Ç NDEK LER / CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / CONTENTS"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir So utma 4 Bölgesinin Faydas 104 The Perfect Production and Packaging of Cotton Products Wake Up with Falu Machines MPS CoolFlex-The Benefit of a Controlled Cooling Zone DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Abraj Nedir? What is Barre 116 Dar Dokuman n Uzman ; Beyzan Tekstil 70 Narrow Weaving Expert Beyzan Textile BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Tekstil Terbiyesinde At k Su Geri Dönüfltürme ve Is Geri Kazan m le Çevreyi Koruma 122 Protecting The Environment Through Waste Water Recycling and Heat Recovery in Textile Finishing REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX 3 T MAK NA...49 CANLAR MAK NA GROB HORGEN...13 MAYER...27 SPOTSA...59 ALFREDO MOD ANO...25 CED T...87 GRUPPO...85 METSA...47 SSM...29 AYGENTEKS...51 DE RMEN GÜMÜfi ENERJ...89 OSKAR D LO...17 STAUBLI...11 BALKAN MAKINE...97 D PAZ...53 GÜVEN ÇEL K OSKAR F SCHER...31 SWISSTEX...7 BELTEKS - BETA...37 DORN ER...A.K. ITM OULABITEX...33 fianal PLAST K BELTEKS - CIMI...35 DOW CORN NG...65 ITM GENEL P CANOL...15 TATEKS...81 BENEKS...44 EKOTEKS NC MAK NA...83 PROTEKS...A.K. TEST LAB...61 BENEKS...45 ENMOS...91 J.MULLER...Ö.K. RETAfi TETAfi...69 BENINGER AG...19 FETEKS - ALBANY...57 K.FASSBIND...5 ROTACRAFT...21 T MTAfi...99 BEYZAN...73 GEMSAN...77 KNOTEX...23 SETAfi...79 USTER...9 CA TME GENOP - TR F RMS LOEPFE...Ö.K. SPOT A.fi...71 ÜLKEMAL...101

5 Bak fl / View mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY T ekstilde her geçen gün azalan kazançlar küçük ve orta ölçekli firmalar n birço unun kapanmas na neden olurken büyük ölçekli firmalar n da kurumsallaflabilmifl olanlar ayakta kalabiliyor. Sat fllar art rman n, buna ba l olarak da ihracat n art r lmas n n yollar n araflt ran firmalar ç - k fl nano teknoloji ürünlerde buluyorlar. Son zamanlarda de iflik teknolojik ürünlerle boy gösteren markalar n say s oldukça artt. ç giyimden konfeksiyona kadar genifl bir yelpazede sunulan ürünler hem bayanlar n hem de baylar n ilgisini çekmeyi baflar yor. Leke tutmayan pantolonlar, ter göstermeyen gömlekler ve daha birçok ürün gam sunan markalar gün geçtikçe daha çok popüler oluyor. Globalleflen dünyam zda farkl laflmas n teknolojiden yana kullanan markalar öyle gözüküyor ki yar na güvenle bakabilecekler. Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k olarak sektörden ve yurtd fl ndaki firmalardan gelen talep do rultusunda, 1998 de ilkini yay nlad m z Türkiye Dokuma Rehberi nin ikincisini haz rl yoruz. Türk tekstil sektörünün güçlendirilmesi ve uluslararas tan t m amac yla, üretim kapasitelerinin dünya genelinde duyurulmas gerekti i düflüncesiyle dokuma sanayinde faaliyet gösteren firmalar n, üretim parkurlar na ait tüm bilgilerin bulundu u bu rehberin önemli bir kaynak olmas n planl yoruz. Bu dokuma rehberinde kumafl, konfeksiyon-giyim, ev tekstili konular na yönelik faaliyet gösteren dokuma firmalar ve entegre tesisler hakk nda detayl makine parkuru ve kapasite bilgisi, ücretsiz olarak yer alacak.türkiye deki tekstil yat r mlar n n kapasitesini ve dokuma sanayinin geliflmiflli ini tüm dünyaya göstermek amac yla haz rlanan bu rehber yurtd fl ndaki tekstil fuarlar nda da da t lacak. Ayr ca, dünya genelindeki önemli markalar baflta olmak üzere tüm ilgili firmalara da ulaflt r lacak. Sayg lar mla... Necip GÜNEY Nanoteknolojik Tekstil H zla Gelifliyor Nanotechnologic Textile Grows Rapidly W hile decreasing profits in textile cause closing down of most of the small and medium sized enterprises each day; just institutionalized ones of the large sized companies are able to survive. The companies, which are searching the ways of increasing sales and increasing the exportation dependently, find the solution in nano technology products. The number of the brands that show off with various technological products has highly increased recently. Wide range of products from underwear to apparels success in attracting the attention of both women and men. Brands, which offer the trousers that do not get stained, the shirts that do not reveal sweat and many other product ranges, are getting more popular. It seems that the brands, which differentiate with technology in globalizing world, will be able to look ahead confidently. As Teknik Fuarc l k ve Yay nc - l k, we are publishing the second one of Turkiye Weaving Guide that we published the first one in 1998 in line with the demands coming from the sector and companies abroad. We are planing that this guide including all the information about the production parks of the companies operating in weaving sector to be an important resource; with the thought of production capacities need to be announced all over the world with the purpose of strengthening the Turkish textile sector and its international promotion. Detailed machinery-park and capacity information about weaving companies and integrated plants, which are operating in the fields of fabric, apparel-clothing, home textiles will be included for free in this weaving guide. The guide that has been prepared in order to show the capacity of textile investments and development of weaving industry in Turkiye to the whole world will be also distributed in textile exhibitions at abroad. Also it will be sent to all related companies, specifically to important brands all over the world. Best regards... Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Mali ve dari fller Müdürü / Administrative and Financial Director H.Engin DEM RKAN Yaz flleri Müdürü / Editorial Manager Cihan ALDIK Haber Müdürü / Editor Z. Seda DEM RDELEN Yay n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM R - Dr. Vedat B LG N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Uluslararas liflkiler / International Relations Department Murat ÇAVDAR Canan KORKMAZ Didem YÖRÜK Reklam Müdürü / Advertisement Manager Saime TEM Z Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Grafik Servisi / Design and Art Direction Ömral T RYAK Emre NCE Abone ve Da t m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bursa Temsilcili i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL K Tel&Fax: (0224) Bask - Cilt / Publishing House Trichrome Matbaac l k Yap m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k Reklamc l k Dan flmanl k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Fabrikalar Cad. No:1 Kat: Beflyol / Florya STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) internet/web : Fiyat : 12 YTL Ayda Bir Yay mlan r. Monthly Published. Bu dergide yay mlanan haber ve foto raflar, kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Yay nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n n sorumlulu u ise reklamverene aittir. All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers.

6 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde Bitmifl pamuklu kulak çubuklar n n otomatik kalite kontrolü Falu CT 3002/04 ile yap l yor; her bir kulak çubu u eksiksizli i için kontrol ediliyor. E er bir pamuk bafll k eksik ise çubuk otomatik olarak ç kart l yor. T oplam 200 adet ürün içinden kay p olacak çubuklar n say s n n önceden seçimi için makinenin içinde bir say c bulunuyor. E er bu maksimum afl l rsa makine durur ve göstergede bir hata mesaj gösteriliyor. Döner tablal 3001/3002/04 standart makinede, döner tabladaki kutular operatör taraf ndan de ifltiriliyor. Makine kutular elektronik olarak önceden seçilmifl olan say da adetle dolduruyor. Kutu doldu unda, döner tabla doldurulacak bir sonraki kutuya otomatik olarak geçiyor. Operatör dolu kutular ç kar p al r ve bunlar kapat yor. Döner tablan n 24 istasyonu vard r. Bir kifli çal fl rken makine paket boyutuna ba l olarak dakikada 2700 pamuklu kulak çubu una kadar bir üretim kapasitesine sahip olabiliyor. Döner tabla yerine ya tam otomatik küp ya da dikdörtgen kutu paketleme makineleri eklenebiliyor. Ara yüzlü yüksek performansl pamuk ped makinesi Falu WR-2000 Pamuk pedlerin boyutuna ba l olarak makine dakikada 4000 pede kadar bir Falu, dünya çap nda bir firma olup ürünlerini 100 den fazla ülkede sat yor. Kendi alan n n önde gelen flirketleri uzun y llar Falu nun müflterisidir. kapasiteye sahip olabiliyor. (Dakikada maks. 45 paket). Ara yüzlü Falu WR-2000 tam otomatik paketleme makinesine ba lanmal d r. Üretimde ve paketleme makinesinde pamuk pedin boyutunu ve fleklini de ifltirmek için gerekli olan zaman toplamda 6 saattir. Falu dünya çap nda bir firma olup ürünlerini 100 den fazla ülkede sat yor. Kendi alan n n önde gelen flirketleri uzun y llar Falu nun müflterisidir. 40 Y ll k deneyim 40 y ld r makine yap m ndan kazan lan önemli deneyim iyi bir kalitede modern ve verimli makineler gelifltirilmesini sa lad. Falu nun hizmetleri sadece en iyi ürünü satmak de il. Sat fl sonras hizmetinde önemini kavrayan firma mutlak bir güvenirlik sa l yor. Eski model Falu makinelere bile gerekli yedek parçalar tedarik edebiliyor. Eski makineler de dikkatli bir flekilde kontrol edilebiliyor ve en son standartlara getirilebiliyor. 40 y ld r makine yap m ndan kazan lan önemli deneyim iyi bir kalitede modern ve verimli makineler gelifltirilmesini sa lad. 4

7

8 GÜNDEM NEWS The Perfect Production and Packaging of Cotton Products Wake Up with Falu Machines Automatic quality control of the finished cotton swabs is carried over with Falu CT-3002/04. Each swab is checked for its completeness. If a cotton head is missing, the stick is automatically removed. A counter is built into the machine for preselection of the number of sticks that may be missing out of a total of 200. If this maximum is exceeded, the machine stops and the fault message is shown on a display. In the case of the standard machine 3001/3002/04 with turntable, the boxes are placed on the turntable by the operator. The machine fills the boxes with the number of pieces that was preselected electronically. When the box is full, the turntable switches automatically to the next box to be filled. The operator takes away the full boxes and closes them. The turntable has 24 stations. With one person operating, the machine can have a production capacity of up to 2700 cotton swabs per minute, depending on the package size. Instead of the turntable, there can be attached either the fully automatic cube or rectangular box packaging machines. High performance cotton pad machine Falu WR-2000 with Interface Depending on the size of cotton pads the machine has a capacity of up to Falu is a worldwide company and sells its products in over 100 countries. Some of the leading companies in the branch have been its customers for many years pads per minute (max. 45 bags per minute). The Falu WR-2000 with Interface has to be coupled to a fully automatic packaging machine. The time needed to change size or shape of the cotton pads on the production- and packaging machine is totally 6 hours. Falu is a worldwide company and sells its products in over 100 countries. Some of the leading companies in the branch have been its customers for many years. 40 Years of experience The considerable experience gained from building machines for 40 years has enabled to develop a fine quality of modern, efficient machines. Falu services do not only include selling the best product. Understanding the importance of after-sales service, the company offers absolutely reliability. Even for old-timer Falu machines, are supplied the necessary spare parts. Older machines can also be carefully overhauled and brought up to the latest standard. The considerable experience gained from building machines for 40 years has enabled to develop a fine quality of modern, efficient machines. 6

9

10 GÜNDEM NEWS Schärer Schweiter Mettler AG, Teknolojide Ç r Aç yor SSM Schärer Schweiter Mettler AG nin kal c gelene i pazar n ve her bir müflterinin tüm faaliyetlerin merkezinde oldu u net bir de er grubu taraf ndan destekleniyor. M ükemmelli in ruhunu yans tan SSM, sarma teknolojileri/makinelerinde global pazar elde eden bir markad r. Trend yaratmada ve tekstil proses zincirinin pek çok uygulamalar nda çözüm ortakl sunuyor: DP5-W DIGICONE fastflex hassas sar c. Boyama bobinleri haz rlama/ Aktarma Seri sarma Haval tekstüre Haval kaplama/ Kar flt rma Yalanc büküm tekstüresi plik gazeleme Dikifl ipliklerinin tamamlanmas Haz rlama prosesleri SSM en son teknoloji ve fifle tak ve sar felsefesiyle operasyon konforunu sunmas n n yan s ra; çevresel olarak bilinçli mühendisli e de odaklan yor ve eflsiz bir enerji geri kazan m sistemi sundu. Bu sistem boyama bobinleri/aktarma için ve bunun yan s ra dikifl ipliklerinin son tamamlamas için en son makinelerde uyguland. leriye bak fl Gelece e tekstil endüstrisinin ihtiyaçlar daha da hakim olacak. Avrupa tekstil endüstrisi spesiyalitelere odaklanarak varl n korudu. Gelecekte yüksek kalitede seri üretim genellikle Asya da yap - lacak. Ancak flu öngörülebilir ki; orta vadeli süreçte de Asya da spesiyalitelerin üretimi gitgide daha çok önem kazanacak. Bu bölgede pazar bugün hayati önemde. Tekstil endüstrisinin bu trendini karfl lamak için müflterinin ürünü minimum çaba ile de ifltirmesini sa layan esnek üniteler sunmak gerekiyor. Standart ürünler için büyük üretim ünitelerinin yan s ra, çok çeflitli ürünlerin üretilebilece i küçük ünitelere artan bir ihtiyaç var. Müflteriler bir makinede sadece tek bir üretim prosesi ile s n rl olmak istemiyorlar, tüm uygulama yelpazesini kapsamak istiyorlar. Bu çeflit makinenin bir örne i yeni lanse edilen sarma makinesi DP5-W DIGICONE fastflex TM dir. Bu hassas sar c boyama bobinlerinin üretimi, bobinlerin dokuma için haz rlanmas, çözgü örme ve yuvarlak örme ve bunun yan s ra iplik muameleli ya da muamelesiz aktarma operasyonlar içindir. Makine kontrolünün kullan c dostu dokunmatik ekranl monitöründe yaln zca reçetenin de ifltirilmesi gerekir, bu ayr ca mükemmel bir tekrarlanabilirli i garanti eder. Bu sar c SSM nin yerleflmifl yüksek-h zl elektronik sarma ünitesi fastflex TM i ve online gerilim kontrol cihaz digitens TM i entegre etmektedir. Makinenin ergonomik dizayn, yenilikçi otomasyon çözümleri için olanaklar ve geleneksel sistemlere k yasland nda genel düflük Mükemmelli in ruhunu yans tan SSM, sarma teknolojileri/makinelerinde global pazar elde eden bir markad r. Trend yaratmada ve tekstil proses zincirinin pek çok uygulamalar nda çözüm ortakl sunuyor. enerji tüketimi sayesinde sarma maliyetleri büyük ölçüde azalt labilir. Teknolojik yenilikler için taahhüdü, alandaki en iyi partnerlerle ve endüstri liderleri ile odaklanm fl ifl birli i sayesinde SSM de- iflen müflteri ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla ba lant l bir ürün portföyü ile gelece e ad m at yor. 8

11

12 GÜNDEM NEWS Schärer Schweiter Mettler AG Opens a New Era in Technology The long lasting tradition of SSM Schärer Schweiter Mettler AG is underpinned by a clear set of values where the market and every single customer are at the center of all activities. R eflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines. It offers solution partnership in trend setting and in many applications of the textile process chain: Dye packages preparation/ Rewinding Assembly winding Air texturing Air covering/ Intermingling False twist texturing Yarn Singeing Make-up of sewing threads Preparation processes Besides delivering state-of-the-art technology and operation comfort with a plug n wind philosophy, SSM is furthermore focusing on environmentally conscious engineering and has introduced as a unique energy recovering system. This system has been implemented on the latest machines for dye package/rewinding as well final make-up of sewing-threads. Outlook The future will be further dominated by the requirements of the textile industry. The European textile industry has only been able to survive by focusing on specialties. In the future high quality Reflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines. mass production will be produced mainly in Asia. But it can be foreseen that in a midterm period also in Asia the production of specialties will gain more and more importance. The market today already is very vital in that area. To satisfy this trend of the textile industry, it is necessary to offer flexible units, which enable the customer to change the product with a minimum effort. Beside the big production units for the standard products, there is a growing need for small units on which a big variety of products can be manufactured. The customers don t want to be limited only on one production process on a machine but they like to cover a whole range of applications. Reflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines. It offers solution partnership in trend setting and in many applications of the textile process chain An example for this type of machine is the newly launched winding machine DP5-W DIGICONE fastflex. This precision winder is for the production of dye packages, for the preparation of packages for weaving, warp knitting and circular knitting as well as for the rewinding operation with or without thread treatment. Only the recipe has to be changed on the user-friendly touch screen monitor of the machine control, guaranteeing moreover a perfect reproducibility. This winder integrates SSM s established high-speed electronic winding unit fastflex and online tension control device digitens. Due to the machine s ergonomic design, the possibilities for innovative automation solutions, and its overall lower power consumption in comparison to conventional systems, the costs of winding can be massively reduced.thanks to commitment to technological innovation, focused cooperation with best partners in the field and with industry leaders, SSM steps into the future with an aligned product portfolio so as to meet changing customers requirements. 10

13

14 GÜNDEM NEWS A Grob tan Dokuma Endüstrisi çin Yenilikler Grob, ALtop markas yla çok yüksek performansl alüminyum gücü çerçevesi üretiyor. ALtop gücü çerçevesi, karbonla güçlendirilmifl hibrid gücü çerçevelerinin maliyeti uygun bir alternatifi konumunda. Ltop gücü çerçeve ç talar önemli bir bükülme mukavemetine sahip ve köfle ba lant dizayn ndaki yeni bir konsept etkili çözgü haz rlama için muamele avantajlar sa larken, tüm uygulama ihtiyaçlar n karfl l yor. Öne ç kan bir fiyat/performans iliflkisi bu gücü çerçevelerini özellikle ilgi çekici k l yor. Bu avantajlar ALtop gücü çerçevesini karbonla güçlendirilmifl hibrid gücü çerçevelerine maliyeti uygun bir alternatif yapmaktad r. Narin kumafllar için yeni leno gücüleri Narin kumafllar için artan bir talep oldu- undan, Grob sürücüsüz gücü çerçeveleri için yeni bir leno gücü dizayn etti. Yeni uygulama 0.20 mm kal nl kta tek ALtop çok yüksek performansl alüminyum gücü çerçevesi parça tavlanm fl flerit çelikten yap lm fl kald rma gücülerinden faydalan yor. Bu, leno dokuma için artt r lm fl bir çal flma alan sa l yor, çünkü kaynak yap lm fl uç ilmekleri yoktur. Dizayn, leno gücü çerçevesi santimetre bafl na 7 leno gücüsüne kadar yo unluklar sa l yor ve Ttex 60 ve daha hafif çözgü iplikleri için uygulanabiliyor. Grob uzmanlar uygun dokuma aksesuarlar n n teknik özelli i için teknik dan flmanl a ek olarak, istenen leno yap s için optimum dokuma makinesi ayarlar n garanti etmek amac yla üretim personeliyle iletiflim için her an haz r durumda. Teknik kumafllar n üretimi için Grob ürünleri Teknik kumafl çeflitlerinin ve son kullan mlar n yelpazesi son y llarda önemli ölçüde geniflledi. Grob ürün çeflidi en farkl çözgü ipliklerinin bile ifllenmesi için tüm uygulamalarda optimize performans sa layan gücüleri ve gücü çerçevelerini kaps yor. Innovation For The Weaving Industry From Grob Grob produces the ultimate high-performance aluminum heald frame with its ALtop brand. ALtop heald frame is the cost effective alternative to the carbon reinforced hybrid heald frames. A Ltop frame staves have outstanding bending strength and a new concept in corner connection design meets all application requirements while still providing handling advantages for efficient warp preparation. An outstanding price/performance relationship makes these heald frames especially interesting. These advantages make the ALtop heald frame the cost effective alternative to the carbon reinforced hybrid heald frames. New Leno healds for delicate fabrics New Leno healds for delicate fabrics Given an increased demand for delicate fabrics, Grob has designed a new leno heald for riderless heald frames. The new execution utilizes lifting healds made of single piece of tempered strip steel with 0.20mm thickness. This facilitates an increased working area for leno weaving because there are no welded end loops. The design provides for densities of up to 7 leno healds per leno heald frame centimeter and is applicable for warp yarns with Ttex 60 and lighter. In addition to technical consultation for the specification of appropriate weaving accessories, Grob specialists are immediately available for consultation with your manufacturing personnel to insure optimum weaving machine settings for the desired leno construction. Grob products for the manufacture of technical fabrics The range of technical fabrics types and end uses has significantly increased in recent years. For processing of even the most diverse warp yarns, the Grob product assortment includes healds and heald frames that deliver optimized performance in any application. 12

15

16 GÜNDEM NEWS Rieter, Tekstil Makineleri Talebinin Zay flad n Rapor Ediyor Rieter Textile Systems 2007 y l nda al nan siparifller, sat fllar ve iflletim kazançlar nda rekor rakamlar duyurdu. Ancak 2007 nin dördüncü çeyre inden beri talepler zay flad ve Mart - Nisan 2008 de ciddi bir düflüfl yafland. R ieter Group, özellikle tekstil makine pazarlar n n önceden tahmin edilenden daha az bir flekilde geliflmesinin fl nda mevcut mali y l için beklentilerini afla do ru revize etti. Ayr ca Rieter in ana pazarlar nda tafl t üretiminde daha ciddi bir azalman n iflaretleri var. fiu anki döviz kurlar na dayal olarak, Rieter flimdi sat fllarda önemli bir azalma ve iflletim karlar nda bir düflüfl ön görüyor. Rieter Textile Systems 2007 y l nda al - nan siparifller, sat fllar ve iflletim kazançlar nda rekor rakamlar duyurdu. Ancak 2007 nin dördüncü çeyre inden beri talep zay fl yordu ve Mart ve Nisan 2008 de ciddi bir düflüfl yaflad. Bu düflüfl için bafll ca sebep Asya iplik fabrikalar için flu anda bask alt nda tutulan ifl görünümüdür. Bu nedenle Rieter Textile Systems in ilk dört ayda ald yeni siparifller bir önceki y ldan % 50 daha düflüktü in sonundan önce hiçbir önemli geliflmenin gerçekleflmesi beklenmedi inden, sat fllar n önceden öngörüldü ünden özellikle de y l n ikinci yar s nda oldukça düflük olaca tahmin ediliyor. lk dört ayda Rieter in bafll ca pazarlar nda ABD/Kanada ve Bat Avrupa da araç üretimi bir y l öncekinden % 5 daha düflüktü. Buna ve bu dönemdeki döviz çevriminin etkilerine ba l olarak, Rieter Automotive Systems sat fl gelirlerinde % 4 civar nda bir düflüfl belirtti. Bu nedenle Rieter zaten bafllat lm fl olan maliyet-azaltma çabalar n yo unlaflt rd ; ve fiyat ayarlamalar konusunda da müflteriler ile görüflüyor. Bu durum iflletim kazançlar n n önceki y l n rakam na eflit olmayaca anlam na geliyor. Bat Avrupa ve Kuzey Amerika daki üretim sitelerinde daha önce duyurulan yap sal önlemler devam edecek ve bunun yan s ra ngiltere deki gelifltirme projeleri de izlenmeye devam edecek. Rieter, Reports Weaker Demand For Textile Machinery Rieter Textile Systems posted record figures for orders received, sales and operating earnings in However, demand has been weakening since the fourth quarter of 2007, and suffered a steep decline in March - April W interthur The Rieter Group has revised its expectations downward for the current financial year in light of the fact that the markets for textile machinery in particular are developing less favorably than previously expected. There are also signs of a more severe downturn in vehicle production in Rieter s main markets. Based on current exchange rates, Rieter now foresees a significant decline in sales and a decrease in operating margins. Rieter Textile Systems posted record figures for orders received, sales and operating earnings in However, demand has been weakening since the fourth quarter of 2007, and suffered a steep decline in March and April The main reason for this downturn is the currently subdued business outlook for Asian spinning mills. New orders received by Rieter Textile Systems in the first four months were therefore more than 50% lower than in the previous year. Since any substantial improvement is not expected to materialize before the end of 2008, sales are forecast to be significantly lower than previously envisaged, especially in the second half of the year. Rieter will therefore make appropriate adjustments in light of this situation. In the first four months vehicle production in Rieter s main markets in the US/Canada and Western Europe was some 5% lower than a year earlier. Due to this and to currency translation effects during this period Rieter Automotive Systems posted a decline in sales revenues of some 4%. Rieter has therefore intensified the cost-cutting efforts already initiated, but is also negotiating with customers regarding price adjustments. This situation means that operating earnings will not equal the previous year s figure. The structural measures already announced with regard to the manufacturing sites in Western Europe and North America as well as improvement projects in England will continue to be pursued. 14

17

18 GÜNDEM NEWS Dokumac lar çin Benninger Semineri, Bursa da Yap ld Bursa da yap lan Benninger Semineri nde dokuma haz rl k makineleri olan Versomat, Ergotec, Ben-Direct seri çözgü makineleri, ça ll klar ve Ben-Sizetec hafl l makinesi tan t ld. B ilol Tekstil in Türkiye mümessilli ini yapt Benninger firmas, yak n geçmiflte Küsters in yafl terbiye ve boya makineleri bölümünü sat n alarak hizmet yelpazesini geniflletmiflti. Dokuma-örme ve terbiye sektörlerine yönelik olarak faaliyet gösteren firman n dokuma haz rl k makineleri hakk nda, 14 May s 2008/ Çarflamba günü Bursa Holiday Inn Oteli nde seminer düzenlendi. Bilol Tekstil taraf ndan düzenlenen seminerde, Firma Orta ve Dokuma Bölümü Direktörü Pamir Özaltan taraf ndan seri çözgü, konik çözgü ve hafl l makinelerindeki en son yenilikler ve teknik özellikler hakk nda bilgiler verildi.benninger dokuma haz rl k makineleri olan: Versomat yüksek performansl, esnek, düflük metrajl numune konik çözgü makinesi; Ergotec yüksek performans yüksek metraj konik çözgü makinesi; Ben-Direct yüksek performans seri çözgü makinesi, ca l klar ve Ben-Sizetec yüksek performans hafl l makinesi modelleri hakk nda bilgiler verilen seminer, Bursal firmalar taraf ndan büyük ilgi gördü. Pamir Özaltan taraf ndan tan t lan makineler ve bafll ca özellikleri flöyle: K sa metraj ve numune tarz çözgülerin üretimi için ekonomik alternatif Versomat : Yüksek esneklik: Düflük numara ipek, Bilol Tekstil Firma Orta ve Dokuma Bölümü Direktörü Pamir Özaltan, Benninger dokuma haz rl k makinelerini tan tt. rarlar, Çok renkli seksiyonlar. Makine kullan m alan : Çözgü uzunlu- u max. 700mm flanj çap kadard r. Bant eni: min. 4mm; max. 150 mm, Bant adedi: limitsiz, bant bafl na iplik say s : plik numaras na ba l de iflir. Tambur sar m ölçümü: Ölçüm k sa veya uzun çözgü metraj fark etmeden do ru çözgü oluflumunu laser teknolojisi ile garanti eder. Seksiyon tansiyon kontrolü: Bant içindeki tüm ipliklerin a rl k ölçer silindir üzerinde kontrol ve ölçümü, Bant tansiyon ölçüm ve kontrolünün tambur sar m noktas na çok yak n yap lmas, Otomatik tansiyon kontrolünün motorize ayarlanan yay ve bask ile ayarlanmas. Dokunmatik ekran: Gerekli verilerin kolay ve basit girifli Makine teknik donan m : Kullan labilir en 2200 mm; çözgü h z 700 m/min; levent h z 250 m/min, levent tansiyonu 4000 N. Kullan labilir en 3600 mm; Çözgü h z 700 m/min; levent h z 180 m/min; levent tansiyonu 7000 N; konik oran 1:6; konik uzunlu u 970 mm; tambur çap 604 mm; maksimum kalba/seksiyon tansiyonu 200 N; maksimum sar m levent çap 700 mm; maksimum 1000 mm levent flanj çap kullan labilir. Hafl l ay rma: 7 adede kadar hafl l ay rma programlan r. Dinamik frenleme tertibat : Maksimum levent tansiyonu 2000 (3500) N. Tambur ve levent kafas aras na konumland r lm fl; a rl k ölçer sensörü (Load Cell) ile donat lm fl boyuna silindir tüm çözgü uzunlu u boyunca levente alma tansiyonunu ayarlar. Wax lama ünitesi: Aktarma ve waxlama silindiri; Wax lama silindiri makine durdu- Bilol Tekstil Firma Orta Galip Bilol, konuklar n sorular n yan tlad. Versomat ta Düflük numara ipek türleri, monofilament ve multifilament polyester, ince ve kal n kesik elyaf, küçük veya büyük miktar bobinler fark etmeden kullan labilir. monofilament ve multifilament polyester türleri, ince ve büyük numara kesik elyaf ; pamuk, viskon veya yün türleri, küçük veya büyük miktar bobinler fark etmeden kullan labilir. Yüksek üretkenlik: Özel olarak dizayn edilen tambur üzeri robot ile maksimum üretim h z art k mümkündür, bir ca l k ile iki ca l kl gibi çal flmak yüksek üretimi ve esnekli i garanti eder. Materyal kullan m alan : pek, Gömleklik, Yün, dekoratif kumafllar, Filament, monofilament ürünler (çözgü uzunluklar 3500 m olan 6 dtex, 20 dtex ). Çözgü tipine göre kullan m : Tek renkli çözgü, Basit tekrarl çözgüler (seksiyon bafl na en az tek tekrar), De iflik renk tek- u zaman otomatik olarak iner; boflalt lmas için Wax teknesi tek taraftan yatay hale getirilebilir. Çift ca l k çal flmak için aksesuarlar: Çapraz tara ve k lavuz tara önceden haz rlanabilir, yüksek üretkenlik. Antistatik al c lar: ki adet antistatik cihaz elektriklenmeyi engeller, biri k lavuz tara- nda ve di eri de tambur yak n ndad r. 16

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı