T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde yapılacak tüm yayınlarla, ders aracı niteliğindeki yayınlara başvuru, içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve bu yayınların basımı, Üniversite Yayın Komisyonunun oluşumu ve çalışması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2 (1) Bu Yönerge, tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik" maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 (1) Bu Yönergede geçen; a)birim Yayın Komitesi: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde kurulan yayın komiteleri, b)ders aracı: Ders kitabı, yardımcı ders kitabı ve ders notunu, c)döner Sermaye: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Döner Sermayesini, ç) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu, d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini, e) Yayın: Ders aracı niteliğindeki yayını, f) Yayın Komisyonu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonunu, g) Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Üniversite Yayın Komisyonu, Komisyonun Görevleri ve Alt Komisyonlar Yayın Komisyonu Madde 4-(1) Yayın Komisyonu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Yayın Komisyonu, üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve Üniversiteler Yayın Yönetmeliği nde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yayın Komisyonu kararları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Yayın Komisyonuna seçilen üyelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu üyeliklerinin süresi ile sınırlıdır. Alt komisyonlar Madde 5 (1) Yayın Komisyonu, çalışma açısından öğretim elemanları ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelinin hizmetlerinden yararlanabilir. Gerek gördüğünde fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde meslek gruplarına göre geçici alt komite ya da komisyonlar kurabilir. Yayın Komisyonu tarafından oluşturulan geçici alt komite ya da komisyonlar, yayınların teklifte belirtilen amacına ve bu Yönergeye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Yayın Komisyonuna görüş bildirir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yayınlar, Yayın Başvurusu, Başvurunun İncelenmesi, Basım ve Satış Yayınlar Madde 6- (1)Yayınlar öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: a) Birinci Grup Yayınlar: Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve yardımcı ders kitaplarıdır. a.1 Ders kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış yayınlardır. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin adlarıyla örtüşmelidir.

2 a.2 Yardımcı ders kitapları: Eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan kitaplardır. a.3 Yardımcı kaynak kitaplar: Bunlar belirli bir dersin ilgili olduğu bilim dalı ya da akademik alanda yapılan araştırma niteliğindeki kitaplardır. a.4 e-dokümanlar (elektronik yayınlar) : Yukarıda adı geçen tüm kitap kategorilerinin elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayınlanan sayısal ortam eserleri olarak hazırlanmış şekilleridir. a.5. Manyetik depolama üniteleri: Basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD, Flash Bellek ve benzeri şekillerde depolanmış şekli basılı kitaba ek olarak yayınlanabilir. b) İkinci Grup Yayınlar: Bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan dergi ya da periyodik yayınlardır. c) Üçüncü Grup Yayınlar: Kongre, sempozyum, çalıştay, panel türündeki bilimsel toplantıların bildirilerini içeren yayınlardır. ç) Dördüncü Grup Yayınlar: Toplumu ve üniversite kamuoyunu çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan akademik nitelikteki kitap, kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yayın Önerilerinin Hazırlanması ve Sunulması Madde 7- (1)Birinci grup yayınlara ilişkin esaslar: a)eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. b)çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir. c)editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerle yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur. ç)yayın önerileri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde, EK-1 de verilen Başvuru Formu doldurularak Yayın Komisyonuna iletilir. Komisyon birinci grup yayınlar çerçevesinde yayınlanmak üzere kendisine iletilen yayınların önerildikleri kategoriye (a1, a2, a3, a4 veya a5) uygunlukları ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda akademik hakem görüşü isteyebilir. Komisyon, hakemlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak yayın önerisini red / kabul eder veya düzeltme ister. Madde 8-(1) İkinci grup yayınlara ilişkin esaslar: a) Üniversite orijinli her dergi teklifi senatoya sunulur. Senato olumlu bulduğu teklifler için bir editör atar. Senatoca atanan dergi editörünün; Bir hakem kurulu oluşturması, Bir Dergi Hakem Kurulu Raporu hazırlanarak komisyonda onaylatılması, Türkçe yayınlanan dergilerde hakem listesinin en çok 1/3 nün Üniversitemiz içinden ve 2/3 nün diğer Türk Üniversitelerindeki üyelerden oluşturulması, yabancı dilde yayınlanan dergilerin hakem listesinde en az 1/3 nün yurt dışından üyelerin de bulunmasını sağlaması, Yayına kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporlarının bulunmasını sağlaması, gereklidir. Madde 9- (1)Üçüncü grup yayınlara ilişkin esaslar: a)bilimsel toplantının gerçekleştiği tarihten en geç altı ay sonra ilgili toplantının düzenleme kurulunca yayımlanması istenen tutanaklar veya bildiriler yayıma hazır olarak varsa birim yayın komitesine yok ise ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulur. b)ilgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği yayınlar, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan talepler, Yayın Komisyonuna iletilir. Madde 10-(1) Dördüncü grup yayınlara ilişkin esaslar: Bu grupta, Üniversite tarafından uygun bulunan yayınlar yer alır. Bunlar, esas olarak özel yayınlar olacağından, yazar veya yazarlar yayımlanmasını istedikleri eseri doğrudan Yayın Komisyonuna sunarlar. Yayın Komisyonu, yayımlaması istenen eseri, konuyla ilgili uzman bir hakeme inceletebilir. Yayın Komisyonu, hakemin görüşüne veya kendi değerlendirmesine göre eserin yayınlanmasını kabul veya red eder.

3 BEŞİNCİ BÖLÜM Basım ve Satış Madde 11-(1)Basım kararı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 6. maddesindeki öncelik sırasına göre Döner Sermaye tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da sponsorlar tarafından karşılanabilir. (2)Basılması kabul edilen eserler için Yayın Komisyonu ile yazar/yazarlar veya editör/editörler arasında karşılıklı yükümlülükleri içeren resmî bir sözleşme imzalanır (EK-2). Resmi sözleşme imzalanmayan, basılması uygun bulunan eserler üzerinde "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları" ibaresi bulunamaz. (3)Yazar; baskı süresince matbaa tarafından istenecek düzeltmeleri verilen süre içerisinde yapmak zorundadır. (4)Telif ücreti, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği nin 9. maddesi çerçevesinde, sadece bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen I. Grup a.1-a.5 kategorisindeki yayınlar için, eserin baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve Döner Sermaye tarafından ödenir, ya da yazara, istemi halinde telif ücreti karşılığında basılı kitap verilir. (5)Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları" ifadesi taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı Yayın Komisyonunca belirlenir. Yayın Komisyonu nun kararı Yönetim Kurulu nun onayından sonra kesinleşir ve ilgili yazarlara iletilir. (6)Yayın Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla basılması uygun görülen eserlerin yazarlarıyla bu Yönergeye ekli (EK-2) Yayın Sözleşme Formu çerçevesinde bir protokol imzalanır. Eserin basılmasından sonra, bu Yönergeye ekli (EK-3) Yayın Devir Formu ile yazarlar yayın haklarını devrederler. Basılan eserlerden 50 adedi yazarlarına ücretsiz olarak verilir. (7)Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayınlanan sayısal ortam eserlere ilişkin telif ücretleri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesi dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir. (8)Manyetik depolama ünitelerine ilişkin telif ödemesinde ise Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesinde baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir. Madde 12-(1)Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla başvurulması gerekir. (2)Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte Dekanlık/Müdürlükler tarafından Yayın Komisyonuna bildirilir. Madde 13-(1)Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur. Üniversite yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Bilimsel sorumluluk ve yazım Madde 14 (1) Yayımlanacak eserlerin bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. (2)Türkçe eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Yazım Kılavuzu nun son baskısı esas alınır. (3) İngilizce asıl veya İngilizce ye çeviri eserler için yabancı dilde çıkarılan yayınlarda editörlük yapan bir editörün onayı istenir. Üniversite yayınları ibaresi Madde 15 (1) Bu Yönerge kurallarına uygun olarak yayımlanmayan Türkçe ders kitapları vb. üzerine İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları ibaresi yazılamaz; İngilizce ders kitapları için ise Izmir Kâtip Celebi University Publications ibaresi yazılamaz. Başvurusu reddedilen yayın Madde 16 (1) Üniversite yayını olarak bastırılması için başvurulmuş olan fakat Üniversite tarafından bastırılamayacağı Yönetim Kurulunca karara bağlanan yayınların, yazarları tarafından diğer yayınevleri kanalıyla bastırma hakları saklıdır.

4 (2) Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası Üniversitede tutulur, diğer kopyaları başvuru sahibine geri verilir. Hakemlere ödenecek ücret Madde 17 (1) Yayın Komisyonuna sunulan yayınların değerlendirilmesi aşamasında görüşü alınmak üzere bilimsel hakemler seçilmişse, bu kişilere Yayın Komisyonunun her yıl için belirleyeceği miktarda bir ücret varsa Döner Sermaye tarafından ödenir. Etik İlkeler Madde 18-(1) Yayın Komisyonu, TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu nun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek davranış tanımlarını benimsemiştir. Etik ihlaller İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uyarınca değerlendirilir. Yürürlük Madde 19 (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20 (1) Bu yönerge hükümleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

5 EK 1: BAŞVURU FORMU Başvuru Dilekçesi Örneği Tarih T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...Fakültesi Dekanlığına / Yüksekokulu Müdürlüğüne İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü imkanlarıyla yayımlanması isteğiyle teslim ettiğim, aşağıda özellikleri yazılı telif/çeviri eserimin, ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ esaslarına ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin Yayın Yönergesine göre; İ.K.Ç.Ü.... Fakültesi/Yüksekokulu Yayın Komitesi ve/ veya İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonunun onaylaması durumunda yayınlanmasını; eserim hakkında olumsuz bir karar çıkması durumunda, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nden hiç bir hak talep etmeyeceğimi ve eserimle ilgili kesin sonuç başvuru tarihinden en geç 1 (bir) yıl içinde Üniversite Yayın Komisyondan yazılı olarak bildirilinceye kadar başka bir yayın kuruluşuna götürmeyeceğimi beyan ve taahhüt eder, gereğini saygılarımla arz ederim. Yayın Sorumlusunun Adı-Soyadı: İmzası : Yazar ve/veya yazarların veya editör ve/veya editörlerin: Adı ve Soyadı : TC Kimlik No : Adresi : Tel : Fax : Eki : 1) Başvuru Formu 2) Yayının e-kopyası veya CD-DVD si 3) Yayının 2 adet yazılı kopyası

6 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI BAŞVURU FORMU 1. Eserin adı: Eserin tipi:.. (..) Ders Kitabı (..)Yardımcı Kaynak Kitabı (araştırma nitelikli) (..) Yardımcı Ders Kitabı (..) Diğer. 3. Eserin ISBN numarası: Eserin kaçıncı baskı olduğu:... Birinci baskı dışındaki baskılarda: (.. ) Değişiklik var (.. ) Değişiklik yok Var ise niteliği (sayfa miktarı, şekil, v.b) : Eserin sayfa sayısı:... adet (165x240 mm/200x280 mm/140x200 mm) 6. Eserdeki grafik, şekil, gravür vb sayısı: Eserdeki fotograf sayısı: Renklı:... adet Siyah/Beyaz:... adet 8. Eserin konusu ile birinci derecede ilgili olduğu derslerin; Bölüm/Program adı:... Dersin kodu ve adı:... Haftada kaç saat ve kaç yarıyıl okutulduğu:... Bu öğretim yılında derse kayıtlı öğrenci sayısı: Türkiye çapında, eserin talep edileceğinin düşünüldüğü kurumlar: Yukarıdaki sorulara bağlı olarak yazar veya editörün kitabın yıllık talep potansiyeli ve satış süresi ile ilgili tahminleri: Eserin talep edilen baskı sayısı: Eser daha önce basıldıysa, herhangi bir kurum ve/veya kişiyle telif hakkı ve yayın ilişkisi bulunmadığına veya kullanım izninin alındığına dair belge eklenecektir. 13. Telif ücretini (ders kitapları ve yardımcı ders kitapları için): (..) Kitap olarak istiyorum (..)Yardımcı Kaynak Kitabı (araştırma nitelikli) (..) Ücret olarak istiyorum: (..) Yarısını Üniversiteye bağışlıyorum TC Kimlik No Ad-Soyad İmza/Tarih

7 EK2: T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN SÖZLEŞME FORMU Aşağıda açık kimliği ve bilgileri yazılı olan... tarafından hazırlanan... isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Yönergesi çerçevesinde yayımlanmak üzere, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonuna teslim edilmiştir. Eserin bilim, dil ve her türlü sorumluluğu yazarına/editörüne aittir. Yazar/yazarlar eserin tüm haklarını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine devrettiğini kabul eder. Ancak eserin baskısı tükendiği ve yazarın talep etmesine rağmen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından yeni baskısı yapılmadığı takdirde bu sözleşme sona erer. Yazara telif karşılığı Yayın Yönergesi Madde 11 uyarınca ödenir. (Kaynak kitap, Kitap v.b dışındaki eserler için) Eser, Üniversite Yönetim Kurulu kararındaki koşullara uygun olarak basılacaktır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulu nun...tarih ve kararına göre : Eserin...nci baskısı adet basılacaktır. Yazara/editöre ücretsiz olarak... adet kitap verilecektir. İşbu sözleşme, bir adedi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonuna, bir adedi yazar/yazarlara ve bir adedi Basımevine verilmek üzere toplam üç (3) nüsha düzenlenmiş olup.../.../ 20 tarihinde imzalanmıştır. Adı-Soyadı: Görevi:... Telefon:.. İş Adresi: Sürekli Adresi: Yazar / Editör Prof. Dr. (Esere ait tüm yazarların imzası gerekmektedir.) Rektör a. Rektör Yardımcısı

8 EK 3: T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN DEVİR FORMU Telif ettiğim/tercüme ettiğim. adlı yayının tarihli sözleşme gereğince T. C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adıma sağlanacak telif hakkımı (rakam ve yazı ile)...-ytl bedel karşılığında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre T. C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü ne devrettim. Üniversiteler Yayın Yönetmeliği gereğince, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı nın belirlediği telif ücretinin ödeme planı doğrultusunda tarafıma ödenmesini kabul ettim. Yazar: Unvanı, Adı ve Soyadı:. Tarih:.. İmza:

9 EK 4: T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DERS KİTABI, YARDIMCI DERS KİTABI VE DERS NOTU YAYINLARI DEĞERLENDİRME FORMU Yayının Adı:..... İnceleyen Hakemin Unvanı, Adı ve Soyadı : Kurumu : Tarih : İmza : Yayın Değerlendirme Formu A) Çalışmanın Katkıları Lütfen İşaretleyiniz A1 Bilime yenilik getirme A2 Yeni bir yöntem geliştirme A3 A4 Bilinen bir yöntemi geliştirme ve/veya yeni bir alana uygulama Bir konu/kavram üzerinde yazınsal inceleme ve değerlendirme B) Çalışmanın Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır B1 B2 B3 B4 Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriğiyle uyumludur Çalışma bilimsel/sanatsal açıdan özgündür Çalışma ilgili alana yeni bulgular kazandırmıştır Çalışma ilgili alan Geliştirilmesi Gerekir

10 B5 B6 B7 B8 B9 C) Hakem Kararı C1 C2 C3 C4 C5 için günceldir Çalışma için yapılan alan yazın taraması yeterlidir Çalışma yapı ve işleniş bakımından bütünlük arz etmektedir Çalışmada kullanılan araştırma yöntemleri uygundur Çalışmada kullanılan yazı dili açık ve anlaşılabilir niteliktedir Çalışma dilbilgisi ve yazım kurallarına uygundur Alanımla ilgili olmadığından başka bir hakeme gönderilmelidir Yayımlanması uygundur Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir Düzeltmeler yapıldıktan sonra tarafımdan tekrar incelenmesi gerekir Yayımlanamaz Lütfen İşaretleyiniz D)Görüş ve Öneriler (Çalışma ile İlgili Varsa Diğer Görüşlerinizi ve Düzeltmeler Hakkındaki Düşüncelerinizi Başka Bir Sayfaya Belirtiniz)

11 T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DERS KİTABI, YARDIMCI DERS KİTABI VE DERS NOTU DEĞERLENDİRME FORMU Yayının Adı:... Kullanılacağı Dersler:. 1. BİÇİMSEL ÖZELLİKLER a) Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriğiyle uyumlu mudur? b) Konuların işleniş tarzı ve sırası uygun mudur? c) Kullanılan dil ve üslup uygun mudur? d) Kullanılan formül, notasyon ve birimler uluslararası standartlara uygun mudur? e) Verilen şekil, grafik, tablo, fotoğraf gibi görsel öğeler geçerli standartlara göre düzenlenip sunulmuş mudur? 2. BİLİMSEL DEĞERİ a) Eserin orijinalliği: b) Eserin kendi alanına katkısı:. c) Eserin ülkemizde bu konuda duyulan bir ihtiyacı karşılama açısından niteliği:. d) Verilen kaynakçanın yeterliliği:..

12 3. SINIFI VE YAPISI a) Eser hangi düzeydeki öğrenciye hitap etmektedir? Lisans ( ) Lisansüstü ( ) Diğer (açıklayınız) ( ) b) Eserin ne tür bir yayın olarak düşünülmesi uygundur? Ders kitabı ( ) Ders notu ( ) Yardımcı ders kitabı (açıklayınız) ( ) c) Kısaltılması, çıkarılması ya da eklenmesi gereken bölümler var mıdır? Evet (açıklayınız) ( ) Hayır ( ) d) Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde alıntılar var mıdır? e) Düzeltme önermişseniz, düzeltmeleri görmek ister misiniz? 4. SATIŞ POTANSİYELİ a) Eser basıldığı takdirde kaç yıl kullanılabileceğini düşünüyorsunuz? 1-3 yıl ( ) 4-5 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) b) Yararlanacağını düşündüğünüz öğrenci sayısı ve baskı sayısı sizce nedir? ( / )öğrenci sayısı/ yıl ( / )öğrenci sayısı/ yıl DEĞERLENDİRME YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN Unvanı, Adı ve Soyadı:.. Üniversitesi :.. Fakültesi :. Bölümü :. Tarih ve İmzası :.

13 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN DEĞERLENDİRME FORMU Eserin Adı: Eserin başlığı içeriğine uygun mudur? o Evet o Hayır Eser hangi düzeydeki öğrencilere yöneliktir? Önlisans o Lisans o Lisansüstü Eserin ne tür bir yayın olarak düşünülmesi uygundur? Ders Kitabı Yardımcı Ders Kitabı o Araştırma Eseri Eser dil ve yazım kurallarına uygun mudur? o Evet o Hayır Eserde kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir? o Evet o Hayır Eserde kullanılan formül, simge ve birimler uluslar arası standartlarda uygun mudur? o Evet o Hayır Eserde verilen resim, levha,şekil,grafik, ve tablo /çizelge gibi görsel unsurlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir? o Evet o Hayır Eserde verilen kaynaklar yeterli midir? o Evet o Hayır Eserde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır? o Evet o Hayır Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde alıntılar var mıdır? o Evet o Hayır Değerlendirme: o Yayınlanabilir Değerlendirmeye ilişkin gerekçe: o Düzeltilerek Yayınlanabilir o Yayınlanamaz Aşağıdaki hususların düzeltilmesi gerekir: Düzeltmeden sonra yeniden değerlendirme o Gerekir o Gerekmez Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi: Ünvanı ve Adı - Soyadı: Üniversite: Bölümü: Tarih:

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından basılacak kitap, yardımcı

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1.. Bu Yönergenin amacı, Akademik Yayınlar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

VIII/1 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1

VIII/1 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230576 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge Kurumun yayın hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla eserlerin seçilmesi, yayımlanması,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.1985 Resmî Gazete: 10.04.1985-18721 1 Amaç ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 13.05.2003/25107 Ek ve değişiklikler : - R.G. 10.03.2007/26458 Yürürlüğe girişi: Yayım tarihi) - R.G. 01.06.2009/27245

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurul un oluşumunu, görev,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı