ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER"

Transkript

1 ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON MODÜLÜ ENDÜKTÝF KOMPENZASYON ENDÜKTÝF YÜK REAKTÖRLERÝ ÖZEL TASARIMLAR VÝNÇ MANYETÝK BESLEME PANOSU O.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ AKIM SINIRLAMA REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU KOMPENZASYON BANKI HIZ KONTROL CÝHAZI AKSESUARLARI GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRÜ MOTOR KORUMA REAKTÖRÜ FRENLEME DÝRENÇLERÝ DÜZGÜNLEÞTÝRME REAKTÖRLERÝ MOTOR YOL VERME REAKTÖRLERÝ TRANSFORMATÖRLER ÝTHAL ÜRÜN GRUBU ELECTRONICON KONDENZATOREN GMBH A.G. GÜÇ KONDENZATÖRLERÝ DEÞARJ DÝRENCÝ MODÜLLERÝ DEÞARJ BOBÝNÝ O.G. GÜÇ KONDENZATÖRLERÝ BENEDICT GMBH KONDENZATÖR KONTAKTÖRLERÝ KONTAKTÖRLER M.SCHNEIDER SICHERUNGS-SYSTEME GMBH YÜK KESÝCÝ ÞALTERLER BELUK GMBH TRÝSTÖR ÞALTERLERÝ KONDENZATÖR KORUMA RÖLELERÝ ISO 91 KALÝTE BELGESÝ REFERANSLAR

2 ERGUN ELEKTRÝK ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI Ergun Elektrik Ltd. Þti. 198 yýlýnda Ýzmir 'de kurulmuþtur. Teknolojik geliþmeler ile birlikte iþletmelerin baþlýca enerji kaynaðý olan elektriðin kalitesi ile ilgili karþýlaþýlan problemlerin artmasý nedeniyle firma 1995 yýlýndan beri harmonik konusunda uzman olarak hizmet vermeyi diðer faaliyeti olan alçak ve yüksek gerilim panolarý imaline eklemiþtir. Harmonik konusundaki sorunlara, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile en üstün standart ve özel çözümleri sunarak üstün kalitesi ve ürünlerinin güvenilirliði ile Ýzmir'den tüm Türkiye'ye hizmet veren lider reaktör ve kompenzasyon sistemleri imalatçýsý haline gelmiþtir. Ergun Elektrik kendi bünyesinde harmonik filtreli kompenzasyon panolarýný ve reaktörlerini 1m kapalý alanda komple imal eden yegane yerli üretici firmadýr. Güçlü stoðu ve yüksek imalat kapasitesi sayesinde çok kýsa süre diliminde teslimat yapabilmektedir. Bunun yaný sýra gerek harmonikler gerekse üretmiþ olduðu ürünler ile ilgili mühendislik hizmeti vermektedir. Þubat tarihi itibariyle ürünlerinin kalitesini ISO 91: kalite sistemi ile belgelendirmiþtir. Ýmal ettiðimiz Alçak Gerilim Ürünleri: Harmonik Filtre Reaktörleri Giriþ Koruma Reaktörleri Motor Koruma Reaktörleri Endüktif Yük Reaktörleri Düzgünleþtirme Reaktörleri Yumuþak Kalkýþ Reaktörleri Yol Verme Transformatörleri Kumanda Transformatörleri Oto Transformatörleri Kablo Babuçlarý ve Muflarý Elektromýknatýslar Frenleme Dirençleri Ana Daðýtým Panolarý Motor Kumanda Panolarý Tristör Þalterli Kompenzasyon Panolarý Modüler Harmonik Filtre Reaktörlü Kompenzasyon Panolarý Harmonik Filtre Reaktörlü Kompenzasyon Modülleri Vinç Manyetik Besleme Panosu Ýmal ettiðimiz Orta Gerilim Ürünleri: Harmonik Filtre Reaktörleri Akým Sýnýrlama Reaktörleri Motor Yol Verme Reaktörleri Kompenzasyon Banklarý Kompenzasyon Panolarý Motor Yolverme Panolarý Mühendislik Hizmetleri: Harmonik ölçümü ve uygun filtre sistemlerinin tasarlanmasý elektrik tesisleri projelendirmesi Ýthal Ürün Grubumuz: A.G. KONDENZATÖRLER ELECTRONICON ALMANYA O.G. KONDENZATÖRLER ELECTRONICON ALMANYA KONDENZATÖR KONTAKTÖRLERÝ BENEDICKT & JAEGER AVUSTURYA KONTAKTÖRLER BENEDICKT & JAEGER AVUSTURYA YÜK KESÝCÝ ÞALTERLER M.SCHNEIDER AVUSTURYA TRÝSTÖR ÞALTERLERÝ BELUK ALMANYA KONDENZATÖR KORUMA RÖLELERÝ BELUK ALMANYA 1

3 ERGUN ELEKTRÝK ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI ELECTRONICON Kondensatoren GmbH ELECTRONICON Kondensatoren GmbH 19'lý yýllarýn baþlarýndan beri Almanya Gera þehrinde kondenzatör imal etmektedir. Firma ürün çeþitliliðinde göstermiþ olduðu çalýþmalar ve geliþmeler sonucunda üstün kalitesi ve ürünlerinin güvenirliði ile Avrupa'dan tüm dünyaya hizmet eden lider kondenzatör imalatçýsý haline gelmiþtir. Firma reaktif güç kondenzatörleri, güç elektroniði motor aydýnlatma kondenzatörleri ve OG kondenzatörleri üretmektedir. Firma yaklaþýk 8 mühendis ve kalifiye iþçi istihdam etmektedir. Geliþmiþ teknolojiler üzerine yapmýþ olduðu son yatýrýmlar, üretimde en yüksek standartlarý ve kaliteyi garanti ettiðinden tüm dünya standart otoriteleri tarafýndan da kabul görmüþtür. Electronicon kalite sistemi güvencesi TÜV organizasyonu tarafýndan DIN EN ISO 91 ile onaylanmýþtýr. Electronicon 1985 yýlýndan beri kondenzatör üretiminin en önemli öðesi olan polipropilen filmi kendi bünyesindeki modern tesislerinde dünyada tek olan bir teknoloji ile kendi metalize etmektedir. Bu, ilgili tüm üretim aþamalarýnda kesintisiz kalite kontrolü garantilemektedir. BENEDICKT & JAEGER Benedikt-Jager 19'de Viyana Avusturya'da kurulmuþtur. 19 lerde üretimine baþlayan firma þu anda 8 yýllýk deneyimi ile 9 mt üretim ve 1mt idare binalarýnda güvenilir, kaliteli ve aþýrý koþullarda çalýþabilecek ürünler üreterek tüm dünyaya hizmet vermektedir. Firma ürün portföyünü ve üretim teknolojisini her geçen gün geliþtirmekte; yüksek kalitede ve güvenilirlikte kompenzasyon kontaktörleri üretmektedir. Bunun sonucu olarak kompenzasyon kontaktörü pazarýnda Almanya'da ve Avusturya'da piyasa lideri konumundadýr. Benedikt-Jager insan ve makine emniyeti için üretim yapmakta ve ürünlerini her tür hava koþuluna göre test etmektedir. Ürünler çok sýcak, çok soðuk iklimlerde ve de yüksek irtifalarda güvenilirliðini kanýtlamýþtýr. Yüksek nitelikli personeli ve ISO 91 Kalite Yönetim Sistemi ile müþterilerinin her türlü ürün ihtiyacýna kýsa sürede cevap vermektedir. M.Schneider Schaltgeratebau und Elektroinstallationen GmbH M.Schneider þirketleri 196'dan beri Annaberg-Almanya'da, 196'dan beri de Viyana-Avusturya'da yüksek kalitede elektroteknik ürünlerin tasarýmýný, üretimini ve montajýný sürdürmektedir. M.Schneider NH ( alçak gerilim yüksek güç ) sigorta ürünlerinde lider uluslararasý üreticidir. Ürün portföyü tüm NH sigorta sistemleri, sigorta baðlantýlarý, yatay ve dikey sigorta kaideleri, yatay ve dikey sigortalý yük kesici þalterleri yanýnda geniþ aksesuar çeþitlerini kapsar. Tüm ürünler en yüksek kalite standartlarýný karþýlamakta ve EN, IEC, KEMA, VDE baþta olmak üzere birçok test kuruluþu tarafýndan test edilmiþtir. BELUK GMBH BELUK 1956 yýllarýndan gelen tecrübesi ile reaktif güç kontrol rölesi imalatçýlarý içinde lider kuruluþlardan biri haline gelmiþtir. Ýleriye dönük uygulamalarý ile müþterilerine verdiði ürünlerin sene sonra dahi ihtiyacý karþýlamasýný saðlamaktadýr. Kapsamlý know-how ile en üstün standart çözümlerin yaný sýra, özel çözümlere de cevap verebilmektedir. Tecrübeli uzmanlar projelerinize destek verebilirler. Üretim organizasyonu DIN EN ISO 91 belgesine sahiptir, bu belge yüksek kalite standardýnýn sürekli saðlandýðý anlamýna gelmektedir. Araþtýrma Geliþtirme departmaný son teknolojiyi takip etmektedir. Dünya çapýndaki müþteri portföyü güvenirliliðinin ispatýdýr.

4 A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ Tesisler yük itibari ile büyük oranda deðiþken hýz kontrol cihazlarý ve/veya diðer harmonik oluþturan yükler içeriyorsa tesis harmonik filtreli kompenzasyon sistemine ihtiyaç duyar. Bu sistem güç katsayýsýný yükseltirken tesisteki kondenzatör ve endüktanslar arasýnda oluþan rezonans sonucu meydana gelecek akým ve gerilim harmonik yükselmesini engeller. Bu istenmeyen olayý engellemek için gerekli üç fazlý harmonik filtre reaktörlerini üretmekteyiz. Düþük kayýplý reaktörler kaliteli silisli saçlar ve izole iletkenler ile üretilmektedir. Uzun ömürlü olabilmeleri ve yüksek gerilimlere dayanabilmeleri için vakumda empregne edilmekte ve fýrýnlanmaktadýr. Gücüne baðlý olarak reaktör baðlantý uçlarý klemens, babuc veya bakýr baralýdýr. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar : EN , EN689 CE Conformity : Avrupa Direktifleri saðlanmaktadýr. Nominal Gerilim : 1V Nominal Güç : 1kVar Nominal Frekans : 5Hz Faz sayýsý : Reaktör Faktörü : %5,6 - % - %1 Endüktivite Toleransý : % Koruma Sýnýfý : IP Ýzolasyon(Sarým-Nüve) : kv Termostat : 1 C, 1NK Kontak Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155 C Vernik : Epoksi vernik ile vakumda empregne Soðuma : Doðal T Ortam Sýcaklýðý : C Nem : %95 Yükseklik : 1m Tasarým : faz, düþük kayýplý silisli saç nüveli, hava aralýklý Sarým Malzemesi : Bakýr,Alüminyum Terminal : Klemens,babuç,bakýr bara Firmamýz kullanýlacak kondenzatör deðerine ve istenen rezonans frekansýna göre özel reaktörler üretmektedir. HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ FAYDALARI Rezonans ihtimalinin ortadan kalkmasý Harmonik akýmlarýnýn artýþýnýn engellenmesi Kondenzatörlerin uzun ömürlü olmasý Kontaktörlerin uzun ömürlü olmasý Özel ön dirençli kontaktör gerektirmemesi HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ ÖZELLÝKLERÝ Düþük Kayýplý Yüksek Doðrusallýkta Aþýrý Isýnma Korumalý Uzun Ömürlü Bakýr terminalli

5 A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ TANIMLAR VE SEÇÝM KRÝTERLERÝ Nominal Endüktans: Reaktörün nominal akýmda ölçülen endüktans deðeri; birimi mh (milihenry) Nominal Gerilim: Sürekli çalýþma durumunda sinüsoidal AC gerilimin izin verilen efektif deðeri. Kondenzatör Gerilimi: Gerekli olan kondenzatörün gerilim dayanýmýdýr. Unutulmamalýdýr ki kondenzatöre seri reaktör baðlandýðý zaman kondenzatörlerin klemenslerindeki gerilim deðeri nominal þebeke geriliminin üzerinde olacaktýr. Kondenzatör seçilir iken aþaðýdaki formül gözönüne alýnmalýdýr. Un Uc p (1 ) 1% U = nominal þebeke gerilimi n U = kondenzatör gerilimi c U = V n p=% U =,1VSeçilen kondenzatörün gerilim dayamýný V'un üzerinde olmalýdýr. c Reaktör Faktörü: Reaktörün reaktansý X L ile kondenzatörün reaktansý XC arasýndaki oran. XL p 1% XC Reaktör faktörü reaktör ve kondenzatör arasýndaki rezonans frekansýný belirler. Bu deðer reaktörün kondenzatörün önündeki týkaç özelliðini belirler. Seri Rezonans Frekansý : Kataloðumuzdaki reaktörler aþaðýda belirtilen standart rezonans frekanslarý deðerlerindediler. REAKTÖR FAKTÖRÜ 5,6% % REZONANS FREKANSI 5 Hz. için 1 Hz. 189 Hz. KONDENZATÖR GÝRÝÞÝNDEKÝ GERÝLÝM DEÐERÝ V V 1% 1 Hz. Nominal Güç : Nominal gerilim de tüm L-C devresinin toplam gücünü belirtir. Nominal Akým: Nominal gerilim ve frekansta akýmýn efektif deðeri. ( seri baðlý kondenzatörün neden olduðu), harmonik bozulma, anahtarlama tranziyentleri ve sýða toleranslarý hariçtir. 65 V

6 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ I doð Maksimum Akým Deðeri ve Doðrusallýðý: Reaktörün endüktans deðerinin deðiþmediði maksimum akým deðeri. Bir reaktörün ayar edildiði ayar frekansýnýn aðýr koþullarda da saðlayabilmesi için doðrusallýðýn yüksek olmasý gereklidir.!i doð deðerinin aþýlmasý rezonans olayýna sebep olabilir. Çalýþma Koþullarý: Reaktörün saðlýklý çalýþabilmesi için önerdiðimiz sýcaklýk sýnýfý T dýr. DIN EN 69/IEC 9-1 standardýna göre ortam sýcaklýðý -5 T C, Ö saat 5 C ortam H Termostat: Ýmalat sýrasýnda her reaktörün orta fazýnýn içerisine termostat monte edilir. Uçlarý klemense baðlanýr. Reaktör ýsýsý 1 C'ye ulaþtýðý taktirde, termostat reaktörün devreden çýkmasýný saðlar. Normal koþullarda reaktör ýsýnmasý 1 C 'nin altýndadýr. Empregne: Bütün reaktörlerimiz vakum altýnda epoksi vernik ile empregne edilir ve fýrýnlanýr. Bu nedenden dolayý reaktörlerimiz sessiz ve titreþimsizdir. Yüksek izolasyon kabiliyetli ve uzun ömürlüdürler. Ýzolasyon: Reaktörlerimizin imalatýnda kullanýlan izolasyon malzemeleri asgari F (155 C) izolasyon sýnýfýný gerçekleþtirmektedirler. Buna raðmen ýsýnma 1 C 'nin altýndadýr. HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON KADEMESÝ SEÇÝM TABLOSU REAKTÖR FAKTÖRÜ % REAKTÖR GERÝLÝMÝ REAKTÖR GÜCÜ KONDANZATÖR GERÝLÝMÝ KONDANZATÖR GÜCÜ V kvar V kvar V kvar 55 V 1 Adet 5 kvar V 6 kvar 55 V 1 Adet 1 kvar V 1 kvar 55 V 1 Adet kvar V 15 kvar 55 V 1 Adet 5 kvar V 19 kvar 55 V Adet 1 kvar V 5 kvar 55 V Adet kvar V 1 kvar 55 V Adet 5 kvar V kvar 55 V Adet kvar V kvar 55 V Adet 5 kvar V 5 kvar 55 V Adet kvar V 6 kvar 55 V Adet 5 kvar V 5 kvar 8 V 1 Adet, kvar V 5 kvar 8 V Adet, kvar 5

7 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ H g G d D KODU REZONANS FREKANSI HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ SEÇÝM TABLOSU V, 5 Hz, Faz, % BOYUT GÜÇ AKIM ENDÜKTANS GENÝÞLÝK YÜKSEKLÝK DERÝNLÝK KÜTLESÝ Hz kvar A mh mm mm mm kg HFRC 189,5 1, HFRC ,6 8, HFRC , HFRC , HFRC ,5 18, HFRC ,6,5, HFRC 189 1, HFRC , HFRC , HFRC 189,5 5 1, HFRC 189 6, HFRC 189 6,6,8 6 1 HFRC , 6 16 HFRC ,

8 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ SEÇÝM TABLOSU V, 5 Hz, Faz, %5,6 KODU REZONANS FREKANSI GÜÇ AKIM ENDÜKTANS Hz kvar A mh HFRC5 1, 1,8 HFRC55 1 5,5,9 5,8 HFRC ,9 5, HFRC ,8,8 HFRC15 1 1, 1,8,9 HFRC ,, 1,99 HFRC15 1 1,6 1, HFRC5 1,6 5,5 1, HFRC65 1 6,9 1,15 HFRC5 1 1, 1, HFRC5 1,8 6,, HFRC ,6,66 HFRC ,6 HFRC ,5 9,5 HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ SEÇÝM TABLOSU V, 5 Hz, Faz, %1 KODU REZONANS FREKANSI GÜÇ AKIM ENDÜKTANS Hz kvar A mh HFRC1 1,9,5 HFRC61 1 6, 9, 1, HFRC11 1 1,5 19,5 6,11 HFRC11 1 1,,9 HFRC1 1 9,5 HFRC1 1, 8,,5 HFRC1 1,5 58,5, HFRC51 1 5,6,1 1,6 HFRC51 1 5,9 1,5 HFRC61 1 6,5 9, 1,

9 A. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON PANOSU Firmamýz elektrik yüklerinin oluþturduðu reaktif enerjiyi gidermek için her iþletmeye ve gücüne göre özel kompenzasyon panolarý üretmektedir. Harmonik içeren iþletmeler için harmonik filtre reaktörlü panomuzu öneriyoruz. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Röle Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Soðuma Koruma Boya : EN69-1, EN681-1 : V 69V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük kesici þalter NH : Kondenzatör kontaktörü : Mikro Ýþlemcili reaktif röle : MKPg tipi kondenzatör : T : Doðal (Fan Opsiyonel) : IP Dahili tip : RAL, Toz boya Konstrüksiyon: Modüler sistem Gövde ve iç montaj taþýyýcýlarý delikli profil cývata birleþtirmeli.ýskelet üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile seri ve üniversal yerleþim olanaðý, mm saç, RAL toz boyalý, Ýç montaj taþýyýcýlarý iþlendikten sonra galvaniz edilmiþ mm sac, Panolar ön cephesi tek kapaklý,arka ve yan kapaklarý havalandýrma için delikli saç ile. Bara pano üst bölümünde sýrasý ile aþaðýya doðru sigortalý þalter, kontaktör, kondenzatör. Böylece kondenzatörler en düþük çevre sýcaklýðýndaki en alt bölmededir. Elektromontaj: Tüm baðlantýlar esnek NYAF kablo ile sigorta amper deðerine uygun. Elektrolitik bakýr Ana baradan delik delmeden enerji alma. 8

10 A. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON PANOSU KOMPENZASYON PANOSU SEÇÝM TABLOSU BARA GERÝLÝMÝ: V, 5Hz, FAZ ÜRÜN KODU GERÝLÝM V FAZ TOPLAM KADEME KADEME GÜÇLERÝ kvar Adet kvar PANO BOYUTU G x Y x D cm YEDEK YER KP15 15 kvar 1 5kVar + 1kVar + kvar + x kvar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 1kVar + kvar + 8 x kvar 8 x x 6 KP8 8 kvar 1 kvar + 9 x kvar 8 x x 6 KP kvar 1 1 x kvar 8 x x 6 KP kvar 1 1,5kVar + 5kVar + 8 x 5kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 5kVar + 9 x 5kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 1 x 5kVar 8 x x 6 KP55 55 kvar 1 15kVar + kvar + 8 x 6kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 kvar + 9 x 6kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 1 1 x 6kVar 8 x x 6 KP66 66 kvar 1 kvar + kvar + 8 x 5kVar 8 x x 6 KP15 15 kvar 1 kvar + 9 x 5kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 1 1 x 5kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 9 9 x kvar 8 x x 6 1 KP5 5 kvar 9 9 x 5kVar 8 x x 6 1 KP5 5 kvar 9 9 x 6kVar 8 x x 6 1 KP65 65 kvar 9 9 x 5kVar 8 x x 6 1 KP kvar 8 8 x kvar 8 x x 6 KP kvar 8 8 x 5kVar 8 x x 6 KP8 8 kvar 8 8 x 6kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 8 8 x 5kVar 8 x x 6 KP8 8 kvar x kvar 8 x x 6 KP5 5 kvar x 5kVar 8 x x 6 KP kvar x 6kVar 8 x x 6 KP55 5 kvar x 5kVar 8 x x 6 KP kvar 6 6 x kvar 8 x x 6 KP kvar 6 6 x 5kVar 8 x x 6 KP6 6 kvar 6 6 x 6kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar 6 6 x 5kVar 8 x x 6 KP kvar 5 5 x kvar 8 x x 6 5 KP5 5 kvar 5 5 x 5kVar 8 x x 6 5 KP kvar 5 5 x 6kVar 8 x x 6 5 KP5 5 kvar 5 5 x 5kVar 8 x x 6 5 KP16 16 kvar x kvar 8 x x 6 6 KP kvar x 5kVar 8 x x 6 6 KP kvar x 6kVar 8 x x 6 6 KP kvar x 5kVar 8 x x 6 6 KP1 1 kvar x kvar 8 x x 6 KP15 15 kvar x 5kVar 8 x x 6 KP18 18 kvar x 6kVar 8 x x 6 KP5 5 kvar x 5kVar 8 x x 6 9

11 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU Reaktif enerji kompenzasyonunun geleneksel metodu kondenzatörleri sabit veya reaktif güç kontrol rölesi ile otomatik olarak þebeke barasýna direkt irtibatlamaktýr. Kondenzatörlerin þebekeye reaktörsüz baðlanmasý aþaðýdaki nedenlerden dolayý uygun deðildir. Tesiste doðrusal olmayan yükler tarafýndan üretilen harmonik akýmlarý var ise, sistemdeki kondenzatörler ile endüktif yüklerin rezonansa girmeleri ve besleme þalterlerinin belirsiz açma yapmalarý. Çok kýsa sürede kondenzatör ve ilgili teçhizatýn arýzalanmasý. Kondenzatör anahtarlamasýndan dolayý oluþan geçici ani olaylarda gerilim düþmelerinin ve diðer bozulmalarýn oluþmasý. 1

12 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRELÝ KOMPENZASYON PANOSU FAYDALARI Rezonans ihtimali ortadan kaldýrýr. Harmonik akýmlarýnýn artýþýný engeller. Kondenzatörlerin ve kontaktörlerin arýzalanmasýný önler. Bakým maliyeti azalýr ve kondenzatörlerin deðer kaybetmesinden dolayý reaktif ücret ödeme riskini ortadan kaldýrýr. Kondenzatörlerin ömrünü uzatýr. Daðýtým sisteminin beslenme þalterlerinin gereksiz açmalarý ile istenmeyen üretim durmalarýný engeller. Hesap edilmeyen enerji kayýplarýnýn ve aþýrý yük artýþlarýnýn önüne geçilir. Bakým masraflarý düþer. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Röle Reaktör Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Soðuma Koruma Boya : EN69-1, EN681-1 : V 69V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük kesici þalter NH : Kontaktör : Mikro Ýþlemcili reaktif röle : Harmonik filitre reaktörü : MKPg tipi kondenzatör : T : Doðal (Fan Opsiyonel) : IP, Dahili tip : RAL, Toz boya Elektromontaj: Tüm baðlantýlar esnek NYAF kablo ile sigorta amper deðerine uygun. Elektrolitik bakýr Ana baradan delik delmeden enerji alma. Konstrüksiyon: Modüler sistem Gövde ve iç montaj taþýyýcýlarý delikli profil cývata birleþtirmeli.ýskelet üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile seri ve üniversal yerleþim olanaðý, mm saç, RAL toz boyalý, Ýç montaj taþýyýcýlarý iþlendikten sonra galvaniz edilmiþ mm sac, reaktör taþýyýcýlarý mm saçtan Panolar ön cephesi tek kapaklý,arka ve yan kapaklarý havalandýrma için delikli saç ile. Bara pano üst bölümünde sýrasý ile aþaðýya doðru sigortalý þalter, kontaktör, reaktör ve kondenzatör. Böylece kondenzatörler en düþük çevre sýcaklýktaki en alt bölmededir 11

13 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRELÝ REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU SEÇÝM TABLOSU BARA GERÝLÝMÝ: V, 5Hz, FAZ ÜRÜN KODU HKP19 HKP1 HKP HKP5 HKP HKP1 HKP16 HKP18 HKP5 HKP5 HKP1 HKP HKP15 HKP15 HKP8 HKP1 HKP5 HKP6 HKP9 HKP1 HKP HKP1 HKP HKP9 HKP1 HKP1 HKP8 HKP18 HKP155 HKP186 HKP9 HKP1 V ETKEN DEÐER REAKTÖR FAKTÖRÜ 55 V KOND. GÜCÜ KADEME KADEME GÜÇLERÝ PANO BOYUTU G x Y x D kvar % kvar Adet kvar cm 19 kvar 1kVar kvar 5kVar kvar 1kVar 16kVar 18kVar 5kVar 5kVar 1kVar kvar 15kVar 15kVar 8kVar 1kVar 5kVar 6kVar 9kVar 1kVar kvar 1kVar kvar 9kVar 1kVar 1kVar 8kVar 18kVar 155kVar 186kVar 9kVar 1kVar 1 kvar 6kVar 8kVar kvar 8kVar kvar 6kVar kvar 6kVar kvar kvar kvar kvar kvar 1kVar 16kVar 1kVar 5kVar 5kVar 55kVar 6kVar 5kVar 5kVar 5kVar 5kVar 5kVar kvar 15kVar 5kVar kvar 15kVar kvar x 6,5kVar + 1 x 1,5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar 1 x 5kVar + 5 x 5kVar 6 x 5kVar 1 x 6,5kVar + 1 x 1,5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar 5 x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + 1 x 5kVar x 5kVar 1 x 5kVar + 1 x 5kVar 1 x 15kVar + x 1kVar + x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + x 6kVar 1 x 1kVar + 5 x 6kVar 6 x 6kVar 1 x 15kVar + x 1kVar + x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + x 6kVar 1 x 1kVar + x 6kVar 5 x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + x 6kVar x 6kVar 1 x 15kVar + 1 x 1kVar + 1 x 6kVar 1 x 1kVar + x 6kVar 1 x 6kVar 1 x 1kVar + 1 x 6kVar x 6kVar 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 8 x x 8 YEDEK YER

14 A. G. KOMPENZASYON TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU Firmamýz yüklerin çoðunlukta kaynak makineleri, vinçler, asansörler, ark ocaklarý, punta kaynak makineleri vs olduðu tesisler için tristör þalteri anahtarlamalý kompenzasyon panolarý imal etmektedir. Söz konusu panonun harmonik filtre reaktörlü panodan farký, anahtarlamýnýn tristör þalteri ile yapýlmasý ve reaktif rölesinin transistör çýkýþlý hýzlý röle olmasýdýr. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Röle Reaktör Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Soðuma Koruma Boya : EN69-1, EN681-1 : V V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük Kesici Þalter NH : Tristör Þalteri : Mikro Ýþlemcili, transistör çýkýþlý, hýzlý reaktif röle : Harmonik filitre reaktörü : MKPg tipi kondenzatör : T : Doðal (Fan Opsiyonel) : IP Dahili tip : RAL, Toz boya TASARIM AVANTAJI Tasarýmýmýzda tristör þalteri kondenzatörün üçgen baðlantýsý içerisinde deðildir. Dolayýsýyla kablaj son derece sade ve basittir. Standart üretim fazlý kondenzatörler kullanýlabilir, yedeði kolaylýkla her markadan temin edilebilir. Konstrüksiyon: Modüler sistem Gövde ve iç montaj taþýyýcýlarý delikli profil cývata birleþtirmeli.ýskelet üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile seri ve üniversal yerleþim olanaðý, mm saç, RAL toz boyalý, Ýç montaj taþýyýcýlarý iþlendikten sonra galvaniz edilmiþ mm sac, reaktör taþýyýcýlarý mm saçtan Panolar ön cephesi tek kapaklý,arka ve yan kapaklarý havalandýrma için delikli saç ile. Bara pano üst bölümünde sýrasý ile aþaðýya doðru sigortalý þalter, tristör þalteri, reaktör ve kondenzatör. Böylece kondenzatörler en düþük çevre sýcaklýktaki en alt bölmededir. Elektromontaj: Tüm baðlantýlar esnek NYAF kablo ile sigorta amper deðerine uygun. Elektrolitik bakýr Ana baradan delik delmeden enerji alma. Standart fazlý kondenzatörler kullanýldýðý için, kablajý son derece sade ve basittir. 1

15 A. G. KOMPENZASYON TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU TRÝSTÖR ÞALTERLÝ HARMONÝK FÝLTRELÝ KOMPENZASYON SEÇÝM TABLOSU BARA GERÝLÝMÝ: V, 5Hz, FAZ ÜRÜN KODU V ETKEN DEÐER TKP1 1kVar TKP188 TKP5 TKP5 TKP18 TKP15 TKP TKP88 TKP15 TKP15 TKP5 TKP1 REAKTÖR FAKTÖRÜ 55 V KOND. GÜCÜ KADEME KADEME GÜÇLERÝ PANO BOYUTU G x Y x D kvar % kvar Adet kvar cm 188kVar 5kVar 5kVar 18kVar 15kVar kvar 88kVar 15kVar 15kVar 5kVar 1kVar kvar kvar 6kVar kvar kvar 8kVar kvar 1kVar kvar kvar 1kVar 16kVar x6,5kVar+1x1,5kVar+1x5kVar+x5kVar 1 x 1,5kVar + x 5kVar + x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar 5 x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 1,5kVar + 1 x 5kVar + 1 x 5kVar 1 x 5kVar + x 5kVar x 5kVar 1 x 5kVar + 1 x 5kVar x 5kVar TRÝSTÖR ÞALTERÝ BAÐLANTI ÞEMASI 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 9 x x 8 YEDEK YER L1 x/v L L N A L L S1 S BLR-CM 1T L1 L C1 C 11V V A A N L L- L+ V/5Hz L1 C1 L C 1

16 A. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON MODULÜ Tesis harmonik oluþturan yükler içeriyorsa harmonik filtreli kompenzasyon sistemine ihtiyacý vardýr. AG filtreli kompenzasyon panolarýnýn imalatýný kolaylaþtýrmak için filtreli kompenzasyon modülleri hazýrlamaktayýz. Kompenzasyon modülü bir kademe için sigorta, kondenzatör kontaktörü, harmonik filtre reaktörü ve kondenzatörü komple kablajý yapýlmýþ olarak kapsamaktadýr. Modülde ayný zamanda bara parçalarý bulunduðundan, ayrýca bara tesisine ve baradan sigortaya kablaj yapýlmasýna ihtiyaç yoktur. Bara üzerine monte edilen NH sigorta gruplarý veya sigortalý yük þalterleri kullanmaktayýz. GENEL TEKNÝK VERÝLER Nominal Gerilim Nominal Güç Nominal Frekans Koruma Anahtarlama Reaktör Kondansatör Sýcaklýk Sýnýfý Koruma Tasarým Bakýr bara kesiti : V 69V : Tablolara bakýnýz : 5Hz : Yük Kesici Þalter NH, Baraya monte edilen tipte : Kontaktör : Harmonik filitre reaktörü : MKPg tipi kondenzatör : T : IP Dahili tip : Sýcak daldýrma galvaniz mm saç üzerine montaj : x5mm Cu, x1mm Cu HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPEZASYON MODÜLÜ SEÇÝM TABLOSU ÜRÜN KODU MOD16 MOD11 MOD115 MOD15 MOD11 MOD16 MOD15 MOD16 MOD18 MOD1 MOD MOD5 V ETKEN DEÐER kvar 6,5kVar 1,5kVar 15kVar 5kVar 1kVar 6kVar 5kVar 6kVar 6,5kVar+ 1,5kVar x1,5kvar 1,5kVar+5kVar x5kvar REAKTÖR FAKTÖRÜ % 55 V KOND. GÜCÜ kvar 1kVar kvar 5kVar kvar 5kVar 5kVar 8kVar 1kVar kvar kvar 6kVar 8kVar MODUL BOYUTU G x Y x D cm 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 5 x 18 x 9 x 18 x 9 x 18 x 9 x 18 x 9 x 18 x 15

17 ENDÜKTÝF KOMPENZASYON ENDÜKTÝF YÜK REAKTÖRLERÝ Endüktif yük ihtiyacý olan yerlerde kullanýlýr. Kablolarýn oluþturduðu kapasitif yükü gidermek ve bu nedenden kaynaklanan reaktif enerji bedelinin ödenmemesi için Ürünleri test etmek için endüktif akýmlara ihtiyaç olan test düzeneklerinde GENEL TEKNÝK VERÝLER V, 5 Hz, 1 Faz Standartlar : EN , EN689 CE Conformity : Avrupa Direktifleri saðlanmaktadýr. Nominal Gerilim : 1V Nominal Güç :,8kVar.5kVar Nominal Frekans : 5Hz Faz sayýsý : Reaktör Faktörü : %1 Endüktivite Toleransý : %5 Koruma Sýnýfý : IP Ýzolasyon (Sarým-Nüve) : kv Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155 C Vernik : Epoksi vernik ile vakumda empregne Soðuma : Doðal T Ortam Sýcaklýðý : C Nem : %95 Yükseklik : 1m Tasarým : faz, düþük kayýplý silisli saç nüveli, hava aralýklý, yýldýz baðlý Sarým Malzemesi : Bakýr, Alüminyum Terminal : Klemens, babuç, bakýr bara V, 5 Hz, Faz KODU GERÝLÝM FAZ GÜCÜ AKIM ENDÜKTANS KODU GERÝLÝM FAZ GÜCÜ AKIM ENDÜKTANS EYR-1N1-M V 1 FAZ 1,1 kvar 5 A 1 mh EYR-N8-T V FAZ,8 kvar 5 A 66 mh EYR-N-M V 1 FAZ, kvar 1 A mh EYR-1-T V FAZ 1 kvar 1,5 A 5 mh EYR-5N5-M V 1 FAZ 5,5 kvar 5 A 8 mh EYR--T V FAZ kvar,9 A 5 mh EYR-5-T V 1 FAZ 5 kvar 6,5 A,8 mh EYR-N5-T V FAZ,5 kvar,61 A mh EYR-5-T V FAZ 5 kvar, A 11 mh Hava nüveli A.G. ve O.G. indüktif yük reaktörleri de üretmekteyiz. EYR-1-T EYR-1N5-T EYR-15-T V V V FAZ FAZ FAZ 1 kvar 1,5 kvar 15 kvar 1,5 A 18 A 1, A 5,9 mh,8 mh mh EYR--T V FAZ kvar 9 A 5 mh EYR-5-T V FAZ 5 kvar 6, A mh EYR--T V FAZ kvar,5 A 1 mh EYR-5-T V FAZ 5 kvar 5,58 A 1,55 mh EYR--T V FAZ kvar 5,8 A 1, mh 16 EYR-5-T V FAZ 5 kvar A 1 mh

18 ÖZEL TASARIMLAR VÝNÇ MANYETÝK BESLEME PANOSU Çelik fabrikalarýnda tavan vinçlerinde mamul, yarý mamul ve hurdanýn kaldýrma ve taþýnmasýnda manyetiklerin beslemesinde kullanýlýrlar. Enerji kesilmesine karþý akü beslemesi vardýr. 1

19 O. G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRÜ Akým ve gerilim harmonikleri, daðýtým þebekelerinin karþýlaþacaðý tehlikeli bir oluþumdur. Akým dalga þeklinin bozulmasý baralarda akan rms akýmýnýn yükselmesinin yaný sýra, kompenzasyon sistemi ile þebeke arasýnda rezonans oluþmasýna neden olur. Bu tür durumlarý önlemek için harmoniklerin varolduðu tesisler harmonik filtre reaktörlü kompenzasyon sistemleri ile donatýlmalýdýr. Firmamýz sipariþiniz üzerine birçok deðerde hava nüveli özel OG reaktörü üretmektedir. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar : EN689 Tasarým : Hava Nüveli Kuru tip Dahili / Harici Koruma Sýnýfý : IP Nominal Gerilim : 6,kV 6kV Nominal Akým : A 5A Nominal Frekans : 5Hz Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155C sýnýfý, vakum empregne Isýnma : max 1 C Soðuma : Doðal Ortam sýcaklýðý : C Faz sayýsý : 1 Fazlý (Ýsteðe uygun üst üste veya yan yana montaj imkaný) Endüktivite Toleransý : ± % Sarým Malzemesi : Alüminyum, Bakýr Terminal : Alüminyum bara, Bakýr bara 18 Ýstenen empedans ve yüksek akým deðerlerinde üretim yapýlýr.

20 O. G. KOMPENZASYON AKIM SINIRLAMA REAKTÖRÜ Bir kondenzatör bataryasý anahtarlanýrken, þalter kapama akýmý çok yüksektir hatta sistem kýsa devre akýmý seviyesine yaklaþabilir. Bir akým sýnýrlama reaktörü baðlanarak þalter kapama akýmý güvenli bir seviyeye çekilir. Böylece kesici ve besleme üniteleri korunmuþ olur. Firmamýz sipariþiniz üzerine birçok deðerde hava nüveli özel OG reaktörü üretmektedir. GENEL TEKNÝK VERÝLER Standartlar : EN689 Tasarým : Hava Nüveli Kuru tip Dahili / Harici Koruma Sýnýfý : IP Nominal Gerilim : 6,kV 6kV Nominal Akým : A 1A Nominal Frekans : 5Hz Ýzolasyon sýnýfý : F sýnýfý 155C sýnýfý, vakum empregne Isýnma : max 1 C Soðuma : Doðal Ortam sýcaklýðý : C Faz sayýsý : 1 Fazlý (Ýsteðe uygun üst üste veya yan yana montaj imkaný) Endüktivite Toleransý : + % Sarým Malzemesi : Alüminyum, Bakýr Terminal : Alüminyum bara, Bakýr bara O.G. AKIM SINIRLAMA REAKTÖRÜ KODU GERÝLÝM AKIM ENDÜKTANS kv A µh ASR... 6,...6 ASR... 6,...6 ASR...5 6, ASR...6 6, ASR...8 6, ASR...1 6, ASR...1 6, ASR , ASR , ASR... 6, ASR...5 6, ASR... 6,...6 Ýstenen empedans ve yüksek akým deðerlerinde üretim yapýlýr. 19

21 O. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON PANOSU Firmamýz OG motorlarýn ve transformatörlerin reaktif gücünü karþýlamak üzere devreye beraber girecek olan kompenzasyon panolarýný üretmektedir. Yýldýz noktasý akým veya basýnç þalteri korumalýdýrlar. Sabit veya otomatik olarak tasarlanabilirler. GENEL TEKNÝK VERÝLER Tasarým Nominal Gerilim Nominal Frekans Soðuma Ortam sýcaklýðý Koruma Boya Konstrüksiyon : Dahili / Harici : 6,kV 6kV : 5Hz : Doðal : C : IP Dahili tipi : RAL, Toz boya : mm galvanizlenmiþ saç

22 O. G. KOMPENZASYON KOMPENZASYON BANKI Firmamýz, reaktif güç ihtiyacý yüksek olan OG þebeke kompenzasyonlarýný kondenzatörleri yýldýz sistemde ve bank konstrüksiyonu þeklinde imal etmektedir. Yýldýz noktasý akým korumalýdýrlar. Sabit veya otomatik olarak tasarlanabilirler. GENEL TEKNÝK VERÝLER Tasarým Koruma Sýnýfý Nominal Gerilim Nominal Frekans Soðuma Ortam sýcaklýðý Konstrüksiyon : Dahili / Harici : IP : 6,kV 6kV : 5Hz : Doðal : C : mm galvanizlenmiþ saç, cývata birleþtirmeli 1

23 HIZ KONTROL CÝHAZI AKSESUARLARI GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ Giriþ koruma endüktans reaktörleri þebekedeki bozulmalarý özellikle de gerilim sivrilerini emerek cihazlarýn daha uzun ömürlü olmasýna yardýmcý olur. Aksi taktirde tesisteki çeviriciler, hýz kontrol cihazlarý ve diðer hassas cihazlar zarar görecek veya çalýþamaz duruma geleceklerdir. Bu nedenle firmamýz tesislerde çeviriciler ve sürücüler tarafýndan üretilen harmonikleri azaltan; çevirici ve sürücü uygulamalarýndan kaynaklanan problemlerin modern teknolojik çözümü olan giriþ koruma endüktans bobinlerini üretmektedir. Ayný zamanda doðru akým tahrik sistemlerinde komutasyon reaktörü olarak kullanýlýrlar, tristörleri korurlar, harmonik akýmlarý azaltýrlar. GENEL TEKNÝK VERÝLER Giriþ Koruma Endüktans Bobini hýz kontrol cihazý giriþine baðlandýðýnda: Harmonik bozulmayý azaltýr. Gerilim darbelerini ve dalgalanmalarýný absorbe eder Gerilim çentiklerini azaltýr. Toplam güç katsayýsýný geliþtirir. Hýz kontrol cihazlarýnýn ömrünü uzatýr. Standartlar : EN , EN689 CE Conformity : Avrupa Direktifleri saðlanmaktadýr. Nominal Gerilim : V...V...6V...1V Nominal Akým : A...A Nominal Güç :,kw...1kw Nominal Frekans : 5Hz Faz Sayýsý : 1 - Empedans : % veya istenen Endüktivite Toleransý : %5 Termik Dayaným : 1,15In Devamlý Doðrusallýk : 1,In üstü Koruma Sýnýfý : IP Ýzolasyon Sýnýfý o : F sýnýfý 155 C Vernik o : H sýnýfý 18 C polyester vernik vakumda empregne Soðuma : Doðal T Ortam Sýcaklýðý o : C Nem : %95 Yükseklik : 1m Tasarým : faz düþük kayýplý silisli saç nüveli, hava aralýklý Sarým Malzemesi : Bakýr,Alüminyum Terminal : Klemens, babuç, bakýr bara

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ TANIMLAR ve SEÇİM KRİTERLERİ SEÇİM TABLOSU Tesisler yük itibari ile büyük oranda değişken hız kontrol cihazları ve/veya diğer harmonik oluşturan yükler içeriyorsa tesis harmonik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4-7 8-11 12-15 16-19 20 22-23 24-25 26-27 28-31 32-33 34 35 36-37 38-39 40 40 41

İÇİNDEKİLER 4-7 8-11 12-15 16-19 20 22-23 24-25 26-27 28-31 32-33 34 35 36-37 38-39 40 40 41 İÇİNDEKİLER ERGUN ELEKTRİK FİRMA TANITIMI ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ A.G. KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ KOMPANZASYON PANOLARI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOLARI TRİSTÖR ŞALTERLİ HARMONİK

Detaylı

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON İÇİNDEKİLER ERGUN ELEKTRİK FİRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FİRMA TANITIMLARI A.G. KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ KOMPANZASYON PANOLARI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOLARI TRİSTÖR ŞALTERLİ

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların

Detaylı

Güvenilir Çözüm Ortağınız

Güvenilir Çözüm Ortağınız Güvenilir Çözüm Ortağınız KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 02 ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ INDEX 06 ALÇAK GERİLİM HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ 08 ALÇAK GERİLİM TRİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA MODÜLLERİ ALÇAK

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152 SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152 Alçak Gerilim KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Pano Tipleri Genel Görünüþleri Kýzaklý Sabit L1-Panosu Kýzaklý 3 WN ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD yapısı CLMD kondansatör belirli sayıdaki dielektrik metalize polipropilen film bobinlerinden

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

HARMONİK FİLTRELER. Nominal Gerilim (V) 230 / 400 Nominal Güç (kvar) 0,5-100 Nominal Frekans (Hz) 50

HARMONİK FİLTRELER. Nominal Gerilim (V) 230 / 400 Nominal Güç (kvar) 0,5-100 Nominal Frekans (Hz) 50 HARMONİK FİLTRELER Normal şartlarda şebeke geriliminin sinüs formunda olması istenir ancak çeşitli nedenlerle şebeke gerilimi sinüs formundan uzaklaşır ve harmonik adı verilen yüksek frekanslı bileşenler

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond Alçak gerilim Güç Kondansatörleri Alçak gerilim Güç Kondansatörleri İçindekiler Teknik Özellikler...241 Genel Bilgiler...241 Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri...242 Kurulum ve Kullanım...242

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA

ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA Reaktif güç ihtiyacı temel olarak iki kaynaktan sağlanır: Kondansatörler, Senkron generatörler. Kondansatörler yapılış, boyut, kullanım kolaylığı, temin edilebilirlik ve kumanda

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

MONOFAZE TRANSFORMATÖRLER

MONOFAZE TRANSFORMATÖRLER TRANSFORMATÖRLER MONOFAZE TRANSFORMATÖRLER EMNİYET İZOLASYON TİPİ TRANSFORMATÖRLER Genel kullanıma yönelik olarak tasarlanan emniyet-izolasyon tipi transformatörler, endüstride voltaj dönüşümüne veya izolasyonuna

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225 A KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 6039-2 T s E ME 0 ISO 9001 1001 www.eae.com.tr Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 322 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks: 0 (212) 886 2

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

an Aktif Group Company

an Aktif Group Company an ktif Group Company Orta gerilim Hücreleri, nahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlası için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı ktif markasıdır. Kompanzasyon, Harmonik Filtre, Direnç, İzole

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler. E-LINETBS-TBE Ýletkenlerin kesintisiz devam ettiði seri TBS Ýletkenlerin kolay eklenerek devam ettiði seri TBE 4-5 Ýletkene uygun üniversal yapý Kaset formunda devamlý bakýr iletkenler Akým kapasiteleri

Detaylı

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü 66 Serisi - Güç Röleleri 30 A Özellikler 66.22 66.82 2 Kutuplu geniş (DPDT) 30 A Güç Rölesi 66.22 PCB bağlantıları & montaj 66.82 Faston 250 bağlantıları - Flanş montaj EN 60335-1 e göre bobin ve kontak

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

1..ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR (TÜP) TİP GÜÇ KONDANSATÖRLERİ..2 2..PPM / MKP TEKNOLOJİSİ...2 3..ÇALIŞMA KOŞULLARI.2 3.1. VOLTAJ 2 3.2.ORTAM SICAKLIĞI.

1..ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR (TÜP) TİP GÜÇ KONDANSATÖRLERİ..2 2..PPM / MKP TEKNOLOJİSİ...2 3..ÇALIŞMA KOŞULLARI.2 3.1. VOLTAJ 2 3.2.ORTAM SICAKLIĞI. İÇERİK 1..ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR (TÜP) TİP GÜÇ KONDANSATÖRLERİ..2 2..PPM / MKP TEKNOLOJİSİ...2 3..ÇALIŞMA KOŞULLARI.2 3.1. VOLTAJ 2 3.2.ORTAM SICAKLIĞI. 3 3.3. MONTAJ...4 3.4. KONDANSATÖRLERİN DEŞARJI..4

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ALİMİNYUM FRENLEME DİRENÇLERİ.. 1 SAC DİRENÇLER. 5 LAMİNA TİP TEL SARIMLI DİRENÇLER. 6 BORU TİP TEL SARIMLI FRENLEME DİRENÇLERİ 7 REOSTALAR...

ALİMİNYUM FRENLEME DİRENÇLERİ.. 1 SAC DİRENÇLER. 5 LAMİNA TİP TEL SARIMLI DİRENÇLER. 6 BORU TİP TEL SARIMLI FRENLEME DİRENÇLERİ 7 REOSTALAR... İÇİNDEKİLER: ALİMİNYUM FRENLEME DİRENÇLERİ.. 1 SAC DİRENÇLER. 5 LAMİNA TİP TEL SARIMLI DİRENÇLER. 6 BORU TİP TEL SARIMLI FRENLEME DİRENÇLERİ 7 REOSTALAR.... 8 EMC (ŞEBEKE) FİLİTRELERİ.. 9 GİRİŞ-ÇIKIŞ KORUMA

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı