FEDERAL AYDINLATMA. Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı ELEKTRON K BALASTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEDERAL AYDINLATMA. Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı ELEKTRON K BALASTLARI"

Transkript

1 FEDERAL AYDNLATMA Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı ELEKTRON K BALASTLAR

2 ELEKTRON K BALASTLAR

3 ELEKTRON K BALASTLAR Profesyonel Elektronik Balastlar Ç NDEK LER Serisi Serisi TCL Serisi TCDEL Serisi Basic Elektronik Balastlar Tanıtım Elektronik Kart Bölümleri Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar TCL Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar TCDEL Sınıfı Lineer Lambalar İçin Profesyonel Elektronik Balastlar Lineer Lambalar İçin Basic Elektronik Balastlar Profesyonel Elektronik Balastlar için Tavsiye Edilen Lamba Marka / Modelleri Basic Elektronik Balastlar için Tavsiye Edilen Lamba Marka / Modelleri Profesyonel Elektronik Balastlar için Montaj Kuralları Basic Elektronik Balastlar için Montaj Kuralları Celma Tablosu Sembol ve Kısaltmalar Serisi Serisi C Serisi TCDD Serisi TCF Serisi TCTEL Serisi TCSEL Serisi TCL Serisi TCDEL Serisi FEDERAL AYDNLATMA

4 FEDERAL AYDNLATMA 007 ylnda Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesindeki fabrika binamzda hizmete bafllayan Federal Aydnlatma Elektronik San. Tic. Ltd. fiti.,0m kapal alanda üretim yapmaktadr. TRDLGHT elektronik balastlarnn üretimi modern tesislerimizde gerçeklefltirilmektedir. Sürekli de iflen ihtiyaçlara en ksa sürede en uygun ürünü sunabilmek için bünyemizdeki ArGe faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Ürünlerdeki hata orann minimuma indirebilmek için tam otomatik robotlar kullanlmaktadr. Seri imalatn her aflamas büyük bir titizlikle kontrol edilmekte ve sizlere en kaliteli ürünlerin sunulmas sa lanmaktadr. Firmamz bir FEDERAL GROUP flirketidir ve faaliyet gösterdi i di er tüm alanlarda oldu u gibi aydnlatma sektöründe de lider konuma gelmeyi hedeflemektedir. Liderli in verece i sorumlulu u üstlenebilecek yapya sahip olan firmamz bu konuda sadece üretime ve satfl'a kanalize olmayp, çevereye ne kadar duyarl oldu unu da göstermektedir. Ürünlerimizin tamam RoHS (Kurflunsuz) uyumlu olarak üretilmektedir. Çevreye zararl hiçbir kat/sv veya gaz atk oluflturmamaktadr. Ayrca ürünlerimizle birlikte kullanlacak olan floresan lambalarn ömürlerini artrarak, do aya daha az gaz salnmasn sa lamaktadr. Bu ba lamda ürünlerimizin tamam, 6 A ustos 00'da ülkemizinde altna imza koyarak taraf oldu u KYOTO protokolüne uyumludur. KYOTO Protokolü ile üretimi ve kullanlmas yasaklanan geleneksel (Manyetik) balastlarn yerine elektronik balastlarn kullanm tavsiye edilmektedir. Federal Aydnlatma siz de erli müflterilerine TRDLGHT markas ile yüksek kaliteli ve standartlara haiz ürünleri 007 ylndan bu yana sunarak büyük bir ihtiyac karfllamaktadr. TRDLGHT markal elektronik balastlarmz CELMA Enerji Verimlilik ndeksinde snf olarak adlandrlan en verimli (Sabit flk Aks) snftadr. Bu sayede, geleneksel tip balastlardan % orannda daha az enerji tüketerek hem do aya karfl duydu u saygy dile getirmekte, hem de siz de erli müflterilerimize daha uygun fiyatlarla kullanm imkan sunarak ekonomiye katk sa lamaktadr. Firma olarak slogan haline getirdi imiz Do aya sayg, ekonomiye katk prensibi, üretimimizin tüm aflamalarnda ve satfl/satfl sonras hizmetlerde ilk dikkate ald mz prensiptir. Ülkemizde TSE kalite belgesini alan ilk marka olan TRDLGHT, halen tüm ürünlerinde TSE kalite belgesi olan tek markadr. Ayrca Rusya federasyonunun standart kurumu ve belgesi olan GOSTR belgesinede sahiptir. Tüm elektronik cihazlarda vazgeçilmez olan CE deklerasyonunu da tamamlayan ilk markadr. Bu anlamda kaliteye verdi imiz önemi daha da artrarak farkl kalite belgelerini de alma çalflmalar devam etmektedir. Ülkemiz koflullarna uygun, yüksek kaliteli ve uygun fiyatl ürünler sunmaya devam etmekle birlikte, ça n gere i olan yüksek teknolojiye sahip ürünler tasarlamay ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdfl müflterilerimize sunmay görev olarak kabul etmekteyiz. Ba l bulundu umuz FEDERAL GROUP'un slogan olan Türkiye'den Dünya'ya felsefesi bizim içinde aynen geçerlidir. Yurtdflndaki rekabete uygun ürünler hali hazrda üretim portföyümüzdedir ve gelifltirilmekte olan yeni ürünlerle yurtdflnda da önderlik misyonumuzu devam ettirmeyi hedeflemekteyiz. Sizlerden gelecek geribildirimler sayesinde daha yüksek standartlara sahip ürünler üretmek ve daha kaliteli ve hzl servis sa lamak birinci önceli imizdir. Bu sebeple her türlü görüfl, öneri ve elefltrilerinizi bizlere iletmekten çekinmeyiniz. FEDERAL AYDNLATMA

5 FEDERAL AYDNLATMA Üretim tesisimizdeki tüm makinalar, ça mzn son teknolojisine sahip, tamamen bilgisayar kontrollü otomatik makinalardr. Ülkemizde çok az sayda tesiste bulunan makinalar ile gerek yurtiçi gerek yurtdfl rekabete uygun, yüksek hz ve kalitede ürünler üretilmektedir. Toplam uzunlu u m olan üretim hattnn idaresi ayr bilgisayar ile sa lanmaktadr. Üretimin tamam el de meden gerçeklefltirilmektedir. Her geçen gün kaliteyi ve hz artrmak için makine parkmza yeni makinalar katlmaktadr. Yüksek teknolojiye sahip üretim makinalarnn kullanm, yüksek bilgi düzeyine sahip, yetiflmifl personelle mümkün olmaktadr. Üretimimizdeki tüm çalflanlarmz, konularnda uzman kiflilerden oluflmaktadr. Tüm personelimiz düzenli olarak firma içi e itimlere tabi tutulmakta ve bilgilerinin güncel kalmas sa lanmaktadr. Kalite anlayflndan ödün vermeden üretimin sa lanmas için gerekli tüm e itimler ilgili uzmanlar tarafndan verilmektedir. FEDERAL AYDNLATMA

6 ELEKTRON K BALASTLAR Girifl Bölümü: RF harmonik filtresi sayesinde flebekedeki parazitlerden etkilenmez ve flebekede ilave parazit oluflturmaz. Ayrca yüksek gerilime karfl koruma sa lar. Güç Katsays Düzeltim Bölümü: Bünyesinde barndrd ASC çip sayesinde flebeke gerilimindeki de iflimleri etkisiz klarak flk fliddetinin sürekli sabit kalmasn sa lar. Ayrca Cos yi mümkün olan en yüksek ( e yakn) de ere getirerek kompanzasyon ihtiyacn azaltr. Çkfl Bölümü: Standartlarda belirtilen tüm lamba performans özelliklerini ve ön stma de erini sa layan bölümdür. Lambalarn yüksek frekansla (> khz.) çalflmasn sa lar. FEDERAL AYDNLATMA

7 ELEKTRON K BALASTLAR Kompakt Tasarm nce ve estetik tasarmlar ile TRDLGHT elektronik balastlar montaj, kullanm, nakliye ve depolamada size kolaylk sa lar. Kompakt tasarm sayesinde kstl alana sahip armatürlerde dahi rahatlkla kullanlabilir. Vidasz ba lant konektörleri sayesinde kolay montaj imkan sa lar. Yüksek Verim ve Güvenlik Akll devre yaps sayesinde sessiz çalflarak enerji tüketiminde % verim sa lamakta ve EE kriterlerine göre düflük enerji tüketiminde bulunan snf balastlar arasnda yer almaktadr. Bunun yan sra, ampul ömrünün bitmesi durumunu alglayarak, güvenlik sa lamak amacyla lambaya enerji iletimini keser. Yeni ampul taklnca tekrar anahtarlama ihtiyac duymadan lambay çalfltrr. (ikili ampul kombinasyonlarnn tamam için geçerlidir). Balastn sac gövde ve kapaklar, ECCA standartlarna uygun astar ve boya ile kaplanmfltr. Ayrca acil durum aydnlatma armatürlerinde de kullanlabilir. Standartlara Uygunluk TRDLGHT elektronik balastlarnn tamamnn CE deklarasyonu tamamlanmfl olup afla daki standartlara sahiptir. GOSTRR Rusya Federasyonu Standartlar TS EN 67 Güvenlik Özellikleri Standartlar TS EN 67 A.A. Balast Güvenlik Standartlar TS EN 67 D.A. Balast Güvenlik Standartlar TS EN Lamba A.A. Performans Standartlar Yüksek Kalite Balastlarmz modern teknoloji cihazlarna sahip üretim tesisimizde, alannda uzman mühendis ve teknisyenler tarafndan tasarlanp üretilmektedir. Bütün üretim el de meden tamamen otomatik makineler ile yaplmaktadr. Bu sayede her bir balastn kalitesi, tüm standartlara uyumlu olarak üretimi sa lanmaktadr. Genifl Çalflma Voltaj Aral ve Düflük Harmonik Balastlarmz 85 VAC flebeke gerilimi de erleri ve Hz aras flebeke frekans de erlerinde rahatlkla çalflabilir. Ayrca devre yaps, harmonik bozulmalarn minimum seviyeye çekilmesini sa lar. Kulland scak ateflleme yöntemi ile lambann elektrotlarn starak sk sk açp kapatlan lambalardaki faydal lamba ömrü kayplarn azaltr. fiebekede meydana gelen dalgalanmalardan etkilenmeden sabit flk aks sunar. Manyetik balastlara kyasla ampulün ömrünü % uzatr. Yüksek Lamba Çalflma Frekans Balastlar, kullanlan üstün teknoloji sayesinde floresan lambalarn yüksek frekansta çalflmasn sa layarak görme yanlglarna sebep olan stroboskobik etkiyi ortadan kaldrmaktadr. Böylece olas ifl kazalarn, göz yanlmalarn ve göz yorulmalarn engellenmektedir. FEDERAL AYDNLATMA

8 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj 0 5 D L RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 GOSTR Güç 8 8 LAMBA Uzunluk (mm) 8 8 Model TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ Siparifl Kodu L (mm) D (mm) A rlk (kg) BALAST Lamba Gücü Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) 5 FEDERAL AYDNLATMA

9 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR DC Çalflma Akmlar Harmonik Bozulma Model Lamba Tipi Güç Akm (Un=VDC)(A) Model Lamba Tipi Güç THD (0V / Hz.) TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ 8 8 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 Çalflma Voltaj Model Lamba Tipi Güç TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ 8 8 Uout Balast Lümen Faktörü (TS EN 8.) Model Lamba Tipi Güç TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ 8 8 AC / DC BLF U= 85 V, 5 o C AC Çalflma Besleme Voltaj 0 V /Hz. 85 V /Hz. Güvenli çalflma tolerans (±%5) 07 5V /Hz. Performans tolerans (±%0) DC Çalflma Besleme Voltaj 0 V 0Hz. 0V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj 0V 0Hz. Çalflma Voltaj Lamba çalflma karakteristi i Scak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlarnda.5s ön stma yaplarak lamba katotlar stlr. Acil Aydnlatma TS EN 7 EKJ'de tanmlanan acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer. FEDERAL AYDNLATMA 6

10 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Ta (Çalflma Scakl ) ve tc (Test Noktas) ta ve tc noktas balastn ömrü ile do rudan ilgilidir. Tc de eri ta aral nda tanmlanmfl scaklklara ba ldr. ta de eri balastta kullanlan kritik bileflenler(örne in Elektronlitik Kapasitörler) için önemlidir. ta ve tc de erleri balast kapaklarnda beyan edilmifltir. Uzun kullanm ömrü için bu de erlere uyulmas gerekmektedir. Ayrca garanti flartlar beyan edilen ta ve tc de erlerinde geçerlidir. 6 mm 0 mm Otomatik Devre Kesicilere Ba lanabilecek Balast Says Model TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ Güç 8 8 C0.5 mm C.5 mm 0 C6.5 mm C0.5 mm 58 Otomatik Devre Kesici Kablo Kesiti B0.5 mm B.5 mm B6.5 mm B0.5 mm Montajda uyulmas gereken kurallar Elektronik balastlar aydnlatma armatürlerine standartlarda tanmlanmfl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullanmlar balast ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle armatürlerin estetik tasarmlar srasnda balastn lambayla temas etmesi veya iki lamba arasna yerlefltirilmesi beyan edilen çalflma ortam scakl (ta) de erini aflmakta ve balastn ömrünü ksaltmaktadr. Ayrca bu durum balastn sl korumaya geçerek devreyi kapatmasna neden olacaktr. Armatür tasarmlarnn hava sirkülasyonunu engellemeyecek flekilde yaplmas ve armatür içinin çok yüksek slara çkmamas sistemin sa l açsndan önemlidir. Özellikle floresan lambalar yüksek slarda istenilen performans vermemekte ve ömürleri azalmaktadr. Montaj çin Konnektör ve Kablo Özellikleri Model TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW TRD5FDH/ TRD5FDH/ TRD5FDH/ Güç 8 8 Konnektör Maksimum Kablo Uzunlu u Maksimum kapasite So uk Scak So uk Scak So uk Scak,,,,,,,6,7,,6,7,,6,7,,6,7,,,5,,,5,8,,,,5,8,,0, Armatürde kullanlacak balastlamba ba lant kablolar balast üzerinde beyan edilen lamba ba lant flemasna uygun yaplmaldr. Farkl ba lant flekilleri balastn ve/veya lambann bozulmasna sebep olaca ndan garanti koflullar geçersiz olacaktr. Montajda kullanlacak kablonun mm kesit aral nda, tek damar, yumuflak bakr kablo olmas sistemin verimini,,,,,,,5,8,,5,8,,5,8,,5,8,6,6,7,,6,7, 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf artracaktr. Kullanlacak kablolarn boylar tabloda belirtildi i flekilde olmaldr. Gere inden daha uzun kullanlan montaj kablolar kapasite gösterece inden balastn performansn düflürecektir. Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen ölçülere uyulmaldr. 7 FEDERAL AYDNLATMA m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

11 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Snf Lineer Lambalar TRDLGHT markal snf elektronik balastlarla birlikte afla da güç ve uzunluklar verilmifl snf lineer lambalar kullanlmaldr. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba kullanlarak elde edilebilir. Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini dikkate alma alflkanl elektronik balastlar için uygun de ildir. Lamba Bilgisi Güç 8 Uzunluk (mm) 8 Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl elektronik balastlar kullanlmaldr. Ürünlerimizin khz. Ve üzerinde çalflt dikkate alnrsa, sistemde kullanlacak lambalarnda yüksek frekansa uygun olmalar flarttr. Eski tip lambalarn elektronik balastlarla birlikte kullanm lamba ömrünü azaltaca gibi balast'n performansnda düflürecektir. N L N L 5 6 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/MW (W) TRD5FDH/MW TRD5FDH/MW (8W) TRD5FDH/MW (W) TRD5FDH/ Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/ N L N L Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/MW (W) TRD5FDH/MW N L TRD5FDH/MW (8W) TRD5FDH/MW (W) Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/ (/ Model TRDLGHT elektronik balast / olarak ba lamak için) Kablo Hazrl : Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD5FDH/ mm TRDLGHT elektronik balastlarnda kendinden flkfltrmal otomatik konnektörler kullanlmaktadr. Bu konnektörler montaj kolayl sa lamaktadr. Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullanlmaldr. Daha kaln ve/veya daha ince kablolarn kullanlmas konnektörlere zarar verebilir. Garanti koflullarnn geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullanlmas gerekmektedir. Özellikle çok telli, çok ince, çok kaln veya tek konnektöre birden fazla kablo taklmas sistemin performansn düflürece i gibi fiziksel hasarlarda verebilir. FEDERAL AYDNLATMA Kolay montaj yaplmas ayn zamanda kolay sökülmeyide beraberinde getirmektedir. Resimde görüldü ü gibi bir tornavida yardm ile butona basld nda konnektör tuttu u kabloyu brakacak ve sökülmesi sa lanacaktr. Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullanclarn sa l açsndan toprak hattnn ba l olmas tavsiye edilmektedir. 8

12 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER 558W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj 0 5 D L RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 TS EN GOSTR Güç LAMBA Uzunluk (mm) Model TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/8 Siparifl Kodu L (mm) D (mm) A rlk (kg) BALAST Lamba Gücü Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) FEDERAL AYDNLATMA

13 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR DC Çalflma Akmlar Harmonik Bozulma Model Lamba Tipi Güç Akm (Un=VDC)(A) Model Lamba Tipi Güç THD (0V / Hz.) TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 Çalflma Voltaj Model Lamba Tipi Güç TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ Uout Balast Lümen Faktörü (TS EN 8.) Model Lamba Tipi Güç TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ AC / DC BLF U= 85 V, 5 o C AC Çalflma Besleme Voltaj 0 V /Hz. 85 V /Hz. Güvenli çalflma tolerans (±%5) 07 5V /Hz. Performans tolerans (±%0) DC Çalflma Besleme Voltaj 0 V 0Hz. 0V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj 0V 0Hz. Çalflma Voltaj Lamba çalflma karakteristi i Scak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlarnda.5s ön stma yaplarak lamba katotlar stlr. Acil Aydnlatma TS EN 7 EKJ'de tanmlanan acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer. FEDERAL AYDNLATMA 0

14 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Ta (Çalflma Scakl ) ve tc (Test Noktas) ta ve tc noktas balastn ömrü ile do rudan ilgilidir. Tc de eri ta aral nda tanmlanmfl scaklklara ba ldr. ta de eri balastta kullanlan kritik bileflenler (Örne in Elektronlitik Kapasitörler) için önemlidir. ta ve tc de erleri balast kapaklarnda beyan edilmifltir. Uzun kullanm ömrü için bu de erlere uyulmas gerekmektedir. Ayrca garanti flartlar beyan edilen ta ve tc de erlerinde geçerlidir. 6 mm 0 mm Otomatik Devre Kesicilere Ba lanabilecek Balast Says Model TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/8 Güç C0.5 mm C.5 mm C6.5 mm C0.5 mm Otomatik Devre Kesici Kablo Kesiti B0.5 mm B.5 mm B6.5 mm 6 6 B0.5 mm Montajda uyulmas gereken kurallar Elektronik balastlar aydnlatma armatürlerine standartlarda tanmlanmfl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullanmlar balast ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle armatürlerin estetik tasarmlar srasnda balastn lambayla temas etmesi veya iki lamba arasna yerlefltirilmesi beyan edilen çalflma ortam scakl (ta) de erini aflmakta ve balastn ömrünü ksaltmaktadr. Ayrca bu durum balastn sl korumaya geçerek devreyi kapatmasna neden olacaktr. Armatür tasarmlarnn hava sirkülasyonunu engellemeyecek flekilde yaplmas ve armatür içinin çok yüksek slara çkmamas sistemin sa l açsndan önemlidir. Özellikle floresan lambalar yüksek slarda istenilen performans vermemekte ve ömürleri azalmaktadr. Montaj çin Konnektör ve Kablo Özellikleri Model TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 TRD8FDH/8 TRD8FDH/8 Güç Konnektör Maksimum Kablo Uzunlu u Maksimum kapasite So uk Scak So uk Scak So uk Scak,,,,,,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5,8,,,,5,8,,0,,,,,,,6,6,6,6,6,6,7,,6,7, m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf Armatürde kullanlacak balastlamba ba lant kablolar balast üzerinde beyan edilen lamba ba lant flemasna uygun yaplmaldr. Farkl ba lant flekilleri balastn ve/veya lambann bozulmasna sebep olaca ndan garanti koflullar geçersiz olacaktr. Montajda kullanlacak kablonun mm kesit aral nda, tek damar, yumuflak bakr kablo olmas sistemin verimini artracaktr. Kullanlacak kablolarn boylar tabloda belirtildi i flekilde olmaldr. Gere inden daha uzun kullanlan montaj kablolar kapasite gösterece inden balastn performansn düflürecektir. Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen ölçülere uyulmaldr. FEDERAL AYDNLATMA

15 SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Snf Lineer Lambalar TRDLGHT markal snf elektronik balastlarla birlikte afla da güç ve uzunluklar verilmifl snf lineer lambalar kullanlmaldr. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba kullanlarak elde edilebilir. Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini dikkate alma alflkanl elektronik balastlar için uygun de ildir. Lamba Bilgisi Güç Uzunluk (mm) Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl elektronik balastlar kullanlmaldr. Ürünlerimizin khz. Ve üzerinde çalflt dikkate alnrsa, sistemde kullanlacak lambalarnda yüksek frekansa uygun olmalar flarttr. Eski tip lambalarn elektronik balastlarla birlikte kullanm lamba ömrünü azaltaca gibi balast'n performansnda düflürecektir. N L N L 5 6 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/5 TRD8FDH/8 TRD8FDH/ TRD8FDH/6 TRD8FDH/58 N L Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/8 (/8 Model TRDLGHT elektronik balast /8 olarak ba lamak için) N L Kablo Hazrl : Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRD8FDH/8 TRDLGHT elektronik balastlarnda kendinden flkfltrmal otomatik konnektörler kullanlmaktadr. Bu konnektörler montaj kolayl sa lamaktadr. Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullanlmaldr. Daha kaln ve/veya daha ince kablolarn kullanlmas konnektörlere zarar verebilir. Garanti koflullarnn geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullanlmas gerekmektedir. Özellikle çok telli, çok ince, çok kaln veya tek konnektöre birden fazla kablo taklmas sistemin performansn düflürece i gibi fiziksel hasarlarda verebilir. Kolay montaj yaplmas ayn zamanda kolay sökülmeyide beraberinde getirmektedir. FEDERAL AYDNLATMA mm Resimde görüldü ü gibi bir tornavida yardm ile butona basld nda konnektör tuttu u kabloyu brakacak ve sökülmesi sa lanacaktr. Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullanclarn sa l açsndan toprak hattnn ba l olmas tavsiye edilmektedir.

16 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER TCL 855W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj 0 5 D L RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 GOSTR Güç LAMBA Uzunluk (mm) Model TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Siparifl Kodu L (mm) D (mm) A rlk (kg) BALAST Lamba Gücü Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) FEDERAL AYDNLATMA

17 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR DC Çalflma Akmlar Harmonik Bozulma Model Lamba Tipi Güç Akm (Un=VDC)(A) Model Lamba Tipi Güç THD (0V / Hz.) TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 < %0 Çalflma Voltaj Model Lamba Tipi Güç TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL Uout Balast Lümen Faktörü (TS EN 8.) Model Lamba Tipi Güç TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL TCL AC / DC BLF U= 85 V, 5 o C AC Çalflma Besleme Voltaj 0 V /Hz. 85 V /Hz. Güvenli çalflma tolerans (±%5) 07 5V /Hz. Performans tolerans (±%0) DC Çalflma Besleme Voltaj 0 V 0Hz. 0V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj 0V 0Hz. Çalflma Voltaj Lamba çalflma karakteristi i Scak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlarnda.5s ön stma yaplarak lamba katotlar stlr. Acil Aydnlatma TS EN 7 EKJ'de tanmlanan acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer. FEDERAL AYDNLATMA

18 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR Ta (Çalflma Scakl ) ve tc (Test Noktas) ta ve tc noktas balastn ömrü ile do rudan ilgilidir. Tc de eri ta aral nda tanmlanmfl scaklklara ba ldr. ta de eri balastta kullanlan kritik bileflenler (Örne in Elektronlitik Kapasitörler) için önemlidir. ta ve tc de erleri balast kapaklarnda beyan edilmifltir. Uzun kullanm ömrü için bu de erlere uyulmas gerekmektedir. Ayrca garanti flartlar beyan edilen ta ve tc de erlerinde geçerlidir. 6 mm 0 mm Otomatik Devre Kesicilere Ba lanabilecek Balast Says Model TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Güç C0.5 mm C.5 mm C6.5 mm C0.5 mm Otomatik Devre Kesici Kablo Kesiti B0.5 mm B.5 mm B6.5 mm B0.5 mm Montajda uyulmas gereken kurallar Elektronik balastlar aydnlatma armatürlerine standartlarda tanmlanmfl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullanmlar balast ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle armatürlerin estetik tasarmlar srasnda balastn lambayla temas etmesi veya iki lamba arasna yerlefltirilmesi beyan edilen çalflma ortam scakl (ta) de erini aflmakta ve balastn ömrünü ksaltmaktadr. Ayrca bu durum balastn sl korumaya geçerek devreyi kapatmasna neden olacaktr. Armatür tasarmlarnn hava sirkülasyonunu engellemeyecek flekilde yaplmas ve armatür içinin çok yüksek slara çkmamas sistemin sa l açsndan önemlidir. Özellikle floresan lambalar yüksek slarda istenilen performans vermemekte ve ömürleri azalmaktadr. Montaj çin Konnektör ve Kablo Özellikleri Model TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLFSD/MW TRDLFSD/MW TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Güç Konnektör Maksimum Kablo Uzunlu u Maksimum kapasite So uk Scak So uk Scak So uk Scak,,,,,,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5,,,,,,6,6,6,6,6 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf 00 pf Armatürde kullanlacak balastlamba ba lant kablolar balast üzerinde beyan edilen lamba ba lant flemasna uygun yaplmaldr. Farkl ba lant flekilleri balastn ve/veya lambann bozulmasna sebep olaca ndan garanti koflullar geçersiz olacaktr. Montajda kullanlacak kablonun mm kesit aral nda, tek damar, yumuflak bakr kablo olmas sistemin verimini artracaktr. Kullanlacak kablolarn boylar tabloda belirtildi i flekilde olmaldr. Gere inden daha uzun kullanlan montaj kablolar kapasite gösterece inden balastn performansn düflürecektir. Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen ölçülere uyulmaldr. 5 FEDERAL AYDNLATMA

19 TCL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR TCL Snf Lambalar TRDLGHT markal TCL snf elektronik balastlarla birlikte afla da güç ve uzunluklar verilmifl TCL snf lineer lambalar kullanlmaldr. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba kullanlarak elde edilebilir. Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini dikkate alma alflkanl elektronik balastlar için uygun de ildir. TCL Lamba Bilgisi Güç Uzunluk (mm) Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl elektronik balastlar kullanlmaldr. Ürünlerimizin khz. Ve üzerinde çalflt dikkate alnrsa, sistemde kullanlacak lambalarnda yüksek frekansa uygun olmalar flarttr. Eski tip lambalarn elektronik balastlarla birlikte kullanm lamba ömrünü azaltaca gibi balast'n performansnda düflürecektir. N L N L Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRDLFSD/MW (8W) TRDLFSD/MW (W) TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 Afla daki modele sahip TRDLGHT elektronik balastlarnn lamba ba lant fiemas yukardaki gibi olmaldr. Kablo uzunluklar tabloda verilmifltir. TRDLFSD/MW (8W) TRDLFSD/MW (W) TRDLFSD/6 TRDLFSD/ TRDLFSD/55 TRDLGHT elektronik balastlarnda kendinden flkfltrmal otomatik konnektörler kullanlmaktadr. Bu konnektörler montaj kolayl sa lamaktadr. Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullanlmaldr. Daha kaln ve/veya daha ince kablolarn kullanlmas konnektörlere zarar verebilir. Garanti koflullarnn geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullanlmas gerekmektedir. Özellikle çok telli, çok ince, çok kaln veya tek konnektöre birden fazla kablo taklmas sistemin performansn düflürece i gibi fiziksel hasarlarda verebilir. Kolay montaj yaplmas ayn zamanda kolay sökülmeyide beraberinde getirmektedir. Resimde görüldü ü gibi bir tornavida yardm ile butona basld nda konnektör tuttu u kabloyu brakacak ve sökülmesi sa lanacaktr. Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullanclarn sa l açsndan toprak hattnn ba l olmas tavsiye edilmektedir. Kablo Hazrl : mm FEDERAL AYDNLATMA 6

20 TCDEL SNF LNEER LAMBALAR Ç N PROFESYONEL ELEKTRON K BALASTLAR PROFESYONEL SER TCDEL 06W 0V //0 Hz. Yüksek ve Düflük Voltaj Korumas sl Koruma Scak.5 sn. Ateflleme Sabit flk Aks EE = 5 mm 85VAC VAC Kolay Montaj RoHS AC çalflma voltaj 85 V ateflleme voltaj >V DC çalflma voltaj 6 V ateflleme voltaj >V Yüksek voltaj korumas > VAC Düflük voltaj korumas < VAC Çalflma frekans > khz. Ortama servis ömrü.000h (maksimum ta scakl nda arza skl < %0. /.000h) Lamba anlk bozulmalarna karfl korumaldr. Lamba ömrü korumas < 0.7s Lamba de iflimlerinde otomatik yeniden bafllar. Lamba kapasitif mod korumas >,5s Lamba asimetrik voltaj korumas >.5s Bafllangçta ve çalflma esnasnda lamba flaman kontrolü yapar.5s içerisinde scak ateflleme yapar. Genifl çalflma scakl aral na sahiptir ( 5 o C +55 o C) Acil aydnlatma kitleri ile uyumludur. sl koruma > 0 o C CELMA enerji verimlilik indeksi EE= fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit flk aks sa lar. Anlk enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön stma yapmadan çalflma Soft Start özelli i vardr. Düflük harmonik akm bozulmas < %0 Akll ön stma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa lar Geliflmifl ateflleme voltaj ve akm kontrolü Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden skfltrmal konnektörler vastasyla kolay montaj edilir. Paket Özellikleri 5 Adet / Kutu 00 Adet / Koli 7 Koli / Palet 0 Adet / Palet Kalite Sertifikalar TS EN 67 TS EN GOSTR LAMBA Güç Uzunluk (mm) Model TRDCFSM/MW TRDCFSM/MW TRDCFSM/MW TRDCFSM/6 TRDCFSM/MW TRDCFSM/MW TRDCFSM/MW TRDCFSM/6 Siparifl Kodu A rlk (kg) Lamba Gücü BALAST Devre Gücü Akm (0V/ Hz.) (A) λ (0V/ Hz.) (A) tc ( o C) ta ( o C) Celma Snf (EE) 7 FEDERAL AYDNLATMA

ELEKTRON K BALASTLAR

ELEKTRON K BALASTLAR EEKTRONK BAASTAR EEKTRONK BAASTAR Profesyonel Elektronik Balastlar Ç NDEK ER Serisi Serisi TC Serisi TCDE Serisi Basic Elektronik Balastlar Tanıtım Çalışma Prensibi Sınıfı ineer ambalar İçin Profesyonel

Detaylı

Türk Philips Aydınlatma. Şubat 2014 Fiyat Listesi

Türk Philips Aydınlatma. Şubat 2014 Fiyat Listesi Türk Philips Aydınlatma Şubat 2014 Fiyat Listesi www lighting.philips.com.tr facebook.com/philipsturkiye twitter.com/philipsturkiye İskenderun Demir Çelik Fabrikası HOL Aydınlatması GentleSpace Yüksek

Detaylı

Türk Philips Aydınlatma

Türk Philips Aydınlatma Fiyat Listesi Haziran 2014 Türk Philips Aydınlatma İskenderun Demir Çelik Fabrikası Hol Aydınlatması İçindekiler LAMBALAR LED lar 6 GentleSpace LED Yüksek Tavan Armatürü GentleSpace, 400 W a kadar HID

Detaylı

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola Gondola su geçirmez, darbeye ve saldırıya dayanıklı, canlı ve cazip tasarımlı bir aydınlatma armatürüdür. Son derece verimli HF sürücüsü enerji tüketimini

Detaylı

DEKORATİF ARMATÜRLER

DEKORATİF ARMATÜRLER DEKORATİF ARMATÜRLER www.alanaydinlatma.com DEKORATİF ARMATÜRLER ALDEKO-V * Boyut (mm) :315x1050x8 * Ağırlık (kg) :4,10 * Işık Kaynağı :3528 SMD LED * Güç Tüketimi (Watt) :38 * Giriş Voltajı (V) :AC 200-240

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Güvenliğinizi riske atmayın!

Güvenliğinizi riske atmayın! Güvenliğinizi riske atmayın! Acil Aydınlatma 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Floresan lambaları acil aydınlatma armatürlerine dönüştürün Bu ürünler, şebekeden gelen enerjide kesinti olduğunda,

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

HELVAR Hakkında. Ürün Kataloğu 2010. www.helvar.com. REF 3200 / Turkish. Helvar,aydınlatma endüstrisi için balastlar ve aydınlatma kontrol elemanları

HELVAR Hakkında. Ürün Kataloğu 2010. www.helvar.com. REF 3200 / Turkish. Helvar,aydınlatma endüstrisi için balastlar ve aydınlatma kontrol elemanları Elektronik Balastlar Helvar,aydınlatma endüstrisi için balastlar ve aydınlatma kontrol elemanları geliştirmektedir. Üretmekte olduğu ürünlerde; yüksek kalite,yenilikçilik ve en son teknolojiyi kullanma

Detaylı

Ov Lineer Armatür alfloresan

Ov Lineer Armatür alfloresan Oval Lineer Armatür Floresan Oval Genel Özellikler Gövde Panjur Reflektör Renklendirme Işık Kaynağı Sürücü Alüminyum ekstrüzyon gövde Şeffaf PC veya Beyaz ABS panjur 0,3mm kalınlıklı anodize aluminyum

Detaylı

Kompakt Floresan CFL NI

Kompakt Floresan CFL NI MASTER PL-T 2 Pinli B C A Ampul: Enerji tasarruflu kompakt floresan ampul Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampul Sistem, 6 paralel dar floresan tüp içerir Özellikleri: 2-pinli bir muhafaza,

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

TRIDONIC FİYAT LİSTESİ

TRIDONIC FİYAT LİSTESİ XED-DECO serisi Tridonic Kodu Tanımı Renk Güç (W) Ișık Akısı (lm) Akım (ma) Boyut (LXBXH) Renk Geri Verimi RT226 RT227 RT228 RT229 RT230 RT240 RT234 RT235 RT237 894 895 897 898 899 895 895 8952 00332 XED-3

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

GENEL TANITIM. www.bes-a.com

GENEL TANITIM. www.bes-a.com GENEL TANITIM ÜRÜNLER YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ELEKTRONİK TRAFO ACİL AYDINLATMA KİTLERİ ELEKTRONİK BALASTLAR LED SÜRÜCÜLER YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ÇUPRA

Detaylı

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri Fabrikalarda Aydınlatma Üretimde verimlilik Artı ı Aydınlatmanın insan fizyolojisi ve psikolojisindeki pozitif etkisi

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

GENEL TANITIM. Mustafa GEDİK. Ar-Ge ve Kalite Kontrol Yöneticisi. www.bes-a.com

GENEL TANITIM. Mustafa GEDİK. Ar-Ge ve Kalite Kontrol Yöneticisi. www.bes-a.com GENEL TANITIM Mustafa GEDİK Ar-Ge ve Kalite Kontrol Yöneticisi FİRMA TARİHÇE Aydınlatma sektörüne 1995 yılında Elektronik Balast üretimi ile giren firmamız, sektörün ve ihtiyaçların gelişmesiyle birlikte

Detaylı

Light Warrior. Aydınlatma sistemleri için elektrik tasarruf cihazı

Light Warrior. Aydınlatma sistemleri için elektrik tasarruf cihazı Aydınlatma sistemleri için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu Flüoresan, metal-halide, sodium buharlı, compact flüoresan lambalar, akkor flamanlı spot ve armatürlerinde etkili

Detaylı

Kompakt Floresan CFL NI

Kompakt Floresan CFL NI PL-Q Pro 2 Pinli : Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller Özellikleri: Mevcut 2D armatürlere uyumlu Diğer tüm Philips CFL-NI ampulleriyle aynı yüksek kaliteli komponentlerle monte edilir Faydaları:

Detaylı

Katalog 2005. Katalog 2005 Kontrol donan m, ayd nlatma kontrol sistemleri ve LED. Parlak fikirlerin dünyas

Katalog 2005. Katalog 2005 Kontrol donan m, ayd nlatma kontrol sistemleri ve LED. Parlak fikirlerin dünyas Test iflaretleri, standartlar ve semboller TridonicAtco ürünleri EC talimatlar 89/336/EEC(EMC talimat ) ve 73/23/EEC(alçak gerilim talimat ) gereksinimlerine uymaktad r ve CE iflareti tafl ma yetkisi vard

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola Gondola su geçirmez, darbeye ve saldırıya dayanıklı, canlı ve cazip tasarımlı bir aydınlatma armatürüdür. Son derece verimli HF sürücüsü enerji tüketimini

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Lighting Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola Gondola su geçirmez, darbeye ve saldırıya dayanıklı, canlı ve cazip tasarımlı bir aydınlatma armatürüdür. Son derece verimli HF sürücüsü

Detaylı

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt 7 668 Gaz vanalar VGU7xS... VGU8xS VGU gaz vanalar otomatik ateleme tertibatl ve Premix brülörlü gazl stma kazanlarnda ve su stma cihazlarnda kullanm için gelitirildi. Catering, scak hava ve back tipi

Detaylı

2liner Lineer Armatür Floresan

2liner Lineer Armatür Floresan 2liner Lineer Armatür Floresan 2liner Genel Özellikler Gövde Reflektör Aydınlatma Açısı Renklendirme Işık Kaynağı Sürücü İki parçadan oluşan alüminyum ekstrüzyon Parabolik biçimlendirilmiş, alüminyum anodize

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

SRK LED aydınlatma ürünleri Omega Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından özel olarak EDS Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına üretilmektedir.

SRK LED aydınlatma ürünleri Omega Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından özel olarak EDS Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına üretilmektedir. Teknolojinin hız kesmeyen ilerlemesine paralel olarak tüketiciye sunulan ürün ve hizmet yelpazesinde de sürekli bir gelișim yașanmaktadır. Biz, yılların tecrübesiyle hem ürünleri hem de müșterilerin ihtiyaçlarını

Detaylı

Asansör - İZMİR. Türk Philips Aydınlatma. 2012 Ocak Fiyat Listesi

Asansör - İZMİR. Türk Philips Aydınlatma. 2012 Ocak Fiyat Listesi Asansör - İZMİR Türk Philips Aydınlatma 2012 Ocak Fiyat Listesi İÇİNDEKİLER LAMBALAR Soket lu Enerji Tasarruflu Lambalar Normal lu Enerji Tasarruflu Lambalar Alçak li Halojen Lambalar Şebeke li Halojen

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

EL-sc kontrollu balastlar. l i g h t i n g t h e w a y forward

EL-sc kontrollu balastlar. l i g h t i n g t h e w a y forward EL-sc kontrollu balastlar l i g h t i n g t h e w a y forward EL-sc ürün gamı- Üstün armatürlerin balastı 21 mm yükseklikteki gövdede standart veya yandan takmalı Günümüzün aydınlatmaya yönelik sürekli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s comfortdim DALI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TA L AYDINLATMA YÖNET M p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s comfortdim TEKNOLOJ S, TAM ESNEKL K GEN fileme MKANI VE EN YÜKSEK DÜZEYDE LET fi M KOLAYLI I SA

Detaylı

Neden LED Lambalar? LED lambalar birçok avantaj sunar! Uzun Ömür. Darbelere dayanıklı yapı. Düşük işletme giderleri. Anında yanma

Neden LED Lambalar? LED lambalar birçok avantaj sunar! Uzun Ömür. Darbelere dayanıklı yapı. Düşük işletme giderleri. Anında yanma LED LAMBALAR Uygulama Alanları Neden LED Lambalar? LED lambalar birçok avantaj sunar! Uzun Ömür Darbelere dayanıklı yapı Düşük işletme giderleri Anında yanma Yok denecek kadar az IR ve sıfır UV Civa içermez

Detaylı

modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s modulardim ESNEKL K VE MÜKEMMEL KONTROL modulardim, TridonicAtco nun denenmifl ve test edilmifl DSI

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Halojen Lambalar 11 17. Enkandesan Lambalar 18 19. Floresan Lambalar 20 29. Deşarjlı Lambalar 30 37. Aydınlatma Kontrol Sistemleri 38 41

Halojen Lambalar 11 17. Enkandesan Lambalar 18 19. Floresan Lambalar 20 29. Deşarjlı Lambalar 30 37. Aydınlatma Kontrol Sistemleri 38 41 Kompakt Floresan 2 10 Halojen Lambalar 11 17 Enkandesan Lambalar 18 19 Floresan Lambalar 20 29 Deşarjlı Lambalar 30 37 Aydınlatma Kontrol Sistemleri 38 41 Elekronik Balast ve Trafolar 42 49 Optotronik

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Kompakt şekilli, yüksek Enerji Tasarruflu lamba

Kompakt şekilli, yüksek Enerji Tasarruflu lamba Lighting Kompakt şekilli, yüksek Enerji Tasarruflu lamba Economy Twister Economy Twister, giriş düzeyinde bir sarmal şekilli floresan lamba serisidir ve ihtiyacınız olan ışığı sağlar. Enkandesan ampullere

Detaylı

ALTEZ Elektronik Aydınlatma

ALTEZ Elektronik Aydınlatma HIGH TEMPERATURE ICKE CADMIUM BATTERY Acil Durum / ed Aydınlatma Sistemleri AC 80 ATEZ Boyutlar 0 90 Teknik Özellikler Çalisma voltaji 0-0V 0/0Hz ± %0 Sebekeden çektigi akim 0.0 A Sebekeden çektigi güç.

Detaylı

GENEL FİYAT LİSTESİ 2017

GENEL FİYAT LİSTESİ 2017 GENEL FİYAT LİSTESİ 2017 Belirtilen fiyatlar Euro ve USD cinsinde olup, KDV dahil değildir. LEDVANCE ye yazılı olarak verilen siparişler işleme konur. Teslimat kutu adetleri ve katları şeklinde yapılır.

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Tel: +90 216 479 10 90 (pbx) Fax: +90 216 479 00 90 www.assanelektronik.com.tr

Tel: +90 216 479 10 90 (pbx) Fax: +90 216 479 00 90 www.assanelektronik.com.tr 2015 Yeni Ürünler Assan Elektronik İmalat Paz. San ve Tic. A.Ş. Dudullu Organize San. Böl., Baraj yolu 2.Cadde No:7 34776 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 216 479 10 90 (pbx) Fax: +90 216 479 00 90 LIARA LIARA

Detaylı

Enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil floresan aydınlatması

Enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil floresan aydınlatması Lighting Enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil floresan aydınlatması MASTER LEDtube InstantFit HF PhilipsMASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüneentegre etmiştir. Benzersiz

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133025 MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Kompakt Floresanlar CFL I

Kompakt Floresanlar CFL I Ambiance Pro A-şekil Ampul: Normal enkandesan ampul biçimine yakın enerji tasarruflu ampul Özellikleri: Profesyonel kullanımlara uygun Anlık titremesiz başlangıç Nominal ışık çıkışının %80 ine 2 dakika

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

ALTEZ Elektronik Aydınlatma

ALTEZ Elektronik Aydınlatma HIGH TEMPERATURE ICKE CADMIUM BATTERY Acil Durum / ed Aydınlatma Sistemleri AC 80 ATEZ Boyutlar 0 90 Teknik Özellikler Çalisma voltaji 0-0V 0/0Hz ± %0 Sebekeden çektigi akim 0.0 A Sebekeden çektigi güç.

Detaylı

Su geçirmez TCW060 yakın gitsin

Su geçirmez TCW060 yakın gitsin Lighting Su geçirmez TCW060 yakın gitsin TCW060 Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Fugato Performance FBS270/271 her alanda mükemmel

Fugato Performance FBS270/271 her alanda mükemmel Lighting Fugato Performance FBS270/271 her alanda mükemmel Fugato Performance genel aydınlatma Fugato Performance, kompakt floresan lambalı ve oldukça verimli optikleri olan, yüksek tavan genel aydınlatma

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

icolor Cove dar alanlarda etkileyici aydınlatma

icolor Cove dar alanlarda etkileyici aydınlatma icolor Cove dar alanlarda etkileyici aydınlatma icolor Cove Philips icolor Cove ile cumbalarda, vurgulama alanlarında ve diğer dar alanlarda dinamik aydınlatma efektleri sağlayabilirsiniz. Eğimli ve daha

Detaylı

www.dialight.com 11 W / 22 W Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 C Db II 2GD ABS Değerlendirmesi: #11-LD678508-1-PDA

www.dialight.com 11 W / 22 W Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 C Db II 2GD ABS Değerlendirmesi: #11-LD678508-1-PDA Uygulama: Dialight SafeSite LED Acil Aydınlatma armatürü, alçak profili ve dayanıklı tasarımıyla çok çeşitli Tehlikeli Alan uygulamaları için uzun kullanım ömrü ve yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar. Sunulan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Kompakt Floresan CFL NI

Kompakt Floresan CFL NI MASTER PL-L 4 Pinli B C D E F A Ampul: Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampuller Sistem, 2 paralel floresan tüp içerir Özellikleri: Starter ve kapasitörsüz

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Aydınlatma Sistemleri için Komponentler

Aydınlatma Sistemleri için Komponentler A New Lighting Experience Aydınlatma Sistemleri için Komponentler 2009/2010 VS Garanti Güvenlik Temel bir ihtiyaçtır. Avrupanın en büyük aydınlatma komponentleri tedarikçisi Vossloh-Schwabe 80 yıllık bir

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133027 MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Aydınlatma Elektroniği

Aydınlatma Elektroniği HID-PrimaVision Son ve CDO Ürün tanımı: Yüksek basınç sodyum (SON) ampuller için kompakt, tek parça elektronik balastlar Özellikler ve faydaları: Şebeke gerilimi 206-254V arası sabit ışık Titreşimsiz ışık

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Yapılarınıza Değer Katar...

Yapılarınıza Değer Katar... Yapılarınıza Değer Katar... Aydınlatma Armatürleri www.netelsan.com.tr Aydınlatma Armatürleri Krom Birim Fiyatı 48,00 TL. M.U.KAR.00003 Birim Fiyatı 47,00 TL. M.U.KAR.00004 00303 00304 00305 00306 00307

Detaylı

BİZ KİMİZ. Genç ve dinamik yapımız ile yerli üretim yapıyor, ürünlerimizi orta-doğu, Kuzey afrika ve Avrupa ya ihrac etmenin gururunu yaşıyoruz

BİZ KİMİZ. Genç ve dinamik yapımız ile yerli üretim yapıyor, ürünlerimizi orta-doğu, Kuzey afrika ve Avrupa ya ihrac etmenin gururunu yaşıyoruz www.biogreenled.com BİZ KİMİZ 30 yıllık AR-GE tecrübesini vizyonuyla birleştirerek LED teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen yenilikçiliğin adıyız.. Enerji kaynaklarının

Detaylı

Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE48-2OS3D2 6024916 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-2MF2D2 6024893 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-2mf H I J K L M N O

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar. AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar... 4 Boyutlar... 4 Sipariş Bilgileri... 4 Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları....

Detaylı

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA...

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... SRound SRound SRound, (@70 0 C'de) 60.000 saati aşan armatür ömrü sayesinde flouresanlı armatürlere nazaran 2 kat, metal halideli armatürlere nazaran 6 kat daha uzun ömürlüdür.

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı