DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 1 DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CELAL ÇELİK Baş Hesap Uzmanı (VERGİ DÜNYASI/MART-2004) A. GİRİŞ gün ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5035 sayılı kanunla çoğu vergiye ilişkin olmak üzere 15 farklı kanunda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanunla 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, Damga Vergisi Kanununda da önemli değişiklikler yapılmıştır sayılı kanunla, istisnaların sayısı artırılmak suretiyle Damga Vergisi Kanunu nun uygulama kapsamı daraltılırken, beyannamelerde uygulanan damga vergisi tutarları artırılmıştır. Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler yazımızın izleyen bölümlerinde açıklanmıştır. B. DAMGA VERGİSİ KANUNU İSTİSNALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER sayılı Kanunda Yeralan Döviz Kazandırıcı İşlemlere Yönelik İstisna, Damga Vergisi Kanunu Kapsamına Alınmak Suretiyle İstisna Kalıcı Hale Getirilmiştir sayılı Kanunun 28. maddesi ile yapılan düzenlemede uygulama süresi tarihinde sona eren 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili damga vergisi istisnasının devamı hedeflenmiştir. Bu amaçla tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 31. maddesinin önüne aşağıdaki madde eklenmiştir. EK MADDE 2. - Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu

2 2 maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir. Damga Vergisi Kanununda yer alan Ek madde 2 nin açıklanmasıyla ilgili olarak henüz Maliye Bakanlığı nca yapılan bir düzenleme yoktur. Ancak, 3505 sayılı kanunla ilgili olarak çıkartılan 4 numaralı tebliğe paralel bir düzenlemenin, Maliye Bakanlığı tarafından yapılması beklenmektedir. 2. Banka ve Benzeri Kuruluşlar Tarafından Yapılan Kredi Kullanımlarına Damga Vergisi İstisnası Getirilmiştir. 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrası hükmünde yapılan değişiklikle, yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından sağlanan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin istisna hükmü, süreye bağlı yatırım kredisi ayrımı kaldırılarak, bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarıyla uluslararası kurumlardan sağlanan kredilerin temini ile bunların geri ödenmesi sırasında kredi kuruluşuyla müşteri arasında düzenlenen kağıtları ve bu mahiyetteki şerhleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Maddede belirtilen banka ifadesinin özel finans kurumlarını da kapsadığı kanun gerekçesinde yazılıdır. Yapılan düzenleme ile kredi işlemlerinin maliyetlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Ancak bu istisnanın kredinin kullanımı sırasında düzenlenecek kağıtları kapsamadığı belirtilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile sistemde yerli bankalar aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği ortadan kaldırılırken, banka kredilerinin kullanıcılara olan maliyetleri de azalmaktadır. 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasının 5035 sayılı kanunun 30. maddesiyle değişik hali aşağıdaki gibidir. 23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç). Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 4 ve 6 numaralı damga vergisi sirkülerinde bu istisnanın uygulanış şekli açıklanmıştır. Buna göre, yukarıda yer alan Kredilerin kullanımları hariç ifadesi, kredinin temin edilmesinden sonra, kredinin değişik amaçlarla kullanılması sırasında düzenlenmesi muhtemel kağıtları ifade etmektedir. Örneğin, bir taşıt kredisinin temininden sonra bu kredi ile satın alınan taşıtla ilgili alıcı ile satıcı arasında düzenlenen sözleşme ve benzeri kağıtlar vergiye tabi olacaktır tarihli Damga Vergisi Sirküleri/4 ile yapılan düzenlemede, Kanunda sözü geçen kredi tanımına Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredilerin gireceği, akreditiflerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, bankalar tarafından düzenlenecek teminat mektupları ve akreditifler gayri nakdi kredi olarak değerlendirilecektir. Buna göre, bunların sürelerinin uzatılması veya kısaltılması, miktarının artırılması veya azaltılması nedeniyle düzenlenecek kağıtların da damga vergisi istisnasından yararlandırılması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen bir özelgede1... ipotek işleminin... Bankası A.Ş. nden tarihinden itibaren kullandırılmış veya

3 3 kullandırılacak kredilerin teminatının teşkil etmek amacıyla düzenlenmiş olması halinde harç ve damga vergisinden müstesna tutulması gerektiği... ifade edilmiştir. 3. Kambiyo Senetleri ve Bu Senetlere Benzeyen Senetler Üzerine Konulan Aval ve Kefalet Şerhleri Damga Vergisinden İstisna Edilmiştir Bilindiği üzere 4962 sayılı kanun ile tarihinden itibaren kambiyo senetlerinde damga vergisi uygulamasına son verilmiştir. Ancak senetlerin kendisi damga vergisinden istisna olmakla birlikte, senetler üzerine konan aval ve kefalet şerhleri vergiye tabi tutulmaktaydı sayılı yasa ile yapılan düzenleme ile kambiyo senetlerine konulan aval ve kefalet şerhleri de istisna kapsamına dahil edilmek suretiyle konuyla ilgili istisnanın kapsamı genişletilmiştir sayılı kanunun 30. maddesi ile 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümüne eklenen (29) numaralı fıkra aşağıdaki gibidir. 29. Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesi Çerçevesinde Tüketici Kredisine İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmenin Tüketiciye Verilen Nüshası Vergiden İstisna Edilmiştir 5035 sayılı kanunun 30. maddesi ile 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümüne eklenen (30) numaralı fıkra aşağıdaki gibidir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici kredisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin tüketiciye verilen nüshası. 5. Sermaye Şirketlerinin Kuruluşları ve Süre Uzatımları Sırasında Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisinden İstisna Edilmiştir 5035 sayılı yasanın 48. maddesinin (6) numaralı fıkrası ile 4684 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (A) fıkrası ile 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinde yapılan ve kooperatif mukavelenamelerini madde hükmü kapsamı dışına çıkaran düzenlemeye paralel olmak üzere 18 inci maddede de benzer düzenleme yapılmıştır. Bilindiği üzere, 2001 yılında Damga Vergisi Kanunu nda 4684 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir sayılı kanunla sermaye şirketlerinin kuruluşları ve süre uzatımları sırasında düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden istisna edilmiştir sayılı kanununun konuyla ilgili kısmı aşağıdaki gibidir. MADDE ) 488 sayılı Kanunun; a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Anonim, kooperatif, eshamlı komandit ibaresi Anonim, eshamlı komandit, b) Ekli (2) sayılı tablosunun IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında yer alan şirketlerin sermaye artırımlarına ibaresi şirketlerin kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına,

4 4 Şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik sonrasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrası aşağıdaki şekli almıştır. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. C. DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER 1. Beyannamelerde Yer Alan Damga Vergisi Tutarları Artırılmış, SSK, Belediye ve Gümrüklere Verilen Beyannameler de Damga Vergisi Kapsamına Alınmıştır sayılı kanunun 29. maddesi ile Damga Vergisi Kanunu na ekli (1) sayılı tablonun vergi beyannameleriyle ilgili kısmı yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile, l Fıkra metninde yer alan kağıtlara ilişkin vergi miktarları özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile ilgili yapılan düzenlemelere paralel olarak artırılmıştır. l Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bildirgeler ile belediyelere ve gümrük idarelerine verilen beyannamelerden damga vergisi alınmaya başlanmıştır. l Bakanlar Kuruluna beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde vergi miktarlarını yarıya kadar indirme yetkisi verilmiştir. (Elektronik ortamda olursa damga vergisi kapsamına girdiği tartışmalı. Elektronik imza konusu yazılabilir.) Yapılan değişiklik sonrasında 2004 yılı itibariyle beyannamelerde geçerli olan damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. Yıllık gelir vergisi beyannameleri TL Kurumlar vergisi beyannameler TL Muhtasar beyannameleri TL Katma değer vergisi beyannameleri TL Resmi dairelere verilen diğer beyannameler TL Belediyelere verilen beyannameler TL Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri Gümrük idarelerine verilen beyannameler TL 5035 sayılı kanunun 43. maddesinin 2/a bendi hükmü aşağıdaki gibidir TL MADDE tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. A) a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca tahsil edilen damga vergisinin,

5 5 b)... c)... % 25 i, tarihine kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılır. Bu hükme göre ayrılan paylar, tahsil edildiği ayı izleyen ayın son günü akşamına kadar Milli Eğitim Bakanlığına ödenir. Yasada bahsi geçen 4306 sayılı Kanun kısaca Eğitime Katkı Ppayı Kanunu2 olarak adlandırılabilir. Yasada belirtilen bu hüküm sonucunda beyannameler üzerinden tahsil edilen damga vergisinin %25 inin Milli Eğitim Bakanlığına aktarılması gerekmektedir. Bilindiği üzere Damga Vergisi Kanunu nun 15. maddesi uyarınca damga vergisi esas olarak kağıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenir. Ancak basılı damga koyma, makbuz verilmesi, istikaktan kesinti suretiyle de damga vergisinin ödenmesi mümkündür. Ödeme şekillerinden hangisinin ne surette uygulanacağını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(dvk md. 15) Beyannamelerde yer alan damga vergisi tutarlarının pul yapıştırma yöntemi ile ödenmesi mümkündür. Ancak, beyannameler üzerinden tahsil edilen damga vergisinin % 25 lik kısmının Milli Eğitim Bakanlığı na aktarılacak olması nedeniyle, pul yapıştırma yönteminin uygulanmasına ilişkin bazı tereddütler doğmaktadır. Öte yandan gümrüklere verilen beyannamelerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı pul yapıştırma yöntemini kabul etmiştir. Pul yapıştırma yönteminin yanı sıra beyannamelerde yer alan damga vergisi tutarları aşağıdaki şekillerde de ödenebilir. l Vergi dairelerine verilen beyannamelerin tahakkuk fişinde gösterilmesi suretiyle veya kaşe vurulmak suretiyle ödenmesi mümkündür. l Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerine ait damga vergisi tutarları SSK Müdürlüklerince tahsil edilmekte ve tahsil edilen bu damga vergisi muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine ödenmektedir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 29/01/2004 tarihli ve Ek sayılı bir genelge yayınlamıştır. l Gümrük idarelerine verilen beyannamelere ilişkin damga vergileri pul yapıştırılmak suretiyle ödenebileceği gibi pul yapıştırmanın zorlukları da göz önüne alınarak Gümrük Saymanlıklarınca vezne alındısı ile de tahsil edilebilecektir. 488 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesi hükmü çerçevesinde, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak gümrük idarelerine verilen beyannamelere damga vergisi istisnası uygulanacak, sadece ithalata ilişkin olarak verilen beyannameler damga vergisine tabi tutulacaktır. ( gün ve 3 seri nolu Gelirler Genel Müdürlüğü Damga Vergisi Kanunu sirküsü) l Belediyelere pul yapıştırma yöntemi ile damga vergisi ödenebilir. Ancak belediyeler tarafından damga vergisinin makbuz karşılığı tahsilinin ve tahsil edilen tutarların muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatırılmasının mümkün olduğunun kabulü gerekmektedir. l Gümrük, Belediyeler ve SSK na verilen beyannameler için ise pul yapıştırılmak veya kaşe vurulmak suretiyle damga vergisi ödenecektir.3 2. Damga Vergisi Kanununun Mükerrer 30. Maddesinde Değişiklikler Yapılmıştır

6 6 Damga Vergisi Kanunu nun mükerrer 30. maddesinde 1 sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına bağlı olarak otomatik olarak belirlenmesine ilişkin bir düzenleme yer almaktadır sayılı kanunun 27. maddesiyle Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında lira kesirleri dikkate alınmaz şeklindeki ifade, Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik, maktu damga vergisi tutarlarında her yıl yeniden değerleme ile yapılan artış hesaplamalarının kolay tahsil edilebilir tutarlar olarak belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır sayılı kanunun 49. maddesi ile, Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu fıkrada yabancı bankalardan kullanılacak kredilerle ilgili olarak vergi nispetlerini belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 3. Resmi Daireler Nam ve Hesabına Bankalar Aracılığıyla Kişilere Yapılan Ödemelerde Nakli ve Tediyeyi Temin Eden Kağıdın Vergilendirileceği Açıkça Belirlenmiştir Resmi dairelerce kişilere nakden yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi tutulmakta, ancak söz konusu ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması sırasında ise uygulamada tereddütler hasıl olmaktaydı sayılı kanunun 29. maddesi ile Damga Vergisi Kanunu na ekli (1) sayılı tablonun (h) bendi değiştirilmek suretiyle resmi daireler nam ve hesabına bankalar aracılığıyla kişilere yapılan ödemelerde nakli ve tediyeyi temin eden kağıdın vergilendirileceği açıkça belirlenerek bu hususta uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar başlıklı bölümünün; (1) numaralı fıkrasının (h) bendinin tarihinde geçerli yeni hali aşağıdaki gibidir. h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ile resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledilen veya emir ve havalelerine tediye olunan paralar için düzenlenen ve nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar. 4. Damga Vergisi Kanunu nun 5035 sayılı Kanun ile Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Maddenin (4) numaralı fıkrası ile 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün, bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarıyla uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlara damga vergisi istisnası getirilerek yurt içi ile yurt dışı kredilerindeki ayrımı ortadan kaldıran düzenlemeye paralel olarak (3) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenleme ile ayrıca sermaye şirketlerince şirket kuruluş mukavelenameleri damga vergisinin konusu dışına çıkartılmıştır sayılı kanunun 49. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir. MADDE ) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ekli (1) sayılı tablonun I. Akitlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün (3) numaralı fıkrası ve ekli (2) sayılı tablonun IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün (18) numaralı

7 7 fıkrası,... Yürürlükten kaldırılmıştır. D. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ticari sözleşmeleri ve ticari senetleri vergilendirmesi dolayısıyla, damga vergisi pek çok kişi tarafından kayıt dışı ekonomiye yol açan bir unsur olarak görülmektedir yılı içerisinde 4962 sayılı kanunla ticari senetlerde damga vergisi kaldırılmışken, 5035 sayılı kanunla da aşağıda yer alan vergi istisnaları Damga Vergisi Kanununa ilave edilmiştir. l 3505 sayılı kanunda yer alan döviz kazandırıcı işlemlere yönelik istisna, damga vergisi kanunu kapsamına alınmak suretiyle kalıcı hale getirilmiştir. l Banka ve benzeri kuruluşlar tarafından yapılan kredi kullanımlarına damga vergisi muafiyeti getirilmiştir. l Kambiyo senetleri ve bu senetlere benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri damga vergisinden muaf hale getirilmiştir. l 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici kredisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin tüketiciye verilen nüshası vergiden istisna edilmiştir. l Sermaye şirketlerinin kuruluşları ve süre uzatımları sırasında düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Yukarıdaki değişikliklerin yanı sıra 5035 sayılı kanunla beyannamelerde yer alan damga vergisi tutarları yürürlükten kalkan özel işlem vergisi ve eğitime katkı payını da ihtiva edecek şekilde artırılmıştır. Öte yandan gümrüğe ve belediyelere verilen beyannameler de Damga Vergisi Kanunu kapsamına alınmak suretiyle vergilendirilmektedir sayılı kanunla Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri genel olarak yapıcı olarak nitelendirmek mümkündür.

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI VEDAT BÜKCÜ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR I- GİRİŞ Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapuda hangi tutar üzerinden değer belirleneceği öteden beri tartışma konusu olmuş

Detaylı

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57)

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 30 ARALIK 2013 PAZARTESĠ RESMÎ GAZETE SAYI : 28867 (MÜKERRER) DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU Rapor Sıra No : Mesleki-002 SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM BAŞLIKLARI 1-DAMGA VERGİSİ ÖDENMEYEN SÖZLEŞMELER

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı