THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION NETİCELERİ(****)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION NETİCELERİ(****)"

Transkript

1 THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION BEŞ VILLIK RAHİM İÇİ SPİRAL TATBİKATININ NETİCELERİ(****) te Dr. Burhanettin OsflilNELC*l Dr. Aydın MALDAA c ") Dr. Ertuğrul BAYIRLI ( 0 ") Sayın Başkan, Sayın Meslekdaşlarım, :ral adı Jnu ırak akkı üs~ Günümüzde Rahim İçi Araçlarının (R.İ.A.) uygulaması hızla artmakta.. dır. Hastanemiz 1966 yılında pilot bölge olarak seçilmiştir ve o zamandan beri (R.İ.A.) tatbik etmekteyiz yılında Zeynep.. Kamil Hastanesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Planlaması Polikliniği açılmıştır. Bu poji.. kliniğimizde, 'den, tarihine kadar olan sürede takılmış olan R.İ.A.'cın neticelerini bildirmek istiyoruz. Aile Planlaması Polikliniğimizde, R.İ.A. olarak sadece Lippes Loop tat~ bik edilmekte ve bunun B, C, D, harfleri ile isimlendirilen büyüklükleri kullanılmaktadır. Doğum yapmış veya yapmamış, doğurganlık çağında aile planlaması kontrolu yaptırmak istiyen kadınlara uyguluyoruz. Normal jine.. kolojik bulgu tesbit ettiklerimizi, adet kanamasının el günlerinde spi.. ral takılmak üzere randevu veriyoruz. Lippes Loop'lar ve insektör devamlı olarak %20'lik antiseptik solusyon içersinde.. hazırlanıyor. Spiraller jine.. koloji mütehassısı tarafından veya onun kontrolu altında öğrenim gören jinekoloji asistanı, pratisyen hekim, ebe tarafından takılıyor. Jinekolojik masada yatmakta olan kadına spekulum konduktan sonra, tek dişli ile coj.. lum tutuluyor ve öne doğru çekilerek insektörün içinden uygun büyüklük~ ('") Zeynep Kamrf Hastanesi Başhekimi... ("*) Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği Nisaiye Mütehe-;ssısı. c 0 ) Zeynep Kamll Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Mütehassısı. (... 0 ) Balkan Tıp Günleri, Ağustos 1979 Ankara'da tebliğ edilmiştir. 5

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ V/1.1.AR ~. J,. /81J J.n aı.12.a1ı ı!.. J5-l & v11 TDPlA# YllNllllll J 3B Z , lt6!j ZB3 16 il B '1 H 213' zoı L, i. l. /911 Jerı &, e.. 4i llt , 801 1,.1,.1913 Jrrı ~. 1,./918 & ! /0861 Aeoim : 1 - Yaş gruplarına ve yıllara göre spiralin dağılışı. 1/000 aooo aooo O 1&-ıo Jı " ,ı 41 ve vunıtı Resim : 2- Yaş grupları ve spiral sayısı grafiğl 6

3 ÜSTÜNEL - MALDAR - BAYIRL~ teki Uppes Loop uterus boşluğuna bırakılıyor. Spekulum ve tek dişli alındıktan sonra, tekrar bimanuel vagina! tuşe ile spiralin rahim içine iyi yer~!eşip yerleşmediği kontrol edildiği gibi ayni zamanda spiralin iplikleri va~ gina fornikslerine yerleştiriliyor. Spiral takılan kadına hiçbir ilaç yazmıyoruz. Şikayeti olmazsa 3 ay içersinde kontrola gelmesini istiyoruz. Herhangi bir şikayetinde ise hemen müracaatını bildiriyoruz. 3 ayiık kontrola gel~ diklerinde normal bulduklarımızı yılda bir deha korıtrola gelmelerini tav~ siye ediyoruz. Beşinci yılın sonunda şikayetleri olmıyanlardan dahi Lippes Loop'u çıkartıyoruz. istiyene 2 ~ 3 ay ağızdan antikonsepsiyonel ilaç veya kondom vererek dinlendirdikten sonra tekrar yeni bir spiral takıyoruz 'den 'e kadar 5 senelik sürede takılan lippes Loop'u kadınların yaş guruplarına göre incelediğimizde : (Resim : 1 ve 2), en fazla olarak 3314 sayısı ile yaş gurupları arasında takıldığını ve bunları en yakın takibeden 3307 sayısı ile yaş gurubunu görmekteyiz. İki grubun toplamı 6621 'dir, böylece yaş gurubu arasındaki kadınlara en çok sayıda ve bütün takılanların %61 kadar spiral takılmış olduğunu görüyoruz. Sırasıyla 31-35, 36-40, ve 41~45 yaş guruplarına spiral takıldığını görüyoruz. Buradan aile planlamasını en çok yaş guruplarındaki kadınların tatbik ettiklerini söyliyeblliriz. Doğum sayılarına göre incelediğimizde : (Resim : 3 ve 4), 2888 en yüksek sayısı ile 2 doğum yapmışları, 2333 sayısı ile 3 doğum yapmış olanları sırasiyle 1, 4, 5, 6, 7, v.s. doğum yapmış olanların takibetmekte olduğunu görüyoruz. Buradan, en çok 2 ve 3 doğum yapmış olanların spiral takdırdıklarını görmekle beraber, bu kadınların daha fazla sayıda çocuk istemediklerini mi yoksa doğurmaya ara rnı verdiklerini kesin olarak söyliyemeylz. Yaşıyan çocuk sayılarına göre incelediğimizde : (Resim : 5 ve 6), en çok müracaatın 3474 sayısı ile 2 canlı çocuğu olanlar tarafından ve sıra~ siyle 3, 1, 4, 5, 6, 7, v.s. canlı çocuğu olanlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Buradan, günümüzde 2 veya 3 çocuktan fazla çocuk istenmediği düşüncesi ortaya çıkacağı gibi, 2-3 çocuklu ailelerin doğurmaya ara verdiği, bu ailelerin aile planlaması tatbik ettiği, çok çocuk istiyen ailelerin aile planlamasını tatbik etmek lstşmedikleri veya aile planlamasını bilme~ dikleri veya onlar çok sayıda çocuk sahibi olduktan sonra aile planlaması tatbikatının başlamış olduğu düşünülebilir. Doğum sayısı ve yaşıyan çocuk sayısı incelemesindeki ortak bir nokta, 2-3 doğum yapmış 2-3 canlı çocuğu olan kadınlarm en çok müracaat etmiş olmalarıdır. Ölen çocuk sayılarına göre incelediğimizde : (Resim : 7 ve 8), en çok 7

4 ZEYNEP KAMİL TIP BtlLTENİ VILl.AR.,,,, I , /{ G6NlL ;f..~.., e.9 10 v; i;t;pl/iım \;) ~ YUll'lllll f:.t,.19'13 rf,,, Z95 1!5 J()IJ 31.ız.ııı1'i e. ss 3ı JJBZ 1111, JO '55.; S6 l,!i as eo ıo ons 16 ~!>t ----~ ~ nr 4DtJ.vs ıı.u z~ IS16 l!i 399 "'2 460.{!,gg,,.,, ıj ıı u ~13~ 1!11 '== = ~ li r;;, 10'1 ıı.jt,.zo ao.9 IJl91f el~" 'ı 1,J'318 e..! , " $131, " a :,ıf. I. 111J.},., '13 31()() ıus.bjjs 15/J& /() ~.'1.4.llJ1S e. Resim: 3- Doğum sayılarına ve yıllara göre spiralin dağılışı aooo ıooo l -- o 3 -_ -t ', " Resim: 4- Doğum sayısı ve takılan spiral sayıtı grafiği. 8

5 ÜSTÜNEL - MALDAR - BAYlRLI Yltl.AR YON I a a ~ 5 d 7 8 B 10 JI."" 'fl/llm; TOPl.AWt i,. ı,.mj.n. ıt.11.mıe :J 5 I 138 J!, (, tô ~.ı t, !JDI uı Jj7 ' /()2~ / ~ 6 J g/ JOZ3 499 U/1 163 BB t; z 134 ı. UOB J.., 4 4 ıg1g e ıcı 56 3t ıs il g 4 ft.1,.191bıffl 5198 ısoı '.ı l 801 1,. 7.ır;e e.. 138~!ll'J 'IS ıs /0861". Rasim : 5 - Yaşıyan çocuk ve yıllara göre spiralin dağılışı. IOôo 1000 L..-~_._...,.,..._~.,...,~-,---=:;.::=::;:::::::~~~ ~ o i 2! it 'o il Resim : 6 - Yaşıyan çocuk sayısı ve takılan spiral sayısı grafiği. 9

6 dıı# Yll.l.Alf H~~i ' & 3 4 s ',. a.1 10 vç T'Olfll.Alf t!rlll.i Mim,,1,./111 tim,,.,,, ıoıs '"., il 10 ' a 3 ' ıaıa '"" 360 ısa ' ' ı I SIOI/ 1115 IHS :ISS "' 41 J!J il ' ısos IS16 "'" '" "' 43 - IS il I.....,,,, 31J~.IJ1J e.,,.,.,,, 15'8 31! ısa 4 il 1 I.e uıuı dtrı $95 IJ l,.jj.f.lls ' e.. - > 4 l,./j?j d,,, ,5 Sil '18,., 8 JS ' ,.1918 e.... Resim : 7 - Ölen çocuk sayısı ve yıllara göre spiralin dağılışı. il ıooo. Sooo 4000 ıooo ı a Resim : 8 - Ölen çocuk sayısı ve takılan spiral sayısı grafiği..10

7 ' J Jll 151 ıs as '111.1.AR.,,,,,/ a 3 4 il,,.,,,,,,j.f r11..a. - ' n.n 10..,.,. TDl'l.AM " 6 f ' NJI~ 191/t Ilı 1,1,/,.,, 466 Z zz il B l 591 t G3 31 3Q 12. '!"' IS16 ' - -o-, /()t, ' ZS06 " l..ftS.& l6 il ,,,,,"' l!h l'tsi S. 15 Z ' /.l. IJ18 J111 lf/t.1918 e. ô ?56 ua 9$ 50 z.ı /{) 5 4.ı I 8CI 'il 4.1,.11 "'" UJ.ıt 'M 71$,,, IZB.,, ıtl to '1 ~ e. Resim : 9 - OOşük sayısı ve yıllara göre spiralin dağılışı. 'ooo 4000 YOK l ı 3 «t 5 G 'I 8 s ıo ıı Resim: 10- Düşük sayısı ve takılan spiral sayısı grafiği. 11

8 ZEYNEP KAMİL TIP BtlLTBNf 8069 sayısı ile hiç çocuğu ölmemiş ve bütün çocukları canlı kadınların spi~ ral için müracaat ettiğini görüyoruz. Sırasiyle 1, 2, 3, 4, 5, v.s. sayıda ço~ cuğu ölenler ve buradan bütün çocukları canlı olanların artık çocuk doğur~ mak istemediklerini veya aile planlamasına tjaha çok müracaat' ettiklerini, çok çocukları ölenlerin ise çocukları ojniadığı için çok az müracaat ettik~!erini düşünebiliriz. Düşük sayılarına göre incelediğimizde : (Resim : 9 ve 1 Ol. en çok 5198 sayısı ile hiç düşük yapmamış olan kadını, 1, 2, 3, 4, 5 v.s. takibettiğini görüyoruz. Böylece, spiral için, düşük yapmamış, çocukları cenh olan ka~ dınların çoğunlukla müracaat ettiğini söyliyebiliriz. R.İ.A. takdırmak için aile planlaması polikliniğine müracaat eden ka~ dınlarrn en çok sayıda kimler olduğu sorusunu şöylece yanıtlıyabiliriz yaşları arasında, 2 doğum yapmış, 2 canlı çocuğu olan, hiç çocuğu ölmemiş ve hiç düşük yapmamış kadınların çoğunlukta olduğunu söyliyebiliriz. Bunların hepsi aile planlaması prensiplerine uygundur. R.İ.A. Komplikasyonları : 1 - R.İ.A.'nın kendiliğinden düşmesi. 2 - Fazla vagina! kanama sebebi ile R.İ.A.'nın çıkarılması. 3 - Ağrı sebebi He R.İ.A.'nın çıkarılması Uterus perforasyonu ile R.İ.A.'nın batna kaçması Gebelik husule gelmesi. a) Tahliye. b) Doğum. olmak üzere 5 bölümde inceledik. (Resim : 11 ). Beş yıllık sürede takılan Uppes Loop'un 1059 olgusunda %9,745 oranında komplikasyon tesbit edildi. En büyük komplikasyon olarak vagina! kanama görüldü. 578 spiral, takılanların %5,318'i vagina! kanama se~ bebi ile çıkarıldı. Fazla kanama, takılmanın ilk günlerinde olduğu gibi takıldıktan aylarca hatta senelerce sonra da husule gelebildi. Kanama sey bebiyle spi.rahni çıkardığımız kadınların bir bölümünde kanama nedenini P.C. yaparak araştırdık. Kanama sebebi ile spirali çıkarılan 127 olgu ile. spiral takılmamış fakat vagina! kanamaları olan 150 olguya yaptğımız P.C. neticelerini karşılaştırdığımızda şunları söyliyebiliriz : P.C. neticelerinin 12

9 ,ı YILLAR TA/{ [)UŞ KAN.. AGRI GEB PER. TAH OOG Kom KOMPLJK.. TOP. o/o. l., 4. 1, drn /388 21, '68 il ı ııı ~ - tj '31 /2./J11. B! i.. LB7'1 2101, 40 /Ol 13 zı.. ıo ı F!6 ()/()8. '3'.,. -- J!J ı ı 450 o/'lasıs i IE tfpg, ' ıo 'ıı/ IB ıo....,. '!)1'1 Z/ / !1 o/ô /lt - /. /./91/dM go oµ 4.1, e. k... g.05 4./t./913 "'" & 125 1(.1,.IJIB.e.!.... /öse k'oa/p.l.i'kas'idı D/o lo/'. ti/o / "I" ~o "' 'I "il oµ YiiZDl.Sİ a.ltlo ().113 /.,31, 0092 / ı 9.~ -r ""s Resim: 11 -Yıllara göre ve toplam O'larak spiral komplikasyonları, n Resim : 12--Ttibografide füitında olan Lippes Loop görülmektedir. 13

10 ZEYNEP kamil TIP BtlLTENl yüzdelerine göre; sekresyon fazının sonunda endometrlum teşhisi konan lar, spiral çıkarılanlarda 01040,15 spiral takıfmıyanlara nazaran 1o2a,s be~ lirli derecede farklıdır. Bunu R.i.A'nm menses kanamasını artırdığı şeklin de yorumlıyabiliriz, birçok yabancı müellifler de ayni görüştedir. Kistik glandüler hiperplazi teşhisi konanlar, spiral çıkarılanlarda % 16,53, spiral takılmamış olanlarda %35,76'dır. Adenematöz hiperplazide spiral takılan~ larda düşük 0ıo1,57, spiral takılmıyanlarda ise yüksek %4,63 oranında oldu~ ğunu görmekteyiz. Buradan, spiralin kistik glandüler hiperplazi tedavisin" de faydalı olabileceği görüşünden hareket ederek, spiral takılmamış olan fakat kistik glandüler hiperplazi teşhisi konmuş olan olgulara tedavi olarak spiral takmağa başladık, araştırmamız henüz neticelenmemiş dµrum dadır. Diğer bulguların yüzdeleri arasında belirli oranda bir farklılık yoktur. Kanama sebebi ile spiral çıkarılan hiçbir olguda Ca. bulgusuna rastlamadık. Literatürde de rastlamadık. iktnci komplikasyon olarak %2ı4~0 oranında toplam 263 olguda. spiralin kendiliğinden düşmüş olduğunu gördük. Bunu uterusa uygun büyüklükte spiral takılmamış olmasına ve uterusun kontraksiyonfarma bağladık. Bu kadınlara. daha büyük boyda spiral te.lkdığımız zaman l<endiliğ.inden ;.;piralin düşmediğini gördük. Hatta bir olguya iki tane spiral takdık ve iki yıl sonra hastanın arzusu ile çıkardık ve hiçbir komplikasyon yapmamış oldu 6 ğunu gördük., 09üncü kompukuyon olarak: oranında toplam 132 kadında gebelik husulıt geldiğini kunik ve tabaratuar olarak tesbit ettik. Bunlardan 0to1.1SO oram, olan 125 gebeliği kadınların çocuk doğurmak istememesi sebebiyle tahlfye ettik, 0 /o0,064 oram olan 7.kadm arzuları ile çocuklarlnı herhangi bir anomali tesblt edilmeksizin sağlam ve sıhhatli olarak doğur, dul ar. Dördüncü komplikasyon olarak 0ıo0,79 oranında 86 kadında kuvvetli bel ve kasık ağrıları teshit ettik ve bunlarda pelvik infaksiyon teşhis ede~ madik. Arzuları ile spirallerini çıkardık. Ağrıların uterus içersinde yabancı bir cisim olan spirali atmak için husule gelen uterus kontraksiyonlarından olduğunu zannediyoruz. Beşinci komlikasyon olarak %0,092 oranmda 1 kadında uterus perforasyonu gördük. (Resim: 12). Laparatomi ile spirali aldık, laparatomi esnasında spiralin nasıl perforasyon yapmış olduğuna dair bir bilgi edinemedik. Ashnda bu 5 yılhk süre zarfında haataııemizde uterus perferasyorıu ;,. veya tubajar yolu ile batın boşluğuna geçmiş 5 adet spiral laparatomi ile çıkanlmıştır. Bunlardan 4 tanesi memleketimizin çeşitli yörelerinde takıl~

11 Resim: 13 ~Diğer bir batın içinde spiral vak'asının tubografisi. mtş olduğu için istatistiğimize dahil etmedik. Şayet diğer 4 perferasyonu da istatistlğimize katarsak, böylece perforasyon yüzdemiz %0,46 olmuş olur. Birçok araştırıcı perforasyonun spiral takılması esnasında husule gel~ diğinl söyler. Bizim perforasyon tesbit ettiğimiz kadınlardaki en erken takılmış olanı teşhisten 6 ay önce hastaya takılmıştı. Takılma esnasında veya sonradan husule geldiğine dair bir iddiada bulunamayız. Şayet perforasyon takılma esnasında husule geliyorsa takan kimsenin yetersizliği veya uterusun pozisyon anomalisi buna sebep olabilir kanısındayız. Sonradan perforasyon husule gelmesinin sebeplerinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Tubalar yolu ile olabileceği gibi uterusun duvarını delerek de batın boşluğuna geçebileceğini zannediyoruz. Perforasyonun oluş şekli hakkında enteresan olan bir olgumuzu anlatmadan geçemiyeceğiz. (Resim : 13). K.S. 18 yaşında Kırklareli doğumlu bir doğum yapmış tarihinde Aile Planlaması Polikliniğine' 8 ay önce taktırmış olduğu Spirali çıkartmak için müracaat etti. Jinekolojik muayenede spiral ipliği vaginada görülüyor ve normal genital bulgu tesbit edildi. Spiralin ipliğinden tutulup çekildi fakat çıkarılamadı. Hasta Septik Servisine alındı yine spiral çtkarılamıyın~ ca Hystero Salpingografi çekildi, spiralin batında olduğu tesbit edildi. 15

12 ZEYNEP K KAMİL Tlll Btll.TENİ Lıı:ıı>e ıoop = Coppeı ~ ( Copptır f H.2 lntrauterine dniceıı Resim: 14- Değişik tipteki R.i.A.'dan örnekler tarihinde laparatomi yapıldı, uterus ve annexler normal batm boşluğunda kan yok, seviksin arkasından uterusu perfore ederek dışarı çıkmış olan spiral uterusun arkasında bir bölümü uterus içinde spiral ip~ liğl vaginada olarak tasbit edildi, spiral batından alınarak çıkarıldı. Daha çok takılma 'esnasında olduğunu gördüğümüz spiralin'in, uterus duvarını delerek batına geçmiş olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir vak'amızda ise laparatomi esnasında spiral'in, tubanın ucundan batına geçmekte olduğu~ nu gördük komlikasyon olgumuzu, doğum yapmamış ve yapmış olarak 2 grupta incelediğimizde : doğurmamış sayısı olan 72 kadının doğurmuşlara oranla sayısına nazaran çok az olduğu için kesin bulgular söyliyemeyiz. 1-2 doğum yapanlar toplamı 4988 ile, 3 ve fazla doğum yapanlar toplamı 5800, karşılaştırdığımızda : Birinciler sayı itibariyle (4989), ikincilere nazaran (5800) az olmalarına karşın toplam komplikasyon olarak

13 ÜSTÜNEL - MALDAR - BAYIRLI daha fazla 538'dir. Birincilerde kendiliğinden düşen spiral sayısı (179), ikincilere göre çok yüksek (79) dir, hatta 2,5 kat kadar fazladır. Vagina! kanama ise zıddıdır ve ikincilerde (329) yüksek birincilerde (246) daha azdır. Ağrı her iki gurupta eşit, gebelik ihtimalinin birinci gurupta biraz fazla ve bu gurubun 5 gebesinln doğurmayı kabul ettiğini, ikinci gurubun ise daha fazla sayıda çocukları olduğu için doğurmayı hiç kabul etmediğini görüyoruz. Böylece 1-2 doğum yapanlarda 3 ve fazla doğum yapanlara nazaran '2 katı kadar fazla spiralin kendiliğinden düşmüş olduğunu, zıddına fkinci gurupta birinci guruba nazaran daha fazla vaginal kanama olduğunu, gebelik ihtimalinin birinci gurupta biraz fazla ve diğer komplikasyonların aşağı yukarı eşu olduğunu görürüz yaşın altı ve üsto olarak iki guruba ayırarak incelediğimizde : 30 yaşın altındaki olgu toplamı 7027, üstündeki olgu toplamı ise 3840 aşağı yukarı yarı yarıyadır. Birinci guruptaki spirafin kendiliğinden düşmesi 225, ikinci guruptaki 38 olgunun 6 katıdır. Kanama ve ağrı 2 kat, fakat top,fam s ayı da 2 kat olduğu için eşit sayılır. Birinci gurupta gebelik ihtimali bir.az fazla ve çocuğunu doğurmak. istiyenler de fazladır. Böylece 30 yaşın al tındaki kadmlarda 30 yaşın üstündekilere nazaran spiralin kendiliğinden dµşmesinin 3 kat fazla olduğu11µ, vagina! kanama ve ağırmm aşit, birincj gurupta biraz fazla gebelik ihtimali olduğunu görüyoruz. istatistiğin yaş ve doğum sayılarını birleştirerek yaptığımız bölümün~ den belirli sonuçlar elde edemedik. dik. Lippes Loop takdığımız vakalarda hiç pelvik infoksiyon tesbit edeme~ R.i.A. takılmış olan kadınlarda görülen ektopik gebeliğin, takılmamış olanlara nazaran daha fazla husule geldiğinin bildirilmesine rağmen biz bu 5 senelik tatbikatımızda ektopik gebelik tesbit etmedik. Tartışma: '.. Günümüzde çeşitli R.İ.A.'lar kullanılmaktadır (Resim : 14). Bunla~r: 1 - Saf sentetik olanlar :,- al Lippes Loop. b) Saf T Coil. T ' ' ~ ' ~ ' ~ ' ( c) Dalcon Shield.. ' '

14 Resim: 15---: Memleketimizde kullanılan Uppes Loop ile yabancı memleketlerde kullanılan Uppas loop arasındaki uçtaki topuz farkı. 2 - Bioaktif olanlar (Bakır ilave edi a] Copper Copper Hormon yükl.ü af anlar. a) Progestasert. [Progesteron ilave edilmiş). i 1 Hastanem Aile Planlaması Polikliniğinde bunlardan sadece Uppes loop kullanılmaktadır. Fakat memleketimizdeki Lippes loop ile asıl orih jinal arasında şekil bakımından fark vardır (Resim: 15). Görüldüğü gl orijinal Ltppes Loop'un ucunda yuvarlak r kürecik olmasına rağmen, mem~ leketimlzin aile polikl iklerinde kullanılan Lippes loop'unda ucunda böyle bir kürecik yoktur. Bizim kullandığımız Llppes Loop'ı..m ucunda böyle bir küreciğin olmaması takılma esnasında veya sonradan uterus perforasyonlarma belki yol açmaktadır, R.l.A. menstriel si herhangi r gününde takıfabilirse ekseri araştırıcı regl kanaması esnasında veya hemen kanamanm bitiminde

15 kılmasının en uygun olduğunu s~ylerler. Böylece hem serviks daha kolay açılmış hem de gebe kadına takılmamış o (21), J, Newton gebelik tah~ liyesinden sonra hemen takılan Copper T ve Dalcon Sshield'in perforas~ yon yüzdesini düşüreceğini ve hiçbir komplikasyonu olmadığım iddia etmektedir (12). Biz hem bu tip R.İ.A.'larmı kullanmamaktayız hem de adet kanaması devam ederken 3-5. ci günleri spirali takmaktayız. R.i.A'lar normal jlnekolojik bulgu tesblt edilen kadınlara takılmakla beraber# epilepsi geçiren, anemisi olan veya antikoagulan tedavi altında olan hastalara takılmamalıdır. iki kadında A.i takılmasından hemen sonra epileptiform konvulsionlar görülmüş fakat sebebi kesin olarak belirlene memiştir (16, 23). Biz olgularımızda böyle bir durumla karşılaşmadık. Spiral vaginal kanamayı artırdığı için anemik veya antikoagulan tedavi altmg daki kadınlara takılmaması taraftarıyız (1, 4, 6, 21 ). Nüfus Planlaması Genel Merkezinin komplikasyonlarm takibi için da~ ğıttığı basılı protokol defterinde spiral komplikasyonlan olarak kendiliğin~ den düşme, vagina! kanama, ağrı, gebelik ve perforasyon bölomleri vardır. Biz de komplikasyonları bunlara göre araştırdık. Kanama komplikasyon yüzdemiz, %5,318'dlr. J. Bonnar bunun %10-20 arasında olduğunu bildirmektedir (1) ve bunun R.LA. cmm fibrinolitik ak tivltesl sebebiyle husule geldlğinl iddia etmektedir. R Harrison ve S. Campbell yaptıkları araştırmada Ethamsylate'nin primer menoraji ve R.İ.A. kanamasında, kanamayı azaltıcı etkisinin olduğunu ileri sürdüler (6). J. Guillebaud ve ark. i.u.a. kullanan kadmlarda görülen fazla vagina! kana~ manm, takılmış olan İ.U.A. cinsi ile ilgili. olduğunu bildirdiler. En fazla Uppes Loop daha sonra Dalcon Shield ve en az Copper 7'nin vagina! ka~ namayı artırdığını gösterdiler (4). Bizim sadece lippes Loop kullanmamıza rağmen fazla kanama sebebiyle çıkardığımız spiral yüzdesi diğerlerinden daha düşüktür. D.R. Mishell ve arkadaşları doğurmamış kadınlarda Copper T'nin en az kanama yaparak doğurmamışlarda en uygun R.İ.A. olduğunu bildirdiler (11 ). Ve kanama sebebiyle çıkarılma yüzdesinin /o 10,7 buldular. Biz bu durumda, lippes Loop kullanmamıza rağmen en az kanama sebebiy$ le çıkarılma yüzdesi tesbit ettik. Belki, memleketimizde fazla olan vaglnal kanamadan kadınların çok şikayeti olmadığı için spiral çıkarmada az mü~ racaat olduğunu düşünebiliriz. D.R. Ostergard ve ark. Dalcon Shield'in kendiliğinden düşmesinin % 166, olduğunu bildirdiler (13). D. A. Mishell ve ark. Copper T'ninkini %5.4 ola~ rak yazdılar (11). Portnuff ve ark. llppes loop'da düşme yüzdesini % 17,9 olarak buldular (14). Bizim yüzdemiz ise %2.42 ile diğerlerine nazaran çok 19

16 ZEYNEP KAMİL TIP BtiLTENİ düşüktür, bunun bizim daha büyük hacımda spiraller takmamıza bağlı olduğunu zannediyoruz,, Bel ve kasık ağrıtarı kanama ile birlikte veya yalnız başına olabilir. Kanama ile beraber olanını, kanama bölümünün içine aldık. Ağrı sebebi ile spiral çıkardıklarımızda vagina! kanama yoktu sadece alt karın bölgesinde ağrı vardı. Bu ağrı. spiralin uterus cavumuna uygun olmaması, kavuma iyi yerfeştirilmiş olmaması. ekstrauterin gebelik, perforasyon veya pelvik in~ fekslyonlar sebebiyle husule gelebilir (21 ). Yukarıda da belirttiğimiz gibi, biz pelvik infeksiyon görmedik ve sadece ağrı sebebi ile 85 kadından %0,79 oranında spiral çıkartık. Yabancı literatürde ise ağrı, vagina! kanama ile veya pelvik infeksiyon ile birlikte ele alınmaktadır (21, 25, 26, 15). Bazı~ larında ise vaglnal kanama ile beraber veya yalnız başına değerlendirilmektedir (25,21 ). Sağıroğlu, N, yaptığı araştırmalarda spiralin pelvik infeksiyonu artırdığı değil azalttığı görüşündedir (18, 19). Pelvik ağrının müna~ kaşalı olduğunu kabul ediyoruz.,gebelik otörler tarafından değişik yü2delerde verilmektedir. Gebelik üzerine yaş, R.İ.A.'nın cinsi ve takılı kalm,a süresinin uzunluğuna göre etkilerinin olduğu kanaatindeyiz. Steven ve ark. değişik R.L~.'la yaptıkları araştırmada Lippes Loop ile en az gebelik ihtim.ali olduğunu bildirdiler [24). R. Snowden ve ark. sadece Lippes Loop ile yaptıkları araştırmada gebelik, ihtimalini %2,0 - %4,9 arasında değiştiğini yazdılar (21 ). Bizim gebelik ora.. nımız ise bundan daha düşük % 1,214'dür. Bunların /o1, 150's,i tıbbi tahliyeye ~abi tutulmuş %0.064'dü çocuklara anomalisiz olarak doğurqıuştu [ tarihinde yürürlüğe giren Nüfus Planlaması hakkında 557 sayılı kanunun 3. maddesine' göre, «Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona ~rdirilmesi» hükmüne uyularak spiral ve gebelik halinde tıbbi tahliye endikasyonu verilmiştir. Lancet (9), bir araştırmada R.l.A. Me birlikte olan ekstra uterin gebe~ liğin %4,3 olduğunu bildirmiştir. Saafan ve ark. R.İ.A. takılmış kadınlarda ekstra uterin gebeliğin nçrmal kadınlardan.. daha yüksek oranda olduğunu ve bunun pelvik iltihap neticesinde husule geldiğini iddia etmişlerdir (16J. Snowden ve ark. yaptıkları araştırmada R.İ.A. ve gebeliğin %0,55'nin ekstra uterin gebelik olduğunu bildirdiler (21). C. Kasby ve ark. R.İ.A.'cm ekstra uterin gebelik olası~ığmı pelvik infeksiyon sebebiyle artırdığım 2 peritoneal gebelik takdimiyle yazdı (8). Biz bu beş yıllık tatbikatımız esnasın da hiç ekstra uterin gebeliğe rastlamadık. Bununla beraber Hastanemizin bu ça'iışma dönemi h 1 aricinde,. spiral' ve ekstra uterun gebelik vak'ları' gör~ dük.. H.erhalde spir.al takılmış gebe kadınlar heme,n müracaat ettik.leri için, spiral ve spontan abortusa rastlamadık. AYnr zamanda septik abortusa da rastlamadık; ' ' ' ' B d s h n k d e o u rı k L 1:: n s (~ ti nı ir dı n rı aı gı o si f e gı tt d: it m Pi 20

17 Ü'STVNEL - MALDAR - BAYIRLI e e rj i, 9 e ı- 1- k t rı ). k la ıu J. t t a n~ in,r~ n. la J.C. Portnuff ve ark. Lippes Loop ile perforasyonun /o0,8 oldı.:ğunu Binberg Bow ve Saf-T-Coile ile hiç perforasyona rastlamadıklarını bildirdiler (14). R. Snowden ve ark. en fazla perforasyonun Lippes Loop ile husule geldiğini, '%0,2, en az Copper 7 ile %0,062 ve Copper T ile %0,067 husule geldiğini bildirdiler. Bizim Lippes Loop ile olan perforasyon yüzdemiz kendi takdıklarımızda %0,0092, polikliniğimize başka merkezlerde takılanlardan husule gelenleri de ilave ettiğimizde %0.044 olur [Belki bizim de takdıklarımızdan perforasyon husule gelenler diğer merkezlerde teşhis edilmiş olabilir.) Her iki durumda da bizim perforasyon yüzdemisin daha az olduğunu görüyoruz. Yukarda da belirttiğimiz gibi Lippes Loop'umuzun ucunda standardında olan ucundaki topuzun olmamasına rağmen, Perfo rasyon yüzdesinin, R.İ.A. şekline, uterusun pozisyonuna ve takan şahsın kaabiliyetine göre değişeceği kanaatindeyiz. F.E. Dische ve ark. R.İ.A.'larmın actinomycosis'i artırdığını yazdılar (2). L. Weström ve ark. R.İ.A. takılanlarda pelvik infeksiyonlarm kullanmıyan~ lara göre 3 defa daha fazla olduğunu eğer kadında hiç gebelik geçirilmemişse 7 kat daha fazla olduğunu bildirdiler (26). R.H. Gray, pelvik infeksiyonun husule geldiğini fakat yaş gurupları ile ilgili olduğunu iddia etti (3). R.A. Sparks ve ark. Dalcon Shiefd kullanan bir kadının U.S.A.'da sep tik abortustan ölmesine karşın İngiltere'de septik abortusların görüldüğünü fakat hiç ölüm olmadığını bildirdiler (22). R. Snowden ve ark. pelvik infeksiyonlarm R.İ.A takılı olanların olmıyanlara nazaran daha fazla görül düğünü ve bunun R.İ.A'cın şekli ile ilgili olduğunu, Copper ile 1 :104 oranında, Lippes Loop ile 1 :385 oranında olduğunu ve bütün rahim içi araçlarında ortalama değerin 1 :385 olduğunu iddia etti (21 ). B.G.A. Purrier ve ark. in Vitro çalışmalarında R.İ.A. cm ipliğinin vagina! bakterilerin uterus geçmede rol oynadığını ve pelvik infeksiyonların husule gelmesinde sebep olacağını bu yüzden kullanılacak yeni model ipliksiz R.İ.A. ile pelvik infek~ siyonun olrnıyacağı görüşünü savundular. Sağıroğlu. N, R.İ.A'nın peivik infeksiyon hus.ule getirmediğini iddia eder (18, 19). Yukarda da belirttiğimi'z gibi bizim komplikasyon protokol defterimizde de infeksiyon bölümü yoktur. Acaba bu sebepten mi kayıtlarda pelvik infeksiyona rastlanmamaktafi dır, yoksa kayıtlara bel ve kasık ağrısı sebebiyle spiral çıkarılma bölümüne mi karışmaktadır diye düşünmekle beraber spiralin pelvik infeksiyon yapw madığı kanaatindeyiz. ÖZET ile tarihlet i arasında Zeynep s Kamil Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği'nde takılan Rahim içi Araçlarının (R.İ.A) neticelerini

18 ZEYNEP KAMiL TIP BULTENt bildiriyoruz; Beş yılda, R.l.A takıldı ve bunların hepsi Llppes Loop ldt RlA<takılan kadınları, yaş guruplarına ve tjoğum,. canh. çocuk, ölen şoeuk; dtlşük sayılarına göre incelediğimizde : en çok sayıda RJ.A~'cm yaş gurubu arasındaki 6621 kadına, 2 dogum yapmış 2888 kadına, 2 canlı çocuğu olan 3474 kadına, hiç çocuğu ölmemiş 8069 kadına ve hiç düşük yapmamış 5198 kadına takılmış olduğunu gördük. Bu bulgular aile planlaması prensiplerine uygundur. 1Q867 R.i.A'cın 1059'unda { 0 109,745) komplikasyon husule geldj. Çok.. luk s.ıraşına göre. vagjnljll kanama 578 [ 0 /os,318), Lippes Loop'un düşmesi ~~.. 3 f~/o'?.~t20), gebelik 1a.~ ( 0 /o 1,2t4), )pelvlk ağrı 86 [o/o0,791 ve uterus perforasyonu 5 (%0,0462) olarak tesbit edildi. Pelvik infeks.iyon bulamadık. Ekstra. uterinde artış olmadı.. SUMM'ARV We are presenting the results of intra.. uterin devices (İ.U.D) fitted - - in. the family Planning Out.. Patients of Zeynep - Kamil Maternlty Hospital betv'leen ~ and 4.4.1~73 and in five years, U.D. were fftted, ali of which W{'re Lippes Loop. ' When we reviewed the women in whom LU.O. have been fitted according to their groups of- ages and numbers of birth, living chhdren, dead c:hudreııı and abortions: we saw most of 1.U.D. were fitted in 6621 women -wha were between ages group, 2888 women who deuvered 2 babies, 3474-women who gof 2 live children, 8069 women without any dead child and 5198 women without abortion. These ffndlng are inoômpliance with the prinoiples of Family Planning. Complioations oocured in 1059 (9,745 /o) of l.u.d. Acc~rding to vaglnal bleedings were detected to be 578 (5, 318), expulsions 263 [2,420 /o ), pregnancies 132 [1,214 /o}, Pelvic pains 86 (0,79 /o) and µ~erin perforations 5 (0,046 /o). We coljld not find any pelvic infectiôn an_d septic abortion. -rhere was no Jncrease fn the extra uterin rates. LiTERATÜR 1-BONNAR. J. KASONOE. K., HAOOON. M., HASSANEİN, MX., and ALLİGTON, M.J: British Journal of Obstetrics and Gynaı;tcology, 1976, Vol. 83, pp. 160~ OiCHE, F. E.,,BURT, J_. M... DAVIOSON, N.J.H.. arı~ ru~tambekar.. S: th~.. Jour nal of Obstetrica and Qynaecology of the Britsh Commonwealt, 19!4, Vol. 81. pp

19 ÜSTüNEL - MALDAR - BAYIKLI en :ın ıa, ıiç ile ~si er.. ık. ed tal ~re :Qrw tad ıen es, ıild rith to Vo), )05 on. ~.J : our pp. 3- ORAY, R.H.: Lancet, 1976, 2, GUILLEBAUD, J., BONNAR, J., MOREHEAD, J., and MATTHEWS. A.: Lancet, 1976, 1, HALL, R.E. : American Journal Obstetrics and Gynecology, 1973, Vol. 116 pp HARRISON, R.F., CAMPBELL, S. : Lancet, 1976, 2, HILLIE R.K., KASONOE, J. M.: lancet. 1976, 1, KASBY, C., KRINS, A.: British Journal Obstetrics and Gynaecology, 1978, Vol. 85, pp Lancet, 1975, 2, Lancet, 1977, 1, :..- MISHELL. O.R., ISRAEL. R., and FREID. N. : American Journal and Gynecology, 1973, Vol. 116, pp NEWTON, J. ELIAS, J., and JQHNSON. A.: The Journal of Obstetrics arid Gynaecology of the British commonwealt. 1974, Vol. 81, pp OSTERGARD, D. it : American Journal Obstetrics and Gynecology, 1973, Vol. 116, pp ~ PORTNUFF, J.C., BALLON, S.C., and LAN GER, A. : American Journal Obstetries and Gynecôlogy, 1972, Vol. 114, pp PlJRRIER, B.G.A., SPARKS, WATT, P.J., and ELETEIN. M.: British Journal of Obs.. tetrics and Gynaecology, 1979, Vol. 86, pp RICHARDSON. J.. 'MORRISON. J., CHANG. A. and MORRISON. J.: Lancat, 1977, 2, ~ RUSH. F.. ELSTEIN, M.: The Journal of Obstetrics and Gynaecology of the Bretsh Commonwealth, 1974, Vol. 81, pp. 483 ~ 485! 18-SAGIROGLU, N.: Türk Tıp Akademisi Mecmuası : SAÖIROGLU, N.. SAÖIROÖLU. E : Haeettepe Tıp Cerrahi. Bülteni, 1969, Cilt: 2, Sayı: :-SHULMAN, G., POLANKOW. E.E., and BAUE R.H., D.: The Journal of Obstet lcs and Gynaecology of the British Commonwealth, 1974, Vol. 81, pp SNOWDEN. R., WILLIAMS. M., and HAWKINS. D.: The IUO A Practlcal Gulde, 1977, Croom Helm Ltd, 2-10 St. John's Road, London Swll SPARKS. A.R., BUCKINGHAM. M.S., ELSTEIN. M., Lancet, 1971, 1, STEPHENSON. J.B.P.: Lancet, 1977, 2, 257. WATT. P.J., PURRIER. B.G.A.: 24.-STEVEN. J.D., FRASER. ı.s.. : The Journal of Obstatrics and Gynaecrılogy Biitish Commonwealth, 1974, Vol : 81, pp of the 25-WEINER. E., BERG. A.A., and JOHANSSON. 1. : British Journal of Obstetrlcs and Gynaecology, 1978, Vol. 85,. pp WESTRÖM. L., iengtsson. L.P., and MAROH. PER ANOERS: Lancet, 1976, 2, pp

RAHiM içi ARAÇLARLA ADET KANI KAVBI. MENSTRUAL BLOOD~LôSS wrrh fntrauterine DEVlCES ( 11 )

RAHiM içi ARAÇLARLA ADET KANI KAVBI. MENSTRUAL BLOOD~LôSS wrrh fntrauterine DEVlCES ( 11 ) MENSTRUAL BLOOD~LôSS wrrh fntrauterine DEVlCES ( 11 ) John GUIU.EBAUD. John SONNAR Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, John Radcliffe Hospital, Oxford. Jean MOREHEAD Anne MA TTHEWS Pathfinder

Detaylı

Saym Hoc.alanm, Sevgili :'vf eslekdaşlarım. Saym Başkan.

Saym Hoc.alanm, Sevgili :'vf eslekdaşlarım. Saym Başkan. RAHİ~f İÇİ ARAÇ KOMPLİKASY0'LARl.NIN SONOGRAFİK TAKİBİ Dr. Ertuğrui BA YIRL ) Dr. \l. Tahir DECtş ı Dr. Asuman KARAMAN\ ı Dr. Sühendan Tl'RK~fES ı Dr. Vahit GEDIKOGLU.. ı Dr. Kadir GÜZİN,...., Saym Başkan.

Detaylı

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı.

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı. UYGUN GEBELiKLERİN MENSTRÜEL REGÜLASYON (MR) YÖNTEMİ ile SONLANDIRILMASI Dr. Bülent KIRAÇ ( *) Dr. Serpil BİLGİN ( **) Dr. Hasan ÜNSALAN ( * *) ÖZET Adana Doğumevi Nüfus Planlama Kliniğine 984 Ocak-986

Detaylı

Hastanemizde 1983 yılından bu yana diagnostik ultrason kullanmağa

Hastanemizde 1983 yılından bu yana diagnostik ultrason kullanmağa ZEYNEP.. KAMiL HASTANESİ'NDE SON iki YILLIK ULTRASONOGRAFI NETiCELERi ULTRASONIC DIAGNOSTIC in the ZEYNEP.. KAMiL HOSPITAL in TWO YEARS Dr. Ertuğrul BAYIRLI ( *) Dr. Burıhanettin ÜSTÜNEL ( 0 ) Hem. Resmiye

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10.05.2010 1 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, aşırı doğurganlık,

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

ÖZET 1984 Ocak aymdan 1986 Ağustos ayı sonuna kadar Zeynep-Kamil Hastanesi Aile

ÖZET 1984 Ocak aymdan 1986 Ağustos ayı sonuna kadar Zeynep-Kamil Hastanesi Aile ZEYNEP KAMİL HASTANESİ AİLE PLANLAMASI POLİKLİNİGiNDE RAHİM İÇİ ARAÇ UYGUL.AMALARI' Dr. Vahit GEDIKOGLU.. ı Dr. Sühendan TÜRKMENc.. ı Dr. Mustafa OEGş.., Dr. Asuman KARAMAN.. Dr. Ertuğrul BAYIRLI.. ı ÖZET

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge önemlidir. Amnios sıvısı total protein düzeyi çeşitli araştırmalara konu

Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge önemlidir. Amnios sıvısı total protein düzeyi çeşitli araştırmalara konu MIADINDAKİ GEBELERDE AMNiOS sıvısı TOTAL PROTEİN DÜZEYİ Dr. C. ŞEN(*) Doç. D. V. OCAK (") Dr. N. HEKİM ( 0 ) Prof. Dr. S. EREZ("} ÖZl!T Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Journal of Reproductive Medicine 1999, Volume 8, Supplement 1 BAKIR VE İNDOMETAZİN İÇEREN RAHİM İÇİ ARAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Journal of Reproductive Medicine 1999, Volume 8, Supplement 1 BAKIR VE İNDOMETAZİN İÇEREN RAHİM İÇİ ARAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Journal of Reproductive Medicine 999, Volume 8, Supplement BAKIR VE İNDOMEAZİN İÇEREN RAHİM İÇİ ARAÇLARIN KARŞILAŞIRILMASI Zhuang LİUQİ Dr. Mecit GÖKÇİMEN Rahim içi araç () kullanımı sırasında en sık görülen

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde GEBELİGİN KÜRTAJ İLE SONLANDIRILMASI KOMPLİKASYONLARININ SONOGRAFİK TAKİBİ Dr. Ertuğrul BA Y!RLI

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI Habituel Abortus OLGU SUNUMU Uzm. Hemşire SELDA ALTIPARMAK Kazananlar, sadece

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Aile Planlaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Didem Daymaz ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar.

2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar. LAPAROSKOPİ UVGULANMASINDA VENİ ENDİKASVONLAAJN GETIRDIGI SOPRIZ BAŞARILAR VE VANILGILARIMIZ (*) Dr. E. OSMANBAŞOÖLU ('"') Dr. H. HOAOZOGLU C"ıı) Dr. M. HAKSES (**) Dr. O. Z. ARTUÖ ("'"'*] Dr. Coşkun BAYSAL(***"')

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU DOĞUM-TRAVAY İZLEME STAJ DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE Dr. A.i. TEKİRDAG C"') - Dr. U. KAL (*) Dr. Y. CEYLAN C"') - Dr. B. ARSAN

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hayatının Evreleri 1. Yenidoğan Dönemi: postpartum ilk 28 gün 2. Çocukluk

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana;bilim Dalı Kliniğinde 1977-1982 yıllan arasında tedavi edilen 2400

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana;bilim Dalı Kliniğinde 1977-1982 yıllan arasında tedavi edilen 2400 2400 ABORTUS OLGUSUNUN R:ESROSP 1 EKTl,f İNCELENMESİ Dr. Aytekin ALTINTAŞ(*) Dr. Haımıdi KARANFİL(*) Prof. Dr. Nihat ARIDOGAN (*) Dr. Suphi ESKİOCAK (*) Dr. Yılmaz ATAY (*) ÖZET Çukurova Üniversitesi Tıp

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Doğum Sonrası Doğum Kontrolü

Doğum Sonrası Doğum Kontrolü Lothian Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Doğum Sonrası Doğum Kontrolü Sizin için en uygun doğum kontrol yöntemini seçmenize yardımcı oluyoruz Doğum kontrol seçenekleri Yeni doğum yapmış olan ve hamileliklerine

Detaylı

t l Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi. KOLLUM YETMEZLiGiNIN CERRAHI TEDAVİSİ SERKLAJ

t l Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi. KOLLUM YETMEZLiGiNIN CERRAHI TEDAVİSİ SERKLAJ KOLLUM YETMEZLiGiNIN CERRAHI TEDAVİSİ SERKLAJ Or. Fikriye SARIOGLU (") Or. Ertuğrul BAYIRLI(.. ) Dr. Suzan ÜNAL [ ) Dr. Gülden ÖNAL (") GiRİŞ Kollum yetmezliği Hipokrat zamanından beri birçok araştırmacının

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

GEBELİK TERMİNASYONLARI MİSOPROSTOL. Doç.Dr. Halil Aslan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

GEBELİK TERMİNASYONLARI MİSOPROSTOL. Doç.Dr. Halil Aslan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği GEBELİK TERMİNASYONLARI VE MİSOPROSTOL Doç.Dr. Halil Aslan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği 1874 1927 1950 1970 70-80 2000 Alfred HEGAR (D&C) S.G. BYKOV (Vakum küretaj) WU & WU

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

AKRABA EVLİLİGİ OLAN 101 GEBEDE UL TRASONOGRAFİK BULGULARI(*) ÖZET SUMMARY. Akraba evlilikleri, arkabalık derecesine

AKRABA EVLİLİGİ OLAN 101 GEBEDE UL TRASONOGRAFİK BULGULARI(*) ÖZET SUMMARY. Akraba evlilikleri, arkabalık derecesine AKRABA EVLİLİGİ OLAN 101 GEBEDE UL TRASONOGRAFİK BULGULARI(*) Dr. Ertuğrul Bayırlı, Dr. Vahit Gedikoğlu, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Kadir Güzin, Dr. Adnan İnan, Dr. Mehmet Uludoğan ÖZET Akraba evlilikleri,

Detaylı

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü. www.istanbulhalksagligi.gov.tr

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü. www.istanbulhalksagligi.gov.tr İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü www.istanbulhalksagligi.gov.tr Anne Ölümlerini İzleme ve Değerlendirme Programı Anne Ölümlerini İzleme ve Değerlendirme Programı Anne Ölümlerini İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Kayseri ili Talas ilçesindeki 15-49 yaş kadınlarda ARAŞTIRMA kullanılan (Research aile planlaması Report) yöntemiyle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE...

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.10.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/aktuel/universite-bursu-veren-kurumlar-hangileridir-burs-sartlari-nelerdir-bu

Detaylı

Jaydess. Hasta Bilgileri. Jaydess nedir? Jaydess ne şekilde etki eder? Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz.

Jaydess. Hasta Bilgileri. Jaydess nedir? Jaydess ne şekilde etki eder? Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz. , Hasta Bilgileri Jaydess Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz. Jaydess nedir? Jaydess, yumuşak esnek plastikten yapılmış T şeklindeki bir çerçeveye takılı bir

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI*

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* Ege Tıp Dergisi (): -60, 00 İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* FAMILY PLANNING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE HISTORY OF WOMEN

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma Öneriler

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ BİRAZ TARTIŞALIM. ACİL KONTRASEPSYON NEDİR? NEDEN GEREKSİNİM DUYULUR? ACİL KONTRASEPSİYON Acil kontrasepsiyon, yeterli korunulmayan ilişkiden sonra kullanılan,

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları İstatistikleri Yıllar 2010 2011 Hastane Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Kadro Yatak

Yataklı Tedavi Kurumları İstatistikleri Yıllar 2010 2011 Hastane Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Kadro Yatak 2.2.3. SAĞLIK VE SPOR 2.2.3.1. Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarına Dair Bilgiler da sağlık hizmetleri oldukça yaygındır. Şehir merkezinde Devlet Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Özel Can Hastanesi,

Detaylı

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları. Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları. Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe GEBELİK VE DOĞUM KADININ BİLGELİĞİDİR Kursumuz 12.12.2011 Tarihinde başlamıştır.

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

(Bir vaka dolayısı. Dr. Ayfer SAGLAM (""") ÖZET GİRİŞ

(Bir vaka dolayısı. Dr. Ayfer SAGLAM () ÖZET GİRİŞ DİY AFRAGMATiK HERNİ (Bir vaka dolayısı ile) Dr. Zlyaettin AKBAY (") Dr. Ayfer SAGLAM ("""). Dr. Ömer.OKUYAN("'") ÖZET Hastanemize yatan 12 günlük bir hastada diyafragmatik herni teşhis edildi. Bu sebeble

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

ANNE ÖLÜMLERİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı ANNE ÖLÜMLERİ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı Tanımlar Gebeliğe bağlı ölüm Anne ölümü Tesadüfi ölüm Geç anne ölümü 2 Gebeliğe Bağlı Ölüm Ölüm sebebine bakılmaksızın

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

Araştırmacılar. Araştırma İNEKLERDE ÜREME VERİMİ KLİNİK ENDOMETRİTİS

Araştırmacılar. Araştırma İNEKLERDE ÜREME VERİMİ KLİNİK ENDOMETRİTİS Araştırmacılar Klinik Endometritis Tanısı Konmuş Laktasyondaki Sütçü İneklerde, İntrauterin Dekstroz Uygulamalarının İyileştirme Oranı Üzerine Etkisi (Araştırma Ön Sonuçları) Araştırma Erciyes Üniversitesi

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ASUMAN KARAMAN 2. Doğum tarihi / İli :1 Şubat 1946/İstanbul 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince bildirimi zorunlu 6 Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmış olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı