SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA"

Transkript

1 II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına doğru hem toplumsal gelişmeler hem teknolojik gelişmeler sonucunda değişmiş ve Tanzimat dönemini takip eden yıllarda mimaride büyük değişimler yaşanmıştır. İstanbul da zamanın etkisi, yangınlar, değişen beğeniler nedeniyle konutlar hızla değişmiş ve eski konutlar ya yok olmuş ya da değiştirilerek günün beğenilerine uygun hale getirilmiştir yıllarından itibaren modern yapı malzemeleri ile inşa edilen konutlar (apartmanlar) ve bunların oluşturduğu çıkar alanları Tanzimat sonrası konutlarının da büyük ölçüde yok olmasına neden olmuştur. Şehirde iki semt Zeyrek ve Süleymaniye eski konut dokusu açısından önemli örnekleri barındırmayı kısmen başarmıştır. Zeyrek semti Bizans döneminde önemli bir bölgedir. İmparator Konstantinus un yeni inşa ettiği surlar ile kent içine bölgede birçok konutun inşa edildiği bilinir. Ancak bunlardan herhangi bir örnek günümüze ulaşamamıştır. Bölgede tespit edilebilen en eski yapı bugün Şeyh Süleyman Mescide olarak kullanılan muhtemelen 5. Yüzyıla ait bir mezar anıtıdır. Bazı sarnıçlar 6.yüzyıldan itibaren inşa edilmiştir. Fakat Bizans döneminin en önemli yapılaşması yılları arasında kısmen bir villanın üzerine inşa edilen Pantakrator Manastırı dır. Kısa aralıklar ile inşa edilen üç kilise, keşiş hücreleri, yemekhane, mutfak, kütüphane, hastane gibi çok sayıda bölümden oluşan bu yapı topluluğu günümüze ulaşan kiliselerin etrafında olmalıdır. İstanbul un fethinden sonra medrese haline getirilen manastır yapılarında Akşemseddin Tekkesi oluşturulmuştur.

2 Hem yapı hem içinde bulunduğu semt medresenin müderrislerinden Molla Mehmet Zeyrek Efendi nin adını taşımaktadır. Fatih Külliyesi nin inşasından sonra etraftaki mahallenin ihtiyaçlarını karşılayan bir camiye çevrilen kilise Zeyrek Kilisesi Camii adı ile anılmış Osmanlı dönemi boyunca da bakım ve onarımlarla yaşaması sağlanmıştır. Manastırın diğer birimleri ise zamanla ortadan kalkmış olup bugün etrafta manastırın değişik birimlerini üzerinde taşıyan sarnıçların varlığı takip edilmektedir. Şehrin önemli merkezlerinden olan Zeyrek semti ulemanın yoğun yaşadığı yerlerden biridir. Semtin seçkin konakları ve ahşap dokusu Osmanlı sivil mimarlığın güzel örneklerini oluştururlar. Ancak yapıların çoğu 19. Yüzyılın iyi belgelenen İstanbul yangınlarından bazen birkaç ev bazen mahalleler hatta semtler tamamen yanmıştır. Bu yangınların ardından birçok eski semt dönemin beğenisine göre yeniden inşa edilmiştir.

3 III. ADADA YER ALAN KALINTILAR 50 parselde yer alan kalıntının 1994 yılında çekilmiş fotoğrafı. Bazen büyük alanlara yayılan konak ve sarayların yerlerine birkaç tane ayrı konut inşa edilmiştir. Bugün 45, 65 ve 66 parsellerin J. Pervititch in Sigorta haritasına göre tek parsel olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle 45 parsel sınırında görülen kalıntıların bu üç parsel ile birlikte bir bütün olarak yorumlanması mümkün gözükmektedir. 18. yüzyıla tarihlenen duvar ve kapı kalıntıları bu parsel ve çevresinde bu yüzyılda önemli bir konak yapısının var olduğunu gösterir. Konağın yer aldığı alan üzerine 20. yüzyılın başında üç ayrı konut inşa edilmiştir. 18. yüzyıla tarihlenen bu kalıntılardan 45 parsel içinde kalan beşik tonoz örtülü bir taş oda üzerinde yükselen konak hamamı ve onun devamında bugünkü parsel sınırı boyunca haydar caddesine kadar devam eden 20.yüzyılın başına tarihlenen konutun duvardır. Dikdörtgen şeklindeki oda küçüktür. Duvarlar tuğla ve taş sıraları ile almaşık olarak örülmüştür. Yer yer kullanılmış olan ahşap hatıl izleri bugün boş olarak görülmektedir.

4 Duvarları arsında atılan dövme demir gergi çubukları cephelerde kılıç olarak görülmektedir. Beşik tonoz örtülü taş odanın tonozunda yine dövme demirden bir halka görülmektedir. İçi kısmen çöp ile dolmuş olduğundan orijinal zemin görülmemektedir. Orijinal girişi kuzey yönünde olan taş odanın doğu yöne söveli bir penceresi vardır. Benzer taş odaların duvarlarında bezemelerin olduğu bilindiğinden bu örnekte de boya tabakaları altında bezeme kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. Bu taş odanın üzerinde tuğla ile örülmüş bir cehennemlik bölümü bulunmaktadır. Malzeme farklılığı cehennemliğin fonksiyonu ile ilgili olup bir dönem farkını işaret etmez. Doğu yönden açıklığı olan bu bölüm kare ayaklar üzerine taşınmaktadır. Bu ayaklar tuğla ile örülmüş olup sıvalıdır. Cehennemliğin üzerinde yer alması gereken hamam daha geç bir tarihte tamamen değişikliğe uğratılmış, zemini çeşitli putreller ile takviye edilmiştir. Bu katta hamamın iki bölümü takip edilmektedir. Bunlardan biri su deposu bitişiğindeki mekanın ise halvet bölümü olduğu düşünülebilir. Yapının duvarları 19. Yüzyıl sonunda kısmen yenilenmiş ve bu iş için harman tuğla kullanılmıştır. Harman tuğlalar üzerinde oval bir zeminin üzerinde Osmanlı alfabesinde kabartma harfler ile hristo ifadesi okunmaktadır. Osmanlı döneminin sonlarında tuğla üretimini takip edebilmek için bu damgalı tuğlaların da iyi tespit edilmesi gereklidir. Ahşap yapısı tamamen yok olmuş olan konutun son evresini 1950 li yıllardan sonra yapılan beton tavan ve ekler oluşturur. Bunlar yapının son kullanımında sadece ihtiyaçlardan kaynaklanan niteliksiz malzeme ile yapılan eklerdir. Aynı parselin sınırlarında yer alan ve tam olarak tanımlanamayan iki kalıntı da duvar tekniklerinden aynı döneme tarihlendirilir. Bunlardan doğuda yer alan küçük kalıntının duvarlarında dışarıda muntazam taş tuğla almaşık örgü, içeride ise hidrolik sıva görülür. Bu küçük yapı önceki evreye ait konağın su depolarından biri olmalıdır. Diğeri ise yine bu konağın daha büyük bir taş odasının duvarları olmalıdır. Birbirine bitişerek köşe oluşturan bu iki duvar da taş tuğla almaşık örgülü olup içten nişlere hareketlendirilmiştir. Duvarların üst kısmında 19. Yüzyıl sonunda harman tuğla ile tamamlamalar yapılmış olan bu taş odanın mekanı bugün 65 parsel sınırları içerisinde kalmaktadır.

5 45 parsel parsel 2010

6 Bahsi geçen parsellerde ve çevresinde tespit edilen 18. Yüzyıl yapısı harap olduktan sonra 19. Yüzyılın sonlarına doğru aynı alanda yeni bir ahşap bina yapılmıştır. Eski konağın ahşap olduğunu ve kagir mekanları saran ahşap birimlerin yine bir yangın ile yok olduğunu düşünmek mümkündür. Eski yapı kagir birimleri tamamen sararken yeni yapı hamam birimiyle arka cephesinde birleşmiş ve onu kullanmaya devam etmiştir. İkinci dönem konutu bir bodrum kat üzerinde bir ara katla başlayan yapı iki tam katla devam etmektedir. Eski konağın hamamını bu yeni ahşap binada kısmen değiştirerek yeniden kullanılmıştır. Bu ahşap binanın yok olması ile birlikte parsel kısmen enkaz kısmen çöp yığınları içinde kalmıştır. 45 parselde yer alan kalıntının 1994 yılında çekilmiş fotoğrafı. Fazilet Sokak üzerindeki 50 parselin iç bölümünde de diğer parsellerdeki kalıntılar ile yakın dönemli ve benzer yapım özellikleri gösteren bir tuğla duvar bulunmaktadır. Alt bölümü tuğla, üst bölümü tuğla ve taş ile almaşık olarak örülmüş bu kalıntı üzerinde sonradan doldurulmuş bir kapı boşluğu yer almaktadır. Bu duvar üzerinde zaman içerisinde aşınmalar meydana gelmiş olmasına rağmen

7 mevcudiyetini korumaktadır. Aşınan duvarın diğer yapı elemanları ile bağlantılarını okumak mümkün olmamıştır. Gerek yapım şekli, gerek konumu ile, 18. yy dönemli olduğu düşünülen duvarın, semtin öneminin arttığı bu dönemde Zeyrek bölgesinde inşa edilmiş diğer konut yapıları ile bağlantılı olduğuna kanaat edilmiştir. 19. yy da bölgenin değişen yapısı doğrultusunda 50 parsel içerisine ahşap bir konut inşa edilmiştir. Bahsi geçen duvar, bu konutun arka bahçesinin kuzey yönündeki bahçe duvarı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise boş halde duran parselin içerisindeki bu kalıntının üst ve yan kısımlarına muhdes eklemeler yapılarak, komşu parsel ile ayrımı sağlayan bahçe duvarı olarak kullanılmaya devam etmektedir. 45 parselde yer alan ahşap yapının fotoğrafı. Yapının parselinde gerçekleştirilecek uygulamalardan önce yapılacak temizlik çalışmalarında 18. Yüzyıl yapısının izlerine dikkat edilmesi, tespit edilecek yeni verilerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Duvar üzerinde yer alan muhdes elemanların kaldırılması, malzeme kayıplarının aslına uygun şekilde giderilerek, sıva derzlerinin düzeltilmesi ve konserve edilmesi yerinde olacaktır.

8 SANAT TARİHİ UZMANI GÜNEŞ ALÇI KAYNAKÇA DİZDAR, Safiye İrem, Osmanlı Sivil Mimarlığında İstanbul daki Taş Odalarve FenerEvleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Doktora Tezi, İstanbul DİZDAR, S.İrem, 19. Yüzyıl Sivil Mimarı Örneklerinde İstanbul daki Taş Odalar, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı , Ankara 2006, sayfa DİZDAR, Safiye İrem SÖNMEZ, Neslihan, Osmanlı Sivil Mimarlığında İstanbul daki Taş Odalar ve Fener Evleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, e-dergisi,cilt 1, Sayı 2-3, 2006, Sayfa ELDEM, Sedat Hakkı, Türk Evi,Cilt 1-2-3, İstanbul FREELY, John, ÇAKMAK, Ahmet, İstanbul un Bizans Anıtları, İstanbul KÜÇÜKERMAN, Önder, Türk Evi Mekan Organizasyonu Açısından Odalar, İstanbul MANGO, Cyril, Bizans Mimarisi, Ankara 2006 (Basın yeri ve açıkça yazılmamıştır. Ancak yayın evi ve sunum metinlerinden anlaşılmaktadır. MÜLLER-WİENER, Wolfgang, İstanbul-Zeyrek, StudienzurErhaltungEinesTraditionellenWohngebietes, Hamburg MÜLLER-WİENER, Wolfgang, İstanbul un Tarihsel Topografyası, 17. Yüzyıl Başlarına kadar Byzantion-Konstantinopolis-İstanbul, İstanbul OUSTERHOUT, Robert, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999.

VEZİRKÖPRÜ DE (SAMSUN) TARİHSEL KORUMA VE HALKIN KORUMA ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI

VEZİRKÖPRÜ DE (SAMSUN) TARİHSEL KORUMA VE HALKIN KORUMA ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com VEZİRKÖPRÜ DE (SAMSUN) TARİHSEL KORUMA VE HALKIN KORUMA ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI HISTORICAL CONSERVATION IN VEZİRKOPRU (SAMSUN)

Detaylı

Cilt-I. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-I. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-I Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-67-6 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli A Model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum

Detaylı

M. imar EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ NE BAĞLI YAPILARIN SON RESTORASYONLARINA AİT UYGULAMALAR

M. imar EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ NE BAĞLI YAPILARIN SON RESTORASYONLARINA AİT UYGULAMALAR EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ NE BAĞLI YAPILARIN SON RESTORASYONLARINA AİT UYGULAMALAR The Latest Restoration Works of Buildings of the Minrimah Sultan Complex in Edirnekapı Mimar, Vakıflar İstanbul

Detaylı

Osmanlı Bedestenleri Bağlamında Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni

Osmanlı Bedestenleri Bağlamında Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni MAKALE / ARTICLE MEGARON 201;9(1):55-69 DOI: 10.5505/MEGARON.201.53825 Osmanlı Bedestenleri Bağlamında Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Kayseri Hançerli Sultan Vakfı in the Context of the Ottoman Bedestens

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR. Muhammet ARSLAN

ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR. Muhammet ARSLAN ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR Muhammet ARSLAN Kars ın 42 km. doğusunda bulunan ören yeri konumundaki Ani, Aynı zamanda prehistorik dönemlere kadar inen eski bir yerleşim merkezi olup

Detaylı

SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL SİT)

SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL SİT) TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.02.0.02 HARİTA 30 LIva-lvd SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL ) İL SİVAS İLÇE GEMEREK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Sızır GENEL TANIM: Sivas ili, Gemerek ilçesi, Sızır

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu

Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Mine Yar, Celaleddin Küçük Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Sivas Madrasa With Twin Minarets Mine Yar Konservatör Celaleddin Küçük Konservatör restorasy n 95 Vakıf

Detaylı

ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009

ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009 ŞIRNAK KÜLTÜR ENVANTERİ Yayın No: ISBN: 978-605-378-155-4 EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Sanat Tarihçi YAYIN KURULU Yrd.

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi MAKALE / ARTICLE Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ Yazarlar Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Rana KARASÖZEN (Ünite 3, 4, 6) Prof.Dr. Sevin AKSOYLU

Detaylı

OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK. (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever in Konutları)

OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK. (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever in Konutları) T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK (Wright, Corbusier,

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

BİZANS ANKARASI VE KAYBOLAN BİR KÜLTÜR MİRASI: ST. CLEMENT KİLİSESİ

BİZANS ANKARASI VE KAYBOLAN BİR KÜLTÜR MİRASI: ST. CLEMENT KİLİSESİ METU BİZANS JFA ANKARASI 2014/2 VE KAYBOLAN BİR KÜLTÜR MİRASI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2014.2.4 2014/2 65 (31:2) 65-92 BİZANS ANKARASI VE KAYBOLAN BİR KÜLTÜR MİRASI: ST. CLEMENT KİLİSESİ Ufuk SERİN*

Detaylı

BURDUR KENTİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN MEKÂNLAR

BURDUR KENTİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN MEKÂNLAR I.BURDUR SEMPOZYUMU 1447 BURDUR KENTİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN MEKÂNLAR Kenan ARIBAŞ * İzzet TEMEL ** Giriş Kent Coğrafyası içerisinde, şehrin fonksiyonlarını ele alarak şehrin, idari çevresi, ekonomik

Detaylı

Societa Operaia - Italian W orkers Association Building Societa Operaia Italiana di Mutuo Soccorso

Societa Operaia - Italian W orkers Association Building Societa Operaia Italiana di Mutuo Soccorso Dr. Sedat Bornovalı...... SOCIETA OPERAIA ITALYAN ISCI CEMIYETI BINASI Societa Operaia - Italian W orkers Association Building Societa Operaia Italiana di Mutuo Soccorso.. Dr. Sedat Bornovalı Sanat Tarihçi

Detaylı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri Kitabı 31 Ekim - 2 Kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ERZURUM İletişim Atatürk Üniversitesi

Detaylı

MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir?

MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir? MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir? Osmanlı sanatının Türk Sanat Tarihi içindeki tartışılmaz ayrıcalığı ilk kez onun, standart ve uyumlu bir üslup geliştirmiş olmasından ileri gelir. Horasan dan Filibe

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ. Didem Akyol Altun *

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ. Didem Akyol Altun * Tarih İncelemeleri Dergisi XXIX / 2, 2014, 405-443 CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ Didem Akyol Altun * Özet İzmir kenti, 17. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına uzanan bir

Detaylı

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ: ANKARA 14 MAYIS EVLERİ

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ: ANKARA 14 MAYIS EVLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 4, 717-726, 2007 Vol 22, No 4, 717-726, 2007 BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ: ANKARA 14 MAYIS EVLERİ Gamze BELLİ ve Esin BOYACIOĞLU Gazi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARİHÇE 3 COĞRAFİ KONUM 7 NÜFUS, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ 9 MALATYA KAYISISI 12 KÜLTÜR VARLIKLARI 15 TABİAT VARLIKLARI 67

İÇİNDEKİLER TARİHÇE 3 COĞRAFİ KONUM 7 NÜFUS, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ 9 MALATYA KAYISISI 12 KÜLTÜR VARLIKLARI 15 TABİAT VARLIKLARI 67 Genel Koordinatör Dr. Abdullah Abid ÖZTOPRAK Malatya Vali Yardımcısı Proje Koordinatörü Levent İSKENDEROĞLU Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı (Malatya Valiliği KUDEB Başkanı) Editör Faik SAĞLAM

Detaylı

Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları

Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 81-86, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 81-86, 2005 Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları *Rahmi ARAS, **Mehmet BUDAKÇI, *Murat ERBÜYÜR

Detaylı

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak Türkiye de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi Selin MUTDOĞAN * ÖZET Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren Anadolu topraklarında hızlı bir değişim yaşanmaya

Detaylı