Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38"

Transkript

1 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya baslad m z flu günlerde, birçok firma ve çal flan, hem sene sonu ifllerinin yo unlu u hem de 2010 senesine yönelik yap lmas gereken planlamalar ile bir hayli meflgul. Bu meflguliyet esnas nda bile teknolojik geliflmeleri ve yeni ürünleri takip etmek isteyen siz de erli okurlar m za yine çok faydal bir dergi haz rlad k. Bildi iniz gibi, Endüstri Dünyas dergisinin hedefi, her say s nda olabildi ince genifl bir içeri i, k sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere ulaflt rabilmek. Dergimizin bu say s nda tam 100 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Aral k say s nda özel yer ay rd m z konu ise Endüstriyel Elektrik & Elektronik. Birçok farkl sektörden derlenen ürün haberlerinin yan s ra, bu konuya yönelik haberlere de Aral k say m zda eriflebilirsiniz. Dergimizde yer alan ürünlere 'H zl Abone Servisi' vas tas yla olusan bilgi edinme talepleri de dergimizin ne denli önemsendi inin ve yak ndan takip edildi inin en önemli kan t. Geride b rakt m z bir y l boyunca, oluflan binlerce bilgi edinme talepleri, elbette reklamc lar m z da son derece memnun etmekte. Okur ve firma aras nda bir köprü vazifesi gören dergimizin ve beraberinde sa lad m z servislerimizin etkinli ini ve kalitesini önümüzdeki sene de artt rarak devam ettirmek en önemli hedefimiz y l na çok önemli bir yenilik ile girmek üzereyiz. Bildi iniz gibi bilgiye eriflimde internetin üstlendi i rol son derece büyük. Bu nedenle, Thomas Endüstriyel Medya, Türkiye'de de son derece modern ve kullan fll bir web sitesi haz rlad. Endüstri profesyonellerinin arad klar bilgiye eriflimini çok kolay bir karfl lamay hedefleyen bu web sitesinin adresi; Hem Endüstri Dünyas dergisinin arflivinde hem de tarad binlerce web sayfas nda aramalar yapman za imkan tan yan bu web sitesinde kullan c lar daha birçok yenilikler bulabilecek. Endüstri Dünyas dergisinde yer alan yeni ürün haberlerini, teknik makaleleri, uygulama öykülerini, video gösterimlerini, teknik veri sayfalar n, endüstrinin gündemini teflkil eden güncel haberleri ve endüstri profesyonelleri ile yap lan röportajlar bulabilece iniz bu internet portalinin, genifl içeri i ile ad ndan çokca söz ettirece inden eminiz. H zl abone servisinin de entegre edildi i bu portal müflterilerimize de son derece yo un bir geri dönüfl imkan sa layacak. Bu yepyeni web sitesinin tüm unsurlar na eriflmek için abonelerimizin tek yapmas gereken derginin üzerinde yazan abone numaras ve soyadlar ile bir kez kay t yapt rmak. Dergimize abone olmayanlar da web sayfam zda kolayca ücretsiz kay t oluflturabilirler. Hepinizi yeni web sitemizde gezintiye ç kmaya ve yenilikleri keflfetmeye davet eder yeni y l n z simdiden kutlar z! A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG, NG LTERE, SKAND NAVYA Marketta Lähde Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

5 adresinde giriniz.

6 Leuze electronic yeni Çoklu Ifl n Demeti Güvenlik Cihazlar n piyasaya sürdü. Yeni MLD 500 ve MLD 300 serileri oldukça yenilikçi. Yeni Çoklu Ifl n Demeti Güvenlik Cihazlar Leuze electronic yeni Çoklu Ifl n Demeti Güvenlik Cihazlar n piyasaya sürdü. Muting özellikli 2,3 ve 4 fl nl Al c -Verici sistemlerin yan s ra pasif aynal sistemde standart 2 fl n n d fl nda ilk defa ve sadece Leuze electronic te olmak üzere pasif aynal sistemde 3 fl nl modeli de gelifltirdi. Maliyet, verimlilik ve optimum kullan labilirlik aç s ndan, mevcut uygulaman n gereksinimlerine uyabilen güvenlik sensörlerinin kullan lmas daha avantajl d r. Leuze electronic yeni MLD 300 (tip 2, PLd) ve MLD 500 (tip 4, PLe) serisi Çoklu Ifl k Demeti Güvenlik Cihazlar n bu amaçla gelifltirdi. Bu serinin üyeleri çeflitli özellikler ve yetenekler (ifllev s n flar ) ile donat lm flt r. Belirli bir ifllev s n f n seçerek, kullan c gereksinimler do rultusunda spesifik uygulama için sensörlerinin performans n buna göre seçebilir. Örne in bafllat/yeniden bafllat interlock ve kontaktör izleme ifllevleri mevcuttur ve gerekirse çeflitli Muting mod'lar da seçilebilir. Sonuç olarak serideki ürünler hem standart eriflim kontrolü hem de s rasal, paralel veya k sm Muting gerektiren uygulamalar içinde kullan labilir. Ek Muting cihazlar gerekmez, böylece yap land r lma masraflar azal r ve maliyetler Muting uygulamas kurulumu esnas nda daha düflük olur. Daha yüksek MLD ifllev s n flar, örne in MLD 330 veya MLD 530 gibi, entegre Muting göstergesi ve 7-bölümlü gösterge içerir, böylece kullan c sensör davran fllar n n sebebini tespit edebilir ve gerekli tedbirleri alabilir. Serideki ürünler genifl alan çevresi korumas için tasarlanm flt r ve buda Yans t c Aynalar ile gerçeklefltirilir. Çal flma aral 70 m'ye kadar ç kabilir ve çal flma s s -30 C'ye kadar geçerlidir. Entegre Lazer Hizalama Yard mc s ile koruyucular n hizaland r lmas kayda de er biçimde kolaylaflt r l r. Sistemin al c taraf nda entegre edilmifl bir reflektör ile hizalama uzun mesafelerde bile kolayl kla yap labilir. Çevre korumas için gerekli yans t c ayna sütunlar aflama aflama kolayca hizaland r labilir. Böylece kurulum süresi kayda de er miktarda azal r. Ek olarak yeni BT-240 döner bazl güvenlik sensörü kendi ekseni etraf nda 240 derece dönebilir ve kolayca hizalanabilir - bu da cihazlar n n kullan m n n kolaylaflt r lmas ve h zland r lmas için pratik bir çözüm oluflturur. Entegre Lazer Hizaland rma Yard mc l MLD 500 MLD 500 ve entegre Muting göstergesi 3-demetli Al c -vericili ile konveyör ve depolama sistemler için eriflim kontrolü. Paralel Muting olan bir uygulamada, MLD Çoklu Ifl k Demeti Güvenlik Cihazlar ve entegre Muting göstergesi. S ral Muting olan bir uygulamada, MLD Çoklu Ifl k Demeti Güvenlik Cihazlar ve entegre Muting göstergesi LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. Önemli ortam koflullar n gözlemleyin. Yeni s cakl k ve nem ölçüm cihaz testo 622 ve testo 623, nem, s cakl k ve bas nç ile ilgili h zl bir önbilgi verir. Yeni S cakl k ve Nem Ölçüm Cihaz 6 ARALIK 2009 Gün ve zamana ek olarak tüm önemli ortam koflulu verileri her zaman parma n z n ucunda : testo'dan yeni s cakl k ve nem ölçüm cihazlar kar fl k PC veri analizlerini gerçeklefltirirzamandan ve paradan tasarruf ettirir. Geçmifl fonksiyonu sayesinde, yeni s cakl k ve nem ölçüm cihaz testo 623 tüm tesis yönetim uygulamalar için önemli bir cihazd r. Dün gece ters giden bir fleyler oldu mu? gibi sorular bu cihaz sayesinde kolayca cevaplan r. testo 623 anl k ve geçmiflteki ölçüm de elerini büyük, kolay okunabilen ekran nda gösterir. Kullan c geçmifl nem ya da s cakl k de erlerini histogramda görebilir, geçmifl 1,2,12,24 saatteki veya 12 gündeki ölçüm verilerini görüntüleyebilir. Testo 623 geçmifl 12 haftadan verileri depo eder. Hassas nem, s cakl k ve bas nç ölçümü S cakl k ve neme ek olarak, testo 622 bas nç ölçümü de yapar. Laboratuvardaki uygulamalar için uygun bir cihazd r. Genifl kolay okunabilir ekran nda, anl k ölçüm de erlerini gün ve zaman de erlerine ek olarak gösterir. Bu da bir bak flta tüm önemli de erlerin görüntülenmesini sa lar. Hat rlatma özelli i kullan c ya bir sonraki kalibrasyon tarihi hakk nda bilgi verir. Testo'dan opsiyonel kalibrasyon ve ayar yaz l m sayesinde, kullan c kalibrasyon ve ayar sahada yapabilir. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Dahlih'ten Kompleks Parçalar n za Mükemmel Çözüm. Dahlil, bu befl eksenli çok amaçl iflleme merkezi DMT-500 model tezgah n gelifltirerek kullan c lar n be enisine sunmufltur. DMT Eksenli Dik flleme Merkezi fl parças flekillerinin karmafl kl, parça ifllemedeki yüksek katma de erlerden ötürü, yüksek h z, üstün hassasiyet ve kullan m kolayl sa layan 5-eksen kontrollü iflleme merkezlerine son y llarda gittikçe artan bir talep oldu y l ndan itibaren teknolojik geliflmeleri yak ndan takip ederek, sürekli ürün kalitesini gelifltiren Tayvan' n önde gelen flleme Merkezi imalatç lar ndan Dahlih; bu talepler do rultusunda 5 eksenli çok amaçl iflleme merkezi DMT-500 model tezgah n gelifltirerek kullan c lar n be enisine sunmufltur. Tornalama ve frezeleme operasyonlar n tek ba lamada yapabilen DMT-500 tezgah, bu sayede iflleme zaman n k saltt gibi, pozisyonlamadan kaynaklanabilecek ölçüsel hatalar da önler. Çok eksen iflleme ile tornalama, frezeleme ve delme operasyonlar çok h zl bir flekilde tamamlan r. 3 eksen hareketi de masura lineer k zak sistemi ile yap lmaktad r. Kolon hareketinde lineer k za n bir tanesi yukar di eri afla ya konumland r lm flt r. Bu k zak yap s ile birlikte ilerleme h z art r lm fl ve rijit gövde yap s sa lanm flt r. Yap sal rijitlik ve istikrar sa lamak için, makinan n ana döküm parçalar geliflmifl sonlu elemanlar analizi (FEM) ile analiz edilir. Bu geliflmifl yap analizi ile, ideal makine dizayn elde edilir. Fener milinin aç sal hareketi direk ba l olan motor yard m yla yap lmaktad r. Fener mili 150 aç ile hareket edebilmektedir. Fener milinde aç sal pozisyonlama hassasiyetini yakalamak için hidrolik fren diski mevcuttur. Fener mili kafa hareket mekanizmas endeksleme hassasiyetine 3 saniye içinde ulaflabilmek için manyetik cetvelle donat lm flt r. Hidrolik sistem enerji kesintisi korumas için akümülatörle donat lm flt r. Döner tabla; afl nma, s cakl k art fl, boflluk ve ses problemini elimine etmek için motora direk ba lanm flt r. Maksimum h z 600dev/dak'd r. Tabla endeksleme mekanizmas, endeksleme hassasiyetine 6 saniye içinde ulaflabilmek için manyetik cetvelle donat lm flt r. Tabla üzerine manuel ayna yerlefltirilmifltir. Eksenel ve radyal tekrarlama hassasiyetini art rmak için KM63 tip fener mili kullan lm flt r. Tezgah n ana özelliklerine gelince; B eksen hareketi 150 Tabla çap 500mm dev/dak built in spindle yap s X,Y,Z ekseni masura lineer k zak sistemi Maksimum ifl Parças Ölçüleri Ø 730 x950 mm X,Y,Z Eksen Hareketleri 1000 x 800 x 950 mm X,Y,Z Eksen H zlar 30 m/dak Tüm eksenlerde lineer cetvel 600 dev/dak ayna devri ve 800 kg parça tafl ma kapasitesine sahiptir. Sonuç olarak; hareketli kolon, built-in spindle yap s ve ayna ile kompleks parçalar n kolayl kla tornalama ve frezeleme ifllemlerinin yap ld DMT- 500 modeli 5 eksenli dik iflleme merkezi ile art k kullan c lar n ihtiyaçlar çok daha iyi ve do ru flekilde karfl lanacakt r. TEZMAKSAN MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz. Günümüzde kullan m en kolay, en h zl, en iyi neticeli silindirik bükümler 4 merdaneli makinelerde yap l r. 4 Merdaneli Silindir Büküm Makinalar 8 ARALIK 2009 Prensipte, alt ve üst merdane aras nda s k flt r lan sac yan merdanelerin yukar hareketi ve merdanelerin çevrilmesiyle bükülür. Üst merdane ile ayn eksende konumland r lm fl alt merdanenin sac en uç noktas ndan s karak mükemmel ön büküm yapar. Bu sayede sac n uç k s mlar nda kalan düzlükler minimize edilmifl olur. Alt merdanenin sa nda ve solunda birbirinden ba ms z iki eksen üzerinde konumland r lm fl yan merdaneler saca en ideal ön bükümün verilmesini sa lar. Çift merdane aras nda s k flt rma sayesinde kontrol alt na al nan sac n kayarak düflme riski ortadan kalkar, yere paralel yürütüldü ünden çal flma yüksekli i seviyesinde yere gömülebilir. Besleme yönünün karfl s ndaki yan merdanenin orta konuma al narak sac n dayat lmas sayesinde büküm yönündeki sac paralelli i sa lan r. CNC uygulamalar için en uygunu alt ve üst merdane aras nda sürekli kontrol alt nda tutulan sac n bir uçtan di er ucuna kadar bükümü boyunca istenen formun verilebilmesidir. CNC 4 merdaneli silindir makinelerinde bükümü zor olan policentric ve elips gibi bükümler rahatl kla yap labilir. 3 merdaneli makinelerdeki ön büküm sonras sac n ç kart lmas na, döndürülmesine ya da yeniden paralelli inin sa lanmas na ihtiyaç duyulmadan sac n her iki ucuna da mükemmel ön bükümler yap l r. 3 merdaneli makinelere nazaran %50 daha h zl ve verimlidir. Özetle 4 merdaneli silindir makinelerinin kolay kullan m sayesinde operatör marifetlerine ba ml kalmadan daha hassas, daha h zl, daha çok adetlerde ve daha güvenli silindirik bükümler yap l r. DURMAZLAR MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Messenger serisi otomatik jeneratör kontrol panelleri, sundu u genifl haberleflme seçenekleri ile dünyan n herhangi bir yerinden, jeneratör grubuna eriflilmesine, izlenmesine, kontrol edilmesine imkan sa lamaktad r. Otomatik Jeneratör Kontrolu ve Uzaktan yönetimi GSM haberleflmeli Messenger, Ethernet ve dial-up haberleflmeli Messenger.PRO, dahili GPRS haberleflmeli Messenger.GP olmak üzere 3 farkl üründen oluflan seri, RS-232 ModBus protokolüne sahiptir. Jeneratör grubunda her hangi bir alarm durumunun oluflmas halinde, tan ml GSM numaralar na oluflan alarm ve jeneratör bilgilerini SMS mesaj ile bildiren Messenger paneline, yine gönderilecek SMS mesaj ile müdahale edilebilmekte, çal flma modlar de ifltirilebilmekte, Reset, Start, Stop yap labilmekte, durum bilgisi sorgulanabilmekte ve panelin tüm parametre de erleri uzaktan de ifltirilebilmektedir. Dahili ethernet portu ve dial-up modemi bulunan Messenger.PRO, hem telefon hatt hem de ethernet portu ile internet, intranet, network a lar üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir. Çoklu jeneratör uygulamalar n da destekleyen seri Gen-Agent uzaktan yönetim ve takip SCADA yaz l m ile tek bir noktadan s n rs z say da jeneratörü izleyebilmektedir. Benzer bir uygulama Türk Telekom A.fi. için projelendirilmifl olup, yaklafl k 6000 ad. panel Türk Telekom Genel Müdürlü ü merkezinden takip edile-bilmektedir. Jeneratör gruplar nda oluflan alarm ve ihbarlar bölge müd. bulunan PC lerde ve merkez PC de efl zamanl görüntülenmekte ve bu veriler veri taban nda arflivlenmektedir. Yine ayn yaz l m ile tan mlanm fl zaman aral klar nda tan ml Messenger.PRO paneller dial-up veya IP numaras ile otomatik aranmakta, alarm ve durum bilgileri sorgulanarak, arflivlenebilmektedir. Dahili GPRS modemi ile GSM flebekesi üzerinden internet ortam -na eriflebilen Messenger.GP modeli ise, kablosuz eriflim imkan sa la-maktad r. Özellikle GSM baz istasyonlar ndaki jeneratörlerin Messenger.GP SCADA yaz l m ile internet üzerinden yönetimi ve takibi mümkün olmaktad r. Benzer uygulama AVEA GSM operatörüne ait baz istasyonlara proje kapsam nda halen uygulanmaktad r. Parametrik yap s ile birçok seneryonun tan mlanabildi i paneller, otomatik, manuel ve test mod-lar na sahiptir. 3 faz flebeke ve jeneratör alternatör voltaj, 3 faz yük ak m ve toprak kaçak ak m, motor harareti, ya bas nc, yak t seviyesi, batarya voltaj, flebeke ve jeneratör frekanslar, motor devri ölçümünü gerçeklefltiren paneller tan mlanan SET de erleri ve tan mlanan davran fl seçenekleri ile jeneratör grubunun otomatik olarak çal flt r lmas, durdurulmas, yük transferi ve motorun korunmas n sa lamaktad r. Son 32 durum ve alarm bilgisini haf zas nda tutabilen paneller, ayarlanabilir çal flma izni takvimine de sahiptir. Gerçek zaman saati bulunan ürünler batarya flarj, motor ya lama vs. periyodik bak m amac ile haftada 1 kez tan mlanan zamanda motoru çal flt rarak gerekli kontrollar otomatik gerçeklefltirebilmektedir. Konfigüre edilebilir 6 girifl ve 4 ç k fla sahip paneller, kva, kw, kvar, kvah, kwh, kvarh birimlerinde güç ölçümü yapabilmektedir. EMKO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. 10 ARALIK 2009 nvertör motor kumandas n n faydalar n n tümü flimdilerde, tipik olarak havaland rma sektöründe kullan lan, küçük tek fazl kapasitör çal flt rmal motorlar için de mümkün olmaktad r. ATech Electronics, gelifltirilmifl motor kumandalar sahas nda bir uzman olarak, INVERTIS'I tan tmaktad r, bu, kompakt, DIN montaj ray üzerine monte edilebilir bir frekans konvertör olup, yayg n endüstriyel frekans dönüfltürücülerin maliyetinin k s tlay c bir unsur oldu u yerlerdeki uygulamalar için hedeflenmifltir. lk model, 1A, 40W'a kadar sürekli, motorlar sürmektedir. INVERTIS, tüm h z düzeylerinde yüksek verimlilik ve sessiz motor çal flmas na olanak vererek, primer ve sekonder motor sarg lar aras na tatbik edilen de iflken frekans de iflken gerilim, 90 derece faz kaymal sinüs flekilli tip Ufak Tip Tek Fazl Motorlar için Frekans Dönüfltürücü motorlar sürmektedir. INVERTIS ile bir motoru sürmenin en belirgin yararlar, tüm h z kademeleri boyunca artan sistem verimlili i, sessiz (gürültüden ari) çal flma, hatas z h z denetimi ve seçilebilir dönüfl alg lamas d r. INVERTIS, Tekli ayr k faz kapasitörle motor çal flt rmalar, 3-faz AC asenkron indüksiyon motorlar ve gölgeli tip kutuplu (shaded pole) motorlar için kullan labilir. INVERTIS, kapasitör yol vermeli motorlarla kullan ld nda, kapasitörün de at lmas na ve dolay s yla sistem maliyetlerinin, verimlili in ve yararl ömrün gelifltirilmesine de imkân vermektedir. H z ve yön kumanda giriflleri, basit kuruluma, potansiyometre kullan c ara yüzlerine veya otomatiklefltirilmifl PLC gerilim denetimli uygulamalar n oluflturulabilmesine imkân verir. Ayr ca, INVERTIS, motor süratlerinin motor nominal h z n n üstüne ç kt durumlarda Alan Zay flatmas ifllevinde de motorlar sürebilir. H zl bir geri besleme kullan ld nda da INVERTIS, kapal döngü h z kontrolünde motorlar sürebilir. ATech, ayn zamanda elektriksel (metalik) olarak birbirinden ayr lm fl bir haberleflme kanal üzerinden, kurulumun ve parametrelerin girilmesi uygulamas için bir PC yaz l m n da sunuyor. INVERTIS, ayn zamanda motor-üzerinde ve di er montaj seçenekleri için de özellefltirilebilmektedir. ATECH ELEKTRONIKA, SLOVENYA Tel : +386 (0) Fax : +386 (0) adresinde giriniz.

11 Termal Kameralar / Termometreler / Higrometreler Anemometreler / Gürültü Ölçerler / I ık iddeti Ölçerler Takometreler / Su Kalitesi Ölçerler Ürün Nemi Ölçerler / Baca Gazı Ölçerler TEST VE ÖLÇÜ ALETLER NDE ÇÖZÜM ORTA INIZ Termal Kamerada Küçük Bir Devrim 2799 Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. LTD. T. Necatibey Cad. Gümrük Sok. No:4 Karaköy / stanbul Tel. (212) (pbx) Faks (212) / adresinde giriniz.

12 Rexroth; tutma, hareket ettirme ve pozisyonlama gerektiren çok çe itli endüstriyel uygulamalarda kullanılan Pick and place sistemlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni Pick and Place Sistemi Hızlı, Hassas ve Keskin Hareketler Rexroth; tutma, hareket ettirme ve pozisyonlama gerektiren çok çeflitli endüstriyel uygulamalarda kullan lan Pick and place sistemlerine bir yenisini daha ekledi. Bu sistem bir ampul üreticisi için tamamen yeni bir çözüm ve anlay flla gelifltirildi. Bu yeni dizayn n merkezinde ise Rexroth Sessiz Zinciri bulunmaktad r. Bu yeni pick and place sisteminin temel özelli i hareket proseslerin konfigüre edilebildi i farkl ürün bantlar nda uygulanabilmesidir. Bu uygulamada minimum çevrim zaman 1.2 saniye olarak belirlenmifltir. Yatay strok 250mm ve düfley strok da 70' den 100mm ye kadar ayarlanabilmektedir. Geleneksel pick and place çözümlerinden farkl olarak; bu uygulamada Rexroth'un sessiz zinciri kullan lm flt r. Sa laml çok yüksek seviyede olan ve düflük bak m giderlerine sahip sessiz zincir bu sisteminola and fl çevrim h zlar nda çal flt r lmas na imkan tan maktad r. Sessiz zincir 4 adet diflli çark üzerinde hareket etmekte ve Rexroth'un MSM030C servo motoru taraf ndan Beckhoff Panel PC'ler artık Wonderware yazılımı kurulu olarak sunulmaktadır. tahrik edilmektedir. ki k zak sayesinde düfley ve yatay eksenlerde tafl y c sistemin düfley konumunu korumas sa lanmaktad r. Bu k zaklar ile tafl nan vakum elemanlar ; ampulleri tutup, kald r p yeniden konumland r l r. Tafl nan parça ampul oldu undan, k r lmamas için yüksek derecede hassasiyet gerekmekte, ancak bu hassasiyet korunurken de sistemden beklenen çevrim zamanlar n n d fl na ç k lmamal d r. Pürüzsüz hareket Yüksek hassasiyet, yüksek kararl l k ve kusursuz hareketler gerektiren uygulamalar sessiz zincirin uzmanl k alan d r. Bütün bunlar da y llar öncesinden gelen tecrübeleri ile kusursuzlaflt r lm fl formuna ve malzeme içeri ine borçluyuz. Zincir baklalar diflli çarklara yumuflakça geçer, bununla birlikte, baklalar n döner eksenlerinin yap s sayesinde, baklalar birbirine ba layan ve de zincir geniflli i boyunca zincirin yap s n destekleyen pimler, dönüfller esnas nda birbirlerine ters yönde hareket ederek. Ses ve titreflim oluflumunu neredeyse yok ederler. Sistemdeki hareketlerin tamam diflli çarklarla birine ba lanan Rexroth'un EcoDrive Cs servo sürücüsü taraf ndan kontrol edilmektedir. Seçilen bu servo sürücünün kompakt yap s sayesinde konstrüksiyonda; oldukça fazla bir alan tasarrufu yap lm fl, performansta art fl ve harekette keskinlik elde edilmifltir. Bunlar sayesinde; sürat, ivmelenme ve son konumdaki hassasiyet istenildi i gibi programlanabilmektedir. Sistemin en kullan fll taraflar nda biriside farkl uygulamalar için farkl h z ve ivmelenme de erlerinin ayarlanmas na da izin vermesidir. Bu sistemde kullan lan bütün ürünlerin Rexroth markal olmas sebebiyle mükemmel bir uyum ve üst düzey kompaktl kta bir tasar ma eriflilmifltir. Rexroth'un sahip oldu u tecrübelerin bir yans mas olan bu pick and place uygulamas tek elden bütün çözümleri sunabiliyor olman n bütün avantajlar n bünyesinde bar nd rmaktad r. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. Wonderware Yazılımlı Beckhoff Panel PC ler 12 ARALIK 2009 Aç k denetim teknolojisi felsefesini benimseyen Beckhoff, TwinCAT otomasyon paketi için di er firmalar taraf ndan üretilen HMI ba lant lar na yönelik arayüzler sunmaktad r. Bu sayede müflteriler kendi kullanmak istedikleri görüntüleme yaz l m n serbestçe seçme f rsat na sahip olurlar. HMI çözümlerinin önde gelen üreticilerinden olan Invensys/Wonderware, 'Powered by Wonderware' program yla art k belirli üreticilerin donan mlar yla birlikte çal flacak InTouch HMI Compact Edition yaz l m n sunmaktad r. Beckhoff'un Kurumsal Yönetiminden Gerd Hoppe Küresel bir Endüstriyel PC tedarikçisi olarak müflterilerine art k ön-kurulumlu InTouch HMI Compact Edition ve Panel PC donan m m z içeren komple HMI sistemleri sunuyoruz. ifadesini kullanm flt r endüstriyel uygulamalara yönelik PC-tabanl otomasyon çözümlerinin üreticisi olarak bunu küresel çapta ve yayg n da t m a m zla gerçeklefltiriyoruz. Bu da bizi Wonderware yaz l m kullan c lar n n ideal donan m orta yapmaktad r. Görüntülemeye iliflkin talepleri olan dünya genelindeki kullan c lar bu iflbirli inden fazlas yla faydalanacaklar. Kullan ma haz r ve eksiksiz bir çözüm bütünlü üne sahip sertifikal bir InTouch Compact Edition yaz l m ve Endüstriyel PC donan m kombinasyonuna sahip olacaklar. Her iki flirket, ürünün kendilerine ait olan sorumluluk ve destek bölümünü kendisi sa layacak flekilde paylaflmaktad r, ancak bileflenlerin uyumu karfl l kl olarak kontrol edilmektedir. Gerd Hoppe Beckhoff ürünleri yüksek performanslar, sa laml klar ve küresel nitelikleri ile farkl tedarikçiler taraf ndan sunulan birçok görüntüleme çözümüne temel olarak aç kt r ve aç k olacakt r. ifadesini kullanm fl ve eklemifltir: Wonderware ve Beckhoff, müflterileri için entegre bir çözüm sunarak kullan c de eri yaratm fllard r. Her iki flirket de birbirlerinin ürünlerini piyasaya 'birdenço a' ilkesiyle ba ms z olarak pazarlamaktad r. Beckhoff, CP62xx, CP72xx ve CP77xx Panel PC serisiyle, Wonderware InTouch görüntüleme yaz l m n n kompakt bir versiyonunun ön-kurulumlu olarak geldi i farkl ekran boyutlar na ve farkl versiyonlara sahip bir dizi Endüstriyel PC sunmaktad r. Serinin genelinde Windows CE iflletim sistemi kullan lmaktad r. Hiçbir kurulum ifllemi gerektirmemektedir ve ayg tlar an nda iflletmeye al nabilir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 VEGA Türkiye Temsilcili i DURKO Endüstri Ürünleri Sanayi ve Tic A.. Bulgurlu Cad. N0: Çamlıca/ stanbul Tel : Fax : adresinde giriniz

14 ÜRÜN HABERLER TERMAL KAMERALAR FLIR i7 Dünyaca ünlü termal kamera üreticisi FLIR, portatit termal kamera serisine bir yenisini daha ekledi. Üretici taraf ndan geçti imiz aylarda piyasaya sürülen FLIR i7 Portatif Termal Kamera Türkiye'de Penta Otomasyon fark ile müflterilerinin be enisine sunuldu. Endüstriyel alanlarda bak m-onar m, elektriksel ve mekaniksel sorun tespiti, izolasyon ve havaland rma sistemlerinin kontrolü gibi birçok uygulamada s cakl k da l m n n belirlenmesi amac ile üretilmifl olan bu ürün AR-GE çal flmalar nda kullan labilirli i aç s ndan da büyük önem tafl maktad r. Ayr ca cihaz ile birlikte gelen QuickReport yaz l m kullan c ya verilerin bilgisayar ortam nda analiz imkan n sa lamaktad r. Sektöründe lider FLIR ürünlerinin sat fl ve servis hizmeti Penta Otomasyon Ltd. taraf ndan yap lmaktad r. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. LDS V BRASYON TEST S STEMLER Sabit M knat sl Sars c lar Sabit M knat sl Elektrodinamik Sars c lar, modal ve yap sal analiz, parçac klar n ayr flt r lmas ve kar flt r lmas, küçük boyutlu ürünlerin vibrasyon taramas nda ve ivmeölçerlerin kalibrasyon uygulamalar gibi testlerde kullan lmak için tasarlanm fl vibrasyon test sistemleridir. Bu tip elektrodinamik sars c lar genellikle üniversitelerin, araflt rma ve laboratuar ortamlar n n önemli bir parças d r. Devre kartlar, küçük parça montajlar nda ve elektriksel ürün testlerinden, cep telefonu gibi üretimi tamamlanm fl ürünlerin testlerine kadar kullan labilen ideal bir test sistemleridir. Küçük tip, Sabit M knat sl Elektrodinamik Sars c lar m z 8.9N'dan 178N'a kadar güç üretebilmekte ve Hz gibi genifl frekans aral nda çal flabilmektedir. Hafif armatür yap s ve LDS'nin eflsiz süspansiyon tasar m sayesinde yüksek frekanslarda bile iyi performans üretebilmesinin yan nda sa laml ve kalitesi ile mükemmel bir seçimdir. BALKANLAR LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. P470 SAPLAMA UÇLU Klimatik Nem ve S cakl k Kontrolünde Klimatik Nem ve s cakl k kontrolünde ayn zamanda kat ve granüllerin neminin ölçümünde idealdir. ISO 9000 Kalite Güvencesi çerçevesinde yap lacak testler ve Hava flartland rma ve çevre mühendisli i kapsam nda havan n nem ve s cakl kay tlar n n al nmas nda kullan l r. Ürünün öne ç kan özellikleri flunlard r: Galvanik izoleli RS232 arayüzey, Grafiksel ve tablo dökümü cinsinden belgelendirme için opsiyonel SmartGraph Windows Yaz l m, Yüksek Ölçüm Do rulu u, Maksimum- minimumhold ortalama de er kay tlamas, Tek elle idare edilen entegre sensör tutucu, S cakl k ve nem de elrlerinin ayn anda ekranda gösterimi. S cakl k: C (+-0,5 C), Nem: 0 % %rf(+-%2 %10..90, kalan k s mlarda +-%3), Ba lant lar: DIN 8-kutuplu, Çal flma S cakl : 0 C C, Gösterge: 2- sat r LCD, Gövde: Plastik, Boyutlar: 130 x 70 x 25 mm, A rl k: 130 g, Besleme: 2 x 1,5 volt pil AA boyut. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. KATI HAL D SKLER (SSD) Sabit Diske Yeni Bir Alternatif DEB METRE Elektromanyetik Tip EasySafety KONTROL RÖLES Hem Güvenlik Hem Kontrol 14 ARALIK 2009 Beckhoff Panel PC ler ve Endüstriyel PC ler flimdi kat hal disk (SSD) ile sunuluyor. Kat hal diskler (SSD) sabit disklerin aksine içerisinde dönen parçalar bar nd rmayan ve yar iletken bellek ayg tlar n n kullan ld veri depolama ortamlar d r. Çok yüksek mekanik dayan m n yan s ra uzun kullan m ömrü ve düflük enerji tüketimi sa lamas di er avantajlar aras ndad r. Ayr ca, kat hal diskler normal sabit disklerle karfl laflt r ld nda çok daha h zl eriflim süreleri sunmaktad rlar. Kompakt Flash karta saniyede 0,5 MB veri yaz labilirken, 32 GB SSD'ye saniyede 10 MB h zla veri yaz labilmektedir. Bu, SSD'nin bir sabit diske k yasla çok daha yüksek olan okuma ve yazma h zlar sayesinde gerçekleflir. SSD'nin dopalama kapasitesi Beckhoff Endüstriyel PC lerde 32 GB'd r. Tahmini kullan m ömrü 10 seneye kadar ulaflabilmektedir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. CAPAFLUX, dünyan n en büyük elektromanyetik debimetre üreticisi KROHNE 'nin standart debimetrelerinin aksine proses s v s ile temas etmeyen kapasitif tip elektrotlara sahip tek elektromanyetik debimetresidir. Çok düflük iletkenlikteki ak flkanlar n bile ak fl de erini DN25 ila DN 100 aras nda 5 farkl çap ve 340 m3/saate kadar ak fl aral nda ölçebilmektedir. Seramik tüpün arkas na yerlefltirilmifl olan elektrotlar n proses s v s ile temas etmemesi, CAPAFLUX' yüksek kat ihtival, korozif, abrazif ak flkanlarda dahi kullanabilme imkan sunmaktad r. CAPAFLUX, IP 67 Nema 6 korumas na sahip olup, ATEX normlar na göre tehlikeli alanlar için uygundur. Okunan de erin %0.5'i kadar hassasiyet ile çok düflük iletkenlikteki (0.05 ms/cm'den bafllayarak) s v lar n ak fl miktar n ölçebildi i için CAPAFLUX, yüksek safl ktaki sular, alkoller, gliserin ve glikol uygulamalar için ideal çözümdür. KROHNE-ENELSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Güvenlik odakl kontrol rölesi easysafety, güvenlik uygulamalar n ve standart kontrol fonksiyonlar n tek bir cihazda sunar. Hata ve tan mesajlar n n yürütülmesi ve makinalar n genel kontrol ihtiyaçlar n n yerine getirilebilmesi için kullan lan standart kontrol devre diyagram na ek olarak, güvenlik konfigirasyonunun yap lmas n sa layan güvenlik devre diyagram mevcuttur. Kullan m kolay Easy devre diyagram bu cihazda da kullan lmas ndan dolay, easysafety programlamas günümüz Easy kullan c lar ve yeni kullan c lar için oldukça kolay olacakt r. Çok çeflitli güvenlik fonksiyonu bloklar sayesinde easysafety, genifl bir uygulama yelpazesine hitap edebilecek niteliktedir. Böylelikle kullan c lar, gelecekteki uygulama de iflikli i taleplerine an nda cevap verebilecek esnekli e sahip olurlar. Sisteminizin ne kadar basit ya da kompleks olursa olsun, kompact easysafety size gerekli insan ve proses emniyetyini garanti eder. MOELLER Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER AMORT SÖRLER Çekmeli Tip YÜKSEK BASINÇTA GIDA fileme Katk Maddesiz %100 Sterilizasyon SEV YE SENSÖRLER Motorlu Tip DESPA Çeken amortisörleri yarat c mühendisler için ak ll çözümler sunuyor. Standart amortisörlerin iterek çal flma prensibi tersine bu amortisörler çekme görevi görmektedir. stenen kuvvet, sönümleme ve genifl seçme olana veren ba lant parças çeflitleriyle DESPA Gazl Amortisör bu ürünüyle otomotiv, makina, mobilya ve medikal sektörlerine hizmet vermektedir. DESPA Çeken Amortisörleri de standart, blokajl, hidrolik, damper, yönbulur ve korumal amortisör çeflitlerimiz gibi müflterimizin talep ve ihtiyac do rultusunda flekillendirilebilmekte, istenen pozisyona en uygun çözümü sa lamaktad r. DESPA' n n genifl ba lant parças çeflitleriyle birlikte artan çözüm kombinasyonlar, kullan m alan na bire bir uygun dizayni ve uzun y llar n Çekme amortisör üretim tecrübesi, DESPA Çeken amortisörlerini aran lan ürünler kategorisine sokmufltur. DESPA OTOMOT V Tel : Fax : adresinde giriniz. spanya Burgos merkezli NC Hyperbaric firmas, 1999 y l ndan itibaren g dalar n ifllenmesi için Yüksek Bas nçta G da flleme makineleri tasarlamakta, üretmekte ve dünya çap nda kurulumunu gerçeklefltirmektedir. Yüksek bas nçta iflleme teknolojisi, g dalar n son ürün paketi içinde MPa izostatik bas nç alt nda pastörizasyon ifllemine tabii tutulmas d r. NC Hyperbaric Yüksek Bas nçta G da flleme makineleri: 97/23/CE Bas nçl ekipmanlar regülasyonu, ASME (Amerika Makine Mühendisleri Derne i) U3 Yetki Sertifikas ve ABD Ulusal Kazan & Bas nçl Kap denetçileri kurulu direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Mustek Tak m Tezgahlar olarak, g da endüstrisinde uzun raf ömürlü katk maddesiz do al yeni g da ürünlerinin gelifltirilmesi taleplerine etkili bir flekilde cevap veren NC Hyperbaric Yüksek Bas nçl G da flleme makinelerini Türkiye tek yetkili temsilcisi olarak sunmaktan gurur duyuyoruz. MUSTEK TAKIM TEZGAHLARI Tel : Fax : adresinde giriniz. Sanayide kullan lan her türlü toz ve granül malzemenin silo veya bunker içindeki alt ve üst seviyenin alg lanmas için kullan l r. Sensörün as l parçalar ndan biri olan motor mili, ucundaki pervane ile birlikte silo veya bunker içinde herhangi bir kat madde yokken serbest olarak döner. Sensörün bulundu u ortamda zamanla kat madde (toz veya granül) miktar art p dönen pervaneyi dönemeyecek kadar s k flt rd zaman motor kendisi döner mekanik switch'i kapat r. Switch'in kapanmas yla motorun enerjisi kesilir ve bu durum toz veya granül seviyesinin ayarlanan noktaya geldi i anlam na gelir. Seviyesinin alg lanaca kat maddenin fiziksel özelliklerine göre de iflik uzunluklarda mil boyu veya pervane tipi (düz veya pala tip) ve pervane adedi seçilebilir. Titreflimli ve kapasitif seviye sensörlerine göre en önemli avantaj seviyenin bas nç, toz hareketi ve s cakl ktan ba ms z olarak tespit edilebilmesidir. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. KULLANICI ARAB R M MCMSCADA+ Bak m ve Durum zleme Yaz l m YEN BARKOD OKUYUCU Masaüstü, Çok Yönlü STANDART KONTROL C HAZLARI SC991 Model 16 ARALIK 2009 Türkiye'de Elektrik Motoru Ar za Erken Uyar Sistemleri konusunda teknoloji üreten ve bu teknolojisini dünyaya pazarlayan pek çok uluslararas ödüle sahip Artesis, yeni yaz l m n pazara sürüyor. Kullan m kolayl ve beklenen ar zaya kaç ay kald bigisini verebilmesi özelli i ile MCMSCADA+ bak m ve durum izleme (condition monitoring) pazar nda büyük bir bofllu u doldurmaya aday. MCMSCADA+ bak m personelinin iflini kolaylaflt r rken personelinin etkinli ini de artt rmay hedefliyor. Afla daki özellikleri ile MCMSCADA+ dünyada rakipsiz: Ar za analiz raporunu tek tuflla otomatik haz rl yor. Ar za analizi kifliye ba l l ktan ç k yor. Firma harici uzmanlar n yorumu gerekmiyor. Mevcut ve geliflmekte olan ar zalara kaç ay içerisinde müdahale edilmesi gerekti i bilgisini veriyor. Bak m planlamas gerçek verilerle zaman bask s olmadan yap l yor. ARTES S Tel : Fax : adresinde giriniz. Zebex Z-6170, 5 farkl yönde olmak üzere toplam 20 lazer çizgisine sahip bir masaüstü çok yönlü lazer barkod okuyucudur. Okuma çizgilerinin çok olmas sebebiyle okuyucunun önünden geçirilen herhangi bir barkod çok rahat bir flekilde okuyucu taraf ndan okunabiliyor. Ayr ca istenirse Z-6170 tek çizgi haline de dönüfltürülebiliyor. Bunun için tek yapman z gereken üzerindeki tufla basmak. Böylece istenirse rahatl kla bir el tipi barkod okuyucu gibi de kullan labiliyor. 216 mm okuma mesafesine sahip Z-6170 saniyede 1200 tarama h z na sahip. Ayn zamanda klavye, seri ve USB ba lant seçenekleri de mevcut. Z-6170 hemen hemen her sektörde rahatl kla kullan labilecek, yüksek performans ve düflük maliyeti birlefltiren uygulamalar n za h z ve verim getirebilecek bir okuyucu. Güzel yönlerinden biri de vida kullanmadan düz zeminli yerlere monte edilebilmesidir. B LKUR Tel : Fax : adresinde giriniz. SC991 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses de iflkeninin ölçümü ve kontrolü amac ile tasarlanm fl, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlard r. Tasar m aflamas nda uluslararas standartlara uyum, güvenilirlik ve kullan m kolayl temel al nan SC991'in teknik özellikleri flunlard r: 2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge, 4 Adet LED Gösterge, 1 Adet Transmitter Besleme Ç k fl (24Vdc), 1 Adet Üniversal Sensör Girifli (TC, RT, ma, mv, V), 1 Adet Analog Ç k fl (0/4-20mA, 0/2-10V), 4 Adet Röle veya Lojik Ç k fl (24V), Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme, Girifl/Ç k fl Modülleri Aras zolasyon, Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayar ), Sensör Ar za Tespiti, 9 Farkl Röle Fonksiyonu, ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol, Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Ç k fl, 100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi, Ebad 96 x 96 mm. ORDEL Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER TERMOMETRE VE NEM ÖLÇÜM AYGITI K tipi Termoçift Giriflli, Lazerli K z l Ötesi RH896, K tipi Termoçift giriflli Lazerli K z l Ötesi termometre ve Nem Ölçüm Sensörlü Ayg t d r. RH896' n öne ç kan özellikleri flunlard r: Genifl göstergelidir ve bu sayede ayn anda s cakl k ve nem gösterirken maksimum/minimum de- erler okunabilir, Lazer güdümü ve arka fl kl ekrana sahiptir, Genifl s cakl k aral mevcuttur: Infrared: C, Termoçift: C. Hold-, Max-, Min- fonksiyonlar mevcuttur. K z l-ötesi termometre ile yüzey s cakl klar ölçülür. K sa cevap süresi ve dokunma zorunlulu u olmamas önemli bir avantajd r. Kullan m alanlar flunlard r: Hareketli k s mlar (dönen ka t rulolar...), Motorlar n ve çarklar n s cakl k ölçümü, Is nan parçalar (elektriksel parçalar, trafolar...), Dokunulmayan parçalar (taze boyal parçalar), G da ve korozif maddeler. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. LOAD CELL G R fi MODÜLÜ FBs-1LC FBs-1LC, FBs serisi Fatek PLC'ler ile a rl k ölçümü uygulamalar nda kullan labilen bir loadcell girifl modülüdür. Çeviriciler ile oluflan dalgalanmalar ortadan kald rarak, a rl k ölçümünün direk plc ile de erlendirilmesini sa lar. Kullan c taraf ndan ayarlanabilen çevrim zaman ve örnekleme aral ile uygulamalarda esneklik sa lar. Sinyaldeki parazitleri bast rmak için örneklemenin ortalamas n al r. Ladderdaki lineer çevrim fonksiyonlar ile ham ölçüm de eri, ölçülen a rl k de erine kolayca çevirilebilir. Yayg n uygulamalarda ölçüm sinyali çok küçüktür, manual s f r ayar ile önemsiz dalgalanmalar bast r l r. Uygulama Alanlar : Demir Çelik, Tar m / Hayvanc l k, Çimento, nflaat, Kimya sektörleri, Paketleme, Dolum yapan g da makinalar, Kumafl topu ölçümü, gergi, tansiyon kontrolu yapan tekstil makinalar. PETEK TEKNOLOJ Tel : Fax : adresinde giriniz. BACA GAZI ANAL Z C HAZI Ayn Anda 4 Gaz Ölçümü Almanya'n n ve Avrupa'n n en büyük baca gaz analiz cihaz üreticilerinden biri olan MRU, sadece baca gaz analiz cihazlar üretmektedir ve bu konuda uzmanlaflm flt r. Penta Otomasyon taraf ndan sat fl ve servis hizmeti verilen, sektöründe lider firma olan MRU gelifltirdi i yeni teknolojiler ile ürünlerini sürekli bir üst s n fa tafl m flt r. Portatif bir model olan MRU Sigma bu boyuttaki rakiplerinin aksine ayn anda 3 gaz ölçümü de il 4 gaz ölçümü yapabilmekte boylece sahada herhangi bir sensör de iflimi gerekmemektedir. Emisyon hesaplamalar, verim, kay p hesaplamalar yapabilen cihaz infrared printeri ile sahada print alma imkan tan maktad r. Rekabetci sat fl, servis ve yedek parça fiyat bilgileri ve ürün hakk nda bütün sorular n z için Penta Otomasyon yetkilisi ile temasa geçebilirsiniz. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. dkpower GÜÇ PAKETLER Küçük Hacimle, Büyük fller çin CERMATE 3.5 DOKUNMAT K PANELLER Yeni Küçük Boyutlu Paneller ENS M PEDALLI SEV YE fialter Tortu ve Tabaka Oluflumundan Etkilenmez 18 ARALIK 2009 DK Otomasyon, müflterilerinin ihtiyaçlar do rultusunda hidrolik ve pnömatik sistemin avantajlar na bir arada sahip olan kompakt dkpower Güç Paketleri çözümünü sunmufltur. dkpower güç paketleri, sadece pnömatik olarak, içindeki kapal devre hidrolik yard m yla, istenilen güçlere kolayca ulaflabilir (0,5-100 ton). Sistemin çal flmas flu flekildedir; silindir 6 bar bas nçl hava ile ifl stro una geçene kadar pnömatik h z nda ve gücünde ilerler, pnömatik gücü yetmeyip ilerleyememeye bafllad nda ise ifl stro una geçip hidrolik gibi ifllemini tamamlar. K saca hidrolik sadece ihtiyaç duyulan safhada devreye girer. Bu tamamen otomatiktir ve üretici taraf ndan kolayl kla ayarlanabilir. dkpower güç paketleri ile; düflük iflletme maliyetleri, k sa imalat süresi ve artan kalitenin yan s ra, çevreye sayg l kompakt dizayn sunulmaktad r. DK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Küçük boyutlu panellere yo un talep nedeniyle, Cermate büyük boyutlu panellerinin yan nda PV037/035 kodlar yla yeni küçük panellerini piyasaya sunuyor. Yeni küçük boyutlu paneller daha önceki ürünler ile ayn kullan c dostu Panel Master yaz l m n kullanmakla birlikte, kablolamay azaltan sa lam ve güvenilir yap s yla ön plana ç k yor. PV/PL serisi temel fonksiyonlar içinde bar nd ran yap s yla düflük bütçeli uygulamalar nda kullan labilir. Bu paneller yüksek fonksiyonel özelliklere sahip olmakla birlikte düflük fiyatl ürünlerdir. Sa lam plastik gövdesi, IP65 koruma s n f na sahip ön paneli, 32-bit CPU gibi özellikler sayesinde PV/PL serisi paneller endüstriyel veya kritik uygulamalarda güvenle kullan labilmektedir. 3,5 ten 15 e kadar genifl yelpazedeki dokunmatik ekran ürünlerimiz ile fabrika otomasyonu, bina otomasyonu, makina otomasyonu gibi alanlardaki ihtiyaçlar n za güvenli ve ekonomik çözümler sunuyoruz. NET MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. ELF motorlu seviye flalterlerinin basit bir çal flma prensibi vard r. Silo ve konteynerlerdeki tozlu ve iri taneli malzemelerin seviye kontrolü için kullan l r. Tank duvar na monte edilir; normal çal flma s ras nda düflük devir ile dönen paletli prob, tanecikli malzeme prob seviyesine gelince palet üzerinde bir kars kuvvet oluflturur ve paletin dönmesi engellenir. Motor durur ve mikroswitch'in pozisyon de ifltirmesi ile oluflan ç k fl sinyali seviyenin kontrol edilmesi için de kullan l r. Milin dönme momenti, flalterin içerisindeki yay mekanizmas n kullanarak malzemenin yo unlu una göre ayarlanabilir. Tortu ve tabaka oluflumu nedeni ile hatal alg lama yapmaz. Uygulama Alanlar ; Plastik Endüstrisi: PVC, PVD vb., G da Endüstrisi: Un, Tuz, Seker, Süt Tozu vb., nflaat Endüstrisi: Kireç, Kum, Kalsit, Çimento, Kömür, Alç, Dolomit vb... LONCA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER SER BA LAMA ELEMANLARI Toggle Clamp HAVA V BRASYON YASTI I Silo ve Bunkerler için PRONET SER S SERVO SÜRÜCÜLER Tek-Eksen Pozisyonlama Özelli i Kurflunel Kal p' n yeni ürünü olan ve özellikle otomotiv sanayine büyük kolayl klar sa layan seri ba lama elemanlar, metal, ahflap, plastik, tekstil, beyaz eflya, makine, seramik hatta g da sektöründe bile kullan lmaktad r. Yurtd fl nda toggle clamp olarak bilinen bu ürün ülkemizde ba lama, seri ba lama, h zl ba lama aparatlar ve kenet olarak bilinmektedir. Bu ürün sayesinde insan gücünü azaltarak, ifllem görecek parçaya tutma, s k flt rma, itme, çekme, sabitleme operasyonlar yap l r. Kurflunel Kal p' n KUKAMET markas yla sat fla sundu u bu ürünün di erlerinden farkl k lan, ürünün ani darbe, titreflim, sars nt lara karfl aç lmas n engelleyecek kilit sisteminin eklenmesidir. Ayr ca alternatif s kma uçlar gelifltirilerek her flekildeki parça için kullan m sa lanm flt r. Ürünümüz Avrupa'daki kaliteyi yakalam fl flekilde krom pimlerden yap larak kalite maximum seviyeye ç kart lm flt r. KURfiUNEL KALIP Tel : Fax : adresinde giriniz. Silo ve bunkerler alt konkilerinden toz veya granül malzemenin yaterli h zda akmamas veya komple bloke olmas en s k karfl lafl lan problemlerden biridir. Bilinen yöntemlerin hepsinden daha ekonomik ve malzemeyi istenen derecede ak flkan hale getiren en etkin ça dafl yöntem PULSAIRATÖR (Hava Vibrasyon Yast ) kullanmakt r. Bas nçl havan n (düflük veya yüksek bas nç) PULSAIRATOR içinde oluflturdu u vibrasyon (titreflim) ve PULSAIRATOR 'ün bunker (silo) duvar nda oluflturdu u hava ak fl n n meydana getirdi i birleflik etki silo veya bunkerde oluflan en zorlu ak fl problemlerine bile çözüm sa lar. Özellikle hava ak fl n vibrasyona (titreflim)'a çeviren özel kauçuk etek (PAD) tasar m her türlü problemli malzemenin ak flkanl n n sa lanmas nda en önemli faktörü oluflturmaktad r. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Altek-Estun PRONET serisi servo sürücüler, önceki ürünlerin tepki performans n n 3 kat na ç kmaktad r. 17 dijit seri enkoder kullan lmas sayesinde, pozisyon hassasiyeti ve düflük h z stabilitesi üst düzeye ç kmaktad r. 3 kat na kadar afl r yük kapasitesine sahiptir. Servo uygulamalar n n gerektirdi i yüksek h z ve yüksek hassasiyeti karfl lamak üzere en son teknoloji yüksek h zl DSP ifllemciler kullan lmaktad r. Her türlü sisteme entegre edilebilirli i sa lamak üzere çok çeflitli haberleflme protokol opsiyonlar bar nd rmaktad rlar. Pozisyon kontrol, h z kontrol ve tork kontrol opsiyonlar aras nda istendi i anda dinamik geçifl imkan bulunmaktad r. Türkçe EsView haberleflme yaz l m sayesinde her türlü parametrenin kolayca ayarlanmas na, de ifltirilmesine ve izlenmesine imkan tan nmaktad r. Altek-Estun servo sürücüler dahili tek-eksen pozisyonlama özelli iyle gelmekte olup, PLC ihtiyac n ortadan kald - rarak önemli maliyet tasarrufu sa lamaktad r. ALTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. DOKUNMAT K PANEL KINCO MT 4000 Serisi AC SÜRÜCÜ L300P Serisi TEKN K DENET M KONTROL S STEM Kay t Cihaz ve PDA Sisteminden Oluflmaktad r 20 ARALIK 2009 MT4000 geliflen otomasyon sistemlerinde oluflan gereksinimleri karfl lamak için tasarlanan MT4000 HMI'n n özellikleri flunlard r: gerçek renk TFT LCD çoklu Windows flekillerini (JPG, BMP ve GIF gibi) ve bütün fontlar destekler, 32 bit 400 MHz RISC CPU, Software de 32 ayr dil seçene i, 8M FLASH ROM + 16M SDRAM yüksek haf za kapasitesi, Di er PLC ve kontrollerle uyumlu, 256 KB reçete haf zas ve kolay data kay tlar, Gerçek zaman saati ile enerji kesiminden 2 sene sonras na kadar zaman saklayabilme (RTC), ki ayr porttan ayn anda farkl kontrol cihazlar ile haberleflebilme, Yard mc USB port ile h zl program yükleyebilme, 1 adet DB15/DB25 yaz c portu, IP 65 koruma s n f, 10M/100M Ethernet arayüzü ile PC PLC haberleflme, EV5000 yaz l m ile makro komutlar n (standart C yaz l m dili ile) ve zengin çizim kütüphanesini destekler. LKE OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz kw güç aral ndaki de iflken yüklerdeki motor kontrol sistemlerinde geliflmifl V/f kontrolü ve çok say daki koruma fonksiyonu ile kesintisiz hizmet sa lamaktad r. PID kontrolünden enerji tasarrufuna kadar birçok özelli e sahiptir. L300P sürücüleri özellikle maksimum güvenlik gereksinimi duyulan bütün uygulamalarda (fan, pompa, s cakl k ve ak flkan vb. kontrolünde) kullan lmaktad r. Standart Özellikler: V/F Kontrol ile gelifltirilmifl fonksiyonlar, Güç aral kw, Enerji Tasarrufu, PID Kontrol, Motor senkronizasyonu, H zl durdurma fonksiyonu, Motor termistör girifli, Tafl nabilir potansiyometreli dijital panel, Kullan c makro fonksiyonlar, RS485 / RS422 ile haberleflme, CE, UL, c-ul, c-tick Standartlar na uygun. Uygulama Alanlar : Standart V/f Kontrol uygulamalar nda, Fan, Pompa, Is tma, Havaland rma, Klima. ABC ENSER Tel : Fax : adresinde giriniz. CITI Kurumlarda Teknik Denetim Kontrol sistemi, tenik denetim ve raporlama için Circutor taraf ndan üretilmifl öncü bir sistemdir. CITI, tesislere monte edilen kay t cihaz ve bu kay tlar okuyup ana server'a raporlanmak üzere gönderen PDA sisteminden oluflmaktad r. Teknik kontrolü yapacak operatör denetimi gerçeklefltimek için tesisteki kay t cihaz na kart n okutur. Kart okundu unda ve sistem taraf ndan onayland nda, PDA bluetooth vas tas ile otomatik olarak tesise monte edilmifl CITI'ye ba lan r. CITI kay t cihaz na yüklenen, önceden belirlenmifl, yap lmas gereken bak m ve denetim bilgileri PDA ekran na yüklenir. Operatör kendi yetkileri dahilinde olan görevleri ve talimatlar uygular, raporunu oluflturur. Rapor ayn anda GSM vas tas yla merkezde bulunan server'a iletir ve raporlar yetkilendirilmifl kifliler taraf ndan görütülenmek üzere kay t alt na al n r. ECT GRUP Tel : Fax : adresinde giriniz.

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. CNC Hidrolik Abkant Pres EcoBend, hem standart hem de opsiyonel olarak sunduğu donanım özellikleri ile kullanıcı dostu olmaya ve ekonomik anlamda iºletmenize vermiº olduğu güç ile

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS.

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS. DENER MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. +90 352 321 13 50 +90 352 321 13 53 O.S.B. 8.Cadde No:40-42 38070 Kayseri / TÜRKİYE info@dener.com HİDROLİKMAKAS HİDROLİK MAKAS HAKKIMIZDA DENER MAKİNA, yüksek teknoloji

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Duyucular (sensörler)

Duyucular (sensörler) Duyucular (sensörler) Duyucular, sistem dışından gelen uyarılara tepki veren, bunları algılayan, ve önceden belirlenmiş bazı değişkenleri ölçebilen algılayıcı cihazlardır. Çağdaş mekatronik teknoloji kapsamında

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç 2 Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH12 2D 12 Dokunmatik Renkli Ekran. Otomatik büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı