1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ"

Transkript

1 BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346

2 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT (GZFT) analizinden amaçlanan; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir (Şekil 4.1). Planlama alanında kontrol edilebilen etkenler ile kontrol dışında olan ve belirsizlik oluşturan etkenlerin analizi, planlama sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kontrol Edilebilir Etkenler S (Güçlü Yönler) Z (Zayıf Yönler) l O (Fırsatlar) T (Tehditler) Kontrol Dışı Etkenler Şekil 4.1. SWOT (GZFT) Analizi Bu doğrultuda, 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nda, İstanbul İli ne ilişkin yapılan ayrıntılı mevcut durum analizi çalışmalarından elde edilen veriler daha sistematik olarak değerlendirilerek; kentin güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesine yönelik SWOT (GZFT) analizi yapılmıştır. SWOT analizi yapılmadan önce; hem SWOT analizini daha sistematik hale getirmesi hem de oluşturulacak stratejik amaç, hedef, strateji ve uygulama araçlarına çerçeve çizmesi amacıyla konu başlıkları ve bu konular için yapılacak SWOT analizlerine ilişkin şablonlar belirlenmiştir. SWOT analizinde kullanılan konu başlıkları Tablo 4.1 de, SWOT analizlerinde kullanılan şablon ise Tablo 4.2 de verilmiştir. 347

3 Tablo 4.1. SWOT Analizi İçin Belirlenen Konular DOĞAL YAPI Doğal Yapı EKONOMİK YAPI Ekonomik Yapı Sanayi Ticaret ve Hizmetler Turizm Bilim ve Teknolojik Gelişim Ulaşım Lojistik SOSYAL YAPI Demografik ve Sosyal Yapı Kültür ve Tabiat Varlıkları Konut Sosyal Alt Yapı Teknik Alt Yapı Kentsel Yaşam Kalitesi Kentsel Kimlik KURUMSAL YAPI Kurumsal Yapı Tablo 4.2. SWOT Analizleri İçin Kullanılan Şablon KONULAR ALT GRUPLAR İÇSEL FAKTÖRLER DIŞSAL FAKTÖRLER Güçlü Zayıf Fırsat Tehdit Genel Yapı Kurumsal Yapı Arazi Kullanım ve Yapılanmış Çevre Nüfus ve Ekonomik Yapı Yaşam Kalitesi Afet Riskleri Konunun özelliğine göre belirlenmiştir. Düzenlemeler Yerel Katılım Uygulama Araçları Finans Temini Kalite ve Rekabet Plan ve Metropol İlişkisi Tarım Alanı Çalışma Alanı Konut Alanı Ulaşım Alanı Rekreasyon Alanı Demografik Yapı Ekonomik Yapı Rekreasyon Eğitim Sağlık Erişilebilirlik Doğal Riskler (deprem, sel vb.) Teknolojik Riskler İnsan Kaynaklı Riskler

4 4.1. DOĞAL YAPI SWOT (GZTF) ANALİZİ 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul un doğal yapısına ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler ortaya konularak bu kriterler doğrultusunda izlenmesi gereken politikalara ilişkin ipuçları belirlenmektedir. İstanbul un sahip olduğu doğal kaynaklar; artan nüfus, kente göçün devam etmesi ve göçle gelenlerin genel olarak doğal kaynaklar etrafında yer seçmesi sonucu tahrip edilmektedir. Kentsel gelişme baskısı altındaki doğal alanlar, koruma bilincinin de yetersiz kalması ile tehlike altındadır. Bu noktada doğal çevreyi bütün olarak ele alan, ekolojik ve biyolojik çeşitliliği koruyacak ve koruma-kullanma dengesini sağlayacak Ekolojik Planlama önem kazanmaktadır. Özellikle plan bütünlüğünü bozucu parçacı kararlarla, doğal alanlardaki kentsel gelişmeleri tetikleyen fonksiyonların yanlış yer seçim kararları ve beraberinde getirdiği düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle İstanbul un ekolojik ve biyolojik öneme sahip alanları tahrip edilmektedir. Doğal kaynakların, yörenin peyzajı ve özelliğine uygun faaliyetlerde (eko-turizm, rekreasyon, ekolojik tarım v.b.) kullanılması, koruma-kullanma dengesi açısından da önem taşımaktadır. 349

5 Tablo 4.3. Doğal Yapı SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Özel öneme sahip orman alanlarının varlığı Ekolojik planlarının olmaması İstanbul için yaşam aktivitesi ve rekreasyon potansiyeli sunması İstanbul için yaşam aktivitesi/rekreasyon potansiyeli İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan yer üstü su kaynaklarının bulunması Rekreasyon potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanılamaması Koruma bilinci eksikliği Orman alanları içerisinde yörenin peyzajı ve özelliğine uygun rekreatif faaliyetlerin yetersiz olması Kaynakların artan nüfusun su ihtiyacını karşılayamaması Mevcut su kaynaklarının yapılaşma baskısıyla atıl kalma riski (K.Çekmece Gölü) İstanbul'un kıyı kenti olması Kıyı potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi Kıyı Kanunu Denizlerdeki biyolojik çeşitlilik Denizlerde ve boğazda kirliliğin önüne geçilememesi sonucunda biyolojik çeşitliliğin yok olma sürecine girmesi Organik Tarım Tarıma elverişli alanların yerleşime açılması Eko-turizm potansiyeli Polonezköy Tabiat Parkı gibi kent içi doğal öneme sahip alanların ve rekreatif amaçlı kullanım potansiyeli taşıyan koruların varlığı Düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle kent içi doğal kaynakların giderek bozulması Orman alanlarının işgal edilmesi ya da imar planlarıyla yapılaşmaya açılması (Siteler, Bireysel Konutlar, Gecekondular,...) Greenpeace gibi uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının varlığı Doğal kaynakların korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelere taraf olunması Otonom kararlarla orman alanlarının tahrip edilmesi (Golf, Formula 1 vb.) Kente göçün devam etmesi ve göçle gelenlerin genel olarak su kaynakları etrafında yer seçmesi Otonom kararlarla kıyıların kamu tarafından kullanılmasının engellenmesine yönelik projelerin olması (Galataport vb.) İstanbul Boğazı'nda uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı ve tankerlerin atıklarını denize bırakması 2B alanlarının orman dışına çıkarılması Hazine arazilerinin satışına ilişkin yasa teklifi Doğal alanların korunmasında uluslararası ve ulusal mevzuat ile bilimsel doğa koruma ilkelerinin uygulanmasındaki eksiklikler 1999 Marmara Depremi'nden sonra kuzeydeki doğal alanlara yönelik artan yapılaşma talebi Kıyı kenti olan İstanbul'da kıyılara erişimin zor olması Çevre yönetimi faaliyetlerine ilişkin kurumlar arasında yetki ve görev tanımı çakışmalarının bulunması Çevre konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinliğinin giderek artması Atık suların arıtılmasına yönelik merkezi, bölgesel atık su arıtma tesislerinin kurulması Havza alanlarında ve dere kenarlarında sanayilerin yer seçmesi Atık su arıtma tesislerinden etkin bir biçimde yararlanılamaması Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince değerlendirilememesi Orman alanlarının korunmasına yönelik bilincin artmaya başlaması Afet ve risk yönetimi konusuyla ilgili olarak, dünyadaki gelişmelerin ve bu alandaki teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi; Türkiye'nin en donanımlı afet koordinasyon merkezinin (AKOM) İstanbul'da bulunması Ormanların tahribatına yol açan yangınlar (Piknik, izmarit ve cam kırıklarından kaynaklanan) Doğal afetlere karşı teşkilatlanmanın yetersiz olması, halkın bilinçli olmaması Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmaları İletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu afet konusunda bilgi paylaşımının artması İstanbul Boğazı geçişinden kaynaklanan risklerin azaltılması 350

6 4.2. EKONOMİK YAPI SWOT (GZTF) ANALİZİ Ekonomik Yapı kapsamında; genel ekonomik yapı, sanayi sektörü, ticaret ve hizmetler sektörü, turizm sektörü, bilim ve teknolojik gelişim, ulaşım ve lojistik konularına ilişkin SWOT analizi sonuçları yer almaktadır. i. Ekonomik Yapı İstanbul, günümüzde sahip olduğu ekonomik potansiyel ile bulunduğu bölgenin (Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Doğu Afrika, Ortadoğu) en büyük şehri konumundadır. Mevcut ekonomik yapı İstanbul'un küresel ekonominin önemli bir odağı olarak gelişmesini sağlayacak, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması dezavantaj yaratmaktadır. Üretici hizmetlere elverişli-yeterli bir altyapının olmaması, istikrarlı bir iş ortamının sağlanamaması, nitelikli işgücü arzı eksikliği söz konusu olumsuzluklar arasındadır. Bununla birlikte, İstanbul'da finans, bankacılık ve reklamcılık gibi bazı sektörler giderek önem kazanmaktadır. Uzmanlaşmaya veya tamlaşmaya dayalı yığılma mekanlarının varlığına karşın yığılma mekanlarının küresel ekonomiyle bütünleşememesi söz konusudur. İstanbul'da meydana getirilen yeni işlerin katma değeri yüksek işler olmaması ve firmaların pazarlama yeteneklerinin az olması ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Kent içinde küçük ve dağınık üretim işletmelerinin bulunması ile girişimcilik hızının düşük olması; firmaların kurulmaları, büyümeleri ve yarışabilmeleri önünde engeller oluşturmakta ve genç işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır. İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım gibi konulardaki faaliyetlerin yetersiz olması da küresel ekonomiye eklemlenme konusunda dezavantaj oluşturmaktadır. Dolayısıyla, İstanbul için uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir ekonomik gelişme yaklaşımı bu konuda ön plana çıkmaktadır. 351

7 Tablo 4.4. Ekonomik Yapı SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Altın Borsa'sının kurulmasıyla şehrin hem ülkenin hem de içinde yer aldığı bölgenin sermaye merkezi haline gelmesi Yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçme eğilimde olması Uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir ekonomik gelişme yaklaşımının olmaması Bilgi transferinin yetersiz düzeyde olması Yabancı yatırımların istenilen düzeyde olmaması Yerel ve bölge dışındaki yatırımcıları bir araya getirecek merkezlerin olmaması Ticaret hayatının canlı olması Kayıt dışı ekonominin varlığı İstanbul'da yaratılan yeni işlerin katma değeri yüksek işler olmaması İmalatta verimlilik artışının ve standartlaşmanın tam olarak sağlanamaması Kent içinde küçük ve dağınık üretim işletmelerinin bulunması Çok çekirdekli kentsel sistemin olmaması; mevcut merkezlerde aşırı yoğunluk Girişimcilik kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalarının yetersiz olması İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım gibi yaratıcılık konusundaki faaliyetlerin yetersiz olması Yeni teknolojiler ve süreçlerle ilgili yatırımların yeterli düzeyde olmaması Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi ile orta ve uzun vadeli kredi bulabilme imkanının artması Uluslararası finansal kurum ve kuruluşlara yönelik mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların olması Ekonomik kriz spekülasyonlarının çıkartılması Yabancı sermaye yatırımlarının planlara uygun olmayan yer seçimi ve plan değişikliği İstanbul'da bazı sektörlerin giderek önem kazanması (finans ve bankacılık, reklamcılık) Mevcut ekonomik yapının küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması İstanbul'un stratejik konumunun ve sahip olduğu kaynakların kentin bir finans ve hizmet merkezi olarak küresel sistemde yer almasını kolaylaştırması Uluslar arası ticaret stratejilerinin olmaması Ekonomik canlanmada önemli olanak sağlayan ticaret ve sanayi fuarlarının yoğunlaşması Global firmaların yeni pazar bulma ihtiyacı Uzakdoğu pazarının global firmaları çekmeye başlaması Günümüzde sahip olduğu ekonomik potansiyel ile bulunduğu bölgenin (Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Doğu Afrika, Ortadoğu) en büyük şehri olması Uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin zayıf olması Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri ile ekonomik yapının güçlenecek olması Ekonomik alanda yapısal reformların zamanında yapılamaması, siyasal bunalımlar ve ekonominin kırılganlığı İşgücü beceri kalitesinin yeterli düzeyde olmaması Göçle kente gelenlerin iş bulamamaları nedeniyle kayıtsız, vergisiz işlere yönelmesi Kentin gelişmemiş kesimlerinde başta kadınlar olmak üzere çalışma çağındaki nüfusun ekonomik yaşama katılmada sorunlarla karşılaşması 352

8 ii. Sanayi Sektörü 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sanayinin hazır sistem ve teknolojileri satın alarak kullanma eğilimi, üretim faaliyetlerini kendi AR-GE çalışmalarına dayalı olarak yürütmemesi ve bunların sonucu olarak da teknoloji geliştirme yeteneğine sahip olmaması, İstanbul da sanayi sektörü açısından en önemli zayıflıklar olarak ortaya çıkmaktadır. AR-GE faaliyetlerini teşvik eden destek programlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, küresel pazarlarda İstanbul sanayisine yeni fırsatlar oluşturacaktır. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise, sanayi sektörü küresel pazarlardaki mevcut rekabet gücünü de tamamen kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır. Küçük ölçekli sanayilerin yeni teknolojiyi üretim sistemlerine adapte edememeleri, sanayi yapısının daha nitelikli, teknoloji üreten bir şekle dönüşmesi önünde ciddi bir engeldir. Kirletici sanayinin çevreye verdiği zarar ile yenilenemeyen doğal kaynaklar tahrip edilerek, sürdürülebilirlik ilkesi göz ardı edilmektedir. Kent içinde kontrolsüz gelişen, konut alanlarında sıkışmış, dağınık, niteliksiz ve kalitesiz konut-altı imalat atölyeleri mekansal düzenleme eksikliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, İstanbul da gelişmesi hedeflenen sanayi alanlarının organize bir şekilde düzenlenmesi ve konut politikalarıyla desteklenmesi ve işyeri-konut ilişkisi dengesinin kurulması önemli faktörler arasında yer almaktadır. 353

9 Tablo 4.5. Sanayi Sektörü SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER İstanbul'un doğu ve batı yakasındaki sanayinin sektörel uzmanlaşması Şehirde sanayinin ve sanayi yığılma odaklarının sağladığı katma değer Teknopark ve üniversitelerin sektöre destek verme potansiyeli Yığılma nedeniyle örgütlenebilme imkanının olması Plan kararları ile sanayinin desantralize edilerek bölgeler arası dengesizliğin ortadan kaldırılması Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayi yapısındaki değişim ve gelişimi sağlayacak, dönüşümlere ve yeni istihdam yapısı ve esnek üretim sistemine uyum sağlayabilme avantajı Markalaşamama, taklit üretim Sanayi istihdamının en yüksek yığılma gösterdiği dokumahazır giyim alt sektörünün yarattığı katma değerinin düşük olması (Emek yoğun, küçük işletmeler, düşük verimlilik) Makine sanayinin gelişmesine destek olacak yan sanayilerin gelişmemiş olması Kurumlar arası koordinasyon ve eşgüdüm eksikliği Sanayi sektöründe yapısal değişimi sağlayacak projelerin yetersizliği Sanayi-üniversite ilişkisinin gelişmemiş olması Örgütlenme ve işbirliği yetersizliği (Devlet üniversite ve sanayici üçgeni) İstanbul'un sanayi için bir çekim merkezi olarak hala önemini koruması ve teşviklerin hala İstanbul'a yapılması Sanayinin İstanbul'dan desantralizasyonunu destekleyecek plan kararları olmasına karşın, bu plan kararlarının sürekliliğinin olmaması Küçük ölçekli sanayilerin yeni teknolojiyi üretim sistemlerine adapte edememeleri ve geleneksel yapıları ile rekabet edememeleri Büyük ölçekli sanayilerde AR-GE biriminin bulunması AR-GE birimlerine yeterince önem verilmemesi Yasal mevzuatın olması İleri teknoloji kullanan çevreye duyarlı yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçmek istemesi Çin'in artan rekabet gücü ve uluslararası rekabetin sağlanamaması Çevreye ilişkin yasal mevzuatın yetersizliği, olana uyulmaması ve mevcut cezai yaptırımların eksikliği Yatırımcı ve finansör için mevcut bürokratik engellerin bulunması Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım eksikliği Sanayinin konut alanlarındaki fason üretime yakınlığı OSB'lerin kapasitelerinin tam dolu olmayışının desantralize edilecek sanayi için potansiyel alanlar oluşturması Küçük Sanayi siteleri ile işletmelerin örgütlenebilme ve yeni teknolojinin daha kolay sisteme entegre edilebilmesi Sanayide kullanılmaya başlanan teknolojilerle verimliliğinin artması ve sanayi ve işgücü profilinin zamanla değişmesi Kent içinde kontrolsüz gelişen, konut alanlarında sıkışmış dağınık, niteliksiz ve kalitesiz konut altlarındaki üretim kapasiteleri düşük imalat atölyeleri (Mekansal düzenleme eksikliği) OSB'lerin raylı sistemler ile bağlantılarının olmaması, bu nedenle maliyet, zaman ve hizmet kalitesi bakımından sorunların ortaya çıkması OSB'lerin kapasitelerinin tam dolu olmayışı yani OSB'lerin çekici hale getirilememesi, desantralizasyonun sağlanamaması Küçük sanayi sitelerinde finansman sıkıntısı ve atıl kapasite ile çalışılması Sektörün dönüşmesi ile ortaya çıkacak işgücü fazlası İşgücünün vasıfsız olması Sanayi alanlarına yakın olmak isteyen işgücünün sanayi alanlarının çevresinde oluşturduğu, kalitesiz niteliksiz ve plansız konut alanları ile çevre ve yaşam kalitesinin düşmesi Merkez alanlarında kalan büyüme imkanı bulamayan ve merkezin yoğunluğunu arttıran imalat atölyeleri Planlarla birlikte planlı sanayi alanlarının etrafında planlı konut ve alanlarının oluşturulması ile işyeri -konut ilişkisinin dengelenmesi 354

10 iii. Ticaret ve Hizmetler Sektörü 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul'un stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığı ve sahip olduğu kaynaklar kentin küresel sistemde bir finans ve hizmet merkezi olarak yer almasını kolaylaştırmaktadır. Ancak, mevcut ekonomik yapı İstanbul'un küresel ekonominin önemli bir odağı olarak gelişmesini, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edebilmesini sağlayacak nitelikleri taşımamaktadır. Ülkenin en önemli sermaye yatırımları İstanbul'a yığılmış olup, İstanbul'da finans ve bankacılık, reklamcılık v.b.bazı sektörler giderek önem kazanmaktadır. Ancak hizmet sektörünün istihdam içindeki payı (59%) gelişmiş dünya metropollerinin (80%) oldukça gerisindedir. Global firmaların İstanbul da yer seçmesi İstanbul un küresel ortamda söz sahibi olması açısından önem taşımakla birlikte; yabancı yatırımların gerekli altyapı koşulları düşünülmeden ve çevre bağlantıları göz ardı edilerek noktasal projelerle yanlış yer seçim kararları sürdürülebilir gelişme ilkesi ile çelişmektedir. Metropoliten bölgede egemen konumda bulunan İstanbul MİA'sı İstanbul'un ekonomik kaynağının temelini oluşturmakta aynı zamanda vasıfsız işgücü için de çekim merkezi olmaktadır. Göçle kente gelenlerin iş bulamaması kayıt dışı ekonominin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, İstanbul da hizmet sektörü istihdamının mekansal dağılımında da dengesizlikler kentsel maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Ticaret ve hizmet alanlarının belli akslarda yoğunlaşması, homojen olarak dağılmaması aşırı yoğunluk yaratmakta ve belirli merkezlerin yükünü hafifletecek alt merkezlere olan gereksinimi arttırmaktadır. Tarihi Yarımada daki tarihi ve kültürel kimlik potansiyelinin turizme bağlı hizmet alanları olarak geliştirilmesi, tarihi dokunun özgün yapısına uygun olarak gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 355

11 Tablo 4.6. Ticaret ve Hizmet Sektörü SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER İstanbul'un vasıfsız işgücü için çekim merkezi olma durumunu devam ettirmesi İstanbul MİA'sının metropoliten bölgede egemen konumda bulunması ve İstanbul'un ekonomik kaynağının temelini oluşturması Tarihi Yarımada daki potansiyelin turizme bağlı hizmet alanları olarak geliştirilmesi İstanbul da hizmet sektörü istihdamının mekansal dağılımındaki dengesizliğin, işlevsiz MİA ilişkilerine ve kentsel maliyetlerin artmasına neden olması Göçle kente gelenlerin iş bulamamaları nedeniyle kayıtsız, vergisiz işlere yönelmesi Kentin gelişmemiş kesimlerinde başta kadınlar olmak üzere çalışma çağındaki nüfusun ekonomik yaşama katılmada sorunlarla karşılaşması İstanbul MİA'sının bölge içindeki yükünün artması ve bölge içinde dengesizlik yaratması Büyükdere aksında plan bütünlüğünün avan projelerle bozulmuş olması Levent-Maslak aksında yer alan MİA'nın farklı ilçe belediyeleri sınırları içinde olmasından kaynaklanan plan karmaşası MİA'nın, özellikle Tarihi Yarımada'nın 24 saat yaşamasına imkan verecek fonksiyonların olmaması Metropoliten Bölge'de İstanbul'un tek hakim merkez konumunda bulunması, işbirliği yapabileceği hizmetlerde uzmanlaşmış merkezlerin bulunmaması Ülkenin en önemli sermaye yatırımlarının İstanbul'a yığılmış olması Levent-Maslak aksının yabancı yatırımları çeken uluslar arası düzeyde bir merkez olması Sanayi alanları dönüşümünün başlamış olması Sanayi alanlarının hizmet alanlarına dönüşmesi Olimpiyat Köyü nün yapılmış olması İstanbul'da bazı sektörlerin giderek önem kazanması (finans ve bankacılık, reklamcılık) Dünya ölçeğinde büyüklüğe ulaşan Türk şirketleri dolayısıyla, şehrin ekonomik gücünün ve kapasitesinin artması Kent merkezinde Tarihi Yarımada ve Beyoğlu bölgelerinde yapıların yenilenmesi ve atıl durumdaki mekanların değerlendirilmesi ile mevcut kapasitenin arttırılma imkanı Olimpiyat Köyünün yarattığı fırsatların yeterince değerlendirilememesi Tarihi Eminönü bölgesinde potansiyel taşıyan boş binaların bulunması Ticaret ve hizmet alanlarının belli akslarda yoğunlaşması, homojen olarak dağılmamasının aşırı yoğunluk yaratması MİA'nın, özellikle Tarihi Yarımada'nın 24 saat yaşamasına imkan verecek fonksiyonların yetersiz olması Uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomik gelişme yaklaşımının ve uluslararası ticaret stratejisinin olmaması Mevcut ekonomik yapının İstanbul'un küresel ekonominin önemli bir odağı olarak gelişmesini sağlayacak, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması Hizmet sektörünün her iki yakada dengeli bir şekilde dağılmamış olması Tarihi konut alanlarına, binaların özellikleriyle uyuşmayan fonksiyonların yerleşmesiyle ortaya çıkan kullanım uyumsuzlukları ve binaların tahrip olması, eskime nedeniyle tam kapasite kullanılamaması Tarihi süreç içinde gelişen ekonomik aktivitesi yüksek olan merkezlerin riski en yüksek alanlar olması 356 Olimpiyat Köyü nün çeşitli hizmet faaliyetleri geliştirmesi İstanbul'un stratejik konumunun, Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığının ve sahip olduğu kaynakların kentin bir finans ve hizmet merkezi olarak küresel sistemde yer almasını kolaylaştıracak olması Yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçme eğilimde olması Hizmetlerdeki iyileştirmenin İstanbul'un çekiciliğini arttırarak, nüfus artış hızını yükseltmesi Yabancı yatırımların gerekli altyapı koşulları düşünülmeden ve çevre bağlantıları göz ardı edilerek noktasal projelerle yer seçmesi Sanayinin çevrede yarattığı olumsuzlukların hizmet gelişimini olumsuz etkilemesi Ekonomik alanda yapısal reformların zamanında yapılamaması, siyasal bunalımlar ve ekonominin kırılganlığı Yabancı sermaye yatırımlarının planlara uygun olmayan yer seçimi ve plan değişikliği

12 iv. Turizm Sektörü 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul doğa, tarih ve kültür turizmi için elverişli ortamın sağlanabildiği nadir kentlerden biridir. İstanbul un kıyıları, ormanları, tarihi dokusu ve kültürü turizm alternatifleri oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır. Şile, Riva, Kilyos gibi kuzey kıyıları ve Silivri bölgesinin yaz turizmi için kullanılması, Boğaziçi ve Haliç'in turizm potansiyeli, orman alanlarının günübirlik kullanımı (trekking, kamping gibi), Tarihi Yarımada-Galata-Beyoğlu'ndaki kültürel ve tarihi varlıkların turizm potansiyeli, Kızkulesi, Galata Kulesi, saraylar, Boğaziçi köyleri, yalılar, fenerler, hisarlar gibi çeşitli özelliklere sahip değerlerin varlığı ve uluslararası kültür ve sanat festivallerinin düzenlenmesi (bienal, caz festivali vb.) İstanbul turizm aktiviteleri açısından önemli potansiyellerdir. Ancak, İstanbul da turizme ilişkin politikalar geliştirilirken; parçacı kararlar alınması ve merkezi yönetimin plan bütünlüğünü bozan projeler geliştirmesi İstanbul genelinde bütüncül bir turizm planı yapılmasını engellemektedir. Kamunun turizm açısından İstanbul'daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması, projelerdeki finansman ve kaynak yetersizliği, İstanbul un reklam ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede yeterli olmaması, benzer kentler ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin düşük olması önemli sorunlardır. 357

13 Tablo 4.7. Turizm Sektörü SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Kongre turizmine uygun tesislerin, kongre merkezlerinin ve potansiyel tarihi yapıların bulunması Boğaziçi, Tarihi Yarımada ve Haliç'in turizm potansiyeli İstanbul'da kültür turizmi potansiyeli taşıyan mekanların bulunması Uluslar arası kültür ve sanat festivallerinin düzenlenmesi (bienal, caz festivali vb.) Özel sektörün müze girişimleri (İstanbul Modern, Sabancı Müzesi gibi vb.) Şile, Riva, Kilyos gibi kuzey kıyıları, Adalar ve Silivri bölgesinin yaz turizmi için İstanbul un kıyı kenti olması avantajlarının kullanılması Formula 1 Organizasyonu Kongre turizminin yetersiz olması Uluslararası teknik işbirliği olanaklarının varlığı Komşu ülkelerdeki savaş ve benzeri koşullar Tarihi kent olan Tarihi Yarımadanın potansiyelinin değerlendirilmemesi Benzer kentler ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin düşük olması Sektördeki aktörler arası koordinasyonsuzluk Müzelere olan ziyaretlerin sınırlı sayıda olması İstanbul'un özellikle Boğaz ve Marmara kıyılarının kirli olması ve yüzmek için yeterli kalitede olmaması İstanbul'da turistlerin kalış süresinin azalmakta olması Formula 1 pistinin havza içinde konumlanması, doğal öneme sahip alanları tahrip etmesi Orman alanlarının günübirlik kullanımı (trekking, kamping ) Golf turizmi için havza alanlarında yer seçilmesi Tarihi mesire yerlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik projeler(sadabad vb.) Kış sporları merkezlerine, termal turizm merkezlerine, rafting, yürüyüş gibi doğa sporlarının yapıldığı yerlere yakınlık Yasaların uygulanmasındaki zayıflıklar Turizm Teşvik Yasası Yeni koruma yasalarının varlığı Sektördeki aktörler arası koordinasyonsuzluk Yeni aktörlerin sektörde yer almaya başlaması Eminönü Platformu gibi turizm örgütlenmesine yönelik sivil toplum kuruluşlarının artması AB-UNESCO gibi kurumların fonlarının değerlendirilememesi Turizmde rekabet edebilirliği yüksek olan sektörlerin desteklenememesi TURSAB, İKSV gibi kuruluşların varlığı Avrupa Birliğinin birlik içi seyahatleri destekleyici politikaları Tarihi Yarımada'da sektör yığılmalarının/kümelenmelerinin olması İstanbul'un iklim açısından 4 mevsim turizme uygun olması Tarihi Yarımada-Galata-Beyoğlu'ndaki kültürel ve tarihi varlıkların, Kızkulesi, Galata Kulesi, Saraylar, Boğazköyleri, yalılar, fenerler, hisarların yarattığı turizm potansiyeli Turizm belgeli tesislerin düşük nitelikte olması Fonların ve kaynakların etkin kullanımına yönelik AB kentlerinin deneyimlerinden yaralanma fırsatı Kamunun turizm açısından İstanbul'daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması AB üyesi rakip ülkelerin birliğin bilgi ve finans desteklerinden yararlanarak rekabet güçlerini hızla artırmaları Kentin tarihi ve kültürel canlılığının 24 saat yaşıyor olması Turizm faaliyetleri nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde değer artışı yaşanması ve kentlinin mekana yabancılaşması İstanbul un reklâm ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede yeterli olmaması Uluslar arası turizm firmaları ve tur organizasyonları ile ilişkilerin zayıf olması Turizm danışma bürolarının ve kent içinde turisti yönlendirecek ve bilgilendirecek yazılı ve görsel malzemenin yetersiz olması Turizm sektörünün Türkiye ve İstanbul için küresel rekabet ortamında yarışması gerektiği konusunda toplumun geniş kesimlerinin fikir birliği içinde olması Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul u tanıtmada ve turist sayısını artırmada bir fırsat olması Turizm nedeniyle yaşam maliyetlerinin artması Kentteki suç oranlarının artmakta olması 358

14 v. Bilim ve Teknolojik Gelişim 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Türkiye nin ekonomik ve sosyal gelişiminin daha ileri aşamalara ulaşması ve toplumumuzun hızla bilgi toplumuna dönüşmesi için bilim ve teknolojiden stratejik birer araç olarak yararlanılmalıdır. Doğal kaynakların üretim ve kullanım planlamasından, bankacılık sektörünün yapılanmasına kadar her alanda tüm kurum ve kuruluşların yer aldığı geniş katılımlı tüm eğitim ve iletişim araçlarının (yazılı ve görsel medya dahil) kullanımı ile toplumumuza aktarılmalıdır. Mevcut geleneksel sistemlerin yerine, bilinçli ulusal ve uluslararası teknoloji transferleri ile hammadde, enerji, iş gücü verimi ve çevre duyarlılığı yüksek teknolojiler ikame etmelidir. İnsan kaynaklarındaki zayıflıklar giderilmeli; güçlü yanlar desteklenerek daha da vurgulanmalı; genç nüfustan yararlanmayı mümkün kılacak eğitim ve istihdam politikaları geliştirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, iyi eğitilememiş ve işsiz kalmış nüfusun neden olacağı tehditlerin önlenmesi mümkün olmayacaktır. İstanbul un bilim ve teknoloji politikasını ve sonuçlarını değerlendirip kurumsal ve yasal düzenlemeler bağlamında çok daha somut politika önerileri ortaya koyması gerekmektedir. Bu yapılırken bilim, teknoloji ve üretim politikalarının bir bütün olarak ele alınması esas olmalıdır. Üretimde yenilik ve kalite kavramlarının öneminin anlaşılmasıyla AR-GE faaliyetlerine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu konuda teknopark ve üniversitelerin sektöre destek verme potansiyelleri bulunmakla beraber mevcut teknoloji altyapısının yetersizliği söz konusudur. 359

15 Tablo 4.8. Bilim ve Teknolojik Gelişim SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Politikaların uygulanmasında eksiklikler; kurumlar arasında eşgüdüm olmaması Bilim ve teknoloji politikaları ve uygulayıcı kurumların varlığı Uzun vadeli teknolojik gelişme planının ve stratejilerinin bulunmaması Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin itici gücü olan bilişim teknolojileri alanında devletin bu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde bir politikasının olmaması Sektörün kapasitesinin rekabet edebilirlik açısından yetersiz olması İstanbul'un yurtiçinde ve yurtdışındaki ortaklıklarının zayıf olması, girişimlerin yeterince desteklenmemesi Teknolojide öne çıkan ülkelerin ekonomik ilişkiler potansiyelini Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu'ya yönlendirmesi Uluslar arası normlara uygun olmayan hukuk sistemi, mevzuat eksikliği, bürokratik engeller, karar alma mekanizmalarındaki hantallık Küreselleşen dünyada rakip metropoliten şehirlerin teknoloji yarışında İstanbul'dan ileride olmaları Ekonomik kriz spekülasyonlarının çıkartılması, bölgesel terör ve savaş riski Gelişmeye açık ve sürekli büyüyen iç pazar Mevcut teknoloji alt yapısının yeterli olmaması İç pazarın yetersizliği Teknolojiyle ilgili sektörlere yeterli destek verilmemesi Serbest ticaret bölgeleri ile hızlı ve bürokratik engeller olmadan teknoloji transferinin mümkün olması Üretimde yenilik ve kalite kavramlarının öneminin anlaşılmasıyla AR-GE faaliyetlerine daha fazla önem verilmeye başlanması Bilim ve eğitim hizmetleri veren merkez ve organizasyonlarının yetersizliği Teknoloji pazarlama sektörünün ulusal ve uluslar arası deneyiminin olmaması Firmaların Ar-Ge yatırımlarının istenilen düzeyde olmaması; kısıtlı kaynaklarla yürütülen Ar-Ge faaliyetleri Kalite konusunda toplumsal bilincin oluşması Teknoparkların gereken niteliklere sahip olmaması Teknopark projelerinin varlığı Know how ve teknolojinin etkin ticarileşmesinin sağlanamaması Buluşçu ve yenilikçi bir kültür olmaması, teknolojik yenilik üretme konusundaki zayıflık Nitelikli işgücüne dayalı bilim ve teknoloji sistemine katkıda bulunmak üzere yönlendirilebilecek yabancı sermayenin varlığı e-türkiye gibi bilgi toplumu olma yönündeki projelerin toplumda yaygınlaştırılmasına ilişkin girişimler; değişen toplumsal yapının bilgi teknolojilerine olan talebi Yurt içi ve yurt dışında stratejik teknoloji alanlarında çalışan, uluslar arası nitelikte bilim ve sanayi insanlarının varlığı İstanbul'da yer seçecek batılı yabancı sermaye için nitelikli işgücünün ucuz olması Gelişmiş ülkelerin beyin göçünü özendiren politikaları sonucunda yetiştirilen nitelikli elemanların kaybedilmesi Çin, Hindistan gibi ucuz işgücüne sahip ülkelerin oluşturduğu uluslar arası rekabet 360

16 vi. Ulaşım İstanbul da ulaşım yönetiminde çok sayıda birimin olması; yetki karmaşasına ve parçacı projelerin üretilmesine neden olmaktadır. Ayrıca planlama ve yatırım arasındaki kopukluk, istikrarlı politikalar üretilememesi ve yeterli sayıda uzman personelin bulunmaması; ulaşım planlarının, kentin sorunlarına cevap verecek düzeyde geliştirilmesini engellemektedir. İstanbul toplu taşıma sisteminde farklı sistemler arasında entegrasyon sağlanamamıştır. Bununla birlikte, mevcut toplu taşıma sistemlerinin hizmet kaliteleri ve kapasiteleri de İstanbul daki yükü taşıyabilecek yeterlilikte değildir. Bu sorunlara paralel olarak işyerikonut-aktarma noktası mesafeleri de İstanbul da özel araç kullanım oranının artmasına neden olmaktadır. Özel araç kullanımının yüksek olmasına rağmen işyeri ve konut alanlarındaki otopark yetersizliği de bir diğer sorundur. İstanbul coğrafi konumu itibariyle deniz yolu taşımacılığı potansiyeline sahip olmasına rağmen, kent içi ve uluslararası taşımacılıkta denizyolu ulaşımının payı oldukça düşüktür. 361

17 Tablo 4.9. Ulaşım SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Ulaşım yönetiminde çok başlılık ve yetki karmaşası, bütüncül yaklaşımı gerçekleştirecek tanımlı bir kurumsal yapının olmaması Ulaşım Ana Planı'nın iptal edilmiş olması Ulaşımda planlama ile yatırım arasında kopukluğun olması Ulaşım planlamasında çalışmak üzere yeterli sayıda bilgili ve yetkin personelin bulunmaması Toplu taşıma sistemleri arasında entegrasyon olmaması Toplu taşımada denetimin yetersiz oluşu (Kuralsız ve denetimsiz minibüsler, halk otobüsleri ve denetimsiz taksiler) Kent içi ulaşımında toplu taşımacılığın payının düşük olması Tepeden inme merkezi projeler (3.Köprü önerisi) Özel araçlarının trafikteki payının yüksek olması Özel araç sahipliliğinin artması Kent içi karayolu trafiğinde ve kentin bütün önemli arterlerinde özellikle sabah ve akşam doruk saatlerde tıkanıkların yaşanması ve ulaşım hızının düşmesi Mevcut altyapısı acil durumlarda yetersiz kalan yolların varlığı Yerleşim bölgelerinde, iş merkezlerinde ve aktarma noktalarında yeterli otopark alanlarının bulunmaması Etkin bir trafik denetiminin olmaması Planlanan ve projelendirilen yeni teknolojili kent içi raylı sistemler İki yaka arasındaki demiryolu aksları İstanbul'un coğrafi konumundan kaynaklanan deniz yolu taşımacılığı olanakları Mevcut banliyö hattının son derece bakımsız olup, yolcuların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanamaması Haydarpaşa ve Sirkeci tren garlarının, kent içi güzergahlara raylı sistemlerle yeterli düzeyde bağlanmaması Mevcut yolcu limanının kent içi erişim olanaklarının yetersiz oluşu Sanayi liman bağlantılarının kent trafiğini zorlaması Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birbirine bağlayacak tüp geçiş projesi, İstanbul'da sona eren Pan-Avrupa IV. ve X. Koridorun, Trans-Asya Demiryolu Hatları ile bağlantısını da sağlaması Üst ölçekli planların yapılması Limanlardan alınan yükün taşınmasında karayolu ağının kullanılmasının kent içi trafiğe ek yoğunluk getirmesi Hava alanlarına erişimi destekleyecek toplu taşıma sistemlerinin yetersiz olması Ulaşım planları ile yerleşim planlarının eş zamanlı yapılmaması Yük taşımacılığında blok-tren ve RO-LA sistemlerine geçilmeye başlanması Tankerlerin ve yüksek tonajlı gemilerin Boğaz'dan transit geçişi İstanbul'un doğal ve tarihi yapısının kentin merkez bölgelerinde yeni yol yapımına ve mevcut yolların genişletilmesine olanak vermemesi 362

18 vii. Lojistik Türkiye de faaliyet gösteren yabancı kökenli lojistik şirketler dışındaki lojistik şirketleri, dünyadaki lojistik eğilim ve oluşumlardan habersiz, lojistik faaliyetleri konusundaki tecrübesizdir. Türkiye de lojistik hizmeti ağırlıklı olarak nakliye ve gümrüklemeden oluşmaktadır. Lojistik birimler kent içinde plansız ve dengesiz olarak yer seçmiştir ve çevresiyle uyumlu gelişmemektedir. Lojistik odaklarının büyük alan gereksinimleri vardır, ancak plansız gelişmeden dolayı alan ihtiyacını çevresindeki tarım ve orman alanlarına doğru gelişerek karşılamaktadır. Ro-Ro taşımacılığında Türkiye nin önemli limanlarından ikisi (Ambarlı ve Haydarpaşa Limanı) İstanbul da yer almaktadır. Buna rağmen liman kapasiteleri yetersizdir (gemi yanaşma yerleri, rıhtımlar, rıhtım uzunlukları, derinlikler, liman geri bölgeleri, araç parkları vb.). Ayrıca limanlardan alınan yükün kent içi karayolu ağı kullanılarak taşınması kent içi trafiğe ek yoğunluk getirmektedir. 363

19 Tablo Lojistik SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Mevcut ulusal ve yerel kurumsal yapının varlığı Ulaşım yönetiminde çok başlılık ve yetki karmaşası, bütüncül yaklaşımı gerçekleştirecek tanımlı bir kurumsal yapının olmaması Tepeden inme merkezi projeler e-devlet uygulamaları ve gümrük otomasyon çalışmaları Yasal mevzuatın yeterli olmayışı Lojistik hizmetinin ağırlıklı olarak nakliye ve gümrüklemeden oluşması (geleneksel nakliyat anlayışı) Çeşitli lojistik birimlerin varlığı Lojistik birimlerin kent içinde plansız, dengesiz dağılması Lojistik odakların, otonom kararlarla büyük ulaşım altyapı projelerini de beraberinde getirmesi (3.köprü, yeni karayolları) Lojistik odakların büyük alan gereksinmelerinden dolayı alan ihtiyacını karşılamaya yönelik orman ve tarım alanlarına doğru gelişmesi Büyük ölçekli hipermarketlerin ana yol üzerinde yer seçmelerinin trafiğe olumsuz etkisi OSB'lerin demiryolu ile bağlantılarının olmaması Kargoculuk sektörüne ilişkin düzenlemenin yetersiz olması ve sektörün verimli çalışamaması Ro-Ro taşımacılığında Türkiye nin önemli limanlarından ikisinin (Ambarlı ve Haydarpaşa Limanı) İstanbul da yer alması Liman kapasitelerinin yetersiz olması (Gemi yanaşma yerleri, rıhtım, rıhtım uzunlukları, derinlikler, liman geri bölgeleri, araç parkı vb.) Demiryolu yükleme istasyonlarının yükleme-boşaltma alanları, fiziki kapasite, ekipman ve yönetim bakımından yetersiz olması Limanlardan alınan yükün karayolu ağı kullanılarak kent içi trafiğe ek yoğunluk getirmesi Yük taşımacılığında blok-tren ve RO-LA sistemlerine geçilmeye başlanması Havaalanlarında lojistik hizmetler için yeterli alan olmaması 364

20 4.3. SOSYAL YAPI SWOT ANALİZİ 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sosyal Yapı kapsamında; demografik ve sosyal yapı, kültür ve tabiat varlıkları, konut, sosyal ve teknik altyapı, kentsel yaşam kalitesi ve kentsel kimlik konularına ilişkin SWOT analizi sonuçları yer almaktadır. i. Demografik ve Sosyal Yapı Türkiye nin en gelişmiş kenti İstanbul aynı zamanda en yüksek göç alan bir kenttir. Bu durum kentte sosyal, kültürel ve ekonomik çeşitlilik oluşturmakla birlikte; gelir dağılımındaki eşitsizliğe, sosyal adaletsizliğe ve kamu huzurunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar kentte yaşayanların kentle bütünleşmesini ve kentlilik bilincinin gelişmesini engellemektedir. Ancak genç nüfusun fazla olması, eğitim düzeyinde ve sosyal-kültürel aktivitelere katılımda artış ve göçle gelenlerin kentle bütünleşmelerini sağlayacak sosyal derneklerin/örgütlenmelerin bulunması kentte yaşayanların kentli olmasını kolaylaştıracak etmenlerdir. 365

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular Mevzuat, Arge ve Inovasyon ekonomiye Umut Sofradan Can Topraktan gelir. NÜFUS %25 İSTİHDAM %20 KIRSAL KALKINMA BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ VERİMLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri İstanbul da merkez gelişmelerinin büyük çoğunluğu yapılaşmış alanlardadır. Bu nedenle, merkez gelişmesi dönüşümü içerecektir. MİA gelişmesi veya alt-merkez oluşturulmasında iki yaklaşım izlenebilir. Birincisinde,

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı