1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ"

Transkript

1 BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346

2 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT (GZFT) analizinden amaçlanan; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir (Şekil 4.1). Planlama alanında kontrol edilebilen etkenler ile kontrol dışında olan ve belirsizlik oluşturan etkenlerin analizi, planlama sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kontrol Edilebilir Etkenler S (Güçlü Yönler) Z (Zayıf Yönler) l O (Fırsatlar) T (Tehditler) Kontrol Dışı Etkenler Şekil 4.1. SWOT (GZFT) Analizi Bu doğrultuda, 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nda, İstanbul İli ne ilişkin yapılan ayrıntılı mevcut durum analizi çalışmalarından elde edilen veriler daha sistematik olarak değerlendirilerek; kentin güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesine yönelik SWOT (GZFT) analizi yapılmıştır. SWOT analizi yapılmadan önce; hem SWOT analizini daha sistematik hale getirmesi hem de oluşturulacak stratejik amaç, hedef, strateji ve uygulama araçlarına çerçeve çizmesi amacıyla konu başlıkları ve bu konular için yapılacak SWOT analizlerine ilişkin şablonlar belirlenmiştir. SWOT analizinde kullanılan konu başlıkları Tablo 4.1 de, SWOT analizlerinde kullanılan şablon ise Tablo 4.2 de verilmiştir. 347

3 Tablo 4.1. SWOT Analizi İçin Belirlenen Konular DOĞAL YAPI Doğal Yapı EKONOMİK YAPI Ekonomik Yapı Sanayi Ticaret ve Hizmetler Turizm Bilim ve Teknolojik Gelişim Ulaşım Lojistik SOSYAL YAPI Demografik ve Sosyal Yapı Kültür ve Tabiat Varlıkları Konut Sosyal Alt Yapı Teknik Alt Yapı Kentsel Yaşam Kalitesi Kentsel Kimlik KURUMSAL YAPI Kurumsal Yapı Tablo 4.2. SWOT Analizleri İçin Kullanılan Şablon KONULAR ALT GRUPLAR İÇSEL FAKTÖRLER DIŞSAL FAKTÖRLER Güçlü Zayıf Fırsat Tehdit Genel Yapı Kurumsal Yapı Arazi Kullanım ve Yapılanmış Çevre Nüfus ve Ekonomik Yapı Yaşam Kalitesi Afet Riskleri Konunun özelliğine göre belirlenmiştir. Düzenlemeler Yerel Katılım Uygulama Araçları Finans Temini Kalite ve Rekabet Plan ve Metropol İlişkisi Tarım Alanı Çalışma Alanı Konut Alanı Ulaşım Alanı Rekreasyon Alanı Demografik Yapı Ekonomik Yapı Rekreasyon Eğitim Sağlık Erişilebilirlik Doğal Riskler (deprem, sel vb.) Teknolojik Riskler İnsan Kaynaklı Riskler

4 4.1. DOĞAL YAPI SWOT (GZTF) ANALİZİ 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul un doğal yapısına ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler ortaya konularak bu kriterler doğrultusunda izlenmesi gereken politikalara ilişkin ipuçları belirlenmektedir. İstanbul un sahip olduğu doğal kaynaklar; artan nüfus, kente göçün devam etmesi ve göçle gelenlerin genel olarak doğal kaynaklar etrafında yer seçmesi sonucu tahrip edilmektedir. Kentsel gelişme baskısı altındaki doğal alanlar, koruma bilincinin de yetersiz kalması ile tehlike altındadır. Bu noktada doğal çevreyi bütün olarak ele alan, ekolojik ve biyolojik çeşitliliği koruyacak ve koruma-kullanma dengesini sağlayacak Ekolojik Planlama önem kazanmaktadır. Özellikle plan bütünlüğünü bozucu parçacı kararlarla, doğal alanlardaki kentsel gelişmeleri tetikleyen fonksiyonların yanlış yer seçim kararları ve beraberinde getirdiği düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle İstanbul un ekolojik ve biyolojik öneme sahip alanları tahrip edilmektedir. Doğal kaynakların, yörenin peyzajı ve özelliğine uygun faaliyetlerde (eko-turizm, rekreasyon, ekolojik tarım v.b.) kullanılması, koruma-kullanma dengesi açısından da önem taşımaktadır. 349

5 Tablo 4.3. Doğal Yapı SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Özel öneme sahip orman alanlarının varlığı Ekolojik planlarının olmaması İstanbul için yaşam aktivitesi ve rekreasyon potansiyeli sunması İstanbul için yaşam aktivitesi/rekreasyon potansiyeli İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan yer üstü su kaynaklarının bulunması Rekreasyon potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanılamaması Koruma bilinci eksikliği Orman alanları içerisinde yörenin peyzajı ve özelliğine uygun rekreatif faaliyetlerin yetersiz olması Kaynakların artan nüfusun su ihtiyacını karşılayamaması Mevcut su kaynaklarının yapılaşma baskısıyla atıl kalma riski (K.Çekmece Gölü) İstanbul'un kıyı kenti olması Kıyı potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi Kıyı Kanunu Denizlerdeki biyolojik çeşitlilik Denizlerde ve boğazda kirliliğin önüne geçilememesi sonucunda biyolojik çeşitliliğin yok olma sürecine girmesi Organik Tarım Tarıma elverişli alanların yerleşime açılması Eko-turizm potansiyeli Polonezköy Tabiat Parkı gibi kent içi doğal öneme sahip alanların ve rekreatif amaçlı kullanım potansiyeli taşıyan koruların varlığı Düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle kent içi doğal kaynakların giderek bozulması Orman alanlarının işgal edilmesi ya da imar planlarıyla yapılaşmaya açılması (Siteler, Bireysel Konutlar, Gecekondular,...) Greenpeace gibi uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının varlığı Doğal kaynakların korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelere taraf olunması Otonom kararlarla orman alanlarının tahrip edilmesi (Golf, Formula 1 vb.) Kente göçün devam etmesi ve göçle gelenlerin genel olarak su kaynakları etrafında yer seçmesi Otonom kararlarla kıyıların kamu tarafından kullanılmasının engellenmesine yönelik projelerin olması (Galataport vb.) İstanbul Boğazı'nda uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı ve tankerlerin atıklarını denize bırakması 2B alanlarının orman dışına çıkarılması Hazine arazilerinin satışına ilişkin yasa teklifi Doğal alanların korunmasında uluslararası ve ulusal mevzuat ile bilimsel doğa koruma ilkelerinin uygulanmasındaki eksiklikler 1999 Marmara Depremi'nden sonra kuzeydeki doğal alanlara yönelik artan yapılaşma talebi Kıyı kenti olan İstanbul'da kıyılara erişimin zor olması Çevre yönetimi faaliyetlerine ilişkin kurumlar arasında yetki ve görev tanımı çakışmalarının bulunması Çevre konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinliğinin giderek artması Atık suların arıtılmasına yönelik merkezi, bölgesel atık su arıtma tesislerinin kurulması Havza alanlarında ve dere kenarlarında sanayilerin yer seçmesi Atık su arıtma tesislerinden etkin bir biçimde yararlanılamaması Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince değerlendirilememesi Orman alanlarının korunmasına yönelik bilincin artmaya başlaması Afet ve risk yönetimi konusuyla ilgili olarak, dünyadaki gelişmelerin ve bu alandaki teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi; Türkiye'nin en donanımlı afet koordinasyon merkezinin (AKOM) İstanbul'da bulunması Ormanların tahribatına yol açan yangınlar (Piknik, izmarit ve cam kırıklarından kaynaklanan) Doğal afetlere karşı teşkilatlanmanın yetersiz olması, halkın bilinçli olmaması Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmaları İletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu afet konusunda bilgi paylaşımının artması İstanbul Boğazı geçişinden kaynaklanan risklerin azaltılması 350

6 4.2. EKONOMİK YAPI SWOT (GZTF) ANALİZİ Ekonomik Yapı kapsamında; genel ekonomik yapı, sanayi sektörü, ticaret ve hizmetler sektörü, turizm sektörü, bilim ve teknolojik gelişim, ulaşım ve lojistik konularına ilişkin SWOT analizi sonuçları yer almaktadır. i. Ekonomik Yapı İstanbul, günümüzde sahip olduğu ekonomik potansiyel ile bulunduğu bölgenin (Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Doğu Afrika, Ortadoğu) en büyük şehri konumundadır. Mevcut ekonomik yapı İstanbul'un küresel ekonominin önemli bir odağı olarak gelişmesini sağlayacak, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması dezavantaj yaratmaktadır. Üretici hizmetlere elverişli-yeterli bir altyapının olmaması, istikrarlı bir iş ortamının sağlanamaması, nitelikli işgücü arzı eksikliği söz konusu olumsuzluklar arasındadır. Bununla birlikte, İstanbul'da finans, bankacılık ve reklamcılık gibi bazı sektörler giderek önem kazanmaktadır. Uzmanlaşmaya veya tamlaşmaya dayalı yığılma mekanlarının varlığına karşın yığılma mekanlarının küresel ekonomiyle bütünleşememesi söz konusudur. İstanbul'da meydana getirilen yeni işlerin katma değeri yüksek işler olmaması ve firmaların pazarlama yeteneklerinin az olması ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Kent içinde küçük ve dağınık üretim işletmelerinin bulunması ile girişimcilik hızının düşük olması; firmaların kurulmaları, büyümeleri ve yarışabilmeleri önünde engeller oluşturmakta ve genç işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır. İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım gibi konulardaki faaliyetlerin yetersiz olması da küresel ekonomiye eklemlenme konusunda dezavantaj oluşturmaktadır. Dolayısıyla, İstanbul için uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir ekonomik gelişme yaklaşımı bu konuda ön plana çıkmaktadır. 351

7 Tablo 4.4. Ekonomik Yapı SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Altın Borsa'sının kurulmasıyla şehrin hem ülkenin hem de içinde yer aldığı bölgenin sermaye merkezi haline gelmesi Yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçme eğilimde olması Uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir ekonomik gelişme yaklaşımının olmaması Bilgi transferinin yetersiz düzeyde olması Yabancı yatırımların istenilen düzeyde olmaması Yerel ve bölge dışındaki yatırımcıları bir araya getirecek merkezlerin olmaması Ticaret hayatının canlı olması Kayıt dışı ekonominin varlığı İstanbul'da yaratılan yeni işlerin katma değeri yüksek işler olmaması İmalatta verimlilik artışının ve standartlaşmanın tam olarak sağlanamaması Kent içinde küçük ve dağınık üretim işletmelerinin bulunması Çok çekirdekli kentsel sistemin olmaması; mevcut merkezlerde aşırı yoğunluk Girişimcilik kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalarının yetersiz olması İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım gibi yaratıcılık konusundaki faaliyetlerin yetersiz olması Yeni teknolojiler ve süreçlerle ilgili yatırımların yeterli düzeyde olmaması Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi ile orta ve uzun vadeli kredi bulabilme imkanının artması Uluslararası finansal kurum ve kuruluşlara yönelik mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların olması Ekonomik kriz spekülasyonlarının çıkartılması Yabancı sermaye yatırımlarının planlara uygun olmayan yer seçimi ve plan değişikliği İstanbul'da bazı sektörlerin giderek önem kazanması (finans ve bankacılık, reklamcılık) Mevcut ekonomik yapının küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması İstanbul'un stratejik konumunun ve sahip olduğu kaynakların kentin bir finans ve hizmet merkezi olarak küresel sistemde yer almasını kolaylaştırması Uluslar arası ticaret stratejilerinin olmaması Ekonomik canlanmada önemli olanak sağlayan ticaret ve sanayi fuarlarının yoğunlaşması Global firmaların yeni pazar bulma ihtiyacı Uzakdoğu pazarının global firmaları çekmeye başlaması Günümüzde sahip olduğu ekonomik potansiyel ile bulunduğu bölgenin (Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Doğu Afrika, Ortadoğu) en büyük şehri olması Uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin zayıf olması Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri ile ekonomik yapının güçlenecek olması Ekonomik alanda yapısal reformların zamanında yapılamaması, siyasal bunalımlar ve ekonominin kırılganlığı İşgücü beceri kalitesinin yeterli düzeyde olmaması Göçle kente gelenlerin iş bulamamaları nedeniyle kayıtsız, vergisiz işlere yönelmesi Kentin gelişmemiş kesimlerinde başta kadınlar olmak üzere çalışma çağındaki nüfusun ekonomik yaşama katılmada sorunlarla karşılaşması 352

8 ii. Sanayi Sektörü 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sanayinin hazır sistem ve teknolojileri satın alarak kullanma eğilimi, üretim faaliyetlerini kendi AR-GE çalışmalarına dayalı olarak yürütmemesi ve bunların sonucu olarak da teknoloji geliştirme yeteneğine sahip olmaması, İstanbul da sanayi sektörü açısından en önemli zayıflıklar olarak ortaya çıkmaktadır. AR-GE faaliyetlerini teşvik eden destek programlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, küresel pazarlarda İstanbul sanayisine yeni fırsatlar oluşturacaktır. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise, sanayi sektörü küresel pazarlardaki mevcut rekabet gücünü de tamamen kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır. Küçük ölçekli sanayilerin yeni teknolojiyi üretim sistemlerine adapte edememeleri, sanayi yapısının daha nitelikli, teknoloji üreten bir şekle dönüşmesi önünde ciddi bir engeldir. Kirletici sanayinin çevreye verdiği zarar ile yenilenemeyen doğal kaynaklar tahrip edilerek, sürdürülebilirlik ilkesi göz ardı edilmektedir. Kent içinde kontrolsüz gelişen, konut alanlarında sıkışmış, dağınık, niteliksiz ve kalitesiz konut-altı imalat atölyeleri mekansal düzenleme eksikliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, İstanbul da gelişmesi hedeflenen sanayi alanlarının organize bir şekilde düzenlenmesi ve konut politikalarıyla desteklenmesi ve işyeri-konut ilişkisi dengesinin kurulması önemli faktörler arasında yer almaktadır. 353

9 Tablo 4.5. Sanayi Sektörü SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER İstanbul'un doğu ve batı yakasındaki sanayinin sektörel uzmanlaşması Şehirde sanayinin ve sanayi yığılma odaklarının sağladığı katma değer Teknopark ve üniversitelerin sektöre destek verme potansiyeli Yığılma nedeniyle örgütlenebilme imkanının olması Plan kararları ile sanayinin desantralize edilerek bölgeler arası dengesizliğin ortadan kaldırılması Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayi yapısındaki değişim ve gelişimi sağlayacak, dönüşümlere ve yeni istihdam yapısı ve esnek üretim sistemine uyum sağlayabilme avantajı Markalaşamama, taklit üretim Sanayi istihdamının en yüksek yığılma gösterdiği dokumahazır giyim alt sektörünün yarattığı katma değerinin düşük olması (Emek yoğun, küçük işletmeler, düşük verimlilik) Makine sanayinin gelişmesine destek olacak yan sanayilerin gelişmemiş olması Kurumlar arası koordinasyon ve eşgüdüm eksikliği Sanayi sektöründe yapısal değişimi sağlayacak projelerin yetersizliği Sanayi-üniversite ilişkisinin gelişmemiş olması Örgütlenme ve işbirliği yetersizliği (Devlet üniversite ve sanayici üçgeni) İstanbul'un sanayi için bir çekim merkezi olarak hala önemini koruması ve teşviklerin hala İstanbul'a yapılması Sanayinin İstanbul'dan desantralizasyonunu destekleyecek plan kararları olmasına karşın, bu plan kararlarının sürekliliğinin olmaması Küçük ölçekli sanayilerin yeni teknolojiyi üretim sistemlerine adapte edememeleri ve geleneksel yapıları ile rekabet edememeleri Büyük ölçekli sanayilerde AR-GE biriminin bulunması AR-GE birimlerine yeterince önem verilmemesi Yasal mevzuatın olması İleri teknoloji kullanan çevreye duyarlı yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçmek istemesi Çin'in artan rekabet gücü ve uluslararası rekabetin sağlanamaması Çevreye ilişkin yasal mevzuatın yetersizliği, olana uyulmaması ve mevcut cezai yaptırımların eksikliği Yatırımcı ve finansör için mevcut bürokratik engellerin bulunması Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım eksikliği Sanayinin konut alanlarındaki fason üretime yakınlığı OSB'lerin kapasitelerinin tam dolu olmayışının desantralize edilecek sanayi için potansiyel alanlar oluşturması Küçük Sanayi siteleri ile işletmelerin örgütlenebilme ve yeni teknolojinin daha kolay sisteme entegre edilebilmesi Sanayide kullanılmaya başlanan teknolojilerle verimliliğinin artması ve sanayi ve işgücü profilinin zamanla değişmesi Kent içinde kontrolsüz gelişen, konut alanlarında sıkışmış dağınık, niteliksiz ve kalitesiz konut altlarındaki üretim kapasiteleri düşük imalat atölyeleri (Mekansal düzenleme eksikliği) OSB'lerin raylı sistemler ile bağlantılarının olmaması, bu nedenle maliyet, zaman ve hizmet kalitesi bakımından sorunların ortaya çıkması OSB'lerin kapasitelerinin tam dolu olmayışı yani OSB'lerin çekici hale getirilememesi, desantralizasyonun sağlanamaması Küçük sanayi sitelerinde finansman sıkıntısı ve atıl kapasite ile çalışılması Sektörün dönüşmesi ile ortaya çıkacak işgücü fazlası İşgücünün vasıfsız olması Sanayi alanlarına yakın olmak isteyen işgücünün sanayi alanlarının çevresinde oluşturduğu, kalitesiz niteliksiz ve plansız konut alanları ile çevre ve yaşam kalitesinin düşmesi Merkez alanlarında kalan büyüme imkanı bulamayan ve merkezin yoğunluğunu arttıran imalat atölyeleri Planlarla birlikte planlı sanayi alanlarının etrafında planlı konut ve alanlarının oluşturulması ile işyeri -konut ilişkisinin dengelenmesi 354

10 iii. Ticaret ve Hizmetler Sektörü 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul'un stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığı ve sahip olduğu kaynaklar kentin küresel sistemde bir finans ve hizmet merkezi olarak yer almasını kolaylaştırmaktadır. Ancak, mevcut ekonomik yapı İstanbul'un küresel ekonominin önemli bir odağı olarak gelişmesini, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edebilmesini sağlayacak nitelikleri taşımamaktadır. Ülkenin en önemli sermaye yatırımları İstanbul'a yığılmış olup, İstanbul'da finans ve bankacılık, reklamcılık v.b.bazı sektörler giderek önem kazanmaktadır. Ancak hizmet sektörünün istihdam içindeki payı (59%) gelişmiş dünya metropollerinin (80%) oldukça gerisindedir. Global firmaların İstanbul da yer seçmesi İstanbul un küresel ortamda söz sahibi olması açısından önem taşımakla birlikte; yabancı yatırımların gerekli altyapı koşulları düşünülmeden ve çevre bağlantıları göz ardı edilerek noktasal projelerle yanlış yer seçim kararları sürdürülebilir gelişme ilkesi ile çelişmektedir. Metropoliten bölgede egemen konumda bulunan İstanbul MİA'sı İstanbul'un ekonomik kaynağının temelini oluşturmakta aynı zamanda vasıfsız işgücü için de çekim merkezi olmaktadır. Göçle kente gelenlerin iş bulamaması kayıt dışı ekonominin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, İstanbul da hizmet sektörü istihdamının mekansal dağılımında da dengesizlikler kentsel maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Ticaret ve hizmet alanlarının belli akslarda yoğunlaşması, homojen olarak dağılmaması aşırı yoğunluk yaratmakta ve belirli merkezlerin yükünü hafifletecek alt merkezlere olan gereksinimi arttırmaktadır. Tarihi Yarımada daki tarihi ve kültürel kimlik potansiyelinin turizme bağlı hizmet alanları olarak geliştirilmesi, tarihi dokunun özgün yapısına uygun olarak gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 355

11 Tablo 4.6. Ticaret ve Hizmet Sektörü SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER İstanbul'un vasıfsız işgücü için çekim merkezi olma durumunu devam ettirmesi İstanbul MİA'sının metropoliten bölgede egemen konumda bulunması ve İstanbul'un ekonomik kaynağının temelini oluşturması Tarihi Yarımada daki potansiyelin turizme bağlı hizmet alanları olarak geliştirilmesi İstanbul da hizmet sektörü istihdamının mekansal dağılımındaki dengesizliğin, işlevsiz MİA ilişkilerine ve kentsel maliyetlerin artmasına neden olması Göçle kente gelenlerin iş bulamamaları nedeniyle kayıtsız, vergisiz işlere yönelmesi Kentin gelişmemiş kesimlerinde başta kadınlar olmak üzere çalışma çağındaki nüfusun ekonomik yaşama katılmada sorunlarla karşılaşması İstanbul MİA'sının bölge içindeki yükünün artması ve bölge içinde dengesizlik yaratması Büyükdere aksında plan bütünlüğünün avan projelerle bozulmuş olması Levent-Maslak aksında yer alan MİA'nın farklı ilçe belediyeleri sınırları içinde olmasından kaynaklanan plan karmaşası MİA'nın, özellikle Tarihi Yarımada'nın 24 saat yaşamasına imkan verecek fonksiyonların olmaması Metropoliten Bölge'de İstanbul'un tek hakim merkez konumunda bulunması, işbirliği yapabileceği hizmetlerde uzmanlaşmış merkezlerin bulunmaması Ülkenin en önemli sermaye yatırımlarının İstanbul'a yığılmış olması Levent-Maslak aksının yabancı yatırımları çeken uluslar arası düzeyde bir merkez olması Sanayi alanları dönüşümünün başlamış olması Sanayi alanlarının hizmet alanlarına dönüşmesi Olimpiyat Köyü nün yapılmış olması İstanbul'da bazı sektörlerin giderek önem kazanması (finans ve bankacılık, reklamcılık) Dünya ölçeğinde büyüklüğe ulaşan Türk şirketleri dolayısıyla, şehrin ekonomik gücünün ve kapasitesinin artması Kent merkezinde Tarihi Yarımada ve Beyoğlu bölgelerinde yapıların yenilenmesi ve atıl durumdaki mekanların değerlendirilmesi ile mevcut kapasitenin arttırılma imkanı Olimpiyat Köyünün yarattığı fırsatların yeterince değerlendirilememesi Tarihi Eminönü bölgesinde potansiyel taşıyan boş binaların bulunması Ticaret ve hizmet alanlarının belli akslarda yoğunlaşması, homojen olarak dağılmamasının aşırı yoğunluk yaratması MİA'nın, özellikle Tarihi Yarımada'nın 24 saat yaşamasına imkan verecek fonksiyonların yetersiz olması Uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomik gelişme yaklaşımının ve uluslararası ticaret stratejisinin olmaması Mevcut ekonomik yapının İstanbul'un küresel ekonominin önemli bir odağı olarak gelişmesini sağlayacak, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması Hizmet sektörünün her iki yakada dengeli bir şekilde dağılmamış olması Tarihi konut alanlarına, binaların özellikleriyle uyuşmayan fonksiyonların yerleşmesiyle ortaya çıkan kullanım uyumsuzlukları ve binaların tahrip olması, eskime nedeniyle tam kapasite kullanılamaması Tarihi süreç içinde gelişen ekonomik aktivitesi yüksek olan merkezlerin riski en yüksek alanlar olması 356 Olimpiyat Köyü nün çeşitli hizmet faaliyetleri geliştirmesi İstanbul'un stratejik konumunun, Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığının ve sahip olduğu kaynakların kentin bir finans ve hizmet merkezi olarak küresel sistemde yer almasını kolaylaştıracak olması Yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçme eğilimde olması Hizmetlerdeki iyileştirmenin İstanbul'un çekiciliğini arttırarak, nüfus artış hızını yükseltmesi Yabancı yatırımların gerekli altyapı koşulları düşünülmeden ve çevre bağlantıları göz ardı edilerek noktasal projelerle yer seçmesi Sanayinin çevrede yarattığı olumsuzlukların hizmet gelişimini olumsuz etkilemesi Ekonomik alanda yapısal reformların zamanında yapılamaması, siyasal bunalımlar ve ekonominin kırılganlığı Yabancı sermaye yatırımlarının planlara uygun olmayan yer seçimi ve plan değişikliği

12 iv. Turizm Sektörü 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul doğa, tarih ve kültür turizmi için elverişli ortamın sağlanabildiği nadir kentlerden biridir. İstanbul un kıyıları, ormanları, tarihi dokusu ve kültürü turizm alternatifleri oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır. Şile, Riva, Kilyos gibi kuzey kıyıları ve Silivri bölgesinin yaz turizmi için kullanılması, Boğaziçi ve Haliç'in turizm potansiyeli, orman alanlarının günübirlik kullanımı (trekking, kamping gibi), Tarihi Yarımada-Galata-Beyoğlu'ndaki kültürel ve tarihi varlıkların turizm potansiyeli, Kızkulesi, Galata Kulesi, saraylar, Boğaziçi köyleri, yalılar, fenerler, hisarlar gibi çeşitli özelliklere sahip değerlerin varlığı ve uluslararası kültür ve sanat festivallerinin düzenlenmesi (bienal, caz festivali vb.) İstanbul turizm aktiviteleri açısından önemli potansiyellerdir. Ancak, İstanbul da turizme ilişkin politikalar geliştirilirken; parçacı kararlar alınması ve merkezi yönetimin plan bütünlüğünü bozan projeler geliştirmesi İstanbul genelinde bütüncül bir turizm planı yapılmasını engellemektedir. Kamunun turizm açısından İstanbul'daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması, projelerdeki finansman ve kaynak yetersizliği, İstanbul un reklam ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede yeterli olmaması, benzer kentler ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin düşük olması önemli sorunlardır. 357

13 Tablo 4.7. Turizm Sektörü SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Kongre turizmine uygun tesislerin, kongre merkezlerinin ve potansiyel tarihi yapıların bulunması Boğaziçi, Tarihi Yarımada ve Haliç'in turizm potansiyeli İstanbul'da kültür turizmi potansiyeli taşıyan mekanların bulunması Uluslar arası kültür ve sanat festivallerinin düzenlenmesi (bienal, caz festivali vb.) Özel sektörün müze girişimleri (İstanbul Modern, Sabancı Müzesi gibi vb.) Şile, Riva, Kilyos gibi kuzey kıyıları, Adalar ve Silivri bölgesinin yaz turizmi için İstanbul un kıyı kenti olması avantajlarının kullanılması Formula 1 Organizasyonu Kongre turizminin yetersiz olması Uluslararası teknik işbirliği olanaklarının varlığı Komşu ülkelerdeki savaş ve benzeri koşullar Tarihi kent olan Tarihi Yarımadanın potansiyelinin değerlendirilmemesi Benzer kentler ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin düşük olması Sektördeki aktörler arası koordinasyonsuzluk Müzelere olan ziyaretlerin sınırlı sayıda olması İstanbul'un özellikle Boğaz ve Marmara kıyılarının kirli olması ve yüzmek için yeterli kalitede olmaması İstanbul'da turistlerin kalış süresinin azalmakta olması Formula 1 pistinin havza içinde konumlanması, doğal öneme sahip alanları tahrip etmesi Orman alanlarının günübirlik kullanımı (trekking, kamping ) Golf turizmi için havza alanlarında yer seçilmesi Tarihi mesire yerlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik projeler(sadabad vb.) Kış sporları merkezlerine, termal turizm merkezlerine, rafting, yürüyüş gibi doğa sporlarının yapıldığı yerlere yakınlık Yasaların uygulanmasındaki zayıflıklar Turizm Teşvik Yasası Yeni koruma yasalarının varlığı Sektördeki aktörler arası koordinasyonsuzluk Yeni aktörlerin sektörde yer almaya başlaması Eminönü Platformu gibi turizm örgütlenmesine yönelik sivil toplum kuruluşlarının artması AB-UNESCO gibi kurumların fonlarının değerlendirilememesi Turizmde rekabet edebilirliği yüksek olan sektörlerin desteklenememesi TURSAB, İKSV gibi kuruluşların varlığı Avrupa Birliğinin birlik içi seyahatleri destekleyici politikaları Tarihi Yarımada'da sektör yığılmalarının/kümelenmelerinin olması İstanbul'un iklim açısından 4 mevsim turizme uygun olması Tarihi Yarımada-Galata-Beyoğlu'ndaki kültürel ve tarihi varlıkların, Kızkulesi, Galata Kulesi, Saraylar, Boğazköyleri, yalılar, fenerler, hisarların yarattığı turizm potansiyeli Turizm belgeli tesislerin düşük nitelikte olması Fonların ve kaynakların etkin kullanımına yönelik AB kentlerinin deneyimlerinden yaralanma fırsatı Kamunun turizm açısından İstanbul'daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması AB üyesi rakip ülkelerin birliğin bilgi ve finans desteklerinden yararlanarak rekabet güçlerini hızla artırmaları Kentin tarihi ve kültürel canlılığının 24 saat yaşıyor olması Turizm faaliyetleri nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde değer artışı yaşanması ve kentlinin mekana yabancılaşması İstanbul un reklâm ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede yeterli olmaması Uluslar arası turizm firmaları ve tur organizasyonları ile ilişkilerin zayıf olması Turizm danışma bürolarının ve kent içinde turisti yönlendirecek ve bilgilendirecek yazılı ve görsel malzemenin yetersiz olması Turizm sektörünün Türkiye ve İstanbul için küresel rekabet ortamında yarışması gerektiği konusunda toplumun geniş kesimlerinin fikir birliği içinde olması Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul u tanıtmada ve turist sayısını artırmada bir fırsat olması Turizm nedeniyle yaşam maliyetlerinin artması Kentteki suç oranlarının artmakta olması 358

14 v. Bilim ve Teknolojik Gelişim 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Türkiye nin ekonomik ve sosyal gelişiminin daha ileri aşamalara ulaşması ve toplumumuzun hızla bilgi toplumuna dönüşmesi için bilim ve teknolojiden stratejik birer araç olarak yararlanılmalıdır. Doğal kaynakların üretim ve kullanım planlamasından, bankacılık sektörünün yapılanmasına kadar her alanda tüm kurum ve kuruluşların yer aldığı geniş katılımlı tüm eğitim ve iletişim araçlarının (yazılı ve görsel medya dahil) kullanımı ile toplumumuza aktarılmalıdır. Mevcut geleneksel sistemlerin yerine, bilinçli ulusal ve uluslararası teknoloji transferleri ile hammadde, enerji, iş gücü verimi ve çevre duyarlılığı yüksek teknolojiler ikame etmelidir. İnsan kaynaklarındaki zayıflıklar giderilmeli; güçlü yanlar desteklenerek daha da vurgulanmalı; genç nüfustan yararlanmayı mümkün kılacak eğitim ve istihdam politikaları geliştirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, iyi eğitilememiş ve işsiz kalmış nüfusun neden olacağı tehditlerin önlenmesi mümkün olmayacaktır. İstanbul un bilim ve teknoloji politikasını ve sonuçlarını değerlendirip kurumsal ve yasal düzenlemeler bağlamında çok daha somut politika önerileri ortaya koyması gerekmektedir. Bu yapılırken bilim, teknoloji ve üretim politikalarının bir bütün olarak ele alınması esas olmalıdır. Üretimde yenilik ve kalite kavramlarının öneminin anlaşılmasıyla AR-GE faaliyetlerine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu konuda teknopark ve üniversitelerin sektöre destek verme potansiyelleri bulunmakla beraber mevcut teknoloji altyapısının yetersizliği söz konusudur. 359

15 Tablo 4.8. Bilim ve Teknolojik Gelişim SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Politikaların uygulanmasında eksiklikler; kurumlar arasında eşgüdüm olmaması Bilim ve teknoloji politikaları ve uygulayıcı kurumların varlığı Uzun vadeli teknolojik gelişme planının ve stratejilerinin bulunmaması Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin itici gücü olan bilişim teknolojileri alanında devletin bu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde bir politikasının olmaması Sektörün kapasitesinin rekabet edebilirlik açısından yetersiz olması İstanbul'un yurtiçinde ve yurtdışındaki ortaklıklarının zayıf olması, girişimlerin yeterince desteklenmemesi Teknolojide öne çıkan ülkelerin ekonomik ilişkiler potansiyelini Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu'ya yönlendirmesi Uluslar arası normlara uygun olmayan hukuk sistemi, mevzuat eksikliği, bürokratik engeller, karar alma mekanizmalarındaki hantallık Küreselleşen dünyada rakip metropoliten şehirlerin teknoloji yarışında İstanbul'dan ileride olmaları Ekonomik kriz spekülasyonlarının çıkartılması, bölgesel terör ve savaş riski Gelişmeye açık ve sürekli büyüyen iç pazar Mevcut teknoloji alt yapısının yeterli olmaması İç pazarın yetersizliği Teknolojiyle ilgili sektörlere yeterli destek verilmemesi Serbest ticaret bölgeleri ile hızlı ve bürokratik engeller olmadan teknoloji transferinin mümkün olması Üretimde yenilik ve kalite kavramlarının öneminin anlaşılmasıyla AR-GE faaliyetlerine daha fazla önem verilmeye başlanması Bilim ve eğitim hizmetleri veren merkez ve organizasyonlarının yetersizliği Teknoloji pazarlama sektörünün ulusal ve uluslar arası deneyiminin olmaması Firmaların Ar-Ge yatırımlarının istenilen düzeyde olmaması; kısıtlı kaynaklarla yürütülen Ar-Ge faaliyetleri Kalite konusunda toplumsal bilincin oluşması Teknoparkların gereken niteliklere sahip olmaması Teknopark projelerinin varlığı Know how ve teknolojinin etkin ticarileşmesinin sağlanamaması Buluşçu ve yenilikçi bir kültür olmaması, teknolojik yenilik üretme konusundaki zayıflık Nitelikli işgücüne dayalı bilim ve teknoloji sistemine katkıda bulunmak üzere yönlendirilebilecek yabancı sermayenin varlığı e-türkiye gibi bilgi toplumu olma yönündeki projelerin toplumda yaygınlaştırılmasına ilişkin girişimler; değişen toplumsal yapının bilgi teknolojilerine olan talebi Yurt içi ve yurt dışında stratejik teknoloji alanlarında çalışan, uluslar arası nitelikte bilim ve sanayi insanlarının varlığı İstanbul'da yer seçecek batılı yabancı sermaye için nitelikli işgücünün ucuz olması Gelişmiş ülkelerin beyin göçünü özendiren politikaları sonucunda yetiştirilen nitelikli elemanların kaybedilmesi Çin, Hindistan gibi ucuz işgücüne sahip ülkelerin oluşturduğu uluslar arası rekabet 360

16 vi. Ulaşım İstanbul da ulaşım yönetiminde çok sayıda birimin olması; yetki karmaşasına ve parçacı projelerin üretilmesine neden olmaktadır. Ayrıca planlama ve yatırım arasındaki kopukluk, istikrarlı politikalar üretilememesi ve yeterli sayıda uzman personelin bulunmaması; ulaşım planlarının, kentin sorunlarına cevap verecek düzeyde geliştirilmesini engellemektedir. İstanbul toplu taşıma sisteminde farklı sistemler arasında entegrasyon sağlanamamıştır. Bununla birlikte, mevcut toplu taşıma sistemlerinin hizmet kaliteleri ve kapasiteleri de İstanbul daki yükü taşıyabilecek yeterlilikte değildir. Bu sorunlara paralel olarak işyerikonut-aktarma noktası mesafeleri de İstanbul da özel araç kullanım oranının artmasına neden olmaktadır. Özel araç kullanımının yüksek olmasına rağmen işyeri ve konut alanlarındaki otopark yetersizliği de bir diğer sorundur. İstanbul coğrafi konumu itibariyle deniz yolu taşımacılığı potansiyeline sahip olmasına rağmen, kent içi ve uluslararası taşımacılıkta denizyolu ulaşımının payı oldukça düşüktür. 361

17 Tablo 4.9. Ulaşım SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Ulaşım yönetiminde çok başlılık ve yetki karmaşası, bütüncül yaklaşımı gerçekleştirecek tanımlı bir kurumsal yapının olmaması Ulaşım Ana Planı'nın iptal edilmiş olması Ulaşımda planlama ile yatırım arasında kopukluğun olması Ulaşım planlamasında çalışmak üzere yeterli sayıda bilgili ve yetkin personelin bulunmaması Toplu taşıma sistemleri arasında entegrasyon olmaması Toplu taşımada denetimin yetersiz oluşu (Kuralsız ve denetimsiz minibüsler, halk otobüsleri ve denetimsiz taksiler) Kent içi ulaşımında toplu taşımacılığın payının düşük olması Tepeden inme merkezi projeler (3.Köprü önerisi) Özel araçlarının trafikteki payının yüksek olması Özel araç sahipliliğinin artması Kent içi karayolu trafiğinde ve kentin bütün önemli arterlerinde özellikle sabah ve akşam doruk saatlerde tıkanıkların yaşanması ve ulaşım hızının düşmesi Mevcut altyapısı acil durumlarda yetersiz kalan yolların varlığı Yerleşim bölgelerinde, iş merkezlerinde ve aktarma noktalarında yeterli otopark alanlarının bulunmaması Etkin bir trafik denetiminin olmaması Planlanan ve projelendirilen yeni teknolojili kent içi raylı sistemler İki yaka arasındaki demiryolu aksları İstanbul'un coğrafi konumundan kaynaklanan deniz yolu taşımacılığı olanakları Mevcut banliyö hattının son derece bakımsız olup, yolcuların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanamaması Haydarpaşa ve Sirkeci tren garlarının, kent içi güzergahlara raylı sistemlerle yeterli düzeyde bağlanmaması Mevcut yolcu limanının kent içi erişim olanaklarının yetersiz oluşu Sanayi liman bağlantılarının kent trafiğini zorlaması Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birbirine bağlayacak tüp geçiş projesi, İstanbul'da sona eren Pan-Avrupa IV. ve X. Koridorun, Trans-Asya Demiryolu Hatları ile bağlantısını da sağlaması Üst ölçekli planların yapılması Limanlardan alınan yükün taşınmasında karayolu ağının kullanılmasının kent içi trafiğe ek yoğunluk getirmesi Hava alanlarına erişimi destekleyecek toplu taşıma sistemlerinin yetersiz olması Ulaşım planları ile yerleşim planlarının eş zamanlı yapılmaması Yük taşımacılığında blok-tren ve RO-LA sistemlerine geçilmeye başlanması Tankerlerin ve yüksek tonajlı gemilerin Boğaz'dan transit geçişi İstanbul'un doğal ve tarihi yapısının kentin merkez bölgelerinde yeni yol yapımına ve mevcut yolların genişletilmesine olanak vermemesi 362

18 vii. Lojistik Türkiye de faaliyet gösteren yabancı kökenli lojistik şirketler dışındaki lojistik şirketleri, dünyadaki lojistik eğilim ve oluşumlardan habersiz, lojistik faaliyetleri konusundaki tecrübesizdir. Türkiye de lojistik hizmeti ağırlıklı olarak nakliye ve gümrüklemeden oluşmaktadır. Lojistik birimler kent içinde plansız ve dengesiz olarak yer seçmiştir ve çevresiyle uyumlu gelişmemektedir. Lojistik odaklarının büyük alan gereksinimleri vardır, ancak plansız gelişmeden dolayı alan ihtiyacını çevresindeki tarım ve orman alanlarına doğru gelişerek karşılamaktadır. Ro-Ro taşımacılığında Türkiye nin önemli limanlarından ikisi (Ambarlı ve Haydarpaşa Limanı) İstanbul da yer almaktadır. Buna rağmen liman kapasiteleri yetersizdir (gemi yanaşma yerleri, rıhtımlar, rıhtım uzunlukları, derinlikler, liman geri bölgeleri, araç parkları vb.). Ayrıca limanlardan alınan yükün kent içi karayolu ağı kullanılarak taşınması kent içi trafiğe ek yoğunluk getirmektedir. 363

19 Tablo Lojistik SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER Mevcut ulusal ve yerel kurumsal yapının varlığı Ulaşım yönetiminde çok başlılık ve yetki karmaşası, bütüncül yaklaşımı gerçekleştirecek tanımlı bir kurumsal yapının olmaması Tepeden inme merkezi projeler e-devlet uygulamaları ve gümrük otomasyon çalışmaları Yasal mevzuatın yeterli olmayışı Lojistik hizmetinin ağırlıklı olarak nakliye ve gümrüklemeden oluşması (geleneksel nakliyat anlayışı) Çeşitli lojistik birimlerin varlığı Lojistik birimlerin kent içinde plansız, dengesiz dağılması Lojistik odakların, otonom kararlarla büyük ulaşım altyapı projelerini de beraberinde getirmesi (3.köprü, yeni karayolları) Lojistik odakların büyük alan gereksinmelerinden dolayı alan ihtiyacını karşılamaya yönelik orman ve tarım alanlarına doğru gelişmesi Büyük ölçekli hipermarketlerin ana yol üzerinde yer seçmelerinin trafiğe olumsuz etkisi OSB'lerin demiryolu ile bağlantılarının olmaması Kargoculuk sektörüne ilişkin düzenlemenin yetersiz olması ve sektörün verimli çalışamaması Ro-Ro taşımacılığında Türkiye nin önemli limanlarından ikisinin (Ambarlı ve Haydarpaşa Limanı) İstanbul da yer alması Liman kapasitelerinin yetersiz olması (Gemi yanaşma yerleri, rıhtım, rıhtım uzunlukları, derinlikler, liman geri bölgeleri, araç parkı vb.) Demiryolu yükleme istasyonlarının yükleme-boşaltma alanları, fiziki kapasite, ekipman ve yönetim bakımından yetersiz olması Limanlardan alınan yükün karayolu ağı kullanılarak kent içi trafiğe ek yoğunluk getirmesi Yük taşımacılığında blok-tren ve RO-LA sistemlerine geçilmeye başlanması Havaalanlarında lojistik hizmetler için yeterli alan olmaması 364

20 4.3. SOSYAL YAPI SWOT ANALİZİ 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sosyal Yapı kapsamında; demografik ve sosyal yapı, kültür ve tabiat varlıkları, konut, sosyal ve teknik altyapı, kentsel yaşam kalitesi ve kentsel kimlik konularına ilişkin SWOT analizi sonuçları yer almaktadır. i. Demografik ve Sosyal Yapı Türkiye nin en gelişmiş kenti İstanbul aynı zamanda en yüksek göç alan bir kenttir. Bu durum kentte sosyal, kültürel ve ekonomik çeşitlilik oluşturmakla birlikte; gelir dağılımındaki eşitsizliğe, sosyal adaletsizliğe ve kamu huzurunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar kentte yaşayanların kentle bütünleşmesini ve kentlilik bilincinin gelişmesini engellemektedir. Ancak genç nüfusun fazla olması, eğitim düzeyinde ve sosyal-kültürel aktivitelere katılımda artış ve göçle gelenlerin kentle bütünleşmelerini sağlayacak sosyal derneklerin/örgütlenmelerin bulunması kentte yaşayanların kentli olmasını kolaylaştıracak etmenlerdir. 365

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU 2 Genel Yönetim 3 Tarih, bir milletin kanını varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık 12 milyon nüfusu ile stratejik ve jeopolitik önemi son derece

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı