ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER"

Transkript

1 ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON MODÜLÜ ENDÜKTÝF KOMPENZASYON ENDÜKTÝF YÜK REAKTÖRLERÝ ÖZEL TASARIMLAR VÝNÇ MANYETÝK BESLEME PANOSU O.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ AKIM SINIRLAMA REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU KOMPENZASYON BANKI HIZ KONTROL CÝHAZI AKSESUARLARI GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRÜ MOTOR KORUMA REAKTÖRÜ FRENLEME DÝRENÇLERÝ DÜZGÜNLEÞTÝRME REAKTÖRLERÝ MOTOR YOL VERME REAKTÖRLERÝ TRANSFORMATÖRLER ÝTHAL ÜRÜN GRUBU ELECTRONICON KONDENZATOREN GMBH A.G. GÜÇ KONDENZATÖRLERÝ DEÞARJ DÝRENCÝ MODÜLLERÝ DEÞARJ BOBÝNÝ O.G. GÜÇ KONDENZATÖRLERÝ BENEDICT GMBH KONDENZATÖR KONTAKTÖRLERÝ KONTAKTÖRLER M.SCHNEIDER SICHERUNGS-SYSTEME GMBH YÜK KESÝCÝ ÞALTERLER BELUK GMBH TRÝSTÖR ÞALTERLERÝ KONDENZATÖR KORUMA RÖLELERÝ ISO 91 KALÝTE BELGESÝ REFERANSLAR

2 ERGUN ELEKTRÝK ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI Ergun Elektrik Ltd. Þti. 198 yýlýnda Ýzmir 'de kurulmuþtur. Teknolojik geliþmeler ile birlikte iþletmelerin baþlýca enerji kaynaðý olan elektriðin kalitesi ile ilgili karþýlaþýlan problemlerin artmasý nedeniyle firma 1995 yýlýndan beri harmonik konusunda uzman olarak hizmet vermeyi diðer faaliyeti olan alçak ve yüksek gerilim panolarý imaline eklemiþtir. Harmonik konusundaki sorunlara, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile en üstün standart ve özel çözümleri sunarak üstün kalitesi ve ürünlerinin güvenilirliði ile Ýzmir'den tüm Türkiye'ye hizmet veren lider reaktör ve kompenzasyon sistemleri imalatçýsý haline gelmiþtir. Ergun Elektrik kendi bünyesinde harmonik filtreli kompenzasyon panolarýný ve reaktörlerini 1m kapalý alanda komple imal eden yegane yerli üretici firmadýr. Güçlü stoðu ve yüksek imalat kapasitesi sayesinde çok kýsa süre diliminde teslimat yapabilmektedir. Bunun yaný sýra gerek harmonikler gerekse üretmiþ olduðu ürünler ile ilgili mühendislik hizmeti vermektedir. Þubat tarihi itibariyle ürünlerinin kalitesini ISO 91: kalite sistemi ile belgelendirmiþtir. Ýmal ettiðimiz Alçak Gerilim Ürünleri: Harmonik Filtre Reaktörleri Giriþ Koruma Reaktörleri Motor Koruma Reaktörleri Endüktif Yük Reaktörleri Düzgünleþtirme Reaktörleri Yumuþak Kalkýþ Reaktörleri Yol Verme Transformatörleri Kumanda Transformatörleri Oto Transformatörleri Kablo Babuçlarý ve Muflarý Elektromýknatýslar Frenleme Dirençleri Ana Daðýtým Panolarý Motor Kumanda Panolarý Tristör Þalterli Kompenzasyon Panolarý Modüler Harmonik Filtre Reaktörlü Kompenzasyon Panolarý Harmonik Filtre Reaktörlü Kompenzasyon Modülleri Vinç Manyetik Besleme Panosu Ýmal ettiðimiz Orta Gerilim Ürünleri: Harmonik Filtre Reaktörleri Akým Sýnýrlama Reaktörleri Motor Yol Verme Reaktörleri Kompenzasyon Banklarý Kompenzasyon Panolarý Motor Yolverme Panolarý Mühendislik Hizmetleri: Harmonik ölçümü ve uygun filtre sistemlerinin tasarlanmasý elektrik tesisleri projelendirmesi Ýthal Ürün Grubumuz: A.G. KONDENZATÖRLER ELECTRONICON ALMANYA O.G. KONDENZATÖRLER ELECTRONICON ALMANYA KONDENZATÖR KONTAKTÖRLERÝ BENEDICKT & JAEGER AVUSTURYA KONTAKTÖRLER BENEDICKT & JAEGER AVUSTURYA YÜK KESÝCÝ ÞALTERLER M.SCHNEIDER AVUSTURYA TRÝSTÖR ÞALTERLERÝ BELUK ALMANYA KONDENZATÖR KORUMA RÖLELERÝ BELUK ALMANYA 1

3 ERGUN ELEKTRÝK ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI ELECTRONICON Kondensatoren GmbH ELECTRONICON Kondensatoren GmbH 19'lý yýllarýn baþlarýndan beri Almanya Gera þehrinde kondenzatör imal etmektedir. Firma ürün çeþitliliðinde göstermiþ olduðu çalýþmalar ve geliþmeler sonucunda üstün kalitesi ve ürünlerinin güvenirliði ile Avrupa'dan tüm dünyaya hizmet eden lider kondenzatör imalatçýsý haline gelmiþtir. Firma reaktif güç kondenzatörleri, güç elektroniði motor aydýnlatma kondenzatörleri ve OG kondenzatörleri üretmektedir. Firma yaklaþýk 8 mühendis ve kalifiye iþçi istihdam etmektedir. Geliþmiþ teknolojiler üzerine yapmýþ olduðu son yatýrýmlar, üretimde en yüksek standartlarý ve kaliteyi garanti ettiðinden tüm dünya standart otoriteleri tarafýndan da kabul görmüþtür. Electronicon kalite sistemi güvencesi TÜV organizasyonu tarafýndan DIN EN ISO 91 ile onaylanmýþtýr. Electronicon 1985 yýlýndan beri kondenzatör üretiminin en önemli öðesi olan polipropilen filmi kendi bünyesindeki modern tesislerinde dünyada tek olan bir teknoloji ile kendi metalize etmektedir. Bu, ilgili tüm üretim aþamalarýnda kesintisiz kalite kontrolü garantilemektedir. BENEDICKT & JAEGER Benedikt-Jager 19'de Viyana Avusturya'da kurulmuþtur. 19 lerde üretimine baþlayan firma þu anda 8 yýllýk deneyimi ile 9 mt üretim ve 1mt idare binalarýnda güvenilir, kaliteli ve aþýrý koþullarda çalýþabilecek ürünler üreterek tüm dünyaya hizmet vermektedir. Firma ürün portföyünü ve üretim teknolojisini her geçen gün geliþtirmekte; yüksek kalitede ve güvenilirlikte kompenzasyon kontaktörleri üretmektedir. Bunun sonucu olarak kompenzasyon kontaktörü pazarýnda Almanya'da ve Avusturya'da piyasa lideri konumundadýr. Benedikt-Jager insan ve makine emniyeti için üretim yapmakta ve ürünlerini her tür hava koþuluna göre test etmektedir. Ürünler çok sýcak, çok soðuk iklimlerde ve de yüksek irtifalarda güvenilirliðini kanýtlamýþtýr. Yüksek nitelikli personeli ve ISO 91 Kalite Yönetim Sistemi ile müþterilerinin her türlü ürün ihtiyacýna kýsa sürede cevap vermektedir. M.Schneider Schaltgeratebau und Elektroinstallationen GmbH M.Schneider þirketleri 196'dan beri Annaberg-Almanya'da, 196'dan beri de Viyana-Avusturya'da yüksek kalitede elektroteknik ürünlerin tasarýmýný, üretimini ve montajýný sürdürmektedir. M.Schneider NH ( alçak gerilim yüksek güç ) sigorta ürünlerinde lider uluslararasý üreticidir. Ürün portföyü tüm NH sigorta sistemleri, sigorta baðlantýlarý, yatay ve dikey sigorta kaideleri, yatay ve dikey sigortalý yük kesici þalterleri yanýnda geniþ aksesuar çeþitlerini kapsar. Tüm ürünler en yüksek kalite standartlarýný karþýlamakta ve EN, IEC, KEMA, VDE baþta olmak üzere birçok test kuruluþu tarafýndan test edilmiþtir. BELUK GMBH BELUK 1956 yýllarýndan gelen tecrübesi ile reaktif güç kontrol rölesi imalatçýlarý içinde lider kuruluþlardan biri haline gelmiþtir. Ýleriye dönük uygulamalarý ile müþterilerine verdiði ürünlerin sene sonra dahi ihtiyacý karþýlamasýný saðlamaktadýr. Kapsamlý know-how ile en üstün standart çözümlerin yaný sýra, özel çözümlere de cevap verebilmektedir. Tecrübeli uzmanlar projelerinize destek verebilirler. Üretim organizasyonu DIN EN ISO 91 belgesine sahiptir, bu belge yüksek kalite standardýnýn sürekli saðlandýðý anlamýna gelmektedir. Araþtýrma Geliþtirme departmaný son teknolojiyi takip etmektedir. Dünya çapýndaki müþteri portföyü güvenirliliðinin ispatýdýr.

4 A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ Tesisler yük itibari ile büyük oranda deðiþken hýz kontrol cihazlarý ve/veya diðer harmonik oluþturan yükler içeriyorsa tesis harmonik filtreli kompenzasyon sistemine ihtiyaç duyar. Bu sistem güç katsayýsýný yükseltirken tesisteki kondenzatör ve endüktanslar arasýnda oluþan rezonans sonucu meydana gelecek akým ve gerilim harmonik yükselmesini engeller. Bu istenmeyen olayý engellemek için gerekli üç fazlý harmonik filtre reaktörlerini üretmekteyiz. Düþük kayýplý reaktörler kaliteli silisli saçlar ve izole iletkenler ile üretilmektedir. Uzun ömürlü olabilmeleri ve yüksek gerilimlere dayanabilmeleri için vakumda empregne edilmekte ve fýrýnlanmaktadýr. Gücüne baðlý olarak reaktör baðlantý uçlarý klemens, babuc veya bakýr baralýdýr. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar : EN , EN689 CE Conformity : Avrupa Direktifleri saðlanmaktadýr. Nominal Gerilim : 1V Nominal Güç : 1kVar Nominal Frekans : 5Hz Faz sayýsý : Reaktör Faktörü : %5,6 - % - %1 Endüktivite Toleransý : % Koruma Sýnýfý : IP Ýzolasyon(Sarým-Nüve) : kv Termostat : 1 C, 1NK Kontak Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155 C Vernik : Epoksi vernik ile vakumda empregne Soðuma : Doðal T Ortam Sýcaklýðý : C Nem : %95 Yükseklik : 1m Tasarým : faz, düþük kayýplý silisli saç nüveli, hava aralýklý Sarým Malzemesi : Bakýr,Alüminyum Terminal : Klemens,babuç,bakýr bara Firmamýz kullanýlacak kondenzatör deðerine ve istenen rezonans frekansýna göre özel reaktörler üretmektedir. HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ FAYDALARI Rezonans ihtimalinin ortadan kalkmasý Harmonik akýmlarýnýn artýþýnýn engellenmesi Kondenzatörlerin uzun ömürlü olmasý Kontaktörlerin uzun ömürlü olmasý Özel ön dirençli kontaktör gerektirmemesi HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ ÖZELLÝKLERÝ Düþük Kayýplý Yüksek Doðrusallýkta Aþýrý Isýnma Korumalý Uzun Ömürlü Bakýr terminalli

5 A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ TANIMLAR VE SEÇÝM KRÝTERLERÝ Nominal Endüktans: Reaktörün nominal akýmda ölçülen endüktans deðeri; birimi mh (milihenry) Nominal Gerilim: Sürekli çalýþma durumunda sinüsoidal AC gerilimin izin verilen efektif deðeri. Kondenzatör Gerilimi: Gerekli olan kondenzatörün gerilim dayanýmýdýr. Unutulmamalýdýr ki kondenzatöre seri reaktör baðlandýðý zaman kondenzatörlerin klemenslerindeki gerilim deðeri nominal þebeke geriliminin üzerinde olacaktýr. Kondenzatör seçilir iken aþaðýdaki formül gözönüne alýnmalýdýr. Un Uc p (1 ) 1% U = nominal þebeke gerilimi n U = kondenzatör gerilimi c U = V n p=% U =,1VSeçilen kondenzatörün gerilim dayamýný V'un üzerinde olmalýdýr. c Reaktör Faktörü: Reaktörün reaktansý X L ile kondenzatörün reaktansý XC arasýndaki oran. XL p 1% XC Reaktör faktörü reaktör ve kondenzatör arasýndaki rezonans frekansýný belirler. Bu deðer reaktörün kondenzatörün önündeki týkaç özelliðini belirler. Seri Rezonans Frekansý : Kataloðumuzdaki reaktörler aþaðýda belirtilen standart rezonans frekanslarý deðerlerindediler. REAKTÖR FAKTÖRÜ 5,6% % REZONANS FREKANSI 5 Hz. için 1 Hz. 189 Hz. KONDENZATÖR GÝRÝÞÝNDEKÝ GERÝLÝM DEÐERÝ V V 1% 1 Hz. Nominal Güç : Nominal gerilim de tüm L-C devresinin toplam gücünü belirtir. Nominal Akým: Nominal gerilim ve frekansta akýmýn efektif deðeri. ( seri baðlý kondenzatörün neden olduðu), harmonik bozulma, anahtarlama tranziyentleri ve sýða toleranslarý hariçtir. 65 V

6 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ I doð Maksimum Akým Deðeri ve Doðrusallýðý: Reaktörün endüktans deðerinin deðiþmediði maksimum akým deðeri. Bir reaktörün ayar edildiði ayar frekansýnýn aðýr koþullarda da saðlayabilmesi için doðrusallýðýn yüksek olmasý gereklidir.!i doð deðerinin aþýlmasý rezonans olayýna sebep olabilir. Çalýþma Koþullarý: Reaktörün saðlýklý çalýþabilmesi için önerdiðimiz sýcaklýk sýnýfý T dýr. DIN EN 69/IEC 9-1 standardýna göre ortam sýcaklýðý -5 T C, Ö saat 5 C ortam H Termostat: Ýmalat sýrasýnda her reaktörün orta fazýnýn içerisine termostat monte edilir. Uçlarý klemense baðlanýr. Reaktör ýsýsý 1 C'ye ulaþtýðý taktirde, termostat reaktörün devreden çýkmasýný saðlar. Normal koþullarda reaktör ýsýnmasý 1 C 'nin altýndadýr. Empregne: Bütün reaktörlerimiz vakum altýnda epoksi vernik ile empregne edilir ve fýrýnlanýr. Bu nedenden dolayý reaktörlerimiz sessiz ve titreþimsizdir. Yüksek izolasyon kabiliyetli ve uzun ömürlüdürler. Ýzolasyon: Reaktörlerimizin imalatýnda kullanýlan izolasyon malzemeleri asgari F (155 C) izolasyon sýnýfýný gerçekleþtirmektedirler. Buna raðmen ýsýnma 1 C 'nin altýndadýr. HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON KADEMESÝ SEÇÝM TABLOSU REAKTÖR FAKTÖRÜ % REAKTÖR GERÝLÝMÝ REAKTÖR GÜCÜ KONDANZATÖR GERÝLÝMÝ KONDANZATÖR GÜCÜ V kvar V kvar V kvar 55 V 1 Adet 5 kvar V 6 kvar 55 V 1 Adet 1 kvar V 1 kvar 55 V 1 Adet kvar V 15 kvar 55 V 1 Adet 5 kvar V 19 kvar 55 V Adet 1 kvar V 5 kvar 55 V Adet kvar V 1 kvar 55 V Adet 5 kvar V kvar 55 V Adet kvar V kvar 55 V Adet 5 kvar V 5 kvar 55 V Adet kvar V 6 kvar 55 V Adet 5 kvar V 5 kvar 8 V 1 Adet, kvar V 5 kvar 8 V Adet, kvar 5

7 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ H g G d D KODU REZONANS FREKANSI HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ SEÇÝM TABLOSU V, 5 Hz, Faz, % BOYUT GÜÇ AKIM ENDÜKTANS GENÝÞLÝK YÜKSEKLÝK DERÝNLÝK KÜTLESÝ Hz kvar A mh mm mm mm kg HFRC 189,5 1, HFRC ,6 8, HFRC , HFRC , HFRC ,5 18, HFRC ,6,5, HFRC 189 1, HFRC , HFRC , HFRC 189,5 5 1, HFRC 189 6, HFRC 189 6,6,8 6 1 HFRC , 6 16 HFRC ,

8 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ SEÇÝM TABLOSU V, 5 Hz, Faz, %5,6 KODU REZONANS FREKANSI GÜÇ AKIM ENDÜKTANS Hz kvar A mh HFRC5 1, 1,8 HFRC55 1 5,5,9 5,8 HFRC ,9 5, HFRC ,8,8 HFRC15 1 1, 1,8,9 HFRC ,, 1,99 HFRC15 1 1,6 1, HFRC5 1,6 5,5 1, HFRC65 1 6,9 1,15 HFRC5 1 1, 1, HFRC5 1,8 6,, HFRC ,6,66 HFRC ,6 HFRC ,5 9,5 HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ SEÇÝM TABLOSU V, 5 Hz, Faz, %1 KODU REZONANS FREKANSI GÜÇ AKIM ENDÜKTANS Hz kvar A mh HFRC1 1,9,5 HFRC61 1 6, 9, 1, HFRC11 1 1,5 19,5 6,11 HFRC11 1 1,,9 HFRC1 1 9,5 HFRC1 1, 8,,5 HFRC1 1,5 58,5, HFRC51 1 5,6,1 1,6 HFRC51 1 5,9 1,5 HFRC61 1 6,5 9, 1,

9 A. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON PANOSU Firmamýz elektrik yüklerinin oluþturduðu reaktif enerjiyi gidermek için her iþletmeye ve gücüne göre özel kompenzasyon panolarý üretmektedir. Harmonik içeren iþletmeler için harmonik filtre reaktörlü panomuzu öneriyoruz. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Röle Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Soðuma Koruma Boya : EN69-1, EN681-1 : V 69V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük kesici þalter NH : Kondenzatör kontaktörü : Mikro Ýþlemcili reaktif röle : MKPg tipi kondenzatör : T : Doðal (Fan Opsiyonel) : IP Dahili tip : RAL, Toz boya Konstrüksiyon: Modüler sistem Gövde ve iç montaj taþýyýcýlarý delikli profil cývata birleþtirmeli.ýskelet üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile seri ve üniversal yerleþim olanaðý, mm saç, RAL toz boyalý, Ýç montaj taþýyýcýlarý iþlendikten sonra galvaniz edilmiþ mm sac, Panolar ön cephesi tek kapaklý,arka ve yan kapaklarý havalandýrma için delikli saç ile. Bara pano üst bölümünde sýrasý ile aþaðýya doðru sigortalý þalter, kontaktör, kondenzatör. Böylece kondenzatörler en düþük çevre sýcaklýðýndaki en alt bölmededir. Elektromontaj: Tüm baðlantýlar esnek NYAF kablo ile sigorta amper deðerine uygun. Elektrolitik bakýr Ana baradan delik delmeden enerji alma. 8

10 A. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON PANOSU KOMPENZASYON PANOSU SEÇÝM TABLOSU BARA GERÝLÝMÝ: V, 5Hz, FAZ ÜRÜN KODU GERÝLÝM V FAZ TOPLAM KADEME KADEME GÜÇLERÝ kvar Adet kvar PANO BOYUTU G x Y x D cm YEDEK YER KP15 15 kvar 1 5kVar + 1kVar + kvar + x kvar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 1kVar + kvar + 8 x kvar 8 x x 6 KP8 8 kvar 1 kvar + 9 x kvar 8 x x 6 KP kvar 1 1 x kvar 8 x x 6 KP kvar 1 1,5kVar + 5kVar + 8 x 5kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 5kVar + 9 x 5kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 1 x 5kVar 8 x x 6 KP55 55 kvar 1 15kVar + kvar + 8 x 6kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 kvar + 9 x 6kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 1 1 x 6kVar 8 x x 6 KP66 66 kvar 1 kvar + kvar + 8 x 5kVar 8 x x 6 KP15 15 kvar 1 kvar + 9 x 5kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 1 x 5kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 9 9 x kvar 8 x x 6 1 KP5 5 kvar 9 9 x 5kVar 8 x x 6 1 KP5 5 kvar 9 9 x 6kVar 8 x x 6 1 KP65 65 kvar 9 9 x 5kVar 8 x x 6 1 KP kvar 8 8 x kvar 8 x x 6 KP kvar 8 8 x 5kVar 8 x x 6 KP8 8 kvar 8 8 x 6kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 8 8 x 5kVar 8 x x 6 KP8 8 kvar x kvar 8 x x 6 KP5 5 kvar x 5kVar 8 x x 6 KP kvar x 6kVar 8 x x 6 KP55 5 kvar x 5kVar 8 x x 6 KP kvar 6 6 x kvar 8 x x 6 KP kvar 6 6 x 5kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 6 6 x 6kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 6 6 x 5kVar 8 x x 6 KP kvar 5 5 x kvar 8 x x 6 5 KP5 5 kvar 5 5 x 5kVar 8 x x 6 5 KP kvar 5 5 x 6kVar 8 x x 6 5 KP5 5 kvar 5 5 x 5kVar 8 x x 6 5 KP16 16 kvar x kvar 8 x x 6 6 KP kvar x 5kVar 8 x x 6 6 KP kvar x 6kVar 8 x x 6 6 KP kvar x 5kVar 8 x x 6 6 KP1 1 kvar x kvar 8 x x 6 KP15 15 kvar x 5kVar 8 x x 6 KP18 18 kvar x 6kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar x 5kVar 8 x x 6 9

11 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU Reaktif enerji kompenzasyonunun geleneksel metodu kondenzatörleri sabit veya reaktif güç kontrol rölesi ile otomatik olarak þebeke barasýna direkt irtibatlamaktýr. Kondenzatörlerin þebekeye reaktörsüz baðlanmasý aþaðýdaki nedenlerden dolayý uygun deðildir. Tesiste doðrusal olmayan yükler tarafýndan üretilen harmonik akýmlarý var ise, sistemdeki kondenzatörler ile endüktif yüklerin rezonansa girmeleri ve besleme þalterlerinin belirsiz açma yapmalarý. Çok kýsa sürede kondenzatör ve ilgili teçhizatýn arýzalanmasý. Kondenzatör anahtarlamasýndan dolayý oluþan geçici ani olaylarda gerilim düþmelerinin ve diðer bozulmalarýn oluþmasý. 1

12 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRELÝ KOMPENZASYON PANOSU FAYDALARI Rezonans ihtimali ortadan kaldýrýr. Harmonik akýmlarýnýn artýþýný engeller. Kondenzatörlerin ve kontaktörlerin arýzalanmasýný önler. Bakým maliyeti azalýr ve kondenzatörlerin deðer kaybetmesinden dolayý reaktif ücret ödeme riskini ortadan kaldýrýr. Kondenzatörlerin ömrünü uzatýr. Daðýtým sisteminin beslenme þalterlerinin gereksiz açmalarý ile istenmeyen üretim durmalarýný engeller. Hesap edilmeyen enerji kayýplarýnýn ve aþýrý yük artýþlarýnýn önüne geçilir. Bakým masraflarý düþer. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Röle Reaktör Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Soðuma Koruma Boya : EN69-1, EN681-1 : V 69V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük kesici þalter NH : Kontaktör : Mikro Ýþlemcili reaktif röle : Harmonik filitre reaktörü : MKPg tipi kondenzatör : T : Doðal (Fan Opsiyonel) : IP, Dahili tip : RAL, Toz boya Elektromontaj: Tüm baðlantýlar esnek NYAF kablo ile sigorta amper deðerine uygun. Elektrolitik bakýr Ana baradan delik delmeden enerji alma. Konstrüksiyon: Modüler sistem Gövde ve iç montaj taþýyýcýlarý delikli profil cývata birleþtirmeli.ýskelet üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile seri ve üniversal yerleþim olanaðý, mm saç, RAL toz boyalý, Ýç montaj taþýyýcýlarý iþlendikten sonra galvaniz edilmiþ mm sac, reaktör taþýyýcýlarý mm saçtan Panolar ön cephesi tek kapaklý,arka ve yan kapaklarý havalandýrma için delikli saç ile. Bara pano üst bölümünde sýrasý ile aþaðýya doðru sigortalý þalter, kontaktör, reaktör ve kondenzatör. Böylece kondenzatörler en düþük çevre sýcaklýktaki en alt bölmededir 11

13 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRELÝ REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU SEÇÝM TABLOSU BARA GERÝLÝMÝ: V, 5Hz, FAZ ÜRÜN KODU HKP19 HKP1 HKP HKP5 HKP HKP1 HKP16 HKP18 HKP5 HKP5 HKP1 HKP HKP15 HKP15 HKP8 HKP1 HKP5 HKP6 HKP9 HKP1 HKP HKP1 HKP HKP9 HKP1 HKP1 HKP8 HKP18 HKP155 HKP186 HKP9 HKP1 V ETKEN DEÐER REAKTÖR FAKTÖRÜ 55 V KOND. GÜCÜ KADEME KADEME GÜÇLERÝ PANO BOYUTU G x Y x D kvar % kvar Adet kvar cm 19 kvar 1kVar kvar 5kVar kvar 1kVar 16kVar 18kVar 5kVar 5kVar 1kVar kvar 15kVar 15kVar 8kVar 1kVar 5kVar 6kVar 9kVar 1kVar kvar 1kVar kvar 9kVar 1kVar 1kVar 8kVar 18kVar 155kVar 186kVar 9kVar 1kVar 1 kvar 6kVar 8kVar kvar 8kVar kvar 6kVar kvar 6kVar kvar kvar kvar kvar kvar 1kVar 16kVar 1kVar 5kVar 5kVar 55kVar 6kVar 5kVar 5kVar 5kVar 5kVar 5kVar kvar 15kVar 5kVar kvar 15kVar kvar x 6,5kVar + 1 x 1,5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar 1 x 5kVar + 5 x 5kVar 6 x 5kVar 1 x 6,5kVar + 1 x 1,5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar 5 x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + 1 x 5kVar x 5kVar 1 x 5kVar + 1 x 5kVar 1 x 15kVar + x 1kVar + x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + x 6kVar 1 x 1kVar + 5 x 6kVar 6 x 6kVar 1 x 15kVar + x 1kVar + x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + x 6kVar 1 x 1kVar + x 6kVar 5 x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + x 6kVar x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + 1 x 6kVar 1 x 1kVar + x 6kVar 1 x 6kVar 1 x 1kVar + 1 x 6kVar x 6kVar 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 YEDEK YER

14 A. G. KOMPENZASYON TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU Firmamýz yüklerin çoðunlukta kaynak makineleri, vinçler, asansörler, ark ocaklarý, punta kaynak makineleri vs olduðu tesisler için tristör þalteri anahtarlamalý kompenzasyon panolarý imal etmektedir. Söz konusu panonun harmonik filtre reaktörlü panodan farký, anahtarlamýnýn tristör þalteri ile yapýlmasý ve reaktif rölesinin transistör çýkýþlý hýzlý röle olmasýdýr. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Röle Reaktör Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Soðuma Koruma Boya : EN69-1, EN681-1 : V V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük Kesici Þalter NH : Tristör Þalteri : Mikro Ýþlemcili, transistör çýkýþlý, hýzlý reaktif röle : Harmonik filitre reaktörü : MKPg tipi kondenzatör : T : Doðal (Fan Opsiyonel) : IP Dahili tip : RAL, Toz boya TASARIM AVANTAJI Tasarýmýmýzda tristör þalteri kondenzatörün üçgen baðlantýsý içerisinde deðildir. Dolayýsýyla kablaj son derece sade ve basittir. Standart üretim fazlý kondenzatörler kullanýlabilir, yedeði kolaylýkla her markadan temin edilebilir. Konstrüksiyon: Modüler sistem Gövde ve iç montaj taþýyýcýlarý delikli profil cývata birleþtirmeli.ýskelet üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile seri ve üniversal yerleþim olanaðý, mm saç, RAL toz boyalý, Ýç montaj taþýyýcýlarý iþlendikten sonra galvaniz edilmiþ mm sac, reaktör taþýyýcýlarý mm saçtan Panolar ön cephesi tek kapaklý,arka ve yan kapaklarý havalandýrma için delikli saç ile. Bara pano üst bölümünde sýrasý ile aþaðýya doðru sigortalý þalter, tristör þalteri, reaktör ve kondenzatör. Böylece kondenzatörler en düþük çevre sýcaklýktaki en alt bölmededir. Elektromontaj: Tüm baðlantýlar esnek NYAF kablo ile sigorta amper deðerine uygun. Elektrolitik bakýr Ana baradan delik delmeden enerji alma. Standart fazlý kondenzatörler kullanýldýðý için, kablajý son derece sade ve basittir. 1

15 A. G. KOMPENZASYON TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRELÝ KOMPENZASYON SEÇÝM TABLOSU BARA GERÝLÝMÝ: V, 5Hz, FAZ ÜRÜN KODU V ETKEN DEÐER TKP1 1kVar TKP188 TKP5 TKP5 TKP18 TKP15 TKP TKP88 TKP15 TKP15 TKP5 TKP1 REAKTÖR FAKTÖRÜ 55 V KOND. GÜCÜ KADEME KADEME GÜÇLERÝ PANO BOYUTU G x Y x D kvar % kvar Adet kvar cm 188kVar 5kVar 5kVar 18kVar 15kVar kvar 88kVar 15kVar 15kVar 5kVar 1kVar kvar kvar 6kVar kvar kvar 8kVar kvar 1kVar kvar kvar 1kVar 16kVar x6,5kVar+1x1,5kVar+1x5kVar+x5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar + x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar 5 x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + 1 x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 5kVar + 1 x 5kVar x 5kVar TRÝSTÖR ÞALTERÝ BAÐLANTI ÞEMASI 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 YEDEK YER L1 x/v L L N A L L S1 S BLR-CM 1T L1 L C1 C 11V V A A N L L- L+ V/5Hz L1 C1 L C 1

16 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON MODULÜ Tesis harmonik oluþturan yükler içeriyorsa harmonik filtreli kompenzasyon sistemine ihtiyacý vardýr. AG filtreli kompenzasyon panolarýnýn imalatýný kolaylaþtýrmak için filtreli kompenzasyon modülleri hazýrlamaktayýz. Kompenzasyon modülü bir kademe için sigorta, kondenzatör kontaktörü, harmonik filtre reaktörü ve kondenzatörü komple kablajý yapýlmýþ olarak kapsamaktadýr. Modülde ayný zamanda bara parçalarý bulunduðundan, ayrýca bara tesisine ve baradan sigortaya kablaj yapýlmasýna ihtiyaç yoktur. Bara üzerine monte edilen NH sigorta gruplarý veya sigortalý yük þalterleri kullanmaktayýz. GENEL TEKNÝK VERÝLER Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Reaktör Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Koruma Tasarým Bakýr bara kesiti : V 69V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük Kesici Þalter NH, Baraya monte edilen tipte : Kontaktör : Harmonik filitre reaktörü : MKPg tipi kondenzatör : T : IP Dahili tip : Sýcak daldýrma galvaniz mm saç üzerine montaj : x5mm Cu, x1mm Cu HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPEZASYON MODÜLÜ SEÇÝM TABLOSU ÜRÜN KODU MOD16 MOD11 MOD115 MOD15 MOD11 MOD16 MOD15 MOD16 MOD18 MOD1 MOD MOD5 V ETKEN DEÐER kvar 6,5kVar 1,5kVar 15kVar 5kVar 1kVar 6kVar 5kVar 6kVar 6,5kVar+ 1,5kVar x1,5kvar 1,5kVar+5kVar x5kvar REAKTÖR FAKTÖRÜ % 55 V KOND. GÜCÜ kvar 1kVar kvar 5kVar kvar 5kVar 5kVar 8kVar 1kVar kvar kvar 6kVar 8kVar MODUL BOYUTU G x Y x D cm 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 9 x 18 x 9 x 18 x 9 x 18 x 9 x 18 x 15

17 ENDÜKTÝF KOMPENZASYON ENDÜKTÝF YÜK REAKTÖRLERÝ Endüktif yük ihtiyacý olan yerlerde kullanýlýr. Kablolarýn oluþturduðu kapasitif yükü gidermek ve bu nedenden kaynaklanan reaktif enerji bedelinin ödenmemesi için Ürünleri test etmek için endüktif akýmlara ihtiyaç olan test düzeneklerinde GENEL TEKNÝK VERÝLER V, 5 Hz, 1 Faz Standartlar : EN , EN689 CE Conformity : Avrupa Direktifleri saðlanmaktadýr. Nominal Gerilim : 1V Nominal Güç :,8kVar.5kVar Nominal Frekans : 5Hz Faz sayýsý : Reaktör Faktörü : %1 Endüktivite Toleransý : %5 Koruma Sýnýfý : IP Ýzolasyon (Sarým-Nüve) : kv Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155 C Vernik : Epoksi vernik ile vakumda empregne Soðuma : Doðal T Ortam Sýcaklýðý : C Nem : %95 Yükseklik : 1m Tasarým : faz, düþük kayýplý silisli saç nüveli, hava aralýklý, yýldýz baðlý Sarým Malzemesi : Bakýr, Alüminyum Terminal : Klemens, babuç, bakýr bara V, 5 Hz, Faz KODU GERÝLÝM FAZ GÜCÜ AKIM ENDÜKTANS KODU GERÝLÝM FAZ GÜCÜ AKIM ENDÜKTANS EYR-1N1-M V 1 FAZ 1,1 kvar 5 A 1 mh EYR-N8-T V FAZ,8 kvar 5 A 66 mh EYR-N-M V 1 FAZ, kvar 1 A mh EYR-1-T V FAZ 1 kvar 1,5 A 5 mh EYR-5N5-M V 1 FAZ 5,5 kvar 5 A 8 mh EYR--T V FAZ kvar,9 A 5 mh EYR-5-T V 1 FAZ 5 kvar 6,5 A,8 mh EYR-N5-T V FAZ,5 kvar,61 A mh EYR-5-T V FAZ 5 kvar, A 11 mh Hava nüveli A.G. ve O.G. indüktif yük reaktörleri de üretmekteyiz. EYR-1-T EYR-1N5-T EYR-15-T V V V FAZ FAZ FAZ 1 kvar 1,5 kvar 15 kvar 1,5 A 18 A 1, A 5,9 mh,8 mh mh EYR--T V FAZ kvar 9 A 5 mh EYR-5-T V FAZ 5 kvar 6, A mh EYR--T V FAZ kvar,5 A 1 mh EYR-5-T V FAZ 5 kvar 5,58 A 1,55 mh EYR--T V FAZ kvar 5,8 A 1, mh 16 EYR-5-T V FAZ 5 kvar A 1 mh

18 ÖZEL TASARIMLAR VÝNÇ MANYETÝK BESLEME PANOSU Çelik fabrikalarýnda tavan vinçlerinde mamul, yarý mamul ve hurdanýn kaldýrma ve taþýnmasýnda manyetiklerin beslemesinde kullanýlýrlar. Enerji kesilmesine karþý akü beslemesi vardýr. 1

19 O. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ Akým ve gerilim harmonikleri, daðýtým þebekelerinin karþýlaþacaðý tehlikeli bir oluþumdur. Akým dalga þeklinin bozulmasý baralarda akan rms akýmýnýn yükselmesinin yaný sýra, kompenzasyon sistemi ile þebeke arasýnda rezonans oluþmasýna neden olur. Bu tür durumlarý önlemek için harmoniklerin varolduðu tesisler harmonik filtre reaktörlü kompenzasyon sistemleri ile donatýlmalýdýr. Firmamýz sipariþiniz üzerine birçok deðerde hava nüveli özel OG reaktörü üretmektedir. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar : EN689 Tasarým : Hava Nüveli Kuru tip Dahili / Harici Koruma Sýnýfý : IP Nominal Gerilim : 6,kV 6kV Nominal Akým : A 5A Nominal Frekans : 5Hz Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155C sýnýfý, vakum empregne Isýnma : max 1 C Soðuma : Doðal Ortam sýcaklýðý : C Faz sayýsý : 1 Fazlý (Ýsteðe uygun üst üste veya yan yana montaj imkaný) Endüktivite Toleransý : ± % Sarým Malzemesi : Alüminyum, Bakýr Terminal : Alüminyum bara, Bakýr bara 18 Ýstenen empedans ve yüksek akým deðerlerinde üretim yapýlýr.

20 O. G. KOMPENZASYON AKIM SINIRLAMA REAKTÖRÜ Bir kondenzatör bataryasý anahtarlanýrken, þalter kapama akýmý çok yüksektir hatta sistem kýsa devre akýmý seviyesine yaklaþabilir. Bir akým sýnýrlama reaktörü baðlanarak þalter kapama akýmý güvenli bir seviyeye çekilir. Böylece kesici ve besleme üniteleri korunmuþ olur. Firmamýz sipariþiniz üzerine birçok deðerde hava nüveli özel OG reaktörü üretmektedir. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar : EN689 Tasarým : Hava Nüveli Kuru tip Dahili / Harici Koruma Sýnýfý : IP Nominal Gerilim : 6,kV 6kV Nominal Akým : A 1A Nominal Frekans : 5Hz Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155C sýnýfý, vakum empregne Isýnma : max 1 C Soðuma : Doðal Ortam sýcaklýðý : C Faz sayýsý : 1 Fazlý (Ýsteðe uygun üst üste veya yan yana montaj imkaný) Endüktivite Toleransý : + % Sarým Malzemesi : Alüminyum, Bakýr Terminal : Alüminyum bara, Bakýr bara O.G. AKIM SINIRLAMA REAKTÖRÜ KODU GERÝLÝM AKIM ENDÜKTANS kv A µh ASR... 6,...6 ASR... 6,...6 ASR...5 6, ASR...6 6, ASR...8 6, ASR...1 6, ASR...1 6, ASR , ASR , ASR... 6, ASR...5 6, ASR... 6,...6 Ýstenen empedans ve yüksek akým deðerlerinde üretim yapýlýr. 19

21 O. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON PANOSU Firmamýz OG motorlarýn ve transformatörlerin reaktif gücünü karþýlamak üzere devreye beraber girecek olan kompenzasyon panolarýný üretmektedir. Yýldýz noktasý akým veya basýnç þalteri korumalýdýrlar. Sabit veya otomatik olarak tasarlanabilirler. GENEL TEKNÝK VERÝLER Tasarým Nominal Gerilim Nominal Frekans Soðuma Ortam sýcaklýðý Koruma Boya Konstrüksiyon : Dahili / Harici : 6,kV 6kV : 5Hz : Doðal : C : IP Dahili tipi : RAL, Toz boya : mm galvanizlenmiþ saç

22 O. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON BANKI Firmamýz, reaktif güç ihtiyacý yüksek olan OG þebeke kompenzasyonlarýný kondenzatörleri yýldýz sistemde ve bank konstrüksiyonu þeklinde imal etmektedir. Yýldýz noktasý akým korumalýdýrlar. Sabit veya otomatik olarak tasarlanabilirler. GENEL TEKNÝK VERÝLER Tasarým Koruma Sýnýfý Nominal Gerilim Nominal Frekans Soðuma Ortam sýcaklýðý Konstrüksiyon : Dahili / Harici : IP : 6,kV 6kV : 5Hz : Doðal : C : mm galvanizlenmiþ saç, cývata birleþtirmeli 1

23 HIZ KONTROL CÝHAZI AKSESUARLARI GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ Giriþ koruma endüktans reaktörleri þebekedeki bozulmalarý özellikle de gerilim sivrilerini emerek cihazlarýn daha uzun ömürlü olmasýna yardýmcý olur. Aksi taktirde tesisteki çeviriciler, hýz kontrol cihazlarý ve diðer hassas cihazlar zarar görecek veya çalýþamaz duruma geleceklerdir. Bu nedenle firmamýz tesislerde çeviriciler ve sürücüler tarafýndan üretilen harmonikleri azaltan; çevirici ve sürücü uygulamalarýndan kaynaklanan problemlerin modern teknolojik çözümü olan giriþ koruma endüktans bobinlerini üretmektedir. Ayný zamanda doðru akým tahrik sistemlerinde komutasyon reaktörü olarak kullanýlýrlar, tristörleri korurlar, harmonik akýmlarý azaltýrlar. GENEL TEKNÝK VERÝLER Giriþ Koruma Endüktans Bobini hýz kontrol cihazý giriþine baðlandýðýnda: Harmonik bozulmayý azaltýr. Gerilim darbelerini ve dalgalanmalarýný absorbe eder Gerilim çentiklerini azaltýr. Toplam güç katsayýsýný geliþtirir. Hýz kontrol cihazlarýnýn ömrünü uzatýr. Standartlar : EN , EN689 CE Conformity : Avrupa Direktifleri saðlanmaktadýr. Nominal Gerilim : V...V...6V...1V Nominal Akým : A...A Nominal Güç :,kw...1kw Nominal Frekans : 5Hz Faz Sayýsý : 1 - Empedans : % veya istenen Endüktivite Toleransý : %5 Termik Dayaným : 1,15In Devamlý Doðrusallýk : 1,In üstü Koruma Sýnýfý : IP Ýzolasyon Sýnýfý o : F sýnýfý 155 C Vernik o : H sýnýfý 18 C polyester vernik vakumda empregne Soðuma : Doðal T Ortam Sýcaklýðý o : C Nem : %95 Yükseklik : 1m Tasarým : faz düþük kayýplý silisli saç nüveli, hava aralýklý Sarým Malzemesi : Bakýr,Alüminyum Terminal : Klemens, babuç, bakýr bara

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı