ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-31 ARALIK2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLAR! İçindckilcr Sayfa Konsolide liııansal durum tablosu 3 4 Konsolide kar veya zarar tahlostı Konsolide diğer kapsanılı gelir tablosu 6 Konsolide özkaynaklar değişim tablosu 7 Konsolide nakit akış tablosu 8 Konsolide flnaıısal tablolara ilişkin dipnoılar 9 73

3 E! Güney BağiıTısız Denetim ve Tet SMMMAŞ Fae: Eski Büyükdere Cad. ey.com Orjın Maslak Nc:27 Ticaret S!cil Ne: Buıldıng a better Masrak, Sarıyer workıng world staııbut - Turkey 1 Ocak 31 Aralık 2014 yılına ait lo (1 e fiui a usa 1 ta 1) lola r ha kitt n da i nedeni e nı ım nı Ç imsa Çiıııeııto Sanayi c Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Knruln ııa Çimsa Çiıneııto Sanas i.e Ficaret.\noııim Şirketi nin Şirkett se bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grııp olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi iıibarıs la hazırlanan e ekte er alan knnsnhde inansal duruııı tablosunu. as nı tarihte soııa ereıı ila ait konsolide kar \e\a zarar tablnsnnu. konsolide diğer kapsamlı gelir ıablosııııu. konsohide özkasnaklar değişim tablnsıınu. kunsnlide nakit akış tablosunu e önemli ıııuhasebe politikalarını özetlesen dipnoılar ve diğer açıklas et notlardan olıışan ihişikteki inansal tahiolarını denetlemiş bu 111 n üs o nıi lui u timüi 1:1? ünsal Tuh İniş? nı İlişkin,S aru tutu iıığn Grup sönetiıui: kunsolide linansal tablolarıu Fürkis e Muhasebe Staudartlarıııa uıs gün olarak hazırlanmasından. gerçeğe un gün bir biçiıııde sııntııııuudau.e hata,es a hile kas ııaklı isneıııli anlışlık içerınes en flııansal ıabloların lıaıırlaııınasıııı sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden soruııılııdıır. Bıığııni iz Deıwtçinin Sorumlu luğu Soruıııltılugıımtız. s aptıgıınız bağımsız denetinıe das anarak. bu konsolide tiııansal tablolar hakkında görüş ernıektir. Yaptığımız bağımsıı denetim. Serınase l isasası Kuıruıluııca >ay ıııılaııan bağıınsız deııetiın sıandartlarıua e Kaıııu (iözetinıi. Mııhasebe ve l)euetiın Standartları Kurumu taraflndın sus ımlanan lürkis e Denetim Standartlarınııı bir parçası olan llağııusız Denetim Standartlarına tısguu olarak s ürütüluıüştür. Su standartlar, etik lıükümlere in gunluk sağlaıııııasıııı e bağımsız denetiıııin. linaıısal tablolarııı önemli anlışl ık içerip içermediğine dair ııaktıl gü euee elde etınek üzere planlauarak ürtıtüluıesiui gerektirmektedir. Sağıınsız denetim. linansal tablolardaki luıtar veaç ıklaınalar hakkında denetim kanıtı elde etmek aınacıs la denetim prosedürlerinin usgulanmasını içerir. 1m prosedürlerin seçimi, linansal tablolardaki hata e.a hile kas nakit önemli saıılışlık risklerinin değerlendirilmesi ile ulıhil. bağınısız denetçinin mesleki nıulıakeınesine dasaııır. l3ağıınsız denetçi risk değerlendirmelerini saparken. şartlara in gtııı denetim prosedürleriııi tasarlaınak aınacıs la. işletıııeniıı tinamısal tablolarınıtı hazırlaııınası e gerçeğe tısgun snııuıııus la ilgili iç kontrolü degerleııdirir. ancak bn degerlendirnıe. işletınenin iç koııtrulüııün eıkiııliğine ilişkin bir görüş \erıne amacı taşımaz. Bağımlısı! deııetim. bir bütün olarak finansal tabloların snnnmtınnıı değerlendirilmesinin saııı sıra. işletme önetitni tarafından kullanılan muhasebe pohiıikalarınııı as gunluğunun ve apılan mnhasebe tahmiıılerinin ıııakul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. l3ağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlatrının. görüşümüzün oluşturulması için seterli e us guıı bir das anak oluşturduğuna iııaıııs oruz. i,ieiıibc, flrm of E,,, 0 Yoi,r,g C,iobai i.irn,ted

4 1 lui tanitan Earnak/anan Diğer flilü,,,lüiük!ere 1/4M,,!?apnr Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide flnansai tablolar. Çimsa Çimento Saııavi.e Ticaret Aııoniın Şirketinin e önlerivle gerçee uvguıı bir biçimde stınmaktadır. ait flnaıısal perlm-mansını ve nakli akışlarını, 1ürkie Mtjhasebe Standarılarına oy gıın olarak tüm önemli baülı ortaklıkkırın:n 31 Aralık 2014 tarihi tibarıla Iiııaıısal durumıııııı ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine Görüş.4 mcm ıı 1 Istanbul. Türki. e 21 Şubat :t ülobıllımıted Güney Bağınısız Denetim te Serbest Mtıhasebeci Mali Müşavirlik Anoniın Şirketi 2013 tarihinde apıııış olduğu uzlaşına başvurusu doğrultusunda, bu konu hakkında 0 Ekim 2<) 13 tarihiııde Exsa Exsa. Vergi Mahkemesi nezdinde 21 Ekim 2013 tarihi itibariyle dava açmıştır. Dava 9 Mayıs 20)4 tarihinde süreç de.aııı etmektedir. Grııp Yönetimi, hukuk müşavirleriıtitı tc vergi uzmanlarının görüşleri doğrultutsunda tarihi itihariy le sona eren döneme ait konsolide flnansal tablolarda bıı hususa ilişkiıı k-rşılıl a ırınamıştır. edilmiştir. Söz koııtmsıı tergi iııcelemesi tc neticesiııdeki tergi tarhiyatı. daha önce tergi inceleıııesine tabi TL) ııııarına indirilmiş tc 20) dı içerkindegecikıııe Luu ile beraber toplam Il. <Grııp a nihai hukuki süreeiııin henüz tamamlanmamış olması ve bu kontıdaki beliı sıkği dikkate alarak. 31 Aralık 2014 ile Maliy e l3akanlığı Merkezi Uzlaşma Komisy ınııı arasında yapılan toplantıda ıızlaşnıa teıııin edileıııemiş olup. ktsa ta tanı edilen toplam > IL ((irııp a etkisi o TL).ergi ve ceza kontısuııda Maliye Tl. (Grupa etkisi TL) tergi ve ). 113 il (Grnp a etkisi ) Il.) ceza tarh I- port Sanayi Manıulleri Satış tc Araştırma A.Ş. ( I:.xs;ı ) nin 2010 ili kurumlar vergisi hesaplaıuası 20)2 Grtıp un D3,875 oraııında sahipl2i olan.e özkasnaktan pa alma yöntemiyle mıılıasebeleşıırilen işliraki lt\sa ılında veı-gi ineelenıesine tabi tntulıııuş ve 22 Ocak 2013 tarihinde. Exsa ta kurnıular vergisine ilişkin ıutulınıtş olan 20(0 ılında gerçekleşen kısmi bölüıtıue işlemi ile ilgilidir. 201<) ılındaki ilk inceleme soııuctııııia Bakanlıgı ile ııılaşıııa apılmmş olup. nzlaşıııada ceza sılırlaıııııış. tergi ise % Il. <Grupa etkisi etkisi IL) tutarında ödeıııe apılınışıir. E tsa nın 22 Ocak 20(3 tarihlı vergi tarhiyaıı için. 25 Ocak Exsa lehine sonuçlanmış olup karar Gelir ldaresi tarafından ıeın iz edilmiştir. I3ilanço tarihi itibariyle lıuıkuki Görüşü eta llemeı en ha sus istenen açıklamalart apnıış e talep edilen belgeleri.erınışlır. 3) lfkııııı 402 nci ıııaddesiııin dördüncü flkrası uvarmııca Yönetim Kurulu taralıınıza denetinı kapsaınında raporlaınaa ilişkin hükümlerine ugun olmadıqına dair önemli bir husnsa rastlanmaııııştır. döneminde defter tlıııııa düzeninin. linansal tablolaı ın. kantmıı ile Şirket esas sözleşmesinin ünansal 2) liknın 102 nci maddesinin dördüncü lıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap Şirketin Yönetim Kurulu na suntılınıışıur. Riskin Lrkeıı Sapianması Sislemi.e Konııtesı 1 lakkında Denetçi Raporu 24 ŞtıbLı 2015 tarihinde 1) 6102 say ıit Türk Ticaret Kanunu nun K ) 398 inci maddesinin dördünciı f>krası u arınca düzenlenen Suildinq a better working world EY

5 FL) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar, aksi heliııilmcdikçe. Fark Lirası olarak (hile edilmiştir.) VARLIKLAR Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ilişkili taraflardan ticari cılacaklar ili ya ili ü buca cin ıara/lcnclaıı 1k-an alacaklar Diğer alacaklar Ilişkili ıaraflardcnı diğer ddcıı cıklar llişk ili olıııaı atı ları i/h n lı ü diğer ıılcictikkv Sıoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Dönen varlıklar Not (Bağımsız dene(imden geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık fl (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık Diğer alacaklar Satı lnıava hazır Il nansal yalı nın lar Özkavnak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olnıavan duran varlıklar Diier,ııajji ü/inat ün iman varlık lar Peşin ödenmiş giderler Enelenmiş vergi van ığı Diiler duran varlıklar Duraıı Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Il , İ lişikteki dipnotlar bu konsolide Rnansal tabloların tamamla ıcı parçalarıdır.

6 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tuıarlar. aksi heliilmedikçc. [(Irk Lirası ( [[T) olarak illide edilmiştir.) ( Bağımsız ( Bağımsız denetimden geçnıiş) deııetimden geçnıiş) Cari Dönem Geçmiş Dönem 31 Aralık 31 Aralık Not KAVNAKL.R Kısa adeli hı rçlaıııııalar Uzun adeli horçlanıııaların kısa adeli kı,,ıınları 7 2t) ( cari borçlar <9367 İlişkili tanı/ku,, ticari borçlar (1 İlişkili 0/ima atı ton ı/kına ticari borçlar Çalışanlara sağlanan <h dalar kapsamında borçlar <) 3.782(147 Diğer borçlar 8 1( ilişkili ıara/lara diğer borçlar İlişkili oimaıun ıcıra/kın, diğer borçlar lürev inansal ükünılülükler 21) :rtelenmiş gelirler < Diineıu karı ergi ükümlülüğü Kısa adeli karılıklar <, okşan/t iri Sı teli ii,, ii, Kısa t ıdel, ) ii t/t ili ir Diğer küı iadeli kıı,-şılıkkır Diğer kısa adeli. ükümlülükler kısa vadeli yükümlülükler n,un. adel horçlanmalar t nın adel i karşılık lar alışat 1/ara sağ/ıv ıl ni Uzaıi na leh fiıı dalı ir l )iğer 11:10? iadeli k ı,şı ük/ar Lrıelennıiş ergi (ikümlülüğü Uzun vadeli yükümlülükler ÖZKAYNAKLAIt üden mi ş serına e Senııay e d(i,cll ıııei flirk ları Il isse senedi ihraç primleri Kar ve a zararda eııiden,ınıllandırı lacak birikmiş diğer kapsaın 1 ı gelirler e giderler 1 abc luc, /, ini çeii in? k ırk/t ırı cisl! cıkış, 6 ki, ıc k,, ı wuıvnı kazanç k< ıı ip la, nı Kar e a zararda eııiden sını ılandırılnıay acak bi rikıııiş diğer kapsami gel der e giderler un odat imiş İt n titı p/at ilan ı enh/et, olçıını k, ii ip kcccuıç fonu Kardan a rı 1 an kısıı lanın ış yedekler Geçnıiş Ilar karı Net dönem karı Ana ortaklığa ait üzkavnaklar Kontrol gücü olıııay atı pa lar Toplam Özkavııaklar /6 / ) K ( ( ( ) , ( t) <1.67<1.937) ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) lopli\l KAYNAKLAR Il şikteki dipnotlar bıı konsol de tinansal tabloların ıamaııılayıcı parçalarıdır. 4

7 - lrıelenıniş ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLAR! 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Iaiarlar. aksi belirtilınedikçe. ESS El GElİRLERİ 1 lasılat Sutışl:Lrııı ıııalive<i ( 1 KULU kut üııetim ieııel giderleri ( ) Pazarlama, satış e giderleri 1 ) Fsas Ihalivetlerden diğer gelirler Fsas Ihalivetlerden diğer giderler (-) daıtım ES.S F..LİV Er k\ui Yatırım <hal i eılerinden gelirler Yaıınm Ihıliveılerinden giderler ( 1 nak >üııleıni>le flıka FİN.NSl N GEl.iR(;İDERİ ları ııı an giderleri ( ) lürk lirası (il) deerleııen atırımların ÖNCESİ SCRl)iRfI.EN l.%al.i\ ErLER 11<61 Sürdürülen 6ınliyeller ergi geliri/(gideri) sc - I)flııem ergi gideri ergi gelir/igideri) un(rfı.en VAI.İ\ ErlER»ÖNİ:şı olarak ilhde edilmiştir.) kardıarar)ıııdaıı pa\ lar EF F.U.h kari ÖNCESi KARI KARI l)iiil)tr1!ian I%,\l.i3 EllER l)<hel KUtI//_UÜRI DÖNEM kri ))üncm lını ı Kıııırııl gücü olnıa aıı pa lar ;\ııa ıırıakl ık pa ları Pay Başına Kazanç.5 ü rdürü 1 en <irnl kei lcrdcıı p a baş ıııa k aı ınç 1 k tıraş ııoııı 1 bedelli karı/zararı ıi;ıı ila _.ul 1 ) 20 Bağımsız denetimden geçmiş) Cari Dünenı ralık Ocak (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş l)ünem 1 31 Ocak < < < ) <) ( ) 20 < <)) ( < ) ( ) ) (11) 15<). 131) )099 Aralık <18 ( ) < <18) ( < ) ) < ) <37.9<18.061< (44.3 %7.686) ) ( <) ) )659 3<12.3 1<1.817 <<.1)133 1)11224 İlişikteki dipnotlar bu konsolide linansal tabloların tamaııılavıcı parçalarıdır.

8 - Ana ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 3! ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER GELİR TABLOSU (Ftııarlar. aksi heliııilınedikçe. Iürk lirası (ilt) olarak ifde edilmiştir.) (Bağımsız denetimden geçmiş) Cari Dünem 1 Ocak- Not 31 Aralık 2014 KAPSAMLI (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık2013 DÖNEM KARI Kar veya nrar olarak yeniden sınıflandırılacaklar ( %) Yabancı para çevrmı/ark/an Çaıı/,uata hazır /nıwısa/ tanık/ann /cgcr artış (azahş /i,ıı/anı ( ) Vakit akış niçkhıc/c,ı ka, wınıa kazcnıç i katı ; lima ! ( Vergi (gideri): geliri 24 ( ) Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılınayacak ( ) ( ) Tcınıııı/a,ınıış/aıc/cı p1cm/arı ıcııic/e,ı (ilçıim kazanç (hcoşnfhnu ( ) ( ) Vemi (gideri)! geliri l)iğer KAPSAMLI GELİR(VERGİ SONRASI) ( ) TOPLAM KAI SAMLI GELİR Toplam kapsaınlı gelirin dağılımı - Kontrol gücü olmayan paylar ortaklık payları İl işikwki d ipnotlar bu konsolide flnansal tahloların tamam Ia ıcı parçalarıdır. 6

9 ; ( ) lili () 25 Nısan 20(3 larih ve 143% ı,tııuarolı Yüııcliıu kurulu Kararına ısi> Iıtdcn Ç iııısa Adriaıico Sri şirtcliııiı> l3 Pacorini Sri ve au %10 Iııssesiııiıı InLiikneli 27 Mayıs 2013de Çiııısa Çüııcnlo Sanai ve ticaret Aı,oııim il )11. Il ) ı s (I55.8.S7.446) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİhİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Lularlar. aksi lıcliııiiınedikçe. türk lirası T) olarak ilüedilıniştir.) Kar/ Zararda Irnidriı a,iııflaudırılıtıata Kar//ara rdı. irnidnı Sıııı flııııdırılara k rat Hirik,ııi, karla r Nakit ıki> Saııbırn t ta/ir ianrnüaııııu, rıaiiıjcıi Ijıtajisal 6ntla pbııkıı i k;ırıl;uj Srıııucı iıcdı kı,rıjııııjsi aıiıkiaruı ıiccr cıiıdını nlçtını aııiaıı kıınırol giicü ()tieıııııış dıııcltiııcsı ihraç \al,aııcı (lafa kaısuıç alış la/alış) kazanç La in kııılaiıiıt, Aiııı.trtıidıs, tdmavaıı Iııplaiıı it KaL 2)1(3 ttıitlrn diüeıı( rııitıia lıcçaüş \ ılin k.ıti,ıtıııttrn Ilaıtatct \cı d ınci t Lui i)ıer kııısaıtılı gelir giden 1 ililani La na ıl t lı gtiir t d t ri Vdcııcıı IcıtKIl )ağh onakiıkıaıda ilay Lıra01 ınıltşl il Aralık 21113,cnwıe kolları arntılcfl çcmııı LukIa,ı La-ıpIarıI jiınl;ırı tiııııı cdckicr Lacçııuş ilin karları Ncltltıııcııı k;ın aililıkıl? itamar ı,, lar iizkaı9 itamar ) (1670>371 Illii(50690l 1Ç8 ( > Ohl >6221)881 lis ) (1.67(1937) ( ) ( >807> 1115) -.. 3) Mj3l17) ,411) ) l i 65 4<)) ) (5(301,2) > ( ). ( ) OcakllIll (cçıııış dar I,.ııi.tıiııdatt iraııltcr Sn dıncııı k.ıı t Dt1er k:ı1,stııılı ge la (nde, t [ııpiaıı La isaılllt gri tü) aidrr 1 Lkleııcn ıcuitettıtler 1 31 Aralık ( ( ) ( ) tt > (tXl ( ) (155> t) )4,228.. ( x)It,5i ili:> ) >i ( )) ( ) I şirkeııııe 9eçnıiştir Bu işleııı su,ııııeuıııda Ç ımsaıııiı Çiınsa Adr,aticndaki pan aüo daıı %70e vükselınişlir (**j 27 Mart 10)4 tartlıınde apılaıı (ilw ı ıı Genel kurulda 2013,iı Larıııdaıı Il. ııakit Icmcuu daılıinıasıııa ılışkiıı karar,ıhtrlıı ile tıııa itnıııiş e (cııletlıı üdeıııeı ılk parçası olaıı k. Il )14 ıarıhnıdc. kalanı (> larıhıııde tıdeitınek alırdı ile Iaınıu,ılaı,ıııtsltr İlişikteki dipnoıiar bu konsolide finansal labloların tamamla; ıcı parçalarıdır. 7

10 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ( l ııtarlar. aksi helinilmedikçe. [(Irk Lirası { FL ) olarak illide edilmiştir.). İSI.E DIE FA SürdürUle;ı E I I.ERİ\DEN N.Kİ [ \KISI. Ud hali etler crızi Öncesi karı I)öııeın ııel karı/nırarı ınıırahakan ile ikili düıeltrnrlçr Anıonisııiaıı -e ıto, cıderi ile ıkili dilıellıne (kıran arlıklarııı cldeı, çıkarılnıasıııdan ka naklaııaıı kanıııçlar ile ıkili dlııelınıe lşıirjklcriıı daı(ılnıaıııış karkırı ıle ikili do,elııııc Şünlıch ıh,cak karsıjığı ıle ıleı)i diı,ciııae SIoL değer doş)iş karsılıı ıle ıleılı dü/elıme Dasa karşılığı ıle ılızili dı)zelıme Nladen sahası doğaa eııideıı kazandırma eideri karşılığı ıle ilırili düzelııue 1 k-.ırılıı ıle ıkili düzellıne Kıdenı lazıniııalı karşılığı ile ikili dflzellıııe Kıdeııı leş-ik karşılığı ile ikili dozellıne Kııllaııılıııaan iziıı (lere) karsılıı ile hali düzcilme 1 lisse saıışı k-d/ıııct ile ikili do,ellıııe lriııı karşılığı ile ıkili da,>elııııe laiz ıriderlerı ile ıkili dnmııııc la, ırelirlerı ıle ıkili dn,clııııe \lınan ienıeııl( celırleri ıle ikili dı(zelııne liınuısal horçlaıııııalııra ilişkin eerçeklesıııeıııış kur flırkı 1 kadarı ).nırarlan 1 ılre ıiııansal anıçlarııı ecrçe 2e u ırıııı değer ka ıp:lkanınçları t ıle ikili dllıellıııe liııaııqııaıı ırıderlerı Isicınıc Serına einılc (hrçekle,eıı Değisiıııler Kısa adehi ıicari alacaklar SI ok lar 1 )ığer alacaklar d( rıeıı arlıklarpeşın deıııııış eiderler.carı di)ııen, ereı,ıle ılırılı arlıklar (3 ıer uınn adel i alaeak)ar;dııraıı peşın deam iş cıde der K ısa adeli licari borçlar Diğer kısa adelı hıırçlar10kilınlulükler/çalısaııl;ıra s;ığlaııan lhvdalar kapsaıııında borçlar l)ier uzuıı adeli borçlar / ük(lııılülllkler Faalivrderdeıı Elde Edilen \ akiı Akısları ıdeııeıı flı izler M ıııaıı k izler (<denen ccriıııisil 6111 Sa ili \asa Lı arıııea ()deııen Cem ıdeı,eıı ikranı ive e prıııı ıdeı,eı, kıdenı lazıııiııaıı ı ıdcı,eı, iıiıı ((erdi ıdc,ıeu k ıdeıu ıeş ık primı ıtleıı ol crıei ler 0..Vl IRlNl F% \l.ii ı-:n.ı-:ri\d(1\ NAKI. >\AN N KiT ki\il. %1<1 Ralı onaklıklarda koııırııl kahı ıle soııuçlanma an pa oranı anışıııa bağlı anılış Maddı dııraıı arlık alıııılarıııa iliskııı ııukil çıkışları S ah iı k ı inci sal ışı ııdaıı elde ed ı en ııak ıl Maddi lmavaıı duran arhık alıııılarsıa ılişkiıı ııakıl çıkışları 1 lıse saıısıı,daıı elde çdilcıı tako ( ll\>,\s\i>nl l(l\ei(htl \Ifl KüNiKI >N >. ükii KtSI iri il ınaıı kred ı ler K red ıl erı ıl cerı ısd eıı,es i liııansal kira!aıııa cerı odeıııeleri )deııeıı leınelı[k Al ınaıı Icınellü NAKİ i ıl,rı:keı l.ı:rinı)l,ki \l: ı Di AİSİ\l (A+ lh+() jj( DÖNE\l Bişi N ikil VE NAKİT ııı:nzeri I)EĞ ERlER Ç e riııı lhrkı l nel l 0ÖNI\l SONL \,\Sİ i VE N iki I ııe\zııd OEĞ1-:Rı.ER BıığIIIlsIz Bağı 111% IL ılene(jrııdeıı denetinıden geçnıiş) geçıııiş) Geç nıiş Dönem ( ıri Döııeı,ı 1 Oc,ık 1 <irak %nt.38 Aralık 20)3 31 Aralık 2013 Il ı) Il Il Il ( Il < 1 (t Il 11/ ı , ,391.4( ) 54,1)14,579 < < ( ı ( ) ) ) , , , , (5.88)1(5) 11, ı ) < (4 686,644) ) <41 947,330) ı )) (%68 727> ,716 ( ) <1949 4(3) (38,982517) 25) ) ıı7,oo{) 3,11)5, , (139,973000) ((15 38% ,177 ( ) ( ) 56) ı ) <) ı 80? 521 )78<ı5l21 5,4 J ( , ıl 1 63) <l ) 369) (24.11>5.32 )) 58810) (266.1)45) ( ) (91)5,388) < ) (151072) ( ) (43 9(2) ( ) ( ) (1% ) >2%> 15,731) 860) ( ) <37>15.119) (1,728.1(121 ( ) ( ) 5699, (303,637) <618 < 40) ı ) < ) ) , ) < ) (%A)83) 121)1)17) 1% (155 %87,446) (98 1)71.3)15) <) 2, , %8895)) ( ) ,925.1)27 lişikteki dipnotlar bu konsolide tiııansal tablolarııı ıamamlayıeı parçalarıdır. 8

11 .... Gruba._.. Ku. Şirketin.. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA 1 olurlar, aksi heliııilmedikçe. 1 örk lirası tl t_ü olarak Lıde edilmiştira 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALIYET KONUSU Genel Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S Çimsa veya Şirker) 16 Aralık 1972 tarihinde tescil ve 21 Aralık 1972 tarih sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek kıırtılmuştur. ŞirketNn faaliyet konusuııu çimento. klinker ve hazır beton üretimi ve satışı olıışturmaktadır. Şirket in nihai hissedarı Hacı Ömer Sahaııcı [lolding A.Ş. (Sabaııcı Holding) dir. Çiııısa ııın genel merkezi ve kayıtlı ofisinin adresi Kısıklı Cad. No:4 SarkLıvsan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Ahunizade. ÜsküdarlistaııbuVdur. Şirket hisselerinin belirli bir tutarı Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)de işlem görmektedir. (Not: 18) BIST Pay Lndeksleri Temel Ktırallarfnın 82. Maddesine istinaden. Borsa Genel Müdürlüğünce 2011 yılı dördüncü üç dönemi için (01/1 0/ /2011) Çiınsa lıisseleri BIST 100 endeksine dahildir. alık Şirkefin kayıtlı sernıave tavaııı TL dir (31 Aralık TL). 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirketin baülı onaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıda s nı u 1m ak tadı r: etkin pay nı lıış ve ıştırak.. oranı Sırket.. faıılıvet Fınlıvet konuları tnrıliı. yerleri ı :raıı. t Araıı Çiınsa (. ement Free Zone ı.iıniıed Ç inıento. satış ve pazarlama <Çimsa Cenıenl) 12 Eki 2005 KKlC oj 9999 ( IMSAıU)M Marketing Ç iıneıııo. satış e pazarlama I)isıribaıie SRİ... <ÇimsarotTfl ç 5 Stub 200<, Roman a 99.9 ), 90.9<) Ç iıusa Uement Sales Norıh (imbı e az çinlenın paıarıama ttsnll ) 27 ılaı 2006 :\lni;ıına >> Ol) 50. Çimento ilıracau Ştıhesi t ) :\ra 21)117 Mersin ü ISI (K> ıngiıiz Virgin 1 ı:iıınslıl yaıırım e holding Reeent ı laee [.irnited (Regenli (*) 21 Ma 211l)X :\daları şirkeui 100 1(0) t )( )ü Çiııısa Rus t. ık (OOO lle\ iz Ç i ınenıo paketleme. Rtıs va) 161cm 2005 Rııs a satış e pazarlama Ot) ı 100,, * Ç imenıo satış e 1 ıns ı. t \ t lrııtı Srl., 9 Şııh 2W 0 tat> a pazarlaması >b 70 > iı 71) k on Çimento Sana i (Irk.\mıniın Şirketi (*) 3! Mav 2012 I Orkive Çiıııenm üretimi e satışı >051 ı ii çiıııenlo pazarına Ç ıııısa t. eıfleııtos ltspana. S.\.t.. dokıne. e aınhaıaııı çimento (t. emenıns l-.spana.s.;\.i.) ( ).>. ı ı eın lspaıı a alışı Çiınsa \terin Serbest Bölge ı: \ () () ( ) am konsolidasnn iinıeıni ttgtıianarak ıııulıaseheleşıirilnıiştir. arıaklık ile müıerek iinelime tabi orlaklık olan Çimsa Cemenı Sales Norıh (imhil 1CSNYnIn geri kalan 050lik payı 13 Kasım 2ıı14 ıarihiııde Çimsa Çimento San. e tie..\.ş. ıaraıindan satın alınmış olup. 31 \ralık 2014 tarihinde taın konsol idas ona dahil edilmişı ir. l) 5> Il Temmuz 2014 tarihinde Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Saıı. e Tie. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan hisse alıııı satım sözleşmesi. hisse devir sürecinin uzamasıııın hc riki şirket için mali ticari tiperasvonları öııüııden belirsizlik aratmasıııdan dola> ı. e varsa bu haülaıııda apılınış olan tünı ınutabakat. teklif kabul vazışmalan. protokol ve> a ön sözleşmeleri. taraflar arasında > apılan ortak ii ııtahakatnaıne ile flshedi 1m iştir. Bunuıı sonucu olarak tara Ilar hahsi geçen sözleşıııe kapsam ıııda doğmuş veya doğacak tekmil hak ve talepleniııden kayıtsız ve şartsız feragat eımişler ve birbirlerini kafi olarak ihra etmişlerdir. e iştiraklerden Exsa Expoıl Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa) (% hik pay ile). özkaynak yöııtenıiyle koıısolidasyona dahil edilmiştir. e 9

12 141) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2<114 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA (rıııarıar aksi helinilmedikçe. Fark lirası t 1 L ) olarak itde edilmiştir.> 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONISU (DEVAMI) Konsolide fiııansal tabloların sunlımu amacıyla. Çimsa. bağlı onaklıkları ve iştiraki birlikte Grup olarak adlandırılacaktır. Faaliyet konusu Grup: çimento. kliııker ve hazır beton üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösterınektedir. Konsolide flııaıısal tablolar yayınlanmak üzere 24 Şubat 2015 tarıliinde Çimsa Yönetim Kurulu tarafından oııaylaıımıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mevzuata göre düzenlenmiş tinansal tabloları değiştirıne lıakkıııa sahiptir. 31 Aralık 2011 tarihi iıibarile sona eren yılda Gnıp un mavi vakalı (sendikalı) çalışan sayısı 620 (31 Aralık ). yakalı (sendikasız) çalışan sayısı 433 (31 Aralık 2013 ve yun dışında erleşik bulunan bağlı onaklıklarında çalışan sayısı 12 dir(31 Aralık ). beaz 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin tenıcl esaslar Ilişikteki konsolide ünansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nıın ( SPK ) 13 1 Çaziran 2013 tarih sayılı Resmi Gazete de yayııılanan Seri Il nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamu>a Il işkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup TehI iğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetim i M uhasehe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tara Fındaıı yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Fi nansal Raporlama Standart ları ile blınlara ilişkin ek ve yorum ları ( TMSfFFRS ) esas alınmıştır. SPK. 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla. Türkiye de faaliyette bulunaıı halka açık şirketler için. 1 Ocak 2005 ıarihindeıı itibareıı geçerli olmak üzere eııtlasvon ınuhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup un linaıısal tabloları. bu karar çerçevesinde hazırlanııııştır. Şirket in işlevsel e sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir. Çimsa Cement Sales Nonh Gmhh. Cimsa Cementos Espana S.A.U.. Regenı Place Ltd.e Ciınsa Adriatieo SRL nin işlevsel para biriınleri Avro. Cimsarom Marketing Distrubitue Srl ııin işlevsel para biriıni Yeni Rumen [evi ve OOO ( iınsa Rus CTK nın işlevsel para hirimı Ruhle dir. TMS 2 1 uvarıııca. yüksek eııflasvoıılu ekonoınilere sahip olmayan yabancı ülkelerde lhali3 et gösteren bağlı oı-taklıkların linansal durum tablosu kalemleri bilanço tarilıiııdeki kurla: gelir ve giderleri ise dönemin ortalama kuruyla TL ye çevri Imekte ve koıısolide finansal tahlolar TL olarak sııııulmaktadır. Bu çevrimden doğan kar/zarar. özkavnaklar altındaki Yabancı Para Çevrim Farkları hesabında almaktadır. Grup ile Grup a bağlı Türkiye de yerleşik şirketler, muhasebe kayıtlarının tutulmasında e kaııuni tinansal tablolarının lıazırlannıasında. KG K tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara. Türk Ticaret Kanunu ( TTK ). vergi mevzuatı ve Türk ye Cuııı huriyeti Maliye Bakaıı 1 ığı ( Maliye Bakaıı 1ığı ) tara fından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uyınaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ııılılıasebe kayıtlarını ve vasat ünansal tablolannı [haliyette bulundukları ülkelerin para birimleri eiıısindeıı ve o ülkelerin nıevzuaıına uygun olarak hıazırlamaktadırlar. Türkiye Finansal Raporlaıııa Sıandanlart na göre hazırlanan bu konsolide ünansal tablolar. gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır önansal varlıklar, işletme birleşmesiyle alınan arlıklar. türe ensırümanlar nakit akış riskindeıı korunma foıııı dışında. tarihi mali et esası haz alınarak Türk Lirası olarak hazırlaıımıştır. KGK tarafindan ayın lanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Şirket in duruıııunu lavıkıvla arz edehi lıııek iç in bir takım düzeltme ve sııııtlandırıııa değişiklikleriııe tabi tutularak hazırlaııınıştır. Bu düzeltme ıtları sı ıı ı liandırma lar teıııel olarak, eneleıııu iş vergi hesaplaıııasın ın etkileri. şüpheli alacak karşılığı ıı ın tü rı Iması. gider tahakkuklarıtıtıı ayrılması. kıdem tazminatı.e izin karşıltğtnın TM 5 19 Çalışanlara Sağlanan Fayda la r standardına göre hesaplanması nın etkileri, maddi ve maddi olmayan d u ran a ri ı k ların önetim tarafından öngörülen ekonomik öınürleri ile kıst esasına göre amorti edi lınesi. tinansal varlık ve > ükümlülükleriıı TMS 39 a göre değerlendirilmesi. TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nin ıntıhasebeleştiri lınesi ve türev hiııansal araç lar ile ııakit akış riskinden korunınanın FM 5 39 a uygun olarak ınuhasebeleştiri lınesin i içerınekted ir. l0 er e ka e e

13 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA (Itıiarlar. aksi hcliılilrncdikçe. Fark Lirası < İL ) olarak iiıdc edilmiştir.) 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 2.2 Grup faaliyetlerinin dönemselliği Gnıp uıı Faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün caıılandığı bahar ve yaz aylarıııda anmaktadır. 2.3 Netleştirme Finansal varlıklar ve yüküınlülükler. yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile üküınlülüğün getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilıııesi haliııde. konsolide liııaıısul dıırtım tablosunda net değerleri ile gösterilirler. 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Uygulanan konsolidasvon esasları erine 31 Aralık 20)4 tarihi itibariyle konsolide hinansal tablolar: Çimsa nın ve Not 1 de.erilen bağlı ortaklıklarının flııansal tablolarını içermektedir. Kontrol. Şirket in. aıırım aptığt işletme; ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda sağlannıaklad ir: a) Yatırım apt ığı işletme üzerinde güce sabipse. b) Yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi ise. c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkilevebilmek için atırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullaııma imkanına sahip ise. Bağlı onaklıkların dönem kar/zararları satın alma tarih inden iti bareıı konsol ide kar veya zarar tablosuna dahil edilmiş lerd ir. Bağlı ortaklıkların muhasebe prensipleri Grup tarafından kullanılaıı muhasebe prensiplerinden arklılaştığı durumlarda gerekli düzeltıııeler gerçekleştirilıniştir. Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve olaylara ortak muhasebe preıısipleri ku 1 lanılarak ve Şirket ile aynı hesap düzeni ile hazırlanınıştı r. Tüm Grup içi işlemler. hakiyeler. gelir ve giderler, gerçekleşmemiş kazançlar da dahil olmak üzere konsolidasyon kapsamında el imine edilmiştir. Konsolidasvona dahil edilmiş bağlı orıaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı azınlık payları Şirket in özka;naklarının içinde ayrı bir kalem olarak ver alınaktadır. Azııılık ları, ilk satın alma mri h i nde hali hazırda azıni ı k pay ara ait o an tutarlar ile sat ı ii al na mri binden itibaren bağlı ortaklığı ıı özka;naklarındaki değişikliklerdeki ana otiaklık dışı pa ların tuıarından oluşur. Azınlık pay ları negati 1 ( ) bakiye yerse dahi, bağlı ortakl ıklarııı yaptıkları zararlardan pay almaya devam ederler. Azınlık pay sahipleri ile yapılan işlemler şirket ortakları arasında yapılan bir işleııı olarak değerlendirilmiş ve özkavnaklar içinde ınuhasebeleştirilmiştir. Grubun azııılık pay sahipleri ile bağlı ortakl ıktaki kontrol gücüııü kaybetmeden yaptığı hisse alını(satıııı işlemleri şirket ortakları arasında yapılan bir işlem olarak değerlendirilmiş ve özkayııaklar altında bağlı ortaklıklardaki pay oranı değişiminden kaynaklanan düzeltme Farkı hesabında muhaseheleştirilmiştir Bağlı ortamı Mar Bağlı ortaklıklar. kontrolün Şirket e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve kontrolün Şirket ten çıkması ile konsol de edi lnıe işlemi son bulmaktadır. Çimsa direkt ve; a endirekt olarak bir şirketteki oy lıaklarııııtı %50 sinden fazlasıııa sahip olduğlında e o şirketin Ihal ivetlerinden arar sağlamak amacı; la flnansal ve Faal ivet politika larııı ı yön lend irme hakkı elde ettiğinde kontrolü ele geçirnıiş sayılır. Bu doğrııltuda da Çimsa Ceınent. Ceınentos Espena. Cimsarom. C SN. Regent. OOO Rusya. Cimsa Adriaıico S.r.l ve Afyoıı Çimento Türk Anoniın Şirketi nin linansal tabloları TMS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardında belirtilen koıısol idasvon ; önteıniııe göre tanı ko ııso 1 idasyona tabi tutu 1 ınuştur. pa Il

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1/2 KONSOLİDE

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı