Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni"

Transkript

1 Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni * Arayışlar: Istanbul Enis Yeter ** İstanbul Metropolitan Yönetimi ıl. yüzyıla birçok sorunla girmektedir. Bu sorunların başında tabii ki yönetim sorunu bulunmaktadır. İlk bakışta İstanbul 'u, diğer metropol kentlerle birlikte değerlendirmek gerekir diye düşünülebilir. Ancak İstanbul'un coğrafi konumu, stratejik önemi, tarihi geçmişi, doğal ve kültürel zenginliği, nüfus yoğunluğu, ekonomik etkinliği ve gayri safi milli hasılaya katkısı ve sahip olduğu diğer özellikler onun ayrı bir çerçeveye oturtulması gereğini hemen ortaya çıkanr. Şüphesiz ki İstanbul yönetimi, ülkedeki genel kamu yönetiminin sorunlarının ve sıkıntılarının çözümlenmesinden bağımsız değildir. Başka bir ifade ile genel yönetimi sağlıklı hale getirmeden, İstanbul'a hangi yönetim modeli getirilirse getirilsin, yararlı sonuç almak mümkün olmayacaktır. Bu noktada kamu yönetimindeki aşırı merkeziyetçilik en büyük sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm sektörlerde tüm kararlar merkezde alınmakta, hatta merkezden uygulanmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 13 milyonluk ülkede bile olmayan aşırı merkeziyetçilik 65 milyonluk büyüklükteki yapıda, Bonapartİst düşünceyi bile aşan düzeyde kendini göstermektedir. Daha somut olarak ifade etmek gerekirse; 1950'li yıllara kadar il yerel idarelerine ait olan sağlık, ilköğretim, kırsal alanın altyapı hizmetleri gibi hizmetler, çok partili düzene geçişle birlikte merkezileşmiş, adeta çok partili demokrasi yerinden yönetimin sonunu getirmiştir yılında Fransa'dan alınan ve gerçekten çağının en ileri hükümlerini taşıyan Belediye Yasası yine son elli yılda diğer yasa, tüzük, yönetmelik ve hatta genelgelerle işlemez hale getirilmiştir. Söz konusu yasanın "Belediyeler zorunlu görevlerini yerine getirdikten sonra her türlü hizmeti yaparlar" Yetki Genişliğİ (Deconcentration) Çalışma, Kasım 2001 tarihlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonunda Şehir Planeılan Odası tarafından düzenlenen "Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar" konulu sempozyurnda yazan tarafından sunulan tebliğin genişletilmiş şeklidir. Kastamonu Valisi. ÇağdllŞ Yerel YiJnetimler, Cilt II Sayı ı Nisan ıooı, s

2 42 Çağdaş Yerel Yönetimler 11 (2) Nisan 2002 Yerinden Yönetim (Decentralisation) Merkezi idarenin kendi atadığı taşra yöneticilerine, başta vali olmak üzere güvenmesi, onlara insiyatif tanıması, yetki genişliğini oluşturur. Esasen Anayasa bu ilkeye yer vermiştir. Şöyle ki; Anayasanın 126. maddesinin birinci fıkrası "Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır", i kinci fıkrası ise "illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır" hükmünü içermektedir. Ancak gerçekte Türkiye il esasına göre değil adeta genel müdürlük esasına göre yönetilmektedir. Zira yatırımların planlanmasından, ödeneklerin yatırımlara aktarımına ve personel hareketine kadar bir çok tasarruf, merkezden yapılmakta, Valilik ve diğer taşra birimleri bunlar üzerinde önemli bir rol oynamamaktadırlar. Diğer taraftan, İl özel İdarelerinden başlamak üzere, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları mahalli idare birlikleri, Yerinden Yönetim esasına göre güçlenmeli, kamu yönetimindeki payları yüzde 1 S 'lerden yüzde SO'lilere çıkarılmahdır. yatırımlar il Boğaz köprüsü, otoyol, GAP gibi çok büyük projeler dışındaki lerden yönetilmelidir. Ankara ise denetim, koordinasyon, finans sağlama ve perspektif verme gibi görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirmelidir. İstanbul'a Yeni Yönetim Arayışları İstanbul'un daha iyi yönetilmesi amacıyla bir çok akademik ve idari çalışma yapılmıştır. Bunlardan birisi de 1990 yıhnda dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın talimatıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmek üzere hazırlanan İstanbul İlinin Sorunları başlıklı çalışmadır. adet çalışma grubu ve bunların üzerinde Ortak Kurul oluş Bu çalışmada, altı turuluyordu. Çalışma grupları şunlardı: Yeniden Teşkilatlanma Göç Kentsel Yerleşme Altyapı Kaynak ve Finansman Mevzuat Hazırlama Başkanlığın İçişleri Bakanlığı Müsteşarının yaptığı Ortak Kurulda, altı müsteşar ve diğer bir kısım üst bürokrat, dönemin İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Biz de Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanı olarak bu çalışmaya katılmıştık. Bu çalışma İstanbul'un yeniden yapılanması açısından birkaç alternatif yönetim tarzını öneriyordu.

3 Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar: Istanbul 43 Birinci alternatifte; İstanbul il'i, Avrupa ve Asya yakası olarak ikiye bölünüyor. İkinci alternatifte ise, Kadıköy, Beyoğlu ve Fatih merkezli olarak üç ile bölünüyordu. Her iki durumda, bölünmüş kısımların başına ayrı Vali getiriliyor, ancak birisine koordinatör görevi verilerek ona İstanbul Valisi unvanı tanınıyordu. Üçüncü alternatifte ise; Büyük İl Modeli diye bir tanımlama yapılıyor, çevredeki beş il ile beraber İstanbul'un büyük il olacağı ve böylece Havza bazında bir yönetim modeline kavuşturulacağı öngörülüyordu. Ayrıca mevcut yapının iyileştirilmesine ilişkin bazı somut öneriler de getiriliyordu. Aslında dünyada İstanbul ölçeğindeki metropol kentlerin yönetimi incelenirse, genelde mülki ve yerel yönetimin yarı örgütlenmediği, tek bir yapılanma gösterdiği görülmektedir. Kentin bir meclisi ve bir de yöneticisi vardır. Bu yöneticinin adı ya Vali'dir, ya da Belediye Başkanı. Bu kişi ya atamayla ya da seçimle göreve gelmektedir. Örneğin Kahire'de Vali atanırken, Berlin'de Belediye Başkanı seçilmektedir. Bu sistem İstanbul'da yılları arasında uygulanmıştır sayılı yasa 1930 yılında yürürlüğe girdiğinde sadece İstanbul için ayrı bir model getirmiş, diğer tüm belediyeler ise aynı statüye tabi kılınmıştır. Bu modelde, şimdiki İl Genel Meclisi ile Büyükşehir Belediye Meclisi, İl Meclisi olarak tek meclis halinde örgütlenmiştir. Yönetimin başında ise atama ile gelen Vali ve Belediye Başkanı vardır. Bu uygulama 1954 yılında çıkarılan yasayla kaldırılmış ve İstanbul ilinin yönetimi diğer illerdeki statüye dönüştürülmüştür. Değişikliğin, İstanbul'un yararına olduğunu söylemek her halde doğru olmayacaktır. Zira kent dokusu ve fiziki yerleşimindeki bozulmanın ve tahribatın 1955 yılından sonra başladığı yaygın kanıdır. Daha sonraki yıllarda İstanbul başta olmak üzere metropol şehirler için yarı bir yönetim modeli için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 1970'li yıllarda, 1961 Anayasasının 116. maddesinde yerel yönetim birimleri olarak il, belediye ve köyün belirtilmesi, son fıkrasında ise yerel yönetimlerin kendi aralarında birlik kurmalarına imkan sağlanması, kurulacak metropolitan yönetimin Birlik Modeli şeklinde olmasını zorunlu kılmıştır. Bu düşünceden hareketle, 1972 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından "Metropolitan Hizmet Birliği Yasa Tasarısı" 1975 yılında ise, "İstanbul Metropolitan Hizmet Birliği Yasa Tasarısı" hazırlanmıştır. Metropolitan Hizmet Birliği Yasa Tasarısında, nüfusu yüz bini aşan yerleşim yerleriyle bunları çevreleyen birimlerin zorunlu olarak katılacakları hizmet birliklerine dayalı bir ana kent yönetimi öngörülmüştür.

4 44 Çağdaş Yerel Yönetimler J J (2) Nisan 2002 İstanbul Metropolitan Hizmet Birliği Yasa Tasansında, yan model benimsenmiş, her iki tasarıda da Valinin Birlik Başkanı olması tercihi yapılmıştır yılında İçişleri Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı tarafından "Büyük Kent Birliği Yasa Tasansı" hazırlanmıştır. Büyükşehir bölgelerini içine alan bu birliklerin görevi, metropolitan bölge içinde kalan il idaresi, belediye ve köyleri ortak planlama ve uygulama hizmetlerini yerine getirmek, birliğe dahil belediyelerin imar planını hazırlama ve uygulamalarını koordine etmek olarak belirlenmiştir. Tasanda Büyük Kent Birliklerinin amaçlan şu şekilde sayılmıştır: Kalkİnma planlan ile uyumlu olarak, fiziki, sosyal ve ekonomik gelişme planlarını hazırlamak Yerel Yönetim Birimleri arasında koordinasyonu sağlamak Yerel Yönetim Birimlerinin kendi güç ve sınırlarını aşan teknik ve sosyal altyapı hizmetlerini planlamak, yapımını üstlenmek, yönetmek ve işletmek Yasa tasansında, öncelikle İstanbul ve İzmir'de Büyük Kent Birliği kurulması öngörülmüş, ek madde ile de, gerekli hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer metoropliten alanlarda da birlik kurulabilmesi hususu düzenlenmiştir. Bu tasan yasalaşmamıştır tarihinde dönemin yasama erki olan Milli Güvenlik Konseyi, büyükşehirlerin yakın çevresindeki yerleşim yerlerinin ana belediyelere bağlanmasına ilişkin 2561 sayılı yasayı çıkarmıştır. Son nüfus sayım sonucuna göre, belediye nüfusu 300 binden fazla olan büyükşehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köylerin yasada belirtilen esas ve usullere göre tarihine kadar büyükşehir belediyelerine bağlanabilmesine imkan tanınmıştır. Büyükşehir çevresi, hizmetlerin kolay ve ucuza götürülebileceği, kentin son binalanndan itibaren dışa doğru 3 kilometre uzaklığı olarak tanımlanmıştır tarih ve 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve daha sonra çıkanlan 3030 sayılı yasa ile bugünkü büyükşehir yönetimi düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile sınırlan içinde birden fazla ilçe bulunan belediyeler, Büyükşehir Belediyesi olarak tanımlanmıştır. Yasada büyükşehir belediyesinin görevleri olarak finans sağlamak, büyükşehir imar planını hazırlamak, onaylamak ve uygulamak, yolların yapım, bakım ve onanmını gerçekleştirmek, çevreyi korumak, park ve dinlenme yerleri yapmak, kent içi taşımacılık, su, kanalizasyon, ısıtma, yangın söndürme hizmetlerini yerine getirmek, toptancı halleri kurmak ve işletmek sayılmıştır.

5 Metropolitan Alan Yönetiminde Yen; Arayışlar: Istanbul 45 İlçe Belediyeleri ise, Belediye Kanununda yer alan ancak 3030 sayılı yasayla Büyükşehir Belediyesine verilmeyen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bunun yanında yeşil alanlar, bahçeler, parkıar, toplumsal ve kültürel hizmetler, toptancı halleri ve mezbahaları yaptırmak gibi görevleri de büyükşehir belediyesi yanında yerine getirebilir. Bu haliyle 3030 sayılı yasa tüm büyük şehirlerini aynı organizasyona tabi tutmuştur. Halbuki şehirlerin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısı, yönetim yapısını da etkileyeceğiflden bu kıstasları göz önüne almadan tümünü aynı statü de değerlendirmek, olumlu sonuç vermemiştir. Özellikle, metropol tanımına uyan belki de tek il olan İstanbul için ayrı bir yapılanma modeli getirmek gerekirdi. Dünyadaki tarihi gelişimine baktığımızda şehirleşmenin hem eski bir olgu olduğunu, hem de yeni bir olgu olduğunu görmekteyiz. Eski olgu, çünkü milattan önce de büyük şehirlere rastlıyoruz. Atina, Roma örneğinde olduğu gibi. Ama aynı zamanda yeni bir olgu. Zira batı ülkelerinde bugün gördüğümüz Berlin, Newyork, Tokyo gibi şehirler yüzyılda bile yok. Son yüzyılın şehirleri. Bu değerlendirme içerisinde İstanbul çok eski bir metropol kent. Hep cazibe merkezi olmuş, hep büyük olaylara tanıklık etmiş. Doğu Roma İmparatorluğuna, Bizans Devletine ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış. Tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerin yoğunluğunu yüzyıllarca korumuş. i 950'li yıllar ise İstanbul'un aldığı göçün katlanarak arttığı yıllar olmuştur. Gerek genel idare, gerekse yerel idare bu göçün önünü alabilecek ya da göçle gelen nüfusa düzenli kentleşme içerisinde gerekli yerleşme politikaları uygulayamamış ve böylece gecekondulaşma gerçeği ortaya çıkmıştır. Aslında, yasa koyucu çok büyük bir önseziyle, 1950 yılının Mart ayında 5656 Sayılı Yasa ile Belediye Yasasına önemli hükümler getirmiştir. Bu hükümlerle, Belediyelerin hızlı göçü karşılayabilmek için arsa ve konut üretebilecekleri, bunları ihtiyacı olan vatandaşa satabilecekleri, bu amaçla özel hukuka tabi şirket kurabilecekleri ve fon oluşturabilecekleri hususları düzenlenmiştir. Ama maalesef, bu yasa hükümleri gereği gibi uygulanmamıştır. Uygulanmama nedenini, herhalde merkezi kuruluşların ve belediyelerin mali güçsüzlüğüne bağlamak o lanağı yoktur. Zira, gerek genel idare birimleri gerekse belediyeler daha" sonra gecekondu bölgelerine alt yapı ve diğer hizmetleri hem de daha pahalı olarak, yerine getirmişlerdir sayılı yasanın uygulanmama nedenlerinden birisi belki, hazineye ait taşınmazların tahsisinde Maliye Bakanlığının gösterdiği zorluklardır. Devlet a razileri yağmalanırken, sesini çıkarmayan bürokrasi, bu alanların kamu yararı amaçlı olarak yerel yönetimlere tahsisine nedense güçlük çıkarmaktadır. İl'de Maliye Bakanının temsilcisi Vali varken, ya da Defterdar varken, Milli Emlak İl

6 46 Çağdaş Yerel Yönetimler II (2) Nisan 2002 Müdürü varken, bir taşınmazın kamu hizmetine tahsisi Bakanlıkça yapılmakta ve işlem süratli sonuçlandırılmamaktadır. İstanbul İçin Özel Yönetim Biçimi İstanbul'da kurulacak yönetim modelinin tek başlı, tek meclisli ve tek bütçeli olması, dünyadaki gelişim eğilimine de paralellik arzedecektir. Yönetimin başındaki kişinin (Vali) atamayla gelmesi anti demokratik sayılmamalıdır. Zira bilinmektedir ki batı demokrasilerinde yürütme erkinin atama ile göreve gelmesi örneklerine rastlanmaktadır. Asılolan karar organının yani il meclisi üyelerinin seçimle göreve gelebilmeleridir. İstanbul'un ikiye ya da üçe bölünmesi ise, pek rasyonel görünmemektedir. Çünkü mevcut ilçelerle zaten İstanbul yönetimi kademe1endirilmiş olmaktadır. Burada yapılacak iş, ilçeleri güçlendirmek olmalıdır. Ancak İl düzeyinde nasıl ki tek yönetime gidiliyorsa, İlçe düzeyinde de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının birleştirilmesi fikri düşünülebilir. İstanbul'un Daha İyi Yönetimi İçin Diğer Öneriler İstanbul'da oluşturulacak yönetim modelinden bağımsız olarak özellikle merkezi idare ile ilişkiler açısından bazı önemli uygulamaları da yürürlüğe koymak gerekir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Merkezi idare birimlerinin İstanbul'daki yatırımlara aktardığı kaynağın iı'de torba bütçe haline getirilmesi ve iı yönetimi tarafından dağıtımının yapılması. Örneğin 2001 yılında İstanbul İlinde devam eden yatırımlara-belediyeler ve iı Özel İdaresi hariç-harcanan ödenek miktarı 122 trilyon ise, fiziki gerçekleşme oranı ile sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkıya göre, bu ödeneğin mevcut yatırımlara ayrımı iı yönetimi tarafından yapılırsa, daha etkin sonuç alınacaktır. Birim kaynakla sağlanan birim fayda, kat be kat artacaktır. 2. Büyük projeler dışındaki yatırım planlaması il'de yapılmalı, DPT ve ilgili yatırımcı Genel Müdürlükler danışmanlık görevini üstlenmelidir. 3. Bakanlık ve Kuruluşların İl ve İlçelerdeki teşkilatlanması İl Yönetiminin insiyatifinde olmalı, teşkilatların kurulup kurulmayacağı ve kurulacaksa boyutu, İl'de kararlaştırılmalıdır. Bu durumda örneğin, Kadıköy Bağdat caddesinde İlçe Tarım Müdürlüğü olmayacaktır. Ayrıca kamu binalarının kullanım amacı ile yönetimince belirlenebilmelidir. İşlev görmeyen bir hizmet binası okul ya da hastane ya da yurt binası olarak tahsis edebilmelidir.

7 Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar: İstanbul Teşkilatlanmada olduğu gibi, personel atamalan da İl Yönetimine bırakılmalı, görevi olmayan kamu görevlileri Vali tarafından başka kuruma aktanlabilmelidir. Sözleşmeli personel uygulamasına geçilmelidir. Örneğin İstanbul İlinde 500 sınıf öğretmeni gereksinmesi olduğunu düşünelim, 500 öğretmenin atamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı artık İstanbul İlinin sınıf öğretmeni sorununun kalmadığını söylemektedir. Halbuki gerçekte öyle olmamaktadır. Şöyleki, bu 500 öğretmen İstanbul'da görev yapmaya talip olmadan oraya görevlendirilmektedir. Valilik tarafından belirlenen ve ihtiyaç olan okullarda verimli olmamaktadırlar. Bunun yerine şöyle bir sistem geliştirmek herhalde daha yararlı olacaktır. Valilik hangi okulda ihtiyaç varsa bu okulları duyursa ve bu yerler için talipliler arasından sözleşmeli statüde öğretmen görevlendirilse, yukarıdaki sıkıntı kalmayacaktır. Aynı hususu sağlık personeli, teknik eleman ve diğer kamu görevlileri içinde düşünmek gerekir. 5. Tüm imar yetkisini Bakanlıkta toplayan 6785 sayılı yasaya tepki olarak getirilen 3194 sayılı İmar Yasası da başarılı olamamıştır. İmar planlaması kademelendirilmemiş, ayrıca imar yetkisi teknik personel ve araç yoksunu belediyelere tanınırken planlama yetkisinin verilmesinde, hovardaca davranılmıştır. Aslında genelolarak planlama, dört kademede düşünülmelidir: Ülke genelinde Arazi Kullanım Planı Bölge veya havza bazında Bölge İmar ve Yerleşim Planları iı Genelinde İl İmar Planları Belediye ya da Şehir İmar Planları Alt planların üst plan disiplinine uygun olması şartı aranmalı, ayrıca üst birimlerin alt birimleri denetim yetkisi tanınmalıdır. İstanbul için çevresindeki Adapazarı, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İlleri ile birlikte İstanbul Bölgesi İmar ve Yerleşim Planı hazırlanmalıdır. Bu plan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının sorumluluğunda DPT, Valilikler, Belediye Başkanlıkları ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin katılacağı Bölge Planlama ve İmar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmalıdır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da, belediye meclislerinde kamu görevlilerinin yer almamasıdır. Son on yılda kurulan hemen hemen tüm hükümet programlarında "kamu görevlilerine yerel meclislerde temsil yetkisi tanınacaktır" cümlesine yer verilmesine rağmen, bu gerçekleştirilememiştir. Bir emlakcı veya inşaat yapımcısı mesleğini bırakmadan yerel meclislere ve imar komisyonlarına üye seçilebilmekte ve şehrin imar hukukunu yönlendirebilmektedir. Eğer, yerel yönetim konusunda bilgisi varsa, yaşadığı beldenin gelişmesine katkı sağlayacaksa devlet memuru olan bir kişi niçin yerel meclis üyesi 01

8 48 Çağdaş Yerel Yönetimler II (2) Nisan 2002 masın? Şehirlerdeki gerek. imar bozukluklarının önemli bir nedeni, bu uygulama olsa İstanbul'da mevcut iki milyon yapının yarıdan çoğunun ruhsatsız olduğu bilinmektedir. İmar uygulamalarının ve yapıların tüm aşamaları il yönetimi tarafından etkin şekilde denetlenmeli, imar affı kavramı topluma yabancılaşmalı, imar hukukuna aykırı işlem ve eylemler zecri biçimde cezalandırılmahdır. Şehirde imar hukukunu egemen kılmak ve imardan doğacak rantı kamuya mal etmek modem ve uygar kentleşmenin ön şartıdır. İstanbul'da ise son yarım yüzyıllık uygulama bunun tersi yönünde olmuştur. 6. iı Yönetim bünyesinde Teftiş veya Denetim Kurulu oluşturulmalıdır. Bugünkü yapıda İl dahilinde hukuka aykırı eylemden haberdar olan Vali, bu konuyu ya görevi bizatihi teftiş olmayan bir kişiye inceletmekte ya da ilgili bakanlıktan müfettiş istemektedir ki, bu da zaman almakta ve konunun ivediliği kalmamaktadır. Halbuki denetimin etkinliği açısından süratli hareket etmek gerekir. 7. iı sınırıyla büyük şehir sınırı aynı olmalıdır. Büyük şehir kapsamına girmeyen ilçe, belde ve köylerin aynı statüyle dahil edilmesi daha yararlı sonuç doğuracaktır. 8. iı içindeki tarihi ve kültürel dokunun acilen korunabilmesi için Kültür Bakanlığına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait eski eserler iı Yönetimine bırakılmalı ve bu eserlerin projelendirilmesi ve restorasyonu için, ayrı bir birim kurulmalıdır. Bugün maalesef Bayındırlık teşkilatında eski eserlerin restorasyon ve röleve projelerini hazırlayacak bir birim yoktur. Diğer taraftan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna etkinlik ve sürat kazandırılmalıdır. İstanbul'un sahip olduğu kültür potansiyelini koruyarak onu dünya şehri yapmak varken, surlar içerisindeki iki kilometrelik alanda eski yapıları yıkarak bul varlar açmak en azından bilgisizlik ve ufuksuzluktur. Yeni yerleşim merkezleri oluşturmak yerine şehiri şehir üstüne kurmak, önceki medeniyetlerin izlerini kaldırarak, mimari ve estetikten yoksun yapılanmalara gitmek, yapılan yanlışların herhalde en önde gelenidir. Paris'i yönetenler Defens'ı Boulvard Hausmann'da kursalar, sadece Fransızlar değil, bütün dünya onları lanetlemez miydi? Jacqe Chricaq Paris Belediye Başkanlığına aday olduğunda, rakipleri ne yapacaklarını anlatırken o: "Ben bir şey yapmayacağım, sadece Paris'İ koruyacağım" demişti. Tarihi konakları kültür değerlerini yıkarak, yakarak ortadan kaldırma yerine, onları onararak işlev verilmiş olsa idi, herhalde bugün İstanbul, yılda ı 00 milyon turisti ağırlayan bir şehir olacaktı. Üstelik kendi kişilik ve karakterini koruyan bir kültür başkenti.

9 Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar: İstanbul Şehiriçi ulaşımda etkin olan tüm birim ve kuruluşlar tek elden yönetilmelidir. İETT, DDY, Denizcilik İşletmelerinin koordineli çalışması, bunların tek bir yönetime tabi olmalarına bağlıdır. Ayrıca deniz ulaşımının payı yüzde 3 'ten daha yukarılara çekilmeli, mobil taksicilik kaldırılarak taksiler duraklara bağlanmalıdır. 10. İl Yönetimine kaynak yaratma ve yasal çerçevede belirli vergilere ilave oran koyma yetkisi tanınmalıdır. Vergi aslında önemli bir düzenleme aracı olmakla birlikte bu fonksiyonunu ülkemizde görememektedir. Örneğin, Newyork şehir meclisi KDV 'ye artı 2 puan getirirken 50 kilometre ilerideki New Jersey Belediye Meclisi 2 puan indirebilmektedir. Böylece şehirin yöneticileri vergi yoluyla şehire yönelik nüfus hareketlerini de kontrol edebilmektedirler. Eğer bir yerel meclis yasanın tanıyacağı alt ve üst sınırlar içerisinde ilave vergi koyabilecekse, ya da diğer mali yetkiler kullanabilecek ise bunu ondan esirgemenin anlamı yoktur. Diğer taraftan Hakkari'nin Şemdinli İlçesindeki Belediye harçları ile Kadıköy Belediyesinin tahsil ettiği harçların aynı oranda olması savunulabilir mi? Ama gerek 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası, gerekse merkez bürokrasinin tekdüze, standartçı ve yerel kaynakları dışlama anlayışı, olumsuz sonuç vermektedir. 11. Sivil toplum örgütleriyle kamunun birlikteliğine önem verilmeli, özellikle eğitim, spor, çevre temizliği, sivil savunma konularında ortak çalışma projeleri üretilmelidir. Okul aile birlikleri, spor kulüpleri, afet ve kurtarma ekipleri ile yapılacak işbirliği il yönetimine büyük bir güç verecektir. Yerel Gündem 21 uygulamasının güçlü ve yaygın bir örgütlenme modeli ile yürürlüğe konulması büyük yarar sağlayacaktır. Toplam kalite yönetimi ve performans ölçümü gibi çağdaş yönetim teknikleri ile e-devlet süratle uygulanmalıdır. Sonuç Sonuç olarak, tarihi ve coğrafi özellikleri itibariyle bir dünya şehri olan İstanbul'un yanı zamanda ülkemizin bir sembolü olduğunun bilincinde, ona layık olduğu güzelliklerin verilmesi gerekir. düşünmek herhalde doğru değildir. İstanbul'un yönetimini, 100 bin nüfuslu bir ilin yönetimiyle aynı çerçevede Onun yönetimini, sadece yöneticilerin yeteneğine ya da maharetine bırakmak yerine, iyi oluşturulmuş ve kurumsallaştırılmış bir yapı ile sağlamak daha etkin sonuç verecektir. Tabii ki böyle bir yönetim yapısı içinde yöneticilerin gayretleri ve çabaları daha fazla olumlu sonuç verecektir. Amaç, nüfusu on milyonla ifade edilen İstanbul'un, bir taraftan tarihi ve kültürel dokusunu korurken, diğer taraftan modem ve çağdaş yeni yerleşim yerleri

10 SO çağ~ Yerel YiJnetimler J J (2) Nisan 2002 ne sahip, bütün sektörlerin yoğunlaştığı ve onlann yükünü çeken değil tüm yurda yayılmış üretim ve hizmetlerin, yönetim ve yönlendirme yeri olan bir Metropol haline gelmesidir. İstanbul'un yönetimindeki çelişkilerin, otorite bolluğunun, yatınm ve hizmetlerin belirlenmesinde yerel yöneticilere insiyatif tanınmamasının, kaynak sağlamada ve kullanmada merkezi kuruluşların öncelikli söz sahibi olmasının, verimsiz ve niteliksiz personel istihdamının, kent hukukuna saygı ve İstanbul'lu olma (hemşehrilik) bilincinin gelişmemiş olmasının doğurduğu kötü sonuç ortadadır. Bunu tersine çevirmek için en önemli dayanak akıldan yararlanma ve yönetim bilimidir. Shakespeare'ın şu sözünü belirtmekte fayda var: "O kadar geç ki, henüz erken demek mümkün". Kaynakça Keles, Ruşen (1997), Kentleşme Politikası, Ankara. TBR-KA V, (1 )99), Istanbul'un Yönetimi, Ankara. Tekel, Ayşe (2001), Türkiye'de Metropolitan Planlama ve Yönetimi, Prof. Dr. Cevat Geray'a Armağan, s TOBB, (1946), Mahalli Idarelerin Yeniden Yapılandırılması, Ankara, s. 61. Yeter, Enis (1991), "Ülkemizde Büyükşehir Belediyesi Uygulamasına ılişkin Görüşler", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, Ankara.

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 2 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 3 Dr. Mehmet ÇERÇİ Yunusemre Belediye Başkanı 4 SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz,

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ E YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ahmet BERK Sayıştay Başdenetçisi ndüstrileşme ve hızlı nüfus artışı ile gelişen hızlı kentleşme süreci, demokratik gelişmenin de etkisiyle yerel

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 2 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 B BAŞKANDAN

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi. Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı TELEFON: Başkanlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi. Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı TELEFON: Başkanlık İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332.235 46 31 Faks :+90.332.235 02 69 E-POSTA: Bilgi Edinme bilgiedinme@meram.bel.tr

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı