Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE"

Transkript

1 Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu, 3 kiþi yaralandý. Gece sýralarýnda Güney Doðan (47) yönetiminde ki 34 VA 1879 plakalý yolcu otobüsü Sungurlu-Çorum kara yolu 16. kilometresinde Sungurlu Bölge Trafik Amirliðinde görevli polis memuru Ömer Kesim'in (39) idaresindeki 19 A 0012 plakalý polis otomobiline çarptý. SAYFA 5 TE ALÝ ÜNAL: TÜRKÝYE'DE ÇOK CÝDDÝ ÝRAN TEHLÝKESÝ VAR Zaman Gaztesinden Samet Altýntaþ Gazeteci Yazar Ali Ünal ile Ropörtaj yaptý. Bir dönem Ýran Konsolosluðu'nda memur olarak memurluk yaptýðýný da vurgulayan Ali Ünal Baþbakan'ýn son dönemlerde ki konuþmalarýnda örnek gösterdiði Bediüzzaman dan çarpýcý Örnekler verdi. Ali Ünal,son zamanlarda bazý Dindarlarýn ' Dünyevileþtiðini' ifade ederek,' Ýblis bile bu kadar yalandan utanýyordur' dedi. SAYFA 10 DA 40 KURUÞ Ali Ünal Aþdaðul'da yine Dursun Uzunca Uzunca kazandý Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi'nde 30 Mart'ta iptal edilen belediye baþkanlýðý seçimleri dün yapýldý. 30 Mart'ta gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler seçimlerinde 1 oy farkla seçimi kazan Dursun Uzunca bu sefer farký 6'ya çýkartarak Aþdaðul Belediye Baþkaný seçildi. Oy kullanma iþleminin yapýldýðý Aþdaðul Þehit Mahsuni Türkmen Ýlköðretim Okulu bahçesinde jandarma güçleri geniþ güvenlik önlemi aldýlar. Jandarma zaman zaman çýkan tartýþmlara mühahale ederek büyümesini önledi. Sabah saat 08.00'da baþlayan oy kullanma iþlemi saat 17.00'da sona erdi ve 6 sandýkda oy sayým iþlemi baþladý. SAYFA 7 DE TSO Fuar Kompleksi daha etkin kullanýlacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve kültürel amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðlýyor. TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin ilin ekonomik hareketliliðine saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla bir proje geliþtirdi. SAYFA 3 TE Yalçýn Kýlýç ÇESOB'tan sel maðdurlarýna yardým kampanyasý Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahipleri için ÇE- SOB harekete geçti. Geçtiðimiz günlerde selden zarar gören esnafý ziyaret ederek iþyerlerinde incelemelerde bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahiplerinin yaralarýný sarmak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. SAYFA 2 DE "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar Türkiye Barolar Birliði Meslek Ýçi Eðitim Seminerleri kapsamýnda Çorum'da "Anayasa Mahkemesi Bireysel Baþvuru" konulu seminer düzenledi. Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan seminere konuþmacý olarak Yrd.Doç Dr. Ali Ersoy Kontacý ve Yrd Doç Dr. Gökçen Taner katýldý. SAYFA 6 DA AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE HGYD yönetiminden Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý olsun HGYD yönetim kurulu ÇESOB Baþkanlýðý görevine yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç'ý kutlamak için makamýnda ziyaret etti. Yalçýn Kýlýç'ý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðý'na yeniden seçilmesinden dolayý kutlayan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, ziyarette ÇESOB'un gerek basýna gerekse Çorum'a önemli katkýlar saðlayan bir sivil toplum örgütü olduðunu söyledi. SAYFA 7 DE Dev imar düzenlemesi bugün mecliste Çorum Belediye Meclisi toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis salonunda saat 10.30'da gerçekleþtirilecek olan gündem maddelerini aðýrlýklý olarak imar ile ilgilil konular oluþturuyor. Gündem maddeleri arasýndan Devane'yi içine alan 70 Hektarlýk alanýn imar deðiþikliðide var. SAYFA 3 TE "Ayasofya'nýn zincirleri kýrýlacak" Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Gezi Parký olaylarý anma etkiliði yapýldý Çaðrý Merkezi'ni Bakan Elvan açacak Saray Bisküvileri'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlunun düðün merasimine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a Çorum ve... Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda meydana gelen olaylarýn birinci yýldönümü nedeniyle Çorum'da da anma etkinliði düzenlendi. SAYFA 4 TE SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE Orhan Sakýnmaz

2 2 ÇESOB'tan sel maðdurlarýna yardým kampanyasý Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahipleri için ÇESOB harekete geçti. Geçtiðimiz günlerde selden zarar gören esnafý ziyaret ederek iþyerlerinde incelemelerde bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk'taki sel baskýnýnda zarar gören iþyeri sahiplerinin yaralarýný sarmak için yardým kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. Çorumlu hayýrsever esnafýn gönlünden ne koparsa yardým yapmasýný beklediklerini ifade eden Kýlýç, "Herhangi bir yardým hesabý açmýyoruz. Nakit yardýmdan öte esnafýmýz gerek masa olsun, gerek koltuk olsun bir iþyerinin neye ihtiyacý varsa eþya yardýmýnda bulunmalarýný bekliyoruz. Hayýrsever esnafýmýzýn bu konuda duyarsýz kalmayacaðýna inanýyorum. Bu gibi felaketler hepimizin baþýna gelebilir. Allah bir daha böyle felaketler yaþatmasýn" dedi.yalçýn Kýlýç ayrýca, eþya yardýmýnda bulunmak isteyen esnafýn ÇE- SOB Genel Sekreterliði'ne müracaat etmelerinin yeterli olacaðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Yalçýn Kýlýç Ýmsâk : 03:09 Güneþ : 05:05 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:41 Akþam : 20:14 Yatsý : 21:59 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Güzel ahlâk; güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR SEVDA DERDÝ ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Tarancý'yý kutladý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Þahin, Tarancý'yý tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar diledi. Arýkoðlu, Küçükayvaz ile tiyatro oyunu için anlaþtý Geçtiðimiz günlerde Çorum'a gelen ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz ile Çorumlu tiyatro yazarý Mustafa Arýkoðlu yeni bir oyunda anlaþtýlar. Küçükayvaz ve Arýkoðlu'nun önümüzdeki sezon için yeni bir oyun konusunda anlaþmaya vardýklarý öðrenildi. Ayný zamanda, Devlet Tiyatrolarý repertuarýna da kabul edilen "Düþ Yakamdan" adlý oyunun hazýrlýklarýna Ekim ayý gibi baþlanmasý düþünülüyor. Haber Servisi Yýl: 10 Sayý: 2798 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Þahin, oda olarak emniyet ile birlikte Çorum için çalýþacaklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Salih Erkan Tarancý ise sivil toplum kuruluþlarý ve odalarý önemsediklerini belirterek, Tahsin Þahin ve ekibine baþarýlar diledi. Haber Servisi Uslu, Özdað çiftinin nikah törenine katýldý Karaman'da faaliyet gösteren Saray Bisküvi Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlu Samed ve Özkul ailesinin kýzlarý Seca ile Ýstanbul'da dünya evine girdiler. 1990'lý yýllarda Samed Özdað'ýn ilk sendika üyeliðine de nikâhýnda olduðu gibi Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu þahitlik yapmýþtý. Genç çiftleri kutlayan Uslu, "Ömür boyu saadetler dilerim. Mutluluðunuz daim olsun. Cenab-ý Hak hayýrlý evlatlar nasip etsin, darýsý da bekarlara olsun" dedi. Çiftin nikah þahitliðini; Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Eski Bakan Ömer Dinçer,Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez yaptý. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Geze geze bir sevdaya tutuldum Þu garip illerde yandýrdý beni Ben kendi halimle aðlar gezerken Tatlý sözleriyle baðladý beni Ben biliyorum yaylalarýn yolunu Saçýn uzun baðlasýnlar kolumu Eðer seni anan bana vermezse Yemin ettim keseceðim yolunu Gönlü güzel gönlü yolundan kalma Her yüzü güleni dost olur sanma El sözüne bakýp ta sevdiðinden olma Ben seni kýz iken seven oðlaným Seversen beni de benden ayrýlma Yalancýnýn sözlerine sen kanma Her olur olmazdan yadigar alma Ben seni kýz iken seven oðlaným Meþeler güvermiþ varsýn güversin Sevda varsa sen nerde gezersin Akýllanýn sonra sende bezersin Ben seni kýz iken seven oðlaným Benim evim dað baþýnda bir yayla Ne deyim aðlayým kaderim böyle Senin dersin varsa gel bana söyle Ben seni kýz iken seven oðlaným (Koçak derki ) bu sevgiler yaad olmaz Bu güzellik yârim sana da kalmaz Sevipte ayrýlmak öylede olmaz Ben seni kýz iken seven oðlaným HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,096 2,098 EUR 2,858 2,861 STERLiN 3,513 3,518 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 - ÖZEL HAS. YANI BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 TSO Fuar Kompleksi daha etkin kullanýlacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve kültürel amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðlýyor. TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin ilin ekonomik hareketliliðine saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla bir proje geliþtirdi. Proje kapsamýnda Çorum'da Odanýn da desteði ile DK Organizasyon adý altýnda bir þirket kuruldu. DK Organizasyon, Fuar ve Sergi Kompleksi'nde alýþveriþ günleri, istihdam günleri gibi çeþitli sergiler düzenleyecek. Fuar ve Sergi Kompleksinin il ekonomisine saðladýðý katkýyý artýrmak, ayrýca küçük esnafýn; yýlýn belirli gün ve haftalarýnda burada organize edilecek sergi ve alýþveriþ günlerine katýlarak kendi ekonomik hareketliliklerini artýrmalarýný saðlamak amacýyla geliþtirilen proje kapsamýnda ilk olarak Haziran tarihleri arasýnda Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri etkinliði düzenlenecek. DK Organizasyon, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan Ayý içerisinde Ramazan ve Bayram Alýþveriþ Günleri organize edecek. Fuar ve Sergi Kompleksi'ndeki organizasyonlar, yýlýn belirli dönemlerindeki özel günlerinde, günün anlam ve önemine uygun olarak devam edecek. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen olan proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek organizasyonlar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn denetim ve gözetiminde gerçekleþtirilecek. Sergi ve Fuar Kompleksinde gerçekleþtirilecek organizasyonlarda yer almak isteyen firmalar, ve numaralý telefonlar aracýlýðýyla DK Organizasyon yetkililerine ulaþabilirler. Haber Servisi Dev imar düzenlemesi bugün mecliste Çorum Belediye Meclisi toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis salonunda saat 10.30'da gerçekleþtirilecek olan gündem maddelerini aðýrlýklý olarak imar ile ilgilil konular oluþturuyor. Gündem maddeleri arasýndan Devane'yi içine alan 70 Hektarlýk alanýn imar deðiþikliðide var. Mecliste görüþülecek olan gündem maddeleri þunlar: "Özel Güvenlik ekibi oluþturulmasý. Çevre Denetim Birimi Kurulmasý ve Yönetmeliðe ilave yapýlmasý. Bahçelievler Mahallesi, 511 ada, 14 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Gülabibey Mahallesi, 3865, 3867, 3871 adalarda plan deðiþikliði. Çomar Mevkii, 711 ada, 15, 16 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Bahçelievler Mahallesi 51 pafta, 171 ada, 12 nolu parselde plan deðiþikliði. Bahçelievler Mahallesi 2560 ada, 494, 496, 497, 498, 499 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Ýbrahim Çayýrý Mevkii, 79 ada, 107 nolu parselin doðusunda yer alan gayrimenkulde plan deðiþikliði yapýlmasý. Çepni, Çöplü, Kunduzhan Mahalleleri dahilinde, Akþemseddin Caddesi, Osmancýk ve Ýnönü Caddesi Akpýnar Caddesi ve Mezarlýk Alaný arasýnda kalan yaklaþýk 70 Hektarlýk alanda imar planý revizyonu." Fatih AKBAÞ Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ÇE- SOB Baþkanlýðý'na yeniden seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý. Borsa yöneticileriyle birlikte ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý kutlayan Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, Kýlýç'a baþarýlarýnýn devamýný diledi. Gerek Borsa'nýn gerekse de ÇESOB'un Çorum'un önde gelen sivil toplum kuruluþlarý arasýnda olduðunu ifade eden Bektaþ, koordineli çalýþmayla Çorum baþta olmak Borsa'dan ÇESOB Baþkaný Kýlýç'a tebrik üzere esnaf ve sanatkarýn daha da kalkýnacaðýný kaydetti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç'ýn bugüne kadar baþarý ile ifa ettiði görevini bundan sonrada baþarý ile ifa edeceðine inancýnýn tam olduðunu aktaran Ali Bektaþ, esnafý ilgilendiren tüm konularda ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olmayý sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn Kýlýç ise, hep birlikte çalýþýlýrsa kentin ekonomisine daha çok can verileceðini belirterek, birlik ve beraberliðin önemine vurgu yaptý. Kýlýç, "Her sorunun aþýlmasýnda en önemli mihenk taþý ortak iradedir" dedi. Haber Servisi Akþemseddin için Evlik'te mevlit okutuldu Fetih Haftasý etkinlikleri kapsamýnda fethin manevi mimarý Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu Evlik köyünde yaptýrdýðý Akþemseddin Camiinde mevlit okutuldu. Etkinliklerin beþinci gününde Akþemseddin'in kurduðu tarihi evlik köyü ziyaret edildi. Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, öðretmen ve okul müdürlerinin katýldýðý programda Cuma namazý öncesi Akþemseddin ve aile fertleri için kendisinin çivi kullanýlmadan ahþap geçme tekniði ile yaptýrdýðý 600 yýllýk ahþap camide mevlit okutuldu. Mevlit programý ve kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan, Akþemseddin Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri de ziyaret edilerek dualar okundu. Ýskilip'te bir hafta boyunca devam eden Akþemseddin'in Ýstanbul'a uðurlanmasý etkinlikleri Evlik ziyareti ile son buldu. Gelenekselleþen etkinliklerin önümüzdeki yýllarda daha zengin programlarla devam ettirilmesinin planlandýðý bildirildi. Yasin YÜCEL

4 4 Bayat'ta saðanak yaðýþ hayatý felç etti Bayat Ýlçesinde fýrtýna ve saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi. Yaðýþ sonrasý oluþan selde bazý iþyerlerini ve bodrumlarý su bastý. Bayat Belediyesi saðanak yaðýþ sonrasý itfaiye amirliðinde kriz masasý oluþturularak sel baskýnlarýna anýnda müdahale etti. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Kýsa sürede olaðanüstü hava koþullarýnýn yaþandýðý ve büyük miktarda yaðýþýn düþtüðü ilçemizde kriz masasý oluþturulup koordineli bir çalýþma yürüttük. Sel baskýnlarýna karþý anýnda müdahale ettik. Altyapý çalýþmalarý kapsamýnda yaptýðýmýz yaðmur oluklarý ve atýk su hatlarý sayesinde olasý sel baskýnlarýnýn önüne geçildi" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL AÇARAY'da Lütfi Derviþoðlu dönemi Türkiye Beyazay Derneði toplantýsýna Çorum'dan katýlým Türkiye Beyazay Derneðinin "3.Yurtiçi Kurullar Toplantýsý" tamamlandý. Þile Best Werstern'de yapýlan toplantýya Türkiye'nin farklý kamu kurum ve kuruluþlarýndan, uluslararasý sivil toplum örgütlerinden ve Türkiye Beyazay Þubelerinden temsilciler, Çorum Beyazay Þubesi Baþkaný Mustafa Hekim katýldý. Engelli Eðitiminde Uluslararasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Sürecinin tartýþýldýðý toplantýda,yeþilay,unesco, UCLG, MEWA, ICEWI, EBU gibi uluslararasý faliyetler yürüten kuruluþlarla birlikte,engellerin eðitiminde dayanýþma ve yardýmlaþma ile ne gibi çözümlerin hayata geçirilebileceði ele alýndý. Program sonunda Þile Belediye Baþkaný Can Tabakoðlu,Yýltaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Oðuzhan Yýldýrým'a plaket etti. Haber Servisi Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði genel kurulu, hafta sonu gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 3 yýldýr AÇARAY'a baþkanlýk yapan Eþref Burçin Saçmacý, görevini Lütfi Derviþoðlu'na devretti. Çorum'da gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek, dezavantajlý gruplara karþý sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek amacýyla kurulan Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði, çok sayýda eðitim programý da gerçekleþtirdi. Geride býraktýðý 8 yýlda Çorum'u ulusal organizasyonlarda da temsil eden AÇARAY, hafta sonu gerçekleþtirilen genel kurulla kan deðiþimi yaparak, belirlediði yeni hedefleri doðrultusunda çalýþmalarýna hýz verecek. AÇARAY'ýn yeni baþkaný Lütfi Derviþoðlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte eski Baþkan Eþref Burçin Özsaçmacý'yý ziyaret ederek, bugüne kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür plaketi verdi. Özsaçmacý da, yeni yönetim kuruluna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çorum Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði'nin Lütfi Derviþoðlu baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulunda; Oðuzhan Derviþoðlu, Elif Derviþoðlu, Kemal Ceylan, Ayþenur Ürgen, Erhan Karaca ve Onur Zelveci yer alýyor. Haber Servisi "Ayasofya'nýn zincirleri kýrýlacak" Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Çað açýp çað kapayan Ýstanbul'un fethinin 561. yýldönümünü Milli Görüþçüler olarak Ýzmit Ýsmet Paþa stadýnda kutladýklarýný kaydeden Orhan Sakýnmaz, "Son yýllarda AB ye girmek ve Batýlý zihniyete þirin görünmek için malesef bir çok ilimizin kurtuluþ yýldönümleri yapýlmamakta yapýlsa bile çok sönük geçmektedir. Özellikle genç nesillere tarihimizin unutturulmamasý için, Saadet Partimiz tüm iþgalden kurtuluþlarýnda hatýrlanmasý ve iþgalci AB ülkelerine üstünlüðümüzün niþaný olan Ýstanbulun fethini büyük bir heyacanla kutlamaktadýr" dedi. "Ýstanbul'un fethini AB yanlýsý hiç bir teþkilat kutlayamaz" diyen Sakýnmaz, "Ýstanbul'un fethini kutlamak AB'ye hem karþý olmayý ve hemde Ýslam Birliðini istemeyi gerektirir. D8'leri kuran bizler icraat baþýnda nasýl samimi olduðumuzu göstermiþsek her senede büyük bir aþkla ve ayný samimiyetle Ýstanbulun Fethini kutlamaktayýz. Nasýl Batýlýlar Ayasofya'nýn açýlmasýný önleyip psikolojik olarak baský kurmak istiyorsa bizlerde her fetih þöleniyle bu psikolojiyi kýrýyoruz Elhamdülillah. Bu sene fetih kutlamalarýnýn sabahýnda özellikle onbinlerce gencimiz ve halkýmýzla Ayasofya avlusunda sabah namazýný Kabe Ýmamý ile kýldýk. Ayasofya'nýn Fatihin Vakfiyesinde olduðu gibi cami olarak eninde sonunda açýlacaðýný ilan ettik. Milletimizin yeri asla köhnemiþ bitmiþ, geleceði dünyada kan dökmek üzerine kurulu AB'nin yaný olamaz. Aziz milletimiz adil bir düzenin önderi olmayý her zaman baþarmýþtýr. Anadolu Timur tarafýndan iþgal edilip yerle bir edilmesinden sadece 50 yýl sonra büyük sýkýntýlarýn içinde çað açýp çað kapayan bir zaferi en kýsa zamanda kazanacak konuma ulaþmýþ bir millettir bizim milletimiz. Bugünkü birilerinin yenilmiþlik psikolojisi en kýsa zamanda atlatýlacak Ayasofya'nýn zincirleri kýrýlacak ve Ýstanbul tüm mazlum dünya ülkelerini ayaða kaldýracak bir þekilde yeniden merkez yapýlacaktýr Ýnþallah. Her sene yaptýðýmýz çoþkulu fetih kutlamalarý bu hedefimizin tüm dünyaya ilanýdý" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Gazipaþa Ortaokulu'nda yýlsonu sergisi Gazipaþa Ortaokulu öðrencileri eðitim öðretim yýlý içerisinde Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarým derslerinde yaptýklarý çalýþmalarý sergilediler. Serginin açýlýþýný Okul Müdürü Musa Ediz yaptý. Musa Ediz açýlýþta yaptýðý konuþmada, ülkelerin sanayi ve ekonomik geliþiminde öðrencilerin düþüncelerinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Ýnovasyon ile ilgili OKA'nýn yaptýðý çalýþmalarda öðrencilerinin Çorum'u temsilen Samsun'a gittiklerini ve yeni geliþmelere ýþýk tutan çalýþmalarýný paylaþma þansý yakaladýklarýný belirtti. Ediz, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarým derslerinin öneminin anlanmasý açýsýndan bu tür sergilerin yapýlmasýnýn gerekli olduðunu söyledi. Sergiye öðrenci velileri de büyük ilgi gösterdi. Sergide Hafif Zihinsel Engelli Sýnýfý Öðrencilerinin yaptýðý çalýþmalar büyük beðeni topladý. Haber Servisi

5 5 FAÝZ HUZUR ORTAMINI DEÐÝL KAOS ORTAMINI SEVER AHMET ÖLÇER Borsa yeniden puan seviyelerine yaklaþmýþ durumda. Hem de kamuoyunda gezi olaylarý olarak bilinen eylemlerin yýldönümünde. Bana göre bu durum ekonominin ne kadar güçlü olduðunu gösteren önemli bir gösterge. Faiz ise düþüþ trendinde. Peki ekonomik tablolardaki bu olumlu atmosfer birilerini rahatsýz eder mi? Bence çoktan etti bile. Kimi mi? Tabi ki Faiz Lobisini. Gezi eylemlerini hortlatma çabalarýný, daða kaçýrýlan çocuklarý, özel harekatçýlara açýlan ateþi manidar bulmuyor musunuz? Birileri ülkede kaos istiyor. Batýda gezi ruhunu canlý tutmak isteyen bu kimselerin, doðuda da PKK'yý hortlatmak istediðini anlamayacak kadar kör deðiliz. Faiz huzur ortamýný deðil, kaos ortamýný sever. Faiz lobisinin nasýl çalýþtýðýný hatýrlarsanýz geçen yýl yazmýþtým. Fakat yeniden hatýrlatmakta fayda var. Faiz Lobisi Faiz lobisi paradan parayý nasýl kazanýyor; Bu konuyu þöyle açýklamaya çalýþalým. Türkiye'de faiz oranlarýnýn %4-6 bandýnda seyrettiðini varsayalým. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde bu oran en yüksek %1 seviyelerindedir. Bu oranýn üzerine çýktýðýný o ülkelerde çok fazla göremezsiniz. Atýyorum, bu ülkelerden birinde yaþayan bir vatandaþýn 1 milyon eurosu olsun. Bu parayý alsýn ve Türkiye'deki bir bankaya yatýrsýn. O gün için Türkiye'deki yýllýk faiz oranýný %5 olarak kabul edelim. 1 milyon euroyu TL'ye çevirdiðimizde 2.5 milyon TL tutmuþ olsun. Bu paranýn bir yýlsonundaki faiz geliri TL olacaktýr. Euro olarak euro. Peki bu parayý kendi ülkesinde bir bankaya yatýrsa ne kadar kazanacaktý? Beþte birini yani euro. Bakýn hiç zahmet etmeden, ülkesinden bile çýkmadan oturduðu yerden bir yýlda euro kazanýyor. Bu da en kötü ihtimalle. Bu faiz oranýnýn %1 deðil de %01 olduðunu varsayalým o zaman da bu rakam euroya yaklaþýr. Tabi bu bir yýl içerisinde kazancý sadece de faizle de sýnýrlý olmayacak. Euro da TL karþýsýnda deðer kazanmaya devam edeceði için bir yýl sonra kur artýþýndan kaynaklý da bir gelir elde etmiþ olacak ki bunu da bonusu kabul edebilirsiniz. Bu örneði þahýs olarak deðil de milyar dolarlýk þirketler olarak düþünecek olursanýz, bu ülkeden çýkan parayý daha iyi anlamýþ olursunuz. Faiz Oranlarý Peki gezi parkýydý, 17 Aralýktý derken faiz oranlarý kaç dersiniz? Merkez Bankasýnýn bugün gecelik faiz oraný, borç alma için %8, borç verme için %12'dir. Öyleyse bu tablodan kim karlý çýkýyor? Devletin zarar ettiði kesin Merkez Bankasýnýn Faiz Politikasý Kafalarda Soru Ýþaretleri Býrakýyor Bu arada Bugüne kadar açýkladýklarý hiçbir enflasyon hedefini tutturamayan Merkez Bankasý, faizleri yükseltirken 5 puan birden yükseltiyor, indirime giderken ise 0,5 puan, yani yarým puan indiriyor. Ýstihdam sorunu sýcak para ile deðil yatýrýmla çözülür. Faizler böylesine yüksekken yerli yatýrýmcýnýn yatýrým yapmasý oldukça zor. Reel faiz oranlarý reel yatýrýmlarý doðrudan etkiler. Bu anlamda Merkez Bankasýnýn izlediði faiz politikasý hakikaten manidar. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar. Otobüs polis aracýna Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu, 3 kiþi yaralandý. Gece sýralarýnda Güney Doðan (47) yönetiminde ki 34 VA 1879 plakalý yolcu otobüsü Sungurlu-Çorum kara yolu 16. kilometresinde Sungurlu Bölge Trafik Amirliðinde görevli polis memuru Ömer Kesim'in (39) idaresindeki 19 A 0012 plakalý polis otomobiline çarptý. Çarpmanýn etkisiyle karþý þeride geçen polis otomobiline Ýlhan Tanrýverdi (43) yönetiminde ki 52 AV 222 plakalý kamyonet çarptý. Kazada polis memuru Ömer Kesim, kamyonet sürücüsü Ýlhan Tanrýverdi ve kamyonette yolcu olarak bulunan Erdinç Bektaþ (35) ve Yener Aþkýn (38) yaralandý. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan polis memuru yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazada þehit olan polis memuru Ömer Kesim için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Sabri Baþköy, Kaymakam Osaman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ile Çorum ve Sungurlu'dan çok sayýda görev arkadaþlarý ve vatandaþ katýldý. Törende saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan þehidin öz geçmiþi okundu. Yapýlan duanýn ardýndan þehit polisin naaþý memleketi Amasya'nýn Taþova ilçesine gönderildi. Yasin YÜCEL Çaðrý Merkezi'ni Bakan Elvan açacak Saray Bisküvileri'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Sami Özdað'ýn oðlunun düðün merasimine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a Çorum ve ilçelerinin karayollarý hakkýnda bilgiler verdi, yapýlacak çalýþmalar için destek istedi. Uslu, Ulaþtýrma Bakaný Elvan'a, Bayat ilçesinin þehir giriþi asfalt ve istinat duvarý iþi ile Karayollarý Genel Genel Müdürü Cahit Turan'ýn bizzat ilgilendiðini söyledi. Uslu, Çorum-Ortaköy yolunun Türkiye ve karayollarýnýn vizyonuna uygun hale getirilmesi için 2013 yýlý Temmuz ayýnda baþlayan projenin 2014 yýlý Mayýs ayý sonunda teslim edildiðini, Karayollarý Bölge Müdür Yardýmcýsý baþkanlýðýnda teknik heyetin bölgede inceleme yaparak, keþif bedelinin çýkartýlmaya baþlandýðýný söyledi. Uslu ayrýca, Çorum-Osmancýk yolu, Çorum-Kýrkdilim arasýnda özellikle "Sarmaþa" bölümünün projesinin ihale edilmeksizin Karayollarý uzmanlarýnca yapýldýðýný ve ölümlü kazalarýn yoðun yaþandýðý bölgenin de inþaatýnýn biran önce baþlanmasý gerektiðini Bakan Elvan'a anlatý. Çorum-Ýskilip yolunun ihale edilerek, þantiyenin kurulduðunu, çalýþmalarýn hýzla devam ettiði belirten Uslu, desteklerinden dolayý Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a teþekkür etti.çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun verdiði bilgileri tek tek not alan Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Uslu'nun daha önceki daveti üzerine"çaðrý Merkezi"nin açýlýþý için Çorum'a geleceðini belirtti. Elvan ayrýca, Çorum ve ilçelerindeki yollar konusunda da "Yerinde yapýlacak bir incelemenin süreci hýzlandýracaðýna inanýyoruz" dedi. Haber Servisi Hýdýr Kýnýklý güven tazeledi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'nin 10. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen genel kurulda seçimlere tek aday olarak giren Hýdýr Kýnýklý tekrar baþkanlýða seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Emeklileri Derneði Genel Baþkaný Kazým Ergün, katip üyeliklere ise Türkiye Emekliler Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Kayseri Þube Baþkaný Gazi Aykýrý, Türkiye Emekliler Derneði Genel Merkez Mali Sekreteri-Tarsus Þube Baþkaný Ömer Kurnaz, TÜED Samsun Þube Baþkaný Ýbrahim Gür, TÜED Merzifon Þube Baþkaný Lütfiye Erikçi yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Daha sonra Türkiye Emeklileri Derneði Genel Baþkaný Kazým Ergün kýsa bir konuþma yaparak, "Ýnsanlarýmýz biraz Yunus Emre'yi, Mevlana'yý okusunlar hepsinin temelinde insan sevgisi vardýr. Bu vatan bir birimizi yemek için verilmedi bizlere. Hepinize teþekkür ederim" dedi. Hýdýr Kýnýklý'nýn baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunda þu isimler yer aldý: "Rafet Kaymazlý, Ýrfan Delibaþ, Serpil As, Ýsmet Özüdoðru. Denetim Kurulu: Mustafa Çiftçi, Arap Aydoðdu, Rýfat Köse" Yasin YÜCEL Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı