B DDER. T p Bilimleri Dergisi. Bilim nsanlar Dayan flma Derne i T p Bilimleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B DDER. T p Bilimleri Dergisi. Bilim nsanlar Dayan flma Derne i T p Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi The Joural of Medical Scieces, Scietists Solidarity Associatio Bilim salar Daya flma Dere i i Yay Orga d r Official Publicatio of Scietists Solidarity Associatio Sahibi ve Editör/Ower ad Editor-i-Chief Bilim salar Daya flma Dere i (B DDER) Ad a Baflka O behalf of Scietists Solidarity Associatio, Presidet Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN Editörler Kurulu/Editorial Board Doç. Dr. Osma Kürflat ARIKAN Prof. Dr. Egi BOZKURT Doç. Dr. Kaat ÖZIfiIK Bilim salar Daya flma Dere i i tüm üyeleri dergii bilimsel da flma d r. All members of the scietists solidarity associatio are cosultig editors. Sorumlu Yaz flleri Müdürü/ Publicatio Maager Doç. Dr. Osma Kürflat ARIKAN Yay Türü/Publicatio Type Yerel-Süreli-Dört ayda bir (Local-Periodical-3 issues/year) Yay evi/publisher Rotat p Yay c l k Kocamustafapafla Cad. No: 112/A Cerrahpafla/ stabul Tel: Faks: Bask /Pritig Acar Bas m ve Cilt Sa. Tic. A.fi. Beysa Saayi Sitesi Birlik Caddesi No: 26 Acar Bias Hamidere-Avc lar/ stabul Tel: (0212) (pbx) Fax: (0212) letiflim Adresi/Correspodece Address Bilim salar Daya flma Dere i (B DDER) 4. Cadde 67. Sokak No:17/1 Emek/Çakaya/ANKARA Tel: (312) ISSN: B DDER T p Bilimleri Dergisi 2009 Y l: 1 Say : 1 Bilimsel Da flma Kurulu/Cosultig Editors (Alfabetik s raya göre/i alphabetical order) Doç. Dr. At f AYDINLIO LU Aatomi Aabilim Dal Doç. Dr. S dd k KESK N Biyoistatistik ve T p Biliflimi Aabilim Dal Prof. Dr. Fatih AKÇAY Prof. Dr. Ramaza fiekero LU Biyokimya Aabilim Dal Prof. Dr. Mehmet KARA Fizyoloji Aabilim Dal Prof. Dr. Murat Çeti RA BETL Histoloji-Embriyoloji Aabilim Dal Doç. Dr. Ziya Cibali AÇIKGÖZ Prof. Dr. Mustafa BERKTAfi Mikrobiyoloji ve Kliik Mikrobiyoloji Aabilim Dal Prof. Dr. Meti AYDIN Prof. Dr. Osma Nuri D LEK Doç. Dr. Ali COfiKUN Doç. Dr. Osma GÜLER Doç. Dr. M. Fatih AVfiAR Geel Cerrahi Aabilim Dal Prof. Dr. fiaba fi MfiEK Op. Dr. Ada ÇINAL Göz Hastal klar Aabilim Dal Prof. Dr. Mustafa PAC Doç. Dr. U ursay KIZILTEPE Doç. Dr. Kaat ÖZIfiIK Kalp ve Damar Cerrahisi Aabilim Dal Doç. Dr. Ayfle Filiz Yavuz AVfiAR Kad Hastal klar ve Do um Aabilim Dal Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN Prof. Dr. Orha ÖZTURAN Prof. Dr. R za Murat KARAfiEN Doç. Dr. Ayd ACAR Doç. Dr. Muharrem DA LI Doç. Dr. Osma Kürflat ARIKAN Doç. Dr. Celil GÖÇER Kulak, Buru, Bo az Aabilim Dal Doç. Dr. Etem BEfiKONAKLI Doç. Dr. Faik ÖZVEREN Prof. Dr. Nurullah YÜCEER Doç. Dr. Serdar KEMALO LU Nöroflirurji Aabilim Dal Doç. Dr. Meti DO AN Doç. Dr. Murat BOZKURT Ortopedi ve Travmatoloji Aabilim Dal Doç. Dr. Murat ALPER Doç. Dr. Olcay Kademir BELENL Doç. Dr. Fatma Hüsiye D LEK Patoloji Aabilim Dal Doç. Dr. Ali Teoma TELL O LU Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi Aabilim Dal Doç. Dr. Öer ODABAfi Prof. Dr. Mevlaa Derya BALBAY Op. Dr. Ali ÜNSAL Doç. Dr. Ali ATAN Doç. Dr Öder KAYIG L Üroloji Aabilim Dal Prof. Dr. Yaflar CESUR Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Edokrioloji Üitesi Prof. Dr. Behzat ÖZKAN Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Efeksiyo Hastal klar Üitesi Prof. Dr. Dursu ODABAfi Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Geel Pediatri Üitesi Prof. Dr. Ahmet Faik ÖNER Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Hematoloji Üitesi Prof. Dr. Abdurrahma ÜNER Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Kardiyoloji Üitesi Prof. Dr. Rahmi ÖRS Prof. Dr. Abdullah CEYLAN Doç. Dr. Erca KIRIM Doç. Dr. O uz TUNCER Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Neoatoloji Üitesi Prof. Dr. Hüseyi ÇAKSEN Çocuk Sa l ve Hastal klar Aabilim Dal Nöroloji Üitesi Doç. Dr. Ahmet MET N Dermatoloji Aabilim Dal Uz. Dr. Cebrail fi MfiEK Gö üs Hastal klar Aabilim Dal Doç. Dr. rfa fiencan Uz. Dr. Mehmet Ak TAfiYARAN Doç. Dr. Mustafa ERTEK Efeksiyo Hastal klar Doç. Dr. Bekir ÇAKIR Uz. Dr. Reyha ERSOY Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Edokrioloji Prof. Dr. Kürflad TÜRKDO AN Doç. Dr. Emi ALTIPARMAK Uz. Dr. Osma ERSOY Gastroeteroloji Prof. Dr. mdat D LEK Hematoloji Uz. Dr. Murat DURANAY Prof. Dr. Reha ERKOÇ Nefroloji Prof. Dr. Egi BOZKURT Prof. Dr. Mehmet B LGE Doç. Dr. Ramaza AKDEM R Kardiyoloji Aabilim Dal Prof. Dr. Orha DEN Z Doç. Dr. Ömer ANLAR Doç. Dr. Selçuk ÇOMO LU Doç. Dr. Süleyma KUTLUHAN Nöroloji Aabilim Dal Doç. Dr. Mehmet Murat KILO LU Doç. Dr. Lütfullah BEfi RO ULLARI Psikiyatri Aabilim Dal Prof. Dr. M. Emi SAKARYA Prof. Dr. Halil ASLAN Doç. Dr. Mustafa KARAO LANO LU Radyoloji Aabilim Dal

2 YAZARLARA B LG 1. Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi Bilim salar Daya flma Dere i i bir yay orga d r. 2. Bu dergide geel t p ala daki kliik ve deeysel araflt rma yaz - lar, olgu suular, derleme yaz lar, editöryel yorumlar ve editöre mektuplar yay la r. 3. Dergii yay dili Türkçe ve gilizcedir. 4. Dergi her dört ayda bir yay la r ve üç say da bir cilt tamamla r. 5. Editörler reklam amac ile verile ticari ürüleri özellikleri ve aç klamalar kousuda hiçbir garati vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. 6. Yaz lar bilimsel ve etik sorumlulu u yazarlara aittir. 7. Dergide yay laa yaz lar telif hakk dergiye aittir. 8. Bilimsel yaz lar dergide yer alabilmesi içi Yay Kuruluu ve Bilimsel Da flma Kuruluu oay da geçmesi gerekmektedir. Bu iki kurul, yay kabul etme, düzeltme ve yay lamama hakk - a sahiptir. 9. Dergiye göderile yaz lar yay las ya da yay lamas geri verilmez. 10. Makale yay lamak üzere dergiye göderildikte sora yazarlarda hiçbiri, tüm yazarlar yaz l izi olmada yazar listeside siliemez, ayr ca hiçbir isim, yazar olarak ekleemez ve yazar s ras de ifltirelemez. 11. Bir yaz dergide yer alabilmesi içi daha öce baflka bir dergide yay lamam fl veya yay lamak üzere göderilmemifl olmas gerekmektedir. Kogrelerde suulmufl yaz lar, bu durumu dip ot olarak belirtilmesi halide kabul edilebilir. 12. Yaz haz rlamas : Bu dergii yaz m kurallar Uiform requiremets for mauscripts submitted to biomedical jourals ( JAMA 1997; 277 (11): ) ile uyumludur. Yaz stadart A4 ka d a, ka d tek yüzü kulla lacak flekilde ve çift sat r aral kl olarak, kearlarda e az 2.5 cm boflluk kalacak flekilde yaz lmal d r. Editöre Suum Sayfas : Göderile makalei kategorisi, daha öce baflka bir dergiye göderilmemifl oldu u, varsa çal flmay maddi olarak destekleye kifli ve kurulufllar ve varsa bu kurulufllar yazarlarla ola iliflkileri, makale gilizce ise; gilizce yöüde kotrolüü ve araflt rma makalesi ise biyoistatistiksel kotrolüü yap ld belirtilmelidir. Bafll k sayfas da bafllamak üzere tüm sayfalar sa üst köflede umaralad r lmal d r. Yaz her bölümü yei bir sayfada bafllamal ve afla daki s raya uymal d r: Bafll k sayfas, özet, meti, teflekkür, kayaklar, tablo ve bafll klar, flekil altyaz lar, bafll klar büyük harflerle yaz lmal d r. Bafll k Sayfas : a) Meti özlü ve aç klay c bir bafll, b) Tüm yazarlar tam adlar, akademik ve kurumsal üvalar, c) Çal flma yap ld kliik veya kurumu ad, d) Sorumlu yazar adresii, ifl ve GSM telefouu, faks umaras ve e-posta adresii içermelidir. 13. Yaz çeflitleri: Dergiye yay lamak üzere göderilecek yaz çeflitleri flu flekildedir; Orijial Araflt rma: Kliiklerde yap la prospektif-retrospektif ve her türlü deeysel çal flmalar yay laabilmektedir. Yap s : Özet (Ortalama kelime; amaç (et ve öz), materyal ve metod/hastalar ve yötemler (et ve alafl l r), bulgular (objektif) ve souç (öemi ve literature katk s ) bölümleride olufla, Türkçe ve gilizce) Girifl bölümü kouyu birkaç cümle ile ta mlamal ve çal flma amac et ve alafl l r bir biçimde belirtilmelidir. Gereç ve Yötemler/Hastalar ve Yötemler bölümü, hasta ve/veya laboratuar hayvalar üzerie alafl l r ve detayl ta mlamalar sumal ; kulla la araç, kimyasal malzemeler ve yötemleri ve baflvurula istatistiksel yötemler detayl belirtilmelidir. Bulgular bölümü çal flma souçlar vermelidir. Veriler mümkü oldu uca et, tercihe de tablo veya flekiller içide suulmal d r. Tart flma bölümü bulgularda ç kar la souçlar ele almal ; yal zca iliflkili literatür de erledirilmelidir. Teflekkür Kayaklar Derleme: Do ruda veya davet edile yazarlar taraf da haz rla r. T bbi özellik göstere her türlü kou içi so t p literatürüü de içie alacak flekilde haz rlaabilir. Yazar o kou ile ilgili bas lm fl yay lar olmas özellikle tercih edeidir. Yap s : Özet (Ortalama kelime, bölümsüz, Türkçe ve gilizce) Kou ile ilgili bafll klar Kayaklar Olgu Suumu: Nadir görüle, ta ve tedavide farkl l k göstere makalelerdir. Yeterli say da foto raflarla ve flemalarla desteklemifl olmal d r. Yap s : Özet (ortalama kelime; bölümsüz; Türkçe ve gilizce) Girifl Olgu Suumu Tart flma Kayaklar Editöryel Yorum/Tart flma: Yay laa orijial araflt rma makaleleri ile ilgili, araflt rma yazarlar d fl daki, o kouu uzma taraf da de erledirilmesidir. Kou ile ilgili makalei souda yay la r. Editöre Mektup: So bir y l içide dergide yay laa makaleler ile ilgili okuyucular de iflik görüfl, tecrübe ve sorular içere e fazla 500 kelimelik yaz lard r. Bafll k ve özet bölümleri yoktur. Kayak say s 5 ile s rl d r. Hagi makaleye (say, tarih verilerek) ithaf oludu u belirtilmeli ve souda yazar ismi, kurumu, adresi bulumal d r. Mektuba cevap, editör veya makalei yazar(lar) taraf da, yie dergide yay laarak verilir. Aahtar Kelimeler: E az 3 adet, Türkçe ve gilizce yaz lmal d r. gilizce aahtar kelimeler Medical Subject Headigs (MESH) e uygu olarak verilmelidir (Bkz: mesh/mbrowser.html). Türkçe aahtar kelimeler MESH terimlerii aye çevirisi olmal d r. Kayaklar: Kayaklar meti içeriside geçifl s ras a göre paratez içide umaralad r lmal d r. Yal zca yay lam fl ya da yay lamas kabul edilmifl çal flmalar kayak olarak bildirilebilir. Dergi adlar dex Medicus a uygu flekilde k salt lmal d r. Alt ya da daha az say da oldu uda tüm yazarlar verilmeli, alt da fazla yazar durumuda üçücü yazar arkas da et al ya da ark. eklemelidir. Kayak kotrolü öem tafl maktad r ve yazarlarda herhagi bir kaya tamam temii isteebilir. Kayaklarda oktalama iflaretlerie dikkat edilmeli ve afla da gösterile flekilde yaz lmal d r: Makale içi; Yazar(lar) soyad(lar) ve isim(ler)ii baflharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, y l, volüm, sayfa o su belirtilmelidir. Örek: Kerem E, Reisma J, Corey M, Cay GJ, Leviso H. Predictio of mortality i patiets with cystic fibrosis. N Egl J Med 1992;326: Kitap içi; Yazar(lar) soyad(lar) ve isim(ler)ii baflharf(ler)i, bölüm bafll, editörü(leri) ismi, kitap ismi, kaç c bask oldu u, flehir, yay evi, y l ve sayfalar belirtilmelidir. Örek: Yabac dilde yay laa kitaplar içi; Uderwood LE, Va Wyk JJ. Normal ad aberrat growth. I: Wilso JD, Foster DW, eds. Wiliams Textbook of Edocriology. 1st ed. Philadelphia: WB Sauders; p Türkçe kitaplar içi; Söze TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Do aay M, editörler. feksiyo Hastal klar ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre feksiyolar. 1. Bask. stabul: Nobel T p Kitabevleri; p

3 Yazar ve editörü ay oldu u kitaplar içi; Yazar(lar) /editörü soyad(lar) ve isim(ler)ii baflharf(ler)i, bölüm bafll, editörü(leri) ismi, kitap ismi, kaç c bask oldu u, flehir, yay evi, y l ve sayfalar belirtilmelidir. Örek: Yabac dilde yay laa kitaplar içi; Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrie pacreas. I: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pacreas. 2 d ed. Washigto: Armed Forces Istitute of Pathology; p Türkçe kitaplar içi; Sümbülo lu K, Sümbülo lu V. Öemlilik testleri. Sümbülo lu K, Sümbülo lu V, editörler. Biyoistatistik. 8. Bask. Akara: Hatipo lu Yay evi; p O-Lie makale içi: Ticari olmaya ve hükümetler ile uluslararas bilimsel kurul ve kurulufllar resmi iteret sayfalar eriflim tarihi belirtilerek kayak olarak gösterilebilir. Örek: Kavucu V, Evcik D. Physiotherapy i rheumatoid arthritis. src=search. Eriflim: Her türlü çizim, grafik, mikrograf ve radiograf flekil olarak adlad r l r. Meti içide yaz daki tüm flekil ve tablolara at fta buluulmal d r. Tablo ve fiekiller (Çizim ve Foto raflar) cümle souda paratez içide umara ile belirtilmelidir. Tablolar ve flekilleri alt yaz lar ayr bir sayfaya yaz lmal d r. Foto raflar yüksek çözüürlükte, JPEG format da kay tl olarak göderilmelidir. 15. Bilgiledirerek oay alma ve ET K: Deeysel çal flmalar souçlar bildire yaz larda, çal flma yap ld göüllü ya da hastalara uygulaacak prosedür(leri) özelli i tümüyle alat ld kta sora, oaylar al d gösterir bir cümle koulmal d r. Yazarlar, bu tür bir çal flma söz kousu oldu uda, uluslararas alada kabul edile klavuzlara ve T.C. Sa l k Bakal taraf da getirile yöetmelik ve yaz larda belirtile hükümlere uyuldu uu belitmeli ve kurumda ald kalr etik komitesi oay gödermelidir. Hayvalar üzeride yap la çal flmalarda a r, ac ve rahats zl k verilmemesi içi eler yap ld aç k bir flekilde belirtilmelidir. 16. Yay iceleme sürecii h zlad rmak amac yla yaz lar elektroik olarak kabul edilmektedir. Yay meti IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word program da haz rlamal d r. fiekil ve tablo gibi ekleri de elektroik ortamda yaz ile birlikte göderilmesi gerekir. fiekiller ve resimler JPEG format da ve yüksek çözüürlükte olmal d r. Yaz lar de erledirilmek üzere adresie göderilmelidir Telif hakk ile ilgili afla daki yaz tüm yazarlar taraf da okudukta sora, yie tüm yazarlar taraf da imzalaarak dergimize göderilmelidir: B L M NSANLARI DAYANIfiMA DERNE TIP B L MLER DERG S YAYIN KURULU BAfiKANLI I NA Afla da imzas ola yazarlar.... bafll kl makalei ve ilgili flekilleri tüm telif haklar, makalei dergide yay lamas halide Bilim salar Daya flma Dere i T p Bilimleri Dergisi e devrederler. Makalei orijial oldu uu, baflvuru a da baflka bir dergide de erledirmede olmad ve daha öce yay lamad garati ederler. Makalei so flekli tüm yazarlar taraf da okumufl ve oaylam flt r. Gere ii bilgileriize suar z. INFORMATION FOR AUTHORS 1. Joural of Medical Scieces, Scietists Solidarity Associatio is the official publicatio of Scietists Solidarity Associatio. 2. The joural publishes scietific cliical ad experimetal research articles, case reports, reviews, editorial commetaries ad letters to the editor i the field of geeral medicie. 3. The official laguages of the joural are Turkish ad Eglish. 4. The joural is published i every 4 moths ad a volume is formed of three issues. 5. The editors do ot guaratee, warrat or edorse ay product or service advertised i the publicatio. 6. The author(s) take(s) the scietific ad ethical resposibility/liability of all statemets ad opiios expressed i the articles. 7. The Publisher reserves copyright o all published material i the joural. 8. I order to be published, submitted material must be approved by both the editorial board ad the cosultig editors. These boards have the right to accept, revise ad reject the mauscript. 9. Mauscripts, whether accepted or rejected, will ot ormally be retured to the author(s). 10. After a mauscript is submitted to the Joural for publicatio, o author ca be removed from the author list without the writte permissio of all authors. Besides, additios to or chages i the order of the author list are ot possible after submisasios. 11. Mauscripts are cosidered for publicatio oly if they have ot bee published previously i prit format ad are ot uder cosideratio for publicatio by aother joural. Free commuicatios ad posters preseted i the cogresses ca be cosidered for publicatio if this is explaied by a footote. 12. Preparatio of the mauscript: Papers submitted to this joural should be arraged accordig to the rules stated i the Uiform requiremets for mauscripts submitted to biomedical jourals ( JAMA 1997; 277 (11): ). Mauscript must be prited with laser or ikjet priter o stadard A4 paper with wide margis of at least 2.5 cm. The text should be double-spaced, type-writte o oe side of the paper oly. Cover Letter: Cover letter should iclude statemets about mauscript category desigatio, sigle-joural submissio affirmatio, coflict of iterest statemet, sources of outside fudig, equipmets (if so), approval for laguage for articles i Eglish ad approval for statistical aalysis for origial research articles. The pages should be umbered i the top right-had corer cosecutively, begiig with the title page. Each part of the mauscript should begi o a ew page i the followig sequece: Title page, abstract, text, ackowledgemets, refereces, tables with titles, legeds for figures. Capitals should be used for the headigs. Title Page: The title page should iclude a) The title of the article which should be cocise but iformative, b) Complete ame of each author with highest academic degrees ad istitutioal affiliatios, c) Name of the departmet(s) ad istitutio(s), d) Name, address, phoe umbers, fax umber ad of the correspodig author. 13. Categories of articles: The Joural publishes the followig types of articles: Origial Research Articles: Origial prospective or retrospective studies of basic or cliical ivestigatios i areas relevat to medicie. Cotet: Abstract ( words; the structured abstract cotai the followig sectios: aim (clearly ad cocisely), material ad methods/patiets ad methods (clear ad uderstadably), results (objectively), coclusio (the emphasis, the cotributio to the literature ); Eglish) The Itroductio should defie the subject matter i a few seteces ad the aim of the study should be described clearly ad uderstadably. The Material ad Methods / Patiets ad Methods sectio should give clear, detailed descriptios of patiets ad/or laboratory aimals cocered ad specify the equipmet,

4 chemical preparatios ad methods used. A clear descriptio of the statistical aalysis employed should also be give detailed. The Results sectio should describe the outcome of the study. Data should be preseted as cocisely as possible, preferably i the form of tables or figures. I the Discussio, the coclusios derived from the results should be stated. The results should be discussed with referece oly to the relevat literature. Ackowledgemets Refereces Review Articles: The authors may be ivited to write or may submit a review article. Reviews icludig the latest medical literature may be prepared o all medical topics. Authors who have published materials o the topic are preferred. Cotet: Abstract ( words; without structural divisios; Eglish) Titles o related topics Refereces Case Reports: Brief descriptios of a previously udocumeted disease process, a uique ureported maifestatio or treatmet of a kow disease process, or uique ureported complicatios of treatmet regimes. They should iclude a adequate umber of photos ad figures. Cotet: Abstract (average words; without structural divisios; Eglish) Itroductio Case report Discussio Refereces Editorial Commetary/Discussio: Usually writte by reviewers ivolved i the evaluatio of a submitted mauscript, ad published cocurretly with that mauscript. Letters to the Editor: Readers are ecouraged to submit commetary o articles published i the Joural withi the last year. It does ot iclude a topic ad abstract ad it should be o more tha 500 words. The umber of refereces should ot exceed 7. Submitted letters should iclude a ote idicatig the attributio to a article (with the umber ad date) ad the ame, affiliatio ad address of the author(s) at the ed. Letters may be published together with a reply from the origial author. Key Words: Provide at least 3 words i Eglish. Key words format should coform to that set forth i Medical Subject Headigs (MESH). Please cosult mesh/mbrowser.html Refereces: Refereces should be umbered cosecutively i the order i which they are first metioed i the text. They should be give i parethesis. The list of refereces should oly iclude works that have bee published or accepted for publicatio. Joural titles should be abbreviated to the Idex Medicus. All authors if six or fewer should be listed; otherwise the first six ad et al. should be writte. Refereces will be strictly cotrolled ad the author may be asked to provide the full text of ay of the refereces. Iterpuctuatio must be strictly followed ad refereces should coform the followig examples: Format for joural articles; iitials of author s ames ad surames, titles of article, joural ame, date, volume umber, ad iclusive pages, must be idicated. Example: Kerem E, Reisma J, Corey M, Cay GJ, Leviso H. Predictio of mortality i patiets with cystic fibrosis. N Egl J Med 1992;326: Format for books; iitials of author s ames ad surames, chapter title, editor s ame, book title, editio, city, publisher, date ad pages. Example: Uderwood LE, Va Wyk JJ. Normal ad aberrat growth. I: Wilso JD, Foster DW, eds. Wiliams Textbook of Edocriology. 1st ed. Philadelphia: WB Sauders; p Format for books of which the editor ad author are the same perso; iitials of author(s) editor(s) ames ad surames chapter title, editor s ame, book title, editio, city, publisher, date ad pages. Example: Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrie pacreas. I: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pacreas. 2d ed. Washigto: Armed Forces Istitute of Pathology; p For O-Lie articles; Net pages of ocommercial, govermet, atioal or iteratioal associatios should be metioed with commuicatio date as a referece. Example: Örek: Kavucu V, Evcik D. Physiotherapy i rheumatoid arthritis. Commuicatio: All costructios, graphics, pictures, micrograph ad radiograph are accepted as figures. Each figures ad tables require title ad should be umbered i the order of their metio i the text. Tables ad Figures (costructios, pictures) should be umbered as i umerals at the ed of the seteces i a parethesis. Foototes of the tables ad figures should be type-writte i separate page. Pictures should have high resolutio ad should be set as JPEG formatio. 15. Iformed coset ad ethics: Mauscript reportig the results of experimetal studies o huma subjects must iclude a statemet that iformed coset was obtaied after the ature of the procedure(s) had bee fully explaied. Mauscripts describig ivestigatios i aimals must clearly idicate the stpes take to elimiate pai ad sufferig. Authors have advised to comply with iteratioally accepted guidelies, statig such compliace i their mauscripts ad to iclude the approval by the local istitutioal huma research committee. 16. To quicke the evaluatig period, papers would be received electroically. The article should be performed i Microsoft Word software programme i IBM adapted computers. Appedixes as figure ad table should be sed electroically with the article. Figures ad pictures should be performed i JPEG formatio ad should have high resolutio. Articles should be sed to for evaluatio. 17. Mauscripts must be accompaied by the Copyright Trasfer Statemet below, read ad siged by each author. TO THE EDITOR OF SCIENTISTS SOLIDARITY ASSOCIATION MEDICAL SCIENCIES JOURNAL The copyright to this article is trasferred to the Joural effective if ad whe the article is accepted for publicatio. The copyright trasfer covers the exclusive right to reproduce ad distribute the article, icludig reprits, traslatios, photographic reproductios, microform, electroic form (offlie, olie) or ay other reproductios of similar ature. The author warrats that this cotributio is origial ad that he/she has full-power to make this grat. The author sigs for ad accepts resposibility for releasig this material o behalf of ay ad all co-authors.

5 Ç NDEK LER Cotet ARAfiTIRMALAR/Researches Maksillofasiyal K r klar 1 Maxillofacial Fractures Dr. G. Yalç er Dr. A. Kutluha Dr. H. Çeti Dr. M. fialv z Dr. K. Bozdemir Dr. H. M. De er Effects Of Hyperthermic Itraperitoeal Mitomyci-C Treatmet Augmeted with 9 Radiotherapy o the Aastomotic Healig Of The Rat Colo Radyoterapi ve traperitoeal Mitomisi-C Kemohipertermisii S çalarda Kolo Aastomoz yileflmesie Etkileri F. M. Avsar, M.D. S. Topaloglu, M.D. Bulet Ümit Arika, M.D. H. Ozel, M.D. M. Sahi, M.D. C. Kurtma, M.D. H. Ustu, M.D. H. Pasaoglu, M.D. Serebral Veöz Tromboz 15 Cerebral Veous Thrombosis Dr. fi. Delibafl Dr. E. Aytaç Dr. S. Çomo lu The Ifluece of Geeral Aesthesia o Oral Flora 19 Geel Aestezii Oral Floraya Etkisi Dr. A. Aksoy Dr. Ü. Büyükkoçak Dr. B. Kaçmaz Dr. Ö. Sert OLGU SUNUMLARI/Case Reports Bir kotiesiya Pigmeti (Bloch Sulzberger Sedromu) Olgusu 25 A Icot et a P gmet (Bloch Sulzberger Sydrome) Case Dr. A. Meti Dr. H. Alt Trakeostomisi Bulua Bir Hastada Koroer Arter Baypas Cerrahisi 29 Coroary Artery Bypass Graftig I A Patiet With A Tracheostoma Dr.. Fasa Dr. V. Bakuy Dr. B. Mavitafl Düflük Yüzdeli Pömotoraks Efllik Etti i Spota Pömomediyastium Olgusu 31 A Spotaeous Peumomediastium Case with Cocomittat Low Percetage Peumothorax Dr. B. Koçer Dr. G. Gülbahar Dr. N. Güal Dr. K. Dural Dr. Ü. Sak c DERLEME/Review Direçli Hipertasiyo 35 Resistat Hypertesio Dr. T. Kelefl Dr. Ü. Özdamar v

6

7 ED TÖRDEN Bilim salar Daya flma Dere i ülkemizdeki bilimi geliflmesie katk da bulumak amac yla iki bilimsel dergi yay lamaya bafllam flt r. Bu dergilerde biri B DDER T p Bilimleri Dergisi, di eri ise B DDER Sosyal Bilimler Dergisidir. fiu ada eliizde bulua T p bilimleri dergisi geel t p dergisi olup, t p ala daki tüm geliflmeleri ve çal flmalar yay lamak içi yola ç km flt r. Dergimizde araflt rma, olgu suumu ve derleme türleride makaleler yay layacakt r. Makalelerde, araflt rmalar amac ve soucu alafl labilir bir flekilde ifade edilmelidir. Araflt rma, çok yei bir ta yötemii veya tedavi yötemii içerebilece i gibi, baz klasikleflmifl koulardaki tecrübeleri de yas tabilir. Olgu suumlar, adir görüle olgular hem ta sal hem de tedavi yöüde ele alarak, kliik tecrübeye katk sa layacak itelikte olmal d r. Ayr ca, bu bölümde ilgiç, yei ve uygulaabilir bir ta veya tedavi yötemi bir veya birkaç olgu ile yay laabilir. Derlemeler gücel ve s k karfl lafl la sa l k problemlerii so döemlerdeki ta s da ve/veya tedavisideki geliflmeleri gücel literatür bilgileri eflli ide alat lmas içermelidir. Dergimizi, t p fakültelerii ya s ra bütü devlet ve araflt rma hastaelerie kadar ulaflt rmay amaçl yoruz. Buradaki amac m z, tüm meslektafllar m z dergimizde haberdar ederek, bilim isalar m z çal flmalar birbirleriyle paylaflma f rsat sumak ve ay zamada bütü meslektafllar m z katk lar sa lamakt r. Dolay s yla, dergimize kurumsal aboeli i ö plada tuttuk. Buu ya s - ra, dergimizde yay laa makalelere dere imizi iteret adreside de kolayca ulafl labilir ve istee yay ücretsiz olarak elde edilebilir. Bu ilk say da karfl za dört araflt rma, üç olgu suumu ve bir derleme türü çal flma ile ç kt k: Maksillofasiyal K r klar; Radyoterapi ve traperitoeal Mitomisi-C Kemohipertermisii S çalarda Kolo Aastomoz yileflmesie Etkileri; Serebral Veöz Tromboz; Geel Aestezii Oral Floraya Etkisi; Bir kotiesiya Pigmeti (Bloch Sulzberger Sedromu) Olgusu; Trakeostomisi Bulua Bir Hastada Koroer Arter Baypas Cerrahisi; Düflük Yüzdeli Pömotoraks Efllik Etti i Spota Pömomediyastium Olgusu; Direçli Hipertasiyo. Bildi iiz gibi dergicilik e kadar uzu soluklu olursa, e kadar zama da ç karsa ve e kadar içeri i doyurucu olursa o kadar uzu yaflamay ve idekslere girmeyi baflar r. Bizim de amac m z bilim düyam za uzu süre hizmet etmek ve birkaç y l içide uluslararas idekslere girmeyi baflarabilmektir. Sayg ve sevgilerimle. Akara da ç kt k yola Da t ld k tüm yurda Faydam z olursa isal a Yorulduk demeyiz bu yolda Prof. Dr. Ahmet Kutluha Bidder T p Bilimleri Dergisi Editörü vii

8

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s CİLT/VOLUME 15 SAYI/ISSUE 2 HAZİRAN/JUNE 2011 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n Yönetimi Doç. Dr. Nurcan BAYKAM Kalite ve

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 2002; 6(4): 159-164 14-18 Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 14-18 YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ www.tjn.org.tr Cilt Sayı Mart Volume 21 Issue 1 March 2015 (Sayfa/Page 37,38) Derleme/Review Multipl skleroz

Detaylı

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Cilt Say Y l 10 1 2010 Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: 1302-1710 Yay nc Kurulufl Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 12 Sayı 1 Mart 2011 Volume 12 Issue 1 March 2011

Detaylı

AKD. The Anatolian Journal of Cardiology ANADOLU KARD YOLOJ DERG S

AKD. The Anatolian Journal of Cardiology ANADOLU KARD YOLOJ DERG S AKD ISSN 1302-8723 The Anatolian Journal of Cardiology Cilt Vol. Say 12 Issue 3 Mayıs May 2012 Bafl Editör / Editor-in-Chief Bilgin Timuralp Editör / Editor Gulmira Kudaiberdieva Bu Say n n Yay n Dan flmanlar

Detaylı

Turkish Archives of Otolaryngology

Turkish Archives of Otolaryngology ISSN 0304-4793 Volume / Cilt 51 ~ Issue / Sayı 2 ~ June ~ Haziran 2013 TURKISH OTORHINOLARYNGOLOGY Official journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun Boğaz

Detaylı

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 TPA has been accepted for inclusion in PubMed Central. ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 Erken puberte ayırıcı tanısı Differential diagnosis of precocious puberty

Detaylı

Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Turkish Archives of Otorhinolaryngology ISSN 2149-3987 Volume / Cilt 53 ~ Issue / Sayı 1 ~ March / Mart 2015 HEAD AND NECK SURGERY SOCIETY 1930 Official Journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun

Detaylı

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı The use of surfactant in the neonatal period Nilgün Kültürsay ve ark., İzmir, Türkiye

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

VOLUME:4 ISSUE:1 APRIL 2014

VOLUME:4 ISSUE:1 APRIL 2014 JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE Derleme / Review Patellofemoral Arthrosis Patellofemoral Artroz Barış Yılmaz et al.; İstanbul, Turkey Özgün Araştırmalar / Original Investigations Tip 1 Timpanoplastilerde

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

JOURNAL OF CLINICAL AND

JOURNAL OF CLINICAL AND I A JOURNAL OF N O I T A o f H EALTH I N V E S T I G CLINICAL AND C T SO S A IO N S EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS pissn 1309-8578 eissn 1309-6621 Volume 5 Issue 4 December 2014 Citation Abbreviation: J Clin

Detaylı

NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM

NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM Owner Sahibi Dr. Suat İrfan GÜNSEL Honorary Editor Onursal Editör Prof.Dr. Gamze MOCAN

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 24, SAYI: 3, EYLÜL 2008 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik Editörü

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Volume / Cilt 26 - Issue / Sayı 1 - January / Ocak 2013 Contents / İçindekiler Reviews / Derlemeler 1 Nanotechnology in the field of clinical oncology Klinik

Detaylı