HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU"

Transkript

1 HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU

2

3 HEDEF ÜLKELER RAPORU RUSYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan: Mikado Eğitim ve Danışmanlık Nisan 2012

4 ÖNSÖZ Yılmaz YILMAZ BMD Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Birleşmiş Markalar Derneği Üyeleri, BMD Hedef Ülkeler Raporu kapsamında hazırladığımız Rusya Ülke Raporu, Türk markaları için önemli fırsatlar sunan dev bir pazarın analizini içermektedir. Rusya nın geçmişte ve bugün Türkiye nin önemli bir komşusu olduğu, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin her zaman güncelliğini koruduğu bilinmektedir. Tarihin erken dönemlerinden başlayarak günümüze kadar uzanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik boyutunun, gelecekte daha da güçlü bir biçimde iki ülke ilişkilerini etkileyeceği açıktır. Bu ekonomik etkileşimde Türk perakende sektörünün ve Türk markalarının da önemli payı olacaktır Ocak ayı itibarıyla 34 BMD markasının 593 mağazasının bulunduğu Rusya Federasyonu, geniş coğrafyaya yayılmış olan büyüklüğü ve her bir şehrinin sağladığı farklı fırsatlar ve barındırdığı farklı perakende ortamıyla Türk markaları için önemli bir genişleme alanıdır. Rusya da son 20 yılda yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüm, gelir gruplarının çeşitlenmesi, dünyaya açılım ve dünyada olan tüm yeniliklere erişim özelliği gibi unsurlar, Rusya pazarının dünya markaları için büyük bir oyun alanı olmasını beraberinde getirmiştir. Türk markalarının da bu oyunda yer almaları kaçınılmaz bir sonuçtur. Bugün Moskova nın en değerli caddelerinde ve en pahalı alışveriş merkezlerinde yer alan markalarımız, Moskova dışındaki şehirlerdeki projeleri de yakından takip ederek Rusya da dünya markalarıyla rekabet etmektedirler. BMD üyelerine sunduğumuz Rusya Ülke Raporu, Rusya pazarında nüfus yapısı, tüketicilerin alım gücü ve tercihleri, kanuni altyapı, insan kaynağı, bürokratik yapı gibi özellikleri incelemekte, markalarımıza pazarın fırsatları kadar tehdit ve zorluklarını da aktarmaktadır. Yalnızca kendi coğrafyasında sunduğu olanaklarla değil, Bağımsız Devler Topluluğu na bir erişim alanı olarak da dikkat çeken Rusya, markalarımızın yurtdışına açılım planlarında mutlaka yer alması gereken ülkelerden biridir. Rusya da zaten mağazaları olan ve bu coğrafyada genişlemeyi planlayan, Rusya ya mağazası olmayan ve yakın gelecekte açmayı düşünen, Rusya yı uzun vadeli hedef pazar olarak gören tüm markalarımız için bu raporun önemli yararlar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin gelecekte de Türkiye açısından yaratacağı olumlu etkilerde Türk markalarının bu ülkedeki açacakları binlerce mağazanın ve yaratacakları katma değerin büyük payı olacaktır. Saygılarımla.

5 RUSYA ÜLKE RAPORU

6 6 Yönetici Özeti - I Gelişen ülke ekonomisine paralel milli gelir artmaktad r. Dünyan n en büyük ilk 10 ekonomisinden birine sahip olan Rusya global krizin etkilerinden bu y l içerisinde tamamen ç kmay hedeflemektedir. Milli gelirin sosyo ekonomik gruplar içerisindeki dağ l m en zengin %20lik grup lehine gelişim göstermektedir. Kay td ş ekonominin etkisi ile bu dengesizliğin daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Genç nesil ve tüketimin tetiklediği perakende pazar önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmeye devam edecektir. Global markalar 2000 y l ndan beri ülkeyi en önemli pazarlardan biri olarak görmektedir. AT Kearney 2011 Global Perakende Gelişim endeksine göre Rusya yat r m yap labilir 14. ülke konumundad r.

7 Yönetici Özeti - II Moskova, St Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk ve Krasnodar yat r m yap labilir öncelikli şehirlerin baş nda gelirken; Ekaterinburg, Novosibirsk, Kazan, Ufa ve Perm önümüzdeki beş y lda yat r m yap labilir şehirler olarak ön plana ç kmaktad r. AVM mağazac l ğ popülaritesini artt rmaktad r. Kiralanabilir alan önümüzdeki dönemde yeni projelerle art ş n sürdürecektir. Pazara yeni giriş yapacak bir markan n Manej, Europensky ve Atrium AVM lerden en az ndan birinde olmas tavsiye edilmektedir. Giyim al şkanl klar, nüfus yap s, al m gücü ve turizm potansiyeli tetikleyen faktörler olarak ön plandayken, kanuni altyap, insan kaynağ n n yetersizliği, kiralama koşullar ve bürokratik yap pazardaki engellerin baş nda gelmektedir. İthalat rejimleri perakendeciler için önemli tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. 7

8 8 İçerik 1-Ülke Profili ve Makro Ekonomik Bak ş 2-Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yap 3-Perakende Pazar ve Rekabet 4-Emlak 5-D ş Ticaret 6-İnsan Kaynaklar Uygulamalar 7-Ürün Yönetimi 8-Pazarlama 9-Bilgi Teknolojileri Uygulamalar 10-Finansal Yap ve Sektöre Özel F rsatlar

9 Coğrafi Konum ve Özellikleri-1 Rusya 17 mio. km2'lik yüz ölçümü ile dünyan n en geniş ülkelerinden biridir. Ülke topraklar, Balt k Denizi nden Bering Boğaz na kadar uzanmaktad r. Kuzeyinde Kuzey Denizi, güneyinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Moğolistan ve doğusunda da Pasifik Okyanusu ile s n rland r lm şt r. KONUMU Kuzey Asya da (Ural Dağlar n n bat k sm Avrupa dad r), Artrik Okyanusu k y s nda, Avrupa ile Kuzey Pasifik Okyanusu aras nda stratejik bir konuma sahiptir. KOMŞU ÜLKELER ÖNEMLİ ŞEHİRLER Azerbaycan (284 km), Beyaz Rusya (959 km), Çin (6,645 km), Estonya (294 km), Finlandiya (1,313 km), Gürcistan (723 km), Kazakistan (6,846 km), Kuzey Kore (19 km), Litvanya (217 km), Letonya-Kaliningrad Bölgesi(227 km), Moğolistan (3,485 km), Norveç (196 km), Polonya- Kaliningrad Bölgesi (206 km), Ukrayna (1,576 km). Başkenti Moskova şehridir. Önemli şehirler: Moskova, St.Petersburg, Nijniy Novgorod, Yekaterinaburg, Novoibirsk, Kazan, Samara. Ülkede şehirleşme oldukça yüksektir. Kaynak: Coğrafya.gen.tr 9

10 10 Coğrafi Konum ve Özellikleri-2 UÇUŞ SÜRESİ - GMT İstanbul Moskova aras 3 saatlik bir uçuş süresi bulunmaktad r. GMT den 3 saat ileridir. TR ye göre ise 1 saat ileridir. İKLİM Kuzey kesimlerinde soğuk ve kar yağ şl bir k tasal kara iklimi hüküm sürerken, Karadeniz Bölgesi nde k şlar yağ şl ve l man geçer. Sibirya Bölgesi nde ise k şlar uzun ve çok soğuk, yazlar çok k sa ve çok s cak geçer. Ülkenin 2/5 i sürekli olarak donmuş topraklardan oluşur. Yaz ortalama s cakl ğ derece iken, k ş aylar nda ortalama s cakl k -10 ile -15 derece aras nda değişmektedir. Kaynak: Coğrafya.gen.tr

11 Coğrafi Konum ve Özellikleri-3 Resmi Dil: Rusça resmi dil olarak kullan lmaktad r. Ticari Dil: Ticari dil olarak Rusça kullan lmakla birlikte 2000 li y llardan itibaren İngilizce de ticari hayatta kullan lmaya başlanm şt r Din: Toplam nüfusun %75,2 sini Rus Ortodokslar, %19 unu Müslümanlar, kalan n ise diğer Hristiyan mezhepleri, Musevi, Lama Budistleri ve Şamanist dinleri oluşturmaktad r. Para Birimi: Ruble ülke içerisinde geçerli olan resmi para birimidir. 11

12 12 Resmi Tatil Günleri Rusya da resmi tatil günleri Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelirse, bir sonraki iş günü tatil olmaktad r. 1-2 Ocak : Yeni Y l 7 Ocak : Ortadoks Yeni Y l 8 Mart : Uluslararas Kad nlar Günü 1-2 May s : İsçi ve İlkbahar Bayram 9 May s : Zafer Bayram 12 Haziran : Bağ ms zl k Günü 7 Kas m : Milli Uzlaşma Günü 12 Aral k : Anayasa Bayram

13 Siyasi Yap ve Özellikleri Yönetim Biçimi Genel Yap Cumhuriyet ile yönetilen, demokratik bir ülkedir ve federatif bir kanun devletidir. Devlet başkan n n yürütmede önemli bir ağ rl ğ vard r. Meclisin onay olmadan kanun hükmünde kararname ç kartabilen Devlet başkan belli şartlar alt nda Duma (Devlet Konseyi) y dağ tma yetkisine de sahiptir. 7 farkl federal bölge alt nda 89 idari birim bulunmaktad r. 21 cumhuriyet, 49 idari bölge, 6 vilayet, 11 otonom bölge ve 2 şehir idaresinden oluşmaktad r. Siyasi Yap n n Oluşumu Devlet Başkan Rusya da 1993 tarihli Anayasa ya göre dört y ll k süre için seçilen ve atanan bir meclis (Başbakan yasama organ taraf ndan onaylanm s olmal d r) yard m yla, devlet başkan ülkeyi yönetmektedir. Mart 2012 tarihinden itibaren Vladimir Putin görevdedir. 13

14 14 Ekonomik Görünüm Ruble nin 1998 y l nda %45ler seviyesinde devalüe edilmesi Rus ekonomisinde beklenenin üzerinde bir canlanma etkisi göstermiştir. Rus ekonomisi para birimindeki bu değer kayb ndan global piyasalarda daha rekabetçi hale gelmesiyle kendine kazanç haline getirmiştir. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) da petrol fiyatlar nda devam eden düşüşün Rusya'n n ekonomisine ciddi zarar verebileceğine dikkati çekerek, petrol fiyatlar n n varil baş na 60 dolar n alt na düşmesi halinde Rusya'y uzun vadeli kredi notunu düşürebileceği yönündedir. Dünya Bankas 'n n raporuna göre, Avrupa ekonomisinde ve diğer bölgelerde görülecek yavaşlamayla birlikte ülkenin gayri safi yurtiçi has las (GSYH) bu y l yaln zca yüzde 3,5 büyüyecek. Geçen y l yüzde 4 büyüyen Rusya ekonomisi, gelecek y l ise yüzde 3,9'la tekrar h zlanacak. Rusya Maliye Bakan Aleksey Kudrin, hükümetin ald ğ krizle mücadele önlemlerinin ve önceki y llarda yap lan birikimlerin sonucunun uzun vadede al nacağ n, Rusya ekonomisinin kriz öncesi görülen değerlere ancak 2012 y l n n sonuna doğru ulaşacağ n aç klad. Aleksey Kudrin, tamamen eski seviyesine ulaşan ulusal ekonominin 2013 y l ndan başlayarak gelişimine devam edeceğini belirtti. Kaynak: IMF, OECD

15 Ekonomik Görünüm Dünyada en büyük yedinci ekonomi Kişibaş milli gelirde son beş y lda y ll k ortalamada %6n n üzerinde büyüme GSYİH S ralamas (Mio USD)* 2011 *Sat n alma paritesine göre Kaynak: CIA Factbook DS ÜLKELER GSYİH 6 Almanya Rusya Türkiye İran Suudi Arabistan M s r Yunanistan Ukrayna Romanya Birleşik Arap Emirlikleri Kazakistan Fas Beyaz Rusya Irak Suriye Tunus Bulgaristan Azerbaycan Libya H rvatistan Lübnan Litvanya Türkmenistan Ürdün Arnavutluk K br s Gürcistan Makedonya Kosova CIA The World Fact Book Kişi Baş Milli Gelir - USD * T

16 16 GSYİH deki Gelişim Rusya n n 2012 y l nda %3.9 büyüyeceği öngörülmektedir. GSYİH deki Art ş H z 10,00% 8,00% 6,00% 6,40% 7,70% 8,10% 5,60% 4,00% 4,00% 3,50% 3,90% 2,00% 0,00% -2,00% T T -4,00% -6,00% -8,00% -7,90% -10,00% Kaynak: IMF, OECD

17 Kişi Baş Milli Gelirde Dünyadaki Konumu 60 Rusya 2011 y l nda 15,837 USD lik kişi baş milli gelir ile Hedef Pazarlarda tüketim aç s ndan en zengin 9. ülke konumundad r. Kişi Baş GSYİH-Sat n Alma Paritesine Göre (Bin $) 50 49, , ,8 25,3 21,0 18,5 18,3 16,1 15,8 15,6 14,5 14,2 14,1 13,5 12,2 11,8 10,3 10,1 10 8,9 7,8 7,4 7,1 6,2 5,8 5,1 4,9 4,8 3,8 3,8 0 BAE Almanya Yunanistan S. Arabistan K br s H rvatistan Litvanya Beyaz Rusya Rusya Lübnan Libya Bulgaristan Türkiye Kazakistan Romanya İran Azerbeycan Makedonya Tunus Arnavutluk Türkmenistan Ukrayna M s r Ürdün Gürcistan Fas Suriye Irak Kosova *: Sat n alma paritesi (PPP) baz al nm şt r. Kaynak: CIA Factbook 17

18 18 Tüketici Fiyatlar nda Gelişim Rusya y llar aras nda tüketici fiyatlar nda en h zl yükseliş gösteren ülkeler içerisinde bulunmaktad r. Tüketici Fiyat Endeksi: 2000=100% Suudi A. Litvanya Almanya Ürdün H rvatistan Arnavutluk Azerbeycan Irak Gürcistan Ukrayna Rusya Türkiye Beyaz Rusya 79% 101% 104% 104% 107% 108% 110% 113% 114% 114% 115% 117% 118% 125% 128% 129% 130% 132% 140% 147% 193% 200% 232% 329% 331% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 384% Tüketicilerin ortalama harcama al şkanl klar na göre Rusya; Dünya genelinde 16.; hedef pazarlar içerisinde 5. en pahal ülke konumundad r. Kaynak:

19 Para Biriminin Gücü USD/RUB USD nin Ruble Karş s ndaki Gücü Kaynak: IMF 2005 y l ndan itibaren ülke para birimi güçlenerek USD/Ruble paritesi 23,4 seviyelerine inmesine rağmen global krizin de etkisiyle 2009 y l başlar nda 36 seviyelerine kadar ç karak USD karş s nda önemli miktarda değer kaybetmiştir. Ab ekonomisinde yaşanan sorunlar sebebiyle dalgalanan petrol fiyatlar Rusya cari aç ğ n yükseltmiş ve yat r mc lar n doğan belirsiz ortam sebebiyle yat r m yapmaya s cak bakmamas sonucu Ruble Dolar karş s nda değer kaybetmiştir. 19

20 20 Sektörel Dağ l m GSYİH n n Sektörel Dağ l m 2011 Tar m 4,0% İşgücünün Sektörel Dağ l m Tar m 9,8% Sanayi 35,6% Sanayi 27,5% Hizmetler 60,3% Hizmetler 62,7% Hizmetler sektörü geçtiğimiz 10 y l içerisinde GSYİH deki pay n %50 seviyesinden %60 n üzerine çekerken; ülkede tar mc l k GSYİH deki pay na oranla daha fazla işgücü çektiği görülmektedir. Kaynak: CIA Factbook, Goskomstat

21 D ş Ticaret Petrol ve doğalgaz ihracat na olan bağ ml l k nedeniyle dünya piyasalar ndaki değişmeler ve dalgalanmalar Rus ekonomisini ve buna bağl d ş ticaret dengesini oldukça etkilemektedir. Uluslararas piyasalarda petrolün ve doğalgaz n fiyat yükseldikçe ekonomideki büyüme h zlanmakta ve d ş ticaret dengesi fazla vermeye devam edecektir D ş Ticaret Dengesi 2011 (Milyar USD) İthalat İhracat y l nda yaşanan küresel kriz Rus ihracat n kötü etkilemesi sonucu yap lan ihracat2006 y l n n değerine inmiştir ve 2011 y llar nda toparlanma sürecine giren Rusya, ihracatta önceki y llarda gördüğü büyüme oranlar n yakalam şt r y l beklentileri ise AB ekonomisi yüzünden Rusya için 2011 y l na göre daha kötü olacağ doğrultusunda. Kaynak: Rusimpex.ru 21

22 22 Doğrudan Yabanc Yat r m 2011 y l nda Rusya, Hedef Pazarlar aras nda en çok yabanc yat r m kendine çeken 4. ülke olmuştur Kaynak: Worldbank

23 Türkiye Rusya Ticari İlişkiler-1 SSCB döneminde de Türkiye nin önemli bir ticaret ortağ olan Rusya ile ilişkiler 1992 y l nda Birliğin dağ lmas ndan sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi yak nl k ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktad r. 30 Türkiye Rusya D ş Ticaret Verileri (Milyar USD) ,5 1,4 İthalat İhracat 17,8 23,5 19,5 12,9 9,0 10,6 1,9 2,4 3,2 4,7 2,2 3,2 4,6 4,9 Türkiye enerji ihtiyac n karş lamakta önemli kaynak olarak gördüğü Rusya ya karş ticari ilişkilerinde sürekli d ş aç k vermektedir y l nda ihracat m zda 9 uncu s rada yer alan Rusya Federasyonu, 2007 y l nda 5 inci s raya yerleşmesine rağmen y l nda ise tekrar 9uncu s raya gerilemiş, 2010 ve 2011 y llar nda 6 nc s raya yükselmiştir. İthalat m zda ise 2000 y l nda 4 üncü s rada iken geçtiğimiz y llar nda Rusya ilk s raya yerleşmiş 2011 y l nda 2 inci s raya gerilemiştir. 21,6 19,0 Kaynak: Rusimpex.ru; TUIK 23

24 24 Türkiye Rusya Ticari İlişkiler-2 Rusya n n Türkiye den İhraç Ettiği Ürünler Rusya n n Türkiye ye İthal Ettiği Ürünler Otomotiv Yan Sanayi 12,5% Mineral Yak tlar 68,3% Yenilen Meyveler 9,4% Demir Çelik 17,3% Kazanlar, makineler 6,9% Alüminyum ve Ürünleri 4,3% Elektrikli Makineler 6,0% Gübreler 1,5% Plastikler 5,7% Organik Kimyasallar 1,2% Sentetik Suni Filamentler 4,5% Kağ t Karton 1,1% Özel Dokunmuş Mensucat 4,3% Ağaç, Ahşap Eşya 1,1% Demir Çelik Eşya 4,0% Bak r ve Bak r Ürünleri 1,0% Örülmemiş Giyim Eşyas 3,3% Anorganik Kimyasallar 0,6% Örme Giyim 3,0% Demir Çelik Eşya 0,4% Diğer 40,5% Diğer 3,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rusya başlang çta Türkiye den ağ rl kl olarak g da maddeleri al rken daha sonra tekstil ve konfeksiyon ürünleri, deri, kürk, makina ve teçhizat, otomobil almaya başlam şt r. Türkiye ise Rusya dan enerji kaynaklar (petrol, doğal gaz, kömür) başta olmak üzere makina aksam ve parçalar, demir çelik, kimyasallar ve gübre ithal etmektedir. Kaynak: TUIK

25 Rusya da Bankac l k Sektörüne Bak ş Bankac l k sektörü uluslararas standartlara k yasla ufak olmas na karş n, sektör özellikle 1998 y l ndan sonra h zl bir büyüme göstermektedir. Sektör çok say da ufak ölçekli bankalarla bölünmüş bir görüntü verirken, bu durum sektörü karmaş k yapmakla birlikte global bankac l k arenas nda güven sorunu da yaratmaktad r y l sonunda toplam banka say s 1058 idi. Ancak bunlar n aras ndan sadece banka genel sistem içerisinde önemli rol oynamaktad r. Geriye kalan bankalar n tamam küçük ölçekli olup; bunlar n yar s na yak n sadece Moskovada hizmet vermektedir. Kamu bankalar genel olarak sektörü domine etmektedir aras yaşanan global kriz bankac l k sektörünü derinden sarst. Petrol fiyatlar ve uluslararas piyasalar ülkenin bağl l ğ bu sars nt n n derin hissedilmesinin ana sebepleri olarak gösterilmektedir y l için beklentiler yaşanan belirsizlikler sebebiyle olumlu değildir. Petrol fiyatlar n n düşmesi sebebiyle Rusya n n kredi notunun düşmesi gündeme gelmiştir. Yabanc bankalar n çoğu Moskova ve Petersburg da yoğunlaşm ş olup, genelde Rusya da yaşayan yabanc lara, ülkede iş yapan yabanc firmalara ve son zamanlarda da zengin Ruslara servis vermektedirler. Bu yabanc bankalar n baş nda Citibank, Deutsche Bank, HSBC, ABN AMRO, Credit Suisse gibi büyük Avrupa ve Amerikan bankalar gelmektedir. Türk bankalar ndan ise Denizbank, Finansbank, Garanti Bankas, Yap Kredi Bankas ve Ziraat Bankas n n Rusya da şubeleri bulunmaktad r. 25

26 26 Bankac l k Sektörünün Gelişimi (%) Özel Sektöre Verilmiş Yurtiçi Kredilerin GSYIH deki Pay Türkiye Suudi Arabistan Yunanistan Almanya Ukrayna Azerbaycan Bulgarsitan Rusya Arnavutluk Kaynak: Worldbank

27 Bankac l k Sektörünün Gelişimi Yat r m finansman konusunda yaşanan süreçler ve bankalar n finansmana isteksiz davranmas şirketleri kendi öz kaynaklar ile yat r m yapmas na zorluyor ,0 Yat r m için bankalardan finansman talep eden firmalar (%) 53,5 47,4 47,0 45,0 42, ,2 36,0 37,3 35,8 34, ,1 32,1 31,0 30,8 25, ,0 12,4 10 8,6 7,6 5,6 0 H rvatistan Lübnan Litvanya Makedonya Almanya S rbistan Gürcistan Rusya Romanya Beyaz Rusya Bulgaristan Suudi Arabistan Ukrayna Kazakistan Moldova Yunanistan Azerbaycan Arnavutluk Ürdün Suriye M s r Kaynak: Worldbank 27

28 28 İçerik 1-Ülke Profili ve Makro Ekonomik Bak ş 2-Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yap 3-Perakende Pazar ve Rekabet 4-Emlak 5-D ş Ticaret 6-İnsan Kaynaklar Uygulamalar 7-Ürün Yönetimi 8-Pazarlama 9-Bilgi Teknolojileri Uygulamalar 10-Finansal Yap ve Sektöre Özel F rsatlar

29 Nüfüs Yap s Rusya hedef pazarlar aras nda en fazla nüfusa sahip ülkedir. Nüfus (Milyon Kişi 2011) , ,1 78,9 78,877, ,1 32,0 30,426,1 22,5 21,9 15,5 10,810,6 9,6 8,4 7,1 6,6 6,5 5,1 5,0 4,6 4,5 4,1 3,5 3,0 2,1 1,8 1,1 0 Rusya Almanya M s r Türkiye İran Ukrayna Fas Irak Suudi Arabistan Suriye Romanya Kazakistan Yunanistan Tunus Beyaz Rusya Azerbaycan Bulgaristan Libya Ürdün BAE Türkmenistan Gürcistan H rvatistan Lübnan Litvanya Arnavutluk Makedonya Kosova K br s Kaynak: CIA Factbook 29

30 30 Nüfüs Yap s 1990 l y llar n baş nda 148 milyona ulaşan Rusya nüfusu 2011 y l sonuna kadar uzun dönemli bir azal ş göstererek 138 milyon seviyesine ulaş lm şt r. Nüfus Yap s % 14% Kad n % % % Erkek Toplam Nüfus Cinsiyet Dağ l m 74% Yaş Dağ l m Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat)

31 Nüfus Yap s ndaki Gelişim Doğum Oran 10,94 doğum / kişi Ölüm Oran 16,03 ölüm / kişi Göç Oran 0.29 göç / kişi Şehirleşme %73 Şehirleşme Büyüme Oran -%0.2 Ortalama Yaşam Süresi Erkek Kad n 66,46 y l 60,11 y l 73,18 y l Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat) 31

32 32 Şehirleşme-1 Ülke genelinde şehirleşme %70 in üzerinde kalarak hedef pazarlar aras nda şehirleşme bak m ndan ilk 10 ülke içerisindedir ,0 82, ,4 77,5 77,9 73,6 73,5 73,0 71,1 68,5 68,0 67,0 66,9 66, ,0 69, ,0 60,0 57,9 57,3 54,2 54,2 52,7 52,0 51,9 46,7 48,6 42,7 41, Lübnan Suudi Arabistan Ürdün BAE Libya Almanya Beyaz Rusya Rusya Bulgaristan Türkiye K br s İran Ukrayna Litvanya Makedonya Irak Yunanistan Kosova Kazakistan H rvatistan Romanya Suriye Gürcistan S rbistan Azerbaycan Arnavutluk Türkmenistan M s r Moldova Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat)

33 Şehirleşme-2 Nüfus Say s na Göre En Büyük 20 Şehir 1 Moscow 11,514,330 2 Saint Petersburg 4,848,742 3 Novosibirsk 1,473,737 4 Yekaterinburg 1,350,136 5 Nizhny 1,250,615 6 Samara 1,164,896 7 Omsk 1,153,971 8 Kazan 1,143,546 9 Chelyabinsk 1,130, Rostov 1,089, Ufa 1,062, Volgograd 1,021, Perm 991, Krasnoyarsk 973, Voronezh 889, Saratov 837, Krasnodar 744, Tolyatti 719, Izhevsk 628, Izhevsk 628,116 Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat) 33

34 34 İşgücü Rusya hedef pazarlar aras nda en fazla işgücüne sahip ülkedir. İşgücü say s (Milyon Kişi 2011) , , ,2 25,6 25,7 22, ,6 9,3 8,6 8,5 7,3 5,9 5,3 5,1 5,0 3,8 3,7 2,5 2,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,1 0,9 0,4 0,3 0 Rusya Almanya M s r İran Türkiye Ukrayna Fas Romanya Kazakistan Irak Suudi Arabistan Azerbaycan Suriye Beyaz Rusya Yunanistan Tunus BAE Bulgaristan Türkmenistan Gürcistan Libya Ürdün H rvatistan Litvanya Lübnan Arnavutluk Makedonya K br s Kosova Kaynak: CIA Fact Book

35 GSYİH nin İşgücüne Paylaş m 100 Rusya hedef pazarlar aras nda 18,700 USD lik çal şan baş na düşen GSYİH ile orta grup içerisindedir. Çal şan Baş na Düşen GSYİH(Bin USD) ,6 40, , ,5 27,5 26,2 24,3 23, ,0 21,0 20,8 18,7 18,1 16,9 16,7 16,0 16,0 15,0 14,3 13,7 13, ,6 11,1 10,0 7,7 4,9 0 Almanya Libya K br s Suudi Arabistan Beyaz Rusya Türkiye H rvatistan Azerbaycan Kazakistan BAE Lübnan Rusya Suriye Bulgaristan Gürcistan Ürdün Arnavutluk Tunus İran Makedonya M s r Romanya Ukrayna Fas Türkmenistan Irak Kaynak: CIA Factbook 35

36 36 İşsizlik Rusya krizin de etkisi ile 2011 y l sonu itibariyle işsizlik % 6,8 seviyesine ulaşm şt r. Resmi verilere göre, Rusya Avrupa'da işsizliğin en fazla olduğu 10'uncu ülke. Ülke genelinde işgücü say s n n Milyon olduğu tahmin edilmektedir, bu say nüfusun %53 lük k sm n oluşturuyor. İyi eğitimli ve kaliteli iş gücü ülkenin değişen yap s çerçevesinde gerekli işgücüne cevap verememektedir. İşsizlik özellikle kad nlarda ve genç nüfus içerisinde daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir krizi sonras nda yaşam standartlar n n yükselmiş olmas na rağmen ülke genelinde fakirlik seviyesi tüm nüfus içerisinde %13,1 seviyesindedir. Bu değer 1999 y l nda %40 lar seviyesine ulaşm şt r. Kaynak: Russian Federal Service of State Statistics (Rosstat) EUROSTAT, CIA Factbook

37 Sosyo Ekonomik Gruplar Geçtiğimiz 10 y l içerisinde sosyo ekonomik grubun en zengin %20 lik kesiminin toplam GSYİH içerisinden alm ş olduğu pay %46 dan %50 seviyesinin üzerine ç km şt r. Bununla birlikte diğer tüm 4 sosyo ekonomik dilim içerisinde görece fakirlik oluşmuştur. Sosyo Ekonomik Gruplar n %20 lik Dilimlere Göre K r l m 100% En Zengin 45,9 50,2 5.%20 lik Dilim 22,4 20,7 4.%20 lik Dilim 15,4 13,9 3.%20 lik Dilim En Fakir 10,5 9,6 6,0 5, %20 lik Dilim 1.%20 lik Dilim Kaynak: Worldbank 37

38 38 İçerik 1-Ülke Profili ve Makro Ekonomik Bak ş 2-Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yap 3-Perakende Pazar ve Rekabet 4-Emlak 5-D ş Ticaret 6-İnsan Kaynaklar Uygulamalar 7-Ürün Yönetimi 8-Pazarlama 9-Bilgi Teknolojileri Uygulamalar 10-Finansal Yap ve Sektöre Özel F rsatlar

39 Perakende Pazar na Genel Bak ş Rusya haz r giyim ve ayakkab perakende pazar y llar aras nda istikrarl büyüme kaydetmiştir. Rusya Perakende Pazar (Milyar Rub) Pazar K r l m Ayakkab % Haz r Giyim % Kaynak: PMR, Euromonitor 39

40 40 Perakende Pazar n n Bölgesel Dağ l m Perakende Pazar n n Şehirler Baz nda K r l m Şehirler Baz nda Kişi Baş Perakende Hacmi (Rub) 2008 Moscow 26,0% Ekaterinburg St.Petersburg Ekaterinburg Ufa Rostov-na-Donu Perm Nizhny novgorod Kazan Chelyabinsk Samara Omsk Krasnoyarsk 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 3,0% 6,0% Moscow Ufa Perm Rostov-na-Donu Kazan Chelyabinsk Nizhny novgorod Krasnoyarsk Samara Omsk Volgograd 1,0% Volgograd Novosibirsk 1,0% St.Petersburg Diğer 47,0% Novosibirsk % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kaynak: RBC, Mintel Moskova, St.Petersburg ve Ekaterinburg toplam perakende hacminin %35 ini oluşturken, haz r giyim ve ayakkab pazar n n %40 n ilk iki şehir oluşturmaktad r. Kişi baş yarat lm ş perakende hacmi aç s ndan Ekaterinburg ve Moskova ilk iki s ray al rken St.Petersburg 13. s radad r.

41 2011 Global Perakende Gelişim Endeksi 0=Düşük Çek. 100=Yüksek Çek. 0=Yüksek risk 100=düşük risk 0=Doygun 100=Doygun değil 0=Zaman bask s yok 100=Acil girilmeli Kaynak: Expanding Opportunities for Global Retailers, The 2011 A.T. Kearney Global Retail Development Index 41

42 42 BMD Üyelerinin Pazara Yaklaş m -1 Potansiyeli Tetikleyen Faktörler 1. Giyim al şkanl ğ Pazardaki Engeller 1. Kanuni altyap 2. Nüfus 3. Genç nesil 4. Al m gücü 5. Turizm 2. İnsan kaynağ n n yetersizliği 3. İthalat mevzuat 4. Kiralama Koşullar 5. Bürokrasi Kaynak: JLL Çal ştay, BMD Soru-Cevap

43 BMD Üyelerinin Pazara Yaklaş m Perakende sektörü k sa vadeli yat r mdan çok uzun vadeli orta-düşük riskli bir yat r md r 2. Planl ve doğru yap laşma ile Türkiye deki mağaza say s kadar mağaza aç labilir 3. Sektör Türkiye ye k yasla daha az gelişmiş olmakla beraber daha büyük bir pazar hacmi ve potansiyele sahip. Global marka say s Türkiye ye göre fazla 4. Moskova, İstanbul'a göre daha az gelişmiş olmas na rağmen yerel markalar n pazarda olmamas sebebiyle yabanc markalar ön planda Kaynak: JLL Çal ştay, BMD Soru-Cevap 43

44 44 Dağ t m Kanallar Markal zincir mağazalar pazar hacminin 1/3ünü oluşturmaktad r. Global krizle birlikte kişi baş harcanabilir gelirin düşmesinden dolay aç k hava pazarlar orta ve düşük segmentte fazla talep görmeye başlam şt r. Perakende Hacminin Dağ t m Kanallar na Göre Dağ l m Diğer 2% Markal zincir mağazalar 32% Aç k hava pazarlar 29% Markal tekil mağazalar 15% Çok markal mağazalar 22% Kaynak: PMR

45 Alternatif Dağ t m Kanallar n n Gelişimi Hergün internette 230 dakikadan fazla vakit harcayan Ruslar perakende hacminin %2,9unu internet üzerinden al şveriş yaparak sağlam şt r. (%) 3,5 Alternatif Dağ t m Kanallar n n Pazardaki Hacmi 3 2,9 2,5 2 1,7 1,5 1 0,5 0,6 0,5 0,1 0,2 0 Internet Evden Sat ş Direkt Pazarlama Kaynak: Euromonitor 45

46 46 Harcanabilir Gelir Harcanabilir Gelir (Milyar USD) Kaynak: Euromonitor, Worldbank

47 Harcanabilir Gelirin Dağ l m Tüketiciler harcanabilir gelirlerinin %50sini g daya ay r rken, haz rgiyim bu gelirin %11 ini, elektronik ise %5 ini almaktad r. Harcanabilir Gelir (Milyar USD) Tüketici Tercihleri Diğer 5% G da 50% G da Servisler 8% Eğlence Toplu Taş ma 2% Çocuk Giyim Eğitim 1% Ayakkab Eğlence 5% Diğer 13% Elektronik 5% Giyim 11% Haz r Giyim Krizin etkisiyle, haz r giyim rus tüketicilerinin %42si taraf ndan ihtiyaç d ş görülürken, çocuk giyim ve ayakkab g da ve eğlenceden sonra en fazla harcama yap lacak segment olarak karş m za ç kmaktad r. Kaynak: PwC, Euromonitor 47

48 48 Tüketici Eğilimleri Tüketici eğilimleri dünya genelinden büyük bir farkl l k göstermemekle birlikte, genel olarak gelire göre tüketim eğilimi yüksektir. Ancak küresel kriz sonras tüketici davran şlar tasarruf yönünde bir tak m değişimler gösterdi. 1. Tüketici markal ve kaliteli ürüne daha fazla ilgi gösteriyor. 2. Krizle birlikte fiyat duyarl l ğ nda art ş var. Ortalama fatura bedellerinde düşüş gözleniyor. 3. Geniş ve farkl etnik ve kültürel gruplara sahip olan Rusya da tüketici eğilimleri ve zevklerinde yüksek oranda çeşitlilik var. 4. Al şveriş merkezleri gün geçtikçe daha fazla tercih ediliyor. 5. Gündelik al şverişten kaliteli ihtiyaca yönelik al şveriş yapan tüketici profili oluşuyor. 6. Tüketici reklam, promosyon ve tan t mdan çok etkileniyor. 7. Kredi kart say s ndaki art şa rağmen nakit ödeme halen en yayg n yöntemdir. Kaynak: Euromonitor, birebir görüşmeler

49 Haz r Giyimde Öne Ç kan Segmentler-Spor Mevcut Durum Beklentiler Sağl kl yaşam ve değişen koşullar n etkisiyle en h zl gelişen segment. Rus halk n n %10 u spor yapmaktad r. Her y l %20-30 oran nda büyüme kaydetmektedir. Sadece spor yapmak için değil, gündelik giyimde de tercih edildiğinden bu segmenti negatif etkilemektedir. T-shirt ve eşofman ilgi artmaktad r. Rus tüketicilerin spora bağl l ğ n artarak devam etmesi ve haz r giyimde spor segmentinin güçleneceği tahmin edilmektedir. Potansiyele bağl olarak rekabet artacak hem mevcut oyuncular hemde yeni oyuncular bu pazardan pay almak için yeni ürün ve mağaza koseptlerine başvuracakt r. Tan nm ş populer isimler özellikle lokal oyuncular n üreteceği markalarda kullan lacakt r. Segment içerisindeki bu gelişim pazar n genel yap s n değiştirerek görece daha ucun olan günlük giyimden pay almaya devam ederek genel perakende pazar n n gelişimine destek verecektir. Küçük, lokal çok markal mağazalar n büyük lokal oyuncular veya global oyuncular taraf ndan sat n al nmas beklenebilir. Bu değişim pazardaki oyuncu say s n azalt rken, özellikle kuvvetli oyunculara olan tüketici bağl l ğ artacakt r. Lokal markalar n pay %10 civar ndad r. Kaynak: Euromonitor, birebir görüşmeler 49

50 50 Haz r Giyimde Öne Ç kan Segmentler-Ayakkab Mevcut Durum Beklentiler Krize rağmen büyümesini sürdürdü. Küçük tedarikçilere uygulanan vergi avantaj da destekledi. Bayan ayakkab en başar l grup oldu. Birçok firma ayakkab yan nda tamamlay c aksesuarlar da ürün gam na ekledi. Yaşam koşullar, gelir düzeyinin yükselmesi, seyahatlerin artmas, beyaz yakal say s ndaki art ş kaliteli, pahal ayakkab ya talebi artt rd y l na kadar krizin etkilerini azaltarak haz r giyim ile benzer bir trendde büyümesi beklenmektedir. Yap lan anketlerde önümüzdeki dönemde tüketicilerin öncelikle ayakkab harcamalar n azaltabileceğini ortaya ç karm şt r. Finansal denge oluşana kadar fiyat-kalite dengesini oturtan markalar ön plana ç kacakt r. Bu dönemde eski sovyet özelliği olan, bir çift ayakkab n n y llar boyunca giyilmesi beklenebilir. Bir çift ayakkab eğlenceye, bir çift ayakkab her güne, bir çift ayakkab da günlük giyime. Bu değişim özellikle lokal üreticiler ve ucuz markalar için önemli bir potansiyeli ortaya ç karmaktad r. Orta ve üst segment müşteriler için önümüzdeki dönemde müşteri ilişkileri ve servisin daha fazla ön plana ç kmas beklenmektedir. Spor ayakkab lar segmentin %25 idir. Kaynak: Euromonitor, birebir görüşmeler

UKRAYNA ÜLKE RAPORU. Mart 2012

UKRAYNA ÜLKE RAPORU. Mart 2012 UKRAYNA ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Küresel krizle birlikte ülke ekonomisi ciddi bir küçülme yaşamıştır. 2012 sonrasında ekonomik indikatörlerin kriz öncesi değerlere döneceği tahmin edilmektedir.

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 Yönetici Özeti 2000-2008 döneminde istikrarlı bir büyüme yaşadı. Global krizin etkisiyle 2009 yılında ciddi bir daralma yaşasada ülke ekonomisi toparlanıyor. Global krize

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 Yönetici Özeti 20 yıl sonra Asya nın en büyük teknoloji ve yatırım merkezlerinden biri olacağı tahmin edilen Kazakistan, bölge coğrafyada önemli ekonomik potansiyele sahip.

Detaylı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE RAPORU. Mart 2012

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE RAPORU. Mart 2012 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Petrol ve doğalgaza dayalı bir ekonomiye sahip olan BAE, global krizin etkilerinden kurtulmaya çalışırken Arap Baharı ndan korunmak adına

Detaylı

HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2 HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Hazırlayan: Mikado Eğitim ve Danışmanlık www.mikadodanismanlik.com Nisan 2012 Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde kiralanabilir alan

Detaylı

İRAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

İRAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 İRAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Nüfus yapısı ve milli gelir büyüklüğü ile perakendeciler için önemli bir potansiyel. Ekonomisi büyük oranda petrol ve petrol ürünlerinden elde edilen gelire

Detaylı

LİBYA ÜLKE RAPORU. Mart 2012

LİBYA ÜLKE RAPORU. Mart 2012 LİBYA ÜLKE RAPORU Mart 2012 Yönetici Özeti Libya, petrol ihracatı dahil bütün ülkede ekonomik faaliyetin durmasıyla ayaklanmalardan en fazla etkilenen ülke oldu. Arap baharının ülke GSYH sine tahmini maliyeti

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER

BİZİM MENKUL DEĞERLER İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. BİZİM MENKUL DEĞERLER 2009 1 05.10.2009 İMKB Başkanlığı Kotasyon Müdürlüğü ne İstanbul Konu: Değerleme Raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak, nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Global piyasalardaki gelişmelere duyarlı olmayana ekonomi küresel kriz döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Nüfus yapısı ve düşük milli geliri

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ST. PETERSBURG PERAKENDE SEKTÖRÜ VE POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MADDELERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

RUSYA FEDERASYONU ST. PETERSBURG PERAKENDE SEKTÖRÜ VE POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MADDELERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI RUSYA FEDERASYONU ST. PETERSBURG PERAKENDE SEKTÖRÜ VE POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MADDELERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayanlar Songül BEKTAŞOĞLU A. Oya BENLİ ÖZBAŞ Ülke Masaları II Dairesi Haziran 2013

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- Şirket Profili 2- Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz 3- Yönetim Kurulu Üyelerimiz 4- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi.

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ağustos 2014 BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: HONG KONG Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. HONG KONG UN 2014 TE TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

2011 Gelişmeler & 2012 Öngörüler

2011 Gelişmeler & 2012 Öngörüler Türkiye Gayrimenkul Pazarı Ocak 2012 2011 Gelişmeler & 2012 Öngörüler Dünyadaki güçlü oyunculardan biri olarak Türkiye, 2011 yılında yatırımcıların radarında yer almaya devam etmiştir. Türkiye, Çin den

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

www.finansbank.com.tr 444 0 900

www.finansbank.com.tr 444 0 900 www.finansbank.com.tr 444 0 900 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza Bilim Sok. No:5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye Tel: (212) 366 6000 Faks: (212) 366 6010

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA ABD ÜLKE RAPORU Ebru GÜLSOY Esma KOCA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi 2012 İÇİNDEKİLER ÜLKE PROFİLİ 3 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Üyesi

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı