Ç NDEK LER / CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / CONTENTS"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir So utma 4 Bölgesinin Faydas 104 The Perfect Production and Packaging of Cotton Products Wake Up with Falu Machines MPS CoolFlex-The Benefit of a Controlled Cooling Zone DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Abraj Nedir? What is Barre 116 Dar Dokuman n Uzman ; Beyzan Tekstil 70 Narrow Weaving Expert Beyzan Textile BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Tekstil Terbiyesinde At k Su Geri Dönüfltürme ve Is Geri Kazan m le Çevreyi Koruma 122 Protecting The Environment Through Waste Water Recycling and Heat Recovery in Textile Finishing REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX 3 T MAK NA...49 CANLAR MAK NA GROB HORGEN...13 MAYER...27 SPOTSA...59 ALFREDO MOD ANO...25 CED T...87 GRUPPO...85 METSA...47 SSM...29 AYGENTEKS...51 DE RMEN GÜMÜfi ENERJ...89 OSKAR D LO...17 STAUBLI...11 BALKAN MAKINE...97 D PAZ...53 GÜVEN ÇEL K OSKAR F SCHER...31 SWISSTEX...7 BELTEKS - BETA...37 DORN ER...A.K. ITM OULABITEX...33 fianal PLAST K BELTEKS - CIMI...35 DOW CORN NG...65 ITM GENEL P CANOL...15 TATEKS...81 BENEKS...44 EKOTEKS NC MAK NA...83 PROTEKS...A.K. TEST LAB...61 BENEKS...45 ENMOS...91 J.MULLER...Ö.K. RETAfi TETAfi...69 BENINGER AG...19 FETEKS - ALBANY...57 K.FASSBIND...5 ROTACRAFT...21 T MTAfi...99 BEYZAN...73 GEMSAN...77 KNOTEX...23 SETAfi...79 USTER...9 CA TME GENOP - TR F RMS LOEPFE...Ö.K. SPOT A.fi...71 ÜLKEMAL...101

5 Bak fl / View mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY T ekstilde her geçen gün azalan kazançlar küçük ve orta ölçekli firmalar n birço unun kapanmas na neden olurken büyük ölçekli firmalar n da kurumsallaflabilmifl olanlar ayakta kalabiliyor. Sat fllar art rman n, buna ba l olarak da ihracat n art r lmas n n yollar n araflt ran firmalar ç - k fl nano teknoloji ürünlerde buluyorlar. Son zamanlarda de iflik teknolojik ürünlerle boy gösteren markalar n say s oldukça artt. ç giyimden konfeksiyona kadar genifl bir yelpazede sunulan ürünler hem bayanlar n hem de baylar n ilgisini çekmeyi baflar yor. Leke tutmayan pantolonlar, ter göstermeyen gömlekler ve daha birçok ürün gam sunan markalar gün geçtikçe daha çok popüler oluyor. Globalleflen dünyam zda farkl laflmas n teknolojiden yana kullanan markalar öyle gözüküyor ki yar na güvenle bakabilecekler. Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k olarak sektörden ve yurtd fl ndaki firmalardan gelen talep do rultusunda, 1998 de ilkini yay nlad m z Türkiye Dokuma Rehberi nin ikincisini haz rl yoruz. Türk tekstil sektörünün güçlendirilmesi ve uluslararas tan t m amac yla, üretim kapasitelerinin dünya genelinde duyurulmas gerekti i düflüncesiyle dokuma sanayinde faaliyet gösteren firmalar n, üretim parkurlar na ait tüm bilgilerin bulundu u bu rehberin önemli bir kaynak olmas n planl yoruz. Bu dokuma rehberinde kumafl, konfeksiyon-giyim, ev tekstili konular na yönelik faaliyet gösteren dokuma firmalar ve entegre tesisler hakk nda detayl makine parkuru ve kapasite bilgisi, ücretsiz olarak yer alacak.türkiye deki tekstil yat r mlar n n kapasitesini ve dokuma sanayinin geliflmiflli ini tüm dünyaya göstermek amac yla haz rlanan bu rehber yurtd fl ndaki tekstil fuarlar nda da da t lacak. Ayr ca, dünya genelindeki önemli markalar baflta olmak üzere tüm ilgili firmalara da ulaflt r lacak. Sayg lar mla... Necip GÜNEY Nanoteknolojik Tekstil H zla Gelifliyor Nanotechnologic Textile Grows Rapidly W hile decreasing profits in textile cause closing down of most of the small and medium sized enterprises each day; just institutionalized ones of the large sized companies are able to survive. The companies, which are searching the ways of increasing sales and increasing the exportation dependently, find the solution in nano technology products. The number of the brands that show off with various technological products has highly increased recently. Wide range of products from underwear to apparels success in attracting the attention of both women and men. Brands, which offer the trousers that do not get stained, the shirts that do not reveal sweat and many other product ranges, are getting more popular. It seems that the brands, which differentiate with technology in globalizing world, will be able to look ahead confidently. As Teknik Fuarc l k ve Yay nc - l k, we are publishing the second one of Turkiye Weaving Guide that we published the first one in 1998 in line with the demands coming from the sector and companies abroad. We are planing that this guide including all the information about the production parks of the companies operating in weaving sector to be an important resource; with the thought of production capacities need to be announced all over the world with the purpose of strengthening the Turkish textile sector and its international promotion. Detailed machinery-park and capacity information about weaving companies and integrated plants, which are operating in the fields of fabric, apparel-clothing, home textiles will be included for free in this weaving guide. The guide that has been prepared in order to show the capacity of textile investments and development of weaving industry in Turkiye to the whole world will be also distributed in textile exhibitions at abroad. Also it will be sent to all related companies, specifically to important brands all over the world. Best regards... Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Mali ve dari fller Müdürü / Administrative and Financial Director H.Engin DEM RKAN Yaz flleri Müdürü / Editorial Manager Cihan ALDIK Haber Müdürü / Editor Z. Seda DEM RDELEN Yay n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM R - Dr. Vedat B LG N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Uluslararas liflkiler / International Relations Department Murat ÇAVDAR Canan KORKMAZ Didem YÖRÜK Reklam Müdürü / Advertisement Manager Saime TEM Z Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Grafik Servisi / Design and Art Direction Ömral T RYAK Emre NCE Abone ve Da t m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bursa Temsilcili i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL K Tel&Fax: (0224) Bask - Cilt / Publishing House Trichrome Matbaac l k Yap m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k Reklamc l k Dan flmanl k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Fabrikalar Cad. No:1 Kat: Beflyol / Florya STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) internet/web : Fiyat : 12 YTL Ayda Bir Yay mlan r. Monthly Published. Bu dergide yay mlanan haber ve foto raflar, kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Yay nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n n sorumlulu u ise reklamverene aittir. All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers.

6 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde Bitmifl pamuklu kulak çubuklar n n otomatik kalite kontrolü Falu CT 3002/04 ile yap l yor; her bir kulak çubu u eksiksizli i için kontrol ediliyor. E er bir pamuk bafll k eksik ise çubuk otomatik olarak ç kart l yor. T oplam 200 adet ürün içinden kay p olacak çubuklar n say s n n önceden seçimi için makinenin içinde bir say c bulunuyor. E er bu maksimum afl l rsa makine durur ve göstergede bir hata mesaj gösteriliyor. Döner tablal 3001/3002/04 standart makinede, döner tabladaki kutular operatör taraf ndan de ifltiriliyor. Makine kutular elektronik olarak önceden seçilmifl olan say da adetle dolduruyor. Kutu doldu unda, döner tabla doldurulacak bir sonraki kutuya otomatik olarak geçiyor. Operatör dolu kutular ç kar p al r ve bunlar kapat yor. Döner tablan n 24 istasyonu vard r. Bir kifli çal fl rken makine paket boyutuna ba l olarak dakikada 2700 pamuklu kulak çubu una kadar bir üretim kapasitesine sahip olabiliyor. Döner tabla yerine ya tam otomatik küp ya da dikdörtgen kutu paketleme makineleri eklenebiliyor. Ara yüzlü yüksek performansl pamuk ped makinesi Falu WR-2000 Pamuk pedlerin boyutuna ba l olarak makine dakikada 4000 pede kadar bir Falu, dünya çap nda bir firma olup ürünlerini 100 den fazla ülkede sat yor. Kendi alan n n önde gelen flirketleri uzun y llar Falu nun müflterisidir. kapasiteye sahip olabiliyor. (Dakikada maks. 45 paket). Ara yüzlü Falu WR-2000 tam otomatik paketleme makinesine ba lanmal d r. Üretimde ve paketleme makinesinde pamuk pedin boyutunu ve fleklini de ifltirmek için gerekli olan zaman toplamda 6 saattir. Falu dünya çap nda bir firma olup ürünlerini 100 den fazla ülkede sat yor. Kendi alan n n önde gelen flirketleri uzun y llar Falu nun müflterisidir. 40 Y ll k deneyim 40 y ld r makine yap m ndan kazan lan önemli deneyim iyi bir kalitede modern ve verimli makineler gelifltirilmesini sa lad. Falu nun hizmetleri sadece en iyi ürünü satmak de il. Sat fl sonras hizmetinde önemini kavrayan firma mutlak bir güvenirlik sa l yor. Eski model Falu makinelere bile gerekli yedek parçalar tedarik edebiliyor. Eski makineler de dikkatli bir flekilde kontrol edilebiliyor ve en son standartlara getirilebiliyor. 40 y ld r makine yap m ndan kazan lan önemli deneyim iyi bir kalitede modern ve verimli makineler gelifltirilmesini sa lad. 4

7

8 GÜNDEM NEWS The Perfect Production and Packaging of Cotton Products Wake Up with Falu Machines Automatic quality control of the finished cotton swabs is carried over with Falu CT-3002/04. Each swab is checked for its completeness. If a cotton head is missing, the stick is automatically removed. A counter is built into the machine for preselection of the number of sticks that may be missing out of a total of 200. If this maximum is exceeded, the machine stops and the fault message is shown on a display. In the case of the standard machine 3001/3002/04 with turntable, the boxes are placed on the turntable by the operator. The machine fills the boxes with the number of pieces that was preselected electronically. When the box is full, the turntable switches automatically to the next box to be filled. The operator takes away the full boxes and closes them. The turntable has 24 stations. With one person operating, the machine can have a production capacity of up to 2700 cotton swabs per minute, depending on the package size. Instead of the turntable, there can be attached either the fully automatic cube or rectangular box packaging machines. High performance cotton pad machine Falu WR-2000 with Interface Depending on the size of cotton pads the machine has a capacity of up to Falu is a worldwide company and sells its products in over 100 countries. Some of the leading companies in the branch have been its customers for many years pads per minute (max. 45 bags per minute). The Falu WR-2000 with Interface has to be coupled to a fully automatic packaging machine. The time needed to change size or shape of the cotton pads on the production- and packaging machine is totally 6 hours. Falu is a worldwide company and sells its products in over 100 countries. Some of the leading companies in the branch have been its customers for many years. 40 Years of experience The considerable experience gained from building machines for 40 years has enabled to develop a fine quality of modern, efficient machines. Falu services do not only include selling the best product. Understanding the importance of after-sales service, the company offers absolutely reliability. Even for old-timer Falu machines, are supplied the necessary spare parts. Older machines can also be carefully overhauled and brought up to the latest standard. The considerable experience gained from building machines for 40 years has enabled to develop a fine quality of modern, efficient machines. 6

9

10 GÜNDEM NEWS Schärer Schweiter Mettler AG, Teknolojide Ç r Aç yor SSM Schärer Schweiter Mettler AG nin kal c gelene i pazar n ve her bir müflterinin tüm faaliyetlerin merkezinde oldu u net bir de er grubu taraf ndan destekleniyor. M ükemmelli in ruhunu yans tan SSM, sarma teknolojileri/makinelerinde global pazar elde eden bir markad r. Trend yaratmada ve tekstil proses zincirinin pek çok uygulamalar nda çözüm ortakl sunuyor: DP5-W DIGICONE fastflex hassas sar c. Boyama bobinleri haz rlama/ Aktarma Seri sarma Haval tekstüre Haval kaplama/ Kar flt rma Yalanc büküm tekstüresi plik gazeleme Dikifl ipliklerinin tamamlanmas Haz rlama prosesleri SSM en son teknoloji ve fifle tak ve sar felsefesiyle operasyon konforunu sunmas n n yan s ra; çevresel olarak bilinçli mühendisli e de odaklan yor ve eflsiz bir enerji geri kazan m sistemi sundu. Bu sistem boyama bobinleri/aktarma için ve bunun yan s ra dikifl ipliklerinin son tamamlamas için en son makinelerde uyguland. leriye bak fl Gelece e tekstil endüstrisinin ihtiyaçlar daha da hakim olacak. Avrupa tekstil endüstrisi spesiyalitelere odaklanarak varl n korudu. Gelecekte yüksek kalitede seri üretim genellikle Asya da yap - lacak. Ancak flu öngörülebilir ki; orta vadeli süreçte de Asya da spesiyalitelerin üretimi gitgide daha çok önem kazanacak. Bu bölgede pazar bugün hayati önemde. Tekstil endüstrisinin bu trendini karfl lamak için müflterinin ürünü minimum çaba ile de ifltirmesini sa layan esnek üniteler sunmak gerekiyor. Standart ürünler için büyük üretim ünitelerinin yan s ra, çok çeflitli ürünlerin üretilebilece i küçük ünitelere artan bir ihtiyaç var. Müflteriler bir makinede sadece tek bir üretim prosesi ile s n rl olmak istemiyorlar, tüm uygulama yelpazesini kapsamak istiyorlar. Bu çeflit makinenin bir örne i yeni lanse edilen sarma makinesi DP5-W DIGICONE fastflex TM dir. Bu hassas sar c boyama bobinlerinin üretimi, bobinlerin dokuma için haz rlanmas, çözgü örme ve yuvarlak örme ve bunun yan s ra iplik muameleli ya da muamelesiz aktarma operasyonlar içindir. Makine kontrolünün kullan c dostu dokunmatik ekranl monitöründe yaln zca reçetenin de ifltirilmesi gerekir, bu ayr ca mükemmel bir tekrarlanabilirli i garanti eder. Bu sar c SSM nin yerleflmifl yüksek-h zl elektronik sarma ünitesi fastflex TM i ve online gerilim kontrol cihaz digitens TM i entegre etmektedir. Makinenin ergonomik dizayn, yenilikçi otomasyon çözümleri için olanaklar ve geleneksel sistemlere k yasland nda genel düflük Mükemmelli in ruhunu yans tan SSM, sarma teknolojileri/makinelerinde global pazar elde eden bir markad r. Trend yaratmada ve tekstil proses zincirinin pek çok uygulamalar nda çözüm ortakl sunuyor. enerji tüketimi sayesinde sarma maliyetleri büyük ölçüde azalt labilir. Teknolojik yenilikler için taahhüdü, alandaki en iyi partnerlerle ve endüstri liderleri ile odaklanm fl ifl birli i sayesinde SSM de- iflen müflteri ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla ba lant l bir ürün portföyü ile gelece e ad m at yor. 8

11

12 GÜNDEM NEWS Schärer Schweiter Mettler AG Opens a New Era in Technology The long lasting tradition of SSM Schärer Schweiter Mettler AG is underpinned by a clear set of values where the market and every single customer are at the center of all activities. R eflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines. It offers solution partnership in trend setting and in many applications of the textile process chain: Dye packages preparation/ Rewinding Assembly winding Air texturing Air covering/ Intermingling False twist texturing Yarn Singeing Make-up of sewing threads Preparation processes Besides delivering state-of-the-art technology and operation comfort with a plug n wind philosophy, SSM is furthermore focusing on environmentally conscious engineering and has introduced as a unique energy recovering system. This system has been implemented on the latest machines for dye package/rewinding as well final make-up of sewing-threads. Outlook The future will be further dominated by the requirements of the textile industry. The European textile industry has only been able to survive by focusing on specialties. In the future high quality Reflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines. mass production will be produced mainly in Asia. But it can be foreseen that in a midterm period also in Asia the production of specialties will gain more and more importance. The market today already is very vital in that area. To satisfy this trend of the textile industry, it is necessary to offer flexible units, which enable the customer to change the product with a minimum effort. Beside the big production units for the standard products, there is a growing need for small units on which a big variety of products can be manufactured. The customers don t want to be limited only on one production process on a machine but they like to cover a whole range of applications. Reflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines. It offers solution partnership in trend setting and in many applications of the textile process chain An example for this type of machine is the newly launched winding machine DP5-W DIGICONE fastflex. This precision winder is for the production of dye packages, for the preparation of packages for weaving, warp knitting and circular knitting as well as for the rewinding operation with or without thread treatment. Only the recipe has to be changed on the user-friendly touch screen monitor of the machine control, guaranteeing moreover a perfect reproducibility. This winder integrates SSM s established high-speed electronic winding unit fastflex and online tension control device digitens. Due to the machine s ergonomic design, the possibilities for innovative automation solutions, and its overall lower power consumption in comparison to conventional systems, the costs of winding can be massively reduced.thanks to commitment to technological innovation, focused cooperation with best partners in the field and with industry leaders, SSM steps into the future with an aligned product portfolio so as to meet changing customers requirements. 10

13

14 GÜNDEM NEWS A Grob tan Dokuma Endüstrisi çin Yenilikler Grob, ALtop markas yla çok yüksek performansl alüminyum gücü çerçevesi üretiyor. ALtop gücü çerçevesi, karbonla güçlendirilmifl hibrid gücü çerçevelerinin maliyeti uygun bir alternatifi konumunda. Ltop gücü çerçeve ç talar önemli bir bükülme mukavemetine sahip ve köfle ba lant dizayn ndaki yeni bir konsept etkili çözgü haz rlama için muamele avantajlar sa larken, tüm uygulama ihtiyaçlar n karfl l yor. Öne ç kan bir fiyat/performans iliflkisi bu gücü çerçevelerini özellikle ilgi çekici k l yor. Bu avantajlar ALtop gücü çerçevesini karbonla güçlendirilmifl hibrid gücü çerçevelerine maliyeti uygun bir alternatif yapmaktad r. Narin kumafllar için yeni leno gücüleri Narin kumafllar için artan bir talep oldu- undan, Grob sürücüsüz gücü çerçeveleri için yeni bir leno gücü dizayn etti. Yeni uygulama 0.20 mm kal nl kta tek ALtop çok yüksek performansl alüminyum gücü çerçevesi parça tavlanm fl flerit çelikten yap lm fl kald rma gücülerinden faydalan yor. Bu, leno dokuma için artt r lm fl bir çal flma alan sa l yor, çünkü kaynak yap lm fl uç ilmekleri yoktur. Dizayn, leno gücü çerçevesi santimetre bafl na 7 leno gücüsüne kadar yo unluklar sa l yor ve Ttex 60 ve daha hafif çözgü iplikleri için uygulanabiliyor. Grob uzmanlar uygun dokuma aksesuarlar n n teknik özelli i için teknik dan flmanl a ek olarak, istenen leno yap s için optimum dokuma makinesi ayarlar n garanti etmek amac yla üretim personeliyle iletiflim için her an haz r durumda. Teknik kumafllar n üretimi için Grob ürünleri Teknik kumafl çeflitlerinin ve son kullan mlar n yelpazesi son y llarda önemli ölçüde geniflledi. Grob ürün çeflidi en farkl çözgü ipliklerinin bile ifllenmesi için tüm uygulamalarda optimize performans sa layan gücüleri ve gücü çerçevelerini kaps yor. Innovation For The Weaving Industry From Grob Grob produces the ultimate high-performance aluminum heald frame with its ALtop brand. ALtop heald frame is the cost effective alternative to the carbon reinforced hybrid heald frames. A Ltop frame staves have outstanding bending strength and a new concept in corner connection design meets all application requirements while still providing handling advantages for efficient warp preparation. An outstanding price/performance relationship makes these heald frames especially interesting. These advantages make the ALtop heald frame the cost effective alternative to the carbon reinforced hybrid heald frames. New Leno healds for delicate fabrics New Leno healds for delicate fabrics Given an increased demand for delicate fabrics, Grob has designed a new leno heald for riderless heald frames. The new execution utilizes lifting healds made of single piece of tempered strip steel with 0.20mm thickness. This facilitates an increased working area for leno weaving because there are no welded end loops. The design provides for densities of up to 7 leno healds per leno heald frame centimeter and is applicable for warp yarns with Ttex 60 and lighter. In addition to technical consultation for the specification of appropriate weaving accessories, Grob specialists are immediately available for consultation with your manufacturing personnel to insure optimum weaving machine settings for the desired leno construction. Grob products for the manufacture of technical fabrics The range of technical fabrics types and end uses has significantly increased in recent years. For processing of even the most diverse warp yarns, the Grob product assortment includes healds and heald frames that deliver optimized performance in any application. 12

15

16 GÜNDEM NEWS Rieter, Tekstil Makineleri Talebinin Zay flad n Rapor Ediyor Rieter Textile Systems 2007 y l nda al nan siparifller, sat fllar ve iflletim kazançlar nda rekor rakamlar duyurdu. Ancak 2007 nin dördüncü çeyre inden beri talepler zay flad ve Mart - Nisan 2008 de ciddi bir düflüfl yafland. R ieter Group, özellikle tekstil makine pazarlar n n önceden tahmin edilenden daha az bir flekilde geliflmesinin fl nda mevcut mali y l için beklentilerini afla do ru revize etti. Ayr ca Rieter in ana pazarlar nda tafl t üretiminde daha ciddi bir azalman n iflaretleri var. fiu anki döviz kurlar na dayal olarak, Rieter flimdi sat fllarda önemli bir azalma ve iflletim karlar nda bir düflüfl ön görüyor. Rieter Textile Systems 2007 y l nda al - nan siparifller, sat fllar ve iflletim kazançlar nda rekor rakamlar duyurdu. Ancak 2007 nin dördüncü çeyre inden beri talep zay fl yordu ve Mart ve Nisan 2008 de ciddi bir düflüfl yaflad. Bu düflüfl için bafll ca sebep Asya iplik fabrikalar için flu anda bask alt nda tutulan ifl görünümüdür. Bu nedenle Rieter Textile Systems in ilk dört ayda ald yeni siparifller bir önceki y ldan % 50 daha düflüktü in sonundan önce hiçbir önemli geliflmenin gerçekleflmesi beklenmedi inden, sat fllar n önceden öngörüldü ünden özellikle de y l n ikinci yar s nda oldukça düflük olaca tahmin ediliyor. lk dört ayda Rieter in bafll ca pazarlar nda ABD/Kanada ve Bat Avrupa da araç üretimi bir y l öncekinden % 5 daha düflüktü. Buna ve bu dönemdeki döviz çevriminin etkilerine ba l olarak, Rieter Automotive Systems sat fl gelirlerinde % 4 civar nda bir düflüfl belirtti. Bu nedenle Rieter zaten bafllat lm fl olan maliyet-azaltma çabalar n yo unlaflt rd ; ve fiyat ayarlamalar konusunda da müflteriler ile görüflüyor. Bu durum iflletim kazançlar n n önceki y l n rakam na eflit olmayaca anlam na geliyor. Bat Avrupa ve Kuzey Amerika daki üretim sitelerinde daha önce duyurulan yap sal önlemler devam edecek ve bunun yan s ra ngiltere deki gelifltirme projeleri de izlenmeye devam edecek. Rieter, Reports Weaker Demand For Textile Machinery Rieter Textile Systems posted record figures for orders received, sales and operating earnings in However, demand has been weakening since the fourth quarter of 2007, and suffered a steep decline in March - April W interthur The Rieter Group has revised its expectations downward for the current financial year in light of the fact that the markets for textile machinery in particular are developing less favorably than previously expected. There are also signs of a more severe downturn in vehicle production in Rieter s main markets. Based on current exchange rates, Rieter now foresees a significant decline in sales and a decrease in operating margins. Rieter Textile Systems posted record figures for orders received, sales and operating earnings in However, demand has been weakening since the fourth quarter of 2007, and suffered a steep decline in March and April The main reason for this downturn is the currently subdued business outlook for Asian spinning mills. New orders received by Rieter Textile Systems in the first four months were therefore more than 50% lower than in the previous year. Since any substantial improvement is not expected to materialize before the end of 2008, sales are forecast to be significantly lower than previously envisaged, especially in the second half of the year. Rieter will therefore make appropriate adjustments in light of this situation. In the first four months vehicle production in Rieter s main markets in the US/Canada and Western Europe was some 5% lower than a year earlier. Due to this and to currency translation effects during this period Rieter Automotive Systems posted a decline in sales revenues of some 4%. Rieter has therefore intensified the cost-cutting efforts already initiated, but is also negotiating with customers regarding price adjustments. This situation means that operating earnings will not equal the previous year s figure. The structural measures already announced with regard to the manufacturing sites in Western Europe and North America as well as improvement projects in England will continue to be pursued. 14

17

18 GÜNDEM NEWS Dokumac lar çin Benninger Semineri, Bursa da Yap ld Bursa da yap lan Benninger Semineri nde dokuma haz rl k makineleri olan Versomat, Ergotec, Ben-Direct seri çözgü makineleri, ça ll klar ve Ben-Sizetec hafl l makinesi tan t ld. B ilol Tekstil in Türkiye mümessilli ini yapt Benninger firmas, yak n geçmiflte Küsters in yafl terbiye ve boya makineleri bölümünü sat n alarak hizmet yelpazesini geniflletmiflti. Dokuma-örme ve terbiye sektörlerine yönelik olarak faaliyet gösteren firman n dokuma haz rl k makineleri hakk nda, 14 May s 2008/ Çarflamba günü Bursa Holiday Inn Oteli nde seminer düzenlendi. Bilol Tekstil taraf ndan düzenlenen seminerde, Firma Orta ve Dokuma Bölümü Direktörü Pamir Özaltan taraf ndan seri çözgü, konik çözgü ve hafl l makinelerindeki en son yenilikler ve teknik özellikler hakk nda bilgiler verildi.benninger dokuma haz rl k makineleri olan: Versomat yüksek performansl, esnek, düflük metrajl numune konik çözgü makinesi; Ergotec yüksek performans yüksek metraj konik çözgü makinesi; Ben-Direct yüksek performans seri çözgü makinesi, ca l klar ve Ben-Sizetec yüksek performans hafl l makinesi modelleri hakk nda bilgiler verilen seminer, Bursal firmalar taraf ndan büyük ilgi gördü. Pamir Özaltan taraf ndan tan t lan makineler ve bafll ca özellikleri flöyle: K sa metraj ve numune tarz çözgülerin üretimi için ekonomik alternatif Versomat : Yüksek esneklik: Düflük numara ipek, Bilol Tekstil Firma Orta ve Dokuma Bölümü Direktörü Pamir Özaltan, Benninger dokuma haz rl k makinelerini tan tt. rarlar, Çok renkli seksiyonlar. Makine kullan m alan : Çözgü uzunlu- u max. 700mm flanj çap kadard r. Bant eni: min. 4mm; max. 150 mm, Bant adedi: limitsiz, bant bafl na iplik say s : plik numaras na ba l de iflir. Tambur sar m ölçümü: Ölçüm k sa veya uzun çözgü metraj fark etmeden do ru çözgü oluflumunu laser teknolojisi ile garanti eder. Seksiyon tansiyon kontrolü: Bant içindeki tüm ipliklerin a rl k ölçer silindir üzerinde kontrol ve ölçümü, Bant tansiyon ölçüm ve kontrolünün tambur sar m noktas na çok yak n yap lmas, Otomatik tansiyon kontrolünün motorize ayarlanan yay ve bask ile ayarlanmas. Dokunmatik ekran: Gerekli verilerin kolay ve basit girifli Makine teknik donan m : Kullan labilir en 2200 mm; çözgü h z 700 m/min; levent h z 250 m/min, levent tansiyonu 4000 N. Kullan labilir en 3600 mm; Çözgü h z 700 m/min; levent h z 180 m/min; levent tansiyonu 7000 N; konik oran 1:6; konik uzunlu u 970 mm; tambur çap 604 mm; maksimum kalba/seksiyon tansiyonu 200 N; maksimum sar m levent çap 700 mm; maksimum 1000 mm levent flanj çap kullan labilir. Hafl l ay rma: 7 adede kadar hafl l ay rma programlan r. Dinamik frenleme tertibat : Maksimum levent tansiyonu 2000 (3500) N. Tambur ve levent kafas aras na konumland r lm fl; a rl k ölçer sensörü (Load Cell) ile donat lm fl boyuna silindir tüm çözgü uzunlu u boyunca levente alma tansiyonunu ayarlar. Wax lama ünitesi: Aktarma ve waxlama silindiri; Wax lama silindiri makine durdu- Bilol Tekstil Firma Orta Galip Bilol, konuklar n sorular n yan tlad. Versomat ta Düflük numara ipek türleri, monofilament ve multifilament polyester, ince ve kal n kesik elyaf, küçük veya büyük miktar bobinler fark etmeden kullan labilir. monofilament ve multifilament polyester türleri, ince ve büyük numara kesik elyaf ; pamuk, viskon veya yün türleri, küçük veya büyük miktar bobinler fark etmeden kullan labilir. Yüksek üretkenlik: Özel olarak dizayn edilen tambur üzeri robot ile maksimum üretim h z art k mümkündür, bir ca l k ile iki ca l kl gibi çal flmak yüksek üretimi ve esnekli i garanti eder. Materyal kullan m alan : pek, Gömleklik, Yün, dekoratif kumafllar, Filament, monofilament ürünler (çözgü uzunluklar 3500 m olan 6 dtex, 20 dtex ). Çözgü tipine göre kullan m : Tek renkli çözgü, Basit tekrarl çözgüler (seksiyon bafl na en az tek tekrar), De iflik renk tek- u zaman otomatik olarak iner; boflalt lmas için Wax teknesi tek taraftan yatay hale getirilebilir. Çift ca l k çal flmak için aksesuarlar: Çapraz tara ve k lavuz tara önceden haz rlanabilir, yüksek üretkenlik. Antistatik al c lar: ki adet antistatik cihaz elektriklenmeyi engeller, biri k lavuz tara- nda ve di eri de tambur yak n ndad r. 16

19

20 GÜNDEM NEWS Darbelere karfl korunakl dokunmatik ekran. Görsel renkli ekran. Yard m menüsü ile kolay hata teflhisi. Bursal dokuma firmalar, seminere yo un ilgi gösterdi. Yüksek performansl konik çözgü makinesi Ergotec: Esnek kullan m alanlar için tasarlanm fl en son jenerasyon konik çözgü makinesidir. Ergonomi esas al narak tasarlanm fld r. Her dü me kullan c lehine do ru yere konumland r lm fld r. Kolay kullan m ve ergonomi sunar. Benninger çözgü kalitesi: H z ve bobin çap gözetmeksizin sabit bant tansiyonu, ipli in tambura eflitleyici silindir ile sar m tambur üzeri do ru silindirik geometriyi korur, Bant izleri oluflmaz. Mutlak silindirik geometri tüm çözgü eni üzerinde eflit iplik tansiyonunu sa lar, eflitleyici silindir sayesinde minimum iplik stresi ile kompakt iplik üretimi sa lan r, de iflken iplik yo unlu una ra men, mutlak silindirik çözgü paketi oluflturulur, aç k iplik hareketi sayesinde düzgün iplik ayarlamalar yap l r. Yüksek üretkenlik: Minimum iplik stresinde çözgü h z 1000 metre/dakikaya kadar ç kar; ergonomik olarak dizayn edilmifl çözgü tablosu en k sa ulafl m mesafesini ve çabuk müdahaleyi sa lar; çapraz ipi, çözgü silindirinin üstündeki ikinci bir silindirin aç l p kapanmas na gerek kalmadan h zl geçirilir; çapraz tara otomatik hareket eder; h zl ve basit iplikleme ve kopuk onarma; otomatik makine duruflu ve çapraz tara aç l m çaprazlama ifllemini kolaylaflt r r; mutlak sabit iplik tansiyonu ile 500 metre/dakikaya kadar levende alma kabiliyeti; motorize çözgü destekleri ve otomatik çözgü levendi besleme tertibat ; çabuk ve h zl iplik görüntüleme ve kopufl haf za sistemi ile iplik kopufllar n n onar m çok kolay ve ergonomikdir.. Kolay kullan m: Yönlendirici yard m asistan ile çözgü veri girifli; ifllem veri depolanmas ile her desene ait ayarlar n saklanmas ve geri ça r lmas (Reçete iflletimi); olas l klar n denetimi ile yanl fl veri giriflinin veya kullan m hatalar n n engellenmesi; otomatik çapraz tara ve çözgü tara hareketi kullan m kolaylaflt r r; Enler aras mevcuttur; De iflik çözgü levent tertibat 800, 1016 ve 1250 mm flanfl aral n mümkün k lar. Monofilament, Sürekli veya kesik elyaf iplikler gibi de iflik bobinler için esnek kullan m sunar. Mononofil filament materyelleri için kuvvetlendirilmifl tambur opsiyonu ; çapraz tara eni 1000 veya 1400 mm; Wax lama cihaz opsiyonu; levende alma tansiyonlar 3 kn, 5 kn, 16 kn veya 30 kn; çözgü h z 1000 metre/ dakika; levende alma h z 500 metre/dakika olarak mümkündür. Yüksek çözgü kalitesi için ham ve boyal leventlere uygun seri çözgü sistemi Ben-Direct : Flanj çaplar : 800, 1000, 1250 veya 1400 mm Ham veya boyal levendlerin çözülmesi için uygun esneklik. leri teknoloji ile modern ölçüm ve kontrol teknolojisi. %0,1 do rulukta hassas ölçüm. Simens iflletim sistemi. Kolay data girifli. Konik Çözgü Makineleri için Ca l k Sistemleri : De iflik tip ca l klar n kullan m müflteri taleplerine ve kendi üretim alanlar na göre çeflitlilik gösterir. Tek veya çift ca l k kullan m ; renkli iplikler, ham iplikler, kesik elyafl lifler veya filament iplikler için flu ca l klar mevcuttur: GP-F, Sabit Ca l klar GP-D, Döner Ca l klar GP-W, Arabal Ca l klar Ben-Sizetec Hafl l Makinesi : veya 24 adet hafl l levent ça l. Pnömatik fren tertibat Tek leventden dokuma levendine hem aktarma ve hem hafl l imkan Tek veya çift hafl l teknesi; Çift s kma ve çift dald rma teknolojisi ve ön slatma opsiyonu. Yafl bölgede 1 adet AC motor hareketi; 3 adet silindir gurubu ile kuru bölgede 1 adet AC motor ile iplik çekimi ; hem kuru, hem yafl tansiyon ve uzama kontrolü. 20 adete kadar kurutma silindiri; son silindir AC motor tahrikli; son 3 silindir aras zincir tahrik ba lant s ve di er kurutma silindirlerinin kumafl h z ve a rl ile ba ms z dönüfl hareketi; Teflon ve krom kaplama s sal silindirler; 2 veya 3 adet hava egzost baca ba lant s ve fanlar. Kurutma sonras vakslama Levent sar m kafas : Levent sar m ve iplik çekifli için 2 adet direk olarak ba l AC efl zamanl motor. Düzgün levent sar m için 0-40 mm aras kademesiz ve h z ba lant l tarak travers hareketi. Kolay ve ergonomik iplik müdahale imkan. Handymat kontrol paneli ile kolay makine kullan m ve ön sar m taraf kolay levent müdahaleleri Bireysel çok yönlü AC tahrik: En uygun kal c elastiklik için en do ru gerginlik kontrolü, iplik tansiyonunun en do ru kontrolü. Yaz l m: Hafl l makinesinin tüm parçalar n n kontrolü, kalite kontrol ve hata teflhis yaz l m, Harici yaz c ba lama opsiyonu, Benninger e modem ba lant s ile dünya çap nda tele-servis, data al flverifli için MMI-PC (opsiyon) ara yüzü. 18

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

KUMAŞ KONTROL MAKİNALARI FABRIC INSPECTION MACHINES.

KUMAŞ KONTROL MAKİNALARI FABRIC INSPECTION MACHINES. KUMAŞ KONTROL MAKİNALARI FABRIC INSPECTION MACHINES www.serkonmakina.com ES1 Açık En Örme Kumaş Kontrol Makinası Open Width Knitted Fabric Inspection Machine Full Likralı örme kumaşlar için özel tasarlanmış

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

Cer TD. Teknik standartlar

Cer TD. Teknik standartlar Cer TD Teknik standartlar 4 Cer makineleri teknolojisi Geniş çaplı üstünlükler CER MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİNDE SAĞLANMIŞTIR DAHA AZ HATA DAHA FAZLA VERIMLILIK ANLAMINA GELMEKTEDIR. nin ardından artık kalite

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

halı apre makinası GÜRELMAK MAKİNA geçmiş bilgi ve tecrübesini günümüz bilgi ve teknolojileri ile birleştirerek yaklaşık yarım asırdır makine imalatına devam etmektedir. Şirket kuruluş yeri olan İstanbul

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors.

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors. Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors POWER V 100 Serisi Fanlı Konvektör POWER V 100 Series Power Convector

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

info@alperelektronik.com.tr

info@alperelektronik.com.tr MESHMATIC P - SERIES HKM P-SERIES STEEL MESH WELDING MACHINES *HKM P-SERIES STEEL MESH WELDING MACHINES DESIGNED FOR PRODUCING OF VARIOUS TYPES OF STEEL MESH PANELS SPEEDY. *HKM P-SERİSİ ÇELİK HASIR KAYNAK

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

www.boschert.de infokl@boschert.de

www.boschert.de infokl@boschert.de www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! Müşterilerimizle 65 Yılı Aşkın Süren Ortaklık 50 yıldan beri müşteri hizmetleri, güvenilirlik, kalite ve esneklik şirketimizin temelini oluşturmakta. Müşterimiz

Detaylı

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, balık, hazır yemek ve meze ürünlerinizi aynı hat üzerinde sergileyebileceğiniz Aventurin, statik

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24 DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS DİLMENLER MAKİNE SANAYİ Dilmenler, Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı