SAHÎH KURBAN FIKHI. Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHÎH KURBAN FIKHI. Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle"

Transkript

1

2 ع ذ س ت غ ف س ي س ت ع ذ د إ ان ذ د ل ل ئب د ي ش سي أ ع بن ب ي ث ب ل ل س ز أ ف س ب ي د ف ال ي ض م ن ي ي ض ه م ف ال ب د ي ن ي أ ش د أ ال إ ن إ ال د د ال ش س يك ن... أ ي ب ث ع د : أ ش د أ ي ذ د ا ع ج د ز س ن

3 SAHÎH KURBAN FIKHI Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O na sığınırız. O nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O nun kulu ve Rasûlüdür Bundan sonra: Kurban ibâdeti Allâh Azze ve Celle nin bizler için teşrî buyurduğu çok önemli bir ibâdettir. Bu öyle bir ibâdettir ki, kulun Allâh Azze ve Celle ye karşı hürmet ve tazimini son noktada ifâde ettiği amellerin en başlarında gelmektedir.

4 4 Kurban kesmek kulun Rabbine karşı maddî ve manevî, amelî ve itikâdî olarak boğun eğişini O nun yolunda kan akıtarak göstermesidir. Böylesine önemli bir ibâdeti yerine getiren kimselerin ecirleri de elbette ki büyük olacaktır. Kesilen kurbanın kılları âdetince sevâb verilmesi ve kurban kanının daha yere düşmeden günahların silinmesi gibi birçok hayrı elde etmeğe vesiledir. Rabbimiz Allâh Subhânehu ve Teâlâ, bu ibâdeti hayatımız boyunca kabul edeceği bir şekilde yerine getirebilmeyi bizlere nasib etsin. Allâhumme Âmîn. Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh tandır h./2015m.

5 KURBANIN TARİFİ: Kurban kelimesinin aslı Arabça da k-r-b kökünden türemiş olup, sözlükte yaklaşmak demektir. Istılâhta ise: Kurban, kurban günlerinde Allâh u Teâlâ ya yaklaşmak niyetiyle kesilen belirli hayvanların ismidir. KURBANIN MEŞRULUĞU: Kurban kesmenin meşrûiyeti Kitâb, Sünnet ve icmâ ile sâbittir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: ل س ب ك و ا ح س ٢ ف ص ل Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. [el-kevser: 108/2] و ال ب د ى ج ع ل اه ا ل ك ن ه ي ش ع ائ س ا لله ٦٣ Kurbanlık develeri de size Allâh ın şeârinden kıldık. [el-hacc: 22/36] Enes radîyallâhu anh dan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

6 6 ع ه ي أ س ز ض ي ع ص ه ان ج ي»ض ذ ق ب ل: ع س ه ى ص ف بد ب ث ك ج ش ي ي س ي أ ي ه ذ ي ف سأ ي ت س ف ر ث ذ ب ث ي د «ي ك ج ب اض ع ع ه ق د ي Nebî sallallâhu ve sellem, alacalı, beyaz tüylü iki koç kurban etti. Ben onun bir ayağını hayvanın böğrünün üzerine koyduğunu, besmele çekip tekbir getirdiğini ve o ikisini bizzat eliyle kestiğini gördüm. [Buhârî (5566); Müslim (1966) ] Berâ bin Âzib radîyallâhu anh dan rivayet edildiğine ص ه ص ه ي ع göre, Rasûlullâh sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: ان ج سا ء ث ض ي ع بش ة ز : ع ه ي س ه ى ث ى س ج ع»إ ف ذ س ي أ ل ه ف ع ي ب ف ق د ج د أ ع ث أ ص بة ف ي ق ب ل: ي ي ب س ت ب«ق بل ر ا ان ج ي أ

7 7 Bu (kurban bayramı) günümüzde ilk yapmaya başlayacağımız iş, namaz kılarız, sonra (evlerimize) döner ve kurbanlarımızı keseriz. Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur. [Buhârî (5545); Müslim (6966) ] İcmâya gelince, ümmetin tüm söz sâhibi imâmları kurbanın meşruluğunda ittifak etmişler hiçbirinden buna muhâlif bir şey naklolunmamıştır. Binaenaleyh kurban kesmek İslâm Dîni nden olan meşru ve meşhur bir ibâdet çeşididir. Bu sebeble İslâm dîninden olduğu sâbit olan bu ibâdeti inkâr etmek, gericilik ve katlıyam gibi aşağılayıcı sözlerle hakaret etmek kişiyi icmâ ile dînden çıkaran küfürdür. KURBANIN FAZİLETİ: Kurban kesmek çok büyük ve sevâblı bir ameldir. Nitekim Âişe radîyallâhu anhâ dan rivâyet edildiğine göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

8 8 س ه ى ق بل : ع ع بئ ش خ ز ض ي ع ب أ ان ج ي صه ع ه ي»ي ب ع م اث آد و ي و ان ذ س ع ال أ د ت إ ن ا ل ل ب ث ق س خ بي و ان ق ي أ ت ي إ ن ي ي ع ص ج م ي ساق خ د و أ ظ ال ف ب أ ش ع بز ب إ اند و ن ي ق ع ي ا ل ل ع ص ج م ث ك ب ف سب» ق ع ع ه ا ل ا ز ض ف ط يج ث ب ق ج م أ ي Âdemoğlu Kurban bayramı günü kan akıtmaktan fazla Allâh (Azze ve Celle) katında sevimli hiç bir amel işlememiştir. Şüphesiz o (kesilen kurban), kıyâmet günü boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Şüphesiz kurbanın kanı da yere düşmeden önce, Allâh (Azze ve Celle) katında kabul olunur. Artık (sevabı böyle olunca), gönülleriniz kurban (kesmek sebebi) ile (sıkıntılı değil) hoş olsun. [Tirmizî (1493); İbn Mâce (3626) ] Bu ve benzeri hadîs-i şerîflerde ifâde edildiği üzere, kurban günlerinde Allâh için kan akıtmak, kulun Rabbine

9 9 karşı yapabileceği en büyük amellerdendir. Her kılı için sâhibine sevâb vardır. Kesilen kurbanın kanı daha yere düşmeden sâhibinin derecesi Rabbi katında yükseltildikçe yükseltilir. Günahları bağışlanır. Cehennem ateşine karşı koruyucu olur. KURBANIN HÜKMÜ: Kurban kesmenin hükmü, sünnet-i müekkededir. Bu görüş, cumhur ulemanın görüşü olup, Ebû Bekr, Ömer bin Hattâb ve İbn Ömer gibi sahâbelerden, İmâm Saîd bin Müseyyeb, İmâm Alkame, İmâm Esved, İmâm Atâ, İmâm Mâlik, İmâm Şâfiî, İmâm Ahmed, İmâm İshâk, İmâm Dâvûd ve İmâm Ebû Sevr ve Hanefîlerden İmâm Muhammed ile İmâm Yûsuf gibi bazı imâmlarından nakledilmiştir. İmâm Ebû Hanîfe, İmâm Evzâî ve İmâm en-nehâî gibi bazı imâmlar kurban kesmenin vâcib olduğu görüşündedirler. Kurban kesmenin sünnet-i müekkede olmasının delîli şöyledir: Ummu Seleme radîyallâhu anhâ dan rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur:

10 10 ع ه ي ص ه ا د ك ى أ أ ز أ د د ان ج ي ع ب أ ال ل ذ ي ان ذ ج خ أ ظ ف بز «أ و ع ق بل : خ ز ض س ه ي»إ ذ ا ز ف ه ي س ك أ ي ت ى ش ع س ع س ه ى ي ض ذ ي Zilhicce hilâlini gördüğünüz vakit sizden biriniz kurban kesmek isterse, saçlarını ve tırnaklarını kesmesin. [Müslim (1977); Ebû Dâvûd (2796) ] Hadîsi şerîfte sizden biriniz kurban kesmek isterse buyrularak kurban kesmek ihtiyara/isteğe bırakılmıştır. İsteğe bırakmak vâcib kılmaya aykırı olduğundan kurban kesmenin vâcib değil de sünnet olduğu açık ortaya çıkmaktadır. Muhammed bin Sirin rahîmehullâh şöyle demiştir: Ben, kurban bayramında kesilen kurbanlar vâcib midir? diye İbn Ömer radîyallâhu anh a sordum. İbn Ömer: Rasûlullâh sallallâhu ve sellem kurban bayramında kurban kesti. Ondan sonra Müslümanlar kestiler ve sünnet kurban kesmekle cereyan etti dedi. [İbn Mâce: 2/644 (3624)]

11 11 Bununla birlikte imkânı olduğu halde kurban kesmeyi terk etmek mekruhtur. Nitekim Ebû Hureyre radîyallâhu anh dan rivâyet edildiğine göre, Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: ع ه ي أ ث ي ع ع ق ب ل: ق بل ي ض سح ز س ي خ ك ب س ع ي ض خ ان ج ي ص ه ن ن ى ي ق س ث ف ال «ي : س ه ى ي ص ال ب» İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın. [İbn Mâce (3623); Ahmed (8273) Bu hadîs hakkında Zevâid de şöyle denilmiştir: Bu hadîsin senedinde Abdullâh bin Ayyaş bulunur. Müslim bunun rivâyetlerini almış ise de ancak mütâba ve şevâhid kısmındaki -yâni başka râvîlerle teyid edilmiş kısımdaki- rivâyetlerini almış, diğerlerini almamıştır. Ebû Dâvûd ve Nesâî bu râvînin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ebû Hatim ise bunun çok doğru olduğunu söylemiştir. İbn Yûnus ise onun hadîslerinin münker olduğunu söylemiştir. İbn Hibbân ise onu sıka, yâni güvenilir râviller arasında anmıştır. Ayrıca hadîsin Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem e ref ile Ebû Hureyre radîyallâhu anha mevkuf olması da ihtilaflıdır.]

12 12 Binaenaleyh gücü yetenler için bayram günlerinde kurban kesmek, terk edilmemesi gerekli olan bir sünnettir. Ancak kişi kurban kesmeyi kendisi üzerine nezreder ise o zaman vâcib olur. Terk etmesi câiz olmaz. Eğer ki terk ederse günâhkar olur. KURBANIN MÜKELLEF İLE İLGİLİ ŞARTLARI: Kurbanın mükellef ile ilgili üç şartı vardır. Bunlar: 1-2. Akıllı ve Bâliğ Olmak: Kurban kesmenin mükellef ile ilgili birinci ve ikinci şartı, kurban kesecek kimsenin akıllı ve bâliğ olmasıdır. Nitekim Enes radîyallâhu anh dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ع ه ي ع ه ي ز ض ي ع ع ع ق ب ل : ق بل ز س ل ا ل ل ث ال ث خ: ع د ت ان بئ ى ص ه ق ظ ي ست ي ان ق ه ى ف ع :»ز س ه ى د ت ق م» د ت ان ج ي ع ع انص ي ذ ت ه ى ج ي ع

13 13 Üç kişiden kalem (dînî sorumluluk) kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğa (ergenlik çağına) erişinceye kadar çocuktan, aklî dengesi yerine gelinceye kadar deliden. [Ebû Dâvûd (4403); Tirmizî (6423) ] İfâde edildiği üzere akıllı ve bâliğ olmayan kimseler dînen mükellef değildirler. Bu sebeble kurban kesmeleri de gerekmez. 3. Kurban Kesmeye Güç Yetirmek: Kurbanın mükellef ile ilgili üçüncü şartı, kurban kesecek kimsede bu ibâdeti yerine getirecek kadar mâlî gücün bulunmasıdır. Zîrâ güç yetirilemeyen bir şeyle sorumlu tutmak muhâldir. Nitekim Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: ل ي ك ل ف ا لله س اا ا ل و ع ع ا ا ٢٨٣ Allâh hiç bir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. [el-bakara: 2/286]

14 14 Güç yetirmenin ölçüsü ise, kişinin kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kimselerin ihtiyacından fazla olarak kurbanın kıymetine kurban bayramının birinci günü veya teşrik günlerinde mâlik olmasıdır. Buna mâlik olan kimsenin kurban kesmesi sünnettir. KURBANIN SIHHATİNİN ŞARTLARI: Kurban kesmenin sıhhatinin yani geçerli olmasının dört şartı vardır. Bunlar: 1. Müslüman Olmak: Kurban kesmenin sıhhatinin yani kesilen kurbanın sâhibinden kabul edilmesinin birinci şartı Müslüman olmaktır. Nitekim Allâh Azze ve Celle, şöyle buyurmaktadır: ه ي ع و ل ص ال ح ا ه ي ذ ك س ا و ا هثى و ه و ه ؤ ه ي ف ل ح ي ي ه ح هيوة ط ي ب ت و ل ج ص ي ا ن ا ج س ه ن ب ا ح ا ي ه ا ك ا وا ي ع و ل وى ٧٩

15 15 Erkek veya kadın, her kim mü min olarak sâlih bir amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. [en-nahl: 16/97] و ه ي ي ك س س ب ا ل يو اى ف ق د ح ب ط ع و ل ه و ه و ف ي ا ل هخ س ة ه ي ال خ اع س يي ٥ Kim îmânı inkâr ederse amelleri boşa gitmiştir ve o, âhirette hüsrana uğrayanlardandır. [el-mâide: 5/5] Anlaşıldığı üzere Müslüman olmayan bir kimsenin yaptığı kurban ve namaz gibi ibâdet cinsinden olan ameller kendisinden asla kabul edilmez. 2. Niyet Etmek: Kurban kesmenin sıhhatinin ikinci şartı niyet etmektir. Zîrâ niyetsiz yapılan ameller makbul değildir. Sıhhat ve sevâb ancak niyet ile sâbit olur. Nitekim Ömer radîyallâhu anh dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

16 16 ع ه ي ع ع س ز ض ي ع ي بد» :»إ ب ا ل ع ب ل ث بن س ه ى ق ب ل : ق بل ز س ل ا ل ل ص ه (6907) ] Ameller ancak niyetlere göredir. [Buhârî (1); Müslim İfâde edildiği üzere niyet etmek, kurbanın sıhhat şartıdır. Bu sebeble kurban sâhibinin kastı, -kurbanı bizzat kendi kessin yahut vekiline kestirsin- Allâh u Teâlâ ya yaklaşmak ona itaat ve ibâdet etmek olmalıdır. Aksi halde kesilen hayvanlar kurban yerine geçmez. Kurban sâhibi bundan ecir alamaz. 3. Vaktinde Kesmek: Kurban kesmenin sıhhatinin üçüncü şartı, kurbanın, dînen belirlenen vakitte kesilmesidir. Bu vakit ise, bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlar, teşrik günlerinin son günü olan Zilhicce ayının on üçüncü gününün güneş batımında son bulur. Böylelikle kurban kesme süresi dört gün olur. Yani, bayramın birinci günü

17 17 bayram namazından sonra başlar. Sonraki üçüncü günün güneşinin batışıyla biter. Her kim, bayram namazından önce veya Zilhicce ayının onüçüncü gününün güneş batımından sonra kurbanını keserse, kurbanı sahîh olmaz. Berâ bin Âzib radîyallâhu anh dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: ص ه ان ج سا ء ع ع ه ي ث ض ي ع بش ة ز ج د أ ي ب أ ل»إ ع ف ي ث ق ب ل: ي ي ب ق بل ر ا ان ج ي أ : س ه ى ث ى ص ه ي س ج ع ى ن ذ ف ذ س ي ق د ي ه ف ع ل ه ف ق د أ ص بة ن ي س ي س ت ب ي ي ك ف ي ش ذ ث خ ان س ء» ق ج م ف إ ب Bu günümüzde ilk yapmaya başlayacağımız iş, namaz kılarız, sonra (evlerimize) döner ve kurbanlarımızı keseriz. Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur. Kimde namazdan önce keserse o (et) ancak aile halkı için takdim ettiği bir et olur. Onun kurban

18 18 ibâdetiyle bir ilgisi yoktur. [Buhârî (5545); Müslim (1961) ] Cundub bin Sufyân radîyallâhu anh dan rivâyet edildiğine göre, o şöyle demiştir: ج د ة ع ع ه ي ان ج ي ص ه ز ض ث س ف ي ب ي و ي ان ذ س ف ق ب ل: ش د د ق ب ل: ع «ي ذ ث خ ق ج م أ س ه ى ه ي ي ص د ي ك ب ب أ خ س ي ف ه ي ع ن ى ي ر ث خ ف ه ي ر ث خ«Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem e, bayramın birinci günü şöyle derken şâhit oldum: Kim, namaz (bayram namazını) kılmadan önce kurbanını kesmişse, onun yerine başka birisini kurban olarak kessin. Kim de kurbanını kesmemişse, kurbanını kessin. [Buhârî (5562); Müslim (1960) ] Hadîsi şerîflerde açık olarak ifade olunduğu üzere kurbanın kesim zamanı bayram namazının kılınmasından sonra başlar. Zîrâ Berâ hadîsinde namazdan önce kurban kesenlerin kestiği et hakkında o (et) ancak aile halkı için takdim ettiği bir et olur. Onun kurban ibâdetiyle bir ilgisi

19 19 yoktur buyrulmuştur. Cundub hadîsinde ise namazdan önce kurban kesenlere onun yerine başka birisini kurban olarak kessin buyrularak kesimin tekrarlanması istenmektedir. Bu da göstermektedir ki bayram namazından önce kesilen etler kurban yerine geçmez. Nubeyşe el-huzelî radîyallâhu anh dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ز س ل ص ه ش ج ي خ ع ع ه ي ض ي ان ز ر ن ي :»أ ي بو انت ش س ي ق ق ب ل: ع أ ك م ا ل ل ق بل ذ ك س أ ي بو ش س ة س ه ى ع ص ج م«ا ل ل Teşrik günleri (Zilhicce ayının ve 13. günleri), yeme, içme ve Allâh Azze ve Celle yi anma günleridir. [Müslim (1960); Ebû Dâvûd (2830) ] Cubeyr bin Mutim radîyallâhu anh dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

20 20 ز س ل ج ع ز ض ث س ج ي ط ع ى ي ي ا ل ل ق بل ق ب ل: ع : س ه ى ذ ث خ«انت ش س ي ق أ ي ب و ك م ي»ف ع ه ي ص ه Bütün teşrik günlerinde kurban kesilir. [Ahmed (16751); İbn Hibbân (3854) ] Hadîsi şerîflerde açık olarak ifade olunduğu üzere kurbanın kesim zamanı teşrik günlerinin tamamını kapsar. Sonu ise son teşrik gününün güneşinin batış vaktidir. Binaenaleyh kurban kesiminin süresi bayram namazının kılınmasıyla başlar. Bayramın dördüncü günü güneşin batışıyla biter. Bu süre içinde ister gündüz ister gece olsun kesim yapmak câizdir. Ancak efdal olanı mümkün mertebe vakit geçirmeden gündüz yapmaktır. 4. Kurbanın Kusurlu Olmaması: Kurban kesmenin sıhhatinin dördüncü şartı, kurbanlık hayvanların kurban olarak kesilmesine engel olan kusurlardan arınmış olmalarıdır. Bu kusurlar topallık, körlük, hastalık ve zayıflık olmak üzere dört tanedir.

21 21 Nitekim Berâ bin Âzib radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir: ع أ ز س ل ع ه ي ان ج سا ء ع ث س ئ م ض ي ع بش ة ز انض ذ بي ب ي ي ت ق ي بذ ا ا ل ل بز ف أ ش ص ه ث ي د : س ه ى ان ع ز اء ان ج س ان ع ج بء ي ظ ه ع ب ان ج ي ب ع ز ب : «أ ز ث ع ق بل : ان ع ج ف بء ان س يض خ ان ج ي ي س ض ب ت ق ي«ال ان ت ي Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem e kurbanlık hayvanlardan hangisinden uzak durulur (kurban edilmez) diye sorulduğunda, bunun üzerine o eliyle işâret ederek şöyle buyurmuştur: Dört sınıf hayvan kurban edilmez: (1) Topallığı açıkça belli olan, (2) gözlerinin körlüğü açıkça belli olan, (3) hastalığı açıkça belli olan ve (4) eti kalmayacak kadar yaşlı olan hayvan. [Mâlik (2125); Beyhakî (el- Kubrâ: 19094) ] Hadîsi şerîfte ifâde edildiği üzere körlük, hastalık, topallık ve zayıflık gibi kusurlar hayvanların kurban olarak

22 22 kesilmelerine mânîdir. Topallığın ölçüsü, yürüyüşünde topallığının açıkça fark edilmesidir. Körlüğün ölçüsü, gözlerinden birinin ya da ikisinin önünü dahi göremeyecek kadar kör olduğu açıkça belli olasıdır. Hastalığın ölçüsü, hasta olduğu zâhirinden açıkça belli olmasıdır. Zayıflığın ölçüsü, et bağlamadığından bedenindeki kemiklerinin iyice ortaya çıkmasıdır. KURBANLIKLARDA ARANAN ŞARTLAR: Kurbanlık hayvanlarda üç şart aranır. Bunlar: 1. Kurbanın Belirlenen Hayvanlardan Olması: Kurbanlık hayvanlarda aranan şartların ilki, kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen hayvanlardan olmasıdır. Bunlar: Deve, sığır ve koyun cinsinden olan hayvanlardır. Erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: ا ه ت ج ع ل ا ه ا ك ا ل ي ر ك س وا اع ن ا لله ع هلى ه ا و ل ك ل

23 23 ز ش ق ا ن ه ي ب ا يو ت ا ل ع ام ٦٣ Her ümmet için kurban kesecek yer tayin ettik. Ta ki kendilerine rızık verilen davarlar üzerine Allâh ın ismini zikretsinler. [el-hac: 22/34] Âyet-i kerîmede geçen davardan kasıt kurban edilmesi câiz olan hayvanlardır. Bunlar ise ittifak ile deve, sığır, koyun cinsi olan hayvanlardır. Buna göre, yaban öküzü ve geyik gibi hayvanların kesilmeleri kurban yerine geçmez. Hele hele tavuk ve horoz gibi hayvanların kurban edilmesi söz konusu bile edilemez. Kurban edilmeleri câiz olan bu hayvanların kurban edilmesindeki fazilet sıraları şöyledir: Deve, sığır, koyun ve son olarak keçi. Zîrâ kurbanlık hayvanlarda etin çok olması, fakirlere verilecek etin çok olması demektir. Ayrıca Ebû Hureyre radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, söyle buyurmuştur: ز س ل أ ث ي ع ي ض سح ز س ي ا ل ل أ ع ص ه

24 24 ث ى س ه ى ع ه ي ق بل : اغ ت س م و ي ع غ س م خ ان ج ان ج بث خ ي «ي ز اح ق س ة ف ك أ ب ث ق س ح ق س ة ث د خ انس بع ف ي ز اح ز اح خ ف ي انث بن ث خ خ انس بع ف ك أ ب انث ب ي خ ق س ة ف ك أ ب ك ج ش ب ي» أ ق س Bir kimse cuma günü cünüplükten yıkanır gibi yıkanır da sonra (herkesten önce Cumâ namazına) giderse bir deve tasadduk etmiş gibi olur. (Bundan sonra) İkinci saatte giderse bir sığır tasadduk etmiş gibi; (bundan sonra) üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç tasadduk etmiş gibi olur. [Buhârî (881); Müslim (850) ] Hadîs-i şerîfte Cuma günü guslederek erkenden mescide giden kimsenin alacağı ecrin miktarı hakkında sıralama yapılmış, devenin tasaddukunun sığırın ve koçun tasaddukundan, sağırın tasaddukunun ise koçun tasaddukundan üstün ve faziletli olduğu ifade edilmiştir. Buna göre, devenin kurban edilmesi sığırın ve koçun kurban edilmesinden, sığırın kurban edilmesi koçun kurban edilmesinden daha faziletlidir.

25 25 2. Kurbanın Belirlenen Yaşa Ulaşmış Olması: Kurbanlık hayvanlarda aranan şartların ikincisi, kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen yaşa ulaşmış olmasıdır. Bu sebeble devenin beş yaşını, sığırın iki yaşını koyunun ve keçinin de bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Koyunun yaşını tamamlamış olanı bulunmadığında ise altı ayını bitirmiş olanı da kurban edilebilir. Câbir radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, söyle buyurmuştur: ز س ل ع ع ه ي ع ض ي ج بث س ز إ ال ت ر ث ذ ا»ال ق بل : ق بل أ إ ال ي س خ ا ل ل ع س س ي ص ه ع ه ي ك ى : س ه ى ف ت ر ث ذ ا ج ر ع خ ي انض أ «Musinne/Yıllanmış hayvandan başkasını (kurban olarak) kesmeyin. Ancak size (böylesini bulmak) güç gelirse o başka! Bu takdirde cezâ/altı ayını doldurmuş bir koyunu (kurban olarak) kesebilirsiniz. [Müslim (1963); Ebû Dâvûd (2797) ]

26 26 Buna göre, devenin beş yaşını doldurmuş olması veya beş yaşından büyük olması, sığırın iki yaşını doldurmuş olması veya iki yaşından büyük olması, keçinin bir yaşını doldurmuş olması veya bir yaşından büyük olması ve koyunun en az altı ayını doldurmuş olması gerekir. Yukarıda belirtilen yaşlardan daha küçük yaşta olan hayvan kurban olarak kesilemez. 3. Kurbanın Kusurlu Olmaması: Bu kusurlar topallık, körlük, hastalık ve zayıflık olmak üzere dört tanedir. Kurban edilmeye mani olan topallıktan maksat, topallığı açıkça belli olup, yayılacağı veya kurban edileceği yere yürüyemeyen hayvandır. Kurban edilmeye mani olan körlükten maksat, körlüğü açıkça belli olup, önünü dahi göremeyen hayvandır. Kurban edilmeye mani olan hastalıktan maksat, hastalığı açıkça belli olan, hastalıktan dolayı titreyen, yemlenmeye dahi hali olmayan, uyuz olmuş yahut delirmiş olan hayvandır. Kurban edilmeye mani olan zayıflıktan maksat, zayıflığı açıkça belli olup, et bağlamayan kuru hayvandır. Bu durumda olan

27 27 hayvanların kurban edilmeleri kurban yerine geçemez. Anlaşılacağı üzere bu kusurların gözle görülür derecede olması şarttır. Gözle görülmeyecek kadar hafif kusurlar ise af edilmiştir. Hayvanının burulmuş olması ise kurban olmasına mânî değildir. Sayılan bu kusurlardan başka hayvanı çirkinleştiren ve etinin eksilmesine sebeb olan boynuzunun ya da kulağının yarıdan fazlasının eksikliği, dilinin kesikliği gibi kusurlar da, kurban olarak kesilmesine manidir. Nitekim Alî radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, o söyle demiştir: صه ز س ل ع ه ي ع ع ق ب ل: ع ه ي ز ض ي ا ل ل أ ا ل ذ أ ي ض ذ ث أ ع ض ت ان ق س س ه ى Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, boynuzunun veya kulağının yansından fazlası kesilmiş olan hayvanı kurban etmeyi yasaklamıştır. [Ebû Dâvûd (2805); İbn Mâce (3645) ]

28 28 KURBANIN KAÇ KİŞİ İÇİN OLACAĞI: Daha önce geçtiği üzere kurban ancak deve, sığır ve koyun cinsinden kesilir. Deve ve sığır en çok yedi kişi için kesilir. Yani deve ve sığır kurbanında ortak sayısı en çok yedidir. Koyun ve keçi ise ancak bir kişi için kesilir. Nitekim Câbir bin Abdullâh radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir: د ث ج بث س ع ض ي ا ل ل ز ذ س «ب ق ب ل: ع ع ي ع بو س ه ى ع ج ز س ل ان ج ق س ح ع ع ه ي ص ه س ج ع خ» ي ان ذ د ج ي خ ان ج د خ ع خ س ع ج Hudeybiye de Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem bile birlikte kurban kestik. Deveyi de sığırı da yedi kişi için kestik. [Müslim (6368); Ebû Dâvûd (2809) ] Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmiş olması yeterlidir. Nitekim Ebû Eyyûb radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir:

29 29 ع د أ ث ي ع ص ه ة ز ض ي أ ي ع ه ي ق ب ل: ع ي ي ض ذ»ك ب ث بنش ب ح انس ج م ف ي ع ع سه ى ان ج ي ا ل ل أ م ث ي ت ف ي أ ك ه ي ط ع «İnsânlar Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında bir koyunu hem kendi hem de aile halkı adına kurban eder, ondan kendileri yer, hem de başkalarına yedirirlerdi. [Tirmizî (1505); İbn Mâce (3147) ] KURBAN ETLERİNE DAİR HÜKÜMLER: 1. Kurban etinden hem sâhibinin yemesi hem de fakirlere yedirmesi müstehâbtır. Nitekim Allâh Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: ف ك ل وا ه ا ا و ا ط ع و وا ال ب ائ س ال س ق يس ٢٨ 22/28] Ondan yiyin ve muhtaç fâkirlere de yedirin. [el-hacc: 2. Kurban kesen kişinin kurban etini hediye olarak

30 30 zengin, fakir herkese vermesi câizdir. Fakat kurbana ait bir şeyi satması yahut kesim ücreti olarak vermesi câiz değildir. Nitekim Alî radîyallâhu anh dan rivâyet olunduğuna göre, söyle buyurmuştur: ز س ل ع ه ي ع ه ي ز ض ي ع ع ه أ أ ي س ي ق ب ل: ع ج ه د ب ص ه ا ل ل أ ق س ج ال ن ب ى أ ق و ث د س ه ى س ي ط ي ال أ أ ي أ ع ص از ي ب ش ي ئ ب ق ب ل:» ذ ان ج ي ع ط ي ع د ب«Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem bana, develerine bakmamı, derileriyle çullarını (fakirlere) dağıtmamı, kasaba bunlardan bir şey vermememi emretti. Ve: Ona biz kendimizden (bir şeyler) veririz buyurdu. [Müslim (1317); Ebu Dâvûd (1769) ] Kurban kesen kişinin kurbanının derisinden kendisinin yahut ailesinin yararlanması câizdir. 3. Kurban kesen kişinin kurbanın üçte birini aile

31 31 halkına yedirmesi, üçte birini saklaması, üçte birini ise dağıtması müstehâbtır. Abdullâh bin Vâkıd radîyallâhu anh dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, söyle buyurmuştur: ز س ل د ع اق د ز ض ث ا ل ل ي ق بل ق ب ل: ع ت ص د ق ا» ع ج ا ل ل ع ه ي ص ه :»ف ك ه ا ا اد خ س س ه ى (4431) ] Yiyin, saklayın ve tasadduk edin. [Müslim (1971); Nesâî و ص ل ا لل ع ل خ ي خ ل ق ه م ح م د و ع ل آل ه و ص ح ب ه و س ل م. Salât ve selam yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

32

33 İÇİNDEKİLER: SAHÎH KURBAN FIKHI... 3 KURBANIN TARİFİ:... 5 KURBANIN MEŞRULUĞU:... 5 KURBANIN FAZİLETİ:... 7 KURBANIN HÜKMÜ:... 9 KURBANIN MÜKELLEF İLE İLGİLİ ŞARTLARI: Akıllı ve Bâliğ Olmak: Kurban Kesmeye Güç Yetirmek: KURBANIN SIHHATİNİN ŞARTLARI: Müslüman Olmak: Niyet Etmek: Vaktinde Kesmek: Kurbanın Kusurlu Olmaması: KURBANLIKLARDA ARANAN ŞARTLAR: Kurbanın Belirlenen Hayvanlardan Olması: Kurbanın Belirlenen Yaşa Ulaşmış Olması:... 25

34 34 3. Kurbanın Kusurlu Olmaması: KURBANIN KAÇ KİŞİ İÇİN OLACAĞI: KURBAN ETLERİNE DAİR HÜKÜMLER: İÇİNDEKİLER:... 33

35

36

KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR. Muhammed b. Salih el-useymîn

KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR. Muhammed b. Salih el-useymîn KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR رش لا ضحية تريك Turkish Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme Muhammed Şahin Tetkik Ali Rıza Şahin 009-430 رش لا ضحية» باللغة لرتية «حممد بن صالح لعثيمني ترمجة

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar On5yirmi5.com Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığının fetva hattı, istismarı önlemek için bir süre önce kapatılırken, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde merak edilen

Detaylı

1) Kurban nedir? 2) Kurbanın hükmü nedir? 3) Kurbanın dinî dayanağı nedir? 4) Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

1) Kurban nedir? 2) Kurbanın hükmü nedir? 3) Kurbanın dinî dayanağı nedir? 4) Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? 1) Kurban nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah a yaklaşmak ve O nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

KURBAN İBADETİ Cuma, 04 Eylül 2015 17:26

KURBAN İBADETİ Cuma, 04 Eylül 2015 17:26 Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle, belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eden kurban; kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, hicretin ikinci

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א! " א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 - " و : %... א ) ر و ه 6 $ א ن %!

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א!  א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 -  و : %... א ) ر و ه 6 $ א ن %! # א ذ و ه و و ن א ه ه א א א א ت و א ور و ه א ن و א د ي و : א... و ن א ه و ر כ 20 SORUDA DELÎLLERİYLE ORUÇ FIKHI MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. و س ت غ ف ر ي و ع ذ ب ب ل ل م ه ش ر ر يى و س ت ع و ح م د ي إ ن ال ح م د ل ل م ه ض ل ل د ي ا ل ل ف ال م ه ي أ ع مبل ىب م أ و ف س ىب سي م ه ئب ت أ ش د أ ن ال إ ل إ ال ا ل ل ح د ي ال ش ر يك ل ل ي ض ل ل ف

Detaylı

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI Emrah Orhan Kurugöllü Orijinal Adı: Hüküm ve Edebleri ile Bayram ve Muhtasar Kurban Ahkâmı Yayına Hazırlık: Tevhîd ve Sünnet Kapak: Adamakıllı Ad

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir ا كب ا طلق وا قيد أيام ذي ا جة. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir ا كب ا طلق وا قيد أيام ذي ا جة. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir ا كب ا طلق وا قيد أيام ذي ا جة ] تر [ Türkçe Turkish Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00 - ا

Detaylı

KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul

KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul MÜCEDDİD VAKFININ HEDİYESİDİR İRTİBAT SE-DA MESCİDİ MÜCEDDİD VAKFI 0212 558

Detaylı

ا ا ق ل ح ل ا ق ا ل ل ا ا ح ل ا ح لا ا ا د ا ح ل ا ر د

ا ا ق ل ح ل ا ق ا ل ل ا ا ح ل ا ح لا ا ا د ا ح ل ا ر د KURBAN İBADETİNİN TARİHİ ل ا ح ل ا ح ل د ا لل ا د ا لل ا د ا ا ا د ل ا د ا ل د ا ا ا ل ل ا ا ح ل ل ل ا ح ل ا ل ل ل ا ب ح ل ا ا ا ل ا ل د د د ا ل ا ل ا د ا ل ا ا ل لي د ق د و ل ا د ا ل ا ا لي د د و ل ا

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

Kurbanla Ġlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kurbanla Ġlgili Sıkça Sorulan Sorular Kurbanla Ġlgili Sıkça Sorulan Sorular Kurban ne demektir, hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allâh a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Kurban hayvan katliamı demek değildir

Kurban hayvan katliamı demek değildir On5yirmi5.com Kurban hayvan katliamı demek değildir Müslümanların yardım kuruluşları aracılığıyla kurbanlarını başka ülkelerde kestirmesinin hiçbir sakıncasının olmadığını belirten Prof. Dr. Beşir Gözübenli,

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א! " א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 - " و :... א % ) ر و ه 6 $ א ن %!

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א!  א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 -  و :... א % ) ر و ه 6 $ א ن %! # א ذ و ه و و ن א ه ه א א א א ت و א ور و ه א ن و א د ي و : א... و ن א ه و ر כ DÖRT MEZHEBE GÖRE GUSÜL Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O

Detaylı

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 هل ىلع تارك الصيام نو غري عذر قضاء «باللغة

Detaylı

KURBAN OLARAK KESİLEBİLECEK HAYVANLAR VE NİTELİKLERİ İLE SIĞIRLARDA YATIRMA TEKNİKLERİ Doç. Dr. Serkan ERAT

KURBAN OLARAK KESİLEBİLECEK HAYVANLAR VE NİTELİKLERİ İLE SIĞIRLARDA YATIRMA TEKNİKLERİ Doç. Dr. Serkan ERAT KURBAN OLARAK KESİLEBİLECEK HAYVANLAR VE NİTELİKLERİ İLE SIĞIRLARDA YATIRMA TEKNİKLERİ Doç. Dr. Serkan ERAT Bayramlar, insanları bir araya getiren, dini ve milli duyguları pekiştiren özel günlerdir. Karşılamaya

Detaylı

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!!

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! BIRAKIN NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! [ Türkçe ] دعونا نخشع في صلاتنا ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

www.ggv.org.tr ggvorgt r

www.ggv.org.tr ggvorgt r Kurban www.ggv.org.tr ggvorgt r Kurban İçindekiler Kurbanın Tarifi 5 Kurban Kesmenin Hikmetleri 5 Kurbanın Dinî Hükmü 10 Kurban Kesmekle Mükellef Olanlar 11 Kurbanlık Hayvanların Kesiminde Dikkat Edilecek

Detaylı

KÜFÜR MEFHÛMU. Bu sebeble küfür kavramını muhtasar bir şekilde açıklayacağım. Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh u Teâlâ dandır.

KÜFÜR MEFHÛMU. Bu sebeble küfür kavramını muhtasar bir şekilde açıklayacağım. Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh u Teâlâ dandır. و س ت غ ف ر ي و ع ذ ب ب ل ل م ه يى و س ت ع و ح م د ي إ ن ال ح م د ل ل ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه ي د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل أ ش د أ ن ال إ ل إ ال ا ل ل ح د ي ال

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ

FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ ب[ FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ [ Türkçe ] مواقيت الصلوات الخمس اللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden: Ümmü

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR KURBAN İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR NOT: Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarından derlenmiştir HAZIRLAYAN: Güzelbahçe Müftülüğü 1 Kurbanın hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allah a yakınlaşmaya vesile olan

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

FİLİSTİN KURBAN PROJESİ (212)

FİLİSTİN KURBAN PROJESİ (212) FİLİSTİN KURBAN PROJESİ 2017 www.avrasyavakfi.org.tr +90 (212) 521 0 800 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA GİRİŞ 2 PROJENİN ÖZETİ 3 PROJENİN FİKRİ 4 PROJENİN HEDEFLERİ 4 PROJENİN HUKUKİ YÖNÜ 4 PROJENİN SAĞLIK YÖNÜ

Detaylı

Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü

Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Abdulaziz b. Baz Muhammed b. Salih el-useymîn 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 م الا حرام بعد جتاوز

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

FİLİSTİN KURBAN PROJESİ

FİLİSTİN KURBAN PROJESİ FİLİSTİN KURBAN PROJESİ 2017 الرمضانية الخير سالل غزة في المتعففة األسر إلغاثة İçindekiler No. Madde Sayfa 1. Giriş 2 2. Projenin Özeti 3 3. Projenin Fikri 4 4. Projenin Hedefleri 4 5. Projenin Hukuki

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

ASR SÛRESİ. Rahmân ve Rahîm olan Allah ın ismiyle

ASR SÛRESİ. Rahmân ve Rahîm olan Allah ın ismiyle إ ل و س ت غ ف ر ي و ع ذ ب ب ل ل يى و س ت ع و ح م د ي إ ن ال ح م د ل ل ه ي د ي ا ل ل بل ىب م م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه س ي ئب ت أ ع م ف ل م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ل ب د ي ل أ ش د أ ن ل إ ل ح م د ا أ ش د أ ن

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 راءة القرآن ىلع امليت عرب مكربات

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de on sene ikamet etti, bu müddet zarfında kurban kesti.

İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de on sene ikamet etti, bu müddet zarfında kurban kesti. HADİSLERDE KURBAN Abdullah İbn Ömer e Bir adam: "Kurban kesmek vacip midir?" diye sordu. Şu cevabı verdi: "Allah Resulü ve müslümanlar kurban kesmişlerdir." Adam soruyu tekrarladı. Bunun üzerine cevaben:

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

yerine getirmede ne iyi yardımcısın..! dedi..

yerine getirmede ne iyi yardımcısın..! dedi.. Hz. İbrahim oğlunu kurban mahalline getirdi, yere yatırarak bıçağı boğazına birkaç kere çaldı ama bıçak kesmiyordu... Hz. İsmail: - Ey babacığım dedi..belki babalık şefkatin ağır basıyor da bıçağı kuvvetli

Detaylı

KURBAN İBADETİ. a) Sözlükte, yaklaşmak ve Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen "kurban" kelimesi; maddî ve manevî her

KURBAN İBADETİ. a) Sözlükte, yaklaşmak ve Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen kurban kelimesi; maddî ve manevî her KURBAN İBADETİ a) Sözlükte, yaklaşmak ve Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen "kurban" kelimesi; maddî ve manevî her türlü yakın olmayı ifade eder. و اس ج د و اق ت ر ب Secde et ve

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

الا ح م ا تعلقة بصيام ست شوال

الا ح م ا تعلقة بصيام ست شوال 6 Günlük Şevval Orucuyla İlgili Hükümler الا حم اتعلقة بصيام ست شوال ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 الا حم اتعلقة بصيام ست شوال» باللغة الية

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

RAMAZAN AYININ KAZANIMLARINI DEVAM ETTİRMEK

RAMAZAN AYININ KAZANIMLARINI DEVAM ETTİRMEK RAMAZAN AYININ KAZANIMLARINI DEVAM ETTİRMEK Tahir Tural Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad olan mübarek ramazan ayını geride bıraktık. Oruçla bedenler

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

Cahiliyye Döneminde Bir Bayram Günü

Cahiliyye Döneminde Bir Bayram Günü Cahiliyye Döneminde Bir Bayram Günü Henüz Allah Rasûlü Muhammed Mustafâ (sas) hidayet elçisi olarak gönderilmemiş, son İlahi Mesajlar insanlığı aydınlatmamıştı. Kureyş, cahili bayram günlerinden birini

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Kurban Kimlere Vaciptir

Kurban Kimlere Vaciptir 1413 - Soru: Kurban kesmenin hükmünü açıklar mısınız? Cevap: Memeketinde mukim, hür, nisap derecesinde bir mala sahip bulunan bir Müslümanın kurban kesmesi vacibtir. 1414 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Zeydin,

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Sel ve yağmur sebebiyle öğle ve ikindi namazını gecenin sonuna ertelemenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 تا ر الظهر والعرص

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL BİLDİRİLER BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI & DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL BİLDİRİLER BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI & DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL BİLDİRİLER BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI & DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU 8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI

Detaylı

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil MÜSLÜMANLAR İÇİN PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN DOĞUM GÜNÜNÜN ÖNEMİ انية سا ل عن يوم و ا أهميته لمسلم ج وما ] تر Turkish [ Türkçe ن Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Arapçada Kurban kelimesinden ziyade udhiye kelimesi kullanılır, çoğulu edâhîdir. Kurban kesilen güne yevmü'l-edha, denir.

Arapçada Kurban kelimesinden ziyade udhiye kelimesi kullanılır, çoğulu edâhîdir. Kurban kesilen güne yevmü'l-edha, denir. KİTAB-I MÜBİN DE KURBAN Kurban nedir? Kurban kelimesi, Türkçeleşmiş Arapça bir kelimedir. Arapçada bu kelimenin sözlük anlamı, mastar olarak yaklaşmak, isim olarak ise yakınlık sağlamaya vesile olan şey

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı