ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi."

Transkript

1

2 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 1 ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001

3 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Sanayide Bir Rekabet Unsuru Olarak Enerji 8 Eczac bafl Yap Gereçleri 14 Vitra Seramik Grubu 2001 Y l Çal flma Raporu 15 Artema Armatür Grubu 2001 Y l Çal flma Raporu 22 Y ll k Çal flma Raporu Ayr nt l Bilanço 36 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 38 Ayr nt l Gelir Tablosu 56 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 57 Kâr Da t m Tablosu 61 Fon Ak m Tablosu 62 Nakit Ak m Tablosu 63 Sat fllar n Maliyeti Tablosu 65 Denetçi Raporu 66 Ba ms z Denetim Raporu 67 3

4 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 4 4

5 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 5 YÖNET M KURULU Görev Süresi (Foto raf s ras na göre) N. Atila Ildafl Üye Hüsamettin Onanç Üye A. Tayfun ndirkafl Murahhas Üye F. Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan M. Reflat Alatal Murahhas Üye A. fiadi Burat Murahhas Üye Ahmet T. Yamaner Üye Engin Bayraktar Üye 5

6 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Eczac bafl Yap Gereçleri, iç pazarda yaflanan daralmaya ve inflaat sektöründe süren küçülmeye ra men 2001 y l nda da sektördeki konumunu korudu ve öncülü ünü sürdürdü; d fl pazarlardaki etkinli ini art r rken yay l m a n geniflletti. Dünya pazarlar ndaki pay n geniflletmeyi ve bir dünya markas olarak tan nmay hedef alan Eczac bafl Yap Gereçleri -Vitra, 2001 de bu do rultudaki çal flmalar n kararl l kla sürdürdü. Sat fllar n n yüzde 74 ünü d fl pazarlarda gerçeklefltiren kuruluflumuz, Almanya, ngiltere, ABD, Fransa, srail, Portekiz ve skandinav pazarlar nda önemli geliflmeler sa lad ; Hindistan, Çin, Güney Afrika ile Arap ülkeleri pazarlar na girdi. ç pazarda kurumlaflt rm fl oldu u marka imaj n, 51 ülke pazar na tafl yan Eczac bafl Yap Gereçleri -Vitra, önemli uluslararas kurulufllar ile iflbirlikleri oluflturdu y l Eczac bafl Yap Gereçleri -Artema için de baflar l ve önemli ödüllerle zenginleflen bir y l oldu. Kurulufl, pazardaki konumunu güçlendirirken, geleneksel çal flma alan na yeni çözüm ögelerini de katt. Ayr ca, 2002 y l ndan bafllayarak, ekonomik katma de er yaratmay ve bu uygulamay kal c hale getirmeyi stratejik hedef olarak benimsedi. 6

7 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 7 Eczac bafl Yap Gereçleri -Artema n n, dünyan n en büyük dekorasyon zincirini oluflturan sveç li IKEA firmas ile yapt iflbirli i 2001 y l nda geliflerek sürdü. Öte yandan Eczac bafl Yap Gereçleri -Artema da, 2001 y l nda da, güç ekonomik koflullara ra men, ürün tasar m nda kullan lan teknolojinin sürekli olarak son yeniliklere uygun halde tutulmas ve ürünlerde yüzey dayan kl özelliklerinin art r lmas amac yla yürütülen çal flmalara gerekli kaynaklar ayr larak, öncülü ü koruma kararl l ortaya konmufl oldu; kalite yükseltme ve maliyet düflürme çal flmalar na a rl k verildi. Geride kalan 2001 y l nda gösterdi i anlaml baflar lar, Eczac bafl Yap Gereçleri nin, ça dafl, öncü ve yarat c kimli ini gelecek y llarda da sürdürece inin kan t d r. BÜLENT ECZACIBAfiI 7

8 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 8 De erli Ortaklar m z, pay sahibi oldu umuz kurulufllar, çal flmalar n, içinde bulunduklar sanayi kesiminin, ülke ve en genel anlamda dünya ekonomisinin oluflturdu u ortamda sürdürüyorlar. Bu ortam belirleyen veriler, geliflmeler, e ilimler, kurulufllar m z n varl n, kârl l n, gelece ini etkiliyor. Yat r mlar m za, kurulufllar m z n çal flmalar na do ru yön verebilmek için bu etkileri do ru de erlendirmemiz gerekiyor. flte bu amaçla 2001 y l çal flma raporlar n haz rlarken, ilgili kuruluflumuzu etkileyen ortamla do rudan ya da dolayl iliflkisi olan bir konuda, konu hakk nda bilgi ve deneyim sahibi kiflilerle yine deneyimli yazarlar m z taraf ndan yap lm fl röportajlara yer vermeyi düflündük. Eczac bafl Dünya pazarlar giderek bütünleflirken, ENERJ, SANAY DE B R REKABET UNSURU olarak daha da önem kazan yor. Türkiye enerji sektöründe devlet tekelinden Avrupa Birli i normlar nda bir liberalleflmeye geçiflin efli inde. Türkiye de enerji pahal ve k t. Hem konutlarda hem de sanayi kurulufllar nda Türkler dünyan n en yüksek faturalar n ödeyenlerin aras nda; çünkü on y llard r bir enerji politikas olmad ve yat r mlar zaman nda yap lmad. ERKUT YÜCAO LU, sa lam enerji politikalar n n aç klanmas ve hukuki çerçevesinin düzeltilmesi halinde Türkiye nin flimdiye kadar görmedi i bir yabanc sermaye ak m na flahit olaca n söylüyor. fiarik TARA ya göre bu olmaya bafllad bile. Tekelcilik yerini rekabete b rak yor, diyor Tara; ama, Türkiye nin önünde uzun bir yol var. E er bugünden yat r mlar bafllamazsa en geç 2005 te elektrik k s nt lar bafllayacak. MET N MÜN R 8

9 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 9 MET N MÜN R Enerjisi bol olan ülkeler var, enerjisi k t olan ülkeler var. Türkiye bunlardan hangisi? ERKUT YÜCAO LU Türkiye genelde enerjisi az olan ülkeler s n f nda, hatta dünya ortalamalar n n alt nda olan bir ülke. Bizde elektrik tüketimi nüfus bafl na kilowatt/saat civar nda, halbuki bu Avrupa da ortalama 8.000, Amerika da da aras nda. Demek ki biz her adam bafl na Avrupa n n dörtte biri, Amerika n n da alt da biri kadar elektrik üretip tüketebiliyoruz. Toplam enerji tüketimi içinde Türkiye nin kendi kaynaklar ndan yaratabildi i birincil enerji kayna toplam n yüzde u düzeyinde; gerisi ithalata ba l ve a rl kl olarak petrol ve gaz MM Do al kaynaklar yetmeyebilir, ama bu, ülkede enerji tüketiminin az olmas için yeterli bir neden de il. Türkiye neden bu konuda geri kald? EY Türkiye, aç kças, yat r mlarda geri kald. Bunu en güzel uçakla gelirken flehirlerimize flöyle tepeden bakt n z m anlars n z. Hafif sönük kalan bir ayd nlatma vard r -yollar m z iyi ayd nlat lmamaktad ryani bir yerde tüketimi k smaya mecbur kalm fl Türkiye. MM Neden? EY Yat r m eksikli i diyebilirim. Enerji politikalar ile ilgili bir süreklilik sorunu ve bir vizyon eksikli i var. Türkiye bunu çok net gösteriyor. Bir dönem oluyor enerji yat r mlar yap l yor; çünkü s k fl yoruz. Sonra yeni bir dönem bafll yor; o uzun vadeli vizyonu, perspektifi tekrar kaybediyoruz ve bir kez daha s k fl yoruz. MM Bunda Türkiye deki enerji sektörünün afla yukar tam bir devlet tekeli olmas n n da etkisi var m? EY Muhakkak. fiimdi Türkiye, yine her fleyde oldu u gibi d flardan gelen, IMF ve Dünya Bankas n n zorlamalar yla enerji sektöründe bir rehabilitasyon düflüncesine girdi ise de, sürecine girdi diyemeyece im. MM Ne yap lmal? EY Birtak m ana ifl alanlar nda yat r mlar n önünün aç lmas laz m. Bunlardan biri enerji. Enerji birinci derecede önemli; çünkü, e er enerji sektöründe bir liberalleflme yaratabilirsek bugünkü kadar daha yabanc sermaye kap da bekliyor. E er enerji sektöründe bir liberalleflme yaratabilirsek bugünkü kadar daha yabanc sermaye kap da bekliyor.

10 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 10 Her sektörde enerji girdisi, maliyetleri direkt veya dolayl olarak en afla yüzde 5, baz sanayilerde yüzde 20 ye Yerli yat r mc da bu sektörlere girmek istiyor. Türkiye de verimli yeni yat r mlar n yap labilece i sahalar n maalesef ço u devletin elinde; dolay s yla, devletin art k yat r mlar n önünü çok net olarak açmas gerekiyor. MM Bu açman n neresindeyiz? EY Afla yukar yüzde 10 unday z, yüzde 15 indeyiz Düflünce olarak birçok model ortaya konmas na ra men, Türkiye uygulamaya ancak 1990 larda girebildi; yani, 10 sene konufltu ondan sonra yavafl yavafl yap, ifllet, devret, yap, ifllet, iflletme hakk devri gibi özellefltirme modelleri kullanarak buna ad m att. fiimdi hukuk baz n uluslararas normlara ba layabilece iniz bir yap olufltu. Fakat bu sefer de geliflmeler 2000 y l nda durdu. Neden durdu diye bakt n zda, bu konuda hükümetin, Baflbakan m zdan bafllayarak, bir kararl l k içinde olmad n görüyoruz. Yani masaya vurup bunlar yap lacak, bunlar yap lmayacak diyen yok. MM Elektrik fiyatlar n uluslararas karfl laflt rmaya tabi tutarsak nedir durum ve bu Türkiye deki üreticiler için ne kadar büyük bir köstek? kadar etkiliyor; dolay s yla bu Türk sanayii için ciddi bir sorun yarat yor. EY Türkiye de elektrik fiyatlar na ve genelde enerji fiyatlar na bakt n z zaman dünya ortalamalar n n yüzde 20 falan üzerinde. Bizde petrol ve petrol ürünleri üzerinde yüzde 200 lere varan vergiler var. Rafineriden 150 Dolar a ç kan petrol ürünleri, 450 Dolar a sat l r, üzerine KDV konur, o konur, bu konur 600 Dolar a ç kar piyasaya. Benzinden bafllayarak, petrol türevlerinden bafllayarak, elektri i de yüzde 30 fazlaya mal ediyoruz. Bu da Türk sanayiinin rekabet gücü aç s ndan en önemli unsurlardan biri. Bu hakikaten Türk sanayiini ciddi bir flekilde rahats z ediyor. Her sektörde enerji girdisi, maliyetleri direkt veya dolayl olarak en afla yüzde 5, baz sanayilerde yüzde 20 ye kadar etkiliyor; dolay s yla bu Türk sanayii için ciddi bir sorun yarat yor. MM Nas l bir enerji plan laz m? EY Türkiye nin stratejik aç dan baz köfleleri kapmas laz m. Müthifl bir özellefltirme sürecinin bafllamas gerekiyor, çünkü art k devletin paras yok. Devlet art k enerji sektöründe santral yap m na da da t m yat r mlar na da katiyen girmemeli. E er Türkiye hakikaten normal büyüme trendine girip yüzde 5 büyümeye kalkarsa, 2005 ten itibaren sorun var. Demek ki bu 2005 ten sonras n bugün planlay p kararlar n bugün almak gerekiyor. Onun için 2005 in k r lma noktas oluflturdu unu söyleyebiliriz. 10

11 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 11 Türkiye de flimdiye kadar elektrik tekeldi, Botafl da tekel. Gaz istedikleri fiyata al yorlar, istedikleri fiyata sat yorlar. Botafl n pahal verdi i gazdan üretilen elektrik de pahal olabiliyor. Hidroelektri e gelince, Allah n emriyle alâkal ne kadar ya mur ya aca. Bütün bunlar üst üste gelince, Türkiye de enerji pahal oluyor. fiar k Tara, Türkiye de elektri in yaln z bugün de il her zaman k t ve pahal oldu u, bu durumdan kurtulabilmek için, tekelcili in k r lmas ve yat r mlar n artmas gerekti i görüflünde. MM Türkiye de elektrik pahal ve ekonomik kriz olmasayd, ayn zamanda k t da olacakt. Nerede hata yapt k da böyle bir duruma düfltük? fiarik TARA Türkiye de elektrik hep k t olmufltur. Benim çocuklu umdan beri her zaman elektrik s k nt s vard r. Tabii, az olan fley pahal olur. kincisi, Türkiye de flimdiye kadar elektrik tekeldi, gaz tafl y c s Botafl da tekel. Gaz istedikleri fiyata al yorlar, istedikleri fiyata sat yorlar. Botafl n pahal verdi i gazdan üretilen elektrik de pahal olabiliyor. Hidroelektri e gelince, Allah n emriyle alâkal ne kadar ya mur ya aca. Bütün bunlar üst üste gelince, Türkiye de enerji pahal oluyor. Zaten Türkiye de bütün devlet iflletmeleri pahal. Pahal olmas na ra men yine zarar ediyor elektrik da t c s TEAfi. Zarar eder, çünkü paras n n büyük bir k sm n toplamazsa, onun faizi yine elektri e biniyor. Bir de çok kay p var. Elektri i al yorlar, paras n ödemiyorlar. MM Gaz fiyat n n pahal olmas Türkiye nin gaz pahal sat n almas ndan dolay m, yoksa üzerine afl r kâr m konuyor? fit Ben size bir fley söyleyeyim mi?

12 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 12 Türkiye gaz fevkalade ucuza al yor. Hatta, Avrupa dan daha ucuza al yor. Botafl bunun üzerine büyük bir marj koyuyor; yüzde 100 den daha fazla. Botafl para kazanmasa Türkiye de yeni boru hatt yapamaz; boru hatt yapamay nca da gaz hizmetini veremez. Türkiye gaz fevkalade ucuza al yor. Hatta, Avrupa dan daha ucuza al yor; onun için gizlidir gaz fiyatlar. Ruslar onu flart koflar aç klamay n diye. Botafl bunun üzerine büyük bir marj koyuyor; yüzde 100 den daha fazla. MM Neden? fit fiimdi flöyle konuflmak laz m: Botafl n da hakl taraflar var, çünkü Türkiye de gaz yeni bir hadise. Botafl para kazanmasa Türkiye de yeni boru hatt yapamaz; boru hatt yapamay nca da gaz hizmetini veremez. Ben flu aradaki afla yukar yüzde 100 fark do rudan do ruya yat r ma giden bir vergi gibi kabul ediyorum. MM Çok iyimser bir yorum. Ama gaz n hem konutlar hem de endüstri için -nerdeyse ekmek gibi- temel bir ürün oldu unu düflünmek de gerekmez mi? fit Tamam, dedi iniz do ru, ama bak n zmir e yeni pipe-line gidiyor. zmir deki bütün sanayici Kaça olursa olsun, gaz gelsin, diyor. Adana ya do ru daha gitmedi. Türkiye deki boru hatt a n n yay lmas laz m. Bunu nereden yapacaks n z? Botafl bir flirket oldu una göre daha yüksek para kazanmas laz m. Hatlar tamamland zaman belki Botafl fiyat düflürecektir. MM Türkiye yüzde yüz devletçi bir enerjiden, liberal Avrupa da benzerini gördü ümüz sisteme geçifl halinde... Türkiye sizce bu geçifli tamamlayabilecek mi? Tamamlayacaksa ne zaman tamamlayacak? fit Bak n, bu iyi bir fley: Tekelcilikten kurtulacak Türkiye, rekabete girecek. Bunlar n her halde baz hastal klar olacak ve biz o hastal klar görece iz. Biz Türk olarak yaln z kötüleri görürüz, hiçbir flekilde takdir etmesini bilmeyiz. O vas flar m z eksik. Ben tahmin ediyorum muayyen bir zamanda bu liberalleflme olur ve o zaman rekabet edilebilir fiyat da olur. Mesela gaz ithali serbest olsa hemen bir rekabet meydana gelecektir. Sa lam olmayan bir ekonomi içinde her fley daha pahal d r. MM Son zamanlarda elektrik üretiminde gaza büyük bir a rl k verildi. Sizin Enka ve ortaklar n n yapmakta oldu u santraller tamamlan nca Türkiye deki elektrik üretiminin yar dan fazlas gazla üretiliyor olacak. Bundan sonraki dönemlerde Türkiye hidroli e ve 12

13 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 13 Muayyen bir zamanda bu liberalleflme olur ve o zaman rekabet edilebilir fiyat da olur. Mesela gaz ithali serbest olsa hemen bir rekabet meydana gelecektir. Türkiye her türlü santral yapmal, ama bunu da s ras yla yapmal. Bana sorarsan z Türkiye nükleer santral daha yapmamal derim. kömüre daha çok mu a rl k vermeli, yoksa gaza m devam etmeli? fit Gayet aç k cevap vereyim. Niye gaza daha çok a rl k verildi? Gaz santralleri bugün hidrolik santrallerinden de kömür santrallerinden de çok daha ucuz, ondan. Bir memleketin yat r m olanaklar k s tl oldu u zaman en ucuz yat r m istikametine gitmesi laz m. Gaz ayr ca çok rand manl. Bu yap lan gaza dayal santraller bana göre çok do rudur, ama bir memleketin bütün enerjisini ayn hammaddeye ba lamamak laz m. Bundan sonra ne yap lmas laz m? skenderun daki gibi ithal kömüre dayal santral yapmak laz m. thal kömüre dayal santral yapt m z zaman o elektrik de ucuz olacak, çünkü bugün kömür ucuz bir malzeme. Ancak, inflaat süresi üç dört seneyi buluyor; 18 ayda bitirilemiyor gaz santralleri gibi. Yat r m daha fazla, ama buna mukabil kömür daha ucuz. Ayr ca, kömür ithalat nda gazda oldu u gibi bir monopol yok. MM Türkiye sizce nükleer santral yapmal m? fit Türkiye her türlü santral yapmal, ama bunu da s ras yla yapmal. Biz ihalesine girdik, kazand k da; olmad o baflka. Ama bana flahsen sorarsan z Türkiye nükleer santral daha yapmamal, derim. Bunun gibi yap lmamas icap eden bir sürü yat r mlar bugün konufluluyor. Bu yat r mlar n önceli ine bakmak laz m. Biz biliyoruz ki, Türkiye paras yeterli olmayan bir ülke; sermaye yok. Erkut Yücao lu TÜS AD Yönetim Kurulu eski baflkan, ifladam fiar k Tara TÜS AD Y K Üyesi, DE K Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararas Müteahhitler Birli i Yüksek Dan flma Kurulu Üyesi Metin Münir (Editör) Sabah Gazetesi yazar 13

14 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 14 ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER Ülke ekonomisinde yaflanan derin krize karfl n, Eczac bafl Yap Gereçleri 2001 y l n da baflar ile ve geliflme çizgisini güçlendirerek tamamlam flt r. Sürekli iyilefltirme kültürünü yaflama biçimine dönüfltüren Eczac bafl Yap Gereçleri, teknolojik geliflmeleri gecikmeden devreye al rken, uluslararas iliflkilerine iflbirli i ni önemli bir aktör olarak katma gelene ini de sürdürmüfltür. Seramik sa l k gereçleri üretimini çal flma alan olarak seçen ve 1958 y l nda Kartal Tesisleri nde 200 bin adet/y l kapasite ile üretime bafllayan Eczac bafl Yap Gereçleri- Vitra, bugün 3 milyon 500 bin adet/y l üretim kapasitesi düzeyine ulaflm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, 1993 y l nda uygulamaya ald Bütünsel Kalite Yönetimi felsefesi do rultusunda yürüyerek, ça dafl banyonun öncüsü konumuna gelmifltir. Ürün grubunu devrim niteli indeki sürekli yeniliklerle zenginlefltiren Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra için yetkin yurt içi ve yurt d fl sat fl kadrolar, pazardaki liderli i pekifltiren ögelerdir. Temel stratejisini Dünya pazarlar nda önemli pazar pay na sahip olmak biçiminde tan mlayan Vitra, ana hedefini de Bir dünya markas haline gelmek fleklinde belirlemifltir. Yirmi üç y l önce, s hhi tesisat armatürleri üretmek amac ile kurulan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema ise, 1995 y l nda faaliyet alan na banyo aksesuvarlar üretimini ald ktan sonra, 2001 de iç pazardaki yerini güçlendirmek ve daha rekabetçi bir kimlik edinmek amac yla mutfak çözümleri sunumunu da bünyesine katm flt r. Banyo ve mutfak armatür ve aksesuvarlar nda müflteri beklentilerini aflarak karfl layan bir kurulufl olmak hedefine odaklanan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, öncülü ün gerektirdi i bütün hamleleri kararl, düzenli ve sürekli olarak hayata geçirmektedir. ç ve d fl pazarlara yarat c anlay fllarla yaklaflmak, yeni ürün çeflitlerini tam zaman nda devreye sokmak gibi ça dafl uygulamalar yan nda, dünyan n en büyük dekorasyon ma azalar zinciri olan sveç in IKEA firmas ile iliflkileri iki üründen 30 yeni ürüne yükseltmifl olmak, Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema kimli i için belirleyici referanslard r. 14

15 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 15 V TRA SERAM K GRUBU 2001 YILI ÇALIfiMA RAPORU Seramik sektöründe, seramik sa l k gereçleri ile tamamlay c ürünlerini üreten Eczac bafl Yap Gereçleri- Vitra, Türkiye de ilk seramik sa l k gereçleri üretimine 1958 y l nda Kartal Tesisleri nde bafllam flt r. 200 bin adet/y l kapasite ile üretime al nan kurulufl, 1977 y l nda Bozüyük Fabrikas n n kurulmas, gerçeklefltirilen kapasite art r mlar ve modernizasyon yat r mlar ile üretim alan n 125 bin metrekareye, üretim kapasitesini 3 milyon 500 bin adet/y l düzeyine yükseltmifltir y l nda bafllatm fl oldu u Bütünsel Kalite Yönetimi ni yönetim felsefesi olarak yaflama geçiren Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, iç pazarda yaflanan daralmaya karfl n pazardaki pay n korumay baflarm fl ve yer ald 50 dolay ndaki yurt d fl pazar nda etkinli ini art rarak baflar l bir y l geçirmifltir. Son y llarda faaliyet alan na katt tamamlay c ürünlerin üretimi ve sat fl nda da önemli geliflmeler sa lam flt r. Mükemmellik Modeli ölçütlerine göre gerçeklefltirilen özde erlendirme çal flmalar nda sa lanan iyilefltirmeler ve yetiflmifl insan gücü Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n Ça dafl Banyonun Öncüsü misyonuna ulaflmas ndaki baflar s n n temel nedenidir. PAZARDAK GEL fimeler 2001 y l nda yurt içi genelinde yaflanan kriz ortam na ve inflaat sektöründe süregelen küçülmeye karfl l k, yeni gelifltirilen ürünler, yurt içi sat fl ve pazarlama kadrolar ile yetkili sat c lara yönelik ürün teknik tan t mlar ve düzenli e itimler, Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n pazar liderli inin sürdürülmesini sa lam flt r. TÜYAP stanbul Fuar na ve Yap Endüstri Merkezi (YEM) fuarlar na kat lan Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, yeni ürünlerini ve ürün teknolojilerini son tüketicilerin be enisine sunmufltur. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n temel stratejisi, dünya pazarlar nda önemli bir pazar pay na sahip olmakt r. Bu strateji, yurt d fl pazarlara yönelik olarak haz rlanm fl on y l kapsayan uzun vadeli planlarla desteklenmifltir y l nda 51 ülkeye ihracat gerçeklefltirilmifl, stratejik iflbirlikleri hayata geçirilmifltir. Sayg n bir imajla yer ald m z Almanya pazar nda yüzde 12 lik, ngiltere pazar ndaysa yüzde 5 lik var olan pazar paylar korunmufltur. Almanya pazar nda lüks ürün grubu sat fllar n n art r lmas na, ngiltere pazar nda da pazar pay n n k sa sürede yüzde 10 lara yükseltilmesine yönelik gerekli ad mlar at lm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n stratejik olarak çok önem verdi i pazarlardan biri olan Amerika Birleflik Devletleri nin tamam nda ürünlerin da t m n yapabilecek toptanc a kurulmufltur. Fransa pazar nda, büyük al m odaklar ve toptanc gruplar ile yap lan anlaflmalar ve kurulan müflteri depolar ile sa lanan lojistik hizmetlerinin iyilefltirilmesi sonucunda, 2001 y l nda müflteri say s 100 ü geçmifl, sat fllar ise bir önceki y la göre yüzde 48 oran nda art r lm flt r. talya pazar ndaysa iflbirlikleriyle birlikte pazar pay yüzde 2 olmufltur y l nda Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, skandinavya pazar n n kendi sektöründe en büyük ihracatç s konumuna gelmifltir. Danimarka da hizmete al nan müflteri deposu ile pazara özel ürünlerimiz Danimarka, sveç, Finlandiya ve Norveç te da t lmaktad r. Yeni bir etkinlik olarak Yunanistan da da t m kanal oluflturulmufl, etkili toptanc larla yap lan görüflmelerde önemli sonuçlar sa lanm flt r. H rvatistan ve Portekiz de lüks ürün gruplar pazarda yer al rken, spanya, Çek Cumhuriyeti, zlanda ve Malta da baflar l bir y l geçirilmifl, 15

16 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 16 Litvanya pazar na ilk d flsat m gerçeklefltirilmifltir. Bugün için srail de en iyi bilinen marka konumunda olan Vitra, pazar pay hedefini yüzde 10 olarak belirlemifltir. Kurulan showroomlarla Lübnan, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri nde sat fllar gelifltirilmifltir. Yemen ve Filistin pazarlar nda olumlu ad mlar at lm fl, Cezayir, Tunus ve Güney Afrika pazarlar yla ticari iliflkiler bafllat lm flt r. Avustralya ve Yeni Zelanda da showroomlar kanal ile kusursuz bir da t m a na sahip olan Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, Hindistan ve Çin pazarlar nda da ürünleri için sat fl a n oluflturmufltur. Uluslararas pazar n en büyük dekorasyon ma azalar zinciri olan sveç in IKEA firmas ile çal flmalar yo unlaflt r lm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, halen befl farkl ürünle IKEA n n seramik sa l k gereçlerindeki tek tedarikçisi konumundad r. Geçen y l n önemli etkinliklerinden biri de dünyan n önde gelen üreticilerinden Toto ve Kohler ile gerçeklefltirilen iflbirlikleridir. Yurt d fl nda say lar art r lan showroomlar ile marka imaj ve bilinirli i konusunda önemli ad mlar at lm flt r y l nda özellikle Almanya-ISH, Rusya-Mosbuild, Ukrayna- Kievbuild ve talya-cersaie fuarlar, marka ve imaj güçlendirici çal flmalar aras nda yer alm flt r. Vitra n n 2002 y l nda hedefi, dünya pazardaki geliflmeleri yak ndan izleyerek, dünya çap nda bilinen bir marka haline gelmektir. ÜRÜNLER Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, banyo ve mutfakta kullan lan seramik sa l k gereçleri ile bu ürünlerle birlikte kullan lan tamamlay c ürünler üretmektedir. Klozetler, rezarvuarlar, lavabolar ve lavabo ayaklar, bideler, pisuvarlar, mutfak eviyeleri, dufl tekneleri ve seramik aksesuvarlar kuruluflumuzun pazara sundu u seramik ürünleridir. Klozet kapaklar, gömme rezervuarlar ile y kama sistemleri, bedensel engelliler için ürünler ve iç tak mlar ise kuruluflun tamamlay c ürünleridir. Ürünlerinin tamam TSE standartlar na uygun olan Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, ayr ca ABD, ngiltere, Almanya, Hollanda, srail, Avustralya, Fransa, Rusya, Kanada ve Danimarka gibi ülkelerin standart onaylar na da sahip bulunmaktad r. Kurulufl, bunlara ek olarak ISO 9001 Kalite Sistemleri ve ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgelerini de alm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, tamamlay c ürünleri d fl nda, pazarlardaki etkinli ini art rmak amac yla 2001 y l nda 85 adet yeni ürün gelifltirmifltir içinde, Nuova, Mona, Katia ve Mia dan oluflan dört yeni tak m n pazara sunarak marka imaj n daha da güçlendiren Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, banyoyu müflterileri için, tasar m ve dekorasyon olarak önem verilen bir mekân haline dönüfltürmüfl; Juno ve Madison serilerini bu kapsamda gelifltirilen ürünleri aras na katm flt r. Seramik sa l k gereçlerinin yan s ra fotoselli y kama sistemleri, çok ifllevli klozet kapa ve iç tak m ürünleri 2001 y l nda Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n gelifltirerek müflterilerine sundu u tamamlay c ürünlerdir. temizplus (VitrAclean) ve anti-bakteriyal s r (VitrAhygiene) teknolojilerindeki öncülü ü Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra ya sat fl cirosunu art rman n yan nda marka imaj n güçlendirme olana da sa lam flt r. 16

17 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 17 17

18 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 18 18

19 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 19 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI nsan Kaynaklar sistemlerimizin temel özelli i, genelde Eczac bafl Toplulu u, özelde kuruluflun stratejik planlama süreci ve Bütünsel Kalite uygulamalar ile entegre bir yap oluflturmas d r. Bu entegrasyonu yaratan stratejik planlama aflamas nda Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra için belirlenen vizyonun, uygulamalarda Performans Yönetim Sistemi ile kurulufl, bölüm ve birey kritik baflar alanlar, hedefleri ve temel eylemlerine dönüfltürülmesidir. KR Z ORTAMINDA ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER -V TRA 2001 y l nda Türkiye ve dünyada yaflanan ekonomik durgunlu un ortaya ç kard olumsuz etkileri en aza indirmek amac yla, özellikle giderlerde tasarruf olanaklar yarat lm flt r. Bu arada, nakit yönetimi, iflletme sermayesi yönetimi ve finansal risk yönetimi konular nda odaklan larak, bu alanlarda krizin etkilerini azalt c bir rahatlama sa lanm flt r. Çal flanlar için belirlenen ve üzerinde uzlafl lan hedefler ile yetkinlik seviyelerine ulafl l p ulafl lmad, yap lan performans de erlendirme görüflmelerinde ele al nmaktad r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra da çal flanlar n, her bir ifl profili için seviyesi ayr ayr belirlenmifl olan ve yetkinlik olarak tan mlanan bilgi, beceri ve davran fllar n hedeflenen çizgiye ç karmalar beklenmektedir. Yap lan performans görüflmeleri sonucunda, profesyonel ve yönetsel geliflim planlar oluflturulmakta ve çal flanlar, yöneticileri ile üzerinde uzlaflt klar bu planlar çerçevesinde e itim programlar na kat lmaktad rlar li y llar n ortalar ndan bafllayarak d fl pazarlardaki konumunu güçlendirmeye önem veren Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n bu stratejisinin ne kadar do ru oldu u, devalüasyon sonras kuruluflun mali yap s yan nda kârl l ndaki olumlu geliflmelerle yeniden görülmüfltür. Bu dönemde tüm sektörlerde nitelikli eleman kay plar büyük boyutlara ulafl rken, Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n bu olumsuz koflullar alt nda dahi bir tek çal flan n bile kaybetmeme baflar s n göstermesi, kurulufl için önemli bir ayr cal kt r. Performans Yönetim Sistemi nin yan s ra Balanced Scorecard metoduyla da bölümlerin ve bireylerin performanslar ayl k olarak ve karfl laflt rmal biçimde izlenmekte ve gerekli önlemlerin zaman nda al nmas sa lanmaktad r y l nda EVA (Economic Value Added-Ekonomik Katma De er) sistemi uygulanmas konusunda at lan ad mlarla kuruluflumuzun performans de erlendirme konusundaki mükemmeliyetçi yaklafl m pekifltirilmifltir. Sistemlerin bütünselli i, kurulufl vizyonu ve stratejilerinin çal flanlar ile paylafl lmas n ve çal flanlar n bu oluflum sürecine kat l m n saptayan bu uygulama ile hem kariyer haritalar ortaya ç kmakta hem de ileride gereksinim duyulabilecek yetkinliklerin belirlenmesi ile kuruluflun insan kaynaklar n n gelece e haz rlanmas sa lanmaktad r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra nsan Kaynaklar uygulamalar, EFQM taraf ndan örnek uygulama olarak seçilmifl ve EFQM K yaslama Bilgi Bankas nda yer alm flt r. 19

20 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 20 B LG S STEMLER YÖNET M KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM Söz konusu çal flma y l nda Bilgi Yönetimi projesi kapsam nda MS Outlook Platformunda Toplant ve Zaman Yönetimi ve Vitra Bilgi Haritas n n Oluflturulmas projeleri tamamlanm flt r y l nda ayn kapsamda Doküman Yönetim Sistemi ile Intranet in etkinli inin art r lmas na yönelik alt projeler sonuçland r lacakt r y l ndan bugüne kadar kullan lmakta olan SAP R/3 ERP uygulamas nda; müflteri iliflkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), stratejik kurum yönetimi (SEM), ürün yaflam yönetimi (PLM), elektronik ticaret gibi yeni ekonominin gere i olan enstrümanlar entegre edecek ve bütünüyle Internet tabanl çal flmay sa layacak mysap.com lisans 2001 y l sonunda al nm flt r. Uygulamalar n kurulufla yerlefltirilmesine 2002 de bafllanacakt r. Yine SAP R/3 te etkin kullan m n süreklili ini sa lamak ve sistemde birikmifl olan verileri güvenli ve ulafl labilir biçimde arflivlemek üzere, SAP ile entegre arfliv sisteminin kuruluflu 2001 y l nda gerçeklefltirilmifltir. Eczac bafl Toplulu u kurucusu Dr. Nejat F. Eczac bafl n n yaflam boyunca savundu u ve uygulad görüfller, Toplulu umuzun kültür, sanat, e itim, bilim ve spor alanlar nda toplumsal yaflam n geliflmesine katk da bulunma konusundaki de erlerini oluflturmaktad r. Bu anlay fl do rultusunda, seramik sanat na yeni yap tlar kazand rmak ve bu yap tlar topluma aktarmak amac yla, seramik sanat ve sanatç lar n n hizmetine aç lan Vitra Seramik Sanat Atölyesi nde üretilen eserler düzenli aral klarla sergilenmekte; konferanslar, dia gösterileri ve atölye çal flmalar di er kültür etkinlikleri olarak hizmete sunulmaktad r. Vitra Seramik Sanat Atölyesi nde çal flan dokuz seramik sanatç s n n eserlerinden oluflan Kiflisel zler 4 sergisi May s ay nda stanbul Resim Heykel Müzesi nde, Aral k ay nda zmit Büyükflehir Belediyesi Sanat Galerisi nde sergilenmifltir. Türk-Yunan dostluk ba lar n sanat yoluyla güçlendirmeyi amaçlayan ve iki ülke seramik sanatç lar n n kat l m yla gerçeklefltirilen Türk-Yunan Seramik Sempozyumu na da Vitra Seramik Sanat Atölyesi, ev sahipli i yapm flt r. Her y l geleneksel olarak s n rl say da üretilen Anadolu Koleksiyonu serisine, geçen y l, dünya bar fl n n de erini yeniden hat rlatmak amac yla, tarihin en eski uluslararas bar fl sözleflmesi olarak bilinen Kadefl Antlaflmas tableti eklenmifltir. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, ülkemizde sanat bilincinin oluflmas nda ve sanatç lar n desteklenmesinde çok önemli yeri bulunan Dr. Nejat F. Eczac bafl Vakf yan nda stanbul Kültür ve Sanat Vakf ile zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf na yönelik desteklerini 2001 y l nda da sürdürmüfltür. 20

21 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 21 21

22 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 22 ARTEMA ARMATÜR GRUBU 2001 YILI ÇALIfiMA RAPORU Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema 1979 y l nda s hhi tesisat armatürleri üretmek amac yla kurulmufl, ard ndan 1995 y l nda faaliyet alan na banyo aksesuvarlar üretimini de eklemifltir y l na gelindi inde ise özellikle yurt içi pazardaki yerini güçlendirmek ve daha rekabetçi olabilmek ad na banyo çözümlerinin yan nda mutfak çözümlerini de sunmay hedefleyen Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, temel amac n Banyo ve mutfak armatür ve aksesuvarlar nda müflteri istek ve beklentilerini aflarak karfl layan kurulufl olmak fleklinde tan mlam flt r. Bu yeni tan mla Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema banyo çözümlerinde banyo armatürleri, banyo aksesuvarlar ve dufl sistemlerini, mutfak çözümlerinde ise mutfak armatürleri ve kendisi için yepyeni bir faaliyet alan olan mutfak aksesuvarlar n müflterilerinin be enisine sunmay hedeflemektedir. ç pazarda yaflanan daralmaya ve sektördeki birçok flirketin mevcut durumdan olumsuz etkilenmifl olmas na ra men pazardaki konumunu korumay baflaran ve yurt d fl pazarlardaki çal flmalar na h z veren Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema için 2001 y l baflar l sonuçlar n al nd ve bunlar n ödüllerle perçinlendi i bir y l olmufltur. 22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Yap Grubu Kilometre Tafllar 1958 H zl kentleflmenin art rd sa l k gereçleri talebini karfl lamak amac

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu 31.03.2008 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK. ÇALIfiMA RAPORU

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK. ÇALIfiMA RAPORU ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK 2003 ÇALIfiMA RAPORU Ç NDEK LER 03 04 06 08 10 11 13 20 27 Eczac bafl Yap Gereçleri Bafll ca Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Yönetim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı