TARİHİ KENT MERKEZLERİ VE DEPREM TEHLİKESİ KAPSAMINDA YENİLEME PROJELERİ: İSTANBUL TARLABAŞI ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİHİ KENT MERKEZLERİ VE DEPREM TEHLİKESİ KAPSAMINDA YENİLEME PROJELERİ: İSTANBUL TARLABAŞI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TARİHİ KENT MERKEZLERİ VE DEPREM TEHLİKESİ KAPSAMINDA YENİLEME PROJELERİ: İSTANBUL TARLABAŞI ÖRNEĞİ Gül YÜCEL İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avcılar-İstanbul ÖZET Çalışmada İstanbul Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bölgesinde yer alan yenileme projesi, afet risklerinin azaltılması çerçevesinde irdelenmiştir. Afet risk azaltma kapsamında projede değerlendirilen konular; kullanım türü değişiklileri, yenilemenin fiziksel boyutu, fiziksel ve sosyal yoğunluk değişimleri, acil durumda tahliye için güvenli açık alan düzenleme, tahliye yol ve alanları vb konulardır. Deprem nedeniyle risk altındaki sivil mimarlık örneklerinin korunması kapsamında yapılan müdahaleler de çalışmanın içeriğinde yer almıştır. Tarihi kent merkezlerinde yapılan yenileme çalışmalarının afet açısından güvenli kent oluşturmada bir araç olarak etkilerine değinilmiştir. Tarlabaşı, İstanbul Beyoğlu İlçe sınırları içinde, Taksim Meydanına yakın konumda ve Tarlabaşı Bulvarı kuzeyinde yer almaktadır. Yapıların büyük bir bölümü 19. Yüzyılda inşa edilen yığma kâgir konut yapılardır. Bina stoku fiziksel olarak depreme karşı etkilenebilir yapıdadır. Yoğun ve deprem açısından güvensiz yapı stoku, afet durumunda tahliyeyi zorlaştırıcı fiziksel doku ve yetersiz güvenli açık tahliye alanları sorunlu konulardandır. Tarlabaşı bölgesi 2006 yılında, 5366 sayılı kanun kapsamında yenileme alanı olarak belirlenmiştir. Proje alanı Tarlabaşı nda Bülbül, Çukur ve Şehit Muhtar mahallelerindeki dokuz adada, yaklaşık 20bin metrekare alana oturmuş 210 u tescilli sivil mimarlık örneği olan 278 bina ve bunların arasındaki sokakları ve altyapıyı kapsamaktadır. Bu alan Tarlabaşı nın %3 üne karşılık gelmektedir. Yenileme alanı toplam inşaat alanı 150bin metrekare olarak tanımlanmıştır. Alanın yenileme sözleşmesi 2007 yılında Beyoğlu belediyesi ile yapılmış halen yapımı devam etmektedir. Projede öngörülen hedefler fiziksel yenileme, ekonomik canlanma ve sosyal kalkınma olarak belirlenmiştir. Fiziksel yenilemede sağlıksız ve tehlikeli durumdaki yapı stoku ve altyapının bütünüyle yenilenmesi öngörülmektedir. Bu süreçte tarihi kentsel dokunun korunması, yapıların tarihi özelliklerinin korunması gözetileceği, yer altı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları yaratılacağı belirtilmektedir. Anahtar Kelimeler: Tarihi kent merkezi, kentsel yenileme, deprem, afet risk azaltma, Tarlabaşı HISTORICAL CITY CENTER AND RENOVATION PROJECT IN CASE OF EARTHQUAKE: İSTANBUL TARLABAŞI NEIGBOURHOOD CASE ABSTRACT The study discusses the renovation project of Tarlabaşı neighbourhood which is located in the historical centre, Beyoğlu district in Istanbul due to the earthquake risk mitigation approach in general. In particular, the impact of functional change in existing buildings, physical quality of renovation, physical and social density adjustment, and conditions of open area and routes in order to sustain safe evacuation and meeting in case of disaster events are evaluated and critically discussed. The condition of architectural heritage under the disaster risk and risk is also discussed according to the scope of the renovation project. Tarlabaşı neighbourhood is located in the northern part of Beyoğlu district which it is the historical, cultural and commercial centre of European side of Istanbul Turkey. The big part of the building stock is brick masonry structure most of which was built in 19th century. Most of the buildings located in the neighbourhood is high vulnerable in case of earthquake. Tarlabaşı International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University,

2 neighbourhood has been counted as an urban renovation area depending on the law (2005, Law No. 5366) which came into force in Project site is composed of Bülbül, Çukur and Şehit Muhtar quarters in Tarlabaşı. Nine city blocks are located in circa 20 thousand square meter area. In addition, nine blocks of building area in the selected region was redesigned and re-functioned according to various new functions such as apart housing, office, hotel, shopping area, and underground parking area. Of the 278 buildings 210 are registered civil architecture samples and the area also encompass buildings and intermediate streets and infrastructure. Keywords: Historical urban centre, urban renovation, earthquake, disaster risk mitigation, Tarlabaşı 1. GİRİŞ Tarihi kent merkezleri, yeterli bakım onarım koşulların olmadığı durumlarda deprem tehlikesi karşısında etkilenebilir yapıdadır. Güncel sosyal, ekonomik, fiziksel koşulların değişimi, kente yapılan planlama müdahaleleri vb etkenler de tarihi kent merkezlerini etkileyen diğer unsurlardır. Kullanım sürecinde oluşan müdahale, yeterli olmayan bakım onarım koşulları, zayıf strüktürel yapı beraberinde deprem tehlikesi söz konusu olduğunda yıkıcı sonuç kaçınmaz olmaktadır. Deprem tehlikesi altında tarihi kentlerde, risk azaltma kapsamında etkilenebilir fiziksel yapının olası afet öncesi güçlendirilmesi gereklidir. Bu konuda etkin araç yapının strüktürel performansının iyileştirilmesidir. İyileştirme sürecinde tarihi yapıları sıradan yapılardan ayıran en önemli konu özgün yapının korunabilmesidir. Yenileme sürecinde tekil yapının sağlıklılaştırılmasından kent ölçeğinde karakteristik yapının korunabilmesi ve özgünlüğün devamlılığı, yapılacak müdahaleler için önemli noktalardır. Tarihi kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü nde de (14. Madde, Washington Tüzüğü, 1987) vurgulandığı gibi içinde yaşayanların sağlığıyla birlikte kültür varlıkların geleceğini güven altına almak, korumak ve bu süreci de söz konusu yerin özelliğine göre planlamak önemlidir. Tarihi kent merkezlerini oluşturan sivil mimarlık örneklerinin afetten korunması, bu yapıların korunmasının yanında olası can kaybını önlemek açısından da bir zorunluluktur. Bu tip yapıların afete hazırlanması teknik, yasal ve ekonomik süreçlerin beraberinde gerçekleşmektedir. Yapıda alınacak önlemler dışında kent dokusunda da yoğunlukların düşürülmesi, sokak darlığından kaynaklayacak erişim problemlerine önlem alınması önemlidir. Marmara depremi sonrası hazırlanan JICA Raporunda (2002) tarihi kentsel alanlar için ulusal koruma politikalarında dikkate alınması gereken bazı noktalar; deprem afetine karşı güvenli yapılı çevre düzenleme, özel sektörün hâlihazırda zayıf binaların iyileştirilmesinde teknik finansal ve vergisel olarak desteklenmesi, o alan içinde yaşayanlar için güvenli ulaşım ağı sağlamak ve sunmak olarak öngörülmektedir. Kültür mirası ile ilgili risk analizlerinin, yapısal risklerin yanında rant baskısından oluşacak tahribat riskini de içermesi gerektiği vurgulanan Deprem Master Planında (2003) özellikle tarihi kent merkezleri için uygun olmayan imalat depolama vb. kullanımın yoğunlaştığı alanlarda, kentsel rant baskısından kaynaklı bilinçli tahribatın yoğunlaşabileceği alanlarda ve kullanıma bağlı olası afet sonrası yağma olaylarının beklenebileceği alanlarda risklerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı raporunda da tarihi ve kültür mirasın depremden korunması kapsamında deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve güçlendirilmesine yönelik teknik bilgi geliştirilmesi hedeflendiği yer almaktadır (UDSEP 2013). Deprem öncesi risk azaltma kapsamında karşı gerek tek bina gerekse kent ölçeğinde hazırlıkların teknik, ekonomik ve hukuksal boyutlarıyla ele alınması gerektiği kuşkusuzdur. Çalışmanın amacı tarihi kent merkezlerinde gerçekleşen yenileme projelerinin afet hazırlık çalışmalarına etkilerini araştırmaktır. Çalışmada İstanbul Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bölgesinde yer alan yenileme projesi, afet risklerinin azaltılması çerçevesinde irdelenmiştir. 410

3 2. İSTANBUL BEYOĞLU TARLABAŞI 2.1. Konum ve Genel Yapı Tarlabaşı bölgesi, İstanbul Avrupa yakasında ticari, tarihi ve kültürel merkez olan Beyoğlu ilçesi kuzeyinde konumlanmaktadır (Şekil 1). İstanbul Beyoğlu ilçesi bina stoku 45 mahalle kapsamında toplam tür. İlçenin bugünkü nüfusu dir (TUIK, 2015). JICA verilerine göre bölgedeki yapı stokunun yüzde 43 ü yığma yapım sistemi olmakla birlikte, Tarlabaşı özelinde bu oran yüzde 70lere çıkmaktadır (JICA, 2002). Ahunbay, özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısında ve 20.yüzyılda yaygınlaşan kâgir ve çok katlı apartman türü konutların deprem karşısındaki durumunu dikkatle gözden geçirmek gerektiğini belirtmekte ve I Profillerle oluşturulan volta döşemeli ev ve apartmanların döşeme kirişlerinin korozyona uğramış olmaları nedeniyle depremde büyük hasara yol açabileceğini vurgulamaktadır (Ahunbay, 2002). BEYOĞLU BOĞAZİÇİ ÜSKÜDAR Şekil 1. İstanbul Beyoğlu İlçesi, Tarlabaşı Bölgesi Konumu Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde tescilli sivil mimarlık örneği yapılar sayı açısından % 85,6, alan bakımından % 59,33 oranındadır. Güncellenen Beyoğlu Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri kayıp tescilli yapılar açısından değerlendirildiğinde; tescilli sivil mimarlık örneği yapıların sayı olarak % 89, alansal büyüklük olarak % 87,86 toplam içinde ilk sıradadır. Tescilli sivil mimarlık örnekleri içinde araştırma yapılmamış olan yapılar ise sayıca en fazla olan gruptur (BB,2013a). Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Tarlabaşı nın konut, imalat ve ticaretin karışık olduğu mevcut dokusu özgün yapısına uygun şekilde konut alanı olarak planlanmıştır (BB, 2013a). Şekil 2. Tarlabaşı Sivil Mimari Örnekleri (Fotoğraf G.Yücel, 2003) 411

4 Son yıllarda çöküntü bölgesi olarak vurgulanan ve fiziksel, sosyal, ekonomik açılardan sorun alanı olarak belirlenen ve mutlaka müdahale edilmesi gerekli olduğu ifade edilen Tarlabaşı bölgesine önemli etki Tarlabaşı Bulvarının yapım sürecidir. Tarlabaşı Bulvarı yapımı için mevcut tarihi kent dokusuna müdahale edilerek 1986 da sivil mimarlık örnekleri de dâhil olmak üzere birçok bina yıkılmıştır. Tarlabaşı Bulvarı yıkımları için istimlâk edilen 368 bina içinde, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tarihi eser olarak tescil edilen 167 yapı da bulunuyordu (Üçok, 1987). Yıkımlar sonucu, kentsel bütünlük bozulmuş ve çoğu uzman tarafından da ifade edilen 19.yüzyıl sivil mimari örneklerinin günümüze taşınma süreci kesintiye uğramıştır. Yıkım sonrası inşa edilen bulvar, mevcut kent dokusu ile uyuşmayan ve iki yanı keskin bir biçimde ayıran bir uygulama olmuştur İstanbul ve Afetler Deprem ve yangınların İstanbul kenti için önemi her zaman büyük olmuştur. Tarihsel süreçte İstanbul un en çok etkilendiği 10 Eylül 1509 depreminde, yaklaşık 1000 ev yıkılmış, kişi hayatını kaybetmiş, Galata Surları ve Galata Kulesi de ciddi şekilde hasar görmüştür (Ambraseys ve Finkel,1995). 22 Mayıs 1766 depremi, Üsküdar ve Boğazdaki yerleşimlerle birlikte, Galata ve Pera da da etkili olmuş, Pera da bazı bacalar devrilmiş, duvarlar çatlamıştır (Ambraseys ve Finkel,1995). Beyoğlu (Pera) bölgesinin gelişiminde önemli etkisi olduğu bilinen elçilik binalarının ilk yapılan örnekleri ahşaptan yapılmış olmakla birlikte, çok sık çıkan yangınlar ve ardından gelen yeni düzenlemelerle yapım sisteminde değişim yaşanmış ve kâgir olarak yeniden inşa söz konusu olmuştur.19.yüzyılda kurulan altıncı daire ve Ebniye Nizamnameleri bu değişimin etkili araçları olmuştur (Akın,2002). Marmara Depremi (1999) sonrasında hazırlanan JICA Raporu na (2002) göre olası depremde bina hasar durumu ve bina etkilenebilirliği mahalle ölçeğinde çalışılmış ve çeşitli derecelerde hasar oranı ile 44 mahallenin (%98) deprem karşısında etkilenebilir yapıda olduğu belirtilmiştir. Beyoğlu ilçesinde dar yol oranı mahalle ölçeğinde %80 in üzerinde olan mahalle sayısı 20 dir. Mahalle ölçeğinde acil birincil tahliye alanı olarak kullanılabilecek park ve açık alan olanağının %25 in altında olduğu mahalle sayısı ise 31 dir (%69). Çoğu mahallelerde acil durumda güvenli tahliye olanağı bulunmamaktadır. Aynı raporda deprem kapsamında risk analizleri ile paralel olarak önerilen stratejik kentsel dönüşüm tedbirleri ve tarihsel kent alanların korunması için uzmanlaşmış tedbirleri içeren lokasyon değerlendirmesinde Beyoğlu 29 mahallesi ile Fatih ve Eminönü ile birlikte yer almaktadır (Şu anda Fatih ve Eminönü tek çatıda birleşerek Fatih Belediyesi olarak hizmet vermektedir). Raporun hazırlandığı dönemdeki araştırma verileri ve sonrasında Tarlabaşı bölgesinde üç mahalleyi kapsayan rehabilitasyon projesinde belirtildiği gibi bölge sivil mimarlık örnekleri açısından zengin olmakla birlikte, yapısal sorunlar taşıyan bu yapı stoku, bölgedeki ulaşım ağı, açık alan verileri açısından olası deprem karşısında risk altında olduğu belirtilmektedir Yenileme Süreci İstanbul da 1980 lerde Boğaziçi kıyısındaki Arnavutköy ile başlayan merkezlerin güncel eğilim ve etkilere bağlı bireysel girişimlerle gerçekleşen yenilenme/müdahale sürecini sırasıyla Kuzguncuk, Ortaköy, Cihangir, Galata, Asmalımescit, Fener Balat bölgeleri izlemiştir. Tarihi Yarımada içindeki tarihi doku Fener Balat bölgesi için sağlıklılaştırma projesi, Belediye ve Avrupa fonları ile geliştirilmiş sağlıklılaştırma projesidir. Deprem Master Planında (2003), sivil mimarlık örneklerinin korunması, konut alanlarında turistik ve kültürel yatırım olanaklarını sınırlılığı nedeniyle sosyo-ekonomik değerlendirmeler ışığında, koruma ve rehabilitasyon kooperatifleri uygulanabilir yöntem olarak belirtilmektedir. Planın yapımı sürecinde Fener Balat projesinin bu konuda iyi bir örnek oluşturacağı vurgulanmıştır. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (Kabul Tarihi Kanun Numarası:5366) uyarınca belediyelere sınırları içerisindeki kültür varlıklarına müdahale olanağı getirilmiş ve ardından birçok ilgili alanda buna bağlı yenileme alanları ilan edilmiştir. Türkiye çapında 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla ondokuz ilde 46 farklı alanda adet yapıyı içeren yaklaşık 610 bin kişinin yaşadığı 3876 hektar alan dönüşüm alanı ilan edilmiştir (Onuncu Kalkınma Planı, s.127). İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul da deprem odaklı, stratejik ve tarihi mirasın korunmasına yönelik olduğu belirtilen kentsel dönüşüm çalışmaları toplamda 1456,1 hektar alan için yürütülmektedir (İBB, 2014). Bunun 231,4 hektarı tarihi alanlardaki kentsel dönüşümü kapsamaktadır. Fatih Belediyesi sınırlarında tarihi yarımada içinde devam etmekte olan on iki yenileme alanı bulunmaktadır (FB, 412

5 2014). Beyoğlu belediyesi sınırları içinde ise Tarlabaşı, Kasımpaşa ve Sütlüce-Örnektepe yerleşim alanlarında dönüşüm projeleri devam etmektedir (BB, 2014). Tarlabaşı yenileme projesi öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İTÜ Şehircilik Uygulama Araştırma birimi tarafından Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyon Projesi hazırlanmıştır (Ünlü vd, 2003). Bu çalışma alan bütününde fiziksel, sosyal ve ekonomik verilerin incelenmesi, tespitler ve çözüme yönelik önerileri içermektedir. Bölgenin sağlıklılaştırılmasına yönelik önerilen farklı karakterdeki dört ayrı yerde ada bazında ve tescilli ve tescile önerilen yapılar için bina bazında kullanım ve yenileme önerilmiştir. Çalışma konusu Tarlabaşı Yenileme projesi, yukarıda bahsi geçen bu proje alanı içerisinden seçilen dokuz adayı kapsamaktadır. 3.TARLABAŞI YENİLEME PROJESİ 3.1. Metodoloji Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi, İstanbul Beyoğlu ilçesinde, Taksim Meydanı ile bitişik konumda Tarlabaşı bölgesinde uygulanmaktadır (Şekil 3). İnceleme konusu Tarlabaşı Yenileme projesine ilişkin değerlendirmeler proje internet sitesinde yayınlanan avan projeler üzerinden yapılmıştır (BB, 2013b). Hâlihazırda sahadaki uygulamalar ise, güncel olarak yerinde incelenmiştir. Tarlabaşı bulvarına cepheli adalarda bazı yapılar hariç yıkım gerçekleşmiş ve moloz kaldırılmıştır. DOLAPDERE TAKSİM MEYDANI Şekil 3. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı Çalışmada İstanbul Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bölgesinde yer alan yenileme projesi, afet risklerinin azaltılması çerçevesinde irdelenmiştir. Afet risk azaltma kapsamında projede değerlendirilen konular; kullanım türü değişiklileri, yenilemenin fiziksel boyutu, fiziksel ve sosyal yoğunluk değişimleri, acil durumda tahliye için güvenli açık alan düzenleme, tahliye yol ve alanları vb konulardır. Deprem nedeniyle risk altındaki sivil mimarlık örneklerinin korunması kapsamında yapılan müdahaleler de çalışmanın içeriğinde yer almıştır. Tarihi kent merkezlerinde yapılan yenileme çalışmalarının afet açısından güvenli şehir oluşturmada bir araç olarak etkilerine değinilmiştir. 413

6 3.2. Yenileme Projesi Alanı Tarlabaşı Bölgesi 5366 sayılı kanun kapsamında 2006 yılında (Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 2006/10172) yenileme alanı olarak ilan edilmiştir. Bu karar Tarlabaşı ile birlikte Beyoğlu ilçesi sınırları içindeki Cezayir Çıkmazı ve Çevresi, Tophane Bölgesi, Galata Kulesi ve Çevresi, Belediye Binası ve Çevresi ve Bedrettin Mahallesini kapsamaktadır. Tarlabaşı bölgesinde yenileme alanı olarak belirlenen 21 yapı adası içinde (9) dokuz ada 1.Etap Yenileme Projesinin kapsamını oluşturmaktadır (Şekil 4). Şekil 4. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı ve Tescilli Eser Yasal dayanağını; 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkındaki kanun, 5366 sayılı Kanun un Uygulama yönetmeliği, 2006/10172 sayılı bakanlar kurulu kararı ve Beyoğlu belediyesi yenileme alanlarında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik oluşturduğu belirtilmektedir. Proje genel şartnamesinde işin amacı; İstanbul un ve Beyoğlu nun kültürel dokusunun korunması, canlandırılması ve yaşatılmasını sağlayacak, güvenilir ve yaşanabilir kentsel yerleşme dokusu oluşturmak olarak açıklanmaktadır. Proje ile ilgili İdari Şartnamede işin konusu kentsel yenileme; tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan, hizmet sektörlerinin, ticari, turistik ve kültürel aktivitelerin bir arada var olduğu bir kent olarak yeniden tanımlamak ve İstanbul un ve Beyoğlu nun ulusal-uluslar arası seviyede pozitif ve çekici bir kent etkisi yaratmasını sağlamak, her türlü afete dayanıklı, kültürel mimari dokunun korunması ve yaşatılmasını sağlayacak, güvenilir, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yerleşme dokusu oluşturmak şeklinde tarif edilmiştir. Aynı şartnamede işin amacı kısmında (Madde 8) yenileme projesinin amaçları; İstanbul un tarihi değerler açısından en önemli bölgelerinden biri olan yenileme alanında yeni bir yaşam merkezi oluşturmak, Tarlabaşı nın daha güvenli, sağlıklı yaşanabilir, kentle bütünleşmiş bir alan olmasını sağlamak, çevresel ve tarihi-mimari-kültürel değerlere sahip çıkan, bu dokuyu korurken çağdaş normlarda yaşam alanları geliştirmeyi sağlamak, kamuya, özel sektörün uzmanlığı ve sermayesini kullanarak kendi kaynaklarının üzerinde bir yatırım kapasitesi sağlamak, altyapı ve ulaşımı geliştirmek, sosyal refahı ve kent içi yaşam kalitesini arttırmak olarak açıklanmaktadır. Projedeki mevcut inşaat alanı m² dir (Yenileme alanında aynen korunacak yapılar hariç mevcut olan ruhsatlı yapıların toplam inşaat alanı (yaklaşık sabit mevcut tutar) m² ve aynen korunacak yapıların toplam alanı 9.300m²). Fiziksel yenilemede sağlıksız ve tehlikeli durumdaki yapı stoku ve altyapının bütünüyle yenilenmesi öngörülmektedir. Bu süreçte tarihi kentsel dokunun korunması, yapıların tarihi özelliklerinin korunması gözetileceği, yer altı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları yaratılacağı belirtilmektedir. 414

7 Proje alanı Tarlabaşı nda Bülbül, Çukur ve Şehit Muhtar mahallelerinden oluşmaktadır. Dokuz ada, yaklaşık 20bin metrekare alana oturmuş 210 u tescilli sivil mimarlık örneği olan 278 bina ve bunların arasındaki sokakları ve altyapıyı kapsamaktadır. Bu alan Tarlabaşı nın %3 üne karşılık gelmektedir. Yenileme alanı mevcut alanla birlikte toplam inşaat alanı 150bin metrekare olarak tanımlanmıştır. Alanın yenileme sözleşmesi 2007 yılında Beyoğlu belediyesi ile yapılmış halen yapımı devam etmektedir. Kısmen ada ölçeğinde yıkımlar gerçekleşmiştir. Projede öngörülen hedefler fiziksel yenileme, ekonomik canlanma ve sosyal kalkınma olarak belirlenmiştir Yenileme Projesi Yenime projesinde yapı adalarına göre kullanım farklılıklar göstermektedir. Tarlabaşı Bulvarına bitişik 360 no lu ada ofis olarak planlanmıştır. 361 no lu yapı adası ise Tarlabaşı Bulvarında bakan cephesi ofis, geri kalan kısmı konut olarak tasarlanmıştır. 362 no lu yapı adasında içinde bulunan kilise yapısı hariç tutulmak üzere yapı bütününde konuta ayrılmıştır. Bu ada altında da diğerinde olduğu gibi otopark kullanımı söz konusudur no lu ada da konut ve otel olarak tasarlanmıştır. Yine ada içerisindeki tescilli yapı, yeni yapı bölümünden ayrılmıştır. 387 no lu ada konut olarak ada bütünü kapsayan yapı alanı ve üç katı bulan otoparkı ile tasarlanmıştır. 593 ve 594 no lu adalar birleştirilerek mevcut sokak bina içinde geçit olarak tasarlanmıştır. Otopark dört bodrum kata yayılmaktadır (Şekil 5). Şekil 5. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı Blok Planları (BB, 2013b) Sokakların morfolojisinde bir değişiklik yapılmayacağı söylenmekle birlikte, iki sokakta zemin altında da bina devam etmiş, sokak niteliği değişmiştir. 593 ve 594 ada zemin altındaki dört bodrum katta aradaki sokak kaldırılarak plansal bütünlük gerçekleştirilmiştir. 415

8 Şekil 6. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı Blok Kesitleri(BB, 2013b) 360 no lu adanın cephesi bulunduğu sokak zemin altında devam eden beş kat bodrum boyunca bina olarak kullanılmıştır. Bodrum katlarda genişleyerek kullanılan bu sokağa cephe adalardaki yapıların bu süreçten etkilenme durumu da belirsizleşmektedir. Aynı adadaki ada boyutundaki tek yapının bodrum katlarında yer alan otoparkın giriş çıkış ilişkilerinin olduğu diğer sokakların durumu belirsizdir. Otopark çıkışları ada dışında, yol içinde gösterilmiştir. Mevcut yapı stokunda birden fazla olmayan bodrum kat adedindeki artış, doğal zemin kazı miktarını artırmaktadır. Ada ölçeğinde yapılacak bodrum katların inşa süreci, olduğu gibi korunacağı öngörülen tescilli yapılar açısından risk unsurudur. Ada ölçeğinde daha önce olmayan bodrum katları için gerçekleştirilecek kazı, çevredeki mevcut tarihi dokunun tehlike altına girmesine yol açacaktır. Birleştirilen adalar veya yolun zemin altının kullanımı, bölgenin sorunlu ulaşım ağının afet için etkilenebilirliğini artırmaktadır. İlave katlar mevcut dokudaki kullanım kapasitesini artırmaktadır. Buna karşılık ulaşım ağı ve afet için gerekli güvenli açık alan konusundaki çalışmalar yeterince belirgin değildir. Aynı zamanda kat ilaveleri özgün sokak karakteristiğini zedelemektedir. Yenileme projesinde acil durumda tahliye alanı olarak kullanılabilir açık alan önerisi bulunmamaktadır. Yapı adalarındaki özgün yapı değiştirilerek orta avlu yaratılmıştır. Bunların da aktif olarak kullanılabilirliği bulunduğu adadaki yapı yüksekliğinden dolayı belirsizdir. 4.SONUÇLAR Tarihi kent merkezlerinin yenilenme süreci çok bileşenlidir. Sadece fiziksel dokuya müdahale veya sadece sosyal, ekonomik müdahalelerin, sürekliliğin sağlanmasında etkin olabileceği tartışmaya açıktır. Yapılacak müdahale ve özgün yapıdan uzaklaşma, yenileme kavramı ile kültür mirası korunması arasındaki çelişkiyi artırmaktadır. Tarihi kent merkezlerinin afet açısından güvenliğinin arttırılmasında yapıların iyileştirilmesinin yanında ulaşım ağının yapısı, afet için güvenli açık alan ihtiyacının karşılanması da önemlidir. Tarlabaşı Yenileme projesinde benimsenen ada içerisindeki parçalı yapının yerini ada ölçeğinde tek yapı kütlesine bırakması, eğimli topografik düzende yapı sokak ilişkisini etkilemektedir. İlave katların da oluşturduğu yeni yapı kütlesi aynı ölçekte kalan yolla birlikte, özgün kimliğini koruyamamaktadır. 416

9 Tarihi kent merkezlerinde yenileme, yeni inşaat yapım süreci yerine kültür mirasının yapısına uygun kullanımı ve özgün hali ile sağlıklılaştırılabilmesiyle mümkün olabilir. Afet risk azaltma kapsamında, kültür mirası sivil mimarlık örnekleri ile karakterize Tarlabaşı bölgesi bu yenileme projesi ile özgün yapısını büyük ölçüde kaybetmiş olacaktır. KAYNAKLAR Akın, N Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık. İstanbul Ahunbay, Z Kültür Varlıkları ve Deprem, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği, Sempozyum Bildiri Kitabı, s , 8-9 Şubat 2002, İstanbul BB 2013a. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Rapor ve Notları, [İnternet: erişim, Kasım 2013] BB 2013b. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi Yenileme Projesi, [internet: erişim: Kasım 2013] Çalık Gayrimenkul, Mülakat: Project Yöneticisi Bahadır Gazi Elçin. Tarlabaşı Yenileme Projesi 360 Blok, İstanbul, Nisan, 2014 Çalık Gayrimenkul, Tarlabaşı Yenileme Projesi, Blok 360 ve Blok 361, [internet: erişim: April, 2014] Dökmeci, V. ve Çıracı, H Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Beyoğlu.Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul Finkel, C.F. ve Ambraseys, N.N The seismicity of Turkey and adjacent areas: a historical review, , M.S. Eren Yayıncılık, İstanbul ICOMOS (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü, Washington Tüzüğü 1987, ICOMOS [internet: erişim: Ocak 2015] İBB İDMP, İstanbul Deprem Master Planı Final Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul JICA The Study on A Disaster Prevention / Mitigation Basic Plan in İstanbul Including Seismic Microzonation in the Republic of Turkey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi JICA ortak çalışması. İstanbul KB Onuncu Kalkınma Planı , s.127, TC Kalkınma Bakanlığı, Ankara [internet: Kalkınma Planı.pdf, erişim: Şubat 2015] TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, İllere Göre Mahalle Nüfusu 2014, [internet: erişim:şubat 2015] UDSEP Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Raporu. TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara [internet: erişim: Şubat 2015] Üçok, A Soru İşaretleriyle kaplanan Semt, s74-77, Çağdaş Şehir, Kent ve Kültür Dergisi, Mart 1987, Yıl 2, Sayı 1, Dönemli Yayıncılık, İstanbul Ünlü, A., Ocakçı, M., Edgü, E., Alkışer, Y. Ülken, G., Apak, S., Tonbul, Z., Cimsit, F., Yücel, G., Özden, T., Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyon Projesi. ITU İstanbul teknik Üniversitesi, Şeh. Bölge Planlama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi. FB Fatih Belediyesi resmi internet sitesi. BB Beyoğlu Belediyesi resmi internet sitesi. 417

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

Zeytinburnu Fonksiyon Alanları

Zeytinburnu Fonksiyon Alanları Zeytinburnu Fonksiyon Alanları SANAYİ DÖNÜŞÜMLÜ MERKEZİ İŞ ALANI TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPILAR 500m KONUT BÖLGESİ 240 ha Sur Tecrit Alanı TURİZM BÖLGESİ Tarihi Yarımada Yönetim Planında TAMPON BÖLGE Zeytinburnu

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK Prof. Dr. Türkay BARAN Prof. Dr. Serap KAHRAMAN Öğr. Gör. Dr.

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası İstanbul Sanayi Odası 22/09/2014 İHALE KONUSU GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kasımpaşa Stadyumu TRT spark Otoparkı Odakule Binası stiklal Caddesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız,

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız, 9.2. Örnek ÇED Raporları 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli Sayın Meslektaşımız, İstanbul, 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınarak, bilimsel

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ ARZ YÖNLÜ YALAŞIM Soylulaştırma : Orta sınıf yatırımcıların ve kiracıların özel sermaye akımı yoluyla şehir

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi 5366

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm; Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ 48.504 / 2 ADA PARSEL FİZİBİLİTE RAPORU

ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ 48.504 / 2 ADA PARSEL FİZİBİLİTE RAPORU ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ 48.504 / 2 ADA PARSEL FİZİBİLİTE RAPORU Mart 2014 1 1. LOKASYON VE GENEL BİLGİLER: Fizibilite çalışmasına konu edilen taşınmaz; Ankara İli, Yenimahalle

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

MALATYA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER. Ahmet Ceyhan. Malatya Belediyesi Başkan Yardımcısı

MALATYA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER. Ahmet Ceyhan. Malatya Belediyesi Başkan Yardımcısı MALATYA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER Ahmet Ceyhan Malatya Belediyesi Başkan Yardımcısı MALATYA MERKEZ BEYDAĞI KENTSEL YENİLEME (GECEKONDU DÖNÜŞÜM) PROJESİ Proje 05.05.2008 tarihinde

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

FİRMA TANITIMI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ GÜVENLİ GELECEĞE DÖNÜŞÜM

FİRMA TANITIMI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ GÜVENLİ GELECEĞE DÖNÜŞÜM FİRMA TANITIMI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ GÜVENLİ GELECEĞE DÖNÜŞÜM DİPU İNŞAAT PROJE VE UYGULAMA LTD. ŞTİ. DİPU İnşaat Proje ve Uygulama Limited Şirke Haziran 2012 tarihinde Sayın İnşaat Mühendisi Özcan ÖZ

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23.03.2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL MART 2015 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 3 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Gayrimenkulun Cinsi ve Fiili Kullanımı, Adres Bilgileri...

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

ELIF ÖZDEMIR WOMEN IN THE CONTEMPORARY TERRITORIES OF TURKISH ARCHITECTURE. Curriculum Vitae. Dr. Meral Ekincioglu

ELIF ÖZDEMIR WOMEN IN THE CONTEMPORARY TERRITORIES OF TURKISH ARCHITECTURE. Curriculum Vitae. Dr. Meral Ekincioglu WOMEN IN THE CONTEMPORARY TERRITORIES OF TURKISH ARCHITECTURE Part of the larger collection Women in Modern and Contemporary Territories of Architecture, a project researched and developed by Dr. Meral

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için;

DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için; 3 yaşamsal dokunuş DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için; Demokrasi Ekonomi Strateji Toplum Eşitlik Katılım konularında yerel girişimlere DESTEK

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 36.00.834 Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014-62 Karar Tarihi ve No : 30.10. 2014-671 KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine

Detaylı

GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU

GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU Bu rapor, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından 13 Haziran 2015 tarihinde Gaziantep te düzenlenen Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı