Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE"

Transkript

1 Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu, 3 kiþi yaralandý. Gece sýralarýnda Güney Doðan (47) yönetiminde ki 34 VA 1879 plakalý yolcu otobüsü Sungurlu-Çorum kara yolu 16. kilometresinde Sungurlu Bölge Trafik Amirliðinde görevli polis memuru Ömer Kesim'in (39) idaresindeki 19 A 0012 plakalý polis otomobiline çarptý. SAYFA 5 TE ALÝ ÜNAL: TÜRKÝYE'DE ÇOK CÝDDÝ ÝRAN TEHLÝKESÝ VAR Zaman Gaztesinden Samet Altýntaþ Gazeteci Yazar Ali Ünal ile Ropörtaj yaptý. Bir dönem Ýran Konsolosluðu'nda memur olarak memurluk yaptýðýný da vurgulayan Ali Ünal Baþbakan'ýn son dönemlerde ki konuþmalarýnda örnek gösterdiði Bediüzzaman dan çarpýcý Örnekler verdi. Ali Ünal,son zamanlarda bazý Dindarlarýn ' Dünyevileþtiðini' ifade ederek,' Ýblis bile bu kadar yalandan utanýyordur' dedi. SAYFA 10 DA 40 KURUÞ Ali Ünal Aþdaðul'da yine Dursun Uzunca Uzunca kazandý Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi'nde 30 Mart'ta iptal edilen belediye baþkanlýðý seçimleri dün yapýldý. 30 Mart'ta gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler seçimlerinde 1 oy farkla seçimi kazan Dursun Uzunca bu sefer farký 6'ya çýkartarak Aþdaðul Belediye Baþkaný seçildi. Oy kullanma iþleminin yapýldýðý Aþdaðul Þehit Mahsuni Türkmen Ýlköðretim Okulu bahçesinde jandarma güçleri geniþ güvenlik önlemi aldýlar. Jandarma zaman zaman çýkan tartýþmlara mühahale ederek büyümesini önledi. Sabah saat 08.00'da baþlayan oy kullanma iþlemi saat 17.00'da sona erdi ve 6 sandýkda oy sayým iþlemi baþladý. SAYFA 7 DE TSO Fuar Kompleksi daha etkin kullanýlacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve kültürel amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðlýyor. TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin ilin ekonomik hareketliliðine saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla bir proje geliþtirdi. SAYFA 3 TE Yalçýn Kýlýç ÇESOB'tan sel maðdurlarýna yardým kampanyasý Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahipleri için ÇE- SOB harekete geçti. Geçtiðimiz günlerde selden zarar gören esnafý ziyaret ederek iþyerlerinde incelemelerde bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahiplerinin yaralarýný sarmak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. SAYFA 2 DE "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar Türkiye Barolar Birliði Meslek Ýçi Eðitim Seminerleri kapsamýnda Çorum'da "Anayasa Mahkemesi Bireysel Baþvuru" konulu seminer düzenledi. Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan seminere konuþmacý olarak Yrd.Doç Dr. Ali Ersoy Kontacý ve Yrd Doç Dr. Gökçen Taner katýldý. SAYFA 6 DA AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE HGYD yönetiminden Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý olsun HGYD yönetim kurulu ÇESOB Baþkanlýðý görevine yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç'ý kutlamak için makamýnda ziyaret etti. Yalçýn Kýlýç'ý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðý'na yeniden seçilmesinden dolayý kutlayan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, ziyarette ÇESOB'un gerek basýna gerekse Çorum'a önemli katkýlar saðlayan bir sivil toplum örgütü olduðunu söyledi. SAYFA 7 DE Dev imar düzenlemesi bugün mecliste Çorum Belediye Meclisi toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis salonunda saat 10.30'da gerçekleþtirilecek olan gündem maddelerini aðýrlýklý olarak imar ile ilgilil konular oluþturuyor. Gündem maddeleri arasýndan Devane'yi içine alan 70 Hektarlýk alanýn imar deðiþikliðide var. SAYFA 3 TE "Ayasofya'nýn zincirleri kýrýlacak" Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Gezi Parký olaylarý anma etkiliði yapýldý Çaðrý Merkezi'ni Bakan Elvan açacak Saray Bisküvileri'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlunun düðün merasimine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a Çorum ve... Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda meydana gelen olaylarýn birinci yýldönümü nedeniyle Çorum'da da anma etkinliði düzenlendi. SAYFA 4 TE SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE Orhan Sakýnmaz

2 2 ÇESOB'tan sel maðdurlarýna yardým kampanyasý Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahipleri için ÇESOB harekete geçti. Geçtiðimiz günlerde selden zarar gören esnafý ziyaret ederek iþyerlerinde incelemelerde bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahiplerinin yaralarýný sarmak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. Çorumlu hayýrsever esnafýn gönlünden ne koparsa yardým yapmasýný beklediklerini ifade eden Kýlýç, "Herhangi bir yardým hesabý açmýyoruz. Nakit yardýmdan öte esnafýmýz gerek masa olsun, gerek koltuk olsun bir iþyerinin neye ihtiyacý varsa eþya yardýmýnda bulunmalarýný bekliyoruz. Hayýrsever esnafýmýzýn bu konuda duyarsýz kalmayacaðýna inanýyorum. Bu gibi felaketler hepimizin baþýna gelebilir. Allah bir daha böyle felaketler yaþatmasýn" dedi.yalçýn Kýlýç ayrýca, eþya yardýmýnda bulunmak isteyen esnafýn ÇE- SOB Genel Sekreterliði'ne müracaat etmelerinin yeterli olacaðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Yalçýn Kýlýç Ýmsâk : 03:09 Güneþ : 05:05 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:41 Akþam : 20:14 Yatsý : 21:59 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Güzel ahlâk; güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR SEVDA DERDÝ ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Tarancý'yý kutladý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Þahin, Tarancý'yý tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar diledi. Arýkoðlu, Küçükayvaz ile tiyatro oyunu için anlaþtý Geçtiðimiz günlerde Çorum'a gelen ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz ile Çorumlu tiyatro yazarý Mustafa Arýkoðlu yeni bir oyunda anlaþtýlar. Küçükayvaz ve Arýkoðlu'nun önümüzdeki sezon için yeni bir oyun konusunda anlaþmaya vardýklarý öðrenildi. Ayný zamanda, Devlet Tiyatrolarý repertuarýna da kabul edilen "Düþ Yakamdan" adlý oyunun hazýrlýklarýna Ekim ayý gibi baþlanmasý düþünülüyor. Haber Servisi Yýl: 10 Sayý: 2798 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Þahin, oda olarak emniyet ile birlikte Çorum için çalýþacaklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Salih Erkan Tarancý ise sivil toplum kuruluþlarý ve odalarý önemsediklerini belirterek, Tahsin Þahin ve ekibine baþarýlar diledi. Haber Servisi Uslu, Özdað çiftinin nikah törenine katýldý Karaman'da faaliyet gösteren Saray Bisküvi Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlu Samed ve Özkul ailesinin kýzlarý Seca ile Ýstanbul'da dünya evine girdiler. 1990'lý yýllarda Samed Özdað'ýn ilk sendika üyeliðine de nikâhýnda olduðu gibi Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu þahitlik yapmýþtý. Genç çiftleri kutlayan Uslu, "Ömür boyu saadetler dilerim. Mutluluðunuz daim olsun. Cenab-ý Hak hayýrlý evlatlar nasip etsin, darýsý da bekarlara olsun" dedi. Çiftin nikah þahitliðini; Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Eski Bakan Ömer Dinçer,Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez yaptý. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Geze geze bir sevdaya tutuldum Þu garip illerde yandýrdý beni Ben kendi halimle aðlar gezerken Tatlý sözleriyle baðladý beni Ben biliyorum yaylalarýn yolunu Saçýn uzun baðlasýnlar kolumu Eðer seni anan bana vermezse Yemin ettim keseceðim yolunu Gönlü güzel gönlü yolundan kalma Her yüzü güleni dost olur sanma El sözüne bakýp ta sevdiðinden olma Ben seni kýz iken seven oðlaným Seversen beni de benden ayrýlma Yalancýnýn sözlerine sen kanma Her olur olmazdan yadigar alma Ben seni kýz iken seven oðlaným Meþeler güvermiþ varsýn güversin Sevda varsa sen nerde gezersin Akýllanýn sonra sende bezersin Ben seni kýz iken seven oðlaným Benim evim dað baþýnda bir yayla Ne deyim aðlayým kaderim böyle Senin dersin varsa gel bana söyle Ben seni kýz iken seven oðlaným (Koçak derki ) bu sevgiler yaad olmaz Bu güzellik yârim sana da kalmaz Sevipte ayrýlmak öylede olmaz Ben seni kýz iken seven oðlaným HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,096 2,098 EUR 2,858 2,861 STERLiN 3,513 3,518 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 - ÖZEL HAS. YANI BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 TSO Fuar Kompleksi daha etkin kullanýlacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve kültürel amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðlýyor. TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin ilin ekonomik hareketliliðine saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla bir proje geliþtirdi. Proje kapsamýnda Çorum'da Odanýn da desteði ile DK Organizasyon adý altýnda bir þirket kuruldu. DK Organizasyon, Fuar ve Sergi Kompleksi'nde alýþveriþ günleri, istihdam günleri gibi çeþitli sergiler düzenleyecek. Fuar ve Sergi Kompleksinin il ekonomisine saðladýðý katkýyý artýrmak, ayrýca küçük esnafýn; yýlýn belirli gün ve haftalarýnda burada organize edilecek sergi ve alýþveriþ günlerine katýlarak kendi ekonomik hareketliliklerini artýrmalarýný saðlamak amacýyla geliþtirilen proje kapsamýnda ilk olarak Haziran tarihleri arasýnda Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri etkinliði düzenlenecek. DK Organizasyon, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan Ayý içerisinde Ramazan ve Bayram Alýþveriþ Günleri organize edecek. Fuar ve Sergi Kompleksi'ndeki organizasyonlar, yýlýn belirli dönemlerindeki özel günlerinde, günün anlam ve önemine uygun olarak devam edecek. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen olan proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek organizasyonlar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn denetim ve gözetiminde gerçekleþtirilecek. Sergi ve Fuar Kompleksinde gerçekleþtirilecek organizasyonlarda yer almak isteyen firmalar, ve numaralý telefonlar aracýlýðýyla DK Organizasyon yetkililerine ulaþabilirler. Haber Servisi Dev imar düzenlemesi bugün mecliste Çorum Belediye Meclisi toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis salonunda saat 10.30'da gerçekleþtirilecek olan gündem maddelerini aðýrlýklý olarak imar ile ilgilil konular oluþturuyor. Gündem maddeleri arasýndan Devane'yi içine alan 70 Hektarlýk alanýn imar deðiþikliðide var. Mecliste görüþülecek olan gündem maddeleri þunlar: "Özel Güvenlik ekibi oluþturulmasý. Çevre Denetim Birimi Kurulmasý ve Yönetmeliðe ilave yapýlmasý. Bahçelievler Mahallesi, 511 ada, 14 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Gülabibey Mahallesi, 3865, 3867, 3871 adalarda plan deðiþikliði. Çomar Mevkii, 711 ada, 15, 16 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Bahçelievler Mahallesi 51 pafta, 171 ada, 12 nolu parselde plan deðiþikliði. Bahçelievler Mahallesi 2560 ada, 494, 496, 497, 498, 499 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Ýbrahim Çayýrý Mevkii, 79 ada, 107 nolu parselin doðusunda yer alan gayrimenkulde plan deðiþikliði yapýlmasý. Çepni, Çöplü, Kunduzhan Mahalleleri dahilinde, Akþemseddin Caddesi, Osmancýk ve Ýnönü Caddesi Akpýnar Caddesi ve Mezarlýk Alaný arasýnda kalan yaklaþýk 70 Hektarlýk alanda imar planý revizyonu." Fatih AKBAÞ Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ÇE- SOB Baþkanlýðý'na yeniden seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý. Borsa yöneticileriyle birlikte ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý kutlayan Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, Kýlýç'a baþarýlarýnýn devamýný diledi. Gerek Borsa'nýn gerekse de ÇESOB'un Çorum'un önde gelen sivil toplum kuruluþlarý arasýnda olduðunu ifade eden Bektaþ, koordineli çalýþmayla Çorum baþta olmak Borsa'dan ÇESOB Baþkaný Kýlýç'a tebrik üzere esnaf ve sanatkarýn daha da kalkýnacaðýný kaydetti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç'ýn bugüne kadar baþarý ile ifa ettiði görevini bundan sonrada baþarý ile ifa edeceðine inancýnýn tam olduðunu aktaran Ali Bektaþ, esnafý ilgilendiren tüm konularda ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olmayý sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn Kýlýç ise, hep birlikte çalýþýlýrsa kentin ekonomisine daha çok can verileceðini belirterek, birlik ve beraberliðin önemine vurgu yaptý. Kýlýç, "Her sorunun aþýlmasýnda en önemli mihenk taþý ortak iradedir" dedi. Haber Servisi Akþemseddin için Evlik'te mevlit okutuldu Fetih Haftasý etkinlikleri kapsamýnda fethin manevi mimarý Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu Evlik köyünde yaptýrdýðý Akþemseddin Camiinde mevlit okutuldu. Etkinliklerin beþinci gününde Akþemseddin'in kurduðu tarihi evlik köyü ziyaret edildi. Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, öðretmen ve okul müdürlerinin katýldýðý programda Cuma namazý öncesi Akþemseddin ve aile fertleri için kendisinin çivi kullanýlmadan ahþap geçme tekniði ile yaptýrdýðý 600 yýllýk ahþap camide mevlit okutuldu. Mevlit programý ve kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan, Akþemseddin Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri de ziyaret edilerek dualar okundu. Ýskilip'te bir hafta boyunca devam eden Akþemseddin'in Ýstanbul'a uðurlanmasý etkinlikleri Evlik ziyareti ile son buldu. Gelenekselleþen etkinliklerin önümüzdeki yýllarda daha zengin programlarla devam ettirilmesinin planlandýðý bildirildi. Yasin YÜCEL

4 4 Bayat'ta saðanak yaðýþ hayatý felç etti Bayat Ýlçesinde fýrtýna ve saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi. Yaðýþ sonrasý oluþan selde bazý iþyerlerini ve bodrumlarý su bastý. Bayat Belediyesi saðanak yaðýþ sonrasý itfaiye amirliðinde kriz masasý oluþturularak sel baskýnlarýna anýnda müdahale etti. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Kýsa sürede olaðanüstü hava koþullarýnýn yaþandýðý ve büyük miktarda yaðýþýn düþtüðü ilçemizde kriz masasý oluþturulup koordineli bir çalýþma yürüttük. Sel baskýnlarýna karþý anýnda müdahale ettik. Altyapý çalýþmalarý kapsamýnda yaptýðýmýz yaðmur oluklarý ve atýk su hatlarý sayesinde olasý sel baskýnlarýnýn önüne geçildi" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL AÇARAY'da Lütfi Derviþoðlu dönemi Türkiye Beyazay Derneði toplantýsýna Çorum'dan katýlým Türkiye Beyazay Derneðinin "3.Yurtiçi Kurullar Toplantýsý" tamamlandý. Þile Best Werstern'de yapýlan toplantýya Türkiye'nin farklý kamu kurum ve kuruluþlarýndan, uluslararasý sivil toplum örgütlerinden ve Türkiye Beyazay Þubelerinden temsilciler, Çorum Beyazay Þubesi Baþkaný Mustafa Hekim katýldý. Engelli Eðitiminde Uluslararasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Sürecinin tartýþýldýðý toplantýda,yeþilay,unesco, UCLG, MEWA, ICEWI, EBU gibi uluslararasý faliyetler yürüten kuruluþlarla birlikte,engellerin eðitiminde dayanýþma ve yardýmlaþma ile ne gibi çözümlerin hayata geçirilebileceði ele alýndý. Program sonunda Þile Belediye Baþkaný Can Tabakoðlu,Yýltaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Oðuzhan Yýldýrým'a plaket etti. Haber Servisi Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði genel kurulu, hafta sonu gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 3 yýldýr AÇARAY'a baþkanlýk yapan Eþref Burçin Saçmacý, görevini Lütfi Derviþoðlu'na devretti. Çorum'da gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek, dezavantajlý gruplara karþý sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek amacýyla kurulan Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði, çok sayýda eðitim programý da gerçekleþtirdi. Geride býraktýðý 8 yýlda Çorum'u ulusal organizasyonlarda da temsil eden AÇARAY, hafta sonu gerçekleþtirilen genel kurulla kan deðiþimi yaparak, belirlediði yeni hedefleri doðrultusunda çalýþmalarýna hýz verecek. AÇARAY'ýn yeni baþkaný Lütfi Derviþoðlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte eski Baþkan Eþref Burçin Özsaçmacý'yý ziyaret ederek, bugüne kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür plaketi verdi. Özsaçmacý da, yeni yönetim kuruluna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði'nin Lütfi Derviþoðlu baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulunda; Oðuzhan Derviþoðlu, Elif Derviþoðlu, Kemal Ceylan, Ayþenur Ürgen, Erhan Karaca ve Onur Zelveci yer alýyor. Haber Servisi "Ayasofya'nýn zincirleri kýrýlacak" Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Çað açýp çað kapayan Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümünü Milli Görüþçüler olarak Ýzmit Ýsmet Paþa stadýnda kutladýklarýný kaydeden Orhan Sakýnmaz, "Son yýllarda AB ye girmek ve Batýlý zihniyete þirin görünmek için malesef bir çok ilimizin kurtuluþ yýldönümleri yapýlmamakta yapýlsa bile çok sönük geçmektedir. Özellikle genç nesillere tarihimizin unutturulmamasý için, Saadet Partimiz tüm iþgalden kurtuluþlarýnda hatýrlanmasý ve iþgalci AB ülkelerine üstünlüðümüzün niþaný olan Ýstanbulun fethini büyük bir heyacanla kutlamaktadýr" dedi. "Ýstanbul'un fethini AB yanlýsý hiç bir teþkilat kutlayamaz" diyen Sakýnmaz, "Ýstanbul'un fethini kutlamak AB'ye hem karþý olmayý ve hemde Ýslam Birliðini istemeyi gerektirir. D8'leri kuran bizler icraat baþýnda nasýl samimi olduðumuzu göstermiþsek her senede büyük bir aþkla ve ayný samimiyetle Ýstanbulun Fethini kutlamaktayýz. Nasýl Batýlýlar Ayasofya'nýn açýlmasýný önleyip psikolojik olarak baský kurmak istiyorsa bizlerde her fetih þöleniyle bu psikolojiyi kýrýyoruz Elhamdülillah. Bu sene fetih kutlamalarýnýn sabahýnda özellikle onbinlerce gencimiz ve halkýmýzla Ayasofya avlusunda sabah namazýný Kabe Ýmamý ile kýldýk. Ayasofya'nýn Fatihin Vakfiyesinde olduðu gibi cami olarak eninde sonunda açýlacaðýný ilan ettik. Milletimizin yeri asla köhnemiþ bitmiþ, geleceði dünyada kan dökmek üzerine kurulu AB'nin yaný olamaz. Aziz milletimiz adil bir düzenin önderi olmayý her zaman baþarmýþtýr. Anadolu Timur tarafýndan iþgal edilip yerle bir edilmesinden sadece 50 yýl sonra büyük sýkýntýlarýn içinde çað açýp çað kapayan bir zaferi en kýsa zamanda kazanacak konuma ulaþmýþ bir millettir bizim milletimiz. Bugünkü birilerinin yenilmiþlik psikolojisi en kýsa zamanda atlatýlacak Ayasofya'nýn zincirleri kýrýlacak ve Ýstanbul tüm mazlum dünya ülkelerini ayaða kaldýracak bir þekilde yeniden merkez yapýlacaktýr Ýnþallah. Her sene yaptýðýmýz çoþkulu fetih kutlamalarý bu hedefimizin tüm dünyaya ilanýdý" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Gazipaþa Ortaokulu'nda yýlsonu sergisi Gazipaþa Ortaokulu öðrencileri eðitim öðretim yýlý içerisinde Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarým derslerinde yaptýklarý çalýþmalarý sergilediler. Serginin açýlýþýný Okul Müdürü Musa Ediz yaptý. Musa Ediz açýlýþta yaptýðý konuþmada, ülkelerin sanayi ve ekonomik geliþiminde öðrencilerin düþüncelerinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Ýnovasyon ile ilgili OKA'nýn yaptýðý çalýþmalarda öðrencilerinin Çorum'u temsilen Samsun'a gittiklerini ve yeni geliþmelere ýþýk tutan çalýþmalarýný paylaþma þansý yakaladýklarýný belirtti. Ediz, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarým derslerinin öneminin anlanmasý açýsýndan bu tür sergilerin yapýlmasýnýn gerekli olduðunu söyledi. Sergiye öðrenci velileri de büyük ilgi gösterdi. Sergide Hafif Zihinsel Engelli Sýnýfý Öðrencilerinin yaptýðý çalýþmalar büyük beðeni topladý. Haber Servisi

5 5 FAÝZ HUZUR ORTAMINI DEÐÝL KAOS ORTAMINI SEVER AHMET ÖLÇER Borsa yeniden puan seviyelerine yaklaþmýþ durumda. Hem de kamuoyunda gezi olaylarý olarak bilinen eylemlerin yýldönümünde. Bana göre bu durum ekonominin ne kadar güçlü olduðunu gösteren önemli bir gösterge. Faiz ise düþüþ trendinde. Peki ekonomik tablolardaki bu olumlu atmosfer birilerini rahatsýz eder mi? Bence çoktan etti bile. Kimi mi? Tabi ki Faiz Lobisini. Gezi eylemlerini hortlatma çabalarýný, daða kaçýrýlan çocuklarý, özel harekatçýlara açýlan ateþi manidar bulmuyor musunuz? Birileri ülkede kaos istiyor. Batýda gezi ruhunu canlý tutmak isteyen bu kimselerin, doðuda da PKK'yý hortlatmak istediðini anlamayacak kadar kör deðiliz. Faiz huzur ortamýný deðil, kaos ortamýný sever. Faiz lobisinin nasýl çalýþtýðýný hatýrlarsanýz geçen yýl yazmýþtým. Fakat yeniden hatýrlatmakta fayda var. Faiz Lobisi Faiz lobisi paradan parayý nasýl kazanýyor; Bu konuyu þöyle açýklamaya çalýþalým. Türkiye'de faiz oranlarýnýn %4-6 bandýnda seyrettiðini varsayalým. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde bu oran en yüksek %1 seviyelerindedir. Bu oranýn üzerine çýktýðýný o ülkelerde çok fazla göremezsiniz. Atýyorum, bu ülkelerden birinde yaþayan bir vatandaþýn 1 milyon eurosu olsun. Bu parayý alsýn ve Türkiye'deki bir bankaya yatýrsýn. O gün için Türkiye'deki yýllýk faiz oranýný %5 olarak kabul edelim. 1 milyon euroyu TL'ye çevirdiðimizde 2.5 milyon TL tutmuþ olsun. Bu paranýn bir yýlsonundaki faiz geliri TL olacaktýr. Euro olarak euro. Peki bu parayý kendi ülkesinde bir bankaya yatýrsa ne kadar kazanacaktý? Beþte birini yani euro. Bakýn hiç zahmet etmeden, ülkesinden bile çýkmadan oturduðu yerden bir yýlda euro kazanýyor. Bu da en kötü ihtimalle. Bu faiz oranýnýn %1 deðil de %01 olduðunu varsayalým o zaman da bu rakam euroya yaklaþýr. Tabi bu bir yýl içerisinde kazancý sadece de faizle de sýnýrlý olmayacak. Euro da TL karþýsýnda deðer kazanmaya devam edeceði için bir yýl sonra kur artýþýndan kaynaklý da bir gelir elde etmiþ olacak ki bunu da bonusu kabul edebilirsiniz. Bu örneði þahýs olarak deðil de milyar dolarlýk þirketler olarak düþünecek olursanýz, bu ülkeden çýkan parayý daha iyi anlamýþ olursunuz. Faiz Oranlarý Peki gezi parkýydý, 17 Aralýktý derken faiz oranlarý kaç dersiniz? Merkez Bankasýnýn bugün gecelik faiz oraný, borç alma için %8, borç verme için %12'dir. Öyleyse bu tablodan kim karlý çýkýyor? Devletin zarar ettiði kesin Merkez Bankasýnýn Faiz Politikasý Kafalarda Soru Ýþaretleri Býrakýyor Bu arada Bugüne kadar açýkladýklarý hiçbir enflasyon hedefini tutturamayan Merkez Bankasý, faizleri yükseltirken 5 puan birden yükseltiyor, indirime giderken ise 0,5 puan, yani yarým puan indiriyor. Ýstihdam sorunu sýcak para ile deðil yatýrýmla çözülür. Faizler böylesine yüksekken yerli yatýrýmcýnýn yatýrým yapmasý oldukça zor. Reel faiz oranlarý reel yatýrýmlarý doðrudan etkiler. Bu anlamda Merkez Bankasýnýn izlediði faiz politikasý hakikaten manidar. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar. Otobüs polis aracýna Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu, 3 kiþi yaralandý. Gece sýralarýnda Güney Doðan (47) yönetiminde ki 34 VA 1879 plakalý yolcu otobüsü Sungurlu-Çorum kara yolu 16. kilometresinde Sungurlu Bölge Trafik Amirliðinde görevli polis memuru Ömer Kesim'in (39) idaresindeki 19 A 0012 plakalý polis otomobiline çarptý. Çarpmanýn etkisiyle karþý þeride geçen polis otomobiline Ýlhan Tanrýverdi (43) yönetiminde ki 52 AV 222 plakalý kamyonet çarptý. Kazada polis memuru Ömer Kesim, kamyonet sürücüsü Ýlhan Tanrýverdi ve kamyonette yolcu olarak bulunan Erdinç Bektaþ (35) ve Yener Aþkýn (38) yaralandý. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan polis memuru yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazada þehit olan polis memuru Ömer Kesim için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Sabri Baþköy, Kaymakam Osaman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ile Çorum ve Sungurlu'dan çok sayýda görev arkadaþlarý ve vatandaþ katýldý. Törende saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan þehidin öz geçmiþi okundu. Yapýlan duanýn ardýndan þehit polisin naaþý memleketi Amasya'nýn Taþova ilçesine gönderildi. Yasin YÜCEL Çaðrý Merkezi'ni Bakan Elvan açacak Saray Bisküvileri'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlunun düðün merasimine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a Çorum ve ilçelerinin karayollarý hakkýnda bilgiler verdi, yapýlacak çalýþmalar için destek istedi. Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Elvan'a, Bayat ilçesinin þehir giriþi asfalt ve istinat duvarý iþi ile Karayollarý Genel Genel Müdürü Cahit Turan'ýn bizzat ilgilendiðini söyledi. Uslu, Çorum-Ortaköy yolunun Türkiye ve karayollarýnýn vizyonuna uygun hale getirilmesi için 2013 yýlý Temmuz ayýnda baþlayan projenin 2014 yýlý Mayýs ayý sonunda teslim edildiðini, Karayollarý Bölge Müdür Yardýmcýsý baþkanlýðýnda teknik heyetin bölgede inceleme yaparak, keþif bedelinin çýkartýlmaya baþlandýðýný söyledi. Uslu ayrýca, Çorum-Osmancýk yolu, Çorum-Kýrkdilim arasýnda özellikle "Sarmaþa" bölümünün projesinin ihale edilmeksizin Karayollarý uzmanlarýnca yapýldýðýný ve ölümlü kazalarýn yoðun yaþandýðý bölgenin de inþaatýnýn biran önce baþlanmasý gerektiðini Bakan Elvan'a anlatý. Çorum-Ýskilip yolunun ihale edilerek, þantiyenin kurulduðunu, çalýþmalarýn hýzla devam ettiði belirten Uslu, desteklerinden dolayý Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a teþekkür etti.çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun verdiði bilgileri tek tek not alan Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Uslu'nun daha önceki daveti üzerine"çaðrý Merkezi"nin açýlýþý için Çorum'a geleceðini belirtti. Elvan ayrýca, Çorum ve ilçelerindeki yollar konusunda da "Yerinde yapýlacak bir incelemenin süreci hýzlandýracaðýna inanýyoruz" dedi. Haber Servisi Hýdýr Kýnýklý güven tazeledi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'nin 10. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen genel kurulda seçimlere tek aday olarak giren Hýdýr Kýnýklý tekrar baþkanlýða seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Emeklileri Derneði Genel Baþkaný Kazým Ergün, katip üyeliklere ise Türkiye Emekliler Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Þube Baþkaný Gazi Aykýrý, Türkiye Emekliler Derneði Genel Merkez Mali Sekreteri-Tarsus Þube Baþkaný Ömer Kurnaz, TÜED Samsun Þube Baþkaný Ýbrahim Gür, TÜED Merzifon Þube Baþkaný Lütfiye Erikçi yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Daha sonra Türkiye Emeklileri Derneði Genel Baþkaný Kazým Ergün kýsa bir konuþma yaparak, "Ýnsanlarýmýz biraz Yunus Emre'yi, Mevlana'yý okusunlar hepsinin temelinde insan sevgisi vardýr. Bu vatan bir birimizi yemek için verilmedi bizlere. Hepinize teþekkür ederim" dedi. Hýdýr Kýnýklý'nýn baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunda þu isimler yer aldý: "Rafet Kaymazlý, Ýrfan Delibaþ, Serpil As, Ýsmet Özüdoðru. Denetim Kurulu: Mustafa Çiftçi, Arap Aydoðdu, Rýfat Köse" Yasin YÜCEL Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı