünler Elektrik Motoru Yap m na Uygun So uk Haddelenmifl Refosforize Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l C Mn P S Si Al No. Standart Kalite max. max (1) Mekanik test yap lmaz. Elektrik Motoru Yap m na Uygun So uk Haddelenmifl Laminasyon Çelikleri Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l C Mn P S Si Al N No. Standart Kalite max. max. max. min. max (1) Mekanik test yap lmaz. 148

20 So uk Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: DIN Part Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Kalite Standart Karfl l Kimyasal C P S No. Standart Kalite S n rlar max. max. max DIN P2 St 37-3 G 6137 DIN P2 St 37-3 G Standart Standart So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Kalite No. R e (1) R m A 80 Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (En., 180 o ) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmç Standart Kalite min. min. (d: kal nl k) 4137 DIN P2 St 37-3 G 6137 DIN P2 St 37-3 G 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r d (21.9) ( ) d (21.9) ( ) 149

21 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Karbon Çelikleri Standart: SAE J Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si B No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max SAE J SAE J SAE J (B) 6110 SAE J (1) SAE J (1) SAE J (1) SAE J Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Full-hard olarak üretilmektedir. So uk Haddelenmifl Ticari Kalite Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l C Mn P S Si Al No. Standart Kalite max. max. max. max. max (1) Mekanik test yap lmayan yumuflak çeliktir. 150

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Tam 45 yıldır. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129 Sıcak

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu Ürün Kataloğu 2014 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ ERDEMİR TÜRKİYE NİN AYNI ANDA SICAK, LEVHA, SOĞUK, GALVANİZLİ, TENEKE MAMUL ÜRETİMİ YAPABİLEN TEK ENTEGRE ÇELİK ÜRETİCİSİ. İSDEMİR TÜRKİYE NİN AYNI ANDA YASSI VE UZUN ÜRETİMİ

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI P R NÇ DÖKÜMHANELER NDEN ÇIKAN RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 38. Grup Bakır, Bakır

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri ç yap lar in türleri ç Yap lar ve Temel Türleri in ç Yap lar ve Temel Türleri.1.Genel Bileflimlerinde en az yaklafl k %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmufl, yo un, gevrek olmayan, çok

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı