Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi"

Transkript

1 e-posta: Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi Dr. Ersan Sarıkahya Özet Bir jeneri in tasarımında etken olan elemanlar renk, tipografi, görüntü, animasyon, ses gibi ögelerdir. Jenerik tasarımındaki her eleman birer belirtke niteli indedir ve programın içeri ine uygun oldu u kadar izleyicinin ya ına, cinsiyetine ve kültürüne de uygun olarak da tasarlanmalıdır. Bu ekilde hazırlanan jenerikler daha etkili olabilmektedir. TV kanallarında jenerikler grafik tasarımcılar tarafından hazırlanmaktadır. Bu makalenin genel amacı, TRT sanat programlarında tasarlanan ve uygulanan jenerikleri, grafik tasarım ögeleri ve canlandırma tekni i açısından uzman görü lerini alarak de erlendirmektir. Anahtar Kelimeler Televizyon Görsel leti im Animasyon Görsel Tasarım Grafik Tasarım Audiovisual Medya Hareketli Grafik THE EVALUATION OF GRAPHICAL DESIGN FOR GENERICS Abstract The important elements in the design of a generic are items such as color, typography, image, animation, audio. All of these elements of the generic design are indicators which should be appropriate with the design as well as the needs of the audience's age and culture, in accordance with the effectiveness of the design. The general target of this research is to evaluate the generics that are shown at TRT art programs according to the views of experts about their graphical design items and simulation techniques. Keywords Television Visual Communication Animation Visual Design Graphic Design Audiovisual Media Moving Graphic 117

2 Giri Jenerik, yayınlanan TV programlarının ba langıcında veya sonunda yer alan kısa süreli hareketli görüntülerden olu maktadır. Bu görüntülerde genel amaç, en kısa sürede do ru bilgilendirmeyi sa lamak ve çarpıcı görüntülerin müzikle olan uyumu ile akılda kalıcılı ı sa lamaktır. Televizyonda jenerik kullanımı televizyonun ilk yayın yaptı ı dönemlerden günümüze kadar birçok de i ime u rayarak gelmi tir. Bu uygulama yayın akı ı içerisinde programların karı tırılmadan ayırt edilebilmesi amacı ile ba latılmı tır. lk jenerik uygulamaları, sadece programın adının yazılı oldu u dura an bir görüntüden (spot görüntü) olu mu tur. Zamanla grafik tasarımında kullanılan teknolojilerin geli mesiyle jenerikler hareket ve yeni nitelikler kazanmaya ba lamı tır. Bu geli meyle jenerik tasarımında grafik tasarımın rolü önemli bir hal almı tır. Bir jeneri in tasarımında etken olan renk, tipografi, görüntü, animasyon, ses vb. elemanlar, birer gösterge niteli indedir. Bu göstergeler TV jeneri inin içeri ine uygun oldu u kadar izleyicinin ya ı, cinsiyeti ve kültürüne uygun olarak da tasarlanmalıdır. Bu ekilde hazırlanan jenerikler daha etkili olabilmektedir. Grafik tasarım ürününün ba arısı, mesajını hedef kitlesine iletebilmesine ba lıdır. Mesajın ba arıyla iletilebilmesi için tasarımda görsel bütünlük olu turmak gerekmektedir. Grafik tasarımda görsel bütünlük, tüm tasarım elemanlarının birbiriyle ili ki içinde düzenlenerek tamamlanmı lık hissi yaratılmasıyla sa lanır. zleyici bir mesajda daima bütünlük arar; aksi halde tasarıma olan ilgisini kaybeder. Grafik tasarım, görsel bir ileti im sanatıdır. Birinci i levi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarımın problemleri daima ileti im ile ilgilidir. Tasarımcı hedef kitleye ula tırmak istedi i mesajı do ru ve etkili bir biçimde aktarmak zorundadır Bir tasarım ne kadar güzel olursa olsun, verilmesi istenen mesajı iletemiyorsa hiçbir de er ta ımaz. Grafik tasarımcı, sözcükleri ve görüntü unsurlarını görsel bir ileti im olu turacak biçimde bir araya getiren ki idir. Bu unsurlar, izleyicinin çözebilece i sözel-görsel bir denklem içinde sunulur. Grafik 118

3 tasarımcı hem bir mesaj aktarıcı, hem de bir biçim düzenleyicisidir. Grafik tasarım, ileti im sa layıcı mesajı do ru ve yalın bir biçimde yansıtırken ton dizileri, kontrastlar, kadrajlama teknikleri, renk ve tipografiyi ba arıyla kullanmak zorundadır (Becer, 1997: 33-35). Uçar, uygulama alanı geli en ve de i en tasarım dalları ve grafik tasarımın yeri ile ilgili u saptamalarda bulunmaktadır: Tüm dünyada grafik tasarımın ve tasarımcısının geli iminin baskı ve ço altma teknikleriyle anılmasına karı ın, artık günümüzde bu mesle in temel probleminin görsel ileti im tasarımı oldu u gerçe i ça ımızda yaygınlık kazanmı tır. Grafik tasarımcısının ister ka ıt üzerinde, ister duvarda, ister ı ıklı noktacıkların meydana getirdi i bilgisayar ve televizyon ekranlarında olsun, temel sorunsalının görsel ileti im problemlerinin çözümünde görevli ki i oldu u kesindir (Uçar, 2004: 93). Günümüz film jenerikleri sinema, grafik tasarım ve dijital medyanın bile iminin temsilcisi gibidir. Özelikle Hollywood filmlerinde jenerik tasarımı; ses, tipografi ve imajın bile imiyle filmin ana temasını izleyiciye hissettiren özet sunumlardır. Grafik tasarımsal ögelerin, (tipografi, foto raf, görüntü vs) dijital ortamın getirdi i farklı uygulama imkanlarıyla, filmin konusu, türü ve akı ına yön verebilmektedir. Her alanda yo un rekabetin ya andı ı günümüzde televizyon yayını yapan kurumlar, yayınlarında kendi kimliklerini öne çıkartarak rakiplerinden ayrılmayı ve hedef kitlelerine daha etkili ula mayı amaçlamaktadırlar. Bu nedenle bu kurumların logoları, özellikle televizyon jeneriklerinde sıkça görülmektedir. Televizyon kanalları daha fazla izleyiciye ula mak için kendilerini hem di er kanallardan ayırmak, hem de izleyiciye hatırlatmak zorundadırlar. Bu nedenle televizyon kanalları özellikle jeneriklerinde, kurumsal kimliklerini ön plana çıkarmaktadırlar. Di er yapımlarda oldu u gibi sanat programlarındaki jeneriklerin de görsel ve dikkat çekicilik açısından insanlar üzerinde etkileri vardır. Görselli in birçok konuda içerikle aynı önemi ta ıdı ı günümüzde, televizyon kanallarının program tanıtım jeneriklerine vermeleri gereken önemin de en az içerik kadar gerekli oldu u bilinmektedir. 119

4 Bir grafik tasarımının arka yapısında yer alan en önemli etkenlerden birisi de, hiç ku kusuz ekonomik ve endüstriyel etkenlerdir. Çünkü bir toplum uygarlık kavramını bu sözcükle yakalayabilir. Ekonomi ve endüstri e er bu alandaki geli imini tamamlayamamı sa, tasarımcının da yapabilece i bir ey yoktur. (Tepecik, 2002:31) Televizyon grafi inin tarihsel sürecine bakıldı ındajenerik tasarımı tüm dünyada oldu u gibi Türkiye de de sinema sanayiine ba lı olarak geli mi tir. Türk film jeneriklerinde yakın zamana kadar pek çok filmde yapım firmasının logosu yerine "sunar", " takdim eder" ibarelerini görülür. Aslında, emek verenler listesinde ne yazıldı ından çok neyin yazılmayıp dı arıda bırakıldı ı da Türk film jeneriklerinde çok büyük önem ta ır. Kimi zaman kadro listesinde soyisimsiz ahıslara da rastlanır. Kadro listesinde yer alan kimi meslekler günümüzde farklı ekilde anılırlar: Filmi çeken (kameraman, görüntü yönetmeni), genel koordinatör (executiveproducer). Bunlar dı ında, yöneten, reji, sesleri alan, sesleri çeken, seslendirme, dublajı yöneten, konu anlar, müzik direktörü, müzik, aranjman arkı, arkıları okuyan, türküler, özgün arkılar, fon müzikleri, arkı, söz, eser ve konuklarımız, küçük yıldızlar, foto direktörü, ar direktör gibi unvanlar vardır. mzayı andırır ekilde, verev olarak kullanılan yapımcı ya da yönetmen ismi sıkça kullanılmı tır (Noyan, 2006, s.10). TRT nin 1984 yılında ilk yayına ba ladı ı günden itibaren Türkiye de televizyon jenerikleri tasarımı ivme kazandı. Batıda televizyon grafi inin tarihsel sürecine bakıldı ında kurulu u 1936'lara dayanan ve dünyanın ilk televizyon kurulu u olan BBC ele alınmalıdır. Zamanının kısıtlı sayıdaki televizyon kurulu ları kar ısında grafik tasarımcısının eksikli ini hemen fark eden BBC, 1953 de ilk grafik tasarımcısını atadı. Bu pozisyon o dönemde Sahne Tasarımının kontrolünün altındaydı (Lloyd, 2007:5) de kurulan Kanal 4, BBC2 den sonraki ilk yeni TV kanalıdır ve yeni bir dönem ba latmı tır; azınlıklara hitap eden, ihmal edilmi ilgi alanlarını hedefleyen, risk alan ve de di er kanallardan farklı bir kanal olmu tur. Öte yandan televizyonda 80 ler boyunca grafik tasarımı üzerine büyük etki bırakmı tır (Lloyd, 2007:9). 120

5 80'li yıllar, bilgisayar kullanımı ve televizyon grafikleri yaratmak için gerekli yazılımların arttı ı yıllar olmu tur.bu dönemin sonlarında üç boyutlu televizyon grafikleri reklamlarda ve canlı tanıtımlarda görülmeye ba lanmı tır. Devam eden 15 yılda PDI reklamlarda bir dönü üm gösterdi. Üç boyutlu karakterler daha yaygın olmaya ba ladı. Dreamworks'ünPDI'ı almasıyla 2004'te bilgisayar yapımı animasyon filmler e lence dünyasına girmi oldu. (Gallagher ve Paldy, 2007: ). Grafik tasarımının televizyondaki geli im sürecine bakıldı ında ise farklı türlerdeki TV yapımlarının (dram, komedi, talk show vb.) kendi izleyici kitlelerini olu turmasıyla reklamcılar için pazarlama, grafik tasarımcılar için de jenerik tasarımı gibi yeni alanlar açtı ı görülmektedir. Televizyon ve film yapım özelliklerini de i tirmeye ek olarak dijital teknoloji, ço u eklen melez olan ve sanat yapma ekilleri tamamen farklı biçimde kesi en grafik tasarım, resim, dijital film, hareketli grafik, ses, animasyon ve bilgisayar sanatları gibi yeni medya sanatı çe itlerinin olu masına te vik etmi tir. Görüntü ve ses manevralarını basitle tiren yazılım uygulamaları, sanatçıların ke fetmesini, uluslar arası medya toplulu unun daha kısa sürede el sanatlarını icra etmeye olan ilgisini galvanizlemesini jenerik ve müzik parçalarını olu turmakta sıkıla masını daha kolay hale getirmi tir (Willis, 2005:46). Teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler, grafik tasarımcıya yeni fırsatlar sunmu tur. Keza grafik tasarımın uygulama alanlarında da çe itlilik ve geli me görülmü tür.(halas,1984: 14), televizyonun dünya çapında yayılması ve yı ılma ileti imin küreselle mesiyle güdümbilimin ke fedildi ini bildirmektedir. Böylece grafik tasarım mesle i ve grafik tasarım ürünleri daha profesyonel bir hal almı ve televizyon teknolojisinin do u uyla grafik tasarım, daha önce hiçbir kitle ileti im aracının ula amadı ı bir gücün en önemli ögesi haline gelmi tir. Televizyon grafiklerinin gelece ine bakıldı ında ise "grafik tasarımcısının çok yeni ve hala denenmekte olan kavramlarla kar ıla tı ı görülmektedir. Bu yeni kavramlar Internet televizyonu ve sayısal (dijital) televizyondur " (Meyerve Trish,2002:14). Televizyon grafikleri, televizyon yayınları oldu u müddetçe sürekli geli ecek, her zaman tasarımcısına yeni arayı lar sunacaktır. Televizyon 121

6 grafikleri kanala yeni arayüzler sunarak güncelli ini sa layacaktır. Bu yenilik ve de i im sayesinde izleyiciye her zaman izleme zevkini sunacaktır. Televizyon kanalları, yayınlarında kullandıkları grafikleri zamanla tasarımcılar vasıtasıyla gereken geli imi gösterecektir. Programlarda kurumsal kimli inin etkili ekilde göstermek için televizyon jenerikleri tasarımları ça da kimli e bürünmü olması lazım ki izleyici ile televizyon kanalı arasında güçlü ba lar olu sun, televizyon jenerikleri ileti imi, her zaman ba arılı olacaktır. Yöntem Ara tırma var olan durumu tespite yönelik tarama modelinde, betimsel bir çalı madır. Ara tırmanın çalı ma evrenini televizyon sanat programlarında tasarlanan ve uygulanan sanat programları jenerikleri olu turmaktadır. Örneklem olarak TRT de tarihleri arasında tasarlanan ve uygulanan sanat programları jeneriklerinden en çok yayınlanan programların jenerikleri seçilmi tir. TRT Sanat Programlarından Seçilen Jenerikler Sanat programları jeneriklerinin grafik tasarım ögeleri ve canlandırma tekni ine ili kin görü lerin belirlenmesinde grafik tasarımı e itimi veren üniversitelerden Gazi, Hacettepe, Bilkent, Ba kent, Mimar 122

7 Sinan, Erciyes, Çanakkale Onsekiz Mart ve Mersin Üniversitelerinde Grafik Tasarımı Programında görev yapan ö retim elemanlarının görü lerinden, uzman görü ü olarak ise stanbul ve Ankara da Jenerik tasarımı sektöründe çalı an tasarımcılardan yararlanılmı tır. Bu do rultuda alan uzmanlarından da yararlanarak bir görü me formu hazırlanmı tır. Hazırlanan bu görü me formuyla 20 ö retim elemanı ve uzmanla bir ön uygulama yapılmı, tekrar uzman görü lerine ba vurularak forma son ekli verilmi ve uygulamaya geçilmi tir. Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin de erlendirilmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmı tır. Anket formlarından elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmı tır. Veri analizleri de i kenlerin kar ıla tırılmasında ki kare testi kullanılmı tır. Anlamlılık düzeyi p=.o5 seçilmi tir. Sorular arasında temel de i kenler sınıflama ya da sıralama düzeyinde de i kenler oldu undan, bu ili kilerin ara tırılmasında ki-kare tekni i kullanılmı tır. Ancak bazı de i kenlerde, beklenen de erlerin 5 ten küçük oldu u gözenek sayısı, toplam gözenek sayısının %20 sinden fazla oldu undan ki-kare de eri kullanılamamı ve bu durumlarda A ırlıklandırma/ WeightCases tekni i kullanılarak hücrelerin de erleri 5 in üzerine çıkarılmı tır. Bu ekilde, yapılan analizin güvenli i tam olarak sa lanmı tır (Büyüköztürk, 2007: 148). Bulgular ve Yorum Ara tırmanın bu bölümünde Ö retim elemanı ve uzmanlar tarafından TRT sanat Jeneriklerinin grafik tasarım ögeleri ve canlandırma tekni ine ili kin sorulara verilen cevaplar de erlendirilerek yorumlanmı tır. TRT Sanat Programlarında Tasarlanan ve Uygulanan Jeneriklerin Grafik Tasarım Ögelerine li kin Ö retim Elemanı ve Uzmanların Görü leri TRT programlarında tasarlan ve uygulanan jeneriklerin grafik tasarım ögeleri ve canlandırma tekni ine ili kin ö retim elemanı ve uzmanların görü lerini belirlemek amacıyla katılımcılara 20 soru yöneltilmi, her bir soruya ö retim elemanı ve uzmanların verdikleri cevaplar a a ıda tablolarda gösterilerek sırasıyla yorumlanmı tır. 123

8 TRT sanat programına ait jenerikleri tipografi ve yazı karakterleri seçimi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %15,0 i yeterli, %40,0 Kısmen yeterli bulurken, %45,0 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %23,5 i jenerikleri tipografi ve yazı karakterleri seçimi yönünden yeterli, %45,9 i kısmen yeterli bulurken, %30,6 sı yetersiz, bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare ( X= 2,770 ) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,250) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Ancak jenerikleri tipografi ve yazı karakterleri seçimi konusunda yeterli ve kısmen yeterli bulmada uzmanların oranı ö retim elemanlarına göre biraz daha yüksek iken, yetersiz bulmada ö retim elemanlarının oranı daha yüksektir. TRT sanat programına ait jenerikleri tipografi ve hareketli grafik tasarımı açısından, ankete katılan ö retim elemanlarının %22,5 i yeterli, %35,0 kısmen yeterli bulurken, %42,5 i yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların % 22,4 ü jenerikleri tipografi ve hareketli grafik tasarımı açısından yeterli bulurken, %47,1 i kısmen yeterli, %30,6 sı yetersiz bulmu tur. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 2,038) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,361) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu sonuca göre ö retim elemanları uzmanlara göre daha yüksek oranda TRT Sanat Programına ait jenerikleri tipografi ve hareketli grafik tasarımı konusunda yetersiz bulsa da, genelde aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri atmosfer rengi seçimi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %32,5 i yeterli, %22,5 kısmen yeterli bulurken, %45,0 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların ise %34,1 i jenerikleri atmosfer rengi seçimi açısından yeterli, %30,6 ı kısmen yeterli bulurken, %35,3 yetersiz, bulmaktadır. Bu durumda ö retim elemanı ve uzmanların üçte biri, jenerikleri atmosfer rengi seçimi açısından yeterli bulmu tur. Ancak ö retim elemanlarının yarısına yakını jenerikleri atmosfer rengi seçimi açısından (% 45,0) yetersiz bulurken, bu oran uzmanlarda % 35,3 dür. 124

9 Bununla birlikte, ö retim elemanları ile uzman görü leri arasında anlamlı bir fark olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 1,324) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 516) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. TRT sanat programına ait jeneriklerirenk ili kileri açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %22,5 i yeterli, %35,0 kısmen yeterli, %42,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların ise %20,0 si jenerikleri renk ili kileri açısından yeterli, %35,3 kısmen yeterli bulurken, %44,7 si yetersiz bulmaktadır. Buna göre ö retim elemanı ve uzmanların di er seçeneklere göre önemli bir bölümü TRT sanat programına ait jenerikleri renk ili kileri açısından yetersiz bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X =0,112) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,945) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin renk ili kileri konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jeneriklerikompozisyon açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %22,5 i yeterli, %35,0 kısmen yeterli, %42,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %17,6 sı jenerikleri kompozisyon açısından yeterli, %35,3 kısmen yeterli bulurken, %47,1 i ise yetersiz bulmaktadır. Ö retim elemanı ve uzmanlarda TRT sanat programına ait jenerikleri kompozisyon açısından yetersiz bulanların oranı di er seçeneklere göre daha yüksek olup, yakla ık yarısı yetersiz bulmu tur. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 0,458 ) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 795) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin kompozisyonu konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleritasarım konsepti açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %37,5 i yeterli, %22,5 kısmen yeterli, %40,0 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların 125

10 %20,0 si jenerikleri tasarım konsepti açısından yeterli, %38,8 kısmen yeterli bulurken, %41,2 i ise yetersiz bulmaktadır. Jenerikleri tasarım konsepti açısından yetersiz bulan ö retim elemanı ve uzmanların oranı birbirine çok yakın olup, bu oran di er seçeneklere göre biraz daha yüksektir. Ancak, Jenerikleri tasarım konsepti açısından ö retim elemanları uzmanlara göre daha yüksek oranda yeterli bulurken, uzmanlar ise daha çok kısmen yeterli bulmu lardır. Bununla birlikte, ö retim elemanları ile uzman görü leri arasında anlamlı bir fark olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 5,420) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,067) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu sonuca göre ö retim elemanları ile uzmanların TRT Sanat Programına ait jeneriklerin tasarım konsepti konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri görüntü kurgusu açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %32,5 i yeterli, %32,5 yetersiz, %35,0 i ise kısmen yeterli bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %17,6 sı jenerikleri görüntü kurgusu açısından yeterli, %38,8 kısmen yeterli bulurken, %43,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Uzmanlarda jenerikleri görüntü kurgusu açısından yetersiz bulanların oranı daha yüksektir. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 3,612) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,164) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin görüntü kurgusu konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri görüntü geçi leri açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %22,5 i yeterli, %40,0 i kısmen yeterli, %37,5 i ise yetersiz bulurken, uzmanların %14,1 i yeterli, %42,4 ü kısmen yeterli, %43,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Jenerikleri görüntü geçi leri açısından yeterli bulan ö retim elemanı oranı uzmanlara göre daha yüksek olmakla birlikte, kısmen yeterli bulmada birbirine yakın oranlar göstermektedir. 126

11 olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 1,375 ) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 503) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin görüntü geçi leri konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri jenerik süresi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %32,5 i yeterli, %40,0 ı kısmen yeterli, %27,5 i yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların ise %27,1 i jenerikleri süre açısından yeterli, %42,4 i kısmen yeterli bulurken, %30,6 sı yetersiz bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 0,403) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 817) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin süresi konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri grafik tasarımı açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %27,5 i yeterli, %25,5 kısmen yeterli, %47,0 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %25,9 u jenerikleri grafik tasarımı açısından yeterli, %30,6 kısmen yeterli bulurken, %43,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Bu oranlara göre ö retim elemanı ve uzmanların yarısına yakını TRT sanat programına ait jenerikleri grafik tasarımı açısından yetersiz bulurken yakla ık dörtte biri yeterli bulmu tur. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 0,418) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,812) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin grafik tasarımı konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programlarında tasarlanan ve uygulanan jeneriklerin grafik tasarım ögelerine ili kin olarak ö retim elemanı ve uzmanların görü leri genel olarak de erlendirildi inde, ankete katılan ö retim elemanlarının yakla ık üçte biri TRT sanat programına ait jenerikleri atmosfer rengi seçimi, tasarım konsepti, görüntü kurgusu, jenerik süresi 127

12 açısından yeterli bulurken, yakla ık yarısına yakını (% 40 ile % 48 arası) jenerikleri tipografi ve yazı karakteri, tipografi ve hareketli grafik, atmosfer rengi seçimi, renk ili kisi, kompozisyon, tasarım konsepti ve grafik tasarımı açılarından yetersiz olarak de erlendirmi tir. Jeneriklerin grafik tasarım ögelerine ili kin on özellikten yedisinin ö retim elemanlarının yakla ık yarısı tarafından yetersiz olarak de erlendirilmesi, uzman görü lerinin de ö retim elemanlarının görü lerine benzerlik göstermesi TRT sanat programlarında tasarlanan ve uygulanan jeneriklerin grafik tasarım ögeleri açısından yeterli olmadı ını göstermektedir. TRT Sanat Programlarında Tasarlanan ve Uygulanan Jeneriklerin Canlandırma Tekni ine li kin Ö retim Elemanı ve Uzmanların Görü leri TRT sanat programına ait jenerikleriiki ya da üç boyutlu tasarım açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %27,5 i yeterli, %40,0 i kısmen yeterli %32,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %23,5 i jeneriklerin iki ya da üç boyutlu tasarım açısından yeterli, %43,5 i kısmen yeterli bulurken %32,9 u ise yetersiz bulmaktadır. Buna göre ö retim elemanları ve uzmanların yakla ık dörtte biri jenerikleri iki ya da üç boyutlu tasarım açısından yeterli bulurken, yakla ık üçte biri yetersiz olarak de erlendirmi tir. Kısmen yeterli olarak de erlendirenlerin oranı di er seçeneklere göre daha yüksek çıkmı tır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 0,254) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 881) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin 2 ya da 3 boyutlu tasarımı konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jeneriklerde kullanılan görsel efektleri ankete katılan ö retim elemanlarının %47,5 i yetersiz bulurken, %20,0 si yeterli, %32,5 kısmen yeterli bulmu tur. Ankete katılan uzmanların ise %32,9 u jeneriklerde kullanılan görsel efektleri yeterli, %35,3 i kısmen yeterli, %31,8 i yetersiz bulmaktadır. 128

13 Ö retim elemanlarının yakla ık yarısı (% 47,5) jeneriklerde kullanılan görsel efektleri yetersiz olarak de erlendirse de, ö retim elemanları ile uzman görü leri arasında anlamlı bir fark olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 3,474) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 176) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu sonuca göre ö retim elemanları ile uzmanların TRT Sanat Programına ait jeneriklerde kullanılan görsel efektler konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jeneriklerde uygulanan animasyonlar açısından jenerikleri ankete katılan ö retim elemanlarının %52,5 i ise yetersiz bulurken, %30,0 u yeterli, %17,5 kısmen yeterli bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %44,7 i jeneriklerde uygulanan animasyonları yetersiz bulurken, %30,6 sı yeterli, %24,7 si kısmen yeterli bulmaktadır. Buna göre ö retim elemanı ve uzmanların önemli bir bölümü TRT sanat programına ait jeneriklerde uygulanan animasyonları yetersiz bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 0,984) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 611) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerde uygulanan animasyonlar konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri hareket-ses ili kisi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %35,0 i yeterli, %27,5 kısmen yeterli bulurken, %37,5 i yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların ise %21,2 si jenerikleri hareket-ses ili kisi açısından yeterli, %38,8 kısmen yeterli bulurken, %40,0 i yetersiz bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 3,065) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=, 216) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin hareket ses ili kisi konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri hareket-ritim ili kisi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %27,5 i yeterli, %37,5 yetersiz, %35,0 i ise kısmen yeterli bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların 129

14 %22,4 ü jenerikleri hareket-ritim ili kisi açısından yeterli, %44,7 i kısmen yeterli bulurken, %32,9 u ise yetersiz bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X =0,668) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,716) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin hareket-ritim ili kisi konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri metin görüntü ili kisi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %22,5 i yeterli, %35,0 kısmen yeterli bulurken, %42,5 i yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %32,9 u jenerikleri metin-görüntü ili kisi açısından yeterli, %41,2 i kısmen yeterli bulurken, %25,9 u ise yetersiz bulmaktadır. Tabloda da görüldü ü gibi ö retim elemanlarının yarısına yakını (% 42) TRT sanat programına ait jenerikleri metin görüntü ili kisi açısından yetersiz görürken, uzmanların ise dörtte biri (% 25,9) yetersiz görmektedir. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 3,674) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,049) anlamlı bir fark gözlenmi tir. Bu jeneriklerin metin görüntü ili kisi açısından seçimi konusunda farklı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri teknik ve görüntü seçimi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %22,5 i yeterli, %20,0 kısmen yeterli, %57,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %23,5 i jeneriklerde teknik ve görüntü seçimi açısından yeterli, %40,0 ı kısmen yeterli bulurken,%36,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Buna göre ö retim elemanları ile uzmanlar jenerikleri teknik ve görüntü seçimi açısından yeterli görmede birbirine yakın oranda iseler de (% 22 gibi), aynı özelli i ö retim elemanlarının yarısından fazlası (% 57,5) yetersiz bulurken, uzmanlarda bu oran daha dü üktür (% 36,5). Buna göre teknik ve görüntü seçimi açısından jenerikleri uzmanlar, ö retim elemanlarına göre daha olumlu de erlendirdikleri söylenebilir. 130

15 olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 6,035 ) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,049) anlamlı bir fark gözlenmi tir. Bu jeneriklerin teknik ve görüntü seçimi konusunda farklı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri görüntü ve ses ili kisi açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %30,0 u yeterli, %25,0 kısmen yeterli, %45,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların %16,5 i jeneriklerin görüntü ve ses ili kisi açısından yeterli, %40,0 kısmen yeterli bulurken, %43,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Ö retim elemanları ve uzmanların yarısına yakını jenerikleri görüntü ve ses ili kisi açısından yetersiz görürken, uzmanlara göre ö retim üyeleri daha çok yeterli görmektedir. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 4,146) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,126) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin görüntü ve ses ili kisi konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programına ait jenerikleri, jeneriklerin yapımında kullanılan animasyon teknikleri açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %17,5 i yeterli, %42,5 i kısmen yeterli, %40 ı yetersiz bulmaktadır. Ankete katılan uzmanların ise %24,7 si jenerikleri jeneriklerin yapımında kullanılan animasyon teknikleri açısından yeterli, %36,5 kısmen yeterli, %38,8 i ise yetersiz bulmaktadır. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X =0,898) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,638) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu jeneriklerin yapımında kullanılan animasyon teknikleri konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir TRT sanat programına ait jenerikleri program içeri i hakkında fikir verme konusu açısından ankete katılan ö retim elemanlarının %17,5 i 131

16 yeterli, %25,0 kısmen yeterli, %57,5 i ise yetersiz bulmaktadır. Aynı konuda, ankete katılan uzmanların %25,9 u jenerikleri yeterli, %25,9 kısmen yeterli bulurken, %48,2 i yetersiz bulmaktadır. Buna göre ö retim elemanı ve uzmanların önemli bir bölümü TRT sanat programına ait jenerikleri, program içeri i hakkında fikir verme konusunda yetersiz bulmaktadır. Her iki grupta da bunu kısmen yeterli ve yeterli seçene i izlemektedir. olup olmadı ına ili kin yapılan Kay-Kare (X = 1,288) testi sonucunda.05 manidarlık düzeyinde (p=,525) anlamlı bir fark gözlenmemi tir. Bu sonuca göre ö retim elemanları ile uzmanların TRT sanat programına ait jeneriklerin program içeri i konusunda aynı görü te oldukları söylenebilir. TRT sanat programlarında tasarlanan ve uygulanan jeneriklerin canlandırma tekni ine ili kin olarak ö retim elemanı ve uzmanların görü leri genel olarak de erlendirildi inde, teknik ve görüntü seçimi ile metin-görüntü ili kisi dı ında di er özelliklerin de erlendirilmesinde aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamı tır. Ö retim elemanları jenerikleri teknik-görüntü seçimi ve metin-görüntü ili kisi açılarından uzmanlardan.05 manidarlık düzeyinde yeterli bulmu lardır. TRT sanat programına ait jeneriklerde, hareket-ses (%35), görüntü ve ses ili kisi (%30), jeneriklerde uygulanan animasyonlar (%30) ö retim elemanları tarafından en yüksek oranda yeterli bulunan özellikler olmu tur. Ö retim elemanlarının di er özellikler için yeterli gördükleri oranlar %17,5 ile %27,5 arasında de i mektedir. Uzmanların iseen yüksek oranda yeterli buldukları özellikler ise, jeneriklerde kullanılan görsel efektler (%32,9), metin - görüntü ili kisi (%32,9), jeneriklerde uygulanan animasyonlar (%30,6). Di er özellikleri yeterli bulan uzmanların oranı ise %20 civarındadır. TRT sanat programına ait jenerikleri canlandırma tekni i açısından yetersiz bulan ö retim elemanlarının ve uzmanların oranı daha yüksek olup, bu oran %30 ile %58 arasında de i mektedir. Buna göre ö retim elemanları ve uzmanların, TRT sanat programlarında tasarlanan ve uygulanan jenerikleri canlandırma tekni i açısından yeterli buldukları söylenemez. 132

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, 06560 Sö ütözü / Ankara Tel: 0 312 292 45 60 e-posta: myalcin@etu.edu.tr

Detaylı

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University * Gülbün Baydur ve Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ Proje No: 106K249 BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ EKMEL ERTAN EK M 2007 STANBUL ÖNSÖZ Bu proje daha kapsamlı bir sanatsal ara tırma ve üretim sürecinin bir parçası olarak ba ladı ve tamamlandı.

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

Davranı larına Etkisi

Davranı larına Etkisi Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel leti im Davranı larına Etkisi The Impact of Information Technologies on the Scholarly Communication Behavior of Engineers Burcu Tanrıkulu Bilkent Üniversitesi

Detaylı

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES «Alonnisos-Kuzey Sporadlar Deniz Milli Parkı (AKDMP)(Yunanistan) ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi (FÖÇKB) (Türkiye) Arasında, STK lar MOm ve SAD-AFAG ın Katılımı ile, Bir

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi,

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 176-194 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org Geleneksel ilan

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE Ercüment ÖZTÜRK I- G R Ülkemizde uzun yıllara dayanan sosyal sigorta kurumlarında reform çalı maları yürütülmektedir. Reform çalı malarına gerekçe

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU 313 limiz ve bölgemiz tarımında ürün desenine yönelik dinamik de i imler olmaktadır. Yeni ürünlerin ürün deseni içindeki oranı hızla artmaktadır. Sanayi domatesi yanı sıra salçalık biber, korni on salatalık,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı