PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA VIRIDIS ORIJIN DENEMESI (Fidanllk Safhasi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA VIRIDIS ORIJIN DENEMESI (Fidanllk Safhasi)"

Transkript

1 r.h.mr::: t r;ştr n~::ı Demirhat ı-. u. : -----».. - ; " Geliş T.orihi O.D.O. 232 PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA VIRIDIS ORIJIN DENEMESI (Fidanllk Safhasi) ORİGİN EXPERİMENTS ON PSEDOTSUGA TAXİFOLİA VİRiDİS (NURSE.RY STAGE) A. Kenan EYüBOGL U Orman Yüksek Mühendisi Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü YAYlNLARI T 'lm:ik Bülten Serisi N o : 62 Ankara

2 tçtndekiler I- önsöz... _..... II- G!RİŞ... _......, _... :... _...,_... m - PSEUDOTSUGA TAX. v!m. HAKKINDA GENEL BtL.G1LER... _.... IV- DENEME SAHASININ (FtD:ANLIK) TANITIMI IV. 1 - Mevki IV.2 - Toprak~.... '.!-' IV.3 - İklim _, V - DENEMENİN DüZENLENMESi VE> UYGULAN- MASI... _.... VI- FtDANLIK!rA YAPILAN ölçü işleimleri VI.l - Yaşıyan fidan sayısı.. _. VI.2 - VI.3 - Fidan ortalama boyu Fidan ortalama kök boyu VI.4 - Fidan ortalama çapı VII- DENEMELER VII.1 - Boy büyümesi..... VII. lı- Boy büyümelerinin karşılaştırılması VII.2 - Yaşama yüzdesi VII.2ı - Yaşama yüzdelerinin VIII - TOHUM ORtJiNLERt karşılaştırılması X- SUMMARY..... IX - LiT'ERATüR... _ _..._... _ Sayfa ıs 20 3

3 ön SöZ Günümüzde odun teknolojisini geliştirmiş ülkeler odun üretiminde, nitelikten çok nicelik üzerinde durmaktadırlar. Pazar isteklerini karşılayabilecek iyi nitelikte yeterli odun bulunaınayınca düşük nitelikteki odundan da yararlanabilme yoluna gidilerek yeni yararlanma şekilleri bulunmuştur. Bu çalışmalarm ışığı altmda orman ürünleri sanayiinde odun niteliğinden çok odun niceliği büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum, orman yetiştirme amacını da etkileyerek, bir yörede en çok hasılat verecek ağaç türünü yetiştirmek ana amaç olmuştur. Yapılan çalışmamızda da bu durum gözönüne alınmış ve Doğu Karadeniz Yöresinin ana ağacı olan Picea Orientalis'e oraııla, aynı işletme süresiyle işle tildiklerinde 3-4 kat fazla hasılat veren Pseudotsuga tax. viridis ağaç türü çalışmamıza konu olarak alınmıştır. Ayrıca bu türün bir üstünlüğü de nitelik bakımından Picea orientalis'e yakın bir değer taşımasıdır. Bu çalışmada, değerli yardımlarını gördüğüm tüm arkadaşlarıma, özellikle zamanın Çatak Orman Bölge Şefi Asım Tamzaralıoğlu'na teşekkür eder, yayının yararlı olmasını dilerim. Trabzon, Eylül 1973 A. Kenan EYüBOöLU 5

4 GiRiŞ Pseudotsuga taxifolia viridis'in doğal yetişme yöresinde iyi koşul~ larda, lüo yaşında, hektarında 1350 m 3 servet vardır. Doğu Karadeniz Yöresinin ana ağacı olan ladinde ise aynı yaşta, aynı koşullarda hektar~ da yaklaşık olarak 450 m 3 servet vardır. Aralarında verim bakımından bu kadar büyük fark olan bu tiirün Doğu Karadeniz Yöresine uyumu sağlandığında, getireceği gelir şüphesiz ki şimdikinin birkaç katı olacaktır. Bu tür, Kuzey Amerika'da 35 ve 55 N enlemleri arasında yetişmektedir. Böylesine geniş bir alana yayılmış bir tiirün yetiştiği yöredeki koşullarda ayrıcalıklar vardır ve bunun doğal bir sonucu olarak, deği~ şik orijinieri oluşmuştur. Çalışmanın ana amacı; hangi orijin ya da orijinlerin, denendiği yörenin hangi bakı ve yiiksekliklerinde en iyi sonuçlar vereceklerini saptamaktır. Bu iş için Ormancılık Araştırma Enstitü~ sü Müdürlüğünce bu türün 16 orijinine ait tohumlar getirtilmiş ve bu tohumlar 2 Mayıs 1970 tarihinde Meryemana araştırma ormanı 2 nolu bölmede, aynı yıl kurulan fidanlığa ekilmişlerdir. Pseudotsuga tax. viridis doğal yetişme yöresinde 2000 m. yüksekliğe kadar çıkabilmektedir. Ne yazık ki getirthebilen tohumların tiimü 750 m. yüksekliğe kadar çıkabilen orijinlerdendir. Ancak orijinierin büyük çoğunluğunun, deneme yapılacak yörenin daha kuzeyinden toplanmış olmaları bu eksikliği bir derece gidermiş olmaktadır. Çalışma iki evrelidir : 1 - Fidanlık evresi 16 değişik orijin tohumlarından elde edilen fidaııların yaşama yüzdeleri, kök ve gövde boyları ile çaplar incelenmiş ve bu bulgular bilgilerinize sunulmuştur. 2 - Arazi evresi Fidanlıktaki bulguların arazide de devam edip etmeyeceğini araştırmak amacıyla, değişik bakı ve yüksekliklerde 12 adet deneme sahası alınmış ve 1973 yılı ilkbaharında herbir orijinden her deneme alaruna 36 sar fidan dikilmistir... ".1> Gelecek yıllarda bu alanlardaki ölçü ve gözlemlere devanı olunacak ve bulgular ayrı bir teknik bülten olarak bilgilerinize sunulacaktır. 7

5 PSEUDOI'SUGA TAXiFOLi:A VtRiDiS HAKKINDA GENEL BiLGiLER 1-/arita I Yatay yayılışı yandaki haritada gösterilen bu türün dikey yayılışı m. dir. Mutedil ve nemli ik Temmuz ısı ortala 15-20, Ocak ması limlerde yetişir. Yayılış sahasında yıllık ortalama ısı +7o arasında değişir. Mutlak max. +43, mutlak min. -33 olarak kaydolunmuştur. ısı ortalaması + 1 o - +7 dir. Yıllık yağış mm. arasındadır. Donsuz günler sayısı yılda dur. Harita : 1 - Pseudotsuga ta.x. virldisin yıayılışı The nmge ot PE:eudotsugıı. ta.x. viridls.

6 Toprak geçirgenliğinin iyi ve PH'nm olduğu, iyi gelişimi yapar. yerlerde en Y ayılış alanının kuzeyinde çoğu kez güney bakılarda, gi..i.neyinde i.se, kuzey bakllarda ve nemli vadilerde bulunur. Yarı gölge ağacıdır. Uzun ömürlüdi..i.r yıl yaşayabilir. En büyük ağacın çapı 4.5 m. boyu 115 m. olarak ölçülmüştür. IV - DENEME AL ANININ (FtDANLIK) TANITIMI IV.l. Yöresi İli ilçesi İşletmesi Enlem Boylam : Trabzon : Maçka : Trabzon 40 41'11"N 40 42'11"E Yükseklik : 1000 m. Denizden uzaklık : 35 km. IV.2. Toprak Fidanlık toprağının Toprak-Su XIV. Bölge Müdürlüğünde analizi yaptırılmış ve aşağıdaki değerler elde edilmiştir : Derinilir Kwn Silt Kil tşba cm % % % % PH o IV.3. İklim Fidanlık alanının 1 km. Güneyindeki Meryemana Meteoroloji Rasat İstasyonu kayıtlarından çıkartılan 5 yıllık ( ) değerlerin ortalamaları cetvel l'de gösterilmiştir. 9

7 CETVEL,: ı Meryemana Meteoroloji Rasat İstasyonu.5 Yıllık Değerlerin Ortalamalan ( ) (Climatic data for 5 years at Meryemana) Vejetasyon Isı co mevsiınindeld (Temperature) yağış (ının) Max.O'rt. Min. Ort. Nisbi Precipitation Ortalama (Max. (Min. nem% in vegetation Aylar (Average) Average) Average) (humidity) season (mm) Ocak (January) Şubat (February) 3.< Mart (March) Nisan (April) Mayıs (May) Haziran (June) Temmuz (July) Ağustos (August) EylUl (September) Ekim (October) Kasım (November) Aralık (December) Ortalama (m ean) Yıllık Toplam (total)

8 V - DENEI\'IENtN DÜZENLENMESi VE UYGULANMASI Deneme tesadüf blokları metoduna göre düzenlenmiş olup, tarihinde, Meryemana Ara{]tırma Ormanı 2 nolu bölmede, aynı yıl kurulmuş olan geçici fidanlıkta uygulanml{]tır. 3 yinelenme ve 16 orijin muamelelidir. Tohumlar üzerinde ekimden önce hiç bir ön işlem yapılmaml{] ve tohumlar normal şekilde hazırlanmış yastıklara (Parsellere), çizgi ekimi şeklinde, herbir orijinden herbir yastığa 4000 adet tohum düşecek şekilde ekilmişlerdir. Yastık genişliği 1.20 m., boy 2.20 m. dir. Ekim tarihinden 35 gün sonra fideler çıkmaya başlayınca, Pseudotsuga için ilk yıl mutlak gerekli olan, gölgelerne yapılmıştır. Gölgeleme; 5 cm. genişliğindeki çıtaların, yastık yüzünden 30 cm. yüksek olacak ve çıtalar arası 5 cm. kalacak şekilde çıtaların kuzey - güney yönünde yerleştirilmesi suretiyle yapılmıştır. Çıtaların kuzey - güney yönünde yerleştirilmelerinin nedeni, çıta gölgelerine daha çok oynaklık sağlamak bakımındandır. Gölge tarihinde kaldırılmıştır. Yastıklar devamlı nemli tutulmuş ve her parsele aynı miktar su verilmiştir. Bu işleme 1972 yılı vejetasyon mevsimi sonuna kadar devam edilmiştir. VI - FtDANLIKTA YIAPILAN ölçtj işlemleri Vl.l. Yaşayan Fidan Sayısı 1970 yılı vejetasyon tasyon mevsimi baş ve dır (Cetvel : 2). mevsimi sonunda ve yılları vejesonlarında fidanlar tek tek sayılmışlar- VI.2. Fidan Ortalama Boyu Her parselde tesadüf metodlarına uygun olarak 40 x 40 cm. lik 3 er adet alan alınmış ve vejetasyon mevsimleri sonlarında bu alanlara düşen fidanlarda boy ölçmesi yapılmıştır (Cetvel : 3). VI.3. Fidan Ortalama Kök Boyu 40 x 40 cm. lik alanlara düşen fidanlar 1972 yılı sonbaharında sökülmüş ve kök boyları ölçülmüştür (Cetvel : 3). 11

9 VI.4. Fidan Ortalama Çapı Aynı alanlara düşen fidanların 1972 yılı vejetasyon dönemi sonunda, ilk dal halkasının 1 cm. aşağısından olmak üzere çapları ölçülmüştür (Cetvel : 3). VII- DENDIELER vıı.ı. Boy B\iyümesi Orijinler arasında boylanma bakımından bir fark var mıdır? Bu iş için dikim yaşı 3 - O esas alınmış ve variya.ns analizi bu yaşa göre yapılmıştır (Cetvel : 4 = 5). CETVEL: 4 l\'iuameleler ( Oıijinler) treatments Bloklar (Blocks) Toplam Ortalama (Origins) I II III total m ean ı Toplam (total)

10 CET'VEL:,.. i) Variyans Analizleri Ce tv eli ( Analysis of varian ce) V ariyasyon Serbestlik Kareler Ortalama Variyaııs lmynağı derecesi toplamı kareler ııisbeti (F) Source Degrees of Sum of M ean Rate of variation freedam squares squares variance (F) Bloklar (Blocks) Muameleler (Treatments) Hata (Error) xx Toplam (Total) Hata serbestiyat derecesi 30, muamele serbestiyat derecesi 15 için F''in tablo değeri % 5 için 2.05, % 1 için 2.77'dir. Halbuki hesaplanmış F değeri 33.37'dir. Bu değer tablo değerinden çok büyük olduğundan orijinler arasında boy büyümesi bakımından önemli fark vardır. VII.lı. Boy büyümelerinin. karşılaştınlması En küçük önemli farka göre ortalamalarm karşılaştırmasını yapmak için Tablo 3' den standaırt hatayı bulalım 1 2 X Sct= V 3 V 3 v EKöF = t.o 5 Scı = 2.02 X = EKöF t.oı sd- = 2.02 X = Orijinierin boyları büyüklük sıralarına göre : (12) X ı (4) X ı (15) X s tı

11 (1) (3) (7) (10) (5) (16) X, X s x9 Xıo Xıı Xıo (13) (11) (6) (9) xt3 Xı4 X ıs Xı cm. dir. Sonuç olarak; boyları arasında 4.12 cm. den fazla fark olan orijinler :% 95 ihtimalle, 5.55 cm. fark olan orijinler ise, % 99 ihtimalle farklı büyüme yapmaktadırlar. VII.2. Yaşama yüzdesi Orijinler arasında yaşama bakımından bir fark var mıdır? Herbir orijinden, herbir parsele ekilen 4000 adet tohumdan elde edilen fidanlar, her vejetasyon dönemi sonunda sayılmış, tohum- fidan oranı hesaplanmış {yaşama yüzdesi) ve variyans analizi burada da 3 - O yaşa göre hesaplanmıştır (Cetvel 6-7, Grafik : 1). Hesaplanmış (F) değeri tablo değerinden çok büyük olduğundan orijinierin yaşamaları arasında çok önemli fark vardır. VII.2 1 Yaşama yüzdelerinin lmrşılaştırılması : 1 Standart hata S;:ı = V V-- 3 = t.o5 = X = 0.62 t. 01 = X = 0.83 Orijinierin yaşama- yüzdeleri büyüklük sırasma göre : (12) X ı (11) x2 (4) X s

12 (2) (8) (15) (1) (7) (5) xi X s x9 Xıo Xıı :x, (3) (13) (6) (9) x13 Xı4 X ıs X cm. dir. Sonuç olarak; yaşama yüzdeleri arasında 0.62 değer farkı olan o rijinler % 95 ihtimalle, 0.83 değer farkı olan orijinler ise, % 99 ihtimalle farklı yaşama gücüne sahiptirler. CETVEL: 6 Muameleler ( Orijinler) treatments Bloklar (Blocks) Toplam Ortalama (Origins) I II III total m ean ll Toplam. (Total)

13 CETVEL: 7 Variyans Analizleri Cetveli (Analysis of varian ce) ~~ ---~~~------~ V ariyasyon Serbestlik Kareler Ortalama Variyans kaynağı derecesi toplaını kareler ııisbeti (F) Source Degrees of Sum of M ean Rate of variation freedam squares squares variance (F) Bloklar (Blocks) Muameleler XXX (Treatments) Hata (E-rror) Toplam (Total)

14 tı h: ~~ ~ t::-.juq:.._ =:::::> ~ ~ :ı: :;,._'-'.1-.J(.!) -q a... :;,...,..., ~-.JOL.ıj ~ ;o:ı:::t V). :::;;: 54 ' ~9:: 13 r::s 52 tl) :'-50!2 t 48 ı i 44 ı 1(; 1 40 ı \ 38 9 f 36 <4 8 ~ _;,? ı ı 26 6ı ı sl ı ı 4t ı 31. ı ı 2t ı 1! ı Grafik I 42 ı :ı-r-+--r.+---.ı..-~-' r- 2~ 22 20! t, lı \ 1 \,-...,., (.( ( ~ ı ı ıl Jl 1 1 t-r---- e re vnean) I I 1 /\ 1 ı 1 \ 1 lt \ ı r ' 1 1 L---~~~~~~~~~~~~~~~~ s 6 7 a s 76 Originter ( Origins) Grafik : 1 - P\sudotsugada çeşitli orljinler~ ait fidanların boylanımı ve- yaşama yüz,si!ilişkileri (3... 0)... R~lationslıip ibetween the hight growth and survixal percent at Pseudotsııga seedlings prom different origins (3- O). 17

15 VIll - TOHUM ORiJtNLERi 1967 yılında U.S.A.'dan Ormancılık Araştırma Enstitüsünce getirtil en Pseudotsugaların tohum orijinieri listesi aşağıda gösterilmiştir. Tohum orijinieri : Amerika Seed origins U.S.A. Tohum toplanan Sıra Enstitü yerin kot No. kayıt No. numarası Yükseklik (Num- (Institute (Seed kot Mevki! (Altitude) ber) record No.) number) (Seed zone) m :1:3-05/012 Forus, Washington o Yalsetz, Oregon Olimpia, W aslıington o B Kamploope, British Columbia /422 Ashfort, W aslıington /222 Hoodsport, Washington /440 Wind River, Washington /411 Granite Fall, Washington /411 Stevens Pas, Washington Vakridge, Oregon 150-3üü /051 Oregon B Shuswaplake, British Columbia B Nanaime, British Cölumbia o /261 Mololla, Oregon {V /030 Humtulips, Washington o~ Jogce, Washington o

16 SUMMARY Experimentation has been made considering that in the climate of Black Sea Region Pseudotsuga tax. viridis would be more suitable and give 3-4 times the product, in a rotation age of 100 years, in ratio with the native tree of Picea orientalis. First of all it is necessary to discriminate origin or origins of this species to adopt itself or themselves to the conditions of the region. Therefore, the experimentation was arranged in two stages. I - SEEDLING STAGE The growth of different origins of Pseudotsuga and their percentage of living compared. II - a - b - PLANTATION STAGE If the same result as in nursery - bed could be achieved on lan d. The discrimination of the best origin or origins to grow fast and keep living. I - SEEDUNG STAGE Seeds of 16 origins of Pseudotsuga were seeded in the nursery at Meryemana Research Forest on May, The experiment was duly arranged with the method of randomised blok experiments in 3 repetition. They were sowed in row and 4000 seeds were used in each parsel. There has not been made any pre-treatment on seeds before seeding. In the nursery, three blocks were set and each block was devided into lô parcels (parcel dimensions; 1.20 x 2.20 m.). Origins were numerated from 1 to 16 and seeds to be sowed in each block were sowed in accordance with randomised bloc.k experiments method, 35 days following the seeding they started appearing and then tlie shelter which is necessary during the first year vegetation season of Pseudotsuga was made. Sheltering : Laths about 5 cm. were set. 30 cm. above the beds, in the directian of north - south 5 cm. apart. The reason why they were arranged in north - south directian is to avoid fixed shadow over the seedling and keep the shade moving. 19

17 Shelter was removed on Sept. 23, Beds were always kept wet and the same amount of water was given to each. Measurement and counting process : a - The amount of living seedlings : The number of seedlings were counted at the beginning and at end of vegetation seasons. b - Mean Seedling height : In each pareel 3 plots were taken in accordance with randomised block experiment method and the height of the seedling within the limits of these plots measured at the.. en d of the vegetatioiı seasons of the years and the mean height for each year was found. c - Mean root lenght : At the end of vegetation season of the year 1973, the seedlings in the plots of 40 x 40 cm. were lifted and the main roots were measured, thus the mean root growth was found. As a result of seedling stage; 1 - The origins having :more than 4.12 cm. growth difference, grow differently with a probability of 95 % and the ones having 5.55 cm. difference grow with a probability of 9S '%. 2 - The origins having the difference 0.62 have 95 % and the ones with 0.83 have 99 % probability of different living percentage. ll - PLANTATION STAGE At the beginning of vegetation season of 1973, in Trabzon and Sürmene Regions, on eastern and western exposition at the altitude of m. and m., 3 experimental plots on each, totally 12 were taken and in each 36 of every origin were planted due to randomised block experiments methods. The observation and measurements will continue till the end of vegetation season of 1975 and you will be reported of the conclusion then. 20

18 YARARLANILAN KAYNAKLAR U.S. Department of Agriculture Agriculture Handbook N o H5 Eren T Leo A.!saac Leo A.!saac Silvics of Fo'reSt Trees of the United States Fidanlık Tekniği Reproductive Habits of Douglas-fir Better Douglas Fır Forest from better seed Saatçıoğlu F. 19H6 Orman Ağacı Tohumları Osman Sun J.N.R. Jeffers Matematik istatistik Kurs Notları Experimental design and aııalysis in Forest Research 21

19

20 ~ap Gövde Kök Çap m eter height root diameter fıl Yıllar Yıl Yıl e ar (Years) Year Year ) ) ) ~-- } ~--- -~ ~-~ ~ ~ Çap Gövde Kök Çap ı.meter height root diamete~" Yıl Yıllar Yıl Yıl 'lear (Years) Year Year ~ ~ ~ ~

21 CETVEL: 3 la Yıllara Göre ~ök, Gövde Boyları ve Çaplar iameter growth at Pseudotsuga seedlings by the yearı in LER (ORIGINS) :ök Çap Gövde Köl{ )Ot diameter root c rıı Yıl Yıllar Yıl ~ar Year (Years) Year ~ ~ ~ ~~ in LER ( ORIGINS ) 13 ök Çap Gövde Kök )Ot diameter height root ~ ~-~ ~-~ ~ıl Yıl Yıllar Yıl ~ar Year (Years) Year ' ~ ~ L {

22 ~-~~--" ~ ~ Gövde Kök Çap height root di am e- Gövde Cm. Cm. ter height ~ ~ ~~-- Y:Ular Yıl Yıl Yıllar (Years) Year Year (Years) '71 19' ! J3 20 4i ~ ' ll Gövde Köli Çap Gövde. height root di am e- height Cm. Cm. ter Yıllar Yıl Yıl Yıllar. (Years) Year Year (Years) ' '71 19' :: t Ş 19 4t --~

23 1970- u The number of the ~ tasyon simleri ~eta tion ;ons) ı 2 3 } v.s l V.B. 10' L V.S :? V.B. ~ v.s () v.s V.B. 1 v.s ~ V.B. 2 v.s [) v.s. 1 V.B. 1 v.s ' V.B. 2 v.s. 3& v.s

24 {) Toplaın ,

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı Trend Analizi Eğer zaman serisi i rastgele dağılmış ğ değil ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı yansıtmayacak,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 EVALUATION OF TWO YEARS OLD SEEDLINGS OF THE ANATOLIAN BLACK PINE (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.)

Detaylı

TRABZON- MAÇKA YÖRESİNDE DENENEN

TRABZON- MAÇKA YÖRESİNDE DENENEN 175 TRABZON- MAÇKA YÖRESİNDE DENENEN SİTKA LADİNİ (Picea sitehensis Bong. Carr.) ORİJİN DENEMESİNİN SONUÇLARI RESULTS OF SITKA SPRUCE (Picea sitehensis Bong. Carr.) PROVENANCE TRIAL AT TRABZON- MACKA DISTIÜCT

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis. Dr. Nihal Erginel

Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis. Dr. Nihal Erginel Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis Dr. Nihal Erginel TOPLAM DEĞİŞKENLİK Süreçten kaynaklanan değişkenlik Ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenlik Süreç Değişkenlik Kaynakları Hammadde

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics

Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics 1 Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics Average Altitude: 1132 meter 62.5% of the country has slope more than 15% 29% of the country is mid-high mountainous

Detaylı

KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)

KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) O.D.C. 232.44-232.411.2/3-232.412.1 KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) FİDANLARININ ALANLARDA DİKİM VE FİDANLIKLARDAN SÖKÜM ZAMANI STUDIES ON THE LIFTING TIME FROM 'l'he NURSERY AND PLANTING OUT OF PINUS BRUTIA

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

2.2.2. Agrikol çözeltisinin hazırlanması ve uygulaması

2.2.2. Agrikol çözeltisinin hazırlanması ve uygulaması ÖZ Bu çalışmada 1+0 yaşlı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidan dikimlerinde, agrikolun ve soğuk hava deposunda saklama süresinin yaşama yüzdesine etkileri incelenmiştir. Sadece saklama süresi yeterli seviyede

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Şaşırtılmamış fidanlar, genellikle zengin yan ve saçak köklü ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmaz. Dolayısıyla böyle fidanların kullanımı ve

Şaşırtılmamış fidanlar, genellikle zengin yan ve saçak köklü ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmaz. Dolayısıyla böyle fidanların kullanımı ve Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü DURUSU KUMUL AĞAÇLANDIRMASI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü DURUSU KUMUL AĞAÇLANDIRMASI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü DURUSU KUMUL AĞAÇLANDIRMASI KONUM DURUSU KONUM DENİZE KONULAN DOĞAL SINIR ÇALIŞMA SAHASI TERKOS KUMUL AĞAÇLANDIRMA ALANI 2102 Ha. PROJE AMACI HER YÖNÜYLE

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 Fidanlık Bakımları Yabancı ot mücadelesi Sulama Gübreleme Tekleme Budama Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 2 Yabancı ot mücadelesi(mekanik

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained. 21/04/2015 Sayı/Issue: 14 04 15 SÖ 065/00 İlgi/Subject: Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Detaylı

KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ

KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 416-428 KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ Özet İsmail KARBUZ 1 İnceleme sahası; Ege Bölgesinin, İç Batı Anadolu bölümü nde yer alır.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Bu araştırma Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün Acıpayam ve Eskere işletme Müdürlükleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün Köyceğiz işletme

Bu araştırma Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün Acıpayam ve Eskere işletme Müdürlükleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün Köyceğiz işletme ÖNSÖZ Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinin yüksek kesimlerindeki doğal gençleştirme imkanı kalmamış karaçam alanlarının ne şekilde gençleştirilebileceğinin tespiti talep edilmesine rağmen, önceki

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Bakanlık Yayın No : 188 ISBN : 975-8273-49-3 Müdürlük Yayın No : 21

Bakanlık Yayın No : 188 ISBN : 975-8273-49-3 Müdürlük Yayın No : 21 Bakanlık Yayın No : 188 ISBN : 975-8273-49-3 Müdürlük Yayın No : 21 DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.) KOZALAKLARININ TOHUM VERİMİ ODC: 232.311.1 The Seed Productivity of Cones

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

Anahtar sözcükler: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Fıstıkçamı (Pinus pinea L.), Orijin denemeleri.

Anahtar sözcükler: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Fıstıkçamı (Pinus pinea L.), Orijin denemeleri. ÖNSÖZ Uluslararası Fıstıkçamı (Pinus pinea L) Orijin Denemesi Silva Mediterranea öncülüğünde 1996 yılında Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlükleri tarafından çalışma programına

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba)

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba) TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 2014-2015 1 Temmuz 2015 (Çarşamba) 1 Temmuz 2014 (Salı) VI. Sınıf Eğitiminin Başlaması 16 Temmuz 2015 (Perşembe, Arife, ½ gün) 17-19 Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ARTVİN GENYA DAĞI BÖLGESİNDE SAF DOĞU LADİNİ

ARTVİN GENYA DAĞI BÖLGESİNDE SAF DOĞU LADİNİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 1-10 ARTVİN GENYA DAĞI BÖLGESİNDE SAF DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L) Link.) MEŞCERELERİNİN

Detaylı

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri. Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri. Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü Konum Belirleme: Tüm uydular uzaydaki konum bilgilerin yayınını yapar. Bu yayını alan alıcı

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

KAZDAGI GÖKNARI (Abies equitrojani Ascher et Sinten) NIN. STUDIES ON THE NURSERY TECHNIQUES OF IDA MOUNTAIN FIR (Abies equitrojani Aschers et Sinten)

KAZDAGI GÖKNARI (Abies equitrojani Ascher et Sinten) NIN. STUDIES ON THE NURSERY TECHNIQUES OF IDA MOUNTAIN FIR (Abies equitrojani Aschers et Sinten) 157 KAZDAGI GÖKNARI (Abies equitrojani Ascher et Sinten) NIN FİDANLIK TEKNi(;j ÜZERİNE ÇALIŞMALAR STUDIES ON THE NURSERY TECHNIQUES OF IDA MOUNTAIN FIR (Abies equitrojani Aschers et Sinten) Dr. Salih ASLAN

Detaylı

YANIT S ANIT S YF ARI

YANIT S ANIT S YF ARI YANIT SAYFALARI DOLDUR DOLDURABİLİRSEN Şekildeki boş kutulara öyle sayılar yazın ki soldan sağa ve yukarıdan aşağıya dört işlem yaptığınızda sonuçlar dışındaki sayıyı versin. 28 + 1-10 =4 8 + 10-22 =2

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Güz Yarıyılı Başlangıç Bitiş. Çift Anadal - Yan dal Program Kontenjan ve Koşullarının Fakülteler Tarafından Rektörlüğe Bildirilmesi için son gün

Güz Yarıyılı Başlangıç Bitiş. Çift Anadal - Yan dal Program Kontenjan ve Koşullarının Fakülteler Tarafından Rektörlüğe Bildirilmesi için son gün TOROS ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS, LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ (Hazırlık Programı ve Enstitülere ait akademik takvim ayrıca belirtilmiştir.) (Kabulü: 20/04/ tarih ve 03/13 no.lu Senato Kararı)

Detaylı

---~1--------------------------------~----------

---~1--------------------------------~---------- 28 POPULUS X EURAMERICANA I - 214 AGACLAMALARINDA FiDAN YA~I - FiDAN SINIFI - FiDAN KOKU ETMENLERiNiN BUYUME UZERiNE ETKiLERi IN REFORESTATION WITH POPULUS X EURAMERICANA I- 214 THE INFLUENCES OF THE SEEDLING-

Detaylı

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 419-430 SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Turan SÖNMEZ 1, Uzay KARAHALİL

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Tablolar ve Grafiksel Yöntemler

Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Tablolar ve Grafiksel Yöntemler Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Tablolar ve Grafiksel Yöntemler Frekans Dağılımları Verilerin Düzenlenmesi Sıralı dizi bir dizi verinin küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe göre sıralanması Dağılı

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

ÇORUM YÖRESİ EROZYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN KARAÇAM (Pinus nigra Arnold.) VE SEDİR (Cedrus libani A. Rich.

ÇORUM YÖRESİ EROZYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN KARAÇAM (Pinus nigra Arnold.) VE SEDİR (Cedrus libani A. Rich. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 77-85 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ÇORUM YÖRESİ EROZYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN KARAÇAM (Pinus nigra Arnold.) VE SEDİR (Cedrus libani

Detaylı

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ GÖKNARI-SARIÇAM-DOĞU KAYINI KARIŞIK MEŞCERELERİNİN VERİM GÜCÜ İLE BAZI FİZYOGRAFİK VE EDAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Aylık İstatistiki Bilgiler Bülteni Monthly Statistical Bulletin. Haziran 2013 / June 2013

Aylık İstatistiki Bilgiler Bülteni Monthly Statistical Bulletin. Haziran 2013 / June 2013 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Aylık İstatistiki Bilgiler Bülteni Monthly Statistical Bulletin Haziran 213 / 213 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA K.KAMYON: AYA L.

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

Bu sayı Dr. M. Orhan Uyar anısına çıkarılmıştır.

Bu sayı Dr. M. Orhan Uyar anısına çıkarılmıştır. Monthly Magnetic Bulletin February 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI:

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI: T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI: Uygulamada Kullanılan Polietilen Tüplü, Çıplak Köklü ve ENSO Tipi Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarının Arazi Performansı ve Maliyetlerinin

Detaylı

OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ. A. Alper BABALIK * Koray SÖNMEZ

OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ. A. Alper BABALIK * Koray SÖNMEZ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2009, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 52-58 OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı