ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL"

Transkript

1 ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin / / / /5/2004/ / / / /3/2009/27166 say l Resmi Gazetelerde yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelikler ile birle tirilmi halidir. B R NC KISIM Genel Hükümler B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; etkin, verimli ve kaliteli sa l k hizmeti sunulmas n sa lamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlar n n tespit edilmesine, (De i ik ibare:rg-21/10/ ) s n fland r lmas na, s n flar n n de i tirilmesine, amaca uygun olarak te kilatland r lmas na ve bunlar n aç lmalar na, faaliyetlerine, kapanmalar na ve denetlenmelerine ili kin usûl ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (De i ik birinci f kra:rg-14/01/ ) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve di er kamu tüzelki ilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek ki iler ve özel hukuk tüzelki ilerine ait hastaneleri kapsar. Bu Yönetmeli e tâbi olmayan yatakl tedavi kurumlar n n aç lma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumlar ile di er durum de i ikliklerinin ilgili kamu tüzel ki ilerince Sa l k Bakanl na bildirilmesi ve ilgili di er mevzuat n öngördü ü bilgi ve belgelerin Bakanl a verilmesi zorunludur. Hukukî Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 say l Sa l k Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanununu, b) Bakanl k: Sa l k Bakanl n, c) Genel Müdürlük: Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünü, d) Genel Müdür: Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü, e) Müdürlük: l Sa l k Müdürlüklerini, f) Özel hastane : (Mülga:R.G.-11/3/ ) g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu, h) (De i ik:rg-13/04/ ) Uzmanl k dal : T pta uzmanl k mevzuat nda belirlenmi olan uzmanl k alanlar n, ) (De i ik:rg-21/10/ ) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmeli e uygunlu unu gösteren ve aç l ta hastane sahibi ad na düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer ald belgeyi, i) (Mülga:R.G.-11/3/ ) j) (Ek:RG-21/10/ ) Faaliyet izin belgesi: EK-7 de örne ine yer verilen ve ruhsatland r lm hastanelerin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi edece i uzmanl k dallar ile bu uzmanl k dallar n n gerektirdi i personeli, hizmet verilen laboratuvarlar, di er t bbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki de i ikliklerin yer ald Bakanl kça düzenlenen belgeyi, k) (Mülga:R.G.-11/3/ ) l) (Mülga:R.G.-11/3/ ) ifade eder. K NC BÖLÜM Özel Hastanelerin Türleri, Temel Özellikleri ve (De i ik ibare:rg-21/10/ ) S n fland r lmas Türler Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlar na, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donan mlar na ve hizmet verilen uzmanl k dallar n n nitelik ve say s na göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir. Genel hastaneler MADDE 6 (De i ik:rg-15/2/ ) Genel hastaneler, a a daki artlar ta mak kayd yla yirmi dört saat süreyle düzenli ve sürekli olarak ayakta ve yatarak muayene, te his ve tedavi hizmeti sunulan özel hastanelerdir: a) Bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlar n haiz olmak, b) En az üç cerrahi uzmanl k dal olmak üzere alt klinik uzmanl k dal nda kadrolu uzman tabip çal t rmak, c) Yo un bak m ve gözlem yataklar hariç en az yirmi be hasta yata olmak, ç) Hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar n n gerektirdi i klinikler, yo un bak m üniteleri ile radyoloji, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlar n bünyesinde bulundurmak, d) Acil ünitesi bulundurmak. Dal hastaneleri MADDE 7 (De i ik:rg-15/2/ ) Dal hastaneleri; belirli bir ya ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastal a tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalar na yönelik hizmet veren özel hastanelerdir. Dal hastanelerinin, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, te his ve tedavi hizmeti vermeleri ve a a daki artlar ta malar zorunludur: a) ana faaliyeti ile ilgili uzmanl k dal nda kadrolu en az dört uzman tabip çal t rmak, b) ana faaliyeti ile ilgili varsa di er uzmanl k dallar nda kadrolu en az bir uzman tabip çal t rmak, c) Yo un bak m var ise bunlar ve gözlem yataklar haricinde, en az yirmi be hasta yata olmak, ç) Hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar n n gerektirdi i klinikleri, üniteleri ve laboratuvar bünyesinde bulundurmak, d) Acil ünitesi bulundurmak. Bu Yönetmelikle standartlar belirlenmeyen dal hastanelerinin acil üniteleri ile olmas gerekiyor ise yo un bak m üniteleri, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin ta mas gereken asgari standartlar Bakanl kça tebli ile düzenlenir. S n fland rma MADDE 7/A (Mülga:RG-15/2/ ) 1 2

2 K NC KISIM Kurulu ve Bina Alt Yap Standartlar B R NC BÖLÜM Yer Seçimi, Ön zin ve Bina Durumu Yer seçimi MADDE 8 (De i ik:rg-15/2/ ) Özel hastane binas n n bulundu u alan ile ilgili olarak a a dakilerin bulunmas gerekir: a) mar ile ilgili mevzuat uyar nca her tür ve ölçekteki planlarda özel sa l k alan kullan m karar verilmi olmas, b) Gürültü, hava ve su kirlili ine maruz olmad n n; insan sa l n olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kurulu lar ile gayris hhi müesseselerden uzak oldu unun valilik taraf ndan yetkilendirilmi merci raporu ile tespit edilmesi, c) Hastane binas için yeterli ye il alan ayr ld n n ilgili belediye taraf ndan yaz l olarak belgelenmesi, ç) Ula m artlar, ula m noktalar aç s ndan uygun ve ula labilir oldu unun l Trafik Komisyonu veya Belediye Ula m Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi, d) Hasta ve hasta yak nlar ile hastane çal anlar için, 1/7/1993 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Otopark Yönetmeli inin 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaral sa l k yap lar ba l kl k sm nda belirtilen ölçüden az olmamak kayd yla; ilgili mahalli idarenin sa l k kurum ve kurulu lar için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeli indeki ölçüye uygun ekilde yeteri say da otopark yeri ayr lm olmas. Ön izin MADDE 9 (De i ik:rg-15/2/ ) Hastane aç lmadan önce Bakanl ktan ön izin al nmas artt r. Ön izin için, a a daki belgeler ile tam tak m mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir: a) Hastane binas n n bulundu u alan n, 8 inci maddede belirtilen artlar haiz oldu una dair yetkili mercilerden al nm belgeler, b) Hastane yerle imi ile 8 inci maddenin birinci f kras n n (d) bendine göre ayr lm otopark miktar n n, otopark ile ilgili di er hususlar n gösterildi i, projeyi haz rlayan mimar n imzas n n oldu u tam tak m mimari proje içinde ayr ca a a dakiler yer al r; 1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plan, 2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlar, 3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayr ca önem arzeden; rampal giri, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detaylar ve tüm cepheler. Birinci f kran n (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanl kça uygun görülür ise, ba vuru sahibi taraf ndan imar mevzuat na uygun ekilde üç tak m olarak haz rlan r. Üç tak m olarak haz rlanan mimari projeler, özel hastane binas in a edilecek yer, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde ise ilgili belediye; mücavir alan d nda ise valilik taraf ndan onaylanarak Müdürlük vas tas yla Bakanl a gönderilir. Ön izin ba vurusu, bu maddede say lan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeli e uygunsuzluk bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçland r larak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin ba vuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk ba vuru sahibine yaz l olarak bildirilir. Ayr ca; a) Ba ka amaçla in a edilmi binalar n, hastane binas na dönü türülmesi halinde tadilat i lerine ba lan lmadan önce, b) Bakanl k taraf ndan ön izin verilmi mimari projenin uygulanmas s ras nda, bu projede bir de i iklik yap lmas durumunda, c) Bu Yönetmeli e göre ruhsatland r lm hastane binas nda, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek de i ikli e sebep olan tadilat i lerine ba lan lmadan önce, ç) Ruhsatland r lm hastane binas na, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak art yla, ilave bina yap lmak istenmesi halinde ön izin al nmas zorunludur. Hastane ruhsat verilen binalarda ta t giri -ç k lar de i meyecek ekilde ilave bina in a edilmesinde ayr ca, 8 inci maddenin birinci f kras n n (b) bendinde belirtilen artlar ta d na dair yetkili merciden al nm raporlar n olmas gerekir. Bina durumu MADDE 10 (De i ik:rg-15/2/ ) Özel hastaneler; a) Özel hastane projesi ile Bakanl ktan, 9 uncu maddeye göre ön izin almak suretiyle imar ile ilgili mevzuata göre in a edilip, hastane veya özel sa l k tesisi yap kullanma izni belgesi alm olan binalarda, b) Ba ka amaçla yap lmakla birlikte, 8 inci maddedeki artlar ta yan ve tadilat i leminden önce Bakanl ktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binas na dönü türülen, tadilat bittikten sonra hastane veya özel sa l k tesisi olarak yap kullanma izni belgesi alm olan binalarda kurulur. mar mevzuat na uygun olarak imar plan nda yer almas kayd yla; ayn sahiplikte ve ayn isim alt nda ruhsatland r lacak olan, s n rlar belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak ba lant s olan veya ba ms z bina komplekslerinin olu turdu u dal hastanesi ve/veya genel hastane binalar ndan olu an hastane kompleksi kurulabilir. Bu durumda, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yo un bak m ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri di er t bbi hizmetler ortak hizmet verecek ekilde planlanabilir. dari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kre, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve e itim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak ekilde ve mimari aç dan yap kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen s n rlar içerisinde farkl binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenli ini, s hhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yap la ma veya hizmet sunumu yap lamaz. Özel hastanenin t bbi hizmet birimleri; t bbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binas ndan veya bina kompleksinden ayr yerde tesis edilemez. Özel Hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binan n hastane olarak kullan lan k sm nda, hiçbir surette ba ka amaca yönelik i yeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, ba ka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü ki ilere kiralanamaz veya herhangi bir ekilde devredilemez. Hastane personeline, hasta ve hasta yak nlar na hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler i letilebilir veya bunlar n i letilmesi için hizmet sat n al nabilir veyahut bu hizmetler ba kalar na gördürülebilir. Bu türden k s mlar, t bbî hizmet birimlerinin bulundu u yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz. 3 4

3 K NC BÖLÜM Özel Hastaneler Teknik Komisyonu Komisyonun te kili Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat ba vurular n n ve ruhsatlar ndaki de i iklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunlar n aç lmalar, grupland r lmalar, denetlenmeleri, de erlendirilmeleri ve kapat lmalar ile ilgili tavsiye kararlar almak üzere Bakanl kça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu olu turulur. Bakanl k, gerekli gördü ünde, ruhsatland r lm özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve de erlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir. (De i ik üçüncü f kra:rg-28-05/ ) Komisyon, Genel Müdürün veya Genel Müdür Yard mc s n n ba kanl nda; a) (De i ik:rg-11/3/ ) T p fakültelerinin ö retim üyelerinden veya Bakanl a ba l e itim ve ara t rma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastal klar, anestezi ve reanimasyon uzmanl k dallar ndan birer tabip; b) Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünden bir temsilci, c) Bakanl k Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ünden bir temsilci, d) (De i ik:rg-21/10/ ) Bakanl k Strateji Geli tirme Ba kanl ndan bir mimar, e) Bakanl k Hukuk Mü avirli inden bir temsilci, f) Özel hastaneler alan nda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci, olmak üzere toplam dokuz ki iden olu ur. (De i ik dördüncü f kra:rg-21/10/ ) Dal hastanesi ile ilgili i lem yap lan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanl k dallar ndan (a) bendindeki niteli i haiz bir üyenin Komisyona ayr ca i tiraki sa lan r. Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler ve ayr ca ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanl kça belirlenir. (De i ik be inci f kra:rg-21/10/ ) Komisyonun seçilmi üyeleri iki y l süre ile görev yapar. Üyeli i sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Komisyonun çal ma usûlü Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanl n daveti üzerine Ba kan taraf ndan önceden belirlenmi toplant gündemine göre toplan r. (De i ik ikinci cümle:rg- 13/04/ ) Toplant daveti, toplant tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yaz l olarak bildirilir. Komisyon, en az yedi üyenin katilimi ile toplan r ve salt ço unluk ile karar al r. Oylarda e itlik olmas halinde, Ba kan n taraf oldu u görü kararla t r lm say l r. Komisyon kararlar, karar defterine yaz l r ve toplant ya kat lan üyelerce imzalan r. Karara muhalif olanlar, erh koymak suretiyle kararlar imza ederler. Muhalif görü gerekçesinin karar alt nda veya ekinde belirtilmesi zorunludur. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Komisyon, gerekti inde yerinde inceleme ve de erlendirme yapmak üzere, asil veya yedek üyelerden alt komisyonlar olu turabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ba vuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Ba vurunun ncelenmesi ve Ruhsatland rma Ba vuru ve ruhsata esas belgeler Madde 13- Özel hastaneler, Bakanl n izni ile aç l r ve ruhsatland r l r. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeli e göre hangi tür özel hastane açacaklar n da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valili e ba vururlar. Dilekçeye ekli ba vuru dosyas nda bulunmas gereken bilgi ve belgeler unlard r: a) Bakanl k taraf ndan verilmi ön izin belgesi, b) Binan n projesini haz rlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik taraf ndan onaylanm 1/100 veya 1/50 ölçekli iki tak m mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plan ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler, c) mar ile ilgili mevzuata göre al nm olan yap kullanma izni belgesi, d) Yang na kar gereken tedbirlerin al nd na ili kin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden al nm olan belge, e) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Özel hastane bir irket taraf ndan aç lacak ise, sermaye durumunu ve irket ortaklar n gösteren ticaret sicil gazetesinin örne i, vak f taraf ndan aç lacak ise, vak f senedinin örne i, f) Özel hastane açma ruhsat harc n n tahsil edildi ine ili kin vergi dairesi al nd s, g) lgili mevzuata göre yetkili merciden al nm olan depreme dayan kl l k raporu, h) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Ambulans ruhsat n n veya ambulans hizmetleri sözle mesinin örne i, ) (De i ik:rg-28-05/ ) ve mesul müdür yard mc s ile ilgili ayr ayr olmak üzere; 1) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yard mc s olarak çal acaklar na dair mesul müdürlük ve mesul müdür yard mc l sözle meleri, 2) Türkiye de iki y l kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az be y ll k tabiplik yapt n gösteren belge veya belgeler, 3) Resmî veya özel herhangi bir ba ka i te çal mad n beyan eden dilekçesi, 4) (De i ik:r.g.-17/10/ ) T.C. Kimlik Numaras, 5) Diplomas ve var ise, uzmanl k belgesinin tasdikli birer örne i, 6) Ba vuru s ras nda son alt ay içinde ve tan nmas na engel olmayacak ekilde çekilmi iki adet vesikal k foto raf, 7) (De i ik:r.g.-17/10/ ) Sab ka kayd n n olmad na dair yaz l beyan, 8) Tabip odas kay t belgesi, j) (Mülga:RG-21/10/ ) k) Çama rhane ve mutfak hizmetlerinin d ar dan sat n al nmas halinde, taraflar aras nda yap lan sözle menin örne i ve hizmet veren irkete ait ticaret odas faaliyet belgesi, l) (Mülga:RG-21/10/ ) m) EK-4 e göre bulunmas zorunlu t bbî araç ve gereçlerin onaylanm envanteri, n) EK-5 e göre bulundurulmas zorunlu ilaçlar n onaylanm listesi. Ba vurunun müdürlükçe incelenmesi Madde 14- (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) 13 üncü maddeye göre yap lan ba vuru, müdürlük taraf ndan öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanl klar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi i günü içerisinde bildirilir. Ba vuru dosyas nda noksanl k yoksa, ba vuru dosyas valilik yaz s ekinde onbe i günü içerisinde Bakanl a gönderilir. A a daki belgeler de Bakanl a gönderilen evraka eklenir: a) l Sa l k Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istedi i her uzmanl k dal ndan en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle olu turulan bir ekip taraf ndan haz rlanan, özel hastanenin bütün t bbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen t bbî donan ma sahip olup olmad klar n gösteren ilgili dal uzmanlar raporu, b) lgili mevzuata göre düzenlenmi t bbî atik raporu, c) Müdürlük ve l Bay nd rl k ve Iskan Müdürlü ünce EK-9 a uygun olarak mü tereken düzenlenen ve bina standartlar n gösteren mü terek teknik rapor. 5 6

4 Ruhsatland rma Madde 15- (De i ik:rg-21/10/ ) Bakanl a intikal ettirilen ba vuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon taraf ndan 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve de erlendirilen ba vuru dosyas nda eksiklik bulunmamas halinde, Komisyon hastaneyi yerinde inceler ve hastanenin uygunlu una karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanl a sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanl kça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir. Genel Müdürlükçe ve Komisyon taraf ndan dosya üzerinden yap lan inceleme sonucu eksiklik bulunmas halinde eksikli in giderilmesi valilik arac l ile ba vuru sahibine bildirilir. Komisyon taraf ndan yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki durum valilik arac l ile ba vuru sahibine bildirilir. Komisyon raporuna kar ba vuru sahibi taraf ndan raporun tebli inden itibaren yedi i günü içerisinde yaz l olarak itiraz edilebilir. tiraz halinde Bakanl kça, Komisyon raporundaki hususlar da dikkate al narak de erlendirme yap l r ve karar verilir. Özel hastanelerin ruhsatland rma i lemleri, özel hastanenin fiziki noksanl ve ba vuru belgelerinde eksiklik bulunmamas kayd yla, Bakanl a intikal etti i tarihten itibaren en geç otuz i günü içerisinde sonuçland r l r. Komisyonun yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora itiraz olmas halinde otuz günlük süre, yaz l itiraz n Bakanl a tebli i tarihinden itibaren ba lar. (De i ik dördüncü f kra:r.g.-11/3/ ) Özel hastaneye ruhsat verilmesinden sonra EK-1 de gösterilen personelin say s, ismi, unvan, uzmanl k dal veya meslekî di er kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, k smi zamanl çal an tabipler de dahil tabiplerle yap lm sözle melerin asl veya mesul müdür taraf ndan tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanl k dallar n n listesi müdürlü e verilir. Müdürlük taraf ndan, konsültan hizmet verilecek dallarda çal acak tabipler d ndaki di er personelini tamamlad tespit edilen özel hastaneler, en geç be i günü içerisinde Bakanl a bildirilir. Bütün bu i lem ve i lerin tamamlanmas ndan sonra Bakanl kça, EK-7 de örne i gösterilen Faaliyet zin Belgesi yedi i günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine ba lar. Bakanl kça ruhsatland r ld tarihten itibaren alt ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine ba lamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanl kça iptal edilir. (Mülga son f kra:rg-15/2/ ) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personel Standartlar Madde 16- (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerin t bbî, idarî ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumlulu unda yürütülür. olarak görevlendirilecek olan tabibin a a daki nitelikleri ta mas artt r: a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 say l Tababet ve uabati Sanatlar n n Tarz cras na Dair Kanun uyar nca Türkiye de sanat n yapmaya mezun olmak, b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmak, c) (De i ik:rg-28/05/ ) Türkiye de iki y l kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az be y l tabiplik yapt n gösteren belge veya belgeler, d) Herhangi bir suçtan dolay a r hapse veya yüz k zart c suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 say l Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyar nca mesul müdürlükten yasakl olmamak, e) lgili tabip odas na kay tl olmak. Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasaklar süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar. (Ek f kra:r.g.-11/3/ ), görev yapt hastanenin d nda muayenehane veya ba ka bir sa l k kurum/kurulu unda çal amaz. ün görev, yetki ve sorumluluklar Madde 17- ün görev, yetki ve sorumluluklar unlard r: a) (De i ik:r.g.-11/3/ ) Özel hastanenin t bbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek, b) Gerekti inde, ruhsatland rma ile ilgili her türlü i lemleri yürütmek, c) Özel hastanenin ruhsatland r lmas ndan sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür de i ikliklerini müdürlü e bildirmek, d) Özel hastane ad na belge onaylamak, e) Bakanl k ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yaz malar yürütmek, f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlar n korumak ve geli tirmek, g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sa l k ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatland r lmas gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yard mc tedavi merkezi ve genetik hastal klar tan merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatland rma i lemlerini yürütmek, h) Özel hastanenin t bbî kay t ve ar iv sistemini olu turmak ve kay tlar n düzenli ve do ru bir ekilde tutulmas n sa lamak, i) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek, i) Denetimler s ras nda denetim elemanlar nca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri haz r hale getirmek, j) T bbî at klar n kontrolü ve imhas için gereken bütün tedbirleri almak, k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esas na göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sa lamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak islemesini takip ve kontrol etmek, l) Özel hastanenin türüne, yatak say s na, personel mevcuduna ve is hacmine göre tesis edilen t bbî, idarî, malî ve teknik destek birimleri aras nda koordineli ve uyumlu çal may temin etmek, m) (De i ik:r.g.-11/3/ ) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yard mc s n b rakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kayd yla derhal ilgili müdürlü e bilgi vermek ve izin süresi hiçbir ekilde bir y l içerisinde toplam üç ay geçmemek art yla iznin bir haftadan fazla sürdü ü hallerde müdürlükten izin almak, n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanunu uyar nca bildirimi zorunlu olan hastal klar ile adlî vakalar müdürlü e ve gerekli di er mercilere bildirmek, o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri basta olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yapt rmak, ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islerinin düzenli bir ekilde yap lmas n sa lamak ve hastane enfeksiyonlar ndan korunma için gereken bütün tedbirleri almak, p) Hastalar n tedavileri için d ar dan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek, r) Sa l k ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanl kça belirlenen di er görevleri yapmak. 7 8

5 ün de i mesi Madde 18- ün görevden al nmas, istifas, mesul müdürlük artlar ndan herhangi birini kaybetmesi veya vefât gibi hallerde; hastanenin sahibi taraf ndan, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen artlar ta yan yeni bir mesul müdür görevlendirilerek gerekli bilgi ve belgeler Bakanl a gönderilmek üzere müdürlü e verilir. Yeni mesul müdür ad na Bakanl kça mesul müdürlük belgesi düzenlenir. (De i ik ikinci f kra:rg-28/05/ ) ün de i mesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yard mc s vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlü e bildirilir. Mesul Müdür Yard mc s Madde 18/A (De i ik:rg-28/05/ ) (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) Bu Yönetmeli in 16 nc maddesinin üçüncü f kras nda öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yard mc s olarak Bakanl a bildirilir. Hastane sahibince birden fazla mesul müdür yard mc s belirlenerek Bakanl a bildirilebilir. yard mc s ; a) Bu Yönetmeli in 18 inci maddesinin ikinci f kras nda belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanl k ve müdürlük nezdinde hastanenin i ve i lemlerini yürütür. b) Reçete onay, istirahat raporu onay gibi hastalar ile ilgili usulî i lemlerde mesul müdüre yard mc olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür taraf ndan yaz l olarak, hangi i lemleri yürütece ine dair yetki devredilmesi gerekir. c) yard mc s n n bu maddenin ikinci f kras n n (a) ve (b) bendlerine göre yürüttü ü i ve i lemlerinden dolay Bakanl a kar mesul müdür sorumludur. Di er personel Madde 19- (De i ik:rg-11/3/ ) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kay tl olan hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar ndaki tabipler ile bu uzmanl k dallar n n gerektirdi i ve asgari say lar EK- 1 de belirtilen personeli çal t rmak zorundad r. Tabipler, özel hastanede a a daki ekilde çal abilirler: a) Kadrolu çal ma: Tabip veya uzman tabibin, bir özel hastanede i sözle mesiyle çal mas d r. Sözle mede, tabibin veya uzman tabibin haftan n hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çal aca, nöbet tutup tutmayaca ve ba ka bir sa l k kurum/kurulu unda çal p çal mayaca, çal acak ise mesul müdür iznine ba l olarak çal abilece inin aç kça yaz lmas gerekir. b) K smi zamanl çal ma: Bir hastane veya t p merkezinde kadrolu çal an tabip ve uzman tabibin, günlük çal ma saatleri aç kça belirli olmak kayd yla fizik mekanlar yeterli olan özel sa l k kurum/kurulu lar nda sözle meye ba l çal mas d r. K smi zamanl çal ma, en fazla iki özel hastane ve/veya t p merkezinde yap labilir. Muayenehanede çal lacak ise, muayenehanenin yan nda ba ka bir özel hastane veya t p merkezinde çal labilir. c) Konsültan olarak çal ma: Bu çal ma eklindeki konsültasyon, özel hastaneye te his ve/veya tedavi amac yla ba vuran bir hastan n sa l k durumu için, tedavisini üstlenen tabip veya hastan n talebi üzerine ayn veya farkl uzmanl k dallar ndaki tabip/tabiplerden t bbî görü, destekleyici, tamamlay c hizmet veya yard m al nmas veyahut cerrahi müdahale yap lmas d r. Bu ekildeki çal ma, bir hastan n sa l k durumuyla ilgili ar zi hallere yönelik çal ma olup, hastanede sürekli çal may ifade etmez. Bir uzman tabibin konsültan olarak çal abilmesi için, konsültasyon hizmetini verece i hastaneyle sözle me yapmas gerekir. Bu ekilde çal an tabiplerin sözle meleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler, mesul müdür taraf ndan her ay n sonunda müdürlü e bildirilir. Her hastane için ayr olmak üzere, konsültan tabiplerin ad ve soyadlar ve uzmanl k dallar ile ilgili listeler ayl k olarak Bakanl a gönderilir. Sa l k durumu aciliyet arzeden ve/veya ba ka kuruma sevki t bben riskli olan hastalar için o ildeki özel sa l k kurum/kurulu lar nda konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda uzman tabip bulunmad hallerde özel hastane taraf ndan, hastanenin bulundu u ilçede veya büyük ehir belediyesi s n rlar na dahil olan ilçelerdeki kamu kurumlar nda çal an uzman tabip, konsültan tabip olarak davet edilebilir. Bu uygulama sonras mesul müdür taraf ndan en geç bir i günü içinde sa l k müdürlü üne bilgi verilir. Bir tabibin hastanede hangi ekilde çal t, personel çal ma belgesine aç kça yaz l r. Hastanede kadrolu veya k smi zamanl çal an tabip veya uzman tabip i inden ayr l r ise bu ayr l, en geç be i günü içinde müdürlü e bildirilir ve çal ma belgesi geçersiz say l r. Ayr lan tabip veya uzman tabibin yerine tabip veya uzman tabip ba lat l r ise, ba lat lan tabip için mesul müdür taraf ndan düzenlenen EK-12 deki personel çal ma belgesi, müdürlükçe en geç be i günü içinde onaylan r. Personel çal ma belgesinin asl, personelin dosyas nda saklan r. Yan dal veya iki ayr uzmanl olan tabipler, bir özel hastanede tercihe ba l olarak bir dalda kadrolu di er dalda k smi zamanl olarak çal abilirler. Bu durumda, her iki uzmanl k dal da faaliyet izin belgesine i lenir. Bu ekilde çal an tabibin hastaneden ayr lmas halinde, altm gün içinde k smi zamanl çal lan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden ç kar l r. Özel hastanedeki tabip harici sa l k çal an, görevlerini aksatmamak ve mesul müdürce yaz l olarak uygun görülmek art yla en fazla bir özel sa l k kurum ve/veya kurulu unda daha çal abilir. Elektronik kay t sistemlerine uygun olan i lemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Hizmet ve Fizikî Alt Yap Standartlar BIRINCI BÖLÜM Özel Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri Hasta odalar Madde 20- Hasta odalar n n, do rudan ve yeterli gün ile ayd nlanabilecek konumda, taban ve duvarlar n n düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elveri li olmalar artt r. Hasta odalar n n kap geni li i, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalar ndaki tuvalet ve banyo kap lar d a aç lacak ekilde düzenlenir. (De i ik üçüncü f kra:rg-28/05/ ) ki hasta yata bulunan odalar n, hasta yata ba na dü en asgarî alan ölçülerine uygun olmak kayd yla, gerekti inde kullan lmak üzere uygun biçimde ayr labilir olmalar gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yata bulunamaz. (De i ik dördüncü f kra:rg-13/04/ ) Do rudan gün almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yo un kulland, hastan n s hhat ve istirahat n olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odas olamaz. (Ek be inci f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen her uzmanl k dal için en az bir hasta yata ayr l r. (Ek alt nc f kra:rg-21/10/ ) Hasta odalar nda her yatak için ayr olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisat bulunur. (De i ik yedinci f kra:rg-21/10/ ) Özürlü hastalar için, hasta yatak say s otuz ve alt nda olan özel hastanelerde en az bir olmak kayd yla ve ilave her otuz hasta 9 10

6 yata na bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü hasta odas tesis edilir. Özürlü hasta odalar nda bulunan slak hacimler özürlülerin kullan m na imkan verecek ekilde düzenlenir. Hasta yataklar MADDE 20/A (Ek:R.G.-11/3/ ) Hasta yata, hastalar n yirmi dört saatten az olmamak üzere bak m ve tedavilerinin sa lanmas amac yla yat r ld, hasta odalar na veya hastalara devaml t bbi bak m hizmeti verilen birimlere yerle tirilen yataklard r. Yo un bak m, prematüre ve yeni do an ünitesindeki yataklar (kuvöz, aç k bebek yata ) ile yan k merkezi ve yan k odalar ndaki yataklar, hasta yatak say s na dahil edilir. Ancak; a) Yeni do an sa l kl bebek sepetleri ve transport kuvözler, b) Do um için kullan lan do um masalar ve sanc odas yataklar, c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastalar n istirahat için kullan lan sedye ve yataklar, d) Anestezi odas ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullan lan yataklar, e) Ameliyat sonras bak m (uyand rma) odas yataklar, f) Kemoterapi, radyoterapi, giri imsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon i lemleri ile diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az bir zaman dilimi içinde yap lan tedaviler için kullan lan günübirlik tedavi yataklar, g) Hastanede nöbetçi personel için ayr lan yataklar, h) Refakatçi yataklar hasta yataklar na dahil de ildir Hem ire istasyonlar Madde 21 (De i ik:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde, hastalara an nda ula abilmek ve hasta bak m n sa lamak üzere; yatakl hasta katlar nda, koridor ve hasta odalar na hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç haz rlama alan bulunan ve koridorun geni li ini etkilemeyecek ekilde, en az bir hem ire istasyonu kurulmas artt r. Ayr ca hem ire istasyonunda, her hasta odas ile ba lant s olan hasta ça r sistemi bulunur. Özel hastanelerde, yatakl hasta katlar nda, kliniklerin özelli ine göre gereken donan ma sahip olan ve yatan hastalar n muayene ve tedavilerinin yap ld servis muayene odas veya bölümü düzenlenebilir. Hasta ba na ay r lacak alanlar Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalar nda hasta yata ba na ay r lmas gereken asgarî alan ölçüleri a a da gösterilmi tir: a) Tek yatakl hasta odalar en az dokuz metrekare, b) (De i ik:rg-21/10/ ) ki yatakl odalar, hasta yata ba na en az yedi metrekare, c) Çocuk hastalar için ay r lm olan odalar, hasta ba na en az alt metrekare, d) (De i ik:rg-21/10/ ) Çocu u ile yatan lohusalar için tek yatakl odalar en az oniki metrekare ve iki yatakl odalar, yatak ba na en az on metrekare, çok yatakl odalar, yatak ba na en az on metrekare, e) Yo un bakim üniteleri, yo un bakim yata ba na en az oniki metrekare. f) (Ek:RG-13/04/ ) Yenido an yo un bak m üniteleri, yo un bak m yata ba na en az alt metrekare. g) (Ek:RG-21/10/ ) Gözlem odas nda gözlem yata ba na en az alt metrekare, Poliklinik muayene odas Madde 23-(De i ik:rg-21/10/ ) (De i ik birinci f kra:r.g.-11/3/ ) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kay tl klinik uzmanl k dallar için yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan muayene odas ayr l r. Poliklinik muayene odalar nda uzmanl k dal na uygun araç, gereç ve donan m ile hasta muayene masas, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanl k dallar d ndaki dallarda kadrolu veya k smi zamanl çal an uzman tabiplere yeterli say da ve geni likte, yeterli ekilde ayd nlat lan ve havaland r lan çal ma odalar ayr labilir. Kad n hastal klar ve do um ile üroloji lerinde, ayr ca tuvaletin bulunmas gerekir. ayet kad n hastal klar ve do um leri hastane bünyesinde di er lerden ayr, ba ms z bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji poliklini inden ayr olarak sistoskopi-ürodinami odas bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu lerin muayene odas nda tuvalet bulunmas gerekmez. (De i ik ücüncü f kra:r.g.-11/3/ ) Poliklinik muayene odalar n n kap s nda hizmet verilen uzmanl k dal n n ad, oda içinde hastalar n görebilecekleri bir yerde o muayene odas nda görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanl k belgelerinin asl veya mesul müdür taraf ndan tasdiklenmi bir örne i ile EK-12 deki personel çal ma belgesinin müdürlük onayl sureti, duvarda as l olarak bulunur. Ameliyathane MADDE 24 (Ba l ile birlikte de i ik:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde; a) Cerrahi uzmanl k dallar n n gerektirdi i en az iki adet ameliyat salonu ile uyand rma bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak say s otuz ve alt nda olan a z ve di sa l dal hastaneleri ile göz hastal klar dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir. b) Ameliyat salonlar n n her birinde sadece bir ameliyat masas bulunur. c) Ameliyathane sterilizasyon artlar n ta r. Ameliyathane salonlar nda toz ve mikrop bar nd racak girinti ç k nt lar olmaz. d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullan larak yap l r. e) Ameliyathane salonlar n n ölü alan olu turacak girinti, ç k nt ve bunlardan olu an bo luklar ile keskin kö eler haricinde kalan net kübik kullan m alan en az otuz metrekare, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az k rkbe metre kare olur. Net kullan m alan içinde, kolon ve benzeri hareket k s tl l na sebep verecek yap la ma ile ameliyat ekibinin hareket k s tl l na ve sirkülasyonuna engel bir durum olmamas gerekir. f) Ameliyathane salonlar n n taban-tavan aras net yüksekli inin havaland rma kanallar, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktas nda en az üç metre ve ameliyathane k sm nda bulunan koridor geni li inin en az iki metre olmas gerekir. g) Ameliyathanelerde yar ve tam steril alanlar olu turulur. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulundu u tam steril alanlar nda, pencere ve kap lar d ortama aç lmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yar steril alanda, personel dinlenme yeri, kad n ve erkek personel için ayr ayr düzenlenmi giyinme ve soyunma ile tuvalet ve du mahalleri bulunur. h) Ameliyathane alan n n, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havaland r lmas gerekir. ) Dahili uzmanl k dallar nda hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde ameliyathane bulunmas zorunlu de ildir. Bu ekilde aç lan özel dal hastanelerinde, cerrahi uzmanl k dal ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yo un bak m ile di er artlar n sa lanmas durumunda yap l r. Yo un bakim Madde 25- (De i ik:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde; 11 12

7 a) Yatak say s elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanl k dallar için ayr lmak art yla en az iki yatakl yo un bak m ünitesi kurulmas zorunludur. Yatak say s ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yo un bak m yata ilave edilir. b) Kardiyoloji uzmanl k dal için koroner yo un bak m ünitesi en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi uzmanl k dal için en az iki yatak bulunan kardiyovasküler cerrahi yo un bak m ünitesi; çocuk sa l ve hastal klar uzmanl k dal ile kad n hastal klar ve do um uzmanl k dal için yenido an yo un bak m ünitelerinde en az iki küvöz bulunmas gerekir. c) Dal hastanelerinde ilgili uzmanl k dal n n gerektirdi i yo un bak m üniteleri kurulur. A z ve di sa l dal hastaneleri ile göz dal hastanelerinde yo un bak m bulunmas zorunlu de ildir. d) Yeni do an yo un bak m ünitesi ile di er yo un bak m ünitelerinin birbiriyle irtibatl olmamas gerekir. Yeni do an yo un bak m ünitesi ile di er yo un bak m ünitelerinin ön geçi alanlar ortak olabilir. e) Kardiyovasküler cerrahi yo un bak m ünitesinin, ameliyathane tam steril alan nda olmamak kayd yla, ameliyathane ile irtibatl olmas zorunludur. f) Koroner yo un bak m, di er yo un bak m ünitelerinden ayr düzenlenebilir. Di er yo un bak mlar gibi tam steril alan olmas gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir. g) Yo un bak m ünitelerinde, görevli sa l k personeli taraf ndan hastalar n sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan olu turulur. Yo un bak m üniteleri içinde lavabo bulunur. h) Yo un bak m ünitelerinde, yatak aralar nda gerekti inde kullan lmak üzere uygun biçimde ayr labilir düzenleme yap l r. Hasta ba monitörizasyon ve merkezi t bbî gaz sistemi bulunur. ) Yo un bak m ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullan m alanlar ile do rudan ba lant s olmamas gerekir. j) Yo un bak m ünitesinin d nda ve yo un bak m ünitesinin bulundu u katta, sürgü ve idrar kaplar temizleme ve muhafaza alan ile tek kullan ml k malzeme kullan l yor ise, kullan m öncesi muhafaza ve imha alan ayr l r. Koroner yo un bak m haricinde, yo un bak m ünitesinin steril alanlar içerisinde tuvalet bulunmaz. k) Koroner yo un bak m üniteleri hariç di er yo un bak mlar, ameliyathaneler de oldu u gibi sterilizasyon artlar n sa layacak ekilde havaland r l rlar ve zemin ile duvar kaplamalar n n antibakteriyel olmas artt r. Gözlem ünitesi MADDE 25/A (Ek:RG-21/10/ ) Özel hastanelerde; ilgili dal uzman n n k sa süreli olarak hastay gözlem alt na alarak takip edebilece i, yatak ba na en az alt metrekare alan olan, yataklar aras uygun biçimde ayr labilen, içinde lavabosu ile hem ire istasyonu bulunan ve belirlenen asgarî t bbî malzeme, donan m ve ilaçlar n bulundu u hasta gözlem ünitesi olu turulabilir. Gözlem ünitesinde kullan lacak hasta yataklar n n, pozisyon alabilen, koruma barlar olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olmas gerekir. Gözlem odas nda hasta ba monitörizasyon ve merkezi t bbî gaz sistemi bulunur. Gözlem yatak say s n n, hastane toplam yatak say s n n % 25 ini geçmemesi gerekir. Ancak, hasta yatak say s otuz ve alt nda olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak say s en fazla be olur. Yatak say s otuz ila 100 aras nda olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla on yatak, yatak say s 100 ve üzerinde olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbe yatak bulunabilir. Acil ünitesi Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana giri inden ayr, kolay ula labilir, ambulans ula m ile araç giri ve ç k s na elveri li ve uygun e imli sedye rampas bulunan bir giri inin olmas gerekir. Acil ünitesi; personel ve t bbî cihaz donan m, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksakl a meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulmas sa lanacak ekilde yap land r l r. Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odas, bir adet müdahale odas ile mü ahede odas, güvenlik hizmetinin verilebilece i bir mekan ve bekleme yeriyle ba lant l erkek ve kad nlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur. (De i ik dördüncü f kra:rg-21/10/ ) Ortopedi ve travmatoloji uzmanl k dal nda hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odas veya ortopedi poliklini i muayene odas ile ba lant l veya yak n nda olmak üzere en az bir alç odas ayr ca düzenlenir. (Ek be inci f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde kompleks ekildeki yap la malarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek ekilde tek olarak planlanm ise; ameliyathane, yo un bak m ve radyoloji ünitesi ile fizik ba lant s n n olmas gerekir. Ayr ca hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans giri i ve bu giri e yak n bir canland rma odas düzenlenir. (Ek alt nc f kra :RG-21/10/ ) Dal hastanelerinde sadece ilgili dallar n gerektirdi i acil hizmetini verecek ekilde ve donan mda acil ünitesi bulunur. Eczane Madde 27- (De i ik birinci f kra:rg-13/04/ ) Yatak say s elli ve alt nda olan özel hastaneler ile özel dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 say l Eczac lar ve Eczaneler Hakk nda Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve say l Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik uyar nca, bir eczac sorumlulu unda ruhsatland r lm eczane bulunmas zorunludur. Ancak, artan her elli yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunmas gerekir. (De i ik ikinci f kra:rg-13/04/ ) Yatak say s elliye kadar olan hastanelerce eczane aç lmak istenmesi halinde bu eczanenin, depo alanlar hariç olmak üzere en az yirmi metrekare olmas artt r. Özel hastane eczaneleri, bodrum kati d nda bulunur ve uygun artlarda havaland r lmalar ve ayd nlat lmalar sa lan r. Laboratuvarlar MADDE 28 (De i ik:rg-15/2/ ) Bu Yönetmeli in 6 nc ve 7 nci maddeleri uyar nca özel hastanelerin bünyesinde, hastanenin faaliyeti ile ilgili laboratuarlar n kurulmas zorunludur. Laboratuvarlar; a) Radyoloji laboratuvar : A z ve di sa l ve göz hastal klar dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihaz bulunur ve en az 500 ma gücünde röntgen cihaz n n bulundu u bir radyoloji laboratuar kurulmas zorunludur. b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarlar : Genel hastanelerde uzmanl k dallar na göre biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvar veyahut her ikisinin de bulunmas zorunludur. A z ve di sa l ve göz hastal klar dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerinde hasta kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar n n gerektirdi i biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvar bulunmas zorunludur. c) Hematoloji ve genetik laboratuvarlar : Özel hastaneler, hizmet verece i uzmanl k alan n n gerektirdi i hematoloji veya genetik laboratuvarlar n, ba ms z olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvar ile ayn alanda olacak ekilde kurabilir

8 d) Patoloji laboratuvar : Özel hastaneler hizmet verece i uzmanl k alan n n gerektirdi i patoloji laboratuvar n kurabilir. Bu laboratuar n kurulmas halinde, yap lan i in gere i, t bbi donan m ve di er malzemelerin yeteri kadar bulundu u, havaland rmas uygun, di er laboratuvarlardan ba ms z mekanlarda olur. (De i ik ücüncü f kra:r.g.-11/3/ ) Özel hastane bünyesindeki laboratuvarlar için ilgili mevzuata göre hastane ad na ruhsatname düzenlenir ve laboratuvarlar, faaliyet izin belgesine yaz l r. Laboratuvar hizmetleri, 19 uncu maddenin ikinci f kras n n (a) veya (b) bendine göre çal an ilgili laboratuvar uzman n n sorumlulu unda yürütülür. Sorumlu uzman n ad -soyad, diploma ve uzmanl k belgesi laboratuvar ruhsat ba vurusu s ras nda verilir. Hastane ad na düzenlenen laboratuvar ruhsat nda sorumlu uzman n ad yer almaz, bu uzman ad na düzenlenen EK-12 deki personel çal ma belgesinde laboratuvar sorumlusu oldu u ayr ca belirtilir. Ayn laboratuvarda çal an di er uzmanlar için sadece EK-12 deki personel çal ma belgesi düzenlenir. T pta tan ve tedavi amac yla radyasyon uygulamalar n yürüten laboratuvar ve birimler için hastane sahibi ad na, ilgili mevzuat hükümleri uyar nca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisans al n r. Özel hastanelerde, t p teknolojisindeki geli melere paralel olarak ihtiyaç duyulan di er görüntüleme hizmet birimleri ancak, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak kayd yla kurulabilir. Kurulacak bu birimler ruhsatland r larak faaliyet izin belgesine eklenir. (De i ik alt nc f kra:r.g.-11/3/ ) Özel hastanelerin bünyesinde bulunmas zorunlu laboratuvarlar n d nda olan ve faaliyet gösterilen uzmanl k dallar için gerekli bulunan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet sat n alma yoluyla, müstakilen faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyar nca ruhsatland r lan veya di er özel hastaneler bünyesinde ruhsatl olan veyahut kamu kurum ve kurulu lar bünyesinde kurulan laboratuvarlardan kar lanabilir. Bu yönde hizmet sat n al nmas durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur. Özel hastanenin hizmet sat n almas durumunda a a dakilere uyulmas zorunludur: a) Hizmetin bu yol ile kar land hususunda hastaya ve/veya yak nlar na tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi, b) Hastadan, laboratuvar tetkikini talep eden özel hastanede numune al nmas, c) Numunenin, tetkiki gerçekle tirecek laboratuvara hasta veya yak nlar ile gönderilmemesi, d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekle tiren kurum veya kurulu isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer almas, e) Tetkik sonuçlar n n, hizmet sat n al nan kurum veya kurulu taraf ndan gecikmeksizin güvenli bir ekilde gönderilmesi, f) Özel hastane haricinde, tetkik yap lacak kurum veya kurulu taraf ndan hastadan tetkik için ayr ca bir ücret talep edilmemesi. Hizmetin, sat n alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan hastane ile hizmeti veren kurum veya kurulu, bu uygulamadan ve sonuçlar ndan mü tereken sorumludur. Numune alma odas Madde 29 Özel hastanelerde, tabip taraf ndan istenilen tetkik ve tahliller için hastan n kan, gaita veya idrar n n al nmas na uygun ve laboratuvarlara yak n, hijyen artlar na sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odas bulunur. Merkezî sterilizasyon ünitesi Madde 30- (De i ik:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde, yeniden kullan m özelli ine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon i lemlerinin yap lmas na mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunmas artt r. Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile ba lant l olur. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak ekilde planlanmas durumunda ameliyathaneden ba lant s z olabilir. Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme giri i-y kama, ön haz rl k-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme ç k bölümlerinden olu ur. K NC BÖLÜM Özel Hastanelerin Di er Birim ve Alanlar Merdiven, koridor ve asansörler Madde 31- Katlar aras ndaki merdivenlerin, sedye ile hasta ç karabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre geni likte olmas artt r. Merdiven r htlar, özürlülerin ç k s n zorla t rmayacak ekilde düz bir sat hla bitirilir ve hastane giri ine özürlüler için uygun e imli rampa yap l r. (De i ik ikinci f kra:rg-28/05/ ) Hastanelerin bütün katlar nda koridor geni likleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastalar n kolay hareketine imkan verecek ekilde tutunma yerleri bulunur. Yap n n ta y c sistemi itibari ile kolon ve benzeri ç k nt lar sebebiyle koridorlardaki geni lik iki metrenin alt na dü mesi halinde, sedye trafi inin rahat sa lanmas art ile iki metre geni lik art bu bölümlerde aranmayabilir. Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70 i oran nda uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartlar Enstitüsünün standartlar na göre imâl edilmi en az iki asansör bulunmas ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta ta maya elveri li olmas artt r. Hasta asansörü kuyu bo lu u ölçüsünün, Türk Standartlar Enstitüsünün belirledi i standartlara uygun olmas gerekir. Birden fazla kati olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yang n merdiveni yap lmas da zorunludur. (Ek f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde, en fazla iki kat aras nda asansör bulunmamas durumunda, bu katlar aras nda tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta ta maya elveri li uygun e imi olan rampa yap l r. Is tma, havaland rma ve ayd nlatma Madde 32- Özel hastanelerin merkezi s tma sistemi ile s t lmas zorunludur. Zeminden s tma yap lmas uygun de ildir. Özel hastanelerde, bölge ve mevsim artlar na göre merkezi so utma veya split klima sistemi kurulur. Hastalar n ve personelin kulland bütün alanlar uygun bir ekilde havaland r l r ve yeterli güne ile enerji kaynaklar ndan yararlan larak ayd nlat lmalar sa lan r. (De i ik üçüncü f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerin ameliyathane, yo un bak m ünitesi ve steril artlar gerektiren di er alanlar nda, yeterli havaland rma ve sterilizasyon için hijyenik klima santral yapt r lmas zorunludur. T bbî at klar ve çöpler Madde 33- Özel hastanelerde, t bbî at klar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan T bbî At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler al n r ve t bbî ve evsel at klar için ayr ayr çöp odalar tesis edilir. Yatak say s elli ve üzerinde olan özel hastanelerin t bbî atik odalar n n so utma sisteminin olmas ve yemekhaneden kaynaklanan s v at klar n, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutulmalar artt r. Lavabo, tuvalet ve banyolar 15 16

9 Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kad nlara ayr ayr olmak üzere yeterli say da lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kap lar n n d a do ru aç lmas zorunludur. Özürlüler iç in ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kayd yla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayr bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik kat nda en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunmas da artt r. Morg Madde 35- (De i ik birinci f kra:rg-28/05/ ) Özel Hastanelerde, ölü koymaya, y kamaya ve gerekti inde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunmas zorunludur. Yatak say s elliye kadar olan hastanelerde so uk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolab bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolab ilave edilir. Morg alan, ölü muhafaza dolab n n kaplad alan haricinde, ölü y kamaya ve otopsi yapmaya uygun geni likte olmal d r. (De i ik ikinci f kra:rg-21/10/ ) Morg; hastalar n olmad, genel kullan m alanlar ndan uzak yerde yap l r ve morg ç k, özel hastanenin ana ve acil giri i ile ba lant l olmayacak ekilde ayr olarak düzenlenir. Mutfak ve çama rhane Madde 36- Mutfak ve çama rhanenin taban ve duvarlar n n, hijyenik artlarda y kamaya ve dezenfeksiyona elveri li olmas gerekir. Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ay klanma, y kanma ve haz rlanma yerlerinin ayr olmas ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulmas artt r. Çama rhanenin; kirli çama r depolama, kirli çama r tasnifi, çama r basma-y kama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çama r depolama ve çama rhanede çal acak personel için du yerleri bulunacak geni likte olmas gerekir. (De i ik dördüncü f kra:rg-21/10/ ) Mutfak ve çama rhane hizmetlerinin d ar dan sat n al nmas halinde, hasta yatak katlar nda yemek da t m n n yap ld ve temiz-kirli çama rlar n topland ayr ayr kat ofis odalar olu turulur ve diyet mutfa da ayr ca hizmet verir. Kapal servis tepsilerinde yemek arabalar ile servis yap lan hastanelerde kat ofis odalar olu turulmayabilir. Di er alanlar Madde 37- Özel hastanelerde, çal an bütün personel için binan n durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çal ma, soyunma ve giyinme yerleri ile du, tuvalet ve lavabo bulunmas artt r. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ay r l r. Bu yerler, birden çok binadan olu an hastanelerde, mümkün oldu unca merkezî bir yerde tesis edilir. Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyac n kar layacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulmas zorunludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hastanelerin Hizmet ve Çal ma Esaslar Poliklinik hizmetleri Madde 38 (De i ik birinci f kra:r.g.-11/3/ ) Özel hastanede, bir muayene odas nda en fazla iki tabibin çal mas na izin verilir. Ancak, çal an her tabip için ayr muayene odas da düzenlenebilir. mevcudunda kadrolu ve k smi zamanl çal an tabip say s ndan fazla muayene odas n n olmas, tabip say s n art rma hakk vermez. Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Hasta Haklar Yönetmeli inde öngörülen ilkelere uygun davran larak, hasta mahremiyetine sayg ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayr ayr muayene edilir. Muayenenin, ilgili tabip taraf ndan yap lmas art olup, muayene s ras nda görevli bir hem irenin de bulunmas asildir. Acil hizmetler Madde 39- (De i ik:r.g.-23/7/ ) Özel hastanelerde, acil sa l k hizmeti verilmesi ve acil vakalar n hastan n sa l k güvencesi olup olmad na veya ödeme gücü bulunup bulunmad na bak lmaks z n kabul edilmesi ve gerekli t bbi müdahalenin kay ts z- arts z ve gecikmeksizin yap lmas zorunludur. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donan m olmad, ilgili birimi veya bo yata bulunmad, hastan n sa l k güvencesi olmad ve benzeri sebepler ile gerekli acil t bbi müdahaleyi yapmaktan kaç namaz. Acil vakalarda, yo un bak m hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahale yap larak hastan n stabilizasyonunun sa lanmas esast r. Stabilizasyonu sa lanamayan veya stabilizasyonu sa lanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçl ba ka bir sa l k kurumuna sevkine lüzum görülen hastalar n nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilir. Hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu a rla an ve acilen ba ka bir sa l k kurulu una sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkeziyle temas kurulur. Hasta yak nlar veya hastan n tedavisini üstlenen hastane, hastan n acil sevkini kendi imkânlar yla yapmak istemeleri hâlinde, sevk edilecek sa l k kurulu u ile irtibat kurmak, hastan n ma duriyetine meydan vermemek ve durumu komuta kontrol merkezine bildirmekle yükümlüdür. Acil hastan n sevk edilece i sa l k kurumunun belirlenmesi ve nakil i lemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yap l r. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri al r, bu bilgiler nda hastan n hangi sa l k kurumuna sevk edilece ine karar verir, ilgili kurumun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görü meleri yapt ktan sonra hastan n nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa ç k emri vererek naklin gerçekle tirilmesini sa lar. Gerekti inde intikal süresini k saltmak amac yla yukar daki i lemlerin bir k sm hasta yola ç kar ld ktan sonra yap labilir. Acil olarak hastaneye müracaat eden hastalar n acil t bbi müdahale ve tedavileri yap l rken hiçbir surette tedavi masraflar n n nas l kar lanaca sorgulanmaz. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili i lemler, acil müdahale ve bak m sa land ktan sonra yap l r. Özel hastaneler, acil sa l k hizmetlerini düzenleyen ilgili di er mevzuata da uymak zorundad r. Özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulmas artt r. Acil tabibi taraf ndan yap lacak davete ilgili dal uzman n n ve di er personelin uymalar zorunludur. Normal çal ma saatleri d nda faaliyet gösterilen uzmanl k dallar ndaki uzman tabipler "icapç " konumda görev yaparlar. taraf ndan düzenlenen çal ma belgesi ile üstlerinde foto rafl "nöbetçi tabip" yaz l kimlik kart bulunmak kayd yla, kadrolu veya k smi zamanl çal an uzman tabipler ve/veya tabibler veyahut sadece nöbet hizmetleri için k smi zamanl çal an uzman tabipler ve/veya tabipler nöbet tutar. Nöbetçi tabip listesi haftal k olarak haz rlan r ve mesul müdür taraf ndan onaylanarak dosyalan r. Acil ünitesinde, EK-5 ve EK-6 da gösterilen bütün t bbi donan m, malzeme ve ilaçlar n sürekli olarak kullan ma haz r hâlde bulundurulmas gereklidir. Dal hastanelerinin acil üniteleri sürekli olarak kullan ma haz r hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanl k dal veya dallar n n gerektirdi i t bbi donan m, malzeme ve ilaçlar bulunur. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, be inci, alt nc f kralara ayk r davran ld n n tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, on gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu f kralara ayk r l n tekrar nda hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, otuz gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu f kralara ayk r l n bir y l içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin ruhsatnamesi Bakanl kça geri al n r

10 Ambulans hizmetleri Madde 40- (De i ik:rg-03/03/ ) Özel hastaneler; acil durumlarda veya gerekti inde hasta naklinde kullan lmak üzere, tam donan ml ambulans bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 8/7/2001 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre ruhsat bulunan bir özel ambulans irketi ile hizmet sözle mesi yapm olmak zorundad rlar. Komplikasyon geli en hastalar n tedavilerinin sa lanmas MADDE 40/A (Ek.R.G.-23/7/ ) Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye ba l olarak komplikasyon geli en hastalara gerekli tedavinin sa lanmas veya müdahalenin yap lmas için hastanenin imkânlar t bben yeterli de il ise, hastan n ihtiyac olan t bbi hizmeti sunabilecek donan m ve yeterlilikteki kamu veya ba ka bir özel hastaneyle gereken koordinasyon sa lanarak hasta sevk edilir. Hastan n nakli ve sevk edildi i hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane taraf ndan kar lan r, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret fark da al namaz. Eczane hizmetleri ve nöbetleri Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunlar n sorumlu müdür ve di er yetkilileri, tefti ve cezaî yapt r mlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tâbidirler. Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapat l r. (De i ik üçüncü f kra:rg-13/04/ ) Dört veya daha fazla eczac istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çal ma saatleri d nda ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczac taraf ndan yerine getirilmesi art yla nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür taraf ndan belirlenen eczac taraf ndan yap l r. Ancak, dört eczac dan daha az eczac istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu de ildir. ç hizmet yönergesi Madde 42- (De i ik:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde ameliyathane, yo un bak m, sterilizasyon ünitesi ve acil ünitesi ile laboratuvarlar ve hizmetleri gibi hastanedeki tüm hizmet alanlar nda çal ma esaslar na ili kin kurallar, hizmetlerin yürütülmesinde Bakanl k politikalar ile ulusal sa l k hedefleri dikkate al narak ve uluslar aras uygulama esaslar ile t bbi etik kurallar na göre mesul müdür taraf ndan yaz l hale getirilir; müdürlü ün uygun görü ü al narak ilgili birim personeline duyurularak uygulan r ve denetimlerde yetkililere ibraz edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM T bbî Donan m ve Bulundurulmas Zorunlu laçlar T bbî donan m Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak t bbî araç ve gereçlerin asgari say lar ve türleri EK-4 de gösterilmi tir. Bulundurulmas zorunlu ilaçlar Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulmas zorunlu ilaçlar n türleri ve asgarî miktarlar EK-5 de gösterilmi tir. EK-5 de gösterilen ilaçlar n yerine ayni bile imde veya ayn etkiye sahip ba ka muadil ilaçlar bulundurulabilir. Özel hastane ecza nesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakk nda Yönetmeli in 16 nc maddesi uyar nca belirlenen listedeki ilaçlar n, t bbî madde ve malzemenin bulundurulmas da artt r. BE NC BÖLÜM Özel Dal Hastanelerinin Alt Yap Standartlar Dal hastaneleri MADDE 45 (Mülga:RG-15/2/ ) Ruh sa l ve hastal klar hastanesi Madde 46- (Mülga:RG-21/10/ ) Enfeksiyon Hastal klar Hastanesi Madde 46/A (Mülga:RG-21/10/ ) Di er özel dal hastaneleri Madde 47- (Mülga:RG-21/10/ ) ALTINCI BÖLÜM T bbî Kay t ve Ar iv, Faturaland rma ve Hastaya Verilecek Belgeler T bbî kay t Madde 48- Özel hastanelerin acil servis,, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi t bbî hizmet ünitelerinde, sayfa ve s ra numaras verilmi ve her sayfas müdürlükçe mühürlenmi protokol defterlerinin tutulmas zorunludur. Özel hastanelere ba vuran her hasta için hasta dosyas düzenlenir. Hasta dosyas na hastan n tedavisiyle ilgili bütün mü ahadeler ve yap lan muayene, tahlil ve tetkik sonuçlar ile tedavi ve günlük de i iklikler yaz l r. Hasta dosyas içerisinde, asgarî olarak a a daki belgelerin bulunmas artt r: a) Hasta kabul kâ d, b) T bbî mü ahade ve muayene kâ d, c) Hasta tabelas, d) Derece kâ d, e) Röntgen istek kâ d ve tetkik raporlar, f) Laboratuar istek kâ d ve tetkik raporlar, g) Ameliyat kâ d, h) Hastan n muayene istek formu, i) Ç k özeti. i) (Ek:RG-13/04/ ) Uygulanacak tedavinin kabul edildi ine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Hasta Haklar Yönetmeli inin 24 üncü maddesi uyar nca al nm r zay gösteren muvafakat formu. T bbî ar iv ve Bakanl a yap lacak bildirimler Madde 49 Özel hastanelerde, muayene, te his ve tedavi amac yla ba vuran hasta, yaral, acil ve adlî vakalar ile ilgili olarak yap lan t bbî ve idarî i lemlere ili kin kay tlar n, düzenlenen ve kullan lan belgelerin toplanmas ve bunlar n müteakip ba vurular ile denetim ve adlî mercilerce her istenildi inde haz r bulundurulmas amac yla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezî t bbî ar iv kurulmas zorunludur. lgili di er mevzuat hükümleri sakl kalmak kayd yla, özel hastanede tutulan hasta dosyalar, en az yirmi y l süre ile saklan r. Faaliyeti sona eren özel hastanelerin ar iv belgeleri, bir tutana a ba lanarak müdürlü e teslim edilir. Kanunun 3 üncü maddesi uyar nca Bakanl k taraf ndan kurulacak kay t ve bildirim sistemine ve Bakanl kça yap lacak di er is ve i lemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanl a gönderilmesi zorunludur

11 Kay tlar n bilgisayar ortam nda tutulmas Madde 50- (De i ik:rg-21/10/ ) Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmi her türlü kay t i lemi, bilgisayar ortam nda ve/veya ihtiyaca göre yaz l kay t sistemi ile tutulabilir. Bu amaçla, bilgisayar ç kt lar n n sistem dahilinde ilk numaradan ba layarak numaraland r lmas ve mesul müdür taraf ndan onaylanmas zorunludur. Bilgisayar ortam ndaki kay tlar n, denetim veya ba kaca resmî amaçla istenildi inde, bilgisayar ekran nda izlenen belgeyle daha önceki ç kt lar n tutarl l k göstermesi zorunludur. Bu kay tlar n bilgisayar ortam nda saklanmas n n, de i tirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizlili in ihlal edilmemesi amac yla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olas suistimallere kar gerekli idarî ve teknik tedbirlerin al nmas ndan ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftal k, ayl k ve y ll k olmak üzere veriler yedeklenir. Adli vakalara ve adli raporlara ait kay tlar n gizlili i ve güvenli i aç s ndan vakay takip eden tabip d nda vaka hakk nda veri giri i yap lamamas yada adli raporu tanzim eden tabibin onay ndan sonra kendisi dahil hiç kimsenin rapor ile ilgili de i iklik yapamamas için gerekli düzenlemeler yap l r. Adli vaka kay tlar na mesul müdür veya yetkilendirdi i ki iler eri ebilir. Ancak, yetkililerin rapor üzerinde hiçbir ekilde de i iklik yapmas na izin verilmez. Adli kay t veya raporlar n resmi olarak istenmesi halinde yeni ç kt al narak suret oldu u belirtilmek kayd yla tasdiklenebilir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk mesul müdüre ve hastane sahibine aittir. Güvenli dijital hasta kayd na geçilmeyen hastanelerde bilgisayar ortam nda kay t tutulmas, yaz l kay t sisteminin gereklerini ortadan kald rmaz. Hastane faturalar n n düzenlenmesi Madde 51- Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için fatura düzenlenmesi zorunludur. Hastane faturalar nda muayene ücreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kulan ilan protez-ortez, sarf malzemeleri ve di er iyile tirici t bbî malzemeler dökümlü olarak ve birim fiyatlar belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi de faturaya eklenir. (Mülga ikinci f kra:rg-13/04/ ) Özel hastanelerde kullan lan ilaç ve t bbî malzemeler ile ayr ca verilen içecek, gazete, kitap, telefon konu mas ve benzeri ihtiyaçlar için al nacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz. Hastalara verilecek belgeler Madde 52- Özel hastaneler, hastalar taraf ndan istenildi inde, a a da belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundad rlar: a) Özel hastanede kullan l p bedeli hastadan al nan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlar n gösteren liste, b) Adlî vakalara ili kin olanlar n as llar verilmemek kayd yla, özel hastanede veya d ar da yap lan ve bedeli hasta taraf ndan ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçlar ile röntgen filmleri, c) D ar dan sat n al nan ilaç ve malzemenin reçeteleri, d) Hastalar n klinik ve laboratuvar bulgular, hastal n te hisi, seyri, yap lan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ili kin tedaviyi yapan tabip taraf ndan düzenlenecek ç k özeti. YED NC BÖLÜM Yatak S n flar, Gündelik Yatak Ücretleri, K yafet ve Kimlik Kart, Reklam ve Tan t m Yatak s n flar Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci s n f ve ikinci s n f hasta odalar ile yo un bakim hizmetlerinin gereklerine göre kuvöz, prematüre devaml bakim, yenidogan yo un bakim, çocuk yo un bakim, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yo un bakim ile steril oda yataklar bulunur. (De i ik ikinci f kra:rg-28/05/ ) Özel oda; tek yatakl, suit odal, buzdolab, televizyon, telefon ve hasta refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donan m bulunan, müstakil banyolu, lavabolu, müstakil tuvaleti olan, Birinci s n f oda; tek yatakl, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayr lm banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donan m bulunan, kinci s n f oda; iki yatakl, yataklar n aras uygun biçimde ayr labilen, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayr lm banyo bölümü olan, hasta odalar d r. Gündelik yatak ücretinin kapsam Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak s n flar na göre gündelik yatak ücreti al n r. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hem irelik bakimi hizmetleri dahildir. (Ek cümle:rg-21/10/ ) Bu hizmetler gündelik yatak ücreti d nda ayr ca fatura edilemez. Gündelik yatak ücretleri Madde 55- (De i ik birinci f kra:rg-21/10/ ) Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanl kça yap lacak hastane s n fland rmas esas al narak Bakanl k nezdinde olu turulan Ücret Tespit Komisyonu taraf ndan, ertesi y lba ndan geçerli olmak üzere Aral k ay nda, her s n f için ayr olarak alt ve üst s n rlar belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanl kça ilan edilir. Bakanl kça gerek görüldü ünde, y l içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst s n rlar tekrar ayn Komisyon taraf ndan belirlenebilir. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas al n r. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas al n r. Özel hastaneler, Bakanl kça ilan olunan gündelik yatak ücretinin alt ve üst s n rlar n geçmemek kayd yla gündelik yatak ücretlerini kendileri tespit ederler. Özel hastanelerin, bu suretle belirledikleri gündelik yatak ücretlerini, en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanl a bildirmeleri zorunludur. Ücret tespit komisyonu, Bakanl k Müste ar n n ba kanl nda a a daki üyelerin katilimi ile toplan r: a) Genel Müdür, b) Bakanl k I. Hukuk Mü aviri, c) Maliye Bakanl ndan bir temsilci, d) Rekabet Kurumundan bir temsilci, e) Devlet statistik Enstitüsü Ba kanl ndan bir temsilci, f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli inden bir temsilci, g) Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyinden seçilecek bir temsilci, h) Özel hastaneler alan nda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci. Toplant tarihi ve yeri üyelere onbe gün önceden yaz l olarak bildirilir. Ücret Tespit Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür

12 Fakir ve muhtaç hastalar n tedavisi Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kayd yla, yataklar n % 3 ü fakir ve muhtaç hastalar n tedavisi için ay r l r ve bu say ruhsatlar nda gösterilir. (De i ik ikinci f kra:rg-13/04/ ) Ücretsiz tedavi için ayr lan bu yataklarda, Sosyal Yard mla ma ve Dayan may Te vik Fonu Ba kanl nca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç ki ilerden, hastanenin bulundu u yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük taraf ndan sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve ba ka bir kuruma nakli t bben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastalar n tedavileri ücretsiz olarak yap l r. Bu hastalara ait bilgiler, EK-8 de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlü e gönderilir. Koruyucu sa l k hizmetleri Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyar nca, müdürlü ün uygun görüsü ve Bakanl n onay ile koruyucu sa l k hizmetleri verebilirler. Güvenlik makamlar na bildirim Madde 58- Durumundan üphe edilen ve kimli i belli olmayan hastalar ile adlî vakalar, ilgili mevzuat uyar nca derhal güvenlik makamlar na bildirilir. K yafet ve kimlik kart Madde 59- Özel hastanede çal an bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur. Bütün personelin yakas na, personelin adini, soyad n, mesle ini ve unvan n belirten ve mesul müdürlükçe onaylanm olan foto rafl bir kimlik kart tak lmas artt r. Bilgilendirme ve Tan t m Madde 60 (Ba l ile birlikte de i ik:rg-28/05/ ) Özel hastaneler; t bbî deontoloji ve meslekî etik kurallar na ayk r ekilde, insanlar yan ltan, yanl yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsat nda yaz l kabul ve tedavi etti i uzmanl k dallar ndan ba ka hastalar kabul ve tedavi etti i intiba n uyand ran, di er hastaneler aleyhine haks z rekabet yaratan davran larda bulunamazlar ve bu mahiyette tan t m yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsat nda kay tl ismi d nda ba ka bir isim kullanamazlar. Özel hastaneler taraf ndan; sa l koruyucu ve geli tirici nitelikteki bilgilendirme ve tan t mlar yap labilir. Bilgilendirme ve tan t m faaliyetleri kapsam nda, yan lt c, abart l, do rulu u bilimsel olarak kan tlanmam bilgilere ve talep yaratmaya yönelik aç klamalara yer verilemez. Özel hastaneler; hizmet alanlar ve sunaca hizmetler ile aç l bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amac yla tan t m yapabilir ve ilan verebilir. Özel hastaneler taraf ndan olu turulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sa l k bilgisi, alan ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sa l k meslek mensuplar taraf ndan verilmek zorundad r. Bu siteler arac l yla hiçbir ekilde tedavi edici sa l k hizmetine yönelik bilgiler verilemez. nternet sayfalar nda verilen bilginin, son güncelleme tarihi aç kça belirtilir. Yukar da belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakk nda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulan r. Dinî ödevlerin yap lma sekli Madde 61- Özel hastanelerde, hastalar n dinî gereklerini yerine getirebilecekleri mekân ay r labilir. Agoni halindeki hastalar n dinî hizmetlerden faydalanmalar için Hasta Haklar Yönetmeli inin 38 inci maddesi uyar nca gereken tedbirler al n r. SEK Z NC BÖLÜM Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsat n Geri Al nmas, Yasaklar, Müeyyideler, Grup ve Tür De i ikli i ve Devir Denetim Madde 62- (De i ik:rg-21/10/ ) Özel hastaneler; ikayet üzerine yap lan inceleme ve soru turma ile Bakanl kça Komisyona yapt r lan veya Bakanl k Müfetti leri taraf ndan yap lan ola an ve ola an d denetimler hariç olmak üzere; müdürlük ekipleri taraf ndan, EK-2 de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre alt ayda bir rutin olarak denetlenir. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Müdürlü e ait tefti ve denetim defterine yaz l r., denetim sonucunda ortaya ç kan ve denetim defterine kaydedilen; personel, t bbî donan m, ilaç, tesis, bina ve di er standartlar ndaki eksiklikler ve t bbî hizmetleri aç s ndan bu Yönetmelikte öngörülen di er artlar bak m ndan tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlükler ile var ise öneriler, müdürlük taraf ndan rapor haline getirilerek denetimden itibaren en geç on be gün içerisinde Bakanl a gönderilir. Müdürlük denetim ekipleri taraf ndan tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarf nda giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, müdürlük taraf ndan hastane mesul müdürüne yaz l olarak bildirilir. Müdürlükçe yap lan i lemler, ayr ca rapor halinde Bakanl a sunulur. Verilen süre sonunda yap lacak denetimde, eksiklik veya usûlsüzlüklerin devam etti inin tespiti halinde denetim formunda belirlenen sürelere ba l kal nmak suretiyle, valilikçe denetim formunda belirlenen i lemler uygulan r. Ancak, özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastalar n tedavi ve istirahatini de olumsuz etkiledi i tespit edilir ise, valilikçe i lem yap lmadan do rudan Bakanl a bildirilir. Bu durumda, eksikli in giderilmesine kadar hastanenin tamam nda faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmas na, Bakanl n görü ü al narak valilikçe karar verilir. bir k sm nda faaliyetin geçici olarak durdurulmas Madde 63- (De i ik:rg-21/10/ ) 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde; a) Faaliyet izin belgesinde yaz l hasta kabul ve tedavi edece i uzmanl k dallar ndan birinde veya birkaç nda kadrolu uzman tabip bulundurmad tespit edildi i takdirde, ilgili uzmanl k dal nda çal t r lacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar, b) Faaliyet izin belgesinde yaz l hasta kabul ve tedavi edece i uzmanl k dallar ndan birinde veya birkaç ndaki kliniklerin t bbî donan m n n eksik oldu u tespit edildi i takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar, c) (Mülga:R.G.-11/3/ ) d) (Mülga:R.G.-11/3/ ) e) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî sa l k personeli bulunmamas halinde,personelin özelli i, say s ve çal t birim nazara al narak verilen sürede personel eksikli inin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinyece kadar, f) Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre bildirilmesine ra men verilen sürenin sonunda eksikli in giderilmedi i durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar, eksikli i tespit edilen birimin faaliyeti, valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanl a bildirilir. tamam nda faaliyetin geçici olarak durdurulmas Madde 64- (De i ik:rg-21/10/ ) 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde; a) ün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayr lmas ndan sonra, bir ay zarf nda yerine ba kas atanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi i lemleri tamamlan ncaya kadar, 23 24

13 b) Bu Yönetmeli e göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunmas veya hizmet sat n al nmas zorunlu laboratuvarlar ile hastanenin türünün gerektirdi i hizmet birimlerinden birinin veya birkaç n n bulunmamas halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar, c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya k smen faaliyette bulunuldu unun tespiti durumunda ruhsatland rma tamamlan ncaya kadar, d) Bina içinde bu Yönetmeli e uygun olmayan bir de i ikli in tespiti durumunda bu Yönetmeli e uygunlu u sa lan ncaya kadar, e) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda t bbi hizmet bütünlü ünü etkileyen eksikli in giderilmedi inin tespiti durumunda bir aya kadar, özel hastanenin tamam nda valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanl a bildirilir. Ayr ca, kamu hastanesinde tam zamanl çal an tabip ve uzman tabipler, devlet hizmet yükümlü ü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesle ini serbest icra etme hakk bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çal t r lmas durumunda özel hastanenin tamam nda bir aya kadar valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanl a bildirilir. Ruhsat n geri al nmas Madde 65- (De i ik:r.g.-11/3/ ) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim formunda belirlenen süreler içinde giderilmemesi nedeniyle bir k sm nda veya tamam nda faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faaliyet tarihinden itibaren en geç bir y l içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanl kça ask ya al n r. Ruhsat ask ya al nan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir y ll k ek süre verilir. Bu sürede de hastane faaliyete geçirilemez ise, ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulan r. Faaliyeti geçici olarak k smen veya tamamen durduruldu u halde hasta kabulüne devam edilen özel hastanenin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan hastanede hasta kabulü yap ld n n tespiti halinde, hastane ruhsat Bakanl kça geri al n r. Bu durumdaki hastane tekrar ruhsatland r lmaz; hastane sahipli i de, iki y l süreyle ek 4 üncü maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yat r mlar için ba vuruda bulunamaz. Özel hastanenin tamam nda veya bir k sm nda faaliyetin geçici olarak durdurulmas veyahut ruhsat n geri al nmas söz konusu oldu unda müdürlük taraf ndan öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yap l r. Nakli mümkün olmayan hastalar n tedavilerinin tamamlanmas ndan ve nakli mümkün olanlar n da di er hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yap lamaz. Yasaklar Madde 66- (De i ik:rg-21/10/ ) Bu Yönetmelik kapsam ndaki hastane ve ki iler için yasak olan fiil ve davran lar a a da belirtilmi tir. a) Özel hastaneler, ruhsat ve faaliyet izin belgesi almadan hizmet veremezler. b) Özel hastaneler, faaliyet izin belgelerinde belirtilen yatak say lar nda Bakanl ktan izin almaks z n de i iklik yapamazlar ve faaliyet izin belgelerinde yaz l yatak say s ndan fazla hasta yat ramazlar. c) (De i ik:r.g.-11/3/ ) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanl k dallar nda hasta kabul ve tedavi edemezler. d) Özel hastane binas içinde geçici veya sürekli olacak ekilde ikamet edilmek üzere yerler ayr lamaz ve ikamet edilemez. e) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanl k dallar haricindeki di er dallara ait araç ve gereçler bulundurulamaz ve o uzmanl k dallar nda hasta kabul ve tedavisi yap lamaz. f) Özel hastaneler, belirlenen gündelik yatak ücreti d nda bir ücret uygulayamazlar. g) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amac d nda faaliyet gösteremezler ve d ar ya ilaç satamazlar. h) Özel hastane sahibi bir irket, dernek veya vak f ise, irket, dernek veya vakf n faaliyet alan na giren di er i ler özel hastanede yap lamaz. ) Özel hastanede herhangi bir faaliyet alan n n veya biriminin, yetkisi olmayan ki iler taraf ndan kullan m yasakt r. Ayr ca, bulundurulmas zorunlu olmayan uzmanl k dallar na ait ve geçici süre ile de olsa kullan lmayan muayene odalar, kesinlikle kapal ve kilitli tutulur. Bu odalar n kap lar ndaki tabelalar kald r l r. j) Özel hastanelerde, adlar na personel çal ma belgesi düzenlenmeyen tabip ve di er sa l k personeli çal t r lamaz. k) Özel hastanelerde, Bakanl kça uzmanl k belgesi verilmeyen tabipler uzman olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çal ma izinleri ile haklar olmayan tabipler çal t r lamaz. l) Ba kas na ait tabip ka esi, di er tabip veya personel taraf ndan hiç bir surette kullan lamaz. m) Özel hastanelerin tabelas na veya bas l evrak na; ruhsatlar nda yer alan mevcut isim ve unvanlar n n d ndaki di er isim ve unvanlar ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanl k dallar haricinde ba ka uzmanl k dal yaz lamaz. Müeyyideler Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara ayk r hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 say l Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen di er hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili di er mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulan r. Tür de i ikli i ve ta nma Madde 68 (Ba l ile birlikte de i ik:rg-11/3/ ) Ruhsatland r lan özel hastaneler için tür de i ikli i talebinde bulunulabilir. Tür de i ikli inin, ek tabip al nmas n gerektirmesi durumunda Bakanl kça ilan edilen planlamalara uyulmas zorunludur. Bu yöndeki talebin Bakanl kça uygun görülmesi halinde, tür de i ikli inin mahiyetinin gerekli k ld belgeler ba vuru sahibine tamamlat larak ruhsatland rma ve faaliyet izni i lemleri yürütülür. Ruhsatl hastane, bulundu u ilçede bu Yönetmelik artlar na uygun olarak ba ka bir binaya ta nabilir. Özel hastanenin devri Madde 69- (De i ik:rg-11/3/ ) Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsam ndaki ki ilere devri halinde, devir sözle mesinin müdürlükçe asl gibidir onayl sureti, 13 üncü maddeye göre devralana ait belgeler ve devralan ad na düzenlenmesi gereken sözle melerle birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlü e ba vurulmas zorunludur. Devralan ki i ad na ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti, devreden sorumlulu unda devam eder. ayet devredenin sorumlulu unda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan ki i ad na ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir. Ruhsatlar geri al nan hastane binalar n n yeniden ruhsatland r lmas MADDE 69/A (Mülga:R.G.-11/3/ ) DOKUZUNCU BÖLÜM Ek Madde 1 (Ek:RG-28/05/ ) Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihe kadar Bakanl kça ruhsatland r lan özel hastaneler, bu Yönetmeli in; a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine, 25 26

14 b) 20 nci maddesinin ikinci f kras na, c) (De i ik:rg-21/10/ ) 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerine, d) 31 inci maddesinin birinci f kras n n ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci f kras nda yer alan, hasta katlar ndaki koridor geni li i hariç olmak üzere iki metre art na, e) 34 üncü maddesinin birinci f kras n n ikinci cümlesine, f) (Mülga:RG-21/10/ ) uymak zorunda de ildirler. Birinci f krada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye ta maya elveri li bir asansörü mutlaka bulunmak kayd yla; binada, ikinci asansör yap lmas n n statik ve mimari aç dan sak ncal oldu unun l Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yapt rma zorunlulu u aranmaz. Bu maddenin birinci f kras nda bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye göre devri suretiyle ruhsatland r lmalar n n söz konusu olmas halinde de bu maddenin birinci ve ikinci f kralar uygulan r. Hasta Haklar Ek Madde 2 (Ek:RG-28/05/ ) Özel hastaneler, hasta haklar ihlalleri ile bunlara ba l ortaya ç kan sorunlar n önlenmesi ve gerekti inde hukukî korunma yollar n n fiilen kullan labilmesi için hasta haklar na dair mevzuat n etkin ekilde uygulanmas na yönelik gerekli tedbirleri al r. Ek Madde 3- (Ek:RG-21/10/ ) Bakanl k, özel hastanelere ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzimi i lemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere yapt rabilir. Sa l k kurum ve kurulu lar n n planlanmas Ek Madde 4 (Ek:RG-15/2/ ) Bakanl kça a a daki amaçlar do rultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sa l k kurum ve kurulu lar ile bunlara ait sa l k insan gücü, t bbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yo unluklu t bbi cihaz da l m alanlar nda kamu ve özel sektörü kapsayacak ekilde planlama yap l r: a) Sa l k hizmetlerinin, demografik yap ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli ekilde sunulmas, b) Sa l k kurum ve kurulu lar n n hizmet kapasiteleri, sa l k insan gücü ile ça da t bbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli da l m n n sa lanmas, c) Koruyucu sa l k ve acil sa l k hizmetleri gibi i birli i halinde hizmet sunumunun gerekli oldu u alanlarda uygun kapasitenin olu turulmas, ç) Kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmamas. Özel hastane açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamada ihtiyaç gösterilen yerle im bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere ba vurabilirler. Bakanl kça birinci f kraya göre planlanan yat r m listesi, her y l Ekim ay nda Bakanl k internet sitesinde ilan edilir. Özel hastane açmak isteyenler, Kas m ay sonuna kadar Bakanl a ba vurur. Yerle im yeri itibariyle planlanan özel hastane say s ndan fazla istekli olmas halinde aralar nda noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir. Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki özel hastane için Kas m ay nda ba vuru olmamas halinde, takip eden y l n A ustos ay na kadar bu özel hastaneler için ba vuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ay n sonuna kadar ba vurular toplan r ve takip eden ay n ilk haftas nda birden fazla istekli olmas halinde aralar nda noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli bulunmas halinde o ki iye hak sahibi oldu u bildirilir. Ba vurularda a a daki belgelerin asl veya noter tasdikli sureti istenir: a) Özel hastane açmak için ekonomik ve mali yeterlili inin oldu unu gösteren belgeler, b) Hak sahipli ini ba kas na devretmeyece ine dair taahhütname, c) 9 uncu madde uyar nca ön izin al nd tarihten itibaren, üç y l içinde özel hastaneyi ruhsatname alarak i letmeye ba layaca na; ayr ca, özel hastaneyi açt ktan sonra i letme hakk n bir y l süreyle ba kas na devretmeyece ine dair taahhütname, d) Üçüncü f kra gere i yap lacak ilanda belirtilen di er belgeler. Üçüncü ve dördüncü f kralara göre hak sahibi olan ki i, hak sahibi oldu unun bildirildi i tarihten itibaren en geç sekiz ay içinde 9 uncu madde uyar nca ön izin almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde in aata veya bina tadilat na ba lad n Müdürlük vas tas yla belgelemek zorundad r. Bunlar belgelendirmeyenler ile be inci f kran n (c) bendindeki taahhütnameye uymayanlar n hak sahipli i sona erer. Hak sahipli i sona erenler, üç y l süre ile Bakanl kça ilan edilecek di er özel hastaneler için ba vuramaz. Özel hastane açmak isteyenler, Bakanl kça yap lan planlamaya uymak zorundad r. Ruhsatland r lan özel hastanelere yeni t bbi hizmet birimi, teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ve sa l k çal an ilave edilmek istenildi inde de planlamaya uyulmas zorunludur. Özel hastanenin kalite ve verimlili ini art rmak amac yla izin verilebilecek hususlar EK MADDE 5 (Ek:R.G.-11/3/ ) Kalite ve verimlili i art rmak amac yla Bakanl kça, ek 4 üncü maddedeki planlamadan istisna olarak ruhsatl hastanelere a a daki hususlarda izin verilebilir: a) Mevcut kadrolu ve k smi zamanl her bir tabip için muayene odas olu turulabilir. Bu amaçla eksik olan odas eklenebilir. b) Toplam hasta yatak say s, mevcut kadrolu uzman tabip say s n n üç kat ndan az olan hastanelere bu orana ula mak üzere yatak eklenebilir. c) Mevcut uzman tabipler taraf ndan kullan lmak ve uzmanl k dallar yla ilgili olmak kayd yla t bbî hizmet birimleri ve alanlar ile cihazlar eklenebilir. Teknoloji yo unluklu t bbî cihazlardan eklenmesine izin verilecek olanlar, Planlama ve stihdam Komisyonunun görü ü al narak belirlenir. 11/3/2009 tarihine kadar kurulmu ve i letilmekte olan teknoloji yo unluklu t bbî cihazlar, ba ka bir özel hastanede veya t p merkezinde kullan lmak üzere devredilebilir. d) 11/3/2009 tarihine kadar ruhsatland r lm müstakil laboratuvarlardan hizmet al narak hastane bünyesinde laboratuvar kurdurulabilir. e) Ayr ca; 1) Sadece özel hastane veya t p/dal merkezlerinde kadrolu çal an tabip/uzman tabipler, ba ka özel hastanede veya t p/dal merkezinde k smi zamanl veya nöbetçi olarak çal abilir. 2) Ücretli veya ücretsiz izinli say larak yurtd na gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler d nda, yurtd nda mesle ini en az iki y l olmak üzere halen icra etmekte olan tabipler, gerekti inde uzmanl k dallar faaliyet izin belgesine eklenerek çal abilir. 3) Ya haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunlu emekli olan uzman tabipler, gerekti inde faaliyet izin belgesine uzmanl k dal ilavesi yap larak çal abilir. f) Faaliyet izin belgesinde kay tl uzmanl k dallar nda kadrolu çal an uzman tabiplerden yan dal veya iki ayr uzmanl olanlar, tercihe ba l olarak bir dalda kadrolu di er dalda k smi zamanl olarak çal abilirler. Bu durumda, k smi zamanl çal lacak uzmanl k dal da faaliyet izin belgesine i lenir. Bu ekilde çal an tabibin hastaneden ayr lmas halinde, altm gün içinde k smi zamanl çal lan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden ç kar l r. g) Sadece özel hastane ve/veya t p/dal merkezlerinde kadrolu çal an uzman tabipler personel çal ma belgesinde belirtilmek kayd yla, ba ka özel hastaneler ve/veya t p/dal merkezlerinde konsültan olarak çal abilir. Bu tabiplerin uzmanl k dallar, konsültan olarak 27 28

15 çal t klar özel hastanelerin ve/veya t p/dal merkezlerinin faaliyet izin belgesine/uygunluk belgesine konsültasyon hizmeti verilen dal/dallar olarak eklenir. h) Uzmanl k dal na esas olan ve asgarîyi te kil eden tabip ayr l nda, süre kayd aranmaks z n bu dalda tabip bulunursa istihdam edilir. Bir uzmanl k dal nda asgarî say n n üzerindeki tabip ayr l nda, bir y l içinde ayn uzmanl k dal nda tabip istihdam edilebilir. Birinci f kran n (d) bendine göre hastane bünyesinde kurulan laboratuvar n sorumlulu u hizmet al nan kurulu un laboratuvar uzman taraf ndan yürütülür, hastane kadrosunda ayr ca ilgili dalda laboratuvar uzman çal t r lmaz. Birinci f kran n (e) bendine göre çal t r lan uzman tabipler ayr l r ise, yerlerine bu bendde belirtilen statülerdeki tabipler al nabilir. Bu bend uyar nca uzmanl k dal ilavesi yap lm ise, altm gün içinde bendde belirtilen statülerde tabip bulunamamas halinde uzmanl k dal faaliyet izin belgesinden ç kar l r. Birinci f krada belirtilen hususlar için, imar mevzuat na göre binada esasl tadilata gidilmesi veya ek bina yap lmas gerekiyorsa, 9 uncu madde uyar nca ön izin al n r. Bunlar n mevcut binada esasl tadilat gerektirmemesi halinde sadece, tadilata ba lanmadan önce tadilat projesinin Bakanl kça onaylanmas gerekir. 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmad ndan uzmanl k dal faaliyet izin belgesinden ç kar lan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanl k dal yeniden faaliyet izin belgesine i lenir. Planlama ve istihdam komisyonu EK MADDE 6 (Ek:R.G.-11/3/ ) Ek 4 üncü maddeye göre yap lacak planlamalar n ilandan önce de erlendirilmesi, planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yap lacak itirazlar n de erlendirilmesi ve Bakanl kça ihtiyaç duyulacak di er konularda görü al nmas amac yla Planlama ve stihdam Komisyonu olu turulur. Komisyon, Genel Müdürlü ün ba l oldu u Müste ar Yard mc s n n ba kanl nda a a daki üyelerin kat l m yla olu ur: a) Genel Müdür, b) Genel Müdürlü ün ilgili Genel Müdür Yard mc s, c) Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü, d) Bakanl k I. Hukuk Mü aviri, e) Bakanl k Strateji Geli tirme Ba kan, f) Bakanl k Personel Genel Müdürü, g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli inden sa l k sektörüyle ilgili iki temsilci. Ancak Bakanl k planlama ve istihdam komisyonuna Sosyal Güvenlik Kurumundan, Devlet Planlama Te kilat Müste arl ndan ve Yüksek Ö retim Kurumundan komisyon üyesi olarak en az daire ba kan seviyesinde birer yetkili ça rabilir. kinci f kran n (c) ilâ (f) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeleri, kendi yerlerine Genel Müdür Yard mc s veya Daire Ba kan seviyesinde bir yetkili görevlendirebilirler. Komisyon, çal malar na ve görü lerine esas olmak üzere uygun gördü ü ilgili kurumlardan veya ki ilerden görü veya rapor isteyebilir. Toplant daveti, toplant tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az be i günü öncesinden üyelere yaz l olarak bildirilir. Komisyon, salt ço unluk ile toplan r ve ço unlukla karar al r. Komisyonun kararlar, tutanak haline getirilir ve toplant ya kat lan üyelerce imzalan r. Karara muhalif olanlar, erh koymak suretiyle kararlar imza ederler. Muhalif görü gerekçesinin, karar alt nda veya ekinde belirtilmesi zorunludur. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yap lacak itirazlar n Komisyon taraf ndan de erlendirilmesi s ras nda, itiraz sahibi veya yetkili temsilcisi davet edilerek dinlenebilir. Bakanl a gönderilecek bilgiler EK MADDE 7 (Ek:R.G.-11/3/ ) Bu Yönetmelik uyar nca müdürlükçe yap lan i lemlere dair bilgiler ile Bakanl kça istenilen bilgiler, icmal tablolar halinde veya Bakanl n belirledi i formata uygun ekilde elektronik sistem üzerinden ayl k olarak Bakanl a gönderilir. Geçici Madde 1- (De i ik:rg-28/05/ ) Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihe kadar Bakanl kça ruhsatland r lm olan özel hastaneler, Yönetmeli in; a) 6 nc maddesinin (a) bendine, 19 uncu maddesine,10 uncu maddesinin birinci f kras n n (c) bendine ve 53 üncü maddesinin ikinci f kras na bir y l içerisinde, b) 13 üncü maddesinin ikinci f kras n n ( ) bendine, 16 nc maddesinin üçüncü f kras n n (c) bendine, 20 nci maddesinin üçüncü f kras na, 23 üncü maddesine, 25 inci maddesinin birinci f kras na ve 71 inci maddesine alt ay içerisinde, uygunluklar n sa larlar. Geçici Madde 2-(De i ik:rg-13/04/ ) Bu Yönetmeli in yay m ndan önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ruhsatland r lm olan özel hastaneler, 6 nc ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve bu Yönetmeli e istinaden ç kar lacak Tebli e göre, Komisyonun karar üzerine Bakanl kça grupland r l rlar. Birinci f kradaki grupland rma i lemleri tamamlan ncaya kadar, özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, en son ücret tespit tarihi esas al narak, Devlet statistik Enstitüsü Ba kanl nca her y l belirlenen Toptan E ya Fiyatlar Genel Endeksi (TEFE) ndeki bir y ll k art oranlar gözönüne al narak Bakanl kça belirlenir ve belirlenen gündelik yatak ücretleri bir y l geçmeden art r lamaz. Birinci f kradaki grupland rma i lemleri tamamlan ncaya kadar, bu Yönetmeli in yay m ndan sonra ruhsatland r lacak özel hastaneler ile bu Yönetmeli in yay m ndan önce ruhsatland r lm olan özel hastanelerde yeni ünite ilavesi sebebiyle meydana gelecek yatak s n f de i ikliklerinde gündelik yatak ücretleri, emsal hastane gündelik yatak ücretleri gözönüne al narak Bakanl kça belirlenir. Geçici Madde 3 -(Mülga:RG-28/05/ ) (Ek:RG-21/10/ ) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihe kadar; a) Bakanl kça ruhsatland r lm veya ruhsat ba vurusunda bulunan özel hastaneler; 1) Bu Yönetmelikte öngörülen faaliyet izin belgesi ile ruhsatname yenilenmesi için Bakanl a müracaat ederek, 2) Yönetmeli in 20 nci maddesinin alt nc f kras na, 21 inci maddesinin birinci f kras na ve 42 nci maddesi ile EK-1, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 da yer alan artlara, alt ay içerisinde uygunluklar n sa larlar. b) Ön izin alm veya ön izin ba vurusu Bakanl a intikal etmi olan dosyalar n ön izin i lemleri özel hastane sahiplerinin talep etmeleri durumunda bu Yönetmelik de i ikli inden önceki 8 ve 9 uncu madde hükümlerine göre sonuçland r l r. Geçici Madde 4 (Ek:RG-21/10/ ) Yönetmeli e eklenen 7/A maddesinde geçen S n fland rma esaslar ve puanlama kriterleri, bu Yönetmeli in yay mland tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanl kça belirlenir. S n fland rma esaslar ve puanlama kriterlerine ba l olarak hastane s n fland rmas Bakanl kça yap l ncaya kadar Yönetmeli in 55 nci maddesinde yer alan gündelik yatak ücreti tespiti, Geçici 2 nci madde hükümlerine göre yap l r. Geçici Madde 5 (Ek:RG-21/10/ ) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihe kadar ; a) Bakanl kça ruhsatland r lm olan özel hastanelerin Yönetmeli in 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 25 inci maddesinin (e) bendine, b) Ön izin alm veya ön izin ba vurusu Bakanl a intikal etmi olan özel hastaneler Yönetmeli in 24 üncü maddesinin (e) bendi ile 25 inci maddesinin (e) bendine, 29 30

16 c) Yo un bak m ve hasta yata olarak toplam on yata bulunan ön izin alm veya ruhsatl hastaneler, bu Yönetmelikle öngörülen en az on hasta yata olma art na, uyma zorunlulu u bulunmamaktad r. Ayr ca, Yönetmeli in yürürlükten kald r lan 10 ncu maddesinin son f kras ile öngörülen haklar sakl d r. Ön izin ba vurular ve ruhsatl hastaneler Geçici Madde 6 (Ek:RG-15/2/ ) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren Bakanl kça yap lacak planlama kapsam d nda yeni özel hastane ön izin ba vurusu ve mevcut ruhsatland r lm özel hastanelere t bbi hizmet birimi, sa l k çal an veya teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ilave talepleri kabul edilmez. Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce ön izin belgesi alm olanlar de erlendirilerek, bunlardan i lemlerini mevzuata uygun olarak yürüttükleri tespit edilenler Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muaft r. (De i ik üçüncü f kra.r.g.-23/7/ ) 15/2/2008 tarihi itibar yla bu Yönetmeli e uygun olarak ön izin almak için ba vuranlardan, 8 inci maddede belirtilen artlar n mevcudiyetini gösteren belgeleri eksik olan veya mahiyet olarak 8 inci maddeye uygun bulunmayanlar, 15/10/2008 tarihine kadar eksikliklerini veya uygunsuzluklar n gidermeleri art yla ek 4 üncü maddede belirtilen planlama hükümlerinden istisna tutulurlar. Ancak, bu maddenin ikinci ve üçüncü f kralar gere i ön izin sahipleri üç ay içinde in aata veya bina tadilat na ba lad n belgelememeleri veya ba lamalar na ra men üç y l içinde ruhsatname alarak i letmeye ba lamamalar halinde, ön izin belgeleri iptal edilir ve Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyetleri sona erer. (De i ik be inci f kra.r.g.-23/7/ ) kinci ve üçüncü f kra gere i ön izin sahiplerinin ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden istisna tutulmalar, ön izne esas proje ve belgelerle s n rl d r. Ön zin sahiplerinin yeni t bbi hizmet birimi, sa l k çal an ve teknoloji yo unluklu t bbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tabidir. Planlama kapsam ndaki konulara yönelik proje de i ikliklerinde, planlamaya dair istisnalar sona erer. stisnalar Geçici Madde 7 (Ek:RG-15/2/ ) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarih itibariyle ruhsatl olan hastaneler, ön izin alm ve ön izin i lemleri devam eden müracaatlar bak m ndan, bu Yönetmelik ile de i tirilen a a daki maddeler uygulanmaz: a) Genel hastane ise, 6 nc maddenin (b) ve (c) bendleri, b) Dal hastanesi ise, 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendleri, c) Hastane için ilgili mevzuata göre ayr lm otopark bulundu unun belgelenmesi art yla, 9 uncu maddenin birinci f kras n n (b) bendindeki, "otopark miktar n n, otopark ile ilgili di er hususlar n" mimari projede gösterilmesi, ç) 10 uncu maddenin dördüncü f kras n n birinci cümlesi. Özel hastane statüsünde birle me ve ta nmalar GEÇ C MADDE 8 (Ek:R.G.-11/3/ ) htiyaç duyulan sa l k hizmetleri için mevcut kaynaklar n daha verimli kullan lmas amac yla a a da belirtilen sa l k kurum/kurulu lar, özel hastane statüsünde birle ebilir veya ta nabilir: a) Özel hastane veya t p/dal merkezi, bulundu u ilçedeki ba ka özel hastane, t p/dal merkezi ve/veya laboratuarlarla bu Yönetmelik artlar n sa lamak suretiyle bulundu u ilçede birle ebilir. b) Bir t p/dal merkezinin tabip ve uzman tabip say s özel hastane bak m ndan yeterli ise bu t p/dal merkezi, bu Yönetmelik artlar n sa lamak suretiyle bulundu u ilçe s n rlar içinde tek ba na özel hastaneye dönü ebilir. c) Özel hastane veya t p/dal merkezi, ba ka özel hastane, t p/dal merkezi ve/veya laboratuvarlarla bu Yönetmelik artlar n sa lamak suretiyle birle ebilir ve/veya ba ka illere, ilçelere ta nabilir. Birinci f kran n (c) bendinde belirtilen birle me veya ta nmalar için Bakanl a ba vurulur. Ba vuru, Planlama ve stihdam Komisyona sunulur. Komisyon ba vuruyu, özel hastane hizmeti sunulmas için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sa l k hizmetleri ile tabip da l m yönünden daha az yo unluklu bölgeler öncelikle dikkate al narak de erlendirir ve ba vuru uygun görülür ise izin verilir. T p/dal merkezleri, birle me i lemleri tamamlan ncaya ve/veya hastane ruhsat al ncaya kadar mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler. Birinci f kra kapsam ndaki laboratuvarlar, 11/3/2009tarihine kadar ilgili mevzuat uyar nca müstakilen ruhsatland r lan laboratuvarlard r. Hastane bünyesine kat lmalarda, hastanenin fizik artlar uygun de il ise, bu Yönetmeli e göre ek bina veya mevcut binada tadilat yap lmas na izin verilebilir. Bu maddeye göre özel hastane kurulmas, birle me ve ta nmalarda ön izin i lemleri için Bakanl a ba vuru süresi, 11/3/2009 tarihinden itibaren ba lar ve 15/2/2008 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ayakta Te his ve Tedavi Yap lan Özel Sa l k Kurulu lar Hakk nda Yönetmeli e göre yay mlanacak bina, fizik mekan ve bunlarla ba lant l di er kriterlerin yürürlü ünden itibaren en geç dört y l n sonunda biter. GEÇ C MADDE 9 (Ek:R.G.-11/3/ ) 11/3/2009 tarihi itibariyle hastane binas in aat tamamlanm olmak kayd yla, 15/2/2008 tarihi öncesinde binan n bulundu u arsas imar planlar nda sa l k alan na çevrilmi veya arsay sa l k alan na çevirme i lemlerini ba latm olanlar veya 15/2/2008 tarihinden önce ilgili belediyeden hastane binas olarak in aat ruhsat alanlar Bakanl a ba vurabilirler. 11/3/2009 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanl a ba vurulur. Ba vuru belgeleri birinci f kra kapsam nda uygun görülen hastanelerin hizmet verece i uzmanl k dallar ve kapasiteleri ile ilgili olarak Planlama ve stihdam Komisyonunun görü ü al n r. Komisyonca, özel hastane hizmeti sunulmas için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sa l k hizmetleri ile tabip da l m yönünden daha az yo unluklu bölgeler öncelikle dikkate al narak de erlendirme yap l r. De erlendirme neticesine göre hizmet verilecek uzmanl k dallar ve kapasitenin belirlenmesinden sonra ön izin i lemleri ba lat l r. GEÇ C MADDE 10 (Ek:R.G.-11/3/ ) Yürürlükten kald r lan 69/A maddeye göre 1/5/2009 tarihine kadar ba vurusu yap lan özel hastaneler, ek 4 üncü madde uygulanmaks z n ruhsatland r larak faaliyete geçirilir. GEÇ C MADDE 11 (Ek:R.G.-11/3/ ) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede, kadrolu tabip bulunamad ndan kadro hakk sona eren hastaneler için 11/3/2009 tarihinden itibaren bir y l içinde ayn dalda kadrolu çal acak tabip bulunur ise kadroya eklenir. GEÇ C MADDE 12 (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Geçici 9 uncu maddeye göre süresi içerisinde Bakanl a intikal ettirilen ve ayn maddede belirtilen artlar haiz ba vuru dosyalar, Genel Müdürlükçe kurulacak komisyon marifetiyle de erlendirilir. Komisyon; Genel Müdür veya ilgili genel müdür yard mc s ba kanl nda, Bakanl kta görev yapan iki mimar ve bir in aat mühendisi ile müracaat sahibi taraf ndan görevlendirilen bir mimar olmak üzere toplam be ki iden olu ur. Ba vuru dosyas nda yer alan sa l k müdürlükleri taraf ndan düzenlenmi mü terek teknik rapor ve hastane projelerinin Komisyon taraf ndan incelenmesi sonucu, Yönetmeli e göre hastane olmas uygun veya tadilatla uygun hale gelebilecek binalar n i lemlerine Yönetmeli in Geçici 7 nci ve Geçici 9 uncu maddeleri kapsam nda devam edilir. Yürürlük Madde 70- Bu Yönetmelik, yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme 31 32

17 Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Sa l k Bakan yürütür. (De i ik:r.g.-11/3/ ) EK-1 ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SA LIK PERSONEL I-MESUL MÜDÜR Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya ba ka bir sa l k kurum/kurulu unda çal mayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir. II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI ile ayn çal ma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yard mc s olabilir. III-UZMAN TAB P Genel hastaneler: Kadrolu çal an üçü cerrahi uzmanl k dal nda olmak üzere ayr dallarda asgari alt klinik uzman tabip Dal Hastaneleri: ana faaliyet dal nda kadrolu çal an asgari dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren di er uzmanl k dallar nda kadrolu en az birer uzman tabip IV-ANESTEZ VE REAN MASYON UZMANI Cerrahi uzmanl k dal bulunan her hastane için tüm genel anestezi i lemlerine kat lmak art yla k smi zamanl en az bir uzman V-B YOK MYA VE KL N K B YOK MYA UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanl k dallar na göre en az bir uzman (Laboratuvar n sorumlulu unu aksatmayaca n yaz l olarak beyan etmek kayd yla, mesul müdürün izniyle k smi zamanl çal abilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet al m durumunda hastane bünyesinde ayr ca istihdam gerekmez) VI-M KROB YOLOJ VE KL N K M KROB YOLOJ UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanl k dallar na göre en az bir uzman (Laboratuvar n sorumlulu unu aksatmayaca n yaz l olarak beyan etmek kayd yla, mesul müdürün izniyle k smi zamanl çal abilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet al m durumunda hastane bünyesinde ayr ca istihdam gerekmez) VII-RADYOD AGNOST K UZMANI A z ve di sa l ile göz hastal klar dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuvar n sorumlulu unu aksatmayaca n yaz l olarak taahhüt etmek kayd yla, mesul müdürün izniyle k smi zamanl çal abilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet al m durumunda hastane bünyesinde ayr ca istihdam gerekmez) VIII-Yönetmeli in 28 inci maddesinin ikinci f kras n n (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmu ise, laboratuvar n sorumlulu unu aksatmayaca n yaz l olarak taahhüt etmek kayd yla, mesul müdürün izniyle k smi zamanl çal abilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet al m durumunda hastane bünyesinde ayr ca istihdam gerekmez) IX- TAB P Acil ünitesinde en az dört tabip çal t r l r. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimli i uzman veya acil t p uzman istihdam edilebilir. X-D TAB B A z ve di sa l hizmeti veren hastaneler için her di ünitesi için en az bir di tabibi XI-BA HEM RE Her hastane için bir ba hem ire XII-HEM RE VEYA SA LIK MEMURU (Toplum Sa l Bölümü) -Her be hasta yata için en az bir, - Ameliyathanelerde her ameliyat masas için en az iki, -Yenido an yo un bak m da dahil yo un bak mlarda, Bakanl kça belirlenen yo un bak m s n fland rmas na uygun say da, -Do um klini inde be bebek hasta yata için en az iki (Ba lang çta Neonatal Resüsitasyon Program e itimi alm en az bir ki i olmas gerekir. Burada çal t r lacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kayd yla, s ras yla neonatal resüsitasyon program e itimine gönderilir), - lave her üç bebek yata için en az bir, -25/A. maddeye olu turulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yata na en az bir

18 XIII-EBE Her do um masas için en az bir XIV-ECZACI 50 ve üzeri yata olan her hastane için en az bir XV-F ZYOTERAP ST Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar için en az bir (E er fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman, tedavi kapsam ndaki uygulamalar bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdam zorunlu de ildir) XVI-D YET SYEN Her hastane için en az bir XVII-TIBB TEKN SYENLER -Anestezi teknisyeni, çal t r lan her anestezi cihaz için en az bir, -Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, -Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen te his cihaz için en az bir, -Di protez teknisyeni, di protez laboratuar bulunan hastaneler için en az bir, -Acil t p teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir XVIII-F Z K MÜHEND S veya RADYASYON F Z KÇ S -Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1 XIX-D ER PERSONEL Yeterli say da hizmetli personel ve güvenlik görevlisi, NOT: -Uyku laboratuvar bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi d nda ba ka bir uzman tabip çal acak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikas istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çal acak sa l k personelinin sertifikas istenir. Sahibinin Ad : Ruhsat Tarih ve Say s : Faaliyet zin Belgesinin tarihi : Faaliyet zin Belgesinin say s : Faaliyete Ba lama Tarihi : Hastane Yatak Say s : Hasta Yatak Say s Hasta Gözlem Yatak Say s Kabul Etti i Uzmanl k Dallar : Hizmet Verdi i Di er Birimler : Mevcut Grubu : ün Ad -Soyad : Uzmanl k Dal : Mesul Müdürlük Belgesi Tarih ve Say s : yard mc s n n Ad -Soyad : Uzmanl k Dal : Mesul Müdür Yard mc s Belgesi Tarih ve Say s : Denetim Tarihi :././ Daha önce yap lan denetim tarihleri: 1 BÖLÜM: FAAL YETE ESAS B LG LER EK-2 ÖZEL HASTANELER DENET M FORMU Denetlenen : Ad : Adresi : FAAL YET NE ESAS B LG VE BELGELER MEVZUATA UYGUN/ MEVZUATA UYGUN DE L EKS KL N G DER LMES Ç N VER LEN SÜRE EKS KL N DEVAMINDA UYGULANACAK- VER LECEK CEZA 1-1 ay AÇIKLAMAL0AR 35 36

19 ruhsat nda kay tl ismi kullan l yor mu? 2- adresi ruhsatta kay tl adres ile ayn m? 3- sahip de i ikli i var m? 4- sahipli i az nl k veya Yabanc lara ait mi? 5-Az nl k veya Yabanc lara ait Hastane ise yabanc uyruklu çal anlar var m? 6- görevi Bakanl a bildirilen personel taraf ndan m yürütülüyor? 7- Belgesi var m? As l m? 8- ba ka bir yerde çal yor mu? 9- yard mc l görevi Bakanl a bildirilen tamam nda 3 gün 1 ay tamam nda 3 gün 1 ay 3 gün 10 gün tamam nda 3 gün 10 gün tamam nda 3 gün.. Ba ka yerde çal maya devam eden mesul müdür görevi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için 5 i günü süre tan n r. 10 gün tamam nda 3 gün personel taraf ndan m yürütülüyor? 10- Yard mc l Belgesi var m? As l m? 11- yard mc s ba ka bir yerde çal yor mu? 12-Birden fazla mesul müdür yard mc s bul ndu u durumlarda 11,12,13. üncü maddeler her mesul müdür yard mc s için uygulan r. 13- Hastane faaliyet izin belgesinde kay tl uzmanl k dallar d nda hasta kabul ve tedavi ediliyor mu? De i ik:r.g.- 11/3/ ) 14)-a) Hastane faaliyeti için gerekli asgari say da kadrolu uzman tabip mevcut mu? b) Asgari say fazlas olan dallardaki uzman tabiplerden ayr lan var m?.. lgili uzmanl k dallar nda hasta kabul ve tedavisi derhal yasaklan r ve bu uzmanl k dallar n n ruhsata ilavesi için 1 ay süre verilir. Ba ka yerde çal maya devam eden mesul müdür yard mc s görevi iptal edilir. Yeni mesul müdür yard mc s tayin edilmesi için 5 i günü süre tan n r. tamam nda 3 gün a) Faaliyet için gerekli asgari say ya ula mak için eksilen uzman tabip yerine üç ay içinde uzman tabip bulunamaz ise bu sürenin sonunda ruhsat, asgari say da kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar dört y l süreyle ask ya al n r. Tabip 37 38

20 c) Ayn dalda birden fazla say daki uzman tabiplerinden ayr lan var m? d) Ek 5 inci maddenin birinci f kras n n (e) bendine göre çal t r lan tabiplerden uzmanl k dal faaliyet izin belgesine eklenen tabip/tabiplerden ayr lan var m? say s bu süre içinde asgari say ya ula r ise ruhsat geri verilir. Dört y l n sonunda asgari say da kadrolu uzman tabip istihdam olmaz ise, ruhsat sürekli olarak geri al n r ve ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulan r. Ask süresi içinde talep halinde t p merkezi faaliyeti gösterilebilir. b) lgili uzmanl k dallar nda hasta kabul ve tedavisi kadrolu uzman tabip/tabipler bulununcaya kadar durdurulur. c) Ayr lan tabibin çal ma belgesi geçersiz say l r. Yerine ayn uzmanl k dal nda bir y l içinde yeni tabip bulunur ise çal ma belgesi düzenlenir. d) Ayr lan varsa, Ek 5 inci maddenin üçüncü f kras na göre i lem yap l r. Ayr lan tabibin yerine ayn benddeki statüde yeni tabip bulunursa, en geç be i günü içinde çal ma belgesi müdürlükçe onaylan r. Uzmanl k dal on be i günü içinde (De i ik:r.g.- 11/3/ ) 15-Hastanede çal an uzman tabiplerin çal ma belgesi var m? Poliklinik odas nda as l m? 16- Hastanede çal an tabiplerin say s EK-1 de belirtilen standartlara uygun mu? 17-Hem iresa l k memuruebe mevcudu EK-1 de belirtilen standartlara uygun mu? 18-Di er sa l k personeli mevcudu EK- 1 de belirlenen standartlara uygun mu? 19- dari, teknik ve di er yard mc personel mevcudu EK- 1 de belirlenen standartlara uygun mu? 20- Hastanede kadrolu çal an uzman tabip, tabip, hem ire ve di erleri için sigorta primleri faaliyet izin belgesine eklenir. 5 i günü Verilen süre sonunda ilgili dalda faaliyeti 5 gün durdurulur. 10 gün 10 gün 10 gün 1 ay ve ilgili l Müdürlü üne bildirilir. Noksanl n di er denetimde de tespiti halinde hastanenin tamam nda 10 gün 39 40

Özel Hastaneler Yönetmeliği. Dr. Latif Serdar ÇELİK Antalya Sağlık Müdürlüğü

Özel Hastaneler Yönetmeliği. Dr. Latif Serdar ÇELİK Antalya Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Yönetmeliği Dr. Latif Serdar ÇELİK Antalya Sağlık Müdürlüğü Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin,

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TEŞHİS-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TEŞHİS-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TEŞHİS-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 15 Şubat 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26788 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU ACİL ÜNİTESİ S1: Acil ünitesi; özel hastanenin ana girişinden ayrı ve kolay ulaşılabilir yerde mi? (ÖHY Madde 26- Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 15/02/2008

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

Amaç. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM): b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Amaç. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM): b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, MEVCUT YÖNETMELİk Resmi Gazete Tarihi: 14.10.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23486 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26350 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

EK-1 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK ve TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

EK-1 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK ve TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ EK-1 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK ve TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

OSGB Başvuru Rehberi

OSGB Başvuru Rehberi OSGB Başvuru Rehberi OSGB yetki belgesi müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehber ile 29/12/2012 tarihli ve 28512

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ ECZACI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ ECZACI KADROSU HİZMET ŞEMASI ECZACI KADROSU Kadro Adı : Eczacı Hizmet Sınıfı : Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 3 Maaş : Barem 16 (1) Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yaptığı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: Sayı: 25475

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: Sayı: 25475 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 28.05.2004 Sayı: 25475 MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin değişik

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA EKLER YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ 2-3 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? Özel sağlık merkezleri kapasite ve kullanım şekillerine

Detaylı

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/5/2010 tarihli ve 27591

Detaylı

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; ehir ve kasabalar n imar plânlar da dâhil olmak üzere,

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ilkyardım

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice Bu kılavuzu okuduktan dikkatle

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ

ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ 1 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN 2 RUHSATLANDIRMA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı resmî ve özel sağlık kuruluşlarının

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik R.G. Tarihi:17.09.2002 R.G. Sayısı:24879 Bu Yönetmelik 17 Eylül2002 gün ve 24879 sayılıresmi Gazete

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447 Amaç Madde 1 Bu Tebliğ in amacı; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı