Ramandağın 2 numaralı kuyusunda (Cenupdoğu Türkiye) Alt ve Orta Eosen mikro-faunası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramandağın 2 numaralı kuyusunda (Cenupdoğu Türkiye) Alt ve Orta Eosen mikro-faunası"

Transkript

1 Ramandağın 2 numaralı kuyusunda (Cenupdoğu Türkiye) Alt ve Orta Eosen mikro-faunası Yazan: Dr. S. W. Tromp 1942 senesinde, Bayan Mehlika Taşman'la birlikte M. T. A. mecmuasında (sene 7, sayı l/ 26, S ) Diyarbakır'ın takriben 80 kilometre doğusunda, Ramandağ strüktürünün şimal yamacında açılan ve Ramandağ 2 numaralı kuyusu denilen kuyunun Eosenin kaidesi ve Üst Kretase maktamın mikro-faunası hakkında bir yazı neşretmiştik. Tetkikatımız tamamlanınca daha yukarı makta hakkında ayrı bir yazı yazmayı tasavvur ettiğimiz için, o yazımızda maktam ancak 2680 ile 3723 kadem arasındaki derinlikte bulunan kısmı mevzubahis edilmişti. Bu sırada Ramandağında 6 numaralı kuyu açılmış ve burada, diğer kuyularda tesadüf edilmiş olan Orta Eosen kalker (Midyat kalkeri) serisinin altındaki bir makta meydana çıkmıştır. Cenupdoğu Türkiyenin bütün bu kısmına oldukça has bulunan Ramandağı strüktürünün Kretase-Eosen maktamı tam bir surette elde edebilmek için, Ramandağı 6 numaralı kuyusunun bu en üst maktamı (Midyat kalkerinin hemen altı) Ramandağı 2 numaralı kuyusunun maktaı ile birleştirdik. Eb'adı muayyen bir had dahilinde tutabilmek için, yapmış olduğumuz mikro-faunal tahlillerin neticelerini dört grafik halinde tertip ettik. 710 kadem ile (levha I) 1595 kadem (levha II) arasındaki makta Ramandağı 6 numaralı kuyuya, daha derindeki kısım ise Ramandağı 2 numaralı kuyuya aittir. Yalnız levha I'de fosillerin adları tam olarak kaydedilmiştir. Fosil bulunmıyan zonlar levha I'de şakulî çizgileri 45 lik bir meyil ile kateden siyah çizgilerle gösterilmiştir. Laboratuvarda tatbik edilen usuller, daha evvelki yazılarımızda izah edilen usullerin aynidir. Grafiklerin dördünün de kendiliklerinden anlaşılması mümkündür, fakat birkaç mülâhaza bunların okunmasını daha ziyade kolaylaştırabilir. Litolojik Üniteler: Ramandağı maktaı, yukardan aşağıya doğru şu litolojik ünitelere taksim edilebilir: 1) Midyat kalkeri: 216 metreden fazla (belki de 335 metre kadar) beyaz, üste yakın kısımlarında kırmızımsı kahverengi tecezzi renklerini haiz tebeşirli masif kalker, bazı yerlerde sileks bakımından zengin. Kaidesinden takriben 220 metre yukarıda, karakteristik bir Echinoid horizonu mevcut. 2) Gercüş kırmızı tabakaları: a - Jipsli kil serisi, 121 metre: birçok jips aratabakaları ihtiva eden kırmızı kahverengi renkte killer. b - Kil serisi: 42 metre. Marnlı aratabakaları ihtiva eden kırmızı kahverengi kil. c - Kumlu marn serisi: 134 metre: kırmızı kahverengi kumlu marnlar ve yeşilimsi gri renkte kalkerli kumtaşı aratabakaları. 3) Fliş serisi: 152 metre: Gri veya yeşilimsi gri renkte kalkerli kumtaşı ara tabakalarını ihtiva eden kumlu marnlar ve gri marnlar. 4) Üst Kermav serisi: 265 metre: Birkaç ince kalker aratabakası ihtiva eden gri marnlar. 249

2 5) Alt Kermav serisi: 540 metre: Gri veya koyu gri marnlar. Kaideden takriben 60 metre yukarıda 24 metre kadar kalınlıkta kırmızı marndan mürekkep bir zon mevcuttur. Alt kırmızı tabakaların altında 36 metrelik, pirit bakımından zengin, yeşilimsi renkte marnlar (yeşil seri). 6) Masif Kalker serisi: 1000 metreden daha kalın kalker maktaı olup buna Ramandağı 2 numaralı kuyusunda 45 metre girilmiştir. Bu masif kalkerlerin tavanına yakın, siyah sileks tabakaları vardır. Midyat kalkeri, Gercüş kırmızı tabakaları ve fliş serisi, Orta Eosene Üst Kermav serisi (ilk 70 kadem müstesna olmak üzere) Alt Eosen'e, Alt Kermav serisinin üst kısmı (takriben 240 metre) Alt Eosen'e kaide kısmı ise (300 metre) Kretase'ye aittir. Mikro-fauna üniteleri: Kuyuda karakteristik iki stratigrafik sınır bulunmaktadır. Bunlardan biri, yukarda zikrolunan yazıda mevzubahis edilen Kretase-Eosen sınırı, diğer de Alt-Orta Eosen sınırıdır. Mikro-fauna grafiği (levha I ve II) Ramandağı 6 numaralı kuyuda, 710 kademden 1500 kademe kadar olan en üst maktam hemen hemen foraminifer'den ârî bulunduğunu göstermektedir. IV ve III numaralı levhalar ise nisbeten zengin bir mikro-fauna arzetmektedir. Her iki makta arasında, foram bakımından fakir olan bir transizion zonu mevcuttur. Kemiyet bakımından yapılan mikro-faunal bir tahlil, Ramandağı II numaralı kuyuda 1160 kademde, bariz bir sınır bulunduğunu göstermektedir. Bu sınırın altında, mecmu foram adedi, ilk defa olarak, iki yayımda birkaç yüzü aşmaktadır, bu sınırın üstünde cinslerin adedi de birdenbire eksilmekte, Globigerina ve globorotalai hemen hemen ortadan kaybolmaktadır kademle 1240 arasında Textulariella, Discorbis, Trifarina, Bulimina, Vaginulina ve Frondicularia cinsleri tamamile kaybolmaktadır. Halen sınır 1160 kademden geçirilmiştir, çünkü gerek mutlak adet, gerekse cins bakımından esaslı fauna eksilmesi bu noktada vaki olmaktadır. (Levha II - ye müracaat). Ramandağında II numaralı kuyuda mahallî korelasyonda kullanılabilecek karakteristik birçok mikro-faunal zonlar bulunmuştur: 1) Miliolidae - Anomalina - Rotaliidea - Ostracod zonu ( kadem). 2) Ana Lockharitia zonu ( kadem). 3) Vaginulina zonu ( kadem). 4) Bulimina (Anomalina - Globigerina zonu kadem). 5) İkinci Loçkharita (Miliolidae) zonu kadem). Mamafih, bölge korelasyonları için bu zonların hiçbirisi kullanılamaz. Ancak Alt Eosen'in tavanında fauna'da vaki olan bu karakteristik azalması regional ehemmiyeti haiz bulunduğu anlaşılmıştır. Kumlu olarak inkişaf etmiş olan Alt Eosen maktalarında (meselâ Siirt bölgesinde) foramların mecmu miktarı, o kadar azalmaktadır ki, gayet sahih bir mikro-faunal tahlil ile bile sınırı çizebilmek zorlaşmaktadır. Ancak cinslerin adedi, bazan sınırı sahih olarak tesbit etmeyi mümkün kılmaktadır. Diskordanslar: Ramandağındaki II numaralı kuyunun maktaı, başlı başına hiçbir diskordans arzetmemektedir, fakat 5 numaralı kuyu maktalarının mukayesesi, üç hareket devresi göstermekte olup bu keyfiyeti Siirt'in şimalinde yapılan regional satıh etüdleri de teyid etmektedir. Bu hareket devreleri şunlardır: 1) Türonien'in nihayetinde, masif kalkerlerin teressübünden sonra: Kırmızı tabakaların renkleri, Siirt'in şirnalindeki sahalarda bu hareketlerle birlikte vukubulan geniş serpantin intrüzyonlarının tecezzi mahsulünden hasıl olan kırmızı killi maddelerden ileri gelmiştir. Alt Kermav serisinin en alt horizonlarının kalınlığındaki büyük tehalüfler, bu sahayı deniz seviyesinden yukarıya çıkarabilecek derecede kuvvetli olmıyan fakat Ramandağ strüktürünün ilk iltiva safhalarına sebebiyet vermiş olması muhtemel bulunan bu hareketlerden ileri gelmektedir. 250

3

4

5

6

7 2) Ana Lockhartia zonunun kaidesinde, "fliş serisinin,, ortasında: Kuyuların arasındaki korelasyon hatlan, bu horizonun kaidesinde aşınma neticesinde husule gelmiş küçük bir boşluğun mevcut olduğunu işaret etmektedir. 3) Midyat Kalkerinin kaidesinde: Bu hareketler, Siirt'in şirnalindeki sahalarda çok kuvvetli olmuş, ise de, daha cenuptaki sahalarda ancak sedimantasyon şartlarında anî bir değişikliğe sebebiyet vermiştir. İlk inkişafına Türonien'de başlıyan Ramandağ strüktürünü inkişaf ettiren de belki bu hareketler olmuştur. Bu hareketlerin neticesi olarak, Ramandağındaki 5 numaralı kuyuda olduğu gibi, birçok faylar husule gelmiştir. Bu faylar, üstlerine teressüp eden Orta Eosen kalkerlerile örtülmüştür. Bu keyfiyet istikşaflarda yeraltı faylarını bu kalker üzerinden çizmekteki güçlüğü göstermektedir. İlk iki hareket devresi regional bir kalkınmadan değil, fakat daha doğuya doğru yapılan tetkikatla da sabit olduğu gibi, regional bir çöküntü havzasının kaidesinde vukubulan blok kıvrılma hareketlerinden ileri gelmektedir. The Micro-faunae of the Lower and Middle Eocene Of Raman Dağ Well No. 2. (S. E. Turkey) By: Dr. S. W. Tromp. In 1942 Mrs. Mehlika Taşman and the writer published an article in the M. T. A. Bulletin (sene 7, sayı 1/2 6, p ) on the microfaunae of the Basal Eocene and U. Cretaceous section of Ramandağ Well No. 2, a well drilled on the N. flank of the Ramandağ structure (abt. 80 km. east of Diyarbakır). In that article only the section between 2680 and 3723 ft. was discussed, as we intended to publish the upper section in a later article as soon as our studies were completed. In the meantime Ramandağ Well No. 6 was drilled, which revealed a section below the Middle Eocene limestone series (Midyat limestone), which is not exposed in the other wells. In order to have a complete Cretaceous-Eocene section of the Ramandağ Structure (which is rather characteristic for this whole S. E. part of Turkey) we have combined this uppermost section of Ramandağ 6 (immediately below the Midyat limestone) with the Ramandağ 2 section. The result of our micro-faunal analysis has been represented in four charts in order to keep the dimensions of the charts within certain limits. The section between 710 ft. (plate I) and 1595 ft. (plate II) belongs to Ramandağ 6, the deeper part belongs to Ramandağ 2. Only in plate I were all the fossil names given in full. The unfossiliferous zones have been indicated by the black lines crossing the vertical lines in plate I under a 45 angle. The laboratory methods are the same as the one described in previous articles. The four charts are self-explanatory, but a few remarks might make the reading of the charts easier. Littoligic Units: The Ramandağ section can be divided from top to bottom into the following lithologic units. 1) Midyat Limestone: More than 216 m. <prob. abt. 350 m.): white,near the top rather chalky massive limestones with reddish brown weathering colours, in places rich in chert. About 220 m. above the base a characteristic Echinoid horizon. 251

8 2) Gercüş Red Beds: a. Gypsiferous clay series: 121 m.. : Red brown clays with many Gypsum intercalations. b. Clay series: 42 m. Red brown clay with marly intercalations. c. Sandy marl series: 134 m. : Red brown sandy marls and greenish grey calcareous = Sandstone intercalations. c. Sandy marl series: 134 m. : Red brown sandy marls and greenish grey calcareous sandstone intercalations. 3) Flysch series: 152 m. Grey marls and sandy marls with grey or greenish grey calcareous sandstone intercalations. 4) Upper Kermav series: 265 m. : Grey marls with a few thin limestone intercalations. 5) Lower Kermav series: 540 m. : Grey or dark grey marls. Abt. 60 m. from the base, a zone of abt. 24 m. of red marls. (Lower Red Beds) underlain by 36 m. of greenish coloured marls rich in pyrite (Green series). 6) Massive Limestone series: A more than 1000 m. thick limestone section, only penetrated 45 m. in Ramandag Well No. 2. Near the top of these massive limestones black chert beds. The Midyat limestone, the Gercüş Red Beds and the Flysch series belong to the Middle Eocene, the Upper Kermav series (except the first 70 ft.) belongs to the lower Eocene, the upper part of the Lower Kermav series (abt. 240 m.) belongs to the L. Eocene, the basal part (300 m.) to the Cretaceous. Micro-faunal units: Two characteristic stratigraphic boundaries occur in the well, (Cretaceous - Eocene boundary the discussed in the above mentioned article) and the Lower-Middle Eocene boundary. The micro-faunal charts (plate I and II) show that the uppermost section from 710 to abt ft. (in Ramandağ 6, is practically non-foraminiferal. Plate IV and III show relatively rich micro-faunae. Beween both sections there is a transitions zone, which is poor in forams. A quantitative micro-faunal analysis indicates a sharp boundary at 1160 ft. (in Ramandag II). Below this boundary, for the first time the total number of forams surpasses a few hundred in two spreadings, whereas above this boundary the total number in general is less than 50. But also the total number of genera suddenly decreases above this boundary: Globigerina and Globorotalia practically disappear. Between 1110 and 1240 ft. the genera Textulariella, Discorbis, Trifarina, Bulimina, Vaginulina and Frondicularia disapear completely. The actual boundary was placed at 1160 ft. because the main faunal drop both in absolute umber and genera takes place at this point (see plate II). Several charasteristic micro-faunal horizons were found in Ramandag II which can be used for local correlations. 12) Miliolidae - Anomalina - Rotaliidae - Ostracod zone ( ft.). 2) Main Lockhartia zone ( let). 3) Vaginulina zone ( ft.) 4) Bulimina (Anomalina - Globigerina zone) ( ft.). 5) Second Lockhartia (-Miliolidae) zone ( ) ft.). For regional correlation however, none of these zones can be used. It is only this characteristic faunal drop at the top of the Lower Eocene which proves to be of regional importance In sandy developed L. Eocene sections (in the Siirt region for example) the total amount of forams decreases so considerably that it is difficult to trace the boundary even with an accurate micro-faunal analysis. It is only the number of genera which enables one sometimes to place the boundary accurately. 252

9 Unconformities: The section of Ramandağ II alone does not suggest any unconformities but a comparison of the 5 Ramandağ well sections indicates three periods of movements, which assumption is also supported by regional surface studies north of Siirt. These periods of Movements are: 1 At the end of the Turonian, after the deposition of the massive limestones: The colour of the Red Beds is caused by red argillaceous material derived from the weathering products of large serpentine intrusions, which accompanied these movements in the areas N. of Siirt. The great variation in thickness of the lowest horizons in the Lower Kermav series are due to these movements, which were not strong enough to bring the area above sea-level, but they probably caused the first folding stages of the Ramandag structure. 2 At the base of the main Lockartia zone, in the middle of the ''Flysch series,,: The correlation lines between the wells suggest a small erosional hiatus at the base of this horizon. 3 At the base of the Midyat limestone: These movements were very strong in the areas north of Siirt, but in the areas further south it mainly caused a sudden change in the conditions of sedimentation. It was probably these movements which developed the Ramandag structure, which strated its first development in the Turonian. Due to these movements several faults (as encountered in Ramandag 5) originated. They were sealed off by the Middle Eocene limestones deposited on top of them. This explains the difficulty in our exploration work of tracing the sub-surface faults on the limestone surface. The first two periods of movements were not due to regional uplift, but as can be proved further east, they are caused by tilted block-movements of the basement in a regionally subsiding basin. Ankara, 20.VIII

Galip OTKUN. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ

Galip OTKUN. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ BOĞAZİÇİ ASMA KÖPRÜ TEMEL ETÜDLERÎ Galip OTKUN Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ İstanbul Boğazı üzerinde bir asma köprü inşası her devirde mühendisleri meşgul etmiş bir mevzudur. Fakat 1954 senesine

Detaylı

Örtülü maden yataklarının ağır mineral analiz yöntemlerine göre aranması

Örtülü maden yataklarının ağır mineral analiz yöntemlerine göre aranması Posterler Posters 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Geological Congress of Turkey Örtülü maden yataklarının ağır mineral analiz yöntemlerine göre aranması İbrahim ÇOPUROĞLU, M. Gürhan YALÇIN Niğde Üniversitesi,

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

Batı Toroslar Kambriyeninde Hadimopanellid biyostratigrafisi: Kambriyen f de yeni bir biyostratigrafik zonlama

Batı Toroslar Kambriyeninde Hadimopanellid biyostratigrafisi: Kambriyen f de yeni bir biyostratigrafik zonlama Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 65-78, Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 65-78, Şubat - Ağustos 1989 February - August 1989 Batı Toroslar Kambriyeninde Hadimopanellid biyostratigrafisi: Kambriyen f

Detaylı

GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 23, S. 2, SS. 109-120, Y. 2010 GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF WATER LEAKAGE AND LEAK REPAIRS

Detaylı

Eskipazar Transversal Dağlarının Jeolojisi ve Maden Suyu Menbaları II. Kısmı (*)

Eskipazar Transversal Dağlarının Jeolojisi ve Maden Suyu Menbaları II. Kısmı (*) Eskipazar Transversal Dağlarının Jeolojisi ve Maden Suyu Menbaları II. Kısmı (*) Yazan: Mr. M. Blumenthal Bolu havzasına varıldığı zaman, dislokasyon sahamızı garba doğru takip işinde artık araziyi bizzat

Detaylı

KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI

KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI Ox. 268.4/182.22 KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI ENCLOSURE STUDİES ON RANGES Yazan Osman ALPAY Orınancılık Araştırma Enstitüsü Toprak ve Otlak Islahı Şubesi Müdürü ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü YAYINLARI

Detaylı

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER Kemal LOKMAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Memleketimizde petrol aramak maksadıyle yapılan jeolojik etütler hakkında rapor yazanları

Detaylı

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2010 İSTANBUL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýn No: 3266-2 Kültür

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl: 3 Sayı: 5 Ocak 2014 Year: 3 Number: 5 January 2014 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

DOĞU ANADOLU'DAKİ ARA BASENLER VE BUNLARIN PETROL OLANAKLARI*

DOĞU ANADOLU'DAKİ ARA BASENLER VE BUNLARIN PETROL OLANAKLARI* DOĞU ANADOLU'DAKİ ARA BASENLER VE BUNLARIN PETROL OLANAKLARI* Fikret KURTMAN ve Mehmet F. AKKUŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Türkiye'de yapılagelen petrol araştırmaları sonunda, Güneydoğu

Detaylı

Enerji Piyasası. Bülteni ISSN : 1308-8262. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33. Mayıs-Haziran 2014. Energy Market.

Enerji Piyasası. Bülteni ISSN : 1308-8262. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33. Mayıs-Haziran 2014. Energy Market. Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33 ISSN : 1308-8262 Mayıs-Haziran 2014 Energy Market Bulletin ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME enerji piyasasına ve düzenlenmesine ilişkin

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı nın katkılarıyla basılmıştır.

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı nın katkılarıyla basılmıştır. İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı nın katkılarıyla basılmıştır. II Journal of ETA Maritime Science Cilt Volume 1 Sayı Number 1 Yıl Year 2013 İçindekiler Contents 1 Ege Bölgesi

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

Kimyasal Analiz Deney Sonuçları. Hitit Barajı Sayısal Yükseklik Modeli. Hitit Barajı ArcScene 3 Boyutlu Görüntüleme

Kimyasal Analiz Deney Sonuçları. Hitit Barajı Sayısal Yükseklik Modeli. Hitit Barajı ArcScene 3 Boyutlu Görüntüleme İÇİNDEKİLER Özet Alaca Höyük Alaca Höyük Gölpınar Hitit Barajı Baraj Karakteristikleri Kimyasal Analiz Deney Sonuçları Hitit Barajı Sayısal Yükseklik Modeli Hitit Barajı Hidroloji Modelleme Hitit Barajı

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır / Every other months Mart-Nisan / March-April 2014 Yıl / Year:1

Detaylı

Volume: 10 Issue: 2 Year: 2013

Volume: 10 Issue: 2 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 2 Year: 2013 Preliminary finding on reconstruction of the late Roman water structures in Sinop (Turkey) Sinop (Türkiye) geç Roma dönemi su yapılarının rekonstrüksiyonuna ait ön bulgular

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW

TURKEY REAL ESTATE REVIEW TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2015 İLK YARI 2015 This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees,

Detaylı

Toroslar'm bazı temel jeoloji özellikleri. Some geological aspects of the Taunts orogenic belt (Turkey) (1)

Toroslar'm bazı temel jeoloji özellikleri. Some geological aspects of the Taunts orogenic belt (Turkey) (1) Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 19, 5-78, Şubat 1976 Bulletin of the Geological Society of Turkey, v. 19, 65-78, February 1976 Toroslar'm bazı temel jeoloji özellikleri Some geological aspects of the

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 375-385 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. colliers INTERNATIONAL RESEARCH Over the past months, we can safely say, that certain negative developments

Detaylı