TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR"

Transkript

1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki binicilik faaliyetlerinde Federasyonun yönetimi altında fahri olarak görev yapacak Binicilik İl Temsilcilerinin yetki, sorumluluk ve görevleri ile atanma şekillerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Talimat, Binicilik İl Temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 06/03/2007 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Talimatta geçen; a. Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, b. Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonunu, c. Federasyon Başkanı : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanını, d. Yönetim Kurulu : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulunu, e. Ana Statü Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünü, f. Tesisler Yönetmeliği : tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini, g. Kulüp Yönetmeliği : tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğini, h. İl Müdürlüğü : Spor İl Müdürlüğü nü, i. İl Temsilcisi : Türkiye Binicilik Federasyonu İl Temsilcisini, j. İl Tertip Komitesi : Yerel Yarışmaları düzenleyecek İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesini, k. Yerel Yarışmalar : Her yıl başında, İl Tertip Komitesi tarafından Federasyon a bildirilen, teknik programları Federasyon onayına sunulan ve Federasyon tarafından onaylanarak İl Tertip Komitesi nin talebi halinde, yarışma teknik şartlarına tabi olarak Federasyon faaliyet takvimine giren yarışmaları, l. Talimat : Binicilik İl Temsilcisi Talimatı nı, ifade eder.

2 2. BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER Binicilik İl Temsilcisi Madde 5 İllerde yapılacak Binicilik faaliyetlerinin yürütülmesinde, tescilli olan ve olmayan tüm binicilik spor kulüpleri ile diğer ilgili resmi veya özel kuruluşlarla uyumlu çalışabilecek, Federasyonun o il ile bağlantısını sağlamak üzere fahri olarak görev yapan ve ilaveten Federasyon u temsilen İl Tertip Komitesi bünyesinde görev alan kişidir. İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları Madde 6 (1) İl Temsilcilerinde, Binicilik sporunda sporcu, antrenör, hakem, eğitmen veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır. (2) İl Temsilcisi atamaları, Federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. İl Temsilcisi adaylarının Ek-1 de yer alan formu temin etmeleri şarttır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması halinde İl Temsilcisi ataması da buna göre yapılır. (3) Federasyon tarafından belirlenen İl Temsilcisi, İl Müdürlüğü nün uygun görüşünün alınmasını takiben Federasyon Başkanı nın teklifi ve Genel Müdür ün onayı ile atanır. (4) İl Temsilcisinin altında görev yapmak üzere, Federasyon tarafından İl Temsilci yardımcısı ataması yapılabilir. (5) Atanması yapılan İl Temsilcilerinin adı soyadı ve diğer bilgileri Federasyonun web sitesinde yayınlanır ve o ildeki ilgili kuruluşlara ve spor kulüplerine bildirilir. (6) Görevden alınma, ölüm, istifa halleri saklı kalmak kaydı ile İl Temsilcilerinin görev süresi; Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. (7) İl Temsilcileri, başarısızlıkları, yasa, tüzük, talimat ve/veya yönetmeliklere aykırı davranışlarının saptanması durumunda, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulun onayı ile görevden alınabilirler. (8) Görevden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya vefat eden İl Temsilcisinin yerine aynı usullerle yeni İl Temsilcisi atanır. Binicilik İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları Madde 7 (1) İl Temsilcileri; binicilik sporunun o ildeki tesis, altyapı, eğitim, yarışma ve sair sportif her türlü proje ve organizasyonların planlama ve icrasında, Federasyon un tüm yazılı ve/veya sözlü talimat, yönerge, genelge ve Ana Statüsüne uygunluğunun gözetilmesi hususunda Federasyon a karşı sorumludurlar. (2) İl Temsilcileri; yukarıda belirtilen tüm sportif faaliyetlerin ilgili mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesinde, tespit edilen eksiklik ve hataların mevzuata uygun tedbirlerin alınarak giderilmesinde ilgili kurum, kulüp, yönetici, antrenör, sporcu ve diğer yetkililer ile görüşmeye, onları sözlü ve/veya yazılı olarak uyarmaya, önceden Federasyonun onayını almak kaydı ile Federasyon adına yetkilidirler. (3) İl Temsilcileri 1. ve 2. bentlerde sahip oldukları yetkileri, ilgili kurum, kuruluş, kulüp, sporcu, antrenör ve ilgili tüm şahıslarla karşılıklı sevgi, saygı, nezaket, işbirliği, dayanışma ve koordinasyon anlayışından hareketle, sporun evrensel değerleri dahilinde kullanmaktan Federasyona ve tüm binicilik camiasına karşı sorumludurlar. 2

3 (4) İl Temsilcileri 3 (üç) ayda bir ilinde yapılan tüm Yerel Yarışmalar ve faaliyetler hakkında Federasyona yazılı olarak rapor verirler. Binicilik İl Temsilcilerinin Görevleri Madde 8 İl Temsilcilerinin görevleri; (1) Federasyon u temsilen İl Tertip Komitesi nde görev almak, İl Tertip Komitesi bünyesinde Federasyon Ana Statü, talimat, şartnamelerine ve yazılı/sözlü görüşlerine uygun görüş beyan etmek, (2) İl Tertip Komitesi tarafından alınacak kararları ivedilikle Federasyon un bilgisine sunmak, (3) İl Tertip Komitesi tarafından yıl içinde düzenlenecek Yerel Yarışmaların Federasyon müsabaka talimatlarına ve teknik şartnamelerine uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak. (Yerel Yarışmalarda görev alacak görevlileri İl Hakem Kurulu belirler. İl Hakem Kurulu nun bulunmadığı illerde Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem ataması yapılacaktır. Yerel Yarışma kategorisindeki müsabakaların organizasyon maliyetiyle ilgili olarak Federasyon hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.), (4) İlde yapılacak yarışmalar ile ilgili olarak İl Müdürlüğü ve diğer İl Temsilcileri ile maliyetleri düşürme, sporcu ve atların makul bedellerle konaklama, barınma ve beslenmeleri maksadıyla temaslarda bulunmak; ve bu organizasyonlar için faaliyet dönemi başında ve/veya faaliyet dönemi içinde bütçe temini ile ilgili olarak ilgili İl Müdürlüğü(leri) ile görüşmeler yapmak, (5) Yerel Yarışmalarda meydana gelecek idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derece karara bağlayacak olan İl Tertip Komitesi ni Federasyon mevzuat ve talimatları hususunda bilgilendirmek, (6) Yerel Yarışmalar ile ilgili olarak İl Tertip Komitesi tarafından karar defterine işlenecek kararların bir nüshasını Federasyon a göndermek, (7) Yerel Yarışmalar ile ilgili olarak İl Tertip Komitesi tarafından yapılacak hakem raporları incelemesi ile ilgili olarak İl Tertip Komitesi ni Federasyon mevzuat ve talimatları hususunda bilgilendirmek, (8) İlde binicilik branşının gelişmesi için Federasyon gözetiminde gerekli çalışmaları yapmak; (9) Federasyonun onayı alınarak illerde Yerel Yarışmalar ve Binicilik faaliyetlerinin programlanmasını yapmak, yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, (10) Federasyonun ildeki faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olara, k İl Tertip Komitesi, İl Müdürlükleri, binicilik spor kulüpleri ve diğer kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, (11) Yerel Yarışmalar ile ilgili olarak İl Tertip Komitesine sunulmak üzere ilgili ildeki tüm binicilik spor kulüpleri ile koordine il faaliyet programlarını Federasyon gözetiminde hazırlamak, (12) Federasyonun talimatlarını ve duyurularını ilindeki Binicilik kulüplerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek, (13) Tesisler Yönetmeliği Madde 12 hükmü uyarınca gerek Tesisler Yönetmeliği gerekse Kulüp Yönetmeliği kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile kulüpler tarafından işletilecek beden eğitimi ve spor tesislerine açılış izni verilmesi ve faaliyetlerinin Tesisler Yönetmeliğine uygunluğunun kontrolüne ilişkin olarak, oluşturulacak komisyonda Federasyon gözetiminde görev yapmak, (14) Binicilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili eğitim hizmetlerini Federasyonla işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek, (15) İlindeki Binicilik faaliyetlerinin, spor kulüplerinin ve sporcuların kayıtlarını tutmak, 3

4 (16) İlgili ildeki İl Hakem Kurulunun oluşumunda Merkez Hakem Kuruluna yardımcı olmak, tüm hakem heyeti üyelerinin kayıtlarını tutmak ve bunları organizasyon ertesi Federasyona bildirmek, (17) İl hakem sayısı ondan az olan illerde il hakem kurulunun başkanlığını yürütmek, (18) Sporda şiddetin önlenmesi ile ilgili spor kulüpleri ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, (19) İşbu Talimat hükümlerini bölgesindeki spor kulüplerine tebliğ etmek, (20) Yıllık faaliyet programına göre illerde yapılacak Yerel Yarışmalara ilişkin raporunu faaliyet bitiminde Federasyon a göndermek, (21) Binicilik branşında ihtisas spor kulüplerinin ve diğer kulüplerin kurulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, (22) Federasyon Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek. (23) İllerinde binicilik sporunun geliştirilmesi maksadıyla çalışmalar yapmak, bu hususta İl Tertip Komitesi toplantıları da dâhil olmak üzere toplantılara katılarak Binicilik branşı ile ilgili bilgiler sunmak, konuyla ilgili olarak Federasyon a rapor sunmak. Görevden Ayrılma Madde 9 Spor dalı temsilcileri, başarısızlıkları ve/veya kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde Federasyon Başkanı tarafından süresi dolmadan görevden alınabilirler. Görevinden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen spor dalı temsilcilerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir temsilci atanır. 3. BÖLÜM - DİĞER HÜKÜMLER Talimatta Yer Almayan Konular Madde 10 Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarda Federasyon Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda işlem yapılır. Yürürlükten Kaldırma Madde 11 Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 12 Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür. 4

5 EK-1 İL TEMSİLCİSİ BAŞVURU FORMU ADI: SOYADI: KAN GRUBU: TC.KİMLİK NO : DOĞUM TARİHİ: TAHSİLİ ADRESİ: İL: TELEFON: CEP: MESLEĞİ: BINICILIK SPOR GEÇMIŞI: LİSE ÜNİVERSİTE DİĞER FAKS: E-POSTA: İsim: İmza: Ekler: 1-2 adet fotoğraf 5

6 2- Nüfus Cüzdan Sureti 3- Adli Sicil Kaydı 6

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İLTEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ... 4 İL

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporcularını yetiştirecek

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı