Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? İçindekiler tablosuna baktığınızda bölümlerin iki ayrı kısma ayrıldığını göreceksiniz. Yedi bölümden oluşan ilk kısım, özel matematik öğrenme alanlarının sınırlarının ötesine değinen önemli fikirlerle alakalıdır. 16 bölümden oluşan ikinci kısım ise, Anaokul öncesi-anaokulu-8. sınıf müfredatında bulunan önemli matematik konularının her birinin öğretimi için önerilerde bulunmaktadır. Kısım I, çocukların matematik öğrenmelerine yardımcı olacak zorlu konulara ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Matematik eğitiminin evrilmesi ve bu değişimlerin altında yatan nedenler, bir matematik öğretmeni olarak mesleki bilginizin önemli bileşenleridir. Matematik disiplini için bir anlayışa sahip olmak da mesleğinizin önemli bir bileşenidir (Bu da, matematik yapmanın ne anlama geldiğini bilmektir.). İlk iki bölüm bu konuları işlemektedir. Öğrenmenin oluşturmacı bakış açısıyla ele alındığı, bunun matematik öğrenmeye nasıl uygulanabileceği ve problem çözme ile öğretmenin ne anlama geldiğinin incelendiği Bölüm 2 ve 3, en temel bölümlerdir. Bölüm 4, öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiğine yönelik bu fikirleri öğreteceğiniz derslere aktarmanızda sizlere yardımcı olacaktır. Burada tüm çocuklar için etkili ders planlama, alıştırma ve uygulamanın değeri ve diğer konulara yönelik pratik yaklaşımlar bulacaksınız. Basit bir ders planı örneği bu bölümün sonunda yer almaktadır. Öğrencinin öğrenmesine en iyi şekilde yardımcı olacak öğretimle değerlendirmenin birbirine entegrasyonu Bölüm 5 te incelenecektir. İngilizce öğrenenlerin, üstün zekâlı ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de dâhil olduğu farklı öğrenci grupları hakkındaki bilgilere Bölüm 6 da ulaşacaksınız. Matematik öğretmede teknoloji kullanımıyla ilgili konulara yönelik bakış açıları Bölüm 7 de verilecektir. Tüm sınıf seviyelerinde taşınabilir teknoloji kullanımı için güçlü deliller sunulmuştur. İnternetteki kaynakların ve bilgisayar yazılımının kullanımı ve seçimine yönelik de rehberlikte bulunulmuştur. Kısım II nin her bölümü, matematik öğrenme alanı, bu öğrenme alanının en iyi nasıl öğrenileceği ve iyi bir matematiksel gelişim sürecinde öğrencileri çalıştıracak problem temelli etkinliklere yönelik sayısız önerilerle ilgili bir bakış açısı verecektir. Öğrenciler için, problem temelli görevler metne eklenmemiş, metinle bütünleştirilmiştir. Okurken bu etkinlikler üzerine düşünmek, öğrencilerin gözüyle matematik hakkında düşünmenize yardımcı olabilir. Bu etkinlikleri metinden ayrı değil metinle birlikte okuyunuz. Kalem ve kâğıdınızı mümkün olduğunca sık kullanın ve problemler üzerinde çalışın ki böylece matematiği öğrenen çocuklar hakkında kendi öğrendikleriniz üzerine etkin şekilde yoğunlaşabilesiniz. KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ Bu kitabın sayfalarını çevirdikçe, birçok bölüm başlığını, farklı şekilleri ve çok çeşitli özgün özellikleri fark edeceksiniz. Tüm bunlar, bu kitabı uzun vadeli bir kaynak ve bir ders kitabı olarak daha faydalı hâle getirebilmek için tasarlandı. İncelemeniz için birkaç örnek: ix

2 x Ön Söz Ana Fikirler Öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyen pek çok araştırma ve kaynak, öğretmenlerin öğretimlerini bağlantısız beceri ve kavramlardan ziyade Ana Fikirler etrafında planlamalarını tavsiye etmektedir. Kısım II deki her bölümün başlangıcında, bölümle ilişkili anahtar matematiksel fikirlerin bir listesini bulacaksınız. Bu listeler, öğrettikleri matematiğin hızlı bir resmini çekmekte öğretmenlere yardımcı olacaktır. Diğer Matematik Öğrenme Alanları ile Bağlantılar Ana fikirler listesini takiben hâlihazırdaki bölümün içeriğiyle ilişkilendirilen diğer matematik öğrenme alanlarıyla ilgili özet açıklamalar yer almaktadır. Bu listeler öğrettiğiniz matematik hakkında daha çok şey öğrenmenize, öğrenci zorluklarını teşhis etmenize ve dersleri planlarken içeriğin muhtemel etkileşimlerinin daha da farkında olmanıza yardımcı olmak için verilmiştir. 388 Bölüm 19 Ölçme Kavramlar n n Geli imi Z Etkinlikler rektiren bir konudur. (Çimen tohumu sat n almak için çimenli inizi ölçerken ve bir pencere için cam levha al rken ayn hassasiyetle mi ölçüm yapard n z?) Ö rencilerin uygun standart birimlerin seçiminde sa duyular n kullanarak pratik yapmaya ihtiyaçlar vard r. 3. Birimler aras ndaki ili ki bilgisi. Ö renciler yayg n bir ekilde kullan lan inç, fit ve yard ya da mililitre ve litre aras ndaki ili kileri bilmelidirler. Can s k c dönü türme al t rmalar ölçme hissinin geli imine çok az etki yapar. Birim A inal n n Geli tirilmesi. ki çe it etkinlik standart birimlere yönelik a inal geli tirebilir: (1) tek bir birime odakla an kar la t rmalar ve (2) tek tek birimler ya da basit birimlerin katlar için ki isel ölçüt ya da referanslar n geli tiren etkinlikler. Etkinlik Bir Birime Dair Ondal k Say Hissinin Ö rencilere Geli imi herhangi 333 bir standart birimin bir modelini verin ve onlar n o birimle yakla k ayn eyi ölçen Hesap makinesi de ondal k say kavram n n nesneleri geli iminde ara t rmalar n isteyin. Örne in, metre ile önemli bir rol oynayabilir. a inal geli tirmek için ö rencilere 1 metre uzunlu unda bir parça ip verin. Onlardan yakla k 1 Etkinlik 17.3 metre olan eylerin listelerini yapmalar n isteyin tu una basarak hesap makinesiyle metreden biraz k sa (ya da uzun) olanlar ya da iki kat nas l sayma yap ld n dü ününüz. Ö renciler, imdi tu una bass n. (ya Ekranda, da yar s ) uzunlu unda olanlar ayr bir ekilde 0.9 göründü ünde durunuz ve bunun listeleyin ne anlama olarak tutun. Ö rencileri günlük hayatlar nda geldi ini ve bir sonraki tu a basma ile ekrandaki benzer nesneler bulmaya te vik edin. Uzunluklar görüntünün neye benzeyece ini tart n z. Ço u ö renci, 0.10 tahmininde bulunacakt r (9 dan bulma sonra 10 durumu gelir için e risel ya da dairesel uzunluklar dü üncesiyle). Her bir tu a basmakla, dâhil ö renciler etmeyi ondabirler için model olarak bu on-tabanl eritleri unutmay n. Daha sonra, ö renciler verilen bir nesnenin 1 metreden fazla, az ya da ona yak n olup biriktirirlerse bu tahmin daha da ilginç hale gelecektir. Daha fazla tu a basmak daha fazla erit olmad n veya 10 tane tahmin etmeye çal abilirler. erit demektir. Hesap makinesi, niçin 0.10 u göstermemelidir? Onuncu bas m 1 i gösterdi i zaman Ayn etkinlik di er birim uzunluklarla da yap labilir. (hesap makinesi, ondal k say n n sa nda birbirini takip eden s f rlar ço u zaman göstermez); Ailelerin tart ma, ö rencilere bir kare yakla k 1 mil ya da 1 kilometre olan için 10 eridin de i -toku u etraf nda mesafeleri dönmelidir. bulmalar Ondabirliklerle, 4 veya 5 e kadar saymaya devam ediniz. Bir içinde onlara okula ya da al veri merkezine ya da s kl kla için destekleri sa lanabilir. Bir mektup tam say dan bir sonrakini elde etmek için kaç kere bas l r? veya 0.01 ile saymay deneyiniz. seyahat Bu saymalar, ettikleri güzergâhlar gibi semtlerindeki mesafeleri binde-bir ve yüzde-birin ne kadar kontrol küçük oldu unu etmelerini çarp c önerin. E er mümkünse, uzakl klar ölç- bir ekilde gösterir. Bu, 0.01 elde etmek için ile 10 1 metre ya da 1 yard çevre uzunlu una sahip bir kez sayma ve 1 e ula mak için 1000 kez sayma gerektirir. çark evlerine (ya da s n fta kullan n) gönderin. Çeyrek litre, Kuart/çeyrek galon ve litre gibi kapasite Asl nda hesap makinesi, yerine eklinde sayar ve burada birimleri u soru ortaya için ö renciler ç kar: üzerinde tek bir birim için i aret Bu, mant kl m d r? E er mant kl ysa, bulunan niçin? bir kaba gerek duyarlar. Ö renciler daha sonra Kesirleri yazmaya imkân veren hesap makineleri, bir evlerinde ya da okullar nda ayn miktarda, fazla ya da az kesir-ondal k say dönü türme tu una da sahiptir. Baz hesap makinelerinde, 0.25 gibi bir tutabilen ondal k say, di er on-tabanl kaplar bulmal d r. Unutmay n ki kaplar n kesre eklinde dönü türülür ve ekilleri elle veya kapasiteleri otomatik olarak sadele tirme yapmaya imkân verir. Grafik çizen hesap tahmin ederken çok yan lt c olabilir. Standart a rl klar olan gram, kilogram, ons ve pound makineleri; dönü türme, sadele tirme veya sadele tirme olmaks z n ayarlanabilir. Ö renciler, için kesir ö renciler ve ondal k bu say birimlerin bir tanesi ile iki kefeli terazi sembollerini ili kilendirmeye ba lad kça, üzerinde kesirlerle nesneleri i lem kar la t rabilirler. 10 gram ya da 5 ons yapmay mümkün k lan hesap makinelerinin, kesirler ve ile çal mak daha faydal olabilir. Ö renciler, evlerinden ondal k say lar aras nda ileri-geri gitme özelli i bu makineleri de erli bir araç yapar. a ina olduklar nesneler getirmeleri te vik edilerek, s n ftaki terazi üzerinde kar la t rma yap labilir. Standart alan birimleri uzunluk cinsindendir (örne in, inç kare ya da fit kare). Dolay s yla uzunluklara a ina ol- mak önemlidir. Tek bir dereceye a ina olmak, 30, 45, 60 ve 90 dereceler hakk ndaki baz fikirlere sahip olmak kadar önemli de ildir. Birim a inal na ikinci bir yakla m da çok tan d k nesnelerle ba lamak ve onlar n ölçülerini referans ya da ölçüt olarak kullanmakt r. Bir kap giri i 2 metre yüksekli inden biraz daha fazlad r ve bir kap kolu zeminden yakla k 1 metre mesafede olur. Bir torba un 5 pound için iyi bir referanst r. Bir ataç yakla k 1 gram gelir ve yakla k 1 santimetre geni li indedir. Bir galon süt 4 kilogramdan biraz daha az a r gelir. Etkinlik Bilinen Referanslar Measuring Penny (Leedy, 2000) isimli kitab, ö rencilerinizin ilgisini bilinen nesnelerin ne çe itli yollarla ölçülebilece i üzerine çekmek için kullan n. Bu kitapta, yazar oyuncak köpek Penny i ölçerek standart ve standart olmayan (örne in köpek bisküvisi gibi) birimler aras nda köprü kurar. Penny i ölçme fikrini kullanarak ö rencilerinizden evde (ya da s n fta) standart birimleri birçok yolla kullanabilecekleri nesneleri bulmalar n isteyin. Ölçümler (ö renciler kesirsel bir birimi toplaman n daha kesin oldu unu önermedikçe) do al say lara yuvarlanmal d r. S n fta, seçilen tan d k nesneleri ve ölçülerini tart n z, böylelikle farkl fikirler ve nirengi noktalar payla lm olur. Vücudumuz üzerinde bulunan nirengi noktalar n n özel önemi vard r. Bunlar zaman geçtikçe daha da tan n r hâle gelir ve birçok durumlarda birer cetvelmi gibi kulla- labilirler. Her ne kadar küçük çocuklar oldukça h zl bir ekilde geli seler de üzerlerinde ta d klar uzunluklar yakla k olarak tan malar faydal d r. Etkinlik Ki isel Nirengi Noktalar Vücudunuzu ölçün. Yakla k olarak aya n z, ad m n z, kar n z (aç lm ve parmaklar n z yan yana) ne kadar uzunlu undad r, parma n z n geni li i, kol uzunlu unuz (parmaktan di er parma a ve parmaktan burnunuza kadar), el bile inizin ve belinizin çevresi ve gö sünüze kadar olan yükseklik, omzunuza kadar olan yükseklik ve ba n za kadar olan yükseklik nedir? Baz lar yararl nirengi noktalar baz lar ise tek birimler için mükemmel modeller olabilir (Ortalama bir ö rencinin t rnak geni li i yakla k 1 cm dir ve birçok insan ellerinin üzerindeki herhangi bir yerde 10 cm uzunlu unu bulabilirler). Bu referanslar hat rlamalar na yard mc olmak için bunlar n uzunluk, hacim ve benzerlerinin nirengi noktalar yla kar la t r larak ölçümleri tahmin etmenin istendi i etkinliklerde kullan lmas zorunludur. Kısım II nin her bölümünde bulunan birçok farklı etkinlik okuyucular tarafından her zaman kitabın en değerli parçalarından biri olarak görülmüştür. Bazı etkinlik fikirleri resimlerle ve metin içerisinde doğrudan açıklanmıştır. Diğerleri numaralandırılmış etkinlik kutuları içinde sunulmuştur. Her etkinlik (Bölüm 3 te tanımlandığı gibi) problem temelli bir görevdir ve öğrencilerin matematikte uğraş göstermeleri için tasarlanmıştır. Bazı etkinlikler hesap makinesi kullanımı barındırır ve bu özel etkinlikler hesap makinesi simgesiyle işaretlenmiştir. Bağlam Bu ünite, bir grup ö rencinin Philadelpiha dan Williamsburg a Virginia a, birkaç günlük bisiklet turuna ç kmas ve sonras nda da kendi bisiklet turu irketlerini kurmaya karar vermeleri ba lam nda olu turulmu tur. Ö renciler, zaman, mesafe, h z, masraflar, kârlar ve benzerleri aras ndaki fonksiyonel ili kileri inceliyorlar. Veriler kesikli noktalar olarak resmedildi inde, ö renciler noktalar aras nda grafi in nas l bir ey olaca n inceliyorlar. Örne in, yolculu un ilk 10 dakikas nda, h z n 0 dan 15 mil/saat de- i ikli ini gösteren be grafikten her biri için ne tür yorumlar yap labilir? li kilendirilmi Matematik S n f 7, De i kenler ve Örüntüler Çal şma 3: Grafik ve Tablolar n Analizi Bisiklet Kiralama Tur i leticileri mü terilerine bisiklet kiralamaya karar verirler. ki bisiklet ma azas ndan bilgiler al rlar. Rocky s Cycle Center ma azas bisikletleri için haftal k kira ücretlerinin bir tablosunu gönderir. Bisiklet say s Kira ücreti Adrian s Bike Shop ma azas haftal k kira ücretleri grafi ini gönderir. Kira ücreti bisiklet say s na ba l oldu u için bisiklet say s n x-ekseni üzerine yerle tirmi lerdir. Ö retimde Dikkat Edilecek Hususlar 281 Rocky nin haftal k bisiklet kira oranlar Alan 377 Adrian s haftal k bisiklet kira oranlar Sayı, Veri ve Uzayda İncelemeler İlişkilendirilmiş Matematik 3 Kısım II de, Bölüm 4 Sayı, Veri ve Uzay hakkında incelemeler (bir ilkokul müfredatı) ya da İlişkilendirilmiş Matematik Projesi (CMPII) (ortaöğretim müfredatı) gibi standart temelli öğretim programlarında bir etkinliği tanımlayan özellikler içerir. Bu özellikler program içindeki etkinliğin tanımı kadar ünitede bulunan içeriği de kapsar. Bu özelliğin ana amacı, sizlerin bu materyallerle aşina olmanızı sağlamak ve NCTM Standartları nın ruhunun ve kitapla verilmeye çalışılan oluşturmacı teorinin var olan ticari müfredata nasıl aktarıldığını göstermektir. Görev Tan m S n f Düzeyi 3, Çevre, Aç lar ve Alan Ba lam Bu çal mada ünitedeki hayali ö renciler kendi tur irketlerini kurmak için yapt klar haz rl klara veriler toplayarak ba lamaktad rlar. lk görevleri olarak, iki farkl bisiklet kiralama irketinden veri istemi lerdir. Bu irketlerden birisi verilerini tablo biçiminde di eri ise grafik eklinde vermi tir. Görev ilginçtir, çünkü durumun gereklerine dayal olarak ö renciler bir gösterimin di erine göre de erini tecrübe etmektedirler. Bu ünitede ö rencilere, bir grafi in mi yoksa bir tablonun mu daha iyi bir bilgi kayna oldu u sorulmaktad r. Takip eden görevlerde, daha önce tura kat lanlar n hangi ücretle bisiklet turuna kat lacaklar n soran bir telefon anketinden elde edilen verileri gösteren bir tablo ö rencilere verilmektedir. Ö renciler bu verileri grafikle tirecek en iyi yolu bulmak zorundad rlar. Bisiklet turu için bir fiyat belirlendikten sonra, farkl mü teri say lar na ba l olarak kâr hakk ndaki sorulara kar l k gelen beklenen kâr grafikleri olu turulmu tur. Çal malar bu noktada formüller kullanmamaktad r. Takip eden çal ma Örüntüler ve Kurallar olarak isimlendirilmekte ve e itlikleri veya kurallar tablo ve grafik Çevre etkinli i do rusal ölçüm hakk ndaki fikirlerin geli- imini devam ettirir. Bu ders boyunca ö rencinin standard birimlere olan ihtiyac anlad kabul edilir, metrik ve geleneksel sistemlerde 1ölçüm yapan araçlar kullanabilir. Ö renciler çevrenin iki boyutlu bir eklin d kenarlar n n uzunluk ölçüsü oldu unu fark edebilirler. Görev Say, Veri ve Uzayda ncelemeler Bu incelemede, ö renciler gerçek hayattan nesneler seçerler ve çevresini ya da d s n rlar n ölçerler. Bu süreçte ö rencilerin yapt klar seçimler önemlidir, örne in seçtikleri nesne bir masan n üstü gibi düzgün bir çevreye mi sahip yoksa daha u ra t r c olan bir çöp sepetinin üst k sm gibi mi? Ö renciler ayr ca ölçme için en uygun olacak aleti seçmeleri gerekir (inç ve fit olarak i aretlemi ölçme araçlar, metre ya da hesap makinesi rulo kâ d ya da tel gibi). lk olarak, ö rencilerden grup olarak bir nesne önermeleri istenir. Daha sonra, bir ö renci bir parma ile ölçülecek olan çevreyi çizer. Bütün ö rencilere bu nesneye bir sonraki incelemede yer vermeleri söylenir. Bu yolla, ö renciler en az ndan bir ortak nesneyi kar la t rma f rsat yakalam olurlar ve böylelikle ölçüm hatalar n tart mak için bir zemin olu mu olur. Ö rencilerden ölçümlerini yapmadan önce çevre için bir tahminde bulunmalar ve bunu tablolar na kaydetmeleri istenebilir. Ders sonras bölümü için ö renciler ellerindeki ölçme aletlerinden 1 Geleneksel sistem diyerek ABD de kullan lan ölçme sistemi denmek istenmi tir. alan ndan daha az bir alana sahip olabilir. Bu, özellikle küçük çocuklar n anlamas için zor bir kavramd r. Ayr ca, birçok 8 ve 9 ya lar ndaki ö renciler, yeniden düzenlenip farkl ekillere dönü türülerek olu an alanlar n de i meyece ini anlamaz. ki alan n do rudan kar la t r lmas ekiller ortak boyut ya da özelliklere sahip olmad kça nerdeyse hiç mümkün de ildir. Örne in, ayn ene sahip iki dikdörtgen do rudan kar la t r labildi i gibi herhangi iki çember de kar la t r labilir. Bu özel ekillerin kar la t r lmas, bununla birlikte, usu oldu unda ba ar s z olur. Bunun yerine, bir sini içeren etkinlikler önerilir. sim Çevre, Aç lar ve Alan Çevrenin Bulunması ve Ölçülmesi (sayfa 1) Kira ücreti Problem Tablo ve Grafik Analizi Bisiklet say s A. Ocean Bike Tours hangi bisiklet ma azas yla çal mal d r? Aç klay n z. B. Rocky s ma azas n n tablosu için bir grafik yapt n z dü ünün. Noktalar birle tirmek anlaml m d r? C. 32 Bisiklet kiralamak için her bir ma azan n ne kadar ücret isteyece ini dü ünüyorsunuz? D. 1. Tablo ve grafikte hangi örüntüleri buldunuz? 2. Buldu unuz örüntülere dayal olarak, tablo ve grafikte gösterilmeyen de erleri nas l tahmin ettiniz? E. 1. Adrian s ma azas ndan herhangi bir say da bisiklet kiralaman n maliyetini bulmak için bir yöntem geli tiriniz. 2. Rocky s ma azas ndan herhangi bir say da bisiklet kiralaman n maliyetini bulmak için bir yöntem geli tiriniz. S n f n zdan çevreisni ölçebilece iniz, duyuru panosu, masan n üstü ya da ö retmen masas n n kenar gibi 5 nesne seçiniz. Çevrelerini ölçünüz ve a a daki tabloya kaydediniz. Örnek: S ram n üstü Tarih Ev ödevi sayfa 35 te ba lamaktad r. Nesne Ölçülen Nesnenin Çevre Çizimi 96 inç Çal şma 2 Tablo ve Grafiklerin Analizi Kaynak: Connected Mathematics: Variables and Patterns: Teacher Edition by Glenda Lappan, James T. Fey, William M. Fitzgerald, Susan N. Friel, & Elizabeth Difanis Phillips. Copyright 2006 by Michigan State University. Used by permission of Pearson Education, Inc. Tüm haklar sakl d r. gösterimleriyle ili kilendirmeye ba lamaktad r. Son çal mada, grafi i veren kural de i ti inde grafiklerin görünü lerinin nas l de i ti ini incelemek için ö renciler grafik hesap makinelerini kullanmaktad rlar. Kaynak: Investigations in Number, Data, and Space: Grade 3 Perimeter, Angles, and Area, p. 35. Copyright 2008 by Pearson Education, Inc., or its affiliate(s). Used by permission. All rights uzun olan nesneleri nas l ölçtüklerini ve esnek bir ölçme arac olan tel ya da hesap makinesi rulo kâ d n ne zaman kullanacaklar n nas l bildiklerini tart mal d r. Bir ekli iki parçaya ay rmak ve yeniden bir araya getirerek farkl bir ekil olu turmak önceki ve sonraki ekillerin farkl olmas na ra men ayn alana sahip oldu unu gösterir. Bu fikir anaokulundan 2. S n flardaki ö renciler için her zaman bu kadar aç k de ildir. Etkinlik 19.8 ki parçal ekiller Ayn alana sahip 3 inç e 5 inç boyutlar nda çok say da dikdörtgenler kesin. Her bir ö renci çiftinin alt

3 Ön Söz xi Değerlendirme Notları 3 Değerlendirme, öğretimin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Benzer şekilde, içerik geliştirmenin farklı alanlarını okurken neye dikkat etmeniz (değerlendirme) gerektiğini düşünmeniz mantıklı olur. İçeriklerle ilgili bölümlerde, o bölümdeki başlığı değerlendirmenin yollarının kısa bir tanımını gösteren değerlendirme simgelerini göreceksiniz. Bu değerlendirme notlarını okumanız öğrencilere en iyi şekilde nasıl yardım edebileceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Teknoloji Notları 3 NCTM Standartları 3 Kitap boyunca, NCTM nin Okul Matematiği için İlkeler ve Standartlar raporuna göndermede bulunan bir simge göreceksiniz. NCTM Standartları, genellikle Standartlardan bir alıntıyı ve/veya Standartların belirli bir konu için ne söylediğinin özetini içerir. Bu notlar kitabın içeriğini standartlarla ilişkilendirmektedir. Umarız, bu alıntıları ve açıklamaları, iyi bir matematik öğretimi vizyonunu anlamakta faydalı bulursunuz. Bu simge, henüz tartışılmış içeriği destekleyecek şekilde teknolojinin nasıl kullanılabileceğinin tartışıldığı Teknoloji Notları kısmını göstermektedir. Tanımlamalar; açık kaynaklı yazılımlar, etkileşimli küçük uygulama programlarını ve diğer web tabanlı kaynakları içerir. Aynı zamanda bu bölümde, NCTM sitesinde yer alan derslerle ilişkili NCTM e-examples önerileri de mevcuttur. (Bu notlarda dâhil edilen herhangi bir başlık ya da websitesi onun teyit edildiği anlamına gelmemelidir.) Bölüm Sonu İçeriği 3 Her bölümün sonu iki temel alt başlıktan oluşacak şekilde düzenlenmiştir: Yazarak Öğrenelim! ile Araştırma ve Tartışma Konularını içeren birinci alt başlık Bölüm Üzerine Düşünelim! şeklindedir. İkincisi ise Bölüm ile İlgili Kaynaklar altbaşlığı olup (İkinci kısımdaki tüm bölümlerde yer alan) İlgili Edebî Metinler, Önerilen Okuma Parçaları, İnternet Kaynakları ve Alan Deneyimi Kılavuz (Örnek) Bağlantılarını içermektedir. Yazarak Öğrenelim! Önemli pedagojik fikirlere yoğunlaşmanıza yardımcı olması için odaklayıcı soruların bir listesi Yazarak Öğrenelim! başlığı altında her bölümün sonunda yer almaktadır. Bu çalışma soruları bölümlerin ana konuları hakkında düşünmenize yardım etmesi için düzenlenmiştir. Aslında sizin kendi kelimelerinizle bu soruların cevaplarını yazmanız, her bölümün ana fikirlerine ilişkin kavrayışınızı geliştirmek için iyi bir yoldur. Bölüm 19 Üzerine Dü ünelim! Yazarak Ö renelim! 1. Bir eyi ölçmenin ne anlama geldi ini aç klay n. Aç klaman z uzunluk, alan, hacim ve zaman için de e it derecede geçerli midir? 2. Ölçme için genel bir ö retim plan üç ad mdan olu ur. Her ad mda kullan lan etkinlik çe idinin ö retim hedefini nas l gerçekle tirdi ini aç klay n. 3. Ö retim etkinliklerinde standart birimlerin yerine standart olmayan birimlerin kullan lmas na yönelik dört sebep önerilmi ti. Bunlardan hangisi sizin için en önemlisidir ve neden? 4. Dikdörtgenler, paralelkenarlar, üçgenler ve yamuklar için alan formülerini ili kili bir ekilde geli tirin. Resimler çizin ve aç klamalarda bulunun. Bölüm 19 ile lgili Kaynaklar lgili Edebi Metinler How Big Is a Foot? Myller, 1990 The story in this concept book is very attractive to young children. The king measures his queen using his feet and orders a bed made that is 6 feet long and 3 feet wide. The chief carpenter s apprentice, who is very small, makes the bed according to his own feet, demonstrating the need for standard units. Every Minute on Earth: Fun Facts That Happen Every 60 Seconds Murrie & Murrie, 2007 This is an amazing book that is not just about the concept of time. The authors provide fun facts about what can happen in 60 seconds: a snow avalanche travels 4.2 miles (6.8 kilometers); the adult heart pumps 3.3 liters (3.5 quarts) of blood; movie film travels 90 feet (27.4 meters) through a projector; Bölüm 19 ile lgili Kaynaklar Bir dairenin alan, bir paralelkenar n alan için kullan lan temel formülü kullanarak nas l belirlenebilir, aç klay n (Dairesel dilimlerden olu an bir setiniz varsa bunlar bir dairenin parçalar olarak kullan labilir). Ara t rma ve Tart ma Konular 1. Ölçme üzerine haz rlanm bir ders kitab uzunluk, alan, hacim ve kapasite konular n genellikle metrik ve geleneksel birimlerle beraber anlatacakt r. Herhangi bir düzey için ders kitab n n ö retmen bask s n al n ve ölçme ile ilgili bölümlere bak n. Kitap ne kadar iyi bir ekilde metrik ölçü fikirlerini kapsamaktad r? Orada bulunan dersleri nas l de i tirir veya geni letirsiniz? fraction-measuring worms appear. (Be wary of the 1 3 worm as is not a common measurement unit.) The story provides a great connection between fractions and measurement concepts, especially for the introduction of fractional units in measurement. Moyer and Mailley (2004) describe a nice series of activities inspired by the book. 1 3 Önerilen Okuma Parçalar Makaleler Austin, R., Thompson, D., & Beckmann, C. (2005). Exploring measurement concepts through literature: Natural links across disciplines. Mathematics Teaching in the Middle School, 10(5), a garden snail moves 0.31 inches (7.8 millimeters); people in This article includes a rich collection of almost 30 children s books Araştırma ve Tartışma Konuları Bu sorular, bir meseleyi incelemenizi, sınıftaki gözlemler üzerine derinlemesine düşünmenizi, müfredatla ilgili materyallerde yer alan hususlarla bu kitaptan edindiğiniz fikirleri karşılaştırmanızı ya da belki de tartışmalı bir meselede karşı pozisyonda yer almanızı istemektedir. Bu sorulara verilecek belli bir doğru cevap yoktur ama bu soruların düşünmeye teşvik edeceğini ve ateşli konuşmalara neden olacağını umuyoruz. the United States throw away 18,315 pounds (8325 kilograms) of food; and consumers spend $ on chewing gum. Students can use the facts provided or identify others as they think and discuss these relationships. Inchworm and a Half Pinczes, 2001 In this wonderfully illustrated book, an inchworm happily goes about measuring various garden vegetables. One day a measurement does not result in a whole number, and the worm gets very upset. Fortunately, a smaller worm drops onto the vegetable and measures a half unit. Eventually, other that emphasize overall systems of measurement, length, weight, capacity, speed, area, perimeter, and volume. Three books are described in detail as the authors share how to link measurement to science, history, geography, and economics. National Council of Teachers of Mathematics. (2004). Measurement [Focus Issue]. Mathematics Teaching in the Middle School, 9. This focus issue of NCTM s middle school journal is full of great information for teachers at that level. Of particular note are several articles that involve scale drawings or other aspects of proportional reasoning, which is a great way to integrate measurement into the curriculum. Pumala, V. A., & Klabunde, D. A. (2005). Learning measurement through practice. Mathematics Teaching in the Middle School, 10(9), A mathematics teacher and a science teacher collaborated on a series of six activities to help their students learn about measurement.

4 xii Ön Söz İlgili Edebî Metinler Kısım II deki bölümler, bölüm sonu İlgili Edebî Metinler başlığını içermektedir. Bu kısımlar tamamen güncellendi ve genişletildi. Çocuk Edebiyatı başlığı altında, bölümde ele alınan matematiksel kavramlar hikâyelerle birleştirilerek kısaca anlatılmıştır. Bu kısımlar, sizi matematik öğretimi için bu heyecan verici bağlantıyı kullanmaya teşvik edecektir. Önerilen Okuma Parçaları Bu kısımda, o bölümde bulunan bilgileri geliştirmek için kitapların ve makalelerin ek açıklamalı bir listesini bulacaksınız. Bu tavsiyeler, NCTM makalelerini, kitaplarını ve sınıf öğretmenleri için tasarlanmış diğer profesyonel kaynakları içeriyor. (Önerilen Okuma Parçalarına ek olarak, bölümlerin içinde alıntı yapılmış bütün kaynaklar için kitabın sonunda Kaynakça bulunmaktadır.) Kitabın her bölümüyle ilgili makalelerin ve kitapların tam listesi bu kitap için MyEducationLab sitesinde (www.myeducationlab.com) de bulunabilir. İnternet Kaynakları Bugün internette erişimi bedava birçok matematik öğrenme kaynağı bulunmaktadır. Çoğu, öğrencilerin belirli bir matematik kavramı ya da beceriyi incelemelerini sağlayan etkileşimli küçük uygulama programları formundadır. Her bölümün sonunda, bu kaynakların en iyi olanlarından bazılarının ek açıklamalı listesini web adresleriyle birlikte bulacaksınız. Web tabanlı bu kaynakları araştırmak öğrencilerin yanı sıra sizin için de bir öğrenme deneyimi olacaktır. Bu sitelere erişimin kolay bir yolu, bu kitap için MyEducationLab sitesini ziyaret etmektir. Orada web tabanlı kaynaklara ve küçük uygulama programlarının her birine basit bir tık ile ulaşabilirsiniz.

5 Yard mdan sonra, ö renciler çevreyi tan mlar ve nas l ölçülece ini belirler. Daha sonra, bu dikdörtgenin çevresi ö rencilere sorulur. Dikdörtgenin çevresini 74 ZENG NLE T R LM DERS boyutlu olan ve bu nedenle bir bölgeyi kaplayan alan ölçmek için kullan lan birimlerin aç k bir ekilde ortaya konulmas istenir. Karolar n say lma- le tikleri arkada lar na söylemekte midir? Ön Söz xiii Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics/NCTM) Standartları Ekleri NCTM nin Okul Matematiği İçin İlkeler ve Standartlar raporuna, NCTM Standarları başlığı altında sürekli göndermede bulunulmuş ve bu rapor Bölüm 1 de derinlemesine açıklanmıştır. Ek A da, Anaokulu öncesi-anaokulu-2, 3-5 ve 6-8. sınıflar için İçerik Standartlarının ve Amaçların listesini sunan bu belgenin bir kopyası bulunmaktadır. Ek B ise, Bugün Matematiği Öğretmek ten (Mathematics Teaching Today/NCTM, 2007a) uyarlanan Matematik Öğretimi İçin Standartlar ın gözden geçirilmiş şeklini sunmaktadır. Genişletilmiş Dersler n Bölüm 4 te, bir Genişletilmiş Ders örneği bulunmaktadır. Ayrıca, adresindeki MyEducationLab adlı siteden benzer 7 Genişletilmiş Ders e ulaşılabilir. Alan Deneyim Rehberi nde, tüm öğrenme alanlarını kapsayan ekstra 24 Genişletilmiş Ders bulunmaktadır. Genişletilmiş Dersler, Bölüm 4 te tarif edilen ders yapısını izlemektedir. Ayrıca, bu dersler matematiksel amaçları, hazırlık notlarını, belirli öğrenci beklentilerini, değerlendirme notlarını ve gerek duyulduğunda Çalışma Yaprak Setini (Blackline Masters) içermektedir. Bunlar, bir etkinliği gerçek ders planına dönüştüren bir model sağlamakta ve bunu yapmak için gerekli olan düşünme yöntemini göstermektedir. Zenginleştirilmiş Ders Alanlar Sabitleme Ö renme Alan ve Görev Kararlar SINIF: 4-6 Matematiksel Amaçlar Alan ve çevre kavramlar n n farkl l Alan sabitlendi inde, farkl ekillerin alan ve çevresi Alan ve çevreyi ölçmek için kullan lan birimlerin aras ndaki ili kiyi ortaya ç karma kar la t r lmas ve farkl l sim Alan Sabitleme Kaydetme Yapra Ö renciler, s ralar nda 12 karo kullanarak farkl bir dikdörtgen yapar ve önceki gibi çevre ve alan kaydeder. Ö renciler, farkl ile ne kastedildi ine karar verecektir. 2 6 l k bir dikdörtgen, 6 2 lik bir dikdörtgenden farkl m d r? Bu dikdörtgenler e olmas na ra men, ö renciler dikdörtgenleri Ders S ras Ba lang çta: ve alan n anlam n kavrad klar ndan ve görevi Çevre anlad klar ndan emin olmak için ö rencilere, soru- Öğrencilerinizin İhtiyaçlar n Dikkate Alma Ö renciler, alan ve çevre kavramlar yla çal m t r. Uzunluk Geni lik Alan Çevre farkl olarak ele almak isteyebilir. Bu etkinlik için bu durum kabul edilir. lar yöneltilir. Bu terimleri kar t ran ö renciler ara t r l r. Ö rencilerin baz s, ço unlu u olmasa bile, verilen S n fa görevi sunma: Ö rencilerin, hem dikdörtgenleri çizdiklerinden 36 karoyla kaç farkl dikdörtgen yap laca görülür. hem de onlar kaydetme yapra na uygun bir ekilde yazd klar ndan emin olunur. Süreçte: ekillerin alan ve çevresini bulabilir, hatta bir dikdörtgenin alan ve çevresinin bulunmas için formülleri de kullanabilirler. Ancak, ö renciler hangi formülü kullanacaklar noktas nda kar kl k ya ayabilir. Materyaller Her ö renci için gerekli olanlar: Her bir dikdörtgen için alan ve çevre belirlenir ve kaydedilir. Aç k kazan mlar sa lama: A a daki yönergeleri tahtaya yaz n z: Bir ö renciye bir veya iki soru yöneltilmesi, daha sonra di er ö renciye geçilmesi eklindeki bir süreç takip edilerek de erlendirme sorular sorulur ve gözlem yap l r (A a da verilen De erlendirme ye bak n z). 36 adet renkli kare eklinde karo ki veya üç adet santimetreli çizgili kâ t 36 adet Karo ile yap lan Dikdörtgenler kay t def- Alan Sabitleme kay t defteri (Çal ma Yaprak Seti teri (Çal ma Yaprak Seti 73). 74) karonun hepsini kullanarak bir dikdörtgen bulunuz. 2. Çizgili kâ t üzerine dikdörtgen tasla çiziniz. 3. Kay t defteri üzerinde dikdörtgenin çevresini Ders Sonras Görevi, s n fla birlikte payla ma ve tart ma f rsat verme: Ö rencilere, alan ve çevre hakk nda ne bulduklar Ö retmen için gerekli olanlar: ve alan n yaz n z ve ölçünüz. sorulur. Çevre ayn kald m? Beklentiniz neydi? Tepegöz karolar 36 parça ile yap lan dikdörtgenler kay t defteri tepegöz saydam (Çal ma Yaprak Seti 73) parçan n hepsini kullanarak yeni bir dikdörtgen olu turunuz ve 2-4. ad mlar takip ediniz. Ö rencileri i birli i içinde çal malar için ikili Ne zaman çevre büyük ve ne zaman çevre küçüktür? sorular yöneltilir. Ö rencilere, olas bütün dikdörtgenlere ula t klar ndan nas l emin olduklar sorulur. Alan Sabitleme kay t defteri tepegöz saydam (Çal ma Yaprak Seti 74). Ders Ders Öncesi gruplara ay r n z, ancak her bir ö rencinin kendi tasla n çizmesi ve kendi kay t defterini kullanmas gerekir. De erlendirme Ö rencilerden, uzunluk ve geni lik de i ti inde çevrenin ne oldu unu belirlemeleri istenir (Dikdörtgenin uzun kenar ne kadar k sal rsa çevre o kadar küçülür Kare, en küçük çevreye sahiptir). E le tir-payla için zaman ay r n z. Daha Basit bir görev ile ba lama: Gözlem Ö renciler, kendi s ralar üzerinde 12 karo kullanarak bir dikdörtgen olu turur. Dikdörtgenin sadece kenarlar n de il iç k s mlar n da doldururlar. Baz ölçmesi için bir ö renci tepegözün yan na ça r l r (Ya parçalardan yap lan ya da çizgili ka t üzerinde çizilen taslak dikdörtgen kullan l r). Bir-boyutlu veya do rusal ve bir nesnenin etraf ndaki uzakl k olan Ö renciler, alan ve çevreyi kar t rmakta m d r? Hep ayn say da karoyu her zaman kullanarak yeni Soru fikirler önerildikten sonra bir ö rencinin tepegözün yan na gelmesi ve belirlenen bir dikdörtgeni yapmas istenir. Tepegöz saydam üzerinde dikdörtgenin taslak mo- çevreyi ölçmek için kullan lan birimler vurgulan r. Çevreyi, kay t defterine yaz n z. Alan ile ne kastedilmektedir? Alan nas l ölçülür? sorular sorulur. Yard mdan sonra, ö renciler alan dikdörtgenler olu turan ö renciler, alan n de i medi inin fark nda m d r? Bu ö renciler, alan n ne oldu unu bilmeyebilir veya çevre ile alan kar t rabilir. Olu turdu unuz dikdörtgenin alan nedir? Olu turdu unuz dikdörtgenin çevresi nedir? Alan, çevreden nas l farkl d r? Alan nas l ölçersiniz? Çevreyi nas l ölçersiniz? deli çizilir. Dikdörtgenin boyutlar, örne in 2 6, kay t defterine not edilir. Çevre ile ne kastedilmektedir? Çevre nas l ölçülür? tan mlar ve nas l ölçülece ini belirler. Daha sonra, bu dikdörtgenin alan ö rencilere sorulur. ki- Ö renciler, çevreyi bulmak için örüntüler ara t r- Ö renciler, önemli kavramlar veya örüntüleri e - makta m d r? s ndan sonra alan, kay t defterine birim kareler eklinde yaz l r. ZENG NLE T R LM DERS 75

6 xiv Ön Söz BU BASKIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Bazı değişiklikler, hemen göze çarparken; bazıları ise, daha dikkatli bakıldığında fark edilmektedir. Dokunulmamış hiçbir bölüm kalmamıştır. 6. baskıdaki tüm özellikler aynen bırakılmıştır; fakat bazı bölümler gözden geçirilip genişletilmiştir. Ek Kaynak Önerileri bölümü daha da kısaltılmış ve üzerinde durulmuştur. İlgili Edebî Metinler diğer kaynaklarla beraber öğrenme alanlarıyla ilgili bölümlerin sonunda yer almaktadır. Ayrıca, öğretmenlerle çalışan John Van de Walle nin videosunu içeren MyEducationLab bölümleri vardır. Ek olarak, her bölüm Alan Deneyim Rehberi ile bağlantı kuran bir bölümle bitmektedir. Devamında ise, 7. baskıdaki değişiklikler göze çarpmaktadır. Matematik Yapmak ve Matematiği Anlamak Bu baskıda bir bölümün eksik olduğunu hemen fark edeceksiniz. 6. baskı 2 ve 3. bölümleri matematik yapmak ve matematiği anlamak şeklinde ikiye ayırmıştı. Bu baskıda ise 2. bölüm, öğrenme teorilerinin Niçin yapmalı? boyutu ile matematik yapmanın uygulaması arasında bağlantı kurmaktadır. Oluşturmacı ve sosyo-kültürel teoriler kısa ve anlaşılır bir biçimde açıklanmış ve sonrasında da bunların öğretim için çıkarımları verilmiştir. Birçok eleştirmen, bu iki bölümün birleştirilmesini rica etmiş ve sonuçta ortaya çıkan bölüm teoriyle uygulamayı açık bir şekilde birbiriyle ilişkilendirmiştir. Problem Çözme Problem çözme, kitabın tümüne entegre edilmesine rağmen, Kısım I deki bölümlerde problem çözmenin öğretiminde George Polya nın çalışması üzerine yoğunlaşan yeni bir yaklaşımın vurgulandığını göreceksiniz. Çoğu öğretmenin kitapta benimsenen problem çözme yaklaşımına aynı şekilde yoğunlaşmayan bir müfredatı kullandıklarını bildiğimizden, Bölüm 3 te ders kitaplarının soru çözmeyi teşvik etmek amacıyla nasıl uyarlanması gerektiğini anlatan mükemmel bir bölüm yer almaktadır. Çeşitlilik Bu kitabı daha önceden kullananlar için çeşitlilik üzerine yapılan vurgu aşikârdır. Çeşitlilik odaklı birtakım tartışmalar, farklılaşan öğretimi (sıralı dersler dâhil), esnek gruplamanın avantajlarını (Bölüm 4), ders planlama sürecinin yeni bir bileşenini (Bölüm 4), farklı dilbilimsel ve kültürel geçmişi olan ailelerle çalışma (Bölüm 4 ve 6) konularını içermektedir. Matematiği Tüm Çocuklara Eşit Şekilde Öğretmek başlıklı Bölüm 6, özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken kullanılan müdahaleye tepki verme modelinin (Response to Intervention/RTI) matematik sınıflarındaki öğrencilere uyarlanması konusunu tartışan genişletilmiş bir bölümdür. Ayrıca bu bölüme orta ve ağır derece engelli öğrenciler için araştırma temelli stratejiler öneren gözden geçirilmiş yeni özellikleri içeren bir alt başlık eklenmiştir. Sonuç olarak Kısım II de, kavram ve yöntem tartışmaları kapsamında, farklı geçmişi olan öğrencilerle çalışmanın önemine değinilmiştir. Teknoloji En son baskıdan bu yana teknoloji dünyasında pek de sürpriz olmayan birçok değişiklik meydana gelmiştir. Bu yeni baskı yayımlanmış olsa dahi, bu değişikliklere ayak uydurmak oldukça güç görünmektedir. Teknolojinin, dijital araçları, iş birlikçi yazılım araçlarını, ses ve video gibi oynatıcı yayın aboneliğini ve dinamik yazılımları da içeren daha kapsamlı bir tanımı vardır. Teknolojik ve Pedagojik Alan Bilgisi düşünüldüğünde bu tanım, teknolojiden tüm derslerde faydalanma gereğini doğurmaktadır. Bölüm 7 de, daha önceki kullanıcı ve eleştirmenlerin talep ettiği gibi, internet kaynaklarının nasıl seçilip değerlendirileceğine dair rehber bilgiler bulunmaktadır. Kitap boyunca, kişilerin satın almaları yerine internet üzerinden ulaşabilecekleri yazılımlar üzerinde yoğunlaşan ısrarlı bir çaba yer almaktadır.

7 Ön Söz xv Cebirsel Düşünme Bu baskıdaki en belirgin değişikliklerden birisi, Cebirsel Düşünme: Genellemeler, Örüntüler ve Fonksiyonlar başlıklı Bölüm 14 teki cebirsel düşünmenin ele alınış biçimidir. 6. baskıda yeniden düzenlenmesine rağmen bu bölüm, matematiğin tümü için geçerli olan aritmetikten ve örüntülerden yola çıkarak genelleme yapma, sembollerin anlamlı kullanımı, sayı sisteminin yapısı üzerinde çalışma, örüntü ve fonksiyonları inceleme gibi cebirsel düşünmede önemli olan ve bu dördünü kaynaştıran matematiksel modelleme gibi 5 kritik temanın etrafında yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca; Anaokulu öncesi-anaokulu-8. sınıflarda, diğer derslerle ilişkilendirmeyi de içerek şekilde cebirsel düşünebilmek için anlamlı bağlamlar geliştirmeye yönelik artan bir ilgi vardır. İstatistik ve Veri Analizi 6. baskıdan sonra Amerika İstatistik Birliği, İstatistik Eğitim Raporunda Değerlendirme ve Öğretim için Öneriler (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education/ GAISE) i yayımladı. Bu önemli belge, Bölüm 21 in yazılmasını sağlayan istatistik yapma sürecinin taslağını oluşturmaktadır. Bu bölümde veri analizi önemli bir odak noktası olarak görülmesine rağmen bu bölüme; problem kurmayı, veri toplamayı ve çıkarımlarda bulunmayı gösteren yeni kısımlar eklenmiştir. Bir Profesyonel Olarak Gelişmek Uzun vadeli profesyonel gelişiminize yeni bir vurgu da, matematik öğretmeni olma yolunda öğrenme ve gelişime davet eden en güncel matematik belgelerinin bulunduğu tamamen yeni bir kısım Bölüm 1 de verilmiştir. Yine Bölüm 1 de, Müfredat Odak Noktaları size tanıtılacaktır. NCTM nin tüm yeni pozisyon ifadeleri, Sınıf Düzeyindeki Kazanımları ve başlıca ulusal ve uluslararası değerlendirme sonuçları üzerine düşünmeniz sağlanacaktır. Ayrıca, kişisel matematik bilginizi, kararlılık, olumlu tutum, değişime açık olma ve derin düşünmeye yatkınlığınızı vurgulayan özel bir kısım Bölüm 1 de yer almaktadır. Tüm bunlar yaşam boyu bir öğrenen olmanın bileşenleridir. Diğer Değişiklikler 7. Baskıdaki diğer değişiklikler şu şekildedir: Öğretimin Değerlendirme ile Yapılandırılması başlıklı Bölüm 5, tanılayıcı ve biçimlendirici değerlendirmenin tanımlarını, delil toplamaya odaklı dereceleme ölçeklerini ve güçlük yaşayan öğrencilerle çalışırken kişiye yardımcı olabilecek teşhis amaçlı/tanılayıcı görüşmeleri içeren bir bölüm içermektedir. Temel Kuralların Öğreniminde Öğrencilere Yardımcı Olma başlıklı Bölüm 10, araştırmaların en etkin strateji olarak ortaya koyduğu 10 Yap stratejisini vurgulamaktadır. Ayrıca, stratejileri uygulamaya dökme yolunda nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği konusuna rehberlik eden yeni bir kısım bulunmaktadır. Kesir Kavramlarını Geliştirme başlıklı Bölüm 15, kesirlerin anlamlarını ve kesirleri öğretirken hatırlanması gereken strateji listesini sunmaktadır. Ölçme Kavramlarının Gelişimi başlıklı Bölüm 19, basamak değerinin tartışıldığı daha önceki bölümde yer alan para konusunu içermektedir. Olasılık Kavramlarının İncelenmesi başlıklı Bölüm 22, olasılığı keşfetmek için daha gerçekçi ve çekici bağlamlar içermekle beraber örneklem büyüklüğü ve değişkenlik kavramları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

8

9 Preface xvii Çeviri Editörünün Ön Sözü ABD de şeklindeki ilkokul-ortaokul ayrımına benzer şekilde eğitim öğretim yılından itibaren ülkemizde de sekiz yıllık ilköğretim 4 yıllık iki kademeye (ilkokul ve ortaokul) ayrılmıştır. Bu kapsamda ilköğretim programı yeniden ele alınarak kademe yapısına uyumlu hâle getirilmektedir. Öğrencilerimizin iki kademeli bir yapı içinde alacakları eğitimin içeriğinde geniş kapsamlı bir değişiklik olmayacaktır. Anaokulu öncesinden 8. sınıfa kadar öğrencilerin karşılaşacakları matematiksel içerik bu kitapta gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim kitabı, derslerinde matematik öğretimlerini geliştirmeyi düşünen sınıf ve matematik öğretmenleri için önemli bir kaynak olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrenciler için de değerli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Böylesine değerli bir kitabı Türkçeye kazandırmak için önce merhum John A. Van De Walle ile iletişime geçerek kendisinin desteği alınmıştır. Kitabın Türkçeye kazandırılması süreci, maalesef kendisinin vefatından sonra tamamlanabilmiştir. Nobel Akademik Yayıncılık tan Sayın Nevzat Argun gerekli tüm desteği sağlayarak çalışmanın bu hâle gelmesine öncülük etmiştir. Alanında yetkin bilim insanlarıyla iletişime geçilerek çeviri ekibi oluşturulmuştur. Ekibin tamamı büyük bir özveriyle kitabın aslına uygun şekilde çevrilmesi için gerekli çabayı göstermiştir. Alanında uzman bilim insanlarının çabalarıyla Türkçeye kazandırılan bu değerli kitap, öğrenmeyi merkeze almakta, güncel araştırma sonuçlarını yansıtmakta, farklı ve özgün teknolojilerin kullanımını önemsemekte ve bağlama dayalı olan/olmayan problem durumlarından hareket etmektedir. Eserde, üst düzey matematiğe doğru gelişimin nasıl olacağı, felsefi temeller ve zengin etkinliklerle somutlaştırılmaktadır. Kitabın etkin kullanımına yönelik yönergeler kitabın girişinde yer almaktadır. Bu kitabın, Matematiğin hayatımızı zenginleştiren insani bir çaba olduğuna inanan araştırmacılar, öğretmenler ve öğretmen adayları için önemli bir başvuru eseri olduğunu, Matematik eğitimi alanında ülkemizde yayımlanmış kaynak kitapları destekleyen, tamamlayan ve farklılaşan yönleriyle önemli açılımlar sunduğunu ve Matematiğin değerini takdir etmenizi sağlayacak önemli bir kaynak olduğunu düşünmekteyiz. Kitabın öğrenciler ve öğretmenler tarafından matematik derslerinde etkin olarak kullanılması sırasında matematiğin daha iyi nasıl öğrenileceğine/öğretileceğine yönelik bir anlayışın gelişmesi bizleri ayrıca mutlu edecektir. Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally adlı kitabın Kasım 2012 de yapılan çevirisinin ilk baskısı çok kısa bir süre içerisinde tükenmiştir. John A. Van De Walle nin bu çalışmasını Türkçeye kazandırarak alana katkıda bulunduğumuzu ve esere duyulan ilginin bu denli büyük olduğunu görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu sevinçle, ilk çeviri baştan sona tekrar gözden geçirilerek gerekli görülen düzeltmeler ikinci baskıda yapılmıştır. Ümidimiz, ikinci baskının da ilk baskı gibi, matematik alanına katkı sağlamasıdır. Çevirenler Adına Soner Durmuş Nisan 2013 xvii

Ön Söz KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ

Ön Söz KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ Ön Söz Kitapta Neler Bulacaksınız? İçindekiler tablosuna baktığınızda bölümlerin iki ayrı kısma ayrıldığını göreceksiniz. Yedi bölümden oluşan ilk kısım, özel matematik öğrenme alanlarının sınırlarının

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

BÖL-1B. Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

BÖL-1B. Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı BÖL-1B Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. İŞARETLİ SAYILAR Bilgisayar gibi

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 10 puan cezai eksik puanlama yapılır.

Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 10 puan cezai eksik puanlama yapılır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Televizyonda Yapım ve Yönetim II 21300000000130 8 Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematik Öğretimi Ders İçeriği Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Matematik öğretiminin tarihçesi (dünya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür İÇİNDEKİLER Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür XIII XIV XV Giriş 1 Kitabın amaçları 1 Öğretmen katkısı 2 Araştırma katkısı 2 Yansıma için bir ara 3 Sınıf etkinlikleri 3 Terminoloji üzerine bir

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5

Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5 Ön Koşullar : a) Ön koşul örneği: Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Kütle

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google 3 Boyutlu Çizimler ve Google Sketch Up Sizde kendi evinizi Google Earth ün içinde gördüğümüz 3 boyutlu yapılar gibi yapıp Google Earth'e yüklemek ister misiniz? O zaman Google SketchUp ı öğrenin. 3 boyutlu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı