FEDERAL AYDINLATMA. Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı ELEKTRON K BALASTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEDERAL AYDINLATMA. Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı ELEKTRON K BALASTLARI"

Transkript

1 FEDERAL AYDNLATMA Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı ELEKTRON K BALASTLAR

2 ELEKTRON K BALASTLAR

3 ELEKTRON K BALASTLAR Profesyonel Elektronik Balastlar Ç NDEK LER Serisi Serisi TCL Serisi TCDEL Serisi Basic Elektronik Balastlar Tanıtım Elektronik Kart Bölümleri Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar TCL Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar TCDEL Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar Lineer Lambalar İçin Basic Elektronik Balastlar Profesyonel Elektronik Balastlar için Tavsiye Edilen Lamba Marka / Modelleri Basic Elektronik Balastlar için Tavsiye Edilen Lamba Marka / Modelleri Profesyonel Elektronik Balastlar için Montaj Kuralları Basic Elektronik Balastlar için Montaj Kuralları Celma Tablosu Sembol ve Kısaltmalar Serisi Serisi C Serisi TCDD Serisi TCF Serisi TCTEL Serisi TCSEL Serisi TCL Serisi TCDEL Serisi FEDERAL AYDNLATMA

4 FEDERAL AYDNLATMA 007 ylnda Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesindeki fabrika binamzda hizmete bafllayan Federal Aydnlatma Elektronik San. Tic. Ltd. fiti.,0m kapal alanda üretim yapmaktadr. TRDLGHT elektronik balastlarnn üretimi modern tesislerimizde gerçeklefltirilmektedir. Sürekli de iflen ihtiyaçlara en ksa sürede en uygun ürünü sunabilmek için bünyemizdeki ArGe faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Ürünlerdeki hata orann minimuma indirebilmek için tam otomatik robotlar kullanlmaktadr. Seri imalatn her aflamas büyük bir titizlikle kontrol edilmekte ve sizlere en kaliteli ürünlerin sunulmas sa lanmaktadr. Firmamz bir FEDERAL GROUP flirketidir ve faaliyet gösterdi i di er tüm alanlarda oldu u gibi aydnlatma sektöründe de lider konuma gelmeyi hedeflemektedir. Liderli in verece i sorumlulu u üstlenebilecek yapya sahip olan firmamz bu konuda sadece üretime ve satfl'a kanalize olmayp, çevereye ne kadar duyarl oldu unu da göstermektedir. Ürünlerimizin tamam RoHS (Kurflunsuz) uyumlu olarak üretilmektedir. Çevreye zararl hiçbir kat/sv veya gaz atk oluflturmamaktadr. Ayrca ürünlerimizle birlikte kullanlacak olan floresan lambalarn ömürlerini artrarak, do aya daha az gaz salnmasn sa lamaktadr. Bu ba lamda ürünlerimizin tamam, 6 A ustos 00'da ülkemizinde altna imza koyarak taraf oldu u KYOTO protokolüne uyumludur. KYOTO Protokolü ile üretimi ve kullanlmas yasaklanan geleneksel (Manyetik) balastlarn yerine elektronik balastlarn kullanm tavsiye edilmektedir. Federal Aydnlatma siz de erli müflterilerine TRDLGHT markas ile yüksek kaliteli ve standartlara haiz ürünleri 007 ylndan bu yana sunarak büyük bir ihtiyac karfllamaktadr. TRDLGHT markal elektronik balastlarmz CELMA Enerji Verimlilik ndeksinde snf olarak adlandrlan en verimli (Sabit flk Aks) snftadr. Bu sayede, geleneksel tip balastlardan % orannda daha az enerji tüketerek hem do aya karfl duydu u saygy dile getirmekte, hem de siz de erli müflterilerimize daha uygun fiyatlarla kullanm imkan sunarak ekonomiye katk sa lamaktadr. Firma olarak slogan haline getirdi imiz Do aya sayg, ekonomiye katk prensibi, üretimimizin tüm aflamalarnda ve satfl/satfl sonras hizmetlerde ilk dikkate ald mz prensiptir. Ülkemizde TSE kalite belgesini alan ilk marka olan TRDLGHT, halen tüm ürünlerinde TSE kalite belgesi olan tek markadr. Ayrca Rusya federasyonunun standart kurumu ve belgesi olan GOSTR belgesinede sahiptir. Tüm elektronik cihazlarda vazgeçilmez olan CE deklerasyonunu da tamamlayan ilk markadr. Bu anlamda kaliteye verdi imiz önemi daha da artrarak farkl kalite belgelerini de alma çalflmalar devam etmektedir. Ülkemiz koflullarna uygun, yüksek kaliteli ve uygun fiyatl ürünler sunmaya devam etmekle birlikte, ça n gere i olan yüksek teknolojiye sahip ürünler tasarlamay ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdfl müflterilerimize sunmay görev olarak kabul etmekteyiz. Ba l bulundu umuz FEDERAL GROUP'un slogan olan Türkiye'den Dünya'ya felsefesi bizim içinde aynen geçerlidir. Yurtdflndaki rekabete uygun ürünler hali hazrda üretim portföyümüzdedir ve gelifltirilmekte olan yeni ürünlerle yurtdflnda da önderlik misyonumuzu devam ettirmeyi hedeflemekteyiz. Sizlerden gelecek geribildirimler sayesinde daha yüksek standartlara sahip ürünler üretmek ve daha kaliteli ve hzl servis sa lamak birinci önceli imizdir. Bu sebeple her türlü görüfl, öneri ve elefltrilerinizi bizlere iletmekten çekinmeyiniz. FEDERAL AYDNLATMA

5 FEDERAL AYDNLATMA Üretim tesisimizdeki tüm makinalar, ça mzn son teknolojisine sahip, tamamen bilgisayar kontrollü otomatik makinalardr. Ülkemizde çok az sayda tesiste bulunan makinalar ile gerek yurtiçi gerek yurtdfl rekabete uygun, yüksek hz ve kalitede ürünler üretilmektedir. Toplam uzunlu u m olan üretim hattnn idaresi ayr bilgisayar ile sa lanmaktadr. Üretimin tamam el de meden gerçeklefltirilmektedir. Her geçen gün kaliteyi ve hz artrmak için makine parkmza yeni makinalar katlmaktadr. Yüksek teknolojiye sahip üretim makinalarnn kullanm, yüksek bilgi düzeyine sahip, yetiflmifl personelle mümkün olmaktadr. Üretimimizdeki tüm çalflanlarmz, konularnda uzman kiflilerden oluflmaktadr. Tüm personelimiz düzenli olarak firma içi e itimlere tabi tutulmakta ve bilgilerinin güncel kalmas sa lanmaktadr. Kalite anlayflndan ödün vermeden üretimin sa lanmas için gerekli tüm e itimler ilgili uzmanlar tarafndan verilmektedir. FEDERAL AYDNLATMA

6 ELEKTRON K BALASTLAR Girifl Bölümü: RF harmonik filtresi sayesinde flebekedeki parazitlerden etkilenmez ve flebekede ilave parazit oluflturmaz. Ayrca yüksek gerilime karfl koruma sa lar. Güç Katsays Düzeltim Bölümü: Bünyesinde barndrd ASC çip sayesinde flebeke gerilimindeki de iflimleri etkisiz klarak flk fliddetinin sürekli sabit kalmasn sa lar. Ayrca Cos yi mümkün olan en yüksek ( e yakn) de ere getirerek kompanzasyon ihtiyacn azaltr. Çkfl Bölümü: Standartlarda belirtilen tüm lamba performans özelliklerini ve ön stma de erini sa layan bölümdür. Lambalarn yüksek frekansla (> khz.) çalflmasn sa lar. FEDERAL AYDNLATMA

7 ELEKTRON K BALASTLAR Kompakt Tasarm nce ve estetik tasarmlar ile TRDLGHT elektronik balastlar montaj, kullanm, nakliye ve depolamada size kolaylk sa lar. Kompakt tasarm sayesinde kstl alana sahip armatürlerde dahi rahatlkla kullanlabilir. Vidasz ba lant konektörleri sayesinde kolay montaj imkan sa lar. Yüksek Verim ve Güvenlik Akll devre yaps sayesinde sessiz çalflarak enerji tüketiminde % verim sa lamakta ve EE kriterlerine göre düflük enerji tüketiminde bulunan snf balastlar arasnda yer almaktadr. Bunun yan sra, ampul ömrünün bitmesi durumunu alglayarak, güvenlik sa lamak amacyla lambaya enerji iletimini keser. Yeni ampul taklnca tekrar anahtarlama ihtiyac duymadan lambay çalfltrr. (ikili ampul kombinasyonlarnn tamam için geçerlidir). Balastn sac gövde ve kapaklar, ECCA standartlarna uygun astar ve boya ile kaplanmfltr. Ayrca acil durum aydnlatma armatürlerinde de kullanlabilir. Standartlara Uygunluk TRDLGHT elektronik balastlarnn tamamnn CE deklarasyonu tamamlanmfl olup afla daki standartlara sahiptir. GOSTRR Rusya Federasyonu Standartlar TS EN 67 Güvenlik Özellikleri Standartlar TS EN 67 A.A. Balast Güvenlik Standartlar TS EN 67 D.A. Balast Güvenlik Standartlar TS EN Lamba A.A. Performans Standartlar Yüksek Kalite Balastlarmz modern teknoloji cihazlarna sahip üretim tesisimizde, alannda uzman mühendis ve teknisyenler tarafndan tasarlanp üretilmektedir. Bütün üretim el de meden tamamen otomatik makineler ile yaplmaktadr. Bu sayede her bir balastn kalitesi, tüm standartlara uyumlu olarak üretimi sa lanmaktadr. Genifl Çalflma Voltaj Aral ve Düflük Harmonik Balastlarmz 85 VAC flebeke gerilimi de erleri ve Hz aras flebeke frekans de erlerinde rahatlkla çalflabilir. Ayrca devre yaps, harmonik bozulmalarn minimum seviyeye çekilmesini sa lar. Kulland scak ateflleme yöntemi ile lambann elektrotlarn starak sk sk açp kapatlan lambalardaki faydal lamba ömrü kayplarn azaltr. fiebekede meydana gelen dalgalanmalardan etkilenmeden sabit flk aks sunar. Manyetik balastlara kyasla ampulün ömrünü % uzatr. Yüksek Lamba Çalflma Frekans Balastlar, kullanlan üstün teknoloji sayesinde floresan lambalarn yüksek frekansta çalflmasn sa layarak görme yanlglarna sebep olan stroboskobik etkiyi ortadan kaldrmaktadr. Böylece olas ifl kazalarn, göz yanlmalarn ve göz yorulmalarn engellenmektedir. FEDERAL AYDNLATMA

8 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj 0 5 D L RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 GOSTR Güç 8 8 LAMBA Uzunluk (mm) 8 8 Model TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ Siparifl Kodu L (mm) D (mm) A rlk (kg) BALAST Lamba Gücü Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) 5 FEDERAL AYDNLATMA

9 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR DC Çalflma Akmlar Harmonik Bozulma Model Lamba Tipi Güç Akm (Un=VDC)(A) Model Lamba Tipi Güç THD (0V / Hz.) TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ 8 8 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 Çalflma Voltaj Model Lamba Tipi Güç TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ 8 8 Uout Balast Lümen Faktörü (TS EN 8.) Model Lamba Tipi Güç TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ 8 8 AC / DC BLF U= 85 V, 5 o C AC Çalflma Besleme Voltaj 0 V /Hz. 85 V /Hz. Güvenli çalflma tolerans (±%5) 07 5V /Hz. Performans tolerans (±%0) DC Çalflma Besleme Voltaj 0 V 0Hz. 0V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj 0V 0Hz. Çalflma Voltaj Lamba çalflma karakteristi i Scak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlarnda.5s ön stma yaplarak lamba katotlar stlr. Acil Aydnlatma TS EN 7 EKJ'de tanmlanan acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer. FEDERAL AYDNLATMA 6

10 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Ta (Çalflma Scakl ) ve tc (Test Noktas) ta ve tc noktas balastn ömrü ile do rudan ilgilidir. Tc de eri ta aral nda tanmlanmfl scaklklara ba ldr. ta de eri balastta kullanlan kritik bileflenler(örne in Elektronlitik Kapasitörler) için önemlidir. ta ve tc de erleri balast kapaklarnda beyan edilmifltir. Uzun kullanm ömrü için bu de erlere uyulmas gerekmektedir. Ayrca garanti flartlar beyan edilen ta ve tc de erlerinde geçerlidir. 6 mm 0 mm Otomatik Devre Kesicilere Ba lanabilecek Balast Says Model TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ Güç 8 8 C0.5 mm C.5 mm 0 C6.5 mm C0.5 mm 58 Otomatik Devre Kesici Kablo Kesiti B0.5 mm B.5 mm B6.5 mm B0.5 mm Montajda uyulmas gereken kurallar Elektronik balastlar aydnlatma armatürlerine standartlarda tanmlanmfl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullanmlar balast ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle armatürlerin estetik tasarmlar srasnda balastn lambayla temas etmesi veya iki lamba arasna yerlefltirilmesi beyan edilen çalflma ortam scakl (ta) de erini aflmakta ve balastn ömrünü ksaltmaktadr. Ayrca bu durum balastn sl korumaya geçerek devreyi kapatmasna neden olacaktr. Armatür tasarmlarnn hava sirkülasyonunu engellemeyecek flekilde yaplmas ve armatür içinin çok yüksek slara çkmamas sistemin sa l açsndan önemlidir. Özellikle floresan lambalar yüksek slarda istenilen performans vermemekte ve ömürleri azalmaktadr. Montaj çin Konnektör ve Kablo Özellikleri Model TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ Güç 8 8 Konnektör Maksimum Kablo Uzunlu u Maksimum kapasite So uk Scak So uk Scak So uk Scak,,,,,,,6,7,,6,7,,6,7,,6,7,,,5,,,5,8,,,,5,8,,0, Armatürde kullanlacak balastlamba ba lant kablolar balast üzerinde beyan edilen lamba ba lant flemasna uygun yaplmaldr. Farkl ba lant flekilleri balastn ve/veya lambann bozulmasna sebep olaca ndan garanti koflullar geçersiz olacaktr. Montajda kullanlacak kablonun mm kesit aral nda, tek damar, yumuflak bakr kablo olmas sistemin verimini,,,,,,,5,8,,5,8,,5,8,,5,8,6,6,7,,6,7, 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf artracaktr. Kullanlacak kablolarn boylar tabloda belirtildi i flekilde olmaldr. Gere inden daha uzun kullanlan montaj kablolar kapasite gösterece inden balastn performansn düflürecektir. Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen ölçülere uyulmaldr. 7 FEDERAL AYDNLATMA m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

11 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Snf Lineer Lambalar TRDLGHT markal snf elektronik balastlarla birlikte afla da güç ve uzunluklar verilmifl snf lineer lambalar kullanlmaldr. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba kullanlarak elde edilebilir. Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini dikkate alma alflkanl elektronik balastlar için uygun de ildir. Lamba Bilgisi Güç 8 Uzunluk (mm) 8 Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl elektronik balastlar kullanlmaldr. Ürünlerimizin khz. Ve üzerinde çalflt dikkate alnrsa, sistemde kullanlacak lambalarnda yüksek frekansa uygun olmalar flarttr. Eski tip lambalarn elektronik balastlarla birlikte kullanm lamba ömrünü azaltaca gibi balast'n performansnda düflürecektir. N L N L 5 6 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/MW (W) TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW (8W) TRD5FDH/MW (W) TRD5FDH/ Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/ N L N L Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/MW (W) TRD5FDH/MW N L TRD5FDH/MW (8W) TRD5FDH/MW (W) Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/ (/ Model TRDLGHT elektronik balast / olarak ba lamak için) Kablo Hazrl : Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/ mm TRDLGHT elektronik balastlarnda kendinden flkfltrmal otomatik konnektörler kullanlmaktadr. Bu konnektörler montaj kolayl sa lamaktadr. Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullanlmaldr. Daha kaln ve/veya daha ince kablolarn kullanlmas konnektörlere zarar verebilir. Garanti koflullarnn geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullanlmas gerekmektedir. Özellikle çok telli, çok ince, çok kaln veya tek konnektöre birden fazla kablo taklmas sistemin performansn düflürece i gibi fiziksel hasarlarda verebilir. FEDERAL AYDNLATMA Kolay montaj yaplmas ayn zamanda kolay sökülmeyide beraberinde getirmektedir. Resimde görüldü ü gibi bir tornavida yardm ile butona basld nda konnektör tuttu u kabloyu brakacak ve sökülmesi sa lanacaktr. Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullanclarn sa l açsndan toprak hattnn ba l olmas tavsiye edilmektedir. 8

12 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER 558W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj 0 5 D L RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 TS EN GOSTR Güç LAMBA Uzunluk (mm) Model TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/8 Siparifl Kodu L (mm) D (mm) A rlk (kg) BALAST Lamba Gücü Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) FEDERAL AYDNLATMA

13 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR DC Çalflma Akmlar Harmonik Bozulma Model Lamba Tipi Güç Akm (Un=VDC)(A) Model Lamba Tipi Güç THD (0V / Hz.) TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 Çalflma Voltaj Model Lamba Tipi Güç TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ Uout Balast Lümen Faktörü (TS EN 8.) Model Lamba Tipi Güç TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ AC / DC BLF U= 85 V, 5 o C AC Çalflma Besleme Voltaj 0 V /Hz. 85 V /Hz. Güvenli çalflma tolerans (±%5) 07 5V /Hz. Performans tolerans (±%0) DC Çalflma Besleme Voltaj 0 V 0Hz. 0V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj 0V 0Hz. Çalflma Voltaj Lamba çalflma karakteristi i Scak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlarnda.5s ön stma yaplarak lamba katotlar stlr. Acil Aydnlatma TS EN 7 EKJ'de tanmlanan acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer. FEDERAL AYDNLATMA 0

14 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Ta (Çalflma Scakl ) ve tc (Test Noktas) ta ve tc noktas balastn ömrü ile do rudan ilgilidir. Tc de eri ta aral nda tanmlanmfl scaklklara ba ldr. ta de eri balastta kullanlan kritik bileflenler (Örne in Elektronlitik Kapasitörler) için önemlidir. ta ve tc de erleri balast kapaklarnda beyan edilmifltir. Uzun kullanm ömrü için bu de erlere uyulmas gerekmektedir. Ayrca garanti flartlar beyan edilen ta ve tc de erlerinde geçerlidir. 6 mm 0 mm Otomatik Devre Kesicilere Ba lanabilecek Balast Says Model TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/8 Güç C0.5 mm C.5 mm C6.5 mm C0.5 mm Otomatik Devre Kesici Kablo Kesiti B0.5 mm B.5 mm B6.5 mm 6 6 B0.5 mm Montajda uyulmas gereken kurallar Elektronik balastlar aydnlatma armatürlerine standartlarda tanmlanmfl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullanmlar balast ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle armatürlerin estetik tasarmlar srasnda balastn lambayla temas etmesi veya iki lamba arasna yerlefltirilmesi beyan edilen çalflma ortam scakl (ta) de erini aflmakta ve balastn ömrünü ksaltmaktadr. Ayrca bu durum balastn sl korumaya geçerek devreyi kapatmasna neden olacaktr. Armatür tasarmlarnn hava sirkülasyonunu engellemeyecek flekilde yaplmas ve armatür içinin çok yüksek slara çkmamas sistemin sa l açsndan önemlidir. Özellikle floresan lambalar yüksek slarda istenilen performans vermemekte ve ömürleri azalmaktadr. Montaj çin Konnektör ve Kablo Özellikleri Model TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/8 Güç Konnektör Maksimum Kablo Uzunlu u Maksimum kapasite So uk Scak So uk Scak So uk Scak,,,,,,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5,8,,,,5,8,,0,,,,,,,6,6,6,6,6,6,7,,6,7, m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf Armatürde kullanlacak balastlamba ba lant kablolar balast üzerinde beyan edilen lamba ba lant flemasna uygun yaplmaldr. Farkl ba lant flekilleri balastn ve/veya lambann bozulmasna sebep olaca ndan garanti koflullar geçersiz olacaktr. Montajda kullanlacak kablonun mm kesit aral nda, tek damar, yumuflak bakr kablo olmas sistemin verimini artracaktr. Kullanlacak kablolarn boylar tabloda belirtildi i flekilde olmaldr. Gere inden daha uzun kullanlan montaj kablolar kapasite gösterece inden balastn performansn düflürecektir. Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen ölçülere uyulmaldr. FEDERAL AYDNLATMA

15 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Snf Lineer Lambalar TRDLGHT markal snf elektronik balastlarla birlikte afla da güç ve uzunluklar verilmifl snf lineer lambalar kullanlmaldr. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba kullanlarak elde edilebilir. Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini dikkate alma alflkanl elektronik balastlar için uygun de ildir. Lamba Bilgisi Güç Uzunluk (mm) Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl elektronik balastlar kullanlmaldr. Ürünlerimizin khz. Ve üzerinde çalflt dikkate alnrsa, sistemde kullanlacak lambalarnda yüksek frekansa uygun olmalar flarttr. Eski tip lambalarn elektronik balastlarla birlikte kullanm lamba ömrünü azaltaca gibi balast'n performansnda düflürecektir. N L N L 5 6 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 N L Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/8 (/8 Model TRDLGHT elektronik balast /8 olarak ba lamak için) N L Kablo Hazrl : Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/8 TRDLGHT elektronik balastlarnda kendinden flkfltrmal otomatik konnektörler kullanlmaktadr. Bu konnektörler montaj kolayl sa lamaktadr. Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullanlmaldr. Daha kaln ve/veya daha ince kablolarn kullanlmas konnektörlere zarar verebilir. Garanti koflullarnn geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullanlmas gerekmektedir. Özellikle çok telli, çok ince, çok kaln veya tek konnektöre birden fazla kablo taklmas sistemin performansn düflürece i gibi fiziksel hasarlarda verebilir. Kolay montaj yaplmas ayn zamanda kolay sökülmeyide beraberinde getirmektedir. FEDERAL AYDNLATMA mm Resimde görüldü ü gibi bir tornavida yardm ile butona basld nda konnektör tuttu u kabloyu brakacak ve sökülmesi sa lanacaktr. Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullanclarn sa l açsndan toprak hattnn ba l olmas tavsiye edilmektedir.

16 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER TCL 855W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj 0 5 D L RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 GOSTR Güç LAMBA Uzunluk (mm) Model TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Siparifl Kodu L (mm) D (mm) A rlk (kg) BALAST Lamba Gücü Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) FEDERAL AYDNLATMA

17 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR DC Çalflma Akmlar Harmonik Bozulma Model Lamba Tipi Güç Akm (Un=VDC)(A) Model Lamba Tipi Güç THD (0V / Hz.) TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 Çalflma Voltaj Model Lamba Tipi Güç TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL Uout Balast Lümen Faktörü (TS EN 8.) Model Lamba Tipi Güç TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL AC / DC BLF U= 85 V, 5 o C AC Çalflma Besleme Voltaj 0 V /Hz. 85 V /Hz. Güvenli çalflma tolerans (±%5) 07 5V /Hz. Performans tolerans (±%0) DC Çalflma Besleme Voltaj 0 V 0Hz. 0V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj 0V 0Hz. Çalflma Voltaj Lamba çalflma karakteristi i Scak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlarnda.5s ön stma yaplarak lamba katotlar stlr. Acil Aydnlatma TS EN 7 EKJ'de tanmlanan acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer. FEDERAL AYDNLATMA

18 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Ta (Çalflma Scakl ) ve tc (Test Noktas) ta ve tc noktas balastn ömrü ile do rudan ilgilidir. Tc de eri ta aral nda tanmlanmfl scaklklara ba ldr. ta de eri balastta kullanlan kritik bileflenler (Örne in Elektronlitik Kapasitörler) için önemlidir. ta ve tc de erleri balast kapaklarnda beyan edilmifltir. Uzun kullanm ömrü için bu de erlere uyulmas gerekmektedir. Ayrca garanti flartlar beyan edilen ta ve tc de erlerinde geçerlidir. 6 mm 0 mm Otomatik Devre Kesicilere Ba lanabilecek Balast Says Model TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Güç C0.5 mm C.5 mm C6.5 mm C0.5 mm Otomatik Devre Kesici Kablo Kesiti B0.5 mm B.5 mm B6.5 mm B0.5 mm Montajda uyulmas gereken kurallar Elektronik balastlar aydnlatma armatürlerine standartlarda tanmlanmfl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullanmlar balast ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle armatürlerin estetik tasarmlar srasnda balastn lambayla temas etmesi veya iki lamba arasna yerlefltirilmesi beyan edilen çalflma ortam scakl (ta) de erini aflmakta ve balastn ömrünü ksaltmaktadr. Ayrca bu durum balastn sl korumaya geçerek devreyi kapatmasna neden olacaktr. Armatür tasarmlarnn hava sirkülasyonunu engellemeyecek flekilde yaplmas ve armatür içinin çok yüksek slara çkmamas sistemin sa l açsndan önemlidir. Özellikle floresan lambalar yüksek slarda istenilen performans vermemekte ve ömürleri azalmaktadr. Montaj çin Konnektör ve Kablo Özellikleri Model TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Güç Konnektör Maksimum Kablo Uzunlu u Maksimum kapasite So uk Scak So uk Scak So uk Scak,,,,,,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5,,,,,,6,6,6,6,6 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf Armatürde kullanlacak balastlamba ba lant kablolar balast üzerinde beyan edilen lamba ba lant flemasna uygun yaplmaldr. Farkl ba lant flekilleri balastn ve/veya lambann bozulmasna sebep olaca ndan garanti koflullar geçersiz olacaktr. Montajda kullanlacak kablonun mm kesit aral nda, tek damar, yumuflak bakr kablo olmas sistemin verimini artracaktr. Kullanlacak kablolarn boylar tabloda belirtildi i flekilde olmaldr. Gere inden daha uzun kullanlan montaj kablolar kapasite gösterece inden balastn performansn düflürecektir. Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen ölçülere uyulmaldr. 5 FEDERAL AYDNLATMA

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı