Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: 1987-2011"

Transkript

1 Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: Ersin ail Sağdıç * - Đbrahim Bakırtaş ** - Bilal Yıldız *** Özet: Bu çalışmanın amacı, oylama gücünün kavramsal ve teorik temellerini açıklamak ve yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki iktidar partileri, koalisyonlar ve ana muhalefet partilerinin sahip olduğu oylama güçlerini ortaya koymaktır. Politik karar alma sürecindeki bu aktörlerin oylama güçleri, meclisteki günlük hareketlenmeler ve nitelikli oy çokluğu dikkate alınarak ormalize Edilmiş Banzhaf Đndeksi yle ölçülmüştür. Hesaplanan değerler zaman serileri haline dönüştürülerek, tablolar ve grafikler şeklinde raporlanmıştır. Grafik ve tablolar Türkiye de politik hayatın yakın geçmişe kadar ne ölçüde parçalanmış ve istikrarsız olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Oylama gücü, oylama gücü indeksleri, normalize edilmiş banzhaf indeksi, etki gücü, oransal güç. Voting Power and the Measurement of Voting Power Indices of Grand ational Assembly of Turkey: Abstract: This study aims to explain the conceptual and theoretical foundations of voting power, and to reveal the distribution of power among the ruling parties, coalitions and main opposition parties in the Grand ational Assembly of Turkey during The voting power of these decision-making actors has been measured by ormalized Banzhaf Power Index with respect to daily representative mobility and qualified majority rule. The computed values have been reported in the form of graphs and tables after being transformed into time series. Graphs and tables show to what extent the Turkish political life was unstable and fragmented until recent past. Key Words: Voting power, voting power indices, normalized banzhaf index, i-power, P- Power. GĐRĐŞ Oylama gücü, herhangi bir karar sürecinde seçmenlerin sahip oldukları gücü ifade eder. Partilerin meclisteki karar alma süreci ve her partinin blok oy kullanan milletvekillerini temsil ettiği varsayımında, oylama gücü, politik karar alma sürecinde iktidardaki partinin/partilerin veya muhalefetteki partilerin herhangi bir kararı almada sahip oldukları güçtür (Felsenthal - Machover, 1998:1). Temsili demokrasilerde siyasi partiler, temsil ettikleri toplulukların tercihlerini * Arş. Gör. Dumlupınar Üniversitesi ĐĐBF, Maliye Bölümü 43300, Kütahya/Türkiye. ** Prof. Dr. Aksaray Üniversitesi ĐĐBF, Đktisat Bölümü, 68100, Aksaray/Türkiye. *** Müfettiş, T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu 06100, Yücetepe/Ankara/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 3, Eylül 2013, s

2 2 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 3 önemserler ve buna göre karar alınması yönünde, karar alma sürecini etkilemeye çalışırlar. Bu gayret, iktidarı ele geçiren veya geçirmeyen her partinin/koalisyonun, alınacak kararlar üzerinde doğrudan etkisi olduğu anlamındadır. Oylama ve karar alma modellerinde, bir partinin ya da aktörün gücünün, oylama kuralına, oluşacak koalisyona ve sandalye dağılımına bağlı olduğu; ayrıca seçim sistemlerinin, oylama gücünü etkileyeceği varsayılmaktadır. Yapılan çalışmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde (TBMM) her seçim sonrası meydana gelen meclis aritmetiği ve partilerin oylama güçleri, ağırlıklı oylama oyunu temelinde modellendirilecektir. Oyundaki oyuncular mecliste sandalyesi olan siyasi partilerdir. Siyasi partilerin meclisteki ağırlığı, o dönem elde ettikleri sandalye sayıları olarak ifade edilir döneminde TBMM de faaliyet gösteren siyasi partilerin oylama güçlerini belirlemeyi amaçlayan çalışma, giriş bölümünü takip eden beş kısımdan oluşmaktadır. Takip eden ilk iki kısımda, oylama gücü kavramı, temel tanımlamalar ve literatüre yer verilirken; üçüncü ve dördüncü kısımda, oylama gücü hesaplamalarında kullanılan oylama gücü indeksleri, matematiksel formülasyonlar ve TBMM için ölçülen değerler grafikler halinde özetlenmiştir. Son bölüm ise sonuç ve politik imaları içermektedir. OYLAMA GÜCÜ Oylama gücü, karar mekanizmalarında seçmenlerin birbirlerine karşı sahip oldukları güçtür. Siyasi partiler blok oylama hakkına sahip seçmenler olarak varsayıldığında, oylama gücü, meclislerde siyasi partilerin veya koalisyonların birbirlerine göre ellerinde bulundurdukları güç olarak tanımlanabilecektir. Demokrasinin doğal bir sonucu olarak, millet meclislerinde, toplumun tümünü doğrudan ilgilendiren kararlar alınır ve uygulamaya konur. Politik karar alma sürecinin ürünü olan bu kararların, bireyin ve toplumun sosyo-ekonomik hayatını etkilediği ifade edilebilir (Bakırtaş - Koyuncu, 2010: 24). Bu açıdan düşünüldüğünde, oylama gücü, mecliste kamusal mal ve hizmet üreten siyasi partiler ve özellikle hükümet ile politik çıktıları tüketen seçmenler (toplum) için büyük önem taşır. Nitekim literatürde bu gücün tanımlanması, ölçülmesi ve sosyoekonomik göstergeler üzerinde etkilerini açıklamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Oylama gücüyle, seçmenlerin veya karar alma sürecindeki tüm aktörlerin, karar mekanizmalarında sahip oldukları güç ölçülmektedir. Bir ölçüm olarak düşünüldüğünde, meclis, komite veya grup üyelerinin sahip oldukları güç, oylama gücü alanına girmektedir. Bu nedenle, oylama gücü, bireyin politik, ekonomik ve günlük hayatıyla iç içe olan bir kavramdır.

3 Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: Karar alma mekanizmalarında veya herhangi bir toplulukta üyeler, ortak çıkarlar doğrultusunda bir çıktı elde edebilmek için uzlaşmak zorundadır. Uzlaşma, aktörlerin sahip oldukları oy sayıları tarafından belirlenir. Karar alma sürecinde, oylama mekanizmasında her üyenin bir oy hakkı vardır. Bu oy, tercihler doğrultusunda evet veya hayır şeklinde açıklanır. Toplumun bireyleri tarafından verilen evetler veya hayırlar çıktıları oluşturur. Elde edilen çıktı, seçmenlerin karar mekanizmasında sahip olduğu oransal paylaşım tarafından doğrudan etkilenir. Oransal paylaşım olarak daha fazla güce sahip olan seçmenler, alınacak kararlar üzerinde daha fazla etkiye sahip olacaktır. Çıktılar için katlanılan maliyete ise, seçim faturası denir (Felsenthal - Machover, 1998: 1). Oylama gücü literatüründe yaygın olarak kullanılan politik bölümlenme ya da ideolojik kutuplaşma kavramları ise, seçim maliyeti temelinde bir komitedeki üyelerin, oy verme sürecinde kolektif davranış göstermesini ifade eder. Literatürdeki mevcut çalışmalarda bireysellik ve kolektif davranışlar arasındaki terminolojik ayırım net olarak belirlenmemiştir. Bloklar halinde tercihlerini açıklayan partilerin, bireysel olarak hareket ettikleri varsayılmaktadır. Bir karar mekanizmasındaki seçmen sayısının matematiksel olarak artması, partiler için oylama gücünü değiştirmeyebilir (Leech - Leech, 2005: ). Literatürde ve bu çalışmada, oylama gücü ölçülürken, bloklar basit bir oylama oyunundaki bireyler gibidir. Örneğin tek partili hükümetlerde, vekiller karizmatik bir lider etrafında çok ahenkli bir şekilde, ortak bir hedef için oy haklarını kullanabilirler (Felsenthal - Machover, 1998: 1). Benzer bir şekilde, parlamenter sistemlerdeki tekel güçler dışşal olarak kurallar üzerinde daha az güvene veya liderlerle bürokrasi üzerinde daha geniş bir kontrole sahip olabilir (Saas, 2001: 17-19). Politik parçalanma veya ideolojik kutuplaşma varsayımı altında hareket eden partilerin oylama güçlerini belirlemek oldukça güçtür. Bu konuda Edelman (1997), yapısal veya ideolojik olarak hareket eden aktörlerin bazı koalisyon olasılıklarını engellediğini belirtmiştir. Oylama gücü analizlerinin dört temel amacı vardır. Bu amaçlardan ilki, bir seçim sisteminde seçmenlerin veya blokların oransal gücünü belirlemektir. Đkincisi, oylama gücünü kendi sistemi içerisinde değerlendirmek ve doğruluğunu ölçmektir. Üçüncüsü, beklenen oylama gücü dağılımına ulaşmak ya da ağırlıklarını belirlemektir. Sonuncusu ise oylama gücü sisteminde blok oylama ve koalisyon oluşumunun yararlarını açıklamaktır (Gelman vd., 2002: 421). Oylama gücünün belirlenmesindeki ilk adım, üyelerin mutlak ya da kesin oylama güçlerini belirlemektir. Đkinci adım ise, üyelerin oylama sürecindeki karar alma güçlerinin oransal olarak belirlenmesidir. Literatürde oylama gücü ölçümlerinin temelinde oransal güç, etki gücü, öncül oylama gücü ve mutlak oylama gücü kavramları yer alır. Öncül oylama gücü, bir karar mekanizmasında, seçmenlere önceden verilen ağırlıklı oylama gücünü ifade eder (Gelman vd., 2004: 658). Diğer bir ifadeyle, öncül oylama gücü, bir seçmenin sahip olduğu

4 4 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 3 ya da kullanacağı oy sayısıdır. Bu oy sayısı karar mekanizması içerisinde çeşitli şekillerde belirlenir. Örneğin, daha fazla nüfusu temsil edecek olan seçmen veya aktör, daha fazla oy sayısına sahip olacaktır. Literatürde bu tür oylama, ağırlıklı oylama olarak da isimlendirilir. Mutlak oylama gücü, bir seçmenin sahip olduğu oy gücüdür. Dolayısıyla bir dağılım veya koalisyon oluşumunda, o seçmenin dağılımı etkileme gücü olarak da yorumlanabilir. Oransal güç ise, ağırlıklı oylama temelindeki bir karar mekanizmasında seçmenlerin toplam ağırlıktaki oransal paylarıdır. Oransal oylama gücünün ölçümünde pek çok oylama tekniği vardır. Eğer karar alma kuralları simetrik ve tüm seçmenler aynı şekilde davranış sergiliyorsa, seçmenlerin hepsi aynı oylama gücüne sahip olacaktır. Bu durumda, her n seçmeninin oransal gücü 1/n dir. Fakat bu değer mutlak oylama gücü hakkında herhangi bir bilgi vermez (Felsenthal - Machover, 1998: 1). Oylama gücünün ölçülmesi için geliştirilen oylama kuralları çok farklı biçimlerde açıklanmakta ve matematiksel olarak formüle edilmektedir. Oylama gücünün genel teorisi, bir mekanizmadaki seçmenler ve onların seçim süreçleri üzerine kurulmuştur. Fakat oylama gücünün ölçülmesinde iki durum söz konusudur. Bunlardan ilki, karar alma sürecinde oylamaya konu olan kararın alınıp alınmayacağıdır. Önemli olan bir seçmenin alınacak kararın neresinde durduğudur. Đkincisi ise genel teorinin simetrik karar kuralları temelinde olmasıdır. Simetrik karar kuralı, seçmenlerin aynı amaç için tercihte bulunmalarını ifade eder. Demokrasilerde seçmenler, bireysel tercihlerini ve çıkarlarını temsil edecek temsilcilerini, yani vekillerini seçerler. Bu temsili demokrasinin gereğidir. Seçmenlerin bireysellikleri ile kolektif kararlar, belli kurallar dahilinde ve açık bir şekilde yapılır. Temsili demokrasiler; seçmen temsil oranlarını, seçim kurallarını, temsil kararlarının yapısını ve temsilcilerin karar yetkisi üzerindeki kısıtlamalarını içererek, çok farklı şekillerde oluşabilir (Sass, 2001: 17). Hükümet yapıları ve temsil farklılıkları, vekillerin dağılımı ve karar verme üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Buradaki temsilciler, belirli kurallar dahilinde temsili demokrasi tarafından organize edilir. Organize aşaması hükümetin yapısıdır. Oluşturulacak hükümet yapısının seçimi de, hükümet performansı ve politik sonuçlar üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Teoride, hükümetin seçmen tercihlerine paralel bir politika izleyeceği varsayılmaktadır. Oylama gücü ilk olarak, karar mekanizmasındaki üyelerin sadece oransal payları veya sahip olunan oy sayısının parlamento içerisindeki payı olarak algılanır. Literatürde de algılama hatası olarak bilinen bu düşünce, oylama gücü kavramının önemini ortaya çıkarmaktadır. Oylama gücü, temel olarak bir seçmenin koalisyon oluşumlarını etkileme gücüdür. Dolayısıyla bu gücü seçmenlerin belirleyici olma durumlarının etkileyeceği açıktır. Bu bilgiler ışığında, karar mekanizmasındaki bir seçmenin oylama gücü, karar alma ve koalisyon oluşum-

5 Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: larında, söz konusu seçmenin diğer seçmenlere karşı sahip olduğu güç olarak da tanımlanabilir. Oylama gücünün doğru algılanabilmesi ve hesaplanabilmesi için bazı önemli kavramların önemini belirtmek gerekir. Bunlar; kota, ağırlıklı oylama, belirleyici veya ekse kavramı, etki gücü ve oransal güçtür. Kota, karar için yeterli oy miktarıdır. 100 üyeli bir meclis düşünüldüğünde, basit oy çokluğu, meclisteki üyelerin yarısından bir fazlasının oylamaya sunulan programa evet demesini gerektirir (51/100). Kaliteli oy çokluğu ise üye sayısının 2/3 üdür (67/100). Çok nadir de olsa çoğunluğun 5/6 sı kota olarak belirlenmektedir (84/100). Ağırlıklı oylama, karar mekanizmalarında seçmenlere veya üyelere verilmiş oy miktarıdır. Örneğin bazı komitelerde söz konusu miktar nüfus oranı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Belirleyici veya eksen kavramı ise, bir seçmenin tüm olası oluşturulabilecek koalisyonlar içerisinde kazanan veya kaybeden tarafı kendi oyuyla etkileyebilme yetisidir. Seçmen kazanan tarafta iken, tercihini değiştirdiğinde oluşturulacak koalisyonu kaybeden tarafa çevirebiliyorsa, seçmen belirleyici veya eksen özelliğine sahiptir. Tam tersine, oluşturulacak koalisyonu kaybedenden kazanan tarafa değiştirebiliyorsa da aynı özelliğe sahiptir (Heard - Swartz, 1999: ). Eğer seçmen kendi tercihiyle kararı etkileyemiyorsa kukla seçmen olarak adlandırılır ve karar üzerinde hiçbir etkisi yoktur (Shapley, 1962: 61). Oylama gücü tanımlanırken ve oylama gücü ölçülürken dikkat edilmesi gereken iki temel ayrım vardır. Bunlar, I-Power ve P-Power dır. Bu ayrım ilk defa Felsenthal ve Machover (1998) tarafından yapılmış ve Felsenthal ve Machover (2001) tarafından özetlenmiştir. Literatürde birçok çalışma bu iki ayrım çerçevesinde yapılmıştır. Bu ayrımda kavramlardan ilki etki eden güç (I- Power) olarak da bilinmektedir (Felsenthal - Machover, 2001: 85). Etki gücü, bir karar mekanizmasında bir seçmenin sonuca etki edebilme gücünü gösterir. Burada önemli olan şey, kazanan tarafta olmak ya da olmamak değil, bir hükümet oluşumunda ve karar alma sürecinde, bir partinin olası koalisyonu bozma ya da oluşturma yeteneğidir. Literatürde tanımlanan belirleyici (eksen) parti kavramı da tamamen bu güçle ilgilidir (Bakırtaş - Koyuncu, 2009; Heard - Swartz, 1999: ). P-Power olarak belirtilen ise aynı sonuç için yarışan seçmenlerin beklenen oransal paylaşımını ifade eden oransal güçtür. Yani karar alma mekanizmasında bir aktörün oylama sonucunda elde ettiği nispi gücüdür (Machover, 2000). Oylama gücü ve oylama gücü indekslerinin nasıl oluşturulduklarını ve yukarıdaki kavramları basit bir örnekle açıklamak mümkündür. Üç üyeli bir grupta oybirliği kuralı ile karar alındığı varsayıldığında, kararın elde edilebilmesi için, seçmenlerin tümü bunun için oy kullanmak zorundadır. Bu durumda, her üyenin oransal gücü yaklaşık % 33 tür. Grupta üyelere verilmiş olan oy miktarları eşittir. Üyelere atanmış olan oy miktarları ağırlıklı oylamayı ifade eder. Oybirliği kuralı varsayımı altında olumlu bir karar alabilmek için gerekli olan koşul, üye-

6 6 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 3 lerden her hangi ikisinin evet tercihini kullanmasıdır. Bir seçmenin evet, bir seçmenin hayır tercihini kullanması, üçüncü seçmenin kararı değiştirebileceği anlamına gelir. Bu durumda üçüncü seçmen belirleyici seçmen durumundadır. Ya da iki seçmenin hayır/evet tercihini kullandığı varsayımında ise üçüncü seçmenin kazanan ya da kaybeden tarafta olma ihtimali % 75 tir (Penrose, 1946: 53; Grofman - Scarrow, 1981: 291). Bu grubu yeni bir üye katıldığı varsayımında ise, karar kuralı değişecektir. Mutlak çoğunluk, en az üç üyenin oylamaya katılmasıyla gerçekleşir. Tüm üyeler eşit oransal güce, yani ¼ oranına sahiptir. Bu yeni durumda oransal güç bir öncekine göre daha düşüktür (Felsenthal - Machover, 1998: 3). Dolayısıyla karar mekanizmalarında karar kurallarının değişmesi ve üye sayısının artması, seçmenlerin oylama güçlerini etkilemektedir (Montero vd., 2008; Saari - Sieberg, 2001). Fakat bir seçmenin oransal gücü seçmenin oylama gücünü göstermez. Çünkü oylama gücü indeksleri; seçmenlerin kazanan veya kaybeden tarafta olma ihtimali, belirleyici seçmen olma ihtimali ve kota vb. gibi etmenlerde göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. LĐTERATÜR Yazılı belgelere göre, oylama gücü kavramı ve ölçülmesiyle ilgili ilk teknik çalışma Luther Martin (1787) tarafından yapılmıştır. Riker (1986) ve Felsenthal ve Machover (1998) in çalışmalarında da belirtildiği gibi, Martin, bir a seçmeninin oylama gücünü, a nın içerisinde bulunduğu kazanan koalisyonlar temelinde tanımlanacağını ileri sürmüştür. Ayrıca Martin, oylama gücünü sadece matematiksel açıdan değil, politik olarak da ele almıştır. Oylama gücü ve ölçülmesi hakkındaki ilk bilimsel çalışma, Penrose (1946) tarafından yapılmıştır. Penrose un çalışmalarının teorik temelleri, olasılık üzerine inşa edilmiştir. Oylama gücü ve ölçümü konusunda önemli çalışmaları olan bir diğer araştırmacı Shapley (1953) dir. Shapley, oyun teorisindeki işbirlikçi oyunlar içerisinde bir indeks oluşturmuştur. Bu indeks değeri, olası durumların öncelikli bir değerlendirilmesini esas almaktadır (Shapley, 1953: 78). Shapley ve Shubik (1954) birlikte 1953 teki indeks hesaplamasını yeniden düzenleyerek, Shapley Shubik indeksini (SSI) yeniden geliştirmişlerdir. Bu indeksle, bir karar mekanizmasında seçmenlerin veya üyelerin sahip oldukları güç dağılımının öncül ölçümünü hesaplamaya çalışmışlardır (Shapley - Shubik, 1954: 787). SSI, oransal oylama gücü olarak da bilinen I-Power kavramından esinlenmektedir. SSI hesaplamalarındaki güç, mutlak oylama gücü anlamında değil, partilerin koalisyonlardaki oransal gücü olarak tanımlanabilir. Oylama gücünün ölçülmesindeki işbirlikçi ve işbirlikçi olmayan varsayımlar arasındaki farkı ise, daha sonra Lane ve Berg (1999) açıklamıştır. Temel olarak SSI indeksi ve diğer indeksler Neuman ve Morgenster (1944) tarafından yapılan basit oyun teorisine dayandırılmıştır (Matsui - Matsui, 2000: 71). Shapley (1962) in yapmış olduğu çalışma, matematiksel olarak literatürde önemli bir yere sahiptir.

7 Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: Simon (1957), oylama gücü indekslerinin ilk defa politik teoride kullanılabileceğini ileri süren kişidir (Leech - Leech, 2006). Riker (1959) de oylama gücü indekslerini oyun teorisi temelinde ekonomistler tarafından kullanılabileceğini ifade etmiştir. Riker, oylama gücü indekslerinin ölçümünü, 1953 ve 1954 yıllarında Fransa Millet Meclisi nde partiler arası geçişleri dikkate alarak, kesin oylama gücünün yeterliliğini ilk defa test etmeye çalışmıştır (Riker, 1959: ). Felsenthal ve Machover (2000:1), Riker in bulgularının yetersiz olduğunu ileri sürmektedir. Bununla beraber, Riker ilk defa oylama indekslerini politik olarak incelemiştir (Leech - Leech, 2006: 285). Riker ve Ordeshook, rasyonel karar alma teorisi mantığında, bir seçmenin belirleyici olmasını, tercihler ve oylamanın faydasıyla ilgili olduğunu ileri sürmüşlerdir (Riker - Ordeshook, 1968: 40). John Francis Banzhaf ın yaptığı temel çalışmalar (1965; 1966 ve 1968), oylama gücünün kavramsal olarak anlaşılabilmesi ve bir ölçüm olarak uygulanabilmesi açısından öncü niteliktedir. Banzhaf, temsilci gruplardaki Bir Kişi-Bir Oy yorumundan hareket etmiştir. Karar alma mekanizmalarındaki ağırlıklı oylama Banzhaf ın çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Aslında Banzhaf ın oylama gücü ölçümüyle ilgili görüşleri, kendisinden yaklaşık yirmi yıl önce çalışmalarını yayınlamış olan Penrose (1946) un görüşleriyle benzerdir. Banzhaf ın bu temel çalışmaya katkısı, oylama gücü oranının nasıl belirleneceğine ilişkindir. Banzhaf bir yıl sonraki çalışmasında ise, yine Penrose un düşüncelerinden hareketle, iki-seçmenin karar sürecindeki davranışlarının sonuçlarını ortaya koymuştur (Felsenthal - Machover, 1998: 8-9). Bu ikinci çalışmanın amacı, matematiksel bir model çerçevesinde ağırlıklı oylamada seçmenlerin etkilerini açıklamak ve kuralları belirtmektir (Banzhaf, 1965: 319). Oylama gücünün ölçümüne yönelik bir diğer çalışma Rae (1969) ye aittir. Rae indeksinde, oluşturulacak koalisyonları her seçmen kendi seçimiyle belirleyecektir. Her seçmenin eşit güce sahip olduğu ağırlıklı oylama veri alınarak, karar alma sürecinde seçmen davranışlarının ne olacağı temelinde bir indeks geliştirmiştir. Coleman (1970; 1971 ve 1973) tarafından yapılan çalışmalarda, üç farklı oylama gücü ölçümü tanımlanmıştır. Bunlardan ilki karar mekanizmalarını bir bütün olarak ele alırken, diğer ikisi seçmenlerin bireysel gücünü ele almaktadır. Bu indeksler sırasıyla Coleman Engelleyici Güç Đndeksi veya Coleman Negatif Blok Gücü (Coleman Preventive Power Index), Coleman Başlangıç Đndeksi (Coleman Initiative Index) ve Coleman Bütünlük Đndeksidir (Coleman Collectivity Index). Bununla beraber Coleman, SSI ne de yapısal olarak eleştirilerde bulunmuştur. Ayrıca Coleman bu yapısal analizlerinde I-Power ve P-Power kavramlarını da açıklamaya çalışmıştır (Felsenthal ve Machover, 1998: 10).

8 8 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 3 Brams ve Affuso (1976), yeni üyelerin paradoksu olarak adlandırdıkları, bir fenomen ortaya koymuşlardır. Bu konuya ilişkin incelemeler sonunda, karar mekanizmasına yeni katılan herhangi bir üyenin eski üyelerin sahip oldukları güç oranını azaltacağını ileri sürmüşlerdir (Brams ve Affuso: 1976: 51). Johnston (1977; 1978) un ortaya koyduğu oylama gücü indeksi, normalize edilmiş Banzhaf indeksi (NBI) ile benzerlik göstermektedir. Straffin (1977), stokastik terimler çerçevesinde Banzhaf Đndeksi (BI) ve SSI yı tekrar karakterize etmeye çalışmıştır. Straffin seçmenlerin farklı tercihlere ve stratejilere sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu nedenle Straffin e göre BI, seçmenlerin tamamen bağımsız oldukları durumlarda, SSI indeksi ise oluşturulacak grupların tüm seçmenleri etkileyeceği varsayımı altında kullanılmalıdır (Straffin, 1977: 117). Genel olarak literatürde oylama gücü ve oylama gücünün diğer göstergelerle analizlerinin yapılmış olduğu çalışmalarda, SSI ve BI yaygın olarak kullanılmıştır. Deegan ve Packel (1978) ve Johnston (1978) tarafından da yetmişli yılların sonunda bazı teknikler ileri sürülmüştür. Fakat onlar, BI ve SSI kadar yaygınlaşamamıştır (Felsenthal - Machover, 1998: 9). Nevison, Zicht ve Schoepke (1978) tarafından oluşturulan ve Zipke Đndeksi olarak bilinen indeks, herhangi bir seçmenin kazanan tarafta olma olasılığının ne olduğunu ölçmektedir. Bu indekste kazanan tarafta olma olasılığı, belirleyici seçmen kullanılmadan hesaplanmıştır. Đndeks, ölçümlerde belirleyici seçmen olma durumu göz ardı edilerek oluşturulmuştur (Nevison vd., 1978: 131). Zipke Đndeksi, König ve Bräuninger (2000) tarafından ortaya atılan indeksle benzerdir. Bu çalışmada, karar mekanizmasındaki aktörlerin kesin kararlılığı (decisiveness) ve birbirlerine bağlı belirleyicilikleri (inclusiveness) dikkate alınmıştır (König - Bräuninger, 2000: 1). Dubey ve Shapley (1979), Banzaf Đndeksinin Matematiksel Özellikleri adlı çalışmada, Penrose un mutlak oylama gücü kavramını temel alarak, Penrose ölçümüne benzer bir matematiksel açıklama ve bu ölçümün olasılıklı anlamının ne olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma temelindeki BI, mutlak oylama gücünün bir ölçümü olarak, çeşitli şekillerde diğer yazarlar tarafından da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Barry (1980a; 1980), BI ve SSI ya yönelik eleştiriler yöneltmiş ve seçmenlerin başarısını ya da kazanan tarafta olma olasılığını tanımlamıştır. Ayrıca çalışmasında başarıyı, Başarı (Success) = Şans (Luck) + Kararlılık (Decisiveness) olarak tanımlamıştır (Barry, 1980b: 338). Deegan ve Packel (1978; 1980), Banzhaf, Johnston ve Holler indekslerinden yararlanarak yeni bir oylama gücü indeksi oluşturmuşlardır. Hemen hemen aynı yıllarda Holler (1982a; 1982b), Kamu Malı Đndeksi olarak bilinen bir indeks ortaya koymuştur.

9 Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: Geoffrey Garrett - George Tsebelis Avrupa Birliği karar mekanizmasında üye devletlerin uluslararası kurumsal düzenlemeleri ve karar alma kuralları dikkate alınmadığı için, oylama gücü indekslerinin bu mekanizmada çalışılmasının sağlıklı olmadığını belirtmişlerdir (Garrett - Tsebelis, 1996; 1999; 2001). Çalışmalarında, aktörlerin rasyonel tercih ve karar prosedürlerini dikkate aldıklarından dolayı, literatürde politik analiz perspektifinde değerlendirilmektedirler (Napel - Widgren, 2004: 523). Oylama gücü ve indeksleri hakkında Felsenthal ve Machover (1998), yeni bir bakış açısı sağlamışlardır. Đlk defa etki gücü ve oransal güç ayırımlarına giderek, oylama gücü literatüründe kavramların daha iyi kavramsallaşmalarını sağlamışlardır. Bu araştırmacılar, oylama gücü ve ağırlıklı oylama literatürüne çok önemli katkılarda bulunmuşlar ve bu çalışmalarının örneklerle anlaşılması üzerine odaklanmışlardır. Bununla beraber birçok araştırmacı, oylama gücü kavramı, oylama gücünün ölçülmesi, Avrupa Birliği Konseyi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin oylama güçlerinin ölçülmesi ve uygulamalar üzerinde odaklanmıştır. Dan S. Felsenthal, Moshé Machover, Dennis Leech ve Robert Leech, oylama gücü literatüründe öncü çalışmalar yapmışlardır. Oylama gücü literatüründe Türkiye ile ilgili ilk uygulama Fuad Aleskerov, Hasan Ersel ve Yavuz Sabuncu (2000) tarafından yapılmıştır. Çalışmada yılları arasında TBMM deki oylama gücü dağılımlarını göstermişlerdir. Yazarlar aynı yıl yayınladıkları (1999) ve 2010 yılında genişleterek bastıkları Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma adlı eserlerinde, oylama gücüyle ilgili temel kavramlar ve bazı oylama gücü indeksleriyle birlikte, Türkiye de ve döneminde hükümet kuran siyasal partiler arasındaki koalisyonların istikrarlılık açısından değerlendirmesini yapmışlardır. OYLAMA GÜCÜ Đ DEKSLERĐ Oylama gücü ölçümleri, genellikle, belirleyici oy, seçmenin dağılımlar içerisindeki olasılıkları ve rassal oylama kuralları temelinde yapılmaktadır (Gelman vd., 2004: 659). Rassal oylama kurallarında, seçmen, elde edeceği çıktı veya kazanım için tercihlerini evet veya hayır oyunu kullanarak açıklar. Dolayısıyla bu oyun içerisinde, bir seçmenin oylama gücü değerinin de temel olarak tercihlerine, uygulanan kotaya, oluşan koalisyon yapısına ve seçim sistemine bağlı olduğu ifade edilebilir. Bu süreçte her bir seçmenin/blokun sahip olduğu ağırlıklı oy temelinde, karar alma sürecindeki oylama gücünü doğru ölçmek için değişik güç indeksleri geliştirilmiştir. Penrose Đndeksi, Shapley Shubik Đndeksi, Banzhaf Đndeksi, Coleman Đndeksleri, Holler Đndeksi, Johnston Đndeksi, Deegan Packel Đndeksi, Rae indeksi ve Barry Đndeksi bu indekslerin başlıcalarıdır. Bu çalışmada oylama gücünün hesaplanmasında, araştırmalarda da en yaygın ola-

10 10 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 3 rak kullanılan ve karar alma mekanizmasında siyasi partilerin kararı etkileme gücünü gösteren Normalize Edilmiş Banzhaf Đndeksi (NBI) kullanılmıştır. Banzhaf Đndeksi Bir karar mekanizmasında, sandalye dağılımlarına bağlı olarak, her aktör ya da seçmenin, oluşturulacak koalisyonu (dağılımları) etkileyecek mutlak bir gücü vardır. Bir parti (blok) veya seçmen, oluşturulacak koalisyonun ya kazanan tarafında ya da kaybeden tarafında yer alacaktır. Herhangi bir mecliste tek bir partinin koalisyonu etkileme gücü, yani o partinin belirleyici olma olasılığı, sahip olduğu sandalye sayısından çok az etkilenir. Güç ancak sahip olunan sandalye sayılarının parlamentodaki dağılımlarının ölçülmesiyle bulunabilir. Bu ölçüm için ise en sık kullanılan ölçüm Banzhaf indeksidir (BI). Banzhaf ölçümü ya da mutlak Banzhaf ölçümü olarak bilinen ölçüm aslında Penrose (1946) tarafından ileri sürülmüştür (Felsenthal - Machover, 1998: 8-9). Fakat Penrose, ölçümünü basit bir halde bırakarak, oyun teorisi çerçevesinde ve matematiksel terimlerle açıklamaya çalışmıştır (Felsenthal - Machover, 2001: 88). Banzhaf ise, Penrose dan farklı olarak, mutlak oylama gücüyle değil, bir meclisteki bir seçmen veya bloğun diğerlerine karşı sahip olduğu güç oranıyla ilgilenmiştir. Bu bilgiler ışığında, Banzhaf ın oylama gücüne oransal olarak yaklaştığı belirtilebilir. Banzhaf, tanımladığı bu gücü, Oylama Gücünün Banzhaf Đndeksi olarak adlandırmıştır (Felsenthal - Machover, 2004: 5). N= { 1,2, i,n} kümesindeki oyuncular veri alındığında; i oyuncusu w i oylama ağırlığına sahiptir. Ω ise N tarafından oluşturulacak olası S koalisyonlar kümesini temsil etmektedir. S Ω şeklindeki bir kazanan koalisyon, wi q ile karakterize edilmiştir. Yani ağırlıklı ortalama kotayı geçtiğinde j S kazanan koalisyon sağlanmış olur. Burada q çoğunluğu veya kotayı temsil etmektedir. Eğer bir S koalisyonu kazanan tarafta olursa, bu koalisyonda v değeri 1 olarak tanımlanır. Bundan dolayı S oyunun sonucunu belirleyebilir. Kaybeden tüm koalisyonların değeri v=0 dır. i nin tüm koalisyon olasılıklarında bir döngü içerisinde olduğu açıktır. i oyuncusu kazanan veya kaybeden koalisyonu etkileyecek kadar güçlüdür. Yani i kazanan bir koalisyon içerisindeki kaybeden koalisyonun dönüşü için çok önemli ve belirleyicidir. i kendi gücü ile kazanan veya kaybeden tarafında yer alabilecektir. Buradaki en önemli şey, i nin kazanan veya kaybeden tarafta yer alması değil, dağılımı etkileyecek olmasıdır (Huber vd., 2003: 337). wj < q wi + wi q j S /{ i} j S /{ i} ve durumunda, oyuncu i koalisyonu etkileme gücüne sahiptir. q kotayı temsil etmektedir. Buradan da mutlak veya nor-

11 Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç Đndekslerinin Ölçümü: malize edilmemiş Banzhaf Đndeksi (ABI), eşitlik (1) yardımıyla hesaplanabilir. BI değeri, genellikle β ile temsil edilir. ABI i = S Ω [ v( S) v( S /{ i})] 1 Paydadaki 2 n, oyuncu i nin dahil olduğu toplam koalisyon sayılarını temsil etmektedir. Örneğin, dört seçmen varsayımında, toplam koalisyon sayısı 2 4 =16 ve i seçmeninin içinde olduğu koalisyon sayısı =8 olur. Eşitlikteki pay ise i nin belirleyici olduğu durum sayısıdır (Huber vd., 2003: 337). Normalize Edilmiş Banzhaf Đndeksi (NBI) veya Standardize Edilmiş Banzhaf Đndeksi ise, mekanizmadaki tüm oyuncuların belirleyici olma sayıları ve oyuncu i nin belirleyici olma sayısıyla ilgilidir. Yani tüm oyuncuların belirleyici olma sayısının i nin belirleyici olma sayısına oranıdır. Dolayısıyla, olası tüm belirleyici olma durumlarındaki i nin belirleyici olma oranını vermektedir. Aslında BI, SSI ya benzemektedir. Aralarındaki en önemli fark BI nın olası tüm dağılım kombinasyonları temelinde, SSI nın da tüm dağılımların permütasyonları temelinde oluşturulmuş olmasıdır. SSI ve NBI, literatürde pivot ve swings olarak geçen belirleyici pozisyonlarda yer almanın olasılığı çerçevesinde türetilmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında bu kavramlar arasında önemli bir fark yoktur (Turnovec vd., 2008: 37). SSI, her seçmenin belirleyici olduğu durumdaki sıralamaların sayısına bağlı bir oylama durumudur. BI ise, her seçmenin bir sıralama ya da oluşumu etkileyeceği durum sayılarına bağlı bir indekstir (Algaba vd., 2003: 65-71). Seçmen i nin normalize edildiği Banzhaf indeksi (NBI), eşitlik (2) de gösterildiği gibi hesaplanır (Huber vd., 2003; Brams - Affuso, 1976: 32). BI 2 n 1 [ v( S ) v( S / { i})] ABIi S Ω = = ABI [ v( S ) v( S / { i})] i n n j j= 1 j= 1 S Ω Üç seçmenli ağırlıklandırılmış bir oyunda, A, B ve C seçmenlerinin ağırlıkları sırasıyla, 100, 98, 2 ve kota 101 olsun. Oyun, [101: 100, 98, 2] olarak ifade edilir. A seçmeni 100, B seçmeni 98 ve C seçmeni 2 oy hakkına sahiptir. BI da seçmenlerin eksen durumlarını belirlemek için tüm olası seçmen kombinasyonları incelenir. n üyeli bir oyunda her zaman 2 n kadar dağılım vardır. Bu oyunda da 2 3 =8 farklı kombinasyon vardır. Kombinasyonlar sırasıyla; A(100), AB(198), AC(102), ABC(200), B(98), BC(100), C(2) ve (0) dir. Parantez içindeki değerler ağırlıkları temsil etmektedir. ABI da kota temelinde kazanan dağılımlar belirlenir. Bunlar sırasıyla; AB(198), AC(102), ABC(200) dir. Kalın (1). (2).

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Farklı Koalisyon Senaryolarına Bağlı Olarak Türkiye nin Üyeliği Sonrası Avrupa Birliği nde Oylama Gücü Dağılımı 1 Bilim

Detaylı

Ekonomik Oy Verme Teorisi: Türkiye Örneği (1998-2003 )

Ekonomik Oy Verme Teorisi: Türkiye Örneği (1998-2003 ) Ekonomik Oy Verme Teorisi: Türkiye Örneği (1998-2003 ) Şennur Sezgin Özet: Ekonomik koşulların seçmen tercihlerini nasıl etkilediğini inceleyen ekonomik oy verme teorisi, oy verme fonksiyonu ile popülerlik

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI

SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI Giriş SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI MÜGE YÜCE Seçim, bir kamu görevini yürütecek kişi veya kurulun, ilgili seçmenlerce, çok sayıda aday arasında yapılacak

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007 25 TÜRKİYE DE SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN SEÇMEN DAVRANIŞI

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007 25 TÜRKİYE DE SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN SEÇMEN DAVRANIŞI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007 25 TÜRKİYE DE SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN SEÇMEN DAVRANIŞI Gülay ERCİNS Özet Bu çalışmada, seçmen tercihini etkileyen değişkenler,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

A N A L İ Z. Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi. Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

A N A L İ Z. Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi. Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ A N A L İ Z Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ Mayıs 2013 Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

Seçim Sistemleri ve Baraj Uygulamaları

Seçim Sistemleri ve Baraj Uygulamaları UKAM YAYINLARI ARALIK 2014 www.ukam.org Farklılıkların Temsili Bakımından Seçim Sistemleri ve Baraj Uygulamaları Prof. Dr. İlhan Kaya Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi International Cultural Research

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR Yrd. Doç Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme

Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 1 Ocak 2013 ss. 53-62 Milletvekili Adaylarının Seçim Kampanyalarının Finansmanı: 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Bir İnceleme Financing Electoral

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ

Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ Prof. Dr. Nihat BULUT I- Giriş 12 Haziran 2011 de yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Türk siyasal

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN *

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN * 18 TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNDE ENDÜSTRİYEL VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ÖZ Orhan ÇOBAN * Bu çalışmada firma ve endüstri ölçeğinde Türk otomotiv sanayiinin ekonomik performansı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Detaylı

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1 BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AZERBAYCAN MODELİ KARŞILAŞTIRMASI COMPERATION OF THE PRESIDENCY SYSTEMS BETWEEN UNITED STATES OF AMERICA AND AZERBAIJAN Fatih ÖZKUL * Özet: Ülkemizde

Detaylı

ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1399-1426 ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AN ALTERNATIVE METHOD FOR EXCHANGE RATE REGIME CLASSIFICATION:

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Özelleştirmenin Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Prof.

Detaylı

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Birol KOVANCILAR * Alparslan UĞUR ** Özet Literatürde sürekli, mali açıklar ve mali disiplinin sürdürülmesinde çare olarak görülen mali kuralları ele alan çok sayıda

Detaylı

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği*

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* HAKEMLİ Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* Av. Bilgen KÜKNER** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Ankara Üniversitesi

Detaylı

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Özet Doç. Dr. Gülsüm AKALIN

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Dr. Aykut KARAKAYA Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURTARAN Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI ÖZ Ülke ekonomilerinin gelişiminde

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi

Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Özel Sayı 11 ss. 95-11 Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi Taylor Rule: A Vector Autoregressive Model Analysis For Turkey

Detaylı