Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE"

Transkript

1 Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI

2 II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da - t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da - t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Baskı - Cilt : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Aileme

4 IV

5 V ÖNSÖZ Bir ülkedeki piyasaları para ve sermaye piyasası ile reel piyasa olmak üzere ikiye ayırdığımızda para ve sermaye piyasasının en önemli kurumu olarak banka işletmeleri karşımıza çıkmaktadır. Reel piyasa ise üretim ekonomisi içerisinde birçok sektörü bünyesinde barındırmaktadır. Para ve sermaye piyasasının en önemli kurumu olan banka işletmeleri yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını korumak ve tasarrufların ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılmasını sağlamak üzere para ticareti yapan şirketlerdir. Türkiye de faaliyet gösteren bankalarının en önemli faaliyet alanı mevduat toplama ve kredi verme işlemidir. Kredi işlemi yerli ve yabancı bankaların gerek öz kaynaklarının gerekse atıl fonlarından doğan likit kaynakların, başka kişi, kurum ve kuruluşlara faiz, kâr payı, kira ve benzeri irat karşılığında plase edilmesinden oluşmaktadır. Gerçek kişi ve kurumlardan toplanan paralar ise mevduat terimi ile ifade edilmektedir. Günümüzde bankalar bir ticarî işletmenin sınırlarını aşarak bir çok sosyal ve kültürel projeye de imza atmaktadırlar. Bu faaliyetler sosyal sorumluluk ilkesi gereğince yerine getirilmektedir. Sosyal sorumluluk ilkesi bankaların ticarî faaliyetlerden elde etmiş oldukları kârların bir kısmını faaliyette bulunduğu ülkede bazı sosyal projelere ayırmasını gerektirmektedir. Para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka işletmelerini Türkiye de kurulan bankalar ve kanunî ve iş merkezi yurt dışında bulunan bankalarca Türkiye de açılan yabancı banka şubeleri olmak üzere iki kategoriye ayırabiliriz. Türkiye de kurulan bankalar; tamamı yerli sermaye ile kurulan bankalar, bir kısmı yerli sermaye bir kısmı yabancı sermaye ile kurulan bankalar, tamamı yabancı sermaye ile kurulan bankalardan oluşmaktadır. Yerli ve/veya yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye de kurulacak olan bankalar 6762 sayılı T.T.K. hükümlerine göre kurulmaktadır. Ve doğal olarak bu işletmelerin kanunî veya iş merkezi Türkiye de bulunacaktır. Türkiye de kurulan ve kanunî veya iş merkezi Türkiye de bulunan bankalar Türk bankasıdır. Bu bankaların tamamının yabancı sermaye ile kurulması durumda dahi bu bankalar Türk bankası hüviyetine sahip olacaklardır.

6 VI Yabancı yatırımcıların ortaklığıyla Türkiye de kurulan bankalar kurucuların sermaye yapılarına, uyruklarına, ikamet ettiği yere ve kanunî merkezinin bulunduğu ülkeye bakılmaksızın Türk bankaları olarak adlandırılmaktadır. Kanunlarının yerselliği ilkesinden hareketle bu bankaların kuruluşunda T.T.K. dışında 5411 sayılı B.K. hükümleri uygulanacaktır. T.T.K. ve 5411 sayılı B.K. hükümlerine göre Türkiye de faaliyette bulunan bankaları çeşitli şekillerde tasnif etmek mümkündür. En temel tasnif şekli yerli veya yabancı banka şeklindedir. Yabancı banka işletmeleri tarafından Türkiye de kurulan bankalar niteliklerine göre tasnif edildiklerinde ise Türk bankaları ve yabancı bankaların Türkiye bulunan şubeleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Ve bu son tasnif Türkiye de en çok kullanılan sınıflandırmadır. Yabancı bankalar yani kanunî ve iş merkezi yurt dışında bulunan bankalar tarafından Türkiye de açılan şubelere de literatürde ve uygulamada yabancı banka adı verilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere yabancı banka terimi kullanıldığı zaman bu terimin hangi örgütlenme modeline karşılık geldiğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Yabancı kurumlarca Türkiye de açılan şubeler Türkiye nin herhangi bir yerinde açılabileceği gibi bazı vergi ve diğer teşvikler dolayısıyla serbest bölgelerde de açılabilmektedir. Bankacılık literatüründe banka işletmeleri ile ilgili olarak yapılan tanım denemelerinde Türkiye de tamamı ve/veya bir kısmı yabancı sermaye ile kurulan bankalar da yabancı banka terimi ile ifade edilmektedir. Bu noktadan hareketle yerli banka ve yabancı banka teriminin anlamlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Yerli banka tamamı Türk sermayesi ile Türkiye de kurulan banka anlamına gelecektir. Nitekim, milli (yerli) banka terimi tarihinde kabul edilen 7129 sayılı B.K. nun 2 nci maddesinde kullanılmış olup, madde hükmünde Türk kanunlarına göre teşekkül etmiş ve sermayesi Türk parası olarak konulmuş ve sermayesinin ekseriyeti ve idare ve murakabesi Türklere ait olan bankalar milli banka olarak tanımlanmıştır. Türkiye de tamamı ve/veya bir kısmı yabancı sermaye ile kurulan yabancı bankalar ile tamamen Türk sermayesi ile kurulan bankalar, Türk bankasıdır. Çünkü bu bankalar Türkiye de T.T.K. hükümlerine göre kurulmaktadır. Bu nedenle Türkiye de kurulan her şirket Türk şirketi olduğu için bu bankalar da Türk bankası olarak nitelendirilmelidir. Türkiye de kurulan bankaların ortaklık yapısına bakıldığında Türkiye de kurulan bankanın ortakları arasında yabancı gerçek veya tüzel kişi olması halinde banka yabancı sermayeli Türk bankası; ortaklarının tamamının Türk vatandaşı ve tüzel kişisi olması halinde ise, yerli sermayeli Türk bankasıdır.

7 VII Bu çalışmamızda bir bütün olarak yabancı banka işletmelerinin hukukî durumu yukarıda belirtmiş olduğumuz örgütlenme modelleri çerçevesinde analiz edilecektir. Diğer yandan bu çalışmamızda Türkiye de faaliyet gösteren yabancı bankaların elde ettiği kazançların vergilendirilmesi de ayrıntılı bir şekilde analiz edilecektir. Çünkü vergi mevzuatı son derece karmaşık bir yapı arz ettiği için banka işletmelerinin vergi kanunları karşısındaki durumunun somut olarak belirlenmesi bir zorunluluktur. Türkiye de faaliyet gösteren yabancı banka işletmeleri (şubeler) esas itibariyle, dar mükellefiyete tâbi kurumlarca elde edilen şube kazançları ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi esasları cari olacaktır. Bu kapsamda olmak üzere yabancı bankalar açısından bir vergi hukuk terimi olan dar mükellefiyet rejimi de bu çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde analiz edilecektir. Türkiye de Türk hukuk kurallarına göre kurulan yabancı bankaların vergilendirilmesi ise, tam mükellefiyet tâbi kurumların vergilendirilmesi esaslarına göre yapılacaktır. Çalışmamızda tam mükellefiyet rejimi de vergi hukuku kuralları bakımından irdelenecektir. Bu çalışmamız Türkiye de bankacılık faaliyetinde bulunan yabancı bankaların faaliyet esaslarının bir bütün halinde analiz edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, yabancı bankaların hukukî düzeni hususunda bir çok mevzuat metninden yararlanılmıştır. Bu haliyle bu eser bankacılık hukukunda önemli bir boşluğun doldurulması amacıyla kaleme alınmış olup, konu ile ilgilenen bütün akademik personel ve uygulamacıların ve özellikle vergilendirme boyutu açısından yabancı bankaların başucu kitabı olacak şekilde dizayn edilmeye çalışılmıştır. Kitabımızın bu baskısında yabancı banka hukukunu ilgilendiren temel müesseseler açısından 7129, 3182, 4389 ve 5411 sayılı B.K. hükümleri birlikte değerlendirilmiştir. Böylece karşılaştırmalı olarak konular analiz edilmiştir. Kitabımızda yabancı banka hukukunu ilgilendiren konularda değerlendirmeler yapılırken Türkiye de faaliyette bulunan yabancı bankalar ve Türkiye de şube şeklinde bankacılık faaliyetinde bulunacak yabancı bankaların Türkiye deki şubelerinin T.T.K. hükümleri karşısındaki durumu da ayrıca analiz edilmeye çalışılmıştır. Türkiye de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin ve dar mükellefiyete tâbi kurumların vergilendirilmesi Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde günümüzde önemli bir konu haline geldiği için Kitabımızda yabancı bankaların vergi kanunları karşısındaki durumu geniş bir çerçevede ele alınmıştır.

8 VIII Bu kitabımızın yazımı aşmasında bütün gayretlerime rağmen olabilecek eksik ve hataların sorumluluğu, sadece tarafımıza aittir. Kitabı bu ilk baskısının yabancılar hukukuna ilgi duyan bütün okuyuculara yararlı olması temennisiyle baskının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. 15 Temmuz 2010, İSTANBUL Levent BAŞAK

9 KISALTMALAR A.g.e. : Adı Geçen Eser A.g.r. : Adı Geçen Rapor B.K. : (Bankalar) Bankacılık Kanunu B.K. : Borçlar Kanunu B.K.K. : Bakanlar Kurulu Kararı B.S.M.V. : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi D.K. : Dernekler Kanunu F.K.K. : Finansal Kiralama Kanunu G.K. : Gümrük Kanunu G.V.K. : Gelir Vergisi Kanunu G.Y. : Gümrük Yönetmeliği İ.İ.K. : İcra ve İflas Kanunu K.D.V.K. : Katma Değer Vergisi Kanunu KURUL : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (B.D.D.K.) KURUM : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (B.D.D.K.) K.V.K. : Kurumlar Vergisi Kanunu Mad. : Madde M.B.K. : Merkez Bankası Kanunu S.B.K. : Serbest Bölgeler Kanunu S.B.U.Y. : Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Sh. : Sayfa S.P.K. : Sermaye Piyasası Kanunu T.M.K. : Türk Medenî Kanunu T.T.K. : Türk Ticaret Kanunu T.P.K.K.K. : Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu V.İ.V.K. : Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu V.U.K. : Vergi Usul Kanunu YTL : Yeni Türk Lirası

10

11 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BANKA HUKUKU VE YABANCI BANKALAR 1. GENEL OLARAK TARİHTE BANKACILIK VE BANKACILIK FAALİYETLERİ TÜRKİYE DE BANKACILIK UYGULAMALARI KANUNİ VE İŞ MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN YABANCI BANKALAR TARAFINDAN TÜRKİYE DE DAİMİ TEMSİLCİ VASITASI İLE YÜRÜTÜLEN BANKACILIK FAALİYETLERİ G.V.K. na Göre Daimi Temsilcilik Müessesesi Daimi Temsilcilik Müessesesinin Bankacılık Hukukundaki Yeri TÜRKİYE DE AÇILAN ŞUBELERDE YAPILACAK BANKACILIK İŞLEMLERİ YABANCI BANKALARIN KIYMETLİ MADENLERLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YABANCI BANKA ŞUBELERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK MENKUL KIYMET ALIM-SATIMI İŞLEMLERİ YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN DAİMİ TEMSİLCİ NİTELİĞİ İKİNCİ KISIM TÜRKİYE DE ŞUBE ŞEKLİNDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNACAK YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ ŞUBELERİNİN T.T.K. HÜKÜMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GENEL ESASLAR YABANCI BANKALAR AÇISINDAN T.T.T. NUN UYGULAMA ALANI... 20

12 XII 3. ŞUBELERİN AÇILIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK T.T.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE YABANCI BANKA YETKİLİLERİNİN YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞLEMLER ŞUBELERİN AÇILMASINDAN SONRA ŞUBE YETKİLİLERİNİN T.T.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞLEMLER YURT DIŞINDA MUKİM BANKALARIN YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKEDE BAŞKA BİR BANKAYA DEVROLMASI DURUMUNDA TÜRKİYE DEKİ ŞUBELERİN DURUMU YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN TÜRKİYE DE KURABİLECEĞİ VEYA ORTAK OLARAK YER ALABİLECEKLERİ ŞİRKETLER ÜÇÜNCÜ KISIM TÜRKİYE DE ŞUBE ŞEKLİNDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNACAK YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ ŞUBELERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU HÜKÜMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GENEL ESASLAR SAYILI KANUNA GÖRE YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN TÜRKİYE DEKİ YATIRIMLARI YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN YURT DIŞINA KÂR TRANSFERİ YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN TAŞINMAZ MAL TASARRUFLARI YABANCI BANKA ŞUBELERİNDE YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE YABANCI BANKA ŞUBELERİNCE GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BİLGİLER TÜRKİYE DEKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE YABANCI BANKALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YABANCILARIN PAYINA ETKİSİ... 31

13 XIII DÖRDÜNCÜ KISIM YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ANALİZİ 1. GENEL ESASLAR YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE FAYDALARI YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ZARARLARI BEŞİNCİ KISIM TÜRKİYE DE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNAN YABANCI BANKALARIN FAALİYETLERİ VE BANKA KURMA ESASLARI 1. TÜRKİYE DE FAALİYETTE BULUNAN YABANCI BANKALARIN ÖRGÜTLENME MODELLERİ YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERCE TÜRKİYE DE BANKA KURMA ESASLARI Sayılı B.K. na Göre Türkiye de Banka Kurulması Esasları Sayılı B.K. na Göre Türkiye de Banka Kurulması Esasları TÜRKİYE DE KURULAN BANKALARI VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI ALTINCI KISIM ŞUBE ŞEKLİNDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNACAK YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DE ŞUBE AÇMA ESASLARI 1. GENEL ESASLAR YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DE ŞUBE AÇMA ESASLARI Sayılı B.K. na Göre Türkiye de Şube Açma Esasları Türkiye nin Herhangi Bir Yerinde Şube Açma Esasları Serbest Bölgelerde Şube Açma Esasları Sayılı B.K. na Göre Türkiye de Şube Açma Esasları Türkiye nin Herhangi Bir Yerinde Şube Açma Esasları Serbest Bölgelerde Şube Açma Esasları KURULUN ŞUBE AÇILIŞINDA İSTEDİĞİ BELGELER... 82

14 XIV Sayılı Kanun Uygulamasında İstenecek Belgeler Sayılı Kanun Uygulamasında İstenecek Belgeler İLK ŞUBE DIŞINDAKİ ŞUBELERDE AÇILIŞ PROSEDÜRÜ Sayılı B.K. na Göre Şube Açma Prosedürü Sayılı B.K. na Göre Şube Açma Prosedürü İLK ŞUBE DIŞINDAKİ ŞUBELERİN AÇILIŞ ESASLARI Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Şube Açılış Esasları Bankaların İzne Tâbi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Şube Açılış Esasları ŞUBE AÇMA İLE İLGİLİ OLARAK ÖNCEDEN İZİN ALINMASINA GEREK BULUNMAYAN HALLER YABANCI BANKALARCA TÜRKİYE DE AÇILAN ŞUBELERİN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI YEDİNCİ KISIM TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN YERLİ BANKALARIN HİSSELERİNİN (DEVRİNE) SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR 1. GENEL ESASLAR TÜRK BANKALARININ HİSSELERİNİN SATIŞINDA İZİN VE ONAY SİSTEMİ Sayılı Kanun Kapsamında Hisse Devrinde İzin ve Onay Sistemi Sayılı Kanun Kapsamında Hisse Devrinde İzin ve Onay Sistemi HİSSE DEVİRLERİ İÇİN VERİLECEK BAŞVURU DİLEKÇELERİNE EKLENECEK BELGELER Bankaların Kuruluşu ve Hisse Devirleri İçin Yapılacak İzin Başvurularının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Hisse Devri için Gerekli Belgeler Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Hisse Devri için Gerekli Belgeler Bankaların İzne Tâbi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Hisse Devri için Gerekli Belgeler

15 XV SEKİZİNCİ KISIM YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ FAALİYETLERİ VE BANKA HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI HUSUSLAR 1. GENEL ESASLAR TÜRKİYE DE ŞUBE ŞEKLİNDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNAN YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ ŞUBELERİNİN NAKLEDİLMESİ TÜRKİYE DE ŞUBE ŞEKLİNDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNACAK YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ ŞUBELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE DE ŞUBE ŞEKLİNDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNAN YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ ŞUBELERİNİN FAALİYETİNİ GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN TATİL ETMESİ (DURDURMASI) YURT DIŞINDA KURULU BANKALARIN TÜRKİYE DE TEMSİLCİLİK AÇMA ESASLARI YURT DIŞINDA KURULU BANKALARIN TÜRKİYE DE İRTİBAT BÜROSU AÇMA ESASLARI TÜRKİYE DE AÇILAN TEMSİLCİLİKLERİN FAALİYETLERİ Temsilciliklerde İfa Edilecek Olan Faaliyetlerin Kapsamı Temsilciliklerin Bildirim Mükellefiyeti Temsilciliklerde Çalıştırılacak Personel Faaliyet Giderlerinin Karşılanması Belgelerin Saklanması Temsilciliklerde Yasak Faaliyetler Bu Tebliğ Hükümlerine İntibak SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ MEVZUAT UYARINCA TÜRKİYE DEKİ TEMSİLCİLİKLERİN VE İRTİBAT BÜROLARININ DENETİMİ YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN TÜRKİYE DE YAPAMAYACAĞI İŞLEMLER YABANCI BANKA ŞUBELERİNDE KREDİ KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI

16 XVI 11. YABANCI BANKA ŞUBELERİNCE YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER BANKALARIN HESAP VE KAYIT DÜZENİ, MALİ TABLOLARININ YAYIMLANMASI VE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Düzenlemeler Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Düzenlemeler FİNANSAL RAPORLARIN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI NCA ONAYLANMASI BANKALARIN BASILI VE KÜLÇE ALTIN DIŞINDA ALIM VE SATIMINI YAPABİLECEKLERİ KIYMETLİ MADENLER Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Kıymetli Maden Alım Satımı İşlemleri Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımı İşlemleri M.B.K. NUN 43 ÜNCÜ MADDESİNİN YABANCI BANKALARI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ Yıllık Bilançolar ile Kâr ve Zarar Hesaplarının Merkez Bankasına Gönderilmesi Merkez Bankası nca Bilgi ve Belge İstenmesine İlişkin Hükümler Yabancı Bankaları Düzenleme ve Denetlemeye Yetkili Kuruluşlardan Bilgi İsteme Merkez Bankası nın İstatistiğî Bilgi Toplama Yetkisi M.B.K NDA DÜZENLENEN CEZAİ MÜEYYİDELER VE YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN CEZAYA MUHATAP OLABİLECEKLERİ DURUMLAR BANKALARIN SINIR ÖTESİ FAALİYETLERİ BANKALARCA YAPILACAK BAĞIŞ SINIRLARI YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN DENETİMİ YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN UYMASI GEREK ETİK İLKELER

17 XVII 21. YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN GÖZETMELERİ GEREKEN MÜŞTERİ HAKLARI YABANCI BANKA ŞUBELERİ TÜRKİYE DE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ KURABİLİR Mİ? YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BU KURULUŞLAR YOLUYLA TÜRKİYE NİN TANITIMI Yabancı Bankalar Türkiye de İrtibat Bürosu Açabilirler Yabancı Ülkelerde Kurulu Şirketlerce ve Yabancı Banka Şubelerince Türkiye de Kurulacak Dernek ve Vakıflar Yabancı Bankalarca Yurt Dışında Kurulacak Kürsüler YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE DE SOSYAL SORUMLULUK İLKESİ GEREĞİNCE YAPTIĞI FAALİYETLER DOKUZUNCU KISIM TÜRKİYE DE AÇILACAK ŞUBE İÇİN GEREKLİ OLAN MENKUL VE GAYRİMENKULLERİN TEMİNİ VE BU MALLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR 1. GENEL ESASLAR YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI TÜRKİYE DEKİ ŞUBENİN TASFİYESİ HALİNDE AKTİFTE YER ALAN GAYRİMENKULLERİN DURUMU YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN İHTİYACI OLAN MENKUL MALLARIN TEMİNİ

18 XVIII ONUNCU KISIM YABANCI BANKALARIN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİLENDİRİLECEK OLAN YABANCI BANKALARIN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI BİRİNCİ AYRIM GENEL OLARAK YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN HUKUKİ DURUMU VE VERGİLENDİRME ESASLARI 1. YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN GENEL ESASLARI TÜRKİYE DE ŞUBESİ BULUNAN YABANCI BANKALARIN G.V.K. NUN 75/4 MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU ve VERGİ ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATINDA UYGULANACAK STOPAJ ORANI TÜRKİYE DE ŞUBE AÇAN YABANCI BANKALARIN MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Genel Esaslar Menkul Kıymet Gelirlerinde Vergilendirme Esasları TÜRKİYE DE ŞUBE AÇAN YABANCI BANKALARIN REPO GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Genel Esaslar Repo Gelirlerinde Vergilendirme Esasları TÜRKİYE DE AÇILAN ŞUBELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI KARŞISINDAKİ DURUMU TÜRKİYE DE ŞUBESİ BULUNAN DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ BANKALARIN BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN VE BAŞKA BANKALARDAKİ FONLARINDAN ELDE ETTİKLERİ FAİZ GELİRLERİ

19 XIX İKİNCİ AYRIM ŞUBE KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 1. DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ KURUMLARIN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK BANKACILIK FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇ YANINDA ÖZEL BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK KAZANÇ VE İRAT ELDE ETMELERİ DURUMUNDA VERGİLENDİRME DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ KURUMLARIN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK BANKACILIK FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇ YANINDA K.V.K. NUN 30 UNCU MADDESİ UYARINCA TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMESİ GEREKEN KAZANÇ VE İRAT ELDE ETMELERİ DURUMUNDA VERGİLENDİRME TÜRKİYE DE DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİLENDİRİLECEK OLAN VE ŞUBE ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENEN BANKALARIN DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ BAŞKA KURUMLARA YAPTIĞI ÖDEMELERİN K.V.K. NUN 30 UNCU MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU TÜRKİYE DE ŞUBE AÇAN BANKALARIN G.V.K. NUN 94 ÜNCÜ MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU BANKALAR KANUNU NDA VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE K.V.K. İLE İLGİLİ OLARAK YER ALAN DÜZENLEMELER ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI AÇISINDAN TÜRKİYE DE ŞUBE AÇAN YABANCI BANKALAR TÜRKİYE DE MUKİM KABUL EDİLEBİLİR Mİ? YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN TÜRKİYE DE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇ VE/VEYA İRATLARDA TARHİYATIN MUHATABI

20 XX İKİNCİ BÖLÜM YABANCI BANKALARCA TÜRKİYE DE ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HUSUSLARIN ANALİZİ BİRİNCİ AYRIM GENEL OLARAK MENKUL SERMAYE İRATLARINDA VERGİLENDİRME REJİMİ 1. MENKUL SERMAYE İRADI GELİRİ VE GENEL VERGİLENDİRME ESASLARI YABANCI BANKALARCA TÜRKİYE DE ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ MAHİYETİ VE VERGİLENDİRME ESASLARI İKİNCİ AYRIM TÜRKİYE DE ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI 1. TÜRKİYE DE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNAN DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ YABANCI BANKALARIN ELDE ETTİKLERİ FAİZ GELİRLERİ Genel Olarak Faiz Gelirlerinde Vergilendirme Rejimi Türkiye de Şubesi Bulunmayan Dar Mükellefiyete Tâbi Yabancı Bankaların Elde Ettikleri Faiz Gelirleri Türkiye de Şubesi Bulunan Dar Mükellefiyete Tâbi Yabancı Bankaların Elde Ettikleri Faiz Gelirleri Türkiye de Bulunan Şubede İcra Edilen Ticarî Faaliyetler Dolayısıyla Elde Edilen Kazançlar Yabancı Banka Şubelerince Ticarî Faaliyet Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Neticesinde Elde Edilen Kazançlar Türkiye de Açılan Şubede Ticarî Faaliyet İcra Edilmediği Hallerde Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi FAİZ GELİRLERİNİN YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERCE ELDE EDİLMESİ HALİNDE VERGİLENDİRME

21 XXI ÜÇÜNCÜ AYRIM DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ YABANCI BANKALARIN NAKDİ SERMAYESİNİN VEYA PARA İLE TEMSİL EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERİNİN TÜRKİYE DE TİCARİ, ZİRAİ VEYA MESLEKİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. GENEL ESASLAR NAKDİ SERMAYE VEYA PARA İLE TEMSİL EDİLEN KIYMETLERİN KULLANIMI NETİCESİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME ESASLARI TÜRKİYE DE İŞYERİ BULUNMADAN ELDE EDİLEN NAKDİ SERMAYE YATIRIMLARINDA VERGİLENDİRME ESASLARI DÖRDÜNCÜ AYRIM TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN KİŞİ, KURUM ve KURULUŞLARIN YURT DIŞINDA MUKİM BANKALARDAN ALDIKLARI KREDİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI 1. GENEL ESASLAR YABANCI BANKALARDAN ALINAN KREDİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARDAN SAĞLANAN KREDİLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU Serbest Bölgelerdeki Bankalardan Sağlanan Kredilerin 90/999 Sayılı B.K.K. na Göre Vergilendirme Esasları Sayılı B.K. na Göre Serbest Bölgelerden Alınan Kredilerin Vergilendirilmesi Esasları Sayılı K.V.K. na Göre Serbest Bölgelerden Alınan Kredilerin Vergilendirilmesi Esasları Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Bankalardan Alınan Kredilerin Faiz Ödemelerinin 5520 sayılı K.V.K. nun 30 uncu Maddesi Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Bankalardan Alınan Kredilerin Faiz Ödemelerinin K.D.V.K. Karşısındaki Durumu

22 XXII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI 1. GENEL ESASLAR TÜRKİYE DE TAMAMI VE/VEYA BİR KISMI YABANCI SERMAYE İLE KURULAN ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE KURULMUŞ OLAN BANKALARIN HİSSE DEVRİ SURETİYLE YABANCI SERMAYELİ TÜRK BANKASI HALİNE GELMESİ HALİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI 1. GENEL ESASLAR HİSSE DEVİRLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TÜRKİYE DE KURULAN BANKALARIN HİSSE DEVRİ SURETİYLE YABANCI SERMAYELİ OLMASI HALİNDE BU KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ONBİRİNCİ KISIM SERBEST BÖLGE BANKACILIĞI VE SERBEST BÖLGELERDE BANKACILIK FAALİYETİNDE BULUNAN YABANCI BANKALARIN VERGİLENDİRİLMESİ 1. SERBEST BÖLGELERDE BANKACILIK UYGULAMALARI S.B.K. VE S.B.U.Y. NE GÖRE SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN BANKACILIK FAALİYETLERİNİN TEMEL ESASLARI SAYILI B.K.K. VE BU KARARA İLİŞKİN 1 NUMARALI TEBLİĞE GÖRE SERBEST BÖLGELERDE İCRA EDİLEN BANKACILIK FAALİYETLERİNİN TEMEL ESASLARI Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Bankaların Hukukî Statüsü Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Bankalar ile ilgili Çeşitli Hükümler

23 XXIII 3.3. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Bankalar Açısından Hesap ve Kayıt Düzeni /999 SAYILI B.K.K. HAKKINDA 1 NUMARALI TEBLİĞE GÖRE SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEBİLECEK BANKACILIK FAALİYETLERİNİN TEMEL ESASLARI Serbest Bölgelerde Münhasıran Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı Faaliyetinde Bulunmak Üzere Banka Kurulması Esasları Türkiye de Fiilen Bankacılık Faaliyetinde Bulunmayan Yabancı Bankaların Serbest Bölgelerde Şube Açması ve Başvuru Esasları Bankaların Faaliyete Geçmesi Bankaların Faaliyet Esasları Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Bankaların Hesap ve Kayıt Düzeni Serbest Bölgelerde Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyetinde Bulunmak Üzere Kurulan veya Yabancı Bankalarca Açılan Şubelerin Denetimi KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI FAALİYETİ VE YABANCI BANKALAR ve 5411 Sayılı B.K. na Göre Türkiye de Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı Faaliyetinde Bulunmanın Genel Esasları Sayılı B.K. na Göre Bankaların Kurulma ve Şube Açma Esaslarının Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölge Bankacılığı Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi TAM MÜKELLEFİYETE TÂBİ KURUMLARCA SERBEST BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ VE/VEYA İRATLARIN VERGİLENDİRİLME ESASLARI Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Önce Bölgelerde Faaliyet Göstermek İçin Faaliyet Ruhsatı Alan Tam Mükellefiyete Tâbi Kurumların Vergilendirilmesi Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Sonra Bölgelerde Faaliyet Göstermek İçin Faaliyet Ruhsatı Alan Tam Mükellefiyete Tâbi Kurumların Vergilendirilmesi SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI BANKALARIN K.V.K. KARŞISINDAKİ DURUMU Sayılı Kanun Öncesinde Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Yabancı Bankaların K.V.K. Karşısındaki Durumu Sayılı Kanun Sonrasında Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Yabancı Bankaların K.V.K. Karşısındaki Durumu

24 XXIV 8. KANUNİ VE İŞ MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN YABANCI BANKALARCA TÜRKİYE NİN DİĞER YERLERİNDE AÇILAN ŞUBELER TARAFINDAN SERBEST BÖLGELERDE AÇILAN ŞUBELERİN KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN GEÇİCİ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN K.D.V.K. KARŞISINDAKİ DURUMU SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU YABANCI BANKALARIN SERBEST BÖLGELERDE DEFTER TUTMA ESASLARI SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARIN TÜRKİYE NİN DİĞER YERLERİNE GETİRİLDİĞİNİN KAMBİYO MEVZUATINA GÖRE TEVSİKİ ESASLARI ONİKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ YABANCI BANKALAR TARAFINDAN TÜRKİYE DE AÇILAN BANKA ŞUBELERİNİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN TASFİYESİ YABANCI BANKALARCA TÜRKİYE DE AÇILAN TEMSİLCİLİKLERİN TASFİYESİ YABANCI BANKALARCA TÜRKİYE DE AÇILAN İRTİBAT BÜROLARININ TASFİYESİ

25 XXV 4. TÜRKİYE DE ŞUBESİ BULUNAN YURT DIŞINDA KURULU BANKALARIN HERHANGİ BİR NEDENLE BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME YETKİLERİNİN KALDIRILMASI, FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI, İFLAS VEYA TASFİYELERİNE KARAR VERİLMESİ VEYA KONKORDATO İLAN ETMELERİ TÜRKİYE DE ŞUBESİ BULUNAN YABANCI BANKALARIN MUKİM OLDUĞU ÜLKEDE İFLAS ETMESİ DURUMUNDA TÜRKİYE DEKİ ŞUBEDE PARALARI OLAN MUDİLERİN DURUMU İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI SERMAYELİ TÜRK BANKALARININ TASFİYE ESASLARI 1. GENEL ESASLAR T.T.K. NA GÖRE TASFİYE İŞLEMLERİ B.K. NA GÖRE TASFİYE İŞLEMLERİ K.V.K. NA GÖRE TASFİYE İŞLEMLERİ TASFİYE HALİNDE İŞLETME SERMAYESİNİN YURT DIŞINA TRANSFERİ DEVİR HALİNDE BORÇLAR KANUNU UYGULAMASI GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ EKLER Ek-1: Yabancı Banka Şubelerinin Kurum Kazançlarından Yapılacak Tevkifatlarda Oranlar Ek-2: Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Bankalara İlişkin Tablolar Ek-3: Yabancı Bankalara İlişkin Olarak Vergi Ve Diğer Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri Gösteren Metinler Hakkında Bilgiler YARARLANILAN KAYNAKLAR

26 XXVI

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankaların Vergilendirilmesi

Türkiye de Yabancı Bankaların Vergilendirilmesi Türkiye de Yabancı Bankaların Vergilendirilmesi Levent Başak Yayın No: 261 Kasım 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI VERGİLENDİRMENİN GENEL ESASLARI 1. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Doç. Dr. ERKAN AYDIN GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ 1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU İÇİNDEKİLER 1. Bölüm VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukuna İlişkin Tanıtıcı Açıklamalar... 3 A. Vergi Hukuku nun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri... 3 B. Vergi Hukukunun Çeşitli Açılardan Tasnifi... 4 C. Vergi Hukukunun

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ Erol ALTUNOĞLU 48 * * 1. GİRİŞ Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla hazırlanan ve 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerli üyemiz, 24/11/2008 13.11.2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV - I - Yay n No : 2562 flletme - Ekonomi : 527 1. Baskı EKİM 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-584 - 3 Cop yright

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 236 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 236 Sayısında Yayınlanmıştır. 1 Yaklaşım Dergisinin 236 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ MELEK YATIRIMCI TEŞVİKİ İş fikri ile buna destek verecek meleğin buluştuğu sisteme melek yatırımcılık adı verilmektedir.

Detaylı

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 13.03.2017/46-1 ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ÖZET : 91 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı