ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL"

Transkript

1 ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin / / / /5/2004/ / / / /3/2009/27166 say l Resmi Gazetelerde yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelikler ile birle tirilmi halidir. B R NC KISIM Genel Hükümler B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; etkin, verimli ve kaliteli sa l k hizmeti sunulmas n sa lamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlar n n tespit edilmesine, (De i ik ibare:rg-21/10/ ) s n fland r lmas na, s n flar n n de i tirilmesine, amaca uygun olarak te kilatland r lmas na ve bunlar n aç lmalar na, faaliyetlerine, kapanmalar na ve denetlenmelerine ili kin usûl ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (De i ik birinci f kra:rg-14/01/ ) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve di er kamu tüzelki ilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek ki iler ve özel hukuk tüzelki ilerine ait hastaneleri kapsar. Bu Yönetmeli e tâbi olmayan yatakl tedavi kurumlar n n aç lma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumlar ile di er durum de i ikliklerinin ilgili kamu tüzel ki ilerince Sa l k Bakanl na bildirilmesi ve ilgili di er mevzuat n öngördü ü bilgi ve belgelerin Bakanl a verilmesi zorunludur. Hukukî Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 say l Sa l k Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanununu, b) Bakanl k: Sa l k Bakanl n, c) Genel Müdürlük: Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünü, d) Genel Müdür: Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü, e) Müdürlük: l Sa l k Müdürlüklerini, f) Özel hastane : (Mülga:R.G.-11/3/ ) g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu, h) (De i ik:rg-13/04/ ) Uzmanl k dal : T pta uzmanl k mevzuat nda belirlenmi olan uzmanl k alanlar n, ) (De i ik:rg-21/10/ ) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmeli e uygunlu unu gösteren ve aç l ta hastane sahibi ad na düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer ald belgeyi, i) (Mülga:R.G.-11/3/ ) j) (Ek:RG-21/10/ ) Faaliyet izin belgesi: EK-7 de örne ine yer verilen ve ruhsatland r lm hastanelerin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi edece i uzmanl k dallar ile bu uzmanl k dallar n n gerektirdi i personeli, hizmet verilen laboratuvarlar, di er t bbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki de i ikliklerin yer ald Bakanl kça düzenlenen belgeyi, k) (Mülga:R.G.-11/3/ ) l) (Mülga:R.G.-11/3/ ) ifade eder. K NC BÖLÜM Özel Hastanelerin Türleri, Temel Özellikleri ve (De i ik ibare:rg-21/10/ ) S n fland r lmas Türler Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlar na, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donan mlar na ve hizmet verilen uzmanl k dallar n n nitelik ve say s na göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir. Genel hastaneler MADDE 6 (De i ik:rg-15/2/ ) Genel hastaneler, a a daki artlar ta mak kayd yla yirmi dört saat süreyle düzenli ve sürekli olarak ayakta ve yatarak muayene, te his ve tedavi hizmeti sunulan özel hastanelerdir: a) Bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlar n haiz olmak, b) En az üç cerrahi uzmanl k dal olmak üzere alt klinik uzmanl k dal nda kadrolu uzman tabip çal t rmak, c) Yo un bak m ve gözlem yataklar hariç en az yirmi be hasta yata olmak, ç) Hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar n n gerektirdi i klinikler, yo un bak m üniteleri ile radyoloji, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlar n bünyesinde bulundurmak, d) Acil ünitesi bulundurmak. Dal hastaneleri MADDE 7 (De i ik:rg-15/2/ ) Dal hastaneleri; belirli bir ya ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastal a tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalar na yönelik hizmet veren özel hastanelerdir. Dal hastanelerinin, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, te his ve tedavi hizmeti vermeleri ve a a daki artlar ta malar zorunludur: a) ana faaliyeti ile ilgili uzmanl k dal nda kadrolu en az dört uzman tabip çal t rmak, b) ana faaliyeti ile ilgili varsa di er uzmanl k dallar nda kadrolu en az bir uzman tabip çal t rmak, c) Yo un bak m var ise bunlar ve gözlem yataklar haricinde, en az yirmi be hasta yata olmak, ç) Hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar n n gerektirdi i klinikleri, üniteleri ve laboratuvar bünyesinde bulundurmak, d) Acil ünitesi bulundurmak. Bu Yönetmelikle standartlar belirlenmeyen dal hastanelerinin acil üniteleri ile olmas gerekiyor ise yo un bak m üniteleri, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin ta mas gereken asgari standartlar Bakanl kça tebli ile düzenlenir. S n fland rma MADDE 7/A (Mülga:RG-15/2/ ) 1 2

2 K NC KISIM Kurulu ve Bina Alt Yap Standartlar B R NC BÖLÜM Yer Seçimi, Ön zin ve Bina Durumu Yer seçimi MADDE 8 (De i ik:rg-15/2/ ) Özel hastane binas n n bulundu u alan ile ilgili olarak a a dakilerin bulunmas gerekir: a) mar ile ilgili mevzuat uyar nca her tür ve ölçekteki planlarda özel sa l k alan kullan m karar verilmi olmas, b) Gürültü, hava ve su kirlili ine maruz olmad n n; insan sa l n olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kurulu lar ile gayris hhi müesseselerden uzak oldu unun valilik taraf ndan yetkilendirilmi merci raporu ile tespit edilmesi, c) Hastane binas için yeterli ye il alan ayr ld n n ilgili belediye taraf ndan yaz l olarak belgelenmesi, ç) Ula m artlar, ula m noktalar aç s ndan uygun ve ula labilir oldu unun l Trafik Komisyonu veya Belediye Ula m Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi, d) Hasta ve hasta yak nlar ile hastane çal anlar için, 1/7/1993 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Otopark Yönetmeli inin 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaral sa l k yap lar ba l kl k sm nda belirtilen ölçüden az olmamak kayd yla; ilgili mahalli idarenin sa l k kurum ve kurulu lar için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeli indeki ölçüye uygun ekilde yeteri say da otopark yeri ayr lm olmas. Ön izin MADDE 9 (De i ik:rg-15/2/ ) Hastane aç lmadan önce Bakanl ktan ön izin al nmas artt r. Ön izin için, a a daki belgeler ile tam tak m mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir: a) Hastane binas n n bulundu u alan n, 8 inci maddede belirtilen artlar haiz oldu una dair yetkili mercilerden al nm belgeler, b) Hastane yerle imi ile 8 inci maddenin birinci f kras n n (d) bendine göre ayr lm otopark miktar n n, otopark ile ilgili di er hususlar n gösterildi i, projeyi haz rlayan mimar n imzas n n oldu u tam tak m mimari proje içinde ayr ca a a dakiler yer al r; 1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plan, 2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlar, 3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayr ca önem arzeden; rampal giri, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detaylar ve tüm cepheler. Birinci f kran n (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanl kça uygun görülür ise, ba vuru sahibi taraf ndan imar mevzuat na uygun ekilde üç tak m olarak haz rlan r. Üç tak m olarak haz rlanan mimari projeler, özel hastane binas in a edilecek yer, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde ise ilgili belediye; mücavir alan d nda ise valilik taraf ndan onaylanarak Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir. Ön izin ba vurusu, bu maddede say lan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeli e uygunsuzluk bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçland r larak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin ba vuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk ba vuru sahibine yaz l olarak bildirilir. Ayr ca; a) Ba ka amaçla in a edilmi binalar n, hastane binas na dönü türülmesi halinde tadilat i lerine ba lan lmadan önce, b) Bakanl k taraf ndan ön izin verilmi mimari projenin uygulanmas s ras nda, bu projede bir de i iklik yap lmas durumunda, c) Bu Yönetmeli e göre ruhsatland r lm hastane binas nda, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek de i ikli e sebep olan tadilat i lerine ba lan lmadan önce, ç) Ruhsatland r lm hastane binas na, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak art yla, ilave bina yap lmak istenmesi halinde ön izin al nmas zorunludur. Hastane ruhsat verilen binalarda ta t giri -ç k lar de i meyecek ekilde ilave bina in a edilmesinde ayr ca, 8 inci maddenin birinci f kras n n (b) bendinde belirtilen artlar ta d na dair yetkili merciden al nm raporlar n olmas gerekir. Bina durumu MADDE 10 (De i ik:rg-15/2/ ) Özel hastaneler; a) Özel hastane projesi ile Bakanl ktan, 9 uncu maddeye göre ön izin almak suretiyle imar ile ilgili mevzuata göre in a edilip, hastane veya özel sa l k tesisi yap kullanma izni belgesi alm olan binalarda, b) Ba ka amaçla yap lmakla birlikte, 8 inci maddedeki artlar ta yan ve tadilat i leminden önce Bakanl ktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binas na dönü türülen, tadilat bittikten sonra hastane veya özel sa l k tesisi olarak yap kullanma izni belgesi alm olan binalarda kurulur. mar mevzuat na uygun olarak imar plan nda yer almas kayd yla; ayn sahiplikte ve ayn isim alt nda ruhsatland r lacak olan, s n rlar belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak ba lant s olan veya ba ms z bina komplekslerinin olu turdu u dal hastanesi ve/veya genel hastane binalar ndan olu an hastane kompleksi kurulabilir. Bu durumda, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yo un bak m ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri di er t bbi hizmetler ortak hizmet verecek ekilde planlanabilir. dari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kre, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve e itim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak ekilde ve mimari aç dan yap kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen s n rlar içerisinde farkl binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenli ini, s hhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yap la ma veya hizmet sunumu yap lamaz. Özel hastanenin t bbi hizmet birimleri; t bbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binas ndan veya bina kompleksinden ayr yerde tesis edilemez. Özel Hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binan n hastane olarak kullan lan k sm nda, hiçbir surette ba ka amaca yönelik i yeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, ba ka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü ki ilere kiralanamaz veya herhangi bir ekilde devredilemez. Hastane personeline, hasta ve hasta yak nlar na hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler i letilebilir veya bunlar n i letilmesi için hizmet sat n al nabilir veyahut bu hizmetler ba kalar na gördürülebilir. Bu türden k s mlar, t bbî hizmet birimlerinin bulundu u yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz. 3 4

3 K NC BÖLÜM Özel Hastaneler Teknik Komisyonu Komisyonun te kili Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat ba vurular n n ve ruhsatlar ndaki de i iklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunlar n aç lmalar, grupland r lmalar, denetlenmeleri, de erlendirilmeleri ve kapat lmalar ile ilgili tavsiye kararlar almak üzere Bakanl kça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu olu turulur. Bakanl k, gerekli gördü ünde, ruhsatland r lm özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve de erlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir. (De i ik üçüncü f kra:rg-28-05/ ) Komisyon, Genel Müdürün veya Genel Müdür Yard mc s n n ba kanl nda; a) (De i ik:rg-11/3/ ) T p fakültelerinin ö retim üyelerinden veya Bakanl a ba l e itim ve ara t rma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastal klar, anestezi ve reanimasyon uzmanl k dallar ndan birer tabip; b) Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünden bir temsilci, c) Bakanl k Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ünden bir temsilci, d) (De i ik:rg-21/10/ ) Bakanl k Strateji Geli tirme Ba kanl ndan bir mimar, e) Bakanl k Hukuk Mü avirli inden bir temsilci, f) Özel hastaneler alan nda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci, olmak üzere toplam dokuz ki iden olu ur. (De i ik dördüncü f kra:rg-21/10/ ) Dal hastanesi ile ilgili i lem yap lan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanl k dallar ndan (a) bendindeki niteli i haiz bir üyenin Komisyona ayr ca i tiraki sa lan r. Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler ve ayr ca ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanl kça belirlenir. (De i ik be inci f kra:rg-21/10/ ) Komisyonun seçilmi üyeleri iki y l süre ile görev yapar. Üyeli i sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Komisyonun çal ma usûlü Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanl n daveti üzerine Ba kan taraf ndan önceden belirlenmi toplant gündemine göre toplan r. (De i ik ikinci cümle:rg- 13/04/ ) Toplant daveti, toplant tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yaz l olarak bildirilir. Komisyon, en az yedi üyenin katilimi ile toplan r ve salt ço unluk ile karar al r. Oylarda e itlik olmas halinde, Ba kan n taraf oldu u görü kararla t r lm say l r. Komisyon kararlar, karar defterine yaz l r ve toplant ya kat lan üyelerce imzalan r. Karara muhalif olanlar, erh koymak suretiyle kararlar imza ederler. Muhalif görü gerekçesinin karar alt nda veya ekinde belirtilmesi zorunludur. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Komisyon, gerekti inde yerinde inceleme ve de erlendirme yapmak üzere, asil veya yedek üyelerden alt komisyonlar olu turabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ba vuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Ba vurunun ncelenmesi ve Ruhsatland rma Ba vuru ve ruhsata esas belgeler Madde 13- Özel hastaneler, Bakanl n izni ile aç l r ve ruhsatland r l r. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeli e göre hangi tür özel hastane açacaklar n da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valili e ba vururlar. Dilekçeye ekli ba vuru dosyas nda bulunmas gereken bilgi ve belgeler unlard r: a) Bakanl k taraf ndan verilmi ön izin belgesi, b) Binan n projesini haz rlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik taraf ndan onaylanm 1/100 veya 1/50 ölçekli iki tak m mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plan ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler, c) mar ile ilgili mevzuata göre al nm olan yap kullanma izni belgesi, d) Yang na kar gereken tedbirlerin al nd na ili kin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden al nm olan belge, e) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Özel hastane bir irket taraf ndan aç lacak ise, sermaye durumunu ve irket ortaklar n gösteren ticaret sicil gazetesinin örne i, vak f taraf ndan aç lacak ise, vak f senedinin örne i, f) Özel hastane açma ruhsat harc n n tahsil edildi ine ili kin vergi dairesi al nd s, g) lgili mevzuata göre yetkili merciden al nm olan depreme dayan kl l k raporu, h) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Ambulans ruhsat n n veya ambulans hizmetleri sözle mesinin örne i, ) (De i ik:rg-28-05/ ) ve mesul müdür yard mc s ile ilgili ayr ayr olmak üzere; 1) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yard mc s olarak çal acaklar na dair mesul müdürlük ve mesul müdür yard mc l sözle meleri, 2) Türkiye de iki y l kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az be y ll k tabiplik yapt n gösteren belge veya belgeler, 3) Resmî veya özel herhangi bir ba ka i te çal mad n beyan eden dilekçesi, 4) (De i ik:r.g.-17/10/ ) T.C. Kimlik Numaras, 5) Diplomas ve var ise, uzmanl k belgesinin tasdikli birer örne i, 6) Ba vuru s ras nda son alt ay içinde ve tan nmas na engel olmayacak ekilde çekilmi iki adet vesikal k foto raf, 7) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Sab ka kayd n n olmad na dair yaz l beyan, 8) Tabip odas kay t belgesi, j) (Mülga:RG-21/10/ ) k) Çama rhane ve mutfak hizmetlerinin d ar dan sat n al nmas halinde, taraflar aras nda yap lan sözle menin örne i ve hizmet veren irkete ait ticaret odas faaliyet belgesi, l) (Mülga:RG-21/10/ ) m) EK-4 e göre bulunmas zorunlu t bbî araç ve gereçlerin onaylanm envanteri, n) EK-5 e göre bulundurulmas zorunlu ilaçlar n onaylanm listesi. Ba vurunun müdürlükçe incelenmesi Madde 14- (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) 13 üncü maddeye göre yap lan ba vuru, müdürlük taraf ndan öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanl klar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi i günü içerisinde bildirilir. Ba vuru dosyas nda noksanl k yoksa, ba vuru dosyas valilik yaz s ekinde onbe i günü içerisinde Bakanl a gönderilir. A a daki belgeler de Bakanl a gönderilen evraka eklenir: a) l Sa l k Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istedi i her uzmanl k dal ndan en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle olu turulan bir ekip taraf ndan haz rlanan, özel hastanenin bütün t bbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen t bbî donan ma sahip olup olmad klar n gösteren ilgili dal uzmanlar raporu, b) lgili mevzuata göre düzenlenmi t bbî atik raporu, c) Müdürlük ve l Bay nd rl k ve Iskan Müdürlü ünce EK-9 a uygun olarak mü tereken düzenlenen ve bina standartlar n gösteren mü terek teknik rapor. 5 6

4 Ruhsatland rma Madde 15- (De i ik:rg-21/10/ ) Bakanl a intikal ettirilen ba vuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon taraf ndan 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve de erlendirilen ba vuru dosyas nda eksiklik bulunmamas halinde, Komisyon hastaneyi yerinde inceler ve hastanenin uygunlu una karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanl a sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanl kça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir. Genel Müdürlükçe ve Komisyon taraf ndan dosya üzerinden yap lan inceleme sonucu eksiklik bulunmas halinde eksikli in giderilmesi valilik arac l ile ba vuru sahibine bildirilir. Komisyon taraf ndan yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki durum valilik arac l ile ba vuru sahibine bildirilir. Komisyon raporuna kar ba vuru sahibi taraf ndan raporun tebli inden itibaren yedi i günü içerisinde yaz l olarak itiraz edilebilir. tiraz halinde Bakanl kça, Komisyon raporundaki hususlar da dikkate al narak de erlendirme yap l r ve karar verilir. Özel hastanelerin ruhsatland rma i lemleri, özel hastanenin fiziki noksanl ve ba vuru belgelerinde eksiklik bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz i günü içerisinde sonuçland r l r. Komisyonun yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora itiraz olmas halinde otuz günlük süre, yaz l itiraz n Bakanl a tebli i tarihinden itibaren ba lar. (De i ik dördüncü f kra:r.g.-11/3/ ) Özel hastaneye ruhsat verilmesinden sonra EK-1 de gösterilen personelin say s, ismi, unvan, uzmanl k dal veya meslekî di er kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, k smi zamanl çal an tabipler de dahil tabiplerle yap lm sözle melerin asl veya mesul müdür taraf ndan tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanl k dallar n n listesi müdürlü e verilir. Müdürlük taraf ndan, konsültan hizmet verilecek dallarda çal acak tabipler d ndaki di er personelini tamamlad tespit edilen özel hastaneler, en geç be i günü içerisinde Bakanl a bildirilir. Bütün bu i lem ve i lerin tamamlanmas ndan sonra Bakanl kça, EK-7 de örne i gösterilen Faaliyet zin Belgesi yedi i günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine ba lar. Bakanl kça ruhsatland r ld tarihten itibaren alt ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine ba lamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanl kça iptal edilir. (Mülga son f kra:rg-15/2/ ) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personel Standartlar Madde 16- (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerin t bbî, idarî ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumlulu unda yürütülür. olarak görevlendirilecek olan tabibin a a daki nitelikleri ta mas artt r: a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 say l Tababet ve uabati Sanatlar n n Tarz cras na Dair Kanun uyar nca Türkiye de sanat n yapmaya mezun olmak, b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmak, c) (De i ik:rg-28/05/ ) Türkiye de iki y l kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az be y l tabiplik yapt n gösteren belge veya belgeler, d) Herhangi bir suçtan dolay a r hapse veya yüz k zart c suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 say l Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyar nca mesul müdürlükten yasakl olmamak, e) lgili tabip odas na kay tl olmak. Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasaklar süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar. (Ek f kra:r.g.-11/3/ ), görev yapt hastanenin d nda muayenehane veya ba ka bir sa l k kurum/kurulu unda çal amaz. ün görev, yetki ve sorumluluklar Madde 17- ün görev, yetki ve sorumluluklar unlard r: a) (De i ik:r.g.-11/3/ ) Özel hastanenin t bbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek, b) Gerekti inde, ruhsatland rma ile ilgili her türlü i lemleri yürütmek, c) Özel hastanenin ruhsatland r lmas ndan sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür de i ikliklerini müdürlü e bildirmek, d) Özel hastane ad na belge onaylamak, e) Bakanl k ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yaz malar yürütmek, f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlar n korumak ve geli tirmek, g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sa l k ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatland r lmas gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yard mc tedavi merkezi ve genetik hastal klar tan merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatland rma i lemlerini yürütmek, h) Özel hastanenin t bbî kay t ve ar iv sistemini olu turmak ve kay tlar n düzenli ve do ru bir ekilde tutulmas n sa lamak, i) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek, i) Denetimler s ras nda denetim elemanlar nca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri haz r hale getirmek, j) T bbî at klar n kontrolü ve imhas için gereken bütün tedbirleri almak, k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esas na göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sa lamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak islemesini takip ve kontrol etmek, l) Özel hastanenin türüne, yatak say s na, personel mevcuduna ve is hacmine göre tesis edilen t bbî, idarî, malî ve teknik destek birimleri aras nda koordineli ve uyumlu çal may temin etmek, m) (De i ik:r.g.-11/3/ ) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yard mc s n b rakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kayd yla derhal ilgili müdürlü e bilgi vermek ve izin süresi hiçbir ekilde bir y l içerisinde toplam üç ay geçmemek art yla iznin bir haftadan fazla sürdü ü hallerde müdürlükten izin almak, n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanunu uyar nca bildirimi zorunlu olan hastal klar ile adlî vakalar müdürlü e ve gerekli di er mercilere bildirmek, o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri basta olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yapt rmak, ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islerinin düzenli bir ekilde yap lmas n sa lamak ve hastane enfeksiyonlar ndan korunma için gereken bütün tedbirleri almak, p) Hastalar n tedavileri için d ar dan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek, r) Sa l k ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanl kça belirlenen di er görevleri yapmak. 7 8

5 ün de i mesi Madde 18- ün görevden al nmas, istifas, mesul müdürlük artlar ndan herhangi birini kaybetmesi veya vefât gibi hallerde; hastanenin sahibi taraf ndan, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen artlar ta yan yeni bir mesul müdür görevlendirilerek gerekli bilgi ve belgeler Bakanl a gönderilmek üzere müdürlü e verilir. Yeni mesul müdür ad na Bakanl kça mesul müdürlük belgesi düzenlenir. (De i ik ikinci f kra:rg-28/05/ ) ün de i mesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yard mc s vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlü e bildirilir. Mesul Müdür Yard mc s Madde 18/A (De i ik:rg-28/05/ ) (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) Bu Yönetmeli in 16 nc maddesinin üçüncü f kras nda öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yard mc s olarak Bakanl a bildirilir. Hastane sahibince birden fazla mesul müdür yard mc s belirlenerek Bakanl a bildirilebilir. yard mc s ; a) Bu Yönetmeli in 18 inci maddesinin ikinci f kras nda belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanl k ve müdürlük nezdinde hastanenin i ve i lemlerini yürütür. b) Reçete onay, istirahat raporu onay gibi hastalar ile ilgili usulî i lemlerde mesul müdüre yard mc olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür taraf ndan yaz l olarak, hangi i lemleri yürütece ine dair yetki devredilmesi gerekir. c) yard mc s n n bu maddenin ikinci f kras n n (a) ve (b) bendlerine göre yürüttü ü i ve i lemlerinden dolay Bakanl a kar mesul müdür sorumludur. Di er personel Madde 19- (De i ik:rg-11/3/ ) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kay tl olan hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar ndaki tabipler ile bu uzmanl k dallar n n gerektirdi i ve asgari say lar EK- 1 de belirtilen personeli çal t rmak zorundad r. Tabipler, özel hastanede a a daki ekilde çal abilirler: a) Kadrolu çal ma: Tabip veya uzman tabibin, bir özel hastanede i sözle mesiyle çal mas d r. Sözle mede, tabibin veya uzman tabibin haftan n hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çal aca, nöbet tutup tutmayaca ve ba ka bir sa l k kurum/kurulu unda çal p çal mayaca, çal acak ise mesul müdür iznine ba l olarak çal abilece inin aç kça yaz lmas gerekir. b) K smi zamanl çal ma: Bir hastane veya t p merkezinde kadrolu çal an tabip ve uzman tabibin, günlük çal ma saatleri aç kça belirli olmak kayd yla fizik mekanlar yeterli olan özel sa l k kurum/kurulu lar nda sözle meye ba l çal mas d r. K smi zamanl çal ma, en fazla iki özel hastane ve/veya t p merkezinde yap labilir. Muayenehanede çal lacak ise, muayenehanenin yan nda ba ka bir özel hastane veya t p merkezinde çal labilir. c) Konsültan olarak çal ma: Bu çal ma eklindeki konsültasyon, özel hastaneye te his ve/veya tedavi amac yla ba vuran bir hastan n sa l k durumu için, tedavisini üstlenen tabip veya hastan n talebi üzerine ayn veya farkl uzmanl k dallar ndaki tabip/tabiplerden t bbî görü, destekleyici, tamamlay c hizmet veya yard m al nmas veyahut cerrahi müdahale yap lmas d r. Bu ekildeki çal ma, bir hastan n sa l k durumuyla ilgili ar zi hallere yönelik çal ma olup, hastanede sürekli çal may ifade etmez. Bir uzman tabibin konsültan olarak çal abilmesi için, konsültasyon hizmetini verece i hastaneyle sözle me yapmas gerekir. Bu ekilde çal an tabiplerin sözle meleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler, mesul müdür taraf ndan her ay n sonunda müdürlü e bildirilir. Her hastane için ayr olmak üzere, konsültan tabiplerin ad ve soyadlar ve uzmanl k dallar ile ilgili listeler ayl k olarak Bakanl a gönderilir. Sa l k durumu aciliyet arzeden ve/veya ba ka kuruma sevki t bben riskli olan hastalar için o ildeki özel sa l k kurum/kurulu lar nda konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda uzman tabip bulunmad hallerde özel hastane taraf ndan, hastanenin bulundu u ilçede veya büyük ehir belediyesi s n rlar na dahil olan ilçelerdeki kamu kurumlar nda çal an uzman tabip, konsültan tabip olarak davet edilebilir. Bu uygulama sonras mesul müdür taraf ndan en geç bir i günü içinde sa l k müdürlü üne bilgi verilir. Bir tabibin hastanede hangi ekilde çal t, personel çal ma belgesine aç kça yaz l r. Hastanede kadrolu veya k smi zamanl çal an tabip veya uzman tabip i inden ayr l r ise bu ayr l, en geç be i günü içinde müdürlü e bildirilir ve çal ma belgesi geçersiz say l r. Ayr lan tabip veya uzman tabibin yerine tabip veya uzman tabip ba lat l r ise, ba lat lan tabip için mesul müdür taraf ndan düzenlenen EK-12 deki personel çal ma belgesi, müdürlükçe en geç be i günü içinde onaylan r. Personel çal ma belgesinin asl, personelin dosyas nda saklan r. Yan dal veya iki ayr uzmanl olan tabipler, bir özel hastanede tercihe ba l olarak bir dalda kadrolu di er dalda k smi zamanl olarak çal abilirler. Bu durumda, her iki uzmanl k dal da faaliyet izin belgesine i lenir. Bu ekilde çal an tabibin hastaneden ayr lmas halinde, altm gün içinde k smi zamanl çal lan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden ç kar l r. Özel hastanedeki tabip harici sa l k çal an, görevlerini aksatmamak ve mesul müdürce yaz l olarak uygun görülmek art yla en fazla bir özel sa l k kurum ve/veya kurulu unda daha çal abilir. Elektronik kay t sistemlerine uygun olan i lemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Hizmet ve Fizikî Alt Yap Standartlar BIRINCI BÖLÜM Özel Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri Hasta odalar Madde 20- Hasta odalar n n, do rudan ve yeterli gün ile ayd nlanabilecek konumda, taban ve duvarlar n n düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elveri li olmalar artt r. Hasta odalar n n kap geni li i, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalar ndaki tuvalet ve banyo kap lar d a aç lacak ekilde düzenlenir. (De i ik üçüncü f kra:rg-28/05/ ) ki hasta yata bulunan odalar n, hasta yata ba na dü en asgarî alan ölçülerine uygun olmak kayd yla, gerekti inde kullan lmak üzere uygun biçimde ayr labilir olmalar gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yata bulunamaz. (De i ik dördüncü f kra:rg-13/04/ ) Do rudan gün almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yo un kulland, hastan n s hhat ve istirahat n olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odas olamaz. (Ek be inci f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen her uzmanl k dal için en az bir hasta yata ayr l r. (Ek alt nc f kra:rg-21/10/ ) Hasta odalar nda her yatak için ayr olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisat bulunur. (De i ik yedinci f kra:rg-21/10/ ) Özürlü hastalar için, hasta yatak say s otuz ve alt nda olan özel hastanelerde en az bir olmak kayd yla ve ilave her otuz hasta 9 10

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Özel Hastaneler Yönetmeliginin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475 sayili Resmi

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı