ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA KATILIM BANKASI A.Ş."

Transkript

1

2 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, -kanuni ikametgahı ve ticari unvanı aşağıda belirtilip- Müşteri olarak adlandırılan arasında aşağıda yazılı maddeler ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılmakla, işbu genel kredi sözleşmesi taraflarca tanzim ve imza olunmuştur. 1. KREDİ LİMİTİ: Banka tarafından Müşteri lehine açılacak kredi tutarı (Yalnız ) dır. Müşteri ye tahsis olunan limit, ileride sözleşmede belirtilen para cinsi dışında bir döviz veya kıymetli maden üzerinden Müşteri ye kredi kullandırılması halinde, kullandırılan kredinin döviz cinsinin veya kıymetli maden türünün sözleşmenin düzenlendiği para cinsine göre her bir kredinin kullandırım tarihindeki paritesinin sözleşmenin limitinin saptanmasında esas olacağını, işbu sözleşme döviz olarak veya kıymetli maden olarak tanzim olunmasına rağmen Müşteri ye bu sözleşmeye istinaden TL bazında kredi kullandırıldığında; bu sözleşme limitinin tespitinde sözleşme limitinin döviz olarak veya kıymetli maden olarak belirtilen tutarının, TL bazında her bir kredi kullandırım tarihindeki Banka Döviz Satış Kuru veya Banka Satış değeri ile çarpımı sonucu bulunacak TL karşılığının esas olacağını, iş bu Genel Kredi Sözleşmesi hükümlerinin bu sözleşmenin imzalandığı tarihten önce ve sonra açılmış, açılacak her türlü kredi için geçerli olacağını taraflar kabul ederler. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşmenin konusu; işlem ister bir defaya mahsus olmak üzere yapılsın, ister birden ziyade olsun cinsi, marka ve modeli, özellik ve vasıfları, ayrıntılı tanımı ve başlıca ayırt edici unsurları, G.T.İ.P. ları(gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu), tutarı, ithal edileceği memleket, diğer şartları Sipariş Formlarında ve/veya proforma faturalarda/akreditif Açtırma Teklif Mektubunda belirtilen Mala/ Mallara ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde Müşteri ye veya Müşteri nin talimatı, kontrgarantisi altında Müşteri nin belirlediği kişilere kurumsal finansman desteği ve/veya mal karşılığı vesaikin alım-satımı şeklinde finansman, kâr zarar yatırım ortaklığı, finansal kiralama ve mevzuat çerçevesinde kredi sayılan, Müşterinin Banka nezdindeki hesabına geçmek suretiyle ya da Müşteri hesabına doğrudan ilgili satıcı ve/veya lehtar veya bunların temsilcisinin hesaplarına geçerek kullandırmış olduğu her türlü nakit kredi ve Müşterinin talimatıyla satıcıya yapılan her türlü ödeme veya gayri nakdi kredi sağlanması bu kredilere ilişkin tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. 3. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE YORUMU : 3.1. Taraflar muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen iş bu sözleşmenin kontrgarantileri de dahil olmak üzere bir bütün teşkil ettiği, herhangi bir hükmün, sadece o bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerle ilgili herhangi bir durum veya işlemlere de uygulanabileceği, herhangi bir türde kredi kullandırım veya kredi ile ilgili maddelerin, niteliğine aykırı düşmedikçe diğer krediler ve kullandırımlar için de aynen geçerli olduğu konusunda mutabıktırlar Bu sözleşmeye göre yapılacak kredi kullandırımlarına ve diğer kredi sayılan işlemlere iş bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Ancak kısmen veya tamamen sözleşme maddelerinin herhangi bir işlemde fiili veya hukuki uygulama imkanı olmadığı takdirde, taraflar arasındaki işlemlere sırasıyla, katılım bankaları ile ilgili mevzuat hükümleri ile teamülleri, bankacılık mevzuat ve teamülleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ticari örf ve adetleri, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından tespit olunan ve işlem tarihinde mer i yeknesak kurallar son olarak Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 4. BEYANLAR: Müşteri, Banka ya; 4.1 Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde, kanunlara uygun olarak kurulmuş ve faaliyet halinde olduklarını; Sözleşme ile ilgili bütün işlemlerde kullanılan ve kullanılacak olan her türlü belge, yazışma, kıymetli evrak, taahhütname, vekalet ve teminat verilmesi, imzalanması ve keşide edilmesinin, bunların ifa ve tevdi edilmesinin yasal yetkileri dahilinde bulunduğunu ve bu yetkilerin kullanılması için gerekli bütün yasal ve özel izinlerin alınmış olduğunu, resmi ve özel makamlara verilen her türlü belge ve taahhütlerin geçerli ve gerçek olduğunu, gerek kişilikleri, gerek yetki ve yetkilileri bakımından kanuni, mahkeme kararı ile veya özel bir kısıtlamanın mevcut olmadığını; 4.2 Banka ya ibraz ve tevdi ettikleri mali tabloların ve finansal raporların mevzuat ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri doğrultusunda hazırlandığını ve ait oldukları tarih ya da döneme ait faaliyet sonuçlarını tam ve gereği gibi yansıttığını, bu tablolarda gerçekleşmesi şarta bağlı ve/veya gösterilmeyen herhangi bir pasif veya aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif veya pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını ve Banka ya verilen en son tarihli mali tablo ve finansal raporun hazırlanma tarihinden itibaren olumsuz bir gelişmenin meydana gelmediğini ve beklenilmediğini; 4.3. Halen hiç bir kimseye karşı temerrüt hali içinde bulunmadıklarını, aleyhlerine ihtarname keşidesi veya süre dolması neticesi temerrüde yol açacak bir halin bulunmadığını, aleyhlerine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerin tatili, konkordato ilanı veya iflas halinin mevcut bulunmadığını ve beklenilmediğini; 4.4. Tüm borç ve yükümlülükleri dikkate alındığında, işbu Sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin mali güçleri 1

3 ve ödeme kapasiteleri içinde bulunduğunu, Banka nın yazılı müsaadesini almadan ödeme güçlerini aşan bir mükellefiyete girmeyeceklerini; 4.5. Bu Sözleşmenin konusuna girmekle beraber işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Müşteri tarafından ayrıca imzalanan, işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi açısından Banka ca gerekli bulunan; yurt içi/yurt dışı kredi kullandırma ön yazısı sipariş formlarının, akreditif açtırma teklif mektuplarının, rezerv taahhütnamelerinin, akreditif değişiklik taleplerinin, Fon Kullandırım Geri Ödeme Planlarının, ve benzeri diğer taahhütnamelerin, belgelerin ve formların, işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu; 4.6. Katılım bankalarının çalışma prensipleri gereği, Müşteri Banka dan herhangi bir şekilde kredi kullanarak gerçekleştirdiği alım ve satımlarda Banka ya vekaleten hareket ettiğini, bu sebeple Banka dan kredi kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde katılım bankalarının çalışma prensipleri ile örtüşmeyen ürünlerin alım satımını veya bu ürünlerin üretilmesi için gerekli yatırımları yapmayacağını; kabul, beyan ve taahhüt ederler. 5. EHLİYET: 5.1. Müşteri, iş bu sözleşmeyi veya bu sözleşme gereği kredi işlemlerinde imzası gereken ilave taahhüt ve formları Müşteri nin veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı ortaya çıksa dahi, kullandırılan kredinin kısmen dahi muhasebe kayıtlarında tespit edilmesi durumunda, kredinin tamamından iş bu sözleşme hükümlerine göre sorumludur Müşteri, kendisinin, temsilcisinin veya üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya herhangi bir sınırlama ve men den doğan sonuçların madde 5.1. de gösterilen sorumluluk sınırları dahilinde kendisine ait olduğunu ve bu sorumluluğun temsil yetkisi dahilinde bulunduğunu kabul eder Kendisinin ve temsilcilerinin ehliyetinde, tasarruf veya temsil yetkisinde vuku bulacak tüm değişiklikleri, Müşteri, yazılı olarak Banka ya bildirmek zorundadır. 6. MÜŞTERİNİN VEKİL (TEMSİLCİ) ARACILIĞI İLE HAREKET ETMESİ: 6.1. Banka, bir vekil (temsilci) aracılığı ile Kredinin kullandırılmasını kabul ettiği takdirde; Müşteri, yazılı olarak vekil ve vekillerin adlarını Banka ya bildirmek, vekaletnamesini ise vekili veya bizzat kendisi ibraz etmek zorundadır. Şu kadar ki; Banka nın, Müşteri yi temsile yetkili olduğunu usulüne uygun belgelerle açık olarak hiç bir yoruma gerek duymadan tevsik eden kimselerle de bu sözleşme ile ilgili işlemleri yapma hakkı saklıdır Müşteri veya yasal halefleri, vekaletin sona erdiğini yazılı olarak Banka ya bildirmek zorundadır. 7. İMZA YETKİLERİ: 7.1. Müşteri; tüzel kişi olması durumunda ana sözleşmesini, temsil ve ilzama yetkili kişiler ile bunların imza sirkülerini ve temsil ilzamda ileride oluşacak değişiklikleri zamanında Banka ya belgeleriyle bildirmekle yükümlü bulunduğunu kabul eder İmza yetkilerini gösterir sirküler, vekalet veya diğer belgelerdeki değişiklikler, Banka ya yetkili imzalar karşılığında teslim edildiği tarihten itibaren nazara alınır; değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde veya herhangi bir yerde ilanı, Banka ya karşı ileri sürülebilmesi için yeterli değildir Kimlik incelenmesinde Müşteri nin veya temsilcisinin Banka nezdinde atılmış imzaları, ibraz ettikleri kimlik belgeleri ve imza sirküleri esas alınır; Banka, başka kimlik araştırması yapmaya zorunlu olmayıp dilerse bu araştırmaları yapmaya yetkilidir. 8. MÜŞTERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 8.1. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Müşteri; Ticari varlıkları ile cari borçları arasında, dengeli, kabul edilebilir bir oranı muhafaza etmeyi, Banka nın talebi halinde en erken zamanda ve her halde en geç üç aylık dönemin sonundan başlayarak 30 gün içinde üç aylık hesap durumlarını; yine herhalde en geç mali yılın sonundan başlayarak 120 gün içinde, biten mali yıla ait denetlenmiş bilanço, kâr/zarar, diğer mali tablo ve hesaplarını; Banka nın, işbu sözleşme veya diğer alacakları nedeniyle zaman zaman isteyeceği iş ve hesap durumları ile mali durum hakkındaki bilgileri zamanında ve noksansız ve doğru olarak vermeyi, her türlü defter, kayıt ve belgeler üzerinde ve işyerinde Banka görevlilerine gerekli incelemeleri yaptırmayı; Banka nın talebi halinde, varlıklarını en az cari piyasa değerleri üzerinden sigorta ettirmeyi; Sözleşmenin değişik maddelerinde düzenlenen her hangi bir temerrüt olayını veya mali durumundaki her hangi bir olumsuz gelişmeyi Banka ya bildirmeyi; Toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasındaki oranı dengeli kabul edilebilir bir düzeyin altında tutmayı; Yukarıda (8.1.1) ve (8.1.5) bentlerinde belirtilen oranları olumsuz etkileyecek şekilde kâr payı dağıtmamayı; Genel olarak mali durumunu olumsuz etkileyecek işlemler ve eylemlerde bulunmamayı; kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu maddedeki edimlerini yerine getirmemesi durumunda temerrüde düşmüş olacaktır Müşteri, Banka ile olan kredi tahsisi ilişkileri nedeniyle müşteri sırrı sayılabilecek tüm bilgileri, Banka nın gerekli gördüğü kişi ve kuruluşlara vermesine şimdiden muvafakat eder Müşteri, Banka nın bilgi işlem sistemindeki, güncelleme, bakım ve benzeri iradi haller ile Banka nın öngörmesi gereken haller nedeni ile ortaya çıkabilecek makul sürelerdeki iletişim kesintilerini ve bunun sonuçlarını kabul etmiştir Müşteri, gerek Sözleşme, gerekse Sözleşme ile ilgili her türlü belgeye ilişkin vergilerden ve cezalardan sorumlu olduğunu, Banka nın talebi halinde, vergilerin ödendiğini tevsik etmeyi; aksi takdirde, Banka ca talep edilecek meblağları derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2

4 9. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ: 9.1. Müşteri; işbu Sözleşme nin tatbikatında lehine kullandırılacak krediler nedeniyle kendi adına, Banka tarafından yapılan/ yapılacak ödemeler, lehine/adına namına yapılacak işlemlerden kaynaklanacak borçları (kredileri) ile bu borçlara tahakkuk ettirilen kâr/kâr payı, komisyon, K.K.D.F.(kaynak kullanım destekleme fonu) kesintileri ve gider vergisi, gecikme, gecikme cezası ve benzeri temerrüdüne bağlı olarak kanunlarda, iş bu sözleşmede ve iş bu sözleşme gereği daha sonraki süreçte imzalanacak formlarda ödemesi gerektiği belirtilen ferilerini, her türlü vergi, harç, masraf ve Banka ca yapılan her nev i hizmetler karşılığı alınacak ücretler ve bunların dışında olup işbu sözleşmenin diğer maddelerinde Müşteri ye ait olduğu belirtilen her türlü giderin Müşteri hesabına borç, hesaba yatırılacak paraların alacak yazılıp bakiyelerin hesap, tespit ve tanınmasında, Banka nın dilemesi halinde üçer aylık dönemler halinde işleyecek cari hesap şeklinde veya ödeme planlarına bağlama yahut ilgili borçlu hesaplarda takip etme yöntemlerinden herhangi birisini ve yahut hepsini birden Banka nın uygulayabileceğini peşinen beyan ve kabul eder Banka, Sözleşme konusu krediyi, limit içinde bir veya birden fazla cari hesap açma, cari hesapların limitlerini azaltma veya çoğaltma, bakiyesi sıfıra inen cari hesapları yeniden çalıştırma, müşteriye ait hesaplar arasında virman yapma, mevcut cari hesapları kapatarak dilediği miktarda yeni cari hesaplar, proje (her bir kredi kullandırım) bazında bir geri ödeme planı çerçevesinde geri ödenmek üzere borçlu hesaplar açma şeklinde veya diğer şekillerde ve her türlü kredi tahsisi ve Bankacılık işlemlerinde kullandırmaya yetkilidir. Banka krediyi cari hesap/hesaplar açma şeklinde kullandırdığı takdirde; takvim yılı itibariyle her Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık üçer aylık dönem sonlarını takip eden 15 gün içerisinde Müşteriye noter kanalıyla veya taahhütlü mektupla veya APS ile veya iş bu sözleşmende bildirmiş olduğu kendi kullanımındaki iletişim kanallarından uygun bir araçla hesap özeti gönderecektir. Bu işlemle ilgili olarak yapılan her türlü masraf ve Gider Vergisi Müşteri nin hesabına borç kaydedilecektir Müşteri: hesabına borç yazılan kâr/kâr payı, komisyon, fon(kkdf) ve diğer vergilerini vesair masrafları ve bunların gider vergilerini, kredi limiti müsait olsa dahi, Banka ya üçer aylık dönem sonundaki kâr/kâr payı tahakkuk tarihlerinde, vadesi belli kredilerde ise en geç vade tarihinde takside isabet eden anapara ile birlikte derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, bu tarihlerde ödemediği takdirde ayrıca ihbara gerek kalmadan, bu tarihlerden itibaren bu tutarlara bu sözleşmenin maddesinde belirtilen şekilde ve oranda gecikme, gecikme cezası ve benzeri temerrüdüne bağlı olarak kanunlarda, iş bu sözleşmede ve iş bu sözleşmenin eki olan ek sözleşme ve formlarda ödemesi gerektiği belirtilen ferilerinin yürütülmesini, Banka nın kâr/kâr payı, komisyon, fon ve gider vergilerini Müşteri nin hesabına borç yazmadan da talep edebileceğini ve bu konuda Müşteri nin cari hesabını kesmeden ayrıca veya birlikte bu tutarlar için yasal takip yapmakta yetkili ve muhtar olduğunu kabul eder Cari hesapların kârları/kâr payları adat üzerinden ve teminata alınan Hisse Senetleri ile Tahvillerin komisyonları nominal değerleri üzerinden, diğer taşınır ve taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları veya muhafaza vesair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya Banka nın belirleyeceği oran üzerinden mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre, gider vergileri ile birlikte, Banka ca tahakkuk ettirilerek Müşteri nin hesabına borç yazılacaktır. Müşteri; Banka lehine tesis edilen ipoteklerin fekki için Banka ca belirlenecek olan ipotek fek, harç ve masraflarını da bu işlemden önce Banka ya ödemekle yükümlü olacaktır. Cari hesaplardan nakden ve hesaben ödenen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek meblağların, ödendikleri veya tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanların ise yatırıldıkları günü takip eden ilk iş günü valörü ile hesaba alacak yazılmasını Müşteri kabul eder Cari hesapların kesilmesi, Banka ca açıkça belirtilmedikçe Sözleşmenin de feshedildiği anlamına gelmeyecektir. Bu şekilde cari hesabı kesilen veya sözleşmesi feshedilen Müşteri, bunlarla ilgili olarak kesilme anında Banka ya olan borçlarının tamamını kesilme ihbarının yapılmasını müteakip Banka ya derhal, nakden ve def aten ödeyeceğini, hesap kesimini bildiren bu belgelerin İcra ve İflas Kanunu nun 68/b maddesinde belirtilen hesap özetleri niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri; Banka ca kesilen cari hesap ve/veya hesaplarındaki borç bakiyelerini tamamen ödemesi halinde de bu sözleşmenin aynen devam edeceğini ve bu takdirde dahi Banka nın Sözleşmeyi fesih hakkını saklı tuttuğunu ve Banka nın bu hakkını dilediği zaman kullanmasına hiçbir engel bulunmadığını kabul eder İşbu cari hesap sözleşmesi Banka ca, gerek görülen hal ve zamanda tek yönlü olarak feshedilebilir; bu fesih genel kredi sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, T. Ticaret Kanunu nun cari hesap sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. 10. TAHSİS OLUNAN KREDİNİN NİTELİĞİ VE KULLANDIRILMASINDA BANKA NIN YETKİLERİ: Müşteri lehine kredi tahsis edilmiş olması, kendisine herhangi bir hak ve yetki vermez; tahsis edilen kredi kullandırıldığında borçla yükümlü kılar Banka, kurumsal finansman desteği, mal karşılığı Vesaikin alım-satımı v.s. nakdi veya gayri nakdi kredi şeklinde Müşteri ye kullandıracağı bu kredileri tamamen veya kısmen, ipotek ve teminatlar alınmış olsa bile kullandırıp kullandırmama, dilediği döviz cinsinden veya TL veya kıymetli maden olarak kullandırmaya, kullandırma şartlarını tespit ve bu şartları dilediği zaman değiştirme, kredi kullandırmayı durdurma, tahsis olunan kredi limitini azaltma veya herhangi bir taksidin ödenmemesi halinde hesap bakiyesini kanuni takibe intikal ettirme hakkına kayıtsız şartsız sahiptir Banka nın Müşteri lehine verdiği/vereceği teminat mektubu, kontrgaranti, diğer garantiler, kefaletler, aval ve kabuller, açacağı akreditiflerin, konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olması halinde, uygulanacak kur ve pariteleri Banka nın belirlemeye yetkili olduğunu ve Banka ca belirlenecek kur ve paritelere herhangi bir itirazı olmayacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder. 3

5 11. MALIN SEÇİMİ: Müşteri, malı ve/veya satıcıyı serbest iradesi ile seçer. Malın teslimatına ilişkin teknik şartnameyi ve diğer şartları satıcı ile birlikte kendisi belirler. Ancak Müşteri malı, satıcıyı, fiyatı ve ödeme koşullarını belirlerken Banka nın vekili olarak vekalet görevinin gerektirdiği özen gösterme sorumluluğu altında olup Malın kendisini ve teminat değerini koruyacak önlemleri almalıdır Malın seçiminden ve edinilmesinden, ayıplı tesliminden veya teslim edilmemesinden doğabilecek hukuki, cezai ve mali tüm sorumluluklar Müşteri ye aittir Banka nın sorumluluğu kredinin Müşteri hesabına nakden veya hesaben ödenmesinden ibarettir. Banka satıcıya yapacağı ödemeyi, Müşteri hesabına borç yazarak Müşteri nin hesabından satıcıya transfer edilmesi şeklinde gerçekleştirebileceği gibi doğrudan doğruya satıcıya ödeme yapıp Müşteri hesabına borç yazma şeklinde de gerçekleştirebilir. 12. MALIN SİPARİŞİ: Banka tarafından kendisine kredi kullandırılmasını isteyen Müşteri, her defasında projesine uygun olarak dolduracağı, bir nüshası işbu Sözleşmenin ekini teşkil edecek Yurt içi/yurt dışı kredi talep/sipariş formunu Banka ya verecektir. Ancak bu form doldurulması şartı kredi kullandırışının esaslı bir unsuru değildir. 13.MALIN SATIN ALINMASI İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR: Malın satıcıdan ithali, satın alınması, nakledilmesi, teslim alınması, ödenecek bedel, ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususlarda Banka veya Müşteri tarafından yapılan tercihler ve seçilen yöntemler sebebiyle doğacak sonuçlara ilişkin bütün sorumluluklar Müşteri ye aittir Mal satıcı uhdesinde iken Banka tarafından satıcıya mal bedeline mahsuben avans ödemesi yapılması gerektiği durumlarda; bu ödeme, kredi talep/sipariş formlarında belirtilmesi ve Müşteri tarafından gerekli teminatların verilmiş olması şartına bağlı olarak yerine getirilebilir Her ne sebepten olursa olsun, Malın satıcı tarafından süresinde teslim edilmemesi halinde Müşteri, Banka tarafından ödenen avans tutarını, kullanılan kredilerin dövizli olması halinde kur farklarını ve Banka nın bu işlemden kaynaklanan zararlarını Banka nın ilk yazılı talebinden itibaren 7 gün içerisinde nakden ve defaten ödemeyi; ithalat işlemlerinde satıcıya transfer edilen meblağı ise, aynı süre içerisinde döviz olarak geri getirmeyi/ ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka dilerse bu ödemeleri önceden anlaşılan vadelerde tahsil edebilir. 14. MALIN İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR: Banka, bu sözleşme ile tahsis ettiği kredinin tümünü veya bir bölümünü ithalatın finansmanı yoluyla kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri açtırmak istediği her türlü akreditif için Banka ya bir akreditif açtırma teklif mektubu vermeyi, akreditif, vesaik mukabili, mal mukabili, kabul kredili ve peşin ithalatlarda satış sözleşmesini Banka ya tevdi etmeyi ve tahsis olunan krediyi aşağıdaki şartlar dairesinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder Yetkili mercilere, istenecek her türlü belge ve taahhütnameler, Müşteri tarafından tanzim ve tevdi edilecek ve icapları yerine getirilecektir. Bu belgelerdeki bütün taahhütler, ilgili işler dolayısıyla Banka ya karşı da yapılmış taahhütler olarak aynen geçerli sayılacaktır Her türlü akreditif, vesaik mukabili ve peşin ithalat kuvertürünün, yani transfer ve ihraç edilen dövizlerin kısmen veya tamamen geri verilmiş veya verilmemiş olması yüzünden, ilgili makamlarla çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların sonuçlarından Banka ya yüklenebilecek bütün mali, hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını ve Banka nın her türlü akreditiften, vesaik mukabili veya peşin ithalattan doğan alacağını derhal ödeyeceğini Müşteri beyan ve taahhüt eder Müşteri, Banka tarafından açılacak her tür akreditifle vesaik mukabili veya peşin ithalatla ilgili olarak ithal edilecek emtiayı temsil eden konşimento, uçak konşimentosu, hamule senedi, nakliye makbuzunun teminat teşkil etmek üzere Banka adına düzenleneceğini veya Banka ya ciro ve temlik edileceğini ve bu sözleşmede teminatlarla ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş bütün hakların, ithalat konusu mallar hakkında da uygulanacağını kabul ve taahhüt eder İthalat işlemlerinde Banka nın muhabiri tarafından tesellüm edilecek olan her tür ithalat vesaikinin şekli, yeterliliği, doğruluğu, vüsuku ve kanuni şümulünden ve usulüne uygun olarak tanzim edilmemiş olmasından veya tahrife uğramış bulunmasından, sahteliğinden; bu vesikalarda gösterilen malın cins, nevi ve tariflerinden (spesifikasyonlarından), değer ve miktarlarından ve bunların ambalajlarının şekil, mahiyet ve adetlerinden ve bunların sipariş edilen mala/mallara uygun olup olmamasından; malın/malların niteliğine/özel bir ayıba veya imalatının kusurlu bulunmasına bağlı hususlardan; mezkur belgelerde yazılı genel, özel ve ihtirazı kayıt ve şartlardan; malları gösterenlerin veya diğer mutavassıt şahısların moralitelerinden ve bunların yaptıkları işlemlerden; Malın/mallar ın nakliyecisi ve sigortacılarının ödeme kabiliyetlerinden; akreditife konu teşkil eden mal/malların, yükleme ve varma yerleri arasındaki nakliyatın tamamı veya bir kısmı kara veya nehir yolu ile yapıldığı takdirde gerek taşıma işinden, masraflarından ve belgelerinden, gerek bu hususta karadan veya denizden veya nehirden ya da havadan yapılan nakliyelerde mutad olan sigorta hükümlerinin uygulanmasından; açılan akreditife ait bilcümle posta, telgraf ve telefon muhaberelerinde vaki olabilecek aksaklıklardan, vesaikin gecikmesinden, kaybolmasından ve tercüme hatalarından; Malın/malların bütün sefer müddetince, depo ve antrepolarda kaldığı zaman zarfında istisnasız olarak maruz olabileceği bilcümle hasar ve zararlardan; büyük ve küçük avaryalardan, kurtarmadan, harp tehlikeleri, kayıp ve çalınmadan, fare, güve gibi haşaratın tahribinden, tabiat şartları etkisiyle ağırlık kaybından, fire vermesinden, akmasından velhasıl mücbir sebepler de dahil olmak üzere hangi sebeple olursa olsun husule gelebilecek keyfiyet ve kemiyet değişikliklerinden ve vasıflarında husule gelecek her türlü değişiklikten; akreditifin her safhasında mevcut veya ileride vaz olunacak her türlü kanun, idari mevzuat ile konulacak takyitlerden, normal veya fevkalade şartlar altında, lehtarların bulundukları veya malların Türkiye ye kadar seyahati 4

6 sırasında geçeceği memleketlerdeki mevzuat ve takyitlerden, konulacak tedbir veya hacizlerden, malların müsaderesinden yahut herhangi bir sebepten akreditif konusu malın Türkiye ye gelememesinden, akreditif kuvertürünün iade edilmemesinden, hiç bir şekilde Banka nın mesul olamayacağını, bunlardan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkların hukuki, cezai ve mali sorumluluklarının kendisine ait olduğunu Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 15. MALIN VEYA HİZMETİN FİYATI: Banka, Müşteri nin ihtiyacı bulunan malın/hizmetin bedelini, müşterinin hesabına borç yazmak suretiyle yine Müşteri nin talimatına istinaden hesabından satıcıya peşin ödeyerek veya doğrudan Satıcıya peşin ödemek suretiyle kullandırdığı kredi türüne göre, üzerine koyacağı kâr/kâr payı ile Müşteri yi vadeli olarak borçlandıracaktır. Müşteri; satın alacağı mal veya hizmete ilişkin olarak her bir proje için imzalayacağı satıcı bilgilerini, kredi kullandırış şartlarını, krediye uygulanacak yıllık kâr/kâr payı ve gecikme oranlarını ve yapılan taksitlendirmenin vade ve tutarlarını gösteren ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde bulunan FON KULLANDIRIM GERİ ÖDEME PLANI nın gayrikabili rücu taahhüdü altında olduğunu kabul ve beyan eder Kredilendirilen mal veya hizmetlere ilişkin faturanın bir sureti Müşteri tarafından imzalanan tesellüm belgesi ile birlikte Banka ya ibraz ve teslim edilecektir. 16. KÂR/KÂR PAYI, KOMİSYON, VERGİ, FON ve MASRAFLAR: Müşteri; Banka nın bu sözleşmeye dayanarak açtığı veya açacağı her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler ile hesaplara ve aldığı teminatlara Banka ile anlaşmak suretiyle FON KULLANDIRIM GERİ ÖDEME PLANI nda belirleyecekleri oranlarda ana para kârı/kâr payı ile iş bu sözleşmenin maddesinde belirlenen şekilde ve oranda gecikme, gecikme cezası ve/veya temerrüdüne bağlı olarak kanunlarda, iş bu sözleşmede ve iş bu sözleşmenin eki olan ek sözleşme ve formlarda ödemesi gerektiği belirtilen ferilerini, ve her nevi komisyonları ve kaynak kullanımını destekleme fonu gibi yasal ve Banka düzenlemelerine veya bankacılık teamüllerine göre talep edilecek her türlü ücret, masraf vesair giderleri, Müşteri ye ihbarda bulunmaksızın uygulayarak bunları, gider vergileri vesair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabileceğini, kabul ve beyan eder Kredi dövize endeksli olarak kullandırıldığı takdirde dahi; asli ve fer i borçlarla ilgili olarak yapılacak ödemelerin tamamı TL cinsinden yapılacaktır; bu durumda krediye ilişkin geri ödemeler, ödeme gününde Banka nın işlem konusu yabancı paraya uyguladığı döviz satış kuru üzerinden hesaplanıp TL olarak gerçekleştirilecek ve Müşteri nin Banka nezdindeki kredi (borçlu cari) hesabına TL olarak intikal ettirilecektir. Yapılan tahsilatlardan sonra ayrıca doğacak kur farkı üzerinden hesaplanacak K.K.D.F. kesintilerini ve gider vergilerini derhal, nakden ve def aten ödemeyi Müşteri kabul ve taahhüt eder Müşteri; işbu sözleşme gereğince vereceği kâr/kâr payı, gecikme, gecikme cezası, komisyon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi, resim ve fonları Banka ya tahakkuk tarihinde ödemeyi kabul ettiği gibi, ileride konulacak her türlü vergi, resim ve fonlarla halen mevcut vergi, resim ve fonlara yapılacak zam ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri; işbu sözleşme ile taahhüt ettiği gider vergisi ve fonları Banka nın vergi dairesine, T.C. Merkez Bankası veya benzeri bankalara veya yetkili mercilere yatırmadan dahi talep ve tahsile hakkı olduğunu, bu hususta hiçbir itirazının bulunmadığını, temerrüdü nedeniyle aleyhine takip ve dava açılması halinde de Banka nın, gider vergisi ve fonları, ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve davada, talep hakkı bulunduğunu beyan ve kabul eder. 17. MUACCELİYET, TEMERRÜT, GECİKME VE GECİKME CEZASI: İşbu sözleşmeye istinaden yapılacak kredi kullandırışlarından kaynaklanacak borç, işbu sözleşmenin ekini teşkil edecek Fon Kullandırım Geri ödeme planında ve birden ziyade kredi kullandırışlarında düzenlenecek geri ödeme planlarında belirlenen kesin nitelikli vadelerinde, taksitler halinde Müşteri tarafından ödenecek yahut Banka nın kabulü halinde Müşteri nin keşideci/ borçlu/ciranta sıfatıyla Banka ya tevdi edeceği çek ve senetlerden yapılan tahsilatlar borcuna mahsup edilecektir Müşteri tarafından Banka ya verilecek olan Fon Kullandırım Geri ödeme planları bu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olup bu geri ödeme planındaki taksitlerden herhangi biri vadesinde ödenmediği takdirde veya Müşteri nin yahut müteselsil kefillerinin ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri, aleyhlerine icra ve iflas takipleri yapılması, konkordato talebi ile icra mahkemesine müracaat etmeleri, konkordato mehili almaları, iflasın ertelenmesi talebinde bulunmaları, işyerlerini kapatmaları, devretmeleri, borçlarını ertelemek için anlaşmalar yapmaları, borçlarının uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırması talebinde bulunması hallerinde, Banka alacağının tamamını muaccel hale getirebilir. Banka alacağını muaccel hale getirirse bu halde Banka 17.4 deki hakları kullanabilecektir Müşteri, işbu Sözleşme ekinde yer alan Fon Kullandırım Geri Ödeme Planına bağlanmış vadesi kesin kredi taksitlerini ödemede veya işbu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan ve tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarla, bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Banka ya ödemekle yükümlü bulunduğu diğer ödemelerinde; ödeme tarihi önceden belirlendiği (geri ödeme planı..vb.) hallerde başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödenmesi ihtaren bildirildiği durumlarda, tanınan süre içerisinde gerekli ödeme yapılmadığı takdirde, ihtarın tebliğ tarihinde veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihte temerrüde düşmüş kabul edilir. Hesap kat /kapatma ihtarında (muaccel hale getirilen borçlar dahil) ödeme için süre verilse dahi, Banka, bu süreyi beklemeden icra takibine başlayabilir. Ancak bu halde ödeme için verilen sürenin sonuna kadar 17,5 teki kanuni takibe kadar işletilecek oran üzerinden gecikme hesaplanır Müşteri; aynı ödeme planı içerisinde bulunsun veya bulunmasın, herhangi bir kredi taksidini veya kefaletinden kaynaklanan borcunu yahut Banka ya olan herhangi bir borcunu ödememesi, veya kefillerinden herhangi birinin Banka dan kullanmış olduğu 5

7 kredilerinden birinin dahi kat edilmesi, konkordato için mercie başvurulması, iflasının istenmesi, hacze veya icra takibine maruz kalması, normal işletme faaliyeti akışı dışında borç altına girmesi, Banka nın yazılı iznini almadan menkul veya gayrimenkullerini herhangi bir ayni hakla veya ipotekle yükümlülük altına sokması, devretmesi veya paraya çevirmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi, Banka ya verilmiş teminatların değerinde düşme olması ihtarla verilen süreye rağmen teminat açığının kapatılmaması halinde temerrüde düşmüş olacağını ve bu durumda, vadesi geçmiş olsun yada olmasın tüm kredi borçlarının muaccel hale gelmiş olacağını, bu durumda Banka nın dilediği takdirde kredilerinin tamamını yada bir kısmını kapatarak kanuni takibe geçmeye yetkili olduğunu kabul eder Müşteri; işbu sözleşmeden doğan borçlarını gününde ödemediği, ya da bu sözleşmede belirtilen diğer şekillerde temerrüde düştüğü takdirde; belli vadeli borçlarda bu vade tarihinden, hesap kat ihbarı ile muaccel hale gelen borçlarda hesabın kat edildiği tarihten, bu sözleşmedeki özel hükümler gereği ihbarsız (kendiliğinden) muaccel hale gelen borçlarda ise bu borcun kendiliğinden muaccel hale geldiği tarihten itibaren; bunlara Banka tarafından kanuni takibe intikal ettirildiği tarihe kadar geçecek günler için, bu kredilere ilişkin Fon Kullandırım Geri Ödeme Planlarında gösterilen temerrüde konu para cinsi için belirlenen en yüksek oran üzerinden gecikme ödemeyi, kanuni takibe intikal tarihinden sonra ise bu kredi borçları ve bunları fer ilerine, takip tarihinden itibaren yukarıda belirtilen gecikme oranının iki katı üzerinden hesaplanacak gecikme cezası ödemeyi ve yine her iki temerrüde bağlı alacak ve kur farkları nedeniyle gerek takip öncesi gerekse takip sonrası oluşacak gider vergisi ile fon kesintilerini ödemeyi, münhasıran gayri nakdi kredilerde temerrüde düşülmesi halinde temerrüt tarihinden itibaren, mevzuatın gayrinakdi kredinin nakde dönüştüğü tarihte ticari işlerde öngörmüş olduğu temerrüt faizi oranının üç katı üzerinden tahakkuk ettirilecek gecikme cezasını ödemeyi, gecikme oranı yetkili merciler veya mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Banka tarafından değişiklik yapılması halinde, ihtara gerek olmaksızın ve hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin değişiklik tarihinden itibaren yeni oranlarının uygulanacağını kabul ve taahhüt eder Temerrüt halinde, kullanılan kredinin türüne göre aynı madde içerisinde düzenlenmiş temerrüt hükmü uygulanacak olup bunların dışındaki temerrüt hallerinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanacaktır Banka alacağının vadesinde ödenmemesi halinde, Banka nın dilediği takdirde geciken alacağı temerrüt tarihi itibariyle veya hesap kat/kapatma ihtarı yahut takip tarihi itibariyle T.C Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden rayici olan yabancı para cinsine çevirebileceğini, böylece alacağın çevrilen para cinsi üzerinden devam edeceğini, teşekkül edecek döviz borcuna yukarıda maddede gayri nakdi krediler için belirlenen oran üzerinden tahakkuk ettirilecek gecikme cezasını ödemeyi, nakden yapılacak tahsilat günü alacağın, çevrilen paranın T.C Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL karşılığının Banka ya ödeneceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. 18. MÜŞTERİNİN DİĞER HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 18. İşbu Sözleşme ye ve Sözleşme nin imzalanmasına veya malın ithaline, ihracına, çalıştırılmasına, işletilmesine, kullanılmasına, her türlü tasarrufuna veya malın satıcı veya imalatçısından iktisabına ve tesellümüne, satıcısından devir ve teslim alınmasına ilişkin olarak; Bütün resmi makamlar, merciler, daireler, mülki ve idari amirlikler, kamu kurum ve kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, iştirakleri, müesseseleri, ortaklıkları, fon idareleri ve yönetimleri, mahalli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı idareler, makam ve merciler, zabıta, sağlık kuruluşları, polis, jandarma ve diğer kolluk ve güvenlik kuvvetleri, gümrük idareleri, kambiyo mercileri ve tapu sicil müdürlüklerinden, hangi sebep, kanuni zorunluluk, ihtiyaç ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken veya yerine getirilmesi icap eden her türlü izin, onay, tasdik, tescil, belge, ruhsat, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, ertelenmesi, yenilenmesi, devredilmesi, tashihi, suret tanzimi, suretlerin tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması, evrak, belge, dosya tanzim edilmesi ve Banka ya ibrazı, tevdi ve teslimi, zamanında, tam ve gereği gibi bütün mevzuata usul ve esaslara tamamen uygun ve eksiksiz bir biçimde Müşteri tarafından icra ve ifa olunacaktır İşbu Sözleşmeden doğabilecek; hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun ödenmesi gereken her türlü ve her kategoride vergi, resim, harç, damga vergisi, fon, prim, aidat, komisyon, masraf, muayene, kontrol, ölçme, tespit, ücret, tazminat, tahmil, tahliye,nakliye, ardiye ücretleri, depo kiraları, ihbar, ihtar, protesto, ibraz ve tahsil masrafları ile dövizli kredilerin kullandırılması halinde ortaya çıkan döviz maliyeti, arbitraj, kur farkları ve bunlar gibi bütün ödemeler, Mal ı Müşterinin tayin etmesi ve değer ve miktarını satıcı ile birlikte belirlemesi hasebiyle Gümrük Müdürlüğüne verilecek kıymet takdirinden kaynaklanacak ek vergi, ceza, tazminat, masraf, ilama bağlanmış veya icra yolu ile takip olunan yahut tahkim neticesi kesinleşen her türlü borç ve taahhüt ve bunlara Banka dışındaki merci, makam, daire ve kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen faiz ve temerrüt faizi, gecikme zammı ve bütün masrafları ile birlikte tamamen ve gereği gibi eksiksiz bir biçimde Müşteri tarafından ödenecektir; Banka bunları ödediği takdirde Müşteri nin hesabına borç kaydetmekte yahut Müşteriden nakit olarak talepte muhtardır Müşteri, teşvik tedbiri olarak vergi, resim, harç istisnasından, kâr payı teşvikinden yararlandığı takdirde, bunların Banka ya karşı taliki şarta bağlı borcu olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanılan finansmanla ilgili olarak ithal olunan Mal ı yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ, T.C. Merkez Bankası esas ve talimatları ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmiş belgelerde belirtilen amaç, şart, süre ve hükümler dışında kullandığı, şart ve ihracat taahhüdü dahil tüm taahhütleri yerine getirmediği takdirde, yani taliki şartın gerçekleşmesi halinde; teşvik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, ilgili merci, makam ve kuruluşlarca hesaplanıp talep edilecek vergi, resim, harç ve cezalarını ve farklarını, faizlerini, kâr payını Banka nın talebi üzerine derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, işbu Madde de belirtilen yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmediği takdirde, Banka nın uğrayacağı bütün zararları derhal tazmin etmekle yükümlüdür. 6

8 19. SİGORTA: Müşteri işbu sözleşme esasları içinde tesis edilmesi ve verilmesi gerekli bütün teminatlarını, Banka ya rehinli olan ve olmayan aktiflerini all risk şeklinde tüm rizikolara ve Banka nın gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara ve olağan üstü hallere karşı, Banka lehine olarak sigorta ettirmeyi ve teminatın tesisi ile birlikte sigortanın poliçesini bankaya tevdi etmeyi, daha önce sigorta yapılmış ise buna ait poliçeleri aynı şekilde yenileme ile birlikte Bankaya devretmeyi, süresi biten poliçeleri yine aynı süre içerisinde aynı şekilde yenilenmesini, poliçeleri Bankaya tevdi etmediği takdirde, Bankanın rehinli mallarla ilgili olarak kendi belirleyeceği koşullar altında, prim bedellerini Müşteri hesabına borç yazarak sigorta yaptırabileceğini veya sigortaları yenilenebileceğini kabul eder. Şu kadarki Banka sigorta yaptırırken Müşteriden olan alacağının teminatı bakımında koşulları değerlendirir, sigorta yaptırıp yaptırmamayı, yaptıracaksa hangi bedel üzerinden yaptıracağını tayin ve tespit eder. Ayrıca müşteri, Banka tarafından yenilenen poliçeler ile ilgili olarak, yetkili merciler tarafından yayımlanan mevzuat gereğince, yeniden ve yenilenen her poliçe yahut poliçeler için ayrıca, kendisine bilgilendirme yükümlülüğü bulunmadığını ve bu çerçevede yapılacak olan işlemlere muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir Banka sigorta bedelini ve bu bedele esas olacak değeri, piyasa rayicini de göz önünde bulundurarak serbestçe tayin etmeye yetkilidir. Banka sigorta bedelinin, sigorta değerinden aşağı olmasını kabul ettiği takdirde, sigortacının sigorta bedelini aşmamak şartıyla zararın tamamından sorumlu olmasını sağlamayı ve prim farkını ödemeyi Müşteri taahhüt eder Banka koşulları oluştuğu takdirde malı istediği sigorta şirketine, uygun gördüğü risklere ve olağanüstü hallere karşı, dilediği bedel, şart ve klozlarla sigorta ettirir, sürelerin bitmesi halinde uygun gördüğü şartlarda yenilettirir. Sigorta primlerinin ödenmesi Müşteri ye aittir Sigortacının Banka ya ödeyeceği prim, komisyon ve bedeller üzerinde hiç bir hakkı olmadığını, sigorta sözleşmesinden doğan tazminatın doğrudan doğruya Banka ya ödenmesini Müşteri kabul ve beyan eder. Banka, rizikosunun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi ile sulh olmaya yetkilidir Müşteri malda hasar ve tam hasar hallerinde veya malın neden olduğu herhangi bir kişisel yaralama halinde veya kayıp veyahut hırsızlık vukuunda durumu derhal Banka ya ve sigorta şirketine yazılı olarak bildirmeye ve koruyucu, hasarı azaltıcı bütün tedbirleri almaya, delilleri muhafazaya, ihbarları yapmaya, tespit ve inceleme yaptırmaya mecburdur; aksine hareket halinde sonuçlarından sorumlu olur. Müşteri ayrıca sigortacının yaptıracağı bütün inceleme, ekspertiz ve tespitlere yardımcı olacaktır Sigorta şirketi ile Banka arasındaki uyuşmazlıklardan doğan masraflar Müşteri ye aittir Müşteri nin sigorta primlerinin tediyesine ilişkin yükümlülüğünü, sigorta sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, primler Banka tarafından ödenebilecek ve bu halde prim borcu Banka tarafından Müşteriye aşağıdaki belirlemiş olduğu iletişim kanallarından herhangi biri tarafından, uygun bir araçla bildirilince muaccel hale gelecektir. Müşteri Banka ya karşı söz konusu primlerden doğan sorumluluğuna ek olarak, prim borcunun muaccel olduğu tarihten itibaren 17,5 inci madde ile belirlenen şekil ve oranda gecikme, gecikme cezasını da ödemekle yükümlü olacaktır. Şu kadarki bu halde esas alınacak gecikme oranı, alacağın muaccel olduğu tarihte Banka nın uygulamış olduğu en yüksek gecikme oranıdır. Zamanında ödenmeyen primler nedeni ile malın kuvertürsüz kalması veya sigortacının başka defilerden yararlanması sonucunda Banka nın maruz kalabileceği diğer her türlü zarar da Müşteri tarafından karşılanacaktır Bu maddenin 2. ve 7. fıkraları aynen, ayni olmayan teminatların sigorta ettirilmesinde de uygulanır Banka ile sigorta şirketinin kararlaştırdığı tazminat tutarına Müşteri nin itirazı olduğu takdirde bile, Banka tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsile yetkilidir. 20. TEMİNATLA İLGİLİ HÜKÜMLER: Genel olarak: Banka kullandırdığı/kullandıracağı kredi ve gayri nakdi krediler için Borçludan veya Borçlu lehine üçüncü kişilerden almış olduğu güvencelerin değerinde azalma tespit ettiği veya Borçlunun kendisinin veya Borçlunun kendisi lehine şahsi güvenceleri verenlerin mali durumlarında, borçlarının özkaynaklarına olan oranlarında, kredinin kullandırıldığı veya güvencenin tesis edildiği tarihtekine göre önemli derecede olumsuz değişimler olduğunu tespit ettiği takdirde Müşteriden uygun göreceği ayni ve şahsi teminatlar talep edebilir. Bankanın talep ettiği teminatlar Müşteri tarafından sağlanmadığı takdirde, Banka hesabı kat edip(muaccel kılıp)alacağının tahsili için yasal yollara müracaat edebilecektir Müşteri; bu Genel Kredi Sözleşmesi ne dayalı olarak lehine açılan veya açılacak kredilerden yararlanmak suretiyle (ve bu tür kredilere ilişkin sözleşmenin/taahhütnamenin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla) aldığı; teminat mektupları, lehine verilen garanti ve kontrgarantiler veya lehine açılan ithalat akreditiflerinde (vadeli akreditif dahil) veya ithalat kabul ve aval kredileri ile Banka veya muhabirlerince kabul edilen veya aval verilen poliçeler nedeniyle, bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi, Banka dan kullandığı diğer kredilerden doğan borçlarını kısmen dahi olsa ödeyememesi, acze düşmesi ve mali durumunun bozulması, icra veya iflas takibine maruz kalması gibi hallerde veya herhangi bir neden göstermek zorunda olmaksızın, akreditif, teminat mektubu, garanti veya kontrgaranti, kabul edilen veya aval verilen poliçeler gibi kredi konusunu oluşturan ve ancak vadeli olanların vadesi geldiğinde, şarta bağlı olanların şartı tahakkuk ettiğinde ve ileri bir tarihte Banka ca ödenecek veya Banka hesaplarına borç geçirilecek olan meblağın tamamını, ayrıca gerek bu tür krediler, gerekse diğer kredilerden kaynaklanan borçları ve taahhütleri için, yeterli miktarda teminat vermiş olsa bile, bir vadeye bağlı olanlarda bu vadeden veya bir şartın gerçekleşmesine bağlı olanlardan bu şart gerçekleşmeden önce, aynı para cinsinden teminat olarak nakden yatırılmasını Banka nın her zaman kendisinden ve müteselsil Kefil/Kefillerden isteyebileceğini kabul ve beyan eder. Banka nın böyle bir isteğini derhal yerine getirmeyi ve istenen parayı derhal Banka ya depo etmeyi ve/veya senet, ticari işletme, menkul ve gayrimenkul mallarından Banka nın isteyeceği veya kabul edebileceği herhangi bir kısmını veya hepsini Banka ya 7

9 rehin ve ilk boş derece üzerinden ipotek tesis etmeyi Müşteri peşinen kabul ve beyan eder. Söz konusu tutarı aynı para cinsi üzerinden derhal Banka ya yatıramadığı fakat karşılığını TL olarak yatırmak istediği takdirde, ödeme yapacağı tarihte Banka ca uygulanacak döviz satış kuru üzerinden karşılığı bulunacak Türk Lirası tutarını derhal ve nakden yatıracağını, aksi takdirde Banka nın Müşteri yi bu tutarları depo etmek üzere her zaman takip ve dava edebileceği gibi, bu tutarları fiilen ödeyeceği veya transfer edeceği tarihe kadar Banka nın döviz satış kuru karşılığı bulunacak kur farkı tutarlarını ve talep tarihinden itibaren madde ile belirlenen şekil ve oranda gecikme ve gecikme cezası ile birlikte takip ve dava edebileceğini Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri Banka nın istediği teminatları, Banka ca tespit edilecek şart ve şekillerde, Banka nın dilediği zaman değiştirebileceği marj içinde ve göstereceği bir süre içinde tesis etmeyi veya Banka ya vermeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri; Banka merkez ve şubeleri nezdinde kendilerine ait bulunan ve bulunacak, vadesi gelmiş, gelmemiş tüm alacak, katılma hesapları, özel cari hesaplar, bloke hesaplar ve dövizli her türlü hesaplar, lehlerine gelen havaleler, tahviller ile senetler ve konşimentolar, emtiayı temsil eden senet ve belgeler, tahsile verilen kıymetli evrak ve diğer hesaplarının, bakiyeleri olsun veya olmasın iş bu sözleşmedeki kredi limitine kadar Banka ya rehinli kıldıklarını, münhasıran bir hesap bakiyesinin veya bir alacağının Bankaya rehin edilmesi hali haricinde, Banka ile vardıkları mutabakat gereği Bankanın iş bu rehin hakkına dayalı olarak hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisini, Müşteri nin veya kredinin teminatına şahsi güvence veren herhangi bir kişinin; i) Bankaya karşı temerrüde uğraması, ii)hakkında icra takibi başlatılması, iii)iflasının ertelenmesini talep etmesi veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi, iv)konkordato mehili almaları, v)uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırma için müracaat etmeleri, vi) Aciz haline girmeleri şartlarından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde kullanabileceğini ve bu halde Banka tarafından, kendisi lehin rehinli olan bu değerlerden virmana müsait olanların vade beklenmeksizin, alacağına mahsup edilmesini, kabul, beyan ve taahhüt ederler Müşteri; bu sözleşmeye göre tarafından verilen veya verilecek olan her türlü teminatlarının bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, akreditif konusu malların; Banka nın Merkez ve tüm şubelerinde her ne sebeple olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de rehinli bulunduğunu kabul eder. Bu nedenle senetlerin tahsilinden, ortaklık paylarının temettü veya bedellerinin alınmasından, tahvillerin itfasından, kuponların tahsilinden, rehin ve karşılıkların paraya çevrilmesinden hasıl olan bedeller ile sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri ile bunların yerine geçmek üzere elde edilecek paraların, hepsinin ve bu arada merhun ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de asıl teminatlar gibi ve aynı koşullarla Banka nın her türlü hak ve alacaklarının teminatını oluşturacağını ve bunlar üzerinde de Banka nın rehin hakkının bulunduğunu kabul eder Müşteri; işbu sözleşme icabı Banka nın alacağı teminatlar için mevzuatta mer i hadler üzerinde ve cari usullere göre komisyon ve ücret tahakkuk ettirmek hakkını haiz olduğunu, tahakkuk ettirilecek komisyon ve ücretleri, bunlara ait gider vergileri, diğer vergi ve masraflar ile birlikte ödemeyi kabul eder Gelen veya Yapılacak Havaleler Üzerinde Banka nın Rehin Hakkı ve Mahsup Yetkisi: Müşteri, lehine/lehlerine gelmiş olan havaleleri kendilerine ihbarda bulunmadan önce Banka tarafından adlarına kabul ve nezdinde mevcut veya açılacak hesaplarına alacak kaydedilmesini, havale tutarı üzerinde Banka nın maddedeki esaslar dahilinde rehin hakkı olduğunu ve aynı maddedeki esaslara göre mahsup yetkisinin bulunduğunu, ayrıca Banka nın merkez veya herhangi bir şubesi aracılığı ile kendileri tarafından yapılacak havale meblağları üzerinde de aynı şekilde Banka nın rehin hakkının ve mahsup yetkisinin bulunduğunu kabul ve beyan ederler Kambiyo Senetleri Keşidesi, Temliki ve Rehni: Banka nın iş bu sözleşme ve/veya diğer alacakları nedeniyle madde deki koşullar dahilinde Banka ca kabule şayan kambiyo senetleri vermeyi Müşteri taahhüt eder. Banka senetlerin dilerse rehnini, dilerse teminat amacıyla temlikini istemeye yetkilidir Kredi Müşterisinin bizzat keşideci olarak tanzim edip Banka ya vermiş olduğu çek ve senetlerde zorunlu unsurlarının noksan bulunması halinde bu senetler veya çeklerin tedavüle çıkarılmadan veya protesto öncesi tamamlamaya Banka nın yetkili bulunduğunu, bu işlem nedeniyle Banka nın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu sebeple Banka ya dava açılamayacağını, bu çek ve senetleri işleme alıp almamakta, kabul edip etmemekte Banka nın muhtar olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri, Banka nın dilediği zamanda lüzum görmesi ve talebi halinde, Banka nezdinde doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka ca talep edilen adet ve tutarda vadeli vadesiz bonoyu borçlu sıfatı ile keşide ederek ve Banka ca uygun görülen avalistlere aval verdirmek suretiyle Banka ya vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri Banka nın, senetlere dilediği zaman dilediği vadeyi koyarak vadelerinde tahsile veya bunlar üzerinden doğrudan icra takibine geçebileceğini yahut ciro ile tedavüle çıkarabileceğini, borçları, masrafları ile birlikte ödeninceye kadar dilerse diğer teminatları ile birlikte aynı anda tahsilata ve icra takibine başvurabileceğini kabul ve beyan eder Müşteri Banka ya temlik ve terhin edeceği ticari senetlerin vadesinde ibrazını, protestosunu, takibe konulmasını takip etme sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu halde Müşteri bu senetlerle ilgili tüm bu süreçleri takip etmeli gerektiğinde kanunen verilmesi gereken kefil ve eşlerinden gerekli muvafakatleri veya feragatleri temin ederek teminatın iadesini, değişimini temin ederek ilgili yasal yollara, süreçlere kendisi müracaat etmeli, kendisi başlatmalıdır. Bu işlemleri Banka Müşteriye ihbarda bulunmadan yapmaya yetkilidir Tahsilinde Müşterinin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarına mahsup edilmek üzere teslim alınan senetlerdeki usulsüzlük, sahtekârlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı Banka ya karşı hiçbir hak iddiasında bulunmamayı ve her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Banka nın bu yüzden uğradığı zararları, yaptığı masrafları, vergi ve resimleri tazmin etmeyi, ayrıca bu durumlarda Banka nın ilk talebinde senet bedelini nakden ödemeyi veya Banka nın kabul etmesi 8

10 halinde söz konusu senet yerine başka senetler vermeyi Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder Tahsilinde Müşterinin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarına mahsup edilmek üzere teslim alınan senetlerde imzası bulunan herhangi bir şahsın iflası veya ödemelerini tatil etmesi veya konkordato mehili alması ya da konkordatosunun tasdik edilmesi yahut herhangi bir sebep göstermeksizin Banka nın talep etmesi halinde, bu şahısların imzasını havi senetlerin bedellerini, vadelerinin gelmesinden önce Banka nın ilk talebinde derhal tediye edeceğini veya bunların yerine Banka ca kabule şayan görülecek yeni senetler vermeyi Müşteri kabul ve taahhüt eder Tahsilinde Müşterinin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarına mahsup edilmek üzere teslim alınan senetlerin vadelerinde ödenmemeleri veya senetlerde imzası bulunan herhangi bir şahsın iflası veya ödemelerini tatil etmesi hallerinde kredi hesabından doğan tüm borcunu, kredi hesabını kat etmeden tediyesini istemeye Banka nın hakkı olacağını, işbu borcunu derhal ödemediği takdirde Banka nın kanuni takibe geçme yetkisinin olacağını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder Tahsilinde Müşterinin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarına mahsup edilmek üzere teslim alınan senetlerden görüldüğünde ödemeli olanlarla ilgili olarak, ödeme için ibrazı konusunda Müşteri Banka ya yazılı bir talimat vermediği takdirde; bu senetlerin protesto, ibraz ve takip yükümlülüğü iş bu sözleşmede belirlenen koşullar altında Müşteridedir Müşteri Banka ya tahsilinde Müşterinin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarına mahsup edilmek üzere verdiği senetlerin vadelerinde ödenmemeleri sebebiyle Banka ca bunların borçluları aleyhine kanuni takibe geçildiği takdirde, tüm masraflarla avukatlık ücretinin ve bu senetlerdeki imzalardan herhangi birinin borçlulara ait olmaması nedeniyle Banka aleyhine tazminata hükmedilmesi halinde, bu miktarın hesabına borç olarak kaydını ve bu meblağların Banka ca tediye tarihlerinden tahsile kadar geçecek süre için, işbu sözleşmenin 17.5 nci maddesinde belirtilen şekil ve oranda gecikme ve gecikme cezasını, fon ve gider vergisiyle birlikte Banka ya ödeyeceğini kabul eder Ticari senet üzerine ödeme yasağı konması veya senetlerin kaybolması hallerinde Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını, bu gibi hallerde yasağın kaldırılması ve kaybolan senetlerin iptali için, usulünce dava açabileceğini, ödeme yasağı konulan veya kaybolan senet bedellerini Banka ya ödemekle yükümlü olduğunu ve bu husustaki itiraz hakkından feragat ettiğini, şahsen iflas etmesi halinde dahi işbu senet bedellerinin tahsilinde Banka nın yetkili bulunduğunu, istendiği takdirde iflas idaresi aracılığıyla da tahsilin sağlanabileceğini, diğer yandan yitirilen senetler, çekler ve her çeşit kıymetli evrak için Banka nın iptal davası açıp açmamakta muhtar olduğunu kabul eder; talebi üzerine senet iptal davasının Banka tarafından açılmasını Banka nın kabul etmesi durumunda bu davaya ilişkin tüm yargılama giderlerini ve masrafları Banka ya ödemeyi Müşteri kabul eder Banka ya tahsil cirosu ile tevdi edecekleri diğer bankalar ve şubeleri nezdindeki hesaplar üzerine keşideli çek bedellerinin tahsilleri halinde borçlu hesaplarına alacak kaydedilmesini ve bu madde hükümlerinin temlik cirosu ile Banka ya devredilmiş bulunan bu senet ve çekler için de aynen geçerli olacağını Müşteri beyan ve kabul eder Banka nın kendisine tahsilinde Müşterinin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarına mahsup edilmek üzere tevdi edilen senetlerden bankacılık teamülleri çerçevesinde komisyon alma hakkı saklıdır Alacak Temliki: Banka nın işbu sözleşmeden kaynaklanan alacakları ve/veya diğer alacakları nedeniyle madde deki koşulların ortaya çıkması durumunda isteyeceği nicelik ve nitelikte, Banka ca kabule şayan, doğmuş ve doğacak alacaklarını Müşteri Banka ya temlik etmeyi, kabul ve taahhüt eder Müşteri, temlik edilecek alacaklarıyla ilgili faiz, sigorta, tazminat vb. hiçbir parayı Banka nın rızası olmadıkça başkasına temlik veya rehin etmeyeceğini kabul eder Banka nın temlik edilecek alacaklarla ilgili tüm ödemeleri izleyebilmesi ve kontrol edebilmesi için gerekli hesap, bilgi ve kayıtları vermeyi, incelemesini sağlamayı Müşteri taahhüt eder Müşteri, Banka nın yapılacak temliknamelerin yürütülmesi, uygulanması ve temlik edilecek alacaklar konusunda gerekli tedbirleri alma yetkisine ve dava açma hakkı dahil tüm hak ve yetkilere sahip vekili olduğunu, ancak Banka nın, temlik edilecek alacakla ilgili olarak yapılacak ödemelerin yeterliliği konusunda inceleme veya tahsilat sağlamak için herhangi bir işlem yapmak, kanuni takibe geçmek gibi mecburiyetinin bulunmadığını ve vaki olabilecek her türlü gecikmelerden sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt eder Emtia-Emtiayı Temsil Eden Belgeler ve Diğer Menkul Malların Rehni: Banka nın işbu sözleşmeden kaynaklanan ve/veya diğer alacakları nedeniyle madde deki koşulların ortaya çıkması durumunda, isteyeceği miktarda ve nitelikte Banka ca kabule şayan emtiayı ve emtiayı temsil eden belgeleri ve diğer menkul malları rehnetmeyi, Banka dilerse, emtiayı temsil eden belgelerin kendi adına düzenlenmesini veya kendisine temlikini talep etmeye, rehne konu emtiayı kendi seçeceği bir yeddiemine tevdi etmeye de yetkili olduğunu Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder Emtianın ve diğer menkullerin Banka uhdesinde iken emtianın veya malların bakım sorumluluğu Bankaya ait olmakla birlikte bakım giderleri Müşteriye aittir. Rehinli mallar çabuk bozulur cinsten mallar ise rehne halel gelmemek üzere bu malların yerine aynı nicelik ve nitelikte mal getirilerek değiştirilmesi Müşteri tarafından sağlanacaktır Emtia ve diğer menkuller ile ilgili her türlü ekspertiz, bilirkişi, kira, ardiye, gümrük, sürastarya, bekçilik, nezaretçilik, aktarma, manipülasyon (işleme), nakil, transbordman vs. masraf ve ücretleriyle emtianın korunması için her türlü masraflarla bunların gerektirdiği tüm vergi ve resimler Müşteriye ait olacaktır. Aktarma, manipülasyon ve transbordman işlerinin yaptırılmasına, öncesinde Banka nın onayının alınması şartı ile Müşteri ye ait olup her türlü zarar ve ziyanı da Müşteri ye aittir. Banka nın bu işlemi, masrafları Müşteri ye ait olmak üzere yaptırmaya yetkili olduğunu, ancak Banka bu yetkiyi kullanmadığı takdirde Banka nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri kabul ve beyan eder. 9

11 Rehnedilmiş emtianın, Banka ve Müşteri tarafından seçilerek yeddieminin nezdinde veya işleme tabi tutulmak üzere yeddiemin fabrika, işletme veya depolarında bulunmaları sırasında meydana gelecek her türlü hasar ve kaybından, yeddeminin her ne sebeple olursa olsun emtiayı elinden çıkarmasından, kasıtlı veya kasıtsız yapacağı her türlü fiil hareketlerinden dolayı sorumluluk ancak yediemine ait olabilir Hisse Senedi, Hazine Bonosu, Tahvil Rehni: Banka nın işbu sözleşmeden kaynaklanan ve/veya diğer alacakları nedeniyle madde deki koşulların ortaya çıkması durumunda, isteyeceği nicelik ve nitelikte, Banka ca kabule şayan hisse senetleri, hazine bonosu ve tahvilleri rehnetmeyi Müşteri kabul ve taahhüt eder Banka nın hisse senetleri, hazine bonosu ve tahviller üzerindeki rehin hakkı, bu senetlerin sağladığı bütün hakları, alacakları, teferruatları, vadesi gelmiş ve gelecek olan faizlerini, hisse senedi temettülerini, bedelsizlerini, yeni hisse senedi almaya ilişkin rüçhan haklarını ve diğer imtiyazlarını da kapsayacaktır Banka, rehinli hisse senetlerinin ve tahvillerin kuponlarını vadesi geldiği takdirde, bu kuponları vadeden gerekli göreceği gün kadar önce keserek tespit edeceği bir komisyon karşılığında tahsil etme yetkisine sahiptir. Banka, karşılığı ödenen bütün hisse senetlerinin ve itfa edilen tahvillerin, hazine bonolarının bedelini dahi kendisinin tespit edeceği bir komisyon karşılığında tahsil etmeye yetkilidir Müşteri, rehin olarak verdiği her türlü hisse senetleri, hazine bonoları ve tahvillerden dolayı sahip olduğu hakları korumak için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını, söz konusu menkul kıymetlerdeki usulsüzlük, sahtecilik, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, rehnedilen bu menkul kıymetler keşideye, yenilemeye veya diğer herhangi bir değişikliğe tabi ise bu menkul kıymetleri takip ederek, çıkarlarının korunması için gerekli her türlü girişimde bulunma görevinin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder Banka, hiçbir mecburiyeti bulunmamak ve bu yüzden hiçbir sorumluluk altına girmemekle beraber, dilerse, rehnin değerini korumak için uygun göreceği bütün tedbirleri almaya, örneğin bedelleri tamamen tediye edilmemiş hisse senetleri bedeline mahsuben ödenmesi gerekli tutarı ödemeye, yeni hisse senetleriyle ilgili öncelikle satın almak hakkını kullanmaya, hisse senetleri ve tahvilleri, başa başın altında ödeme ihtimalinden doğabilecek zararlara karşı sigorta ettirmeye, rehnedilen değerleri gerekli görürse damgalattırmaya ve pullatmaya; bunların tamamen veya kısmen geri verilen bedellerini tahsile, geçici belgelerin hisse senetleriyle veya hisse senetlerini diğer hisse senetleriyle veya tahvilleri hisse senetleriyle değiştirmeye ve yapılan masrafları Müşterinin hesabına zimmet kaydettirmeye yetkilidir Müşteri; hisse senetlerinin/muvakkat ilmühaberlerin Banka ya rehnedilmesi ve nama yazılı olanların rehin cirosu ile, devir ve teslim edilmiş olması dolayısıyla, bu hisse senetleri (kâr payı kuponları dahil) / muvakkat ilmühaberler üzerinde mevcut rehin Banka tarafından kaldırılmadığı sürece hiçbir tasarruf yetkisinin bulunmadığını, hisse senetlerinin merhun temettü kuponları bedellerine ve ilmühaberlere isabet edecek, vadesi gelmiş veya gelecek kâr paylarını her yıl tahsile, muvakkat ilmühaberler için çıkarılacak hisse senetlerini rehin veren adına muvakkat ilmühaberlerin geri verilmesi karşılığında ilgili şirketlerden tesellüme, dilediği biçimde ve koşullarla Müşteri ye bilgi vererek rüçhan haklarını kullanmaya, Genel Kurul Toplantılarına katılmaya, kabul veya red oyları kullanmaya, iptal davaları açmaya, bilgi almaya, sermaye artırımı dolayısıyla apelleri ödemeye ve Müşteri yi bu şekilde borçlandırmaya, rüçhan hakkı kullanılan hisse senetlerini teslim almaya, özetle Müşteri ye ait bilumum hakları kullanmaya, gerekli işlemleri ifaya ve gerekli belgeleri imzalamaya, Banka nın yetkili olduğunu ve rehin alınan yeni hisse senetleri ve kuponları üzerinde de rehin hakkının aynı koşullarda devam edeceğini kabul ve beyan eder. 21. DAVALAR, TAKİPLER, SATMA HAKKI VE AVUKATLIK ÜCRETİ: Müşteri nin işbu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, borçlarının muacceliyet kazanması veya temerrüde düşmesi hallerinde; Banka ayrıca ihbara, ihtara ve mehil tayinine gerek kalmaksızın Müşteriye karşı her türlü talebi ileri sürebileceği gibi dava ve takip yollarına da başvurabilir Banka nın alacağı ayni ve şahsi teminat ile teminat altına alınmış veya teminat senetlerinin vadesi gelmemiş olsa dahi, Banka rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurmaksızın Müşteri yi, müteselsil kefillerini veya bunlar lehine garanti veren 3. şahısları kanuni sınırlar içerisinde haciz veya iflas yoluyla takip edebilir Müşteri Banka ya, gerek bu sözleşmeden gerekse diğer protokol, sözleşme taahhüt, kıymetli evrak, her türlü hesap kaydı vesair belgelerden kaynaklanan alacağının tahsili için, müşteri ve kefilleri hakkında dava açması veya icra takibine başlaması halinde, bu prosedürde, mevzuatta yer alsın veya almasın, takdiri bankaya ait olmak üzere yapılacak her türlü masrafı, harçları avukatlık ücret tarifesinin iki katı avukatlık ücretini ödemeyi, bu bedellerin hesaplarına borç kaydedilebileceğini, müşteri ve kefilleri kabul ve taahhüt ederler Müşteri Banka yı; kendisine teminat olarak verilmiş bulunan taşınırları, hakları ve değerleri, bunların kapsamındaki unsurları, istediği zaman ve yerde, mahkeme ve icraya başvurmadan mevzuatta öngörülen formaliteler, usul ve hükümlere tabi tutulmadan dilediği fiyatla satmaya, satış hasılatını Müşteri nin muaccel veya müeccel borçlarına mahsup etmeye yetkili kılmıştır. 22. BANKA NIN TEMİNAT GÖSTERMEKTEN VARESTE TUTULMASI: Müşteri; işbu sözleşme dolayısıyla ve Banka nın merkez ve tüm şubelerine olan borçları nedeniyle kendisine karşı ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alınmasına gerek görülürse Banka nın bu durumda teminat göstermekten vareste tutulmasını, ancak mahkemelerce teminat istendiğinde diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların kendisi tarafından ödeneceğini ve bunların işbu sözleşmenin 16. maddesinde beyan edilen masraflar kapsamında olduğunu kabul eder. 10

12 23. YETKİLİ MAHKEME VE YAZILI DELİL SÖZLEŞMESİ: İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaflarda, İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri veya müşterinin ikametgahındaki veya mal ve değerlerinin bulunduğu yahut kredinin kullandırıldığı şube ikametgahındaki mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir Müşteri, kendileri ile Banka arasındaki her türlü ihtilafların çözümlenmesinde, Banka nın defter, hesap ve kayıtlarının, muhasebe, bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş, ses, görüntü ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas alınacağını, bu kayıt ve belgelerin (teyit edilmiş olsun veya olmasın) HMK m.193 uyarınca kesin delil teşkil ettiğini; ayrıca işbu delil sözleşmesi dışında herhangi bir delil ibraz ve ikame haklarından feragat ettiklerini yemin teklifinden Banka yı beri kıldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 24. SÖZLEŞMENİN FESHİ: Banka, dilediği anda noter aracılığı ile veya APS yahut iadeli taahhütlü mektupla, tek taraflı olarak Sözleşme yi feshedebilir. Sözleşme münfesih olsa da, Sözleşme gereği doğacak tüm borçlar ve yükümlülükler sona erene kadar Sözleşme hükümleri aynen geçerli olmaya devam edecektir. 25. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDA İMZALANAN EK PROTOKOLLERİN HÜKMÜ: Banka ca uygun görülmesi halinde bu Sözleşme den doğan borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek Protokoller, bu Sözleşme nin eki niteliğinde olacaktır. Müşteri protokollerde, aksine açık hükümler bulunmadıkça, söz konusu protokollerin bu Sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, Protokol düzenlemesinin hiçbir şekilde Müşterinin borç ve taahhütlerinin tecdidi, terkini, ibrası ve takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını; gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların, bu Sözleşmeden doğan tüm borçların teminatını teşkil etmeye devam edeceğini; Protokol nedeniyle verilmiş olduğu iddia edilerek geri istenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 26. TEBLİGAT VE İLETİŞİM KANALLARI: Müşteri, işbu sözleşmenin sonunda belirtilen adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini, tebligat adresi veya aracı olarak ittihaz ettiklerini, bu adreslerde ve işletişim bilgilerinde olacak değişiklikler Banka ya yazılı olarak bildirilmediği takdirde, sözleşmedeki adreslere veya diğer iletişim bilgilerine uygun araçlarla yapılacak tebligat ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını beyan ve kabul eder. 27. TAKSİTLİ FİNANSMAN DESTEĞİ KREDİSİ AÇILMASI: Müşteri, Banka nın bu sözleşme ile açacağı kredinin tamamını veya bir bölümünü Taksitli Ticari Kredi olarak kullandırabileceğini kabul ve beyan eder Müşteri, vadesi başlangıçta FON KULLANDIRIM GERİ ÖDEME PLANI ile belirlenecek anaparayı, krediye uygulanacak yıllık kâr, kâr payı oranlarını ve diğer masrafları içeren aylık ya da taraflarca kararlaştırılacak eşit veya eşit olmayan taksitler halinde, düzenlenecek bir geri ödeme planı çerçevesinde geri ödenmek üzere kullandırılan, işbu Türk Lirası/Dövizli/Altın kredisini işletmesinin gerektirdiği her türlü ihtiyacı finanse etmek için kullanabilir Müşteri; işbu krediyi Banka nın kabulü kaydıyla kredi hesabını borçlandırmak suretiyle kullanacağını, kredi kullanımının gereği olan tüm işlemleri eksiksiz olarak yapacağını, aksi takdirde Banka nın işbu krediyi kullandırmama yetkisinin bulunduğunu peşinen ve gayrikabilirücu kabul eder Kredi hesabının borçlandırılmasından itibaren işbu kredinin kâr, kâr payı tahakkuku ile Fon kullandırım Geri Ödeme Planı çerçevesinde işlemeye başlayacağını Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri; işbu kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Fon Kullandırım Geri Ödeme Planına göre işleyeceğini ve Fon Kullandırım Geri Ödeme Planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen anapara, kâr, kâr payı, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve beyan eder Müşteri; Fon Kullandırım Geri Ödeme Planında belirtilen anapara, kâr, kâr payı, fon ve gider vergisinden oluşan taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediği veya bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden birini dahi yerine getirmediği takdirde, vadesinde ödenmeyen anapara, kâr, kâr payı, fon ve gider vergisinden oluşan taksit ile bu taksiti takip eden taksitlerin toplamının hiçbir ihbar veya merasime gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel olacağını ve bu nedenle söz konusu toplam tutarı derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri; ekli Fon Kullandırım Geri Ödeme Planında yer alan şekli ile ödemekle yükümlü olduğu işbu kredi borcunun ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde, döviz ve TL bazında kullandırılan krediler için işbu sözleşmenin maddesinde öngörülen şekil ve oranda gecikme ve gecikme cezası ödeyeceğini, gecikme ve gecikme cezası oranlarında yetkili merciler veya mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Banka tarafından değişiklik yapılması halinde, ihtara gerek olmaksızın ve hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin, değişiklik tarihinden itibaren yeni oranların uygulanacağını peşinen kabul ve beyan eder Müşteri, Fon Kullandırım Geri Ödeme Planında görünmemekle beraber taksit tarihlerinde ortaya çıkacak fon ve gider vergilerini ödemeyi kabul ve beyan eder. 28. DÖVİZE ENDEKSLİ TÜRK LİRASI KREDİ: Banka nın bu sözleşme ile açacağı kredinin tamamını veya bir bölümünü Dövize Endeksli (TL) Kredisi olarak kullandırabileceğini Müşteri kabul ve beyan eder. 11

13 28.2. Banka tarafından bu madde gereğince kullandırılacak kredinin limiti döviz cinsinden belirlenmekle birlikte, Müşteri ye ikraz tarihinde geçerli Banka döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının ödeneceğini Müşteri kabul ve beyan eder İşbu dövize endeksli kredinin Müşteri ye bir defada veya Banka nın kabulü halinde yine Banka tarafından belirlenen (veya ileride belirlenecek) şekilde kullandırılabileceğini, kredinin bu şekilde kullandırılması konusunda Banka ya karşı hiçbir talep ve itiraz hakkının olmadığını Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri; işbu kullandırılan kredinin anaparası üzerinden Fon Kullandırım Geri Ödeme Planında döviz cinsinden belirtilen oranda kâr, kâr payı tahakkuk ettirileceğini, dövize endekslenen kredi tutarı üzerinden, bu oranla hesaplanarak bulunacak kâr, kâr payı tutarı ve anaparadan oluşan taksitin, ödemenin yapıldığı tarihteki Banka cari döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin (Gider Vergisi) kendisi tarafından tahakkuk tarihinde ödeneceğini kabul eder Müşteri, taksitlerin ödenmesi esnasında kredinin kullandırıldığı tarihte ana paranın döviz olarak hesaplanmasında esas alınan döviz alış kuru ile her bir taksit tutarının tahsilat esnasındaki döviz satış kuru arasındaki kur farkına ilişkin kâr payını, B.S.M.V., fon ve sair masrafları ile birlikte taksit tarihinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, işbu borcunun ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde de, sözleşmenin 17.5 maddesinde öngörülen şekil ve oranlarda gecikme ve gecikme cezası ödeyeceğini, gecikme cezası oranlarında yetkili merciler veya mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Banka tarafından değişiklik yapılması halinde, ihtara gerek olmaksızın ve hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin, yeni gecikme cezası oranlarına değişiklik tarihinden itibaren uyacağını peşinen kabul eder. 29. İHRACAT VE/VEYA YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞLERİ ÇERÇEVESİNDE, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN KREDİLER: Müşteri, Banka nın bu sözleşmeye istinaden açtığı veya açacağı kredinin tamamını veya bir kısmını ihracat ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin Türk Lirası veya Döviz Kredisi olarak, gerek Banka nın kaynağından kullandırdığı, gerekse diğer bir başka kaynaktan kullandırılmasına aracılık ettiği takdirde, işbu sözleşmedeki diğer bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte, aşağıdaki hükümlere de uyacağını (aşağıda bu tür kredilere ihracat kredisi bu tür faaliyetlere de ihracat denecektir) kabul ve taahhüt eder Döviz Kredisi: Döviz kredisi bu konudaki mevzuatın öngördüğü şekilde Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılabilir. Bu çerçevede: Müşteri, Döviz kredisinin; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve bu kanuna ilişkin Karar, bu Karara ilişkin Tebliğ, Genelge, Sirküler, İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı, Yatırımların Teşvik Kararı ile vs. Teşvik Kararları ve bunlara ilişkin Tebliğ, Genelge, Sirküler ile yayımlanmış ve ileride yayımlanacak bu konudaki her türlü kanun, kararname, tebliğ, genelge ve talimatları içeren mevzuata uygun olarak kullanacağını, bu mevzuatta gösterilen amaçlar dışında kullanmayacağını, işbu kredinin vadesinin Banka tarafından tespit olunacağını, ayrıca Banka ca bu konuda düzenlenen veya düzenlenecek mevzuatın uygulanmasına hiçbir itirazda bulunmayacağını, bu konudaki Banka mevzuatının veya resmi mevzuatın değişmesi halinde bu değişiklikleri de Banka nın re sen uygulayacağını peşinen kabul ettiğini, aksi halde bu yüzden doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu, keza kredinin Banka ca, yurt içindeki veya yurt dışındaki kaynaklardan kullandırılmasına aracılık edildiği takdirde işbu sözleşmenin 32. maddesi hükümlerine de ayrıca uyacağını, işbu kredinin yürürlükteki mevzuat ve gereği hükümlere uygun olarak açılmasını teminen gerekli belgeleri ibraz edeceğini, yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç olunan mal ile ilgili ihraç vesaikini Banka ya tevdi etmeyi, mallara ait her türlü konşimento, hamule senedini ve diğer taşıma senetlerini, gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına düzenlemeyi veya Banka ya ciro etmeyi, ancak gerek belgeler, gerekse belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu, ayrıca vesaiklerin belirli şartları taşımaması dolayısıyla Banka nın uğrayacağı her türlü zararın tarafınca derhal ve def aten ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, Döviz Kredisinin geri ödenmesinin aynı cins dövizle yapılması esas olmakla birlikte, Banka nın bu konuda başka bir talebi olduğu takdirde, bu hususu da peşinen kabul ettiğini, kredinin açılan dövizden başka bir tür dövizle kapatılmasının söz konusu olması halinde, Banka aleyhine çıkabilecek arbitraj/parite farkının tarafına ait olduğunu, borçlu olunan döviz kurundaki Banka lehine oluşacak kur farklarının Banka ya ait olduğunu beyan ve taahhüt eder Müşteri, krediye uygulanacak kâr/kâr payı oranı ve koşullarının, kredi kullandırışında ve tasfiyesinde dikkate alınacak kurlara ilişkin esasların bu sözleşmenin ilgili hükümlerine göre Banka tarafından saptanacağını kabul eder. Kredinin ana para, kâr/kâr payı, komisyon ve diğer masraflarını Banka ya aynı cins dövizle ödemeyi, Banka nın Müşterinin vaki olacak bir talebini kabul etmesi veya Banka tarafından talep edilmesi halinde; anapara, kâr/kâr payı, komisyon ve diğer masrafları ödeme tarihindeki, gider vergisini tahakkuk günündeki Banka döviz satış kurundan karşılığı Türk Lirası olarak ödemeyi, kabul ve taahhüt eder Müşteri, Kredinin vadesinin; konu ile ilgili mevzuatta, tebliğlerde veya Resmi Mercilerden alınan izin belgelerinde belirtilen azami süreler aşılmamak kaydıyla Banka ca re sen belirlenen süre ile ilgili tarih olduğunu kabul eder Müşteri, döviz Kredisi ile ilgili olarak kredinin anapara, kâr/kâr payı, komisyon ve diğer her türlü masrafları toplamından oluşan ve yurda getirmek zorunda olduğu FOB ihracatla ilgili döviz taahhüdünü yukarıdaki bölümde bahsolunduğu üzere belirlenen azami kredi vadesi içinde gerçekleştirmeyi, keza söz konusu döviz taahhüdünü kredi vadesi içinde ve fiili ihraç tarihinden itibaren (veya döviz kazandırıcı işlemi takip eden) mevzuatın tanıdığı süre içerisinde yurda getireceğini ve Banka döviz pozisyonuna intikal ettireceğini ve kredi riskine mahsup edilmeksizin TL karşılıklarının Banka ca tarafına ödenmesi halinde, kredi borcunu ve kâr/kâr payı ile diğer masraflarını Banka ca uygun görülecek kur üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle, TL olarak ödemeyi, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ancak her halükarda söz konusu bu taahhüdü ile ilgili olarak mevzuatta belirtilen 12

14 belgeleri süresi içinde tam olarak Banka ya ibraz edeceğini, beyan ve taahhüt eder Müşteri, kullandığı/kullanacağı döviz kredileri için; Kambiyo taahhüdünü kredi vadesinin sonuna kadar realize etmesine rağmen, işbu sözleşmedeki Banka ya karşı olan taahhütlerine aykırı olarak, krediye ilişkin ihracat taahhüdünün tamamı kadar ihracat ve/veya serbest döviz alışlarını, kredinin vadesi içinde veya vade sonrasında Banka dan yaptırmadığı ya da kredinin vade sonunda, Kambiyo taahhüdünün kısmen veya tamamen realize edilememesi durumunda; Kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren, kredinin başlangıcında belirlenen kâr/kâr payı oranının %50 oranında artırılması suretiyle bulunacak oran üzerinden kâr/kâr payı ödeyeceğini, Kredinin TL olarak tasfiyesinde, Banka dan alışını yaptırmadığı döviz taahhüt miktarına isabet eden kredi tutarı için, Banka nın cari döviz satış kurunun uygulanacağını Öte yandan; kredinin vade sonunda tasfiye edilememesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kredi vadesinin Banka ca tek taraflı olarak tespit edilecek süre için re sen uzatılabileceğini ve vade uzatım tarihinden itibaren, uzatılan süre için Banka ca serbestçe tespit edilecek yeni kâr/kâr payı oranlarının uygulanabileceğini Müşteri gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder Yukarıda belirtilen şekillerden herhangi birisini esas alarak Banka nın hesapladığı ve müşteriden talep edeceği tutarları ödemede temerrüde düşmesi halinde ise bu sözleşmenin maddesinde öngörülen şekil ve oranda gecikme ve gecikme cezası ve fer ilerini ayrıca ödemeyi, Müşteri gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder İhracat taahhüdünün realize edilememesi durumunda, gerçekleşmeyen kısım ile ilgili olarak; K.K.D.F., Vergi, Resim ve Harçlar ile sair mükellefiyetler için tarafına ve Banka ya tanınmış bulunan istisnaları ve teşvikleri, tahakkuk ettirilecek ceza, gecikme zammı ve cezai faizleri ile birlikte, ilgili mercilere ve/veya ilgili mercilerden bir talep gelmesi veya bu konularda Banka nın yetkili kılınması halinde, Banka ya hiçbir kovuşturmaya gerek kalmaksızın derhal ve def aten ödemeyi, ayrıca kullandığı bu kredi ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası ve Kambiyo Kontrol Mercilerince ileride Banka dan talep olunacak her türlü ceza ve müeyyideyi de Banka nın ilk ihbarında derhal ve def aten Banka ya ödemeyi, Müşteri gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder Türk Lirası İhracat Kredisi: Müşteri; Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Müşteri ye ihracat kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri aşağıdaki hususları da yerine getirmeyi kabul eder İhracat kredisi dolayısıyla Banka ca belirlenecek tarihlerde hesap edilerek ana borca eklenmek ve kredinin açıldığı döviz cinsi üzerinden Banka ya ödenmek kaydıyla; Banka nın serbestçe belirlediği oranda tahakkuk ettirilerek hesabına borç yazılacak kâr/kâr payı, komisyon, fon ve gider vergilerini kredi limiti müsait olsa dahi Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlü olacağını Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri, İhracat vesaiki ile ilgili belgeler karşılığı tahsil edilecek dövizler veya Türk Liralarının, madde deki koşulların ortaya çıkması durumunda bu kredinin teminatı olarak Banka ya rehinli olacağını, Gerek muhabir bankanın seçiminden dolayı ve gerekse ihraç edilen malların bedellerinin her ne sebeple olursa olsun Banka ya gönderilmemesi ve Banka ca tahsil edilememesi halinde, Banka nın hiçbir sorumluluk yüklenmediğini ve bu nedenle Banka ya karşı herhangi bir talep hakkının doğmayacağını, İhracat vesikalarının mevzuunu teşkil eden malların alıcı memlekete sevk edilme külfet ve masraflarının, vesaiklerin tahsili nedeniyle Banka nın yapacağı tüm masraf ve komisyonlar ile muhabirince talep edilecek bütün masrafların tarafına ait olduğunu ve Banka ya nakden ve def aten ödeyeceğini, İşbu genel hükümler dahilinde kâr/kâr payı ve komisyon ödeyeceğini ve vergi ve fon muafiyetlerinin kalkması veya ihracatın süresinde gerçekleşmemesi halinde, krediye uygulanan her türlü vergi, resim, harç ve fon istisnasını yürürlükteki mevzuat uyarınca hesaplanacak cezalar ile birlikte Banka ya ödemeyi, İşbu sözleşme uyarınca kullandığı/kullanacağı her ihracat kredisi için, kredi vadesi içerisinde, en az kullandığı TL tutarın kullandırış tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kurundan karşılığı döviz kadar ihracatı gerçekleştirip, bedeli dövizleri mevzuatta öngörülen süre içerisinde (her halükarda kredi vadesi içerisinde) yurda getirmeyi ve Banka ya bozdurmayı, bu konudaki mevzuat değişikliklerine yürürlük tarihinden itibaren uymayı, Taahhüt ettiği ihracatı kısmen veya tamamen kredi vadesi içerisinde gerçekleştiremediği veya taahhüt ettiği dövizleri kredi vadesi içerisinde kalsa bile, fiili ihraç tarihinden itibaren, mevzuatta öngörülen süreden sonra bozdurduğu veya taahhüt ettiği cinsten dövizleri kredi vadesi içerisinde Banka ya bozdurmadığı takdirde, kullandığı her bir krediye uygulanan kâr/kâr payı oranına 15 (onbeş) puan ilave edilmek suretiyle bulunacak oran üzerinden, kredi kullandırış tarihinden itibaren kâr/kâr payı uygulanmasını ve ödemeyi, İşbu sözleşmeye dayanarak lehine açılan ihracat kredilerinden doğan borcunu Banka da döviz bozdurmak suretiyle kapatmadığı takdirde, işbu krediye uygulanan kâr/kâr payı oranının 15 (onbeş) puan artırılması suretiyle bulunacak oranda, kredinin açıldığı tarihten temerrüde düşeceği tarihe kadar gecikme uygulanmasını, bu durumda Türk Lirası ile kapatılacak ihracat kredilerine uygulanacak kâr/kâr payı, komisyon, fon ve diğer masraflar ile daha önce uygulanmış bulunan düşük kâr/ kâr payı, komisyon ve diğer masraflar arasındaki farkı ve bunların gider vergilerini derhal ve nakden ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kredilerin kat ı tarihinden itibaren ise Banka ya işbu sözleşmenin 17.5 maddesinde öngörülen şekil ve oranda gecikme cezası ve temerrüde bağlı ferilerini ödemeyi, İşbu ihracat kredisini Banka da kısmen döviz bozdurmak suretiyle ve kısmen Türk Lirası ile kapattığı takdirde kredisinin Türk Lirası ile ödenen kısmı için de yukarıdaki hükümlerin aynen geçerli olduğunu, 13

15 Keza ister kredili veya isterse kredilendirilmeyen bir ihracat akreditifi (Banka ca akreditife teyit verilmesi hali dahil ve akreditif koşullarını tam olarak öğrenip bu koşullara uygun vesaikleri zamanında Banka ya vermek zorunda bulunduğundan) ya da bir ihracat vesaiki şeklinde Banka ya tevdi ettiği ve bedellerini tahsil etmesine rağmen Banka nın bu vesaik bedellerini muhabir bankanın rezerv koyması nedeniyle tahsil edememesi ya da tahsil ettiği vesaik bedellerini muhabire iade etmesi halinde, Banka nın yapacağı ihbar üzerine kendisine ödenen bu döviz tutarını derhal ve aynen ( ya da iade tarihindeki Banka nın efektif satış kuru karşılığı Türk Liralarını) Banka ya iade edeceğini, Taahhüt ettiği ihracatı kısmen veya tamamen gerçekleştiremediği veya ihracatla ilgili mal bedeli dövizleri Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı usul ve esaslarına göre kısmen veya tamamen yurda getiremediği takdirde; İhracatı Teşvik Karar ve Tebliğleri uyarınca, krediye tanınmış bulunan her türlü vergi, resim, harç istisnalarını ve faiz, komisyon vesair masrafları toplamı üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile kredi işlemlerinden doğan tahsil edilmemiş diğer vergi, resim ve harçları, cezaları 6183 sayılı Kanun veya bu kanun yerine geçecek mevzuata göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu hakkındaki Karar ve Tebliğlere göre hesaplanacak fon kesintisini ise söz konusu Karar ve Tebliğlerde öngörülen şekil ve oranda cezası ile birlikte Banka ya derhal ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, tarafına tahsis olunan veya olunacak işbu ilave maddede bahsolunan (her türlü) ihracat kredisi karşılığında yurda getirmek zorunda olduğu FOB konvertibl ihracat dövizini, belirlenen azami kredi vadesi içinde ve fiili ihraç tarihinden itibaren en geç mevzuatta belirtilen sürenin sonuna kadar yurda getirerek Banka pozisyonuna intikal ettirip kredi riskine mahsup edilmesini, peşinen kabul eder. Müşteri, ayrıca, tarafınca istenilmesi ve Banka ca da kabul edilmesi kaydıyla, gelen ihracat bedeli dövizlerin TL karşılıklarının kredi riskine mahsup edilmeksizin tarafına ödenmesi halinde, (kârların/kâr paylarının ve diğer masrafların Banka ca belirlenecek tahakkuk tarihinde) kredinin anapara borcunu her halükarda ve en geç vade sonunda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ancak her halükarda söz konusu taahhüdüyle ilgili belgeleri zamanında Banka ya ibraz edeceğini, bu konudaki gecikmelerde Banka nın sorumluluğunun bulunmadığını, aksi halde herhangi bir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın Döviz Kredisi ile ilgili işbu maddenin şıkkında zikredilen müeyyidelerin tamamının uygulanmasını ve müeyyidelerden doğacak olan tüm maddi tutarların tarafınca nakden ve def aten ödeneceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. 30.YATIRIM VE TEÇHİZAT KREDİSİ: Banka bu sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü uzun veya orta vadeli yatırım ve teçhizat kredisi olarak kullandırabilir. Bu durumda müşteri aşağıdaki hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri krediyi kuracağı veya genişleteceği veya yenileştireceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden ve geçerli birer örneğini Banka ya vereceği fizibilite raporu, proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti ve Banka ca istenecek diğer belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin sağlanmasında kullanacağını, Banka ya, tesisin kesin şekline göre düzenlenmiş müfredatlı bir makine, teçhizat ve tesisat listesi ve makinelerin yerleştirme planını vereceğini ve bunlarda nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde de Banka nın muvafakatını alacağını, önceden Banka nın muvafakatını almadan projeye giren taşınmaz ve taşınır malları, makine, teçhizat ve tesisatı başkalarına devir ve ferağ, terhin ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis edemeyeceği gibi bunları kiraya veya ariyet olarak da vermemeyi ve başka bir yere nakletmemeyi ve bunların Banka nın teminatlarına dahil bulunduğunu, Banka ca açılan orta veya uzun vadeli yatırım veya teçhizat kredisine teminat olmak üzere Banka nın kabul edeceği taşınmaz malları, Banka nın takdir edeceği bedel, sıra, derece, vade ve şartlarla ipotek etmeyi veya Banka nın kabul edebileceği taşınır malları (hisse senetleri, tahvil ve Ticari Senetleri) Banka ya rehnetmeyi, banka garantisi, kefil ve benzeri teminatları vermeyi ve ipotekler tescil ve rehinler tesis edilmeden Banka nın krediyi kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder Müşteri, projenin gerçekleşmesi için yapılacak inşaatın niteliklerinin ilgili bakanlığın fenni şartlarına uygun olacağını ve inşaatın işe başlamadan önce, Banka ya vereceği inşaat programına göre ve geciktirilmeden yapılacağını, inşaat sırasında değişiklik yapılması gerekirse, gerekçesi bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek üzere Banka nın onayının alınacağını, inşaata ait şartların, inşaat banka kredisi veya müşterinin diğer kaynakları ile yapılması halinde dahi, projeye giren tüm inşaata şamil olduğunu, projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı ilavelerin yapılması veya değiştirilmesi hallerinde keyfiyetin Banka ya bildirileceğini ve onayı alınacağını, projenin uygulanmasını önleyecek ve geciktirecek her türlü olayın derhal ve gecikmeden Banka ya bildirileceğini, Banka nın açtığı yatırım veya teçhizat kredisi dolayısıyla, inşaat devresi dahil, gerekli gördüğü sigortalar hakkında bu sözleşmenin 19. maddesindeki koşullarla yükümlü bulunduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka dilerse, teşebbüsün ayrıntılı projesinin Banka ya verilmesini ve Banka nın onayının alınmasını ve ayrıca inşa edilecek fabrika binaları ile yardımcı ve idari binaların 1/50 ölçüsünde kat, cephe ve kesit planlarını, bu planlara göre hazırlanmış kesin keşiflerin müşteri tarafından onaylı birer örneğini Banka ya vermeyi kabul ve taahhüt eder Banka, yukarıda anılan belgeleri ve diğer kağıtları inceleyerek bunların işbu sözleşme ile açılan krediye göre teknik ve ekonomik bakımından uygulanma olanağı bulunup bulunmadığını kabul ve reddedebilir Müşteri, muhasebe kayıtlarını, bu sözleşme ile finanse edilecek proje için satın alınacak mal ve hizmetlerin istimal suretini, projenin seyrini, işletmenin muamelelerini ve mali durumunu vüzuh ile göstererek, sağlam esaslara müstenit bir şekilde tutacağını, Banka nın, proje, ikraz hasılası ile satın alınan mal ve hizmetler, mali durumunu, firmalarının sevk ve idare ve muamelatı hakkında Banka nın isteyeceği her türlü malumatı eksiksiz vereceğini ve proje ile ilgili malları, yerleri, inşaatı, işletme hesaplarını, kayıtları ve bunlara ilişkin müsbit evrakı daima Banka nın tetkik ve teftişine açık bulunduracağını beyan ve kabul eder Müşteri, bu tetkik ve kontrollerde Banka nın, fabrika ve tesisleri, büroları, depoları ve her türlü müştemilatı, her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizatı, muameleleri ve faaliyeti doğrudan doğruya tetkik, kontrol ve takip edebileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen haklar, Banka nın bu konuda yetkilendirdiği şahıslarca kullanılacaktır. 14

16 30.7. Müşteri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimamı göstereceğini, verimlilik ölçülerine, sağlam idari, fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle müdebbir bir tacir gibi davranacağını, kredi mevzuunu teşkil eden tesisin kurulması işletilmesi esnasında gerekli mütehassıs ve teknisyenleri istihdam edeceğini kabul ve beyan eder Banka ile birlikte ilgili Resmi Banka ile kuruluşlar işbu sözleşmeye müsteniden verilen kredilerin başlangıcından sonuna kadar kullanılışını kontrol etmeğe, projelerin gelişme seyrini ve gerçekleşme durumunu yakinen takip ve kontrole yetkilidirler Müşteri, projeye dahil bilumum makine ve teçhizatın, alet ve edevatın bakım ve tamiratını sağlam mühendislik usullerine göre temin etmeği ve bu hususta Banka nın yapacağı ikazlara en kısa zamanda uymayı kabul ve taahhüt eder. 31. KAR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIM KREDİSİ Banka, Müşterinin kendisine sunacağı herhangi bir yatırım veya proje ile ilgili olarak, yatırımdan veya projeden elde edilecek karın veya ortaya çıkacak zararın Banka ile Müşteri(Yatırımcı-Proje sahibi) arasında belirlenecek oranlarda paylaşılması karşılığından kâr zarar ortaklığı yatırım kredisi kullandırabilir Kâr zarar ortaklığı yatırım kredisinde kural olarak kâr zarar paylaşımı projenin belirlenmiş olan süresinde yapılır. Ancak Banka avans şeklinde erken kâr zarar paylaşımı isteme veya proje süresi içerisinde sona ermemiş ise kâr zarar paylaşımının ertelenmesini talep edebilir. Banka herhangi bir aşamada kâr zarar paylaşımı talep ettiği takdirde, kâr zarar paylaşımı için Müşteri ye iki gün mehilli ihtarname gönderir. Bu ihtarnamenin kendisine tebliğ olduğu veya tebliğ olmuş sayıldığı tarihten itibaren iki gün içerisinde Müşteri, kâr zarar paylaşımına esas tüm belge ve bilgileri ve projenin gelir gider durumunu gösteren belgeleri Bankaya ibraz etmek zorundadır Kâr zarar paylaşımı, yatırım veya proje için Müşterinin yapmış olduğu giderlerden, (Bu giderlere Müşterinin yatırım için Bankadan ayrıca kurumsal finansman desteği, finansal kiralama ve benzeri başka şekilde kredi kullandırılması halinde finansman maliyetleri de dahildir) Yatırım veya proje sonunda elde edilen toplam hasılatın veya satış yapılmayan, hasılat elde edilmeyen bir yatırım söz konusu ise yatırım sonunda ortaya çıkan ürünün yetkili bir değerleme şirketi tarafından tespit edilecek değerinden çıkarılması ile bulunur Kâr zarar ortaklığı yatırım kredisine konu projenin veya yatırımın, i)resmi makamlardan alınan izinlere veya bu makamlara bildirildiği şekilde, resmi makamların belirleyeceği asgari standartlara, proje ile ilgili üçüncü kişilere verilen taahhütlere uygun nitelik ve nicelikte, belirlenmiş süresi içinde gerçekleştirilmesi, tamamlanması, ii) Çevreye, üçüncü kişilere zarar verilmeden tamamlanması, iii) Proje ile ilgili defter ve kayıtların, gelir ve giderlerin vergi mevzuatına uygun şekilde tutulması, projenin veya yatırımın doğrudan ilgili olduğu mevzuata uygun şekilde tamamlanması iv)projenin gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle yapılan anlaşmalara uyulması sorumlulukları münhasıran Müşteri ye aittir. Müşterinin bu maddedeki sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile üçüncü gerçek ve tüzel kişilere, resmi ve özel kurum ve kişilere karşı ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, ücret, prim, ceza, cezai şart, gecikme cezası, faiz, temerrüt faizi, temerrüde bağlı olarak ortaya çıkan diğer edimler ve benzeri mali külfetler kar zarar paylaşımında gider olarak hesap edilmeyecektir. Banka ve Müşteri bu konuda tam bir mutabakata varmışlardır Kâr zarar yatırım ortaklığı kredisine konu projenin yürütülmesi veya işletilmesi sırasında proje ile ilgili olarak veya proje kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak elde edilen her türlü satış, kiralama, verilen imtiyazlar, kur farkları, vergi iadeleri, elde edilen tazminatlar, temerrüde bağlı olarak edinilen feri haklar, kâr payları, vade farkları, teşvikler, amortismanlar, burada yazılı olmasa da herhangi bir nedenle elde edilen kazançlar veya projenin aktifinde yer alan değerler Proje kârı olarak hesaplamalarda nazara alınacak ve Tarafların paylaşım oranlarına göre paylaştırılacaktır Müşteri Bankanın, proje veya yatırım üzerinde her zaman gerek mali, gerekse yatırımın, projenin gerektirdiği alanlar bakımında gerek kendi personeli, gerekse görevlendireceği uzman bir kişi veya şirket eli ile denetleme hakkı olduğunu kabul etmiştir. Bu kapsamda Bankanın sarf edeceği giderler kâr zarar paylaşımında gider olarak nazara alınır Banka ile Müşteri proje ile ilgili gerçekleştirilecek tüm finansal işlemlerin, ödemelerin, transferlerin, Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından yapılması, projeden elde edilen tüm hasılatın Müşterin Banka nezdindeki hesaplarında toplanması konusunda mutabık kalmışlardır. Müşterinin bu maddeye aykırı olarak diğer banka ve finansal kuruluşlardan proje ile ilgili yapacağı veya yaptığını iddia ettiği harcamalar kar zarar paylaşımında nazara alınmaz. Buna karşın Müşterinin, projeden elde edilen hasılatı başka gerçek ve tüzel kişiler uhdesinde tuttuğu ortaya çıkar veya daha sonra bu durum tespit edilirse, bu tutar ve bu tutara ilave olarak bu tutarın üç katı projeye gelir olarak kaydedilir Projenin veya yatırımın tamamlanması için belirlenmiş olan süre gelince veya projenin, yatırımın daha erken bir tarihte tamamlanması durumunda taraflar iş bu sözleşme hükümlerine göre kâr zarar paylaşımını gerçekleştirirler. Bu halde Müşteri kâr zarar paylaşımına esas belge ve bilgileri Banka ya sunar, Banka belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, iş bu sözleşme hükümlerine göre, projenin kar elde etmesi halinde, toplam brüt kardan hissesine düşen miktarı, hesabın yapıldığı tarih itibari ile Müşterinin hesabına borç kendi hesabına gelir yazacaktır Projenin zarar etmesi halinde Banka nın sorumluluğu Müşteri ye kullandırmış olduğu kurumsal finansman desteği, finansal kiralama ve benzeri kredilerin dışında sadece kâr zarar yatırım ortaklığı kapsamında kullandırdığı kredi ile sınırlıdır Müşteri projenin kârının ve zararının hesap edilmesine yarar belge ve bilgileri Banka ya teslim etmediği takdirde Banka kendi elindeki belgelerle yetkili bir şirkete projenin olabilecek toplam maliyeti ve toplam hasılatını hesap ettirerek, bu çalışma neticesinde hesaplanan brüt kâr olması halinde bu kâr üzerinden kendi kârını Müşterinin hesaplarına borç yazar. Ortaya çıkan veya Banka tarafından hesap edilen toplam brüt kâra göre Banka lehine tahakkuk eden kâr, Müşteri tarafından Bankaya nakden ve defaten ödenecektir. Müşteri bu tarihte hesaplanan kârı Bankaya ödemediği takdirde temerrüde düşmüş olur ve borç, borç yazıldığı tarihte Banka nın kurumsal finansman desteği kredilerine uyguladığı gecikmesi ve gecikme cezası ile madde 17 ye göre tasfiye edilir. 15

17 32. İTHALAT AKREDİTİF KREDİSİ: Müşteri, bu sözleşmeye dayanılarak lehine açılmış ve açılacak olan krediyi, kısmen veya tamamen Banka tarafından Yurt içi ve Yurt dışı Banka ve muhabirleri nezdinde alıcı sıfatı ile adına veya temsilci sıfatı ile başkaları adına akreditif açtırmak suretiyle kullandığı takdirde, bu sözleşme ile aşağıda yazılı hükümlerin ve bu işlemlere ilişkin şart ve yürürlülükte olan ya da yürürlüğe girecek Banka usullerinin tatbik edilmesini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, açılacak akreditiflerin şartlarını, miktarlarını, lehdarını, yerlerini, vadelerini, vesair lüzumlu hususlarını ve ayrıca Banka nın isteyebileceği bilgileri, akreditif taleplerini kapsayan teklifnamesiyle Banka ya bildireceğini, ayrıca Banka nın bu teklifleri kabul edip etmemekle tamamen serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, teklifi üzerine Banka ca yeni bir akreditifin açılmasına muvafakat edilirse, bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, akreditifin temdit veya nakil hallerinde Banka nın yeniden aynı nispette komisyon almasına hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri akreditifin temdit edilmesi ile ilgili her türlü vecibeleri yerine getireceğini, bütün masrafları ödeyeceğini, temdidi ile ilgili hiçbir hususta Banka nın sorumluluğu olmadığını, akreditiflere ait nakliyatın her türlü masraf ve sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, akreditif işlemlerinin her safhasında ve daha önce ihbarda bulunmak zorunluluğu olmaksızın Banka nın akreditifi iptale yetkili olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri, bu sözleşmeye dayanarak tevdi edeceği teklif mektuplarında gösterilecek belgelerin Banka nın muhabirine verilmesi karşılığında akreditif bedelinin ödeneceğini, Banka nın bu belgelerin konusu olan malları muayene etmeye ve ettirmeye mecbur olmadığını, belgelerin sahteliğinden veya bir tahrife uğramış olmasından, belgeler üzerindeki genel ve özel kayıt ve şartlardan ve ihtirazi kayıtlardan, belgelerin usulüne uygun olmamasından, bunların şekli, yeterliliği ve kapsamı, malların ölçüsü, miktarı, türü, değeri, ambalajı, akreditifin tediyesi için ibraz edilecek olan belgelerde yazılı ölçü ve cinse ait kayıtlar arasında uyuşmazlık vesaireden, keza malların halinden, kusurlarından, miktarının eksik çıkmasından veya satıcıya müşteri tarafından verilen siparişteki şartlara uygunsuz olmasından, yükleyici veya üçüncü şahısların kötü hareketlerinden ve fiillerinden, nakliyecilerin ve sigortacıların ödeme kabiliyetinden Banka nın müşteriye ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını, satıcı ve yükleyici ve üçüncü şahıslarla olabilecek her türlü ihtilaflarında Banka ya hiçbir sorumluluk düşmeyeceğini, bu sebeple malları temsil eden belgeler üzerine Banka nın ve muhabirinin yapacağı ödemelerden dolayı Banka için doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı Banka nın isteyeceği ilk anda hemen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Açılacak akreditiflerle ilgili olarak ithal edilecek emtiayı temsil edecek konşimento, hamule senedi, nakliyeci makbuzu, sigorta poliçesi ve Banka nın uygun göreceği diğer belgeler Banka adına tanzim veya ciro veya temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adına düzenlenmesi veya Banka ya ciro veya temliki teminat amacıyla olup bu sözleşmede teminatla ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır Akreditifin tutarları Banka tarafından havale edilecektir. Bu takdirde akreditif bedelinin Türk Lirası karşılığını teşkil eden meblağ ve buna Banka nın katılmasına lüzum göreceği her türlü faizler ile masraflar ve icabında prim vesaire gibi ilavesi zaruri görülecek paralarla birlikte Banka nezdinde akreditiften dolayı açılmış olan müşteri hesaplarına borç kaydedilecektir Müşteri, akreditif işlemlerinin her safhasında Banka nın veya T.C. Merkez Bankası nın uygulayacağı şartlara ve döviz kurlarına itiraz etmeyeceğini, Banka nın uygulayacağı kurlardan dolayı akreditif bedeline tahakkuk edecek farkların da hesabına borç kaydedileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girebilecek olan resmi mevzuatın akreditif işlemlerinde müşteriye yükleyeceği bütün gerekleri tamamıyla yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili işleri yapmayı ve tamamlamayı, gerekli bütün belgelerin tarafınca alınarak Banka ya verileceğini, resmi daireler ve diğer müesseselere karşı lüzumlu bütün işlemlerin tarafınca takip edileceğini ve sonuçlandırılacağını, gereğinde Kambiyo Kontrol Mercilerince veya T.C. Merkez Bankası nca istenilecek formülde mektup ve taahhütler vereceğini ve bunlarla ilgili hükümlerin tarafınca yerine getirileceğini, Kambiyo Kontrol Mercilerine ve T.C. Merkez Bankası na karşı bu belgelerde mevcut bütün taahhütlerinin o işler hakkında aynen Banka lehine geçerli sayılacağını, akreditiflerden dolayı, temdit, iptal, vesair işlemlerini şahsen takiple mükellef olduğunu, bu mükellefiyeti herhangi bir sebeple zamanında yerine getiremediği takdirde, yabancı para kurlarında ve değerlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi sonucu, Banka ya karşı bir zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Banka, akreditiflerden doğan her türlü masrafları, yaptığı bütün ödemeleri ile muhabirine ödeyeceği komisyon ve masrafları da Müşterinin hesabına borç kaydedecek, Müşteri hesabında yeterli bakiye bulunmadığı takdirde işbu sözleşmenin maddesinde gösterilen şekil ve oranda gecikme ve gecikme cezası yürütecektir. Müşteri, Banka nın bu sözleşme hükümleri gereğince şahsına kullandırılacak kredi işleminden ayrı olarak yine bu sözleşme hükümleri uyarınca şahsına açılacak akreditif işlemleri hakkındaki teklif mektuplarında nispeti yazılacak bir komisyonu Banka ya ayrıca ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu suretle ödeyeceği akreditif komisyonunu, yukarıda birinci fıkradaki hususlar ile hiçbir suretle ilgili olmamak şartıyla, ayrıca muvafakatını almaya gerek kalmaksızın tamamen hesabına borç kaydetmeye Banka nın yetkili olduğunu şimdiden kabul eder Müşteri, uygun vesaikler karşılığında ödeme yapan muhabirin ödeme ihbarının Banka ya gelmesi üzerine Banka nın ilk davetinde, belgeler ve/veya mallar gelmiş olsun veya olmasın akreditiften doğan bütün borçlarını tamamen ödeyerek belgeleri Banka dan teslim almayı taahhüt eder. Müşteri, bu belgelerden başka, tediye makbuzu veya herhangi bir belge ibrazını istemeye hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşterinin Banka ya karşı akreditiften doğan borçları vadesizdir. Bu sebeple işbu sözleşmeden dolayı Müşterinin Banka ya borçlu bulunduğu ve bulunacağı her türlü miktarla birlikte, akreditiflerden ileri gelen sair bütün Müşteri borçlarının ödenmesini, akreditifin kullanılmasına veya vesikaların gelmesine veya ibrazına bağlı olmaksızın Banka her an istemek hakkına sahiptir. Bu suretle herhangi bir sebep göstermeye veya herhangi bir resmi işlem yapmaya gerek olmaksızın Banka her an akreditif finansmanına son verebilecektir. Müşteri, Banka nın yazılı isteği üzerine akreditiften doğan borçlarını masraflar, faizler, komisyonlar ve gider vergileriyle birlikte tamamen derhal ödemeyi taahhüt eder. Müşteri bu ödemesinden sonra akreditife ait 16

18 çıkacak her türlü diğer borçları ve masrafları da aynı suretle Banka ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder Banka, Müşteri namı hesabına yapılacak tediyeler ve akreditif konusu olan vesikalar ve mallar üzerinde her türlü imtiyaz ve hapis hakkına sahip olduğu gibi bu belgeler ve mallar üzerinde rehin hakkına da sahiptir. Şu kadar ki, Banka nın bu hakları, akreditifler konusu olan emtianın mülkiyetini devre yarayan belgelerin muhabir banka tarafından Banka ya tevdi veya Banka ca krediye son verilmesi üzerine, bu sözleşme gereğince Müşteri nin üstlendiği bütün borçları ödemesi hakkındaki taahhüt ve mecburiyetini asla ortadan kaldırmayacaktır Banka dövizlerin transfer veya satışının yapılmamasından veya bunların transfer veya satışında doğabilecek zorluk veya gecikmelerden dolayı hiçbir zaman sorumlu olmayacaktır Müşteri, Banka tarafından açılmasını talep edeceği akreditiflerin teminatı olarak, Banka nezdindeki cari hesabından Banka tarafından talep edilen bir miktarın, akreditiften dolayı Banka ya doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak bloke bir hesaba nakledilmesini ve bu paranın Banka ya rehnedilmiş olacağını, Banka nın akreditiften dolayı vadesi gelmiş veya gelecek, mevcut veya doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece, sözü geçen parayı Banka nezdindeki bloke bir hesapta muhafaza etmeyi, Banka nın herhangi bir yasal yola başvurmadan veya herhangi bir ihbar yapmadan rehin ve bloke edilen bu parayı vadesi gelmiş ve gelebilecek, doğmuş ve doğabilecek alacaklarına mahsup etmeye ve bu hakkını dilediği herhangi bir zamanda kullanmaya yetkili olduğunu kabul, beyan eder. Bloke hesapta muhafaza edilecek paraya herhangi bir kâr/faiz işlemeyecektir. Banka başlangıçta bloke edilen miktarın, gerekli gördüğü takdirde arttırılmasını talep edebilir. Müşteri, vaki bir talepte Banka nın bu isteğini derhal yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder Müşterinin bu sözleşme gereği taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde, Banka nın bu sözleşmedeki diğer haklarını kullanmak hususundaki haklarına da halel gelmemek kaydıyla, Banka nın, malları, tensibine göre yurt içinde, yahut bulundukları yerde ve yabancı memleketlerde hususi surette ve yetkili bir simsar eliyle veyahut açık artırma suretiyle satmaya hakkı olacaktır. Banka satış yapmadığı takdirde, yine Banka nın belgeler ve mallar üzerindeki hakları devam edecek ve malları dilediği gibi antrepoya koymak ve koydurmak hakları olacaktır. Banka bu hususları bizzat kendi veya muhabirlerinin teşkilatı veya dilediği 3. Şahıslar, nakliyatçılar veya nakliye ambarları eliyle yaptırabilecektir. Mallar Türkiye ye sokulmadığı takdirde dahi bu malları Müşterinin sorumluluğu altında re sen memleket dışında satmaya Banka nın hakkı olacaktır Müşteri, yükleme veya vesikaların Banka nın muhabirine verilmesi için gösterilen müddetlerin sonu, mahallinde resmi tatil günlerine gelirse, tatilden sonraki ilk işgününün o müddete sayılmasına bir itirazı olmadığını kabul eder Herhangi bir mesajın, mektubun veya vesaikin gönderilmesi sırasında kaybolması ve/veya gecikmesi telgraf mektubu, teleks, faks, swift,i vs. haberleşmesindeki gecikme, bozuk alınma veya diğer hatalarda yargı yoluna gidilmesini gerektiren durumlarda gerekli müracaatlar Müşteri tarafından yapılacaktır Müşteri, akreditif konusu malların Banka tarafından gümrükten çekilmesi halinde de Banka nın mallar üzerinde rehin hakkına sahip bulunduğunu, bu sözleşmenin sigorta ile ilgili 19. maddesinin akreditif konusu mallar için de Banka ca uygulanacağını kabul ve beyan eder Akreditife konu malların; yolda ya da gümrük ve transit depolarda herhangi bir zarara, hasara uğraması, bozulması, çalınması vb. her türlü neticeler ve masraflar Müşteriye aittir Akreditiften dolayı ödenmesi gereken vergi, resim, harç vb. her nevi masraflar Müşteriye aittir. Müşteri, ayrıca malların gerek gümrüklerde gerekse sair depolarda kalması sonucunda ödenecek olan depo kirası, bilirkişi ücretleri, sigorta masrafları vb. her türlü masraf ve vergileri, cezai şartlardan doğan vergi ve tazminatları derhal ve def aten Banka ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Banka dilerse, Müşteri adına akreditifle ilgili her türlü işlemleri yapmaya ve gümrüğe gelmiş olan akreditif konusu malları Müşteri namına vekaleten çekmeye yetkilidir Akreditifler ve bunlarla ilgili mallar Banka nın yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devir ve temlik edilmeyecektir. Müşteri, Banka nın yazılı muvafakatini alarak akreditifin başkasına devri veya başkasına teslimi hallerinde dahi, Banka nın ilgilisi ile ayrıca hesaplaşmak hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, akreditiften doğmuş ve ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Banka ya karşı müteselsilen borçlu olacaktır Banka akreditif konusu mallar için mahkemeden veya icradan satış kararı aldığı takdirde bu kararı hemen yerine getirmeye mecbur olmayacak, bu sözleşme hükümleri dairesinde malları istediği zaman sattırabilecektir. Müşteri, bu yüzden doğacak bütün hak ve isteklerinden Banka yı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder Müşteri, Banka tarafından açılacak akreditiflerden doğabilecek her türlü ihtilafın Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 500 sayılı broşür halinde yayınlanan Vesikalı Krediler (akreditifler) Hakkında Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar hükümlerine göre veya söz konusu hükümlerin yerine kaim olmak üzere getirilecek yeni Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar hükümlerine göre halledileceğini kabul ve beyan eder Müşteri, Banka nın döviz satışını herhangi bir nedenle mevzuatın öngördüğü süre dışında yapmak zorunda kalması durumunda, tarafına döviz satışının yapıldığı tarihteki kurun uygulanacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, akreditifler dolayısıyla Banka nın muhabire ödediği veya ödeyebileceği faiz, masraf ve komisyonları Banka nın ilk talebinde tediye edeceğini, akreditif bedeli Banka nın döviz pozisyonundan ödenirken yabancı muhabirler nezdindeki kurye kredilerinden yararlanıldığı takdirde bu işlem ile ilgili faiz ve her türlü masrafların da tarafına ait olacağını ve Banka nın ilk talebinde derhal ödeyeceğini; faiz, masraf ve komisyonlara uygulanacak kurun bunlara ilişkin döviz satış işlemi tarihinde uygulanan kur olacağını ve bu gibi masraflara karşılık Banka nın talebi halinde uygun miktarda tediyeyi kabul ve taahhüt eder. Muhabirlerin, rezerv veya herhangi bir nedenle ödemeyi yapmaması halinde, Müşteri tarafından rezervin kaldırılması veya ödemenin yapılmasını engelleyen diğer nedenlerin ortadan kalkması ile Banka ödeme emrini muhabirine verecek ve bu halde ödeme emrinin verildiği tarihteki veya bunu izleyen iki işgünü sonraki Banka satış kurunun uygulanması konusunda Banka muhtardır. 17

19 33. KREDİLERİN BANKA NIN KENDİ KAYNAKLARI DIŞINDAKİ YABANCI KAYNAKLARDAN KULLANDIRILMASI: Müşteri; işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde Banka ca kullandırılan her türlü (TL/döviz) kredinin; Banka nın kendi kaynaklarının dışında, T.C. Merkez Bankası, Türk Eximbank, T. Kalkınma Bankası, T. Sınai Kalkınma Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası ve benzeri yurt içindeki kaynaklar veya yurt dışındaki kurumlarca tahsis olunarak Banka ca kullandırılmasına aracılık edildiği takdirde, söz konusu kredileri, bu Bankaların yayınladığı veya yayınlayacağı Tamim, Tebliğ, Genelge ve Talimatları kapsayan mevzuatlarına uygun olarak kullanacağını, söz konusu mevzuatın değişmesi halinde yerine kaim olacak mevzuata da peşinen uyacağını, söz konusu kredilerin kullanımı ile ilgili olarak imzaladığı sözleşmelerde belirtilen esaslar dahilinde hareket edeceğini ve bu tür kredilere ilişkin gerek mevzuat hükmünden kaynaklanan, gerekse özel talimatlarda belirtilen her türlü taahhüdünü yerine getireceğini, bu taahhütlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesi, taahhütle ilgili belgelerin zamanında Banka ya ibraz edilememesi veya başka bir nedenle, bu Bankalarca Banka ya müeyyide uygulanarak bedelinin tahsil edilmesi halinde; Bu Bankalarca müeyyide uygulanarak Banka ca ödenmek zorunda kalınan her türlü cezai ve gecikme faizini ayrıca Banka payı olan kâr/kâr payı, komisyonu ve bunun vergileri ile K.K.D.F. nu anapara ile birlikte nakten ve defaten Banka ya ödeyeceğini, Borcun derhal ödenmemesi halinde, söz konusu Banka alacağı üzerinden, gecikilen süre için borcun tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, işbu sözleşmenin maddesinde öngörülen şekil ve oranda gecikme ve gecikme cezası ve fer ilerini de ayrıca ödemeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder. 34. GAYRİNAKDİ KREDİ AÇILMASI VE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ NİN KONTRGARANTİSİ: Müşteri olarak tarafıma/tarafımıza Bankanızca gayrinakdi kredi açılması ve kullandırılması sebebiyle, bu maddede belirtilen KONTRGARANTİ mizden kaynaklanacak borçlarımızın da işbu sözleşmeden kaynaklandığını, kabul ve beyan ederiz Bu kredi; her defasında ayrı bir mektupla Bankanıza bildireceğimiz, lehimize olarak devlet daire ve kuruluşları ile yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, muhatapların dilediği veya sizin dilediğiniz şartlarla Bankanızca veya Bankanızın katıldığı sendikasyonlar tarafından TL üzerinden veya Bankanızın dilediği döviz cinsi üzerinden hakiki ve hükmi şahıslara hitaben düzenlenecek geçici, kesin ve avans teminat mektupları ile bütün özel ve resmi formatlar çerçevesinde hazırlanacak diğer teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler diğer garantiler verilmesi, Bankanızca ticari senetlerin kabulü veya avalize edilmesi suretiyle kullanılacaktır. Lehime/lehimize bir garanti verilmeksizin kanun, tebliğ ve diğer mevzuat gereği ortaya çıkan yükümlülüklerinizde ise, istek ve başvurum/başvurumuz üzerine tarafınızdan bu yükümlülüğü ortaya çıkaran işlemlerin yapılması veya daha önce yapılmış olması hallerinin şifahi mutabakatımıza dayandığını ve bu şekilde kredinin kullanılmış olduğunu kabul ve beyan ederim/ederiz İstek ve başvurmam/başvurmamız üzerine Bankanızca lehime/lehimize vereceğiniz her türlü teminat mektupları, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller ve bir garanti vermeseniz bile mevzuattan doğan yükümlülükler nedeniyle döviz taahhüdü altına girmeniz halinde, işbu kontrgaranti maddelerinde Türk Lirası olarak ifade edilmiş olsa dahi, tüm yükümlülüklerimin/yükümlülüklerimizin garanti ettiğiniz döviz cinsi üzerinden olduğunu, ödemelerimi/ödemelerimizi aynı döviz cinsi üzerinden yapacağımı/yapacağımızı, ancak Bankanızın kabul etmesi halindedir ki yükümlülüğümün/ yükümlülüğümüzün ödeme günündeki Bankanızca (sadece T.C. Merkez Bankası nca belirlenmesi halinde bu Banka ca) belirlenmiş satış kuru üzerinden Türk Lirasına dönüşeceğini kabul ve taahhüt ederim/ederiz. İş bu hükümler madde ve 17.7 madde gayrinakdi krediler hakkında da uygulanır Banka, bu krediyi tamamen veya kısmen kullandırılıp kullandırmama, şartlarını tespit ve bu şartları dilediği zaman değiştirme, krediyi durdurma, kredi limitini azaltma, risk doğmamış olsa bile lehimize düzenlenecek teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, diğer garantiler, kabul ve avaller ile ilgili risk miktarının Bankanıza depo edilmesini isteme, kredinin tamamını dilediği zaman kesme ve hesap bakiyesini kanuni takibe intikal ettirme yetkisine kayıtsız şartsız sahiptir Verdiğiniz ve/veya vereceğiniz teminat mektuplarının ve/veya kontrgarantilerin, kefaletlerin, diğer garantilerin, kabul ve avallerin kapsadığı paralar, Bankanızda adıma/adımıza açılacak olan kredi hesabına/hesaplarına borç yazılacak ve bunlardan iptal edilmek üzere Bankanıza geri verilenler ve ibra edilenler, aynı hesapların alacağına yazılacaktır Bankanızın belirli bir iş için bu krediyi kullandırmaktan çekinme hakkı saklıdır. İstek ve başvurmam/başvurmamız üzerine Bankanız teminat mektuplarını, kontrgarantileri, kefaletleri diğer garantileri, kabul ve avalleri kendisi verebileceği gibi başka bir kuruma, bankaya veya muhabirine verdirebilir. Diğer kurum, banka ve muhabirlerinizin bu işlemler sırasında vaki olacak hata ve kusurundan, gönderilecek mektup ve telgrafların hatalı olmasından, kaybolmasından, yanlış çekilmesinden veya yanlış tefsir ve tercüme edilmesinden, gecikmesinden dolayı ilgililere yasal yollara müracaat edilmesi gerekirse bu müracaatlar tarafımca yapılacaktır Bankanız gerekli gördüğü takdirde, bu kredinin tamamını veya bir kısmını, bu krediyi kullandıran şubede olduğu gibi, Banka nın yurt içinde ve yurt dışındaki diğer şubelerinde dahi işbu kontrgaranti hükümleri içinde kullandırılabilecek ve tüm şubelerinizin lehimize düzenleyeceği teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, diğer garantiler, kabul ve avaller işbu kontrgaranti hükümlerine tabi olacaktır Bankanızın talebim/talebimiz üzerine verdiği ve/veya vereceği teminat mektupları ve/veya kontrgarantilerden, kefaletlerden, diğer garantilerden, kabul ve avallerden dolayı ödemek zorunda kalacağı tüm meblağları, işbu kontrgaranti limitiyle bağlı kalmaksızın derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz Kredinin nakit karşılığında verilmiş olması veya kredinin teminatı olarak mukavele gereğince nakit depo edilmiş bulunması hallerinde, Banka uygun gördüğü herhangi bir zamanda nezdinde bulunan nakdi karşılığı muhataba tediye ederek, verdiği mektubu, kontrgarantileri, kefaletleri, diğer garantileri, kabul ettiği ve aval verdiği ticari senetleri geri almak hakkına 18

20 haizdir. Banka nın işbu kontrgaranti ile haiz olduğu sair haklar saklıdır Banka nın muvafakati olmadan, bu sözleşmeden doğan haklarımı/haklarımızı başkalarına devir ve temlik yetkim/ yetkimiz bulunmamaktadır Teminat Mektubu ve/veya Kontrgaranti, Kefalet, Sair Garanti, Kabul veya Aval Verilmesinde Banka nın Yetkileri ve Lehdarın Sorumlulukları: İstek ve başvurmam/başvurmamız üzerine düzenlenip verilen veya verilecek teminat mektuplarından ve/veya kontrgarantilerden, kefaletlerden, diğer garantilerden, kabul ve avallerden doğabilecek bütün sonuçlardan dolayı Bankanıza karşı sorumlu ve borçlu olduğumu/olduğumuzu kabul ve beyan ederim/ederiz Bankanızın dilediği veya muhatap tarafından talep edilecek metni aynen vermeye veya muhatabın talep edeceği bütün şartları bana/bize sormaksızın teminat mektubu ve/veya kontrgaranti, kefalet ve diğer garanti metinlerine dercetmeye yetkili olduğunu da kabul ederim/ederiz Lehime/Lehimize vereceğiniz teminat mektuplarına/kontrgarantilere, ibrazına gerek olmaksızın, muhatabın ilk talebi üzerine ödemeye yetkili olduğunuza dair hükümler koymaya ve herhangi bir senedin ibrazına gerek olmadan muhatabın ilk tazmin talebi üzerine ödeme yapmaya yetkili olduğunuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz Yazılı talebime/talebimize, verilmesini istediğim/istediğimiz teminat mektubu ve/veya kontrgaranti, kefalet, diğer garantilerin metinlerini de ilave ettiğim/ettiğimiz takdirde Bankanızın işbu kontrgaranti ile haiz olduğu haklara halel gelmeksizin, teminat mektubu ve/veya kontrgaranti, kefalet, diğer garantilerin metinlerini, metinlerde değişiklikler yapma hakkınız saklı kalmak üzere aynen verebileceğini, bu nedenle hiçbir itiraz hakkımın/hakkımızın olmadığını ve işbu kontrgarantiye dayanarak bana/bize rücu edebileceğinizi şimdiden kabul ederim/ederiz İşbu kontrgaranti mucibince lehime/lehimize vereceğiniz teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, sair garanti, kabul ve aval ve diğer taahhütlerinizin temdidi veya tadili veya başka yere nakli hususundaki taleplerim/taleplerimizi kabul mecburiyetinde bulunmadığınızı beyan ederim/ederiz. Bununla beraber bu taleplerimi/taleplerimizi uygun görerek yerine getirmeniz halinde, bunun her türlü sonuç ve sorumlulukları bana/bize ait olacaktır Lehime/lehimize verdiğiniz ve vereceğiniz teminat mektubu ve/veya kontrgarantilere muhatap tarafından talep edilen veya Bankanızca uygun görülen değişiklik ve/veya eklemeleri benim/bizim onayımı/onayımızı almadan yapmaya yetkili olduğunuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz Yabancı Hukukun, Yabancı Mahkemelerin ve Özel Hakemin Yetkisinin Kabulü: Yurt dışı muhataplara hitaben Bankanızca verilen ve/veya verilecek teminat mektubu kontrgaranti, kefalet, diğer garantiler, kabul ve avaller dolayısıyla yabancı hukuk ve mahkemelerini veya karşı tarafça talep edilecek özel hakemi veya uluslararası tahkim yollarını kabul etmeye yetkilisiniz. Bu nedenle Bankanızca ödenmesi gerekecek tüm meblağlar ilk talebinizde size ödenecektir Komisyon, Vergi ve Masraflar: İşbu kontrgaranti gereğince verilen ve/veya verilecek teminat mektubu ve/veya kontrgaranti, kefalet, diğer garantiler, kabul ve avaller için, bunların iptali veya Bankanızın ibrasına kadar Bankanız tarafından tespit edilen ve uygulanan en yüksek oran üzerinden komisyon ve bu komisyonunun gider vergisini, diğer resim ve masrafları iç ve dış muhabir komisyon ve masraflarını ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Bu yönden ilerde hiçbir iddia, itiraz ve şikayet hakkım/hakkımız olmayacaktır. Komisyon devrelerinin tespitine Banka nın yetkili olduğunu, devreler itibariyle peşin olarak alınacak komisyonlar ve bunlara ait gider vergileri devre başında tarafımdan/tarafımızdan peşinen ve nakden ödenecektir. Bankanız dilerse, bu meblağları hesabıma/hesabımıza peşin olarak borç kaydedebilecektir Her komisyon devresinin başı tam devre sayılır. Her devrenin başında gerçekleştirilip; Bankanızca nakden tahsil edilen veya hesabıma/hesabımıza borç kaydedilen komisyon ve gider vergisini, teminat mektubu ve/veya kontrgarantinin, kefaletin, diğer garantilerin, kabul ve avallerinizin, bu devrenin bitmesinden önce iptal edilmesi veya geri verilmesi halinde dahi, hiç bir şekilde geri istemeye hakkım/hakkımız olmayacaktır Geçici teminat mektuplarına ait komisyon oranlarının aylık olacağını ve mektubun söz konusu süre içinde geri verilmemesi halinde sonraki üçer aylık devreler için tarifenin en yüksek haddini geçmemek üzere, oranı Bankanızca tespit olunacak, kesin teminat mektupları tarifesinin uygulanacağını, Bankanızın teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, diğer garantiler, kabul ve aval komisyonu tarifelerini, arttırmaya yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt ederim/ederiz Dövizi natık teminat mektuplarında ve/veya kontrgarantilerde, kefaletlerde, diğer garantilerde, kabul ve avallerde; ilk devre komisyonunun hesaplanmasında ve devre sonuna gelindiğinde devre için, Bankanızca uygulanan en yüksek satış kuru -cari döviz satış kurunun sadece T.C. Merkez Bankası nca belirlenmesi halinde bu kur- esas alınarak hesaplama yapılmasını ve farkların benden/bizden tahsil edilmesini kabul ederim/ederiz. Müteakip devre komisyonlarında da, devre başı-devre sonu arasındaki en yüksek kurun esas alınması suretiyle komisyon tahsil edilmesini kabul ederim/ederiz Akreditifli aval kabul kredilerinde mevzuatın tecviz ettiği en yüksek oran üzerinden akreditif açılma komisyonu ile, kabul veya aval işleminden itibaren de her üç aylık dönem için gerekli komisyonu en yüksek kurdan ödemeyi kabul ederim/ederiz Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanan komisyonların üçer aylık devre başında veya aybaşında nakden veya dilediğiniz takdirde hesaben tarafımdan/tarafımızdan ödenmemesi halinde, ödemediğim/ödemediğimiz komisyon tutarı üzerinden ve Banka ca belirlenen devreler başından itibaren Bankanıza, temerrütte geçen süre için komisyonlara işbu Genel Kredi Sözleşmesinin maddesi gereğince tahakkuk ettirilecek gecikme ve gecikme cezasını herhangi bir ihbara, ihtara gerek bulunmaksızın, itiraz etmeksizin ve mahkeme hükmüne hacet kalmaksızın ödemeyi kabul ederim/ederiz İşbu kontrgarantinin teminatı olarak alınan ticari senetler, hisse senetleri hazine bonoları ve tahvillerin üzerinde yazılı değerleri ile diğer teminatların ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata uygun diğer şekillerde hesaplanacak her türlü 19

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Form, Müşteriye sabit faizli konut kredisi kullandırım koşulları ile krediye

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan Arap Türk Bankası A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi)

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası Kredi türü ihtiyaç ise; Kredi türü taşıt ise; : : : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Tarih :../../.

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı