HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU"

Transkript

1 HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU

2

3 HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan: Mikado Eğitim ve Danışmanlık Nisan 2012

4 ÖNSÖZ Yılmaz YILMAZ BMD Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Birleşmiş Markalar Derneği Üyeleri, BMD Hedef Ülkeler Raporu kapsamında hazırladığımız Rusya Ülke Raporu, Türk markaları için önemli fırsatlar sunan dev bir pazarın analizini içermektedir. Rusya nın geçmişte ve bugün Türkiye nin önemli bir komşusu olduğu, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin her zaman güncelliğini koruduğu bilinmektedir. Tarihin erken dönemlerinden başlayarak günümüze kadar uzanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik boyutunun, gelecekte daha da güçlü bir biçimde iki ülke ilişkilerini etkileyeceği açıktır. Bu ekonomik etkileşimde Türk perakende sektörünün ve Türk markalarının da önemli payı olacaktır Ocak ayı itibarıyla 34 BMD markasının 593 mağazasının bulunduğu Rusya Federasyonu, geniş coğrafyaya yayılmış olan büyüklüğü ve her bir şehrinin sağladığı farklı fırsatlar ve barındırdığı farklı perakende ortamıyla Türk markaları için önemli bir genişleme alanıdır. Rusya da son 20 yılda yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüm, gelir gruplarının çeşitlenmesi, dünyaya açılım ve dünyada olan tüm yeniliklere erişim özelliği gibi unsurlar, Rusya pazarının dünya markaları için büyük bir oyun alanı olmasını beraberinde getirmiştir. Türk markalarının da bu oyunda yer almaları kaçınılmaz bir sonuçtur. Bugün Moskova nın en değerli caddelerinde ve en pahalı alışveriş merkezlerinde yer alan markalarımız, Moskova dışındaki şehirlerdeki projeleri de yakından takip ederek Rusya da dünya markalarıyla rekabet etmektedirler. BMD üyelerine sunduğumuz Rusya Ülke Raporu, Rusya pazarında nüfus yapısı, tüketicilerin alım gücü ve tercihleri, kanuni altyapı, insan kaynağı, bürokratik yapı gibi özellikleri incelemekte, markalarımıza pazarın fırsatları kadar tehdit ve zorluklarını da aktarmaktadır. Yalnızca kendi coğrafyasında sunduğu olanaklarla değil, Bağımsız Devler Topluluğu na bir erişim alanı olarak da dikkat çeken Rusya, markalarımızın yurtdışına açılım planlarında mutlaka yer alması gereken ülkelerden biridir. Rusya da zaten mağazaları olan ve bu coğrafyada genişlemeyi planlayan, Rusya ya mağazası olmayan ve yakın gelecekte açmayı düşünen, Rusya yı uzun vadeli hedef pazar olarak gören tüm markalarımız için bu raporun önemli yararlar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin gelecekte de Türkiye açısından yaratacağı olumlu etkilerde Türk markalarının bu ülkedeki açacakları binlerce mağazanın ve yaratacakları katma değerin büyük payı olacaktır. Saygılarımla.

5 RUSYA ÜLKE RAPORU

6 6 Yönetici Özeti - I Gelişen ülke ekonomisine paralel milli gelir artmaktad r. Dünyan n en büyük ilk 10 ekonomisinden birine sahip olan Rusya global krizin etkilerinden bu y l içerisinde tamamen ç kmay hedeflemektedir. Milli gelirin sosyo ekonomik gruplar içerisindeki dağ l m en zengin %20lik grup lehine gelişim göstermektedir. Kay td ş ekonominin etkisi ile bu dengesizliğin daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Genç nesil ve tüketimin tetiklediği perakende pazar önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmeye devam edecektir. Global markalar 2000 y l ndan beri ülkeyi en önemli pazarlardan biri olarak görmektedir. AT Kearney 2011 Global Perakende Gelişim endeksine göre Rusya yat r m yap labilir 14. ülke konumundad r.

7 Yönetici Özeti - II Moskova, St Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk ve Krasnodar yat r m yap labilir öncelikli şehirlerin baş nda gelirken; Ekaterinburg, Novosibirsk, Kazan, Ufa ve Perm önümüzdeki beş y lda yat r m yap labilir şehirler olarak ön plana ç kmaktad r. AVM mağazac l ğ popülaritesini artt rmaktad r. Kiralanabilir alan önümüzdeki dönemde yeni projelerle art ş n sürdürecektir. Pazara yeni giriş yapacak bir markan n Manej, Europensky ve Atrium AVM lerden en az ndan birinde olmas tavsiye edilmektedir. Giyim al şkanl klar, nüfus yap s, al m gücü ve turizm potansiyeli tetikleyen faktörler olarak ön plandayken, kanuni altyap, insan kaynağ n n yetersizliği, kiralama koşullar ve bürokratik yap pazardaki engellerin baş nda gelmektedir. İthalat rejimleri perakendeciler için önemli tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. 7

8 8 İçerik 1-Ülke Profili ve Makro Ekonomik Bak ş 2-Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yap 3-Perakende Pazar ve Rekabet 4-Emlak 5-D ş Ticaret 6-İnsan Kaynaklar Uygulamalar 7-Ürün Yönetimi 8-Pazarlama 9-Bilgi Teknolojileri Uygulamalar 10-Finansal Yap ve Sektöre Özel F rsatlar

9 Coğrafi Konum ve Özellikleri-1 Rusya 17 mio. km2'lik yüz ölçümü ile dünyan n en geniş ülkelerinden biridir. Ülke topraklar, Balt k Denizi nden Bering Boğaz na kadar uzanmaktad r. Kuzeyinde Kuzey Denizi, güneyinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Moğolistan ve doğusunda da Pasifik Okyanusu ile s n rland r lm şt r. KONUMU Kuzey Asya da (Ural Dağlar n n bat k sm Avrupa dad r), Artrik Okyanusu k y s nda, Avrupa ile Kuzey Pasifik Okyanusu aras nda stratejik bir konuma sahiptir. KOMŞU ÜLKELER ÖNEMLİ ŞEHİRLER Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (6,645 km), Estonya (294 km), Finlandiya (1,313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan (6,846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya-Kaliningrad Bölgesi(227 km), Moğolistan (3,485 km), Norveç (196 km), Polonya- Kaliningrad Bölgesi (206 km), Ukrayna (1,576 km). Başkenti Moskova şehridir. Önemli şehirler: Moskova, St.Petersburg, Nijniy Novgorod, Yekaterinaburg, Novoibirsk, Kazan, Samara. Ülkede şehirleşme oldukça yüksektir. Kaynak: Coğrafya.gen.tr 9

10 10 Coğrafi Konum ve Özellikleri-2 UÇUŞ SÜRESİ - GMT İstanbul Moskova aras 3 saatlik bir uçuş süresi bulunmaktad r. GMT den 3 saat ileridir. TR ye göre ise 1 saat ileridir. İKLİM Kuzey kesimlerinde soğuk ve kar yağ şl bir k tasal kara iklimi hüküm sürerken, Karadeniz Bölgesi nde k şlar yağ şl ve l man geçer. Sibirya Bölgesi nde ise k şlar uzun ve çok soğuk, yazlar çok k sa ve çok s cak geçer. Ülkenin 2/5 i sürekli olarak donmuş topraklardan oluşur. Yaz ortalama s cakl ğ derece iken, k ş aylar nda ortalama s cakl k -10 ile -15 derece aras nda değişmektedir. Kaynak: Coğrafya.gen.tr

11 Coğrafi Konum ve Özellikleri-3 Resmi Dil: Rusça resmi dil olarak kullan lmaktad r. Ticari Dil: Ticari dil olarak Rusça kullan lmakla birlikte 2000 li y llardan itibaren İngilizce de ticari hayatta kullan lmaya başlanm şt r Din: Toplam nüfusun %75,2 sini Rus Ortodokslar, %19 unu Müslümanlar, kalan n ise diğer Hristiyan mezhepleri, Musevi, Lama Budistleri ve Şamanist dinleri oluşturmaktad r. Para Birimi: Ruble ülke içerisinde geçerli olan resmi para birimidir. 11

12 12 Resmi Tatil Günleri Rusya da resmi tatil günleri Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelirse, bir sonraki iş günü tatil olmaktad r. 1-2 Ocak : Yeni Y l 7 Ocak : Ortadoks Yeni Y l 8 Mart : Uluslararas Kad nlar Günü 1-2 May s : İsçi ve İlkbahar Bayram 9 May s : Zafer Bayram 12 Haziran : Bağ ms zl k Günü 7 Kas m : Milli Uzlaşma Günü 12 Aral k : Anayasa Bayram

13 Siyasi Yap ve Özellikleri Yönetim Biçimi Genel Yap Cumhuriyet ile yönetilen, demokratik bir ülkedir ve federatif bir kanun devletidir. Devlet başkan n n yürütmede önemli bir ağ rl ğ vard r. Meclisin onay olmadan kanun hükmünde kararname ç kartabilen Devlet başkan belli şartlar alt nda Duma (Devlet Konseyi) y dağ tma yetkisine de sahiptir. 7 farkl federal bölge alt nda 89 idari birim bulunmaktad r. 21 cumhuriyet, 49 idari bölge, 6 vilayet, 11 otonom bölge ve 2 şehir idaresinden oluşmaktad r. Siyasi Yap n n Oluşumu Devlet Başkan Rusya da 1993 tarihli Anayasa ya göre dört y ll k süre için seçilen ve atanan bir meclis (Başbakan yasama organ taraf ndan onaylanm s olmal d r) yard m yla, devlet başkan ülkeyi yönetmektedir. Mart 2012 tarihinden itibaren Vladimir Putin görevdedir. 13

14 14 Ekonomik Görünüm Ruble nin 1998 y l nda %45ler seviyesinde devalüe edilmesi Rus ekonomisinde beklenenin üzerinde bir canlanma etkisi göstermiştir. Rus ekonomisi para birimindeki bu değer kayb ndan global piyasalarda daha rekabetçi hale gelmesiyle kendine kazanç haline getirmiştir. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) da petrol fiyatlar nda devam eden düşüşün Rusya'n n ekonomisine ciddi zarar verebileceğine dikkati çekerek, petrol fiyatlar n n varil baş na 60 dolar n alt na düşmesi halinde Rusya'y uzun vadeli kredi notunu düşürebileceği yönündedir. Dünya Bankas 'n n raporuna göre, Avrupa ekonomisinde ve diğer bölgelerde görülecek yavaşlamayla birlikte ülkenin gayri safi yurtiçi has las (GSYH) bu y l yaln zca yüzde 3,5 büyüyecek. Geçen y l yüzde 4 büyüyen Rusya ekonomisi, gelecek y l ise yüzde 3,9'la tekrar h zlanacak. Rusya Maliye Bakan Aleksey Kudrin, hükümetin ald ğ krizle mücadele önlemlerinin ve önceki y llarda yap lan birikimlerin sonucunun uzun vadede al nacağ n, Rusya ekonomisinin kriz öncesi görülen değerlere ancak 2012 y l n n sonuna doğru ulaşacağ n aç klad. Aleksey Kudrin, tamamen eski seviyesine ulaşan ulusal ekonominin 2013 y l ndan başlayarak gelişimine devam edeceğini belirtti. Kaynak: IMF, OECD

15 Ekonomik Görünüm Dünyada en büyük yedinci ekonomi Kişibaş milli gelirde son beş y lda y ll k ortalamada %6n n üzerinde büyüme GSYİH S ralamas (Mio USD)* 2011 *Sat n alma paritesine göre Kaynak: CIA Factbook DS ÜLKELER GSYİH 6 Almanya Rusya Türkiye İran Suudi Arabistan M s r Yunanistan Ukrayna Romanya Birleşik Arap Emirlikleri Kazakistan Fas Beyaz Rusya Irak Suriye Tunus Bulgaristan Azerbaycan Libya H rvatistan Lübnan Litvanya Türkmenistan Ürdün Arnavutluk K br s Gürcistan Makedonya Kosova CIA The World Fact Book Kişi Baş Milli Gelir - USD * T

16 16 GSYİH deki Gelişim Rusya n n 2012 y l nda %3.9 büyüyeceği öngörülmektedir. GSYİH deki Art ş H z 10,00% 8,00% 6,00% 6,40% 7,70% 8,10% 5,60% 4,00% 4,00% 3,50% 3,90% 2,00% 0,00% -2,00% T T -4,00% -6,00% -8,00% -7,90% -10,00% Kaynak: IMF, OECD

17 Kişi Baş Milli Gelirde Dünyadaki Konumu 60 Rusya 2011 y l nda 15,837 USD lik kişi baş milli gelir ile Hedef Pazarlarda tüketim aç s ndan en zengin 9. ülke konumundad r. Kişi Baş GSYİH-Sat n Alma Paritesine Göre (Bin $) 50 49, , ,8 25,3 21,0 18,5 18,3 16,1 15,8 15,6 14,5 14,2 14,1 13,5 12,2 11,8 10,3 10,1 10 8,9 7,8 7,4 7,1 6,2 5,8 5,1 4,9 4,8 3,8 3,8 0 BAE Almanya Yunanistan S. Arabistan K br s H rvatistan Litvanya Beyaz Rusya Rusya Lübnan Libya Bulgaristan Türkiye Kazakistan Romanya İran Azerbeycan Makedonya Tunus Arnavutluk Türkmenistan Ukrayna M s r Ürdün Gürcistan Fas Suriye Irak Kosova *: Sat n alma paritesi (PPP) baz al nm şt r. Kaynak: CIA Factbook 17

18 18 Tüketici Fiyatlar nda Gelişim Rusya y llar aras nda tüketici fiyatlar nda en h zl yükseliş gösteren ülkeler içerisinde bulunmaktad r. Tüketici Fiyat Endeksi: 2000=100% Suudi A. Litvanya Almanya Ürdün H rvatistan Arnavutluk Azerbeycan Irak Gürcistan Ukrayna Rusya Türkiye Beyaz Rusya 79% 101% 104% 104% 107% 108% 110% 113% 114% 114% 115% 117% 118% 125% 128% 129% 130% 132% 140% 147% 193% 200% 232% 329% 331% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 384% Tüketicilerin ortalama harcama al şkanl klar na göre Rusya; Dünya genelinde 16.; hedef pazarlar içerisinde 5. en pahal ülke konumundad r. Kaynak:

19 Para Biriminin Gücü USD/RUB USD nin Ruble Karş s ndaki Gücü Kaynak: IMF 2005 y l ndan itibaren ülke para birimi güçlenerek USD/Ruble paritesi 23,4 seviyelerine inmesine rağmen global krizin de etkisiyle 2009 y l başlar nda 36 seviyelerine kadar ç karak USD karş s nda önemli miktarda değer kaybetmiştir. Ab ekonomisinde yaşanan sorunlar sebebiyle dalgalanan petrol fiyatlar Rusya cari aç ğ n yükseltmiş ve yat r mc lar n doğan belirsiz ortam sebebiyle yat r m yapmaya s cak bakmamas sonucu Ruble Dolar karş s nda değer kaybetmiştir. 19

20 20 Sektörel Dağ l m GSYİH n n Sektörel Dağ l m 2011 Tar m 4,0% İşgücünün Sektörel Dağ l m Tar m 9,8% Sanayi 35,6% Sanayi 27,5% Hizmetler 60,3% Hizmetler 62,7% Hizmetler sektörü geçtiğimiz 10 y l içerisinde GSYİH deki pay n %50 seviyesinden %60 n üzerine çekerken; ülkede tar mc l k GSYİH deki pay na oranla daha fazla işgücü çektiği görülmektedir. Kaynak: CIA Factbook, Goskomstat

21 D ş Ticaret Petrol ve doğalgaz ihracat na olan bağ ml l k nedeniyle dünya piyasalar ndaki değişmeler ve dalgalanmalar Rus ekonomisini ve buna bağl d ş ticaret dengesini oldukça etkilemektedir. Uluslararas piyasalarda petrolün ve doğalgaz n fiyat yükseldikçe ekonomideki büyüme h zlanmakta ve d ş ticaret dengesi fazla vermeye devam edecektir D ş Ticaret Dengesi 2011 (Milyar USD) İthalat İhracat y l nda yaşanan küresel kriz Rus ihracat n kötü etkilemesi sonucu yap lan ihracat2006 y l n n değerine inmiştir ve 2011 y llar nda toparlanma sürecine giren Rusya, ihracatta önceki y llarda gördüğü büyüme oranlar n yakalam şt r y l beklentileri ise AB ekonomisi yüzünden Rusya için 2011 y l na göre daha kötü olacağ doğrultusunda. Kaynak: Rusimpex.ru 21

22 22 Doğrudan Yabanc Yat r m 2011 y l nda Rusya, Hedef Pazarlar aras nda en çok yabanc yat r m kendine çeken 4. ülke olmuştur Kaynak: Worldbank

23 Türkiye Rusya Ticari İlişkiler-1 SSCB döneminde de Türkiye nin önemli bir ticaret ortağ olan Rusya ile ilişkiler 1992 y l nda Birliğin dağ lmas ndan sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi yak nl k ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktad r. 30 Türkiye Rusya D ş Ticaret Verileri (Milyar USD) ,5 1,4 İthalat İhracat 17,8 23,5 19,5 12,9 9,0 10,6 1,9 2,4 3,2 4,7 2,2 3,2 4,6 4,9 Türkiye enerji ihtiyac n karş lamakta önemli kaynak olarak gördüğü Rusya ya karş ticari ilişkilerinde sürekli d ş aç k vermektedir y l nda ihracat m zda 9 uncu s rada yer alan Rusya Federasyonu, 2007 y l nda 5 inci s raya yerleşmesine rağmen y l nda ise tekrar 9uncu s raya gerilemiş, 2010 ve 2011 y llar nda 6 nc s raya yükselmiştir. İthalat m zda ise 2000 y l nda 4 üncü s rada iken geçtiğimiz y llar nda Rusya ilk s raya yerleşmiş 2011 y l nda 2 inci s raya gerilemiştir. 21,6 19,0 Kaynak: Rusimpex.ru; TUIK 23

24 24 Türkiye Rusya Ticari İlişkiler-2 Rusya n n Türkiye den İhraç Ettiği Ürünler Rusya n n Türkiye ye İthal Ettiği Ürünler Otomotiv Yan Sanayi 12,5% Mineral Yak tlar 68,3% Yenilen Meyveler 9,4% Demir Çelik 17,3% Kazanlar, makineler 6,9% Alüminyum ve Ürünleri 4,3% Elektrikli Makineler 6,0% Gübreler 1,5% Plastikler 5,7% Organik Kimyasallar 1,2% Sentetik Suni Filamentler 4,5% Kağ t Karton 1,1% Özel Dokunmuş Mensucat 4,3% Ağaç, Ahşap Eşya 1,1% Demir Çelik Eşya 4,0% Bak r ve Bak r Ürünleri 1,0% Örülmemiş Giyim Eşyas 3,3% Anorganik Kimyasallar 0,6% Örme Giyim 3,0% Demir Çelik Eşya 0,4% Diğer 40,5% Diğer 3,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rusya başlang çta Türkiye den ağ rl kl olarak g da maddeleri al rken daha sonra tekstil ve konfeksiyon ürünleri, deri, kürk, makina ve teçhizat, otomobil almaya başlam şt r. Türkiye ise Rusya dan enerji kaynaklar (petrol, doğal gaz, kömür) başta olmak üzere makina aksam ve parçalar, demir çelik, kimyasallar ve gübre ithal etmektedir. Kaynak: TUIK

25 Rusya da Bankac l k Sektörüne Bak ş Bankac l k sektörü uluslararas standartlara k yasla ufak olmas na karş n, sektör özellikle 1998 y l ndan sonra h zl bir büyüme göstermektedir. Sektör çok say da ufak ölçekli bankalarla bölünmüş bir görüntü verirken, bu durum sektörü karmaş k yapmakla birlikte global bankac l k arenas nda güven sorunu da yaratmaktad r y l sonunda toplam banka say s 1058 idi. Ancak bunlar n aras ndan sadece banka genel sistem içerisinde önemli rol oynamaktad r. Geriye kalan bankalar n tamam küçük ölçekli olup; bunlar n yar s na yak n sadece Moskovada hizmet vermektedir. Kamu bankalar genel olarak sektörü domine etmektedir aras yaşanan global kriz bankac l k sektörünü derinden sarst. Petrol fiyatlar ve uluslararas piyasalar ülkenin bağl l ğ bu sars nt n n derin hissedilmesinin ana sebepleri olarak gösterilmektedir y l için beklentiler yaşanan belirsizlikler sebebiyle olumlu değildir. Petrol fiyatlar n n düşmesi sebebiyle Rusya n n kredi notunun düşmesi gündeme gelmiştir. Yabanc bankalar n çoğu Moskova ve Petersburg da yoğunlaşm ş olup, genelde Rusya da yaşayan yabanc lara, ülkede iş yapan yabanc firmalara ve son zamanlarda da zengin Ruslara servis vermektedirler. Bu yabanc bankalar n baş nda Citibank, Deutsche Bank, HSBC, ABN AMRO, Credit Suisse gibi büyük Avrupa ve Amerikan bankalar gelmektedir. Türk bankalar ndan ise Denizbank, Finansbank, Garanti Bankas, Yap Kredi Bankas ve Ziraat Bankas n n Rusya da şubeleri bulunmaktad r. 25

26 26 Bankac l k Sektörünün Gelişimi (%) Özel Sektöre Verilmiş Yurtiçi Kredilerin GSYIH deki Pay Türkiye Suudi Arabistan Yunanistan Almanya Ukrayna Azerbaycan Bulgarsitan Rusya Arnavutluk Kaynak: Worldbank

27 Bankac l k Sektörünün Gelişimi Yat r m finansman konusunda yaşanan süreçler ve bankalar n finansmana isteksiz davranmas şirketleri kendi öz kaynaklar ile yat r m yapmas na zorluyor ,0 Yat r m için bankalardan finansman talep eden firmalar (%) 53,5 47,4 47,0 45,0 42, ,2 36,0 37,3 35,8 34, ,1 32,1 31,0 30,8 25, ,0 12,4 10 8,6 7,6 5,6 0 H rvatistan Lübnan Litvanya Makedonya Almanya S rbistan Gürcistan Rusya Romanya Beyaz Rusya Bulgaristan Suudi Arabistan Ukrayna Kazakistan Moldova Yunanistan Azerbaycan Arnavutluk Ürdün Suriye M s r Kaynak: Worldbank 27

28 28 İçerik 1-Ülke Profili ve Makro Ekonomik Bak ş 2-Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yap 3-Perakende Pazar ve Rekabet 4-Emlak 5-D ş Ticaret 6-İnsan Kaynaklar Uygulamalar 7-Ürün Yönetimi 8-Pazarlama 9-Bilgi Teknolojileri Uygulamalar 10-Finansal Yap ve Sektöre Özel F rsatlar

29 Nüfüs Yap s Rusya hedef pazarlar aras nda en fazla nüfusa sahip ülkedir. Nüfus (Milyon Kişi 2011) , ,1 78,9 78,877, ,1 32,0 30,426,1 22,5 21,9 15,5 10,810,6 9,6 8,4 7,1 6,6 6,5 5,1 5,0 4,6 4,5 4,1 3,5 3,0 2,1 1,8 1,1 0 Rusya Almanya M s r Türkiye İran Ukrayna Fas Irak Suudi Arabistan Suriye Romanya Kazakistan Yunanistan Tunus Beyaz Rusya Azerbaycan Bulgaristan Libya Ürdün BAE Türkmenistan Gürcistan H rvatistan Lübnan Litvanya Arnavutluk Makedonya Kosova K br s Kaynak: CIA Factbook 29

30 30 Nüfüs Yap s 1990 l y llar n baş nda 148 milyona ulaşan Rusya nüfusu 2011 y l sonuna kadar uzun dönemli bir azal ş göstererek 138 milyon seviyesine ulaş lm şt r. Nüfus Yap s % 14% Kad n % % % Erkek Toplam Nüfus Cinsiyet Dağ l m 74% Yaş Dağ l m Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat)

31 Nüfus Yap s ndaki Gelişim Doğum Oran 10,94 doğum / kişi Ölüm Oran 16,03 ölüm / kişi Göç Oran 0.29 göç / kişi Şehirleşme %73 Şehirleşme Büyüme Oran -%0.2 Ortalama Yaşam Süresi Erkek Kad n 66,46 y l 60,11 y l 73,18 y l Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat) 31

32 32 Şehirleşme-1 Ülke genelinde şehirleşme %70 in üzerinde kalarak hedef pazarlar aras nda şehirleşme bak m ndan ilk 10 ülke içerisindedir ,0 82, ,4 77,5 77,9 73,6 73,5 73,0 71,1 68,5 68,0 67,0 66,9 66, ,0 69, ,0 60,0 57,9 57,3 54,2 54,2 52,7 52,0 51,9 46,7 48,6 42,7 41, Lübnan Suudi Arabistan Ürdün BAE Libya Almanya Beyaz Rusya Rusya Bulgaristan Türkiye K br s İran Ukrayna Litvanya Makedonya Irak Yunanistan Kosova Kazakistan H rvatistan Romanya Suriye Gürcistan S rbistan Azerbaycan Arnavutluk Türkmenistan M s r Moldova Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat)

33 Şehirleşme-2 Nüfus Say s na Göre En Büyük 20 Şehir 1 Moscow 11,514,330 2 Saint Petersburg 4,848,742 3 Novosibirsk 1,473,737 4 Yekaterinburg 1,350,136 5 Nizhny 1,250,615 6 Samara 1,164,896 7 Omsk 1,153,971 8 Kazan 1,143,546 9 Chelyabinsk 1,130, Rostov 1,089, Ufa 1,062, Volgograd 1,021, Perm 991, Krasnoyarsk 973, Voronezh 889, Saratov 837, Krasnodar 744, Tolyatti 719, Izhevsk 628, Izhevsk 628,116 Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat) 33

34 34 İşgücü Rusya hedef pazarlar aras nda en fazla işgücüne sahip ülkedir. İşgücü say s (Milyon Kişi 2011) , , ,2 25,6 25,7 22, ,6 9,3 8,6 8,5 7,3 5,9 5,3 5,1 5,0 3,8 3,7 2,5 2,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,1 0,9 0,4 0,3 0 Rusya Almanya M s r İran Türkiye Ukrayna Fas Romanya Kazakistan Irak Suudi Arabistan Azerbaycan Suriye Beyaz Rusya Yunanistan Tunus BAE Bulgaristan Türkmenistan Gürcistan Libya Ürdün H rvatistan Litvanya Lübnan Arnavutluk Makedonya K br s Kosova Kaynak: CIA Fact Book

35 GSYİH nin İşgücüne Paylaş m 100 Rusya hedef pazarlar aras nda 18,700 USD lik çal şan baş na düşen GSYİH ile orta grup içerisindedir. Çal şan Baş na Düşen GSYİH(Bin USD) ,6 40, , ,5 27,5 26,2 24,3 23, ,0 21,0 20,8 18,7 18,1 16,9 16,7 16,0 16,0 15,0 14,3 13,7 13, ,6 11,1 10,0 7,7 4,9 0 Almanya Libya K br s Suudi Arabistan Beyaz Rusya Türkiye H rvatistan Azerbaycan Kazakistan BAE Lübnan Rusya Suriye Bulgaristan Gürcistan Ürdün Arnavutluk Tunus İran Makedonya M s r Romanya Ukrayna Fas Türkmenistan Irak Kaynak: CIA Factbook 35

36 36 İşsizlik Rusya krizin de etkisi ile 2011 y l sonu itibariyle işsizlik % 6,8 seviyesine ulaşm şt r. Resmi verilere göre, Rusya Avrupa'da işsizliğin en fazla olduğu 10'uncu ülke. Ülke genelinde işgücü say s n n Milyon olduğu tahmin edilmektedir, bu say nüfusun %53 lük k sm n oluşturuyor. İyi eğitimli ve kaliteli iş gücü ülkenin değişen yap s çerçevesinde gerekli işgücüne cevap verememektedir. İşsizlik özellikle kad nlarda ve genç nüfus içerisinde daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir krizi sonras nda yaşam standartlar n n yükselmiş olmas na rağmen ülke genelinde fakirlik seviyesi tüm nüfus içerisinde %13,1 seviyesindedir. Bu değer 1999 y l nda %40 lar seviyesine ulaşm şt r. Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat) EUROSTAT, CIA Factbook

37 Sosyo Ekonomik Gruplar Geçtiğimiz 10 y l içerisinde sosyo ekonomik grubun en zengin %20 lik kesiminin toplam GSYİH içerisinden alm ş olduğu pay %46 dan %50 seviyesinin üzerine ç km şt r. Bununla birlikte diğer tüm 4 sosyo ekonomik dilim içerisinde görece fakirlik oluşmuştur. Sosyo Ekonomik Gruplar n %20 lik Dilimlere Göre K r l m 100% En Zengin 45,9 50,2 5.%20 lik Dilim 22,4 20,7 4.%20 lik Dilim 15,4 13,9 3.%20 lik Dilim En Fakir 10,5 9,6 6,0 5, %20 lik Dilim 1.%20 lik Dilim Kaynak: Worldbank 37

38 38 İçerik 1-Ülke Profili ve Makro Ekonomik Bak ş 2-Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yap 3-Perakende Pazar ve Rekabet 4-Emlak 5-D ş Ticaret 6-İnsan Kaynaklar Uygulamalar 7-Ürün Yönetimi 8-Pazarlama 9-Bilgi Teknolojileri Uygulamalar 10-Finansal Yap ve Sektöre Özel F rsatlar

39 Perakende Pazar na Genel Bak ş Rusya haz r giyim ve ayakkab perakende pazar y llar aras nda istikrarl büyüme kaydetmiştir. Rusya Perakende Pazar (Milyar Rub) Pazar K r l m Ayakkab % Haz r Giyim % Kaynak: PMR, Euromonitor 39

40 40 Perakende Pazar n n Bölgesel Dağ l m Perakende Pazar n n Şehirler Baz nda K r l m Şehirler Baz nda Kişi Baş Perakende Hacmi (Rub) 2008 Moscow 26,0% Ekaterinburg St.Petersburg Ekaterinburg Ufa Rostov-na-Donu Perm Nizhny novgorod Kazan Chelyabinsk Samara Omsk Krasnoyarsk 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 3,0% 6,0% Moscow Ufa Perm Rostov-na-Donu Kazan Chelyabinsk Nizhny novgorod Krasnoyarsk Samara Omsk Volgograd 1,0% Volgograd Novosibirsk 1,0% St.Petersburg Diğer 47,0% Novosibirsk % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kaynak: RBC, Mintel Moskova, St.Petersburg ve Ekaterinburg toplam perakende hacminin %35 ini oluşturken, haz r giyim ve ayakkab pazar n n %40 n ilk iki şehir oluşturmaktad r. Kişi baş yarat lm ş perakende hacmi aç s ndan Ekaterinburg ve Moskova ilk iki s ray al rken St.Petersburg 13. s radad r.

41 2011 Global Perakende Gelişim Endeksi 0=Düşük Çek. 100=Yüksek Çek. 0=Yüksek risk 100=düşük risk 0=Doygun 100=Doygun değil 0=Zaman bask s yok 100=Acil girilmeli Kaynak: Expanding Opportunities for Global Retailers, The 2011 A.T. Kearney Global Retail Development Index 41

42 42 BMD Üyelerinin Pazara Yaklaş m -1 Potansiyeli Tetikleyen Faktörler 1. Giyim al şkanl ğ Pazardaki Engeller 1. Kanuni altyap 2. Nüfus 3. Genç nesil 4. Al m gücü 5. Turizm 2. İnsan kaynağ n n yetersizliği 3. İthalat mevzuat 4. Kiralama Koşullar 5. Bürokrasi Kaynak: JLL Çal ştay, BMD Soru-Cevap

43 BMD Üyelerinin Pazara Yaklaş m Perakende sektörü k sa vadeli yat r mdan çok uzun vadeli orta-düşük riskli bir yat r md r 2. Planl ve doğru yap laşma ile Türkiye deki mağaza say s kadar mağaza aç labilir 3. Sektör Türkiye ye k yasla daha az gelişmiş olmakla beraber daha büyük bir pazar hacmi ve potansiyele sahip. Global marka say s Türkiye ye göre fazla 4. Moskova, İstanbul'a göre daha az gelişmiş olmas na rağmen yerel markalar n pazarda olmamas sebebiyle yabanc markalar ön planda Kaynak: JLL Çal ştay, BMD Soru-Cevap 43

44 44 Dağ t m Kanallar Markal zincir mağazalar pazar hacminin 1/3ünü oluşturmaktad r. Global krizle birlikte kişi baş harcanabilir gelirin düşmesinden dolay aç k hava pazarlar orta ve düşük segmentte fazla talep görmeye başlam şt r. Perakende Hacminin Dağ t m Kanallar na Göre Dağ l m Diğer 2% Markal zincir mağazalar 32% Aç k hava pazarlar 29% Markal tekil mağazalar 15% Çok markal mağazalar 22% Kaynak: PMR

45 Alternatif Dağ t m Kanallar n n Gelişimi Hergün internette 230 dakikadan fazla vakit harcayan Ruslar perakende hacminin %2,9unu internet üzerinden al şveriş yaparak sağlam şt r. (%) 3,5 Alternatif Dağ t m Kanallar n n Pazardaki Hacmi 3 2,9 2,5 2 1,7 1,5 1 0,5 0,6 0,5 0,1 0,2 0 Internet Evden Sat ş Direkt Pazarlama Kaynak: Euromonitor 45

46 46 Harcanabilir Gelir Harcanabilir Gelir (Milyar USD) Kaynak: Euromonitor, Worldbank

47 Harcanabilir Gelirin Dağ l m Tüketiciler harcanabilir gelirlerinin %50sini g daya ay r rken, haz rgiyim bu gelirin %11 ini, elektronik ise %5 ini almaktad r. Harcanabilir Gelir (Milyar USD) Tüketici Tercihleri Diğer 5% G da 50% G da Servisler 8% Eğlence Toplu Taş ma 2% Çocuk Giyim Eğitim 1% Ayakkab Eğlence 5% Diğer 13% Elektronik 5% Giyim 11% Haz r Giyim Krizin etkisiyle, haz r giyim rus tüketicilerinin %42si taraf ndan ihtiyaç d ş görülürken, çocuk giyim ve ayakkab g da ve eğlenceden sonra en fazla harcama yap lacak segment olarak karş m za ç kmaktad r. Kaynak: PwC, Euromonitor 47

48 48 Tüketici Eğilimleri Tüketici eğilimleri dünya genelinden büyük bir farkl l k göstermemekle birlikte, genel olarak gelire göre tüketim eğilimi yüksektir. Ancak küresel kriz sonras tüketici davran şlar tasarruf yönünde bir tak m değişimler gösterdi. 1. Tüketici markal ve kaliteli ürüne daha fazla ilgi gösteriyor. 2. Krizle birlikte fiyat duyarl l ğ nda art ş var. Ortalama fatura bedellerinde düşüş gözleniyor. 3. Geniş ve farkl etnik ve kültürel gruplara sahip olan Rusya da tüketici eğilimleri ve zevklerinde yüksek oranda çeşitlilik var. 4. Al şveriş merkezleri gün geçtikçe daha fazla tercih ediliyor. 5. Gündelik al şverişten kaliteli ihtiyaca yönelik al şveriş yapan tüketici profili oluşuyor. 6. Tüketici reklam, promosyon ve tan t mdan çok etkileniyor. 7. Kredi kart say s ndaki art şa rağmen nakit ödeme halen en yayg n yöntemdir. Kaynak: Euromonitor, birebir görüşmeler

49 Haz r Giyimde Öne Ç kan Segmentler-Spor Mevcut Durum Beklentiler Sağl kl yaşam ve değişen koşullar n etkisiyle en h zl gelişen segment. Rus halk n n %10 u spor yapmaktad r. Her y l %20-30 oran nda büyüme kaydetmektedir. Sadece spor yapmak için değil, gündelik giyimde de tercih edildiğinden bu segmenti negatif etkilemektedir. T-shirt ve eşofman ilgi artmaktad r. Rus tüketicilerin spora bağl l ğ n artarak devam etmesi ve haz r giyimde spor segmentinin güçleneceği tahmin edilmektedir. Potansiyele bağl olarak rekabet artacak hem mevcut oyuncular hemde yeni oyuncular bu pazardan pay almak için yeni ürün ve mağaza koseptlerine başvuracakt r. Tan nm ş populer isimler özellikle lokal oyuncular n üreteceği markalarda kullan lacakt r. Segment içerisindeki bu gelişim pazar n genel yap s n değiştirerek görece daha ucun olan günlük giyimden pay almaya devam ederek genel perakende pazar n n gelişimine destek verecektir. Küçük, lokal çok markal mağazalar n büyük lokal oyuncular veya global oyuncular taraf ndan sat n al nmas beklenebilir. Bu değişim pazardaki oyuncu say s n azalt rken, özellikle kuvvetli oyunculara olan tüketici bağl l ğ artacakt r. Lokal markalar n pay %10 civar ndad r. Kaynak: Euromonitor, birebir görüşmeler 49

50 50 Haz r Giyimde Öne Ç kan Segmentler-Ayakkab Mevcut Durum Beklentiler Krize rağmen büyümesini sürdürdü. Küçük tedarikçilere uygulanan vergi avantaj da destekledi. Bayan ayakkab en başar l grup oldu. Birçok firma ayakkab yan nda tamamlay c aksesuarlar da ürün gam na ekledi. Yaşam koşullar, gelir düzeyinin yükselmesi, seyahatlerin artmas, beyaz yakal say s ndaki art ş kaliteli, pahal ayakkab ya talebi artt rd y l na kadar krizin etkilerini azaltarak haz r giyim ile benzer bir trendde büyümesi beklenmektedir. Yap lan anketlerde önümüzdeki dönemde tüketicilerin öncelikle ayakkab harcamalar n azaltabileceğini ortaya ç karm şt r. Finansal denge oluşana kadar fiyat-kalite dengesini oturtan markalar ön plana ç kacakt r. Bu dönemde eski sovyet özelliği olan, bir çift ayakkab n n y llar boyunca giyilmesi beklenebilir. Bir çift ayakkab eğlenceye, bir çift ayakkab her güne, bir çift ayakkab da günlük giyime. Bu değişim özellikle lokal üreticiler ve ucuz markalar için önemli bir potansiyeli ortaya ç karmaktad r. Orta ve üst segment müşteriler için önümüzdeki dönemde müşteri ilişkileri ve servisin daha fazla ön plana ç kmas beklenmektedir. Spor ayakkab lar segmentin %25 idir. Kaynak: Euromonitor, birebir görüşmeler

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 75, MD I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli : Rusya Federasyonu : Federatif

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Eylül 2014 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 PERAKENDECİ GELECEKTEKİ BELİRSİZLİKTEN TEDİRGİN TEPE, temmuz ayında bir önceki aya ve geçen yıla göre azaldı. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentileri,

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı 2010 Ocak Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 16,1 oranında artarak 1 milyar 143 milyon dolar

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri HABER BÜLTENİ 02.08.2016 Sayı 79 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANIRKEN BEKLENTİLER DÜŞÜYOR: TEPE değeri, temmuz ayında geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2010 yılının Ocak Mart döneminde 2009

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Şubat 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 OCAK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Ocak Ayında Sektörel

Detaylı

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Turizm İstatistikleri Grubu Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı