İSTANBUL TİCARET ODASI YA YINLARI. is Mevzuati Rehberi. ı İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YA YINLARI. is Mevzuati Rehberi. ı 9 6 9 İSTANBUL"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YA YINLARI is Mevzuati Rehberi, ı İSTANBUL

3 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1969

4 ÖNSÖZ 12 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 931 sayılı İş Kanunu, bir kişi çalıştuan işyerierini dahi kapsamına almış 'Ve hıverenlere, memleketimizele bug üne lmdar uygulanmamış birtakım yeni mükellefiyetler tajırrıil etmiştir. Bugüne kadar İş Mevznatır.a tahi olmamış iş adamlan bn konudaki tatbikata tamamen ;v. bancı bulunmaktadırlar. Bu itibarla bunların yeni İş Ranunu ile buna istinaden çıkartılmış olan tüzük ve yönetmeliideri,ı ;katle i.ncelemeleri gerekmektwı Bu sahanın yabancısı olmajan i;ı adamları ise, yeni mev L",tm tatbikata getirdigi değişiklik ve yenilikleri eksiksiz olarak öğrenmek ihtiyacmdadırlar. Halbuki iş adamlarının, bütün bu mevzuatı arayıp bulacak ve inceleyecek vakitleri yoktur. listelik kanun, tüzük ve yönetmelikler, çoğu zaman okunnıj anla::ıılması g üç olan metinler e!up, açıklanınaya muhtaçtular. Bu durumu g özönüne alan Oda'mız, İş Mevzuatı dolayısıyla gerek devlet kurumları. gerek kendi personeli ile ilişkilerinde fı.yelerine yardımcı olabilmeli amacıyla, işverenlerin mükellefi ''etleri Ye bunların yerine getirilmemesinden doğac.ak sonuçlar lıakkında pratilı; bilgiler veren bir rehbex hazırlamıştır. Rehber işverenin mükellefi:v ~tlerini. bir işyerinin kuruluşundan, işin sona ennesiue kadar, zam:' 3ll'::csı itibariyle ele almakta ve mürr. ün mertebe şı:matl e,. =rf'l: <tçıklamaya çabşmaktadır. H.ehbere ayrıca, açıldanmhu ile mevzuatı karşılaştırmak imkfmmı vermek üzere, 931 S<.. 0 llı İş Kanunu ile bugüne kadar yü ;.trlıiğe konulaı] tiızük ve yönetmelikler de eklenmiştir. Faydalı olması dileğiyle, İş Mevzuatı Rehberini üyelerimize sunanz. İSTANBUL TiCARET ODASI

5

6 FiHRjST 1 - İŞ KANUNUNUN KAPSAMI I- Kaide n - istisnalar. SAYFA İŞ KANUNUNA GÖRE işverenlerin MÜKELLEFİ- VETLERİ I - işyerinin KURULUŞU ile İLGİLİ MüKELLEFİ- YETLER ı - İşyeri kurma izni ve işletme belgesi alınması A - İşyerinin kurulup açılmasma izin vermeye yetkili makam B - Kurma izni nasıl alınır? D - İdari müeyyide E - Cezai müeyyide 2 - İşyerinin bildirilmesi A - Bildirim mecburiyetinin doğduğu haller B - Bildirime yazılacak hususlar C - Bildirimin süresi D - Faaliyette olan işyerleri için bildirim mükellefiyeti E - Cezai müeyyide 4-5 II - işin TANZİMİ VE YüRÜTÜLMESi İLE İLGİ- Lİ MÜKELLEFiYETLER... ' ı - Hizmet akdi ve takım sözleşmesi ~ apılması 6,.. - i A - Hizmet akdinin şekli B - Cezai müeyyide C -- Takım sözleşmesi D - Cezai müeyyide E - Yazılı akdin muhtevası ı - Çalıı;ıma ve kimlik karnesi verilmesi A - Deneme süresine bağlı olmayan ışçilerin çabşma ve kimlik karneleri B -- Deneme süresine bağlı işçilerin çalışma ve kimlik karneleri 8 - '!-; _.~ -,, ' --. :;!-,- -V-

7 SAYFA C -- Karnenin temin edileceği makam D ~ Karnelerin şekli. muhtevası. alınıp verilmesi ve kullanılma şekli E -- Cezai müeyyide 3 ~ ticret hesarı pusulası tanzimi 8-9 A ~ ücret vesikası B ~ Vesikada bulunması C -- Cezai müeyyide Fazla çalışma şekilleri gereken kayıtlar ücreti ödenmesi A - F'azla çalışma nedir? B --- I<'azla çalışma hangi hallerde yapılır? C -- F'azla çalışma için tahcutler D - Fazla çalışma ne zaman yapılır? E -- Fazla çalı:;ıma ücreti F - Zamanaşıını G - Cezai müeyyide 9 -llll 5 ~ Tatil ücretlerinin verilmesi A -- Cumartesi günü ücretı B - Hafta tatili ücreti C - Genel tatil ücreti D - Hafta arasında hafta tatili ve ücreti E -- Ücret şekillerine göre tatil ücreti 6 ~ Yüzdelerin dağıtıldığının helgeleıımesi A - İşyerlerınde çalu'lanlarm durumları a ı Çalı:;ıma sürelerı bakımından b ı Aldıkları ücret bakımından c) Tatil ücretleri bakımından B ~ Cezai müeyyide 7 ~ Kanuni çalışma sürelerine riayet A - Normal çalışma süreleri B - Normalden fazla olan çalışma süreleri C ~ Normalden az olan çalı:;ıma süreleri D ~ Cezai müeyyide 8 ~ Ara dinlenmeleri verilmesi A ~ Ara dinlenmeleri verilmesinin amacı B -- Ara dinlenmesi süreleri C - Ara dinlenmesinin hükümleri D -- Cezai müeyyide 9 ~ Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri için bildirim yapılması ve zamlı ücret ödenınesi VI-

8 A - Hazırlama, tamamlama. temizleme i leri nedir? B - Hazırlama. tamamlama, temizlerp.e işlerinin zamanı ve süresi C - Çalıs.tırılacak İ çilerin sayısı D - Bölge Çalıs.ma Müdürlüğüne bildirim müekllefiyeti E - Bu işlere ayrılan saatlerde i çilerin başka yerlerde çalıs.tırılmaları yasağı. F - Hazırlama, tamamlama. temizleme işleri için ödenilecek ücret. SAYFA 10 - işverenin, işin durdurulması ve işyerinin kapatılması ile ilgili mükellefiyetieri A - İşin devamlılığı kaidesi B - İşin durdurulcluğu haller C - Durdurma komisyonunun kuruluşu ve çalışma şekli D - İşyerinin kapatılması E -~ Durdurma veya kapatma kararına itiraz F - İşletrnekten alıkanma ve yeniden işletmeye izin verilmesi G - Durdurma veya kapatma ht\jinde işverenin mükellefiyetleri H - Cezai müeyyicle III-- SOSYAL HAKLAR VE MALİ MENFAATLERLE ilgili MUKELLEFİYETLER Kantin açılması A - Kantin açılmasını gerektiren şartlar B - Kantinleri tanzim eden mevzuat C - Faaliyete glılçmiş bulunan kantinler için işverenin yapacağı D - Çeşitli hükümler E - Cezai müeyyide işlemler 2 - işçiye ait alet, taşıt, ve sal<atlanan hayvanları tazmin Mükellefiyeti A - işverenin ödeme sorumluluğunun şümulü al Amortisman (aşınma payı) ödeme zorunluluğu b) Alet. taşıt ve sakatıanan hayvanları tazmin mecburiyeti c) Başka işçinin verdiği zararı tazmin mecburiyeti d) Zamanaşıını 3 - Sakat ve eski hükümiii çalıştırılması A - Mükellefiyetin gerekçesi B -- Çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısı - VII-

9 C - İ Kanununa tabi i yerlerinde çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin statüsü D - İş Kanununa tabi olmayan bazı işyerlerinde çalı tırılacak sakat ve eski hükümlülerin statüsü E - İşyerierine alınınada öncelik hakkı F - Cezai müeyyide SAYFA 4 - Yıllık ücretli izin verilmesi A- Kavram B - Yıllık ücretli iznin şartları C - İkinci izin döneminin başlangıcı D - İzin kullanma zamanı E - Mevsimlik ve süreksiz i ler F - İzin süreleri G - Sürelerin asgari olması durumu H -- Yıllık ücretli iznin hesabı İ - Çalışılmış gibi sayılan haller.j - Yıllık ücretli iznin uygulanması K - İzin defteri tutmak mükellefiyeti L -- Cezai müeyyide 5 - Sigorta primi 6 - Yeni iş arama izni A -- Yeni iş arama izninin mahiyeti B İş arama izninin şartıarı C - Cezai müeyyide IV- İŞÇi SA'GLIGI VE GÜVENLiGİ İLE İI,GiLİ MüKELLEFİYETLER Çocuklal'I çalıştırma yasağı Kadın işçileıi çah~tırma yasağı İşçi sağlığı ve güvenliginin temini A - işverenin işçi sağlığı ile ilgili ödevleri B - Cezai müeyyide İşçi saglığı ve iş güvenliği kmulu A - B - C - Kurul nerelerde kurulur? Kurulun mahiyeti Cezai müeyyide 5 - Ağır ve tehlikeli işlerde işverenin işçi sağlığı konusundaki mükellefiyetieri A - Genel olarak B - Cezaı: müeyyideler -VIII

10 C - İşçilerin i e giriıjlerinde veya i in devamı boyunca muayene edilmesi D - Cezai müeyyideler E - Çocuk i çilerin i e alınmadan önce ve ifje alındıktan sonra muayene edilmeleri F - Cezai müeyyideler G - İıjçilerin sıhhi artları ile ilgili olarak iıjverenlerin mükellefiyetieri H ~ ~- Cezai mükellefiyetler V - İŞYERiNiN TEFTiŞİ İLE İLGİLİ MüKELLEFİYETLER 36 - ı - İş~i çizelgeleri tanziıni 36 - A - Çizelgelere ili kin mükellefiyetler B - Çizelgelere geçirilecek bilgiler C - Çizelge tanzimindeki amaç Z - İşyerinin teftişinde işverenin çeşitli ödevleri A -- işverenin ödevleri B -- Cezai müeyyideler 3 - Teftiş defteri bulundurma A - Teftiş defteri bulundurma mecburiyeti B - Defterin şekli ve defterle ilgili formaliteler C - işverenlerin belgeleri cevaplandırmak mükellefiyeti D ~- Konu ile ilgili diğer hususlar E - Cezai müeyyideler.ı - İşveren ve işçilerin teftişle ilgili o1amk karşılıklı soruınluluğn A -- İşverenlerın sorumluluğu B - İşçilerin sorı.imlulugu C - Cezai müeyyideler VI - İŞİN SONA ERMESi İLE İLGİLİ MÜKELLEFiYETLER 40 - ı - Akdin feshinde bildirim ve ihbar tazminat.w -43 A -- Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akltlerinin feshi B - Fesih için gerekli şartlar C - _li'eshi ihbarın şekli D - :E"eshi ihbar müddetleri E - Feshi ihbar müddetlerinin hesabı F - İhbar tazminatının mahiyeti. miktarı ve haksız feshi ihbar tazminatı G - ihbar önellerine ait ücretin peşin verilmesi suretiyle hizmet akdinin feshi H - Fesih hakkının suistimali halinde ödenecek tazminatlar -IX-

11 SAYFA 2 - Kıdem tazmiııatı A - Kıdem tazminatının verilme sebebi ve mahiyeti B - Kıdem tazminatının verilme şartıarı C - Kıdem tazminatının hesabı D - Kıdem tazminatına yeni tabi olanlar E - Kıdem tazminatında zamanaşıını F - Kıdem tazminatının çeşitli hükümleri G - Cezai müeyyide Çalışma Belg esi A - Çalışma belgesinin verilme sebebi B - Çalışma belgesinin verilme şartları C - Belgenin verilme zamanı D - Çalışma belgesi çeşitleri E - Cezai müeyyide Toplu işçi çıkarmada işverenin mül{ellefiyetleri A -- Toplu işçi çıkartılması, şartıarı ve işverenin mükellefiyetieri B - Tekrar işçi alınması. şartları ve işverenin mükellefiyetleri. C - Cezai müeyyide EK MEVZUAT LiSTESi 931 Sayılı İŞ KANUNU Kabul tarihi : Yayın ve yürürlük tarihi : Resmi Gazete : TÜZÜKLER 1 -- Hazırlama. Tamamlama, Temizleme işleri Tüzüğü Yayın ve yürürlük tarihi : Resmi Gazete İş Süreleri Tüzüğü Yayın ve yurürlük tarihi Resmi Gazete : Fazla Saatler le Çalışma Tüzüğü Yayın ve yürürlük tarihi : Resmi Gazete İşçi ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluşuna ve Çalışma Esaslarına Dair Tüzük X-

12 Yayın ve yürürlük tarihi Resmi Gazete SAYFA 6 - Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü Yayın ve yürürlük tarihi : 23. ı Resmi Gazete YÖNETMEÜKLER: 1 ~ Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Yayın ve yürürlük tarihi Resmi Gazete ~ Asgari Ücret Yönetmeliği Yayın ve yürürlük tarihi Resmi Gazete : İş Kanununa Tabi işyerlerinde Açılacak Kantinler Hakkında Yönetmelik Yayın ve yürürlük tarihi Resmi Gazete ~ Askeri işyerleriyle Yurt Emniyet için Gerekli Maddeler imal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzük Yayın ve yürürlük tarihi 30. ll R.esmi Gazete ~Xl-

13

14 1 - iş KANUNUNUN KAPSAMI I- KAiDE 12 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 931 sayılı yeni İş Kanununun en belirli özellikleri, bir yandan fikren çalışanları (fikir işçilerini) kapsarnma alması, diğer yandan ise, uygulama alanını, bazı istisnalar hariç olmak üzere, bir işçi çalıştıran işyerlerine kadar genişletmesidir. İş Kanunu, 5 inci maddede sayılanlar dışında, bir işverene bağh olarak yapılan bütün çalışmalara uygulanır. Bu kanunun uygulanmadığı çalışma alanları 5 inci maddesinde belirtilmiş H- istisnalar: olup şunlardır: 1 - Deniz ve hava taşıma işleri Deniz taşıma işleri karadaki taşıma işlerine nazaran çok değişik özellikler arzeder. Bu sebeple, deniz taşıma işlerine uygulanmak üzere özel bir kanun, Deniz İş Kanunu çıkarılmıştır. Ancak, kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri deniz taşıma işlerinden sayılınayıp İş Kanununa tabi olur. 2 - Tanın işleri (orman ia.li yolları dahil) Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı tarım alanında çalışmaktadır. Fakat tarım işlerinin çeşitliliği, İş Kanununun bu alana uygulanmasım imkansız hale getirmektedir. Halen, Çalışma Bakanlığı, tarım işlerini düzenleyen bir kanun tasarısı hazırlamaktadır. Maamafih; A - Tanııı sanatlan tarım dlelleri, makine 1ıe patçalarının yapıldığı atölye ve fabtikalatda götülen işletle, B - Tanm işletmezetinde yapılan yapı işleti ve C - Halkın faydalarımasına açık veya işyerleı-inin müşternildtı chıtıımunda olan paı-k ve bcıhçe işleı-i!ş Kanunıınun kapsamına dahildir. 3 - Evlerde İcra edilen el sanatları Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında, dışarıdan başka biri Hava taşıma işleri de birçok özellikleri olan işlerdir. Bu sebepten dolayı da, kaideten İş Kanununa tabi değildirler. Yalnız havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler İş Kanununun kapsamına girmektedir. -1-

15 katılmıyarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde İş Kanunu uygulanmaz. Kanun koyucu halıcılık, dokumacılık gibi el sanatlarını korumak için bu istisnayı koymuştur. 4 - Ev hizmetleri Ev hizmetleri deyince akla yemek, çamaşır, temizlik gibi ev işleri gelmektedir. Bu işler İş Kanununun kapsamına girmediği için, bu hizmetleri gören kimselerle işverenleri arasındaki hukuki ilişkilere Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır sayılı Esnaf ve küçük Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun 3 Irişinin çalıştığı işyerleri. Bu istisna isabetsizdir, çünkü Ticaret Odaları üyesi bulunan küçük sanayicilerin çalıştırdıkları bütün işçilerin Iş Kanunu kapsamına girmesi söz konusu sanayicilerin aleyhine olmuştur. 6- Çıraklar Kanun koyucu çırakların hukuki durumunu tanzim için özel bir kanun çıkarmak tasavvrunda olduğundan bunlar iş Kanununun kapsamına yapı alınmamıştır. 7 - Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarıınla ilgili her çeşit işleri. Tarım işletmelerinde yapılan mına girmekte fakat aile ekonomisi nuna tabi olmamaktadır. yapı işleri iş Kanununun kapsasınırı içinde kalan yapı işleri bu ka- 8 - Konutların kapıcılık hizmetleri Bu istisna hükmü de isabetsizdir. İşyeri olarak kullanılan binalar ile konut olarak kullanılan binaların kapıcıları arasında fark gözetilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Hem konut, hem de işyeri olarak kullanılan binaların kapıcılarının durumu ne olacaktır, belli değildir. 9 - Sporcular Kanunkoyucu sporun özelliklerini gözönüne alarak İş Kanununun sporculara uygulanamıyacağı kanaatine varmış ve bu istisna hükmünü öngörmüştür Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalıçalışanlar Kamu yararına hizmet eden bu kadar dernek arasında yalnız Yardım Sevenler Derneğinin, İş Kanununun kapsamına alınmamasının nedeni anlaşılamamaktadır. ll - Rehabilite edilenler Geçirdikleri kaza veya hastalık neticesinde sakat kalanların, tedavi sonunda iş yapabilir hale gelmeleri, işe alışınaları için özel yerlerde yapılan çalışınalara İş Kanunu hükümlerinin uygulanmaması normaldir. -2-

16 2- İŞ KANUNUNA GÖRE işverenlerin MÜKELLEFiYETLERİ Eski İş Kanununun bazı hükümleri, ufak tefek değişikliklerle yeni kanuna aktarılmıştır. Buna karşılık, yeni İş Kanununda, işverenin bazı mükellefiyetierinin şekli değiştirilmiş ve işverene birtakım yeni mükellefiyetler yüklenmiş, bunların hepsi de bir cezai müeyyideye bağlanmıştır. Şimdi bu mükellefiyetleri, teker teker ınceleyelim ve bunların zamanında yerine getirilmemesinden doğacak sonuçları görelim: I- İŞYERiNİN KURULUŞU İLE İLGİLİ MÜKELLEFİYETLER. 1 - İşyeri kurma izni ve işletme belgesi alınması (İş K. Md. 74:) A - İşyerinin kıırulııp açılmasma izin verıneye yetkili mcıkamı İşyerlerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili makam o mahallin Belediyesidir. Bu konuda uygulanan mevzuat, İmar Kanunu ve Tüzüğüçlür. Belediyeler her ay bu hususta izin verdikleri işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir listeleri gelecek ayın 15 ine kadar, o yerin bağlı bildirirler. (İş. K. Md. 92/II) bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne B - Kıınna i:z,ni nasıl alınır? Bütün işyerleri için kurma izni alınması gerekli değildir. İşin durdurulması ve işyerinin kapatılması konularını düzenleyen 75. maddeden anlaşıldığına göre, kurma izni makine ve cihaz ihtiva eden işyerleri yani sanayi kuruluşları için bahis konusudur. Kanunun 74. maddesinin 2. bendi; hangi işyerlerinin, kurulmadan önce işin ağır lık ve tehlike derecesini gösteren bir planı Çalışma Bakanlığının yetkili teşkilatma yani mahallin Bölge Çalışma Müdürlüğüne tevdi ederek «kurma izni» almaları gerektiğinin, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılacak bir tüzükte gösterileceğini belirtmektedir. Kurma iznine tabi bir işyerini kuracak olan işveren, evvelemirde aşağıda gösterilen işlemleri yapmakla mükelleftir. İşveren; a) Yapacağı işi, b) işin özel niteliğini, c) İşyerinin genişliğini, -3-

17 d) Bu işyerinde çalışacak muhtemel işçi sayısı. e) İşin ağırlık ve tehlike derecesini, gösteren bir planı mahallin Bölge Çalıştırma Müdürlüğüne tevdi ederek «kurma izni,, almak zorundadır. Bölge Çalışma Müdürlükleri kendilerine verilen planı «İşçi sağlığı ve güvenliği" bakımından incelemeye tabi tutarak, işyeri kurma izninin vermek veya vermemek yetkisini haizdir. C -!şletme Belgesi İş Kanununun kapsamına giren bir işyeri için kurma izni alan işveren, işyerini tesis ettikten sonra yine aynı makama başvurarak «İşletme belgesi» almak zorundadır. D - 1daTi müeyyide Yetkili makamdan kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış olan işyerleri, Bölge Çalışma Müdürünün talebi üzerine, o yerin en büyük mülkiye amirinin emri ve zabıta marifeti ile kapatılır. E - Gezai Müeyyide 74. maddenin 2. bendinde anllan yetkili teşkilattan kurma izni ve işletme belgesi almadan bir işyeri açan, işveren veya işveren vekili hakkında liradan aşağı olmamak uzere ağır para cezasıına hükmolunur. (İş. K. Md. 101/2) Bu fiillerden birinin aynı kişiler tarafından tekerrürü halinde para cezasının iki misline hükmolunur. (İş K. Md. 101/3 2 - işyerinin bildirilmesi (İş. K. Md. 3) Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerine sahip olan işveren, söz konusu işyerini bulunduğu yerdeki Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu bildirimin bir dilekçe şeklinde yazılı olarak yapılması uygun olur. Bölge Çalışma Müdürlüğünün sorumlu memuru bildirimi alınca, işyeri sahibine, bunun alındığına dair bir belge vermeye mecburdur. A - BildiTim mecbııtiyetınin doğduğu halleı. Bildirim mecburiyeti şu hallerde doğmaktadır: a) Yeni bir işyeri kurulunca, b) Her ne suretle olursa olsun, bir işyeri devralınınca, c) Çalışma konusu kısmen veya tamamen değiştirilince, d) Yapılan işin tamamlanması yüzünden veya herhangi bir sebeple işveren çalışmayı sürekli olarak bırakınca. B - Bildiriye yaz ılacak biıgilet: a) işyerinin ünvan ve adresi. b) Çalıştırılan işçi sayısı, c) Çalışma konusu, d) İşin başlama veya bitme günü, e) işverenin adı, soyadı, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adresleri : -4-

18 C - Bildiı-imi:n siıresi : işverenin yukarıda sayılan hallerde doğan işyerini bildirme mükellefiyeti, süreldi işlerde (nitelikleri bakımından 30 işgününden fazla süren işlere sürekli iş denir) 1 aydır. D - Halen faaliyette olan işyeı leri için bildiı-im mükellefiyeti. a) Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı İş Kanununun kapsamına alınmış olan işyerlerinin işverenleri, ayrıca işyerierini bildirmek zorunda değildir. b) Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı İş Kanununun kapsamına alınmamış olup, 931 sayılı kanunun uygulama alanına giren işyerlerinin işver en veya işveren vekilleri, söz konusu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde bildirim mükellefiyetini yerine getirmeye mecburdurlar. Bunu yaptıkları zaman, Bölge Çalıştırma Müdürlüğünün sorumlu memuru, bildirimin alındığını gösteren bir belge tanzim edip kendilerine verecektir. E - Cezai müeyyıde : Herhangi bir şekilde bir işyerine sahip olan işveren, bunu kanunda belirtilen süre içinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildira) mediği takdirde; On işçi çalıştıranlar, 250 liradan az olmamak, b) Daha fazla işçi çalıştıranlar, 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına çarptırılır. c) Tekerrür halinde yukarıda yazılı para cezalarının iki katı verilir. -5-

19 II - İŞ1N TANZİMİ ve YüRÜTÜLMESi ile ilgili Mti'KELLEFİYETLER. 1 - Hizmet akdi ve takım sözleşmesi yapılması (İş K. Md. 9 ve 10) Gerek yeni bir işyeri açan işveren, gerek bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan bir işyerine sahip olan işveren, yanında çalıştırdığı işçilerle bir hizmet akdi yapacaktır. A - Hizn'ıet akdinin şekli Kanun, işverenin hizmet akdi yapma mükellefiyetinde şöyle bir ayırım yapmaktadır: a) Süresi belirli olup da, bir yıl veya daha uzun sürecek olan hiz met akitlerinin yazılı şekilde yapılması mecburidir. <<Bu mecburiyet, akdin geçerlik şartı olmayıp işverene yöneltilen bir mükellefiyettir.>> (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin tarih. E. 562, K. 761 sayılı kararı; Bkz Selçuki İlmi - Kazai içtihatlarla Yeni iş Kanunu ve ilgili Mevzuat Sh. 121). Bu yazılı sözleşmelerden resim ve harç alınmaz. Söz1eşmeyi noter tasdik etmişse, normal ücretini alır. b) Süresi belirli olmayan hizmet akitleri ile süresi otuz işgününden fazla ve fakat bir seneden az olan hizmet akitlerini, taraflar isterlerse yazılı olarak yapabilirler. Sözleşme yazılı olarak yapılmamışsa, işveren, işçinin talebi üzerine, kendisine genel ve özel iş şartlarını gösteren vee imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. Bu belgenin verilmesi, işçinin iş şartlarını bilmesi ve bir anlaşmazlık olduğu zaman haklarını ispat edebilmesi içindir. Yazılı sözleşmede olduğu gibi, bu belge de her türlü resimden muaftır. B - Cezai Müeyyide Mecbur olduğu halde hizmet akdini yazılı şekilde yapmayan veya işçinin talebi üzerine iş şartlarını gösteren belgeyi vermeyen; a) Beş işçiye kadar personel çalıştıran (5. işçi dahil) işveren veya işveren vekili hakkında 100 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası, b) Daha fazla işçi çalıştıran işveren veya işveren \"ekili için ise, 500 liradan az olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. Tekerrür halinde, evvelce hükmolunan para cezasının iki katı vetilir. -6-

20 C - Takım Sözl6 nıes,i. Takım sözleşmesi, birden fazla işçinin meydana getirdiği bir takımı temsil eden bir işçinin, takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı sözleşmedir. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden herbiri işe başladığı zaman, sözleşme doğrudan doğruya o işçi ile işveren arasında yapılmış sayılır. Ancak takım sözleşmesinde isimleri bulunan işçilerden birisi taahhüdünü yerine getirmezse, başkasının fiilini taahhüt ettiği için, işveren, takım kılavuzu aleyhine zarar ve ziyan davası açabilir. İşveren, işçilerin ücretlerini herbirine ayrı ayrı ödemek zorundadır. D - Cezai Müeyyide Takım sözleşmesini yazılı yapmayan işveren veya işveren vekili; a) 5 işçiye kadar personel çalıştırıyorsa, 100 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına, b) 5 işçiden fazla çalıştırıyorsa, 500 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır. Tekerrür halinde, evvelce verilen para cezasının iki katına hükmolunur. E- Yazılı cıkdin mııhteva~ı {İş K. JYid. 11) İş kanununa göre yapılacak yazılı sözleşmelerde bulunması gere!~en hususlar aşağıda gösterilmiştir: a) İşveren ve işçinin (Takım sözleşmelerinde her işçinin ayrı ayrı) isim ve Lmlikleri, b) Yapılacak iş, c) işyerlerinin adresi, şekli d) Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, e) Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme ve zamanı, f) Tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, g) Hizmet akdinin yapıldığı gün (tarih), h) Tarafların imzası. Gerek hizmet akdinde, gerek takım sözleşmesinde, ilgililerin imzr;' :'oksa, taraflar için hiç bir borç doğmaz çünkü ortada bir akit mevcut değildir. Akitte ücret belirtilmemişse, işçiye, ynj ışı gören işçilerin aldığı ücret ödenir. Süre belirtilmemişse, belirsiz '3Üıeli bir sözleşme yapıldığı kabul edilir.. ~ai, iddiasını uygun delillerle ispat zorunda kalacaktır. Sözleşmeye diğer hususların biri vey ci birkaçı konulmamışsa, akit muteberdir fakat bir anlaşmazlık çıkarsa, belirli bir iddiada bulunan ta -7-

21 2 - Çalışma ve kimlik karnesi (İş K Md. 21) A - Deneme süresıne bağlı olmapan ışçilenn çalışnıcı ve kımlik kanıelen, İşveren işe aldığı her işçiye, işe başlama tarihinden itibaren onbeş gün içinde «İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi» vermeğe mecburdur. B - Deneme süresıne hağlı o!rın işçılenn çalışma ve kımlik katneleti. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre. deneme süresinin bitiminden sonra başlar. O - KaTnenın ternin edileceğı nuıkcını, Bu karne tek tip olarak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından bastırılır ve parası karşılığında işvereniere verilir. D - KaTneleTin şekli, rnııhtevası, alınıp vetilmesi ve kullanılma şekli, Söz konusu karnelerin şekli, içine yazılacak kayıtlar, nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı, Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükle gösterilecektir. E - Oezai JJ!füeyyicle, İşçi çalışma ve kimlik karnesini vermeyen işveren veya işveren vekili hakkında; a) Beş işçiye kadar personel çalıştırıyorsa, 100 liradan az olmamak üzere, hafif para cezasına. b) Daha fazla işçi çalıştırıyorsa, 500 liradan az olmamak üzere. hafif para cezasına hükmolunur. c) Tekerrür halinde evvelce verilen para cezasının iki katı verilir. 3 - Ücret hesap pusulası (iş K Md. 30) A - Ücı-et vesikası. şekilleti, İşveren işçiye çalışmasının karşılığını ödedikten sonra ayrıca kendisine ücret hesabını gösteren bir vesika vermek zorundadır. Bu vesika iki şekilde tanzim edilebilir: a) Her ödeme sonunda ücret hesabını gösteren bir pusula verilebilir. Gerek bu pusulanın ve gerek defterin, işyerinin özel işaretiyle damgalanmış veya işveren tarafından imzalanmış bulunması şarttır. B - Vesikacla bıılunması gereken kayıtlar, Bu pusula veya deftere kaydedilmesi gereken bilgiler şunlardır: a) İşçiye ödemenin yapıldığı gün, b) Ödemenin yapıldığı dönem (haftada, onbeş günde, ayda v.s.) c) İşçinin fazla çalışmaları d) Çalışılıp çalışılmadığına göre hafta tatili ücreti, e) Genel Tatil ücreti, f ) Asıl ücrete yapılan ve ücret mahiyetinde olan her türlü ilaveler, b) ücret hesabı işçinin yanında bulundurduğu bir deftere de yazılabilir. -8-

22 g) Vergi, sigorta primleri. avans mahsubu, nafaka ve icra kesintileri gibi her çeşit kesinti. İşveren butün bu kesintileri ayrı bir müfredat halinde göstermek mecburiyetindedir. Bu defter veya pusulaya herhangi bir pul yapıştırılmaz. Bu kesintiler işçinin yanında bulundurduğu bir deftere yazılıyorsa, söz konusu kayıtların oraya işlenebilmesi için, defterin tediyeden birkaç gün önce işçi tarafından işyerindeki ilgili kısma veya bizzat işverene verilmesi uygun olacaktır. C - Cezai Müeyyi,de, ücrete ilişkin hesap pusulalarını gereği gibi tanzim ederek işçilere vermeyen işveren veya işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere, hafif para cezasına hükmolunur. 4 - Fazla çalışma ücreti ödenmesi (iş K. Md. 35) A - Kavra1n, Fazla çalışma, bir işçinin günde 8 saatten fazla çalışmasıdır. Memleketin menfaatleri, işin niteliği ve üretim arttırılması için burada, normal 8 saat çalışma e1:asından ayrılınmaktadır. Fazla saatlerle çalışma ise, günde 8 saat çalıştıktan sonra, aynı gün yapılan çalışmadır. Öyle ıse, fazla çalışma için, günlük normal mesaiye ilave olunan mesai de diyebiliriz. B - Fcızla çalışnıa lımıyi hallerde yapılıı-? Aşağıdaki hallerde, fazla saatler le çalışılması gerekmektedir: a) Memleketin genel menfaati gerektirdiği zaman, b) İşin niteliği fazla çalışmayı lüzumlu kılıyorsa, c) Üretimin arttırılması gerekıyorsa, d) Hukumetçe lüzumlu görülüyorsa, e) Seferberlik veya seferberliğe hazırlık halinde, f) İşyerinde bir arıza vukubulmuş veya vukubulmasını gerektiren haller mevcutsa, yahut da zorlayıcı sebepler zuhur etmişse, g) Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde. C - F,azlar çalışma için tahditler, a) Fazla çalışma günde 3 saat geçemez, b) Fazla saatlerle çalışma bir yılda 90 işgününden fazla olamaz. Bu tahdit, işçinin şahsıyla değil, iş yeriyle ilgilidir. c) Fazla çalışma yapabilmek için, sebepleri izah edilmek şartiyle mahalli Bölge Çalışma Müdürlüğünden izin almak gerektir. Söz konusu Müdürlük izin vermediği zaman fazla saatlerle çalışma yapılamaz. d) Fazla saatlerle çalışma için, işçinin muvafakat etmesi lazımdır. e) Fazla saatlerle çalışmanın ne şekilde uygulanacağına dair bir tüzük çıkartılmış bulunmaktadır. -9

23 f) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler, Çalışma,Bakanlığı ile Sa~lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müşterek olarak hazırlıyacakları bir tüzükte belirtilir. D - Fazla çalışma ne zaman yapılır? Fazla çalışma, mesai başlamadan evvel veya mesai bittikten sonra yapılabilir. Alışılagelmiş tatbikata göre fazla çalışma, günlük 8 saatlik mesai'den sonra yapılır. E -- Fazla çalışma iicı-eti, H r bir fazla saat çalışma ıçın verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. F - Zaman aşımı, Fazla çalışma ücretleri 5 senelik bir zamanaşıını süresine tabidir. Bu sürenin başlangıcı hakkın doğduğu tarihtir. 'Bu bakımdan, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde talepte bulunmayan kimsenin talep hakkı düşer. Bu gibi davalarda, zamanaşıını def'i ilk celsede ileri sürülmelidir. Söz konusu def'i ilk celsede dermeyan edilmezse, bir daha edildiği vakit hakim tarafından nazarı itibara alınmaz. G - Gezai JJilüeyyide, Tasrih olunan şartlar dışında fazla çalışma yaptıran veya çalışma ücretini ödemeyen yahut noksan ödeyen işveren veya işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına hükmolunur. 5 - Tatil ücretlerinin verilmesi A - Cumartesi günü ücreti: (İş K. Md. 38) a) Cumartesi günü tamamen veya saat 13'den sonra tatil edileceği toplu iş sözleşmelerine yazılmışsa veya bu tarz çalışmayı örf, adet ve iklim icap ettiriyorsa, işveren o gün için işçilerin ücretlerini yine diğer günler gibi tam olarak ödeme zorundadır. Çünkü işveren işçilerini Cumartesi bütün iş süresi için veya 13'den sonraki tatil süresine giren saatler için, haftanın diğer günlerinde 8 saatten fazla çalıştırmıştır ve bu süre fazla mesai olarak kabul edilmemiştir. b) Cumartesi günü kısmen veya tamamen çalışılmaması sebebiyle işçilerin günlük, haftalık veya aylık ücretlerinde herhangi bir eksiitme yapılamaz. c) Cezai müeyyide. Maddede tasrih edilen hükümlere aykırı olarak fazla çalışma yaptıran veya fazla çalışmaya ait ücreti ödemiyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekili hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezasına hükmolunur. B - Hafta tatili ücreti (İş K. lyid. 41) a) Ücretli hafta tatilinin şartları

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 09.10.2008/182 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ÖZET : 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım ve Ormandan

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR Erol GÜNER * I.GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın 44. Maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kurumu : Özel ve kamu sektöründe bir işverene bağlı olarak çalışanaları kapsamaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu : Özel ve kamu sektöründe bir işverene bağlı olarak çalışanaları kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Sistemi Nedir?, Kimleri kapsamaktadır? Kişileri çalışmaktan alıkoyan, olağan dışı harcamalara zorlayan olayların sonuçlarını onarma, yeniden normal yaşama döndürme amacıyla ; hastalık,

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTU 3.DERS

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTU 3.DERS İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTU 3.DERS BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI I-Kişi Bakımından Uygulama Alanı İş Kanunu, işçi, işveren ve işveren vekillerine uygulanır. İstisnalar; 1- Çırak

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Kanunu nun Kapsamı Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 Sayı :2014/S-59 Ankara,12.06.2014 Konu :Yıllık Ücretli İzin Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 4857 Sayılı İş Kanununa Dayanılarak İşverenler Tarafından İşçilere Kullandırılacak Yıllık Ücretli İzinler

Detaylı

HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAKKI

HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAKKI HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAKKI Erol GÜNER 33 * 1. GİRİŞ: Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Hesaplama ve Bordrolama Sunum : Ümit KACAR 10 Aralık 2013, Salı Ücret Nedir? 2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 19.02.2013 No : 36582 Toplu iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlenip, bu sürenin 6 iş gününe bölünerek

Detaylı

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ **

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ ** 4857 SAYILI İŞ KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Torba Kanun da 4857 sayılı İş Kanunda düzenlemelere yer verildi. Bu yazımız ile bu düzenlemeleri siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Aşağıdaki düzenlemeler

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18890 Karar No. 2015/24594 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Fazla Çalışma

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler)

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya

Detaylı

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Erol GÜNER 80 I. GİRİŞ Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir gereklilik olarak ortaya

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387

Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, 4857

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/22469 Karar No. 2014/1173 Tarihi: 28.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 FAZLA ÇALIŞMA HAFTANIN YEDİ

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Yıllık ücretli izin, işveren ve çalışan arasında sorunlara neden olabilen ve sürekli gündemde olan bir konudur. Hâlbuki bu konu,

Detaylı

ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI.

ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI. ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 ÜCRET KAVRAMI 2 ÜCRETİN TANIMI o İşçi açısından bir gelir unsuru, işveren açısından

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR?

HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR? HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 3 DİĞER KURUM İŞLEMLERİ www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 1. TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi. ÇIRAK ÖĞRENCİNİN; 1-Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No. Adı Soyadı Doğum yeri. Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Cinsiyeti T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl İlçe

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857

Detaylı

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. 40Soruda. İş Kanunu nda Ücret

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. 40Soruda. İş Kanunu nda Ücret T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Ü N? A? Ü? E ( )? Ü T? İ? 10 - B? Ü? Ü -? G -? İ? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KOBİ LER İÇİN 40 SORUDA İŞ KANUNU NDA ÜCRET EL

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı