ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-31 ARALIK2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLAR! İçindckilcr Sayfa Konsolide liııansal durum tablosu 3 4 Konsolide kar veya zarar tahlostı Konsolide diğer kapsanılı gelir tablosu 6 Konsolide özkaynaklar değişim tablosu 7 Konsolide nakit akış tablosu 8 Konsolide flnaıısal tablolara ilişkin dipnoılar 9 73

3 E! Güney BağiıTısız Denetim ve Tet SMMMAŞ Fae: Eski Büyükdere Cad. ey.com Orjın Maslak Nc:27 Ticaret S!cil Ne: Buıldıng a better Masrak, Sarıyer workıng world staııbut - Turkey 1 Ocak 31 Aralık 2014 yılına ait lo (1 e fiui a usa 1 ta 1) lola r ha kitt n da i nedeni e nı ım nı Ç imsa Çiıııeııto Sanayi c Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Knruln ııa Çimsa Çiıneııto Sanas i.e Ficaret.\noııim Şirketi nin Şirkett se bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grııp olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi iıibarıs la hazırlanan e ekte er alan knnsnhde inansal duruııı tablosunu. as nı tarihte soııa ereıı ila ait konsolide kar \e\a zarar tablnsnnu. konsolide diğer kapsamlı gelir ıablosııııu. konsohide özkasnaklar değişim tablnsıınu. kunsnlide nakit akış tablosunu e önemli ıııuhasebe politikalarını özetlesen dipnoılar ve diğer açıklas et notlardan olıışan ihişikteki inansal tahiolarını denetlemiş bu 111 n üs o nıi lui u timüi 1:1? ünsal Tuh İniş? nı İlişkin,S aru tutu iıığn Grup sönetiıui: kunsolide linansal tablolarıu Fürkis e Muhasebe Staudartlarıııa uıs gün olarak hazırlanmasından. gerçeğe un gün bir biçiıııde sııntııııuudau.e hata,es a hile kas ııaklı isneıııli anlışlık içerınes en flııansal ıabloların lıaıırlaııınasıııı sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden soruııılııdıır. Bıığııni iz Deıwtçinin Sorumlu luğu Soruıııltılugıımtız. s aptıgıınız bağımsız denetinıe das anarak. bu konsolide tiııansal tablolar hakkında görüş ernıektir. Yaptığımız bağımsıı denetim. Serınase l isasası Kuıruıluııca >ay ıııılaııan bağıınsız deııetiın sıandartlarıua e Kaıııu (iözetinıi. Mııhasebe ve l)euetiın Standartları Kurumu taraflndın sus ımlanan lürkis e Denetim Standartlarınııı bir parçası olan llağııusız Denetim Standartlarına tısguu olarak s ürütüluıüştür. Su standartlar, etik lıükümlere in gunluk sağlaıııııasıııı e bağımsız denetiıııin. linaıısal tablolarııı önemli anlışl ık içerip içermediğine dair ııaktıl gü euee elde etınek üzere planlauarak ürtıtüluıesiui gerektirmektedir. Sağıınsız denetim. linansal tablolardaki luıtar veaç ıklaınalar hakkında denetim kanıtı elde etmek aınacıs la denetim prosedürlerinin usgulanmasını içerir. 1m prosedürlerin seçimi, linansal tablolardaki hata e.a hile kas nakit önemli saıılışlık risklerinin değerlendirilmesi ile ulıhil. bağınısız denetçinin mesleki nıulıakeınesine dasaııır. l3ağıınsız denetçi risk değerlendirmelerini saparken. şartlara in gtııı denetim prosedürleriııi tasarlaınak aınacıs la. işletıııeniıı tinamısal tablolarınıtı hazırlaııınası e gerçeğe tısgun snııuıııus la ilgili iç kontrolü degerleııdirir. ancak bn degerlendirnıe. işletınenin iç koııtrulüııün eıkiııliğine ilişkin bir görüş \erıne amacı taşımaz. Bağımlısı! deııetim. bir bütün olarak finansal tabloların snnnmtınnıı değerlendirilmesinin saııı sıra. işletme önetitni tarafından kullanılan muhasebe pohiıikalarınııı as gunluğunun ve apılan mnhasebe tahmiıılerinin ıııakul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. l3ağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlatrının. görüşümüzün oluşturulması için seterli e us guıı bir das anak oluşturduğuna iııaıııs oruz. i,ieiıibc, flrm of E,,, 0 Yoi,r,g C,iobai i.irn,ted

4 1 lui tanitan Earnak/anan Diğer flilü,,,lüiük!ere 1/4M,,!?apnr Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide flnansai tablolar. Çimsa Çimento Saııavi.e Ticaret Aııoniın Şirketinin e önlerivle gerçee uvguıı bir biçimde stınmaktadır. ait flnaıısal perlm-mansını ve nakli akışlarını, 1ürkie Mtjhasebe Standarılarına oy gıın olarak tüm önemli baülı ortaklıkkırın:n 31 Aralık 2014 tarihi tibarıla Iiııaıısal durumıııııı ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine Görüş.4 mcm ıı 1 Istanbul. Türki. e 21 Şubat :t ülobıllımıted Güney Bağınısız Denetim te Serbest Mtıhasebeci Mali Müşavirlik Anoniın Şirketi 2013 tarihinde apıııış olduğu uzlaşına başvurusu doğrultusunda, bu konu hakkında 0 Ekim 2<) 13 tarihiııde Exsa Exsa. Vergi Mahkemesi nezdinde 21 Ekim 2013 tarihi itibariyle dava açmıştır. Dava 9 Mayıs 20)4 tarihinde süreç de.aııı etmektedir. Grııp Yönetimi, hukuk müşavirleriıtitı tc vergi uzmanlarının görüşleri doğrultutsunda tarihi itihariy le sona eren döneme ait konsolide flnansal tablolarda bıı hususa ilişkiıı k-rşılıl a ırınamıştır. edilmiştir. Söz koııtmsıı tergi iııcelemesi tc neticesiııdeki tergi tarhiyatı. daha önce tergi inceleıııesine tabi TL) ııııarına indirilmiş tc 20) dı içerkindegecikıııe Luu ile beraber toplam Il. <Grııp a nihai hukuki süreeiııin henüz tamamlanmamış olması ve bu kontıdaki beliı sıkği dikkate alarak. 31 Aralık 2014 ile Maliy e l3akanlığı Merkezi Uzlaşma Komisy ınııı arasında yapılan toplantıda ıızlaşnıa teıııin edileıııemiş olup. ktsa ta tanı edilen toplam > IL ((irııp a etkisi o TL).ergi ve ceza kontısuııda Maliye Tl. (Grupa etkisi TL) tergi ve ). 113 il (Grnp a etkisi ) Il.) ceza tarh I- port Sanayi Manıulleri Satış tc Araştırma A.Ş. ( I:.xs;ı ) nin 2010 ili kurumlar vergisi hesaplaıuası 20)2 Grtıp un D3,875 oraııında sahipl2i olan.e özkasnaktan pa alma yöntemiyle mıılıasebeleşıırilen işliraki lt\sa ılında veı-gi ineelenıesine tabi tntulıııuş ve 22 Ocak 2013 tarihinde. Exsa ta kurnıular vergisine ilişkin ıutulınıtş olan 20(0 ılında gerçekleşen kısmi bölüıtıue işlemi ile ilgilidir. 201<) ılındaki ilk inceleme soııuctııııia Bakanlıgı ile ııılaşıııa apılmmş olup. nzlaşıııada ceza sılırlaıııııış. tergi ise % Il. <Grupa etkisi etkisi IL) tutarında ödeıııe apılınışıir. E tsa nın 22 Ocak 20(3 tarihlı vergi tarhiyaıı için. 25 Ocak Exsa lehine sonuçlanmış olup karar Gelir ldaresi tarafından ıeın iz edilmiştir. I3ilanço tarihi itibariyle lıuıkuki Görüşü eta llemeı en ha sus istenen açıklamalart apnıış e talep edilen belgeleri.erınışlır. 3) lfkııııı 402 nci ıııaddesiııin dördüncü flkrası uvarmııca Yönetim Kurulu taralıınıza denetinı kapsaınında raporlaınaa ilişkin hükümlerine ugun olmadıqına dair önemli bir husnsa rastlanmaııııştır. döneminde defter tlıııııa düzeninin. linansal tablolaı ın. kantmıı ile Şirket esas sözleşmesinin ünansal 2) liknın 102 nci maddesinin dördüncü lıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap Şirketin Yönetim Kurulu na suntılınıışıur. Riskin Lrkeıı Sapianması Sislemi.e Konııtesı 1 lakkında Denetçi Raporu 24 ŞtıbLı 2015 tarihinde 1) 6102 say ıit Türk Ticaret Kanunu nun K ) 398 inci maddesinin dördünciı f>krası u arınca düzenlenen Suildinq a better working world EY

5 FL) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar, aksi heliııilmcdikçe. Fark Lirası olarak (hile edilmiştir.) VARLIKLAR Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ilişkili taraflardan ticari cılacaklar ili ya ili ü buca cin ıara/lcnclaıı 1k-an alacaklar Diğer alacaklar Ilişkili ıaraflardcnı diğer ddcıı cıklar llişk ili olıııaı atı ları i/h n lı ü diğer ıılcictikkv Sıoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Dönen varlıklar Not (Bağımsız dene(imden geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık fl (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık Diğer alacaklar Satı lnıava hazır Il nansal yalı nın lar Özkavnak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olnıavan duran varlıklar Diier,ııajji ü/inat ün iman varlık lar Peşin ödenmiş giderler Enelenmiş vergi van ığı Diiler duran varlıklar Duraıı Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Il , İ lişikteki dipnotlar bu konsolide Rnansal tabloların tamamla ıcı parçalarıdır.

6 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tuıarlar. aksi heliilmedikçc. [(Irk Lirası ( [[T) olarak illide edilmiştir.) ( Bağımsız ( Bağımsız denetimden geçnıiş) deııetimden geçnıiş) Cari Dönem Geçmiş Dönem 31 Aralık 31 Aralık Not KAVNAKL.R Kısa adeli hı rçlaıııııalar Uzun adeli horçlanıııaların kısa adeli kı,,ıınları 7 2t) ( cari borçlar <9367 İlişkili tanı/ku,, ticari borçlar (1 İlişkili 0/ima atı ton ı/kına ticari borçlar Çalışanlara sağlanan <h dalar kapsamında borçlar <) 3.782(147 Diğer borçlar 8 1( ilişkili ıara/lara diğer borçlar İlişkili oimaıun ıcıra/kın, diğer borçlar lürev inansal ükünılülükler 21) :rtelenmiş gelirler < Diineıu karı ergi ükümlülüğü Kısa adeli karılıklar <, okşan/t iri Sı teli ii,, ii, Kısa t ıdel, ) ii t/t ili ir Diğer küı iadeli kıı,-şılıkkır Diğer kısa adeli. ükümlülükler kısa vadeli yükümlülükler n,un. adel horçlanmalar t nın adel i karşılık lar alışat 1/ara sağ/ıv ıl ni Uzaıi na leh fiıı dalı ir l )iğer 11:10? iadeli k ı,şı ük/ar Lrıelennıiş ergi (ikümlülüğü Uzun vadeli yükümlülükler ÖZKAYNAKLAIt üden mi ş serına e Senııay e d(i,cll ıııei flirk ları Il isse senedi ihraç primleri Kar ve a zararda eııiden,ınıllandırı lacak birikmiş diğer kapsaın 1 ı gelirler e giderler 1 abc luc, /, ini çeii in? k ırk/t ırı cisl! cıkış, 6 ki, ıc k,, ı wuıvnı kazanç k< ıı ip la, nı Kar e a zararda eııiden sını ılandırılnıay acak bi rikıııiş diğer kapsami gel der e giderler un odat imiş İt n titı p/at ilan ı enh/et, olçıını k, ii ip kcccuıç fonu Kardan a rı 1 an kısıı lanın ış yedekler Geçnıiş Ilar karı Net dönem karı Ana ortaklığa ait üzkavnaklar Kontrol gücü olıııay atı pa lar Toplam Özkavııaklar /6 / ) K ( ( ( ) , ( t) <1.67<1.937) ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) lopli\l KAYNAKLAR Il şikteki dipnotlar bıı konsol de tinansal tabloların ıamaııılayıcı parçalarıdır. 4

7 - lrıelenıniş ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLAR! 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Iaiarlar. aksi belirtilınedikçe. ESS El GElİRLERİ 1 lasılat Sutışl:Lrııı ıııalive<i ( 1 KULU kut üııetim ieııel giderleri ( ) Pazarlama, satış e giderleri 1 ) Fsas Ihalivetlerden diğer gelirler Fsas Ihalivetlerden diğer giderler (-) daıtım ES.S F..LİV Er k\ui Yatırım <hal i eılerinden gelirler Yaıınm Ihıliveılerinden giderler ( 1 nak >üııleıni>le flıka FİN.NSl N GEl.iR(;İDERİ ları ııı an giderleri ( ) lürk lirası (il) deerleııen atırımların ÖNCESİ SCRl)iRfI.EN l.%al.i\ ErLER 11<61 Sürdürülen 6ınliyeller ergi geliri/(gideri) sc - I)flııem ergi gideri ergi gelir/igideri) un(rfı.en VAI.İ\ ErlER»ÖNİ:şı olarak ilhde edilmiştir.) kardıarar)ıııdaıı pa\ lar EF F.U.h kari ÖNCESi KARI KARI l)iiil)tr1!ian I%,\l.i3 EllER l)<hel KUtI//_UÜRI DÖNEM kri ))üncm lını ı Kıııırııl gücü olnıa aıı pa lar ;\ııa ıırıakl ık pa ları Pay Başına Kazanç.5 ü rdürü 1 en <irnl kei lcrdcıı p a baş ıııa k aı ınç 1 k tıraş ııoııı 1 bedelli karı/zararı ıi;ıı ila _.ul 1 ) 20 Bağımsız denetimden geçmiş) Cari Dünenı ralık Ocak (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş l)ünem 1 31 Ocak < < < ) <) ( ) 20 < <)) ( < ) ( ) ) (11) 15<). 131) )099 Aralık <18 ( ) < <18) ( < ) ) < ) <37.9<18.061< (44.3 %7.686) ) ( <) ) )659 3<12.3 1<1.817 <<.1)133 1)11224 İlişikteki dipnotlar bu konsolide linansal tabloların tamaııılavıcı parçalarıdır.

8 - Ana ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 3! ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER GELİR TABLOSU (Ftııarlar. aksi heliııilınedikçe. Iürk lirası (ilt) olarak ifde edilmiştir.) (Bağımsız denetimden geçmiş) Cari Dünem 1 Ocak- Not 31 Aralık 2014 KAPSAMLI (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık2013 DÖNEM KARI Kar veya nrar olarak yeniden sınıflandırılacaklar ( %) Yabancı para çevrmı/ark/an Çaıı/,uata hazır /nıwısa/ tanık/ann /cgcr artış (azahş /i,ıı/anı ( ) Vakit akış niçkhıc/c,ı ka, wınıa kazcnıç i katı ; lima ! ( Vergi (gideri): geliri 24 ( ) Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılınayacak ( ) ( ) Tcınıııı/a,ınıış/aıc/cı p1cm/arı ıcııic/e,ı (ilçıim kazanç (hcoşnfhnu ( ) ( ) Vemi (gideri)! geliri l)iğer KAPSAMLI GELİR(VERGİ SONRASI) ( ) TOPLAM KAI SAMLI GELİR Toplam kapsaınlı gelirin dağılımı - Kontrol gücü olmayan paylar ortaklık payları İl işikwki d ipnotlar bu konsolide flnansal tahloların tamam Ia ıcı parçalarıdır. 6

9 ; ( ) lili () 25 Nısan 20(3 larih ve 143% ı,tııuarolı Yüııcliıu kurulu Kararına ısi> Iıtdcn Ç iııısa Adriaıico Sri şirtcliııiı> l3 Pacorini Sri ve au %10 Iııssesiııiıı InLiikneli 27 Mayıs 2013de Çiııısa Çüııcnlo Sanai ve ticaret Aı,oııim il )11. Il ) ı s (I55.8.S7.446) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİhİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Lularlar. aksi lıcliııiiınedikçe. türk lirası T) olarak ilüedilıniştir.) Kar/ Zararda Irnidriı a,iııflaudırılıtıata Kar//ara rdı. irnidnı Sıııı flııııdırılara k rat Hirik,ııi, karla r Nakit ıki> Saııbırn t ta/ir ianrnüaııııu, rıaiiıjcıi Ijıtajisal 6ntla pbııkıı i k;ırıl;uj Srıııucı iıcdı kı,rıjııııjsi aıiıkiaruı ıiccr cıiıdını nlçtını aııiaıı kıınırol giicü ()tieıııııış dıııcltiııcsı ihraç \al,aııcı (lafa kaısuıç alış la/alış) kazanç La in kııılaiıiıt, Aiııı.trtıidıs, tdmavaıı Iııplaiıı it KaL 2)1(3 ttıitlrn diüeıı( rııitıia lıcçaüş \ ılin k.ıti,ıtıııttrn Ilaıtatct \cı d ınci t Lui i)ıer kııısaıtılı gelir giden 1 ililani La na ıl t lı gtiir t d t ri Vdcııcıı IcıtKIl )ağh onakiıkıaıda ilay Lıra01 ınıltşl il Aralık 21113,cnwıe kolları arntılcfl çcmııı LukIa,ı La-ıpIarıI jiınl;ırı tiııııı cdckicr Lacçııuş ilin karları Ncltltıııcııı k;ın aililıkıl? itamar ı,, lar iizkaı9 itamar ) (1670>371 Illii(50690l 1Ç8 ( > Ohl >6221)881 lis ) (1.67(1937) ( ) ( >807> 1115) -.. 3) Mj3l17) ,411) ) l i 65 4<)) ) (5(301,2) > ( ). ( ) OcakllIll (cçıııış dar I,.ııi.tıiııdatt iraııltcr Sn dıncııı k.ıı t Dt1er k:ı1,stııılı ge la (nde, t [ııpiaıı La isaılllt gri tü) aidrr 1 Lkleııcn ıcuitettıtler 1 31 Aralık ( ( ) ( ) tt > (tXl ( ) (155> t) )4,228.. ( x)It,5i ili:> ) >i ( )) ( ) I şirkeııııe 9eçnıiştir Bu işleııı su,ııııeuıııda Ç ımsaıııiı Çiınsa Adr,aticndaki pan aüo daıı %70e vükselınişlir (**j 27 Mart 10)4 tartlıınde apılaıı (ilw ı ıı Genel kurulda 2013,iı Larıııdaıı Il. ııakit Icmcuu daılıinıasıııa ılışkiıı karar,ıhtrlıı ile tıııa itnıııiş e (cııletlıı üdeıııeı ılk parçası olaıı k. Il )14 ıarıhnıdc. kalanı (> larıhıııde tıdeitınek alırdı ile Iaınıu,ılaı,ıııtsltr İlişikteki dipnoıiar bu konsolide finansal labloların tamamla; ıcı parçalarıdır. 7

10 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ( l ııtarlar. aksi helinilmedikçe. [(Irk Lirası { FL ) olarak illide edilmiştir.). İSI.E DIE FA SürdürUle;ı E I I.ERİ\DEN N.Kİ [ \KISI. Ud hali etler crızi Öncesi karı I)öııeın ııel karı/nırarı ınıırahakan ile ikili düıeltrnrlçr Anıonisııiaıı -e ıto, cıderi ile ıkili dilıellıne (kıran arlıklarııı cldeı, çıkarılnıasıııdan ka naklaııaıı kanıııçlar ile ıkili dlııelınıe lşıirjklcriıı daı(ılnıaıııış karkırı ıle ikili do,elııııc Şünlıch ıh,cak karsıjığı ıle ıleı)i diı,ciııae SIoL değer doş)iş karsılıı ıle ıleılı dü/elıme Dasa karşılığı ıle ılızili dı)zelıme Nladen sahası doğaa eııideıı kazandırma eideri karşılığı ıle ilırili düzelııue 1 k-.ırılıı ıle ıkili düzellıne Kıdenı lazıniııalı karşılığı ile ikili dflzellıııe Kıdeııı leş-ik karşılığı ile ikili dozellıne Kııllaııılıııaan iziıı (lere) karsılıı ile hali düzcilme 1 lisse saıışı k-d/ıııct ile ikili do,ellıııe lriııı karşılığı ile ıkili da,>elııııe laiz ıriderlerı ile ıkili dnmııııc la, ırelirlerı ıle ıkili dn,clııııe \lınan ienıeııl( celırleri ıle ikili dı(zelııne liınuısal horçlaıııııalııra ilişkin eerçeklesıııeıııış kur flırkı 1 kadarı ).nırarlan 1 ılre ıiııansal anıçlarııı ecrçe 2e u ırıııı değer ka ıp:lkanınçları t ıle ikili dllıellıııe liııaııqııaıı ırıderlerı Isicınıc Serına einılc (hrçekle,eıı Değisiıııler Kısa adehi ıicari alacaklar SI ok lar 1 )ığer alacaklar d( rıeıı arlıklarpeşın deıııııış eiderler.carı di)ııen, ereı,ıle ılırılı arlıklar (3 ıer uınn adel i alaeak)ar;dııraıı peşın deam iş cıde der K ısa adeli licari borçlar Diğer kısa adelı hıırçlar10kilınlulükler/çalısaııl;ıra s;ığlaııan lhvdalar kapsaıııında borçlar l)ier uzuıı adeli borçlar / ük(lııılülllkler Faalivrderdeıı Elde Edilen \ akiı Akısları ıdeııeıı flı izler M ıııaıı k izler (<denen ccriıııisil 6111 Sa ili \asa Lı arıııea ()deııen Cem ıdeı,eıı ikranı ive e prıııı ıdeı,eı, kıdenı lazıııiııaıı ı ıdcı,eı, iıiıı ((erdi ıdc,ıeu k ıdeıu ıeş ık primı ıtleıı ol crıei ler 0..Vl IRlNl F% \l.ii ı-:n.ı-:ri\d(1\ NAKI. >\AN N KiT ki\il. %1<1 Ralı onaklıklarda koııırııl kahı ıle soııuçlanma an pa oranı anışıııa bağlı anılış Maddı dııraıı arlık alıııılarıııa iliskııı ııukil çıkışları S ah iı k ı inci sal ışı ııdaıı elde ed ı en ııak ıl Maddi lmavaıı duran arhık alıııılarsıa ılişkiıı ııakıl çıkışları 1 lıse saıısıı,daıı elde çdilcıı tako ( ll\>,\s\i>nl l(l\ei(htl \Ifl KüNiKI >N >. ükii KtSI iri il ınaıı kred ı ler K red ıl erı ıl cerı ısd eıı,es i liııansal kira!aıııa cerı odeıııeleri )deııeıı leınelı[k Al ınaıı Icınellü NAKİ i ıl,rı:keı l.ı:rinı)l,ki \l: ı Di AİSİ\l (A+ lh+() jj( DÖNE\l Bişi N ikil VE NAKİT ııı:nzeri I)EĞ ERlER Ç e riııı lhrkı l nel l 0ÖNI\l SONL \,\Sİ i VE N iki I ııe\zııd OEĞ1-:Rı.ER BıığIIIlsIz Bağı 111% IL ılene(jrııdeıı denetinıden geçnıiş) geçıııiş) Geç nıiş Dönem ( ıri Döııeı,ı 1 Oc,ık 1 <irak %nt.38 Aralık 20)3 31 Aralık 2013 Il ı) Il Il Il ( Il < 1 (t Il 11/ ı , ,391.4( ) 54,1)14,579 < < ( ı ( ) ) ) , , , , (5.88)1(5) 11, ı ) < (4 686,644) ) <41 947,330) ı )) (%68 727> ,716 ( ) <1949 4(3) (38,982517) 25) ) ıı7,oo{) 3,11)5, , (139,973000) ((15 38% ,177 ( ) ( ) 56) ı ) <) ı 80? 521 )78<ı5l21 5,4 J ( , ıl 1 63) <l ) 369) (24.11>5.32 )) 58810) (266.1)45) ( ) (91)5,388) < ) (151072) ( ) (43 9(2) ( ) ( ) (1% ) >2%> 15,731) 860) ( ) <37>15.119) (1,728.1(121 ( ) ( ) 5699, (303,637) <618 < 40) ı ) < ) ) , ) < ) (%A)83) 121)1)17) 1% (155 %87,446) (98 1)71.3)15) <) 2, , %8895)) ( ) ,925.1)27 lişikteki dipnotlar bu konsolide tiııansal tablolarııı ıamamlayıeı parçalarıdır. 8

11 .... Gruba._.. Ku. Şirketin.. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA 1 olurlar, aksi heliııilmedikçe. 1 örk lirası tl t_ü olarak Lıde edilmiştira 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALIYET KONUSU Genel Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S Çimsa veya Şirker) 16 Aralık 1972 tarihinde tescil ve 21 Aralık 1972 tarih sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek kıırtılmuştur. ŞirketNn faaliyet konusuııu çimento. klinker ve hazır beton üretimi ve satışı olıışturmaktadır. Şirket in nihai hissedarı Hacı Ömer Sahaııcı [lolding A.Ş. (Sabaııcı Holding) dir. Çiııısa ııın genel merkezi ve kayıtlı ofisinin adresi Kısıklı Cad. No:4 SarkLıvsan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Ahunizade. ÜsküdarlistaııbuVdur. Şirket hisselerinin belirli bir tutarı Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)de işlem görmektedir. (Not: 18) BIST Pay Lndeksleri Temel Ktırallarfnın 82. Maddesine istinaden. Borsa Genel Müdürlüğünce 2011 yılı dördüncü üç dönemi için (01/1 0/ /2011) Çiınsa lıisseleri BIST 100 endeksine dahildir. alık Şirkefin kayıtlı sernıave tavaııı TL dir (31 Aralık TL). 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirketin baülı onaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıda s nı u 1m ak tadı r: etkin pay nı lıış ve ıştırak.. oranı Sırket.. faıılıvet Fınlıvet konuları tnrıliı. yerleri ı :raıı. t Araıı Çiınsa (. ement Free Zone ı.iıniıed Ç inıento. satış ve pazarlama <Çimsa Cenıenl) 12 Eki 2005 KKlC oj 9999 ( IMSAıU)M Marketing Ç iıneıııo. satış e pazarlama I)isıribaıie SRİ... <ÇimsarotTfl ç 5 Stub 200<, Roman a 99.9 ), 90.9<) Ç iıusa Uement Sales Norıh (imbı e az çinlenın paıarıama ttsnll ) 27 ılaı 2006 :\lni;ıına >> Ol) 50. Çimento ilıracau Ştıhesi t ) :\ra 21)117 Mersin ü ISI (K> ıngiıiz Virgin 1 ı:iıınslıl yaıırım e holding Reeent ı laee [.irnited (Regenli (*) 21 Ma 211l)X :\daları şirkeui 100 1(0) t )( )ü Çiııısa Rus t. ık (OOO lle\ iz Ç i ınenıo paketleme. Rtıs va) 161cm 2005 Rııs a satış e pazarlama Ot) ı 100,, * Ç imenıo satış e 1 ıns ı. t \ t lrııtı Srl., 9 Şııh 2W 0 tat> a pazarlaması >b 70 > iı 71) k on Çimento Sana i (Irk.\mıniın Şirketi (*) 3! Mav 2012 I Orkive Çiıııenm üretimi e satışı >051 ı ii çiıııenlo pazarına Ç ıııısa t. eıfleııtos ltspana. S.\.t.. dokıne. e aınhaıaııı çimento (t. emenıns l-.spana.s.;\.i.) ( ).>. ı ı eın lspaıı a alışı Çiınsa \terin Serbest Bölge ı: \ () () ( ) am konsolidasnn iinıeıni ttgtıianarak ıııulıaseheleşıirilnıiştir. arıaklık ile müıerek iinelime tabi orlaklık olan Çimsa Cemenı Sales Norıh (imhil 1CSNYnIn geri kalan 050lik payı 13 Kasım 2ıı14 ıarihiııde Çimsa Çimento San. e tie..\.ş. ıaraıindan satın alınmış olup. 31 \ralık 2014 tarihinde taın konsol idas ona dahil edilmişı ir. l) 5> Il Temmuz 2014 tarihinde Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Saıı. e Tie. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan hisse alıııı satım sözleşmesi. hisse devir sürecinin uzamasıııın hc riki şirket için mali ticari tiperasvonları öııüııden belirsizlik aratmasıııdan dola> ı. e varsa bu haülaıııda apılınış olan tünı ınutabakat. teklif kabul vazışmalan. protokol ve> a ön sözleşmeleri. taraflar arasında > apılan ortak ii ııtahakatnaıne ile flshedi 1m iştir. Bunuıı sonucu olarak tara Ilar hahsi geçen sözleşıııe kapsam ıııda doğmuş veya doğacak tekmil hak ve talepleniııden kayıtsız ve şartsız feragat eımişler ve birbirlerini kafi olarak ihra etmişlerdir. e iştiraklerden Exsa Expoıl Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa) (% hik pay ile). özkaynak yöııtenıiyle koıısolidasyona dahil edilmiştir. e 9

12 141) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2<114 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA (rıııarıar aksi helinilmedikçe. Fark lirası t 1 L ) olarak itde edilmiştir.> 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONISU (DEVAMI) Konsolide fiııansal tabloların sunlımu amacıyla. Çimsa. bağlı onaklıkları ve iştiraki birlikte Grup olarak adlandırılacaktır. Faaliyet konusu Grup: çimento. kliııker ve hazır beton üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösterınektedir. Konsolide flııaıısal tablolar yayınlanmak üzere 24 Şubat 2015 tarıliinde Çimsa Yönetim Kurulu tarafından oııaylaıımıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mevzuata göre düzenlenmiş tinansal tabloları değiştirıne lıakkıııa sahiptir. 31 Aralık 2011 tarihi iıibarile sona eren yılda Gnıp un mavi vakalı (sendikalı) çalışan sayısı 620 (31 Aralık ). yakalı (sendikasız) çalışan sayısı 433 (31 Aralık 2013 ve yun dışında erleşik bulunan bağlı onaklıklarında çalışan sayısı 12 dir(31 Aralık ). beaz 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin tenıcl esaslar Ilişikteki konsolide ünansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nıın ( SPK ) 13 1 Çaziran 2013 tarih sayılı Resmi Gazete de yayııılanan Seri Il nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamu>a Il işkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup TehI iğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetim i M uhasehe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tara Fındaıı yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Fi nansal Raporlama Standart ları ile blınlara ilişkin ek ve yorum ları ( TMSfFFRS ) esas alınmıştır. SPK. 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla. Türkiye de faaliyette bulunaıı halka açık şirketler için. 1 Ocak 2005 ıarihindeıı itibareıı geçerli olmak üzere eııtlasvon ınuhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup un linaıısal tabloları. bu karar çerçevesinde hazırlanııııştır. Şirket in işlevsel e sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir. Çimsa Cement Sales Nonh Gmhh. Cimsa Cementos Espana S.A.U.. Regenı Place Ltd.e Ciınsa Adriatieo SRL nin işlevsel para biriınleri Avro. Cimsarom Marketing Distrubitue Srl ııin işlevsel para biriıni Yeni Rumen [evi ve OOO ( iınsa Rus CTK nın işlevsel para hirimı Ruhle dir. TMS 2 1 uvarıııca. yüksek eııflasvoıılu ekonoınilere sahip olmayan yabancı ülkelerde lhali3 et gösteren bağlı oı-taklıkların linansal durum tablosu kalemleri bilanço tarilıiııdeki kurla: gelir ve giderleri ise dönemin ortalama kuruyla TL ye çevri Imekte ve koıısolide finansal tahlolar TL olarak sııııulmaktadır. Bu çevrimden doğan kar/zarar. özkavnaklar altındaki Yabancı Para Çevrim Farkları hesabında almaktadır. Grup ile Grup a bağlı Türkiye de yerleşik şirketler, muhasebe kayıtlarının tutulmasında e kaııuni tinansal tablolarının lıazırlannıasında. KG K tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara. Türk Ticaret Kanunu ( TTK ). vergi mevzuatı ve Türk ye Cuııı huriyeti Maliye Bakaıı 1 ığı ( Maliye Bakaıı 1ığı ) tara fından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uyınaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ııılılıasebe kayıtlarını ve vasat ünansal tablolannı [haliyette bulundukları ülkelerin para birimleri eiıısindeıı ve o ülkelerin nıevzuaıına uygun olarak hıazırlamaktadırlar. Türkiye Finansal Raporlaıııa Sıandanlart na göre hazırlanan bu konsolide ünansal tablolar. gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır önansal varlıklar, işletme birleşmesiyle alınan arlıklar. türe ensırümanlar nakit akış riskindeıı korunma foıııı dışında. tarihi mali et esası haz alınarak Türk Lirası olarak hazırlaıımıştır. KGK tarafindan ayın lanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Şirket in duruıııunu lavıkıvla arz edehi lıııek iç in bir takım düzeltme ve sııııtlandırıııa değişiklikleriııe tabi tutularak hazırlaııınıştır. Bu düzeltme ıtları sı ıı ı liandırma lar teıııel olarak, eneleıııu iş vergi hesaplaıııasın ın etkileri. şüpheli alacak karşılığı ıı ın tü rı Iması. gider tahakkuklarıtıtıı ayrılması. kıdem tazminatı.e izin karşıltğtnın TM 5 19 Çalışanlara Sağlanan Fayda la r standardına göre hesaplanması nın etkileri, maddi ve maddi olmayan d u ran a ri ı k ların önetim tarafından öngörülen ekonomik öınürleri ile kıst esasına göre amorti edi lınesi. tinansal varlık ve > ükümlülükleriıı TMS 39 a göre değerlendirilmesi. TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nin ıntıhasebeleştiri lınesi ve türev hiııansal araç lar ile ııakit akış riskinden korunınanın FM 5 39 a uygun olarak ınuhasebeleştiri lınesin i içerınekted ir. l0 er e ka e e

13 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA (Itıiarlar. aksi hcliılilrncdikçe. Fark Lirası < İL ) olarak iiıdc edilmiştir.) 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 2.2 Grup faaliyetlerinin dönemselliği Gnıp uıı Faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün caıılandığı bahar ve yaz aylarıııda anmaktadır. 2.3 Netleştirme Finansal varlıklar ve yüküınlülükler. yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile üküınlülüğün getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilıııesi haliııde. konsolide liııaıısul dıırtım tablosunda net değerleri ile gösterilirler. 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Uygulanan konsolidasvon esasları erine 31 Aralık 20)4 tarihi itibariyle konsolide hinansal tablolar: Çimsa nın ve Not 1 de.erilen bağlı ortaklıklarının flııansal tablolarını içermektedir. Kontrol. Şirket in. aıırım aptığt işletme; ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda sağlannıaklad ir: a) Yatırım apt ığı işletme üzerinde güce sabipse. b) Yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi ise. c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkilevebilmek için atırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullaııma imkanına sahip ise. Bağlı onaklıkların dönem kar/zararları satın alma tarih inden iti bareıı konsol ide kar veya zarar tablosuna dahil edilmiş lerd ir. Bağlı ortaklıkların muhasebe prensipleri Grup tarafından kullanılaıı muhasebe prensiplerinden arklılaştığı durumlarda gerekli düzeltıııeler gerçekleştirilıniştir. Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve olaylara ortak muhasebe preıısipleri ku 1 lanılarak ve Şirket ile aynı hesap düzeni ile hazırlanınıştı r. Tüm Grup içi işlemler. hakiyeler. gelir ve giderler, gerçekleşmemiş kazançlar da dahil olmak üzere konsolidasyon kapsamında el imine edilmiştir. Konsolidasvona dahil edilmiş bağlı orıaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı azınlık payları Şirket in özka;naklarının içinde ayrı bir kalem olarak ver alınaktadır. Azııılık ları, ilk satın alma mri h i nde hali hazırda azıni ı k pay ara ait o an tutarlar ile sat ı ii al na mri binden itibaren bağlı ortaklığı ıı özka;naklarındaki değişikliklerdeki ana otiaklık dışı pa ların tuıarından oluşur. Azınlık pay ları negati 1 ( ) bakiye yerse dahi, bağlı ortakl ıklarııı yaptıkları zararlardan pay almaya devam ederler. Azınlık pay sahipleri ile yapılan işlemler şirket ortakları arasında yapılan bir işleııı olarak değerlendirilmiş ve özkavnaklar içinde ınuhasebeleştirilmiştir. Grubun azııılık pay sahipleri ile bağlı ortakl ıktaki kontrol gücüııü kaybetmeden yaptığı hisse alını(satıııı işlemleri şirket ortakları arasında yapılan bir işlem olarak değerlendirilmiş ve özkayııaklar altında bağlı ortaklıklardaki pay oranı değişiminden kaynaklanan düzeltme Farkı hesabında muhaseheleştirilmiştir Bağlı ortamı Mar Bağlı ortaklıklar. kontrolün Şirket e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve kontrolün Şirket ten çıkması ile konsol de edi lnıe işlemi son bulmaktadır. Çimsa direkt ve; a endirekt olarak bir şirketteki oy lıaklarııııtı %50 sinden fazlasıııa sahip olduğlında e o şirketin Ihal ivetlerinden arar sağlamak amacı; la flnansal ve Faal ivet politika larııı ı yön lend irme hakkı elde ettiğinde kontrolü ele geçirnıiş sayılır. Bu doğrııltuda da Çimsa Ceınent. Ceınentos Espena. Cimsarom. C SN. Regent. OOO Rusya. Cimsa Adriaıico S.r.l ve Afyoıı Çimento Türk Anoniın Şirketi nin linansal tabloları TMS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardında belirtilen koıısol idasvon ; önteıniııe göre tanı ko ııso 1 idasyona tabi tutu 1 ınuştur. pa Il

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Dönem Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Dönem Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Dönem Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide finansal durum tablosu 3 4

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi inceleme raporu ARA DÖNEM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/6 Aylık [] 19.08.2015 17:56:13 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 2 RIZA KUTLU IŞIK SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER 3 ERAY YANBOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu

Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu . Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu E yp! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +90 212 315 3D 00 SMMM AŞ Fax:

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.com Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldınq a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları BORUSAN MANNESMANN BORU

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı