ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ"

Transkript

1 I

2 II

3 ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA Gayr Saf M Hasýadak Geþmeer Kþ Baþýna Gayr Saf M Hasýa Harcamaar Yöntemne Göre Gayr Saf Yurtç Hasýa Ger Yöntemne Göre Gayr Saf Yurtç Hasýa B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ ÜRETÝM A. TARIM Btkse Üretm Hayvancýýk ve Yem Üretm Su Ürüner Ormancýýk B. SANAYÝ Ýmaat Sanay Madenck C. ENERJÝ Taþkömürü Lnyt Hdrok Enerj ve Eektrk Ham Petro Dðerer D. HÝZMETLER Habereþme Turzm Uaþtýrma a) Hava Uaþtýrmasý b) Denz You Uaþtýrmasý c) Demr You Uaþtýrmasý d) Kara You Uaþtýrmasý Ýnþaat Þrketer ve Protesto Eden Seneter III

4 IV- ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM C. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU ÇALIÞMALARI Yurt Ýç Çaýþmaarý Dýþ Ükeere Gden Ýþgücü D. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ E. SOSYAL GÜVENLÝK V. KAMU MALÝYESÝ A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI Gene Durum Konsode Bütçe Gderer Konsode Bütçe Gerer a) Gene Geþmeer b) Verger c) Doayý ve Doaysýz Verger d) Tahsat Oranarý Konsode Bütçe Nakt Denges B. KATMA BÜTÇE C. VERGÝ YÜKÜ VE VERGÝ ESNEKLÝÐÝ Verg Yükü a) Verg Gererne Göre b) Verg ve Benzer Gerere Göre OECD Üyes Ükeerde Verg Yükü Verg Esnekð D. ÖZELLEÞTÝRME VI- VII- DEVLET BORÇLARI A. ÝÇ BORÇLAR Ýç Borç Stoku Ýç Borç Stokunun Türerne Göre Daðýýmý Ýç Borç Servs B. DIÞ BORÇLAR Dýþ Borç Stoku Dýþ Borçarýn Daðýýmý Dýþ Borç Servs Dýþ Borçara Ýg Göstergeer Taahhüt Bazýnda Saðanan Kreder PARA VE BANKA A. GENEL DURUM B. PARA POLÝTÝKALARI Merkez Bankasý Anatk Bançosu Para Arzý C. MEVDUAT D. KREDÝLER Merkez Bankasý Kreder Mevduat Bankasý Kreder Net Kred Hacm E. MEVDUAT VE KREDÝ FAÝZLERÝ Mevduat Fazer Tcar Kred Faz Oranarý Reeskont ve Avans Ýþemernde Uyguanacak Faz Oranarý IV

5 F. ZORUNLU KARÞILIK VE UMUMÝ DÝSPONÝBÝLÝTE ORANLARI Zorunu Karþýýk Oranarý Umum Dsponbte Oranarý VIII- IX- MALÝ PÝYASALAR I. PARA PÝYASALARI A. PARA PÝYASASI Bankaararasý Para Pyasasý a) Ýþem Hacm b) Gecek Faz Oranarý Açýk Pyasa Ýþemer (APÝ) Devet Ýç Borçanma Seneter Satýþý a) Ýç Borçanmaar ve Vade Yapýsý b) Ýç Borçanma Ýhae Faz Oranarý B. DÖVÝZ VE EFEKTÝF PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ Ýþem Hacm Dövz Kurarý C. ALTIN PÝYASASI II. SERMAYE PÝYASALARI Brnc E Pyasaar a) Kamu Kesm Menku Kýymet Ýhraçarý b) Öze Kesm Menku Kýymet Ýhraçarý Ýknc E Pyasaar Ýstanbu Menku Kýymeter Borsasý a) Ýþem Hacm b) Borsa Endeks FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM B. TOPTAN EÞYA FÝYATLARI Gene Oarak Sektöre Fyat Hareketer a) Tarým Sektörü b) Ýmaat Sanay Sektörü c) Madenck ve Taþocakçýýðý Sektörü d) Eektrk, Gaz ve Su Sektörü C. TÜKETÝCÝ FÝYATLARI Kentse Yerer Tüketc Fyatarý Kýrsa Yerer Tüketc Fyatarý D. ÝÇ TÝCARET HADLERÝ E. BÝNA ÝNÞAATI MALÝYET ENDEKSÝ F. ÇÝFTÇÝNÝN ELÝNE GEÇEN FÝYATLAR G. ALTIN FÝYATLARI X- ÖDEMELER DENGESÝ A. DIÞ TÝCARET Ýhracat Ýthaat Dýþ Tcaret Denges Dýþ Tcaret Hacm Ýhracatýn Ýthaatý Karþýama Oraný Ükeer Ýtbarye Dýþ Tcaret a) Ýhracatýn Ükeere Göre Daðýýmý b) Ýthaatýn Ükeere Göre Daðýýmý c) Ükeere Göre Dýþ Tcaret Denges Serbest Bögeer Dýþ Tcaret Hacm V

6 B. ÖDEMELER DENGESÝ Car Ýþemer Denges a) Dýþ Tcaret Denges b) Görünmeyen Ýþemer Denges Ýþç Gerer Turzm Ger ve Gderer Faz Ger ve Gderer Dðer Ger ve Gderer c) Car Ýþemer Denges Sermaye Hareketer a) Doðrudan Yatýrýmar (Net) b) Portföy Yatýrýmarý (Net) c) Uzun Vade Sermaye Hareketer d) Kýsa Vade Sermaye Hareketer Rezerv Hareketer ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ I- ÜRETÝM VE BÜYÜME, ÝSTÝHDAM, FÝYATLAR, EKONOMÝK POLÝTÝKALAR A. ÜRETÝM VE BÜYÜME B. ÝÞSÝZLÝK C. ENFLASYON VE FÝYATLAR D. PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARI II- III- DÜNYA TÝCARETÝ VE ÖDEMELER DENGESÝ A. DÜNYA TÝCARETÝ B. CARÝ ÝÞLEMLER DENGESÝ C. ÖZEL SERMAYE HAREKETLERÝ D. MALÝ PÝYASALAR E. DÖVÝZ KURLARI F. GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIÞ BORÇLAR AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER VE TÜRKÝYE A. AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER B. TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ BAÞLICA EKONOMÝK DÜZENLEMELER VI

7 SUNUÞ Bu Rapor, 2002 yýý Bütçesnn hazýrandýðý ekonomk ortamýn bnmesne ve yapýacak deðerendrmeere ýþýk tutmak üzere Türkye ve dünya ekonoms hakkýnda bg vermek amacýya hazýranmýþtýr. Yýýk Ekonomk Rapor, bazý böümerde daha da öncesne gdmek suretye son yýarýn kesneþmþ ve bu yýýn ede eden son rakamarýna dayanýarak hazýranmýþtýr. Raporun brnc böümünde Türkye ekonomsne þkn geþmeere, m ger, üretm, þgücü ve sthdam, kamu mayes, devet borçarý, para ve banka, ma pyasaar, fyatar ve ödemeer denges konuarýný kapsayacak þekde yer vermþtr. Raporun knc böümünde se dünyadak ekonomk geþmeere g bger yer amýþtýr. VII

8 VIII

9 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 1

10 2

11 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ Üç yýýk enfasyona mücadee programýnýn k uyguama yýý oan 2000 yýýnda tarýmda yüzde 4.1, sanayde yüzde 5.7 ve hzmeterde yüzde 8.6 (dýþ aem net faktör gerer dah yüzde 6.8) oranarýnda artýþ kaydedmþ ve GSMH br öncek yýa göre yüzde 6.1 oranýnda büyümüþtür. Ekonomnn taep yönünde se, Devet tüketmnn yüzde 7.1, öze tüketmn yüzde 6.4 ve sabt sermaye yatýrýmarýnýn da yüzde 16.5 oranýnda artmasý sonucunda yurtç taep yüzde 9.6 oranýnda artmýþtýr. Bu dönemde dýþ aem net faktör gerernn katkýsý eks omuþ ve harcamaar yöntemye hesapanan GSYÝH yüzde 7.1 artmýþtýr yýýnda kþ baþýna GSMH da yüzde 3.7 oranýnda artarak 2986 doara yüksemþtr yýýnda hracatýn yüzde 4.5 oranýnda artarak 27.8 myar doar omasýna karþýýk thaatýn yüzde 34 oranýnda artarak 54.5 myar doara yüksemes e dýþ tcaret açýðý yüzde 89.8 oranýnda artarak 26.7 myar doara çýkmýþ; hracatýn thaatý karþýama oraný yüzde 51 e düþmüþtür. Dýþ tcaret hacm se yüzde 22.3 oranýnda artarak 82.3 myar doar omuþtur yýýnda bavu tcaretnde yüzde 30.6, net turzm gerernde yüzde 58.8 oranarýnda artýþ ourken, þç gererndek artýþ yüzde 0.6 da kamýþtýr. Car þemer dengesnde, görünmeyen þemer dengesnn 12.6 myar doar faza vermesne karþýýk dýþ tcaret dengesndek açýðýn 22.4 myar doar omasý sonucu 9.8 myar doar düzeynde açýk ouþmuþtur yýýnda 4.7 myar doar faza veren sermaye hareketer se 2000 yýýnda kýsa ve uzun vade sermaye hareketerndek artýþýn katkýsýya 9.4 myar doar faza vermþtr. Bu geþmeer sonucunda 2000 yýýnda resm rezerver 354 myon doar artmýþ, net uusararasý rezerver de 34.8 myar doara yüksemþtr yýýnda toptan eþya fyatarýndak yýýk artýþ öncek yýa göre 30.2 puan azaarak yüzde 32.7 sevyesnde gerçekeþrken tüketc fyatarýndak artýþ da 29.8 puan azaýþa yüzde 39 omuþtur yýýnda konsode bütçe gderer br öncek yýa göre yüzde 66.3 oranýnda artarak 46.7 katryon ra, bütçe gerer yüzde 76.6 oranýnda artarak 33.4 katryon ra ve bütçe açýðý da yüzde 44.9 artýþa 13.3 katryon ra düzeynde gerçekeþmþtr. Gderer çnde faz ödemeer yüzde 90.7 oranýnda artarken sosya güvenk kuruuþarýna yapýan transfererdek artýþ yüzde 20.8 de kamýþ; faz harç bütçe gdererndek artýþ se yüzde 51.3 düzeynde omuþtur yýýnda konsode 3

12 bütçe faz harç dengede 7.2 katryon ra faza vermþtr. Verg gerernn bütçe gderern karþýama oraný 1999 yýýnda yüzde 52.7 ken 2000 yýýnda yüzde 56.8 e; bütçe gerernn bütçe gderern karþýama oraný se yüzde 67.4 den yüzde 71.6 ya yüksemþtr. Bütçe gderernn GSMH ya oraný 2000 yýýnda öncek yýa göre 1.2 puan artýþa yüzde 37.1 e yükserken, bütçe gerernn GSMH ya oraný se 2.3 puan artýþa yüzde 26.5 omuþtur. Bütçe açýðýnýn GSMH ya oraný öncek yýa göre 1.2 puan azaarak yüzde 10.5 e düþmüþ, faz harç denge 3.7 puanýk artýþa GSMH nýn yüzde 5.7 s oranýnda faza vermþtr yýýnda GSMH nýn yüzde 15.6 sý düzeynde oan kamu kesm borçanma gereð se 2000 yýýnda yüzde 12.5 e geremþtr. Ýç borç stoku 2000 yýýnda öncek yýa göre yüzde 58.9 oranýnda artarak 36.4 katryon raya uaþmýþtýr. Bu tutarýn 34.3 katryon rasý tahv 2.1 katryon rasý bonodur. Ýç borçarýn GSMH ya oraný da yüzde 28.9 dur. Ýç borçanmada ortaama yýýk bast faz oraný 2000 yýýnda yüzde 36.4 e öncek yýa göre önem oranda düþerken ortaama vade 386 güne yüksemþtr. Dýþ borçar se, kamu ve öze sektör topamý oarak 2000 yýýnda öncek yýa göre yüzde 13.9 oranýnda artarak myar doara uaþmýþtýr yýýnda 15.6 myar doar anapara ve 6.3 myar doar faz omak üzere topam 21.9 myar doar dýþ borç ödemes gerçekeþmþtr yýýnýn Kasým ayýndak ve 2001 yýýnýn Þubat ayýndak krzer nedenye programanan tarhten önce, 22 Þubat 2001 tarhnde Türk rasý yabancý para brmer karþýsýnda dagaanmaya býrakýmýþtýr. Makro ekonomk hedefer yenden gözden geçrerek, 14 Nsan 2001 tarhnde Türkye nn Güçü Ekonomye Geçþ Programý açýkanmýþtýr. Bu programa; Türkye ekonomsnde hüküm süren enfasyona mücadee edmes, ma hesaparýn güçendrmes, büyümenn stkrarý br temee oturtumasý ve yapýsa reformarýn gerçekeþtrmes hedefenmþtr yýýnda yaþanan ekonomk cananma, 2001 yýýnýn k yarýsýnda yern daramaya býrakmýþ ve GSMH k çeyrekte yüzde 4.5, knc çeyrekte yüzde 11.8 oranarýndak azaýþara k atý ayda yüzde 8.5 oranýnda geremþtr yýýnýn k yarýsýnda, tarým sektöründe yüzde 0.8, sanay sektöründe yüzde 5.2 ve hzmeter sektöründe yüzde 7.1 (dýþ aem net faktör gerer dah yüzde 11) oranarýnda küçüme omuþtur yýýnýn k yarýsýnda öze nha tüketm harcamaarýnýn yüzde 7.5, Devetn nha tüketm harcamaarýnýn yüzde 3.5, topam sabt sermaye yatýrýmarýnýn yüzde 23.5 oranýnda azamasý e yurtç taep yüzde 17.8 oranýnda azamýþ; dýþ aem net faktör gerernn katkýsýnýn artý omasý sonucunda GSYÝH yüzde 6 oranýnda daramýþtýr. Ayýk sanay üretm endekser vererne göre topam sanay üretm geçen yýýn ayný ayýna kýyasa 2001 yýýnýn Temmuz ayýnda yüzde 11, Aðustos ayýnda da yüzde 10.1 oranýnda azamýþtýr yýýnýn k yed ayýk dönemnde hracat öncek yýýn ayný dönemne göre yüzde 9.2 artarak 17.6 myar doara uaþýrken, thaat dövz kurarýndak artýþýn da etksye yüzde 21.6 azaarak 23.6 myar doara ve dýþ tcaret açýðý se yüzde 56.8 azaarak 6.1 myar doara geremþ; hracatýn thaatý karþýama oraný se yüzde 4

13 74.3 e yüksemþtr. Bu dönemde dýþ tcaret hacm de yüzde 10.9 oranýnda azaarak 41.2 myar doara düþmüþtür. Ocak-Temmuz dönemde bavu tcaret öncek yýýn ayný dönemne göre yüzde 9.8 ve net turzm gerer yüzde 25.6 artarken þç gerer yüzde 34.6 geremþtr. Bu dönemde görünmeyen þemer denges yüzde 27.7 oranýnda azaarak 4.3 myar doar faza verrken dýþ tcaret denges yüzde 71.2 azaýþa 3.4 myar doar açýk vermþ ve sonuçta car þemer dengesnde 881 myon doar faza ouþmuþtur. Öte yandan sermaye hareketernde 2000 yýýnýn k yed ayýk dönemndek 8.6 myar doar grþe karþýýk 2001 yýýnýn ayný dönemnde 10.4 myar doar çýkýþ omuþtur. Resm rezerver geçen yýýn Ocak- Temmuz dönemnde 2.5 myar doar artýþ göstermþ ken 2001 yýýnýn ayný dönemnde 4.3 myar doar azamýþ; net uusararasý re-zerver de Temmuz ayý sonunda 29.1 myar doar oarak gerçekeþmþtr yýýnýn Eyü ayýnda toptan eþya fyatarýndak dokuz ayýk kümüatf artýþ geçen yýýn ayný ayýna göre 39.2 puan fazasý e yüzde 62.9 ve yýýk artýþ da 30.8 puan üzernde oan yüzde 74.7 oranarýnda gerçekeþmþtr. Tüketc fyatarýndak artýþ oraný se sýrasýya 20.8 puan artýþa yüzde 47.7 ve 12.8 puan artýþa yüzde 61.8 omuþtur yýýnýn dokuz ayýk uyguamasý sonucunda bütçe gderer geçen yýýn ayný dönemne göre yüzde 56.6 artarak 54.8 katryon ra ourken bütçe gerer yüzde 45.7 artýþa 36.4 katryon ra düzeynde gerçekeþmþtr. Bu dönemde bütçe açýðý yüzde 83.7 artýþa 18.4 katryon ra düze-ynde gerçekeþrken faz dýþý bütçe denges yüzde 46.7 artýþa 11.1 katryon ra faza vermþtr. Bu dönemde, verg gerernn bütçe gderern karþýama oraný 2000 yýýnýn ayný dönemndek yüzde 56.4 oranýndan yüzde 50.1 e; bütçe gerernn bütçe gderern karþýama oraný se yüzde 71.3 den yüzde 66.4 e geremþtr. Ýç borç stoku Aðustos ayýnda 2000 yýýnýn sonuna göre yüzde oranýnda artarak katryon ra omuþtur. Bu tutarýn yüzde 15 bono, yüzde 85 se tahverden ouþmaktadýr yýýnýn sekz ayýk dönemnde ortaama vade 149 güne düþmüþ, ortaama bast faz oraný se yüzde 82.8 e yüksemþtr. Kamu ve öze sektör dýþ borç stoku se 2001 yýýnýn Hazran ayý sonunda myar doara geremþtr. Bu dönemde 7.6 myar doarý anapara ve 3.7 myar doarý faz omak üzere topam 11.3 myar doar dýþ borç ödemes yapýmýþtýr. Türkye ekonomsndek geþmeere g daha ayrýntýý bgere zeyen böümerde yer vermþtr. 5

14 BAŞLICA EKONOMÝK GÖSTERGELER Nüfus (Myon Kþ, Yý ortasý) GSMH (Car Fyatara, Tryon TL) 7, , , , , ,970.5 GSMH (1987 Fyatarýya, Tryon TL) GSMH (Myar Doar) Büyüme Hızı (Yüzde) *Tarým *Sanay *Hzmeter (Dýþ aem faktör gerer dah) GSMH (Kþ Baþýna Doar) 2, , , , , ,986.0 Konsode Bütçe Gerer (Tryon TL) 1, , , , , ,440.1 Verg Gerer 1, , , , , ,503.7 Verg Dýþý Norma Gerer , , ,486.5 Öze Gerer ve Fonar , , ,050.7 Katma Bütçe Gerer Konsode Bütçe Gderer (Tryon TL) 1, , , , , ,705.0 Car , , , , ,613.9 Persone , , , ,978.8 Dðer Car , , ,635.2 Yatýrým , ,475.1 Transfer , , , , ,616.0 Faz , , , , ,439.9 Konsode Bütçe Denges (Tryon TL) , , , , ,264.9 Faz Harç Denge (Tryon TL) , , ,175.0 Konsode Bütçe Denges/GSMH (Yüzde) Faz Harç Denge/GSMH (Yüzde) Kamu Kesm Borçanma Gereğ (Tryon TL) , , , , ,685.0 Kamu Kesm Borçanma Gereğ/GSMH (Yüzde) Dış Borç Stoku (Myar Doar) Ýç Borç Stoku (Tryon TL) 1, , , , , ,420.6 Emsyon (Tryon TL) , , ,772.4 Rezerv Para (Tryon TL) , , , ,949.3 Para Arzı ( M1) (Tryon TL) , , , ,746.5 Para Arzı (M2) (Tryon TL) 1, , , , , ,109.3 Para Arzı (M2Y) (Tryon TL) 2, , , , , ,046.3 Merkez Bankası Kreder (Tryon TL) Net Kred Hacm (Tryon TL) 1, , , , , ,152.5 Topam Mevduat (Tryon TL) 2, , , , , ,943.0 TEFE Değşm Yüzdes (Yýýk ortaama ) TEFE Değşm Yüzdes (Yý sonu ) TÜFE Değşm Yüzdes (Yýýk ortaama) TÜFE Değşm Yüzdes (Yý sonu ) Ýhracat (Myar Doar) Ýthaat (Myar Doar) Ýhracat / Ýthaat (Yüzde) Dış Tcaret Denges (Myar Doar) Car Ýşemer Denges (Myar Doar) Uusararası Rezerver (Myar Doar) Ortaama Doar Kuru (TL/$) 45, , , , , ,704.0 Yı Sonu Doar Kuru (TL/$) 61, , , , , ,

15 I 2002 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ 7

16 8

17 2002 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ A. BÜYÜME 2001 yýýnda GSMH nýn yüzde 8.5, GSYÝH nýn da yüzde 6.1 oranýnda daraacaðý tahmn edmektedr. Daramanýn sektörer tbarye tarýmda yüzde 5.8, sanayde yüzde 5.7 ve hzmeterde de yüzde 6.5 düzeynde gerçekeþeceð hesapanmýþtýr yýýnda se GSYÝH ve GSMH nýn yüzde 4 oranýnda artmasý programanmýþ oup bu büyümenn tarým sektöründe yüzde 2.5, sanayde yüzde 4.1 ve hzmeter sektöründe de yüzde 4.3 oranýnda omasý hedefenmþtr. MÝLLÝ GELÝR VE BÜYÜME HIZLARI Tabo I-1 Gayr Saf M Hasıa (GSMH) Büyüme Hızarı (Yüzde) ( Tryon TL ) ( 1998 Fyatarıya ) Car 1998 Fyatara Fyatarıya GSMH GSYÝH Tarım Sanay Hzmeter ,283 50, ,971 53, (1) 184,767 48, (2) 280,551 50, Kaynak : DPT (1) Gerçekeşme tahmn (2) Program hedef Not: İzaf banka hzmeter GSMH sektöre büyüme hızarına dağıtımamıştır. 9

18 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ 2001 yýýnda katryon ra omasý bekenen topam kaynakarýn, 2002 yýýnda yüzde 54.8 oranýnda artarak katryon ra omasý hedefenmþtr. Car fyatara 2001 yýýnda 34 katryon ra oarak gerçekeþmes bekenen topam sabt sermaye yatýrýmarýnýn 2002 yýýnda, 14.9 katryon rasý kamu kesmnn, 35.1 katryon rasý da öze kesmn omak üzere, topam 50 katryon raya uaþmasý programanmýþtýr yýýnda car fyatara katryon raya omasý bekenen topam tüketmn se 2002 yýýnda katryon raya çýkacaðý hesapanmaktadýr. KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESÝ Tabo I-2 Değer (Tryon TL) CARÝ FÝYATLARLA GSMH Ýçndek Payı (%) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) GSMH 125, , , ,344 48,810 50, DIÞ KAYNAK (1) 8,177 1,370 7, , TOPLAM KAYNAKLAR 134, , , ,520 47,885 50, SABÝT SERMAYE YATIRIMI 28,414 34,024 50, ,837 9,283 9, KAMU 8,709 10,509 14, ,091 2,955 2, ÖZEL 19,705 23,515 35, ,746 6,328 6, STOK DEĞÝŞMESÝ (1) 2,623-3,709 2, ,132-1, KAMU 65-1, ÖZEL 2,558-2,533 2, , TOPLAM YATIRIMLAR 31,038 30,315 52, ,969 8,283 9, KAMU 8,774 9,333 14, ,119 2,638 2, ÖZEL 22,264 20,982 37, ,850 5,645 6, TOPLAM TÜKETÝM 103, , , ,550 39,603 40, KAMU 15,594 23,102 34, ,503 6,114 6, ÖZEL 87, , , ,047 33,488 34, Kaynak : DPT (1) Yüzde değşmer, GSMH büyümesne katkıarını göstermektedr. (2) Gerçekeşme tahmn (3) Program hedef SABÝT FÝYATLARLA (1998 Fyatarıya) Değer (Tryon TL). Yüzde Değşme 10

19 II MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 11

20 12

21 MÝLLÝ GELÝR A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA 1. Gayr Saf M Hasýadak Geþmeer 1999 yýýnda yüzde 6.1 oranýnda gereyen GSMH, 2000 yýýnda özeke ç taeptek cananmanýn etksye yüzde 6.1 oranýnda büyüme göstermþtr yýýnda yüzde 5.6 oranýnda daraan tarým sektöründe 2000 yýýnda yüzde 4.1, yüzde 5.1 daraan sanay sektöründe yüzde 5.7 ve yüzde 6.7 daraan hzmeter sektöründe se yüzde 6.8 oranarýnda artýþ kaydedmþtr yýýnda baþayan büyüme sürec 2001 yýýnýn k çeyreðnden tbaren Tabo: II-1 ANA SEKTÖRLERDEKÝ GELÝŞMELER (1987 Yýý Üretc Fyatarýna Göre) Büyüme Hýzarý (Yüzde) YILLIK DÖNEMSEL Sektör Payarý ( Yüzde ) YILLIK DÖNEMSEL I II I II I II I II Tarým Sanay Hzmeter GSYÝH Hzmeter (*) GSMH Kaynak : DİE Not : İzaf banka hzmeter sektörere dağıtımıştır. (*) Dış aem net faktör gerer dahdr. Grafk II-1 ANA SEKTÖRLER ÝTÝBARÝYLE BÜYÜME Yüzde /I 2001/II Tarým Sanay Hzmeter GSMH 13

22 yern daramaya býrakmýþ ve k çeyrekte yüzde 4.5, knc çeyrekte yüzde 11.8 omak üzere k atý ayýk dönemde GSMH yüzde 8.5 oranýnda geremþtr. GSMH çnde yýýk bazda yüzde 13 düzeynde payý oan tarým sektöründe 2001 yýýnýn k çeyreðnde yüzde 6.1 büyüme kaydedrken, yüzde 28 paya sahp sanay sektörü yüzde 1.2 ve yüzde 59 paya sahp hzmeter sektörü yüzde 6.9 oranarýnda daramýþtýr. Yýýn knc çeyreðnde se tarýmda yüzde 4, sanayde yüzde 8.6 ve hzmeterde yüzde 14.5 gereme kaydedmþtr. Bu geremede maat sanay, toptan ve perakende tcaret, uaþtýrma ve habereþme, thaat vergsndek azaýþar bereyc omuþtur. 14

23 15

24 16

25 17

26 18

27 19

28 20

29 2. Kþ Baþýna Gayr Saf M Hasýa 1999 yýýnda 1987 fyatarýya 1 myon 741 bn 293 ra oan kþ baþýna GSMH, 2000 yýýnda yüzde 1.4 oranýnda artýþ göstererek 1 myon 764 bn 927 raya yüksemþtr yýýnda 2879 doar oarak hesapanan kþ baþýna GSMH se 2000 yýýnda yüzde 3.7 oranýnda artýþa 2986 doara çýkmýþtýr. 21

30 3. Harcamaar Yöntemne Göre Gayr Saf Yurtç Hasýa Harcamaar yöntemye hesapanan Gayr Saf Yurtç Hasýa 2000 yýý sonu tbarye sabt fyatara yüzde 7.1 oranýnda artmýþtýr. Tüketm harcamaarýnýn yüzde 6.5 ve topam sabt sermaye yatýrýmarýnýn yüzde 16.5 oranýnda artmasý sonucu topam yurtç taep yüzde 9.6 oranýnda genþeme gösterrken dýþ aem net faktör gerernn GSYÝH ya katkýsý eks omuþtur. GSYÝH 2001 yýýnýn k yarýsýnda k çeyrekte yüzde 2 ve knc çeyrekte yüzde 9.4 omak üzere yüzde 6 oranýnda geremþtr. Söz konusu dönemde öze tüketm yüzde 7.5, Devet tüketm yüzde 3.5, kamu yatýrýmarý yüzde 24.2 ve öze sektör yatýrýmarý yüzde 23.3 oranarýnda geremþ ve topam yurtç taep yüzde 17.8 oranýnda daramýþtýr. Dýþ aem net faktör gerernn katkýsýnýn artý omasý sonucunda GSYÝH dak gereme taeptek geremenn atýnda kamýþtýr. 22

31 23

32 24

33 4. Ger Yöntemne Göre Gayr Saf Yurtç Hasýa 1999 yýýnda ger yöntemne göre 77.4 katryon ra oarak hesapanan GSYÝH 2000 yýýnda yüzde 61.4 oranýnda artarak 125 katryon ra omuþtur. Kra, faz ve kar gerernden ouþan þetme artýðýnýn GSYÝH çndek payý 1999 yýýnda 51.4 ken 2000 yýýnda çok az br gereme e yüzde 51.3 omuþtur yýýnda yüzde 30.7 oan þ gücü ödemeernn payý 2000 yýýnda yüzde 28.7 ye, sabt sermaye tüketmnn payý da yüzde 6.9 dan yüzde 6.5 e geremþ, üretm ve thaat vergernn payý se yüzde 11 den yüzde 13.4 e yüksemþtr. 25

34 B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI Kamu ve öze sektör tarafýndan yapýan ve yapýacak sabt sermaye yatýrýmarýnýn 2001 yýý gerçekeþme tahmner e 2002 yýý hedefer aþaðýdak taboarda göstermþtr. Topam sabt sermaye yatýrýmarýnýn 2001 yýýnda br öncek yýa göre car fyatara yüzde 19.7 oranýnda artarak 34 katryon ra düzeynde gerçekeþeceð tahmn edmektedr. 26

35 2001 yýý sabt sermaye yatýrýmarýnýn yüzde 30.9 u oan 10.5 katryon raýk kýsmýnýn kamu kesmnce, yüzde 69.1 oan 23.5 katryon raýk kýsmýnýn da öze kesmce gerçekeþtreceð tahmn edmektedr yýýnda sabt sermaye yatýrýmarýnýn yüzde 47 artýþa 50 katryon ra omasý ve bunun yüzde 29.8 k kýsmý oan 14.9 katryon rasýnýn kamu sektörü tarafýndan, yüzde 70.2 k kýsmýný ouþturan

36 katryon rasýnýn da öze sektör tarafýndan gerçekeþtrmes programanmýþtýr yýý programýnda kamu sabt sermaye yatýrýmarýnýn yüzde 42.3 ünün konsode bütçe, yüzde 24.3 ünün KÝT er, yüzde 3 ünün de Ýer Bankasý tarafýndan gerçekeþtrmes hedefenmþtr. Topam kamu sabt sermaye yatýrýmarýnýn yüzde 27.5 k kýsmý se maha dareere at buunmaktadýr. Grafk II-4 28

37 29

38 C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ Yatýrým teþvk begeernn mktararý ve sektöre daðýýmý aþaðýdak taboarda göstermþtr yýý sonunda 5.2 katryon ra sevyesnde buunan teþvk begesne baðý yatýrým tutarý 2000 yýý sonunda yüzde 64.8 artýþa 8.6 katryon raya çýkmýþtýr yýýnda teþvk bege yatýrýmar çnde yüzde 40.2 oranýya en büyük payý buunan maat sanay sektörü yatýrýmarýnda yüzde 54.6, yüzde 33 payý buunan hzmeter sektörü yatýrýmarýnda yüzde 9.3, yüzde 24.4 payý buunan enerj sektörü yatýrýmarýnda yüzde 806.7, yüzde 1.5 payý 30

39 buunan tarým sektörü yatýrýmarýnda yüzde 31.2 ve yüzde 0.9 payý buunan madenck sektörü yatýrýmarýnda se yüzde 34.3 oranarýnda artýþ kaydedmþtr. Dðer taraftan 2001 yýýnda Ocak Aðustos dönem tbarye teþvk bege yatýrýmar br öncek yýa göre yüzde 11.8 nomna gereme göstererek 7.6 katryon raya düþmüþtür. Bu dönemde maat sanay ve madenck sektörerndek teþvk begesne baðanan yatýrýmarda sýrasýya yüzde 11 ve yüzde 2.6 oranarýnda artýþ ourken, tarým sektöründe yüzde 38.1, hzmeter sektöründe yüzde 36.3 ve enerj sektöründe yüzde 15.1 oranarýnda azama görümüþtür. 31

40 32

41 III ÜRETÝM 33

42 34

43 ÜRETÝM Bu böümde ekonomnn teme sektörerndek üretm geþmeerne ana hatarý tbarye yer vermektedr. A. TARIM Ükemzde tarým sektörünün GSMH dak payý yüzde 13.2, sv sthdamdak payý se yüzde 34.9 dur. Tarým sektörü üretm 1999 yýýnda yüzde 5.6 oranýnda gererken, 2000 yýýnda at sektörerden baýkçýýkta yüzde 2, çftçk ve hayvancýýkta yüzde 4.2 ve ormancýýktak yüzde 2.7 oranarýndak artýþýn etksye yüzde 4.1 oranýnda büyümüþtür yýýnda se k üç ayýk dönemde yüzde 6.1 büyüme kaydedrken knc üç ayýk dönemde yüzde 4 oranýnda darama omuþtur yýýnda suamaya açýan tarým aanarý yüzde 1.8 oranýnda genþeyerek 3 myon 498 bn hektara uaþmýþ, bunun 2 myon 714 bn hektarý suanmýþtýr yýýnda se suamaya açýan aanýn yüzde 1.6 oranýnda artarak 3 myon 554 bn hektara uaþmasý, suanan kýsmýn yüzde 5.6 artýþa 2 myon 867 bn hektar omasý bekenmektedr yýýnda eken tarým aaný 18.3 myon hektar, nadasa býrakýan se 4.9 myon hektardýr. TARIMSAL ALANLARIN KULLANIMINA GÖRE DAĞILIMI Tabo III-1 (Bn Hektar) (*) Eken Araz 18,750 18,448 18,260 Nadasa Bırakıan 4,902 4,900 4,900 Sebze Bahçeer Bağar Meyvek 1,389 1,404 1,637 Zeytnk Ormanar 20,703 20,703 20,703 Kaynak: DİE (*) Geçc Tarýmda kmyasa gübre kuanýmý fzk deðer oarak 2000 yýýnda yüzde 5.1 oranýnda azaarak 5.3 myon ton omuþtur yýý Ocak-Hazran dönem tbarye se SULAMAYA AÇILAN TARIMSAL ALANLAR Tabo III-2 (Bn Hektar) Suamaya Açıan Fen Suanan Aan Aan ,044 2, ,141 2, ,268 2, ,379 2, ,436 2, ,498 2, (*) 3,554 2,867 Kaynak: DSİ Gn.Müdürüğü, Köy Hzmeter Gn. Müdürüğü (*)Program geçen yýýn ayný dönemne göre yüzde 18.7 oranýnda azamýþtýr. Kmyasa gübre tüketmnn 2001 yýýnýn tamamýnda 5.2 myon ton oacaðý tahmn edmektedr. KÝMYASAL GÜBRE ÜRETÝMÝ VE TÜKETÝMÝ Tabo III-3 (Bn Ton) Ocak-Hazran (*) Üretm Fzk 3,820 3,301 3,163 3,106 1,966 1,791 1,497 1,192 BBM(1) 1,472 1,236 1,142 1, Tüketm Fzk 5,465 5,581 5,294 5,150 3,320 3,461 3,253 2,644 BBM 2,185 2,204 2,089 2,056 1,224 1,272 1, Kaynak: Tarım ve Köyşer Bakanığı,Gübre Üretcer Derneğ (*) Tahmn (1) BBM=Btk Besn Maddes 35

44 Fzk deðer oarak kmyasa gübre üretm de 2000 yýýnda yüzde 4.2 oranýnda azaarak 3.2 myon ton omuþtur. Geçen yýýn ayný dönemne göre 2001 yýý Ocak- Hazran dönemnde se yüzde 20.4 oranýnda azamýþtýr. 1. Btkse Üretm 2000 yýýnda baþýca tarým ürünernden hububat, sanay btker, meyve ve sebzeerde üretm artýþý ourken bakager, yaðý tohumar ve yumru btkerde üretm azamýþtýr. TARIMSAL ÜRETÝM VE BAŞLICA ÜRÜNLERÝN ÜRETÝMLERÝ (Bn Ton) Tabo III-4 Yüzde Değşme (*) 2001(**) (*) 2001(**) HUBUBAT 33,187 28,886 32,249 29, Buðday 21,000 18,000 21,000 19, Arpa 9,000 7,700 8,000 7, Mýsýr 2,300 2,297 2,300 2, Çetk Dðerer BAKLAGÝLLER 1,594 1,356 1,311 1, Mercmek Kuru Fasuye Nohut Dðerer SANAYÝ BÝTKÝLERÝ 24,903 19,434 21,276 17, Tütün Pamuk(Kütü) 2,305 2,026 2,246 2, Şeker Pancarý 22,283 17,102 18,781 15, Dðerer YUMRU BTKLER 7,720 8,708 7,791 7, Patates 5,250 6,000 5,370 5, Soðan(Kuru) 2,270 2,500 2,200 2, Dðerer YAĞLI TOHUMLAR 1,073 1, Ayççeð Afyon Tohumu Yer Fýstýðý Susam Soya Dðerer MEYVELER 13,933 13,069 14,204 12, Ema 2,450 2,500 2,400 2, Turunçger 1,943 2,263 2,222 2, Üzüm 3,600 3,400 3,600 3, İncr Fýndýk Zeytn 1, , Çay (Yaþ) 979 1, Dðerer 2,476 2,405 2,689 2, SEBZELER(1) 21,155 22,083 22,358 21, Kaynak: DİE (*) Geçc (**) Tahmn (1) Kavun-Karpuz Dah 36

45 Tara ürünernden buðdayda yüzde 16.7, arpada yüzde 3.9 ve mýsýrda bnde 1 üretm artýþý omuþtur. Bakagerde se mercmek üretm yüzde 7.1, nohut üretm yüzde 2.1 ve fasüye üretm yüzde 3 azamýþtýr. Btkse ürünerden zeytn, var yýý omasý nedenye yüzde 200 oranýnda artarken fýndýk üretm yüzde 11.3 ve çay üretm yüzde 28.5 oranýnda azamýþtýr. DÝE nn tarým ürüner üretm tahmnne göre 2001 yýýnda bakag üretmnde artýþ, hububat, sanay btker, yumru btker, yaðý tohumar, meyve ve sebzeern üretmnde se azama oacaktýr. BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERÝ ÜRETÝM ENDEKSÝ (1983 = 100) Tabo III-5 Şeker Buğday Arpa Prnç Patates Pamuk Tütün Pancarı Ayççeğ Zeytn Fındık Üzüm Ýncr (*) (**) Kaynak : DİE'nn üretm vererne göre ouşturumuştur. (*) Geçc (**) Tahmn Grafk III-1 Grafk III Buðday Prnç Arpa Patates 1998 Tütün 1999 Pamuk Grafk III-3 Zeytn Grafk III-4 Fýndýk Üzüm Şeker Pancarý Ayççeð Ýncr

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yayýn no: 22/4 Ýstanbu Sanayi Odasý Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi OTOMOTÝV SANAYÝÝ SEKTÖRÜ Ýstanbu, Þubat 22 Yayýn no:

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Ocak-Mart 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk 0.312.

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. www.maliye.gov.tr/apk Ekim 2005 1500 Adet UYUM AJANS

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6.

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6. YAYIN NO. 212-1 KASIM211 DIÞ TÝCARET 211 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 123 milyar $ a, ithalat ise %33 oranında

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

T.C. KASTAMONU TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR ,553, KG 1,092,956.

T.C. KASTAMONU TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR ,553, KG 1,092,956. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.71 0.6659 140,905.00 KG 93,88.37 8 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.90 0.7774 11,9.00 KG 94,97.95 5 ARPA YEMLİK ı: 188,16.3 13 ARPA ı 188,16.3 13 KOÇANLI

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ Aralık 2015 1 YALOVA İŞ DÜNYASI VE EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ 2 3 YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Kırmızı Et Üretimi: TUİK kırmızı et üretim istatistiklerini üçer aylık dönemler halinde yayınlamaktadır. Toplam kırmızı et üretimi

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

T.C. KASTAMONU TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KASTAMONU TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.69 0.6487 939,009.00 KG 609,153.91 25 ARPA YEMLİK KOOP. 0.70 0.70 0.7014 33,752.00 KG 23,674.56 1 A ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.73 0.7081

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Dış Ticaret Endeksleri

Detaylı

BÜLTEN AYI : MART 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ

BÜLTEN AYI : MART 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,36 0,36 0,36 20.500,00 KG 7.318,50 HTS 1 === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 20.500,00 7.318,50 1,00 BUĞDAY BUĞDAY 0,27 0,34 0,32 143.380,00 KG 45.374,90 HTS 6 BUĞDAY

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı