Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235-

2 -236-

3 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ JEODEZÝK AMAÇLI ÇALIÞMALARDA KULLANILMASINA ÝLÝÞKÝN EK ÖRNEKLER HGK tarafýndan satýþý yapýlan TUTGA koordinat ve hýzlarýnýn bu yönetmelik kapsamýndaki jeodezik çalýþmalarda kullanýlmasýnda karþýlaþýlabilecek olasý sorunlardan kaçýnmak amacýyla, konu aþaðýdaki örnek üzerinde kýsaca açýklanmýþtýr. Aþaðýdaki örnekte tüm noktalarýn deprem öncesi ve deprem sonrasý koordinatlarýnýn epoðunda verildiði kabul edilmiþtir. Kosismik hesaplama çalýþmalarýnda tabloda verilen depremler dikkate alýnmýþtýr. No Deprem Tarih Büyüklük Adana-Ceyhan Mw6.2 Ýzmit Mw7.5 Düzce Mw7.2 Çerkeþ Mw6.1 Sultandað Mw5.9 Sultandað Mw6.1 Urla Mw5.6 Bingöl Mw6.4 Deprem öncesi koordinatlar: Deprem etkisine maruz kalmayan noktalarýn koordinatlarý ile deprem etkisine maruz noktalarýn depremden önceki koordinatlarý ifade etmektedir.(tektonik yerdeðiþtirme) -237-

4 Kosismik etki: Deprem öncesi ve sonrasý koordinatlarý olan noktalar için referans epoðunda hesaplanmýþ olup, deprem öncesi ve sonrasý hýz farklýlýklarýndan kaynaklanan etkileri de içermektedir. HGK tarafýndan verilen deðerlerdeki kosismik etkiler sadece bilgi amaçlý olup, noktalarýn deprem sonrasý ve deprem öncesi koordinatlarý ayrý sayfalar halinde verilmektedir. Deprem sonrasý koordinatlarý olan noktalar, aþaðýdaki eþitlikle istenilen epokta hesaplanarak kullanýlmalýdýr. t epoðundaki koordinatlarýn hesaplanmasý: X TUTGA(t) = X TUTGA(2005.0) + v TUTGA.(t ) Örnek: A. HGK dan alýnan deðerler depremlerden etkilenmemiþ bir noktaya aitse, tek bir koordinat/hýz çýktýsý verilmektedir. Örneðin, Muðla daki Knidos noktasýnda aþaðýdaki þekilde tek bir koordinat/hýz deðeri bulunmaktadýr. KNID Bu tür bir noktada, örneðin epoðundaki koordinatlar X TUTGA(t) = X TUTGA(2005.0) + v TUTGA.( ) Eþitliði kullanýlarak hesaplanabilir. B. HGK dan alýnan deðerler depremlerden etkilenmiþ bir noktaya aitse iki farklý koordinat/hýz çýktýsý verilmektedir. Örneðin, Marmara Ereðlisi noktasýnda aþaðýdaki þekilde iki ayrý koordinat ve hýz deðeri bulunmaktadýr. Verilen deðerlerde tektonik etki (kosismik yer deðiþtirme) de bulunmasýna raðmen sadece bilgi amaçlýdýr. Þekilde görüldüðü gibi tektonik etki sadece deprem anýný kapsamadýðýndan (deprem sonrasý postsismik etkiler de bulunduðundan) yayýn epoðunda (2005.0) hesaplanmýþtýr. Deprem öncesi: MAER Deprem sonrasý: MAER

5 epoðundaki kosismik(tektonik) yer deðiþtirme: dx = ( ) þeklinde kolayca hesaplanabilir. Özel bir uygulama için tektonik yerdeðiþtirme herhangi bir epokta hesaplanmak istenirse, deprem öncesi ve sonrasý koordinatlar ayrý ayrý epok kaydýrýlarak farký alýnmalýdýr. C. Sonuç olarak, HGK dan alýnan deðerler depremlerden etkilenmiþ bir noktaya aitse iki farklý koordinat/hýz çýktýsý verilmektedir. Hesaplamalarda, deprem sonrasý koordinatlar ve hýzlar kullanýlmalýdýr. Listede verilen Ko-sismik yer deðiþtirmeler (dx dy dz) ifadesi sadece bilgi amaçlýdýr ve özel konular dýþýnda hesaplamalarda kullanýlmamalýdýr

6 -240-

7 EK-12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tarafýndan Bu Yönetmelik Kapsamýnda Yapýlan Ýþlerin Tesliminde Ýstenen Belgeler -241-

8 -242-

9 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tarafýndan Bu Yönetmelik Kapsamýnda Yapýlan Ýþlerin Tesliminde Ýstenen Belgeler 1- ANA AÐ (TUTGA-C1-C2) ÇIKTILARI ONAYLI TUTGA DEÐERLERÝ (HGK DAN ALINAN) TUTGA OLCU EPOÐU KAYDIRMA HESABI ANA KANAVA ANA LUP KAPANMALARI SERBEST DENGELEME 3 BOYUTLU UYUÞUM TESTÝ DAYALI DENGELEME ÖLÇÜ EPOÐU KOORDÝNATLARI (GRÝD, KARTEZYEN, COÐRAFÝ) REFERANS EPOÐU KOORDÝNATLARI (GRÝD, KARTEZYEN, COÐRAFÝ) HIZ HESABI RAPORU 2- DÝZÝ (C3) ÇIKTILARI DÝZÝ KANAVA DAYALI DENGELEME REFERANS EPOÐU KOORDÝNATLARI (GRÝD, KARTEZYEN, COÐRAFÝ) HIZ HESABI RAPORU 3- POLÝGON (C4) ÇIKTILARI (KÖY KÖY ALINACAK) REFERANS EPOÐU GRÝD KOORDÝNATLARI 4- ITRF96-ED50 DATUMLARI ARASI DÖNÜÞÜM PARAMETRESÝ HESABI ÇIKTILARI DÖNÜÞÜMDE KULLANILAN ANA NÝRENGÝ NOKTALARININ ONAYLI DEÐERLERÝ (HGK-TKGM DEN ALINAN) ITRF96-ED50 DATUMLARI ARASINDA YAPILAN DÖNÜÞÜM HESABI 5- NÝVELMAN VE TG03ÜN ÝYÝLEÞTÝRMESÝ HESABI ÇIKTILARI NÝVELMAN HESABINDA KULLANILAN RS NOKTALARININ ONAYLI DEÐERLERÝ (HGK-TKGM DEN ALINAN) GPS NIVELMANI VE GEOMETRÝK NÝVELMAN HESAP ÇIKTILARI SONUÇ HESAP ÇIKTILARI (TUM NOKTALARIN ORTOMETRÝK YÜKSEKLÝKLERÝ) 6- KONTROL ÖLÇÜLERÝ ÇIKTILARI -243-

10 ARÞÝV DÜZENLEMESÝ A) 1 / lik Dosyalara Konulacak Belgeler 1- Ýþ indeksi 2- Nokta Kanavasý 3- Onaylý Son Numaralar (Bölge Müdürlüklerinden Alýnacak) 4- Yapým Kontrol Onay Raporlarý 5- Koordinat Özet Çizelgesi - TKGM - A4 Formatý - Sýralý Koordinat Özet Cetveli B) Hesaplar 1- Ýþ Ýndeksi 2- Sýralý Koordinat Özet Cetveli (TUTGA, C1-C2-C3 Sýklaþtýrma Noktalarý) 3- GPS Ölçü Kayýt Çizelgesi 4- C1, C2, C3 Sýklaþtýrma Noktalarý GPS Oturum Planý 5- Lup Kapanmalarý 6- Uyuþum Testi 7- Serbest Dengeleme Çýktýlarý 8- Dönüþüm Parametreleri (ITRF 96-ED 50) 9- Nokta Röperleri C) Nivelman 1- Nivelman Koordinat Çizelgesi 2- Geometrik Nivelman Ölçüleri 3- Uyuþumsuz Ölçüler Testi 4- Geometrik Nivelman Dengeleme Çýktýlarý 5- GPS Nivelmaný Ölçü Kayýt Çizelgesi 6- GPS Nivelmaný Oturum Planý 7- Lup Kapanmalarý 8- Tek Noktaya Dayalý Serbest Dengeleme 9- Dengeleme Koordinat Özet Çizelgesi (Kartezyen ve Grid) 10-Yüzey Hesabý: - GPS Nivelman Aðýna Göre Dengeleme Hesabý (TG03) - Ýkinci veya Üçüncü Dereceden Yüzey Aðý Hesabý D) Kanavalar 1- Yer Seçim ve C3 Görüþ Kanavasý, (Köy Sýnýrlarý Gösterilecek) (3 Adet Þeffaf) 2- C1, C2, C3 GPS Oturum Kanavasý ve Ölçü Planý (3 Adet Þeffaf) 3- Geometrik ve GPS Nivelman Kanavasý ve Ölçü Planý (3 Adet Þeffaf) -244-

11 E) Manyetik Ortam (3 Adet CD) 1- Tüm Ýþi Kapsayan Bilgiler (Hesaplar, Nivelman, Kanavalar vb.) 2- HGK Sistem Formatý 3- TKGM-A4 Sistem Formatý AÇIKLAMALAR A) Kanavalar : 1-1/ ölçekli açýlýmlý olacak. 2- Ýsmi 1/ olarak yazýlacak. 3-1 / ölçekli bölümlemeli olacak ve isimleri yazýlacak. 4- Antetli ve kontrol mühendislerince onaylý olacak. 5- Kanavalarda lejand ve GPS ölçü oturum planlarý bulunacak. B) Dosyalar : 1-1 / lik dosyalar 2 þer adet hazýrlanacak. 2- Hesap ve Nivelman Dosyalarý 1 cilt, 1 klasör halinde getirilecek

12 -246-

13 GENEL MÜDÜRLÜÐÜMÜZE YAPILAN BAÞVURULAR ÜZERÝNE AÞAÐIDAKÝ AÇIKLAMALARIN YAPILMASI GEREKLÝ GÖRÜLMÜÞTÜR. JEODEZÝK FORMATLARA ÝLÝÞKÝN EK AÇIKLAMALAR; 1- Daha önce Genel Müdürlüðe (Üretim Ýzleme Merkezine) teslim edilecek dokümanlara iliþkin yapýlan açýklamalar yürürlükte olup, jeodezik belgelere iliþkin düzenlenen format çizelgelerinin a4 çýktýlarýnýn excel de verilmemesinin yaný sýra istenilen bilgi ve belgelerin fazla olmasý nedeniyle, (excel de) yeniden düzenlenmiþ olup, jeodezik veriler aþaðýda belirtildiði þekilde düzenlenecektir. Bunlar ; Harita Genel Komutanlýðý tarafýndan istenilen format. Yalnýzca sayýsal ortamda teslim edilecektir. Genel Müdürlüðümüz (Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý) tarafýndan istenilen format. Yalnýzca sayýsal ortamda teslim edilecektir. Genel Müdürlüðümüz (Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý) tarafýndan istenilen formatýn A4 kaðýdýna göre düzenlenmiþ þekli. Sayýsal ve bunun kaðýt çýktýsý olarak teslim edilecektir. 2- Genel Müdürlüðümüz (Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý) tarafýndan istenilen jeodezik bilgilere iliþkin çizelgelerde; Proje Numarasý: boþ býrakýlacaktýr. Pafta adý bölümü:1/5000 lik haritasý olan yerlerde 1/5000 lik adý, olmayan yerlerde 1/25000 lik adý yazýlacaktýr. Coðrafi koordinatlar derece, dakika, saniye olarak örneðe uygun yazýlacaktýr. Niteliðine noktanýn derecesi (TUTGA,AGA,SGA vb), Ek bilgiye nivelmanlý vb. bilgi konulacaktýr. Tesis edilen nokta eski nirengi noktasý ise(ed-50 koordinatlý), bu ortak noktanýn numarasý yazýlacaktýr. Bilgi Ýçin: Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý Harita, Harita Bilgileri ve Askeri Coðrafya Þube Müdürlüðü : e-posta: - - TEL : (312) (312) (312)

14 NOKTA NO... ÝÞÝNE AÝT NÝRENGÝ KOORDÝNAT ÖZET CETVELÝ ITRF 96 SAÐA DEÐER YUKARI DEÐER h-elýpsoýt HELMERT ORTOMETRÝK H PAFTA 1 /

15 1/ lik Adý N44 N44 N44 N45 N45 N45 N46 N46 N46 N47 N47 N47 M46 M46 M46 M47 M47 M47 Yazýldýðý Tarih : Hazýrlayan : Ýmzasý : ÖRNEK SON NUMARALAR LÝSTESÝ Nokta Adý Baþlangýç No Bitiþ No Nokta Sayýsý AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) AGA (C1) SGA (C2) ASN (C3) - N N N N N N N N N N N M M M M N N N N N N N N N N N M M M M Yapýmcý Firma/Kuruluþ Kontrol Eden : Ýmzasý : Ýlgili Kurum Ýlgili Kad. Müd

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FOTOGRAMETRÝ VE GEODEZÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI... PROJESÝ TUTGA SIKLAÞTIRMA NOKTALARI ÖZET CETVELÝ 1/ ÖLÇEKLÝ PAFTA ADI : ESKÝÞEHÝR J26-a ÜRETÝM YILI : 2005 PROJE NO : Datum : ITRF96 Elipsoid : GRS80 Referans Epoku : Dilim Orta Meridyeni ve Geniþliði : 30-3 Nokta No. Nokta Adý Pafta Adý COÐRAFÝ KOORDÝNATLARI STANDART SAPMALARI PROJEKSÝYON KOORDÝNATLARI ENLEM BOYLAM s j s l s h SAÐA YUKARI Ý Kervansaray Tepesi Ý24-a , ,9721 AGA-NÝV Niteliði Ek Bilgi Nokta ED-50 Tesis Yapýmcý KARTEZYEN KOORDÝNATLARI ÝNTER-SÝSMÝK HIZLARI Elipsoid Ortametrik No. Nok.No. Türü Kuruluþ X Y Z vx vy vz Yüksekliði Yüksekliði Ý Pilye TKGM , , , , ,7826 DÜZENLEYEN: Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Ýmzasý : PROJE MÜDÜRÜ: Tarih : Adý Soyadý : Firmasý : Ýmzasý : KONTROL MÜHENDÝSÝ Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý Ýmzasý : -250-

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FOTOGRAMETRÝ VE GEODEZÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI... PROJESÝ TUTGA SIKLAÞTIRMA NOKTALARI ÖZET CETVELÝ 1/ ÖLÇEKLÝ PAFTA ADI : ESKÝÞEHÝR J26-a ÜRETÝM YILI : 2005 PROJE NO : Datum : ITRF96 Elipsoid : GRS80 Referans Epoku : Dilim Orta Meridyeni ve Geniþliði : 30-3 Nokta No. Nokta Adý Pafta Adý COÐRAFÝ KOORDÝNATLARI STANDART SAPMALARI PROJEKSÝYON KOORDÝNATLARI ENLEM BOYLAM s j s l s h SAÐA YUKARI J Aðasar Tepe J26-a , ,865 AGA AGA-NÝV. SGA SGA-NÝV. ASN Niteliði Ek Bilgi Nokta No. ED-50 Nok.No. Tesis Türü J Pilye B.Blok-Sig. Kaya.Bronz Yapýmcý KARTEZYEN KOORDÝNATLARI ÝNTER-SÝSMÝK HIZLARI Elipsoid Ortametrik Kuruluþ X Y Z vx vy vz Yüksekliði Yüksekliði TKGM , , , , ,458 DÜZENLEYEN: Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Ýmzasý : PROJE MÜDÜRÜ: Tarih : Adý Soyadý : Firmasý : Ýmzasý : KONTROL MÜHENDÝSÝ Tarih : Adý Soyadý : Görevi : Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Baþkanlýðý Ýmzasý : -251-

18 -252-

19 EK-13 Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü Tarafýndan Bu Yönetmelik Kapsamýnda Yapýlan Ýþlerin Tesliminde Ýstenen Belgeler -253-

20 -254-

21 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 13 Ýller Bankasýnýn Ýþ Tesliminde Ýstediði Belgeler ve Þablonlar Teslim edilecek belgeler ve haritalar Aþaðýdaki dokümanlar Bankaya teslim edilir. 1) Paftalar ve kanavalar: Bankaya teslim edilen hesap ciltleri ile 1/1 000 ve 1/5 000 ölçekte polyester veya ayný nitelikteki þeffaf levhalara çizilen haritalar, harita mühendisi olmak kaydý ile þirket ortaðý veya anahtar teknik personelden biri tarafýndan imzalanýr. (Üçer adet ozalit kopyalarýyla birlikte.) 2) Arazi ölçülerine ait belgeler (ciltlenmiþ olarak) 2.1. Nivelman ölçüleri 2.2. GPS ölçme-kayýt çizelgesi 3) Orijinal hesap aslý aþaðýda belirtilen sýraya göre tanzim edilip, ciltli ve cilt kapaðý içine cep yapýlýp nirengi,poligon,nivelman kanava kaðýt çýktýlarý konacak.ön cilt kapaðýna A4 ebatlarýnda pafta lejantý yapýþtýrýlacaktýr Cildin içindekileri belirten bir fihrist (Bilgisayar çýktýsý) 3.2. Rapor (Ek-11 ) 3.3. Pafta isimleri belirtilmiþ Koordinat ve ortometrik kot özet cetvelleri Nirengi koordinat özet cetvelleri Poligon koordinat özet cetvelleri Tahdit köþe koordinat özet cetvelleri Nivelman noktasý kot özet cetvelleri (Koordinatlý olacak.) Banka harici kurumlardan alýnan onaylý koordinat ve kot özet cetvelleri 3.4. Dengelenen nirengi aðý hesap grafiði Kartezyen,coðrafik, izdüþüm koordinatlarý (ölçü ve referans epoðunda) 3.5. Dengeleme hesaplarý:(c1,c2,c3 dereceli nirengi sýrasýyla) Minimum zorlamalý dengeleme hesaplarý Uyuþumsuz ölçüler testi Baðýmsýz baz bileþenlerinin standart sapmalarý Koordinat uyuþum testi ve ölçek faktörü Dayalý dengeleme hesabý Düzeltmelerin karesel ortalama hatalarý,dengelemeden sonra bir ölçünün ortalama hatasýnýn hesabý, jeodezik noktalarýn standart sapmalarý Dönüþüm hesaplarý (Kot ve Koordinat) 3.6. GPS ile kot taþýma hesabý -255-

22 3.7. Geoit dayanak nokta hesabý ve poligonlarýn kotlandýrýlmasý 3.8. Poligon kenar ölçü özet çizelgeleri (Kliþede; yatay ve düþey açý,eðik,elipsoit ve izdüþüm düzlemindeki kenarlar,alet ve yansýtýcý yükseklikleri,durulan ve bakýlan noktalarýn ortometrik kotlarý) 3.9. Poligon hesaplarý Nivelman hesaplarý (ana,ara ve yardýmcý sýrasýyla) Dengelenen nivelman aðý hesap grafiði Minimum zorlamalý dengeleme ve uyuþumsuz ölçüler testi Nivelman noktalarý uyuþum testi ve dayalý dengeleme Nirengi ve poligon kotlarý özet cetvelleri Nirengi,nivelman,poligon ve tahdit köþe noktalarý (Tahdit köþe noktalarý ayný zamanda nirengi veya poligon noktalarý ise ayrýca konulmayacaktýr.) röper krokileri Cilt sayfasýnýn 500 den fazla olmasý halinde röper krokileri ayrý ciltlenmelidir. 4. Özet cildi (3 nüsha) Hesap aslýnýn sýrasýna göre düzenlenmiþ fotokopisi olacaktýr. 5. Röper cildi ayrý yapýlacaksa koordinat özet çizelgesi baþýna konur. 6. Meskun ve gayri meskun sahalarýn detay ölçüleri sýrasýnda tanzim edilen fihristli detay ölçü kroki orijinalleri ve meskun detay krokilerinin bir adet fotokopisi 7. Manyetik ortamda (CD) aþaðýdaki klasör yapýsýnda teslim edilecek dosyalar (Bu klasör yapýsý bozulmadan gerektiðinde alt klasörler oluþturulabilir.) -256-

23 CD ÝÇERÝÐÝ -257-

24 Aþaðýdaki dosyalar ilgili klasörlere kaydedilir. 1 - RINEX klasörünün içerisinde; Rinex formatýna dönüþtürülmüþ ham datalar (Anten yükseklikleri ve nirengi numaralarýnýn, doðru þekilde son haliyle getirilmesi.) 2 - PROJE klasörünün içerisinde; gerektiðinde (GPS ile ölçümlerde rinex formatýnda) çýktý alýnabilecek þekilde çözülmüþ projeler. 3 - ÇIKTlLAR klasörünün içerisinde; a) Baðýmsýz ölçülerle dengeleme öncesi lüp kapanmalarý b) Serbest veya zorlamasýz dengeleme hesabý ve koordinat uyuþum testleri çýktýsý c) GRS80 datumunda ayrýntýlý dayalý dengeleme hesabý d) GRS80 datumunda coðrafi,kartezyen, izdüþüm koordinatlarý ve hýz hesaplarý e) GPS ile yükseklik hesaplarý 4- ÖNSÖZ klasörünün içerisinde; a) Yetki yazýsý b) Rapor v.b. 5-1/1000 ve 1/5000 (onay aþamasýnda) ölçekli sayýsal olarak üretilen haritalar (pafta bazýnda) Ulusal veri degiþim,çizimin yapýldýðý program ve DXF formatlarýnda. 6- Nýrengi, poligon ve nivelman kanavalarý ile çizim dosyalarý Ulusal veri degiþim ve DXF (onay aþamasýnda) formatlarýnda. 7- Nirengi, poligon koordinat ve hesap dosyalarý ASCII formatýnda. 8- Detay ölçülerinin ham data, hesap dosyalarý ve meskün saha fihristi ASCII formatýnda 9- Hesap ve ölçü cildinde olan ve manyetik ortamda bulunmayan bütün sayfalar (poligon ve nivelman röperleri hariç) tarayýcý ile taranarak resim dosyasý formatýnda(*.jpeg uzantýlý) 10- Onay aþamasýnda tüm datalar ayný CD ye yüklenmiþ olarak 3 adet(1asýl 2 yedek) teslim edilecektir.(cd kapaðýna iþin ismi,ili,yüklenicisi, tersimatçýsý ve onay tarihi yazýlacaktýr.) Ek Madde 2: 1 - Poligon ve detay ölçmeleri ölçü esnasýnda kayýt ortamýna alýnacak ve aktarma programlarýyla bilgisayar ortamýna depolanacaktýr. 2 - Meskun sahada ölçülerek hesaplanan bina kotlarý XYZ dosyalarýnda bulunacak, ancak tersimat sýrasýnda kapatýlarak paftalarda görülmeyecektir. Kotu ölçülen bu noktalar, ölçü krokilerinde daire içine alýnarak belirlenecektir. Kotu ölçülmeyen diðer detay noktalarýnýn kotlarý XYZ dosyasýnda sýfýr (0) girilecektir. 3 - Poligon ve detay ölçmelerinin birer disketi bu iþlerin arazi ölçmelerinin tamamlanmasý sonucunda kontrol mühendisine teslim edilecek ve kontrol raporu ekinde Baþkanlýða gönderilecektir. Disket üzerinde iþin adý, hangi bilgileri içerdiði, ölçü tarihi, þantiye ve kontrol mühendisinin imzasý bulunacaktýr. 4 - Tüm nirengi, poligon nivelman ve detay noktalarýnýn koordinatlarýnýn üretilmesine altlýk olacak bilgilerin, XYZ lerinin ve tersimatýnýn CD leri iþin tesliminde Bankaya teslim edilecektir

25 5- Çizim bilgisayar destekli sistemlerle yapýlýr. Onama öncesi çizimler kaðýda, kesin çizim bu þartnamede belirtilen altlýklara yapýlacaktýr. Düzeç eðrileri siyah karýþtýrýlmýþ kýrmýzý mürekkep ile çizilir. 6-1/5000 ölçekli sayýsal Haritalarýn oluþturulmasýnda dikkate alýnacak hususlar: Nirengi, nivelman numaralarý ve kotlarý, yazýlacak. Elektrik direði hariç diðer tüm semboller bulunacak Resmi, tarihi bina adlarý yazýlacak Cadde ve sokak, isimleri yazýlacak 2 ve 10 m. lik yükseklik eðrileri geçirilecek 10 m. yükseklik eðrisi kotlarý yazýlacak Pafta kenar bilgileri, örnek paftaya uygun düzenlenecek KANAVALAR Nirengi Kanavasý: (Polyester ve kaðýt çýktý) 6 derecelik dilimde çizilmiþ C3 derece nirengilerin, tepelerin akarsularýn ve 10 metrelik düzeç eðrileri ile 1/5 000 ölçekli pafta taksimatýný gösterir 1/ ölçekli þeffaf altlýk üzerine çizilmiþ harita ve bu harita üzerine oturtulmuþ, tepe ismi veya kotunun ve tahdit sýnýrlarýnýn çizili olduðu olduðu kanava iþin tesliminde Bankaya verilecektir. Nirengi yazý boylarý 2 mm olacak 2.5 km de bir grid atýlarak Y ve X koordinatlarý 2.5 mm.boyunda yazýlacak Ana hatlarýn çizim kalýnlýðý 0.25 mm. olacak Ara hat ve dizilerin çizim kalýnlýðý 0.18 mm. olacak Kanava baþlýðý (Kasaba-Þehir) yazý boyu 7 mm. olacak Poligon Kanavasý: (Kaðýt çýktý) Poligon Kanavasý1/5000 ölçeðinde çizilecek Poligon yazý boylarý 1.65 mm. olacak Nirengi ve Rs. yazý boylarý 2 mm. olacak. Rs. ler poligon kanavasý üzerinde gösterilecek Pafta Lejantý kanavaya iþlenip, köþe koordinatlarý yazýlacak Lejantdaki pafta adlarý yazý boyu 4 mm. olacak Ana güzergah çizim hatlarý 0.25 mm. olacak Ara güzergah çizim kalýnlýðý mm. olacak Kanava baþlýðý (Kasaba-Þehir) yazý boyu 7 mm. olacak. Nivelman Kanavasý: (Kaðýt çýktý) Rs. ler ayný zamanda poligon veya nirengi ise her ikisinin de numarasý yazýlacak Rs. daire çapý 2 mm. olacak Rs. bronz ise normal bronz iþaretiyle gösterilecek Ana nivelman hatlarý 0.25 mm. kalýnlýðýnda olacak Ara nivelman hatlarý rnrn. kalýnlýðýnda olacak Kanava baþlýðý (Kasaba-Þehir) yazý boyu 7 mm. olacak Kanava uygun ölçekte çizilecek

26 SON KURALLAR : Ölçü kopyalarýnýn Bölgeye tesliminde; a- Poligonda : Ana ve Ara poligon güzergahlarýnýn þekilleri (Iüpleri) kapatýlmýþ olacaktýr. b- Nivelmanda : Nivelman ölçülerinin tamamýnýn þekil (Iüp) kapanmalarý hesaplanacaktýr. Tahdit krokisi dýþ sýnýr köþe noktalarý (yol, dere, kanal v.b. gibi kývrýlarak giden sýnýrlarda baþlangýç ve son noktalarý), yer teslimi sýrasýnda, yüklenici ile birlikte zeminde iþaretle belirlenecektir. Bu noktalardan arazide yeri kesin belli olanlara tesis yapýlmaz. Yeri sabit olmayan noktalara kontrol mühendisinin uygun göreceði harita tesislerinden biri yapýlýr.istikþaf kanavalarý ile birlikte bu noktalarýn röperleri de gönderilecektir. Harita tesislerinin ölçüsü sýrasýnda dýþ sýnýr köþe noktalarýnýn ölçüleri yapýlarak koordinatlandýrýlacaktýr. Ýlave harita sahasý ile mevcut haritalarýn kenarlaþan kýsýmlarýný içine alan 1/1000 ölçekli ozalit paftalardan 1 takýmý, ilave sahanýn orijinal çizimi yapýlmadan önce Bankaya teslim edilecektir. Özel þart ED-50 datumunda ve mevzi koordinatlara göre mevcut haritasý bulunan iþlere,ülke koordinatlarýna (GRS 80 datumunda) baðlý olarak ilave harita yapýldýðýnda,mevcut haritayla kenarlaþan yeni paftalarýn 4 köþesine yakýn olan mevcut haritanýn 100 metrelik karelaj koordinatlarý dönüþüm hesabýyla bulunacaktýr.hesaplanan karelaj koordinatlarý pafta kenar çizgisine kýrmýzý mürekkeple yazýlacak ve kýrmýzý renkte karelajlarý çizilecektir.ayrýca eski ve yeni paftalarý birlikte gösteren, koordinatlý pafta lejantý çizilerek iþin tesliminde bankaya verilecektir

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Klasik Yöntemlerle Üretilmiþ Kontrol Noktalarýnýn (Poligon Noktalarýnýn) GPS Koordinatlarý ile Karþýlaþtýrýlmasýna Ýliþkin

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI 01. Ait Olduğu Deniz : Çalışmanın icra edildiği denizin adı yazılacaktır (Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz gibi). 02. Çalışmanın Adı : İcra edilen çalışmayı en iyi tanımlayacak şekilde yazılacaktır.

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

HARİTA TEKNİKERLİĞİ DERS NOTU

HARİTA TEKNİKERLİĞİ DERS NOTU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 015 HARİTA TEKNİKERLİĞİ DERS NOTU BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak,

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA DOSYALAMA 581MSP141

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA DOSYALAMA 581MSP141 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA DOSYALAMA 581MSP141 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI)

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) 3.hafta, Ders 2 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA, 2007 Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI, 2017 Yeryüzünün bütününün

Detaylı

2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN Daire Başkan Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA

Detaylı

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarih Sayısı 15/7/2005 25876 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

DSİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DSİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü DSİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MAYIS 2007

Detaylı

Yönetmelik. V. N. ÇUBUKÇU Devlet Bakanı A.AKSU İçişleri Bakanı R.AKDAĞ Sağlık Bakanı. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Yönetmelik. V. N. ÇUBUKÇU Devlet Bakanı A.AKSU İçişleri Bakanı R.AKDAĞ Sağlık Bakanı. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM 1. Hafta Ders Notları REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM Referans (Koordinat)

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 1 YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI JEODEZİ ANABİLİM DALI İSTANBUL- 2016 A- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. METİN SOYCAN Prof. Dr. UĞUR DOĞAN Doç. Dr. TÜRKAY GÖKGÖZ Doç. Dr. ATINÇ PIRTI Y.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOORDİNAT SİSTEMLERİ. Prof.Dr.Rasim Deniz

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOORDİNAT SİSTEMLERİ. Prof.Dr.Rasim Deniz BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOORDİNAT SİSTEMLERİ Prof.Dr.Rasim Deniz Zonguldak, 2014 YERSEL KOORDİNAT SİSTEMLERİ 1-Genel Yer üzerindeki konumların belirlenmesi

Detaylı

2015 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2015 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Kubilay ÖÇALAN Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI

Detaylı

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli İlave Hizmet Bedeli HİZMET BEDELİ 87,25 TL 11,75 TL Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı

Detaylı

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI 2015 FİYATLARI YEN. DEĞ OR %10,11 SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 75,00 TL 82,50 TL İlave

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezi Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezi Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezi Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

TUSAGA-AKTİF İLE TG03 (ORTOMETRİK KOT) KULLANIMI

TUSAGA-AKTİF İLE TG03 (ORTOMETRİK KOT) KULLANIMI Bilindiği gibi GNSS Cors ağlarında varsayılan yükseklik referansı olarak Elipsoit düzlemi kullanılmaktadır. Bu da cors yönteminde gerçek yükseklik bilgisi (ortometrik) olmadan, kullanıcının sadece elipsoidal

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

(14.09.2009 Tarihli Değişiklik İle) SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR.

(14.09.2009 Tarihli Değişiklik İle) SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. 1-BAŞVURU FİŞİ (14.09.2009 Tarihli Değişiklik İle) SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. A-Başvuru Fişi Satış Bedeli= 50,00. TL. x Yöresel katsayıdır. B-Zayiinden, suret olarak verilen

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) 1 Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz Çoban Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Telefon : 2113944 E-posta

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Elipsoid şeklindeki dünyanın bir düzlem üzerine indirilmesi ve koordinatlarının matematiksel dönüşümleridir. Harita üç şekilde projeksiyonu

Detaylı

KANUN. HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli

KANUN. HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 KANUN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6544 Kabul Tarihi: 3/6/2014

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 9 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27049 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Koordinat Dönüşümleri (V )

Koordinat Dönüşümleri (V ) KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ ve FARKLI KOORDİNAT SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMA FieldGenius ile birden fazla koordinat sistemi arasında geçiş yaparak çalışmak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan masaüstü harita ve CAD

Detaylı

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır.

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 1-BAŞVURU FİŞİ SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 2-KADASTRO DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TANIMLAR Hizmet Bedeli İmar Parseli

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2015-2016 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ, DATUM TRANSFORMASYONU Prof.Dr.RASİM DENİZ MAYS 2014 ZONGULDAK KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ,DATUM TRANSFORMASYONU 1-Genel Bilgiler Aynı datumdaki koordinatların

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Deniz (Seyir) haritaları

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç MADDE 1- (1) Bu genelge, Tescile Konu Olan

Detaylı

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME UYGULAMA II DERSİ İŞ PROGRAMI

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME UYGULAMA II DERSİ İŞ PROGRAMI BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME UYGULAMA II DERSİ İŞ PROGRAMI Dersin Amacı: Yersel yöntemlerle ve GNSS Tekniğiyle halihazır harita alımına esas olmak üzere C3 dereceden nokta sıklaştırması yapmak.

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Datum: Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyidir.

Datum: Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyidir. İçindekiler Projeksiyon ve Dönüşümleri... 1 Dünyanın Şekli ve Referans Yüzeyler... 1 1. Projelsiyon Nedir?... 1 2. Koordinat Sistemleri... 1 3. Coğrafi Koordinat Sistemleri... 2 4. Projeksiyon Koordinat

Detaylı

MEVCUT GPS/NİVELMAN VERİ KÜMESİNİN JEOİT MODELLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVCUT GPS/NİVELMAN VERİ KÜMESİNİN JEOİT MODELLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MEVCUT GPS/NİVELMAN VERİ KÜMESİNİN JEOİT MODELLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa İNAM, Mehmet SİMAV, Ali TÜRKEZER, Serdar AKYOL, Ahmet DİRENÇ, A.İhsan KURT, Mustafa KURT Harita Genel Komutanlığı,

Detaylı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı Ders Kodu:264 Yrd.Doç.Dr. Muhittin İNAN Anabilim Dalımız "İstanbul Yüksek Orman Mektebi" nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte

Detaylı

1 BAŞ VURU FİŞİ A) Tapu Müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücreti Başvuru fişi sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için geçerlidir.

1 BAŞ VURU FİŞİ A) Tapu Müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücreti Başvuru fişi sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için geçerlidir. 2014 YILI DÖNER SERMAYE HİZMETBEDELİ FİYAT ÇİZELGESİ (Döner Sermaye ücretleri; Maliye Bakanlığınca 19.11.2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 430 Sayılı Tebliğde belirlenen

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLEN HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNE AİT 2016 YILI FİYAT LİSTESİ

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLEN HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNE AİT 2016 YILI FİYAT LİSTESİ HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLEN HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNE AİT 2016 YILI FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI ÜRÜNLER (HERKESİN KULLANIMINA AÇIK) HARİTA SATIŞ BÜROSUNDAN SATIŞI YAPILAN TASNİF DIŞI TOPOĞRAFİK

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezik Tesisler VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezik Tesisler VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezik Tesisler VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK:

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

KAMULAġTIRMA HARĠTA ve HARĠTA BĠLGĠLERĠ ÜRETĠMĠ TEKNĠK ġartnamesġ

KAMULAġTIRMA HARĠTA ve HARĠTA BĠLGĠLERĠ ÜRETĠMĠ TEKNĠK ġartnamesġ T.C ENERJĠ ve TBĠĠ KYNKLR BKNLIĞI DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLĞÜ Emlak ve KamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı KMULġTIRM HRĠT ve HRĠT BĠLGĠLERĠ ÜRETĠMĠ TEKNĠK ġrtnmesġ MYIS 2007 2 DSİ KMULŞTIRM HRİT ve HRİT

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

1. GİRİŞ. Harita Dergisi Temmuz 2011 Sayı 146 ÖZET

1. GİRİŞ. Harita Dergisi Temmuz 2011 Sayı 146 ÖZET ED-50 (European Datum-1950) ile TUREF (Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi) Arasında Datum Dönüşümü (Datum Transformation between ED-50 (European Datum-1950) and TUREF (Turkish National Reference Frame)

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

1/5. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1/5. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. KIYI KANUNUNA TABİ ALANLARDA İNCELENMEK VE DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA SUNULACAK İMAR PLANI TEKLİFLERİ İÇİN DVD FORMATI Bakanlığımıza incelenmek ve değerlendirilmek üzere sunulacak

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

AVRUPA DATUMU 1950 (ED-50) İLE TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AGI 1999 (TUTGA-99) ARASINDA DATUM DÖNÜŞÜMÜ

AVRUPA DATUMU 1950 (ED-50) İLE TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AGI 1999 (TUTGA-99) ARASINDA DATUM DÖNÜŞÜMÜ AVRUPA DATUMU 1950 (ED-50) İLE TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AGI 1999 (TUTGA-99) ARASINDA DATUM DÖNÜŞÜMÜ (DATUM TRANSFORMATION BETWEEN THE EUROPEAN DATUM 1950 (ED-50) AND TURKISH NATIONAL FUNDAMENTAL GPS NETWORK

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

14/05/2004 31/05/2004

14/05/2004 31/05/2004 ARAZİ ÇALIŞMASI 1 EKİP - 11 14/05/2004 31/05/2004 2 İçindekiler Ekip Çalışması Ekip Elemanları Donanım Yapılan İşlemler Maliyet Sonuç 3 Ekip Çalışması Bir işin gerçekleştirilebilmesi için değişik beceri

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Jeodezik Kavramlar

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Jeodezik Kavramlar Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Jeodezik Kavramlar TASLAK DERS NOTU Doç.Dr. Niyazi Arslan Çukurova Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ceyhan, Adana, 2014 İçindekiler Giriş Referans

Detaylı

1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri

1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri 1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri Tema ayrımlı özel durumlar ve / veya ek gereksinimler, Bölüm 1.2 'de tanımlanan referans sistemleri, alt bölümde yer alan ölçü birimleri ve coğrafi

Detaylı

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 7. POLİGON 7.1. GENEL BİLGİ Bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için, yeryüzünde konumu sabit ve koordinatları bilinen noktala ihtiyaç vardır. Bu noktalar, genel olarak nirengi noktaları ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü Sayfa : 1/6 Üretim Sürecinin BaĢlatılması Görüntü iģleme Nirengi ve Nivelman kanavaları kontrolü GPS/IMU Verilerinin Değerlendirilmesi Nirengi tesis kontrolü Nirengi ölçü ve hesap kontrolü UçuĢ Planlarının

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 16, Sayfa (63-70) BOLU GEÇİŞİNDE DEPREM SEBEBİYLE MEYDANA GELEN Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 tekdale@itu.edu.tr 2 celikn@itu.edu.tr

Detaylı

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ E. AVCIOĞLU 1, M. SOYCAN 2 1 Himtek Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., İstanbul ercan@himtek.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

Sol üst köşede bulunan (1) Dosya sekmesi tıklanarak Aç komutuyla JXL / RW5 / uzantılı datanızı bilgisayarda nereye

Sol üst köşede bulunan (1) Dosya sekmesi tıklanarak Aç komutuyla JXL / RW5 / uzantılı datanızı bilgisayarda nereye Geomatics Group Teknik Cihazlar GPSFORMAT Format Dönüşüm ve TKGM Formatında Çıktı Alma Programı GEOMATİCS GPSFORMAT YAZILIMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ Geomatics Group tan satın aldığınız Türkiye İthalatçısı

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

E.Ömür DEMİRKOL, Mehmet Ali GÜRDAL, Abdullah YILDIRIM

E.Ömür DEMİRKOL, Mehmet Ali GÜRDAL, Abdullah YILDIRIM AVRUPA DATUMU 1950 (EUROPEAN DATUM 1950: ED-50) İLE DÜNYA JEODEZİK SİSTEMİ 1984 (WORLD GEODETIC SYSTEM 1984: WGS84) ARASINDA DATUM (KOORDİNAT) DÖNÜŞÜMÜ VE ASKERİ UYGULAMALARI ÖZET E.Ömür DEMİRKOL, Mehmet

Detaylı

ESAS OLACAK 2015 YILI YAKLAŞIK MALİYETLERİ. MALİYETİ (TL.) 1 C1 Derece Adet 2973.05 Pilye (Kotlu) 2 C2 Derece Adet 1999.

ESAS OLACAK 2015 YILI YAKLAŞIK MALİYETLERİ. MALİYETİ (TL.) 1 C1 Derece Adet 2973.05 Pilye (Kotlu) 2 C2 Derece Adet 1999. 657 SAYILI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU VE BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ UYARINCA HARİTA VE UZAKTAN ALGILAMA İSTEKLERİNE İLİŞKİN BÜTÇE AKTARMA HESAPLARINA

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ Sektör Kodu: P

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ Sektör Kodu: P VE İMAR Sektör Kodu: P 139 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının, Planlama ve İmar sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ÜRETİMİ VE TESLİMİNE DAİR YÖNERGE

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ÜRETİMİ VE TESLİMİNE DAİR YÖNERGE ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ÜRETİMİ VE TESLİMİNE DAİR YÖNERGE Genel Gerekçe: Coğrafi Bilgi Sistemlerine standart ve sağlıklı veri akışını sağlamak. Amaç: Madde 1:

Detaylı

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE 3 boyutlu uzayda Jeoit Z Y X Dünyaya en uygun elipsoid modeli ve yer merkezli dik koordinat sistemi Ülkemizde 2005

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 BİMER BAŞVURULARI Başbakanlık İletişim Merkezinden Gelen Başvurular 15 İŞ GÜNÜ *BİRDEN

Detaylı

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m 17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritalar n yap m, 5 y ll k imar program n n ilgili di er Müdürlüklerle birlikte haz rlanmas, mar planlar na uygun

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ : Bu Yönetmelik Araklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI FÖYÜ

ARAZİ ÇALIŞMASI FÖYÜ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel Yrd. Doç. Dr. Özgün

Detaylı

LEICA GEO OFFICE GPS DEĞERLENDİRME YAZILIMINININ TANITIMI

LEICA GEO OFFICE GPS DEĞERLENDİRME YAZILIMINININ TANITIMI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ LEICA GEO OFFICE GPS DEĞERLENDİRME YAZILIMINININ TANITIMI Hazırlayan Ömer SALGIN Danışman

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 3 - Coğrafi Konumlandırma

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 3 - Coğrafi Konumlandırma Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite 3 - Coğrafi Konumlandırma İçerik Giriş Yerkürenin matematiksel modeli Yerküre üzerinde haritalanacak bölgenin matematiksel modeli (datum) GİRİŞ Yeryüzündeki bir mekanın

Detaylı

TUSAGA-Aktif, CORS-TR (Continuously Operating Reference Stations) SİSTEMİ VE IGS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI

TUSAGA-Aktif, CORS-TR (Continuously Operating Reference Stations) SİSTEMİ VE IGS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI TUSAGA-Aktif, CORS-TR (Continuously Operating Reference Stations) SİSTEMİ VE IGS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI Öğr.Gör. İbrahim TİRYAKİOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010 CORS-TR nedemektir CORS-TR projesi Katılımcı

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ÜRETİMİ VE TESLİMİ STANDARTLARI 1. KONU Bu standartlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Asat Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasına giren her türlü altyapı

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKİYE JEOİDİ (TG-99A) ( UPDATED TURKISH GEOID (TG-99A) )

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKİYE JEOİDİ (TG-99A) ( UPDATED TURKISH GEOID (TG-99A) ) GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKİYE JEOİDİ (TG-99A) ( UPDATED TURKISH GEOID (TG-99A) ) Ali KILIÇOĞLU ÖZET Türkiye de GPS ile elde edilen elipsoid yüksekliklerinden uygulamada kullanılan ortometrik yüksekliklerin

Detaylı