İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI"

Transkript

1 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: )

2 ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB olarak anılacaktır) Belediye Hizmetleri Projesi II (Ek Finansman) nin finansmanı amacıyla Hazine Müsteşarlığı nın garantörlüğünde tarihinde imzalanan 7885 No lu kredi anlaşması (bundan böyle Kredi Anlaşması olarak anılacaktır.) ile (Yüzyetmişsekiz milyon ikiyüzbin) AVRO tutarında TU kodlu kredi (bundan böyle Kredi olarak anılacaktır) temin etmiştir..belediyesi (bundan böyle Alt Borçlu olarak anılacaktır). Projesinin Alt Kredi Anlaşması ile finanse edilmesi amacıyla (.) AVRO tutarında kredi talep etmiş bulunmaktadır. Bu talep Kredi Anlaşması kapsamı içindedir. İller Bankası, işbu anlaşmada ortaya konulan ve İller Bankası için tatmin edici şartlar ve koşullar çerçevesinde olan alt projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Belediyesinin (Alt Borçlu) kredi talebini uygun görmüştür. İller Bankası, Kredi Anlaşması ile sağladığı kredinin (.) AVRO tutarındaki bölümünü (Alt Kredi),. projesinin dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere Alt Kredi Anlaşması çerçevesinde aşağıdaki koşullarla Alt Kredi Anlaşmasının 2 No lu çizelgesinde açıklanan... Projesi ni (Alt Proje) gerçekleştirmede yardımcı olmak için..belediyesine ( Alt Borçlu) kredi olarak kullandırmaya karar vermiştir. Belediye Meclisi/Yönetim Kurulu/Yetkili Organı bu kredinin kabul edilmesine ve alınmasına onay vermiştir. Belediye Başkanı/ bu Alt Kredi Anlaşmasını Belediye/İdare adına imzalama yetkisine haizdir. Yukarıda sözü edilen koşullar kapsamında, Alt Borçlu yu temsilen. Belediyesi/ İdaresi işbu anlaşmada ortaya konulan şart ve koşullar kapsamında Kredi Anlaşmasının Ekler Bölüm I. Tanımlar 20 ve 21. maddesinde belirtilen tanımı çerçevesinde atıfta bulunulan Alt Kredi Anlaşması isimli işbu anlaşmanın İller Bankası ile Belediyesi/idaresi (Alt Borçlu ) arasında akdedilmesi hususunda anlaşmaya varmışlardır. Yukarıda belirtilen esaslarda İller Bankası ve.. Belediyesi/İdaresi (Alt Borçlu) aşağıdaki hususları içeren Alt Kredi Anlaşmasını imzalamışlardır Sayfa 2 / 33

3 MADDE I Kapsam ve Tanımlar 1.01: İşbu metinde kullanılan ifadeler, İller Bankası ile Alt Borçlu arasında imzalanan Alt Kredi anlaşmasının neresinde kullanılırsa kullanılsın, metinde aksi belirtilmedikçe, İller Bankası ile Dünya Bankası arasında imzalanan tarihli Kredi Anlaşması ve Genel Şartlar ile işbu Alt Kredi Anlaşması nda belirtilen anlamları ifade eder. Kredi Anlaşması nın Ekler Bölüm 1: Tanımlar bölümünde belirtilen ifadelere ilaveten aşağıdaki terimler de karşılarındaki anlamları ifade eder: (a) Alt Kredi veya Alt Kredi Miktarı, işbu anlaşmanın 2.01 maddesinde tanımlanmıştır. (b) Teminat Hesabı, Alt Borçlu tarafından, İller Bankası nın geri ödeme talebine uygun olarak, krediden yapılan harcamaları süresi içerisinde ve talep edilen miktarda karşılamak için,... Bankası..Şubesinde..No lu açılan İller Bankasına Rehinli ve Blokeli Vadesiz Mevduat (TL) hesabı. Teminat Hesabının usul ve esasları ile işleyişi işbu anlaşmanın Çizelge -6 ve Ekleri Bölümünde tanımlanmıştır. (c) Özel Hesap, İller Bankası nın kredi kaynaklarından temin ettiği ve Kredi Anlaşması hükümlerine göre kullanacağı ve muhatap Banka nezdinde AVRO cinsinden açılan hesabı, (d) Alt Proje, işbu anlaşmanın 2 No lu çizelgesinde tanımlanan, tamamı veya bir kısmı bir Alt Kredi fonlarının kullanımıyla bir Alt Borçlu tarafından yürütülmesi teklif edilen özel bir projeyi, (e) Temerrüt Faizi, Alt Borçlu nun, İller Bankası na olan borçlarını ödememesi yada işbu anlaşmanın V. maddesinde belirtilen sebeplerle alt krediden kullanımların İller Bankası nca durdurulması üzerine, İller Bankası nın alacağının temerrüt durumunun oluştuğu tarihten alacağın tahsiline kadar geçecek günler için uygulayacağı faizdir. Temerrüt halinde yürürlükte olan ve işbu anlaşmanın 2.04 maddesinde belirtilen faiz oranına, bu oranın 1,2 katı üzerinden hesaplanacak faizi ifade eder. Alt Borçlu aleyhine herhangi bir şekilde temerrüt faizi yürütülmesi durumunda, Temerrüt faizi İller Bankası nın Alt-Borçluya bildireceği hesaba yatırılacaktır. (f) Kapanış Tarihi, İşbu Anlaşmanın 2.03 maddesinde belirtilen tarih anlamına gelecek ve bu tarihten sonra İller Bankası, Alt Borçlu ya bildirimde bulunarak, Alt Borçlu nun Özel Hesaptan ödeme talep etme hakkını sonlandırabilecektir. (g) Mali İzleme Raporu veya MİR, işbu Anlaşmanın 4.02 maddesi uyarınca hazırlanmış her bir raporu, (h) Satın alma İzleme Raporu veya SİR, işbu Anlaşmanın Çizelge 4 3-c maddesi uyarınca hazırlanmış her bir raporu, (i) İdareler Proje Yönetim Birimi veya İPYB, işbu Anlaşmanın 3.08 maddesinde tarif edilen, Alt Borçlu tarafından kurulan alt proje yönetim birimi veya bu birimin muadili anlamına gelmektedir. (j) Satınalma Planı, Tedarik Kılavuzunun 1.16 paragrafında, Danışmanlık Kılavuzunun 1.24 paragrafından atıfta bulunulan, bahsedilen paragrafların hükümleri uyarınca zaman zaman güncellenmesi gereken, Borçlunun Proje için 02 Nisan 2010 tarihli satın alma planı anlamına gelmektedir. (k) İşletim El Kitabı, İller Bankası tarafından hazırlanan, çevre ile arazi edinimi ve yeniden yerleşim çerçeve dokümanlarının da dahil olduğu, Alt kredilerin finansmanı, uygulanması ve denetimi hakkında işlemsel ve idari prosedürlerini ortaya koyan kitabı, (l) Dış Kredi Geri Ödeme Hesabı, işbu anlaşmanın 8 No lu çizelgesinde tarif edilen hesabı, (m) Kapsanan Kategoriler, iş bu anlaşmanın 1 No lu çizelgesinin 1. paragrafındaki tabloda yer alan Kategori (1) ve Kategori (2 ) anlamına gelmektedir Sayfa 3 / 33

4 (n) Kapsanan Harcamalar, Alt Proje için gerekli olan ve Alt Kredi ile finanse edilecek olan malların, yapım işlerinin ve müşavirlik hizmetlerinin makul maliyeti ile ilgili olarak yapılan ve Kapsanan Kategorilere, işbu Anlaşmanın 1 No lu çizelgesinin hükümlerine göre, zaman zaman yapmış olduğu harcamaları anlamına gelmektedir. (o) Garanti Protokolü, Hazine Garantisi verilebilmesini teminen Hazine Müsteşarlığı ile İller Bankası arasında imzalanan ve garanti verme koşullarını düzenleyen protokolü, (p) Garanti Anlaşması, Hazine Garantisi verilebilmesini teminen Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası arasında imzalanan Anlaşmayı, (r) Kredi Anlaşması, Dünya Bankası ile İller Bankası arasında 29/06/2010 tarihinde imzalanan Anlaşmayı, (s) Protokol, İller Bankası ile Özel Hesabın açıldığı Ticari Banka arasında /../2010 tarihinde imzalanan protokolü, İfade eder Sayfa 4 / 33

5 MADDE II Alt Kredi Miktarı, Şartları ve Koşulları Alt Kredi Miktarı: İller Bankası, Alt Borçlu ya işbu anlaşmada belirlenen veya atıfta bulunulan şart ve esaslarla AVRO tutarında bir alt kredi vermeyi kabul eder Alt Kredi Geri Ödemesi: Alt Borçlu, Alt Kredi anapara miktarını 3 No lu çizelgede belirtilen geri ödeme tarihlerine uygun olarak, işbu alt kredi anlaşmasının 2.07 inci maddesinde belirlenen şekilde İller Bankası na ödeyecektir Alt kredinin kapanış tarihi 31 Aralık 2014 dür. Bu tarih, İller Bankası ile Dünya Bankası arasında varılacak mutabakat çerçevesinde İller Bankası tarafından Alt Borçlu ya yazılı olarak bildirilmek kaydıyla ileri bir tarihe uzatılabilir Alt Borçlu, çekilen ve geri ödenmemiş Alt Kredi tutarı üzerinden, her faiz dönemi için değişken oranlı faiz ödeyecektir. Kredi Faiz oranı Dünya Bankası Faizi (AVRO libor+ Sabit Marj)+ İller Bankası Faizi yüzde bir (%1) şeklinde hesaplanacaktır (AVRO libor+ 1,05 +%1). AVRO libor oranları Dünya Bankası tarafından İller Bankası na kullandırılan krediye uygulanan oranlarla aynı oranda olacaktır. Alt kredi kullanımlarına esas Valör, Dünya Bankası ndan İller Bankası nın, krediyi kullandığı tarih esas alınmak suretiyle başlar ve Dünya Bankası ndan Özel Hesaba yapılan aktarımlar üzerinden devam eder. Alt Borçlu, faizi işbu alt kredi anlaşmasının 2.07 inci maddesinde belirlenen şekilde İller Bankası na ödeyecektir Alt Borçlu, Alt Kredi tutarının tamamı üzerinden bindeikibuçuk (%0,25) oranında, İller Bankası na Alt Kredi Ücreti ödeyecektir. Alt Kredi Ücreti, tahsis edilen alt-kredi miktarından düşülmek suretiyle tahsil edilecektir. Bu tutar İller Bankası tarafından işbu alt kredi anlaşmasındaki aynı şartlarda kredilendirilecektir. Alt Borçlu, kredi ücretini işbu alt kredi anlaşmasının 2.07 inci maddesinde belirlenen şekilde İller Bankası na ödeyecektir Garanti Protokolüne istinaden; Alt Borçlu, Alt Kredi tutarının tamamı üzerinden binde bir (%0,1) oranında, bir defaya mahsus olmak üzere İller Bankası na Garanti Ücreti ödeyecektir. Söz konusu garanti ücreti, İller Bankası nın herhangi bir ihtar ve bildirimine gerek kalmaksızın, işbu anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren yedi (7) işgünü içerisinde İller Bankasının bildireceği hesaba AVRO kurundan defaten ödenecektir Faiz, anapara ve sair ödemeleri her yılın 01/Haziran ve 01/Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa Alt Borçlu tarafından İller Bankası na ödenecektir. Tüm ödemeler (garanti ücreti hariç) işbu Alt Kredi Anlaşmasının 8 No lu çizelgesinde anılan Dış Kredi Geri Ödeme Hesabı na yatırılacaktır Alt Borçlu, Kredi Anlaşmasında meydana gelecek tüm değişikliklerin işbu Alt Kredi Anlaşmasına da aynen yansıtılmış sayılacağını ve bu değişikliklere uygun hareket etmeyi, Kredi Anlaşması ile işbu anlaşma kapsamında tahakkuk edebilecek diğer her türlü ücret ve giderleri de İller Bankası na ödemeyi kabul ve taahhüt eder Bu Alt Kredi Anlaşması veya ilgili dokümanların imzalanması veya uygulanması ve Kredi için herhangi bir teminatın tesis edilmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler Alt Borçlu tarafından karşılanacak ve ödenecektir Kur değişikliğinden dolayı lehte veya aleyhte doğabilecek farklar, işbu Alt Kredi Anlaşması çerçevesinde Alt Borçlu ya ait olacaktır. Kur farkında meydana gelecek değişimler Alt Borçlu tarafından karşılanacak ve işbu Alt Kredi Anlaşmasının 8 No lu çizelgesinde belirtilen hesaba yatırılacaktır Alt Borçlu, İller Bankası nın uygun görmesi halinde Alt Kredi Tutarı nın tamamını veya bir kısmını erken ödemenin yapılacağı tarihe kadar bu tutar üzerinden tahakkuk etmiş olan faiziyle birlikte, prim veya ceza konusu olmadan, vade tarihinden önce İller Bankası na geri ödeyebilir İşbu anlaşmanın 6 No lu çizelgesinde tanımlanan Teminat Hesabında zikredilen su gelirleri alt kredinin teminatını oluşturacaktır. Su gelirlerinin hangi oranlarda Teminat Hesabına yatırılacağı işbu Sayfa 5 / 33

6 anlaşmanın 6 No lu çizelgesinde belirlenmiştir. Alt Borçlu nun Genel Bütçeden aldığı vergi payı da alt kredinin ek teminatını oluşturacaktır (a) İşbu Anlaşmanın 1 No lu çizelgesindeki hükümlere uygun olarak, Alt Krediden talep edilen ödemeler, aşağıda belirtilen harcamalar için Özel Hesaptan yapılabilir. (i) Alt Borçlu tarafından, Alt Projenin A Bileşeni kapsamında yapılacak yapım için gereken makul inşaat işleri ve mal alımı maliyetlerini karşılamak üzere çekilen tutara mahsuben ödenen (veya İller Bankası nın kabul etmesi durumunda ödenmiş olan) miktar, (ii) Alt Projenin B Bileşeni kapsamında Alt Krediden finansmanı sağlanacak müşavirlik hizmetleri ve eğitim maliyetleri göz önüne alındığında yapılan (veya İller Bankası nın kabul etmesi durumunda yapılmış olan) harcamalar, (b) Alt Borçlu tarafından Alt Krediden talep edilen ödemeler işbu Anlaşmanın 7 No lu çizelgesindeki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilecektir Alt Kredi, İşletim El Kitabında belirtilen, Bankanın makul bulacağı usuller doğrultusunda yürütülen çalışmalara göre aşağıdaki koşulları içeren Alt Projelere verilecektir: (a) Teknik olarak yapılabilir, ekonomik ve finansal olarak sürdürülebilir ve çevresel olarak yararlı ve bir işletme planı ile desteklenen, (b) Su, atık su ve katı atık yatırımlarını destekleyen, (c) Alt-Proje altında sağlanan hizmetler, hanelerin su ve atık su maliyetlerini, toplumun her kesimi tarafından karşılanması mümkün seviyelerde öngören, (d) Türkiye Cumhuriyeti nin kanunları ve yönetmelikleri altında uygulanabilir olan çevresel koruma ile ilgili gerekler ile İşletim El Kitabında belirtilen çevre yönetim planına ve arazi kamulaştırma usullerine uygun olan, (e) (i) suyun kalitesini ve miktarını olumsuz bir biçimde etkilemeyen ve Türkiye Cumhuriyeti nin Bükreş ve Barselona Sözleşmeleri altındaki taahhütlerine uygun olan ve (ii) sınır aşan sular üzerinde yer alan Alt-Projelerde ise sadece varolan yatırımların iyileştirme çalışmalarını içermelidir. (f) Alt-Proje altında sağlanan hizmetlerde Dünya Bankasınca 15 Ekim 2006 tarihinde yayımlanmış olan Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzunda belirtilen koşullara uyulacaktır Alt Borçlu ya İller Bankası tarafından Alt Borç verilmesi aşağıdaki şartların varlığına ve bu Alt Kredi Anlaşması süresince bu şartların geçerli olmasına bağlıdır: (a) Alt Borçlu nun 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda belirtilen kriterlere uygun olarak merkezi hükümete ve İller Bankası na vadesi geçmiş borcu olmayacaktır. (b) İller Bankası ile Dünya Bankası arasında başka bir şekilde anlaşmaya varılmadığı takdirde, Alt Borçlu nun krediye konu olan sektör bazında gelir ve harcamalarına yönelik makul bir tahminin, borçlanmanın gerçekleştirileceği dönem boyunca her bir mali yıl için hesaplanan Alt Borçlu nun sektör bazında net gelirlerinin Alt Borçlu nun ilgili yıldaki sektör bazında tüm borçları ve alacağı borçlara ilişkin tahmini borç hizmeti gereksinimlerinin en az 1.2 katına eşit olacağını göstermelidir. (c) Alt Borçlu nun Alt Proje de dahil olmak üzere kendi işlerini yürütmek için gerekli tatmin edici bir finansal yapısı ve idaresi, insan kaynakları, finansal ve yapısal diğer kaynakları olmalıdır. (d) Bu bölüm çerçevesinde: (i) Borç terimi, gerçekte verildiği tarihten sonraki bir yıldan fazla dönemler sonucunda vadesinin gelmesinin ardından alt borçlunun herhangi bir borçluluk hali anlamına gelmektedir Sayfa 6 / 33

7 (ii) Borç şu durumlarda verilecek bir borç olarak görülecektir: (A) Böyle borç sağlayan bir kredi sözleşmesi yada anlaşması yada diğer araçlar altında yada bu tür sözleşme, anlaşma yada diğer araçların ilgili tarihinde borcun ödeme döneminin değiştirilmesini sağlayan sözleşme, anlaşma yada diğer araçlar çerçevesinde ve (B) Bir garanti anlaşması kapsamında, bu tür garantilerin yürürlüğe girmesini sağlayan ilgili anlaşmanın tarihinde. (iii) "Net gelirler" terimi aşağıdaki maddeler arasındaki fark anlamına gelmektedir: (A) İşletmeler ile ilgili tüm kaynaklar ve işletme ile ilgili olmayan net kazançtan oluşan tüm gelirlerin toplamı ile, (B) Amortisman ve borç üzerine uygulanan nakit olmayan ücret yada faizden doğan masraflar hariç olmak üzere; idari, yeterli bakım, vergiler ve vergilerin yerine yapılan ödemeleri içerecek şekilde işletme ile ilgili tüm masrafların toplamı. (iv) "İşletme ile ilgili olmayan kazanç" terimi aşağıdaki maddeler arasındaki fark anlamına gelmektedir: (A) İşletme ile ilgili olanlar dışındaki tüm kaynaklardan elde edilen gelirler ve (B) yukarıdaki (A) maddesinde belirtilen gelirlerin oluşması esnasında verilen vergiler ve vergi yerine yapılan ödemeleri içeren giderler. (v) "Borç hizmeti gereksinimleri" terimi borcun geri ödeme miktarları (mevcut ise itfa fonu ödemeleri dahil) ve faizi ve diğer ücretlerinin toplamı anlamına gelmektedir. (vi) "Makul tahmin" terimi söz konusu borcun verilmesinden önceki 12 aydan daha erken olmamak üzere Alt Borçlu tarafından hazırlanan ve hem İller Bankası nın hem de Alt Borçlu nun makul olarak kabul ettiği ve kabul edilebilirliği konusunda İller Bankası nın Alt Borçlu yu bilgilendirdiği ve böyle bir bildirimin Alt Borçlu nun mali durumu yada gelecekteki işletmesel sonuçlar üzerinde somut bir kötü etki yapabilme ihtimaline karşın bildirimin yapılmasından beri böyle olayların yaşanmadığının temin edildiği bir tahmin anlamına gelmektedir Bu Alt Kredi Anlaşmasının sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, Alt Borçlunun işbu anlaşmadan dolayı borçlandığı ve borçlanacağı tutarları müteselsil kefil ve müşterek borçlu olarak tekeffül ettiği gibi, kefalet miktarlarına iş bu anlaşmaya binaen uygulanan faiz, komisyon, gider ve her türlü masrafların ilave edileceğini ve müşterek borçlu ve müteselsil kefilin sorumluluğunun tüm bu hususları kapsadığını kabul ve taahhüt eder. Alt Borçlunun bu anlaşmadan doğan sorumluluğu baki kaldıkça, müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, kefaletin devam edeceğini ve borcun Alt Borçlu için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendilerine herhangi bir ihbarda ve kanuni müracaatta bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını kabul ve taahhüt eder Müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, kefil olduğu borçlar için her türlü alacak ve haklarını İller Bankası adına rehin etmeyi, her türlü teminatı vermeyi, bu madde gereğince verilen teminatların İller Bankasına rehinli ve blokeli olacağını, İller Bankası nın iş bu anlaşmadan doğan alacağını herhangi bir ihbara veya kanuni merasime başvurmaksızın bu teminatlardan almaya, bu teminatlar borcu karşılayamazsa, bu teminatlar dışındaki menkul ve gayrimenkul mallarına, hak ve alacaklarına müracaat suretiyle almaya yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder Müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, Alt Kredi Sözleşmesinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen uygulanmasını, bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder Sayfa 7 / 33

8 MADDE III Alt Projenin Yürütülmesi (a) Alt Borçlu, genel olarak Alt Projenin ve özellikle de işbu Anlaşmanın 2 No lu çizelgesinde ortaya konan alt projenin hedeflerini gerçekleştireceğini beyan eder ve bu amaçla, Alt Projeyi, gereken özen ve verimlilikle, uygun teknik, ekonomik, mali, çevresel uygulamalara göre yürütecek ve alt proje için gerekli olan fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları derhal sağlayacaktır. (b) Bu Bölümün (a) fıkrasındaki hükümlere bir sınırlama getirmeksizin ve İller Bankası tarafından başka türlü kararlaştırılmadığı sürece, Alt Borçlu, Alt Projeyi işbu Anlaşmanın 4 No lu çizelgesinde belirtilen Uygulama Programına göre yürütecektir İller Bankası tarafından başka türlü kararlaştırılmadığı sürece, alt projenin yürütülmesi için gereken ve alt kredi fonlarından finansmanı sağlanacak olan mal alımları, inşaat işleri ve danışmanlık hizmetlerinin tedariki, Satınalma Planında daha ayrıntılı açıklanmış olan işbu Anlaşmanın 5 No lu Çizelgesinin hükümlerine tabi olacaktır Alt Borçlu, işbu Anlaşmaya göre ortaya konulan yükümlülükleri; sigorta, malların ve hizmetlerin kullanılması, planlar ve programlar, kayıtlar ve raporlar, bakım ve arazi temini ile ilgili işlemleri yerine getirecektir Alt Borçlu, sorumlu sigortacılar ile Alt Kredinin fonlarından finanse edilen malların temini, kullanılacağı ya da kurulacağı yere taşınması ve dağıtımına yönelik zararları kapsayacak şekilde, kabul edilen ticari uygulamalara uygun olarak ilgili risklere karşı uygun miktarlarda sigorta yaptıracak ve muhafaza edecek olup, bu kapsamda ilgili malların tamiri ya da değiştirilmesi için herhangi bir tazminat Alt Borçlu tarafından, serbestçe seçebileceği bir kurdan karşılanacaktır Alt Borçlu, İller Bankası nın talebi olduğunda, Alt Projenin kaydettiği ilerleme, işbu Anlaşma kapsamında üstlendiği yükümlülüklerine dair performansı ve Alt Kredinin amaçlarına ilişkin diğer konularda İller Bankası ile görüş alış verişinde bulunacaktır Alt Borçlu, Alt Projenin ilerleme kaydetmesine, Alt Kredinin amaçlarına erişilmesine ya da işbu Anlaşma kapsamında Alt Borçlu nun yükümlülükleri ile ilgili performansına tesir eden yada tesir etme riski olan herhangi bir durumu hemen İller Bankası na bildirecektir Alt Borçlu, İller Bankası nın kendisinin ya da Dünya Bankası nın talebi halinde İller Bankası ile birlikte Dünya Bankası temsilcilerinin Alt Kredi kapsamındaki malları, sahaları, işleri, planları ya da inşaatı, bunlarla ilgili yürütülen çalışmaları ve her türlü ilgili kayıt ve belgeleri izlemesini/incelemesini sağlayacaktır. İller Bankası, yetkili personeli ve temsilcileri vasıtasıyla veya Alt Borçlu ya bağımsız kontrollük hizmeti veren firma vasıtasıyla alt projeyi ve alt proje nin amacına uygun bir şekilde uygulanışını ve ilerlemesini ve Alt Borçlu nun ödeme yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilmemesinin nedenlerini izleme/inceleme yetkisine sahip olacaktır. Alt Borçlu bu amaçla, alt krediye ilişkin defter, kayıt ve benzeri belgeleri böyle bir izlemeyi/incelemeyi kolaylaştırmak için hazır bulunduracaktır Alt Kredi Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra 60 (altmış) gün içerisinde işbu Alt Kredi Anlaşması çerçevesinde alt projelerin yürütülmesi amacıyla Alt Borçlu kendi bünyesinde bir Proje Yönetim Birimi (İPYB) oluşturacaktır. İPYB olarak adlandırılacak birim Alt Kredi kapsamındaki her türlü satın alma sürecinin tamamlanmasına kadar etkin bir şekilde projelerin yürütülmesinden sorumlu ve İller Bankasının talep ettiği her türlü bilgiyi sağlamakla yükümlü olacaktır. Belirtildiği şekilde bir İPYB nin oluşturulmaması ya da üzerine düşen görevi etkin bir şekilde yürütmemesi halinde İller Bankası, Alt Borçlu adına Dünya Bankası usul ve esasları ile gerekli insan kaynağını temin edip İPYB yi kuracaktır. Söz konusu maliyetlerin karşılanmasında Alt Borçlu kredisi kaynak olarak kullanılacaktır. Alt Borçlu veya Alt Borçlu nun Proje Yönetim Birimi, Alt Borçlu nun işletmelerine, mali durumuna, ayrıca alt proje nin kaydettiği ilerleme ve alt projeden elde edilecek faydalara ilişkin İller Bankası nın makul gerekçelerle talep edeceği tüm bilgileri İller Bankası na sağlayacaktır İller Bankası tarafından başka türlü kararlaştırılmadığı sürece, Alt Borçlu: (i) İller Bankası nın su tarifelerinin belirlenmesine ilişkin talimatlarına (ii) Belediyeler Yasasının/İlgili mevzuatlarının Sayfa 8 / 33

9 borçlanma, yönetim ve muhasebe prosedürlerine dair hükümlerine ve (iii) İller Bankası nın İzleme Göstergelerinde (Çizelge 9) belirtilen değerlere uyacaktır Sayfa 9 / 33

10 MADDE IV Mali Taahhütler (a) Alt Borçlu, Alt Proje ile ilgili faaliyetleri, kaynakları ve harcamalarını kabul edilir muhasebe uygulamalarına uygun olarak yeterli biçimde yansıtacak kayıtlar ve hesapları muhafaza edecek ya da muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Alt Borçlu, İller Bankası nın kabul edeceği şekilde Alt Projeye ait Muhasebe kayıtları ile Alt Kredi Anlaşmasının 2.12 maddesinde belirtilen Teminat Hesabını açtıracak ve bu hesaba ait kayıt ve hesapları tutacaktır ve Alt Proje ile ilgili faaliyetleri, kaynakları ve harcamaları ayrı olarak kayıt altına alacak mali tabloları hazırlayacaktır. (b) İlgili yıl için mali tabloların tasdikli kopyalarını, her ne olursa olsun ilgili yıldan sonra en geç altı (6) ay içinde İller Bankası na sunacaktır; ve (c) İlgili kayıt, hesaplar ve mali tablolara ilişkin her türlü bilgileri, İller Bankası nın zaman zaman makul olarak talep edebileceği diğer bilgileri İller Bankası na verecektir. (d) Harcama beyanlarına dayanarak, Özel Hesaptan yapılmış tüm ödemeler için, Alt Borçlu: (i) Özel hesaptan son ödemenin yapıldığı mali yıla ilişkin veya kapsayan mali tabloların (bilanço, gelir gider tablosu), İller Bankası nın eline geçmesinden en az bir (1) yıl sonraya kadar, bu harcamaları kanıtlayan tüm kayıtları (sözleşmeleri, siparişleri, faturaları, senetleri, makbuzları ve diğer belgeleri) muhafaza edecektir ve, (ii) İller Bankası görevlilerinin bu kayıtları incelemesini sağlayacaktır (a) Alt Borçlu, İller Bankası nın kabul edeceği bir şekilde ve içerikte bir Mali İzleme Raporu (MİR) hazırlayıp İller Bankası na sunacaktır ki bu rapor: Alt Kredi altında sağlanan fonları ayrı ayrı gösteren ve bu fonların mevcut ve planlanan kullanımları arasındaki farkları açıklayan, hem kümülatif olarak, hem de anılan raporun kapsadığı dönem için Alt Projeye ilişkin fonların fiili kaynaklarını ve kullanımlarını ortaya koyacaktır, (b) İlk Mali İzleme Raporu (MİR), ilk takvim yılı çeyreğinin sona ermesinden ve yürürlük tarihinden sonraki 30 günlük süreden geç olmamak üzere İller Bankası na verilecek olup söz konusu rapor, alt proje kapsamındaki ilk harcamanın yapılmasından devamındaki ilk takvim yılı çeyreğinin sonuna kadar ki bir periyodu kapsayacaktır. Sonrasında ise, her Mali İzleme Raporu (MİR) ilerleyen her bir takvim yılı çeyreği sonrasındaki 30 günlük süreden geç olmamak üzere ve yine söz konusu takvim çeyreğini kapsayacak şekilde İller Bankası na sunulacaktır Alt Borçlu, Alt Projenin uygulanması süresince, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İdarenin ilgili mevzuatlarına uyacaktır. Alt Borçlu ayrıca; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu nun 68/b maddesi gereğince ve/veya ilgili mevzuatı gereğince geri ödeme plânını İller Bankası na sunmak zorundadır Sayfa 10 / 33

11 MADDE V Müeyyideler Nedeni ne olursa olsun Dünya Bankası tarafından, İller Bankası nın Kredi Anlaşması kapsamında Kredi Hesabından fon çekme hakkının askıya alınması, kısmen ya da tamamıyla iptal edilmesi veya feshedilmesi halinde, işbu anlaşma da benzer şekilde eş zamanlı olarak aynı dönem için kısmen ya da tamamen askıya alınacak iptal edilecek ya da feshedilecektir. Bu durumda, Alt Borçlu İller Bankası ndan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder İşbu Anlaşma kapsamında Alt Borçlu nun payına düşen herhangi bir taahhüt yada anlaşmanın gerçekleştirilmesinde herhangi bir ihmal veya kusurunun meydana gelmesi ve böyle bir ihmal veya kusurun gerçekleşmesinin ardından İller Bankası ndan Alt Borçlu ya bildirilen 60 günlük süreden sonra bunun hala devam etmesi halinde, İller Bankası, kendi seçimi doğrultusunda, (i) Alt Borçlu nun Özel Hesaptan ödeme talep etme hakkını askıya alabilir yada fesh edebilir ve (ii) İşbu anlaşma da aksi belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, Alt Kredinin o tarih itibariyle vadesi ve ödemesi kalan ana para ve faiz miktarını kapitalize ederek tahsilini talep edebilir İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü saklı kalmak kaydıyla, Alt Borçlunun işbu anlaşmada belirtilen yükümlülüklerini ilgilendiren herhangi bir olayın gerçekleşmesi durumunda İller Bankası, herhangi bir tarihte alt kredinin ödenmiş kısmını faizi ile birlikte hesaplayarak Alt Borçlu ya ödeme bildiriminde bulunur. Alt Borçlu sözleşmeye aykırılık nedeniyle durdurulan alt kredinin o ana kadar ödenmiş olan tutarını anapara ve faizi ile İller Bankası na derhal geri ödeyecektir Herhangi bir temerrüt üzerine, işbu Anlaşma kapsamında İller Bankası nın bir hakkı, yetkiyi ya da menfaatini tatbik etmede gecikmesi ya da kusurlu olması ne böyle hak, güç ya da kanuna başvurma yollarını bozar ya da bunlardan feragat etme veya böyle bir temerrüdü kabul etme anlamında yorumlanabilir ne de herhangi bir temerrüdü kabul ederek İller Bankası nın bu yönde yapacağı herhangi bir eylem, İller Bankası nın sonraki temerrütlere ilişkin sahip olduğu herhangi hak, yetki ya da kanuna başvurma yolunu etkiler ya da bozar Alt Borçlu nun işbu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız olması halinde, İller Bankası, kendi seçimine bağlı olarak ve/veya ilgili kanun yönetmelik ve kurallar çerçevesinde Alt Borçlu nun Yetkilileri ya da diğer personeline karşı kanuni yollara müracaat edebilir İller Bankası, gerekli görüldüğü takdirde alt projenin uygulanmasının işbu Anlaşmaya uygun olarak yürütüldüğünü kontrol etmeye yönelik saha denetimi gerçekleştirmeleri için herhangi bir zamanda kendi yetkililerini görevlendirebilir. Alt Borçlu bu amaçla gelen İller Bankası görevlilerinin işlerini yapmalarında makul her türlü kolaylığı sağlamakla, işbu anlaşma kapsamında yürütülen alt proje ve Teminat Hesabı ile ilgili evrakı İller Bankası yetkililerinin incelemesine sunmakla mükelleftir Bu anlaşmada belirtilen hiçbir husus İller Bankasının kanunlar ve sair mevzuat çerçevesinde sahip olduğu hak ya da kanunlara başvurma yollarını kısıtlamaz ya da ortadan kaldırmaz İller Bankası, dilediği anda yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmeyi fesh etmek veya krediyi azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren en kısa zaman zarfında hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi ihbarname gönderilmesine, hiçbir kanuni takip ve teşebbüsün icrasına yer verilmeksizin tüm alacağını anapara, faiz, komisyon, fon kesintisi, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ile diğer masrafların toplamını tayin edeceği süre içerisinde isteyebilir. Alt Borçlu, bu isteği yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Alt Borçlu, İller Bankasının yukarıda belirtilen hak ve yetkilerini kendi seçimine bağlı olarak istediği şekilde kullanabileceğini kayıtsız ve şartsız kabul eder Sayfa 11 / 33

12 MADDE VI Yürürlük tarihi; Fesih İşbu Anlaşma, aşağıdaki şartların hepsinin gerçekleştiği tarihte yürürlüğe girecektir: (i) Dünya Bankası ile İller Bankası arasında imzalanmış olan Kredi Anlaşması yürürlüğe girmiş olmalıdır, (ii) İşbu anlaşmanın 6 No lu çizelgesi ve ekleri gereğince Meclis Kararı (İdareler için Yönetim Kurulu Kararı /Yetkili Organ Kararı ) alınmış ve Teminat Hesabı açılmış olmalıdır ve (iii) İşbu anlaşmanın yürürlüğü için gerekli tüm idari ve hukuki işlemlerin yerine getirildiğine ilişkin olarak Alt Borçlu tarafından hukuki mütalaalar verilmiş olmalıdır Alt Kredinin tüm anapara miktarının, Alt Kredi üzerinden hasıl olmuş faiz ve her türlü ücretlerin ödenmesi durumunda ve tarihinde, işbu Anlaşma sona erer Sayfa 12 / 33

13 MADDE VII Muhtelif Hükümler İşbu anlaşma kapsamında taraflar arasında yapılacak herhangi bir bildirim, talep ya da anlaşma yazılı olarak düzenlenecektir. Böyle bir bildirim ya da talep, ancak tarafların aşağıda belirtilen adreslerine ya da diğer tarafa bildirimde bulunacakları diğer adreslerine ulaştırıldığı zaman tam anlamıyla ilgili tarafça diğer tarafa bildirilmiş ya da talepte bulunulmuş kabul edilecektir Alt Borçlu ile İller Bankası arasında işbu Anlaşma dan kaynaklanan her türlü ihtilafta İller Bankası nın defter ve kayıtları esas alınacak ve ihtilafların çözümlenmesinde Ankara Mahkemeleri, İcra işlemlerinde Ankara İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır Alt Borçlu, isim, adres, imza vb.diğer değişiklikleri her defasında İller Bankası na Noter aracılığı ile bildirmeyi, bildirmediği takdirde işbu alt kredi anlaşmasında yer alan hususların yerine getirilmesi ve İller Bankası nca tebligatın yapılabilmesi için aşağıdaki isim/unvan ve imzası yanında yazılı yeri kanuni ikametgah ittihaz ettiğini, bu adrese yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını ve bu adrese Tebligat Kanunu nun ilgili hükümlerine göre tebligat yapılmasını kabul ettiğini, başkaca bir mahalli kanuni ikametgah ittihaz edecek olursa, bu yeni adresi en kısa zamanda Noter aracılığı ile İller Bankası na bildirmeyi, bildirmediği takdirde kabul ettiği kanuni ikametgahı her türlü tebligat ve takibat icrası için lüzumlu kanuni ikametgah olarak belirlendiğini kabul ve beyan eder. İller Bankası da, işbu alt kredi anlaşmasında yer alan hususların yerine getirilmesi ve tebligatın yapılabilmesi için aşağıda yazılı yeri kanuni ikametgah olarak belirlemiştir. Adresler İller Bankası: İller Bankası Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:21 Opera/Ankara Alt Borçlu:.. Belediye Başkanlığı.../. NOT : Alt borçlunun İdare olması durumunda aşağıdaki bölüm doldurularak imzalanacaktır. Adresler İller Bankası: İller Bankası Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:21 Opera/Ankara Alt Borçlu:.Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Kefil :.. Belediye Başkanlığı Sayfa 13 / 33

14 İLLER BANKASI adına, M.Bahaettin KAPTAN Genel Müdür Yrd. Hidayet ATASOY Genel Müdür-Yönetim Kurulu Bşk... BELEDIYE BAŞKANLIĞI adına,..... Belediye Başkanı İlgili tarafların tanıklığında, kendi adlarına yetkilendirdikleri temsilcileri yoluyla, işbu Alt Kredi Anlaşması, ilgili isimler altında Ankara da, en üstte yazılı gün ve yıl itibari ile imzalanmıştır Sayfa 14 / 33

15 ÇİZELGE 1 Alt Krediden Çekiş 1- Aşağıdaki tabloda, Alt Krediden finanse edilecek kalemlerin kategorilerini, her bir kategoriye tahsis edilen alt kredi tutarlarını ve her bir kategoride finanse edilecek kalemlere yönelik harcamaların yüzdesi belirtilmektedir: (1) Kategori Projenin A Bileşeni kapsamında Yapım İşleri ve Mal alımı (2) Projenin B bileşeni kapsamında Müşavirlik Hizmetleri ve Eğitim.. (3) Kredi Ücreti TOPLAM Tahsis Edilen Alt Kredi Tutarı Finanse Edilecek AVRO ( ) Harcamaların Yüzdesi..... %100 % % Bu bölüm çerçevesinde: yukarıdaki tablonun 2.satırında müşavirlik hizmetleri ve eğitim kategorisinde anılan Eğitim terimi; çalıştaylar, ilgili eğitim malzemeleri, çalışma ziyaretleri, seyahat giderleri ve bu tür eğitim programlarında katılımcıların konaklama giderleri ile katılımcılara verilen günlük harcırahların maliyetlerinin finanse edilmesinde yapılan harcamalar anlamına gelmektedir; ve 3- Yukarıdaki 1. paragrafın hükümleri saklı kalmak üzere, işbu Anlaşma tarihinden önceki harcamalara ilişkin ödemeler için hiçbir çekiş yapılmayacaktır Sayfa 15 / 33

16 ÇİZELGE 2. Belediyesi Alt Projesinin Tarifi Alt Projenin amacı,. Belediyesinin..yapımıdır. Alt Proje; bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, Alt Borçlu nun ve İller Bankası nın zaman zaman kararlaştırabileceği değişikliklere tabi olarak, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: Bileşen A: Belediye Kalkınması; Bu bileşen Belediye Hizmetleri Projesi II (Ek Finansman) kapsamındaki borçlular için, su, atıksu ve katı atık sektörlerini içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan yatırımları destekleyecektir. Yatırımlar fizibilite çalışmaları ile belirlenecektir. İller Bankası, her bir projenin itinalı bir şekilde değerlendirilmesini yapacak ve izleme/incelemeden sorumlu olacaktır. Bileşen B: Belediyelere Teknik Destek; Bu bileşen belediyeler tarafından yerine getirilen aşağıdaki faaliyetleri destekleyecektir: (a) fizibilite çalışmalarının hazırlanması, (b) mevcut projelerin revizyonu, (c) projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanması, (c) kurumsal, teknik ve mali risk yönetimi de içeren mali konularla ilişkili işletim planlarının hazırlanması ve uygulanması, (d) inşaat kontrollüğü Sayfa 16 / 33

17 ÇİZELGE 3 İtfa Çizelgesi 1- Aşağıda sunulan tablo Alt Kredinin Ana Para Ödeme Tarihlerini ve her Ana Para Ödeme Tarihinde (Taksit Payı) ödenebilir alt kredinin toplam anapara miktarının yüzdesini ortaya koymaktadır. Ödemeler dan başlamak üzere e kadar %2 olmak üzere aşağıda düzenlenmiştir. 2- Alt Kredi anapara geri ödemeleri Alt Borçlu tarafından alt kredinin geri ödemesiz döneminin bitiminde başlamak üzere 25 yıl içinde altışar aylık dönemler itibariyle (01 Haziran ve 01 Aralık ) yılda iki defa olmak üzere İller Bankası na ödenecektir. Ödemeler kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden işbu anlaşmanın 2.07 maddesinde belirtilen hesaba yatırılacaktır. ANAPARA GERİ ÖDEME TAKSİT TABLOSU TARİH Sayfa 17 / 33

18 ÇİZELGE 4 Uygulama Programı 1- Alt Borçlu, Alt Projenin tamamlanmasına kadar, İdareler Proje Yönetim Birimi (İPYB) ni idame ettirecek ve İPYB ni her defasında, İller Bankası nın tatminkâr bulacağı, Projenin uygulanması için gerekli, uygun ve sürdürebilir bir şekilde ve personel, bütçe kaynakları ve yetkililer ile faaliyet gösterdiğinden emin olacaktır. 2- İller Bankası ve Alt Borçlu aksi yönde karar almadıkça, Alt Borçlu; (a) olağan finansal uygulamalara göre ve İller Bankası nın tatminkar bulacağı şartlarda, anapara, faiz ve diğer ödemelerin her dilimini karşılamak üzere Alt Kredi geri ödemelerinin teminatını oluşturacak ayrı bir bloke hesap açacak (Teminat Hesabı) ve ondan sonra kayıtlarını idame ettirecektir; ve (b) Alt Borçlu nun, işbu Alt Kredi Anlaşması altında İller Bankası na karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, anılan bloke hesaba yatırılmış olan tüm miktarlar kullanılacaktır. 3- Alt Borçlu: (a)-işin geçici kabulünden 3 ay önce her alt borçlu, İller Bankası ve Dünya Bankası nın kabul göreceği şekilde, tesisin işletimi için finansal, teknik ve kurumsal düzenlemeleri içeren taslak bir işletim planı hazırlayacaktır. (b) İşletim El Kitabına, Çevresel Çerçeveye (EF) ve Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesine (LARPF) uygunluğuna ilişkin yeterli kanıt sunacaktır. (c) Yürüttüğü satınalma faaliyetlerinin izlemesini sağlamak için içeriği ve formatı İller Bankasınca belirlenecek olan Satınalma İzleme Raporunu (SİR) üç ayda bir hazırlayarak İller Bankasına sunacaktır. (d) İşbu alt kredi anlaşmasının 4.02 Maddesinde tarif edilen Mali İzleme Raporunu üç ayda bir hazırlayarak İller Bankasına sunacaktır. (e) İşbu alt kredi anlaşmasının 9 No lu çizelgesinde bulunan İzleme Göstergeleri tablosunu çizelgede belirtilen zamanda hazırlayarak İller Bankasına sunacaktır. 4- Alt Projenin yürütülmesinin amaçları açısından, Alt Borçlu: (a) İller Bankası nın ve Dünya Bankası nın önceden onayı olmadan, Alt Kredi Anlaşmasının herhangi bir hükmünü, devretmeyecek, değiştirmeyecek, iptal etmeyecek veya ertelemeyecektir; (b) Alt Borçlu, alt projenin yürütülmesi esnasında farklı kaynaklardan sağlayacağı her türlü sübvansiyonlar (hibe gibi) için öncelikle İller Bankası nın ön onayını alacaktır, (c) Alt Borçlu, Alt Proje uygulamalarını yerine getirirken ilgili su kaynaklarının kalite ve miktarını kötü etkileyecek şekilde bir işlem yapmayacak, Türkiye Cumhuriyeti nin imzaladığı, Bükreş ve Barselona Sözleşmeleri çerçevesindeki taahhütlerine uygun olarak hareket edecek ve şayet alt proje sınıraşan sularda yer alıyorsa sadece varolan yatırımların iyileştirme çalışmasını yapabilecektir. (d) (i) Krediden finanse edilecek malların, yapım işlerinin ve müşavirlik hizmetlerinin, işbu Anlaşmaya ait Çizelge 5 in ve Satınalma Planı nın hükümlerine göre tedarik edilmesini; ve (ii) bu malların, yapım işlerinin ve hizmetlerin sadece Alt Projenin yürütülmesinde kullanılmasını sağlayacaktır Sayfa 18 / 33

19 . BELEDİYESİ İŞ VE YATIRIM PROGRAMI Sayfa 19 / 33

20 ÇİZELGE 5 Satınalma Bölüm I. Genel A. Mal Alımları ve İnşaat İşleri: Proje kapsamında olup, alt-krediden finansman sağlanacak olan tüm mal alımları ve inşaat işleri Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Kalkınma Birliği Kredileri Kapsamında Tedarike İlişkin Kılavuz (Mayıs 2004 ve Ekim 2006 Düzeltmesi) un I. Bölümü ve bu Çizelgenin hükümlerine göre tedarik edilecektir. B. Danışmanlık Hizmetleri: Proje kapsamında olup, alt-krediden finansman sağlanacak olan bütün danışmanlık hizmetleri, Dünya Bankası Borçluları Tarafından Danışman Seçimi ve İstihdamına İlişkin Kılavuz (Mayıs 2004 ve Ekim 2006 Düzeltmesi) un I. ve IV. Bölümleri bu Çizelgenin hükümlerine göre tedarik edilecektir. Bölüm II. Mal Alımları ve İnşaat İşlerinin Tedarik Edilmesinde Özel Yöntemler A. Uluslararası Rekabetçi İhale: Bu Bölümün B Maddesinde belirtilenin haricinde, mal alımları ve inşaat işleri Uluslararası Rekabetçi İhale yöntemi esas alınarak ihale edilecektir. B. Mal Alımları ve İnşaat İşleri için Diğer Tedarik Prosedürleri: Aşağıdaki tabloda, Uluslararası Rekabetçi İhale haricinde mal alımları ve inşaat işleri ihalelerinde kullanılabilecek diğer satınalma yöntemlerini tanımlamaktadır. Satınalma Planları, bu yöntemlerin hangilerinin kullanılacağını tanımlayacaktır. Satınalma Yöntemi (a) Bu Çizelgenin Ek inde belirtilen ilave hükümlere tabi olmak kaydıyla Ulusal Rekabetçi (b) Belli İsteklilerden Teklif Alma (c) Doğrudan İhale Etme Bölüm III. Danışmanlık Hizmetlerinin Tedarik Edilmesinde Özel Yöntemler A. Kaliteye ve Maliyete Dayalı Seçim: Aşağıda B Maddesinde belirtilenin haricinde, danışmanlık hizmetleri Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim yöntemi esas alınarak ihale edilecektir. B. Danışmanlık Hizmetleri için Diğer Tedarik Prosedürleri: Aşağıdaki tabloda, Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim yöntemi haricinde danışmanlık hizmetleri ihalelerinde kullanılabilecek diğer satınalma yöntemlerini tanımlamaktadır. Satınalma Planları, bu yöntemlerin hangilerinin kullanılacağını tanımlayacaktır. Satınalma Yöntemi (a) En Düşük Maliyete Göre Seçim (b) Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim (c) Tek Kaynaklı Seçim (d) Danışmanlık Kılavuzunun 5.2 ve 5.3 maddelerinde tanımlanan usullere göre Bireysel Danışman Seçimi Bölüm IV. Tedarik Kararlarının Dünya Bankası ve İller Bankası Tarafından Gözden Geçirilmesi Satınalma Planı, Dünya Bankası nın ön-incelemesi ne tabi olacak sözleşmeleri belirtecektir. Diğer bütün sözleşmeler, İller Bankası nın ön-incelemesi ne, Dünya Bankası nın son-incelemesi ne tabi olacaktır Sayfa 20 / 33

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı