AAC Design A - PTC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AAC Design 11000 A - PTC"

Transkript

1 AAC Design A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR C. UZAKTAN KUMANDAYLA ÇAL F T RMA D. ÖZEL FONKSIYON E. MANUEL ÇAL flt RMAK F. HAVA AK fl YÖNÜNÜ AYARLAMAK G. OPTIMUM ÇAL flt RMAK H. KLIMA CIHAZ NAS L ÇAL fl R I. ÇAL flt RMA IPUÇLAR J. TEMIZLEME VE BAK M K. SORUN GIDERMEK IÇIN IPUÇLAR L. GARANTI KOflULLAR M. TEKNIK VERILER BU KITAPÇI I OKUYUN Bu kitapç n içinde klima cihaz n z n kullan m ve bak m ile ilgili çok say da yararl ipuçlar bulacaks n z. Çok az bir önleyici dikkat göstererek klima cihaz n z n kullan m ömrü süresince zaman ve para tasarrufu elde edebilirsiniz. Sorun gidermek için ipuçlar tablosunda s k rastlanan sorunlarla ilgili cevaplar bulabilirsiniz. Bir sorun halinde, önce Sorun Gidermek için puçlar tablosuna bir göz atarsan z servis ça rman za gerek kalmayabilir. D KKAT Bu cihaz n bak m veya onar m için yetkili bir servis teknisyenine müracaat edin. Cihaz monte edilirken ulusal standartlara ve yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir. ÖNEML NOTLAR: Yatay hava panjuru kapal konumda iken cihaz çal flt rmay n. Hava filtresi olmadan cihaz çal flt rmay n. 102

3 A GÜVENL K TAL MATLARI Cihaz sadece yerel tüzükler, genelgeler ve standartlara göre monte edin. Ünite sadece kuru yerlerde, içeride kullanmaya uygundur. Ana voltaj ve frekans kontrol edin. Bu ünite asadece ba lant voltaj V. / 50 Hz. olan toprakl fifller için uygundur. ÖNEML Cihaz mutlaka topraklanm fl priz ile çal flt r lmal d r. E er topraklanmam flsa cihaz prize takmay n z. Priz cihaza yak n bir yerde olmal d r. Dikkatli kullan m için kullanma talimatlar n okuyunuz. Cihaz so utucu içermektedir yani bas nçl bir üründür.bu yüzden kliman z n monte ve bak m mutlaka bir yetkili taraf ndan yap lmal d r. Size tavsiyemiz kliman z y ll k olarak düzenli bir flekilde yetkili servise control ettiriniz. Ünite ba lanmadan önce afla dakileri kontrol edin: Besleme voltaj nominal etiketi üstünde belirtilen ana voltaja uymal d r. Priz ve güç kayna nominal etiketinde belirtilen ak ma uygun olmal d r. Cihaz kablosunun fifli duvar prizine uymal d r. Cihaz kararl bir yüzey üstüne yerlefltirilerek monte edilmelidir. Uygunluk hakk nda herhangi bir flüpheniz bulunursa, cihaza beslenen elektrik tan d k bir profesyonel taraf ndan kontrol edilmelidir. Bu cihaz CE güvenlik standatlar na göre yap lm flt r. Yine de herhangi di er elektrik cihaz nda oldu u gibi dikkatli davran lmal d r. Hava girifl ve ç k fl zgaras kapat lmamal d r. Cihaz n kimyasal maddeler ile temas etmesine asla izin vermeyin. Üniteye asla su püskürtmeyin veya üniteyi suya dald rmay n. Ellerinizi, parmaklar n z yada herhangibir objeyi cihaz n içine sokmay n z. Elektrik güç beslemesine cihaz ba lamak üzere asla bir uzatma kablosu kullanmay n. Uygun, toprakl duvar prizi bulunmad takdirde tan d k bir elektrikçi taraf ndan monte edilmesini sa lay n. Güvenlik nedenleri bak m ndan cihaz yak n nda çocuklar bulundu unda di er elektrikli cihazlarda oldu u gibi, dikkatli olun. Cihaz n z n bak m ve onar m için mutlaka yetkili bayi ve servislerle görüflünüz. Kullan m ve bak m için kullanma k lavuzunu okuyunuz. Kullanmad n z zaman, daima ünitenin fiflini duvar prizinden ç kart n. Hasarl bir kablo veya fifli daima tan d k elektrikçi veya sat c n z taraf ndan de ifltirilmelidir. Güç kablosunu takarak veya çekerek klimay çal flt rmay n veya durdurmay n. Sadece klima veya uzaktan kumanda üzerindeki ilgili dü meleri kullan n. Çal fl rken klimay açmay n. Cihaz açmak için daima elektrik fiflini ç kar n. Klimay temizlerken veya bak m yaparken daima elektrik fiflini ç kar n. Hava ak m içine gaz ateflleyici, f r n ve/veya sobalar yerlefltirmeyin. Islak ellerle, klimay çal flt rmay n veya dü melere dokunmay n. D fl ünite kullan ld nda ses ç kar p yerel yasalar bozdu u takdirde; donan m kontrol etmenin ve yerel yasalara tam uygunlu unu sa laman n kullan c n n sorumlulu u oldu una dikkat edin. Dolays z hava ak m n n d fl nda kal nmas önerilir. Klimadan süzülen suyu asla içmeyin. 103

4 D KKAT Cihaz, hasar görmüfl bir fifl, kablo yada prizle kesinlikle çal flt rmay n z. Talimatlar uygulamad n z taktirde cihaz n z garanti kapsam d fl na ç kar. Kullanan kiflilere, baflkalar na veya mülke zarar gelmesini önlemek için afla daki talimatlara uyulmal d r. Bu talimatlara uyulmadan, cihaz n yanl fl biçimde çal flt r lmas yaralanmaya veya tehlikeye yol açabilir Durumun ciddili i afla daki sembollerle s n fland r l r. D KKAT UYARI Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma olas l n gösterir. Bu sembol yaralanma veya mülke zarar olas l n gösterir. * Bu kitapç kta kullan lan sembollerin anlamlar afla da verilmektedir. D KKAT UYARI Asla bunu yapmay n. Her zaman bunu yap n. Elektrik fiflini do ru biçimde tak n. Elektrik fiflini takarak veya ç kartarak cihaz çal flt rmay n/durdurmay n Belirtilen tip d fl nda elektrik kablosu kullanmay n ve kabloya zarar vermeyin. Aksi takdirde, elektrik çarpmas na veya afl r s üretilmesi nedeniyle yang na yol açabilir. Elektrik çarpmas na veya afl r s üretilmesi nedeniyle yang na yol açabilir. Patlamaya veya yang na yol açabilir. Elektrik kablosu has rland nda bir tehlike olmas n önlemek için, üretici firma, yetkili servis merkezi veya benzer bir yetkili kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Elektrik kablosunun uzunlu unu de ifltirmeyin veya ayn prizi baflka cihazlarla birlikte kullanmay n. Islak el ile veya nemli ortamlarda çal flt rmay n. Daima bir devre kesici ve bu cihaza özgü elektrik hatt kullan n. Elektrik çarpmas na veya afl r s üretilmesi nedeniyle yang na yol açabilir. Yang na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Kullan lmamas yang na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Daima yeterli topraklama yap n. Elektrikli k s mlara su gelmesine izin vermeyin. Cihaz çal fl rken içini açmay n. Topraklama olmamas elektrik çarpmas na yol açabilir. Cihaz n ar zalanmas na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Cihaz n ar zalanmas na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Cihazdan al fl lmad k bir ses, koku veya duman ç karsa cihaz fiflten çekin. Gevflek veya ar zal prizleri kullanmay n. Elektrik kablosunu patlay c gazlar n veya benzin, akaryak t, tiner vb. yan c s v lar n yak n ndan geçirmeyin. Elektrik çarpmas na yol açabilir. Yang na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Patlamaya, yang na veya yan klara yol açabilir. Bir baflka cihazdan gaz s zmas söz konusuysa klima cihaz n çal flt rmadan önce oday havaland r n. Elektrik kablosu s t c cihazlar n yak n ndan geçmemelidir. Cihaz n içini açmay n ve modifikasyon yapmay n. Patlamaya, yang na veya yan klara yol açabilir. Yang na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Cihaz n ar zalanmas na veya elektrik çarpmas na yol açabilir. Hava filtresi ç kart l rken cihaz n metal k s mlar na temas etmeyin. Elektrik fiflini takarak veya ç kartarak cihaz çal flt rmay n/durdurmay n Odada soba da kullan l yorsa oday havaland r n. Yaralanmaya yol açabilir. Elektrik çarpmas na veya afl r s üretilmesi nedeniyle yang na yol açabilir. Odada oksijen azalmas söz konusu olabilir. 104

5 Cihaz temizlemeden önce cihaz n dü mesini ve devre kesiciyi kapat n. Klima cihaz n su ile temizlemeyin. Bu cihaz g da, evcil hayvan, hassas cihazlar, bitkiler ve sanat eserlerini korumak için kullanmay n. Yang na, elektrik çarpmas na ve yaralanmaya yol açabilece i için cihaz aç kken temizlemeyin. Cihaza su girebilir ve yal t m zay flatarak Elektrik çarpmas na yol açabilir. Kalitenin bozulmas na vs. yolaçabilir. F rt na veya kas rga varsa cihaz ve pencereyi kapat n. Bir bitkiyi veya evcil hayvan üzerine direkt olarak hava ak m gelecek bir yere koymay n. Cihaz uzun süre kullanmayacaksan z ana elektrik dü mesini kapat n. Pencere aç kken çal flt r lmas içerisinin veya evdeki eflyalar n slanmas na yol açabilir. Bitkiye veya evcil hayvana zarar verebilir. Cihaz n ar zalanmas na veya yang na yol açabilir. Prizden ç kart rken kablodan de il fiflten tutarak çekin. Hava giriflleri etraf na veya hava ç k fl içine engelleyici nesne koymay n. Uzun süre geçmiflse d fl ortamdaki cihaz n montaj braketinin sa lam oldu undan emin olun. Böyle yapmamak elektrik çarpmas na veya yang na yol açabilir. Cihaz n ar zalanmas na veya kazaya yol açabilir. Braket hasardanm fl ise cihaz n düflmesi nedeniyle zarar görme olas l vard r. Filtreleri daima sa lam bir flekilde tak n. Filtreyi iki haftada bir temizleyin. Güçlü bir deterjan veya tiner kullanmay n. Temizlemek için yumuflak bir bez kullan n. Klima cihaz ndan ç kan suyu içmeyin. Filtreler olmadan çal flt r lmas cihaz n ar zalanmas na yol açabilir. Ürünün renginin de iflmesi veya çizik olmas nedeniyle cihaz n görünüflü bozulabilir. Yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi söz konusu olur. Zararl maddeler olabilece i için sizi hasta yapabilir. Paketten ç kart rken ve monte ederken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Cihaza su girmesi halinde ana flalteri kapat n ve prizden ç kart n. Yetkili bir servis teknisyenine baflvurun. GÜVENLIK ÖNLEMLERI. ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE Çal flt rmaya haz rlamak 1. Elektrik fiflini do ru biçimde tak n. 2. Hasarl veya standart d fl bir elektrik kablosu kullanmay n. 3. Prizi baflka cihazlarla ortak kullanmay n. 4. Uzatma kablosu kullanmay n. 5. Cihaz elektrik kablosunu ç kartarak veya takarak çal flt rmay n/durdurmay n. Kullan m 1. Uzun bir süre direkt hava ak m na maruz kalmak sa l n za zararl olabilir. Evdeki kiflilerin, evcil hayvanlar n veya bitkilerin uzun süreler direkt hava ak m na maruz kalmas na izin vermeyin. 2. Oksijen azalmas riskini önlemek için bir soba veya yakarak s t lan di er s t c cihazlarla birlikte kullan ld nda oday iyice havaland r n. 3. Bu cihaz belirtilenlerin d fl ndaki amaçlar (g da, evcil hayvan, hassas cihazlar, bitkiler ve sanat eserlerini korumak için) kullanmay n. Bu durumda söz konusu maddeler zarar görebilir. Temizleme ve bak m 1. Filtreyi ç kart rken cihaz n metal k s mlar na dokunmay n. Keskin metal kenarlar yaralanmaya yol açabilir. 2. Klima cihaz n n içini temizlemek için su kullanmay n. Suya maruz kalmas yal t m zay flatarak elektrik çarpmas na yol açabilir. 3. Cihaz temizlemeden önce elektrik anahtar n n ve devre kesicinin kapal oldu undan emin olun. 105

6 Servis Bak m ve onar m için yetkili servisinize müracaat edin. Çal flma S cakl SO UTMA MODU Ç DIfi MAKS. MIN. MAKS. MIN. 32 C 17 C 43 C 11 C ISITMA MODU Ç DIfi MAKS. MIN. MAKS. MIN. 27 C 10 C 24 C -15 C NOT: Bu çal flma s cakl klar aras nda optimum performansa ulafl labilecektir. B PARÇA TANIMLARI Hava girifli Ç ÜN TE Ç ÜN TE DIfi ÜN TE Hava ç k fl Verici Hava girifli Hava girifli Hava girifli Ön panel çerçevesi Arka hava girifl zgaras Ön panel Have temizleme filtresi & hava filtresi Yatay hava ak fl zgaras LCD gösterge penceresi Düfley hava ak fl zgaras (manuel) Manuel kumanda dü mesi/auto-cool Drenaj borusu Uzaktan kumanda yuvas Uzaktan kumanda cihaz DIfi ÜN TE Ba lant borusu Ba lant kablosu Kapatma vanas Fan bafll fig. 1 NOT: Bu kitapç ktaki tüm flekiller yaln zca aç klama amaçl d r. Sat n alm fl oldu unuz klima cihaz ndan baz farkl l klar gösterebilir. Gerçek flekil geçerlidir. 106

7 LCD GÖSTERGE PENCERES fig. 2 ÇALIfiMA gösterge lambas Klima cihaz çal fl r durumda iken bu lamba yanar. OTOMAT K TEM ZLEME gösterge lambas (iste e ba l ) Otomatik çal flmada yanar ZAMANLAYICI gösterge lambas Zamanlay c çal flmas s ras nda yanar. TEM Z HAVA gösterge lambas TEM Z HAVA özelli i aktif yap ld nda yanar ve oday temiz ve do al hava ile doldurmak için iyonizasyon cihaz bol miktarda anyon oluflturur. TURBO gösterge lambas Is tma veya so utma ifllemi s ras nda TURBO fonksiyonu seçildi inde yanar. DEFROST gösterge lambas (Yaln zca ters çevrim modellerde): Klima cihaz otomatik olarak defrost ifllemine bafllad nda veya s tma ifllemi s ras nda s cak hava kontrol özelli i aktif yap ld nda yanar. D J TAL GÖSTERGE (yaln zca A-PCT modelinde) Klima cihaz çal fl rken ayarlanm fl olan s cakl gösterir. OTOMAT K TEM ZLEME özelli i aktif yap ld nda gösterir. FAN HIZI gösterge lambas Seçilen fan h z n gösterir: OTOMAT K(hiçbir fley) ve üç fan h z seviyesi: DÜfiÜK( ), ORTA( ) ve YÜKSEK( ). Bu gösterge üç bölüme ayr lm flt r. çerideki fan aç k oldu unda bölümler kademeli olarak ayd nlan r. 107

8 C UZAKTAN KUMANDAYLA ÇALIfiTIRMA NOT! Daima uzaktan kumanday iç ünitedeki al c ya niflanlay n ve iç ünitedeki al c ile uzaktan kumanda aras nda hiç bir engelin bulunmamas ndan emin olun. Aksi takdirde uzaktan kumanda sinyali al c taraf ndan toplanmayacak ve klima düzgün çal flmayacakt r. Uzaktan kumandan n çal flabilece i maksimum uzakl k yaklafl k olarak 6 ila 7 metredir. Uzaktan Kumanda Üstündeki fllev Dü melerinin Tan t m SET TEMPERATURE( C) AUTO COOL DRY HEAT HEALTH HIGH MED LOW On/off Dü mesi: Üniteyi çal flt rmaya bafllatmak için bu dü meye bas n. Ünite çal flmas n durdurmak için bu dü meye bir daha bas n. Mode Dü mesi: Dü meye her bas ld nda sadece afla daki fleklin belirtti i gibi konum s ras yla Otomatik AUTO, So utma COOL, Kurutma DRY, Is tma HEAT, ve sadece Havaland rma HEALTH s ras nda bir konum seçilmifl olur: DIRECTION /SWING SELF CLEAN ADJUST MODE ON/OFF FAN SPEED CLEAN AIR SLEEP RESET LOCK FOLLOW ME LED DISPLAY TIMER ON TIMER OFF TURBO fig AUTO COOL DRY HEAT HEALTH Dü me: Dü meye bas larak iç s cakl k 30 C ye yükseltilir. Dü me: Dü meye bas larak iç s cakl k 17 C ye düflürülür. yükseltilir. Fan Speed Dü mesi: Bu dü me fan devrini seçmek için kullan lmaktad r. Dü meye her bas ld nda fan devri Otomatik AUTO, Düflük LOW, Vasat MED ve Yüksek HIGH, sonra yine Auto ya geri dönen bir s rada seçim yap lmaktad r. AUTO veya DRY konumu seçildi inde fan devri otomatik kumanda edilerek fan devri ayarlanamaz. UYKU Tuflu: Enerji Tasarruf modu için bu tufla bas n z. ptal için tekrar bas n z. Bu fonksiyon sadece ISITMA, SO UTMA ve OTOMAT K modda kullan labilir ve sizing için en uygun s cakl ayarlar. NOT: Cihaz n z UYKU modunda çal fl rken e er baflka bir tufla basarsan z UYKU modu kapanabilir. Swing Dü mesi: Sallanma özelli ini etkinlefltirmek için SWING dü mesine bas n. Durdurmak için bir daha bas n. Kanatç n sallanma aç s n de ifltirmek için bu dü meye bas n. Kanatç n sallanma aç s her bir basma için 6 dir. Kanatç k kliman n so utma veya s tma etkisini etkileyecek belli bir aç da salland zaman otomatik olarak sallanma yönü de iflmektedir. Bu dü meye bas ld nda görüntüde hiç bir sembol görünmeyecektir. Timer on Dü mesi: Otomatik zamana girme dizisini bafllatmak için bu dü meye bas n. Her basma otomatik olarak otomatik zaman ayarlamas n 30ar dakika artt racakt r. Ayar zaman 10 saat olarak göründü ünde her bir basma otomatik zaman ayarlamas n 60ar dakika artt racakt r. Otomatik zaman ayarlamas program n iptal etmek için ekranda 0.0 görünmeyene kadar dü meye basmaya devam edin. 108

9 Timer off Dü mesi: Otomatik zaman durdurma dizisini bafllatmak için bu dü meye bas n. Her basma otomatik olarak otomatik zaman ayarlamas n 30ar dakika artt racakt r. Ayar zaman 10 saat olarak göründü ünde her bir basma otomatik zaman ayarlamas n 60ar dakika artt racakt r. Otomatik zaman ayarlamas program n iptal etmek için ekranda 0.0 görünmeyene kadar dü meye basmaya devam edin. RESET Tuflu: e er RESET tufluna basarsan z cihaz n z n bafllang ç ayarlar na geri döner. K L TLEME Tuflu: K L TLEME tufluna basarsan z tüm ayarlar n z korunur ve uzaktan kumanda ifllevini yitirir sadece K L TLEME tuflu çal fl r. K L TLEME modundan ç kmak için ayn tufla tekrar bas n z. LED DISPLAY Tuflu: Kliman n üzerinde görünen rakamlar kald rmak için bas n z. Aktif hale getirmek için tekrar bas n z. (Max. 30ar dakika) TURBO Tuflu: Cihaz n z SO UTMA modundayken bu fonksiyonu açarsan z, klima çok daha güçlü bir flekilde so utma ifllemini gerçeklefltirir, kapatmak için tufla tekrar bas n z. Beni zle fonksiyonu: Uzaktan kumanda cihaz bulundu u yerdeki s cakl n hassas bir flekilde kontrol edilebilmesi için uzaktan kumandal termostat görevi de görür. Beniz zle özelli ini aktif hale getirmek için, uzaktan kumanda cihaz n cihaza do ru tutun ve Beni zle butonuna bas n. Uzaktan kumandadaki göstergede bulundu u yerin gerçek s cakl gözükür. Beniz zle butonuna bir kez daha bas lana kadar uzaktan kumanda cihaz bu sinyali her 3 dakikada bir klima cihaz na gönderecektir. Klima cihaz herhangi bir 7 dakika süresince Beni zle sinyalini almazsa, Cihaz sesli sinyal vererek Beni zle modunun sona erdi ini bildirecektir. TEM Z HAVA fonksiyonu: Konfor için havan n kalitesi önemlidir, bu klima cihaz nda iyonizasyon cihaz bulunmaktad r. yonizasyon cihaz. Oday ferahlat c ve do al hava ile dolduracak kadar çok miktarda anyon üretir. Tüm aileniz her gün do al, temiz ve sa l kl havan n keyfine varacakt r. Otomatik Temizleme fonksiyonu (iste e ba l ): So utma ifllemi Kapat ld ktan sonra Evaporatör ü temizlemek ve bir sonraki ifllem için temiz tutmak üzere kullan lan fonksiyondur. Bu fonksiyon yaln zca SO UTMA(OTO- MAT K SO UTMA, CEBR SO UTMA) ve KURUTMA modu. Otomatik Temizleme fonksiyonu bir kez aktif yap ld ktan sonra, Otomatik Temizleme Fonksiyonu s ras nda tüm ZAMANLAYICI ayarlar iptal edilecektir, OTOMAT K TEM ZLEME butonuna bir kez daha bas ld nda ifllem duracak ve cihaz kapanacakt r. Uzaktan Kumanda Üstünde Göstergelerin sim ve fllevleri SET TEMPERATURE 4 7 TIMER ONOFF fig. 4 Görüntü Panosu D J TAL GÖSTERGE (DIGITAL DISPLAY) alan : Bu alan ayarlanan s cakl, TIMER çal fl yorsa AÇMA/KAPAMA zamanlar n gösterir. E er HEALTH modundaysa hiçbirfley göstermez. LETME (ANSMISSION) Sinyali: Bu sinyal uzaktan kumanda kullan m s ras nda yanar. AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) Sinyali: Cihaz n z uzaktan kumanda ile kapat ld nda yada aç ld nda bu sinyal yanar. ÇALIfiMA MODU (OPERATION MODE) Sinyali: MODE tufluna bast n z zaman, devredeki çal flma modunu gösterir AUTO COOL DRY HEAT HEALTH modu. 109

10 K L T (LOCK) Sinyali: K L T iflareti K L TLEME tufluna bast n zda ekranda ç kar, tekrar bas nca kaybolur. TIMER GÖSTERGE ( TIMER DISPLAY) Sinyali: Ekranda TIMER ayarlar görünür. Sadece çal flma zaman n n bafllang c ayarlanm flsa TIMER ON, veya sadece kapatma zaman ayarlanm flsa TIMER OFF yaz s görünür. E er ikiside ayarlanm flsa TIMER ON-OFF ile aç lma ve kapanma saatleri görünür. FAN HIZ (FAN SPEED) Sinyali: FAN HIZI tufluna basarak fan istedi iniz h zda çal flt rabilirsiniz.( Otomatik- Yavafl-Ortalama-Yüksek). Seçti iniz h z otomatik de ilse LCD ekranda görünür. K L T (FOLLOW ME) Sinyali: K L T iflareti K L TLEME tufluna bast n zda ekranda ç kar, tekrar bas nca kaybolur. NOT! Bütün sinyaller rahat kullan m için Figur 2 de gösterilmifltir. Kullan m s ras nda sadece çal flan fonksiyonlar ekranda yer al r. Uzaktan Kumandan n Çal flmas Pillerin Tak lmas / De ifltirilmesi ki kuru alkali pili kullan n (AAA/LR03). Yeniden flarj edilebilir pilleri kullanmay n. 1. Kapak üstünde gösterilen ok yönüne do ru çekerek Uzaktan Kumandan n arkas ndaki pil kapa n ç kar n. 2. Pilin (+) and (-) uçlar n n do ru yerlefltirildi inden emin olarak yeni pilleri tak n. 3. Kapa geri konumuna iterek yeniden kapat n. NOT! Piller yenilendi inde eski pil ya da farkl tip pil kullanmay n. Bu uzaktan kumandan n hatal çal flmas na yol açabilir. Uzaktan kumanday bir kaç hafta kullanmayacaksan z, pilleri ç kar n. Aksi takdirde pil s z nt s uzaktan kumandaya hasar verebilir. Normal kullan m alt nda pil ortalama ömrü yaklafl k 6 ayd r. ç üniteden bip ikaz gelmedi inde veya Transmission Gösterge Ifl yanmad takdirde pilleri yenileyin. Asla yeni ve eski pilleri kar flt rmay n. Asla farkl tip pil tiplerini (alkali ve manganez dioksit tipler) ayni anda kullanmay n. OTOMATIK çal flma Klima kullanmaya haz r hale geldi inde enerjiyi verin ve iç ünitenin görüntü panosunda OPERATION gösterge lambas yan p sönmeye bafllayacakt r. 1. Mode seçme dü mesini AUTO seçmek için kullan n. 2. stenen oda s cakl n ayarlamak üzere veya dü mesini kullan n. En uygun s cakl k ayarlar 21 C den 28 C ye kadard r. 3. Klimay çal flt rmak için On/off dü mesine bas n. ç ünitenin görüntü panosunda OPERATION lambas yanmaktad r. Çal flma durumu AUTO fleklindedir. FAN DEVR otomatik kontrol edilmektedir. 4. Ünite çal flmas n durdurmak için yine On/off dü mesine bas n. 110

11 NOT! AUTO konumunda, klima mant ksal olarak fiili ortam oda s cakl ile uzaktan kumandan n ayar s cakl aras ndaki fark hissederek COOL, FAN, HEAT ve DRY konumlar ndan birini seçebilecektir. AUTO konumu size uygun de ilse, istenen konum el ile seçilebilir. COOL, HEAT, ve FAN ONLY (HEALTH) Konumunda Çal flma 1. AUTO konumu rahat de ilse, dü me ye basarak COOL, DRY, HEAT (sadece ISI POMPALI üniteler için) veya HEALTH konumlar n kullan r ve ayarlar elle üst üste bindirebilirsiniz. 2. stenen oda s cakl n ayarlamak üzere veya ( ve ) dü mesine bas n. COOLING konumunda en uygun ayarlar 21 C veya üzeridir. HEATING konumunda en uygun ayarlar 28 C veya alt ndad r. 3. Fan dü mesi e AUTO, HIGH, MED veya LOW fleklindeki FAN konumlar ndan birini seçmek üzere bas n. 4. On/off dü mesi e bas n. Çal flma lambas yanar ve klima ayarlar n za göre çal flmaya bafllar. Bu üniteyi durdurmak üzere yine On/off dü mesi e bas n. NOT! HEALTH konumu s cakl kontrol için kullan lmamaktad r. Bu konumda sadece 1, 3 ve 4 ad mlar uygulanabilir. KURUTMA ifllevi 1. Mode seçme dü mesi yi DRY seçmek için kullan n. 2. stenen oda s cakl n 21 C den 28 C ye kadar ayarlamak üzere veya ( ve ) dü mesini kullan n. 3. On/off dü mesi e bas n. Çal flma lambas yanar ve klima DRY konumunda çal flmaya bafllar. Bu üniteyi durdurmak üzere yine On/off dü mesi e bas n. NOT! Ünitenin ayar s cakl ile fiili iç s cakl k aras ndaki farktan dolay, klima DRY konumunda, ço u kez COOL ve FAN konumunda çal flmadan, otomatik olarak çal flmaktad r. TIMER ifllevi Ünitenin aç lma ve kapanma zamanlar n ayarlamak için Timer on/off ( ve ) dü mesine bas n. Timer ifllevi için uzaktan kumanda taraf ndan en etkin çal flma zaman 0.5 saat ile 24 saatten az aras bir süre ile k s tlanm flt r. 1. BAfiLAMA zaman n n ayar. 1.1 Timer on dü mesine bas n, o zaman uzaktan kumanda görüntüsünde ON TIMER, bafllama iflleminde en son ayarlanan zaman ise Timer görüntü alan nda da Hr olarak belirecektir. fiimdi çal flmaya bafllama zaman n ayarlamaya haz rs n z. 1.2 stenen ünite bafllama zaman n ayarlamak üzere Timer on dü mesine tekrar bas n. 1.3 Timer on ayarland ktan sonra, uzaktan kumandan n klimaya sinyal göndermesinden önce yar m saniyelik bir gecikme olacakt r. Yaklafl k 2 saniye sonar, h sinyali kaybolur ve ayarlanan s cakl k ekranda tekrar görünür. 2. DURDURMA zaman n n ayar. 2.1 Timer off dü mesine bas n, o zaman uzaktan kumanda görüntüsünde OFF TIMER, durdurma iflleminde en son ayarlanan zaman ise Timer görüntü alan nda da Hr olarak belirecektir. fiimdi DURDURMA iflleminin zaman n ayarlamaya haz rs n z. 2.2 stenen çal flma durdurma zaman n ayarlamak üzere Timer off dü mesine tekrar bas n. 2.3 Timer off ayarland ktan sonra, uzaktan kumandan n klimaya sinyal göndermesinden önce için yar m saniyelik bir gecikme olacakt r. Yaklafl k 2 saniye sonar, h sinyali kaybolur ve ayarlanan s cakl k ekranda tekrar görünür. 111

12 3. Bafllama ve durdurma zaman n n ayar 3.1 Timer on dü mesine bas n, o zaman uzaktan kumanda görüntüsünde ON TIMER, bafllama iflleminde en son ayarlanan zaman ise Timer görüntü alan nda da Hr olarak belirecektir. fiimdi çal flmaya bafllama zaman n ayarlamaya haz rs n z. 3.2 stenen ünite bafllama zaman n ayarlamak üzere Timer on dü mesine tekrar bas n. 3.3 Timer off dü mesine bas n, o zaman uzaktan kumanda görüntüsünde OFF TIMER, durdurma iflleminde en son ayarlanan zaman ise Timer görüntü alan nda da Hr olarak belirecektir. fiimdi DURDURMA iflleminin zaman n ayarlamaya haz rs n z. 3.4 stenen çal flma durdurma zaman n ayarlamak üzere Timer off dü mesine tekrar bas n. 3.5 TIMER ayarland ktan sonra, uzaktan kumandan n klimaya sinyal göndermesinden önce yar m saniyelik bir gecikme olacakt r. Yaklafl k 2 saniye sonar, h sinyali kaybolur ve ayarlanan s cakl k ekranda tekrar görünür. NOT! Hem START ve hem STOPPING ayarlar için ayni zaman ayarlanm flsa, durdurma zaman otomatik olarak (ayar zaman göstergeleri 10 saatten az ise) 0.5 saat veya (ayar zaman göstergeleri 10 saat veya fazla ise) bir saat artacakt r. Timer açma/kapama zaman n de ifltirmek için, sadece uygun TIMER dü mesine bas n ve zaman yeniden ayarlay n. Ayar zaman rölatif zamand r. O geçerli zaman n gecikmesine dayal olarak ayarlanm fl zamand r. UYARI Uzaktan Kumanday tüm s v lardan uzakta tutun. Uzaktan Kumanday yüksek s cakl klardan ve radyasyona maruz kalmaktan koruyun. ç al c y dolays z gün fl ndan uzak tutun, yoksa Klima kötü çal flabilir. Asla yeni ve eski pilleri kar flt rmay n. Asla farkl tip pil tiplerini (alkali ve manganez dioksit tipler) ayni anda kullanmay n D ÖZEL FONKSIYON Beni zle fonksiyonu Uzaktan kumanda cihaz bulundu u yerdeki s cakl n hassas bir flekilde kontrol edilebilmesi için uzaktan kumandal termostat görevi de görür. Beniz zle özelli ini aktif hale getirmek için, uzaktan kumanda cihaz n cihaza do ru tutun ve Beni zle butonuna bas n. Uzaktan kumandadaki göstergede bulundu u yerin gerçek s cakl gözükür. Beniz zle butonuna bir kez daha bas lana kadar uzaktan kumanda cihaz bu sinyali her 3 dakikada bir klima cihaz na gönderecektir. Klima cihaz herhangi bir 7 dakika süresince Beni zle sinyalini almazsa, Cihaz sesli sinyal vererek Beni zle modunun sona erdi ini bildirecektir. TEM Z HAVA fonksiyonu Konfor için havan n kalitesi önemlidir, bu klima cihaz nda iyonizasyon cihaz bulunmaktad r. yonizasyon cihaz. Oday ferahlat c ve do al hava ile dolduracak kadar çok miktarda anyon üretir. Tüm aileniz her gün do al, temiz ve sa l kl havan n keyfine varacakt r. Otomatik Temizleme fonksiyonu (iste e ba l ) So utma ifllemi Kapat ld ktan sonra Evaporatör ü temizlemek ve bir sonraki ifllem için temiz tutmak üzere kullan lan 112

13 fonksiyondur. Bu fonksiyon yaln zca SO UTMA(OTOMAT K SO UTMA, CEBR SO UTMA) ve KURUTMA modu. Otomatik Temizleme fonksiyonu bir kez aktif yap ld ktan sonra, Otomatik Temizleme Fonksiyonu s ras nda tüm ZAMAN- LAYICI ayarlar iptal edilecektir, OTOMAT K TEM ZLEME butonuna bir kez daha bas ld nda ifllem duracak ve cihaz kapanacakt r. de7 Kurutma & Antibakteriyel fonksiyonu SO UTMA, KURUTMA, OTOMAT K (So utma) modlar nda cihaz kapat rken, klima Cihaz 10 dakika süresince DÜfiÜK fan h z nda çal flmaya devam edecektir. Bu, evaporatörün içindeki suyun (terleme) kurumas na yard m edecektir ve bakterilerin ço almas n önleyecek, temiz ve taze hava sa layacakt r. Bu fonksiyon fabrika ç k fl nda ayarlanm flt r. Bu fonksiyonu iptal etmek istiyorsan z, uzaktan kumanda cihaz n kullanarak FAN modunu seçin, cihaz açmak için ON/OFF butonuna bas n, 5 saniye sonra cihaz kapatmak için tekrar ON/OFF butonuna bas n. NOT! KURUTMA & Antibakteriyel modunda iken cihaz tümüyle kapanana kadar klima cihaz n yeniden bafllatmay n. E MANUEL ÇALIfiMA Uzaktan kumanda cihaz n bulamad n zda veya pilleri bitti inde geçici olarak manuel çal flt rmay kullanabilirsiniz. 1. Ön paneli aç n ve klik sesi ç kart p sabit kalana kadar kald r n. 2. Butona bas n, Çal flma lambas yanacakt r, cihaz Otomatik modda çal flacakt r. (ayar s cakl 24 C olarak sabitlenmifltir). El kumandas dü mesi AUTO / COOL fig Klima cihaz n kapatmak için butona iki kere bas n. D KKAT: Manuel çal flma butonuna bir kez bast n zda, çal flma modu flu flekilde kayar: OTOMAT K - SO UTMA - KAPALI. Cebri SO UTMA modunda çal flt rmak için manuel çal flt rma butonuna bas n, bu yaln zca test amaçl kullan l r. Bunu seçmeseniz daha iyi olur. Uzaktan kumanda ile çal flmay yeniden bafllatmak için, direkt olarak uzaktan kumanda cihaz n kullanmaya bafllay n. 113

14 F HAVA AKIfi YÖNÜNÜ AYARLAMA Hava ak fl yönünü do ru flekilde ayarlay n, aksi takdirde rahats zl a ve hatta odada eflit da lmam fl s cakl a yol açabilir. Uzaktan kumanday kullanarak yatay zgaray ayarlay n. Dikey zgaray manuel olarak ayarlay n. Dikey Hava Ak fl Yönünü ayarlamak (afla yukar ) Klima cihaz çal flma moduna göre dikey hava ak fl n otomatik olarak ayarlar. Dikey hava ak fl yönünü ayarlamak için Bu fonksiyonu cihaz çal fl rken gerçeklefltirin. Izgaray hareket ettirmek için, uzaktan kumandan n üzerindeki SWING butonuna bas n, zgara istedi iniz konuma geldi inde bir kez daha Manual.UK.dok.qxd :54 Side8 SWING butonuna bas n. Dikey hava ak fl yönünü istedi iniz yöne getirin. Çal flmaya bafllarken, dikey hava ak fl otomatik olarak mikroifllemcide yaz l olan yöne ayarlan r. Yatay hava ak fl yönünü ayarlamak için (sol - sa ) Dikey zgara kolunun sol veya sa taraf ndaki manivelay kullanarak dikey zgaray manuel olarak ayarlay n (modele göre de iflir) Fana, yatay zgaraya parmaklar n z n s k flmamas ve dikey zgaran n hasarlanmamas için dikkat edin, Klima cihaz çal fl rken ve yatay zgara belli bir konumda iken, hava ç k fl n n sol ucundaki manivelay istedi iniz konuma getirin. Range fig. 6 Hava ak fl yönünün otomatik olarak sal nmas için (afla yukar ) Bu fonksiyonu cihaz çal fl rken gerçeklefltirin. Uzaktan kumanda cihaz n n üstündeki SWING butonuna 2 saniyeden daha uzun süreyle bas n, yatay zgaralar otomatik sal n ma geçecektir. Bu fonksiyonu durdurmak için, SWING butonuna bir kez daha bas n. D KKAT Klima cihaz çal flm yorken SWING butonlar devre d fl d r. Klima cihaz so utma veya kurutma modunda iken hava ak fl yönü afla ya do ru ayarlanm fl biçimde cihaz uzun süre çal flt rmay n Aksi takdirde, yatay zgara yüzeyinde yo unlaflma oluflur ve yere veya mobilyalara su damlamas na sebep olur. Yatay zgaray manuel olarak hareket ettirmeyin. Daima SWING butonunu kullan n. Bu zgaray manuel olarak hareket ettirirseniz, çal flma s ras nda sorun yaratabilir. Izgaran n çal flmas nda sorun olursa klima cihaz n kapat n ve yeniden bafllat n. Klima cihaz kapat ld ktan sonra hemen aç l rsa, yatay zgara yaklafl k olarak 10 saniye süresince hareket etmeyebilir. Yatay zgaran n aç kl k aç s çok küçük olmamal d r, çünkü hava ak fl alan n n k s tlanmas nedeniyle So utma veya Is tma performans azalabilir. Yatay hava panjuru kapal konumda iken cihaz çal flt rmay n. Klima cihaz na elektrik verildi inde (ilk olarak), yatay zgara 10 saniye süresince ses ç kartabilir, bu normal bir durumdur. Klima cihaz na elektrik verildi inde (ilk olarak), yatay zgara 10 saniye süresince ses ç kartabilir, bu normal bir durumdur. 114

15 G OPTIMAL ÇALIfiMA Optimum performansa ulaflmak için lütfen afla dakilere dikkat edin. Hava ak fl yönünü direkt olarak insanlara gelmeyecek flekilde ayarlay n. S cakl en yüksek konfor seviyesine göre ayarlay n. Cihaz çok afl r s cakl klara ayarlamay n. SO UTMA ve ISITMA modlar nda kap lar ve pencereleri kapat n, aksi takdirde performans azalabilir. Klima cihaz n z n çal flmas n istedi iniz saati ayarlamak için uzaktan kumandan n üzerindeki Zamanlay c ON butonunu kullan n. Klima cihaz n n verimi azalaca veya klima cihaz durabilece i için hava giriflinin veya ç k fl n n yak n na bir nesne koymay n. Hava filtrelerini periyodik olarak temizleyin, aksi takdirde s tma ve so utma performans azalabilir. Yatay hava panjuru kapal konumda iken cihaz çal flt rmay n. H KL MA C HAZI NASIL ÇALIfiIR Sleep dü mesine bas n S cakl ayarlay n 1 SO UTMA Sleep dü mesine bas n S cakl ayarlay n Oda s cakl So utma saat 1 saat 1 saat 1 saat Sadece Fan ISITMA KURUTMA fig. 7 So utma S cakl ayarlay n So utma Sadece Fan 1 Zaman OTOMAT K ÇALIfiMA Klima cihaz n OTOMAT K moda ayarlanm flsa, seçmifl oldu unuz s cakl k de erine ve odan n s cakl na göre so utmay, s tmay (yaln zca s tmal /so utmal modellerde) veya yaln zca fan çal flmay otomatik olarak seçecektir. Klima cihaz ayarlam fl oldu unuz s cakl k de erinin civar nda olacak flekilde oda s cakl n kontrol edecektir. OTOMAT K mod rahats zl k veriyorsa, istedi iniz koflullar manuel olarak da seçebilirsiniz. UYKU ÇALIfiMASI So utma, s tma (yaln zca so utma tipi haricinde) veya OTOMAT K çal flma s ras nda SLEEP butonuna bast n zda, klima cihaz otomatik olarak saate 1 ºC olarak artt racak (so utma) veya azaltacakt r ( s tma). Ayar s cakl 2 saat sonra sabitlenecektir. Fan h z otomatik olarak kontrol edilecektir. Not: SLEEP iflleminde iken cihaz otomatik olarak 7 saat sonra kapanacakt r. KURUTMA filem Ayar s cakl ve gerçek oda s cakl aras ndaki farka göre kurutma modu otomatik olarak kurutma ifllemini seçecektir. So utma ifllemini veya yaln zca fan ifllemini sürekli olarak aç p kapat rken nemi alarak s cakl k ayar yap l r. Fan h z DÜfiÜK tür. I ÇALIfiMA IPUÇLARI Normal çal flma s ras nda afla daki olaylar meydana gelir. 1. Klima cihaz n n korunmas. Kompresörün korunmas Kompresör durduktan sonra 3 dakika süresince yeniden çal flmaz. Anti-so uk hava (Yaln zca ters çevrim modellerde) ç s eflanjörü afla daki durumlardan bir tanesindeyse ve ayar s cakl na henüz ulafl lmam flsa, cihaz, ISIT- MA modunda so uk hava üflemeyecek flekilde tasarlanm flt r. 115

16 A) Is tma henüz bafll yorsa. B) Defrost yaparken. C) Düflük s cakl k s tmas nda. Defrost yap l rken iç ve d fl fan çal flmaz (Yaln zca ters çevrim modellerde) Defrost yaparken (Yaln zca ters çevrim modellerde): D fl s cakl k düflükse ve nem yüksekse s tma çevrimi s ras nda d fl ünitede don oluflabilir ve klima cihaz n n s tma verimlili i düfler. Bu durumda, klima cihaz s tma ifllemini durdurur ve otomatik olarak defrost ifllemine bafllar. Defrost süresi d fl hava s cakl na ve d fl ünitede oluflan don miktar na göre 6 ile 10 dakika aras nda de iflir. 2. ç üniteden beyaz bir sis ç kar. ç ortamda oldukça yüksek bir nem varsa SO UTMA modunda iken hava girifli ve hava ç k fl aras nda büyük bir s cakl k fark ndan ötürü beyaz bir sis oluflabilir. Defrost ifllemi sonras nda klima cihaz ISITMA moduna geçti inde defrost iflleminde oluflan nem nedeniyle beyaz bir sis oluflabilir. 3. Klima cihaz ndan düflük bir ses. Kompresör çal fl rken veya henüz durmufl ise düflük bir t slama sesi duyabilirsiniz. Bu ses akan veya durmakta olan bir so utucu s v n n sesidir. Kompresör çal fl rken veya henüz durmufl ise düflük bir ciyaklama sesi de duyabilirsiniz. Bu, s cakl k de iflirken cihazdaki plastik parçalar n s n rken geniflmesi ve so urken daralmas nedeniyle oluflur. Cihaz ilk kez aç ld nda zgaran n orijinal konumuna gelmesi nedeniyle bir ses duyulabilir. 4. ç üniteden toz üflenebilr. Klima cihaz uzun süre kullan lmad nda veya ilk kez kullan ld nda bu normal bir durumdur. 5. ç üniteden garip bir koku gelir. Oda içindeki nesnelerden, mobilyalardan veya dumandan dolay klimaya s zan kokular n iç üniteden d flar at lmas ndan dolay oluflur. 6. Klima cihaz SO UTMA veya ISITMA modundan yaln zca FAN moduna geçer (yaln zca ters çevrimli modellerde). ç ortam s cakl klima cihaz nda ayarlanan s cakl a eriflti inde, kompresör otomatik olarak durur ve klima cihaz yaln zca FAN moduna geçer. ç ortam s cakl SO UTMA modunda iken yükseldi inde, ISITMA modunda iken düfltü ünde, ayarlanan noktaya eriflene kadar kompresör yeniden çal flmaya bafllar (yaln zca ters çevrimli modellerde). 7. Yüksek nemli bir ortamda so utma yap ld nda iç ünitenin yüzeyinde su damlac klar oluflabilir (ba l nem %80 den fazla ise). Yatay zgaray maksimum hava ç k fl na ayarlay n ve YÜKSEK fan h z n seçin. 8. Is tma modu (Yaln zca ters çevrim modellerde): Is tma ifllemi s ras nda klima cihaz d fl üniteden s çeker ve iç üniteden salar. D fl s cakl k düfltükçe klima cihaz n n içeri çekece i s da düfler. Ayn zamanda, iç ve d fl s cakl klar aras ndaki fark artt kça klima cihaz n n s yüklenmesi de artar. Klima cihaz yla konforlu bir s cakl a eriflilemiyorsa, ilave bir s t c cihaz kullanman z öneririz. 9. Otomatik yeniden bafllama özelli i Enerji kesildikten sonra klima cihazlar önceki fonksiyon ayarlar na otomatik olarak dönerler. 10. Cihaz n yak nlar nda y ld r m oluflmas veya araç mobil telefonunun çal flmas cihaz n çal flmas n etkileyebilir. Cihaz n elektri ini kapat n ve sonra yeniden aç n. fllemi yeniden bafllatmak için uzaktan kumandadaki ON/OFF butonuna bas n. 116

17 J TEMIZLEME VE BAKIM UYARI Herhangi bir bak m yapmadan önce sisteme gelen flebeke elektri ini kapat n. ç üniteyi temizlemek D KKAT Temizlemeden önce sistemi kapat n. 1. Kuru bir bez kullan n. 2. ç ünite çok kirli ise so uk suyla nemlendirilmifl bir bez kullan labilir. 3. ç ünitenin ön paneli sökülemez. Temizledikten sonra üniteyi kuru bir bez ile silin. DIKKAT Temizleme s ras nda deterjan veya kimyasal ürünler kullanmay n. Ayr ca, bu tür ürünleri iç ünitenin yak n na koymay n. Üniteyi temizlemek için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzer solventler kullanmay n. Filtre kolu fig. 8 Hava filtresini temizlemek Ön panelin arkas ndaki hava filtrelerinin her 2 haftada bir veya gerekti i kadar s k kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir. T kal bir hava filtresi so utma/ s tma verimini azaltacakt r. 1. Panelin her iki taraf n tutun ve afla ya do ru çekin, panel yukar ya do ru 15º bir aç yla aç l r. Paneli yukar do ru bast r n ve sonra yukar kald r n. 2. Hava filtresinin kolunu tutun ve filtre tutucudan d flar ç kartmak için biraz kald r n sonra afla ya do ru çekin. 3. ç üniteden HAVA F LES N ç kart n. HAVA F LES N iki haftada bir temizleyin. HAVA F LES N bir elektrikli süpürgeyle veya su ile temizleyin sonra serin bir yerde kurutun. 4. Hava filtresini tekrar yerine tak n. 5. Sol ve sa kenarlar n n ayn seviyede olmas na dikkat ederek hava filtresinin üst k sm n tekrar üniteye tak n ve filtreyi yerine yerlefltirin. 117

18 Arka Hava Girifl Izgaras n Temizlemek Arka Hava Girifl Izgaras Arka Hava Girifl Izgaras fig. 9 Arka hava girifli zgaras n n her 2 haftada bir veya gerekti i kadar s k kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir. T kal bir hava girifl zgaras so utma/ s tma verimini azaltacakt r. 1. Izgaran n sa ve sol yanlar n parma n zla bast r n ve yukar do ru kald r n, sonra d flar ç kart n. 2. Su ile temizleyin sonra kuru bir bez ile silin. 3. Sol ve sa kenarlar n n ayn seviyede olmas na dikkat ederek zgaran n üst k sm n tekrar üniteye tak n ve zgaray yerine yerlefltirin. BAKIM Klima cihaz uzun bir süredir kullan lmam flsa hava giriflinin ve ç k fl n n t kal olup olmad n kontrol edin. T kal ise temizleyin. Klima cihaz uzun bir süre kullan lmayacaksa afla daki ifllemi yap n: 1. ç üniteyi ve hava filtresini temizleyin. 2. Yaln zca FAN modunu seçin, ünitenin içini kurutmas için bir süre iç fan çal flt r n. 3. Elektrik ba lant s n kapat n ve uzaktan kumandadaki pili ç kart n. 4. D fl ünitenin parçalar n periyodik olarak kontrol edin. Ünitenin servise ihtiyac varsa bölgenizdeki bayiye veya servis merkezine baflvurun. NOT: Klima cihaz n temizlemeden önce cihaz n elektri ini kapatt n zdan ve fiflini prizden çekti inizden emin olun. Uzun süre kullan lmam fl bir üniteyi kullanmadan önce kontrol edin. 1. Kablosunun hasarl veya kopuk olup olmad ndan emin olun. 2. Hava filtresinin yerine tak l oldu undan emin olun. 3. Hava ç k fl n n veya giriflinin t kal olmad ndan emin olun. 118

19 K SORUN GIDERMEK IÇIN IPUÇLARI Ar zalar ve Çözümler Afla daki hatalardan bir tanesi olduysa klima cihaz n derhal durdurun. Elektri i kesin ve en yak n servis merkezine baflvurun. ç ünitedeki E1, E2, E3, E4, E5 ve E6 göstergelerinden herhangi birisinde ar za Sigorta veya devre kesici otomat s k bir flekilde at yorsa Klima cihaz na di er nesneler veya su girmiflse. Uzaktan kumanda cihaz çal flm yorsa veya anormal çal fl yorsa Di er anormal durumlar. Problem Sebep Çözüm Güç Kesintisi Tekrar çalıfltırmak için kesintinin bitmesini bekleyin. Cihazın fifli takılmamıfl olabilir. Dikkatlice fifli kontrol ediniz. Sigorta atmıfl/yanmıfl olabilir Yeni sigorta takın / resetleyin. Cihaz çalıflmıyor Uzaktan kumandanın pili bitmifltir. Yeni pil takınız. Cihazdan hava akıflı olurken ısıtmayı yada so utmayı iyi yapmıyor. Fan hızı de iflmiyor. Sıcaklık göstegesi gözükmüyor. Uzaktan kumanda ile iç ünitenin alıcısının arasında 6-7 metreden uzak mesefa var yada arada engel var. Timer'daki saat ayarı yanlıfl. Uygun olmayan sıcaklık ayarı. Hava filitresi tıkandı. Odada kapılar veya camlar açık. Iç yada dıfl ünitenin hava girifl yada çıkıflı tıkandı. Kompresörün 3 dakika duruyor. Dıfl ünitenin defrostu çalıflıyor. Klima otomatik modda. Klima kurutma modunda. Klima fan modunda. Mesafeyi azaltın, engelleri kaldırın. Uzaktan kumanda iç ünitenin alıcısına do ru olmalıdır. Bekleyin veya ayarları düzeltin. Sıcaklı ı do ru bir flekilde ayarlayın. Gerekli bilgi için bölüm E 'Uzaktan kumanda ile çalıfltırma' ya bakınız. Hava filitresini temizleyiniz. Kapı veya camları kapayınız. Önce engelleri temizleyin sonra cihazı tekrar çalıfltırın. Bekleyin. Fan hızı sadece Isıtma, So utma ve Fan modunda de iflebilir. Sıcaklık Fan modunda ayarlanamaz. Sorun giderilmemiflse, lütfen yak n n zdaki bayiye veya servis merkezine baflvurun. Cihaz n modelini ve sorunun tam detay n bildirmeyi unutmay n. NOTLAR: Cihaz kendiniz onarmaya kalkmay n. Daima yetkili bir servis merkezine dan fl n. 119

20 L GARANT KOfiULLARI Klima sat n alma tarihinden bafllamak üzere 24-ayl k bir garantiye sahiptir. Bu süre içinde tüm malzeme ve imalat hatalar ücretsiz olarak onar lmakta veya de ifltirilmektedir. Afla daki kurallar uygulanmaktad r: 1. Tamamlay c hasarlar dahil tüm daha öte hasar taleplerini aç k biçimde reddederiz. 2. Garanti süresi içinde parçalar n de ifltirilmesi veya onar lmas hiç bir flekilde garantinin uzat lmas yla sonuçlanmayacakt r. 3. Herhangi de ifliklik yap ld nda, sahici olmayan parçalar tak ld nda veya onar mlar üçüncü taraflarca yap ld nda garanti geçersiz olacakt r. 4. Filtre gibi normal afl nmaya ba ml parçalar garanti kapsam d fl ndad r. 5. Garanti ancak hiç bir de ifliklik yap lmam flsa veya sat n alma tarihinde as l sat fl faturas sunulmuflsa geçerlidir. 6. Garanti bu talimat el kitab ndan sapma gösteren davran fl veya ihmal yüzünden meydana gelen hasarlar için geçersizdir. 7. Kliman n veya klima parçalar n n ulafl m masraflar ile ulafl m s ras nda ilgili riskler daima sat n alan n hesab na olacakt r. 8. Uygun olmayan filtrelerinin kullan lmas ndan meydana gelen hasarlar bu garanti taraf ndan karfl lanmayacakt r. 9. Ünitelerin elveriflsiz tak lmas veya sökülmesi yüzünden so utma maddesinin kayb ve/veyakaça bu ürüne uygulanabilir garanti durumlar taraf ndan karfl lanmayacakt r. Gereksiz masraf n önlenmesi için önceden dikkatle kulan m talimatlar na baflvurman z öneririz. Bu talimatlar bir çözüm sa lamad takdirde kliman z sat n ald n z yere götürünüz. 120

21 M TEKN K VER LER Model Klimanın Çeflidi * EN ** Bir gösterge gibi kullan lmak için *** Nemin uzaklaflt r lmas 32 C ve % 80 ba l nemdedir AAC Design A PTC Duvar tipi klima So utma Kapasitesi (max.)* W 2600 EE Class* A EER* 3,22 Isıtma kapasitesi (max.)* W 3000 Isıtma performansı A COP* 3,62 Nem alma kapasitesi *** L / 24h 24 Elektrik tüketimi (so utma) kw 0,81 Elektrik tüketimi (ısıtma) kw 0,89 Güç kayna ı V / Hz / Ph 230 / 50 / 1 Genel (nom.) So utma / Isıtma A 3,6 / 3,7 Genel (max.) A 12 Hava akıflı ** m 3 /h 450 Kompresör tipi Döner Fan hızı 3 Termostat aralı ı ºC Çalıflma aralı ı ºC Kontrol elle / mekanik / elektronik Elektronik kontrol Uzaktan kumanda Evet / Hayır Evet Hava filitresi çeflitleri Ekran, Aktif Karbon So utucu tipi ve flarjı r / gr R410A / 900 Basınç emme/boflaltma bar 8 / 26 Boyutlar iç ünite (g x y x d) mm 795x270x165 Boyutlar dıfl ünite (g x y x d) mm 780x540x250 Net a ırlık (iç ünite) kg 10 Net a ırlık (dıfl ünite) kg 31 Brüt a ırlık (iç ünite) kg 12,5 Brüt a ırlık (dıfl ünite) kg 34 Ses seviyesi (iç ünite) db(a) Ses seviyesi (dıfl ünite) db(a) 54 Iç ünite koruyucu IP IPX0 Dıfl ünite koruyucu IP IPX4 Sigorta T3,15A / 250V At k elektrik ürünler ev at klar ile birlikte at lmamal d r. Tesisler varsa geri dönüflüm yapt r n. Geri dönüflüm önerileri için yerel yetkililer veya sat c n zla görüflün. Çevreyle ilgili bilgi: Bu donan m Kyoto Protokolü taraf ndan kapsanan florlu sera gazlar n içermektedir. Bu yüzden servis veya sökümünün profesyonel e itimli personel taraf ndan yap lmal d r. Bu donan m yukar daki tyabloda belirtilen miktarda R410A so utucusu içermektedir. R410A asla atmosfere at lmamal d r: R410A, (GWP) = 1975 Küresel Is nma Potansiyeli bulunan bir florlu sera gaz d r. 121

22 DISIBUTED IN EUROPE BY APPLIANCE A/S i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_aac_design_11000_a_ptc

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

TSC126. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

TSC126. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU TSC126 > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Say n Bay/Bayan, Tectro klimas n sat n ald n z için tebrikler. Sorumlu

Detaylı

SC1226 - SC1235 - SC1246

SC1226 - SC1235 - SC1246 SC1226 - SC1235 - SC1246 > u 1 : = y ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 122 Say n Bay/Bayan, Zibro

Detaylı

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 2 6 5 3 FIN 4 > u 1 : = y GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 FIN 4 > u 1 : = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 4 1 OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde uzun y llar keyifle kullanabilece

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SRE 170 TC KULLANIM KILAVUZU

SRE 170 TC KULLANIM KILAVUZU SRE 170 TC KULLANIM KILAVUZU Say n Bay/Bayanlar, Tafl nabilir s t c lar aras nda bir numara olan bu Zibro s t c y ald n z için tebrikler. Gelecek birçok y l boyunca hizmetinizde olacak birinci s n f kalite

Detaylı

AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR

AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU Hava yön flab Filitre zgaras Temiz hava sistemi Güç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 3 İşlev Tuşları... 4 LCD Üzerindeki Göstergeler... 7 Tuşların kullanılması... 8 AUTO (OTOMATİK) Konumu... 8 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli MIDAS KANALLI SPLIT KL MALAR Sadece So uk ve Is Pompal modelleri olan MIDAS Kanall klimalar, evlerde ve ifl

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM KILAVUZU ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM K TABI ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 8500 D LG-BKE 8600 D LG-BKE 8650 D LG-BKE 8700 D LG-BKE 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı