Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaldıraç yüksekli i ön seçimi"

Transkript

1 Kaldıraç yüksekli i ön seçimi letme Kılavuzu T

2 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL LETME KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bilgiler kısa, üst bakı verecek ekilde gösterilmi tir. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Ürünlerimiz sürekli geli tirilmektedir. ekil, donanım ve teknikteki de i ikleri saklı tutma hakkımıza anlayı gösteriniz. Bu i letme talimatının içeri inden bu nedenle cihazın belirli özelliklerine ili kin hak türetilmez. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t o Seri donanımı gösterir Ek donanımı gösterir 3

3 Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

4 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri... 8 B Ürün açıklaması Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Fonksiyon açıklaması C Kullanımı Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması lk çalı tırma Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi Depo alanının ve raf düzeyinin programlanması Görev giri i Depo alanının ayarlanması Görev girilmesi Görev akı ı Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı SNAP-IN Modu Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ve yük sensörü Parametre Arıza yardımı Ürün yönetim sistemi ba lantı yeri Fonksiyon açıklaması Donanım Veri protokolü açıklaması

5 6

6 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Mevcut kullanım kılavuzunda açıklanan kaldıraç yüksekli i ön seçimi, güncel kaldıraç yüksekli ini ve çalı ma durumunu ayarlayarak ve göstererek kullanıcıyı yük alma aygıtının konumlandırılmasında destek sa lar. Kullanıcı, kaldırma ve istifleme i lemini do rudan kontrol eder. Kaldıraç yükseklik ön seçimi bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, forkliftte hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 zin verilen kullanım ko ulları NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık -25 C aralı ı kadar +40 C. stifleme aracının ola anüstü artlarda kullanımı için özel bir donanım ve izin gereklidir. Dı koruma alanında kullanılması yasaktır. 7

7 3 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre i letmen kaldıraç yükseklik ön seçimini kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. letici, kaldıraç yükseklik ön seçiminin kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında i letme, bakım ve onarım talimatları gibi kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu letim Talimatı'nı okumasını ve anlamasını temin etmelidir. NOT Bu letim Talimatı' na uyulmaması halinde garanti hakkı geçersiz olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 8

8 B Ürün açıklaması 1 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Giri ünitesi folyo klavyeden olu ur. 5 sembol tu lu (2-6) ve 0 ile 9 arasındaki rakamlaradan (7) olu an bir blo a sahiptir. Gösterge ekranında bir grafik ekranı (1) bulunur. Tu larının ve göstergelerin i aretlenmesi dilden ba ımsız olarak piktogramlarla gerçekle ir Poz Tanımlama Fonksiyon 1 Grafik ekranı 2 Depolama yeri geçi i Taste zum Wechseln der Lagerbereiche. Yükle Depodan çıkartma görevi Depodan çıkı görevini etkinle tirme tu u. me alanlar ını de i ti rme tu u3 4 SNAP-IN Yükseklik ön seçimi ile SNAP-IN-modu arasındaki geçi tu u. 5 CE tu u Bir görevin silinmesi ve programlama sürecinin sonlandırılması tu u. 6 Depo alım görevi Depoya giri görevini etkinle tirme tu u rakam blo u 0-99 raf düzleminin girilmesi için tu lar. 9

9 AC BD SNAP mm inch Poz Gösterge tanımlama Fonksiyon 8 Depo yeri sembolü 9 Depo alanı Depo alanı alfabetik göstergesi A - D 10 Depo alanı Depo alanının rakamla gösterilmesi SNAP-IN Modu SNAP-IN modunun etkin olup olmadı ını gösterir. 12 Kaldırma Kaldıracın nominal kaldırma yönünü gösterir. 13 Kaldıraç yüksekli i mm veya inç olarak güncel kaldıraç yüksekli i göstergesi. 14 Raf düzlemi sembolü 15 Raf düzlemi Raf düzleminin gösterilmesi 16 ndirme ndirme için nominal kaldırma yönünü gösterir. 17 Telsiz ba lantısı Telsiz ba lantısını ya da uzaktan çalı tırma modunu gösterir. 18 Çekme Çekme ile rafdan yükün alınması fonksiyonunu gösterir. 19 Depodan çıkartma görevi Depodan çıkartma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 20 Depo alım görevi Depoya alma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 21 tme Rafdan yükün itilmesi fonksiyonunu gösterir. 10

10 2 Fonksiyon açıklaması D KKAT! stifleme i leminin sorumlulu u istif aracını kullanan ki iye aittir. Kaldıraç yükseklik ön seçimi sadece bir destek sistemidir. Kaldıraç yüksekli i ön seçimi, güncel kaldıraç yüksekli ini (13) ve çalı ma durumunu ayarlayarak ve göstererek kullanıcıyı yük alma aygıtının konumlandırılmasında destek sa lar. Kaldıraç yükseklik ön seçimi, kaldırma kademesine serbest kaldırma ve direk kaldırma veya sadece direk kaldırma modunda çalı ır. stifleme ve bo altma görevi Kaldıraç yükseklik ön seçimi sayesinde, raf düzlemi (7) rakam blo u üzerinden girilebilir ve istifleme ve bo altma görevleri istifleme görevi (6) ve bo altma görevi tu ları (3) üzerinden seçilebilir. Bir istifleme veya bo altma görevi girildikten sonra kaldıraç yükseklik ön seçimi di er pozisyon yardımlarını gösterir. Nominal kaldıraç yönü ve hız dü ürme Nominal kaldıraç yönü, kaldırma (12) veya indirme (16) göstergesi üzerinden gösterilir. Hedef konuma yakınla ıldı ında, kaldırma veya indirme göstergesi yanıp söner ve kaldırma veya indirme hızı dü ürülür. Hedef pozisyon Kaldırma hareketi hedef konuma ula ıldı ında durdurulur ve itme (21) gösterilir. Aynı anda kaldırma göstergesi (12) veya indirme (16) göstergesi söner. Yük, bu fonksiyonla rafa yerle tirilebilir veya raftan alınabilir. Görev, hedef pozisyona ula ıldı ında sonlanır. Kumanda koluna yeniden basıldı ında kaldırma veya indirme i lemine devam edilir. 11

11 SNAP-IN MULTI-PILOT'un veya SOLO-PILOT'un manevrası azami manevrasının % 60'ından daha az oldu unda, kaldırma veya indirme esnasında SNAP-IN-Modunda en yakın raf düzlemi hedef yükseklik olarak otomatik algılanır. Otomatik olarak bir istifleme görevi meydana getirilir. SNAP-IN modu SNAP-IN (4) tu u üzerinden etkinle tirilmelidir, (bkz. "SNAP-IN Modu" sayfa 22). Yük sensörü (o) Forklift bir yük sensörü ile donatılmı sa, yük koyma veya yük çıkarma i leminin yapılaca ı kumanda sistemi tarafından algılanabilir. "yük koyma" veya "yük çıkarma" tu larına basılması gerekmez. Görev, geçerli bir raf düzeyi girilir girilmez ba lar. NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. 12

12 stifleme deste i (o) stifleme deste i kullanıcıyı yük koyma/yük çıkarma esnasında serbest kaldırma yüksekli ini hesaplayarak veya yükü raf yüksekli ine indirerek destekler. stifleme deste i üretici mü teri hizmetleri tarafından bir parametre üzerinden etkinle tirilebilir ve etkinli i kaldırılabilir (bkz. "Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı" sayfa 21). Çalı ma ekilleri Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 4 i letme türünde çalı tırılabilir: Kaldırma yükseklik göstergesi: Kaldıraç yüksekli i gösterilir. Kullanıcının etki etme ansı yoktur. Kaldıraç yüksekli i ön seçimi: Kaldıraç yüksekli i gösterilir. Kullanıcı sonradan uygulanacak raf düzeyini seçebilir. stif deste i ile yükseklik ön seçimi: Hedef yüksekli i kaldırma/indirme yapıldıktan sonra yükün serbestçe kaldırılması ya da raf yüksekli ine indirilmesi için kaldıraç yükseklik ön seçimi ba ka bir görev atar. stif deste i ve yük sensörü ile yükseklik ön seçimi: Kaldıraç yükseklik ön seçimi otomatik olarak istifleme ve bo altma görevi oldu unu algılar. Hedef yüksekli i kaldırma/indirme yapıldıktan sonra yükün serbestçe kaldırılması ya da raf yüksekli ine indirilmesi için kaldıraç yükseklik ön seçimi ba ka bir görev atar. Çalı ma ekli üretici mü teri yetkilisi tarafından ayarlanabilir. 13

13 14

14 C Kullanımı 1 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Poz Tanımlama Fonksiyon 1 Grafik ekranı 2 Depolama yeri geçi i Taste zum Wechseln der Lagerbereiche. Yükle Depodan çıkartma görevi Depodan çıkı görevini etkinle tirme tu u. me alanlar ını de i ti rme tu u3 4 SNAP-IN Yükseklik ön seçimi ile SNAP-IN-modu arasındaki geçi tu u. 5 CE tu u Bir görevin silinmesi ve programlama sürecinin sonlandırılması tu u. 6 Depo alım görevi Depoya giri görevini etkinle tirme tu u rakam blo u 0-99 raf düzleminin girilmesi için tu lar. 15

15 AC BD SNAP mm inch Poz Gösterge tanımlama Fonksiyon 8 Depo yeri sembolü 9 Depo alanı Depo alanı alfabetik göstergesi A - D 10 Depo alanı Depo alanının rakamla gösterilmesi SNAP-IN Modu SNAP-IN modunun etkin olup olmadı ını gösterir. 12 Kaldırma Kaldıracın nominal kaldırma yönünü gösterir. 13 Kaldıraç yüksekli i mm veya inç olarak güncel kaldıraç yüksekli i göstergesi. 14 Raf düzlemi sembolü 15 Raf düzlemi Raf düzleminin gösterilmesi 16 ndirme ndirme için nominal kaldırma yönünü gösterir. 17 Telsiz ba lantısı Telsiz ba lantısını ya da uzaktan çalı tırma modunu gösterir. 18 Çekme Çekme ile rafdan yükün alınması fonksiyonunu gösterir. 19 Depodan çıkartma görevi Depodan çıkartma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 20 Depo alım görevi Depoya alma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 21 tme Rafdan yükün itilmesi fonksiyonunu gösterir. 16

16 2 lk çalı tırma Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ilk olarak i letime alındı ında raf alanı ve ilgili raf düzeylerinin ayarlanması gerekli olur. Bu, üretici mü teri yetkilisi tarafından uygulanabilir. 3 Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi stif aracı açıldıktan sonra kaldıraç yükseklik ön seçimi i letime alınabilir. Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi Prosedür Bir sefere mahsus olarak referans noktasına kadar yük alma malzemesinin (serbest kaldırma - direk kaldırma geçi i) kaldırılması. Ba ka hiç bir ayar olmadan güncel kaldıraç yüksekli i milimetre olarak gösterilir(bkz. "Fonksiyon açıklaması" sayfa 11). Araç çalı maya hazır duruma getirilmi tir 17

17 4 Depo alanının ve raf düzeyinin programlanması Programlama modunu etkinle tirme Prosedür stifleme görevi (6) tu una 4 s basın, ardından bo altma görevi (3) tu una 4 s basın, bu ekilde programlama modu etkinle tirilir. lk giri kısa yanıp sönen göstergeyle onaylanır. ki giri arasında 2 s'den fazla ara verilmemelidir. Programlama modu etkinle tirildi Depo alanı/dolap hafızasını programlayın Ko ullar Yük tespit elemanı yüklü de il. Çatalları yatay hale getirin. Prosedür Depo alanını ayarlayın, (bkz. "Depo alanının ayarlanması" sayfa 19). Rakam blo u (7) üzerinden istenilen raf seviyesini girin. Raf seviyesinin geçersiz olarak girilmesi halinde Kaldırma yüksekli i (13) ve Raf seviyesi (15) göstergeleri ünlemlerle doldurulur. Girilen raf seviyesine hareket edilmesi. Çatal uçları raftaki plakanın alt çentiklerini gösterdi inde raf seviyesine do ru hareket edilir. Pozisyonu kaydetmek için stifleme görevi (6) tu una basınız. Raf seviyesi do ru ekilde kaydedildi inde, Depo alanı (9 veya 10) ve Raf seviyesi (14) göstergelerinin 2 s yanıp sönmesi kesilir. Bunun ardından Raf seviyesi göstergesi söner ve Depo alanı (9 veya 10) göstergesi yanıp sönmeye ba lar. Di er raf seviyelerinin programlanması. Di er depo alanlarını programlayabilmek için depo alanı geçi (2) tu una basınız. Raf seviyesi açıklandı ı gibi programlanır. Depo alanı/dolap hafızası programlandı Programlama modunun devre dı ı bırakılması Prosedür Programlama modunu, programlama sürecinden sonra devre dı ı bırakmak için "CE" (5) tu una basın. 20 saniyeden uzun bir süre bir tu a basılmadı ında, kaldıraç yükseklik ön seçimi otomatik olarak çalı ma moduna geri döner. Programlama modu devre dı ı bırakıldı 18

18 5 Görev giri i GEçerli bir kaldıraç yüksekli i olmadı ında ---- göstergesi Kaldıraç yüksekli i (13) gösterilir. Geçerli bir kaldıraç yüksekli i tespit edildi inde, bu gösterge kaldıraç yüksekli i (13) olarak de i ir. Depo alanı standart olarak A'ya ayarlanır. Depo alanı (9) göstergesi A, B, C, D depo alanlarını kapsar. Numerik gösterge Depo alanı (10) 0 ve 1 depo alanlarını kapsar. 5.1 Depo alanının ayarlanması Depo alanını ayarlayın Prosedür Depo alanına geçi (2) tu una kısa süreli basın. Depo alanı (9, 10) göstergesi sırasıyla A0 - B0 - C0 - D0- A0... geçi yapar. Depo alanına geçi (2) tu una uzun süreli basın. Depo alanı (9, 10) göstergesi sırasıyla A0 - A1 - A0 - A1... geçi yapar. Depo alanına geçi (2) tu una yeniden kısa süreli basın. Depo alanı (9, 10) göstergesi sırasıyla A1 - B1 - C1 - D1- A1...geçi yapar. Depo alanı ayarlandı. Yeni bir depo alanı ayarlanana kadar depo alanı bu ekilde ayarlı kalır. 19

19 5.2 Görev girilmesi Görev girilmesi Prosedür Görevin alan sayısını numara blo u (7) üzerinden girin. Giri bir veya iki haneli olarak gerçekle ir. Ayar bölgesi: Giri i onaylamak için "Bo altma görevi" (3) tu una veya " stifleme görevi" (6) tu una basın. Forklift bir yük sensörü ile donatılmı sa, kaldıraç yükseklik ön seçimi en fazla 2 s içerisinde otomatik olarak, istifleme veya bo altma görevi olup olmadı ını tespit eder. Yük algılaması, Bo altma görevi" (3) veya stifleme görevi" (6) tu larıyla kumanda edilebilir. Görev girildi. NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. Görevin üzerine kaydedilmesi Prosedür Alan sayısını yeniden numara blo u üzerinden girin. Görev giri inin de i tirilmesi ancak görevin henüz Bo altma görevi" (3) veya stifleme görevi" (6) tu u ile tamamlanmamı olması halinde mümkündür. Görev üzerine kaydedildi. Görevin silinmesi Prosedür "CE" (5) tu una basın. Görev giri i tamamlandı ında görev uyarlama a amasındadır ve ancak "CE" tu u ile silinebilir. Görev silindi. 20

20 6 Görev akı ı Görev girildikten sonra kaldırma düzene ine ait Kaldırma (12) veya ndirme (16) göstergeleri yava ça yanıp sönmeye ba lar. Yük alma aygıtı hedef pozisyonun yakınına (yakla ık 500 mm) ula tı ında ilgili kaldıraç yönü göstergesi daha hızlı yanıp söner ve kaldırma hızı dü ürülür. Önceden seçilen istifleme pozisyonuna ula ıldı ında, kaldırma süreci sonlanır, Kaldırma (12) veya ndirme (16) göstergeleri söner ve tme (21) sembolü gösterilir. Kumanda kolu bırakıldıktan sonra (kumanda kolu çıkı konumuna geçer) görev sonlandırılır. stifleme deste i etkinle tirilmi se, göreve devam edilir, (bkz. "Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı" sayfa 21). 7 Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı stifleme deste i kullanıcıyı yük koyma/yük çıkarma esnasında destekler. stifleme deste i üretici mü teri temsilcisi tarafından etkinle tirilebilir veya devre dı ı bırakılabilir. Hedef yüksekli e eri ildikten ve kumanda kolunun (MULTI-PILOT, SOLO-PILOT) bırakılmasından sonra ikinci bir hedef yükseklik hesaplanır. Yük koyma durumunda yük alma malzemesi koyma yerinde bulunur ve böylece ikinci hedef yükseklik olarak dolaptaki yük yüksekli i hesaplanır. Yük çıkarma durumunda yük alma malzemesi dolap yüksekli inin üzerinde yer alır ve böylece ikinci hedef yükseklik olarak yükü serbest kaldırabilmek için daha fazla bir yükseklik hesaplanır. 2. hedef yüksekli ine alı ıldı ı gibi geçi yapılabilir. 2. hedef yüksekli e eri ildikten ve kumanda kolu bırakıldıktan sonra (kumanda kolu çıkı konumuna geçer) görev sonlandırılır. 21

21 8 SNAP-IN Modu SNAP-IN modu (11) göstergesi, SNAP-IN modunun etkin olup olmadı ını gösterir. SNAP-IN modunda kaldırma veya indirme sırasında bir sonraki raf seviyesi otomatik olarak hedef yükseklik olarak algılanır. Herhangi bir raf seviyesi girilmesine gerek yoktur. MULTI-PILOT'un veya SOLO-PILOT'un manevrası azami manevrasının % 60'ından daha az oldu unda, kaldırma veya indirme esnasında SNAP-IN- Modunda en yakın raf düzlemi hedef yükseklik olarak otomatik algılanır. Kaldırma/ indirme hızının dü ürülmesi ve bir sonraki dolap düzleminin güncel seçilen depo alanı içerisinde hedef olarak algılandı ı anlamına gelir. SNAP-IN modunun açılması veya kapatılması Prosedür "SNAP-IN" modunu açmak veya kapatmak için SNAP-IN (4) tu una basın. SNAP-IN modu (11) göstergesi, SNAP-IN modunun açık veya kapalı olup olmadı ını gösterir. SNAP-IN açıldı veya kapatıldı. Görev üzerinde yukarıda belirtilen ekilde çalı ma yapıldı. 9 Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ve yük sensörü Bir yük sensörü varsa, yük koyma veya bo altma görevinin yapılaca ını kaldıraç yükseklik ön seçimi algılar. "Bo altma görevi" (3) veya "istif görevi" (6) tu larına basılması gerekli de il. stifleme görevi, geçerli bir raf düzeyi girilir girilmez ba lar. NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. stifleme veya bo altma görevinin üzerine yazılması Prosedür Mevcut istifleme veya bo altma görevinin üzerine yazmak için Bo altma görevi (3) veya stifleme görevi (6) tu una basınız. stifleme veya bo altma görevinin üzerine yazılması. 22

22 10 Parametre Üretici mü teri hizmetleri kaldıraç yükseklik ön seçimi çalı ma kapsamını parametre üzerinden ayarlayabilir. A a ıda belirtilen fonksiyonlar ayarlanabilir: mm veya inç olarak kaldıraç yüksekli i göstergesi. stifleme deste inin etkinle tirilmesi/devre dı ı bırakılması Hedefteki yakla ma hızının ayarlanması Çalı ma türünün ayarlanması Her raf alanı için ayrı istif offseti (istifleme ve bo altma farkı) 11 Arıza yardımı Hatalı bir giri yapıldı ında Kaldıraç yüksekli i (13) göstergesi 3 s boyunca 8888 olarak gösterilir. Ardından kaldıraç yüksekli i ön seçimi tekrar giri durumuna geri döner. Kaldıraç yüksekli i ön seçiminin hatalı bir fonksiyonunda "kaldıraç yüksekli inin" (13) göstergesinde "Err" gösterilir. 23

23 12 Ürün yönetim sistemi ba lantı yeri 12.1 Fonksiyon açıklaması Kaldıraç yükseklik ön seçimi seri ba lantı yeri (RS-232) sayesinde Görev giri i, ürün yönetim sistemi üzerinden yapılabilir Bir görevin görev durumunun sorgulanması Araç durumunun sorgulanması Bilgi de i toku u, veri telsizi ve yükseklik ön seçimi arasındaki telegram üzerinden gerçekle tirilir. Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegramında, veri telsizi terminali, istifleme, bo altma görev durumunun talep edilip edilmedi ini veya araç durumunun talep statüsünü kodlar. Bir görev sonlandıktan sonra, uygulanan görevin silinmesi için 0 gönderilir. Ardından ürün yönetim sistemi üzerinden yeni görev girilebilir. 24

24 12.2 Donanım Sistem özellikleri RS-232 seri ba lantı yeri Veri aktarımı 9600 Baud 8 Veri biti sayısı e de erlilik biti yok stop biti anla ma yok 4 kutupolu saab soketi pim yerle imi Ürün yönetim sisteminin ba lanması Ürün yönetim sisteminin ba lanması PIN Tanımlama Açıklama 1 RS232 GND ase 2 RS232, RxD Giren veriler 3 RS232, TxD Çıkan veriler 4 Dolu de il Ko ullar Kaldırma yüksekli i ön seçimi kurulu Prosedür Kaldıraç yükseklik ön seçimi soketini, ürün yönetimi sistemi soketiyle ba layınız. Ürün yönetimi sistemi ba lantı soketi, kaldıraç yükseklik ön seçimine, operatör tavanında takılı. Ürün yönetim sistemi takılıdır. 25

25 12.3 Veri protokolü açıklaması Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegram yapısı Bayt Veri 0 Veri 1 Veri 2 Veri 3 Veri 4 Veri 5 Tanımlama Ba langıç karakteri Görev türü Nominal kaldıraç yüksekli i (MSB) Nominal kaldıraç yüksekli i (LSB) Kontrol toplamı Biti karakteri Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegram yapısı Bayt Veri 0 Veri 1 Veri 2 Veri 3 Veri 4 Veri 5 Veri 6 Veri 7 Veri 8 Veri 9 Veri 10 Veri 11 Veri 12 Veri 13 Tanımlama Ba langıç karakteri Araç durumu Durum Nominal kaldıraç yükseklik i areti (LSB) Nominal kaldıraç yüksekli i (MSB) Nominal kaldıraç yüksekli i (LSB) Gerçek kaldıraç yüksekli i i areti Gerçek kaldıraç yüksekli i (MSB) Gerçek kaldıraç yüksekli i (LSB) Yük a ırlık göstergesi Bo a ırlık (MSB) Bo a ırlık (LSB) Kontrol toplamı Biti karakteri Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegram yapısı Bayt Veri 0 Veri 1 Veri 2 Veri 3 Veri 4 Veri 5 Tanımlama Ba langıç karakteri Araç durumu Hareket hızı Direksiyon açısı (MSB) Direksiyon açısı (LSB) tme pozisyonu 26

26 Bayt Veri 6 Veri 7 Veri 8 Veri 9 Veri 10 Veri 11 Tanımlama Yan itme pozisyonu Akü arj durumu BS (MSB) BS (LSB) Kontrol toplamı Biti karakteri Kontrol toplamı 1 baytlık kontrol toplamı, gönderilen tüm i aretlerin toplamını verir (son veri baytına kadar ba langıç i aretleri). Kontrol toplamı artma olmadan aktarılır. Alınan telegram için onay gönderilmedi Kodlama Görev türünün kodlaması Tanımlama Kodlama Görev yok ASCII 48 Yük koymak ASCII 49 Yük çıkarmak ASCII 50 Çatal durumu talebi ASCII 51 Araç durumu talebi ASCII 52 Durum kodlaması Tanımlama Kodlama Görev mevcut de il (açma durumu) ASCII 48 Görev alındı ASCII 49 Görev tamamlandı ASCII 50 Görev hatalı alındı ASCII 51 Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ASCII 52 nedeniyle görev iptal edildi Kaldıraç yükseklik ön seçimi istifleme ASCII 53 görevi etkin Kaldıraç yükseklik ön seçimi bo altma ASCII 54 görevi etkin Ayar aralıkları ve hata bildirimleri Tanımlama de er alanı Açıklama Arıza Nominal/gerçek kaldırma mm 1 mm adımlar 0x8000 yüksekli i Yük a ırlı ı kg 1 kg adımlar 0x8000 Hareket hızı 0-20 km/s 0,1 km/s adım 0x8000 Direksiyon açısı derece 0 = tahrik yönü, US kar ısında 0x

27 Tanımlama de er alanı Açıklama Arıza tme pozisyonu cm Mast çerçevesinin 255 tamamen geri çekilmesi = 0 Yan itme pozisyonu ± 200 mm Orta = 0, 0x80 sol = negatif de er, sa = pozitif de er Çalı ma saati sayacı saat Akü arj durumu %

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu

RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros Đçindekiler 1 Özet... 9 1.1 Özetler... 10 1.1.1 Topoloji... 10 2 Güvenlik notları... 12 2.1 Ürün sorumluluğu:... 12 3 Montaj ve Kurulum... 13 3.1 Talimatlar... 13

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR E6900 E6900 KULLANIM ve TANITIM KILAVUZU Öncelikle TR DENT markasını tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711 Kullanma Kılavuzu Tıp, Sağlık ve Wellness www.soehnle-professional.com İÇİNDEKİLER 1. Genel bilgiler S. 3 Kullanım amacı S. 3 CE-İşaretlemesi S. 3 Sınıflandırma

Detaylı

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém turecky 05.2012 S00.5610.83.77 3T0 012 149 GE Önsöz

Detaylı

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6

Detaylı

document_0900398f84f84b8e.book Seite i Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 Kullanım Kılavuzu Passat

document_0900398f84f84b8e.book Seite i Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 Kullanım Kılavuzu Passat document_0900398f84f84b8e.book Seite i Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 Kullanım Kılavuzu Passat document_0900398f84f84b8e.book Seite ii Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 İşaret açıklaması Bu bölümdeki

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu COMFORT-Terminal Tarih: V5.20130422 30322527-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman Telif

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu BASIC-Terminal TOP Tarih: V5.20130422 30322521-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa

Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa Evr. no. 1.032.003.7 Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa Janitza electronics GmbH Vor dem Polstück 1 D-35633 Lahnau Support Tel. (0 64 41) 9642 22 Faks

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

DTCO 1381 Dijital Takograf

DTCO 1381 Dijital Takograf DTCO 1381 Dijital Takograf Sürüm 2.0 2.1 Şirket ve Sürücü Kullanma Kılavuzu DTCO SmartLink (Opsiyonel) www.dtco.vdo.com Künye Değerli Kullanıcı, DTCO 1381 dijital takograf ve onun sistem bileşenleri yürürlükteki

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD., NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL Elektronik Baskül TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS : 0212 281 24 67 E-Mail :

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 İçerik Sayfa 1. Tanımlar 1. Tanımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan terimlerin anlamları... 1 2. Genel Güvenlik önlemleri...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Kullanım kılavuzu ETAMATIC V / ETAMATIC V S CE - 085 AU 0207 Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Içindekiler Içindekiler 1 GENEL BILGILER...............................................4 1.1 Bu kılavuzun

Detaylı

ESI[tronic] Eğitim. 1. ESI[tronic] sistemine giriş ve genel bilgiler - Giriş... 4 - Kullanıcı üst yüzeyi... 5 - Navigasyon çubuğu...

ESI[tronic] Eğitim. 1. ESI[tronic] sistemine giriş ve genel bilgiler - Giriş... 4 - Kullanıcı üst yüzeyi... 5 - Navigasyon çubuğu... Service Training Center Robert Bosch GmbH Automotive Aftermarket Diagnostics www.bosch-diagnostics.de ESI[tronic] Kullanici egitimi Çalisma dokümani Isim:... Tarih: ila... arasinda... Yer :... Bu egitim

Detaylı