So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler"

Transkript

1 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme

2 Önsöz De erli Müflterilerimiz, Neredeyse yar m as rd r sizler için çelik üretiyor, çeli in yüksek dayan m gücünü, yüksek flekillenebilirlik ve ifllevsel oldu u kadar estetik araçlar oluflturabilme özelli ini, esnekli ini uygulama alanlar n zda hizmetinize sunuyoruz. Çeli in yüzy llard r süregelen öyküsü içinde genç ve dinamik, cumhuriyetimizin öyküsü içinde ise köklü ve güvenilir bir kurulufl olarak ürün kalitemizi ve çeflitlili imizi art rarak üretmeye devam ediyoruz. 1965'ten gelece e uzanan yolculu umuzda, kapasite, teknoloji, insan kayna, kalite gibi her alanda sürekli geliflme ilkemiz do rultusunda ve müflterilerimizin taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlar n göz önüne alarak yat r mlar m z aral ks z sürdürüyoruz. sdemir'de gerçeklefltirdi imiz modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar Grubu'nun ülkemizdeki yass mamul aleyhine olan dengesizli i gidermeye yönelik önemli bir ad m d r. 27 fiubat 2006 tarihinde yönetimi ülkemizin en büyük gruplar ndan biri olan OYAK'a geçen ERDEM R, OYAK misyon, vizyon ve de erleri do rultusunda gerek yönetim anlay fl gerekse ifl yap fl biçimleriyle yeniden yap lanmakta ve bu yeni yap içerisinde hepimiz için daha güvenli ve uzun soluklu iflbirlikleri kurulmas anlay fl önemli bir yer tutmaktad r. fiu anda sat fla sunulan toplam 305 adet ERDEM R kalitesi bulunmaktad r. Ulusal/uluslararas sertifikalar olan TS 3813 EN 10130, TS 2162 EN 10025, TS EN 10202, Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Community Europe (CE) taraf ndan onaylanm fl toplam 82 ve ulusal/uluslararas standartlara uygun veya karfl l k olarak üretilmekte olan toplam 268 adet kalitemizin gelifltirilmesinde siz müflterilerimizin talepleri ve iflbirli i bizler için yol gösterici olmufltur. Yo un rekabetin yafland, küreselleflmeyle birlikte sermayenin oldukça hareketli oldu u bu pazarda, hizmet verdi imiz sektörlerle ortak stratejilerin gelifltirilmesi giderek önem kazanmaktad r. Sektörler aras bilgi ak fl n n sa lanmas, gelece e yönelik projelerin paylafl lmas ve bu projelerin hayata geçirilmesi için ortak çal flma platformlar n n oluflturulmas, iflbirliklerimizin hepimiz için de er yaratarak artmas n sa layacakt r. Müflterilerimizin yan s ra tüm paydafllar m za karfl sorumluluklar m z yerine getirmeye büyük özen gösteriyor, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle kurdu umuz iliflkilerin, kalitemizi do rudan etkileyen unsurlar oldu unu unutmuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizin yönetilmesini, gelecek nesillere karfl en önemli sorumlulu umuz olarak ele al yoruz. Siz müflterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, üretici olarak bizim süreçlerimiz ile, kullan c olarak siz müflterilerimizin süreçlerinin uyumland r lmas nda Müflteri Teknik Hizmetleri Süreci ekibimizin ve tüm ilgili birimlerimizin her türlü soru ve talepleriniz için sizlere yard ma haz r oldu undan emin olman z istiyoruz. flbirliklerimizin güçlenerek devam n diliyor, bu katalo u hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayg lar mla, O uz ÖZGEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 5

3 Hat rlatma, K saltma ve Semboller Girifl ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Tablolarda gösterilen ERDEM R kimyasal limitleri, referans de erlerdir ve sadece bilgi maksad yla verilmifltir. Aksi belirtilmedikçe, kal nl k daima "anma kal nl " olarak kabul edilecektir. Anma kal nl, müflterinin belirtti i tolerans aral n n ortas ndaki kal nl k de eridir. Katalogda bulunmayan di er ebatlar için, lütfen iliflkili oldu unuz Sat fl Birimi'ne sorunuz. Çelik kaliteleri ve ürünlerimizin teknik spesifikasyonlar hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z, lütfen Kalite & Teknoloji Departman n aray n z. Kimyasal Elementler çin Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silis Al Alüminyum Cu Bak r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kurflun As Arsenik W Volfram (Tungsten) Fiziksel Testlerde Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Anlam Akma dayan m R e R m Çekme dayan m Rp0,2 Yüksek s cakl kta akma dayan m BH 2 Is tmadan sonra akma dayan m ndaki art fl miktar A Uzama (%) A 5 Uzama (L o =5.65 x So) A 50 Uzama (L o =50 mm) A 80 Uzama (L o =80 mm) A 100 Uzama (L o =100 mm) A 200 Uzama (L o =200 mm) S o Test çubu unun kesit alan (mm 2 ) L o Test çubu unun ilk ölçü uzunlu u d Anma kal nl (mm) t Ton r Kal c uzama oran n Uzama sertleflmesi üssü R a Yüzey pürüzlülü ü (µm) Darbe Darbe testi KV c Darbe enerjisi (J) S c. Test s cakl ( C) Katlama Katlama testi kmy Katlama mandrel yar çap kmç Katlama mandrel çap en. Enine test çubu u boy. Boyuna test çubu u HRB Rockwell-B sertli i min. En az max. En çok = Eflit < Küçük Küçük veya eflit > Büyük Büyük veya eflit Hat rlatma, K saltma ve Semboller 7

4 So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler S cak haddelenmifl yass çeliklerin, s tma ifllemi yap lmadan haddelenmesi ile üretilen ve kal nl klar mm aral nda de iflen rulo veya sac fleklindeki yass çelik ürünlerdir. Üretilen malzemelerin fiziksel özellikleri rulo boyunca homojen olup, yüzey düzgünlü ü, genifllik ve kal nl k de erleri de beklentileri en üst seviyede karfl lamaktad r. Genel Uygulama Alanlar So uk flekillendirmeye uygun derin çekilebilir kaliteler, otomotiv sektöründe, dayan kl ev aletleri sektöründe, mutfak eflyalar, radyatör ve havaland rma ekipmanlar imalat nda, mukavemet, tokluk ve sünekli in istendi- i uygulamalarda kullan lmaktad r. Yafllanmaya dayan kl l k, üstün flekillenebilirlik ve iyi kaynaklanabilirlik özellikleri ile ön plana ç kan ekstra derin çekme ifllemine uygun kaliteler (IF), otomotiv ve beyaz eflya sektörlerinde, özel beklentileri sa lamaya yönelik uygulamalarda kullan lmaktad r. yi flekillendirilebilirli in yan nda gelifltirilmifl kaynaklanabilirli i kombine eden, düflük karbonlu ve mikroalafl mland rma yöntemi ile üretilmifl yüksek mukavemetli-düflük alafl ml çelik kaliteleri, otomotiv sektörü ve yan sanayinde kullan lmaktad r. Derin çekilebilirlik özelliklerine sahip, tek/çift kat veya tek/çift piflirim yap - larak kullan lan emaye kaplamaya uygun çelikler, mutfak eflyalar imalat nda (tencere, f r n zgaralar vb.) kullan lmaktad r

5 So uk Haddelenmifl Ürünler Kalite Dizini So uk Ürünlerin Kullan m Alanlar ve Standart Karfl l klar Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Kalite No. Standart Kalite So uk flekillendirmeye uygun genel uygulama 6106 SAE J (Galvaniz kaplama, büro eflyas, 6108 SAE J ayd nlatma gereçleri, vs.) 7608 SAE J B SAE J DIN EN DC O DIN EN DC O3 Çekme ifllemine uygun genel uygulama 6114 DIN EN DC O4 (Otomotiv sanayi, buzdolab, 7111 DIN EN DC O1 çamafl r makinesi, mutfak eflyas, vs.) 6612 DIN EN DC O DIN EN DC O1 120 SPC 270C- TY SPC 270C- TY DIN EN DC O DIN EN DC O5 Yafllanmaya dayan kl 7116 DIN EN DC O6 ekstra derin çekmeye uygun çelikler 130 XES- RN (Çok düflük karbonlu IF çelikleri) 131 SPC 270D- TY SPC 270D- TY Beyaz eflya üretimi için yafllanmaya dayan kl ve 7122 DIN EN DC O1 ekstra derin çekmeye uygun çelikler 7123 DIN EN DC O3 Otomotiv sektöründe filtre yap m na uygun çelik 7124 DIN EN DC O DIN EN DC O4 Yafllanmaya dayan kl ultra derin çekme kalite 7315 DIN EN DC O5 otomotiv endüstrisinde kullan ma uygun çelikler 7316 DIN EN DC O DIN EN DC 01 EK Emaye kaplamaya uygun çelikler 6513 DIN EN DC 04 EK 7513 DIN EN DC 04 EK 7514 DIN EN DC 06 ED Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun so uk haddelenmifl refosforize çelikler Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun f r n sertleflmeli (bake-hardening) çelikler Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun so uk haddelenmifl çift fazl çelikler DIN EN H240 LA 7128 DIN EN H280 LA 7132 DIN EN H320 LA So uk flekillendirmeye uygun 7136 DIN EN H360 LA yüksek mukavemetli çelikler 7140 DIN EN H400 LA 250 XE-320DR- RN WSB-M1 A215 F1 Gr XE-360DR- RN SAE J Yüksek mukavemetli Full-hard yap çelikleri 5140 SAE J SAE J Yüksek karbonlu özel çelik Elektrik motoru yap m na uygun refosforize çelik Elektrik motoru yap m na uygun çelik Orta mukavemetli yap çeli i 4137 DIN 1623-P2-86 St 37-3 G Çember yap m na uygun çelik 6137 DIN 1623-P2-86 St 37-3 G Atmosfer korozyonuna dayan kl çelikler 6182 DIN EN DC O1 (Cu) 9160 JIS G SPA - C 134 (1) Tabloda belirtilen Di er standart karfl l klar malzemelerin tam veya benzer karfl l klar olabilir; bu nedenle, belirlenen ürünün di er standarda uygunlu u garanti edilmemektedir. Di er standart karfl l klar na göre seçilen malzemenin kullan m alan na tam olarak uygunlu u, ancak deneme üretim neticesinde belirlenebilir.

6 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler Benzer Standart Karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No. 150 G10060 ASTM A1008 CS Type A 150 G G G St12 EN ASTM A1008 CS Type B JIS G3141 SPCC RRSt13 EN ASTM A1008 DS Type B JIS G3141 SPCD St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC 136 RRSt13 EN ASTM A619 CR DQ JIS G3141 SPCD 138 RRSt13 EN ASTM A619 CR DQ JIS G3141 SPCD St14 EN ASTM A1008 DS Type A JIS G3141 SPCEN FeP05 EN ASTM A1008 DDS FeP06 EN ASTM A1008 EDDS 139 St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN 141 St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN 141 St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC RRSt13 EN ASTM A619 CR DQ JIS G3141 SPCD St14 EN ASTM A620 CR DDQAK JIS G3141 SPCEN St14 EN ASTM A1008 DS Type A JIS G3141 SPCEN FeP05 EN ASTM A1008 DDS FeP06 EN ASTM A1008 EDDS DIN EK2 EN DIN EK4 EN ASTM A424 Type DIN EK4 EN ASTM A424 Type FeD6 EN ASTM A424 Type SEW ZStE260 P 143 Kalite Dizini SEW ZStE220 BH ASTM A1008 BHS Gr SEW093 ZStE240 EN ASTM A1008 SS Gr SEW093 ZStE260 EN ASTM A1008 SS Gr SEW093 ZStE300 EN ASTM A1008 HSLAS Gr.45 Class SEW093 ZStE340 EN ASTM A1008 HSLAS Gr.50 Class SEW093 ZStE380 EN ASTM A1008 HSLAS Gr.55 Class SEW093 ZStE300 EN ASTM A607 Gr SEW093 ZStE300 EN ASTM A607 Gr SEW093 ZStE340 EN ASTM A607 Gr G G G G ASTM A1008 SS Gr.33 Type G ASTM A1008 SS Gr St12 EN ASTM A366 CR CQ JIS G3141 SPCC

7 So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Çekme fllemine Uygun So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kullan m Kalite Standart Karfl l Kimyasal C P S Mn çin Garanti No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. Süresi 6112 DIN EN DC (1) (2) DIN EN DC DIN EN DC (2) DIN EN DC (3) DIN EN DC (2) (3) DIN EN DC (3) DIN EN DC01 Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Bak r = % Y n tavlama yöntemi ile üretilmektedir. 3- Elektrik direnç kayna na uygundur. 136

8 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler Mekanik Özellikler Kalite No. R e (2) (5) N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite max. min. min. min DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC01 R m (1) A 80 (3) r 90 (4) (28.6) ( ) n 90 (4) (28.6) ( ) (24.5) ( ) (21.4) ( ) (28.6) ( ) (28.6) ( ) (28.6) ( ) Çelik Kaliteleri 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 3- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 4- r 90 ve n 90 de erleri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 5- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 137

9 So uk Haddelenmifl Ürünler Derin Çekme fllemine Uygun Düflük Karbonlu So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Örnek Standart Karfl l Kalite No. Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Si Al Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. min. 120 (1) Otomotiv SPC270C- TY01 DIN EN DC (1) Otomotiv SPC270C- TY02 DIN EN DC Fiziksel özellikleri garanti edilen kal nl k aral klar (d, mm) afla da verilmifltir: 120 kalite için 0.40 d < 1.00 mm; 121 kalite için 1.00 d < 1.40 mm Mekanik Özellikler R e (1) R m A 80 r 90 (%) Kalite Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 No. Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. max. min. 120 (2) Otomotiv SPC270C- TY01 DIN EN DC (2) Otomotiv SPC270C- TY02 DIN EN DC ( ) (27.6) ( ) (27.6) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de eri: µm

10 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Derin Çekme fllemine Uygun Çok Düflük Karbonlu Beyaz Eflya Üretimine Yönelik So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kalite No. Kullan m çin Standart Karfl l Kimyasal C P S Mn Ti Garanti Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. Süresi So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 7114 DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC DIN EN DC03 Standart Ay Standart Ay Standart S n rs z Standart Ay Standart Ay Mekanik Özellikler Kalite No. (3) R e (1) R m A (4) 80 (5) r 90 (5) n 90 N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite max. min. min. min (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (7) DIN EN DC (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (21.4) ( ) (18.4) ( ) (2) 0.22 (2) (18.4) ( ) (28.6) ( ) (24.5) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- r m (ortalama) ve n m (ortalama) de erlerini göstermektedir. 3- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 4- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 5- r 90 ve n 90 de erleri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 6- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 7- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 120 N/mm 2 (12.2 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir

11 So uk Haddelenmifl Ürünler Ekstra Derin Çekme fllemine Uygun Çok Düflük Karbonlu Otomotiv Endüstrisine Yönelik So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kalite No. Kullan m çin Standart Karfl l Kimyasal C P S Mn Ti Garanti Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. Süresi 7124 DIN EN DC (1) DIN EN DC (1) DIN EN DC (1) DIN EN DC06 1- Punta kayna na uygundur. Mekanik Özellikler Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart S n rs z Kalite No. R e (3) R m (1) A 80 (4) (5) (5) r 90 n 90 N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite max. min. min. min (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (6) DIN EN DC (7) DIN EN DC (21.4) ( ) (21.4) ( ) (18.4) ( ) (2) 0.22 (2) (18.4) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- r m (ortalama) ve n m (ortalama) de erlerini göstermektedir. 3- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 4- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 5- r 90 ve n 90 de erleri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 6- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 7- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 120 N/mm 2 (12.2 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 140

12 Derin Çekme fllemine Uygun Çok Düflük Karbonlu Otomotiv Endüstrisine Yönelik So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Ti Nb No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 130 Otomotiv XES- RN01 DIN EN DC (1) Otomotiv SPC270D- TY03 DIN EN DC (1) Otomotiv SPC270D- TY04 DIN EN DC So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Fiziksel özellikleri garanti edilen kal nl k aral klar (d, mm) afla da verilmifltir: 131 kalite için 0.40 d < 1.00 mm ; 132 kalite için 1.00 d < 1.40 mm Kimyasal Bileflim (%) Kalite No. (1) R e R m A 80 r r 90 n n 90 Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. max. min. min. min. min. 130 (2) Otomotiv XES- RN01 DIN EN DC (3) Otomotiv SPC270D- TY03 DIN EN DC (3) Otomotiv SPC270D- TY04 DIN EN DC ( ) ( ) ( ) (27.6) ( ) (27.6) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- R e / R m : max Yüzey pürüzlülü ü de eri: µm

13 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Emaye Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kullan m çin Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Ti Garanti No. Standart Kalite S n rlar max. max. Süresi 7512 DIN EN DC01 EK 6513 (1) DIN EN DC04 EK 7513 DIN EN DC04 EK 7514 DIN EN DC06 ED kalite ürünler y n tavlama yöntemi ile üretilmektedir. Standart Ay Standart Ay Standart Ay Standart Ay Mekanik Özellikler (4) (2) R (1) m A 80 r m N/mm 2 N/mm 2 (%) Kalite Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) No. Standart Kalite max. min. min (5) DIN EN DC01 EK (27.5) ( ) 6513 (5) DIN EN DC04 EK 7513 (5) DIN EN DC04 EK 7514 (5) DIN EN DC06 ED 1- Çekme testi de erleri, Enine test numunelerine uygulan r. 2- r m (ortalama) de eri, kal nl 0.5 mm ve üstünde olan malzemelere uygulan r. 3- Akma dayan m de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 20 N/mm 2 (2,0 kg/mm 2 ), d 0.5 ise 40 N/mm 2 (4,1 kg/mm 2 ) yükseltilir. 4- Uzama de erleri, 0.5 < d 0.7 ise 2 puan, d 0.5 ise 4 puan düflürülür. 5- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. 6- Tasar m amaçl kullan mlar için, akma dayan m minimum de eri 120 N/mm 2 (12.2 kg/mm 2 ) olarak kabul edilebilir. R e (3) (22.4) ( ) (22.4) ( ) (19.4) ( )

14 Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun So uk Haddelenmifl Refosforize Çelikler Standart: Kalite Standart Karfl l Kimyasal C (2) Si Mn P (2) S Al No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min (1) Standart So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Bu ürün SEW ZStE260P kalitesine benzer olarak üretilir. 2- C + P % Mekanik Özellikler (2) (1) R e R m A 80 Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (en., 180 o ) Kalite Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmç No. Standart Kalite min. (d: kal nl k) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 6 ay içinde garanti edilir. 143

15 So uk Haddelenmifl Ürünler Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) (2) Kullan m çin Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Garanti No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. Süresi 7022 (1) SEW ZStE 220 BH kalitesine eflde erdir. 2- Vanadyum ve Bor ilavesi yap labilir. Standart Ay Mekanik Özellikler 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- BH de eri kal nl 1 mm ve alt nda olan malzemeler için uygulan r. Kal nl 1 mm'nin üstünde olan ürünler için BH de eri min. 30 N/mm 2 (3,1 kg/mm 2 ) olacakt r. R p0.2 veya R e BH (2) Rm (1) A 80 r 90 n 90 Kalite N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 (%) No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min. min ( ) (4.1) ( ) 144

16 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun So uk Haddelenmifl Çift Fazl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Cr Nb No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max FE600DPF FT Standart So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler (3) (5) (6) R p0.2 BH 2 (1) R m (2) A 80 veya R e (%) Katlama (4) Kalite N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 (en., 90 o ) No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmy Standart Kalite min. min. (d: kal nl k) 7660 FE600DPF FT d ( ) (3.1) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Uzama de eri, kal nl 0.50 ile 0.70 mm aras nda olan ürünler için 2 birim, kal nl 0.50 mm nin alt nda olan ürünler için 4 birim düflürülür. 3- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir. 4- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 5- n (10-20 %) Max. efleksenli uzama de eri % 20 de erinden düflük ise, n de eri % 10 ve max. efleksenli uzama de eri aras nda belirlenir. 6- n (4-6 %)

17 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Yüksek Akma Dayan ml So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Nb (1) Ti (1) V (1) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max. max DIN EN H240 LA 7128 DIN EN H280 LA 7132 DIN EN H320 LA 7136 DIN EN H360 LA 7140 DIN EN H400 LA 1- Nb + Ti + V % Standart Standart Standart Standart Standart Mekanik Özellikler R e (1) R m A 80 Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (en., 180 o ) Kalite Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmç No. Standart Kalite min. min. (d: kal nl k) 7125 DIN EN H240 LA ( ) (34.7) 7128 DIN EN H280 LA ( ) (37.8) 7132 DIN EN H320 LA ( ) (40.8) 7136 DIN EN H360 LA d ( ) (43.9) 7140 DIN EN H400 LA d ( ) (46.9) 1- Çekme testi, haddeleme yönündeki Boyuna numuneye uygulan r. 146

18 So uk fiekillendirmeye Uygun Yüksek Akma Dayan ml So uk Haddelenmifl Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Si Nb V No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. max. So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 250 Otomotiv XE-320 DR- RN02 DIN EN H320 LA Otomotiv F1 Gr.300- FR01 DIN EN H320 LA Otomotiv XE-360 DR- RN03 DIN EN H360 LA Mekanik Özellikler A 50 A 80 Katlama R e (1) R m (%) (%) (Enine, Kalite ) No. Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 Mandrel Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) çap Sektör Standart Standart min. min. min. (d: kal nl k) 250 (3) Otomotiv XE-320 DR- RN02 DIN EN H320 LA 251 (2) Otomotiv F1 Gr.300- FR01 DIN EN H320 LA 260 (3) Otomotiv XE-360 DR- RN03 DIN EN H360 LA ( ) ( ) ( ) (40.8) d ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de eri: µm 3- R e / R m : max

19 So uk Haddelenmifl Ürünler Elektrik Motoru Yap m na Uygun So uk Haddelenmifl Refosforize Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l C Mn P S Si Al No. Standart Kalite max. max (1) Mekanik test yap lmaz. Elektrik Motoru Yap m na Uygun So uk Haddelenmifl Laminasyon Çelikleri Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l C Mn P S Si Al N No. Standart Kalite max. max. max. min. max (1) Mekanik test yap lmaz. 148

20 So uk Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: DIN Part Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Kalite Standart Karfl l Kimyasal C P S No. Standart Kalite S n rlar max. max. max DIN P2 St 37-3 G 6137 DIN P2 St 37-3 G Standart Standart So uk Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Kalite No. R e (1) R m A 80 Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (En., 180 o ) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) kmç Standart Kalite min. min. (d: kal nl k) 4137 DIN P2 St 37-3 G 6137 DIN P2 St 37-3 G 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r d (21.9) ( ) d (21.9) ( ) 149

21 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Karbon Çelikleri Standart: SAE J Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si B No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max SAE J SAE J SAE J (B) 6110 SAE J (1) SAE J (1) SAE J (1) SAE J Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Full-hard olarak üretilmektedir. So uk Haddelenmifl Ticari Kalite Çelikler Standart: Kimyasal Bileflim (%) Kalite Standart Karfl l C Mn P S Si Al No. Standart Kalite max. max. max. max. max (1) Mekanik test yap lmayan yumuflak çeliktir. 150

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

İki ya da daha çok metalin yüksek sıcaklıkta karıştırılmasıyla metal alaşımları elde edilir.

İki ya da daha çok metalin yüksek sıcaklıkta karıştırılmasıyla metal alaşımları elde edilir. METALLER Çok eskiden beri kullanılmakta olan bir yapı malzemesidir. Diğer yapı malzemelerine göre deformasyon, eğilme, gerilme, uzama, kırılma bakımından daha dayanıklı olmaları nedeniyle, kullanış yerleri

Detaylı

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke)

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) 206 > Kalite Dizini 208 > Çelik Kaliteleri 213 > Üretim Limitleri 217 > Toleranslar 223 > Paketleme www.erdemir.com.tr 203 01 Önsöz

Detaylı

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ Kalınlık : 1,2-25,4 mm Genişlik : 800-1650 mm Bobin Ağırlığı : 10-39 ton Mandrel Çapı : 762 mm Not : Tablolarda belirtilen ÇOLAKOĞLU kimyasal analiz değerleri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

ERDEMİR Yürürlükteki Sipariş Peşinat ve Finansman Oranları. ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton)

ERDEMİR Yürürlükteki Sipariş Peşinat ve Finansman Oranları. ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton) ERDEMİR Yürürlükteki Sipariş Peşinat ve Finansman Oranları Sipariş peşinatı oranı toplam mal bedeli üzerinden % 0 uygulanmaktadır. Sipariş Ödeme Koşulları :.) Peşin satışlarda uygulanacak indirim oranı

Detaylı

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikliği 2004 DIN EN 10203-91 T50, T52 2005 DIN EN 10203-91 T57 2006 DIN EN 10203-91

Detaylı

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262 Ürün Kataloğu 2013 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş 147

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton)

ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton) ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton). Aşağıdaki tablolarda belirtilen en az sipariş miktarları tüm sipariş miktarları için geçerlidir. En az sipariş miktarları ile ilgili kısıtlar uygulanırken

Detaylı

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU SEMBOL VE KISALTMALAR 6 ÜRÜN DAĞILIMI VE SERTİFİKALAR 9 İNDEKS 13 Yassı Çelik Ürün leri ve Kullanım Alanları 15 Nervürlü İnşaat Çeliği leri / Kaya Bulonu (Helical

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar /Main Standards Applicated for the Pipes Standartlar / Standards Konu / Subject DIN 2615 Özel kalite istekleri içermeyen

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ERDEMİR. Temiz Çelik Kalite Çemberi

ERDEMİR. Temiz Çelik Kalite Çemberi ERDEMİR Temiz Çelik Kalite Çemberi İçerik Hata Kaynaklarının Belirlenmesi İyileştirme Konusunun Belirlenmesi Problemin Analizi Çözüm İçin Yapılan Çalışmalar Çalışmaların Değerlendirilmesi Sonuç Yaygınlaştırma

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI. Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı

YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI. Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı Soğuk haddeleme ve galvaniz Soğuk haddeleme ve galvaniz DIN 1614-Part 1 DIN EN 10111-2008 St 22

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..6 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat 2 DIN EN 21 TS2 BA () Ürün Açıklaması Baz 26 DIN EN 21 TS4 BA (11) 11

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 1.. Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün Açıklama Baz TNR Kalay kaplı teneke rulo 9 TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Tam 45 yıldır. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129 Sıcak

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 18 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 132

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR TNRS Kalay kaplı teneke sac 13 DTNR Kalay kaplı, çok ince teneke

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Sementasyon çelikleri dişli kutusunda

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL SICAK HADDELENM fi BOB N TEKN K ÖZELL KLER I HOT ROLLED COIL TECHNICAL SPECIFICATIONS TOSÇEL K KAL TE TOSÇEL K GRADE TOS-2711 STANDART KAL TES STANDARD

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 21.6.8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

2010 Haziran ayı üretim siparişlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan SİPARİŞ VERME FORMU yazımız ekinde yer almaktadır.

2010 Haziran ayı üretim siparişlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan SİPARİŞ VERME FORMU yazımız ekinde yer almaktadır. 10.05.2010 Sayın Müşterimiz, Referansımız Konu : SP.13.1/217 : 2010 Haziran ayına ait yassı çelik siparişleriniz hk. 2010 Haziran ayı üretim siparişlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan SİPARİŞ VERME

Detaylı

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Genel Müdürlük : Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 32 Melikgazi - Kayseri Tel: (352) 207 84 00 Faks: (352) 207 84 20 stanbul Bölge Müdürlü ü : Bankalar Cad.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 9.7.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

2010 Şubat ayı üretim siparişlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan SİPARİŞ VERME FORMU yazımız ekinde yer almaktadır.

2010 Şubat ayı üretim siparişlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan SİPARİŞ VERME FORMU yazımız ekinde yer almaktadır. 06.01.2010 Sayın Müşterimiz, Referansımız Konu : SP.13.1/1197 : 2010 Şubat ayına ait yassı çelik siparişleriniz hk. 2010 Şubat ayı üretim siparişlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan SİPARİŞ VERME FORMU

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1).9.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR Spiral Kaynaklı Çelik borular toz altı kaynak yöntemiyle 8 ile 96 arasındaki çaplarda, 3 mm den başlayıp 16 mm ye varan et kalınlıklarında, çaplarda

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Giriş. Çelik Kaliteleri. Sayfa No. Erdemir Kalite No. Ürün Grubu. www.karizmametal.com 30/06/2011 REV-1

Giriş. Çelik Kaliteleri. Sayfa No. Erdemir Kalite No. Ürün Grubu. www.karizmametal.com 30/06/2011 REV-1 Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 İçindekiler 18 Genel Bilgiler 2 Dizini 34 Çelik leri Üretim Limitleri 91 132 Toleranslar Sıcak Haddelenmiş 15 Genel Bilgiler Dizini 152 Çelik leri Soğuk Haddelenmiş 156 Üretim

Detaylı

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ 1 EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri) BİRİMLER Temel Birimler uzunluk, metre kütle, kilogram zaman, saniye elektrik akımı, amper termodinamik sıcaklık, Kelvin Zaman bir

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ

ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ Uluslararası Birimler Sistemi (SI),başta endüstride gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş ya da kabul edilmek üzeredir. Bu birim değişikliğinin

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

MAYIS

MAYIS MAYIS 2012 www.bilyasanayi.com Sayg de er Müflterilerimiz, Gebze de Japon sermayesi ile kurulan Kayış Fabrikası nın Türkiye Distribütörü olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz. BA Düz V Kayışları BX Tırtıllı

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler Ürün Kataloğu 2012 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda kullanılmak üzere muhtelif konik masuralı rulman satın alınacaktır.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6.

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6. İstiklal Mah. Barış Manço Cad. 5. Sok No:8 34522 Esenyurt / İSTANBUL TÜRKİYE Tel.: 0212 679 69 79 Faks: 0212 679 69 81 E-posta: info@gozdempaslanmaz.com 44 44 881 1 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 HAKKIMIZDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

2015 YILI TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK ihtiyacı yer altı kömür işletmelerinde kullanılmak üzere TS EN ISO 22721 standartlarına uygun ve EN 14973 standardı C1 sınıfında aşağıda

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Modern teknolojiye sahip

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı