PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA VIRIDIS ORIJIN DENEMESI (Fidanllk Safhasi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA VIRIDIS ORIJIN DENEMESI (Fidanllk Safhasi)"

Transkript

1 r.h.mr::: t r;ştr n~::ı Demirhat ı-. u. : -----».. - ; " Geliş T.orihi O.D.O. 232 PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA VIRIDIS ORIJIN DENEMESI (Fidanllk Safhasi) ORİGİN EXPERİMENTS ON PSEDOTSUGA TAXİFOLİA VİRiDİS (NURSE.RY STAGE) A. Kenan EYüBOGL U Orman Yüksek Mühendisi Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü YAYlNLARI T 'lm:ik Bülten Serisi N o : 62 Ankara

2 tçtndekiler I- önsöz... _..... II- G!RİŞ... _......, _... :... _...,_... m - PSEUDOTSUGA TAX. v!m. HAKKINDA GENEL BtL.G1LER... _.... IV- DENEME SAHASININ (FtD:ANLIK) TANITIMI IV. 1 - Mevki IV.2 - Toprak~.... '.!-' IV.3 - İklim _, V - DENEMENİN DüZENLENMESi VE> UYGULAN- MASI... _.... VI- FtDANLIK!rA YAPILAN ölçü işleimleri VI.l - Yaşıyan fidan sayısı.. _. VI.2 - VI.3 - Fidan ortalama boyu Fidan ortalama kök boyu VI.4 - Fidan ortalama çapı VII- DENEMELER VII.1 - Boy büyümesi..... VII. lı- Boy büyümelerinin karşılaştırılması VII.2 - Yaşama yüzdesi VII.2ı - Yaşama yüzdelerinin VIII - TOHUM ORtJiNLERt karşılaştırılması X- SUMMARY..... IX - LiT'ERATüR... _ _..._... _ Sayfa ıs 20 3

3 ön SöZ Günümüzde odun teknolojisini geliştirmiş ülkeler odun üretiminde, nitelikten çok nicelik üzerinde durmaktadırlar. Pazar isteklerini karşılayabilecek iyi nitelikte yeterli odun bulunaınayınca düşük nitelikteki odundan da yararlanabilme yoluna gidilerek yeni yararlanma şekilleri bulunmuştur. Bu çalışmalarm ışığı altmda orman ürünleri sanayiinde odun niteliğinden çok odun niceliği büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum, orman yetiştirme amacını da etkileyerek, bir yörede en çok hasılat verecek ağaç türünü yetiştirmek ana amaç olmuştur. Yapılan çalışmamızda da bu durum gözönüne alınmış ve Doğu Karadeniz Yöresinin ana ağacı olan Picea Orientalis'e oraııla, aynı işletme süresiyle işle tildiklerinde 3-4 kat fazla hasılat veren Pseudotsuga tax. viridis ağaç türü çalışmamıza konu olarak alınmıştır. Ayrıca bu türün bir üstünlüğü de nitelik bakımından Picea orientalis'e yakın bir değer taşımasıdır. Bu çalışmada, değerli yardımlarını gördüğüm tüm arkadaşlarıma, özellikle zamanın Çatak Orman Bölge Şefi Asım Tamzaralıoğlu'na teşekkür eder, yayının yararlı olmasını dilerim. Trabzon, Eylül 1973 A. Kenan EYüBOöLU 5

4 GiRiŞ Pseudotsuga taxifolia viridis'in doğal yetişme yöresinde iyi koşul~ larda, lüo yaşında, hektarında 1350 m 3 servet vardır. Doğu Karadeniz Yöresinin ana ağacı olan ladinde ise aynı yaşta, aynı koşullarda hektar~ da yaklaşık olarak 450 m 3 servet vardır. Aralarında verim bakımından bu kadar büyük fark olan bu tiirün Doğu Karadeniz Yöresine uyumu sağlandığında, getireceği gelir şüphesiz ki şimdikinin birkaç katı olacaktır. Bu tür, Kuzey Amerika'da 35 ve 55 N enlemleri arasında yetişmektedir. Böylesine geniş bir alana yayılmış bir tiirün yetiştiği yöredeki koşullarda ayrıcalıklar vardır ve bunun doğal bir sonucu olarak, deği~ şik orijinieri oluşmuştur. Çalışmanın ana amacı; hangi orijin ya da orijinlerin, denendiği yörenin hangi bakı ve yiiksekliklerinde en iyi sonuçlar vereceklerini saptamaktır. Bu iş için Ormancılık Araştırma Enstitü~ sü Müdürlüğünce bu türün 16 orijinine ait tohumlar getirtilmiş ve bu tohumlar 2 Mayıs 1970 tarihinde Meryemana araştırma ormanı 2 nolu bölmede, aynı yıl kurulan fidanlığa ekilmişlerdir. Pseudotsuga tax. viridis doğal yetişme yöresinde 2000 m. yüksekliğe kadar çıkabilmektedir. Ne yazık ki getirthebilen tohumların tiimü 750 m. yüksekliğe kadar çıkabilen orijinlerdendir. Ancak orijinierin büyük çoğunluğunun, deneme yapılacak yörenin daha kuzeyinden toplanmış olmaları bu eksikliği bir derece gidermiş olmaktadır. Çalışma iki evrelidir : 1 - Fidanlık evresi 16 değişik orijin tohumlarından elde edilen fidaııların yaşama yüzdeleri, kök ve gövde boyları ile çaplar incelenmiş ve bu bulgular bilgilerinize sunulmuştur. 2 - Arazi evresi Fidanlıktaki bulguların arazide de devam edip etmeyeceğini araştırmak amacıyla, değişik bakı ve yüksekliklerde 12 adet deneme sahası alınmış ve 1973 yılı ilkbaharında herbir orijinden her deneme alaruna 36 sar fidan dikilmistir... ".1> Gelecek yıllarda bu alanlardaki ölçü ve gözlemlere devanı olunacak ve bulgular ayrı bir teknik bülten olarak bilgilerinize sunulacaktır. 7

5 PSEUDOI'SUGA TAXiFOLi:A VtRiDiS HAKKINDA GENEL BiLGiLER 1-/arita I Yatay yayılışı yandaki haritada gösterilen bu türün dikey yayılışı m. dir. Mutedil ve nemli ik Temmuz ısı ortala 15-20, Ocak ması limlerde yetişir. Yayılış sahasında yıllık ortalama ısı +7o arasında değişir. Mutlak max. +43, mutlak min. -33 olarak kaydolunmuştur. ısı ortalaması + 1 o - +7 dir. Yıllık yağış mm. arasındadır. Donsuz günler sayısı yılda dur. Harita : 1 - Pseudotsuga ta.x. virldisin yıayılışı The nmge ot PE:eudotsugıı. ta.x. viridls.

6 Toprak geçirgenliğinin iyi ve PH'nm olduğu, iyi gelişimi yapar. yerlerde en Y ayılış alanının kuzeyinde çoğu kez güney bakılarda, gi..i.neyinde i.se, kuzey bakllarda ve nemli vadilerde bulunur. Yarı gölge ağacıdır. Uzun ömürlüdi..i.r yıl yaşayabilir. En büyük ağacın çapı 4.5 m. boyu 115 m. olarak ölçülmüştür. IV - DENEME AL ANININ (FtDANLIK) TANITIMI IV.l. Yöresi İli ilçesi İşletmesi Enlem Boylam : Trabzon : Maçka : Trabzon 40 41'11"N 40 42'11"E Yükseklik : 1000 m. Denizden uzaklık : 35 km. IV.2. Toprak Fidanlık toprağının Toprak-Su XIV. Bölge Müdürlüğünde analizi yaptırılmış ve aşağıdaki değerler elde edilmiştir : Derinilir Kwn Silt Kil tşba cm % % % % PH o IV.3. İklim Fidanlık alanının 1 km. Güneyindeki Meryemana Meteoroloji Rasat İstasyonu kayıtlarından çıkartılan 5 yıllık ( ) değerlerin ortalamaları cetvel l'de gösterilmiştir. 9

7 CETVEL,: ı Meryemana Meteoroloji Rasat İstasyonu.5 Yıllık Değerlerin Ortalamalan ( ) (Climatic data for 5 years at Meryemana) Vejetasyon Isı co mevsiınindeld (Temperature) yağış (ının) Max.O'rt. Min. Ort. Nisbi Precipitation Ortalama (Max. (Min. nem% in vegetation Aylar (Average) Average) Average) (humidity) season (mm) Ocak (January) Şubat (February) 3.< Mart (March) Nisan (April) Mayıs (May) Haziran (June) Temmuz (July) Ağustos (August) EylUl (September) Ekim (October) Kasım (November) Aralık (December) Ortalama (m ean) Yıllık Toplam (total)

8 V - DENEI\'IENtN DÜZENLENMESi VE UYGULANMASI Deneme tesadüf blokları metoduna göre düzenlenmiş olup, tarihinde, Meryemana Ara{]tırma Ormanı 2 nolu bölmede, aynı yıl kurulmuş olan geçici fidanlıkta uygulanml{]tır. 3 yinelenme ve 16 orijin muamelelidir. Tohumlar üzerinde ekimden önce hiç bir ön işlem yapılmaml{] ve tohumlar normal şekilde hazırlanmış yastıklara (Parsellere), çizgi ekimi şeklinde, herbir orijinden herbir yastığa 4000 adet tohum düşecek şekilde ekilmişlerdir. Yastık genişliği 1.20 m., boy 2.20 m. dir. Ekim tarihinden 35 gün sonra fideler çıkmaya başlayınca, Pseudotsuga için ilk yıl mutlak gerekli olan, gölgelerne yapılmıştır. Gölgeleme; 5 cm. genişliğindeki çıtaların, yastık yüzünden 30 cm. yüksek olacak ve çıtalar arası 5 cm. kalacak şekilde çıtaların kuzey - güney yönünde yerleştirilmesi suretiyle yapılmıştır. Çıtaların kuzey - güney yönünde yerleştirilmelerinin nedeni, çıta gölgelerine daha çok oynaklık sağlamak bakımındandır. Gölge tarihinde kaldırılmıştır. Yastıklar devamlı nemli tutulmuş ve her parsele aynı miktar su verilmiştir. Bu işleme 1972 yılı vejetasyon mevsimi sonuna kadar devam edilmiştir. VI - FtDANLIKTA YIAPILAN ölçtj işlemleri Vl.l. Yaşayan Fidan Sayısı 1970 yılı vejetasyon tasyon mevsimi baş ve dır (Cetvel : 2). mevsimi sonunda ve yılları vejesonlarında fidanlar tek tek sayılmışlar- VI.2. Fidan Ortalama Boyu Her parselde tesadüf metodlarına uygun olarak 40 x 40 cm. lik 3 er adet alan alınmış ve vejetasyon mevsimleri sonlarında bu alanlara düşen fidanlarda boy ölçmesi yapılmıştır (Cetvel : 3). VI.3. Fidan Ortalama Kök Boyu 40 x 40 cm. lik alanlara düşen fidanlar 1972 yılı sonbaharında sökülmüş ve kök boyları ölçülmüştür (Cetvel : 3). 11

9 VI.4. Fidan Ortalama Çapı Aynı alanlara düşen fidanların 1972 yılı vejetasyon dönemi sonunda, ilk dal halkasının 1 cm. aşağısından olmak üzere çapları ölçülmüştür (Cetvel : 3). VII- DENDIELER vıı.ı. Boy B\iyümesi Orijinler arasında boylanma bakımından bir fark var mıdır? Bu iş için dikim yaşı 3 - O esas alınmış ve variya.ns analizi bu yaşa göre yapılmıştır (Cetvel : 4 = 5). CETVEL: 4 l\'iuameleler ( Oıijinler) treatments Bloklar (Blocks) Toplam Ortalama (Origins) I II III total m ean ı Toplam (total)

10 CET'VEL:,.. i) Variyans Analizleri Ce tv eli ( Analysis of varian ce) V ariyasyon Serbestlik Kareler Ortalama Variyaııs lmynağı derecesi toplamı kareler ııisbeti (F) Source Degrees of Sum of M ean Rate of variation freedam squares squares variance (F) Bloklar (Blocks) Muameleler (Treatments) Hata (Error) xx Toplam (Total) Hata serbestiyat derecesi 30, muamele serbestiyat derecesi 15 için F''in tablo değeri % 5 için 2.05, % 1 için 2.77'dir. Halbuki hesaplanmış F değeri 33.37'dir. Bu değer tablo değerinden çok büyük olduğundan orijinler arasında boy büyümesi bakımından önemli fark vardır. VII.lı. Boy büyümelerinin. karşılaştınlması En küçük önemli farka göre ortalamalarm karşılaştırmasını yapmak için Tablo 3' den standaırt hatayı bulalım 1 2 X Sct= V 3 V 3 v EKöF = t.o 5 Scı = 2.02 X = EKöF t.oı sd- = 2.02 X = Orijinierin boyları büyüklük sıralarına göre : (12) X ı (4) X ı (15) X s tı

11 (1) (3) (7) (10) (5) (16) X, X s x9 Xıo Xıı Xıo (13) (11) (6) (9) xt3 Xı4 X ıs Xı cm. dir. Sonuç olarak; boyları arasında 4.12 cm. den fazla fark olan orijinler :% 95 ihtimalle, 5.55 cm. fark olan orijinler ise, % 99 ihtimalle farklı büyüme yapmaktadırlar. VII.2. Yaşama yüzdesi Orijinler arasında yaşama bakımından bir fark var mıdır? Herbir orijinden, herbir parsele ekilen 4000 adet tohumdan elde edilen fidanlar, her vejetasyon dönemi sonunda sayılmış, tohum- fidan oranı hesaplanmış {yaşama yüzdesi) ve variyans analizi burada da 3 - O yaşa göre hesaplanmıştır (Cetvel 6-7, Grafik : 1). Hesaplanmış (F) değeri tablo değerinden çok büyük olduğundan orijinierin yaşamaları arasında çok önemli fark vardır. VII.2 1 Yaşama yüzdelerinin lmrşılaştırılması : 1 Standart hata S;:ı = V V-- 3 = t.o5 = X = 0.62 t. 01 = X = 0.83 Orijinierin yaşama- yüzdeleri büyüklük sırasma göre : (12) X ı (11) x2 (4) X s

12 (2) (8) (15) (1) (7) (5) xi X s x9 Xıo Xıı :x, (3) (13) (6) (9) x13 Xı4 X ıs X cm. dir. Sonuç olarak; yaşama yüzdeleri arasında 0.62 değer farkı olan o rijinler % 95 ihtimalle, 0.83 değer farkı olan orijinler ise, % 99 ihtimalle farklı yaşama gücüne sahiptirler. CETVEL: 6 Muameleler ( Orijinler) treatments Bloklar (Blocks) Toplam Ortalama (Origins) I II III total m ean ll Toplam. (Total)

13 CETVEL: 7 Variyans Analizleri Cetveli (Analysis of varian ce) ~~ ---~~~------~ V ariyasyon Serbestlik Kareler Ortalama Variyans kaynağı derecesi toplaını kareler ııisbeti (F) Source Degrees of Sum of M ean Rate of variation freedam squares squares variance (F) Bloklar (Blocks) Muameleler XXX (Treatments) Hata (E-rror) Toplam (Total)

14 tı h: ~~ ~ t::-.juq:.._ =:::::> ~ ~ :ı: :;,._'-'.1-.J(.!) -q a... :;,...,..., ~-.JOL.ıj ~ ;o:ı:::t V). :::;;: 54 ' ~9:: 13 r::s 52 tl) :'-50!2 t 48 ı i 44 ı 1(; 1 40 ı \ 38 9 f 36 <4 8 ~ _;,? ı ı 26 6ı ı sl ı ı 4t ı 31. ı ı 2t ı 1! ı Grafik I 42 ı :ı-r-+--r.+---.ı..-~-' r- 2~ 22 20! t, lı \ 1 \,-...,., (.( ( ~ ı ı ıl Jl 1 1 t-r---- e re vnean) I I 1 /\ 1 ı 1 \ 1 lt \ ı r ' 1 1 L---~~~~~~~~~~~~~~~~ s 6 7 a s 76 Originter ( Origins) Grafik : 1 - P\sudotsugada çeşitli orljinler~ ait fidanların boylanımı ve- yaşama yüz,si!ilişkileri (3... 0)... R~lationslıip ibetween the hight growth and survixal percent at Pseudotsııga seedlings prom different origins (3- O). 17

15 VIll - TOHUM ORiJtNLERi 1967 yılında U.S.A.'dan Ormancılık Araştırma Enstitüsünce getirtil en Pseudotsugaların tohum orijinieri listesi aşağıda gösterilmiştir. Tohum orijinieri : Amerika Seed origins U.S.A. Tohum toplanan Sıra Enstitü yerin kot No. kayıt No. numarası Yükseklik (Num- (Institute (Seed kot Mevki! (Altitude) ber) record No.) number) (Seed zone) m :1:3-05/012 Forus, Washington o Yalsetz, Oregon Olimpia, W aslıington o B Kamploope, British Columbia /422 Ashfort, W aslıington /222 Hoodsport, Washington /440 Wind River, Washington /411 Granite Fall, Washington /411 Stevens Pas, Washington Vakridge, Oregon 150-3üü /051 Oregon B Shuswaplake, British Columbia B Nanaime, British Cölumbia o /261 Mololla, Oregon {V /030 Humtulips, Washington o~ Jogce, Washington o

16 SUMMARY Experimentation has been made considering that in the climate of Black Sea Region Pseudotsuga tax. viridis would be more suitable and give 3-4 times the product, in a rotation age of 100 years, in ratio with the native tree of Picea orientalis. First of all it is necessary to discriminate origin or origins of this species to adopt itself or themselves to the conditions of the region. Therefore, the experimentation was arranged in two stages. I - SEEDLING STAGE The growth of different origins of Pseudotsuga and their percentage of living compared. II - a - b - PLANTATION STAGE If the same result as in nursery - bed could be achieved on lan d. The discrimination of the best origin or origins to grow fast and keep living. I - SEEDUNG STAGE Seeds of 16 origins of Pseudotsuga were seeded in the nursery at Meryemana Research Forest on May, The experiment was duly arranged with the method of randomised blok experiments in 3 repetition. They were sowed in row and 4000 seeds were used in each parsel. There has not been made any pre-treatment on seeds before seeding. In the nursery, three blocks were set and each block was devided into lô parcels (parcel dimensions; 1.20 x 2.20 m.). Origins were numerated from 1 to 16 and seeds to be sowed in each block were sowed in accordance with randomised bloc.k experiments method, 35 days following the seeding they started appearing and then tlie shelter which is necessary during the first year vegetation season of Pseudotsuga was made. Sheltering : Laths about 5 cm. were set. 30 cm. above the beds, in the directian of north - south 5 cm. apart. The reason why they were arranged in north - south directian is to avoid fixed shadow over the seedling and keep the shade moving. 19

17 Shelter was removed on Sept. 23, Beds were always kept wet and the same amount of water was given to each. Measurement and counting process : a - The amount of living seedlings : The number of seedlings were counted at the beginning and at end of vegetation seasons. b - Mean Seedling height : In each pareel 3 plots were taken in accordance with randomised block experiment method and the height of the seedling within the limits of these plots measured at the.. en d of the vegetatioiı seasons of the years and the mean height for each year was found. c - Mean root lenght : At the end of vegetation season of the year 1973, the seedlings in the plots of 40 x 40 cm. were lifted and the main roots were measured, thus the mean root growth was found. As a result of seedling stage; 1 - The origins having :more than 4.12 cm. growth difference, grow differently with a probability of 95 % and the ones having 5.55 cm. difference grow with a probability of 9S '%. 2 - The origins having the difference 0.62 have 95 % and the ones with 0.83 have 99 % probability of different living percentage. ll - PLANTATION STAGE At the beginning of vegetation season of 1973, in Trabzon and Sürmene Regions, on eastern and western exposition at the altitude of m. and m., 3 experimental plots on each, totally 12 were taken and in each 36 of every origin were planted due to randomised block experiments methods. The observation and measurements will continue till the end of vegetation season of 1975 and you will be reported of the conclusion then. 20

18 YARARLANILAN KAYNAKLAR U.S. Department of Agriculture Agriculture Handbook N o H5 Eren T Leo A.!saac Leo A.!saac Silvics of Fo'reSt Trees of the United States Fidanlık Tekniği Reproductive Habits of Douglas-fir Better Douglas Fır Forest from better seed Saatçıoğlu F. 19H6 Orman Ağacı Tohumları Osman Sun J.N.R. Jeffers Matematik istatistik Kurs Notları Experimental design and aııalysis in Forest Research 21

19

20 ~ap Gövde Kök Çap m eter height root diameter fıl Yıllar Yıl Yıl e ar (Years) Year Year ) ) ) ~-- } ~--- -~ ~-~ ~ ~ Çap Gövde Kök Çap ı.meter height root diamete~" Yıl Yıllar Yıl Yıl 'lear (Years) Year Year ~ ~ ~ ~

21 CETVEL: 3 la Yıllara Göre ~ök, Gövde Boyları ve Çaplar iameter growth at Pseudotsuga seedlings by the yearı in LER (ORIGINS) :ök Çap Gövde Köl{ )Ot diameter root c rıı Yıl Yıllar Yıl ~ar Year (Years) Year ~ ~ ~ ~~ in LER ( ORIGINS ) 13 ök Çap Gövde Kök )Ot diameter height root ~ ~-~ ~-~ ~ıl Yıl Yıllar Yıl ~ar Year (Years) Year ' ~ ~ L {

22 ~-~~--" ~ ~ Gövde Kök Çap height root di am e- Gövde Cm. Cm. ter height ~ ~ ~~-- Y:Ular Yıl Yıl Yıllar (Years) Year Year (Years) '71 19' ! J3 20 4i ~ ' ll Gövde Köli Çap Gövde. height root di am e- height Cm. Cm. ter Yıllar Yıl Yıl Yıllar. (Years) Year Year (Years) ' '71 19' :: t Ş 19 4t --~

23 1970- u The number of the ~ tasyon simleri ~eta tion ;ons) ı 2 3 } v.s l V.B. 10' L V.S :? V.B. ~ v.s () v.s V.B. 1 v.s ~ V.B. 2 v.s [) v.s. 1 V.B. 1 v.s ' V.B. 2 v.s. 3& v.s

24 {) Toplaın ,

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey.

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey. Orman Bakanlığı Yayın No : 141 ISSN : 1302-857X Müdürlük Yayın No : 19 ANTALYA DÜZLERÇAMI NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI

KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI Ox. 268.4/182.22 KORUMA YOLUYLA OTLAK ISLAHI ENCLOSURE STUDİES ON RANGES Yazan Osman ALPAY Orınancılık Araştırma Enstitüsü Toprak ve Otlak Islahı Şubesi Müdürü ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü YAYINLARI

Detaylı

Liquidambar orintealis Mill.

Liquidambar orintealis Mill. 178 SIGLA AGACI (Liquidaınbar orientalis Mill.) KABUK SIYRINTILARINDAN YAG ELDE ETME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE STYRAX OBTAINING METHODS FROM THE BARK SHAVINGS OF THE Liquidambar orintealis

Detaylı

MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERĠ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAġTIRMA SONUÇLARI

MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERĠ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAġTIRMA SONUÇLARI Orman Bakanlığı Yayın No: 086 Müdürlük Yayın No: 223 ISSN 1300-395X MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERĠ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAġTIRMA SONUÇLARI (ODC: 165.62:232.13:812.7 Populus) Research Results of

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 99-106 (2013) ISSN: 2147-6403http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Hamdi ZENGİNBAL

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ BİTKİSEL ISLAHINA BİR ÖRNEK: ADANA-SOFULU ÇÖP DEPOLAMA ALANI*

KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ BİTKİSEL ISLAHINA BİR ÖRNEK: ADANA-SOFULU ÇÖP DEPOLAMA ALANI* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(1), 71-82 KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ BİTKİSEL ISLAHINA BİR ÖRNEK: ADANA-SOFULU ÇÖP DEPOLAMA ALANI* Reyhan ERDOĞAN a Güngör UZUN Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160

Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160 160 KONTRPLAK ÜRETİMİNDE GÖKNAR (Abies bommülleriana Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PL YWOOD MADE FROM FIR WOOD Dr. Mustafa

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ 2011 YILI PROJELERİ (2013 ANTAKYA-HATAY) EDİTÖRLER Doç.Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Dilşad BULANIK Dizgi Faruk GÖKŞEN Esen GÜZEL Mehmet CENGİZ Baskı Color Ofset Matbaacılık Yayıncılık ltd.şti. İskenderun-HATAY

Detaylı