B DDER. T p Bilimleri Dergisi. Bilim nsanlar Dayan flma Derne i T p Bilimleri Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B DDER. T p Bilimleri Dergisi. Bilim nsanlar Dayan flma Derne i T p Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi The Joural of Medical Scieces, Scietists Solidarity Associatio Bilim salar Daya flma Dere i i Yay Orga d r Official Publicatio of Scietists Solidarity Associatio Sahibi ve Editör/Ower ad Editor-i-Chief Bilim salar Daya flma Dere i (B DDER) Ad a Baflka O behalf of Scietists Solidarity Associatio, Presidet Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN Editörler Kurulu/Editorial Board Doç. Dr. Osma Kürflat ARIKAN Prof. Dr. Egi BOZKURT Doç. Dr. Kaat ÖZIfiIK Bilim salar Daya flma Dere i i tüm üyeleri dergii bilimsel da flma d r. All members of the scietists solidarity associatio are cosultig editors. Sorumlu Yaz flleri Müdürü/ Publicatio Maager Doç. Dr. Osma Kürflat ARIKAN Yay Türü/Publicatio Type Yerel-Süreli-Dört ayda bir (Local-Periodical-3 issues/year) Yay evi/publisher Rotat p Yay c l k Kocamustafapafla Cad. No: 112/A Cerrahpafla/ stabul Tel: Faks: Bask /Pritig Acar Bas m ve Cilt Sa. Tic. A.fi. Beysa Saayi Sitesi Birlik Caddesi No: 26 Acar Bias Hamidere-Avc lar/ stabul Tel: (0212) (pbx) Fax: (0212) letiflim Adresi/Correspodece Address Bilim salar Daya flma Dere i (B DDER) 4. Cadde 67. Sokak No:17/1 Emek/Çakaya/ANKARA Tel: (312) ISSN: B DDER T p Bilimleri Dergisi 2009 Y l: 1 Say : 1 Bilimsel Da flma Kurulu/Cosultig Editors (Alfabetik s raya göre/i alphabetical order) Doç. Dr. At f AYDINLIO LU Aatomi Aabilim Dal Doç. Dr. S dd k KESK N Biyoistatistik ve T p Biliflimi Aabilim Dal Prof. Dr. Fatih AKÇAY Prof. Dr. Ramaza fiekero LU Biyokimya Aabilim Dal Prof. Dr. Mehmet KARA Fizyoloji Aabilim Dal Prof. Dr. Murat Çeti RA BETL Histoloji-Embriyoloji Aabilim Dal Doç. Dr. Ziya Cibali AÇIKGÖZ Prof. Dr. Mustafa BERKTAfi Mikrobiyoloji ve Kliik Mikrobiyoloji Aabilim Dal Prof. Dr. Meti AYDIN Prof. Dr. Osma Nuri D LEK Doç. Dr. Ali COfiKUN Doç. Dr. Osma GÜLER Doç. Dr. M. Fatih AVfiAR Geel Cerrahi Aabilim Dal Prof. Dr. fiaba fi MfiEK Op. Dr. Ada ÇINAL Göz Hastal klar Aabilim Dal Prof. Dr. Mustafa PAC Doç. Dr. U ursay KIZILTEPE Doç. Dr. Kaat ÖZIfiIK Kalp ve Damar Cerrahisi Aabilim Dal Doç. Dr. Ayfle Filiz Yavuz AVfiAR Kad Hastal klar ve Do um Aabilim Dal Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN Prof. Dr. Orha ÖZTURAN Prof. Dr. R za Murat KARAfiEN Doç. Dr. Ayd ACAR Doç. Dr. Muharrem DA LI Doç. Dr. Osma Kürflat ARIKAN Doç. Dr. Celil GÖÇER Kulak, Buru, Bo az Aabilim Dal Doç. Dr. Etem BEfiKONAKLI Doç. Dr. Faik ÖZVEREN Prof. Dr. Nurullah YÜCEER Doç. Dr. Serdar KEMALO LU Nöroflirurji Aabilim Dal Doç. Dr. Meti DO AN Doç. Dr. Murat BOZKURT Ortopedi ve Travmatoloji Aabilim Dal Doç. Dr. Murat ALPER Doç. Dr. Olcay Kademir BELENL Doç. Dr. Fatma Hüsiye D LEK Patoloji Aabilim Dal Doç. Dr. Ali Teoma TELL O LU Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi Aabilim Dal Doç. Dr. Öer ODABAfi Prof. Dr. Mevlaa Derya BALBAY Op. Dr. Ali ÜNSAL Doç. Dr. Ali ATAN Doç. Dr Öder KAYIG L Üroloji Aabilim Dal Prof. Dr. Yaflar CESUR Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Edokrioloji Üitesi Prof. Dr. Behzat ÖZKAN Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Efeksiyo Hastal klar Üitesi Prof. Dr. Dursu ODABAfi Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Geel Pediatri Üitesi Prof. Dr. Ahmet Faik ÖNER Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Hematoloji Üitesi Prof. Dr. Abdurrahma ÜNER Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Kardiyoloji Üitesi Prof. Dr. Rahmi ÖRS Prof. Dr. Abdullah CEYLAN Doç. Dr. Erca KIRIM Doç. Dr. O uz TUNCER Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Neoatoloji Üitesi Prof. Dr. Hüseyi ÇAKSEN Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Nöroloji Üitesi Doç. Dr. Ahmet MET N Dermatoloji Aabilim Dal Uz. Dr. Cebrail fi MfiEK Gö üs Hastal klar Aabilim Dal Doç. Dr. rfa fiencan Uz. Dr. Mehmet Ak TAfiYARAN Doç. Dr. Mustafa ERTEK Efeksiyo Hastal klar Doç. Dr. Bekir ÇAKIR Uz. Dr. Reyha ERSOY Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Edokrioloji Prof. Dr. Kürflad TÜRKDO AN Doç. Dr. Emi ALTIPARMAK Uz. Dr. Osma ERSOY Gastroeteroloji Prof. Dr. mdat D LEK Hematoloji Uz. Dr. Murat DURANAY Prof. Dr. Reha ERKOÇ Nefroloji Prof. Dr. Egi BOZKURT Prof. Dr. Mehmet B LGE Doç. Dr. Ramaza AKDEM R Kardiyoloji Aabilim Dal Prof. Dr. Orha DEN Z Doç. Dr. Ömer ANLAR Doç. Dr. Selçuk ÇOMO LU Doç. Dr. Süleyma KUTLUHAN Nöroloji Aabilim Dal Doç. Dr. Mehmet Murat KILO LU Doç. Dr. Lütfullah BEfi RO ULLARI Psikiyatri Aabilim Dal Prof. Dr. M. Emi SAKARYA Prof. Dr. Halil ASLAN Doç. Dr. Mustafa KARAO LANO LU Radyoloji Aabilim Dal

2 YAZARLARA B LG 1. Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi Bilim salar Daya flma Dere i i bir yay orga d r. 2. Bu dergide geel t p ala daki kliik ve deeysel araflt rma yaz - lar, olgu suular, derleme yaz lar, editöryel yorumlar ve editöre mektuplar yay la r. 3. Dergii yay dili Türkçe ve gilizcedir. 4. Dergi her dört ayda bir yay la r ve üç say da bir cilt tamamla r. 5. Editörler reklam amac ile verile ticari ürüleri özellikleri ve aç klamalar kousuda hiçbir garati vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. 6. Yaz lar bilimsel ve etik sorumlulu u yazarlara aittir. 7. Dergide yay laa yaz lar telif hakk dergiye aittir. 8. Bilimsel yaz lar dergide yer alabilmesi içi Yay Kuruluu ve Bilimsel Da flma Kuruluu oay da geçmesi gerekmektedir. Bu iki kurul, yay kabul etme, düzeltme ve yay lamama hakk - a sahiptir. 9. Dergiye göderile yaz lar yay las ya da yay lamas geri verilmez. 10. Makale yay lamak üzere dergiye göderildikte sora yazarlarda hiçbiri, tüm yazarlar yaz l izi olmada yazar listeside siliemez, ayr ca hiçbir isim, yazar olarak ekleemez ve yazar s ras de ifltirelemez. 11. Bir yaz dergide yer alabilmesi içi daha öce baflka bir dergide yay lamam fl veya yay lamak üzere göderilmemifl olmas gerekmektedir. Kogrelerde suulmufl yaz lar, bu durumu dip ot olarak belirtilmesi halide kabul edilebilir. 12. Yaz haz rlamas : Bu dergii yaz m kurallar Uiform requiremets for mauscripts submitted to biomedical jourals ( JAMA 1997; 277 (11): ) ile uyumludur. Yaz stadart A4 ka d a, ka d tek yüzü kulla lacak flekilde ve çift sat r aral kl olarak, kearlarda e az 2.5 cm boflluk kalacak flekilde yaz lmal d r. Editöre Suum Sayfas : Göderile makalei kategorisi, daha öce baflka bir dergiye göderilmemifl oldu u, varsa çal flmay maddi olarak destekleye kifli ve kurulufllar ve varsa bu kurulufllar yazarlarla ola iliflkileri, makale gilizce ise; gilizce yöüde kotrolüü ve araflt rma makalesi ise biyoistatistiksel kotrolüü yap ld belirtilmelidir. Bafll k sayfas da bafllamak üzere tüm sayfalar sa üst köflede umaralad r lmal d r. Yaz her bölümü yei bir sayfada bafllamal ve afla daki s raya uymal d r: Bafll k sayfas, özet, meti, teflekkür, kayaklar, tablo ve bafll klar, flekil altyaz lar, bafll klar büyük harflerle yaz lmal d r. Bafll k Sayfas : a) Meti özlü ve aç klay c bir bafll, b) Tüm yazarlar tam adlar, akademik ve kurumsal üvalar, c) Çal flma yap ld kliik veya kurumu ad, d) Sorumlu yazar adresii, ifl ve GSM telefouu, faks umaras ve e-posta adresii içermelidir. 13. Yaz çeflitleri: Dergiye yay lamak üzere göderilecek yaz çeflitleri flu flekildedir; Orijial Araflt rma: Kliiklerde yap la prospektif-retrospektif ve her türlü deeysel çal flmalar yay laabilmektedir. Yap s : Özet (Ortalama kelime; amaç (et ve öz), materyal ve metod/hastalar ve yötemler (et ve alafl l r), bulgular (objektif) ve souç (öemi ve literature katk s ) bölümleride olufla, Türkçe ve gilizce) Girifl bölümü kouyu birkaç cümle ile ta mlamal ve çal flma amac et ve alafl l r bir biçimde belirtilmelidir. Gereç ve Yötemler/Hastalar ve Yötemler bölümü, hasta ve/veya laboratuar hayvalar üzerie alafl l r ve detayl ta mlamalar sumal ; kulla la araç, kimyasal malzemeler ve yötemleri ve baflvurula istatistiksel yötemler detayl belirtilmelidir. Bulgular bölümü çal flma souçlar vermelidir. Veriler mümkü oldu uca et, tercihe de tablo veya flekiller içide suulmal d r. Tart flma bölümü bulgularda ç kar la souçlar ele almal ; yal zca iliflkili literatür de erledirilmelidir. Teflekkür Kayaklar Derleme: Do ruda veya davet edile yazarlar taraf da haz rla r. T bbi özellik göstere her türlü kou içi so t p literatürüü de içie alacak flekilde haz rlaabilir. Yazar o kou ile ilgili bas lm fl yay lar olmas özellikle tercih edeidir. Yap s : Özet (Ortalama kelime, bölümsüz, Türkçe ve gilizce) Kou ile ilgili bafll klar Kayaklar Olgu Suumu: Nadir görüle, ta ve tedavide farkl l k göstere makalelerdir. Yeterli say da foto raflarla ve flemalarla desteklemifl olmal d r. Yap s : Özet (ortalama kelime; bölümsüz; Türkçe ve gilizce) Girifl Olgu Suumu Tart flma Kayaklar Editöryel Yorum/Tart flma: Yay laa orijial araflt rma makaleleri ile ilgili, araflt rma yazarlar d fl daki, o kouu uzma taraf da de erledirilmesidir. Kou ile ilgili makalei souda yay la r. Editöre Mektup: So bir y l içide dergide yay laa makaleler ile ilgili okuyucular de iflik görüfl, tecrübe ve sorular içere e fazla 500 kelimelik yaz lard r. Bafll k ve özet bölümleri yoktur. Kayak say s 5 ile s rl d r. Hagi makaleye (say, tarih verilerek) ithaf oludu u belirtilmeli ve souda yazar ismi, kurumu, adresi bulumal d r. Mektuba cevap, editör veya makalei yazar(lar) taraf da, yie dergide yay laarak verilir. Aahtar Kelimeler: E az 3 adet, Türkçe ve gilizce yaz lmal d r. gilizce aahtar kelimeler Medical Subject Headigs (MESH) e uygu olarak verilmelidir (Bkz: mesh/mbrowser.html). Türkçe aahtar kelimeler MESH terimlerii aye çevirisi olmal d r. Kayaklar: Kayaklar meti içeriside geçifl s ras a göre paratez içide umaralad r lmal d r. Yal zca yay lam fl ya da yay lamas kabul edilmifl çal flmalar kayak olarak bildirilebilir. Dergi adlar dex Medicus a uygu flekilde k salt lmal d r. Alt ya da daha az say da oldu uda tüm yazarlar verilmeli, alt da fazla yazar durumuda üçücü yazar arkas da et al ya da ark. eklemelidir. Kayak kotrolü öem tafl maktad r ve yazarlarda herhagi bir kaya tamam temii isteebilir. Kayaklarda oktalama iflaretlerie dikkat edilmeli ve afla da gösterile flekilde yaz lmal d r: Makale içi; Yazar(lar) soyad(lar) ve isim(ler)ii baflharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, y l, volüm, sayfa o su belirtilmelidir. Örek: Kerem E, Reisma J, Corey M, Cay GJ, Leviso H. Predictio of mortality i patiets with cystic fibrosis. N Egl J Med 1992;326: Kitap içi; Yazar(lar) soyad(lar) ve isim(ler)ii baflharf(ler)i, bölüm bafll, editörü(leri) ismi, kitap ismi, kaç c bask oldu u, flehir, yay evi, y l ve sayfalar belirtilmelidir. Örek: Yabac dilde yay laa kitaplar içi; Uderwood LE, Va Wyk JJ. Normal ad aberrat growth. I: Wilso JD, Foster DW, eds. Wiliams Textbook of Edocriology. 1st ed. Philadelphia: WB Sauders; p Türkçe kitaplar içi; Söze TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Do aay M, editörler. feksiyo Hastal klar ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre feksiyolar. 1. Bask. stabul: Nobel T p Kitabevleri; p

3 Yazar ve editörü ay oldu u kitaplar içi; Yazar(lar) /editörü soyad(lar) ve isim(ler)ii baflharf(ler)i, bölüm bafll, editörü(leri) ismi, kitap ismi, kaç c bask oldu u, flehir, yay evi, y l ve sayfalar belirtilmelidir. Örek: Yabac dilde yay laa kitaplar içi; Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrie pacreas. I: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pacreas. 2 d ed. Washigto: Armed Forces Istitute of Pathology; p Türkçe kitaplar içi; Sümbülo lu K, Sümbülo lu V. Öemlilik testleri. Sümbülo lu K, Sümbülo lu V, editörler. Biyoistatistik. 8. Bask. Akara: Hatipo lu Yay evi; p O-Lie makale içi: Ticari olmaya ve hükümetler ile uluslararas bilimsel kurul ve kurulufllar resmi iteret sayfalar eriflim tarihi belirtilerek kayak olarak gösterilebilir. Örek: Kavucu V, Evcik D. Physiotherapy i rheumatoid arthritis. src=search. Eriflim: Her türlü çizim, grafik, mikrograf ve radiograf flekil olarak adlad r l r. Meti içide yaz daki tüm flekil ve tablolara at fta buluulmal d r. Tablo ve fiekiller (Çizim ve Foto raflar) cümle souda paratez içide umara ile belirtilmelidir. Tablolar ve flekilleri alt yaz lar ayr bir sayfaya yaz lmal d r. Foto raflar yüksek çözüürlükte, JPEG format da kay tl olarak göderilmelidir. 15. Bilgiledirerek oay alma ve ET K: Deeysel çal flmalar souçlar bildire yaz larda, çal flma yap ld göüllü ya da hastalara uygulaacak prosedür(leri) özelli i tümüyle alat ld kta sora, oaylar al d gösterir bir cümle koulmal d r. Yazarlar, bu tür bir çal flma söz kousu oldu uda, uluslararas alada kabul edile klavuzlara ve T.C. Sa l k Bakal taraf da getirile yöetmelik ve yaz larda belirtile hükümlere uyuldu uu belitmeli ve kurumda ald kalr etik komitesi oay gödermelidir. Hayvalar üzeride yap la çal flmalarda a r, ac ve rahats zl k verilmemesi içi eler yap ld aç k bir flekilde belirtilmelidir. 16. Yay iceleme sürecii h zlad rmak amac yla yaz lar elektroik olarak kabul edilmektedir. Yay meti IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word program da haz rlamal d r. fiekil ve tablo gibi ekleri de elektroik ortamda yaz ile birlikte göderilmesi gerekir. fiekiller ve resimler JPEG format da ve yüksek çözüürlükte olmal d r. Yaz lar de erledirilmek üzere adresie göderilmelidir Telif hakk ile ilgili afla daki yaz tüm yazarlar taraf da okudukta sora, yie tüm yazarlar taraf da imzalaarak dergimize göderilmelidir: B L M NSANLARI DAYANIfiMA DERNE TIP B L MLER DERG S YAYIN KURULU BAfiKANLI I NA Afla da imzas ola yazarlar.... bafll kl makalei ve ilgili flekilleri tüm telif haklar, makalei dergide yay lamas halide Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi e devrederler. Makalei orijial oldu uu, baflvuru a da baflka bir dergide de erledirmede olmad ve daha öce yay lamad garati ederler. Makalei so flekli tüm yazarlar taraf da okumufl ve oaylam flt r. Gere ii bilgileriize suar z. INFORMATION FOR AUTHORS 1. Joural of Medical Scieces, Scietists Solidarity Associatio is the official publicatio of Scietists Solidarity Associatio. 2. The joural publishes scietific cliical ad experimetal research articles, case reports, reviews, editorial commetaries ad letters to the editor i the field of geeral medicie. 3. The official laguages of the joural are Turkish ad Eglish. 4. The joural is published i every 4 moths ad a volume is formed of three issues. 5. The editors do ot guaratee, warrat or edorse ay product or service advertised i the publicatio. 6. The author(s) take(s) the scietific ad ethical resposibility/liability of all statemets ad opiios expressed i the articles. 7. The Publisher reserves copyright o all published material i the joural. 8. I order to be published, submitted material must be approved by both the editorial board ad the cosultig editors. These boards have the right to accept, revise ad reject the mauscript. 9. Mauscripts, whether accepted or rejected, will ot ormally be retured to the author(s). 10. After a mauscript is submitted to the Joural for publicatio, o author ca be removed from the author list without the writte permissio of all authors. Besides, additios to or chages i the order of the author list are ot possible after submisasios. 11. Mauscripts are cosidered for publicatio oly if they have ot bee published previously i prit format ad are ot uder cosideratio for publicatio by aother joural. Free commuicatios ad posters preseted i the cogresses ca be cosidered for publicatio if this is explaied by a footote. 12. Preparatio of the mauscript: Papers submitted to this joural should be arraged accordig to the rules stated i the Uiform requiremets for mauscripts submitted to biomedical jourals ( JAMA 1997; 277 (11): ). Mauscript must be prited with laser or ikjet priter o stadard A4 paper with wide margis of at least 2.5 cm. The text should be double-spaced, type-writte o oe side of the paper oly. Cover Letter: Cover letter should iclude statemets about mauscript category desigatio, sigle-joural submissio affirmatio, coflict of iterest statemet, sources of outside fudig, equipmets (if so), approval for laguage for articles i Eglish ad approval for statistical aalysis for origial research articles. The pages should be umbered i the top right-had corer cosecutively, begiig with the title page. Each part of the mauscript should begi o a ew page i the followig sequece: Title page, abstract, text, ackowledgemets, refereces, tables with titles, legeds for figures. Capitals should be used for the headigs. Title Page: The title page should iclude a) The title of the article which should be cocise but iformative, b) Complete ame of each author with highest academic degrees ad istitutioal affiliatios, c) Name of the departmet(s) ad istitutio(s), d) Name, address, phoe umbers, fax umber ad of the correspodig author. 13. Categories of articles: The Joural publishes the followig types of articles: Origial Research Articles: Origial prospective or retrospective studies of basic or cliical ivestigatios i areas relevat to medicie. Cotet: Abstract ( words; the structured abstract cotai the followig sectios: aim (clearly ad cocisely), material ad methods/patiets ad methods (clear ad uderstadably), results (objectively), coclusio (the emphasis, the cotributio to the literature ); Eglish) The Itroductio should defie the subject matter i a few seteces ad the aim of the study should be described clearly ad uderstadably. The Material ad Methods / Patiets ad Methods sectio should give clear, detailed descriptios of patiets ad/or laboratory aimals cocered ad specify the equipmet,

4 chemical preparatios ad methods used. A clear descriptio of the statistical aalysis employed should also be give detailed. The Results sectio should describe the outcome of the study. Data should be preseted as cocisely as possible, preferably i the form of tables or figures. I the Discussio, the coclusios derived from the results should be stated. The results should be discussed with referece oly to the relevat literature. Ackowledgemets Refereces Review Articles: The authors may be ivited to write or may submit a review article. Reviews icludig the latest medical literature may be prepared o all medical topics. Authors who have published materials o the topic are preferred. Cotet: Abstract ( words; without structural divisios; Eglish) Titles o related topics Refereces Case Reports: Brief descriptios of a previously udocumeted disease process, a uique ureported maifestatio or treatmet of a kow disease process, or uique ureported complicatios of treatmet regimes. They should iclude a adequate umber of photos ad figures. Cotet: Abstract (average words; without structural divisios; Eglish) Itroductio Case report Discussio Refereces Editorial Commetary/Discussio: Usually writte by reviewers ivolved i the evaluatio of a submitted mauscript, ad published cocurretly with that mauscript. Letters to the Editor: Readers are ecouraged to submit commetary o articles published i the Joural withi the last year. It does ot iclude a topic ad abstract ad it should be o more tha 500 words. The umber of refereces should ot exceed 7. Submitted letters should iclude a ote idicatig the attributio to a article (with the umber ad date) ad the ame, affiliatio ad address of the author(s) at the ed. Letters may be published together with a reply from the origial author. Key Words: Provide at least 3 words i Eglish. Key words format should coform to that set forth i Medical Subject Headigs (MESH). Please cosult mesh/mbrowser.html Refereces: Refereces should be umbered cosecutively i the order i which they are first metioed i the text. They should be give i parethesis. The list of refereces should oly iclude works that have bee published or accepted for publicatio. Joural titles should be abbreviated to the Idex Medicus. All authors if six or fewer should be listed; otherwise the first six ad et al. should be writte. Refereces will be strictly cotrolled ad the author may be asked to provide the full text of ay of the refereces. Iterpuctuatio must be strictly followed ad refereces should coform the followig examples: Format for joural articles; iitials of author s ames ad surames, titles of article, joural ame, date, volume umber, ad iclusive pages, must be idicated. Example: Kerem E, Reisma J, Corey M, Cay GJ, Leviso H. Predictio of mortality i patiets with cystic fibrosis. N Egl J Med 1992;326: Format for books; iitials of author s ames ad surames, chapter title, editor s ame, book title, editio, city, publisher, date ad pages. Example: Uderwood LE, Va Wyk JJ. Normal ad aberrat growth. I: Wilso JD, Foster DW, eds. Wiliams Textbook of Edocriology. 1st ed. Philadelphia: WB Sauders; p Format for books of which the editor ad author are the same perso; iitials of author(s) editor(s) ames ad surames chapter title, editor s ame, book title, editio, city, publisher, date ad pages. Example: Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrie pacreas. I: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pacreas. 2d ed. Washigto: Armed Forces Istitute of Pathology; p For O-Lie articles; Net pages of ocommercial, govermet, atioal or iteratioal associatios should be metioed with commuicatio date as a referece. Example: Örek: Kavucu V, Evcik D. Physiotherapy i rheumatoid arthritis. Commuicatio: All costructios, graphics, pictures, micrograph ad radiograph are accepted as figures. Each figures ad tables require title ad should be umbered i the order of their metio i the text. Tables ad Figures (costructios, pictures) should be umbered as i umerals at the ed of the seteces i a parethesis. Foototes of the tables ad figures should be type-writte i separate page. Pictures should have high resolutio ad should be set as JPEG formatio. 15. Iformed coset ad ethics: Mauscript reportig the results of experimetal studies o huma subjects must iclude a statemet that iformed coset was obtaied after the ature of the procedure(s) had bee fully explaied. Mauscripts describig ivestigatios i aimals must clearly idicate the stpes take to elimiate pai ad sufferig. Authors have advised to comply with iteratioally accepted guidelies, statig such compliace i their mauscripts ad to iclude the approval by the local istitutioal huma research committee. 16. To quicke the evaluatig period, papers would be received electroically. The article should be performed i Microsoft Word software programme i IBM adapted computers. Appedixes as figure ad table should be sed electroically with the article. Figures ad pictures should be performed i JPEG formatio ad should have high resolutio. Articles should be sed to for evaluatio. 17. Mauscripts must be accompaied by the Copyright Trasfer Statemet below, read ad siged by each author. TO THE EDITOR OF SCIENTISTS SOLIDARITY ASSOCIATION MEDICAL SCIENCIES JOURNAL The copyright to this article is trasferred to the Joural effective if ad whe the article is accepted for publicatio. The copyright trasfer covers the exclusive right to reproduce ad distribute the article, icludig reprits, traslatios, photographic reproductios, microform, electroic form (offlie, olie) or ay other reproductios of similar ature. The author warrats that this cotributio is origial ad that he/she has full-power to make this grat. The author sigs for ad accepts resposibility for releasig this material o behalf of ay ad all co-authors.

5 Ç NDEK LER Cotet ARAfiTIRMALAR/Researches Maksillofasiyal K r klar 1 Maxillofacial Fractures Dr. G. Yalç er Dr. A. Kutluha Dr. H. Çeti Dr. M. fialv z Dr. K. Bozdemir Dr. H. M. De er Effects Of Hyperthermic Itraperitoeal Mitomyci-C Treatmet Augmeted with 9 Radiotherapy o the Aastomotic Healig Of The Rat Colo Radyoterapi ve traperitoeal Mitomisi-C Kemohipertermisii S çalarda Kolo Aastomoz yileflmesie Etkileri F. M. Avsar, M.D. S. Topaloglu, M.D. Bulet Ümit Arika, M.D. H. Ozel, M.D. M. Sahi, M.D. C. Kurtma, M.D. H. Ustu, M.D. H. Pasaoglu, M.D. Serebral Veöz Tromboz 15 Cerebral Veous Thrombosis Dr. fi. Delibafl Dr. E. Aytaç Dr. S. Çomo lu The Ifluece of Geeral Aesthesia o Oral Flora 19 Geel Aestezii Oral Floraya Etkisi Dr. A. Aksoy Dr. Ü. Büyükkoçak Dr. B. Kaçmaz Dr. Ö. Sert OLGU SUNUMLARI/Case Reports Bir kotiesiya Pigmeti (Bloch Sulzberger Sedromu) Olgusu 25 A Icot et a P gmet (Bloch Sulzberger Sydrome) Case Dr. A. Meti Dr. H. Alt Trakeostomisi Bulua Bir Hastada Koroer Arter Baypas Cerrahisi 29 Coroary Artery Bypass Graftig I A Patiet With A Tracheostoma Dr.. Fasa Dr. V. Bakuy Dr. B. Mavitafl Düflük Yüzdeli Pömotoraks Efllik Etti i Spota Pömomediyastium Olgusu 31 A Spotaeous Peumomediastium Case with Cocomittat Low Percetage Peumothorax Dr. B. Koçer Dr. G. Gülbahar Dr. N. Güal Dr. K. Dural Dr. Ü. Sak c DERLEME/Review Direçli Hipertasiyo 35 Resistat Hypertesio Dr. T. Kelefl Dr. Ü. Özdamar v

6

7 ED TÖRDEN Bilim salar Daya flma Dere i ülkemizdeki bilimi geliflmesie katk da bulumak amac yla iki bilimsel dergi yay lamaya bafllam flt r. Bu dergilerde biri B DDER T p Bilimleri Dergisi, di eri ise B DDER Sosyal Bilimler Dergisidir. fiu ada eliizde bulua T p bilimleri dergisi geel t p dergisi olup, t p ala daki tüm geliflmeleri ve çal flmalar yay lamak içi yola ç km flt r. Dergimizde araflt rma, olgu suumu ve derleme türleride makaleler yay layacakt r. Makalelerde, araflt rmalar amac ve soucu alafl labilir bir flekilde ifade edilmelidir. Araflt rma, çok yei bir ta yötemii veya tedavi yötemii içerebilece i gibi, baz klasikleflmifl koulardaki tecrübeleri de yas tabilir. Olgu suumlar, adir görüle olgular hem ta sal hem de tedavi yöüde ele alarak, kliik tecrübeye katk sa layacak itelikte olmal d r. Ayr ca, bu bölümde ilgiç, yei ve uygulaabilir bir ta veya tedavi yötemi bir veya birkaç olgu ile yay laabilir. Derlemeler gücel ve s k karfl lafl la sa l k problemlerii so döemlerdeki ta s da ve/veya tedavisideki geliflmeleri gücel literatür bilgileri eflli ide alat lmas içermelidir. Dergimizi, t p fakültelerii ya s ra bütü devlet ve araflt rma hastaelerie kadar ulaflt rmay amaçl yoruz. Buradaki amac m z, tüm meslektafllar m z dergimizde haberdar ederek, bilim isalar m z çal flmalar birbirleriyle paylaflma f rsat sumak ve ay zamada bütü meslektafllar m z katk lar sa lamakt r. Dolay s yla, dergimize kurumsal aboeli i ö plada tuttuk. Buu ya s - ra, dergimizde yay laa makalelere dere imizi iteret adreside de kolayca ulafl labilir ve istee yay ücretsiz olarak elde edilebilir. Bu ilk say da karfl za dört araflt rma, üç olgu suumu ve bir derleme türü çal flma ile ç kt k: Maksillofasiyal K r klar; Radyoterapi ve traperitoeal Mitomisi-C Kemohipertermisii S çalarda Kolo Aastomoz yileflmesie Etkileri; Serebral Veöz Tromboz; Geel Aestezii Oral Floraya Etkisi; Bir kotiesiya Pigmeti (Bloch Sulzberger Sedromu) Olgusu; Trakeostomisi Bulua Bir Hastada Koroer Arter Baypas Cerrahisi; Düflük Yüzdeli Pömotoraks Efllik Etti i Spota Pömomediyastium Olgusu; Direçli Hipertasiyo. Bildi iiz gibi dergicilik e kadar uzu soluklu olursa, e kadar zama da ç karsa ve e kadar içeri i doyurucu olursa o kadar uzu yaflamay ve idekslere girmeyi baflar r. Bizim de amac m z bilim düyam za uzu süre hizmet etmek ve birkaç y l içide uluslararas idekslere girmeyi baflarabilmektir. Sayg ve sevgilerimle. Akara da ç kt k yola Da t ld k tüm yurda Faydam z olursa isal a Yorulduk demeyiz bu yolda Prof. Dr. Ahmet Kutluha Bidder T p Bilimleri Dergisi Editörü vii

8

B DDER. T p Bilimleri Dergisi. Bilim nsanlar Dayan flma Derne i T p Bilimleri Dergisi

B DDER. T p Bilimleri Dergisi. Bilim nsanlar Dayan flma Derne i T p Bilimleri Dergisi Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi The Joural of Medical Scieces, Scietists Solidarity Associatio Bilim salar Daya flma Dere i i Yay Orga d r Official Publicatio of Scietists Solidarity

Detaylı

BİDDER. TIp Bilimleri Dergisi. 2010 Cilt 2 Sayı: 4

BİDDER. TIp Bilimleri Dergisi. 2010 Cilt 2 Sayı: 4 Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association BİDDER Bilim İnsanları Dayanışma Derneği nin Yayın Organıdır Official Publication

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

BİDDER. TIp Bilimleri Dergisi. 2010 Cilt 2 Sayı: 1

BİDDER. TIp Bilimleri Dergisi. 2010 Cilt 2 Sayı: 1 Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association Bilim İnsanları Dayanışma Derneği nin Yayın Organıdır Official Publication of

Detaylı

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association Bilim İnsanları Dayanışma Derneği nin Yayın Organıdır

Detaylı

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association Bilim İnsanları Dayanışma Derneği nin Yayın Organıdır

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association Bilim İnsanları Dayanışma Derneği nin Yayın Organıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine İmtiyaz Sahibi / Owner Ekrem Yıldız Editörler / Editors Osman Güler Sedat Kaygusuz Editör Yardımcıları

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 1. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZARLARA BĠLGĠ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZARLARA BĠLGĠ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZARLARA BĠLGĠ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine İmtiyaz Sahibi / Owner Ekrem Yıldız Editörler / Editors Osman Güler Sedat Kaygusuz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine Editör Yardımcıları

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010

Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010 Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010 Copyright 2010 Çankaya Üniversitesi. Tüm haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü Çankaya Üniversitesi nin yaz l izni olmadan fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

OVID GAZ ÜN VERS TES MERKEZ 1 KÜTÜPHANES

OVID GAZ ÜN VERS TES MERKEZ 1 KÜTÜPHANES OVID 1 KAPSAM Kütüphanemiz, OVID veri tabanlar içerisinden sadece Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yay nevinin 256 adet dergisine abonedir. Ovid veri taban,, abone oldu umuz umuz 256 adet dergide

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi her akademik yılın Güz ve Bahar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinde; klinik ve temel tıp bilimleri ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Makalede Yazar, Başlık Seçimi ve Özetin Yazılması

Makalede Yazar, Başlık Seçimi ve Özetin Yazılması Makalede Yazar, Başlık Seçimi ve Özetin Yazılması Doç.Dr.Ahmet GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Samsun 1 Sunum Akışı Makale Yazarı kime denir Yazar tanımlamaları Yazar

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ Üyesi Doktora Yüksek Lisans Bitirme si Bahçe Bitkileri 11 7 40 33 Bitki Koruma 5 0 5 5 Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ

ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ 1. ARCHIVUM ANATOLICUM Hititoloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Sumeroloji, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları (= Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

Tıp Bilişimi 08 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 08 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 08 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, Mustafa ÖZMEN b a Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz Üniversitesi, Antalya b Radiodiyagnostik AD, Hacettepe, Ankara Guidelines for Submission

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Istanbul Commerce University, Journal of Science, 15(30), Fall 2016,

Istanbul Commerce University, Journal of Science, 15(30), Fall 2016, Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(30), Güz 2016 YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ,

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, 2017 109 YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ, OSMANLI TARĐHĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (OTAM) DERGĐSĐ

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ, OSMANLI TARĐHĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (OTAM) DERGĐSĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ, OSMANLI TARĐHĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (OTAM) DERGĐSĐ OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ October / Ekim 2015, Volume / Cilt:1, Issue / Sayı:2 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah.

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, K. Hakan GÜLKESEN a, Neşe ZAYİM a a Akdeniz Üniversitesi, Antalya Abstract Özet The abstract should be clear, descriptive and no longer than 400

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YAZI TESLİM KURALLARI. 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (6.0 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu) programında yazılmış olmalıdır.

YAZI TESLİM KURALLARI. 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (6.0 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu) programında yazılmış olmalıdır. YAZI TESLİM KURALLARI 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (6.0 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu) programında yazılmış olmalıdır. 2. Yazılar, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

MAKALENİN HAZIRLANMASI

MAKALENİN HAZIRLANMASI YAZARLARA BİLGİ 1. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı