Büro Tescil Belgesi Verilmesi vs Yenilenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büro Tescil Belgesi Verilmesi vs Yenilenmesi"

Transkript

1 8 HARİTA BÜLTENİ ması için SHKMMB adına tam gün çalışan (Kendi hesabına veya ortak) en az bir HKM'nin bulunması gereklidir. -SHKMMH yapmak üzere Büro Tescil Belgesi almış SHKM, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş kişi ve kuruluşlara ortak olamaz. Madde 7- Serbest meslek mensubu olarak çalışan HKM'nin "Büro Tescil Belgesi" alabilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerden örneği istenen belgeler noter onaylı olacaktır. Belgenin aslı ile başvurulması halinde kopyası Oda yetkilisi tarafından onaylanabilir. Kayıt İçin; - Tescil sahibinin beyanname yerine de geçmek üzere dol duracağı "Tip Başvuru Formu" (Başvuruyu tescil sahibi yap mıyorsa noter onaylı olacaktır). - Serbest Meslek Mensubunun o yıl için geçerli vergi mükel lefi olduğuna ilişkin belge örneği, - Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının örneği, - İşyeri açma belgesi örneği. - SHKMMH yapmaya uygun işyerinin kira sözleşmesinin ve ya mülk ise tapu belgesinin örneği, Yıllık Onay İçin; -Büro Tescil Belgesi, -Serbest Meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının örneği, -Büroda ücretle çalışan HKM'ne Oda'ca yayınlanan asgari ücretten az ücret ödenmediğine ilişkin belge (SSK'ya verdiği aylık sigorta bildirim cetveli veya 4 aylık bildirim özet cetveli.) Sermaye Şirketinde HKM Madde 8- Sermaye şirketi ortağı HKM yada HKM'lerin hisseleri toplamı en az %51 olmalıdır. -Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen uğraş konuları arasında HKMMH'nin yer alması koşulu aranır. Madde 9- Sermaye şirketinin ortağı HKM'nin Büro Tescil Belgesi alabilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerden örneği istenen belgeler noter onaylı olacaktır. Belgenin aslı ile başvurulması halinde kopyası Oda yetkilisi tarafından onaylanabilir. Kayıt İçin; - Tescil sahibinin el yazısıyla imza sirküleri yerine de geç mek üzere dolduracağı "tip başvuru formu" (Başvuru for munda HKM, sermaye şirketi faaliyetinin ve kendi sorumlu- luğunun devam etmekte olduğunu beyan edecektir). - Sermaye şirketinin o yıl için geçerli vergi mükellefi olduğu-, na ilişkin belge, - Sermaye şirketinin Ticaret Odası kayıt belgesi, -İşyeri açma belgesi örneği. - SHKMMH yapmaya uygun işyerinin kira sözleşmesinin ve ya mülk ise tapu belgesinin örneği, - Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede Tescil sahibinin HKMMH'nden sorumlu teknik müdür olduğu belirtilmelidir), Yıllık Onay İçin; - Büro Tescil Belgesi, -Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının örneği. -Ticaret Sicil Memurluğundan alınan o yıla ait sicil tasdiknamesi örneği, Büro Tescil Belgesi Verilmesi vs Yenilenmesi Madde 1Q- SHKMMB işlevini sürdüren her işyeri HKMO'na başvurmak, kayıt olmak ve kaydını her yıl yenilemek zorundadır. -HKMO'ca belirlenen koşullara uygun olarak yapılan kayıt işlemine "Tescil" denir. Tescil işlemi yapılmadan SHKMMB çalıştırılamaz. -Büro Tescil Belgesi verilmesi ve yenilenmesi işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür. -Tip başvuru dilekçesi ve ekinde ilgisine göre 7. yada 9. madde'de belirtilen belgeler, -Başvuruyu HKMO Yönetim Kurulu, kayıt tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır. -Onaylanan büro veya sermaye şirketleri liste halinde şube ve bölge temsilciliği ile temsilciliklere gönderilir. -Büro tescil belgeleri ilk başvuruda o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilir. Madde 11- Yıllık onay aşağıda belirtilen şekilde yapılır. -Büro Tescil Belgeleri her yıl 1 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında SHKMMB'nin yazılı başvurusu ile o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Bu tarihlerden sonraki başvuraların yenilenmesi cezalı olarak yapılır. -Büro Tescil belgesinin kayıp edilmesi, adres değişikliği gibi tescile esas koşullardaki değişikliklerde, büro tescil belgeleri en geç 30 (otuz) gün içinde yapılacak başvuru sonunda yenileri ile değiştirilir.

2 HARİTA BÜLTENİ 9 -Şirket ana sözleşmesinde değişiklik olduğunda değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslının da getirilmesi zorunludur. -Her yeni büro tescil belgesi isteminde eski büro tescil belgesinin iadesi gerekir. Eski büro tescil belgeleri HKMO'nca alıkonarak gene! arşiv kurallarınca işlem yapılır. Kayıt ve Yenileme Ücretleri Madde 12- Büro tescil kayıt ve yenileme ücretleri her yıl için Oda Genel Kurulu'nca belirlenir. SHKMMB'nın Sermaye Şirketlerine Dönüştürülmesi Padde 13- Büroların sermaye şirketine dönüştürülmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır. -Büro tescil belgesi ve yenileme kartının Oda'ya iade edilmesi, -Büro olarak yüklenilen işlerin kimlerden alındığı ile bitiş tarihleri ve keşif bedellerinin bildirilmesi, -Büro olarak yüklenilen işlerin bitim tarihinde büro vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belgenin getirilmesi, koşullarıyla sermaye şirketlerine dönüştürülebilir. HKMO'nın Yetki ve Sorumlulukları Madde 14- HKMO'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. -HKMO Yönetim Kurulu, tescil belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi ve bilgi merkezi oluşturmakla yetkilidir. Tescil yenileme işlemleri Şube/Bölge Temsilcilikleri tarafından yapılır ve merkeze bildirilir. -HKMO, SHKMMH'nin yürütülmesinde; Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin, nitelik, şartname ve standartlara uygun, ülke ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır. -HKMO, yapılan SHKMMH'ni mesleki denetime, onaylamaya ve SHKMMB'nı her zaman denetlemeye yetkili ve görevlidir. -HKMO gerektiğinde, SHKMMB hakkında iş sahiplerine bilgi vermeye yetkilidir. SHKMMB'nın Yetki ve Sorumlulukları Madde 15- SHKMMB'nın yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. -SHKMMH yapmaya yalnızca HKMO'nca büro tescil belgesi verilen SHKMMB yetkilidir. -SHKM sadece ortak veya ücretli olarak bağlantı içinde bulunduğu tescilli büro adına hizmet üretebilir. -SHKMMB'nın Oda'ya tescilinin yapılmış olması; yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı koşullara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluklardan kurtarmaz. -Büro tescilleri yılı içinde geçerli olup, her yıl Ocak ayı içinde yenilenmesi gereklidir. Yenileme istemi yazılı olarak yapılır. -Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yıl için donduran SHKMMB'ları tescilin geçici olarak iptalini isteyebilir. -SHKMMB'nın yeniden faaliyete geçmesi tescilin yenilenmesi ile olur. -HKMO'na tescili yapılmamış SHKMMB'ları ihaleye katılım belgesi alamazlar. -İhalelere katılacak SHKMMB'ları ihaleye katılım belgesi ile birlikte ücretli olarak çalıştırdığı HKM'lerin Oda'ya kayıtlı olduğuna ilişkin belgeyi almakla yükümlüdürler. -SHKMMB'ları ve resmi kuruluşların yazılı istemi üzerine, sicil kartlarına uygun olarak SHKMMB'ları hakkında referans belgesi verilir. -SHKMMB'ları ihale ile aldıkları işleri, ihalenin yapıldığı merkezdeki Şube/Bölge Temsilciliğine yada temsilciliğe, diğer işleri de işin bulunduğu yer temsilciliğine, 30 (otuz) gün içinde bildirmekle yükümlüdürler. -SHKMMB'ları, SHKMMH'ni işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin HKMO Denetiminden geçirmekle yükümlüdürler. -SHKMMB'ları, Mesleki Denetim hizmeti karşılığı olarak; yapılan SHKMMH'nin fatura bedeli üzerinden %2 (Yüzdeiki)'si, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden %1 (Yüzdebir)'i oranında mesleki denetim ücreti öderler. Tescil Belgesi Yenilenmeyen e Kapatılan SHKMMB Madde 16- Tescil belgesi yenilenmeyen ve kapatılan SHKMMB ile ilgili aşağıda belirtilen işlemler yapılır. -Büro Tescil Belgeleri yenilenmeyen SHKMMB'na SHKMMH ile ilgili belge verilmez. -Tescil Belgesi onay işlemlerini yenilemeyen SHKMMB'nın kaydı askıya alınır. Yeniden başvurusu halinde tescil yenilenmesi cezalı olarak yapılır. -Kaydı kapatılan SHKMMB'nın yeniden başvurusu halinde eski tescil numarası verilir. -Yasalar, HKMO tüzük ve yönetmelikleri gereğince, herhangi bir nedenle meslekten men edilen SHKM'ne, durumu işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazı ile bildirilir.

3 10 HARİTA BÜLTENİ Cezai Durumlar ve Yaptırımlar Madde 17- Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO'na verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Büro Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda olan değişiklikleri 30 (otuz) gün içinde HKMO'na bildirmeyen ilgisine göre 7. yada 9. maddedeki koşulları değişen SHKMMB'nın Büro Tescil Belgeleri Oda Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir. Kanunlar gereğince onur kırıcı veya mesleğini kötüye kullanma gibi durumu saptanan, SHKMMH'ni yürütürken bu yönetmelik kurallarına ve Odaca yayınlanan asgari ücret tarifesine uymadıkları, yüklenimine aldığı işleri ilgili temsilciliğe bildirmedikleri, yüklenimine aldığı işi yapmadıkları ya da eksik yaptıkları, Oda ve örgütü ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenen SHKMMB'ları Oda Yönetim Kurulu tarafından kapatılır ve SHKM'leri, Oda Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna verilirler. Cezaların Uygulanması Madde 18- Büro Tescil Belgesi iptal edilen SHKM'nin Oda Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır, itiraz uygulamayı durdurmaz. -SHKMMB hakkında Oda'ya iletilecek öneri ve şikayetler HKMO Yönetim Kurulu tarafından 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır. -HKMO, Büro Tescil Belgesi iptal edilen SHKMMB ile Onur Kuruluna sevk edilen SHKM'ni ilgili Şube/Bölge temsilciliğine, temsilciliğe, valiliğe, ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir, HKMO yayın organlarında duyurur. Yürürlük Madde 19- Bu yönetmelik 1993 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nca kabul edilerek, TMMOB Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Oda sürekli yayınlarında yayınlanır. Yürütme Madde 20- Bu yönetmeliği yrütmeğe, TMMOB HKMO görevli ve yetkilidir. Yürürlükten Kaldırma Geçici Madde 1- Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Şubat 1968 tarihli HKMMB Tescil Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Yürürlükten kalkan yönetmeliğe göre verilmiş Büro Tescil Belgeleri 1993 yılı sonuna kadar geçerlidir. Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce büro tescil belgesi almış SHKMM bürolarına, bu yönetmelik koşullarına göre kayıtlarının yenilenmesi için tarihine kadar süre verilir. Durum mevcut tescilli SHKMM bürolarının HKMO'da bulunan adreslerine bildirilir. Bu madde tarihinden itibaren yürürlükten kalkar. Yürürlük tarihinden sonra yapılan tüm başvurular ilk başvuru olarak değerlendirilir. Bu süre içinde yapılan yeni başvurular bu geçici madde hükümlerine girmezler. Geçici Madde 3- Madde 14'ün 1.nci fıkrasındaki Tescil Yenileme ile ilgili hüküm, HKMO tarafından SHKMMB ile ilgili bilgi merkezi oluşturulduktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmeliğin Amacı Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, HKMO'sının tüm örgütünde 6235 ve 7303 sayılı TMMOB yasası, TMMOB Tüzüğü, TMMOB ve Odalar Mali İşler ve Denetim Yönetmeliği, HKMO Tüzüğü ve Oda Genel Kurulu kararları gereğince hesapların ve buna ilişkin işlemlerin incelenmesini düzenlemektir. Yönetmeliğin Kapsamı Madde 2 - HKMO'sının tüm örgütünün hesaplarının ve buna ilişkin işlemlerin incelenmesi bu yönetmelik kapsamındadır. Oda Denetleme Kurulu Madde 3- Oda Denetleme Kurulu; Oda Tüzüğü ile bu yönet- meliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Oda'nın hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur. Oda Genel Kurulu'nca seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 4- Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; a) Oda örgütünün hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı 3 (üç) nüsha raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek. Bu raporlar Denetleme, Oda Yönetim Kurulu dosyalarına konulur, bilgi bakımından TMMMOB Yönetim Kuruluna, gerektiğinde ilgili Oda birimlerine kopyaları gönderilir.

4 HARİTA BÜLTENİ 11 b) Yılda en az bir kez kurul olarak veya aralarından görev lendirecekleri üye ile Şube ve Bölge Temsilcilikleri hesapla rını denetlemek, hazırlayacakları raporun bir nüshasını de netlenen birime, bir nüshasını Oda Yönetim Kurulu'na vermek. c) Oda örgütünün uygulanmış eski dönem bütçesi, yeni dö nem bütçesi, personel kadroları ile ilgili raporunu, Oda Ge nel Kurulna sunulmak üzere hazırlamak ve Genel Kurul'dan en az 30 (otuz) gün önce Oda Yönetim Kuruluna vermek. d) Gerekli görüldüğü durumlarda, oybirliği ile vereceği karar la Oda ve birimlerinin Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı ya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulu'ndan istemek. e) TMMOB Yönetim Kurulu'nca görevlendirilmesi durumun da Oda'nın veya İl Koordinasyon Kurulu'nun hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek. Oda Denetleme Kurulu Çalışma Kurulları Madde S- Oda Denetleme Kurulunun çalışma kurulları şunlardır. a) Oda Genel Kurulu toplantısından sonra, Oda Yönetim Ku rulu, seçilen asil ve yedek Denetleme Kurulu üyelerine seçil diklerini, ayrıca asil üyelere ilk toplantı gün, saat ve yerini bir ay içinde yazı ile bildirir. Kurul üyeleri diğer toplantı ve dene tim günlerini kendileri kararlaştırır. b) Oda Denetleme Kurulu gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. O toplantı için Başkan ve Yazman seçer. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bulunması du rumunda; toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. c) Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/ veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıra da bulunan yedek üye geçer. TMMOB Yönetim Kurulu tara fından yapılan görevlendirmeler ve TMMOB Denetleme Ku rulu'nun ortak yaptığı toplantılar bu sayı içerisindeder. d) Görevden ayrılan ve çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri, yerine gelecek yedek üye kalmadığı ve kurul üye sa yısı salt çoğunluğun altına düştüğünde, Olağanüstü Oda Ge nel Kurulu yapılarak yeniden denetleme Kurulu asıl ve ye dek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Gelirlerin ve Giderlerin Denetimi Madde 6- Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir; lüm ve maddelere göre karşılaştırılması, b) Gelirlerin ve diğer kıymetlerin, usulüne göre kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması, c) Harcamaların bölüm ve maddelere göre bütçeye uygunlu ğu ve dayanakları olan belgeler. Denetim Kuralları Madde 7- Denetim kuralları, bu denetim ile ilgili defter, fiş ve diğer belge ve bilgileri Sayman veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği yetkilerden ister. Denetleme Kurulları görevlerini yaparken yönetimlere müdahalede bulunmamaları ve denetimlerini işlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde düzenlemeleri esastır. Gelir ve Giderlerin Denetimi aşağıdaki gibi yapılır. a) Denetime, kasanın sayımı İle başlanır. Kasa kontrol föyü, kasa mevcudu defteri ve Amerikan usulü defterdeki son ka yıtların altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Ara daki bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır. b) TMMOB ve Odalar Malî İşler Yönetmeliği'ne göre tutul makta olan kayıtların, usulüne uygunluğu ile imzaları ve da yandığı belgeler incelenir. c) Ödeme, tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlenmesinde, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incele nir. d) Yapılan harcamaların, kanunlar ve ilgili yönetmelikler, Ge nel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ile da yandığı belgeler incelenir. e) Kayıtların günü gününe ve bakiye vererek, temiz ve dü zenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir. f) Demirbaş defterine Yönetim Kurulu kararlarının, fatura ta rih, numarası ile demirbaşın fiatı ve demirbaş benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiklerinin işlenip işlenmediği in celenir. g) Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve giderler ile gerçekleşen gelir ve giderlerin, aylara göre bölüm ve madde karşılaştır ması yapılır, farkları saptanarak nedenleri araştırılır. h) Yıl içindeki son denetimlerde bölümler arasında, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği'ne ve Oda Tüzüğü'ne uygun olarak gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir. ı) Oda örgiütünün, Demirbaş alımları ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarı aşan harcamalarını Bütçe Kurullarına uygun ve yılı içinde bölümlerini aşmayacak şekilde Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapılıp yapılmadığı incelenir. a) Bütçede gösterilen gelirler ve elde edilen sonuçların bö-

5 12 HARİTA BÜLTENİ Raporlar Madde 8- Denetleme Kurulunun vereceği raporlar aşağıda belirtilmiştir. a) Denetleme Kurulu yaptığı her denetimin sonuçlarını, büt çede öngörülen amaçlara ulaşmasını sağlayıcı dilek ve öne rilerini kapsayan bir raporda toplar. b) Oda Genel Kurulu'na sunulacak rapor'da o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları gözönünde tutulur ve ra por'da Oda'nın dönem çalışması ve yeni dönem bütçe tasarı sı ile ilgili Denetleme Kurulu'nun görüşü belirtilir. Anlaşmazlık Madde 9- Bu yönetmeliğin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar TMMOB Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda çözülür. Yürürlük Madde 10- Bu yönetmelik hükümleri, 1993 yılı Olağanüstü Genel Kurul'nda kabul edilerek, TMMOB Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Oda sürekli yayınlarında yayınlanır. Yürütme Padde 11- Bu Yönetmeliği Oda Yönetim ve Denetleme Kurulları birlikte yürütür. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar, Gelir ve Giderler Amaç Madde 1 : Oda, Şube/Bölge Temsilcilikleri, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinin bir yıllık bütçe dönemi için bütçe, planlama, koordinasyon ve denetimi ile gelir, gider, borç, alacak, varlık hesaplarının kayıt, kontrol ve kullanım esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Oda, Şube/Bölge temsilcilikleri, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinin; -Bütçe hazırlama ve uygulama, - Muhasebe hesaplan, -Gelir, gider hesapları, yönetmelik kapsamı içindedir. Kısaltmalar Madde 3- Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır. TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, HKM : Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisi ve Yüksek Mühendisi, HKMO : TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Üye : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi, İl, liçe ve İşyeri Temsilciliği: Oda'ca kurulmuş birimler, il Koordinasyon Kurulu : Bir ilde Oda birimlerinin katılımıyla oluşturulan, TMMOB'ne bağlı birimlerdir. Gelirler ve Giderler Madde 4 : Oda, Şube/Bölge temsilcilikleri ile il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinin gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir. a) Gelirler 1- Üye ödentileri 2- Üye kayıt ücretleri 3- Mesleki denetim gelirleri 4- ilgililere verilen belgelerden alınan ücretler 5- Büro ve şirket temsilcileri ve tescil yenileme ücret leri 6- Hizmet karşılığı gelirler 7- Bağış ve yardımlar 8- Yayın gelirleri 9- Taşınmaz mal gelirleri 10- Faizler 11 - Para cezaları 12- Geçen yıldan aktarılan gelirler 13- Çeşitli gelirler. b) Giderler 1- Yönetim Giderleri Yönetici ödenekleri Oturum ücretleri Yolluk giderleri Temsil giderleri Komisyon giderleri Genel Kurul giderleri Kongre, Konferans, Seminer vb. giderleri

6 HARİTA BÜLTENİ 13 Uluslararası Mesleki örgüt katılım giderleri TMMOB giderleri 2- Personel Giderleri Ücretler Sosyal yardımlar Fazla çalışma ücretleri SSK işveren hissesi Tazminatlar 3- Büro istetme Giderleri Kira PTT Aydınlatma, Isıtma, Su, Bakım ve Onarım giderleri, Kırtasiye, basılı evrak Vergi, resim, sigorta, harç Sivil savunma payı 4- Yayın Giderleri Basım giderleri Telif ücretleri Diğer yayın giderleri 5- Hizmet Karşılığı Giderler Mesleki denetim hisseleri, Diğer hizmet karşılığı giderler 6- Kıymet Alım Giderleri Taşınmaz mal alımları Döşeme ve demirbaş alımları Dokümantasyon giderleri 7- Diğer Giderler Sosyal bağış ve yardımlar Lokal giderleri Diğer giderler Zaman içerisinde gelişmelerin getireceği gereksinmelere göre, gelir ve gider bütçelerine, Yönetim Kurulu tarafından yeni bölüm ve maddeler eklenebilir. İKİNCİ BÖLÜM Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması Bütçe Dönemi Madde 5- Oda örgütünün bütçe dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Bütçeler iki yıllık dönemler için ayrı ayrı yapılır. Bütçeler, genel kurulun onayından sonra, yürürlük tarihinden başlayarak uygulanır. Ancak bütçelerin yürürlük tarihleri ile genel kurulun onay tarihi arasındaki devrede, yeni yıl bütçesinden gerekli masrafların karşılanabilmesi için, gerçekleşen bütçenin 1/24'ü oranında her ay için harcama yapılabilir. Bu döneme ait kesin hesap raporu aenel kurulun onavına avrıca sunulur. Gelirler herhangibir orana bağlı olmaksızın tahsil edilir. Bütçenin Hasırlanması Madde 6- Oda bütçesinin hazırlanması; Oda, Şube/ Bölge temsilcilerinden oluşan bir komisyonca yapılır. Bu komisyona Oda yönetim kurulunca saymanlar dışında tesbit edilen üyeler de katılabilir. Genel kurula sunulacak bütçe tasarısının hazırlanması için Şube/Bölge temsilcilikeri gider bütçe tasarılarını ve kadro cetvellerini engeç 15 Ocak'a kadar Oda merkezine göndermek zorundadırlar. Geçmiş dönem bütçeleri, gelecek dönem için tahmin edilen gelirler ve yapılacak hizmetler gözönüne alınarak komisyonca hazırlanan taslak, Oda yönetim kurulunca görüşülerek kesinleştirir ve genel kurula sunu lacak duruma getirilir. GelIr-GIder Bütçeleri ve Ekleri Madde 7- Gelir Gider Bütçesi ve ekleri, Oda Genel Kurul onayına aşağıda belirtilen belgeler şeklinde sunulur. 1 - Seçilecek Oda Yönetim kurulunun iki yıllık çalışma döneminin her yıl için ayrı olmak üzere düzenlenen gerekçeli gelir bütçesi taslakları, 2- Oda çalışmalarının bütçe dönemlerini kapsayan kesin hesap raporları, 3- Seçilecek Oda Yönetim Kurulunun bütçe dönemlerini kapsayan gerekçeli gider raporu taslağı ile ekleri olan Şube/Bölge temsilciliklerinin herbirinin gerekçeli gider bütçeleri taslağı, 4- Alınması planlanan döşeme ve demirbaşın, cinsi, mik tarı ve tutarını gösterir cetveller, İl, ilçe ve işyeri temsilcilikleri için gelir/gider bütçesi yapılmaz. Bu temsilciliklerin PTT, kırtasiye ve mesleki denetimden hizmet karşılığı alacakları pay Şube/Bölge temsilciliklerinin gider bütçelerinin, tahsil edecekleri gelir ise genel gelir bütçesinin ilgili bölümlerinde gösterilir. Bütçe Uygulaması Gelirlerin Tahsili Madde 8- Oda gelirleri; tahsilat makbuzu, posta çeki, posta havalesi, banka havalesi şeklinde alınır. Tahsilat makbuzu ile alınan gelirlerde, gelir türünün bölümü kimden ve niçin alındığı açıkça belirtilir. Giderler Madde 9- Harcamalar, gider bütçesindeki ödenekle sınırlı olarakyapılır. Oda yönetim kurulu, maddeler ya da madde bölümleri arasında gereksinme halinde aktarma yapabilir. Bu aktarma bütçenin %10'u (Yüzde onu) oranından fazla olamaz.

7 14 HARtTA BÜLTENİ Şube/Bölge temsilcilikleri, gider bütçelerinde maddenin bölümleri arasında yönetim kurulları kararı ile, maddeler arasında ise Oda Yönetim Kurulu kararı ile aktarma yapabilirler. Bölümler arası aktarma yapılmakla birlikte gereksinimin karşılanamadığı durumlarda, bütçeden karşılanmak üzere o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama genel kurulun onayına sunulur. Harcama Yetkisi ve Miktarı Madde 10- Oda Yönetim Kurulu yaptıkları ilk toplantıda yönetim kurulu kararı olmaksızın harcanacak ödenek miktarının üst sınırını ve harcama yetkisinin kimlerde olacağını saptayarak Şube/Bölge temsilciliklerine bildirir. Ancak yapılan harcamalar, harcamayı izleyen yönetim kurulu toplantısında onaya sunulur. Ödemelerin Belgeye Bağlanması Madde 11- Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gereklidir; a) Personele yapılacak ödemelerde bordrolar, b) Yolluklarda, yolluk bildirimi ve gerekli hallerde taşıt bi letleri, c) Oturum ücretlerinde, toplantı tutanakları ve bordrolar, d) Satınalmalarda, fatura, makbuz ve eşdeğer belge, e) Vergi, prim vs. ödemelerde, beyanname ve makbuz, f) Diğer ödemelerde, ödemenin türüne göre fatura, mak buz, gider belgesi, ibraname, beyan ve benzeri diğer belgeler, g) Belgeye bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve posta pulu gibi giderlerde, harcamayı yapanın yazılı ve imzalı beyanı, h) Gereken hallerde yetkili kurullar kararı. Sarf evraklarının, tediye fişini imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanmış olması zorunludur. Banka Hesapları Yetkililerin Belirlenmesi Padde 12- Oda Yönetim Kurulu; bankadan para çekmek ve yatırma işlemlerinde biri sayman diğeri Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere yetkilileri ilk toplantıda belirler ve imza sirküleri düzenleyip ilgili bankaya gönderir. Şube/Bölge temsilciikleri banka işlemlerinde biri sayman, diğeri Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere ilk toplantıda belirlenen ve Oda Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri ilgili bankaya imza sirküleri ile birlikte bildirir. Banka Hesapları Padde 13- Şube/Bölge temsilciliği ve temsilcilikler Oda Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, hiçbir isim altında bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar, para tutumuna ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar. Şube/Bölge Temsilciliği Harcamaları Madde 14- Oda Yönetim Kurulu, bütçe gerçekleşme oranı ve bütçe tahminini dikkate alarak her ay tahmini bütçenin 1/12'si kadar ödeneği Şube/Bölge temsilciliğine avans olarak gönderir. Şube/Bölge temsilcilikleri harcamaları bu avanstan yapar. Şube/Bölge temsilcilikleri tahsil ettikleri gelirden harcama yapamaz ve tüm gelirleri tahsilatı izleyen ay içinde Odanın hesabına yatırırlar ve belgelerini gönderirler. Temsilcilikler Madde 15-Temsilcilikler tahsil ettikleri gelirden harcama yapamazlar ve tüm gelirleri tahsilatı izleyen ay içinde Odanın belirlediği banka hesabına yatırırlar. Tahsilat bel- t gelerini bağlı oldukları Şube/Bölge temsilciliklerine gönderirler. Temsilciler, temsilcilik ile ilgili harcamalarını Oda Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda belge karşılığı yaparlar. Kasa Hesapları Kasa Harcamaları Madde 16- Oda Yönetim Kurulu bütçe döneminin kasada bulunacak nakit miktarını tesbit eder. Bu miktar üzerinde para kasada bulundurulmaz. Kasanın Kontrolü Madde 17- Muhasebe usulüne göre tutulacak kasa defteri her akşam kapatılır. Her hafta başında sayman tarafından kontrol edilir. Bu kontrolda kasa defteri ile kasada bulunan paranın denkliğine bakılır, durum tutanakla belirlenir. Avans Hesapları Padde 18- Kasadan avans, yolluk ya da bir hizmet alımı için alınabilir. Her iki durumda da yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Yolluk avansı, görev dönüşünü izleyen ilk beş gün içinde, iş avansı ise işin bitiminde kapatılır. Sayım işleri Maddelİ- Oda, Şube/Bölge Temsilciliklerinin Demirbaş defterine kayıtlı malzemenin ve ambarında bulunan satılacak yayınların sayımı, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 3 (üç)'er kişilik sayım kurullarınca, her yıl ARALIK ayı içinde yapılır. Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen, o yıl içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eş-

8 HARİTA BÜLTENİ 15 yanın türü, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım cetvelleri düzenlenir. Sayımda saptanan noksan ve fazlalıklar ayrı tutanaklarda gösterilir. Kütüphane ve kitaplıklar için aynı işlem yapılır. Yeiki ve Sorumluluklar Saymanın Yetkisi Madde 20- Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri, Oda'da, Muhasebe yetkilisi ve Sayman, Şubelerde Sekreter ve Sayman tarafından işlem kontrolü yapılarak imzalanır. Şube/Bölge temsilcilikleri her ay sonunda muhasebe fişlerini ve mizan cetvellerini Oda Yönetim Kuruluna gönderirler ve Oda Saymanı tarafından gerekli kontrolleri yapılarak muhasebeleştirilir. Madde 21- Yetkililerin imzasını taşımayan fişlere dayanarak hiçbir ödeme yapılmaz. Yapıldığı takdirde, bundan doğacak Oda zararını, imzaya yetkili olanlar tazmin ederler. Madde 22- Sayman üyeler her ayın ikinci toplantısında geçmiş ayla ilgili bütçe sonuçlarını yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Organizasyonu, Yürütme, Yürürlük Gelir-Gider Bütçe Bölümleri Madde 23- Gelir ve gider hesapları aşağıda gösterilen madde ve madde bölümleri şeklinde bütçede yer alır. 100 Gelirler Hesabı 110 Üye Kayıt ve Ödentileri, 111- Üye kayıt gelirleri, 112- Bulunulan yıl Ödentileri, Geçm iş y 11 ödenti leri, 114- Geçici üye kayıt ve ödentileri, 115- Gecikme cezaları, 120 Hizmet Karşılığı Gelirler 121- Proje gelirleri, 122- Danışmanlık gelirleri, 123- Kontrollük gelirleri 124- Diğer hizmet karşılığı gelirler. 130 Yayın Gelirleri 131- Süreli yayın gelirleri, 132- Diğer yayın gelirler, 140 Diğer Gelirler 141- Kira gelirleri 142- Faiz-Komisyon gelirleri, 143- Bağış ve yardımlar, 144- Diğer gelirler, 150 Geçen Yıldan Devredilen Gelirler 200 Giderler Hesabı 210 Kıymet Alımları 211- Taşınmazalımı 212- Demirbaş ve döşeme 213- Dökü mantasyon 220 Yönetim Giderleri 221- Yönetici ödenekleri 222- Oturum ücretleri 223- Yolluk giderleri 224- Temsil gedirleri 225- Genel kurul giderleri 226- Kongre-Konferans-Seminer Giderleri 230 Personel Giderleri 231- Personel ücretleri 232- Personel sosyal yardımları 233- Fazla çalışma ücretleri 234- SSK işveren hissesi 235- Tazminatlar 240 İşletme Giderleri 241- Kira giderleri 242- PTT giderleri 243- Ki rtasiye ve bası 11 kağ it 244- Isıtma-Aydınlatma, Su, Onarım ve Bakım Giderleri 245- Vergi-Resim-Harç-Sigorta Giderleri 246- Sivil savunma payı 250 Hizmet Alımları 251- Projeyaptırılması 252- Danışmanlıkyaptırılması 253- Kontrolukyaptırılması 254- Diğer hizmet alımları 260 Yayın Giderleri 261- Basım giderleri 262- Telif ücretleri 263- Diğer yayın giderleri

9 16 HARİTA BÜLTENİ 270 TMMOB Giderleri 271- TMMOB hissesi 272- Diğer TMMOB giderleri 280 Diğer Giderler Sosyal bağış ve yardımlar 282- Lokal giderleri 283- Diğer giderleri 290 Şube/Bölge Temsilcilik Giderleri Şube/Bölge temsilciliği giderleri 292- Temsilcilik giderleri 293- İl koordinasyon kurulu giderleri Muhasebe Sistemi Madde 24- Oda muhasebe kayıtları, merkezi sisteme göre düzenlenir yasa gereği, esas kayıtlar Odada toplanır ve işlenir. Şubeler, Oda adına tahsilat ve bütçeleri içinde harcama yapmak ve bu yönetmelik çerçevesinde muhasebelerini tutmakla yükümlüdürler. Şube/Bölge Temsilcilikleri muhasebe işlemlerini her ayın sonunda düzenlenecek mizanlarla, Oda'ya gönderirler. Kayıl Düzeni Madde 25- İşlemler, fişler aracılığıyla muhasebeleştirilir. Kasa ve mahsup işlemlerine ait olmak üzere iki türlü fiş kullanılır. a) Kasa Fişi : Kasa işlemlerinin muhasebeleşmesini sağlamak için kullanılır. 1. Tahsil Fişi : Kısaca yapılacak her türlü tahsilat için kullanılan tahsil fişinin içerdiği miktar, üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara alacak, kasa hesabına borç ya zılır. 2. Ödeme Fişi : Kasadan yapılacak her türlü ödeme için kullanılır. İçerdiği miktar üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara borç, kasa hesabına alacak yazılır. b) Mahsup Fişleri : Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için sol tarafı borç, sağ tarafı ala cak kaydına ilişkin fişlerdir. Günlük işlemlere ait kasa ve mahsup fişleri, muhasebe servisince toplanarak, tahsil, ödeme ve mahsup fişlerine ayrı ayrı sıra numarası verilir, sayman tarafından her hafta kontrol edilir. Fişlerde Bulunacak Bilgiler Madde 26- Bir fişin muhasebe kayıtlarına esas alınabilmesi için: a) Şekil ve boyutlarının belirlenmiş olması, b) Hesap numara ve işlemlerinin yazılmış olması, c) Düzenleme tarihini taşıması, d) Kazıntısız vesilintisiz olması, e) Yazı ve rakamlarla yazılı bir tutarı ve bu tutarla ilgili yeterli açıklamayı içermesi, f) Eklerin tamam olması, esastır. Yukarıda belirtilenler ilgililerince kontrol edilerek, eksiklikler giderilir. Döküm Cetvelleri Madde 27- Fişlerin büyük deftere kaydını kolaylaştırmak, yardımcı defter kayıtların kontrolünü sağlamak ve işlemlerin karşılıklı ve denk bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadıklarını anlayabilmek için, döküm cetvelleri düzenlenir. Günlük Ödeme Döküm Cetvelleri: Ödeme fişlerinin hesap numaralarına göre dökümü yapılır. Döküm cetvelleri, her akşam kasa kapatıldıktan sonra düzenlenerek, ilgililerince imza edilir. Günlük işlemlerin defter kayıtlarına geçilmesinde, döküm cetvelleri esas tutulur. Döküm cetvelleri, şube/bölge temsilciliklerinde iki kopye olarak düzenlenir. Bir kopyası birim dosyasında saklanır, bir kopyası Odaya gönderilir. Kayıtların Saklanması Madde 28- Oda'nın, Şube/Bölge temsilciliklerinin muhasebe işleri ile ilgili defter kayıt ve belgeleri ait olduğu takvim yılını izleyen on yıl süreyle saklanır. Süresi dolanlar bir tutanakla imha edilir. Yürütme Madde 29- Bu Yönetmeliğin yürütmeye HKMO'sı görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu her bütçe yılı başında bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili yönerge yayımlanır. Yürürlük Madde 30- Bu yönetmelik hükümleri 1993 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nda kabul edilerek, TMMOB yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Oda sürekli yayınlarında yayınlanır. Geçici Maddeler Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 11-12/02/1967 tarihli Oda genel kurulu ve 17/04/1967 tarihinde yapılan TMMOB Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe giren Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile ilgili düzenlemeleri Oda Yönetim Kurulu 90 gün içinde yapar.

10 HARİTA BÜLTENİ 17 YÖRESEL KATSAYILAR

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER ve BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER ve BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER ve BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Mali İşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TMMOB JEOFĐZĐK MÜHENDĐSLERĐ ODASI UCTEA CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS

TMMOB JEOFĐZĐK MÜHENDĐSLERĐ ODASI UCTEA CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Mali Đşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,Kapsam.Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Kurumlar Vergisi

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Tanımlar ve Mali Rapor Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB İnşaat Mühendisleri

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB MİMARLAR ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ TMMOB MİMARLAR ODASI MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ Temmuz 2002 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Mimarlar Odasının Genel Merkezi, Şubeleri ve bunlara bağlı örgüt birimlerinin bütçe

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye deki Üniversitelerin jeofizik mühendisliği bölümlerindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. (SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26532 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM LİHKAB Tescili, Tescil İçin Gerekli Koşullar, Tescil Yenilemesi

İKİNCİ BÖLÜM LİHKAB Tescili, Tescil İçin Gerekli Koşullar, Tescil Yenilemesi TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Bu Yönerge, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulacak

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı