Büro Tescil Belgesi Verilmesi vs Yenilenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büro Tescil Belgesi Verilmesi vs Yenilenmesi"

Transkript

1 8 HARİTA BÜLTENİ ması için SHKMMB adına tam gün çalışan (Kendi hesabına veya ortak) en az bir HKM'nin bulunması gereklidir. -SHKMMH yapmak üzere Büro Tescil Belgesi almış SHKM, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş kişi ve kuruluşlara ortak olamaz. Madde 7- Serbest meslek mensubu olarak çalışan HKM'nin "Büro Tescil Belgesi" alabilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerden örneği istenen belgeler noter onaylı olacaktır. Belgenin aslı ile başvurulması halinde kopyası Oda yetkilisi tarafından onaylanabilir. Kayıt İçin; - Tescil sahibinin beyanname yerine de geçmek üzere dol duracağı "Tip Başvuru Formu" (Başvuruyu tescil sahibi yap mıyorsa noter onaylı olacaktır). - Serbest Meslek Mensubunun o yıl için geçerli vergi mükel lefi olduğuna ilişkin belge örneği, - Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının örneği, - İşyeri açma belgesi örneği. - SHKMMH yapmaya uygun işyerinin kira sözleşmesinin ve ya mülk ise tapu belgesinin örneği, Yıllık Onay İçin; -Büro Tescil Belgesi, -Serbest Meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının örneği, -Büroda ücretle çalışan HKM'ne Oda'ca yayınlanan asgari ücretten az ücret ödenmediğine ilişkin belge (SSK'ya verdiği aylık sigorta bildirim cetveli veya 4 aylık bildirim özet cetveli.) Sermaye Şirketinde HKM Madde 8- Sermaye şirketi ortağı HKM yada HKM'lerin hisseleri toplamı en az %51 olmalıdır. -Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen uğraş konuları arasında HKMMH'nin yer alması koşulu aranır. Madde 9- Sermaye şirketinin ortağı HKM'nin Büro Tescil Belgesi alabilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerden örneği istenen belgeler noter onaylı olacaktır. Belgenin aslı ile başvurulması halinde kopyası Oda yetkilisi tarafından onaylanabilir. Kayıt İçin; - Tescil sahibinin el yazısıyla imza sirküleri yerine de geç mek üzere dolduracağı "tip başvuru formu" (Başvuru for munda HKM, sermaye şirketi faaliyetinin ve kendi sorumlu- luğunun devam etmekte olduğunu beyan edecektir). - Sermaye şirketinin o yıl için geçerli vergi mükellefi olduğu-, na ilişkin belge, - Sermaye şirketinin Ticaret Odası kayıt belgesi, -İşyeri açma belgesi örneği. - SHKMMH yapmaya uygun işyerinin kira sözleşmesinin ve ya mülk ise tapu belgesinin örneği, - Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede Tescil sahibinin HKMMH'nden sorumlu teknik müdür olduğu belirtilmelidir), Yıllık Onay İçin; - Büro Tescil Belgesi, -Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının örneği. -Ticaret Sicil Memurluğundan alınan o yıla ait sicil tasdiknamesi örneği, Büro Tescil Belgesi Verilmesi vs Yenilenmesi Madde 1Q- SHKMMB işlevini sürdüren her işyeri HKMO'na başvurmak, kayıt olmak ve kaydını her yıl yenilemek zorundadır. -HKMO'ca belirlenen koşullara uygun olarak yapılan kayıt işlemine "Tescil" denir. Tescil işlemi yapılmadan SHKMMB çalıştırılamaz. -Büro Tescil Belgesi verilmesi ve yenilenmesi işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür. -Tip başvuru dilekçesi ve ekinde ilgisine göre 7. yada 9. madde'de belirtilen belgeler, -Başvuruyu HKMO Yönetim Kurulu, kayıt tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır. -Onaylanan büro veya sermaye şirketleri liste halinde şube ve bölge temsilciliği ile temsilciliklere gönderilir. -Büro tescil belgeleri ilk başvuruda o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilir. Madde 11- Yıllık onay aşağıda belirtilen şekilde yapılır. -Büro Tescil Belgeleri her yıl 1 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında SHKMMB'nin yazılı başvurusu ile o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Bu tarihlerden sonraki başvuraların yenilenmesi cezalı olarak yapılır. -Büro Tescil belgesinin kayıp edilmesi, adres değişikliği gibi tescile esas koşullardaki değişikliklerde, büro tescil belgeleri en geç 30 (otuz) gün içinde yapılacak başvuru sonunda yenileri ile değiştirilir.

2 HARİTA BÜLTENİ 9 -Şirket ana sözleşmesinde değişiklik olduğunda değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslının da getirilmesi zorunludur. -Her yeni büro tescil belgesi isteminde eski büro tescil belgesinin iadesi gerekir. Eski büro tescil belgeleri HKMO'nca alıkonarak gene! arşiv kurallarınca işlem yapılır. Kayıt ve Yenileme Ücretleri Madde 12- Büro tescil kayıt ve yenileme ücretleri her yıl için Oda Genel Kurulu'nca belirlenir. SHKMMB'nın Sermaye Şirketlerine Dönüştürülmesi Padde 13- Büroların sermaye şirketine dönüştürülmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır. -Büro tescil belgesi ve yenileme kartının Oda'ya iade edilmesi, -Büro olarak yüklenilen işlerin kimlerden alındığı ile bitiş tarihleri ve keşif bedellerinin bildirilmesi, -Büro olarak yüklenilen işlerin bitim tarihinde büro vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belgenin getirilmesi, koşullarıyla sermaye şirketlerine dönüştürülebilir. HKMO'nın Yetki ve Sorumlulukları Madde 14- HKMO'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. -HKMO Yönetim Kurulu, tescil belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi ve bilgi merkezi oluşturmakla yetkilidir. Tescil yenileme işlemleri Şube/Bölge Temsilcilikleri tarafından yapılır ve merkeze bildirilir. -HKMO, SHKMMH'nin yürütülmesinde; Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin, nitelik, şartname ve standartlara uygun, ülke ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır. -HKMO, yapılan SHKMMH'ni mesleki denetime, onaylamaya ve SHKMMB'nı her zaman denetlemeye yetkili ve görevlidir. -HKMO gerektiğinde, SHKMMB hakkında iş sahiplerine bilgi vermeye yetkilidir. SHKMMB'nın Yetki ve Sorumlulukları Madde 15- SHKMMB'nın yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. -SHKMMH yapmaya yalnızca HKMO'nca büro tescil belgesi verilen SHKMMB yetkilidir. -SHKM sadece ortak veya ücretli olarak bağlantı içinde bulunduğu tescilli büro adına hizmet üretebilir. -SHKMMB'nın Oda'ya tescilinin yapılmış olması; yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı koşullara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluklardan kurtarmaz. -Büro tescilleri yılı içinde geçerli olup, her yıl Ocak ayı içinde yenilenmesi gereklidir. Yenileme istemi yazılı olarak yapılır. -Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yıl için donduran SHKMMB'ları tescilin geçici olarak iptalini isteyebilir. -SHKMMB'nın yeniden faaliyete geçmesi tescilin yenilenmesi ile olur. -HKMO'na tescili yapılmamış SHKMMB'ları ihaleye katılım belgesi alamazlar. -İhalelere katılacak SHKMMB'ları ihaleye katılım belgesi ile birlikte ücretli olarak çalıştırdığı HKM'lerin Oda'ya kayıtlı olduğuna ilişkin belgeyi almakla yükümlüdürler. -SHKMMB'ları ve resmi kuruluşların yazılı istemi üzerine, sicil kartlarına uygun olarak SHKMMB'ları hakkında referans belgesi verilir. -SHKMMB'ları ihale ile aldıkları işleri, ihalenin yapıldığı merkezdeki Şube/Bölge Temsilciliğine yada temsilciliğe, diğer işleri de işin bulunduğu yer temsilciliğine, 30 (otuz) gün içinde bildirmekle yükümlüdürler. -SHKMMB'ları, SHKMMH'ni işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin HKMO Denetiminden geçirmekle yükümlüdürler. -SHKMMB'ları, Mesleki Denetim hizmeti karşılığı olarak; yapılan SHKMMH'nin fatura bedeli üzerinden %2 (Yüzdeiki)'si, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden %1 (Yüzdebir)'i oranında mesleki denetim ücreti öderler. Tescil Belgesi Yenilenmeyen e Kapatılan SHKMMB Madde 16- Tescil belgesi yenilenmeyen ve kapatılan SHKMMB ile ilgili aşağıda belirtilen işlemler yapılır. -Büro Tescil Belgeleri yenilenmeyen SHKMMB'na SHKMMH ile ilgili belge verilmez. -Tescil Belgesi onay işlemlerini yenilemeyen SHKMMB'nın kaydı askıya alınır. Yeniden başvurusu halinde tescil yenilenmesi cezalı olarak yapılır. -Kaydı kapatılan SHKMMB'nın yeniden başvurusu halinde eski tescil numarası verilir. -Yasalar, HKMO tüzük ve yönetmelikleri gereğince, herhangi bir nedenle meslekten men edilen SHKM'ne, durumu işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazı ile bildirilir.

3 10 HARİTA BÜLTENİ Cezai Durumlar ve Yaptırımlar Madde 17- Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO'na verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Büro Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda olan değişiklikleri 30 (otuz) gün içinde HKMO'na bildirmeyen ilgisine göre 7. yada 9. maddedeki koşulları değişen SHKMMB'nın Büro Tescil Belgeleri Oda Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir. Kanunlar gereğince onur kırıcı veya mesleğini kötüye kullanma gibi durumu saptanan, SHKMMH'ni yürütürken bu yönetmelik kurallarına ve Odaca yayınlanan asgari ücret tarifesine uymadıkları, yüklenimine aldığı işleri ilgili temsilciliğe bildirmedikleri, yüklenimine aldığı işi yapmadıkları ya da eksik yaptıkları, Oda ve örgütü ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenen SHKMMB'ları Oda Yönetim Kurulu tarafından kapatılır ve SHKM'leri, Oda Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna verilirler. Cezaların Uygulanması Madde 18- Büro Tescil Belgesi iptal edilen SHKM'nin Oda Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır, itiraz uygulamayı durdurmaz. -SHKMMB hakkında Oda'ya iletilecek öneri ve şikayetler HKMO Yönetim Kurulu tarafından 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır. -HKMO, Büro Tescil Belgesi iptal edilen SHKMMB ile Onur Kuruluna sevk edilen SHKM'ni ilgili Şube/Bölge temsilciliğine, temsilciliğe, valiliğe, ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir, HKMO yayın organlarında duyurur. Yürürlük Madde 19- Bu yönetmelik 1993 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nca kabul edilerek, TMMOB Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Oda sürekli yayınlarında yayınlanır. Yürütme Madde 20- Bu yönetmeliği yrütmeğe, TMMOB HKMO görevli ve yetkilidir. Yürürlükten Kaldırma Geçici Madde 1- Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Şubat 1968 tarihli HKMMB Tescil Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Yürürlükten kalkan yönetmeliğe göre verilmiş Büro Tescil Belgeleri 1993 yılı sonuna kadar geçerlidir. Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce büro tescil belgesi almış SHKMM bürolarına, bu yönetmelik koşullarına göre kayıtlarının yenilenmesi için tarihine kadar süre verilir. Durum mevcut tescilli SHKMM bürolarının HKMO'da bulunan adreslerine bildirilir. Bu madde tarihinden itibaren yürürlükten kalkar. Yürürlük tarihinden sonra yapılan tüm başvurular ilk başvuru olarak değerlendirilir. Bu süre içinde yapılan yeni başvurular bu geçici madde hükümlerine girmezler. Geçici Madde 3- Madde 14'ün 1.nci fıkrasındaki Tescil Yenileme ile ilgili hüküm, HKMO tarafından SHKMMB ile ilgili bilgi merkezi oluşturulduktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmeliğin Amacı Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, HKMO'sının tüm örgütünde 6235 ve 7303 sayılı TMMOB yasası, TMMOB Tüzüğü, TMMOB ve Odalar Mali İşler ve Denetim Yönetmeliği, HKMO Tüzüğü ve Oda Genel Kurulu kararları gereğince hesapların ve buna ilişkin işlemlerin incelenmesini düzenlemektir. Yönetmeliğin Kapsamı Madde 2 - HKMO'sının tüm örgütünün hesaplarının ve buna ilişkin işlemlerin incelenmesi bu yönetmelik kapsamındadır. Oda Denetleme Kurulu Madde 3- Oda Denetleme Kurulu; Oda Tüzüğü ile bu yönet- meliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Oda'nın hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur. Oda Genel Kurulu'nca seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 4- Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; a) Oda örgütünün hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı 3 (üç) nüsha raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek. Bu raporlar Denetleme, Oda Yönetim Kurulu dosyalarına konulur, bilgi bakımından TMMMOB Yönetim Kuruluna, gerektiğinde ilgili Oda birimlerine kopyaları gönderilir.

4 HARİTA BÜLTENİ 11 b) Yılda en az bir kez kurul olarak veya aralarından görev lendirecekleri üye ile Şube ve Bölge Temsilcilikleri hesapla rını denetlemek, hazırlayacakları raporun bir nüshasını de netlenen birime, bir nüshasını Oda Yönetim Kurulu'na vermek. c) Oda örgütünün uygulanmış eski dönem bütçesi, yeni dö nem bütçesi, personel kadroları ile ilgili raporunu, Oda Ge nel Kurulna sunulmak üzere hazırlamak ve Genel Kurul'dan en az 30 (otuz) gün önce Oda Yönetim Kuruluna vermek. d) Gerekli görüldüğü durumlarda, oybirliği ile vereceği karar la Oda ve birimlerinin Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı ya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulu'ndan istemek. e) TMMOB Yönetim Kurulu'nca görevlendirilmesi durumun da Oda'nın veya İl Koordinasyon Kurulu'nun hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek. Oda Denetleme Kurulu Çalışma Kurulları Madde S- Oda Denetleme Kurulunun çalışma kurulları şunlardır. a) Oda Genel Kurulu toplantısından sonra, Oda Yönetim Ku rulu, seçilen asil ve yedek Denetleme Kurulu üyelerine seçil diklerini, ayrıca asil üyelere ilk toplantı gün, saat ve yerini bir ay içinde yazı ile bildirir. Kurul üyeleri diğer toplantı ve dene tim günlerini kendileri kararlaştırır. b) Oda Denetleme Kurulu gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. O toplantı için Başkan ve Yazman seçer. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bulunması du rumunda; toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. c) Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/ veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıra da bulunan yedek üye geçer. TMMOB Yönetim Kurulu tara fından yapılan görevlendirmeler ve TMMOB Denetleme Ku rulu'nun ortak yaptığı toplantılar bu sayı içerisindeder. d) Görevden ayrılan ve çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri, yerine gelecek yedek üye kalmadığı ve kurul üye sa yısı salt çoğunluğun altına düştüğünde, Olağanüstü Oda Ge nel Kurulu yapılarak yeniden denetleme Kurulu asıl ve ye dek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Gelirlerin ve Giderlerin Denetimi Madde 6- Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir; lüm ve maddelere göre karşılaştırılması, b) Gelirlerin ve diğer kıymetlerin, usulüne göre kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması, c) Harcamaların bölüm ve maddelere göre bütçeye uygunlu ğu ve dayanakları olan belgeler. Denetim Kuralları Madde 7- Denetim kuralları, bu denetim ile ilgili defter, fiş ve diğer belge ve bilgileri Sayman veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği yetkilerden ister. Denetleme Kurulları görevlerini yaparken yönetimlere müdahalede bulunmamaları ve denetimlerini işlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde düzenlemeleri esastır. Gelir ve Giderlerin Denetimi aşağıdaki gibi yapılır. a) Denetime, kasanın sayımı İle başlanır. Kasa kontrol föyü, kasa mevcudu defteri ve Amerikan usulü defterdeki son ka yıtların altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Ara daki bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır. b) TMMOB ve Odalar Malî İşler Yönetmeliği'ne göre tutul makta olan kayıtların, usulüne uygunluğu ile imzaları ve da yandığı belgeler incelenir. c) Ödeme, tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlenmesinde, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incele nir. d) Yapılan harcamaların, kanunlar ve ilgili yönetmelikler, Ge nel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ile da yandığı belgeler incelenir. e) Kayıtların günü gününe ve bakiye vererek, temiz ve dü zenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir. f) Demirbaş defterine Yönetim Kurulu kararlarının, fatura ta rih, numarası ile demirbaşın fiatı ve demirbaş benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiklerinin işlenip işlenmediği in celenir. g) Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve giderler ile gerçekleşen gelir ve giderlerin, aylara göre bölüm ve madde karşılaştır ması yapılır, farkları saptanarak nedenleri araştırılır. h) Yıl içindeki son denetimlerde bölümler arasında, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği'ne ve Oda Tüzüğü'ne uygun olarak gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir. ı) Oda örgiütünün, Demirbaş alımları ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarı aşan harcamalarını Bütçe Kurullarına uygun ve yılı içinde bölümlerini aşmayacak şekilde Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapılıp yapılmadığı incelenir. a) Bütçede gösterilen gelirler ve elde edilen sonuçların bö-

5 12 HARİTA BÜLTENİ Raporlar Madde 8- Denetleme Kurulunun vereceği raporlar aşağıda belirtilmiştir. a) Denetleme Kurulu yaptığı her denetimin sonuçlarını, büt çede öngörülen amaçlara ulaşmasını sağlayıcı dilek ve öne rilerini kapsayan bir raporda toplar. b) Oda Genel Kurulu'na sunulacak rapor'da o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları gözönünde tutulur ve ra por'da Oda'nın dönem çalışması ve yeni dönem bütçe tasarı sı ile ilgili Denetleme Kurulu'nun görüşü belirtilir. Anlaşmazlık Madde 9- Bu yönetmeliğin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar TMMOB Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda çözülür. Yürürlük Madde 10- Bu yönetmelik hükümleri, 1993 yılı Olağanüstü Genel Kurul'nda kabul edilerek, TMMOB Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Oda sürekli yayınlarında yayınlanır. Yürütme Padde 11- Bu Yönetmeliği Oda Yönetim ve Denetleme Kurulları birlikte yürütür. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar, Gelir ve Giderler Amaç Madde 1 : Oda, Şube/Bölge Temsilcilikleri, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinin bir yıllık bütçe dönemi için bütçe, planlama, koordinasyon ve denetimi ile gelir, gider, borç, alacak, varlık hesaplarının kayıt, kontrol ve kullanım esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Oda, Şube/Bölge temsilcilikleri, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinin; -Bütçe hazırlama ve uygulama, - Muhasebe hesaplan, -Gelir, gider hesapları, yönetmelik kapsamı içindedir. Kısaltmalar Madde 3- Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır. TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, HKM : Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisi ve Yüksek Mühendisi, HKMO : TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Üye : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi, İl, liçe ve İşyeri Temsilciliği: Oda'ca kurulmuş birimler, il Koordinasyon Kurulu : Bir ilde Oda birimlerinin katılımıyla oluşturulan, TMMOB'ne bağlı birimlerdir. Gelirler ve Giderler Madde 4 : Oda, Şube/Bölge temsilcilikleri ile il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinin gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir. a) Gelirler 1- Üye ödentileri 2- Üye kayıt ücretleri 3- Mesleki denetim gelirleri 4- ilgililere verilen belgelerden alınan ücretler 5- Büro ve şirket temsilcileri ve tescil yenileme ücret leri 6- Hizmet karşılığı gelirler 7- Bağış ve yardımlar 8- Yayın gelirleri 9- Taşınmaz mal gelirleri 10- Faizler 11 - Para cezaları 12- Geçen yıldan aktarılan gelirler 13- Çeşitli gelirler. b) Giderler 1- Yönetim Giderleri Yönetici ödenekleri Oturum ücretleri Yolluk giderleri Temsil giderleri Komisyon giderleri Genel Kurul giderleri Kongre, Konferans, Seminer vb. giderleri

6 HARİTA BÜLTENİ 13 Uluslararası Mesleki örgüt katılım giderleri TMMOB giderleri 2- Personel Giderleri Ücretler Sosyal yardımlar Fazla çalışma ücretleri SSK işveren hissesi Tazminatlar 3- Büro istetme Giderleri Kira PTT Aydınlatma, Isıtma, Su, Bakım ve Onarım giderleri, Kırtasiye, basılı evrak Vergi, resim, sigorta, harç Sivil savunma payı 4- Yayın Giderleri Basım giderleri Telif ücretleri Diğer yayın giderleri 5- Hizmet Karşılığı Giderler Mesleki denetim hisseleri, Diğer hizmet karşılığı giderler 6- Kıymet Alım Giderleri Taşınmaz mal alımları Döşeme ve demirbaş alımları Dokümantasyon giderleri 7- Diğer Giderler Sosyal bağış ve yardımlar Lokal giderleri Diğer giderler Zaman içerisinde gelişmelerin getireceği gereksinmelere göre, gelir ve gider bütçelerine, Yönetim Kurulu tarafından yeni bölüm ve maddeler eklenebilir. İKİNCİ BÖLÜM Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması Bütçe Dönemi Madde 5- Oda örgütünün bütçe dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Bütçeler iki yıllık dönemler için ayrı ayrı yapılır. Bütçeler, genel kurulun onayından sonra, yürürlük tarihinden başlayarak uygulanır. Ancak bütçelerin yürürlük tarihleri ile genel kurulun onay tarihi arasındaki devrede, yeni yıl bütçesinden gerekli masrafların karşılanabilmesi için, gerçekleşen bütçenin 1/24'ü oranında her ay için harcama yapılabilir. Bu döneme ait kesin hesap raporu aenel kurulun onavına avrıca sunulur. Gelirler herhangibir orana bağlı olmaksızın tahsil edilir. Bütçenin Hasırlanması Madde 6- Oda bütçesinin hazırlanması; Oda, Şube/ Bölge temsilcilerinden oluşan bir komisyonca yapılır. Bu komisyona Oda yönetim kurulunca saymanlar dışında tesbit edilen üyeler de katılabilir. Genel kurula sunulacak bütçe tasarısının hazırlanması için Şube/Bölge temsilcilikeri gider bütçe tasarılarını ve kadro cetvellerini engeç 15 Ocak'a kadar Oda merkezine göndermek zorundadırlar. Geçmiş dönem bütçeleri, gelecek dönem için tahmin edilen gelirler ve yapılacak hizmetler gözönüne alınarak komisyonca hazırlanan taslak, Oda yönetim kurulunca görüşülerek kesinleştirir ve genel kurula sunu lacak duruma getirilir. GelIr-GIder Bütçeleri ve Ekleri Madde 7- Gelir Gider Bütçesi ve ekleri, Oda Genel Kurul onayına aşağıda belirtilen belgeler şeklinde sunulur. 1 - Seçilecek Oda Yönetim kurulunun iki yıllık çalışma döneminin her yıl için ayrı olmak üzere düzenlenen gerekçeli gelir bütçesi taslakları, 2- Oda çalışmalarının bütçe dönemlerini kapsayan kesin hesap raporları, 3- Seçilecek Oda Yönetim Kurulunun bütçe dönemlerini kapsayan gerekçeli gider raporu taslağı ile ekleri olan Şube/Bölge temsilciliklerinin herbirinin gerekçeli gider bütçeleri taslağı, 4- Alınması planlanan döşeme ve demirbaşın, cinsi, mik tarı ve tutarını gösterir cetveller, İl, ilçe ve işyeri temsilcilikleri için gelir/gider bütçesi yapılmaz. Bu temsilciliklerin PTT, kırtasiye ve mesleki denetimden hizmet karşılığı alacakları pay Şube/Bölge temsilciliklerinin gider bütçelerinin, tahsil edecekleri gelir ise genel gelir bütçesinin ilgili bölümlerinde gösterilir. Bütçe Uygulaması Gelirlerin Tahsili Madde 8- Oda gelirleri; tahsilat makbuzu, posta çeki, posta havalesi, banka havalesi şeklinde alınır. Tahsilat makbuzu ile alınan gelirlerde, gelir türünün bölümü kimden ve niçin alındığı açıkça belirtilir. Giderler Madde 9- Harcamalar, gider bütçesindeki ödenekle sınırlı olarakyapılır. Oda yönetim kurulu, maddeler ya da madde bölümleri arasında gereksinme halinde aktarma yapabilir. Bu aktarma bütçenin %10'u (Yüzde onu) oranından fazla olamaz.

7 14 HARtTA BÜLTENİ Şube/Bölge temsilcilikleri, gider bütçelerinde maddenin bölümleri arasında yönetim kurulları kararı ile, maddeler arasında ise Oda Yönetim Kurulu kararı ile aktarma yapabilirler. Bölümler arası aktarma yapılmakla birlikte gereksinimin karşılanamadığı durumlarda, bütçeden karşılanmak üzere o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama genel kurulun onayına sunulur. Harcama Yetkisi ve Miktarı Madde 10- Oda Yönetim Kurulu yaptıkları ilk toplantıda yönetim kurulu kararı olmaksızın harcanacak ödenek miktarının üst sınırını ve harcama yetkisinin kimlerde olacağını saptayarak Şube/Bölge temsilciliklerine bildirir. Ancak yapılan harcamalar, harcamayı izleyen yönetim kurulu toplantısında onaya sunulur. Ödemelerin Belgeye Bağlanması Madde 11- Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gereklidir; a) Personele yapılacak ödemelerde bordrolar, b) Yolluklarda, yolluk bildirimi ve gerekli hallerde taşıt bi letleri, c) Oturum ücretlerinde, toplantı tutanakları ve bordrolar, d) Satınalmalarda, fatura, makbuz ve eşdeğer belge, e) Vergi, prim vs. ödemelerde, beyanname ve makbuz, f) Diğer ödemelerde, ödemenin türüne göre fatura, mak buz, gider belgesi, ibraname, beyan ve benzeri diğer belgeler, g) Belgeye bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve posta pulu gibi giderlerde, harcamayı yapanın yazılı ve imzalı beyanı, h) Gereken hallerde yetkili kurullar kararı. Sarf evraklarının, tediye fişini imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanmış olması zorunludur. Banka Hesapları Yetkililerin Belirlenmesi Padde 12- Oda Yönetim Kurulu; bankadan para çekmek ve yatırma işlemlerinde biri sayman diğeri Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere yetkilileri ilk toplantıda belirler ve imza sirküleri düzenleyip ilgili bankaya gönderir. Şube/Bölge temsilciikleri banka işlemlerinde biri sayman, diğeri Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere ilk toplantıda belirlenen ve Oda Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri ilgili bankaya imza sirküleri ile birlikte bildirir. Banka Hesapları Padde 13- Şube/Bölge temsilciliği ve temsilcilikler Oda Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, hiçbir isim altında bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar, para tutumuna ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar. Şube/Bölge Temsilciliği Harcamaları Madde 14- Oda Yönetim Kurulu, bütçe gerçekleşme oranı ve bütçe tahminini dikkate alarak her ay tahmini bütçenin 1/12'si kadar ödeneği Şube/Bölge temsilciliğine avans olarak gönderir. Şube/Bölge temsilcilikleri harcamaları bu avanstan yapar. Şube/Bölge temsilcilikleri tahsil ettikleri gelirden harcama yapamaz ve tüm gelirleri tahsilatı izleyen ay içinde Odanın hesabına yatırırlar ve belgelerini gönderirler. Temsilcilikler Madde 15-Temsilcilikler tahsil ettikleri gelirden harcama yapamazlar ve tüm gelirleri tahsilatı izleyen ay içinde Odanın belirlediği banka hesabına yatırırlar. Tahsilat bel- t gelerini bağlı oldukları Şube/Bölge temsilciliklerine gönderirler. Temsilciler, temsilcilik ile ilgili harcamalarını Oda Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda belge karşılığı yaparlar. Kasa Hesapları Kasa Harcamaları Madde 16- Oda Yönetim Kurulu bütçe döneminin kasada bulunacak nakit miktarını tesbit eder. Bu miktar üzerinde para kasada bulundurulmaz. Kasanın Kontrolü Madde 17- Muhasebe usulüne göre tutulacak kasa defteri her akşam kapatılır. Her hafta başında sayman tarafından kontrol edilir. Bu kontrolda kasa defteri ile kasada bulunan paranın denkliğine bakılır, durum tutanakla belirlenir. Avans Hesapları Padde 18- Kasadan avans, yolluk ya da bir hizmet alımı için alınabilir. Her iki durumda da yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Yolluk avansı, görev dönüşünü izleyen ilk beş gün içinde, iş avansı ise işin bitiminde kapatılır. Sayım işleri Maddelİ- Oda, Şube/Bölge Temsilciliklerinin Demirbaş defterine kayıtlı malzemenin ve ambarında bulunan satılacak yayınların sayımı, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 3 (üç)'er kişilik sayım kurullarınca, her yıl ARALIK ayı içinde yapılır. Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen, o yıl içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eş-

8 HARİTA BÜLTENİ 15 yanın türü, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım cetvelleri düzenlenir. Sayımda saptanan noksan ve fazlalıklar ayrı tutanaklarda gösterilir. Kütüphane ve kitaplıklar için aynı işlem yapılır. Yeiki ve Sorumluluklar Saymanın Yetkisi Madde 20- Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri, Oda'da, Muhasebe yetkilisi ve Sayman, Şubelerde Sekreter ve Sayman tarafından işlem kontrolü yapılarak imzalanır. Şube/Bölge temsilcilikleri her ay sonunda muhasebe fişlerini ve mizan cetvellerini Oda Yönetim Kuruluna gönderirler ve Oda Saymanı tarafından gerekli kontrolleri yapılarak muhasebeleştirilir. Madde 21- Yetkililerin imzasını taşımayan fişlere dayanarak hiçbir ödeme yapılmaz. Yapıldığı takdirde, bundan doğacak Oda zararını, imzaya yetkili olanlar tazmin ederler. Madde 22- Sayman üyeler her ayın ikinci toplantısında geçmiş ayla ilgili bütçe sonuçlarını yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Organizasyonu, Yürütme, Yürürlük Gelir-Gider Bütçe Bölümleri Madde 23- Gelir ve gider hesapları aşağıda gösterilen madde ve madde bölümleri şeklinde bütçede yer alır. 100 Gelirler Hesabı 110 Üye Kayıt ve Ödentileri, 111- Üye kayıt gelirleri, 112- Bulunulan yıl Ödentileri, Geçm iş y 11 ödenti leri, 114- Geçici üye kayıt ve ödentileri, 115- Gecikme cezaları, 120 Hizmet Karşılığı Gelirler 121- Proje gelirleri, 122- Danışmanlık gelirleri, 123- Kontrollük gelirleri 124- Diğer hizmet karşılığı gelirler. 130 Yayın Gelirleri 131- Süreli yayın gelirleri, 132- Diğer yayın gelirler, 140 Diğer Gelirler 141- Kira gelirleri 142- Faiz-Komisyon gelirleri, 143- Bağış ve yardımlar, 144- Diğer gelirler, 150 Geçen Yıldan Devredilen Gelirler 200 Giderler Hesabı 210 Kıymet Alımları 211- Taşınmazalımı 212- Demirbaş ve döşeme 213- Dökü mantasyon 220 Yönetim Giderleri 221- Yönetici ödenekleri 222- Oturum ücretleri 223- Yolluk giderleri 224- Temsil gedirleri 225- Genel kurul giderleri 226- Kongre-Konferans-Seminer Giderleri 230 Personel Giderleri 231- Personel ücretleri 232- Personel sosyal yardımları 233- Fazla çalışma ücretleri 234- SSK işveren hissesi 235- Tazminatlar 240 İşletme Giderleri 241- Kira giderleri 242- PTT giderleri 243- Ki rtasiye ve bası 11 kağ it 244- Isıtma-Aydınlatma, Su, Onarım ve Bakım Giderleri 245- Vergi-Resim-Harç-Sigorta Giderleri 246- Sivil savunma payı 250 Hizmet Alımları 251- Projeyaptırılması 252- Danışmanlıkyaptırılması 253- Kontrolukyaptırılması 254- Diğer hizmet alımları 260 Yayın Giderleri 261- Basım giderleri 262- Telif ücretleri 263- Diğer yayın giderleri

9 16 HARİTA BÜLTENİ 270 TMMOB Giderleri 271- TMMOB hissesi 272- Diğer TMMOB giderleri 280 Diğer Giderler Sosyal bağış ve yardımlar 282- Lokal giderleri 283- Diğer giderleri 290 Şube/Bölge Temsilcilik Giderleri Şube/Bölge temsilciliği giderleri 292- Temsilcilik giderleri 293- İl koordinasyon kurulu giderleri Muhasebe Sistemi Madde 24- Oda muhasebe kayıtları, merkezi sisteme göre düzenlenir yasa gereği, esas kayıtlar Odada toplanır ve işlenir. Şubeler, Oda adına tahsilat ve bütçeleri içinde harcama yapmak ve bu yönetmelik çerçevesinde muhasebelerini tutmakla yükümlüdürler. Şube/Bölge Temsilcilikleri muhasebe işlemlerini her ayın sonunda düzenlenecek mizanlarla, Oda'ya gönderirler. Kayıl Düzeni Madde 25- İşlemler, fişler aracılığıyla muhasebeleştirilir. Kasa ve mahsup işlemlerine ait olmak üzere iki türlü fiş kullanılır. a) Kasa Fişi : Kasa işlemlerinin muhasebeleşmesini sağlamak için kullanılır. 1. Tahsil Fişi : Kısaca yapılacak her türlü tahsilat için kullanılan tahsil fişinin içerdiği miktar, üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara alacak, kasa hesabına borç ya zılır. 2. Ödeme Fişi : Kasadan yapılacak her türlü ödeme için kullanılır. İçerdiği miktar üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara borç, kasa hesabına alacak yazılır. b) Mahsup Fişleri : Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için sol tarafı borç, sağ tarafı ala cak kaydına ilişkin fişlerdir. Günlük işlemlere ait kasa ve mahsup fişleri, muhasebe servisince toplanarak, tahsil, ödeme ve mahsup fişlerine ayrı ayrı sıra numarası verilir, sayman tarafından her hafta kontrol edilir. Fişlerde Bulunacak Bilgiler Madde 26- Bir fişin muhasebe kayıtlarına esas alınabilmesi için: a) Şekil ve boyutlarının belirlenmiş olması, b) Hesap numara ve işlemlerinin yazılmış olması, c) Düzenleme tarihini taşıması, d) Kazıntısız vesilintisiz olması, e) Yazı ve rakamlarla yazılı bir tutarı ve bu tutarla ilgili yeterli açıklamayı içermesi, f) Eklerin tamam olması, esastır. Yukarıda belirtilenler ilgililerince kontrol edilerek, eksiklikler giderilir. Döküm Cetvelleri Madde 27- Fişlerin büyük deftere kaydını kolaylaştırmak, yardımcı defter kayıtların kontrolünü sağlamak ve işlemlerin karşılıklı ve denk bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadıklarını anlayabilmek için, döküm cetvelleri düzenlenir. Günlük Ödeme Döküm Cetvelleri: Ödeme fişlerinin hesap numaralarına göre dökümü yapılır. Döküm cetvelleri, her akşam kasa kapatıldıktan sonra düzenlenerek, ilgililerince imza edilir. Günlük işlemlerin defter kayıtlarına geçilmesinde, döküm cetvelleri esas tutulur. Döküm cetvelleri, şube/bölge temsilciliklerinde iki kopye olarak düzenlenir. Bir kopyası birim dosyasında saklanır, bir kopyası Odaya gönderilir. Kayıtların Saklanması Madde 28- Oda'nın, Şube/Bölge temsilciliklerinin muhasebe işleri ile ilgili defter kayıt ve belgeleri ait olduğu takvim yılını izleyen on yıl süreyle saklanır. Süresi dolanlar bir tutanakla imha edilir. Yürütme Madde 29- Bu Yönetmeliğin yürütmeye HKMO'sı görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu her bütçe yılı başında bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili yönerge yayımlanır. Yürürlük Madde 30- Bu yönetmelik hükümleri 1993 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nda kabul edilerek, TMMOB yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Oda sürekli yayınlarında yayınlanır. Geçici Maddeler Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 11-12/02/1967 tarihli Oda genel kurulu ve 17/04/1967 tarihinde yapılan TMMOB Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe giren Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile ilgili düzenlemeleri Oda Yönetim Kurulu 90 gün içinde yapar.

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Sayı : 25833 Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1999 PERŞEMBE. YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Tüzükler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1999 PERŞEMBE. YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Tüzükler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1999 PERŞEMBE Sayı: 23653 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Tüzükler Karar Sayısı : 99/12574

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı