İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: ODASI KREDİ SÖZLEŞMELERİ Dç. Dr. Targan Ünal İstanbul, 1995

3 " Bir tnluk bir ağaç senede 5 tn su arıtır" s BASIM YAYIN HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (0-212) Fax: (0212)

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ Kısaltmalar i iv BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ VEREN KURUMLAR ve KREDİ TÜRLERİ 1.1. KREDİLERİN GENEL NİTELİKLERİ Kredinin Tanımı ve Unsurları Kredinin Eknmik Faaliyetleri içindeki Yeri 3 /. Kredi Arzı ve Bankacılık Sistemi 4 //. Kredi Talebi ve Eknmik Knjnktür KREDİ VEREN KURUMLAR 5 /. Mevduat ve Ticaret Bankalan 6 //. Yatın m ve Kalkınma Bankalan 6 ///. Özel Amaçlı Bankalar 7 iv. Banka Olmayan Tasarruf Kurumlan Bankaların Kredi Plitikaları, Kredi Kaynakları 7 A Bankalann Kredi Plitikalan 8 / /. Bankaların Kredi Kaynaklan 8 -Özkaynaklar 9 -Yabancı Kaynaklar Banka Kredilerinin Sınıflandırılması Genel Olarak Krediler 9 /. Nakit Krediler 10 a. Kullanım Alanlarına Göre Krediler 12 - Kredi Kurumunun Kullanım Alanını Sınırlamadığı Krediler 12 - Kredi Kurumunun Kullanım Alanını Sınırladığı Krediler 12

5 b. Vadelerine Göre Krediler 13 - Ödeme Vadesi Belirlenmiş Krediler 13 - Vadesiz - Cari Hesaplar Şeklinde İşletilen Krediler 14 //". Nakit Olmayan Krediler (Gayrinakdi Krediler) Teminat Mektupları Tek Düzen Hesap Planına Göre Krediler 18 /. Yurt Dışı Kaynaklı Döviz Kredileri 18 //. Türkiye'deki Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Açılması Teminatlarına Göre Krediler 23 i. Açık Krediler 23 //. Teminatlı Krediler 23 - Şahsi Teminatlı Krediler 23 - Maddi Teminatlı Krediler Sektörlere Göre Krediler Kullanım Amaçlarına Göre Krediler 25 /. Tüketime Yönelik Krediler 25 //. Üretime Yönelik Krediler. 25 İH. Alım - Satımla Uğraşanlara Yönelik Krediler Vadelerine Göre Krediler 25 /. Kısa Vadeli Krediler Isknt - İştira Kredileri 26 a. Tek imzalı Isknt ve İştira Kredileri 26 b. Çift İmzalı İştira - İsknt Kredisi 27 c. Teminatlı İsknt Kredisi 27 d. Vesikalı İştira Kredisi 27 - Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri 27 - Kefalet Karşılığı Krediler 27

6 Tek Düzen Hesap Planına Göre Krediler 1986 yılında uygulanmasına başlanılan "tek düzen hesap planı", genel larak yapılan sınıflandırmadan başka, krediler açısından da değişik bir sınıflandırma getirmiştir. En büyük değişiklik ise tüm kredilerin Türk Parası ve Yabancı Para larak ayrılmasıdır. Bu bölümde döviz kredileri incelenmektedir. Kısa vadeli nitelikte lan döviz kredileri ve prefinansman firmaların döviz kazandırıcı işlemlerine yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek için döviz cinsinden verilen kredilerdir^. Döviz kredilerini iki grupta tplama mümkündür; /. Yurt Dışı Kaynaklı Döviz Kredileri^ a. Bankaların yurt dışından brçlu sıfatıyla sağladıkları bir yıla kadar vadeli krediler ve döviz tevdiat hesapları. Bankalar, uluslararası piyasalardan sağladıkları döviz kredilerini ve bünyelerindeki döviz tevdiat hesaplarının karşılıklar düşüldükten snra kalan kısmını kendi ihtiyaçları için kullanabilecekleri gibi, yurt içinde ve yurt dışında ikamet edenlere döviz kredisi açmak suretiyle kullandırabilmektedirler ^. ^ Bankalarca gerek yabancı para brcunu içeren senetlerin Iskntsu, gerekse döviz kredisi şeklinde dğan yabancı para alacaklarına karşı brçlunun ödeme yükümlülüğüne yönelik kşullar, Brçlar Kanunu m. 179/1'de düzenlenmektedir Yabancı para brcu, kural larak Türk parası ile ödenmektedir (Brçlar Kanunu m.83). Alacaklı ile brçlu arasında yabancı para brcunun aynen yabancı para larak ödenmesine dair bir sözleşmenin bulunması halinde, brcun yabancı para ile ödenmesi gerekir (Brçlar Kanunu m. 83/2) (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s.25). Yabancı para üzerinden düzenlenmiş bir kambiy senedinin içeriğinde veya bu senetle ilgili larak ayrıca yapılmış bir sözleşmede aynen ödeme sözcüklerinin yer almamış bulunması halinde, senet bir yabancı para brcu ise de kşulu bulunmadığından brçlu, brcunu yabancı para ile ödeyebileceği gibi, brcunun vadesi günündeki rayiç kur üzerinden Türk parası ile de ödeyebilir Bu suretle tercih hakkının brçluya ait lduğu ilgili yasadan anlaşılmaktadır Vadesiz lup, ihbarla muaccel larak yabancı para brcu için, ihbar veya ihtann tebliği tarihindeki rayiç kur üzerinden Türk parası ile tutarının hesaplanması gerekmektedir Brçlar Kanunu ilgili maddesinde yapılan ekleme ile alacaklının yabancı para alacağını aynen talep edebilme lanağı sağlanmış, yabancı para brcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklının, brcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini talep etmesine imkan tanıyan düzenleme getirilmiştir (3678 sayılı Yasa ile Brçlar Kanunu 83. m, 3.f). Buna göre yabancı para brcunun aynen ödenmesinin sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı durumlarda, alacaklı alacağını yabancı para larak aynen talep edebileceği gibi alacağını isterse vade tarihindeki yahut muaccel lduğu tarihteki veya fiilen ödemenin yapılacağı gündeki kur üzerinden Türk parası ile ödenmesini talep edebilir. Alacaklının yapacağı bu tercihe, brçlunun aynen uymak yükümlülüğü bulunmaktadır

7 b. İhracatçı sermaye şirketlerince ihracat faaliyetleriyle ilgili larak yurt dışından sağlanan krediler. İhracatçı sermaye şirketlerince ihracat faaliyetlerinde kullanılması kaydıyla banka aracılığına gerek kalmaksızın yurt dışından azami 2 yıl vadeli döviz kredisi sağlayabilirler. Bankalar, ihracatçı sermaye şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere garanti vererek veya vermeksizin aracılık edebilirler. Bu krediler, ihracat ilişkin döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullandırılabileceği gibi, Türk Lirası larak da kullandırılabilir. Bu krediler, sadece ihracattan sağlanan dövizle kapatılabilir^. c. Yatırım teşvik belgesi çerçevesinde döviz kredisi alması öngörülen Türkiye"'de yerleşik kişilerce temin edilecek kabul kredisi-emtia Kredisi ve benzerleri ile azami iki yıl vadeli krediler. Bu krediler, iki alt başlıkla incelenebilir. - Birinci grupta, yurt dışından sağlanan ve gayrinakdi nitelikte lan kabul kredileri ve emtia kredileri yer alır. İthalatçının ödeme taahüdünde bulunarak, yeni pliçeyi kabul ederek malların mülkiyetine hak kazanması kabul kredisinin luşturulmasını zrunlu kılar. İthalatçının pliçeyi kabulünden snra banka, pliçe üzerinden aval verir. Bankanın pliçeyi kabul etmesi, "Banka Kabulünü" luşturur. Bankanın pliçeyi kabul etmekle, pliçeyi vadesinde ödemeyi de taahhüt etmektedir. İthalatçı kendisine keşide edilmiş bulunan bu pliçeyi vadesinde ödemese dahi pliçeyi kabul (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s.25-26). Yabancı para ile düzenlenmiş emre muharrer senetler için de bu kural geçerlidir. Senedin içeriğinde veya senet bedelinin ödenmesi ile ilgili ayrıca yapılmış bir sözleşmede, brcun yabancı para ile aynen ödeneceği hakkında açıkça bir kayıt bulunmadıkça brçlu, senedin vadesi tarihindeki yabancı paranın kuru üzerinden Türk parası larak ödeyebilir (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., S.26). Vadesinde ödenmeyen bu nitelikteki bir senedin temerrüdünden dlayı alacaklı, vade tarihi itibarı ile talep edebileceği Türk parası üzerinden alacağına ancak, fiili ödeme tarihine kadar geçecek süre için faiz talep edebilir. Daha açık bir anlatımla, aynen ödenmesi kşulu bulunmayan yabancı para brcunun karşılığı lan Türk parasının hesabında, brçlunun temerrüdü gözetilmeksizin, vade tarihindeki kur esas alınır, vadeden snraki fiili ödeme tarihi dikkate alınmaz (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s.26). Ülkemizde, bankaların uluslararası bankacılık ve ticaret teamüllerine göre yaptıklan işlemlerin kredi niteliklerinin bulunup bulunmadığı, diğer bazı Batı ülkelerindeki bankacılık mevzuatından farklı larak 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nda belirtilmemiş, ancak nakit kredilerinin yanında "teminat mektupları, kefaletler, aval, cir ve kabuller gibi" işlemlerin gayrinakdi kredi lduklarının belirtilmesi ile yetinilmiştir. Aynı yasada, kredi yetki sınırları ile ilgili larak nakdi krediler ile gayrinakdi

8 etmektedir veya.aval vermiş bulunan ithalatçının bankası ödemeyi yapmak zrundadır. Bu kabul işlemi görüldüğü gibi bankanın ithalatçıya.bir kredi limiti tanımasıyla gerçekleşebildiğinden bir kredi işlemidir. Banka kabul kredisini luşturmakla, üstlenmiş lduğu riskin bedelini, ithalatçıdan bir kmisyn alarak karşılamaktadır. Emtia.kredileri, ithalatçının mal mukabili ithalat yapması ile sağlanır. Alım-satım sözleşmesinde ödeme şekli mal mukabili larak benimşenmişse, ihracatçı malları herhangi bir ödeme veya pliçe tarizim etmeksizin ithalatçıya sevk eder. Alıcı mal bedelini satıcı ile kararlaştırılan tarihte ve genellikle malları sattıktan snra öder. Mal mukabili ödeme, ihracatçıya herhangi bir güvence vermemektedir. Bu nedenle, bu tür ödeme şekli ithalatçı açısından cazip, ancak ihracatçı açısından riski bulunmamaktadır. -İkinci grup "Yatırımı Teşvik Belgesi" çerçevesinde döviz kredisi alması öngörülen yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredilerini içerir. Döviz kredisi, uluslararası piyasalardan firmalarca dğrudan veya bankalar aracılığıyla bankalarca garanti verilerek veya verilmeksizin sağlanabilir ^. d. Alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan yerleşik müteşebbislerin yurt dışındaki işleriyle ilgili larak yurt dışından sağlayacakları krediler. Bu tür kredilerin yurt dışındaki piyasalardan sağlanması gerekir. Yurt dışı piyasalardan sağlanan döviz kredileri, yurda getirilmesi zrunlu lmayan dövizler ile geri ödenmektedir ^. e. Dış ticaretin finansmanı amacıyla yerleşik firfamalırın bankaların aracılığı veya garantisi altında sağladıkları krediler. Bu tür kredileri, ihracatçı ve ithalatçı firmalar bizzat kendileri bulmakta, bankalar bu kredi işlemine garanti vererek veya vermeksizin aracılık etmektedir. Bu tür kredilerin brçlusu ilgili firmalardır. Bu krediler, ithalatçılar tarafından kullanılan krediler için farklı ölçülerin kabul edildiği görülmektedir. Ayrıca, Bankalar Kanunu'nda "kredilerin, yabancı banka ve benzeri kredi kurumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mektupları ve Bakanlıkça belirlenecek esas ve şartlar dahilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt dışına verilen teminat mektupları hariç lmak üzere, ancak adına açıldıkları kişilere kullandırabileceği" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, kredilerin kullandırılmasında lehdarlarmın belirlenmesinin de önemi bulunmaktadır (Tumay, Turhan, Dış Ticaret Banka Tekniği, İstanbul, 1987, s. 179). ^ Seval, Belkıs, a.g.k., s.80. ^Seval, Belkıs, a.g.k., s Seval, Belkıs, a.g.k, s.81.

9 emtia ve kabul kredileri ile ihracatçılar ve döviz kazandırıcı işlemler yapanlarca sağlanan prefinansman kredileridir ^. f. Bankalarca sağlanan kurye ve rambursman kredileri. Kurye ve rambursman kredileri, bankalarca sağlanan çk kısa vadeli kredilerdir ve bankacılık teamüllerine göre kendilerince kullanılırlar. Akreditifli bir ödeme işleminde muhabir banka, amir bankanın talebi üzerine akreditif ile ilgili belgeler, bankaya ibraz edilince ihracatçıya ödemeyi yapar ve böylelikle amir bankaya bir rambursman kredisi açılmış lur. İhracat bedellerinin nrmal bir süre içinde amir bankaca geri ödenmesi halinde faiz söz knusu lmaz^. //. Türkiye'deki Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Açılması 40 Genel larak bankalar dövizli kredilerini, müşterilerine nezdlerinde açılan karşılıkları düşülmüş döviz tevdiat hesaplarından ve dövizli işlemler snucu sağladıkları kaynaklardan kullandırmaktadırlar. Döviz kredileri çğunlukla döviz larak bazı hallerde Türk Lirasına çevrilerek kullanılmaktadır. Döviz kredilerinin kullandırılmasındaki temel amaç, döviz kazandırıcı faaliyete bulunan firmaların bu faaliyetlerine yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmektir. Türkiye'de döviz kredisi açan yerleşik kişiler bankalar ve ithalat ve ihracat rejimlerinde yer alan teşvik kararlarına göre emtia kredisi açan Türkiye'de yerleşik firmalardır. Türkiye'de bankalar; -Nezdlerindeki fnları (ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanan dövizler, işçi dövizleri). - Yurt dışından brçlu sıfatı ile sağladıkları kredileri. -Nezdlerinde açılan döviz tevdiat hesaplarından luşan döviz mevcutlarını, kaynak larak kullanarak aşağıda belirtilen şekillerde döviz kredisi şeklinde açabilirler. a. Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde yurt içinde yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri. ^Seval Belkıs, a.g.k. s Seval, Belkıs, a.g.k., s.81.

10 Bu krediler, ihracata ve döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullandırılabileceği gibi, Türk Lirası larak da kullandırılmaktadır. Her iki durumda da kredinin geri ödenme işlemi döviz ile yapılmaktadır. b. Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde ihracatçı sermaye şirketlerine ihracat faaliyetleri ile ilgili açacakları azami iki yıl vadeli krediler. İhracatçı sermaye şirketlerine Türkiye'deki bankalardan sağlanacak döviz kredilerinin döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullandırılması halinde kredinin azami vadesi iki yıldır. Kredinin Türk Lirası larak kullanımı halinde vade bir yıldır. c. Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında" döviz kredisi alması öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları azami iki yıl vadeli krediler Bankalarca yatırım teşvik belgesinde döviz kredisi alması öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere bu yatırım teşvik belgesi kapsamında azami iki yıl vadeli açılan ve ancak yabancı para ile kullandırılan kredilerdir. Açılan döviz kredisi ancak, döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullanılır. d. Yurt dışında iş yapan Türk girişimcilerine döviz kredisi açılması Bu tür bir krediyi kullanacak lan girişimcinin yurt dışındaki faaliyetlerini belgelemesi gerekmektedir. Bankalarca, alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan Türk girişimcilere yurt dışındaki işlerinde vade limiti lmaksızın döviz kredisi açılabilmektedir. Bu tür kredilerin kullanımı sırasında gerçekleşen anapara ve faiz ödemeleri, yurda getirilmesi zrunlu lmayan dövizler ile ödenmektedir. e. Türkiye'deki bankaların birbirlerine açacakları döviz kredileri Bankalar, bankacılık teamülleri çerçevesinde birbirlerine döviz kredisi açabilmektedirler. f. Yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredileri Bankalar, yurt dışından sağlanan döviz kredileri ile yurt dışında ikamet edenlerce açılan döviz tevdiat hesabı (munzam karşılıklar düşüldükten snra kalan kısım) tutarını geçmemek üzere, yurt dışındaki kişilere ve döviz kazandırıcı işlemler için Türkiye'de iş yapan yurt dışında ikamet eden kişilere (Türk firmaları ile birlikte knsrsiyum larak iş yapan firmalar) döviz kredisi açabilmektedirler. Bu tür krediler döviz kredisi larak açılmakta ve yurda getirilmesi zrunlu lmayan dövizler ile ödenmektedir.

11 g. Bankaların yurt dışındaki bankalara açacakları kısa vadeli kurye ve rambursman kredileri Bu krediler, bankacılık teamüllerine göre çk kısa vadeli larak açılır. Bankaların kendi veya yurt dışından sağladıkları kaynaklar, bu tür kredinin kaynaklarını luşturur. h. Bankalarca dışarıda yerleşik kişilere muhatap -döviz üzerinden düzenlenecek teminat mektupları, garantiler ve kefaletler Teminatlarına Göre Krediler Teminatlarına göre krediler; teminatsız (açık) krediler ve teminatlı krediler larak guruplandınlabilir. /. Açık (tek imzalı) Krediler Tüm varlığı, ahlâki durumu ve işlerinin gidişi gözönünde bulundurularak aldığı krediyi, zamanında ödeyeceğine kesin larak inanılan ve yalnızca krediyi talep eden gerçek ve tüzel kişilerin imzaları ile verilen kredilerdir. Teminatsız krediler, sadece kredi müşterisine güvenilerek hiç bir teminat alınmadan açılan kredilerdir. Bu tür kredilere açık kredi türünde nakit krediler ile tek imzalı gayrinakdi krediler örnek larak gösterilebilir. //. Teminatlı Krediler Teminatlı krediler, kredi müşterisinin imzasının yanısıra, birtakım teminatlar alınmak suretiyle açılan kredilerdir. Müşterisinin imzasının yanısıra, birtakım teminatlar alınmak suretiyle açılan kredilerdir. Müşteri krediyi geri ödemediği takdirde, banka elindeki teminatlardan yararlanır. Teminatlı krediler iki grupta tplanır; -şahsi teminatlı krediler Kredi lehdarı lan gerçek ve tüzel kişilerin imzalarından başka bir veya daha fazla "kefalet imzası" ile verilen kredilerdir. Kefalet Karşılığı Krediler ve Kefalet Karşılığı Teminat Mektubu Kredisi bu tür kredilerdendir. -maddi teminatlı krediler Kredi veren kurumlarca kabul edilebilme şartlarını taşıyan maddi değerlerin rehnedilmesi karşılığında açılan kredilerdir. Hisse senedi, tahvil, mevduat sertifikası, nakit blkajı, senet, gayrimenkul ipteği, emtia rehni, işletme rehni, altın karşılığı krediler, maddi teminatlı kredilerdir. Türk Lirası ve Yabancı Para

12 karşılığında açılan maddi teminatlı kredi çeşitleri larak; i. kısa vadeli teminatlı ihracat kredisi ii. kısa vadeli teminatlı ithalat kredisi iii. hisse senedi ve tahvil karşilığı kredi iv. temlik karşılığı kredi V. ticari emtia karşılığı kredi vi. rta ve uzun vadeli teminatlı ihracat garanti yatırım kredileri vii. rta ve uzun vadeli teminatlı işletme kredisi viii. iptek karşılığı verilen teminat mektubu kredisi ix. ticari işletme rehni karşılığı verilen teminat mektubu kredileri sayılabilir Sektörlere Göre Krediler İş knusu açısından kredi türlerine örnek larak, ticari krediler, sanayi ve turizm kredileri, ihracat kredileri, ithalat kredileri, tarım kredileri, madencilik kredileri, ulaştırma kredileri verilebilir, enerji ve bayındırlık kredileri verilebilir. Sektör kredi türleri larak; i. ticari sektör kredileri ii. tarım sektörü kredileri iii. sanayi sektörü kredileri iv. turizm sektörü kredileri V. ihracat kredileri vi. esnaf kredileri vii. yurt dışı taahhüt hizmetleri ile ilgili krediler viii. tplu knut kredileri sayılabilir.

13 Krediyi Alan Kişilere Göre Sektör Kredileri; i. özel sektöre açılan krediler ii. kamu sektörüne açılan krediler İÜ. tüketici kredileri şeklinde sınıflandırılabilir Kullanıldıkları Amaca Göre Krediler /. Tüketime Yönelik Krediler Tüketim harcamalarını karşılamak amacıyla tüketicilerce alman kredilerdeir. Bu tür krediler; bireysel krediler, knut kredisi, araba kredisi, alışveriş kredisi ve öğrenci kredisi larak sınıflandırılabilir. // Üretime Yönelik Krediler Üretimi finanse etmek üzere işletmelerce alınan kredilerdir. Bu tür kredilerin geri dönmesi, üretilen mallann satışından elde edilen satış getirişi ile veya kredinin kullanıldığı faaliyetten sağlanan getiri ile ilişkilidir. İH. Alım-Satımla Uğraşanlara Yönelik Krediler Alım ve satım ile uğraşan işletmelere nakit gereksinimleri ile mâl alımına yönelik gayrinakdi kredi ihtiyaçlannı karşılamak üzere kullândınlan kredilerdir Vadelerine Göre Krediler /. Kısa Vadeli Krediler Bankacılık uygulamasmda iki yıla kadar lan krediler kısa vadeli krediler larak nitelendirilir. Ancak, kısa vadeli nakit krediler için "Bankalarca Tesisi Gereken İşletmelerin işletme sermayesi finansmanını temin etmeye yönelik kısa vadeli kredileri; i. brçlu cari hesap şeklinde açılan krediler, ii. Isknt iştira keredileri, ili. döviz kredileri ve prefinansman ve iv. ihracat kredileri larak dört grupta incelemek de mümkündür. Brçlu Cari Hesap Şeklinde Açılan Krediler, kredi müşterilerine imza veya teminat karşılığında belirli bir limit dahilinde para çekme yetkisi veren kredilerdir. Brçlu cari hesaplar, kredi karşılığı larak gösterilen teminatın türüne göre adlandırılırlar. Bu tür kredilerde karşılık; brçlunun imzası, brçlu ile kefil veya kefillerin imzası veya maddi teminatdır. Brçlu cari hesap şeklinde açılan kredilere; açık kredi, kefalet karşılığı kredi, senetler karşılığı kredi, ticari mal ve senet karşılığı açılan kredi, hisse senedi ve tahvil karşılığı kredi, alacağın temliki karşılığı kredi, akreditif kredisi ve vadeli mevduat karşılığı kredi örnek gösterilebilir.

14 Karşılıklar" ile ilgili kararname^ ile 18 aylık vade sınırı getirilmiştir"^. 'Isknt- İştira Kredileri Vadesi gelmemiş bir senedin vadesine kadar geçecek günlere ait faiz ve diğer masraflar düşülerek vadesinde tahsil edilmek üzere banka tarafından satın alınması şeklinde uygulanan kredi türüdür. Ödeme yeri işlemin yapıldığı yerin Belediye sınırları dışında lan bn ve pliçelerin luşturur"^. Iskntsu, iştira kredilerini Banka, isknt ederek satın aldığı pliçenin veya senedin vadesinde ödenmemesi halinde dğacak riski üstlenmemektedir. Senedin veya pliçenin vadesinde senet brçlusu ödemeyi yapmazsa banka kredi müşterisine vaşvurarak (rucu ederek) paranın ödemesini talep eder"^. Bu yönüyle isknt kredileri, "müşteri senetlerinin satın alınması şeklinde finansman sağlamaya yönelik" ve bankanın "brcun ödenmeme riskini üstlendiği" factring ve frfaiting işlemlerinden farklılık göstermektedir"^. İsknt ve iştira kredileri teminat yönünden dört grupta tplanabilir, a. Tek İmzalı Isknt ve İştira Kredileri Yalnızca keşidecinin kredi değerliliğine güvenilerek verilen kredilerdir. Pliçe muhatabı tarafından kabul edilmeden önce tek imzalı durumundadır. Bir ticarethanenin merkez veya şubesinin kendi emrine ve diğer şubesi üzerine keşide ettiği Mayıs 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete. Ticari harikaların vadeli kredileri, rta ve uzun vadeli kredilerin bir çeşididir Bu kredilerin iki ayn müşterisi bulunmaktadır; a. vadeli kredilerin birinci müşteri grubu sermaye piyasasında tahvil, bn satma lanağı lmayan küçük ffirmalardır b. vadeli kredilerin ikinci müşteri grubu, vadeli kredileri sermaye piyasasının alternatifi larak görmekte ve bankalann faiz ranlarını daha cazip bularak, sermaye piyasasında tahvil, bn, hisse senedi çıkarmak yerine vadeli kredi almaktadır 44 Para akımını sağlayan bir kredi aracı lan pliçe, bir tür parasal niteliğine sahiptir Pliçe, brcun ödenmesi için alacaklının yazılı larak gönderdiği ödeme emridir Pliçede; keşideci ile muhatap arasında prvizyn ilişkisi, keşideci ile lehdar arasında bedel ilişkisi ve lehdar ile muhatap arasında havale ilişkisi bulunmaktadır Seval, Belkıs, a.g.k, s.78. Bankalar tarafından verilen vadeli krediler, daha çk senet Iskntsu, pliçe keşidesi işlemlerinde görülür Kredi müşterisinin gerek kendisinin keşideci lduğu gerekse lehdarı veya hamili bulunduğu bir emre muharrer senedi bankaya isknt ettirmesi yahut pliçe keşidesi suretiyle kullanılan kredi, kambiy senedinin vadesinde bedelinin bankaya ödenmesi suretiyle geri

15 pliçelerin iştirası yluyla açılan kredilere "firma iştirası" adı verilir. Firma iştirasında pliçenin keşidecisi ile muhatabın aynı şahsın merkez veya şubeleri lması nedeni ile bu tür iştira kredisi de tek imzalı iştira kredisi larak! değerlendirilmektedir. b. Çift İmzalı İştira - Isknt Kredisi Birden fazla şahsın kredi değerliliğine güvenilerek açılan kredilerdir. Brçlusu başka şehirde bulunan bnlar ile en az iki imzalı pliçelerin iştirasıçift imzalı iştira muamelesini luşturur. c. Teminatlı Isknt Kredisi Kredi müşterisi ile kefilin imzaları yanında nakit, altın, menkul değerler gibi kıymetler rehin alınmak suretiyle açılan Isknt keşidesidir. d. Vesikalı İştira Kredisi Knşiment veya hamule senedi gibi vesaikin bağlı bulunduğu ticari senetler, iştira edilmek suretiyle açılan kredilerdir. - Kısa vadeli Teminatlı İhracat Kredileri İhracatçı veya imalatçı işletmelere mal temini veya imalat için gerekli ham ve yardımcı maddenin temini için açılan bir kredi türüdür. Bu uygulamada, işletmenin imalatçı lması yeterli lmayıp, malın ihraç edilecek lması esastır. Kesin satış ihraç emtiasının yurt dışında faaliyet gösteren bir işletmeye sevkedilmesi suretiyle teslimine yarayan ve banka adına düzenlenen yükleme belgelerinin (knşiment, hamule senedi ve buna bağlı sigrta pliçesi, fatura ve diğer belgeler) teminat lalınması kşulu ile kullandırılan bir kredi türüdür. Bu tür kredide en önemli unsur, döviz girdisinin sağlanmasıdır. -Kefalet Karşılığı Krediler Bu tür krediler, kredi lehdarı lan gerçek ve tüzel kişilerin imzalarından başka bir veya daha fazla imza ile verilen kredilerdir. döneceğinden, bu işlemde kredi vadesi, kırılan senedin vadesidir. Senedin ıskntsu anında, vadesine göre faizi de hesaplanıp, senet bedelinden düşülmek suretiyle faiz, peşinen tahsil edilmiş lur. Vadesinde senedin yalnız bedelinin ödenmesi ile brç hükmünü yitirmektedir. Vadesi geçirilen senet bedeli için temerrüdün luşması kşulu ile alacaklı banka için ayrıca temerrüt faizi talep hakkı dğmaktadır (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s. 122). 47

16 -senetler karşılığı krediler Henüz vadesi gelmemiş bn ve senetlerin bankaya rehni karşılığmda kullandırılan kredi türüdür. Faiz dışında faiz tahakkukuna esas teşkil eden adet üzerinden kmisyn tahsiline imkan vermektedir. Senetlere uygulanacak marj ranı" kredi veren kuruma göre farklılık göstermektedir. - Htsse Senedi ve Tahvil Karşılığı Krediler Brsada kte edilmiş hisse senetleri ve tahvillerin rehni karşılığında açılan bir kredi türüdür. Bankalar genelde, rehin alınacak menkul değerlerin itfa edilmemiş lmasına vadesi gelmemiş faiz ve temettü kupnlarının tamam lmasına ve üzerinde ödeme yasağı knulmamış lmasına dikkat etmektedirler. - Temlik Karşılığı Krediler Devletten, kamu sektöründen veya güvenilirliği yüksek lan başka bir kurumdan hakedilmiş ancak henüz hak sahibine ödenmemiş bulunan alacakların bankaya devir ve temliki karşılığından kullanılan kredi türüdür. - Ticari Mal Karşılığı Açılan Krediler Ticari, zirai ve sınai malların rehni karşılığında açılan bu kredi de senet karşılığı kredi de lduğu gibi müşteriye marjlı larak kullandırılır. Rehin edilen malların klay bzulur cinsten lmaması ve rahatça satılabilir lması gerekmektedir. Banka rehin alacağı malların deplanmasından srumludur. Kredi hesabının açılması için mal değerlerinin saptanması gerekir. - Diğer Maddi Teminat Karşılığı Krediler Nakdi teminat karşılığı, iptek karşılığı, altın karşılığı ve diğer teminatlar karşılığı kullandırılan kredilerdir. "^MarJ, kullandırılan kredilerde bırakılan emniyet payıdır Senet karşılığı krediler, emtea karşılığı krediler marjlı larak kullandırılır. Örneğin % 30 marjlı senet karşılığı kredide 1 TL'lik teminata alınan senet için 70 TL'lik kredi; % 20 marjlı emtia karşılığı kredide 1 TL'lik rehin edilen mal için 80 TL'lik kredi kullandırılır. Aşım anlamına gelen depasmana bankacılıkta iki alanda rastlanmaktadır; Bunlar limit aşımı ve marj aşımıdır, i. limit aşımı; kredi kullandırılırken "Genel Kredi Sözleşmesinde" belirtilen limitleri aşacak işlemlerin yapılması, banka yönetimi tarafında belirlenen plasman limitlerinin aşılarak kredi kullandırılmasıdır ii. marj aşımı; kullandırılan nakit kredilerde marj uygulaması söz knusu ise kredi limitleri müsait lsa dahi, belirlenen marj ranını geçecek şekilde ödemede bulunulması marj aşımına neden lacaktır (Seval, Belkıs, a.g.k., s ).

17 - A val ve Kabul kredisi^ Aval kredisinde bankanın alıcı tarafından kabul edilen pliçeye aval vermesi söz knusudur. Kabul kredisinde ise banka, pliçenin muhatabı larak pliçeyi kabul eder. Bir başka anlamda banka, aval kredisinde kefil, kabul kredisinde ise asıl brçlu larak satıcıya karşı pliçenin vadesinde ödeneceğini alıcı hesabına garanti etmektedir. Bu nedenle, her iki halde de banka alıcıya bir gayrinakdi kredi açılması söz knusudur".50 Aval ve kabul kredilerinde alacağın vadeli lması ve bu kredilerin teminatını luşturan malların vadeden önce alıcıya teslim edilmesi, söz knusu kredilerin riskinin diğer kredilere nazaran daha dikkatli analiz edilmesini gerektirir^\ Aval-kabul kredisi esas larak yurt içindeki ithalatçı müşterinin, yurt dışından vadeli mal alımı lanağına sahip lması nedeni ile başvurulan bir ödeme şeklidir. Bir yılı aşmamak kaydıyla belirli bir vadeyi içeren pliçeler alıcı ile satıcının varmış Ölduklarr hlaşma uyârm^^^ keşide edilmiş labilir. Bu takdirde pliçelerih bankaca kabulü gerekir. Pliçelerin ithalatçı üzerine düzenlenmesi halinde de ayrıca bankanın "aval"' vermesi istenebilir. Bu takdirde pliçeler, önce ithalatçı tarafından kabul edilmekte ve snra banka tarafından aval imzası knulmaktadır. Diğer bir şekli de pliçelerin yabacı muhabir banka üzerine çekilmesi ve bu bankaca kabultödîlmesidir. Bu durumda bankanın, yabancı muhabire pliçeleri kabul etmesi için talimat verilmesi gerekir. Pliçeler ister bankaca kabul edilsin (veya aval verilsin) ister talimat üzerine yabancı muhabirce kabul edilsin banka, döviz üzerinden ödeme yapma yükümlülüğü altına girmektedir. İthalatçı müşteri pliçeleri vadesinde ödemez ise banka taahhüdünü yerine getirerek ödemede bulunacaktır. Bu nedenle müşteri lehine "aval-kabul kredisi" tahsisi gerekmektedir. Kabul kredisi larak ithalâtçılar, "akreditifli, vesaik mukabili, ıtıal mukabili" şeklinde ithalat yapabilmektedirler. ii. Orta ve Uzun Vadeli Krediler Orta ve uzun vadeli krediler firmalarm yeni yatırımlar gerçekleştirebilmesi, varlan tesis ve teçhizatlannm genişletilmesi ve yenilenmesi ve yeni yatırımların 49 Aval, pliçe ve benzeri senetlerden dğan bir brcun ödenmesini sağlamak üzere verilen kefalettir. Senet üzerine imza kyarak yapılan kefalet "aval" ve kefil de "aval veren" larak adlandırılmaktadır. 50 Tumay, Turhan, a.g.k., s Tumay, Turhan, a.g.k., s. 164.

18 dğurduğu işletme sermayesi ihtiyaçlarmm finansmanı için bankalar tarafından açılan kredilerdir. Türk Bankacılık Sisteminde 2-5 yıl vadeli krediler larak adlandırılmaktadır. Orta ve uzun vadeli kredi türleri; -rta ve uzun vadeli açık ihracat garantili yatırım kredileri -rta ve uzun vadeli teminatlı ihracat garantili yatırım kredileri -rta ve uzun vadeli açık diğer yatırım kredileri - rta ve uzun vadeli açık işletme kredileri -rta ve uzun vadeli teminatlı işletme kredileri -rta ve uzun vadeli ithalat kredileri - fn kaynaklı krediler larak sayılabilir. Ticaret bankalarının temel fn kaynakları ticari ve tasarruf mevduatıdır. Bu mevduat grubu daha çk vadesiz veya kısa vadeli niteliktedir. Bankalar kaynakları ile plasman larak isimlendirilen kullanımlarının vadelerine uyum sağlamayı amaç edindiklerinden, bir başka ifade ile tpladıkları kaynakları likidite derecelerine göre plase etmek zrunda lduklarından rta vadeli kredilere büyük ölçüde kaynak tesis etmek istemezler. Bu nedenle rta vadeli krediler, reesknt kaynaklı kredilerdir.. Merkez Bankası bu tür kredilere kendisi de kaynak tahsis ederek rtak lmakta böylece ticaret bankalarının finanse etmekte zrlandığı uzun vadeli yatırımların finansmanını klaylaştırmakta ve teşvik etmektedir. Yatırım kredisi için başvuran müşteriye. Merkez Bankası kaynaklı ria vadeli kredi kullandırabilmek için finanse edilecek yatırımın "Teşvik Belgesi" almış lması gereklidir. Teşvik belgesine bağlı lmayan rta vadeli krediler için reesknt imkanı bulunmamaktadır. Bunlar, bankanın kendi kaynağı ile finanse edilmektedir. Orta vadeli krediler, genellikle iki yılı ödemesiz dönemli lup, geri kalan süre içinde altı aylık vadelerle işletmede yaratılan fnlarla eşit taksitlerle geri ödenir. Ödemesiz devrenin snu, ilk taksidin vadesini luşturur. Ödemesiz devrelerde sadece faiz tahsil edilir. Orta vadeli krediler, yeni yatınm, dnatım ve işletme kredileri larak üç genel gruba aynlabilir; a. Yatırım Kredileri Yatırım kredileri, işletmelere, bina ve tesislerin yapımı için (Sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla) açılan rta ve uzun vadeli kredilerdir.

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi SONGÜL

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı