NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR"

Transkript

1 NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık IV. Dönemsellik V. Tarafsızlık ve belgelendirme C) Dönemsellik D) İhtiyatlılık E) Tam açıklama Finansal olayların tahakkuk esasıyla muhasebeleştirilmesinde yukarıdaki muhasebe temel kavramlarından hangileri etkilidir? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) I ve V E) II ve III Cevap, B SORU: 14. Gelirlerin ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarına geçirilmesi hangi kavram gereğidir? Çözüm: Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarını geçirilmesi Dönemsellik Kavramı gereğidir. Dönemsellik kavramı, gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini ve bir döneme ait gider ve zararlar ile aynı döneme ait gelir ve kârların karşılaştırılması esasını ifade eder. Örnek: X işletmesine, 20 Aralık 2010 tarihinde TL elektrik faturası gelmiştir. Faturanın son ödeme tarihi 15 Ocak 2011 tarihidir. 770 GENEL YÖNETİM GİD GİDER TAHAKKUKLARI Görüldüğü gibi, gider 2011 yılında ödenecek olmasına rağmen, elektrik giderinin 2010 yılının aralık ayına ait olduğu için; Gider Tahakkukları hesabı aracılığıyla 2010 yılı gideri olarak kaydedilmiştir. Yani giderin ait olduğu dönem 2010 yılıdır. Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:806 SORU:2. Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin öngördüğü stok kalemlerinden biri A) Yarı Mamuller değildir? B) Mamuller A) Ticari mallar C) İlk Madde ve Malzeme B) Yarı mamuller D) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı C) İlk madde ve malzemeler E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti D) Hizmetler E) Mamuller Cevap, D SORU 24. Aşağıdaki hesaplardan hangisi stoklar grubunda yer almaz? Çözüm: Stoklar, satılmak amacıyla alınan ticari mallar, üretimde kullanılmak amacıyla satın alınan hammaddeler, satılmak için üretilmiş yarı mamul ve mamullerin yer aldığı hesap grubudur. Aşağıdaki hesaplar stoklar grubunda yer almaktadır; 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller - Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ( ) 159 Verilen Sipariş Avansları Yukarıda da görüldüğü gibi, İlk Madde ve Malzeme, Yarı Mamuller, Mamuller ve Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı,

2 bilançonun aktifinde stoklar grubunda yer alır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti, gelir tablosunda Brüt Satış Kârı bölümünde yer alır. Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:266 SORU:3. TİCARİ MALLAR X ALACAK SENETLERİ X Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Alınan mal karşılığında senet ciro edilmesi B) Alınan mal karşılığında senet düzenlenmesi C) İade edilen mal karşılığında senet ciro edilmesi D) İade edilen mal karşılığında senet verilmesi E) İade edilen mal karşılığında vadeli çek alınması Cevap, A SORU: 68. X işletmesi, TL lik ticari mal satın almıştır. Karşılığında TL lik çek, TL lik de senet ciro etmiş, TL lik çek düzenlemiştir. Bu işlemle ilgili yapılacak kayıt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (KDV ihmal edilmiştir.) A) Ticari Mallar hesabı TL borçlanır B) Alacak Senetleri hesabı TL alacaklanır C) Alınan Çekler hesabı TL alacaklanır D) Satıcılar hesabı TL alacaklanır E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı TL alacaklanır Çözüm: Ticari mal satın alındığında stoklarda artış olduğu için 153 Ticari Mallar hesabı borçlanır. Çek ciro edildiği için 101 Alınan Çekler hesabı TL alacaklanır, senet ciro edildiği için de 121 Alacak Senetleri hesabı TL alacaklanır. Çek düzenlendiği için 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı TL alacaklanır. Kalan tutar için de satıcılara borçlanıldığından, 320 Satıcılar hesabı TL alacaklanır. İşlemin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 153 TİCARİ MALLAR ALINAN ÇEKLER VERİLEN ÇEK.Ö.EMİR ALACAK SENETLERİ SATICILAR Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:530 SORU: 4. İşletme, yurt dışından getireceği bir makine için bankada üretici firma lehine akreditif açtırmıştır. İşletme bu işlemde aşağıdaki hesaplardan hangisini borçlandırmalıdır? A) Diğer Maddi Duran Varlıklar B) Verilen Avanslar A) Bankalar C) Verilen Sipariş Avansları B) Verilen Avanslar D) İş Avansları C) Yapılmakta Olan Yatırımlar E) Yapılmakta Olan Yatırımlar D) Diğer Maddi Duran Varlıklar E) Verilen Sipariş Avansları Cevap, B 33. İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından bir firmaya sipariş ettiği taşıyıcılar için bankada akreditif açtırmıştır. Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba borç kaydı yapmalıdır? Çözüm: Burada akreditif hesabının ne için açtırıldığına dikkat etmek gerekmektedir. Eğer esas faaliyetle ilgili bir mal ithalatı yapılacaksa,(işletmenin alıp sattığı mallar) açtırılan akreditif tutarı 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının borcunda izlenir. Duran varlık ithalatı için açtırılan akreditif tutarı, Verilen Avanslar hesabının borcunda izlenir. Burada akreditif, üretim faaliyetlerinde kullanılacak taşıyıcılar

3 için açtırılmıştır. Akreditif duran varlıklar için açtırıldığından, akreditif tutarı maddi duran varlık grubunda yer alan 259 Verilen Avanslar hesabının borcuna kaydedilir. Akreditif açtırılması, aynı tutarda bankadan kredi kullanılması anlamına geldiğinden 300 Banka Kredileri hesabı akreditif tutarı kadar alacaklanır. Akreditif işleminin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur; Cevap, B seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:625 SORU:5. Bir anonim şirket, ihraç ettiği tahvilleri aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde izlemelidir? A) Menkul Kıymetler B) Mali Duran Varlıklar C) Mali Borçlar D) Borç ve Gider Karşılıkları E) Sermaye Yedekleri Cevap, C 49. Şirket tahvil ihraç ettiğinde, bu tahviller hangi hesap grubunda ve hesapta izlenmelidir? A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Çıkarılmış Tahviller D) Mali borçlar Çıkarılmış Tahviller E) Ticari borçlar Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Çözüm: Şirketler tahvil ihraç ettiklerinde uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan, 405 Çıkarılmış Tahviller hesabı alacaklanır, bankaya para gireceği için Bankalar hesabı borçlanır. Tahvilin anapara ödemesi bir yılın altına düştüğünde, 405 Çıkarılmış Tahviller hesabı borçlandırılır, 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri hesabı alacaklanır. 405 Çıkarılmış Tahviller hesabı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içinde yeralır. Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:403 SORU:6. Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede, kredili olarak satılmış olan bir malın iade edilmesi hâlinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? A) Alıcılar hesabı alacaklandırılır. B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır. C) Satıştan İadeler hesabı borçlandırılır. D) Ticari Mallar hesabı borçlandırılır. A) Kasa hesabı alacaklı TL E) Yurtiçi Satışlar hesabı B) Satıştan İadeler hesabı alacaklı TL borçlandırılır. C) İndirilecek KDV hesabı borçlu TL Cevap, E 132. ve 133. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Mal hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletme KDV dahil TL ye 26 adet mal satın almıştır. Satın alınan malların 18 adedi KDV hariç TL ye satılmıştır. Satılan malların 3 adedi daha sonra işletmeye iade edilmiştir. (Tüm işlemler peşin yapılmış olup KDV oranı % 10 olarak alınacaktır. Dönem başında stok bulunmamaktadır.) 133. Satılan malların işletmeye iadesiyle ilgili yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? D) Ticari Mallar hesabı borçlu TL E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı TL Çözüm: Sürekli envanter yönteminde, satış iadesi kaydının yanında; iade alınan mal maliyeti kaydı da yapılmaktadır. İşletme bir adet malı ( /18) TL ye satmıştı. Bu durumda 610 Satış İadesi hesabının borcuna kaydedilecek tutar (3 adet x TL) TL olur. Mallar daha önce peşin satıldığından iade edilen malların tutarı kasadan ödendiği için 100 Kasa hesabı TL alacaklanır.

4 Satış iadesi kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 610 SATIŞ İADESİ İND.KDV KASA İade alınan malların maliyet kaydında, işletmeye mal geldiği için 153 Ticari Mallar hesabı (3 x ) TL borçlanır, bunun karşılığında daha önce borçlandırılan 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı TL alacaklanır. İade edilen malların maliyet kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 153 TİCARİ MALLAR SATILAN TİC.MAL.MALİY Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:405 SORU:7. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, Stoklar grubunda yer almaz? A) Mamuller B) Verilen Avanslar C) İlk Madde ve Malzeme D) Verilen Sipariş Avansları E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Cevap, B 134. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar grubunda yer almaz? A) Diğer Stoklar B) Yarı Mamuller C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı D) İş Avansları E) Mamuller Çözüm: Stoklar, işletmelerin, satmak veya üretimde kullanmak amacıyla edindikleri varlıklardır. Stoklar grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır; 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 151 Yarı Mamul Üretim Hesabı 152 Mamuller Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı İş avansları, diğer dönen varlıklar grubunda yer alır. Cevap, D seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: SORU:8. I. Genel Yönetim Giderleri II. Reeskont Faiz Gelirleri A) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar III. Önceki Dönem Gelir ve Kârları B) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar IV. Menkul Kıymet Satış Kârları C) Brüt satışlar Yukarıdaki hesaplardan hangileri, D) Faaliyet giderleri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve E) Faaliyet kârı Kârlar arasında yer alır? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Cevap, D 11. Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır? Çözüm: Menkul Kıymet Satış Kârı, menkul kıymetlerin alış değerlerinin üstünde satıldıklarında elde edilen kârın izlendiği hesaptır. Bu hesap gelir tablosunda yer alan, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar içinde yer alır. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde

5 aşağıdaki hesaplar yer alır; 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 642 Faiz Gelirleri 643 Komisyon Gelirleri 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 645 Menkul Kıymet Satış Kârları 646 Kambiyo Kârları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 648 Enflasyon Düzeltme kârı 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Cevap, B seçeneğidir. 32. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde yer almaz? A) Bağlı Ortaklıklar Temettü Gelirleri B) Kambiyo Kârları C) Gelecek Aylara Ait Gelirler D) Komisyon Gelirleri E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Çözüm: Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda, diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârlar izlenir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır; 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 642 Faiz Gelirleri 643 Komisyon Gelirleri 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 645 Menkul Kıymet Satış Kârları 646 Kambiyo Kârları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 648 Enflasyon Düzeltme Kârları 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı bilançoda yer alır. Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:779 SORU: 9 Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde Finansman Giderleri hesabı kullanılmaz? A) Bankadan alınan krediye faiz tahakkuk etmesi B) Çıkarılan tahvillere faiz tahakkuk etmesi C) Alınan teminat mektubu için 4. Aşağıdaki olaylardan hangisinin muhasebeleştirilmesinde finansman gideri ortaya çıkmaz? A) Nominal değerin altında finansman bonosu ihraç edilmesi B) Banka kredisine faiz tahakkuk etmesi C) Borç senedinin yenilenmesi D) Alacak senedinin yenilenmesi E) Kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredinin tutarında artış olması Çözüm: Finansman Giderleri, İşletmelerin gerek yatırım ve

6 komisyon ödenmesi D) Alacak senetlerinin tahsili için komisyon ödenmesi E) Borç senedinin, ileri vadeli ve daha fazla tutarlı senetle değiştirilmesi Cevap, D gerekse çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak için yapmış olduğu kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ait faiz, kur farkları, komisyon vb. giderlerdir. Seçenekler aşağıdaki şekilde analiz edilir; A Seçeneği, nominal değerinin altında finansman bonosu ihraç edilmesi durumunda, satış değeri ile nominal değer arasındaki fark dönemler itibari ile 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde nominal değeri 4 TL, 8 ay vadeli, adet finansman bonosunu 2,8 TL den ihraç etmiştir. Yapılacak yevmiye kaydında, bankaya para girdiği için 102 Bankalar hesabı ( x 2,8) TL borçlanır ( x 4) TL lik finansman bonosu, TL ye satıldığı için ( ) TL ihraç farkı ortaya çıkmıştır. Bu fark da 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu ihraç edildiği için, ihraç edilen finansman bonoları nominal değerleri ( TL) ile 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabının alacağına kaydedilir. 102 BANKALAR MENKUL KIY.İH.F ÇIKARILMIŞ BONO SENET Dönem sonunda ihraç farkından döneme düşen tutar, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu, tarihinde ihraç edildiği için 2010 yılına 3 aylık ihraç farkı düşmektedir. 8 aylık ihraç farkı TL ise aylık ihraç farkı TL olur. Dolayısıyla 2010 yılına düşen ihraç farkı (3 ay x TL) TL olur. Döneme düşen ihraç farkının kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 780 FİNANSMAN GİD MEN.KIY.İH.FARKI B Seçeneği, bankadan çekilen krediye tahakkuk eden faizler, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna, bankadan kullanılan kredi borcu arttığı için, 300 Banka Kredileri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesinin, daha önce bankadan aldığı kısa vadeli banka kredisi için TL faiz tahakkuk etmiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 780 FİNANSMAN GİD.HS BANKA KREDİLERİ HS C seçeneği, borç senedi yenilenmesi, senetli borcun vadesinde ödenememesi durumunda, eski borç senedinin alınarak, yerine daha uzun vadeli ve daha fazla tutarlı senet verilmesi işlemidir. İşletmenin borcu, eski senetle yeni senet arasındaki fark kadar artar. Bu da işletme için gider demektir. Bu fark 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik senetli borcunu vadesinde ödeyememiş, bu senet yerine 5 ay vadeli TL lik yeni bir senet düzenlemiştir. 321 BORÇ SENET.HS FİNANSMAN GİD. HS

7 321 BORÇ SENETLERİ HS D seçeneği, alacak senetlerinin yenilenmesi, borçlusu tarafından vadesinde ödenemeyen alacak senedinin, daha ileri vadeli ve yüksek tutarlı alacak senedi ile değiştirilmesi işlemidir. Eski alacak senedinin yerine yüksek tutarlı yeni alacak senedi alındığında işletmenin alacağı artacağı için gelir elde edecektir, bu gelir de 642 Faiz Gelirleri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik alacak senedinin yerine, 5 ay vadeli TL lik alacak senedi almıştır. 121 ALACAK SENET.HS Yeni alacak senedi 121 ALACAK SENET.HS Portföy. Alacak senedi 642 FAİZ GELİRLERİ E Seçeneği, kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredi tutarının artması, yabancı paralı kredilerde kur arttığında, işletmenin bankaya olan borcu da artmakta ve bu artış işletme açısından gider olmaktadır. Bu gider 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde A Bankasından 1 yıl vadeli Dolar kredi almıştır. Bu tarihteki Dolar kuru 1,4 TL, dönem sonu Dolar kuru ise 1,6 TL dir. Dönem sonuna gelindiğinde işletmenin bankaya olan borcu Dolar başına 0,2 (1,6 1,4) TL artmıştır. O halde, işletmenin kredi borcu ( $ x 0,2 TL) TL artar. Bu tutar da 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir, banka kredisi borcu arttığı için de 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklanır. 780 FİNANSMAN GİD.HS BANKA KREDİLERİ HS Dolayısıyla, alacak senedinin yenilenmesi işleminde 780 Finansman Gideri değil, 642 Faiz Geliri ortaya çıkmaktadır. Cevap, D seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:729 SORU:10. Hisse Senedi İptal Kârları hesabı, aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde yer alır? A) Diğer Kâr Yedekleri A) Sermaye Yedekleri B) Yasal Yedekler B) Kâr Yedekleri C) Kâr Yedekleri C) Olağandışı Gelir ve Kârlar D) Ödenmiş Sermaye D) Menkul Kıymetler E) Mali Duran Varlıklar E) Sermaye Yedekleri Cevap, A 12. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabı, aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır? Çözüm: İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabı, Sermaye Yedekleri hesap grubunda yer alır. Bu hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır; SERMAYE YEDEKLERİ 520 Hisse Senedi İhraç Primleri 521 Hisse Senedi İptal Kârları 522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışı

8 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışı 524 Maliyet Artış Fonu 529 Diğer Sermaye Yedekleri Diğer kâr yedekleri ve Yasal Yedekler, Kâr Yedekleri hesap grubunda yer alır. Hisse senetleri ihraç primleri hesabı yukarıda da görüldüğü gibi Sermaye Yedekleri hesap grubunda yer alır. Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:641 SORU:11. Borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? A) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı C) Borç Senetleri hesabı borçlu - Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı Cevap, A 12. X işletmesi, elinde bulunan borç senetlerine reeskont işlemi uyguladığında hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapmalıdır? A) Reeskont faiz gelirleri hesabına borç B) Borç senetleri reeskontu hesabına borç C) Reeskont faiz giderleri hesabına borç D) Reeskont faiz giderleri hesabına alacak E) Borç senetleri reeskontu hesabına alacak Çözüm: Reeskont işlemi senetlerin bilanço gününde gerçek değerleriyle gösterilmesi için yapılan işlemdir. Reeskont işlemi soncunda, senetler gerçek değerlerine indirgenir. Bir işletme alacak senetlerini reeskonta tabi tutuyorsa, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Borç senetleri reeskonta tabi tutulurken, bu senetlerin vadesinden önce ödendiği düşünülür, borç senetleri vadesinden önce ödenirse, eksik ödenir, bu da işletme açısından gelir olur. O halde borç senetleriyle ilgili reeskont işleminde 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklanır, 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlanır. Ertesi yılın başında, 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabı 657 Reeskont Faiz Giderleri hesabının borcu karşılığında, alacaklandırılarak kapatılır. Borç senetleriyle ilgili reeskont işleminin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 322 BORÇ SENET.REESK.HS. XXX 642 FAİZ GELİRLERİ HS. XXX Ertesi dönemin başında, borç senetleri reeskontunun iptal edilmesi kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 657 REESK. FAİZ GİD.HS. XXX 322 BORÇ SENET.REESK.HS. XXX Cevap, B seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:46 SORU:12. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde, basit madde kullanılması yeterli değildir? A) Satıcıların hesabına havale gönderilmesi B) Kredili olarak yapılan satış sonrasında çek alınması 10. Aşağıdaki finansal olaylardan hangisinin kaydında basit madde kullanılır? A) Yarısı peşin, yarısı kredili olarak KDV dahil TL ye mal satışı B) Bankadaki mevduat hesabına vergi hariç TL faiz işlemesi C) Önceki dönemde tamamına karşılık ayrılan TL tutarındaki şüpheli alacağın tahsil edilememesi

9 C) Özel maliyet harcaması yapılması D) Tamamına karşılık ayrılmış olan alacağın tahsil edilememesi E) Mal alımı için nakit avans verilmesi Cevap, C D) Kayıtlı bedeli TL olan bir demirbaşın KDV dahil TL ye satılması E) KDV hariç tutarı TL olan malın satın alınması Çözüm: Basit madde (1-1); bir hesap borçlanırken bir hesabın alacaklandığı madde türüdür 100 KASA HS. XXX 102 BANKALAR HS. XXX Seçenekler aşağıdaki şekilde analiz edilebilir; A seçeneğindeki, yarısı peşin, yarısı kredili olarak KDV dahil TL ye mal satış kaydı aşağıdaki şekilde olur; 100 KASA HS ALICILAR HS YURT İÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS Bu kayıt, borç ve alacak tarafında birden fazla hesap olduğu için, karma (karışık) maddeye uygun kayıttır. B seçeneğindeki, bankadaki mevduat hesabına vergi hariç TL faiz işlemesi kaydı aşağıdaki şekilde olur; Vergi tutarı = x 0,15 = 165 TL Fon payı = 165 x 0,10 = 16,5 TL 102 BANKALAR HS. 918,5 193 PEŞİN ÖD.VER.FON. 181,5 642 FAİZ GELİRLERİ HS Bu kayıt, borç tarafta birden fazla, alacak tarafında bir tane hesap bulunduğu için bileşik maddeye uygun kayıttır. C seçeneğindeki, önceki dönemde tamamına karşılık ayrılan TL tutarındaki şüpheli alacağın tahsil edilememesi işleminin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 129 ŞÜP.TİC.AL.KARŞ.HS ŞÜP.TİC.ALACAK HS Bu kayıt, borç ve alacak tarafında birer hesap yer aldığı için, basit maddeye uygun bir kayıttır. D seçeneğindeki, kayıtlı bedeli TL olan bir demirbaşın KDV dahil TL ye satılması işleminin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 100 KASA HS DEMİRBAŞLAR HS HESAPLANAN KDV 750 Bu kayıt, borcunda bir hesap alacağında birden fazla hesap bulunduğu için, bileşik maddeye uygun bir kayıttır. E seçeneğindeki, KDV hariç tutarı TL olan malın satın alınması işleminin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olur; 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV KASA HS Bu kayıt, borcunda iki hesap alacağında bir hesap bulunduğu için, bileşik maddeye uygun bir kayıttır. Cevap, C seçeneğidir.

10 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:779 SORU:13. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde, finansman gideri ortaya çıkmaz? A) Alacak senedinin iskonto ettirilmesi B) Banka kredisine faiz tahakkuk etmesi B) Hisse senedi ihracı C) Borç senedinin yenilenmesi C) Tahvil faizi ödemesi D) Alacak senedinin yenilenmesi D) Borç senedinin yenilenmesi E) Bankaya kredi faizi ödemesi yapılması Cevap, B 4. Aşağıdaki olaylardan hangisinin muhasebeleştirilmesinde finansman gideri ortaya çıkmaz? A) Nominal değerin altında finansman bonosu ihraç edilmesi E) Kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredinin tutarında artış olması Çözüm: Finansman Giderleri, İşletmelerin gerek yatırım ve gerekse çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak için yapmış olduğu kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ait faiz, kur farkları, komisyon vb. giderlerdir. Seçenekler aşağıdaki şekilde analiz edilir; A Seçeneği, nominal değerinin altında finansman bonosu ihraç edilmesi durumunda, satış değeri ile nominal değer arasındaki fark dönemler itibari ile 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde nominal değeri 4 TL, 8 ay vadeli, adet finansman bonosunu 2,8 TL den ihraç etmiştir. Yapılacak yevmiye kaydında, bankaya para girdiği için 102 Bankalar hesabı ( x 2,8) TL borçlanır ( x 4) TL lik finansman bonosu, TL ye satıldığı için ( ) TL ihraç farkı ortaya çıkmıştır. Bu fark da 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu ihraç edildiği için, ihraç edilen finansman bonoları nominal değerleri ( TL) ile 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabının alacağına kaydedilir. 102 BANKALAR MENKUL KIY.İH.F ÇIKARILMIŞ BONO SENET Dönem sonunda ihraç farkından döneme düşen tutar, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu, tarihinde ihraç edildiği için 2010 yılına 3 aylık ihraç farkı düşmektedir. 8 aylık ihraç farkı TL ise aylık ihraç farkı TL olur. Dolayısıyla 2010 yılına düşen ihraç farkı (3 ay x TL) TL olur. Döneme düşen ihraç farkının kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 780 FİNANSMAN GİD MEN.KIY.İH.FARKI B Seçeneği, bankadan çekilen krediye tahakkuk eden faizler, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna, bankadan kullanılan kredi borcu arttığı için, 300 Banka Kredileri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesinin, daha önce bankadan aldığı kısa vadeli banka kredisi için TL faiz tahakkuk etmiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 780 FİNANSMAN GİD.HS

11 300 BANKA KREDİLERİ HS C seçeneği, borç senedi yenilenmesi, senetli borcun vadesinde ödenememesi durumunda, eski borç senedinin alınarak, yerine daha uzun vadeli ve daha fazla tutarlı senet verilmesi işlemidir. İşletmenin borcu, eski senetle yeni senet arasındaki fark kadar artar. Bu da işletme için gider demektir. Bu fark 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik senetli borcunu vadesinde ödeyememiş, bu senet yerine 5 ay vadeli TL lik yeni bir senet düzenlemiştir. 321 BORÇ SENET.HS FİNANSMAN GİD. HS BORÇ SENETLERİ HS D seçeneği, alacak senetlerinin yenilenmesi, borçlusu tarafından vadesinde ödenemeyen alacak senedinin, daha ileri vadeli ve yüksek tutarlı alacak senedi ile değiştirilmesi işlemidir. Eski alacak senedinin yerine yüksek tutarlı yeni alacak senedi alındığında işletmenin alacağı artacağı için gelir elde edecektir, bu gelir de 642 Faiz Gelirleri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik alacak senedinin yerine, 5 ay vadeli TL lik alacak senedi almıştır. 121 ALACAK SENET.HS Yeni alacak senedi 121 ALACAK SENET.HS Portföy. Alacak senedi 642 FAİZ GELİRLERİ E Seçeneği, kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredi tutarının artması, yabancı paralı kredilerde kur arttığında, işletmenin bankaya olan borcu da artmakta ve bu artış işletme açısından gider olmaktadır. Bu gider 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde A Bankasından 1 yıl vadeli Dolar kredi almıştır. Bu tarihteki Dolar kuru 1,4 TL, dönem sonu Dolar kuru ise 1,6 TL dir. Dönem sonuna gelindiğinde işletmenin bankaya olan borcu Dolar başına 0,2 (1,6 1,4) TL artmıştır. O halde, işletmenin kredi borcu ( $ x 0,2 TL) TL artar. Bu tutar da 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir, banka kredisi borcu arttığı için de 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklanır. 780 FİNANSMAN GİD.HS BANKA KREDİLERİ HS Dolayısıyla, alacak senedinin yenilenmesi işleminde 780 Finansman Gideri değil, 642 Faiz Geliri ortaya çıkmaktadır. Cevap, D seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:673 SORU:14. işletme, tarihinde belirlediği TL tutarındaki elektrik tüketim bedelini 1. VE 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ X işletmesi, elektrik sayacı üzerinden yaptığı belirlemeye göre, Aralık ayı tüketim bedeli olarak TL hesaplamıştır.

12 ilgili hesaplarda muhasebeleştirmiştir. Söz konusu işleme ilişkin fatura tarihinde TL olarak işletmeye ulaşmıştır. (KDV oranı % 10 dur.) Buna göre, tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu TL B) İndirilecek KDV hesabı borçlu TL C) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu TL D) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı TL E) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu TL Cevap, C 2. Aralık ayına ait KDV dahil TL lik elektrik faturası gelmesi durumunda yapılacak kayıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (KDV oranı %10) A) Maliyet giderleri karşılığı TL borçlanır B) Maliyet giderleri karşılığı TL borçlanır C) Gider tahakkukları hesabı TL alacaklanır D) Maliyet giderleri karşılığı hesabı TL alacaklanır E) Kasa hesabı TL alacaklanır Çözüm: Gerçekleşen gider ile tahmin edilen giderin karşılaştırılabilmesi için, öncelikle KDV hariç tutarın bulunması gerekmektedir. Çünkü, KDV giderin içinde yer almaz. KDV siz tutar = 1.650/1,10 KDV tutarı = TL = 150 ( ) TL İşletme, TL elektrik gideri tahmin etmiş, ancak TL elektrik gideri gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 770 Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 250 TL daha kayıt yapılmalıdır. Gider gerçekleştiği için 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı TL borçlandırılarak kapatılır. Elektrik gideri ile ilgili KDV nedeniyle, 191 İndirilecek KDV hesabı 150 TL borçlanır, gider tahakkuk ettiği için yani daha sonra ödeneceği için 381 Gider Tahakkukları hesabı TL alacaklanır. Giderin gerçekleşmesi kaydı aşağıdaki şekilde olur; 373 MALİYET GİD.KARŞ.HS GENEL YÖN.GİD.HS İNDİRİLECEK KDV HS GİDER TAHAKKUK.HS Cevap, C seçeneğidir. 25. X işletmesinin tarihi itibarıyla belirlediği doğalgaz tüketim bedeli TL olup ilgili hesaplarda muhasebeleştirilmiştir. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.) İlgili doğalgaz faturası tarihinde TL olarak işletmeye ulaştığında yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu TL B) Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu 200 TL C) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı 200 D) Satıcılar hesabı alacaklı TL E) Satıcılar hesabı alacaklı TL Çözüm: Doğalgaz tüketim bedelini işletme kendisi belirlemiştir. Dolayısıyla bu gider kesin değildir. Bu durumda belirlenen doğalgaz tüketim bedeli kesin olmadığı için, 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına kaydedilir. Karşılığında ise 730 Genel Üretim Giderleri hesabı borçlanır. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olur; 730 GENEL ÜRETİM GİD.HS MALİYETİ GİD. KARŞ.HS Ancak Mayıs ayına ait doğalgaz faturası TL gelmiştir.

13 Bu tutarın içinde KDV de yer almaktadır. Gider tutarı (KDV siz tutar) (11.000/1,1) TL olur. Dolayısıyla işletmenin tahmin ettiğinden daha az fatura gelmiştir. İşletme genel üretim giderleri hesabının borcuna TL kaydetmiş, bu hesabın borcunda TL kalması için, alacağına 200 TL kayıt yapılmalıdır. Maliyet giderleri karşılığı hesabı ise gider gerçekleştiği için TL borçlandırılarak kapatılır. Fatura bedeli daha ödenmediği için gider tahakkukları hesabı da TL alacaklanır. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olur; 373 MALİYET GİD.KARŞ.HS İNDİRİLECEK KDV HS GENEL ÜRETİM GİD.HS GİDER TAHAKKUK.HS Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: 567 Bir işletme, büro olarak kullandığı binasını, tadilat yaptırmak üzere bir taahhüt işletmesine teslim etmiştir. Taahhüt işletmesi bir süre sonra aşağıdaki faturayı sunmuştur. (KDV ihmal edilecektir.) Tutar (TL) Binanın boyanması Asansör montajı Koltuk takımı alımı SORU:16. Buna göre, taahhüt işletmesine banka havalesiyle gönderilen TL ile ilgili yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) BİNALAR BANKALAR B) GENEL YÖN. GİD BANKALAR C) BİNALAR GENEL YÖN. GİD BANKALAR D) DEMİRBAŞLAR BANKALAR E) BİNALAR GENEL YÖN. GİD DEMİRBAŞLAR BANKALAR Cevap, E 7. ve 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. İşletme, satış mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin yaptırmıştır. 8. Mağazanın işletmenin aktifine kayıtlı olması durumunda yukarıdaki iş için yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilmelidir? A) Yapılmakta Olan Yatırımlar B) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri D) Binalar E) Özel Maliyetler Çözüm: Duran varlıklar elde edildikten sonra ya da kullanılabilir duruma geldikten sonra yapılan değer artırıcı harcamalar, duran varlığın ömrünü uzatan harcamalar, kapasitesini artırıcı harcamalar, eğer duran varlık işletme aktifinde kayıtlı ise o duran varlığın maliyetine eklenir. (örneğin, kalorifer tesisatı, asansör, vitrin, asma kat vb. yaptırmak) Duran varlık kiralanmışsa, yukarıda sayılan harcamalar 264 Özel Maliyetler hesabının borcunda izlenir. Ancak duran varlık işletmeye ait olsun ya da olmasın, bu duran varlık için yapılan normal bakım onarım giderleri fonksiyonlarına göre gider hesaplarına kaydedilir. (Araştırma geliştirme gideri, pazarlama satış dağıtım gideri ve Genel yönetim gideri) Cevap, D seçeneğidir.

14 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: 591 SORU: 17. İşletme; TL nominal bedelli, yıllık % 12 faizli, 9 ay vadeli finansman bonolarını TL bedelle tarihinde banka aracılığıyla ihraç A) etmiştir. Buna göre, aynı tarihte KASA HS yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) BANKALAR BANKALAR HS MEN. KIY. İH. FARKI MENKUL KIYMET İH.FARKI ÇIK. BONO. VE SEN B) C) ÖZ. KES. T. SEN.VE BONO BANKALAR HS BANKALAR C) MENKUL KIYMET İH.FARKI ÖZ. KES. TAH. SEN. VE B D) MEN.KIY. İH. FARKI BANKALAR HS BANKALAR D) BANKALAR ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER E) E) ÇIK. BONO VE SENET. HS BANKALAR FİNANSMAN GİDERLERİ ÇIK. BON. VE SENT Cevap, A 10. İşletme 15 Ekim de çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? MENKUL KIYMET İH.FARKI ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS ÇIK. BONO VE SENET. HS FİNANSMAN GİD.HS ÇIK. BONO VE SENET. HS BANKALAR HS MENKUL KIYMET İH.FARKI Çözüm: Kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için çıkarılan finansman bonoları nominal değerleri ile 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabının alacağına kaydedilir. Bu bonolar için tahakkuk eden faizler ise 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna, 381 Gider Tahakkukları hesabının alacağına kaydedilir. Eğer finansman bonoları nominal değerlerinin altında ihraç edilmiş ise nominal değer ile satış değeri arasındaki fark 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilir. Daha sonra bu farktan döneme düşen tutar; 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının alacağı karşılığında, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Yapılacak muhasebe kaydında, ihraç edilen finansman bonoları nedeniyle 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı TL alacaklanır, farktan dolayı da 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı TL borçlanır. Bankaya para girdiği için 102 Bankalar hesabı TL borçlanır. Finansman bonosu ihracına ait yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 102 BANKALAR HS MEN.KIY.İH.FARKI HS ÇIKARILMIŞ BONO SENET Cevap, C seçeneğidir.

15 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:706 SORU:18 Bir işletme, tarihinde A Firmasına kiraladığı iş yerinin 1 yıllık kira bedeli olan TL yi banka aracılığıyla tahsil etmiştir. (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) Buna göre, işletmenin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) C) Yurt içi satışlar hesabı alacaklı TL BANKALAR D) Yurt içi satışlar hesabı alacaklı TL FAAL.İL. DİĞ. GEL. VE K B) BANKALAR GEL. AY. AİT GELİR C) BANKALAR GEL. AY. AİT GELİR GEL. YIL. AİT GELİR D) BANKALAR ÖZEL FONLAR E) BANKALAR DİĞER SATIŞ GELİRLERİ KASA HS Cevap, C SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. X işletmesi, tarihinde, atıl (boş) duran binasını, 15 aylığına TL tahsil ederek kiraya vermiştir. İşletme mali tablolarını aylık düzenlemektedir. (KDV %10) 6. Buna göre, X işletmesinin tarihinde yapacağı kayıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Gelecek aylara ait gelirler hesabı borçlu TL B) Gelecek yıllara ait gelirler hesabı alacaklı TL E) Diğer olağan gelir ve kârlar hesabı alacaklı TL Çözüm: Aylık gelir ( TL/15 ay) TL dir. İşletme finansal tablolarını aylık düzenlediği için; tarihinde 10. ay a düşen bir aylık gelir olan TL, dönem geliri olarak 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabının alacağına kaydedilir yılına ait 2 aylık (11. ve 12. ay a ait gelir) gelir olan TL de 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Kalan gelir (12 ay x TL = TL) ise, kira süresi bir yıldan uzun olduğu için 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Kira geliri kasaya tahsil edildiği için 100 Kasa hesabı TL borçlanır tarihinde işlemin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 649 DİĞER OL.GELİR VE KAR GEL.AYLARA AİT GEL GEL.YIL.AİT GELİR HESAP.KDV HS Bu kayıttan sonra her ayın başında aşağıdaki şekilde kayıt yapılır; 380 GELECEK AY.AİT GELİR DİĞER OL.GEL.KAR.HS Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde de yapılabilirdi; 2010 yılına ait kira geliri, işlem tarihinde, 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Daha sonra, her ayın sonunda döneme (ay a) düşen gelir 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabının alacağına kaydedilir tarihinde aşağıdaki şekilde kayıt yapılır; 100 KASA HS GELECEK AY.AİT GEL GELECEK YIL.AİT GEL HESAPLANAN KDV tarihinde de aşağıdaki şekilde kayıt yapılır; 380 GELECEK AY. AİT GELİR DİĞER OL. GEL.KAR Cevap, E seçeneğidir.

16 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:306 SORU:20 Yalnızca tek tip ticari mal SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE alıp satan işletmenin bir dönem GÖRE CEVAPLAYINIZ. boyunca yaptığı alışlar tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir. Miktar (Adet) Birim alış fiyatı (TL) İlgili dönemde adet ticari mal satılmıştır. İşletme LIFO yöntemini kullandığına göre, ilgili dönemde satılan ticari mal maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Cevap, E Tarih Adet Fatura tutarı (TL) Yukarıda verilen mal alışlarını yapan işletme, mal hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izlemekte, stok maliyetlerini ise Son Giren İlk Çıkar yöntemine göre belirlemektedir, işletme satışlarını % 20 kârlı olarak yapmaktadır. Satılan mallardan 50 adeti iade edilmiştir. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.) 23. İşletmenin tarihinde senet karşılığı sattığı 250 adet malın satış fiyatı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Çözüm: Öncelikle fatura tutarının içinde KDV nin de yer alacağının bilinmesi gerekir. Dolayısıyla, KDV düşüldükten sonra alış maliyetleri ile birim alış maliyetleri aşağıdaki şekilde hesaplanır; Tarih Adet Alış Maliyeti Birim Alış Maliyeti TL (1.980/1,10) TL (1.188/1,10) TL (2.640/1,10) TL (1.650/1,10) TL (792/1,10) 12 TL (1.800/150) 18 TL (1.080/60) 24 TL (2.400/100) 30 TL (1.500/50) 36 TL (720/20) İşletme stok maliyetlerini Son Giren İlk Çıkar yöntemine göre hesapladığı için, satışını satış tarihinden önce son aldığı maldan itibaren ( ) yapacaktır. 250 adet malın satışı Son Giren ilk Çıkar yöntemine göre aşağıdaki şekilde gerçekleşir; x 30 = TL x 24 = TL x 18 = TL x 12 = 480 TL + Satılan Ticari Mal Maliyeti TL

17 İşletme satışlarını %20 kârlı yaptığı için, satılan ticari mallar maliyetine %20 kâr eklendiğinde, malların satış fiyatı bulunur. Malların satış fiyatı (tutarı) = x 1,20 Cevap, B seçeneğidir. = TL 25. İşletmenin sattığı malların maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Çözüm: Satılan Ticari malların maliyeti ilk soruda TL olarak bulunmuştu. Ancak 50 adet mal iade edilmişti. İşletme son giren ilk çıkar yöntemini kulandığı için, mallar son satılanlardan itibaren iade gelir. O halde iade alınan mal maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanır; işletme en son tarihinde 40 adet mal satmıştı. İade edilen mallardan 40 adeti, bu mallardan gelir. Ondan öncede tarihinde satış yapılmıştı. Kalan 10 adet malda bu tarihte satılanlardan gelir. Bu durumda alınan mal maliyeti: 40x12 = x18 = 180 = 660 Dolayısıyla satılan mallar maliyeti 4800 ( ) TLolur, Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:468 Soru:21. işletmenin bir ay içinde satmış olduğu ticari mallar için hesapladığı KDV tutarı TL dir. İşletme, 4. X işletmesinde, 2010 Haziran ayı sonu itibariyle; Hesaplanan KDV hesabının kalanı TL, İndirilecek KDV hesabının kalanı TL aldığı ticari mallar ve hizmetler için ise Devreden KDV hesabının kalanı TL dir. İşletmenin 2010 Haziran ayı sonunda yapması gereken kayıt TL lik KDV indirim hakkı elde aşağıdakilerden hangisidir? etmiştir. İşletmenin önceki aylardan A) devreden KDV alacağı ise TL dir. HESAPLANAN KDV Buna göre, işletmenin ay sonunda DEVREDEN KDV yapması gereken kayıt İNDİRİLECEK KDV aşağıdakilerden hangisidir? ÖD. VERGİ VE FON A) B) HESAPLANAN KDV HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV C) ÖD. VERGİ VE FON HESAPLANAN KDV B) DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV D) İNDİRİLECEK KDV HESAPLANAN KDV ÖD. VERGİ VE FON İNDİRİLECEK KDV C) E) İNDİRİLECEK KDV İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV HESAPLANAN KDV D) İNDİRİLECEK KDV Çözüm: İşletmenin tahsil ettiği KDV (Hesaplanan KDV)

18 DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV E) HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV DİĞER GEL. VE KÂR Cevap, A ödediği KDV den (İNDİRİLECEK KDV + DEVREDEN KDV) ( ) TL fazla olduğu için devlete borcu vardır. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına kaydedilir. Yapılacak yevmiye kaydında, 391 Hesaplanan KDV hesabı TL borçlandırılır, 191 İndirilecek KDV hesabı TL, 190 Devreden KDV hesabı da TL alacaklandırılır. Aradaki, TL fark ise 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına kaydedilir. 391 HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VER.FON Cevap, A seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir. (TL) 8. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: Birikmiş Amortismanlar Yasal Yedekler Kıdem Tazminatı Karşılığı Geçmiş Yıllar Kârları Ödenmemiş Sermaye Özel Fonlar Banka Kredileri Sermaye Dönem Net Zararı Ortaklara Borçlar A) B) C) Yukarıdaki bilgilere göre, D) E) İşletmenin Öz Kaynaklarının toplamı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Cevap, D Sermaye Menkul Kıymet İhraç Farkları Hisse Senedi İptal Kârları Birikmiş Amortismanlar Geçmiş Yıllar Zararları Statü Yedekleri Ödenmemiş Sermaye Geçmiş Yıllar Kârları Dönem Net Zararı Menkul Kıymet Satış Zararları Yukarıdaki verilere göre, işletmenin öz kaynaklar toplamı kaç TL dir? Çözüm: Öz kaynaklar, başlangıçta koyulan sermaye ile dağıtılmayıp işletmede bırakılan kârlar, sermaye yedekleri ve kâr yedeklerinden oluşur. Öz kaynaklar grubunda yer alan hesaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye 500 sermaye 501 ödenmemiş sermaye Sermaye yedekleri 520 hisse senetleri ih.prim. 521 His.Senet.İptal Karları 522 M.D.V. Yeniden Değ.Artışı Kar yedekleri 540 Yasal Yedekleri 541 Statü Yedekleri 542 Olağanüstü Yedekler Dönem net kar/z 590 Dönem Net Karı 591 Dönem Net Zararı Geçmiş yıllar K/Z 570 Geçmiş Yıl Zararları 580 Geçmiş Yıl Zararları

19 523 İştirakler Yeniden Değ.Artışı 524 Maliyet Artış Fonu 529 Diğer Sermaye Yedekleri 549 Özel Fonlar Soruda verilen bilgilerden öz kaynak içinde yer alan hesaplar aşağıdaki şekilde ayrılabilir; ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Hisse Senedi İptal Kârları Geçmiş Yıllar Zararları (45.000) Statü Yedekleri Ödenmemiş Sermaye ( ) Dönem Net Zararı (25.000) Geçmiş Yıllar Kârları Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. A İşletmesi tarihinde 1,78 TL kuru üzerinden dolarlık kredili mal ihraç etmiştir. Yıl sonuna kadar tahsil edilemeyen bedel 15 Aralık A) itibarıyla ihtilaflı konuma girmiş ve BANKALAR hukuki takip için TL ödenmiştir. ALICILAR Dönem sonu kuru 1,79 TL'dir. Ertesi yıl B) masraflar ile alacağın % 80'i 1,79 TL BANKALAR kuru üzerinden tahsil edilmiş, kalanı ise ALICILAR silinmiştir. YURT DIŞI SATIŞ 80 SORU:24. A İşletmesinde, ihracatla C) ilgili yapılması gereken kayıt BANKALAR aşağıdakilerden hangisidir? ALICILAR A) Alıcılar hesabı borçlu - Yurtiçi KAMBİYO KAR. 80 Satışlar hesabı alacaklı B) Alacak Senetleri hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı alacaklı C) Alınan Çekler hesabı borçlu - Ticari Mallar hesabı Alacaklı D) Alıcılar hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı alacaklı E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 124. İşletme yurt dışında bir firmaya kredili olarak $ tutarında mal satmıştır. Satış tarihinde 1$=1,32 TL dir. Müşteri bir ay sonra malın bedelini bankaya yatırdığında 1$=1,36 TL olmuştur. D) Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? BANKALAR ALICILAR DİĞER ÇEŞ.BORÇ. 80 E) BANKALAR ALICILAR DİĞER GELİR. 80 Çözüm: Mal yurt dışına satıldığında, satış hasılatı elde edildiğinden, 601 Yurt Dışı Satışlar hesabı (2.000 x 1,32) TL alacaklanır. Mal veresiye satıldığından işletmenin alacağı artar buna

20 borçlu Ticari Mallar hesabı alacaklı Cevap, D bağlı olarak da 120 Alıcılar hesabı borçlanır. Mal satış işlemine ilişkin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 120 ALICILAR YURT DIŞI SATIŞLAR Malın satıldığı tarihte 1 $ = 1,32 TL idi, alacağın tahsil edildiği tarihteki Dolar kuru 1,36 TL dir. Dolayısıyla, işletme alacağın tahsilinde kur farkından dolayı 80 ((1,36-1,32)x2.000) TL kâr elde eder. Bu kâr 601 Yurt Dışı Satışlar hesabının alacağına kaydedilir. Ayrıca, alıcılar borcunu ödediği için 120 Alıcılar hesabı TL alacaklanır. Bankaya para girdiği için de 102 Bankalar hesabı ( ) TL borçlanır. Alıcılardan yapılan tahsilat kaydı aşağıdaki şekilde olur; 102 BANKALAR ALICILAR YURT DIŞI SATIŞ. 80 Cevap, B seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. A İşletmesi tarihinde 1,78 TL kuru üzerinden dolarlık kredili mal ihraç etmiştir. Yıl sonuna kadar tahsil edilemeyen bedel 15 Aralık itibarıyla ihtilaflı konuma girmiş ve hukuki takip için TL ödenmiştir. Dönem sonu kuru 1,79 TL'dir. Ertesi yıl masraflar ile alacağın % 80'i 1,79 TL kuru üzerinden tahsil edilmiş, kalanı ise silinmiştir. 25. A İşletmesinin, 2011 yılına ait dönem sonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel Yönetim Giderleri hesabı TL borçlu - Kasa hesabı TL alacaklı B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı TL borçlu - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı TL alacaklı C) Alıcılar hesabı 500 TL borçlu, Genel Yönetim Giderleri hesabı TL borçlu - Bankalar hesabı TL alacaklı D) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı TL borçlu - Alıcılar hesabı TL alacaklı 18. ve 19. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. X işletmesinin TL tutarındaki alacak senetlerinin tahsili şüpheli hale gelmiş ve tarihinde alacakla ilgili olarak dava açılmıştır. Açılan dava tarihinde sonuçlanmamış olup alacağın %60 ı için karşılık ayrılmıştır. 18. Bu bilgilere göre, işletmenin tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ B) KARŞILIK GİDERLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ C) ŞÜPHELİ TİC.ALACAK KARŞILIK GİDERLERİ D) ALICILAR KARŞILIK GİDERLERİ E) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ KARŞILIK GİDERLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ Çözüm: Bir alacağın şüpheli hale gelmesi için; - Yazıyla birden çok kez istenmesine rağmen, tahsil edilemeyen dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar olması, - Alacağın dava veya icra safhasına gelmesi gerekir. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmaz. Alacağın şüpheli duruma düşmesi kaydı; 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ALACAK SENETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 4. Bölüm Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı