ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-31 ARALIK2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLAR! İçindckilcr Sayfa Konsolide liııansal durum tablosu 3 4 Konsolide kar veya zarar tahlostı Konsolide diğer kapsanılı gelir tablosu 6 Konsolide özkaynaklar değişim tablosu 7 Konsolide nakit akış tablosu 8 Konsolide flnaıısal tablolara ilişkin dipnoılar 9 73

3 E! Güney BağiıTısız Denetim ve Tet SMMMAŞ Fae: Eski Büyükdere Cad. ey.com Orjın Maslak Nc:27 Ticaret S!cil Ne: Buıldıng a better Masrak, Sarıyer workıng world staııbut - Turkey 1 Ocak 31 Aralık 2014 yılına ait lo (1 e fiui a usa 1 ta 1) lola r ha kitt n da i nedeni e nı ım nı Ç imsa Çiıııeııto Sanayi c Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Knruln ııa Çimsa Çiıneııto Sanas i.e Ficaret.\noııim Şirketi nin Şirkett se bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grııp olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi iıibarıs la hazırlanan e ekte er alan knnsnhde inansal duruııı tablosunu. as nı tarihte soııa ereıı ila ait konsolide kar \e\a zarar tablnsnnu. konsolide diğer kapsamlı gelir ıablosııııu. konsohide özkasnaklar değişim tablnsıınu. kunsnlide nakit akış tablosunu e önemli ıııuhasebe politikalarını özetlesen dipnoılar ve diğer açıklas et notlardan olıışan ihişikteki inansal tahiolarını denetlemiş bu 111 n üs o nıi lui u timüi 1:1? ünsal Tuh İniş? nı İlişkin,S aru tutu iıığn Grup sönetiıui: kunsolide linansal tablolarıu Fürkis e Muhasebe Staudartlarıııa uıs gün olarak hazırlanmasından. gerçeğe un gün bir biçiıııde sııntııııuudau.e hata,es a hile kas ııaklı isneıııli anlışlık içerınes en flııansal ıabloların lıaıırlaııınasıııı sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden soruııılııdıır. Bıığııni iz Deıwtçinin Sorumlu luğu Soruıııltılugıımtız. s aptıgıınız bağımsız denetinıe das anarak. bu konsolide tiııansal tablolar hakkında görüş ernıektir. Yaptığımız bağımsıı denetim. Serınase l isasası Kuıruıluııca >ay ıııılaııan bağıınsız deııetiın sıandartlarıua e Kaıııu (iözetinıi. Mııhasebe ve l)euetiın Standartları Kurumu taraflndın sus ımlanan lürkis e Denetim Standartlarınııı bir parçası olan llağııusız Denetim Standartlarına tısguu olarak s ürütüluıüştür. Su standartlar, etik lıükümlere in gunluk sağlaıııııasıııı e bağımsız denetiıııin. linaıısal tablolarııı önemli anlışl ık içerip içermediğine dair ııaktıl gü euee elde etınek üzere planlauarak ürtıtüluıesiui gerektirmektedir. Sağıınsız denetim. linansal tablolardaki luıtar veaç ıklaınalar hakkında denetim kanıtı elde etmek aınacıs la denetim prosedürlerinin usgulanmasını içerir. 1m prosedürlerin seçimi, linansal tablolardaki hata e.a hile kas nakit önemli saıılışlık risklerinin değerlendirilmesi ile ulıhil. bağınısız denetçinin mesleki nıulıakeınesine dasaııır. l3ağıınsız denetçi risk değerlendirmelerini saparken. şartlara in gtııı denetim prosedürleriııi tasarlaınak aınacıs la. işletıııeniıı tinamısal tablolarınıtı hazırlaııınası e gerçeğe tısgun snııuıııus la ilgili iç kontrolü degerleııdirir. ancak bn degerlendirnıe. işletınenin iç koııtrulüııün eıkiııliğine ilişkin bir görüş \erıne amacı taşımaz. Bağımlısı! deııetim. bir bütün olarak finansal tabloların snnnmtınnıı değerlendirilmesinin saııı sıra. işletme önetitni tarafından kullanılan muhasebe pohiıikalarınııı as gunluğunun ve apılan mnhasebe tahmiıılerinin ıııakul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. l3ağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlatrının. görüşümüzün oluşturulması için seterli e us guıı bir das anak oluşturduğuna iııaıııs oruz. i,ieiıibc, flrm of E,,, 0 Yoi,r,g C,iobai i.irn,ted

4 1 lui tanitan Earnak/anan Diğer flilü,,,lüiük!ere 1/4M,,!?apnr Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide flnansai tablolar. Çimsa Çimento Saııavi.e Ticaret Aııoniın Şirketinin e önlerivle gerçee uvguıı bir biçimde stınmaktadır. ait flnaıısal perlm-mansını ve nakli akışlarını, 1ürkie Mtjhasebe Standarılarına oy gıın olarak tüm önemli baülı ortaklıkkırın:n 31 Aralık 2014 tarihi tibarıla Iiııaıısal durumıııııı ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine Görüş.4 mcm ıı 1 Istanbul. Türki. e 21 Şubat :t ülobıllımıted Güney Bağınısız Denetim te Serbest Mtıhasebeci Mali Müşavirlik Anoniın Şirketi 2013 tarihinde apıııış olduğu uzlaşına başvurusu doğrultusunda, bu konu hakkında 0 Ekim 2<) 13 tarihiııde Exsa Exsa. Vergi Mahkemesi nezdinde 21 Ekim 2013 tarihi itibariyle dava açmıştır. Dava 9 Mayıs 20)4 tarihinde süreç de.aııı etmektedir. Grııp Yönetimi, hukuk müşavirleriıtitı tc vergi uzmanlarının görüşleri doğrultutsunda tarihi itihariy le sona eren döneme ait konsolide flnansal tablolarda bıı hususa ilişkiıı k-rşılıl a ırınamıştır. edilmiştir. Söz koııtmsıı tergi iııcelemesi tc neticesiııdeki tergi tarhiyatı. daha önce tergi inceleıııesine tabi TL) ııııarına indirilmiş tc 20) dı içerkindegecikıııe Luu ile beraber toplam Il. <Grııp a nihai hukuki süreeiııin henüz tamamlanmamış olması ve bu kontıdaki beliı sıkği dikkate alarak. 31 Aralık 2014 ile Maliy e l3akanlığı Merkezi Uzlaşma Komisy ınııı arasında yapılan toplantıda ıızlaşnıa teıııin edileıııemiş olup. ktsa ta tanı edilen toplam > IL ((irııp a etkisi o TL).ergi ve ceza kontısuııda Maliye Tl. (Grupa etkisi TL) tergi ve ). 113 il (Grnp a etkisi ) Il.) ceza tarh I- port Sanayi Manıulleri Satış tc Araştırma A.Ş. ( I:.xs;ı ) nin 2010 ili kurumlar vergisi hesaplaıuası 20)2 Grtıp un D3,875 oraııında sahipl2i olan.e özkasnaktan pa alma yöntemiyle mıılıasebeleşıırilen işliraki lt\sa ılında veı-gi ineelenıesine tabi tntulıııuş ve 22 Ocak 2013 tarihinde. Exsa ta kurnıular vergisine ilişkin ıutulınıtş olan 20(0 ılında gerçekleşen kısmi bölüıtıue işlemi ile ilgilidir. 201<) ılındaki ilk inceleme soııuctııııia Bakanlıgı ile ııılaşıııa apılmmş olup. nzlaşıııada ceza sılırlaıııııış. tergi ise % Il. <Grupa etkisi etkisi IL) tutarında ödeıııe apılınışıir. E tsa nın 22 Ocak 20(3 tarihlı vergi tarhiyaıı için. 25 Ocak Exsa lehine sonuçlanmış olup karar Gelir ldaresi tarafından ıeın iz edilmiştir. I3ilanço tarihi itibariyle lıuıkuki Görüşü eta llemeı en ha sus istenen açıklamalart apnıış e talep edilen belgeleri.erınışlır. 3) lfkııııı 402 nci ıııaddesiııin dördüncü flkrası uvarmııca Yönetim Kurulu taralıınıza denetinı kapsaınında raporlaınaa ilişkin hükümlerine ugun olmadıqına dair önemli bir husnsa rastlanmaııııştır. döneminde defter tlıııııa düzeninin. linansal tablolaı ın. kantmıı ile Şirket esas sözleşmesinin ünansal 2) liknın 102 nci maddesinin dördüncü lıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap Şirketin Yönetim Kurulu na suntılınıışıur. Riskin Lrkeıı Sapianması Sislemi.e Konııtesı 1 lakkında Denetçi Raporu 24 ŞtıbLı 2015 tarihinde 1) 6102 say ıit Türk Ticaret Kanunu nun K ) 398 inci maddesinin dördünciı f>krası u arınca düzenlenen Suildinq a better working world EY

5 FL) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar, aksi heliııilmcdikçe. Fark Lirası olarak (hile edilmiştir.) VARLIKLAR Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ilişkili taraflardan ticari cılacaklar ili ya ili ü buca cin ıara/lcnclaıı 1k-an alacaklar Diğer alacaklar Ilişkili ıaraflardcnı diğer ddcıı cıklar llişk ili olıııaı atı ları i/h n lı ü diğer ıılcictikkv Sıoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Dönen varlıklar Not (Bağımsız dene(imden geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık fl (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık Diğer alacaklar Satı lnıava hazır Il nansal yalı nın lar Özkavnak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olnıavan duran varlıklar Diier,ııajji ü/inat ün iman varlık lar Peşin ödenmiş giderler Enelenmiş vergi van ığı Diiler duran varlıklar Duraıı Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Il , İ lişikteki dipnotlar bu konsolide Rnansal tabloların tamamla ıcı parçalarıdır.

6 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tuıarlar. aksi heliilmedikçc. [(Irk Lirası ( [[T) olarak illide edilmiştir.) ( Bağımsız ( Bağımsız denetimden geçnıiş) deııetimden geçnıiş) Cari Dönem Geçmiş Dönem 31 Aralık 31 Aralık Not KAVNAKL.R Kısa adeli hı rçlaıııııalar Uzun adeli horçlanıııaların kısa adeli kı,,ıınları 7 2t) ( cari borçlar <9367 İlişkili tanı/ku,, ticari borçlar (1 İlişkili 0/ima atı ton ı/kına ticari borçlar Çalışanlara sağlanan <h dalar kapsamında borçlar <) 3.782(147 Diğer borçlar 8 1( ilişkili ıara/lara diğer borçlar İlişkili oimaıun ıcıra/kın, diğer borçlar lürev inansal ükünılülükler 21) :rtelenmiş gelirler < Diineıu karı ergi ükümlülüğü Kısa adeli karılıklar <, okşan/t iri Sı teli ii,, ii, Kısa t ıdel, ) ii t/t ili ir Diğer küı iadeli kıı,-şılıkkır Diğer kısa adeli. ükümlülükler kısa vadeli yükümlülükler n,un. adel horçlanmalar t nın adel i karşılık lar alışat 1/ara sağ/ıv ıl ni Uzaıi na leh fiıı dalı ir l )iğer 11:10? iadeli k ı,şı ük/ar Lrıelennıiş ergi (ikümlülüğü Uzun vadeli yükümlülükler ÖZKAYNAKLAIt üden mi ş serına e Senııay e d(i,cll ıııei flirk ları Il isse senedi ihraç primleri Kar ve a zararda eııiden,ınıllandırı lacak birikmiş diğer kapsaın 1 ı gelirler e giderler 1 abc luc, /, ini çeii in? k ırk/t ırı cisl! cıkış, 6 ki, ıc k,, ı wuıvnı kazanç k< ıı ip la, nı Kar e a zararda eııiden sını ılandırılnıay acak bi rikıııiş diğer kapsami gel der e giderler un odat imiş İt n titı p/at ilan ı enh/et, olçıını k, ii ip kcccuıç fonu Kardan a rı 1 an kısıı lanın ış yedekler Geçnıiş Ilar karı Net dönem karı Ana ortaklığa ait üzkavnaklar Kontrol gücü olıııay atı pa lar Toplam Özkavııaklar /6 / ) K ( ( ( ) , ( t) <1.67<1.937) ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) lopli\l KAYNAKLAR Il şikteki dipnotlar bıı konsol de tinansal tabloların ıamaııılayıcı parçalarıdır. 4

7 - lrıelenıniş ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLAR! 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Iaiarlar. aksi belirtilınedikçe. ESS El GElİRLERİ 1 lasılat Sutışl:Lrııı ıııalive<i ( 1 KULU kut üııetim ieııel giderleri ( ) Pazarlama, satış e giderleri 1 ) Fsas Ihalivetlerden diğer gelirler Fsas Ihalivetlerden diğer giderler (-) daıtım ES.S F..LİV Er k\ui Yatırım <hal i eılerinden gelirler Yaıınm Ihıliveılerinden giderler ( 1 nak >üııleıni>le flıka FİN.NSl N GEl.iR(;İDERİ ları ııı an giderleri ( ) lürk lirası (il) deerleııen atırımların ÖNCESİ SCRl)iRfI.EN l.%al.i\ ErLER 11<61 Sürdürülen 6ınliyeller ergi geliri/(gideri) sc - I)flııem ergi gideri ergi gelir/igideri) un(rfı.en VAI.İ\ ErlER»ÖNİ:şı olarak ilhde edilmiştir.) kardıarar)ıııdaıı pa\ lar EF F.U.h kari ÖNCESi KARI KARI l)iiil)tr1!ian I%,\l.i3 EllER l)<hel KUtI//_UÜRI DÖNEM kri ))üncm lını ı Kıııırııl gücü olnıa aıı pa lar ;\ııa ıırıakl ık pa ları Pay Başına Kazanç.5 ü rdürü 1 en <irnl kei lcrdcıı p a baş ıııa k aı ınç 1 k tıraş ııoııı 1 bedelli karı/zararı ıi;ıı ila _.ul 1 ) 20 Bağımsız denetimden geçmiş) Cari Dünenı ralık Ocak (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş l)ünem 1 31 Ocak < < < ) <) ( ) 20 < <)) ( < ) ( ) ) (11) 15<). 131) )099 Aralık <18 ( ) < <18) ( < ) ) < ) <37.9<18.061< (44.3 %7.686) ) ( <) ) )659 3<12.3 1<1.817 <<.1)133 1)11224 İlişikteki dipnotlar bu konsolide linansal tabloların tamaııılavıcı parçalarıdır.

8 - Ana ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 3! ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER GELİR TABLOSU (Ftııarlar. aksi heliııilınedikçe. Iürk lirası (ilt) olarak ifde edilmiştir.) (Bağımsız denetimden geçmiş) Cari Dünem 1 Ocak- Not 31 Aralık 2014 KAPSAMLI (Bağımsız denetimden geçmiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık2013 DÖNEM KARI Kar veya nrar olarak yeniden sınıflandırılacaklar ( %) Yabancı para çevrmı/ark/an Çaıı/,uata hazır /nıwısa/ tanık/ann /cgcr artış (azahş /i,ıı/anı ( ) Vakit akış niçkhıc/c,ı ka, wınıa kazcnıç i katı ; lima ! ( Vergi (gideri): geliri 24 ( ) Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılınayacak ( ) ( ) Tcınıııı/a,ınıış/aıc/cı p1cm/arı ıcııic/e,ı (ilçıim kazanç (hcoşnfhnu ( ) ( ) Vemi (gideri)! geliri l)iğer KAPSAMLI GELİR(VERGİ SONRASI) ( ) TOPLAM KAI SAMLI GELİR Toplam kapsaınlı gelirin dağılımı - Kontrol gücü olmayan paylar ortaklık payları İl işikwki d ipnotlar bu konsolide flnansal tahloların tamam Ia ıcı parçalarıdır. 6

9 ; ( ) lili () 25 Nısan 20(3 larih ve 143% ı,tııuarolı Yüııcliıu kurulu Kararına ısi> Iıtdcn Ç iııısa Adriaıico Sri şirtcliııiı> l3 Pacorini Sri ve au %10 Iııssesiııiıı InLiikneli 27 Mayıs 2013de Çiııısa Çüııcnlo Sanai ve ticaret Aı,oııim il )11. Il ) ı s (I55.8.S7.446) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİhİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Lularlar. aksi lıcliııiiınedikçe. türk lirası T) olarak ilüedilıniştir.) Kar/ Zararda Irnidriı a,iııflaudırılıtıata Kar//ara rdı. irnidnı Sıııı flııııdırılara k rat Hirik,ııi, karla r Nakit ıki> Saııbırn t ta/ir ianrnüaııııu, rıaiiıjcıi Ijıtajisal 6ntla pbııkıı i k;ırıl;uj Srıııucı iıcdı kı,rıjııııjsi aıiıkiaruı ıiccr cıiıdını nlçtını aııiaıı kıınırol giicü ()tieıııııış dıııcltiııcsı ihraç \al,aııcı (lafa kaısuıç alış la/alış) kazanç La in kııılaiıiıt, Aiııı.trtıidıs, tdmavaıı Iııplaiıı it KaL 2)1(3 ttıitlrn diüeıı( rııitıia lıcçaüş \ ılin k.ıti,ıtıııttrn Ilaıtatct \cı d ınci t Lui i)ıer kııısaıtılı gelir giden 1 ililani La na ıl t lı gtiir t d t ri Vdcııcıı IcıtKIl )ağh onakiıkıaıda ilay Lıra01 ınıltşl il Aralık 21113,cnwıe kolları arntılcfl çcmııı LukIa,ı La-ıpIarıI jiınl;ırı tiııııı cdckicr Lacçııuş ilin karları Ncltltıııcııı k;ın aililıkıl? itamar ı,, lar iizkaı9 itamar ) (1670>371 Illii(50690l 1Ç8 ( > Ohl >6221)881 lis ) (1.67(1937) ( ) ( >807> 1115) -.. 3) Mj3l17) ,411) ) l i 65 4<)) ) (5(301,2) > ( ). ( ) OcakllIll (cçıııış dar I,.ııi.tıiııdatt iraııltcr Sn dıncııı k.ıı t Dt1er k:ı1,stııılı ge la (nde, t [ııpiaıı La isaılllt gri tü) aidrr 1 Lkleııcn ıcuitettıtler 1 31 Aralık ( ( ) ( ) tt > (tXl ( ) (155> t) )4,228.. ( x)It,5i ili:> ) >i ( )) ( ) I şirkeııııe 9eçnıiştir Bu işleııı su,ııııeuıııda Ç ımsaıııiı Çiınsa Adr,aticndaki pan aüo daıı %70e vükselınişlir (**j 27 Mart 10)4 tartlıınde apılaıı (ilw ı ıı Genel kurulda 2013,iı Larıııdaıı Il. ııakit Icmcuu daılıinıasıııa ılışkiıı karar,ıhtrlıı ile tıııa itnıııiş e (cııletlıı üdeıııeı ılk parçası olaıı k. Il )14 ıarıhnıdc. kalanı (> larıhıııde tıdeitınek alırdı ile Iaınıu,ılaı,ıııtsltr İlişikteki dipnoıiar bu konsolide finansal labloların tamamla; ıcı parçalarıdır. 7

10 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ( l ııtarlar. aksi helinilmedikçe. [(Irk Lirası { FL ) olarak illide edilmiştir.). İSI.E DIE FA SürdürUle;ı E I I.ERİ\DEN N.Kİ [ \KISI. Ud hali etler crızi Öncesi karı I)öııeın ııel karı/nırarı ınıırahakan ile ikili düıeltrnrlçr Anıonisııiaıı -e ıto, cıderi ile ıkili dilıellıne (kıran arlıklarııı cldeı, çıkarılnıasıııdan ka naklaııaıı kanıııçlar ile ıkili dlııelınıe lşıirjklcriıı daı(ılnıaıııış karkırı ıle ikili do,elııııc Şünlıch ıh,cak karsıjığı ıle ıleı)i diı,ciııae SIoL değer doş)iş karsılıı ıle ıleılı dü/elıme Dasa karşılığı ıle ılızili dı)zelıme Nladen sahası doğaa eııideıı kazandırma eideri karşılığı ıle ilırili düzelııue 1 k-.ırılıı ıle ıkili düzellıne Kıdenı lazıniııalı karşılığı ile ikili dflzellıııe Kıdeııı leş-ik karşılığı ile ikili dozellıne Kııllaııılıııaan iziıı (lere) karsılıı ile hali düzcilme 1 lisse saıışı k-d/ıııct ile ikili do,ellıııe lriııı karşılığı ile ıkili da,>elııııe laiz ıriderlerı ile ıkili dnmııııc la, ırelirlerı ıle ıkili dn,clııııe \lınan ienıeııl( celırleri ıle ikili dı(zelııne liınuısal horçlaıııııalııra ilişkin eerçeklesıııeıııış kur flırkı 1 kadarı ).nırarlan 1 ılre ıiııansal anıçlarııı ecrçe 2e u ırıııı değer ka ıp:lkanınçları t ıle ikili dllıellıııe liııaııqııaıı ırıderlerı Isicınıc Serına einılc (hrçekle,eıı Değisiıııler Kısa adehi ıicari alacaklar SI ok lar 1 )ığer alacaklar d( rıeıı arlıklarpeşın deıııııış eiderler.carı di)ııen, ereı,ıle ılırılı arlıklar (3 ıer uınn adel i alaeak)ar;dııraıı peşın deam iş cıde der K ısa adeli licari borçlar Diğer kısa adelı hıırçlar10kilınlulükler/çalısaııl;ıra s;ığlaııan lhvdalar kapsaıııında borçlar l)ier uzuıı adeli borçlar / ük(lııılülllkler Faalivrderdeıı Elde Edilen \ akiı Akısları ıdeııeıı flı izler M ıııaıı k izler (<denen ccriıııisil 6111 Sa ili \asa Lı arıııea ()deııen Cem ıdeı,eıı ikranı ive e prıııı ıdeı,eı, kıdenı lazıııiııaıı ı ıdcı,eı, iıiıı ((erdi ıdc,ıeu k ıdeıu ıeş ık primı ıtleıı ol crıei ler 0..Vl IRlNl F% \l.ii ı-:n.ı-:ri\d(1\ NAKI. >\AN N KiT ki\il. %1<1 Ralı onaklıklarda koııırııl kahı ıle soııuçlanma an pa oranı anışıııa bağlı anılış Maddı dııraıı arlık alıııılarıııa iliskııı ııukil çıkışları S ah iı k ı inci sal ışı ııdaıı elde ed ı en ııak ıl Maddi lmavaıı duran arhık alıııılarsıa ılişkiıı ııakıl çıkışları 1 lıse saıısıı,daıı elde çdilcıı tako ( ll\>,\s\i>nl l(l\ei(htl \Ifl KüNiKI >N >. ükii KtSI iri il ınaıı kred ı ler K red ıl erı ıl cerı ısd eıı,es i liııansal kira!aıııa cerı odeıııeleri )deııeıı leınelı[k Al ınaıı Icınellü NAKİ i ıl,rı:keı l.ı:rinı)l,ki \l: ı Di AİSİ\l (A+ lh+() jj( DÖNE\l Bişi N ikil VE NAKİT ııı:nzeri I)EĞ ERlER Ç e riııı lhrkı l nel l 0ÖNI\l SONL \,\Sİ i VE N iki I ııe\zııd OEĞ1-:Rı.ER BıığIIIlsIz Bağı 111% IL ılene(jrııdeıı denetinıden geçnıiş) geçıııiş) Geç nıiş Dönem ( ıri Döııeı,ı 1 Oc,ık 1 <irak %nt.38 Aralık 20)3 31 Aralık 2013 Il ı) Il Il Il ( Il < 1 (t Il 11/ ı , ,391.4( ) 54,1)14,579 < < ( ı ( ) ) ) , , , , (5.88)1(5) 11, ı ) < (4 686,644) ) <41 947,330) ı )) (%68 727> ,716 ( ) <1949 4(3) (38,982517) 25) ) ıı7,oo{) 3,11)5, , (139,973000) ((15 38% ,177 ( ) ( ) 56) ı ) <) ı 80? 521 )78<ı5l21 5,4 J ( , ıl 1 63) <l ) 369) (24.11>5.32 )) 58810) (266.1)45) ( ) (91)5,388) < ) (151072) ( ) (43 9(2) ( ) ( ) (1% ) >2%> 15,731) 860) ( ) <37>15.119) (1,728.1(121 ( ) ( ) 5699, (303,637) <618 < 40) ı ) < ) ) , ) < ) (%A)83) 121)1)17) 1% (155 %87,446) (98 1)71.3)15) <) 2, , %8895)) ( ) ,925.1)27 lişikteki dipnotlar bu konsolide tiııansal tablolarııı ıamamlayıeı parçalarıdır. 8

11 .... Gruba._.. Ku. Şirketin.. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA 1 olurlar, aksi heliııilmedikçe. 1 örk lirası tl t_ü olarak Lıde edilmiştira 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALIYET KONUSU Genel Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S Çimsa veya Şirker) 16 Aralık 1972 tarihinde tescil ve 21 Aralık 1972 tarih sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek kıırtılmuştur. ŞirketNn faaliyet konusuııu çimento. klinker ve hazır beton üretimi ve satışı olıışturmaktadır. Şirket in nihai hissedarı Hacı Ömer Sahaııcı [lolding A.Ş. (Sabaııcı Holding) dir. Çiııısa ııın genel merkezi ve kayıtlı ofisinin adresi Kısıklı Cad. No:4 SarkLıvsan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Ahunizade. ÜsküdarlistaııbuVdur. Şirket hisselerinin belirli bir tutarı Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)de işlem görmektedir. (Not: 18) BIST Pay Lndeksleri Temel Ktırallarfnın 82. Maddesine istinaden. Borsa Genel Müdürlüğünce 2011 yılı dördüncü üç dönemi için (01/1 0/ /2011) Çiınsa lıisseleri BIST 100 endeksine dahildir. alık Şirkefin kayıtlı sernıave tavaııı TL dir (31 Aralık TL). 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirketin baülı onaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıda s nı u 1m ak tadı r: etkin pay nı lıış ve ıştırak.. oranı Sırket.. faıılıvet Fınlıvet konuları tnrıliı. yerleri ı :raıı. t Araıı Çiınsa (. ement Free Zone ı.iıniıed Ç inıento. satış ve pazarlama <Çimsa Cenıenl) 12 Eki 2005 KKlC oj 9999 ( IMSAıU)M Marketing Ç iıneıııo. satış e pazarlama I)isıribaıie SRİ... <ÇimsarotTfl ç 5 Stub 200<, Roman a 99.9 ), 90.9<) Ç iıusa Uement Sales Norıh (imbı e az çinlenın paıarıama ttsnll ) 27 ılaı 2006 :\lni;ıına >> Ol) 50. Çimento ilıracau Ştıhesi t ) :\ra 21)117 Mersin ü ISI (K> ıngiıiz Virgin 1 ı:iıınslıl yaıırım e holding Reeent ı laee [.irnited (Regenli (*) 21 Ma 211l)X :\daları şirkeui 100 1(0) t )( )ü Çiııısa Rus t. ık (OOO lle\ iz Ç i ınenıo paketleme. Rtıs va) 161cm 2005 Rııs a satış e pazarlama Ot) ı 100,, * Ç imenıo satış e 1 ıns ı. t \ t lrııtı Srl., 9 Şııh 2W 0 tat> a pazarlaması >b 70 > iı 71) k on Çimento Sana i (Irk.\mıniın Şirketi (*) 3! Mav 2012 I Orkive Çiıııenm üretimi e satışı >051 ı ii çiıııenlo pazarına Ç ıııısa t. eıfleııtos ltspana. S.\.t.. dokıne. e aınhaıaııı çimento (t. emenıns l-.spana.s.;\.i.) ( ).>. ı ı eın lspaıı a alışı Çiınsa \terin Serbest Bölge ı: \ () () ( ) am konsolidasnn iinıeıni ttgtıianarak ıııulıaseheleşıirilnıiştir. arıaklık ile müıerek iinelime tabi orlaklık olan Çimsa Cemenı Sales Norıh (imhil 1CSNYnIn geri kalan 050lik payı 13 Kasım 2ıı14 ıarihiııde Çimsa Çimento San. e tie..\.ş. ıaraıindan satın alınmış olup. 31 \ralık 2014 tarihinde taın konsol idas ona dahil edilmişı ir. l) 5> Il Temmuz 2014 tarihinde Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Saıı. e Tie. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan hisse alıııı satım sözleşmesi. hisse devir sürecinin uzamasıııın hc riki şirket için mali ticari tiperasvonları öııüııden belirsizlik aratmasıııdan dola> ı. e varsa bu haülaıııda apılınış olan tünı ınutabakat. teklif kabul vazışmalan. protokol ve> a ön sözleşmeleri. taraflar arasında > apılan ortak ii ııtahakatnaıne ile flshedi 1m iştir. Bunuıı sonucu olarak tara Ilar hahsi geçen sözleşıııe kapsam ıııda doğmuş veya doğacak tekmil hak ve talepleniııden kayıtsız ve şartsız feragat eımişler ve birbirlerini kafi olarak ihra etmişlerdir. e iştiraklerden Exsa Expoıl Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa) (% hik pay ile). özkaynak yöııtenıiyle koıısolidasyona dahil edilmiştir. e 9

12 141) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2<114 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA (rıııarıar aksi helinilmedikçe. Fark lirası t 1 L ) olarak itde edilmiştir.> 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONISU (DEVAMI) Konsolide fiııansal tabloların sunlımu amacıyla. Çimsa. bağlı onaklıkları ve iştiraki birlikte Grup olarak adlandırılacaktır. Faaliyet konusu Grup: çimento. kliııker ve hazır beton üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösterınektedir. Konsolide flııaıısal tablolar yayınlanmak üzere 24 Şubat 2015 tarıliinde Çimsa Yönetim Kurulu tarafından oııaylaıımıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mevzuata göre düzenlenmiş tinansal tabloları değiştirıne lıakkıııa sahiptir. 31 Aralık 2011 tarihi iıibarile sona eren yılda Gnıp un mavi vakalı (sendikalı) çalışan sayısı 620 (31 Aralık ). yakalı (sendikasız) çalışan sayısı 433 (31 Aralık 2013 ve yun dışında erleşik bulunan bağlı onaklıklarında çalışan sayısı 12 dir(31 Aralık ). beaz 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin tenıcl esaslar Ilişikteki konsolide ünansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nıın ( SPK ) 13 1 Çaziran 2013 tarih sayılı Resmi Gazete de yayııılanan Seri Il nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamu>a Il işkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup TehI iğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetim i M uhasehe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tara Fındaıı yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Fi nansal Raporlama Standart ları ile blınlara ilişkin ek ve yorum ları ( TMSfFFRS ) esas alınmıştır. SPK. 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla. Türkiye de faaliyette bulunaıı halka açık şirketler için. 1 Ocak 2005 ıarihindeıı itibareıı geçerli olmak üzere eııtlasvon ınuhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup un linaıısal tabloları. bu karar çerçevesinde hazırlanııııştır. Şirket in işlevsel e sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir. Çimsa Cement Sales Nonh Gmhh. Cimsa Cementos Espana S.A.U.. Regenı Place Ltd.e Ciınsa Adriatieo SRL nin işlevsel para biriınleri Avro. Cimsarom Marketing Distrubitue Srl ııin işlevsel para biriıni Yeni Rumen [evi ve OOO ( iınsa Rus CTK nın işlevsel para hirimı Ruhle dir. TMS 2 1 uvarıııca. yüksek eııflasvoıılu ekonoınilere sahip olmayan yabancı ülkelerde lhali3 et gösteren bağlı oı-taklıkların linansal durum tablosu kalemleri bilanço tarilıiııdeki kurla: gelir ve giderleri ise dönemin ortalama kuruyla TL ye çevri Imekte ve koıısolide finansal tahlolar TL olarak sııııulmaktadır. Bu çevrimden doğan kar/zarar. özkavnaklar altındaki Yabancı Para Çevrim Farkları hesabında almaktadır. Grup ile Grup a bağlı Türkiye de yerleşik şirketler, muhasebe kayıtlarının tutulmasında e kaııuni tinansal tablolarının lıazırlannıasında. KG K tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara. Türk Ticaret Kanunu ( TTK ). vergi mevzuatı ve Türk ye Cuııı huriyeti Maliye Bakaıı 1 ığı ( Maliye Bakaıı 1ığı ) tara fından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uyınaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ııılılıasebe kayıtlarını ve vasat ünansal tablolannı [haliyette bulundukları ülkelerin para birimleri eiıısindeıı ve o ülkelerin nıevzuaıına uygun olarak hıazırlamaktadırlar. Türkiye Finansal Raporlaıııa Sıandanlart na göre hazırlanan bu konsolide ünansal tablolar. gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır önansal varlıklar, işletme birleşmesiyle alınan arlıklar. türe ensırümanlar nakit akış riskindeıı korunma foıııı dışında. tarihi mali et esası haz alınarak Türk Lirası olarak hazırlaıımıştır. KGK tarafindan ayın lanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Şirket in duruıııunu lavıkıvla arz edehi lıııek iç in bir takım düzeltme ve sııııtlandırıııa değişiklikleriııe tabi tutularak hazırlaııınıştır. Bu düzeltme ıtları sı ıı ı liandırma lar teıııel olarak, eneleıııu iş vergi hesaplaıııasın ın etkileri. şüpheli alacak karşılığı ıı ın tü rı Iması. gider tahakkuklarıtıtıı ayrılması. kıdem tazminatı.e izin karşıltğtnın TM 5 19 Çalışanlara Sağlanan Fayda la r standardına göre hesaplanması nın etkileri, maddi ve maddi olmayan d u ran a ri ı k ların önetim tarafından öngörülen ekonomik öınürleri ile kıst esasına göre amorti edi lınesi. tinansal varlık ve > ükümlülükleriıı TMS 39 a göre değerlendirilmesi. TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nin ıntıhasebeleştiri lınesi ve türev hiııansal araç lar ile ııakit akış riskinden korunınanın FM 5 39 a uygun olarak ınuhasebeleştiri lınesin i içerınekted ir. l0 er e ka e e

13 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA (Itıiarlar. aksi hcliılilrncdikçe. Fark Lirası < İL ) olarak iiıdc edilmiştir.) 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 2.2 Grup faaliyetlerinin dönemselliği Gnıp uıı Faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün caıılandığı bahar ve yaz aylarıııda anmaktadır. 2.3 Netleştirme Finansal varlıklar ve yüküınlülükler. yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile üküınlülüğün getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilıııesi haliııde. konsolide liııaıısul dıırtım tablosunda net değerleri ile gösterilirler. 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Uygulanan konsolidasvon esasları erine 31 Aralık 20)4 tarihi itibariyle konsolide hinansal tablolar: Çimsa nın ve Not 1 de.erilen bağlı ortaklıklarının flııansal tablolarını içermektedir. Kontrol. Şirket in. aıırım aptığt işletme; ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda sağlannıaklad ir: a) Yatırım apt ığı işletme üzerinde güce sabipse. b) Yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi ise. c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkilevebilmek için atırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullaııma imkanına sahip ise. Bağlı onaklıkların dönem kar/zararları satın alma tarih inden iti bareıı konsol ide kar veya zarar tablosuna dahil edilmiş lerd ir. Bağlı ortaklıkların muhasebe prensipleri Grup tarafından kullanılaıı muhasebe prensiplerinden arklılaştığı durumlarda gerekli düzeltıııeler gerçekleştirilıniştir. Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve olaylara ortak muhasebe preıısipleri ku 1 lanılarak ve Şirket ile aynı hesap düzeni ile hazırlanınıştı r. Tüm Grup içi işlemler. hakiyeler. gelir ve giderler, gerçekleşmemiş kazançlar da dahil olmak üzere konsolidasyon kapsamında el imine edilmiştir. Konsolidasvona dahil edilmiş bağlı orıaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı azınlık payları Şirket in özka;naklarının içinde ayrı bir kalem olarak ver alınaktadır. Azııılık ları, ilk satın alma mri h i nde hali hazırda azıni ı k pay ara ait o an tutarlar ile sat ı ii al na mri binden itibaren bağlı ortaklığı ıı özka;naklarındaki değişikliklerdeki ana otiaklık dışı pa ların tuıarından oluşur. Azınlık pay ları negati 1 ( ) bakiye yerse dahi, bağlı ortakl ıklarııı yaptıkları zararlardan pay almaya devam ederler. Azınlık pay sahipleri ile yapılan işlemler şirket ortakları arasında yapılan bir işleııı olarak değerlendirilmiş ve özkavnaklar içinde ınuhasebeleştirilmiştir. Grubun azııılık pay sahipleri ile bağlı ortakl ıktaki kontrol gücüııü kaybetmeden yaptığı hisse alını(satıııı işlemleri şirket ortakları arasında yapılan bir işlem olarak değerlendirilmiş ve özkayııaklar altında bağlı ortaklıklardaki pay oranı değişiminden kaynaklanan düzeltme Farkı hesabında muhaseheleştirilmiştir Bağlı ortamı Mar Bağlı ortaklıklar. kontrolün Şirket e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve kontrolün Şirket ten çıkması ile konsol de edi lnıe işlemi son bulmaktadır. Çimsa direkt ve; a endirekt olarak bir şirketteki oy lıaklarııııtı %50 sinden fazlasıııa sahip olduğlında e o şirketin Ihal ivetlerinden arar sağlamak amacı; la flnansal ve Faal ivet politika larııı ı yön lend irme hakkı elde ettiğinde kontrolü ele geçirnıiş sayılır. Bu doğrııltuda da Çimsa Ceınent. Ceınentos Espena. Cimsarom. C SN. Regent. OOO Rusya. Cimsa Adriaıico S.r.l ve Afyoıı Çimento Türk Anoniın Şirketi nin linansal tabloları TMS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardında belirtilen koıısol idasvon ; önteıniııe göre tanı ko ııso 1 idasyona tabi tutu 1 ınuştur. pa Il

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.04.201631.03.2017 Dönemi Mali Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Dönem Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Dönem Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Dönem Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide finansal durum tablosu 3 4

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı