İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: ODASI KREDİ SÖZLEŞMELERİ Dç. Dr. Targan Ünal İstanbul, 1995

3 " Bir tnluk bir ağaç senede 5 tn su arıtır" s BASIM YAYIN HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (0-212) Fax: (0212)

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ Kısaltmalar i iv BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ VEREN KURUMLAR ve KREDİ TÜRLERİ 1.1. KREDİLERİN GENEL NİTELİKLERİ Kredinin Tanımı ve Unsurları Kredinin Eknmik Faaliyetleri içindeki Yeri 3 /. Kredi Arzı ve Bankacılık Sistemi 4 //. Kredi Talebi ve Eknmik Knjnktür KREDİ VEREN KURUMLAR 5 /. Mevduat ve Ticaret Bankalan 6 //. Yatın m ve Kalkınma Bankalan 6 ///. Özel Amaçlı Bankalar 7 iv. Banka Olmayan Tasarruf Kurumlan Bankaların Kredi Plitikaları, Kredi Kaynakları 7 A Bankalann Kredi Plitikalan 8 / /. Bankaların Kredi Kaynaklan 8 -Özkaynaklar 9 -Yabancı Kaynaklar Banka Kredilerinin Sınıflandırılması Genel Olarak Krediler 9 /. Nakit Krediler 10 a. Kullanım Alanlarına Göre Krediler 12 - Kredi Kurumunun Kullanım Alanını Sınırlamadığı Krediler 12 - Kredi Kurumunun Kullanım Alanını Sınırladığı Krediler 12

5 b. Vadelerine Göre Krediler 13 - Ödeme Vadesi Belirlenmiş Krediler 13 - Vadesiz - Cari Hesaplar Şeklinde İşletilen Krediler 14 //". Nakit Olmayan Krediler (Gayrinakdi Krediler) Teminat Mektupları Tek Düzen Hesap Planına Göre Krediler 18 /. Yurt Dışı Kaynaklı Döviz Kredileri 18 //. Türkiye'deki Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Açılması Teminatlarına Göre Krediler 23 i. Açık Krediler 23 //. Teminatlı Krediler 23 - Şahsi Teminatlı Krediler 23 - Maddi Teminatlı Krediler Sektörlere Göre Krediler Kullanım Amaçlarına Göre Krediler 25 /. Tüketime Yönelik Krediler 25 //. Üretime Yönelik Krediler. 25 İH. Alım - Satımla Uğraşanlara Yönelik Krediler Vadelerine Göre Krediler 25 /. Kısa Vadeli Krediler Isknt - İştira Kredileri 26 a. Tek imzalı Isknt ve İştira Kredileri 26 b. Çift İmzalı İştira - İsknt Kredisi 27 c. Teminatlı İsknt Kredisi 27 d. Vesikalı İştira Kredisi 27 - Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri 27 - Kefalet Karşılığı Krediler 27

6 Tek Düzen Hesap Planına Göre Krediler 1986 yılında uygulanmasına başlanılan "tek düzen hesap planı", genel larak yapılan sınıflandırmadan başka, krediler açısından da değişik bir sınıflandırma getirmiştir. En büyük değişiklik ise tüm kredilerin Türk Parası ve Yabancı Para larak ayrılmasıdır. Bu bölümde döviz kredileri incelenmektedir. Kısa vadeli nitelikte lan döviz kredileri ve prefinansman firmaların döviz kazandırıcı işlemlerine yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek için döviz cinsinden verilen kredilerdir^. Döviz kredilerini iki grupta tplama mümkündür; /. Yurt Dışı Kaynaklı Döviz Kredileri^ a. Bankaların yurt dışından brçlu sıfatıyla sağladıkları bir yıla kadar vadeli krediler ve döviz tevdiat hesapları. Bankalar, uluslararası piyasalardan sağladıkları döviz kredilerini ve bünyelerindeki döviz tevdiat hesaplarının karşılıklar düşüldükten snra kalan kısmını kendi ihtiyaçları için kullanabilecekleri gibi, yurt içinde ve yurt dışında ikamet edenlere döviz kredisi açmak suretiyle kullandırabilmektedirler ^. ^ Bankalarca gerek yabancı para brcunu içeren senetlerin Iskntsu, gerekse döviz kredisi şeklinde dğan yabancı para alacaklarına karşı brçlunun ödeme yükümlülüğüne yönelik kşullar, Brçlar Kanunu m. 179/1'de düzenlenmektedir Yabancı para brcu, kural larak Türk parası ile ödenmektedir (Brçlar Kanunu m.83). Alacaklı ile brçlu arasında yabancı para brcunun aynen yabancı para larak ödenmesine dair bir sözleşmenin bulunması halinde, brcun yabancı para ile ödenmesi gerekir (Brçlar Kanunu m. 83/2) (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s.25). Yabancı para üzerinden düzenlenmiş bir kambiy senedinin içeriğinde veya bu senetle ilgili larak ayrıca yapılmış bir sözleşmede aynen ödeme sözcüklerinin yer almamış bulunması halinde, senet bir yabancı para brcu ise de kşulu bulunmadığından brçlu, brcunu yabancı para ile ödeyebileceği gibi, brcunun vadesi günündeki rayiç kur üzerinden Türk parası ile de ödeyebilir Bu suretle tercih hakkının brçluya ait lduğu ilgili yasadan anlaşılmaktadır Vadesiz lup, ihbarla muaccel larak yabancı para brcu için, ihbar veya ihtann tebliği tarihindeki rayiç kur üzerinden Türk parası ile tutarının hesaplanması gerekmektedir Brçlar Kanunu ilgili maddesinde yapılan ekleme ile alacaklının yabancı para alacağını aynen talep edebilme lanağı sağlanmış, yabancı para brcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklının, brcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini talep etmesine imkan tanıyan düzenleme getirilmiştir (3678 sayılı Yasa ile Brçlar Kanunu 83. m, 3.f). Buna göre yabancı para brcunun aynen ödenmesinin sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı durumlarda, alacaklı alacağını yabancı para larak aynen talep edebileceği gibi alacağını isterse vade tarihindeki yahut muaccel lduğu tarihteki veya fiilen ödemenin yapılacağı gündeki kur üzerinden Türk parası ile ödenmesini talep edebilir. Alacaklının yapacağı bu tercihe, brçlunun aynen uymak yükümlülüğü bulunmaktadır

7 b. İhracatçı sermaye şirketlerince ihracat faaliyetleriyle ilgili larak yurt dışından sağlanan krediler. İhracatçı sermaye şirketlerince ihracat faaliyetlerinde kullanılması kaydıyla banka aracılığına gerek kalmaksızın yurt dışından azami 2 yıl vadeli döviz kredisi sağlayabilirler. Bankalar, ihracatçı sermaye şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere garanti vererek veya vermeksizin aracılık edebilirler. Bu krediler, ihracat ilişkin döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullandırılabileceği gibi, Türk Lirası larak da kullandırılabilir. Bu krediler, sadece ihracattan sağlanan dövizle kapatılabilir^. c. Yatırım teşvik belgesi çerçevesinde döviz kredisi alması öngörülen Türkiye"'de yerleşik kişilerce temin edilecek kabul kredisi-emtia Kredisi ve benzerleri ile azami iki yıl vadeli krediler. Bu krediler, iki alt başlıkla incelenebilir. - Birinci grupta, yurt dışından sağlanan ve gayrinakdi nitelikte lan kabul kredileri ve emtia kredileri yer alır. İthalatçının ödeme taahüdünde bulunarak, yeni pliçeyi kabul ederek malların mülkiyetine hak kazanması kabul kredisinin luşturulmasını zrunlu kılar. İthalatçının pliçeyi kabulünden snra banka, pliçe üzerinden aval verir. Bankanın pliçeyi kabul etmesi, "Banka Kabulünü" luşturur. Bankanın pliçeyi kabul etmekle, pliçeyi vadesinde ödemeyi de taahhüt etmektedir. İthalatçı kendisine keşide edilmiş bulunan bu pliçeyi vadesinde ödemese dahi pliçeyi kabul (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s.25-26). Yabancı para ile düzenlenmiş emre muharrer senetler için de bu kural geçerlidir. Senedin içeriğinde veya senet bedelinin ödenmesi ile ilgili ayrıca yapılmış bir sözleşmede, brcun yabancı para ile aynen ödeneceği hakkında açıkça bir kayıt bulunmadıkça brçlu, senedin vadesi tarihindeki yabancı paranın kuru üzerinden Türk parası larak ödeyebilir (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., S.26). Vadesinde ödenmeyen bu nitelikteki bir senedin temerrüdünden dlayı alacaklı, vade tarihi itibarı ile talep edebileceği Türk parası üzerinden alacağına ancak, fiili ödeme tarihine kadar geçecek süre için faiz talep edebilir. Daha açık bir anlatımla, aynen ödenmesi kşulu bulunmayan yabancı para brcunun karşılığı lan Türk parasının hesabında, brçlunun temerrüdü gözetilmeksizin, vade tarihindeki kur esas alınır, vadeden snraki fiili ödeme tarihi dikkate alınmaz (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s.26). Ülkemizde, bankaların uluslararası bankacılık ve ticaret teamüllerine göre yaptıklan işlemlerin kredi niteliklerinin bulunup bulunmadığı, diğer bazı Batı ülkelerindeki bankacılık mevzuatından farklı larak 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nda belirtilmemiş, ancak nakit kredilerinin yanında "teminat mektupları, kefaletler, aval, cir ve kabuller gibi" işlemlerin gayrinakdi kredi lduklarının belirtilmesi ile yetinilmiştir. Aynı yasada, kredi yetki sınırları ile ilgili larak nakdi krediler ile gayrinakdi

8 etmektedir veya.aval vermiş bulunan ithalatçının bankası ödemeyi yapmak zrundadır. Bu kabul işlemi görüldüğü gibi bankanın ithalatçıya.bir kredi limiti tanımasıyla gerçekleşebildiğinden bir kredi işlemidir. Banka kabul kredisini luşturmakla, üstlenmiş lduğu riskin bedelini, ithalatçıdan bir kmisyn alarak karşılamaktadır. Emtia.kredileri, ithalatçının mal mukabili ithalat yapması ile sağlanır. Alım-satım sözleşmesinde ödeme şekli mal mukabili larak benimşenmişse, ihracatçı malları herhangi bir ödeme veya pliçe tarizim etmeksizin ithalatçıya sevk eder. Alıcı mal bedelini satıcı ile kararlaştırılan tarihte ve genellikle malları sattıktan snra öder. Mal mukabili ödeme, ihracatçıya herhangi bir güvence vermemektedir. Bu nedenle, bu tür ödeme şekli ithalatçı açısından cazip, ancak ihracatçı açısından riski bulunmamaktadır. -İkinci grup "Yatırımı Teşvik Belgesi" çerçevesinde döviz kredisi alması öngörülen yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredilerini içerir. Döviz kredisi, uluslararası piyasalardan firmalarca dğrudan veya bankalar aracılığıyla bankalarca garanti verilerek veya verilmeksizin sağlanabilir ^. d. Alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan yerleşik müteşebbislerin yurt dışındaki işleriyle ilgili larak yurt dışından sağlayacakları krediler. Bu tür kredilerin yurt dışındaki piyasalardan sağlanması gerekir. Yurt dışı piyasalardan sağlanan döviz kredileri, yurda getirilmesi zrunlu lmayan dövizler ile geri ödenmektedir ^. e. Dış ticaretin finansmanı amacıyla yerleşik firfamalırın bankaların aracılığı veya garantisi altında sağladıkları krediler. Bu tür kredileri, ihracatçı ve ithalatçı firmalar bizzat kendileri bulmakta, bankalar bu kredi işlemine garanti vererek veya vermeksizin aracılık etmektedir. Bu tür kredilerin brçlusu ilgili firmalardır. Bu krediler, ithalatçılar tarafından kullanılan krediler için farklı ölçülerin kabul edildiği görülmektedir. Ayrıca, Bankalar Kanunu'nda "kredilerin, yabancı banka ve benzeri kredi kurumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mektupları ve Bakanlıkça belirlenecek esas ve şartlar dahilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt dışına verilen teminat mektupları hariç lmak üzere, ancak adına açıldıkları kişilere kullandırabileceği" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, kredilerin kullandırılmasında lehdarlarmın belirlenmesinin de önemi bulunmaktadır (Tumay, Turhan, Dış Ticaret Banka Tekniği, İstanbul, 1987, s. 179). ^ Seval, Belkıs, a.g.k., s.80. ^Seval, Belkıs, a.g.k., s Seval, Belkıs, a.g.k, s.81.

9 emtia ve kabul kredileri ile ihracatçılar ve döviz kazandırıcı işlemler yapanlarca sağlanan prefinansman kredileridir ^. f. Bankalarca sağlanan kurye ve rambursman kredileri. Kurye ve rambursman kredileri, bankalarca sağlanan çk kısa vadeli kredilerdir ve bankacılık teamüllerine göre kendilerince kullanılırlar. Akreditifli bir ödeme işleminde muhabir banka, amir bankanın talebi üzerine akreditif ile ilgili belgeler, bankaya ibraz edilince ihracatçıya ödemeyi yapar ve böylelikle amir bankaya bir rambursman kredisi açılmış lur. İhracat bedellerinin nrmal bir süre içinde amir bankaca geri ödenmesi halinde faiz söz knusu lmaz^. //. Türkiye'deki Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Açılması 40 Genel larak bankalar dövizli kredilerini, müşterilerine nezdlerinde açılan karşılıkları düşülmüş döviz tevdiat hesaplarından ve dövizli işlemler snucu sağladıkları kaynaklardan kullandırmaktadırlar. Döviz kredileri çğunlukla döviz larak bazı hallerde Türk Lirasına çevrilerek kullanılmaktadır. Döviz kredilerinin kullandırılmasındaki temel amaç, döviz kazandırıcı faaliyete bulunan firmaların bu faaliyetlerine yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmektir. Türkiye'de döviz kredisi açan yerleşik kişiler bankalar ve ithalat ve ihracat rejimlerinde yer alan teşvik kararlarına göre emtia kredisi açan Türkiye'de yerleşik firmalardır. Türkiye'de bankalar; -Nezdlerindeki fnları (ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanan dövizler, işçi dövizleri). - Yurt dışından brçlu sıfatı ile sağladıkları kredileri. -Nezdlerinde açılan döviz tevdiat hesaplarından luşan döviz mevcutlarını, kaynak larak kullanarak aşağıda belirtilen şekillerde döviz kredisi şeklinde açabilirler. a. Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde yurt içinde yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri. ^Seval Belkıs, a.g.k. s Seval, Belkıs, a.g.k., s.81.

10 Bu krediler, ihracata ve döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullandırılabileceği gibi, Türk Lirası larak da kullandırılmaktadır. Her iki durumda da kredinin geri ödenme işlemi döviz ile yapılmaktadır. b. Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde ihracatçı sermaye şirketlerine ihracat faaliyetleri ile ilgili açacakları azami iki yıl vadeli krediler. İhracatçı sermaye şirketlerine Türkiye'deki bankalardan sağlanacak döviz kredilerinin döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullandırılması halinde kredinin azami vadesi iki yıldır. Kredinin Türk Lirası larak kullanımı halinde vade bir yıldır. c. Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında" döviz kredisi alması öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları azami iki yıl vadeli krediler Bankalarca yatırım teşvik belgesinde döviz kredisi alması öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere bu yatırım teşvik belgesi kapsamında azami iki yıl vadeli açılan ve ancak yabancı para ile kullandırılan kredilerdir. Açılan döviz kredisi ancak, döviz tahsisi mutad işlemlerde döviz larak kullanılır. d. Yurt dışında iş yapan Türk girişimcilerine döviz kredisi açılması Bu tür bir krediyi kullanacak lan girişimcinin yurt dışındaki faaliyetlerini belgelemesi gerekmektedir. Bankalarca, alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan Türk girişimcilere yurt dışındaki işlerinde vade limiti lmaksızın döviz kredisi açılabilmektedir. Bu tür kredilerin kullanımı sırasında gerçekleşen anapara ve faiz ödemeleri, yurda getirilmesi zrunlu lmayan dövizler ile ödenmektedir. e. Türkiye'deki bankaların birbirlerine açacakları döviz kredileri Bankalar, bankacılık teamülleri çerçevesinde birbirlerine döviz kredisi açabilmektedirler. f. Yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredileri Bankalar, yurt dışından sağlanan döviz kredileri ile yurt dışında ikamet edenlerce açılan döviz tevdiat hesabı (munzam karşılıklar düşüldükten snra kalan kısım) tutarını geçmemek üzere, yurt dışındaki kişilere ve döviz kazandırıcı işlemler için Türkiye'de iş yapan yurt dışında ikamet eden kişilere (Türk firmaları ile birlikte knsrsiyum larak iş yapan firmalar) döviz kredisi açabilmektedirler. Bu tür krediler döviz kredisi larak açılmakta ve yurda getirilmesi zrunlu lmayan dövizler ile ödenmektedir.

11 g. Bankaların yurt dışındaki bankalara açacakları kısa vadeli kurye ve rambursman kredileri Bu krediler, bankacılık teamüllerine göre çk kısa vadeli larak açılır. Bankaların kendi veya yurt dışından sağladıkları kaynaklar, bu tür kredinin kaynaklarını luşturur. h. Bankalarca dışarıda yerleşik kişilere muhatap -döviz üzerinden düzenlenecek teminat mektupları, garantiler ve kefaletler Teminatlarına Göre Krediler Teminatlarına göre krediler; teminatsız (açık) krediler ve teminatlı krediler larak guruplandınlabilir. /. Açık (tek imzalı) Krediler Tüm varlığı, ahlâki durumu ve işlerinin gidişi gözönünde bulundurularak aldığı krediyi, zamanında ödeyeceğine kesin larak inanılan ve yalnızca krediyi talep eden gerçek ve tüzel kişilerin imzaları ile verilen kredilerdir. Teminatsız krediler, sadece kredi müşterisine güvenilerek hiç bir teminat alınmadan açılan kredilerdir. Bu tür kredilere açık kredi türünde nakit krediler ile tek imzalı gayrinakdi krediler örnek larak gösterilebilir. //. Teminatlı Krediler Teminatlı krediler, kredi müşterisinin imzasının yanısıra, birtakım teminatlar alınmak suretiyle açılan kredilerdir. Müşterisinin imzasının yanısıra, birtakım teminatlar alınmak suretiyle açılan kredilerdir. Müşteri krediyi geri ödemediği takdirde, banka elindeki teminatlardan yararlanır. Teminatlı krediler iki grupta tplanır; -şahsi teminatlı krediler Kredi lehdarı lan gerçek ve tüzel kişilerin imzalarından başka bir veya daha fazla "kefalet imzası" ile verilen kredilerdir. Kefalet Karşılığı Krediler ve Kefalet Karşılığı Teminat Mektubu Kredisi bu tür kredilerdendir. -maddi teminatlı krediler Kredi veren kurumlarca kabul edilebilme şartlarını taşıyan maddi değerlerin rehnedilmesi karşılığında açılan kredilerdir. Hisse senedi, tahvil, mevduat sertifikası, nakit blkajı, senet, gayrimenkul ipteği, emtia rehni, işletme rehni, altın karşılığı krediler, maddi teminatlı kredilerdir. Türk Lirası ve Yabancı Para

12 karşılığında açılan maddi teminatlı kredi çeşitleri larak; i. kısa vadeli teminatlı ihracat kredisi ii. kısa vadeli teminatlı ithalat kredisi iii. hisse senedi ve tahvil karşilığı kredi iv. temlik karşılığı kredi V. ticari emtia karşılığı kredi vi. rta ve uzun vadeli teminatlı ihracat garanti yatırım kredileri vii. rta ve uzun vadeli teminatlı işletme kredisi viii. iptek karşılığı verilen teminat mektubu kredisi ix. ticari işletme rehni karşılığı verilen teminat mektubu kredileri sayılabilir Sektörlere Göre Krediler İş knusu açısından kredi türlerine örnek larak, ticari krediler, sanayi ve turizm kredileri, ihracat kredileri, ithalat kredileri, tarım kredileri, madencilik kredileri, ulaştırma kredileri verilebilir, enerji ve bayındırlık kredileri verilebilir. Sektör kredi türleri larak; i. ticari sektör kredileri ii. tarım sektörü kredileri iii. sanayi sektörü kredileri iv. turizm sektörü kredileri V. ihracat kredileri vi. esnaf kredileri vii. yurt dışı taahhüt hizmetleri ile ilgili krediler viii. tplu knut kredileri sayılabilir.

13 Krediyi Alan Kişilere Göre Sektör Kredileri; i. özel sektöre açılan krediler ii. kamu sektörüne açılan krediler İÜ. tüketici kredileri şeklinde sınıflandırılabilir Kullanıldıkları Amaca Göre Krediler /. Tüketime Yönelik Krediler Tüketim harcamalarını karşılamak amacıyla tüketicilerce alman kredilerdeir. Bu tür krediler; bireysel krediler, knut kredisi, araba kredisi, alışveriş kredisi ve öğrenci kredisi larak sınıflandırılabilir. // Üretime Yönelik Krediler Üretimi finanse etmek üzere işletmelerce alınan kredilerdir. Bu tür kredilerin geri dönmesi, üretilen mallann satışından elde edilen satış getirişi ile veya kredinin kullanıldığı faaliyetten sağlanan getiri ile ilişkilidir. İH. Alım-Satımla Uğraşanlara Yönelik Krediler Alım ve satım ile uğraşan işletmelere nakit gereksinimleri ile mâl alımına yönelik gayrinakdi kredi ihtiyaçlannı karşılamak üzere kullândınlan kredilerdir Vadelerine Göre Krediler /. Kısa Vadeli Krediler Bankacılık uygulamasmda iki yıla kadar lan krediler kısa vadeli krediler larak nitelendirilir. Ancak, kısa vadeli nakit krediler için "Bankalarca Tesisi Gereken İşletmelerin işletme sermayesi finansmanını temin etmeye yönelik kısa vadeli kredileri; i. brçlu cari hesap şeklinde açılan krediler, ii. Isknt iştira keredileri, ili. döviz kredileri ve prefinansman ve iv. ihracat kredileri larak dört grupta incelemek de mümkündür. Brçlu Cari Hesap Şeklinde Açılan Krediler, kredi müşterilerine imza veya teminat karşılığında belirli bir limit dahilinde para çekme yetkisi veren kredilerdir. Brçlu cari hesaplar, kredi karşılığı larak gösterilen teminatın türüne göre adlandırılırlar. Bu tür kredilerde karşılık; brçlunun imzası, brçlu ile kefil veya kefillerin imzası veya maddi teminatdır. Brçlu cari hesap şeklinde açılan kredilere; açık kredi, kefalet karşılığı kredi, senetler karşılığı kredi, ticari mal ve senet karşılığı açılan kredi, hisse senedi ve tahvil karşılığı kredi, alacağın temliki karşılığı kredi, akreditif kredisi ve vadeli mevduat karşılığı kredi örnek gösterilebilir.

14 Karşılıklar" ile ilgili kararname^ ile 18 aylık vade sınırı getirilmiştir"^. 'Isknt- İştira Kredileri Vadesi gelmemiş bir senedin vadesine kadar geçecek günlere ait faiz ve diğer masraflar düşülerek vadesinde tahsil edilmek üzere banka tarafından satın alınması şeklinde uygulanan kredi türüdür. Ödeme yeri işlemin yapıldığı yerin Belediye sınırları dışında lan bn ve pliçelerin luşturur"^. Iskntsu, iştira kredilerini Banka, isknt ederek satın aldığı pliçenin veya senedin vadesinde ödenmemesi halinde dğacak riski üstlenmemektedir. Senedin veya pliçenin vadesinde senet brçlusu ödemeyi yapmazsa banka kredi müşterisine vaşvurarak (rucu ederek) paranın ödemesini talep eder"^. Bu yönüyle isknt kredileri, "müşteri senetlerinin satın alınması şeklinde finansman sağlamaya yönelik" ve bankanın "brcun ödenmeme riskini üstlendiği" factring ve frfaiting işlemlerinden farklılık göstermektedir"^. İsknt ve iştira kredileri teminat yönünden dört grupta tplanabilir, a. Tek İmzalı Isknt ve İştira Kredileri Yalnızca keşidecinin kredi değerliliğine güvenilerek verilen kredilerdir. Pliçe muhatabı tarafından kabul edilmeden önce tek imzalı durumundadır. Bir ticarethanenin merkez veya şubesinin kendi emrine ve diğer şubesi üzerine keşide ettiği Mayıs 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete. Ticari harikaların vadeli kredileri, rta ve uzun vadeli kredilerin bir çeşididir Bu kredilerin iki ayn müşterisi bulunmaktadır; a. vadeli kredilerin birinci müşteri grubu sermaye piyasasında tahvil, bn satma lanağı lmayan küçük ffirmalardır b. vadeli kredilerin ikinci müşteri grubu, vadeli kredileri sermaye piyasasının alternatifi larak görmekte ve bankalann faiz ranlarını daha cazip bularak, sermaye piyasasında tahvil, bn, hisse senedi çıkarmak yerine vadeli kredi almaktadır 44 Para akımını sağlayan bir kredi aracı lan pliçe, bir tür parasal niteliğine sahiptir Pliçe, brcun ödenmesi için alacaklının yazılı larak gönderdiği ödeme emridir Pliçede; keşideci ile muhatap arasında prvizyn ilişkisi, keşideci ile lehdar arasında bedel ilişkisi ve lehdar ile muhatap arasında havale ilişkisi bulunmaktadır Seval, Belkıs, a.g.k, s.78. Bankalar tarafından verilen vadeli krediler, daha çk senet Iskntsu, pliçe keşidesi işlemlerinde görülür Kredi müşterisinin gerek kendisinin keşideci lduğu gerekse lehdarı veya hamili bulunduğu bir emre muharrer senedi bankaya isknt ettirmesi yahut pliçe keşidesi suretiyle kullanılan kredi, kambiy senedinin vadesinde bedelinin bankaya ödenmesi suretiyle geri

15 pliçelerin iştirası yluyla açılan kredilere "firma iştirası" adı verilir. Firma iştirasında pliçenin keşidecisi ile muhatabın aynı şahsın merkez veya şubeleri lması nedeni ile bu tür iştira kredisi de tek imzalı iştira kredisi larak! değerlendirilmektedir. b. Çift İmzalı İştira - Isknt Kredisi Birden fazla şahsın kredi değerliliğine güvenilerek açılan kredilerdir. Brçlusu başka şehirde bulunan bnlar ile en az iki imzalı pliçelerin iştirasıçift imzalı iştira muamelesini luşturur. c. Teminatlı Isknt Kredisi Kredi müşterisi ile kefilin imzaları yanında nakit, altın, menkul değerler gibi kıymetler rehin alınmak suretiyle açılan Isknt keşidesidir. d. Vesikalı İştira Kredisi Knşiment veya hamule senedi gibi vesaikin bağlı bulunduğu ticari senetler, iştira edilmek suretiyle açılan kredilerdir. - Kısa vadeli Teminatlı İhracat Kredileri İhracatçı veya imalatçı işletmelere mal temini veya imalat için gerekli ham ve yardımcı maddenin temini için açılan bir kredi türüdür. Bu uygulamada, işletmenin imalatçı lması yeterli lmayıp, malın ihraç edilecek lması esastır. Kesin satış ihraç emtiasının yurt dışında faaliyet gösteren bir işletmeye sevkedilmesi suretiyle teslimine yarayan ve banka adına düzenlenen yükleme belgelerinin (knşiment, hamule senedi ve buna bağlı sigrta pliçesi, fatura ve diğer belgeler) teminat lalınması kşulu ile kullandırılan bir kredi türüdür. Bu tür kredide en önemli unsur, döviz girdisinin sağlanmasıdır. -Kefalet Karşılığı Krediler Bu tür krediler, kredi lehdarı lan gerçek ve tüzel kişilerin imzalarından başka bir veya daha fazla imza ile verilen kredilerdir. döneceğinden, bu işlemde kredi vadesi, kırılan senedin vadesidir. Senedin ıskntsu anında, vadesine göre faizi de hesaplanıp, senet bedelinden düşülmek suretiyle faiz, peşinen tahsil edilmiş lur. Vadesinde senedin yalnız bedelinin ödenmesi ile brç hükmünü yitirmektedir. Vadesi geçirilen senet bedeli için temerrüdün luşması kşulu ile alacaklı banka için ayrıca temerrüt faizi talep hakkı dğmaktadır (Kstakğlu, Cengiz, a.g.k., s. 122). 47

16 -senetler karşılığı krediler Henüz vadesi gelmemiş bn ve senetlerin bankaya rehni karşılığmda kullandırılan kredi türüdür. Faiz dışında faiz tahakkukuna esas teşkil eden adet üzerinden kmisyn tahsiline imkan vermektedir. Senetlere uygulanacak marj ranı" kredi veren kuruma göre farklılık göstermektedir. - Htsse Senedi ve Tahvil Karşılığı Krediler Brsada kte edilmiş hisse senetleri ve tahvillerin rehni karşılığında açılan bir kredi türüdür. Bankalar genelde, rehin alınacak menkul değerlerin itfa edilmemiş lmasına vadesi gelmemiş faiz ve temettü kupnlarının tamam lmasına ve üzerinde ödeme yasağı knulmamış lmasına dikkat etmektedirler. - Temlik Karşılığı Krediler Devletten, kamu sektöründen veya güvenilirliği yüksek lan başka bir kurumdan hakedilmiş ancak henüz hak sahibine ödenmemiş bulunan alacakların bankaya devir ve temliki karşılığından kullanılan kredi türüdür. - Ticari Mal Karşılığı Açılan Krediler Ticari, zirai ve sınai malların rehni karşılığında açılan bu kredi de senet karşılığı kredi de lduğu gibi müşteriye marjlı larak kullandırılır. Rehin edilen malların klay bzulur cinsten lmaması ve rahatça satılabilir lması gerekmektedir. Banka rehin alacağı malların deplanmasından srumludur. Kredi hesabının açılması için mal değerlerinin saptanması gerekir. - Diğer Maddi Teminat Karşılığı Krediler Nakdi teminat karşılığı, iptek karşılığı, altın karşılığı ve diğer teminatlar karşılığı kullandırılan kredilerdir. "^MarJ, kullandırılan kredilerde bırakılan emniyet payıdır Senet karşılığı krediler, emtea karşılığı krediler marjlı larak kullandırılır. Örneğin % 30 marjlı senet karşılığı kredide 1 TL'lik teminata alınan senet için 70 TL'lik kredi; % 20 marjlı emtia karşılığı kredide 1 TL'lik rehin edilen mal için 80 TL'lik kredi kullandırılır. Aşım anlamına gelen depasmana bankacılıkta iki alanda rastlanmaktadır; Bunlar limit aşımı ve marj aşımıdır, i. limit aşımı; kredi kullandırılırken "Genel Kredi Sözleşmesinde" belirtilen limitleri aşacak işlemlerin yapılması, banka yönetimi tarafında belirlenen plasman limitlerinin aşılarak kredi kullandırılmasıdır ii. marj aşımı; kullandırılan nakit kredilerde marj uygulaması söz knusu ise kredi limitleri müsait lsa dahi, belirlenen marj ranını geçecek şekilde ödemede bulunulması marj aşımına neden lacaktır (Seval, Belkıs, a.g.k., s ).

17 - A val ve Kabul kredisi^ Aval kredisinde bankanın alıcı tarafından kabul edilen pliçeye aval vermesi söz knusudur. Kabul kredisinde ise banka, pliçenin muhatabı larak pliçeyi kabul eder. Bir başka anlamda banka, aval kredisinde kefil, kabul kredisinde ise asıl brçlu larak satıcıya karşı pliçenin vadesinde ödeneceğini alıcı hesabına garanti etmektedir. Bu nedenle, her iki halde de banka alıcıya bir gayrinakdi kredi açılması söz knusudur".50 Aval ve kabul kredilerinde alacağın vadeli lması ve bu kredilerin teminatını luşturan malların vadeden önce alıcıya teslim edilmesi, söz knusu kredilerin riskinin diğer kredilere nazaran daha dikkatli analiz edilmesini gerektirir^\ Aval-kabul kredisi esas larak yurt içindeki ithalatçı müşterinin, yurt dışından vadeli mal alımı lanağına sahip lması nedeni ile başvurulan bir ödeme şeklidir. Bir yılı aşmamak kaydıyla belirli bir vadeyi içeren pliçeler alıcı ile satıcının varmış Ölduklarr hlaşma uyârm^^^ keşide edilmiş labilir. Bu takdirde pliçelerih bankaca kabulü gerekir. Pliçelerin ithalatçı üzerine düzenlenmesi halinde de ayrıca bankanın "aval"' vermesi istenebilir. Bu takdirde pliçeler, önce ithalatçı tarafından kabul edilmekte ve snra banka tarafından aval imzası knulmaktadır. Diğer bir şekli de pliçelerin yabacı muhabir banka üzerine çekilmesi ve bu bankaca kabultödîlmesidir. Bu durumda bankanın, yabancı muhabire pliçeleri kabul etmesi için talimat verilmesi gerekir. Pliçeler ister bankaca kabul edilsin (veya aval verilsin) ister talimat üzerine yabancı muhabirce kabul edilsin banka, döviz üzerinden ödeme yapma yükümlülüğü altına girmektedir. İthalatçı müşteri pliçeleri vadesinde ödemez ise banka taahhüdünü yerine getirerek ödemede bulunacaktır. Bu nedenle müşteri lehine "aval-kabul kredisi" tahsisi gerekmektedir. Kabul kredisi larak ithalâtçılar, "akreditifli, vesaik mukabili, ıtıal mukabili" şeklinde ithalat yapabilmektedirler. ii. Orta ve Uzun Vadeli Krediler Orta ve uzun vadeli krediler firmalarm yeni yatırımlar gerçekleştirebilmesi, varlan tesis ve teçhizatlannm genişletilmesi ve yenilenmesi ve yeni yatırımların 49 Aval, pliçe ve benzeri senetlerden dğan bir brcun ödenmesini sağlamak üzere verilen kefalettir. Senet üzerine imza kyarak yapılan kefalet "aval" ve kefil de "aval veren" larak adlandırılmaktadır. 50 Tumay, Turhan, a.g.k., s Tumay, Turhan, a.g.k., s. 164.

18 dğurduğu işletme sermayesi ihtiyaçlarmm finansmanı için bankalar tarafından açılan kredilerdir. Türk Bankacılık Sisteminde 2-5 yıl vadeli krediler larak adlandırılmaktadır. Orta ve uzun vadeli kredi türleri; -rta ve uzun vadeli açık ihracat garantili yatırım kredileri -rta ve uzun vadeli teminatlı ihracat garantili yatırım kredileri -rta ve uzun vadeli açık diğer yatırım kredileri - rta ve uzun vadeli açık işletme kredileri -rta ve uzun vadeli teminatlı işletme kredileri -rta ve uzun vadeli ithalat kredileri - fn kaynaklı krediler larak sayılabilir. Ticaret bankalarının temel fn kaynakları ticari ve tasarruf mevduatıdır. Bu mevduat grubu daha çk vadesiz veya kısa vadeli niteliktedir. Bankalar kaynakları ile plasman larak isimlendirilen kullanımlarının vadelerine uyum sağlamayı amaç edindiklerinden, bir başka ifade ile tpladıkları kaynakları likidite derecelerine göre plase etmek zrunda lduklarından rta vadeli kredilere büyük ölçüde kaynak tesis etmek istemezler. Bu nedenle rta vadeli krediler, reesknt kaynaklı kredilerdir.. Merkez Bankası bu tür kredilere kendisi de kaynak tahsis ederek rtak lmakta böylece ticaret bankalarının finanse etmekte zrlandığı uzun vadeli yatırımların finansmanını klaylaştırmakta ve teşvik etmektedir. Yatırım kredisi için başvuran müşteriye. Merkez Bankası kaynaklı ria vadeli kredi kullandırabilmek için finanse edilecek yatırımın "Teşvik Belgesi" almış lması gereklidir. Teşvik belgesine bağlı lmayan rta vadeli krediler için reesknt imkanı bulunmamaktadır. Bunlar, bankanın kendi kaynağı ile finanse edilmektedir. Orta vadeli krediler, genellikle iki yılı ödemesiz dönemli lup, geri kalan süre içinde altı aylık vadelerle işletmede yaratılan fnlarla eşit taksitlerle geri ödenir. Ödemesiz devrenin snu, ilk taksidin vadesini luşturur. Ödemesiz devrelerde sadece faiz tahsil edilir. Orta vadeli krediler, yeni yatınm, dnatım ve işletme kredileri larak üç genel gruba aynlabilir; a. Yatırım Kredileri Yatırım kredileri, işletmelere, bina ve tesislerin yapımı için (Sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla) açılan rta ve uzun vadeli kredilerdir.

19 p. Dnatım Kredileri Dnatım (teçhizat) kredileri, işletmelere ait bina ve tesislerin genişletilmesi, yeriilenmesi, mdernizasynu, makina ve teçhizat sağlanması amacıyla genellikle rt$ vadeli larak açılan kredilerdir. c. İşletme Kredileri İşletme kredileri, işletmelerin üretim faaliyetlerini finanse etmek, döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan kısa veya rta vadeli kredilerdir Kaynaklarına Göre Krediler Bankanın kullandığı kaynağa göre kredi türleri; - Bankanın kendi kaynağından kullandırdığı krediler (banka kaynaklı krediler, sadece bankaya ait kaynaklardan kullandırılan kredilerdir), - Merkez Bankası kaynaklı krediler ve - Eximbank kaynaklı kredilerdir.

20

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ

MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ Mete GÜNER FİNANSBANK TİCARİ BANKACILIK 17/04/2014 AJANDA FİNANSBANK Finansbank Hakkında Rakamlar KREDİLİ ÜRÜNLERİMİZ Nakit Krediler Gayri

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve

Detaylı

Konu: Döviz Kredileri Genelge No: 2009/YB-22

Konu: Döviz Kredileri Genelge No: 2009/YB-22 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Haziran 2009 Konu: Döviz Kredileri Genelge No: 2009/YB-22 Đlgi: 2 Ocak 2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı genelgemiz. Bilindiği üzere, 16.06.2009 tarih

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424 Faktoring www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267 47 94 Model No: 05.12/0.5/34-49/003 HSBC Bank A.Ş.

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON BANKA MUHASEBESİ İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON Türev Ürünler Döviz kuru üzerinden oluşabilecek zararları önlemek veya en aza indirmek amacıyla yapılan işlemlerin yer aldığı piyasalara

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı