2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Gerçekleşmeleri Mali Denetim Sonuçları Diğer Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birimler tarafından hazırlanacaktır A- Üstünlükler Değerlendirme B- Zayıflıklar - Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER (Örnek) EKLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı... 52

3 SUNUŞ (Harcama Yetkilisi) Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi akademik ve idari hizmetlerde, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sistematik bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Atatürk İlke ve İnkılapları rehberliğinde ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Bunun için Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak evrensel değerlere ulaşacak kaliteyi yakalaması bir zorunluluktur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere birimlerimizce akademik ve idari misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilmiş ve bu değerler doğrultusunda Fakültemizin Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Fakültemize; 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kullanılmak üzere tahsis edilen ödenekler 2014 Yılı için hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı dahilinde tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda 2014 yılı içerisinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen personelimize ve ilgili birimlerimize, bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışan tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK Dekan 1

4 I- GENEL BİLGİLER Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesine bağlı olarak tarihinde kurulmuş olup daha sonra 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Binası Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı II. Endüstri Meslek Lisesi binası olarak yapılmış olup, 2003 yılından itibaren Fakülteye devredilmiştir. Fakülte ,19 m² arazi üzerine kurulu 3 Blok ve 1 Laboratuvar binası olmak üzere m² kapalı alana sahiptir. Fakültede; Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya, Fizik, Tarih, Matematik, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Psikoloji, Sosyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere 14 bölüm bulunmaktadır. Eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Eğitim kalitesini daha ileri götürmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Fen Edebiyat Fakültelerinin temel amacı fen ve sosyal bilimler alanlarında lisans eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisans eğitimine ve araştırma projelerine yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yönlendirmek ve Türkiye nin çeşitli kurumlarında istihdam edilecek bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Fakültemiz çok genç bir fakülte olmasına karşın genç, dinamik ve iyi yetişmiş uzman bir kadroya sahiptir. Fakültemiz her geçen gün büyümekte ve öğrenci sayımız artmaktadır. Fakültemizin sadece teorik düzeyde bilgiler veren bir eğitim kurumu değil, bilimsel çalışmaların ve diğer akademik faaliyetlerin (ulusal veya uluslar arası düzeyde sempozyum, konferans, kongre vb.) devam ettiği, Türkiye ve Dünya üniversiteleri ile bütünleşmiş, bilgi alışverişi yapabilen uluslar arası standartlarda lisans eğitim ve öğretim veren bir bilim merkezi durumuna gelmesi öncelikli hedefleri arasındadır. A. Misyon ve Vizyon Misyon: Fen-Edebiyat Fakültesinin amacı, yeni bilimsel ürünler ortaya koyarak ulusal ve uluslararası seviyede, özellikle SSCI, SCI ve AHCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yeni makaleler yayınlayarak, Türkiye de ve dünyadaki en iyi fakültelerden birisi olmaktır. Bunun için Fen-Edebiyat Fakültesi Ulusal ve Uluslararası seviyede diğer Fakültelerle işbirliği yapmayı arzulamaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi ayrıca ulusal ve uluslararası ortak projeler, kongreler, sempozyumlar, konferanslar vb. alanlarda diğer fakültelerle işbirliği antlaşmaları imzalamayı istemektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi Erasmus ve Farabi programlarını desteklemektedir. Vizyon: Fen-Edebiyat Fakültesinin vizyonu bilgi çağına uygun analitik düşünceye, yaratıcılığa ve sosyal farkındalık öğelerine dayalı bir eğitim vermek ve Hitit Üniversitesi mensuplarının entelektüel ve meslekî gelişimlerini sürdürmeleri için uygun şartlar sağlamaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki 2

5 Fakültemizin belirlemiş olan misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki kullanmaktadır. Görev - Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, - Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, - Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Sorumluluklar - Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, - Her Eğitim-Öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Fakültenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını yapmak, - Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, - Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ile denetimin yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması, C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi nin fiziksel yapılanması, Faaliyette bulunduğumuz taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 3

6 1.1- Eğitim Alanları Birime/İdareye ait eğitim alanlarını ve diğer birim fiziki alanları adet olarak yer verilecektir. Yeterliliği hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir. (Diğer birimlerle ortak kullanılan alan varsa belirtilecektir.) Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Eğitim Alanı Kapasitesi (Adet) Amfi 0-50 (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) Sınıf Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar TOPLAM Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Yüzölçümü (m2) Eğitim Alanı Kapasitesi Amfi 0-50 (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) Sınıf 140 m² 160 m² 200 m² Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar TOPLAM 140 m² 160 m² 4

7 1.2- Taşıtlar Taşıtın Cinsi Tablo X. Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Otomobiller (Binek) 1 Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç Arazi Taşıtları 1 Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1.3- Taşınmazlar Yeri Fen Edebiyat Fak Taşınırlar Tablo X. Taşınmaz Bilgileri Arsa/Arazi Alanı (m²) Bina/Tesis Alanı (m²) Tablo X Yılında Satın Alınan Taşınır Malzeme Listesi Hesap Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm Girişler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Taşıtlar Grubu Adet Demirbaşlar Grubu Adet 3092 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

8 1.5- Sosyal Alanlar Tablo X. Sosyal Alanlar Alan Adı Adet Kapalı Alan Kapasite (Kişi) (m2) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi m² 285 Kantin / Kafeteryalar m² Lojmanlar m² Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Adet Toplantı Salonu Konferans Salonu Üzeri 2 Kapasite Alan (m2) Toplantı Salonu Konferans Salonu m² 140 m² m² 200 m² Üzeri 340 m² Spor Alanları Birim Adı Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Mühendislik Fakültesi Spor Dalı Adet Alan (m2) Genel Amaçlı Salon Masa Tenisi Spor Salonu Spor Dalı Adet Alan (m2) 6

9 1.6- Hizmet Alanları Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite (Kişi) Akademik Personel İdari Personel Arşiv/Depo Tablo X. Arşiv ve Depo Alanları Alan Adı Adet Alan (m 2 ) Arşiv 16 Depo Ambar 2- Örgüt Yapısı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul veya enstitü sekreteri bulunur. Birimimizin/Üniversitemizin teşkilat şeması aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 7

10 Teşkilat Şeması DEKAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI BÖLÜMLER FAKÜLTE SEKRETERİ Türk Dili ve Edb. Böl. Başkanlığı Biyoloji Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Mali İşler Kimya Bölüm Başkanlığı Tarih Bölüm Başkanlığı Personel İşleri Bölüm Sekreterlikleri Fizik Bölüm Başkanlığı Matematik Bölüm Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Evrak Kayıt Arkeoloji Bölüm Başkanlığı Batı Dilleri ve Edb. Böl. Başkanlığı Öğrenci İşleri Müracaat Destek Personeli Antropoloji Bölüm Başkanlığı Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı Mol. Biy. ve Gen. Bölüm Başkanlığı Eskiçağ Dilleri ve Kült. Böl. Başkanlığı Psikoloji Böl. Başkanlığı Sosyoloji Böl. Başkanlığı 8

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Hitit Üniversitesi Ağ Kullanım İstatistikleri Giriş Çıkış 3.2- Teknolojik Kaynaklar Sunucular Masaüstü Bilgisayar 119 Taşınabilir Bilgisayar 88 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu 1 1 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 4 4 Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon 8 8 Tarayıcı 5 5 Müzik Sistemi Mikroskop Yazıcı Akıllı Tahta 2 2 9

12 3.4- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser 2014 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Basılı Elektronik 2014 yılında birimlerden gelen kitap talepleri doğrudan temin yöntemiyle alınmış olup, Türkçe, yabancı dilde olmak üzere toplam.kitap ve adet CD/DVD alınmıştır. Ayrıca E- Kitap olarak adet kitap sağlanmıştır. sağlanan kaynak sayısı.. dir. Tablo X. Alınan Kitapların Birimler İtibarıyla Dağılımı Birimler Türkçe Yabancı Dil CD/DVD Elektronik Kaynaklar Tam Metin Erişimli Genel Konulu Veri Tabanları: 2014 yılında veri tabanlarına yeni abonelik yapılmıştır. Tablo X. Tam Metin Genel Konulu Veri Taban Sayıları Konu Tarama İndirme Bedel Annual Reviews Genel. 10

13 Tam Metin Erişimli Konu Veri Tabanları: Tablo X. Tam Metin Konu Veri Taban Sayıları Konu Tarama İndirme Bedel Biological Sciences Biyoloji Bibliyografik Veri Tabanları:. Tablo X. Bibliyografik Veri Taban Sayıları Konu Tarama Sayısı İndirme Bedel Elektronik Kitap Veri Tabanları: Tablo X. Elektronik kitap veri taban sayıları Konu Bedel Açık Erişim Sistemi: Amacı belirtilecektir. Sisteme 2014 yılı içinde tez,... makale, rapor,...diğer, kitap ve konferans metni olmak üzere yayın eklenmiştir Çevirim İçi Katalog: Bulunup bulunmadığı var ise adet sayıları ve 2014 yılında edinilen adet sayılarına yer verilecektir. 11

14 4- İnsan Kaynakları BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. Tablo X. Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%) Akademik Personel % 10 Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel % 5 Sözleşmeli İdari Personel % Akademik Personel Akademik Personelin Kadro Dağılımı BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. Personel Sınıfı Tablo X. Personel Sayıları Yılının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%) Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman

15 Akademik Personelin Dolu Kadrolarının Birimlere Göre Dağılımı Birimler Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) Hizmet Aralığı K E K E 0-3 Yıl ,89 42, Yıl ,38 47, Yıl Yıl ,28 35, Yıl ,33 66,67 21-Üzeri Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) Yaş Aralığı K E K E 25 Yaş ve Altı ,67 33, Yaş ,94 42, Yaş ,58 29, Yaş ,55 44, Yaş Üzeri ,5 62,

16 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo X Yılı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı Geldiği Ülke Çalıştığı Birim Unvan Kişi Sayısı Japonya Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Dr. Azerbaycan TDE Bölümü Öğr. Gör. Dr. K E Sözleşmeli Akademik Personel Tablo X. Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent 27 Öğretim Görevlisi 7 Uzman 1 Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı 35 14

17 Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Üniversite İçerisinden Atanan Üniversite Dışından Atanan Tablo X Yılında Atanan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman Araştırma Uzman Doçent Görevlisi Görevlisi Yılında Ayrılan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Emeklilik İsteğe Bağlı 1 1 Yaş Haddinden Naklen Ayrılma 1 1 İstifa Görev Süresi Bitenler Vefat Atamasından Vazgeçilen Diğer Sebepler Üniversitemiz Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışında görevlendirilen 0 akademik personel yer almaktadır yılı itibariyle 2547 sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmak, araştırma inceleme gezileri yapmak üzere; yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı 27, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı ise 56 dır. 15

18 Yılı İtibariyle Akademik Personelin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 2547/33 Yurt Dışı Yurt İçi 2547/39 Yurt Dışı Yurt İçi / /40-a 2547/40-b 2547/40-c Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (31/12/2014 itibariyle) Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Kimya Bölümü Fizik Bölümü ODTÜ Bilkent Üniv. Araştırma Görevlisi Biyoloji Bölümü İst. Yeni Yüzyıl Üniv. Uzman Kimya Bölümü Eskişehir Anadolu Üni

19 Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizde 2014 yılı itibariyle 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre 5 akademik personel ders saati ücretli olarak, 35. maddesine göre 26 araştırma görevlisi araştırma veya doktora çalışması yapmak üzere, 40. maddesi (a) bendi uyarınca 43 akademik personel ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilmiştir. Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 2547/ / /40-a Profesör Tablo X 2014 Yılında Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Doçent Arkeoloji Ankara Üniversitesi Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 17

20 4.2- İdari Personel adet idari personel kadrosunun 2014 yılsonu itibarıyla. dolu,.boş durumdadır. BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR İdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Dolu Kadro Boş Kadro Dolu Kadro Boş Kadro Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K E K E K E Genel İdari Teknik Sağlık Eğitim - Öğretim Avukatlık Din Yardımcı İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Hizmet Aralığı Kişi Sayısı Dolu Boş Kadro Doluluk Oranı (%)

21 Yılı İtibariyle İdari Personelin Birimlere Göre Kadro Dağılımı Birim Adı Mühendislik Fak. Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Eğt.-Öğrt. Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler D B D B D B D B D B D B D B D B İdari Personel Atamaları / Ayrılmaları Tablo X. Atanan İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Açıktan Nakil Diğer Genel 2 2 Teknik Sağlık Yardımcı İdari Personel Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Tablo X. Ayrılan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına Ve Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Emekli Ölüm İstifa Nakil Diğer Genel Teknik 1 1 Sağlık Yardımcı 6 19

22 Sözleşmeli İdari Personel ve Geçici İşçiler Tablo X. Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Kadro Dolu Boş Doluluk Oranı (%) 4/B Sözleşmeli Personel Geçici İşçiler (Vizeli) Geçici İşçiler (Vizesiz) Tablo X. Sözleşmeli Personelin Yıllar İtibarıyla Kadro Dağılımı Yıllar Dolu Boş Kadro Doluluk Oranı (%) Tablo X Yılı İtibariyle Sözleşmeli Personelin Unvanlarına Göre Dağılım Unvan K E Büro Personeli ( 4 / C Li ) 1 1 Destek Personeli Tablo X. Sözleşmeli Personelin Birimler Bazında Dağılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı K E 20

23 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Hizmet Çeşidi Kişi Sayısı Temizlik Hizmeti 8 Güvenlik Hizmeti Yemek Hizmeti 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 31/12/2014 tarihi itibariyle İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 31/12/2014 tarihi itibariyle 21

24 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Eğitim Hizmetleri FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE LİSANS PROGRAM SAYILARI Fakülteler/Yüksekokullar Lisans Program Sayısı Fen Edebiyat Fakültesi (Faal Bölüm ) 6 MESLEK YÜKSEKOKULLARINA GÖRE ÖN LİSANS PROGRAM SAYILARI Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Program Sayısı ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYILARI, 2014 Enstitüler Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı eğitim öğretim dönemi ile eğitim öğretim dönemi öğrenci sayılarına yer verilecektir. 22

25 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel K E K E K E K E Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Fakülteler % 1,71 artış Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler Hazırlık 1.Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Mühendislik Fak. Fen-Edebiyat Fak Fakülteler ı Sağlık Yüksekokulu Besyo Yüksekokullar ı Osmancık MYO Alaca MYO Meslek Yüksekokulları ı 23

26 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI Enstitüler Yüksek Lisans Doktora Tezli Tezsiz EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Yüksek Lisans Doktora Tezli Tezsiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E K E K E Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Mezun Olan ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUN ÖĞRENCİ VE YENİ KAYITLAR Öğretim Düzeyi Yeni Kayıt Mezun Yeni Mezun Yeni Mezun Yeni Mezun Kayıt Kayıt Kayıt Fakülte Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 24

27 LİSANSÜSTÜ MEZUN ÖĞRENCİ VE YENİ KAYITLAR ( EĞİTİM-ÖĞRETİM) Enstitüler Yeni Kayıt Mezun Öğrenci Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E K E K E Fakülteler Engelli Öğrenci Sayısı Engelli Öğrenci Sayıları Öğrenim Düzeyi Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayıları YATAY VE DİKEY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Öğretim Düzeyi Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E K E Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 25

28 Birim Tablo X. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Yüksek Öğr. Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzaklaş tırılan 1 Yarı Yıl Uzaklaş tırılan 1 Hafta-1 Ay Arası Uzaklaş tırılan Kınama Uyarma Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Tablo X. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Birim Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğrenci Diğer Sayısı Kendi İst. Öğr. Ücr. Ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Öğrenci Kontenjanları Tablo X. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSYM Kontenjanı Yerleşen Kayıt Yapan Boş Kalan Doluluk Oranı Fakülte %76 Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Kurum İçi Burslu Öğrenci Sayıları 26

29 BURSLARDAN VE DİĞER İMKANLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Burslar/İmkanlar Yararlanan Öğrenci Sayısı Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrencilere Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Maddi Destek Verilen Öğrenci Sayısı Ücretsiz 15 Ücretsiz Öğle Yemeği (Maddi Durumu Yetersiz veya İlk Sıralamasına Giren Öğrencilerden) Kurum Dışı Burslu Öğrenci Sayıları BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI K E Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Alınan Burslar Özel Burs Sağlık Hizmetleri SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Sağlık Hizmetinden Yararlanan 2. Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilen Beslenme Hizmetleri YILLAR İTİBARİYLE YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Yemek Hizmeti Olarak Verilen Öğün Sayısı Yemek Hizmeti Verilen Öğrenci Sayısı Sosyal ve Kültürel Hizmetler 27

30 Hitit Üniversitesi nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dahilinde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır. Geleneksel Etkinlikler Mezuniyet Töreni: Eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan mezunlar, bu tören ile yeni bir hayata uğurlanmakta, dereceye giren mezunlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Ünlü sanatçıların verdiği konserlerle noktalanan törenler yapılmaktadır. Kültür ve Spor Şenliği: Akademik Açılış Töreni: Kurs Adı Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği Çok Sesli Koro Halk Oyunları Eşli Danslar Pop Gitar Klasik Gitar Bağlama (Kısa Sap) Bağlama (Uzun Sap) Vurmalı Çalgılar Tiyatro Diksiyon Drama Fotoğraf Resim 2014 YILI KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Katılan Öğrenci sayısı Öğrenci Toplulukları Öğrenci topluluklarına ilişkin veriler yer alacaktır. 28

31 Etkinlik Adı 2014 YILINDA KATILAN YARIŞMA VE FESTİVALLER Katılım Sağlayan Gruplar Spor Hizmetleri Yapılan sportif faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÜNİVERSİTELERARASI YARIŞMA BİLGİLERİ Branş Tarih Aralığı Yapıldığı Yer/Turnuva Adı Bayan Sporcu Erkek Sporcu Elde Edilen Sonuç SPOR FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı K E K E K E Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Milli Sporcu Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Görevine yer verilecektir. ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN 2014 TAKVİM YILI İÇİNDE İMZALANAN ULUSLARARASI AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ Kurum Adı Ülke İmza Tarihi 2014 yılında Koordinatörlük tarafından yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir: 29

32 ERASMUS Görevlerine yer verilecektir. ERASMUS KAPSAMINDA 2014 YILINDA PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER Üniversitede Anlaşma Yapan Birimler Anlaşma Yapılan Ülke Adı Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GİDEN/GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI Dönemler Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğrenim Staj Öğrenim Staj ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GİDEN/GELEN PERSONEL/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYILARI Eğitim-Öğretim Dönemi Ders Verme Hareketliliği Öğretim Görevlisi Sayıları Eğitim Alma Hareketliliği Personel Sayıları Giden Gelen Giden Gelen MEVLANA Görevlerine yer verilecektir. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ Gönderen Kabul Eden Öğretim Üyesi Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) Manas Üni. Fen-Edebiyat Fak

33 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Gönderen Kabul Eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) FARABİ Görevlerine yer verilecektir GÜZ/BAHAR DÖNEMİNDE GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI Gönderen Kabul Eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) GÜZ/BAHAR DÖNEMİNDE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Gönderen Kabul Eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ Görevlerine yer verilecektir. ÜNİVERSİTEMİZDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN VAR OLAN OLANAKLAR Birim Adı Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Eğitim- Öğretim Materyalleri FEF Araştırma Hizmetleri 2.1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Görevlerine yer verilecektir. BAP Komisyonunca, 2014 mali yılı içerisinde; Yüksek Lisans Tez Projelerinin TL, ile desteklenmesine karar verilmiştir. 31

34 Öngörülen Öz Gelir.TL, Finansman Fazlası TL, Finansman ise.tl dir. Döner Sermaye Gelirlerinden 2014 mali yılı içerisinde.tl aktarılmış olup, harcanan TL dir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2014 yılında;. Projesine,.. Yüksek Lisans Tez Projesine olmak üzere.. Projeye :.. TL, ödenek verilmiştir. Devam etmekte olan;.. Projeye :.. TL ek bütçe verilmiştir. BAP Komisyonunca 2014 Yılında uygun görülen ve ek bütçe verilen Projelere : TL destek sağlanmıştır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca desteklenen Araştırma Projelerinin Malzeme, ekipman, hizmet alımları ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ve bunlara ilişkin İşlemler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yapılmaktadır yılında TUBİTAK tarafından desteklenen Araştırma Projesi olmuştur. (toplam..) TUBİTAK Projesine 2014 yılı için toplam.. TL destek sağlanmıştır.. yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen 1 İleri Araştırma (Merkezi Araştırma Laboratuarı) Projesi olmuştur. (toplam 1), 1 İleri Araştırma Projesine 2014 yılı için toplam. TL destek sağlanmıştır. Projeler Kalkınma Bakanlığı Projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBİTAK Destekli Projeler Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler Önceki Yıldan Devreden Proje 2014 YILI PROJE BİLGİLERİ Yıl İçinde Eklenen Proje Yıl İçinde Tamamlanan Proje Proje Harcama (TL) 32

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 0 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı