Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaldıraç yüksekli i ön seçimi"

Transkript

1 Kaldıraç yüksekli i ön seçimi letme Kılavuzu T

2 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL LETME KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bilgiler kısa, üst bakı verecek ekilde gösterilmi tir. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Ürünlerimiz sürekli geli tirilmektedir. ekil, donanım ve teknikteki de i ikleri saklı tutma hakkımıza anlayı gösteriniz. Bu i letme talimatının içeri inden bu nedenle cihazın belirli özelliklerine ili kin hak türetilmez. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t o Seri donanımı gösterir Ek donanımı gösterir 3

3 Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

4 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri... 8 B Ürün açıklaması Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Fonksiyon açıklaması C Kullanımı Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması lk çalı tırma Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi Depo alanının ve raf düzeyinin programlanması Görev giri i Depo alanının ayarlanması Görev girilmesi Görev akı ı Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı SNAP-IN Modu Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ve yük sensörü Parametre Arıza yardımı Ürün yönetim sistemi ba lantı yeri Fonksiyon açıklaması Donanım Veri protokolü açıklaması

5 6

6 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Mevcut kullanım kılavuzunda açıklanan kaldıraç yüksekli i ön seçimi, güncel kaldıraç yüksekli ini ve çalı ma durumunu ayarlayarak ve göstererek kullanıcıyı yük alma aygıtının konumlandırılmasında destek sa lar. Kullanıcı, kaldırma ve istifleme i lemini do rudan kontrol eder. Kaldıraç yükseklik ön seçimi bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, forkliftte hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 zin verilen kullanım ko ulları NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık -25 C aralı ı kadar +40 C. stifleme aracının ola anüstü artlarda kullanımı için özel bir donanım ve izin gereklidir. Dı koruma alanında kullanılması yasaktır. 7

7 3 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre i letmen kaldıraç yükseklik ön seçimini kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. letici, kaldıraç yükseklik ön seçiminin kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında i letme, bakım ve onarım talimatları gibi kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu letim Talimatı'nı okumasını ve anlamasını temin etmelidir. NOT Bu letim Talimatı' na uyulmaması halinde garanti hakkı geçersiz olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 8

8 B Ürün açıklaması 1 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Giri ünitesi folyo klavyeden olu ur. 5 sembol tu lu (2-6) ve 0 ile 9 arasındaki rakamlaradan (7) olu an bir blo a sahiptir. Gösterge ekranında bir grafik ekranı (1) bulunur. Tu larının ve göstergelerin i aretlenmesi dilden ba ımsız olarak piktogramlarla gerçekle ir Poz Tanımlama Fonksiyon 1 Grafik ekranı 2 Depolama yeri geçi i Taste zum Wechseln der Lagerbereiche. Yükle Depodan çıkartma görevi Depodan çıkı görevini etkinle tirme tu u. me alanlar ını de i ti rme tu u3 4 SNAP-IN Yükseklik ön seçimi ile SNAP-IN-modu arasındaki geçi tu u. 5 CE tu u Bir görevin silinmesi ve programlama sürecinin sonlandırılması tu u. 6 Depo alım görevi Depoya giri görevini etkinle tirme tu u rakam blo u 0-99 raf düzleminin girilmesi için tu lar. 9

9 AC BD SNAP mm inch Poz Gösterge tanımlama Fonksiyon 8 Depo yeri sembolü 9 Depo alanı Depo alanı alfabetik göstergesi A - D 10 Depo alanı Depo alanının rakamla gösterilmesi SNAP-IN Modu SNAP-IN modunun etkin olup olmadı ını gösterir. 12 Kaldırma Kaldıracın nominal kaldırma yönünü gösterir. 13 Kaldıraç yüksekli i mm veya inç olarak güncel kaldıraç yüksekli i göstergesi. 14 Raf düzlemi sembolü 15 Raf düzlemi Raf düzleminin gösterilmesi 16 ndirme ndirme için nominal kaldırma yönünü gösterir. 17 Telsiz ba lantısı Telsiz ba lantısını ya da uzaktan çalı tırma modunu gösterir. 18 Çekme Çekme ile rafdan yükün alınması fonksiyonunu gösterir. 19 Depodan çıkartma görevi Depodan çıkartma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 20 Depo alım görevi Depoya alma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 21 tme Rafdan yükün itilmesi fonksiyonunu gösterir. 10

10 2 Fonksiyon açıklaması D KKAT! stifleme i leminin sorumlulu u istif aracını kullanan ki iye aittir. Kaldıraç yükseklik ön seçimi sadece bir destek sistemidir. Kaldıraç yüksekli i ön seçimi, güncel kaldıraç yüksekli ini (13) ve çalı ma durumunu ayarlayarak ve göstererek kullanıcıyı yük alma aygıtının konumlandırılmasında destek sa lar. Kaldıraç yükseklik ön seçimi, kaldırma kademesine serbest kaldırma ve direk kaldırma veya sadece direk kaldırma modunda çalı ır. stifleme ve bo altma görevi Kaldıraç yükseklik ön seçimi sayesinde, raf düzlemi (7) rakam blo u üzerinden girilebilir ve istifleme ve bo altma görevleri istifleme görevi (6) ve bo altma görevi tu ları (3) üzerinden seçilebilir. Bir istifleme veya bo altma görevi girildikten sonra kaldıraç yükseklik ön seçimi di er pozisyon yardımlarını gösterir. Nominal kaldıraç yönü ve hız dü ürme Nominal kaldıraç yönü, kaldırma (12) veya indirme (16) göstergesi üzerinden gösterilir. Hedef konuma yakınla ıldı ında, kaldırma veya indirme göstergesi yanıp söner ve kaldırma veya indirme hızı dü ürülür. Hedef pozisyon Kaldırma hareketi hedef konuma ula ıldı ında durdurulur ve itme (21) gösterilir. Aynı anda kaldırma göstergesi (12) veya indirme (16) göstergesi söner. Yük, bu fonksiyonla rafa yerle tirilebilir veya raftan alınabilir. Görev, hedef pozisyona ula ıldı ında sonlanır. Kumanda koluna yeniden basıldı ında kaldırma veya indirme i lemine devam edilir. 11

11 SNAP-IN MULTI-PILOT'un veya SOLO-PILOT'un manevrası azami manevrasının % 60'ından daha az oldu unda, kaldırma veya indirme esnasında SNAP-IN-Modunda en yakın raf düzlemi hedef yükseklik olarak otomatik algılanır. Otomatik olarak bir istifleme görevi meydana getirilir. SNAP-IN modu SNAP-IN (4) tu u üzerinden etkinle tirilmelidir, (bkz. "SNAP-IN Modu" sayfa 22). Yük sensörü (o) Forklift bir yük sensörü ile donatılmı sa, yük koyma veya yük çıkarma i leminin yapılaca ı kumanda sistemi tarafından algılanabilir. "yük koyma" veya "yük çıkarma" tu larına basılması gerekmez. Görev, geçerli bir raf düzeyi girilir girilmez ba lar. NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. 12

12 stifleme deste i (o) stifleme deste i kullanıcıyı yük koyma/yük çıkarma esnasında serbest kaldırma yüksekli ini hesaplayarak veya yükü raf yüksekli ine indirerek destekler. stifleme deste i üretici mü teri hizmetleri tarafından bir parametre üzerinden etkinle tirilebilir ve etkinli i kaldırılabilir (bkz. "Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı" sayfa 21). Çalı ma ekilleri Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 4 i letme türünde çalı tırılabilir: Kaldırma yükseklik göstergesi: Kaldıraç yüksekli i gösterilir. Kullanıcının etki etme ansı yoktur. Kaldıraç yüksekli i ön seçimi: Kaldıraç yüksekli i gösterilir. Kullanıcı sonradan uygulanacak raf düzeyini seçebilir. stif deste i ile yükseklik ön seçimi: Hedef yüksekli i kaldırma/indirme yapıldıktan sonra yükün serbestçe kaldırılması ya da raf yüksekli ine indirilmesi için kaldıraç yükseklik ön seçimi ba ka bir görev atar. stif deste i ve yük sensörü ile yükseklik ön seçimi: Kaldıraç yükseklik ön seçimi otomatik olarak istifleme ve bo altma görevi oldu unu algılar. Hedef yüksekli i kaldırma/indirme yapıldıktan sonra yükün serbestçe kaldırılması ya da raf yüksekli ine indirilmesi için kaldıraç yükseklik ön seçimi ba ka bir görev atar. Çalı ma ekli üretici mü teri yetkilisi tarafından ayarlanabilir. 13

13 14

14 C Kullanımı 1 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Poz Tanımlama Fonksiyon 1 Grafik ekranı 2 Depolama yeri geçi i Taste zum Wechseln der Lagerbereiche. Yükle Depodan çıkartma görevi Depodan çıkı görevini etkinle tirme tu u. me alanlar ını de i ti rme tu u3 4 SNAP-IN Yükseklik ön seçimi ile SNAP-IN-modu arasındaki geçi tu u. 5 CE tu u Bir görevin silinmesi ve programlama sürecinin sonlandırılması tu u. 6 Depo alım görevi Depoya giri görevini etkinle tirme tu u rakam blo u 0-99 raf düzleminin girilmesi için tu lar. 15

15 AC BD SNAP mm inch Poz Gösterge tanımlama Fonksiyon 8 Depo yeri sembolü 9 Depo alanı Depo alanı alfabetik göstergesi A - D 10 Depo alanı Depo alanının rakamla gösterilmesi SNAP-IN Modu SNAP-IN modunun etkin olup olmadı ını gösterir. 12 Kaldırma Kaldıracın nominal kaldırma yönünü gösterir. 13 Kaldıraç yüksekli i mm veya inç olarak güncel kaldıraç yüksekli i göstergesi. 14 Raf düzlemi sembolü 15 Raf düzlemi Raf düzleminin gösterilmesi 16 ndirme ndirme için nominal kaldırma yönünü gösterir. 17 Telsiz ba lantısı Telsiz ba lantısını ya da uzaktan çalı tırma modunu gösterir. 18 Çekme Çekme ile rafdan yükün alınması fonksiyonunu gösterir. 19 Depodan çıkartma görevi Depodan çıkartma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 20 Depo alım görevi Depoya alma görevinin etkin olup olmadı ını gösterir. 21 tme Rafdan yükün itilmesi fonksiyonunu gösterir. 16

16 2 lk çalı tırma Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ilk olarak i letime alındı ında raf alanı ve ilgili raf düzeylerinin ayarlanması gerekli olur. Bu, üretici mü teri yetkilisi tarafından uygulanabilir. 3 Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi stif aracı açıldıktan sonra kaldıraç yükseklik ön seçimi i letime alınabilir. Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi Prosedür Bir sefere mahsus olarak referans noktasına kadar yük alma malzemesinin (serbest kaldırma - direk kaldırma geçi i) kaldırılması. Ba ka hiç bir ayar olmadan güncel kaldıraç yüksekli i milimetre olarak gösterilir(bkz. "Fonksiyon açıklaması" sayfa 11). Araç çalı maya hazır duruma getirilmi tir 17

17 4 Depo alanının ve raf düzeyinin programlanması Programlama modunu etkinle tirme Prosedür stifleme görevi (6) tu una 4 s basın, ardından bo altma görevi (3) tu una 4 s basın, bu ekilde programlama modu etkinle tirilir. lk giri kısa yanıp sönen göstergeyle onaylanır. ki giri arasında 2 s'den fazla ara verilmemelidir. Programlama modu etkinle tirildi Depo alanı/dolap hafızasını programlayın Ko ullar Yük tespit elemanı yüklü de il. Çatalları yatay hale getirin. Prosedür Depo alanını ayarlayın, (bkz. "Depo alanının ayarlanması" sayfa 19). Rakam blo u (7) üzerinden istenilen raf seviyesini girin. Raf seviyesinin geçersiz olarak girilmesi halinde Kaldırma yüksekli i (13) ve Raf seviyesi (15) göstergeleri ünlemlerle doldurulur. Girilen raf seviyesine hareket edilmesi. Çatal uçları raftaki plakanın alt çentiklerini gösterdi inde raf seviyesine do ru hareket edilir. Pozisyonu kaydetmek için stifleme görevi (6) tu una basınız. Raf seviyesi do ru ekilde kaydedildi inde, Depo alanı (9 veya 10) ve Raf seviyesi (14) göstergelerinin 2 s yanıp sönmesi kesilir. Bunun ardından Raf seviyesi göstergesi söner ve Depo alanı (9 veya 10) göstergesi yanıp sönmeye ba lar. Di er raf seviyelerinin programlanması. Di er depo alanlarını programlayabilmek için depo alanı geçi (2) tu una basınız. Raf seviyesi açıklandı ı gibi programlanır. Depo alanı/dolap hafızası programlandı Programlama modunun devre dı ı bırakılması Prosedür Programlama modunu, programlama sürecinden sonra devre dı ı bırakmak için "CE" (5) tu una basın. 20 saniyeden uzun bir süre bir tu a basılmadı ında, kaldıraç yükseklik ön seçimi otomatik olarak çalı ma moduna geri döner. Programlama modu devre dı ı bırakıldı 18

18 5 Görev giri i GEçerli bir kaldıraç yüksekli i olmadı ında ---- göstergesi Kaldıraç yüksekli i (13) gösterilir. Geçerli bir kaldıraç yüksekli i tespit edildi inde, bu gösterge kaldıraç yüksekli i (13) olarak de i ir. Depo alanı standart olarak A'ya ayarlanır. Depo alanı (9) göstergesi A, B, C, D depo alanlarını kapsar. Numerik gösterge Depo alanı (10) 0 ve 1 depo alanlarını kapsar. 5.1 Depo alanının ayarlanması Depo alanını ayarlayın Prosedür Depo alanına geçi (2) tu una kısa süreli basın. Depo alanı (9, 10) göstergesi sırasıyla A0 - B0 - C0 - D0- A0... geçi yapar. Depo alanına geçi (2) tu una uzun süreli basın. Depo alanı (9, 10) göstergesi sırasıyla A0 - A1 - A0 - A1... geçi yapar. Depo alanına geçi (2) tu una yeniden kısa süreli basın. Depo alanı (9, 10) göstergesi sırasıyla A1 - B1 - C1 - D1- A1...geçi yapar. Depo alanı ayarlandı. Yeni bir depo alanı ayarlanana kadar depo alanı bu ekilde ayarlı kalır. 19

19 5.2 Görev girilmesi Görev girilmesi Prosedür Görevin alan sayısını numara blo u (7) üzerinden girin. Giri bir veya iki haneli olarak gerçekle ir. Ayar bölgesi: Giri i onaylamak için "Bo altma görevi" (3) tu una veya " stifleme görevi" (6) tu una basın. Forklift bir yük sensörü ile donatılmı sa, kaldıraç yükseklik ön seçimi en fazla 2 s içerisinde otomatik olarak, istifleme veya bo altma görevi olup olmadı ını tespit eder. Yük algılaması, Bo altma görevi" (3) veya stifleme görevi" (6) tu larıyla kumanda edilebilir. Görev girildi. NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. Görevin üzerine kaydedilmesi Prosedür Alan sayısını yeniden numara blo u üzerinden girin. Görev giri inin de i tirilmesi ancak görevin henüz Bo altma görevi" (3) veya stifleme görevi" (6) tu u ile tamamlanmamı olması halinde mümkündür. Görev üzerine kaydedildi. Görevin silinmesi Prosedür "CE" (5) tu una basın. Görev giri i tamamlandı ında görev uyarlama a amasındadır ve ancak "CE" tu u ile silinebilir. Görev silindi. 20

20 6 Görev akı ı Görev girildikten sonra kaldırma düzene ine ait Kaldırma (12) veya ndirme (16) göstergeleri yava ça yanıp sönmeye ba lar. Yük alma aygıtı hedef pozisyonun yakınına (yakla ık 500 mm) ula tı ında ilgili kaldıraç yönü göstergesi daha hızlı yanıp söner ve kaldırma hızı dü ürülür. Önceden seçilen istifleme pozisyonuna ula ıldı ında, kaldırma süreci sonlanır, Kaldırma (12) veya ndirme (16) göstergeleri söner ve tme (21) sembolü gösterilir. Kumanda kolu bırakıldıktan sonra (kumanda kolu çıkı konumuna geçer) görev sonlandırılır. stifleme deste i etkinle tirilmi se, göreve devam edilir, (bkz. "Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı" sayfa 21). 7 Etkin istifleme deste i altında devam eden görev akı ı stifleme deste i kullanıcıyı yük koyma/yük çıkarma esnasında destekler. stifleme deste i üretici mü teri temsilcisi tarafından etkinle tirilebilir veya devre dı ı bırakılabilir. Hedef yüksekli e eri ildikten ve kumanda kolunun (MULTI-PILOT, SOLO-PILOT) bırakılmasından sonra ikinci bir hedef yükseklik hesaplanır. Yük koyma durumunda yük alma malzemesi koyma yerinde bulunur ve böylece ikinci hedef yükseklik olarak dolaptaki yük yüksekli i hesaplanır. Yük çıkarma durumunda yük alma malzemesi dolap yüksekli inin üzerinde yer alır ve böylece ikinci hedef yükseklik olarak yükü serbest kaldırabilmek için daha fazla bir yükseklik hesaplanır. 2. hedef yüksekli ine alı ıldı ı gibi geçi yapılabilir. 2. hedef yüksekli e eri ildikten ve kumanda kolu bırakıldıktan sonra (kumanda kolu çıkı konumuna geçer) görev sonlandırılır. 21

21 8 SNAP-IN Modu SNAP-IN modu (11) göstergesi, SNAP-IN modunun etkin olup olmadı ını gösterir. SNAP-IN modunda kaldırma veya indirme sırasında bir sonraki raf seviyesi otomatik olarak hedef yükseklik olarak algılanır. Herhangi bir raf seviyesi girilmesine gerek yoktur. MULTI-PILOT'un veya SOLO-PILOT'un manevrası azami manevrasının % 60'ından daha az oldu unda, kaldırma veya indirme esnasında SNAP-IN- Modunda en yakın raf düzlemi hedef yükseklik olarak otomatik algılanır. Kaldırma/ indirme hızının dü ürülmesi ve bir sonraki dolap düzleminin güncel seçilen depo alanı içerisinde hedef olarak algılandı ı anlamına gelir. SNAP-IN modunun açılması veya kapatılması Prosedür "SNAP-IN" modunu açmak veya kapatmak için SNAP-IN (4) tu una basın. SNAP-IN modu (11) göstergesi, SNAP-IN modunun açık veya kapalı olup olmadı ını gösterir. SNAP-IN açıldı veya kapatıldı. Görev üzerinde yukarıda belirtilen ekilde çalı ma yapıldı. 9 Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ve yük sensörü Bir yük sensörü varsa, yük koyma veya bo altma görevinin yapılaca ını kaldıraç yükseklik ön seçimi algılar. "Bo altma görevi" (3) veya "istif görevi" (6) tu larına basılması gerekli de il. stifleme görevi, geçerli bir raf düzeyi girilir girilmez ba lar. NOT 100 kg'dan dü ük a ırlıklar sistem tarafından do ru bir ekilde algılanamayabilir. Sistem, depoya giri görevini depodan çıkı görevi olarak algılıyor. Raf düzlemine az bir yüksekle girilir ve rafa do ru itme olana ı mevcuttur. Bir plakanın veya 100 Kg'ın altındaki yüklerin depoya koyulması halinde, Einlagerauftrag depo giri görevinin manüel olarak girilmesi gerekir. stifleme veya bo altma görevinin üzerine yazılması Prosedür Mevcut istifleme veya bo altma görevinin üzerine yazmak için Bo altma görevi (3) veya stifleme görevi (6) tu una basınız. stifleme veya bo altma görevinin üzerine yazılması. 22

22 10 Parametre Üretici mü teri hizmetleri kaldıraç yükseklik ön seçimi çalı ma kapsamını parametre üzerinden ayarlayabilir. A a ıda belirtilen fonksiyonlar ayarlanabilir: mm veya inç olarak kaldıraç yüksekli i göstergesi. stifleme deste inin etkinle tirilmesi/devre dı ı bırakılması Hedefteki yakla ma hızının ayarlanması Çalı ma türünün ayarlanması Her raf alanı için ayrı istif offseti (istifleme ve bo altma farkı) 11 Arıza yardımı Hatalı bir giri yapıldı ında Kaldıraç yüksekli i (13) göstergesi 3 s boyunca 8888 olarak gösterilir. Ardından kaldıraç yüksekli i ön seçimi tekrar giri durumuna geri döner. Kaldıraç yüksekli i ön seçiminin hatalı bir fonksiyonunda "kaldıraç yüksekli inin" (13) göstergesinde "Err" gösterilir. 23

23 12 Ürün yönetim sistemi ba lantı yeri 12.1 Fonksiyon açıklaması Kaldıraç yükseklik ön seçimi seri ba lantı yeri (RS-232) sayesinde Görev giri i, ürün yönetim sistemi üzerinden yapılabilir Bir görevin görev durumunun sorgulanması Araç durumunun sorgulanması Bilgi de i toku u, veri telsizi ve yükseklik ön seçimi arasındaki telegram üzerinden gerçekle tirilir. Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegramında, veri telsizi terminali, istifleme, bo altma görev durumunun talep edilip edilmedi ini veya araç durumunun talep statüsünü kodlar. Bir görev sonlandıktan sonra, uygulanan görevin silinmesi için 0 gönderilir. Ardından ürün yönetim sistemi üzerinden yeni görev girilebilir. 24

24 12.2 Donanım Sistem özellikleri RS-232 seri ba lantı yeri Veri aktarımı 9600 Baud 8 Veri biti sayısı e de erlilik biti yok stop biti anla ma yok 4 kutupolu saab soketi pim yerle imi Ürün yönetim sisteminin ba lanması Ürün yönetim sisteminin ba lanması PIN Tanımlama Açıklama 1 RS232 GND ase 2 RS232, RxD Giren veriler 3 RS232, TxD Çıkan veriler 4 Dolu de il Ko ullar Kaldırma yüksekli i ön seçimi kurulu Prosedür Kaldıraç yükseklik ön seçimi soketini, ürün yönetimi sistemi soketiyle ba layınız. Ürün yönetimi sistemi ba lantı soketi, kaldıraç yükseklik ön seçimine, operatör tavanında takılı. Ürün yönetim sistemi takılıdır. 25

25 12.3 Veri protokolü açıklaması Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegram yapısı Bayt Veri 0 Veri 1 Veri 2 Veri 3 Veri 4 Veri 5 Tanımlama Ba langıç karakteri Görev türü Nominal kaldıraç yüksekli i (MSB) Nominal kaldıraç yüksekli i (LSB) Kontrol toplamı Biti karakteri Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegram yapısı Bayt Veri 0 Veri 1 Veri 2 Veri 3 Veri 4 Veri 5 Veri 6 Veri 7 Veri 8 Veri 9 Veri 10 Veri 11 Veri 12 Veri 13 Tanımlama Ba langıç karakteri Araç durumu Durum Nominal kaldıraç yükseklik i areti (LSB) Nominal kaldıraç yüksekli i (MSB) Nominal kaldıraç yüksekli i (LSB) Gerçek kaldıraç yüksekli i i areti Gerçek kaldıraç yüksekli i (MSB) Gerçek kaldıraç yüksekli i (LSB) Yük a ırlık göstergesi Bo a ırlık (MSB) Bo a ırlık (LSB) Kontrol toplamı Biti karakteri Kaldıraç yüksekli i ön seçimi veri telsizi telegram yapısı Bayt Veri 0 Veri 1 Veri 2 Veri 3 Veri 4 Veri 5 Tanımlama Ba langıç karakteri Araç durumu Hareket hızı Direksiyon açısı (MSB) Direksiyon açısı (LSB) tme pozisyonu 26

26 Bayt Veri 6 Veri 7 Veri 8 Veri 9 Veri 10 Veri 11 Tanımlama Yan itme pozisyonu Akü arj durumu BS (MSB) BS (LSB) Kontrol toplamı Biti karakteri Kontrol toplamı 1 baytlık kontrol toplamı, gönderilen tüm i aretlerin toplamını verir (son veri baytına kadar ba langıç i aretleri). Kontrol toplamı artma olmadan aktarılır. Alınan telegram için onay gönderilmedi Kodlama Görev türünün kodlaması Tanımlama Kodlama Görev yok ASCII 48 Yük koymak ASCII 49 Yük çıkarmak ASCII 50 Çatal durumu talebi ASCII 51 Araç durumu talebi ASCII 52 Durum kodlaması Tanımlama Kodlama Görev mevcut de il (açma durumu) ASCII 48 Görev alındı ASCII 49 Görev tamamlandı ASCII 50 Görev hatalı alındı ASCII 51 Kaldıraç yüksekli i ön seçimi ASCII 52 nedeniyle görev iptal edildi Kaldıraç yükseklik ön seçimi istifleme ASCII 53 görevi etkin Kaldıraç yükseklik ön seçimi bo altma ASCII 54 görevi etkin Ayar aralıkları ve hata bildirimleri Tanımlama de er alanı Açıklama Arıza Nominal/gerçek kaldırma mm 1 mm adımlar 0x8000 yüksekli i Yük a ırlı ı kg 1 kg adımlar 0x8000 Hareket hızı 0-20 km/s 0,1 km/s adım 0x8000 Direksiyon açısı derece 0 = tahrik yönü, US kar ısında 0x

27 Tanımlama de er alanı Açıklama Arıza tme pozisyonu cm Mast çerçevesinin 255 tamamen geri çekilmesi = 0 Yan itme pozisyonu ± 200 mm Orta = 0, 0x80 sol = negatif de er, sa = pozitif de er Çalı ma saati sayacı saat Akü arj durumu %

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

8 basamaklı veri, tek/çift do rulayıcı basamak yok, 1 bit biti

8 basamaklı veri, tek/çift do rulayıcı basamak yok, 1 bit biti XK315A2-3 A IRLIK DÖNÜ TÜRÜCÜ Kısa Giri : Strengeç yük hücresine uygulanabilir. Standart soket tipi baz benimser. Analog çıkı : 4-20mA/1-5V Seri çıkı : RS232/RS485 komut tipi veya sürekli tip Uzaktan görüntüleme

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması Teknik bilgi 2003 Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları İşlevi: Oventrop oda termostatları ile, Oventrop elektro-termik servo tahrikler ve Oventrop radyatör vanaları kullanarak, münferit mahal sıcaklık

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

Yüksek hassasiyetli sayım terazisi. Kullanım Kılavuzu. l RCZ-A Serisi

Yüksek hassasiyetli sayım terazisi. Kullanım Kılavuzu. l RCZ-A Serisi Yüksek hassasiyetli sayım terazisi Kullanım Kılavuzu l RCZ-A Serisi Ç NDEK LER I. TERAZ Y KULLANMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 2 II. EKRAN SEMBOLLER AÇIKLAMALARI 3 III. TU TAKIMI FONKS YONLARI 4

Detaylı

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - letme Kılavuzu 51121649 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EMC 110 Rampa konforu

EMC 110 Rampa konforu EMC 110 Rampa konforu 03.10 - letme Kılavuzu 51304500 03.10 T EMC 110 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede ikamet eden temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

TAM OTOMATİK KAPI KARTI

TAM OTOMATİK KAPI KARTI İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK TAM OTOMATİK KAPI KARTI KULLANMA KILAVUZU KAPI KARTINA GENEL BAKIŞ SOĞUTUCULARI İLE BİRLİKTE MOTOR SÜRME TRANSİSTÖRLERİ 15V AKÜ BESLEME SİGORTASI AC GİRİŞ BESLEME SİGORTASI Kapı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU 1. Manuel Mod Şekil I Manuel Mod geçmek için Manuel Moda Geç butonuna dokununuz. Karşımıza gelen ekranda ki fonksiyonları değiştirmek için

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i 40.4 L H Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i 40.4 L H Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134434 DDLS 548i 40.4 L H Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - letme Kılavuzu 50470449 03.11 EJC B14 EJC B16 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

B2 SERİSİ TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları

B2 SERİSİ TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları 888888 Tuşlar ve işlevleri Sıfırlama tuşu: Terazinin/Baskülün kefesi boş olduğu halde göstergede tam sıfır değeri görülmüyor ise bu tuşa basarak sıfırlanır. Gösterge değeri çekerin ±2%'si dışında ise sıfırlama

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134394 DDLS 508i 120.4 Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Dizel parçacık filtresi

Dizel parçacık filtresi Dizel parçacık filtresi 12.07 - Kullanım kılavuzu T 51145783 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Kurulum Yöntemi 1. Dayanak pimleri mengene çenelerinin üstünde olacak şekilde test başlığı bağlama parçasını bir mengeneye yerleştirin ve sıkın. 2. AC adaptörü

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134432 DDLS 548i 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları

TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları 8 8 8 8 8 8 Tuşlar ve işlevleri Sıfırlama tuşu: Terazinin/Baskülün kefesi boş olduğu halde göstergede tam sıfır değeri görülmüyor ise bu tuşa basarak sıfırlanır. Gösterge değeri çekerin ±2%'si dışında

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-Büyük LCD SERISI

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-Büyük LCD SERISI TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-Büyük LCD SERISI 1 ICERIK 1. Ekran Paneli ve Tu Takımı...3 2. Kullanım...4 3. Sunucu Seçimi Tanımı...6 4. Kullanıcı Seçimi Tanımı...5 5. Notlar...6 6. Özellikler...6

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

Teknosem ANASAYFA. Program komut butonları ve program zaman parametrelerinin bulunduğu sayfadır.

Teknosem ANASAYFA. Program komut butonları ve program zaman parametrelerinin bulunduğu sayfadır. ANASAYFA 1 2 3 4 5 6 7 Sayfa Geçiş Tuşları Program komut butonları ve program zaman parametrelerinin bulunduğu sayfadır. Teknosem 1 Eksenleri Sıfırla Butonu: Sistemin ilk açılışında eksenleri sıfırla (homing)

Detaylı

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

1. SE5000 Dijital Takografta Kontak Kapandığında Otomatik Dinlenmeye Geçiş Ayarı

1. SE5000 Dijital Takografta Kontak Kapandığında Otomatik Dinlenmeye Geçiş Ayarı 1. SE5000 Dijital Takografta Kontak Kapandığında Otomatik Dinlenmeye Geçiş Ayarı Stoneridge SE5000 Exact Duo dijital takografta, kontak kapatıldığı zaman otomatik olarak dinlenme durumuna geçiş ayarlanabilir.

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - letme Kılavuzu T 51131988 01.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ES 570 Ek

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı BEGO Miditherm Kullanma Talimatı Tuşların Fonksiyonu: Parametrelerin çağrılması Değerlerin değiştirilmesi Programlama Program başlatma / durdurma Programı bitim süresi ile başlatma / durdurma Sembollerin

Detaylı

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167 Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu : 3.020167 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için Kullanma Kılavuzu Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 BOYLER 1 54 C Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler TR CM 707 KULLANIM KILAVUZU Tanım Honeywell CM707, ısıtma sistem verimliliini kontrol etmek,siz evdeyken ve dıarıdayken konfor sıcaklıklarını salamak amacıyla dizayn edilmi bir programlanabilir oda termostatıdır.

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

extent ELEKTRONİK BASKÜL ATLAS - SERİSİ KULLANMA KILAVUZU extent

extent ELEKTRONİK BASKÜL ATLAS - SERİSİ KULLANMA KILAVUZU extent extent ELEKTRONİK BASKÜL ATLAS - SERİSİ KULLANMA KILAVUZU EKSTENT extent Elektronik Tartı Sistemleri 1202 sk. No:176/E Yenişehir/Gıdaçarşısı/ İZMİR Tel: ( 0232 ) 449 59 24 Fax : ( 0232 ) 449 54 09 info@extent-tr.com

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı Dornbracht eunit Kitchen Kılavuz 4 Genel açıklamalar 20 Temizleme 21 Servis göstergesi 21 Bekle göstergesi 22 Bakım 22 Kapama emniyeti 22 İmha 14 Ekran şalteri 15 Döner düğme 16 Açık / Kapalı 19 Isı ayarı

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

İçindekiler. Giriş. www.ontrol.com.tr. KP0061A Haber vermeden değiştirilebilir

İçindekiler. Giriş. www.ontrol.com.tr. KP0061A Haber vermeden değiştirilebilir LIONEP/EF İçindekiler Giriş...1 Ana işlemler...2 Ana menü yapısı...3 Ayarlar menüsü...3 Raporlar menüsü...4 Giriş / çıkış menüsü...6 Kayıtlar menüsü...6 Zaman programı menüsü...6 Giriş LION, ısıtma soğutma

Detaylı

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E14S Series Resmi Tip: E14S001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - letme Kılavuzu 51167708 08.12 T DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı