Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam ( ,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde 2- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik S n fland rmas cetvelinde gösterildi i gibi toplam ( ,00 ) TL. olarak tahmin edilmi tir. Madde Y l gider bütçesinde yer alan ,00 TL ödeneklere, gelir bütçesinde ,00 TL tahmin edilen gelirler ile finansman n ekonomik s n fland rmas tablosundaki ,00 TL kaynaklar kar l k gösterilmek suretiyle denklik sa lanm t r. Madde 4- Gelir çe itlerinin yasal dayanaklar (C)cetvelinde gösterilmi tir. Yasal dayana bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteli i gösterilen yat r m projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok y l kapsayan sözle me yapmaya yetkilidir. Madde say l Harc rah Kanununun 8 inci maddesi gere ince memur ve hizmetli olmayanlar n yurt içi ve yurt d gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri ba l (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmi tir. 1- Ödenek Cetveli - A (Örnek-14) 2- Gelirlerin Ekonomik S n fland rmas Cetveli - B (Örnek-15) 3- Finansman n Ekonomik S n fland rmas Cetveli (Örnek-16) 4- Gelirlerin Yasal Dayana n Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 5- Çok Y ll Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 6- Fonksiyonel ve Ekonomik S n fland rma Düzeyinde zleyen ki Y l Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) 7- Çok Y ll Gelir Bütçesi Cetveli (örnek-19) 8- Çok Y ll Finansman n Ekonomik S n fland rmas Cetveli (Örnek-20) 9- Gelecek Y llara Yayg n Yüklenmelere zin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel (G) (Örnek-21) 10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yolluklar Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 11- hdas Edilen Memur Kadrolar n Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 12- hdas Edilen Sürekli çi Kadrolar n Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) Say l Ta t Kanununa Göre Sat n Al nacak Ta tlar Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25) 14- Mevcut Ta tlar Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 15- Ayr nt l Harcama Program (Örnek-27) 16- Finansman Program (Örnek-28) 17- Gerekli görülen di er cetveller, Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle de i iklik yap labilir. Madde 9- dare nakdinin yetersiz olmas nedeniyle her türlü vergi, resim, harç, fon,s.g.k., TEDA (Elektrik Faturalar ) ve kredi anapara ve faizlerinin ödenmemesi durumunda, do mu ve do abilecek faizler dare Bütçesinden ödenir. Madde 10- Hurdaya ayr lm malzeme ve araçlar n terkin edilmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 11- Yurtd nda yap lacak olan her türlü toplant, kongre, seminer, panel v.b. organizasyonlara personel göndermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 12- Abonelerin tahakkuk edecek su tüketim faturalar ndaki küsuratlar tama ibla edilir. Madde 13- Su sat ve kullan lm sular n uzakla t r lmas na ili kin tarifelerin d nda kalan ah s, kurum ve kurulu lar için yap lacak hizmetlerden al nacak Ücret Tarifelerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlü e girer. Madde 15- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Madde 16- bu Bütçe Kararnamesi 15 maddeden olu mu tur. Meclis Ba kan veya Vekili Katip Üye Katip Üye

31

32 ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü FONKS YONEL SNFLANDRMAYA GÖRE BÜTÇE CMAL BÜTÇE YL : 2015 KURUM AD : ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü KURUMSAL KOD : KOD AÇKLAMA TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER ,00 02 SAVUNMA H ZMETLER 0,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER ,00 07 SA LK H ZMETLER 0,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0,00 09 E T M H ZMETLER 0,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDM H ZMETLER 0,00 TOPLAM T O P L A M , ,00

33

34 ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü EKONOM K SNFLANDRMA 1. DÜZEYE GÖRE BÜTÇE CMAL BÜTÇE YL : 2015 KURUM AD : ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü KURUMSAL KOD : EKONOM K KOD AÇKLAMA TOPLAM 01 Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç Verme 0,00 09 Yedek Ödenekler ,00 TOPLAM T O P L A M , ,00

35

36 EKONOM K KOD ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü EKONOM K SNFLANDRMA 2. DÜZEYE GÖRE BÜTÇE CMAL AÇKLAMA TOPLAM 01 Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Geçici Personel , Di er Personel ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler ,00 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Temsil ve Tan tma Giderleri , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri , Di er ç Borç Faiz Giderleri , D Borç Faiz Giderleri 3.000,00 05 Cari Transferler , Görev Zararlar , Gelirlerden Ayr lan Paylar ,00 06 Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Gayri Maddi Hak Al mlar , Gayrimenkul Al mlar ve Kamula t rmas , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri , Yurt çi Sermaye Transferleri ,00 09 Yedek Ödenekler , Yedek Ödenek ,00 TOPLAM T O P L A M , ,00

37

38 FONKS YONEL VE EKONOM K SNFLANDRMA DÜZEY NDE BÜTÇE YL : 2015 KURUM AD : ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü KURUMSAL KOD : YL BÜTÇE TEKL F KOD A Ç K L A M A 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , ,00 0, , ,00 02 SAVUNMA H ZMETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 07 SA LK H ZMETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 E T M H ZMETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDM H ZMETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM T O P L A M , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 (Örnek 7)

39

40 KURUMSAL VE FONKS YONEL SNFLANDRMA DÜZEY NDE 2015 YL BÜTÇE TEKL F BÜTÇE YL : 2015 KURUM AD : ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü KURUMSAL KOD : KOD AÇKLAMA 01 GENEL KAMU H ZMETLER 02 SAVUNMA H ZMETLER 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER 07 SA LK H ZMETLER 08 D NLENME KÜLTÜR VE D N ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 10 SOS.GÜV.VE SOS.YARDM H ZMETLER TOPLAM 02 ÖZEL KALEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 05 NSAN KAYNAKLAR VE E T M DA RES BA KANL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10 B LG LEM DA RES BA KANL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11 MAK NA KMAL VE TES SLER DA RES BA KANL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 20 TEFT KURULU BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 21 Ç DENET M B R M BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 23 STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 24 HUKUK MÜ AV RL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 30 ABONE LER DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 31 ATKSU ARTMA DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 35 KANAL ZASYON DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 38 SU TES SLER DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 39 YATRM VE N AAT DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 40 T CARET LER DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 41 SU SALE VE DA TM DA RES BA KANL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 45 PROJELER DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 46 EMLAK VE ST MLAK DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 47 SU ARTMA DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 48 SU VE KANAL LETME DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 49 SU VE YAP LER DA RES BA KANL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50 TES SLER DA RES BA KANL 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOPLAM T O P L A M ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 2 0,00 0 0, , , , , ,00 0

41

42 KURUMSAL VE EKONOM K SNFLANDRMA DÜZEY NDE 2015 YL BÜTÇE TEKL F BÜTÇE YL : 2015 KURUM AD : ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü KURUMSAL KOD : KOD A Ç K L A M A 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS.GÜV.KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 02 ÖZEL KALEM , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 05 NSAN KAYNAKLAR VE E T M DA RES BA KANL , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10 B LG LEM DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 11 MAK NA KMAL VE TES SLER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 20 TEFT KURULU BA KANL , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 21 Ç DENET M B R M BA KANL , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 23 STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANL , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 24 HUKUK MÜ AV RL , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 30 ABONE LER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 31 ATKSU ARTMA DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 35 KANAL ZASYON DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 38 SU TES SLER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 39 YATRM VE N AAT DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 40 T CARET LER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 41 SU SALE VE DA TM DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 45 PROJELER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 46 EMLAK VE ST MLAK DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 47 SU ARTMA DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 48 SU VE KANAL LETME DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 49 SU VE YAP LER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 50 TES SLER DA RES BA KANL , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOPLAM T O P L A M , , , , , , ,00 0, , , ,00 4 0, , ,00 0, ,00.000, , , , , , , , ,00 0 0, , ,0 0 0

43

44 ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL NEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. NS. T P T P V V V V EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) 46 BELED YE VE BA L DARELER , ZM R , Su ve Kanalizasyon dareleri , ÖZEL KALEM , , SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , Di er Personel , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri 1.000, Hizmet Al mlar , Temsil ve Tan tma Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , DESTEK H ZMETLER M DA RES BA KANL , , , SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri ,00,

45 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri 1.000, Mamul Mal Al mlar 1.000, Sa l ve Güvenli i Hizmetleri , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Hizmet Al mlar , Kurumda Dijital Ar ivin Olu turulmas , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , N NSAN KAYNAKLAR V VEE E T M M DA RES BA KANL , , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Geçici Personel , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Cari Transferler , Görev Zararlar , Birimlerin Personel htiyac n n Temin Edilmesi , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri ,00

46 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V B LG LEM DA RES BA KANL , , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Bilgi lem Hizmetlerinin Devam n n Sa lanmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Bilgi lem Hizmetlerinin yile tirilmesi , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Olu turabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulmas , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas 5.000, MAHALL DARELER 5.000, Mal Ve Hizmet Al m Giderleri 5.000, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri 5.000, Tan t m Materyallerinin Al m , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar ,00

47 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V MAK NA KMAL VE VE TES SLER DA RES BA KANL , , , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Pompa stasyonlar ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çal malar , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , Atölye mkanlar yla Yap lan Bak m ve Onar m Çal malar , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , Gayrimenkul Mal Bak m Ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Ta t ve Makinesi Ar za, Bak m Onar m Çal malar , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , Ta t ve Makinesi Sat n Alma Çal malar , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar ,00

48 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA FLAND RMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA FLAND RMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V TEFT T KURULU RULUB UB BA KANL ANL , ,00 0, SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri 1.000, Hizmet Al mlar , STRATEJ Ç DENET M GEL T RME B R M RMED E BA KANL DA RES BA KANL , ,00 0, SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su temini i leri ve hizmetleri , Su temini i leri ve hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri 2.000, Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar ,00

49 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA FLAND RMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA FLAND RMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V STRATEJ TE GEL T RME DA RES BA KANL ANL , , , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Planlama ve statistik Hizmetleri , Genel Planlama ve statistik Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri 5.000, Faiz Giderleri , Di er ç Borç Faiz Giderleri , D Borç Faiz Giderleri 3.000, Cari Transferler , Gelirlerden Ayr lan Paylar , Sermaye Transferleri , Yurtiçi Sermaye Transferleri , Yedek Ödenekler , Yedek Ödenek , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas 9.000, MAHALL DARELER 9.000, Mal Ve Hizmet Al m Giderleri 9.000, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri 9.000,00

50 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL NEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. NS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V HUKUK MÜ AV RL Ü , , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , ABONE LER DA RES BA KANL , , , SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri , Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Hizmet Al mlar ,00

51 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL NEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. NS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , Tahsilat Noktas Say s n Artt rmak , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , ATKSU S ARTMA TMAD DA RES EBA K BA KANL ANL , ,00.000,0 0, ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , At k Su Yönetimi Hizmetleri , At k Su Yönetimi Hizmetleri , At k Su Yönetimi Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri 1.000, Hizmet Al mlar , At ksu Ar tma Tesislerinin letilmesi , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri ,00

52 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL NEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. NS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V zmir Ar tma Çamur Yönetimi Master Plan , MAHALL DARELER , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Ar t lm At k Sular n Geri Kazan m Projesi , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , At k Su Ar tma Tesislerinde Giri ve Ç k Sular n n zlenmesi , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Hizmet Al mlar , Ara t rma ve zleme Projelerinin Haz rlanmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri , ÇEVRE KORUMA VE VE KONTROL OL DA RES BA KANL , ,00.000,0 0, SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler ,00

53 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri , çmesuyu Baraj Havzalar n n Kirlili inin Önlenmesi çin Koruma ve Kontrol Çal malar , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Su Kalitesini Belirlemek çin Analiz Çal malar , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Dere ve Yan Kollar nda Daimi Akarlar n Sa lanmas çin Temizlik ve Bak m Çal malar , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , zmir Körfezinin Karasalla an K y Alanlar nda Su Sirkülasyonunu Sa layacak Tarama Çal malar , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Gayrimenkul Mal Bak m Ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , zmir Körfezi Ara t rma ve zleme Projelerinin Haz rlanmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri ,00

54 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V KANAL ZASYON AL ZAS DA RES BA KANL N , , , ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , At k Su Yönetimi Hizmetleri , At k Su Yönetimi Hizmetleri , At k Su Yönetimi Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , Ya mur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri ,00

55 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL SNFLANDRMA FONKS YONEL FONKS YONEL SNFLANDRMA SNFLANDRMA F NANS. F NANS. T P T P EKONOM K EKONOM K OM K SNFLANDRMA SNFLANDRMA AÇKLAMA 2015 YL BÜTÇE ÖDENE (TL) V V V V SU TES SLER ER DA RES BA KANL N , , , SKAN VE TOPLUM REFAH H ZMETLER , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , Su Temini leri ve Hizmetleri , MAHALL DARELER , Personel Giderleri , Memurlar , çiler , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Memurlar , çiler , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al mlar , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Al mlar , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m ve Onar m Giderleri , Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderleri , Sermaye Giderleri , Mamul Mal Al mlar , Su Depolar n n Bak m ve Onar m n Yapmak , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , Su ebeke Sisteminin Bak m ve Onar m n Yapmak , MAHALL DARELER , Sermaye Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri , Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Al mlar , Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Hizmet Al mlar , Personel Moral ve Motivasyonunun Artt r lmas , MAHALL DARELER , Mal Ve Hizmet Al m Giderleri , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, Bak m Ve Onar m Giderleri ,00

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/25 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/25 Tarihli toplantısında

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

ĠZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI EĞĠTĠM KURULU KARARI

ĠZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI EĞĠTĠM KURULU KARARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI EĞĠTĠM KURULU KARARI İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde yeralan, Harcama Birimlerinde görevli işçi ve memur personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmeleri, bilgi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK Sunum Planı BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Bütçe Hazırlama

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

2006 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2006 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU EK-2 2006 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER : Program Revize 1.

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİNİN 30.04.2013 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİNİN 30.04.2013 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI NİN 30.04.2013 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI TOPLANTI : 2013/1 BİRLEŞİM : 1 SAAT : 15.00 YER : PORTOBELLO RESORT OTEL TOPLANTI SALONU / ANTALYA KARAR : 1 : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde yayımlanan Belediyelerin yapması

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Elçin ATEŞ Çevre

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü; Çeşme Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı