ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA KATILIM BANKASI A.Ş."

Transkript

1

2 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, -kanuni ikametgahı ve ticari unvanı aşağıda belirtilip- Müşteri olarak adlandırılan arasında aşağıda yazılı maddeler ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılmakla, işbu genel kredi sözleşmesi taraflarca tanzim ve imza olunmuştur. 1. KREDİ LİMİTİ: Banka tarafından Müşteri lehine açılacak kredi tutarı (Yalnız ) dır. Müşteri ye tahsis olunan limit, ileride sözleşmede belirtilen para cinsi dışında bir döviz veya kıymetli maden üzerinden Müşteri ye kredi kullandırılması halinde, kullandırılan kredinin döviz cinsinin veya kıymetli maden türünün sözleşmenin düzenlendiği para cinsine göre her bir kredinin kullandırım tarihindeki paritesinin sözleşmenin limitinin saptanmasında esas olacağını, işbu sözleşme döviz olarak veya kıymetli maden olarak tanzim olunmasına rağmen Müşteri ye bu sözleşmeye istinaden TL bazında kredi kullandırıldığında; bu sözleşme limitinin tespitinde sözleşme limitinin döviz olarak veya kıymetli maden olarak belirtilen tutarının, TL bazında her bir kredi kullandırım tarihindeki Banka Döviz Satış Kuru veya Banka Satış değeri ile çarpımı sonucu bulunacak TL karşılığının esas olacağını, iş bu Genel Kredi Sözleşmesi hükümlerinin bu sözleşmenin imzalandığı tarihten önce ve sonra açılmış, açılacak her türlü kredi için geçerli olacağını taraflar kabul ederler. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşmenin konusu; işlem ister bir defaya mahsus olmak üzere yapılsın, ister birden ziyade olsun cinsi, marka ve modeli, özellik ve vasıfları, ayrıntılı tanımı ve başlıca ayırt edici unsurları, G.T.İ.P. ları(gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu), tutarı, ithal edileceği memleket, diğer şartları Sipariş Formlarında ve/veya proforma faturalarda/akreditif Açtırma Teklif Mektubunda belirtilen Mala/ Mallara ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde Müşteri ye veya Müşteri nin talimatı, kontrgarantisi altında Müşteri nin belirlediği kişilere kurumsal finansman desteği ve/veya mal karşılığı vesaikin alım-satımı şeklinde finansman, kâr zarar yatırım ortaklığı, finansal kiralama ve mevzuat çerçevesinde kredi sayılan, Müşterinin Banka nezdindeki hesabına geçmek suretiyle ya da Müşteri hesabına doğrudan ilgili satıcı ve/veya lehtar veya bunların temsilcisinin hesaplarına geçerek kullandırmış olduğu her türlü nakit kredi ve Müşterinin talimatıyla satıcıya yapılan her türlü ödeme veya gayri nakdi kredi sağlanması bu kredilere ilişkin tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. 3. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE YORUMU : 3.1. Taraflar muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen iş bu sözleşmenin kontrgarantileri de dahil olmak üzere bir bütün teşkil ettiği, herhangi bir hükmün, sadece o bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerle ilgili herhangi bir durum veya işlemlere de uygulanabileceği, herhangi bir türde kredi kullandırım veya kredi ile ilgili maddelerin, niteliğine aykırı düşmedikçe diğer krediler ve kullandırımlar için de aynen geçerli olduğu konusunda mutabıktırlar Bu sözleşmeye göre yapılacak kredi kullandırımlarına ve diğer kredi sayılan işlemlere iş bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Ancak kısmen veya tamamen sözleşme maddelerinin herhangi bir işlemde fiili veya hukuki uygulama imkanı olmadığı takdirde, taraflar arasındaki işlemlere sırasıyla, katılım bankaları ile ilgili mevzuat hükümleri ile teamülleri, bankacılık mevzuat ve teamülleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ticari örf ve adetleri, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından tespit olunan ve işlem tarihinde mer i yeknesak kurallar son olarak Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 4. BEYANLAR: Müşteri, Banka ya; 4.1 Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde, kanunlara uygun olarak kurulmuş ve faaliyet halinde olduklarını; Sözleşme ile ilgili bütün işlemlerde kullanılan ve kullanılacak olan her türlü belge, yazışma, kıymetli evrak, taahhütname, vekalet ve teminat verilmesi, imzalanması ve keşide edilmesinin, bunların ifa ve tevdi edilmesinin yasal yetkileri dahilinde bulunduğunu ve bu yetkilerin kullanılması için gerekli bütün yasal ve özel izinlerin alınmış olduğunu, resmi ve özel makamlara verilen her türlü belge ve taahhütlerin geçerli ve gerçek olduğunu, gerek kişilikleri, gerek yetki ve yetkilileri bakımından kanuni, mahkeme kararı ile veya özel bir kısıtlamanın mevcut olmadığını; 4.2 Banka ya ibraz ve tevdi ettikleri mali tabloların ve finansal raporların mevzuat ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri doğrultusunda hazırlandığını ve ait oldukları tarih ya da döneme ait faaliyet sonuçlarını tam ve gereği gibi yansıttığını, bu tablolarda gerçekleşmesi şarta bağlı ve/veya gösterilmeyen herhangi bir pasif veya aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif veya pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını ve Banka ya verilen en son tarihli mali tablo ve finansal raporun hazırlanma tarihinden itibaren olumsuz bir gelişmenin meydana gelmediğini ve beklenilmediğini; 4.3. Halen hiç bir kimseye karşı temerrüt hali içinde bulunmadıklarını, aleyhlerine ihtarname keşidesi veya süre dolması neticesi temerrüde yol açacak bir halin bulunmadığını, aleyhlerine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerin tatili, konkordato ilanı veya iflas halinin mevcut bulunmadığını ve beklenilmediğini; 4.4. Tüm borç ve yükümlülükleri dikkate alındığında, işbu Sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin mali güçleri 1

3 ve ödeme kapasiteleri içinde bulunduğunu, Banka nın yazılı müsaadesini almadan ödeme güçlerini aşan bir mükellefiyete girmeyeceklerini; 4.5. Bu Sözleşmenin konusuna girmekle beraber işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Müşteri tarafından ayrıca imzalanan, işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi açısından Banka ca gerekli bulunan; yurt içi/yurt dışı kredi kullandırma ön yazısı sipariş formlarının, akreditif açtırma teklif mektuplarının, rezerv taahhütnamelerinin, akreditif değişiklik taleplerinin, Fon Kullandırım Geri Ödeme Planlarının, ve benzeri diğer taahhütnamelerin, belgelerin ve formların, işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu; 4.6. Katılım bankalarının çalışma prensipleri gereği, Müşteri Banka dan herhangi bir şekilde kredi kullanarak gerçekleştirdiği alım ve satımlarda Banka ya vekaleten hareket ettiğini, bu sebeple Banka dan kredi kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde katılım bankalarının çalışma prensipleri ile örtüşmeyen ürünlerin alım satımını veya bu ürünlerin üretilmesi için gerekli yatırımları yapmayacağını; kabul, beyan ve taahhüt ederler. 5. EHLİYET: 5.1. Müşteri, iş bu sözleşmeyi veya bu sözleşme gereği kredi işlemlerinde imzası gereken ilave taahhüt ve formları Müşteri nin veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı ortaya çıksa dahi, kullandırılan kredinin kısmen dahi muhasebe kayıtlarında tespit edilmesi durumunda, kredinin tamamından iş bu sözleşme hükümlerine göre sorumludur Müşteri, kendisinin, temsilcisinin veya üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya herhangi bir sınırlama ve men den doğan sonuçların madde 5.1. de gösterilen sorumluluk sınırları dahilinde kendisine ait olduğunu ve bu sorumluluğun temsil yetkisi dahilinde bulunduğunu kabul eder Kendisinin ve temsilcilerinin ehliyetinde, tasarruf veya temsil yetkisinde vuku bulacak tüm değişiklikleri, Müşteri, yazılı olarak Banka ya bildirmek zorundadır. 6. MÜŞTERİNİN VEKİL (TEMSİLCİ) ARACILIĞI İLE HAREKET ETMESİ: 6.1. Banka, bir vekil (temsilci) aracılığı ile Kredinin kullandırılmasını kabul ettiği takdirde; Müşteri, yazılı olarak vekil ve vekillerin adlarını Banka ya bildirmek, vekaletnamesini ise vekili veya bizzat kendisi ibraz etmek zorundadır. Şu kadar ki; Banka nın, Müşteri yi temsile yetkili olduğunu usulüne uygun belgelerle açık olarak hiç bir yoruma gerek duymadan tevsik eden kimselerle de bu sözleşme ile ilgili işlemleri yapma hakkı saklıdır Müşteri veya yasal halefleri, vekaletin sona erdiğini yazılı olarak Banka ya bildirmek zorundadır. 7. İMZA YETKİLERİ: 7.1. Müşteri; tüzel kişi olması durumunda ana sözleşmesini, temsil ve ilzama yetkili kişiler ile bunların imza sirkülerini ve temsil ilzamda ileride oluşacak değişiklikleri zamanında Banka ya belgeleriyle bildirmekle yükümlü bulunduğunu kabul eder İmza yetkilerini gösterir sirküler, vekalet veya diğer belgelerdeki değişiklikler, Banka ya yetkili imzalar karşılığında teslim edildiği tarihten itibaren nazara alınır; değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde veya herhangi bir yerde ilanı, Banka ya karşı ileri sürülebilmesi için yeterli değildir Kimlik incelenmesinde Müşteri nin veya temsilcisinin Banka nezdinde atılmış imzaları, ibraz ettikleri kimlik belgeleri ve imza sirküleri esas alınır; Banka, başka kimlik araştırması yapmaya zorunlu olmayıp dilerse bu araştırmaları yapmaya yetkilidir. 8. MÜŞTERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 8.1. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Müşteri; Ticari varlıkları ile cari borçları arasında, dengeli, kabul edilebilir bir oranı muhafaza etmeyi, Banka nın talebi halinde en erken zamanda ve her halde en geç üç aylık dönemin sonundan başlayarak 30 gün içinde üç aylık hesap durumlarını; yine herhalde en geç mali yılın sonundan başlayarak 120 gün içinde, biten mali yıla ait denetlenmiş bilanço, kâr/zarar, diğer mali tablo ve hesaplarını; Banka nın, işbu sözleşme veya diğer alacakları nedeniyle zaman zaman isteyeceği iş ve hesap durumları ile mali durum hakkındaki bilgileri zamanında ve noksansız ve doğru olarak vermeyi, her türlü defter, kayıt ve belgeler üzerinde ve işyerinde Banka görevlilerine gerekli incelemeleri yaptırmayı; Banka nın talebi halinde, varlıklarını en az cari piyasa değerleri üzerinden sigorta ettirmeyi; Sözleşmenin değişik maddelerinde düzenlenen her hangi bir temerrüt olayını veya mali durumundaki her hangi bir olumsuz gelişmeyi Banka ya bildirmeyi; Toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasındaki oranı dengeli kabul edilebilir bir düzeyin altında tutmayı; Yukarıda (8.1.1) ve (8.1.5) bentlerinde belirtilen oranları olumsuz etkileyecek şekilde kâr payı dağıtmamayı; Genel olarak mali durumunu olumsuz etkileyecek işlemler ve eylemlerde bulunmamayı; kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu maddedeki edimlerini yerine getirmemesi durumunda temerrüde düşmüş olacaktır Müşteri, Banka ile olan kredi tahsisi ilişkileri nedeniyle müşteri sırrı sayılabilecek tüm bilgileri, Banka nın gerekli gördüğü kişi ve kuruluşlara vermesine şimdiden muvafakat eder Müşteri, Banka nın bilgi işlem sistemindeki, güncelleme, bakım ve benzeri iradi haller ile Banka nın öngörmesi gereken haller nedeni ile ortaya çıkabilecek makul sürelerdeki iletişim kesintilerini ve bunun sonuçlarını kabul etmiştir Müşteri, gerek Sözleşme, gerekse Sözleşme ile ilgili her türlü belgeye ilişkin vergilerden ve cezalardan sorumlu olduğunu, Banka nın talebi halinde, vergilerin ödendiğini tevsik etmeyi; aksi takdirde, Banka ca talep edilecek meblağları derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2

4 9. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ: 9.1. Müşteri; işbu Sözleşme nin tatbikatında lehine kullandırılacak krediler nedeniyle kendi adına, Banka tarafından yapılan/ yapılacak ödemeler, lehine/adına namına yapılacak işlemlerden kaynaklanacak borçları (kredileri) ile bu borçlara tahakkuk ettirilen kâr/kâr payı, komisyon, K.K.D.F.(kaynak kullanım destekleme fonu) kesintileri ve gider vergisi, gecikme, gecikme cezası ve benzeri temerrüdüne bağlı olarak kanunlarda, iş bu sözleşmede ve iş bu sözleşme gereği daha sonraki süreçte imzalanacak formlarda ödemesi gerektiği belirtilen ferilerini, her türlü vergi, harç, masraf ve Banka ca yapılan her nev i hizmetler karşılığı alınacak ücretler ve bunların dışında olup işbu sözleşmenin diğer maddelerinde Müşteri ye ait olduğu belirtilen her türlü giderin Müşteri hesabına borç, hesaba yatırılacak paraların alacak yazılıp bakiyelerin hesap, tespit ve tanınmasında, Banka nın dilemesi halinde üçer aylık dönemler halinde işleyecek cari hesap şeklinde veya ödeme planlarına bağlama yahut ilgili borçlu hesaplarda takip etme yöntemlerinden herhangi birisini ve yahut hepsini birden Banka nın uygulayabileceğini peşinen beyan ve kabul eder Banka, Sözleşme konusu krediyi, limit içinde bir veya birden fazla cari hesap açma, cari hesapların limitlerini azaltma veya çoğaltma, bakiyesi sıfıra inen cari hesapları yeniden çalıştırma, müşteriye ait hesaplar arasında virman yapma, mevcut cari hesapları kapatarak dilediği miktarda yeni cari hesaplar, proje (her bir kredi kullandırım) bazında bir geri ödeme planı çerçevesinde geri ödenmek üzere borçlu hesaplar açma şeklinde veya diğer şekillerde ve her türlü kredi tahsisi ve Bankacılık işlemlerinde kullandırmaya yetkilidir. Banka krediyi cari hesap/hesaplar açma şeklinde kullandırdığı takdirde; takvim yılı itibariyle her Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık üçer aylık dönem sonlarını takip eden 15 gün içerisinde Müşteriye noter kanalıyla veya taahhütlü mektupla veya APS ile veya iş bu sözleşmende bildirmiş olduğu kendi kullanımındaki iletişim kanallarından uygun bir araçla hesap özeti gönderecektir. Bu işlemle ilgili olarak yapılan her türlü masraf ve Gider Vergisi Müşteri nin hesabına borç kaydedilecektir Müşteri: hesabına borç yazılan kâr/kâr payı, komisyon, fon(kkdf) ve diğer vergilerini vesair masrafları ve bunların gider vergilerini, kredi limiti müsait olsa dahi, Banka ya üçer aylık dönem sonundaki kâr/kâr payı tahakkuk tarihlerinde, vadesi belli kredilerde ise en geç vade tarihinde takside isabet eden anapara ile birlikte derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, bu tarihlerde ödemediği takdirde ayrıca ihbara gerek kalmadan, bu tarihlerden itibaren bu tutarlara bu sözleşmenin maddesinde belirtilen şekilde ve oranda gecikme, gecikme cezası ve benzeri temerrüdüne bağlı olarak kanunlarda, iş bu sözleşmede ve iş bu sözleşmenin eki olan ek sözleşme ve formlarda ödemesi gerektiği belirtilen ferilerinin yürütülmesini, Banka nın kâr/kâr payı, komisyon, fon ve gider vergilerini Müşteri nin hesabına borç yazmadan da talep edebileceğini ve bu konuda Müşteri nin cari hesabını kesmeden ayrıca veya birlikte bu tutarlar için yasal takip yapmakta yetkili ve muhtar olduğunu kabul eder Cari hesapların kârları/kâr payları adat üzerinden ve teminata alınan Hisse Senetleri ile Tahvillerin komisyonları nominal değerleri üzerinden, diğer taşınır ve taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları veya muhafaza vesair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya Banka nın belirleyeceği oran üzerinden mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre, gider vergileri ile birlikte, Banka ca tahakkuk ettirilerek Müşteri nin hesabına borç yazılacaktır. Müşteri; Banka lehine tesis edilen ipoteklerin fekki için Banka ca belirlenecek olan ipotek fek, harç ve masraflarını da bu işlemden önce Banka ya ödemekle yükümlü olacaktır. Cari hesaplardan nakden ve hesaben ödenen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek meblağların, ödendikleri veya tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanların ise yatırıldıkları günü takip eden ilk iş günü valörü ile hesaba alacak yazılmasını Müşteri kabul eder Cari hesapların kesilmesi, Banka ca açıkça belirtilmedikçe Sözleşmenin de feshedildiği anlamına gelmeyecektir. Bu şekilde cari hesabı kesilen veya sözleşmesi feshedilen Müşteri, bunlarla ilgili olarak kesilme anında Banka ya olan borçlarının tamamını kesilme ihbarının yapılmasını müteakip Banka ya derhal, nakden ve def aten ödeyeceğini, hesap kesimini bildiren bu belgelerin İcra ve İflas Kanunu nun 68/b maddesinde belirtilen hesap özetleri niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri; Banka ca kesilen cari hesap ve/veya hesaplarındaki borç bakiyelerini tamamen ödemesi halinde de bu sözleşmenin aynen devam edeceğini ve bu takdirde dahi Banka nın Sözleşmeyi fesih hakkını saklı tuttuğunu ve Banka nın bu hakkını dilediği zaman kullanmasına hiçbir engel bulunmadığını kabul eder İşbu cari hesap sözleşmesi Banka ca, gerek görülen hal ve zamanda tek yönlü olarak feshedilebilir; bu fesih genel kredi sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, T. Ticaret Kanunu nun cari hesap sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. 10. TAHSİS OLUNAN KREDİNİN NİTELİĞİ VE KULLANDIRILMASINDA BANKA NIN YETKİLERİ: Müşteri lehine kredi tahsis edilmiş olması, kendisine herhangi bir hak ve yetki vermez; tahsis edilen kredi kullandırıldığında borçla yükümlü kılar Banka, kurumsal finansman desteği, mal karşılığı Vesaikin alım-satımı v.s. nakdi veya gayri nakdi kredi şeklinde Müşteri ye kullandıracağı bu kredileri tamamen veya kısmen, ipotek ve teminatlar alınmış olsa bile kullandırıp kullandırmama, dilediği döviz cinsinden veya TL veya kıymetli maden olarak kullandırmaya, kullandırma şartlarını tespit ve bu şartları dilediği zaman değiştirme, kredi kullandırmayı durdurma, tahsis olunan kredi limitini azaltma veya herhangi bir taksidin ödenmemesi halinde hesap bakiyesini kanuni takibe intikal ettirme hakkına kayıtsız şartsız sahiptir Banka nın Müşteri lehine verdiği/vereceği teminat mektubu, kontrgaranti, diğer garantiler, kefaletler, aval ve kabuller, açacağı akreditiflerin, konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olması halinde, uygulanacak kur ve pariteleri Banka nın belirlemeye yetkili olduğunu ve Banka ca belirlenecek kur ve paritelere herhangi bir itirazı olmayacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder. 3

5 11. MALIN SEÇİMİ: Müşteri, malı ve/veya satıcıyı serbest iradesi ile seçer. Malın teslimatına ilişkin teknik şartnameyi ve diğer şartları satıcı ile birlikte kendisi belirler. Ancak Müşteri malı, satıcıyı, fiyatı ve ödeme koşullarını belirlerken Banka nın vekili olarak vekalet görevinin gerektirdiği özen gösterme sorumluluğu altında olup Malın kendisini ve teminat değerini koruyacak önlemleri almalıdır Malın seçiminden ve edinilmesinden, ayıplı tesliminden veya teslim edilmemesinden doğabilecek hukuki, cezai ve mali tüm sorumluluklar Müşteri ye aittir Banka nın sorumluluğu kredinin Müşteri hesabına nakden veya hesaben ödenmesinden ibarettir. Banka satıcıya yapacağı ödemeyi, Müşteri hesabına borç yazarak Müşteri nin hesabından satıcıya transfer edilmesi şeklinde gerçekleştirebileceği gibi doğrudan doğruya satıcıya ödeme yapıp Müşteri hesabına borç yazma şeklinde de gerçekleştirebilir. 12. MALIN SİPARİŞİ: Banka tarafından kendisine kredi kullandırılmasını isteyen Müşteri, her defasında projesine uygun olarak dolduracağı, bir nüshası işbu Sözleşmenin ekini teşkil edecek Yurt içi/yurt dışı kredi talep/sipariş formunu Banka ya verecektir. Ancak bu form doldurulması şartı kredi kullandırışının esaslı bir unsuru değildir. 13.MALIN SATIN ALINMASI İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR: Malın satıcıdan ithali, satın alınması, nakledilmesi, teslim alınması, ödenecek bedel, ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususlarda Banka veya Müşteri tarafından yapılan tercihler ve seçilen yöntemler sebebiyle doğacak sonuçlara ilişkin bütün sorumluluklar Müşteri ye aittir Mal satıcı uhdesinde iken Banka tarafından satıcıya mal bedeline mahsuben avans ödemesi yapılması gerektiği durumlarda; bu ödeme, kredi talep/sipariş formlarında belirtilmesi ve Müşteri tarafından gerekli teminatların verilmiş olması şartına bağlı olarak yerine getirilebilir Her ne sebepten olursa olsun, Malın satıcı tarafından süresinde teslim edilmemesi halinde Müşteri, Banka tarafından ödenen avans tutarını, kullanılan kredilerin dövizli olması halinde kur farklarını ve Banka nın bu işlemden kaynaklanan zararlarını Banka nın ilk yazılı talebinden itibaren 7 gün içerisinde nakden ve defaten ödemeyi; ithalat işlemlerinde satıcıya transfer edilen meblağı ise, aynı süre içerisinde döviz olarak geri getirmeyi/ ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka dilerse bu ödemeleri önceden anlaşılan vadelerde tahsil edebilir. 14. MALIN İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR: Banka, bu sözleşme ile tahsis ettiği kredinin tümünü veya bir bölümünü ithalatın finansmanı yoluyla kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri açtırmak istediği her türlü akreditif için Banka ya bir akreditif açtırma teklif mektubu vermeyi, akreditif, vesaik mukabili, mal mukabili, kabul kredili ve peşin ithalatlarda satış sözleşmesini Banka ya tevdi etmeyi ve tahsis olunan krediyi aşağıdaki şartlar dairesinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder Yetkili mercilere, istenecek her türlü belge ve taahhütnameler, Müşteri tarafından tanzim ve tevdi edilecek ve icapları yerine getirilecektir. Bu belgelerdeki bütün taahhütler, ilgili işler dolayısıyla Banka ya karşı da yapılmış taahhütler olarak aynen geçerli sayılacaktır Her türlü akreditif, vesaik mukabili ve peşin ithalat kuvertürünün, yani transfer ve ihraç edilen dövizlerin kısmen veya tamamen geri verilmiş veya verilmemiş olması yüzünden, ilgili makamlarla çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların sonuçlarından Banka ya yüklenebilecek bütün mali, hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını ve Banka nın her türlü akreditiften, vesaik mukabili veya peşin ithalattan doğan alacağını derhal ödeyeceğini Müşteri beyan ve taahhüt eder Müşteri, Banka tarafından açılacak her tür akreditifle vesaik mukabili veya peşin ithalatla ilgili olarak ithal edilecek emtiayı temsil eden konşimento, uçak konşimentosu, hamule senedi, nakliye makbuzunun teminat teşkil etmek üzere Banka adına düzenleneceğini veya Banka ya ciro ve temlik edileceğini ve bu sözleşmede teminatlarla ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş bütün hakların, ithalat konusu mallar hakkında da uygulanacağını kabul ve taahhüt eder İthalat işlemlerinde Banka nın muhabiri tarafından tesellüm edilecek olan her tür ithalat vesaikinin şekli, yeterliliği, doğruluğu, vüsuku ve kanuni şümulünden ve usulüne uygun olarak tanzim edilmemiş olmasından veya tahrife uğramış bulunmasından, sahteliğinden; bu vesikalarda gösterilen malın cins, nevi ve tariflerinden (spesifikasyonlarından), değer ve miktarlarından ve bunların ambalajlarının şekil, mahiyet ve adetlerinden ve bunların sipariş edilen mala/mallara uygun olup olmamasından; malın/malların niteliğine/özel bir ayıba veya imalatının kusurlu bulunmasına bağlı hususlardan; mezkur belgelerde yazılı genel, özel ve ihtirazı kayıt ve şartlardan; malları gösterenlerin veya diğer mutavassıt şahısların moralitelerinden ve bunların yaptıkları işlemlerden; Malın/mallar ın nakliyecisi ve sigortacılarının ödeme kabiliyetlerinden; akreditife konu teşkil eden mal/malların, yükleme ve varma yerleri arasındaki nakliyatın tamamı veya bir kısmı kara veya nehir yolu ile yapıldığı takdirde gerek taşıma işinden, masraflarından ve belgelerinden, gerek bu hususta karadan veya denizden veya nehirden ya da havadan yapılan nakliyelerde mutad olan sigorta hükümlerinin uygulanmasından; açılan akreditife ait bilcümle posta, telgraf ve telefon muhaberelerinde vaki olabilecek aksaklıklardan, vesaikin gecikmesinden, kaybolmasından ve tercüme hatalarından; Malın/malların bütün sefer müddetince, depo ve antrepolarda kaldığı zaman zarfında istisnasız olarak maruz olabileceği bilcümle hasar ve zararlardan; büyük ve küçük avaryalardan, kurtarmadan, harp tehlikeleri, kayıp ve çalınmadan, fare, güve gibi haşaratın tahribinden, tabiat şartları etkisiyle ağırlık kaybından, fire vermesinden, akmasından velhasıl mücbir sebepler de dahil olmak üzere hangi sebeple olursa olsun husule gelebilecek keyfiyet ve kemiyet değişikliklerinden ve vasıflarında husule gelecek her türlü değişiklikten; akreditifin her safhasında mevcut veya ileride vaz olunacak her türlü kanun, idari mevzuat ile konulacak takyitlerden, normal veya fevkalade şartlar altında, lehtarların bulundukları veya malların Türkiye ye kadar seyahati 4

6 sırasında geçeceği memleketlerdeki mevzuat ve takyitlerden, konulacak tedbir veya hacizlerden, malların müsaderesinden yahut herhangi bir sebepten akreditif konusu malın Türkiye ye gelememesinden, akreditif kuvertürünün iade edilmemesinden, hiç bir şekilde Banka nın mesul olamayacağını, bunlardan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkların hukuki, cezai ve mali sorumluluklarının kendisine ait olduğunu Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 15. MALIN VEYA HİZMETİN FİYATI: Banka, Müşteri nin ihtiyacı bulunan malın/hizmetin bedelini, müşterinin hesabına borç yazmak suretiyle yine Müşteri nin talimatına istinaden hesabından satıcıya peşin ödeyerek veya doğrudan Satıcıya peşin ödemek suretiyle kullandırdığı kredi türüne göre, üzerine koyacağı kâr/kâr payı ile Müşteri yi vadeli olarak borçlandıracaktır. Müşteri; satın alacağı mal veya hizmete ilişkin olarak her bir proje için imzalayacağı satıcı bilgilerini, kredi kullandırış şartlarını, krediye uygulanacak yıllık kâr/kâr payı ve gecikme oranlarını ve yapılan taksitlendirmenin vade ve tutarlarını gösteren ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde bulunan FON KULLANDIRIM GERİ ÖDEME PLANI nın gayrikabili rücu taahhüdü altında olduğunu kabul ve beyan eder Kredilendirilen mal veya hizmetlere ilişkin faturanın bir sureti Müşteri tarafından imzalanan tesellüm belgesi ile birlikte Banka ya ibraz ve teslim edilecektir. 16. KÂR/KÂR PAYI, KOMİSYON, VERGİ, FON ve MASRAFLAR: Müşteri; Banka nın bu sözleşmeye dayanarak açtığı veya açacağı her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler ile hesaplara ve aldığı teminatlara Banka ile anlaşmak suretiyle FON KULLANDIRIM GERİ ÖDEME PLANI nda belirleyecekleri oranlarda ana para kârı/kâr payı ile iş bu sözleşmenin maddesinde belirlenen şekilde ve oranda gecikme, gecikme cezası ve/veya temerrüdüne bağlı olarak kanunlarda, iş bu sözleşmede ve iş bu sözleşmenin eki olan ek sözleşme ve formlarda ödemesi gerektiği belirtilen ferilerini, ve her nevi komisyonları ve kaynak kullanımını destekleme fonu gibi yasal ve Banka düzenlemelerine veya bankacılık teamüllerine göre talep edilecek her türlü ücret, masraf vesair giderleri, Müşteri ye ihbarda bulunmaksızın uygulayarak bunları, gider vergileri vesair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabileceğini, kabul ve beyan eder Kredi dövize endeksli olarak kullandırıldığı takdirde dahi; asli ve fer i borçlarla ilgili olarak yapılacak ödemelerin tamamı TL cinsinden yapılacaktır; bu durumda krediye ilişkin geri ödemeler, ödeme gününde Banka nın işlem konusu yabancı paraya uyguladığı döviz satış kuru üzerinden hesaplanıp TL olarak gerçekleştirilecek ve Müşteri nin Banka nezdindeki kredi (borçlu cari) hesabına TL olarak intikal ettirilecektir. Yapılan tahsilatlardan sonra ayrıca doğacak kur farkı üzerinden hesaplanacak K.K.D.F. kesintilerini ve gider vergilerini derhal, nakden ve def aten ödemeyi Müşteri kabul ve taahhüt eder Müşteri; işbu sözleşme gereğince vereceği kâr/kâr payı, gecikme, gecikme cezası, komisyon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi, resim ve fonları Banka ya tahakkuk tarihinde ödemeyi kabul ettiği gibi, ileride konulacak her türlü vergi, resim ve fonlarla halen mevcut vergi, resim ve fonlara yapılacak zam ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri; işbu sözleşme ile taahhüt ettiği gider vergisi ve fonları Banka nın vergi dairesine, T.C. Merkez Bankası veya benzeri bankalara veya yetkili mercilere yatırmadan dahi talep ve tahsile hakkı olduğunu, bu hususta hiçbir itirazının bulunmadığını, temerrüdü nedeniyle aleyhine takip ve dava açılması halinde de Banka nın, gider vergisi ve fonları, ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve davada, talep hakkı bulunduğunu beyan ve kabul eder. 17. MUACCELİYET, TEMERRÜT, GECİKME VE GECİKME CEZASI: İşbu sözleşmeye istinaden yapılacak kredi kullandırışlarından kaynaklanacak borç, işbu sözleşmenin ekini teşkil edecek Fon Kullandırım Geri ödeme planında ve birden ziyade kredi kullandırışlarında düzenlenecek geri ödeme planlarında belirlenen kesin nitelikli vadelerinde, taksitler halinde Müşteri tarafından ödenecek yahut Banka nın kabulü halinde Müşteri nin keşideci/ borçlu/ciranta sıfatıyla Banka ya tevdi edeceği çek ve senetlerden yapılan tahsilatlar borcuna mahsup edilecektir Müşteri tarafından Banka ya verilecek olan Fon Kullandırım Geri ödeme planları bu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olup bu geri ödeme planındaki taksitlerden herhangi biri vadesinde ödenmediği takdirde veya Müşteri nin yahut müteselsil kefillerinin ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri, aleyhlerine icra ve iflas takipleri yapılması, konkordato talebi ile icra mahkemesine müracaat etmeleri, konkordato mehili almaları, iflasın ertelenmesi talebinde bulunmaları, işyerlerini kapatmaları, devretmeleri, borçlarını ertelemek için anlaşmalar yapmaları, borçlarının uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırması talebinde bulunması hallerinde, Banka alacağının tamamını muaccel hale getirebilir. Banka alacağını muaccel hale getirirse bu halde Banka 17.4 deki hakları kullanabilecektir Müşteri, işbu Sözleşme ekinde yer alan Fon Kullandırım Geri Ödeme Planına bağlanmış vadesi kesin kredi taksitlerini ödemede veya işbu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan ve tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarla, bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Banka ya ödemekle yükümlü bulunduğu diğer ödemelerinde; ödeme tarihi önceden belirlendiği (geri ödeme planı..vb.) hallerde başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödenmesi ihtaren bildirildiği durumlarda, tanınan süre içerisinde gerekli ödeme yapılmadığı takdirde, ihtarın tebliğ tarihinde veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihte temerrüde düşmüş kabul edilir. Hesap kat /kapatma ihtarında (muaccel hale getirilen borçlar dahil) ödeme için süre verilse dahi, Banka, bu süreyi beklemeden icra takibine başlayabilir. Ancak bu halde ödeme için verilen sürenin sonuna kadar 17,5 teki kanuni takibe kadar işletilecek oran üzerinden gecikme hesaplanır Müşteri; aynı ödeme planı içerisinde bulunsun veya bulunmasın, herhangi bir kredi taksidini veya kefaletinden kaynaklanan borcunu yahut Banka ya olan herhangi bir borcunu ödememesi, veya kefillerinden herhangi birinin Banka dan kullanmış olduğu 5

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı