ISO ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi"

Transkript

1 ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara, 65 b Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, 32 c Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümü, Afyonkarahisar, 32 * Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ahmet Necdet Sezer Kampus Gazlıgöl Yolu, 32 AFYONKARAHİSAR, Özet Çevre yönetim sistemlerini oluşturmuş ve ISO 11 ÇYS Standardı ile belgelendirmiş olan Türkiye deki sanayi kuruluşlarının, bu belgeyi almalarında ekili olan nedenlerin önem derecelerini belirlemek amacıyla hazırlanan anket sorusunun değerlendirilmesinde Doğal çevreyi korumak %16,8 lik bir değerle kuruluşların ISO 11 belgesi alma kararlarında etkili olan en önemli faktör olarak belirtilmiştir. Yasal düzenlemelere uyum sağlamak ikinci önemli faktör olarak nitelendirilmiştir. Bu sonuç, ISO 11 ÇYS uygulamasının yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır. ÇYS uygulamalarının çevresel ortamlara olumsuz etkileri olan unsurlar üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla hazırlanan anket sorularının değerlendirilmesi sonucu, kuruluşların %38,5 i ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan hammadde miktarının azalması üzerindeki etkisinin düşük düzeyde olduğunu, %3,8 i yardımcı madde miktarındaki azalmanın yüksek veya çok yüksek düzeyde gerçekleştiğini, %45 i ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan enerji miktarının azalması üzerindeki etkisinin orta düzeyde olduğunu ve %35 i de ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan su miktarının azalması üzerindeki etkisinin orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Kuruluşların anket sorularına verdikleri cevapların analizinden, ISO 11 ÇYS uygulamasının çevresel amaçlara ulaşmayı kolaylaştırdığı güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere, ISO 11 ÇYS nin dünyada yaygın olarak kullanılmasının en önemli nedenlerinden birisi de, kuruluşların çevresel amaçlara ulaşmalarını kolaylaştıran bir yönetim sistemi olmasıdır. Anahtar Kelimeler: ISO 11, Kimya, Gıda, Otomotiv, Sektör Giriş Türkiye de çevre politikalarının resmen devlet politikası olarak ele alınması ile çağdaş çevre bilincinin oluşumu ve gelişimi 197 li yıllara rastlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye nin çevre politikası, uluslararası topluma paralel olarak 1972 yılında yapılan ve Türkiye nin bir bildiri ile katıldığı BM Stockholm Konferansı nın ardından oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye de çevre politikası oluşturmaya yönelik ilk girişim, yıllarını kapsayan III. Beş Yıllık Kalkınma Planı nda (BYKP) çevreye ayrı bir bölüm ayrılmasıdır. III. BYKP de çevreye ayrı bir bölüm ayrılması, ulusal çevre politikasının oluşturulması bakımından önemli bir adım olmuştur. Bu girişimden altı yıl sonra, Türkiye nin çevre politikasının saptanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında gereksinim duyulan eşgüdümün sağlanması ve yürütmeyi denetleme görevini yerine getirmek üzere 1978 yılında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı kurulmuştur. Stockholm Konferansı sonrasında, dünya kamuoyunda gittikçe artan bir öneme sahip olan çevre konusu, birçok ülkenin anayasa ve/veya diğer düzenlemelerinde yer almıştır [1]. Gelişmiş

2 ekonomilere sahip toplumlarda yaşanan bu gelişmelerin de etkisiyle, 1982 Anayasası nda çevrenin korunmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır Anayasası nın 56. maddesinin, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." [2] hükmü ile çevre hakkı anayasal bir hak haline getirilmiştir Anayasası nda, çevre hakkının anayasal bir hak olma niteliğini kazanmasından kısa bir süre sonra 2872 sayılı Çevre Kanunu, 9 Ağustos 1983 tarihinde kabul edilerek 11 Ağustos 1983 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacını düzenleyen birinci maddesine bakıldığında, kanunun oldukça geniş bir biçimde belirlenen amaçlara sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu maddeye göre kanunda [3]: bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi; arazinin ve doğal kaynakların en uygun biçimde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenleme ve alınacak önlemler temel amaç olarak belirlenmiştir. 34 maddeden oluşan Çevre Kanunu zaman içinde, esasa fazla dokunulmadan küçük değişiklikler geçirmiştir. Çevre Kanunu nun hazırlandığı dönemde, Türkiye de çevre bilimi ile ilgili birikim ve deneyim, bugünkü düzeyinden çok geride olmakla birlikte, bu kanun, o dönemde yürürlüğe giren kanunların en iyileri arasında yer almaktadır. Kanun un yürürlüğe girdiği tarihte çevre politikası açısından her birisi ileri adımlar olan kirleten öder ilkesi, çevre zararlarının tazmininde kusursuz sorumluluk ilkesi, çevre etki değerlendirmesi gibi kavramların Türk Çevre Hukuku na kazandırılması hep bu kanun ile sağlanmıştır [4]. Çevre Kanunu nun yürürlüğe konmasından bir yıl sonra, 1984 yılında, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Çevre Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş olup, bu Müdürlük 1989 yılında ise tekrar Müsteşarlık düzeyine yükseltilmiştir yılında Çevre Bakanlığı nın kurulması, çevre konusuna ülke olarak verilen önemin en somut göstergesi olmuştur. Çevre Bakanlığı nın kurulması, ülkede daha çağdaş çevre politikası oluşturulmasına, çevreye karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığın artmasına, ayrıca sanayi sektöründe çevre konularının iyice ön plana çıkmasına vesile olmuştur. 23 yılında ise Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştirilmiştir. Son olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nü de bünyesine alan bu Bakanlık, daha güçlü bir yapıya sahip olarak, ülkenin çevre, orman ve su konularındaki politikalarının temel belirleyicisi konumuna gelmiştir. Türkiye nin çevre politikasına yön veren faktörlerden birisi de AB üyelik sürecidir. AB Konseyi nin -11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde oybirliği ile AB ye aday ülke olarak kabul ve ilan edilmesinin yanında bir Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) hazırlanması da kararlaştırılmıştır. Bu belgenin, siyasi ve ekonomik kriterler ile AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin çerçeveyi oluşturması öngörülmüştür. Bu gelişmeleri takiben, Türkiye nin kısa ve orta vadede gerçekleştirmesi gereken önceliklerini, ara hedeflerini, siyasi ve ekonomik kriterler ışığında katılım hazırlıklarının koşullarını ve AB müktesebatını üstlenme, uygulama ve hayata geçirmeye ilişkin yükümlülüklerini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti için KOB, 8 Kasım 2 tarihinde AB tarafından kabul edilmiştir. KOB da belirtilen esaslar doğrultusunda Türkiye tarafından hazırlanan ve diğer sektörler ile birlikte çevre alanındaki hedefler ve taahhütlerin ortaya konduğu AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program ise 19 Mart 21 tarihinde kabul edilmiştir [5]. Ulusal Programın kabul edilmesiyle, AB ye tam üyelik sürecinde en önemli alanlardan birisi olarak değerlendirilen çevre alanında da, AB Müktesebatına uyumlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Özellikle son çeyrek asırda, yaptığı çalışmalar ve çıkardığı birçok yasal düzenlemeler ile çevre konusuna çok önem vermeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti nin çevre politikasının ana hedefi,

3 sürdürülebilir kalkınmayla birlikte çevrenin korunması ve geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu politikanın temel ilkesi ise, doğal kaynakların yönetimi, insan sağlığı ve doğal dengenin korunması koşuluyla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir doğal, fiziksel ve sosyal bir çevrenin bırakılmasıdır. [6]. Çevre kirliliğinin sınır tanımayan özelliği gereği, çevre sorunlarının çözümüne ve/veya önlenmesine yönelik yaklaşımların uluslararası alanda işbirliği ile geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Böylece, kuruluşlarda çevreyle ilgili unsurları karar alma süreçlerinin bir parçası haline getirerek, çevre performanslarını sürekli iyileştirmeye yöneltecek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlayacak, ayrıca, uluslararası toplum tarafından da kabul görecek bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) standardına olan ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, sözkonusu ihtiyacı da göz önünde bulunduran Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), ISO 11 ÇYS standardını 1996 yılında yayınlayarak uluslararası toplumun hizmetine sunmuştur. Uluslararası toplumda yaygın olarak kullanılan bu standart gözden geçirilerek, ISO tarafından 24 yılında tekrar yayınlamıştır. ISO 1 serisini oluşturan standartlar arasında belgelendirmeye esas olan tek standart, ISO 11 ÇYS Standardıdır. Bu standart, dünya genelinde yaygın bir biçimde kullanılmakta olup, her geçen gün daha fazla kuruluş ISO 11 ÇYS Standardı belgesi almaya çalışmaktadır. ISO nun dünya genelinde ISO 11 ÇYS Standardı belgeli kuruluşlar sayısına ilişkin yapmış olduğu araştırma sonuçları [7] Çizelge 1 de sunulmuştur. Çizelge 1 Dünyada ISO 11 ÇYS Standardı Belgeli Kuruluş Sayısının Yıllara Göre Dağılımı BÖLGE Aralık 25 Aralık 26 Aralık 27 Belgeli Kuruluş Sayısı Afrika/Batı Asya Orta ve Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa Uzak Doğu Avustralya/Y.Zelanda Dünya Geneli Toplam Toplam Ülke Sayısı Çizelge 1 den, 25 yılın sonunda dünyada kuruluş ISO 11 ÇYS Standardı belgesine sahipken, bu sayısı 26 sonunda , 27 sonunda ise artarak ye yükselmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, 27 yılı sonu itibariyle dünyada en fazla ISO 11 ÇYS Standardı belgeli kuruluş sayısı Çin dedir. Bu ülkede 3489 kuruluş ISO 11 ÇYS Standardı belgesine sahiptir. İkinci sırada kuruluş ile Japonya, üçüncü sırada ise kuruluş ile İspanya dır. ISO nun yaptığı araştırma sonuçlarına göre [7], Türkiye de 27 yılı sonu itibariyle 12 kuruluşun ISO 11 ÇYS Standardı belgesine sahip olduğu Çizelge 2 de görülmektedir. Çizelge 2 deki verilerden, 27 yılı sonu itibariyle Türkiye de ISO 11 ÇYS Standardı belgeli kuruluş sayısı, 19 AB ülkesinden daha fazla, sadece 8 AB ülkesinden daha az olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge deki verileri, ülkelerin ekonomilerinin büyüklükleri, toplam kuruluş sayıları gibi unsurlara bağlı olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, Türkiye deki kuruluşların çevre duyarlılıklarının AB üyesi ülkelerin çoğundan daha fazla olduğu da Çizelge deki verilerden açık olarak görülmektedir.

4 Çizelge 2 Türkiye ve AB Ülkelerinde ISO 11 ÇYS Standardı Belgeli Kuruluş Sayısının Yıllara Göre Dağılımı ÜLKE Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık ÜLKE Belgeli Kuruluş Sayısı TÜRKİYE İspanya Almanya İsveç Avusturya İtalya Belçika Kıbrıs Rum Bulgaristan Letonya 9 1 Çek Litvanya Danimarka Lüksemburg Estonya Macaristan Finlandiya Malta Fransa Polonya Hollanda Portekiz İngiltere Romanya İrlanda Slovakya Bu araştırmanın amacı, çevre yönetim sistemlerini oluşturmuş ve ISO 11 ÇYS Standardı ile belgelendirmiş olan Türkiye deki sanayi kuruluşlarının, bu belgeyi almalarında ekili olan nedenlerin önem derecesini belirlemek ve ISO 11 ÇYS uygulamasının kuruluşları motive eden çevresel konuları içeren faktörler üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın Kapsamı Yapılan alan araştırmasının ana kütlesi, Türkiye de faaliyet gösterip, ISO 11 ÇYS Standardı ile belgelendirilmiş ve anketin doldurulduğu tarihte belgelerinin geçerliliği devam eden tüm sanayi kuruluşlarıdır. Bu ana kütleyi temsil etmek üzere, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu iller arasından 5 tanesi belirlenmiştir. Bu kapsamda, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin illerindeki ISO 11 ÇYS Standardı belgeli sanayi kuruluşları araştırmanın örneklemine dâhil edilmiştir. Bu illerden toplanan adet doldurulmuş Anket Formu, araştırmada istatistikî analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Veri Toplama Yöntemi Alan araştırmasısında veri toplama yöntemi olarak anket çalışması yapılmıştır. Anket formundaki 1- arasındaki sorular, ankete katılan kuruluşların genel özelliklerini belirleme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Kuruluşların ISO 11 ÇYS Standardı belgesi alamaya karar vermelerinde etkili olan faktörlerin önem derecelerini belirlemeye yönelik ifadelere 11. soruda yer verilmiştir. Ankette 12-2 arasındaki sorular, ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan hammadde, yardımcı madde, enerji, su ve ambalaj malzemesi miktarının azalması üzerinde bir etkisinin olup olmadığı, çevre kirleticilerinde bir azalma sağlayıp sağlamadığı ve diğer çevresel faktörler üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Örneklemden elde edilen doldurulmuş Anket Formları ndaki veriler, Excel Programı vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, istatistikî analizler yardımıyla bulgulara ulaşılmıştır. Frekans ve yüzde dağılımlar şeklinde elde edilen bulguların özetlenmesinde ise şekil ve çizelge gösterimlerden yararlanılmıştır.

5 Anket Formu 1) İşletmenizin türü: [ ] Özel [ ] Kamu 2) İşletmenizin faaliyette bulunduğu sektör:... 3) İşletmenizin ortaklık yapısı: [ ] % Yerli [ ] Yabancı ortakların payı %5 den az [ ] % Yabancı [ ] Yabancı ortakların payı %5 yada daha fazla 4) İşletmenizin Ölçeği Nedir? [ ] Küçük [ ] Orta [ ] Büyük 5) İşletmenizin faaliyet süresi (yıl): [ ] 1-5 [ ] 6- [ ] [ ] 16 ve üzeri 6) İşletmenizde çalışan sayısı: [ ] 1 49 [ ] [ ] [ ] 5 ve üzeri 7) İşletmeniz hangi piyasalarda satış faaliyetinin bulunmaktadır? [ ] % yurtiçi [ ] %5 den daha azı yurtdışı [ ] % yurtdışı [ ] %5 yada daha fazlası yurtdışı 8) İşletmeniz Avrupa Birliği (AB) ülkelerine satış faaliyetinin bulunmaktadır? [ ] Evet [ ] Hayır 9) İşletmeniz kaç yıldır ISO 11 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir? [ ] -1 [ ] 2-3 [ ] 4-5 [ ] 6 ve üzeri ) ISO 11 ÇYS Sertifikası dışında, işletmenizde aşağıdaki sistem belgelerinden mevcut olanları işaretleyiniz. [ ] ISO 91 [ ] OHSAS [ ] HACCP [ ] ISO 22 [ ] Diğer:... 11) İşletmenizin ISO 11 ÇYS Sertifikası almaya karar vermesinde etkili olan faktörleri önem derecesine göre ( en önemlisi 1 den başlayarak en önemsize doğru) sıralayınız. [ ] Kamuoyu baskısı [ ] Şirket imajını yükseltmek [ ] Doğal çevreyi korumak [ ] Rekabet avantajı sağlamak [ ] Uluslararası alanda ihracatı artırmak [ ] Yasal düzenlemelere uyum sağlamak [ ] Türkiye nin AB ne üyelik sürecindeki gelişmelere uyum sağlamak [ ] İşletmemizde çevre çalışmalarını daha sistematik hale getirmek [ ] Müşterilerin çevre koruma yönündeki taleplerini karşılamak [ ] Enerji tasarrufu, atık azaltma, tekrar kullanma vb. yöntemlerle maliyetleri azaltmak [ ] Diğer (lütfen belirtiniz):. İşletmenizde ISO 11 ÇYS uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz (lütfen uygun seçeneği daire içine alınız). 1-Hiç 2-Az miktarda 3-Orta düzeyde 4-Yüksek düzeyde 5-Çok yüksek düzeyde 12) Kullanılan ham madde miktarı azalmıştır ) Kullanılan yardımcı madde (kimyasallar, solventler, vb.) miktarı azalmıştır ) Kullanılan enerji miktarı azalmıştır ) Kullanılan su miktarı azalmıştır ) Oluşan katı atık miktarı azalmıştır ) Oluşan atık su miktarı azalmıştır ) Çıkan hava emisyonu ( CO 2,SO 2,toz, solvent, vb.) miktarı azalmıştır ) Oluşan tehlikeli atık miktarı azalmıştır ) Oluşan gürültü düzeyi azalmıştır

6 Sonuçlar ve Tartışma Anketi cevaplayan kuruluşun faaliyette bulundukları şehirler Şekil 1 de sunulmaktadır. Bu kapsamda, Bursa ve Kocaeli şehirlerinden 12 şer, Adana dan 7, Mersin den 6 ve Gaziantep den 3 sanayi kuruluşu anketi cevaplamıştır. Dağılım ,5 7 6 Bursa Kocaeli Adana Mersin Gaziantep Şehirler 15 Frekans Yüzde Şekil 1 Cevaplanan Anket Formunun Şehirlere Göre Dağılımı 3 7,5 Kuruluşların türü, faaliyette bulundukları sektörler, ortaklık yapıları, ölçekleri, faaliyet süreleri, çalışan sayıları, satış faaliyetinde bulundukları piyasalar, AB ülkelerine satış faaliyetinde bulunup bulunmadıkları, ISO 11 ÇYS Standardı belgesine kaç yıldır sahip oldukları ve ISO 11 ÇYS Standardı dışında sahip oldukları diğer sistem belgeleri ile ilgili bilgiler, sanayi kuruluşları tarafından cevaplandırılan anketlerin analizi sonucunda aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Anketi cevaplayan sanayi kuruluşunun tamamı özel sektör kuruluşudur. Böyle bir sonucun çıkması, kamunun sanayi üretimi sektöründen elini çekerek, mevcut sanayi tesislerini özelleştirmesinden, yani kamuya ait az sayıda üretim yapan kuruluş kalmasından kaynakladığı düşünülmektedir. Kuruluşların faaliyette bulundukları sektör dağılımı Çizelge 3 de sunulmuştur. Çizelge den görüleceği üzere, kuruluşların % 25 i otomotiv sektöründe, %25 i de kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sektöründe yer almaktadır. Marmara bölgesinde yoğunlaşan bu sektörlerin, alan araştırmasına katılımının yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu sektörlere ilişkin sonuçların Türkiye yi temsil etme düzeyi artmaktadır. Cevaplanan anketin %5 sini oluşturan bu iki sektörde çevre kirliliği oluşturma potansiyeli yüksek olmakla beraber, bu sektörlerin ÇYS oluşturmuş olmaları önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Çizelge 3 Kuruluşların Faaliyette Bulundukları Sektörlerin Dağılımı Sektör Frekans Yüzde (%) Otomotiv 25, Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik 25, Gıda, içki ve tütün 6 15, Taş ve toprağa dayalı 5 12,5 Enerji 3 7,5 Metal eşya, makine, teçhizat, mesleki aletler 2 5, Tekstil 2 5, Kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım 1 2,5 Diğer 1 2,5 Toplam,

7 Kuruluşların ortaklık yapısının dağılımı Şekil 2 de sunulmuştur. Şekil den görüleceği üzere kuruluşların %55 i tamamen yerli sermayenin elinde bulunmakta, %17,5 i ise tamamen yabancı sermayelidir. Yabancı ortaklı kuruluşlarında, yabancı sermaye payının %5 veya daha fazla olduğu kuruluşların oranı %15 dir. Anketi cevaplayan sanayi kuruluşlarının yarıdan fazlası tamamen yerli sermayeye ait olmakla birlikte, kuruluşların %45 nde yabancı sermaye payının olması, Türkiye de tamamen yabancı veya yabancı ortaklı sanayi kuruluşu sayısının artmakta olduğunu göstermektedir. Sermayenin sınır tanımayarak küreselleşmesinin ivme kazandığı bir dönemde ve dünyadaki trende paralel olarak serbest piyasa ekonomisinin başarı ile uygulanmaya çalışıldığı Türkiye de, yabancı ortaklı sanayi kuruluşu oranının yüksek çıkması normal bir durum olarak değerlendirilmektedir. Dağılım ,5 12, % Yerli % 5 < Yerli % Yabancı %5 Yabancı Ortaklık Yapısı Şekil 2 Kuruluşların Ortaklık Yapısının Dağılımı Frekans Yüzde Kuruluşların ölçek dağılımında dikkat çekici husus, kuruluşlardan hiçbirisinin küçük boy işletme olmamasıdır. Alan araştırması sonuçları, kuruluşların %22,5 nin orta, %77,5 nin ise büyük ölçekli kuruluş olduğunu göstermektedir. Anketin dörtte üçünden fazlasının büyük ölçekli kuruluşlar tarafından doldurulmuş olması, anket sonuçlarının güvenilirliğini artıran bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Kuruluşların faaliyet sürelerinin dağılımıda en önemli husus, kuruluşların %84,2 sinin 16 yıl veya daha fazla süre faaliyette bulunuyor olmalarıdır. yıldan daha uzun süre faaliyette bulunan kuruluşların oranı ise %92,1 dir. Özellikle büyük ölçekli sanayi kuruluşları ve uzun süre faaliyet gösteren kurumsallaşmış işletmelerin ISO 11 ÇYS uygulamalarını benimsedikleri sonucu ortaya çıkmaktadır Alan araştırması kapsamında sanayi kuruluşlarındaki çalışan sayılarının incelenmesi, ISO 11 ÇYS Standardı belgesi edinme ile kuruluşlarda çalışan sayısı arasında bir ilişkinin olup olmadığının tespit edilmesine yöneliktir. Şekil 3 den de görüleceği üzere, cevaplanan anketlerden elde edilen bulgular, kuruluşlarda çalışan sayısı arttıkça ISO 11 ÇYS Standardı belgesine sahip olma oranın da arttığını göstermektedir. Dağılım Frekans Yüzde Çalışan Sayısı Şekil 3 Kuruluşlarda Çalışan Sayılarının Dağılımı

8 Şekil 4 den görüleceği üzere, ürünlerini tamamen iç piyasaya satan kuruluşların oranı sadece % dur. Kuruluşların % nın satışlarının yarıdan fazlasını yurtdışına yaptığı, kuruluşların % 9 nının ise yurtdışına satış faaliyetinde bulunduğu göz önüne alındığında, daha çok yurtdışına satış faaliyetinde bulunan kuruluşların ISO 11 ÇYS Standardı belgesi edinme eğiliminde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yurtdışındaki müşterilerin çevreye duyarlı bir üretim yapıldığını kuruluşlardan belgelendirmelerini talep ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Dağılım % Yurtiçi %5 < Yurtiçi %5 Yurtdışı % Yurtdışı Satış Piyasası 16 Frekans Yüzde Şekil 4 Kuruluşların Satış Faaliyetlerinin Piyasalara Göre Dağılımı Kuruluşlara kaç yıldır ISO 11 ÇYS Standardı belgesine sahip olduklarının sorunun değerlendirilmesinde kuruluşların % 5 den fazlasının 6 yıl veya daha uzun süreli, %74,4 ünün ise 3 yıldan daha uzun süreli ÇYS Standardı belgesine sahip olduğu belirlenmiştir. Çizelge 4 de sektör bazında kuruluşların ISO 11 ÇYS Standardı belgesi ile birlikte sahip oldukları diğer yönetim sistemi standardı belgelerinin frekans dağılımı sunulmuştur. Çizelgeden, kuruluşların büyük çoğunluğunun hem ISO 91 Kalite Yönetim Sistemi hem de TS 181 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Çizelge de dikkat çeken sonuçlardan birisi de gıda, içki ve tütün sektöründe yer alan 5 kuruluşun tamamının ISO 91, TS 181 OHSAS ve ISO 22 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine birlikte sahip olmalarıdır. Çizelge 4 ISO 11 ÇYS Dışında Kuruluşların Sahip Oldukları Sistem Belgeleri SEKTÖR ISO 91 TS 181 ISO 22 FREKANS ISO/TS ISO 271 EMAS Otomotiv Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik Gıda, içki ve tütün Taş ve toprağa dayalı Enerji Metal eşya, makine, teçhizat, mesleki aletler Tekstil Kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım Diğer Toplam 38 Kuruluş Sayısı

9 Anket formunun 11. sorusu, anketi cevaplayan sanayi kuruluşlarının ISO 11 ÇYS Standardı belgesi almaya karar vermelerinde etkili olan faktörlerin önem derecelerini tespit etme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, araştırmaya katılan kuruluşlardan ISO 11 ÇYS Standardı belgesi almaya karar vermelerinde etkili olan faktörleri, en önemlisi için 1 den başlayarak sıralamaları istenmiştir. Değerlendirme esnasında, kuruluşların yapmış oldukları sıralamada en önemli gördükleri faktöre, en önemsize ise 1 puan verilerek her bir faktörün ham puan değerlerinin toplamı bulunmuştur. Daha sonra tüm ham puanların toplamı içinde her bir faktörün yüzdelik değeri hesaplanmıştır. Doğal çevreyi korumak 16,8 ISO 11 ÇYS Standardı Belgesi Almada Etkili Olan Faktörler Yasal düzenlemelere uyum sağlamak İşletmemizde çevre çalışmalarını daha sistematik hale getirmek Enerji tasarrufu, atık azaltma, tekrar kullanma vb. yöntemlerle maliyetleri azaltmak Şirket imajını yükseltmek Müşterilerin çevre koruma yönündeki taleplerini karşılamak Rekabet avantajı sağlamak Uluslararası alanda ihracatı artırmak Türkiye nin AB ne üyelik sürecindeki gelişmelere uyum sağlamak 4,8 6,8 7,7 9,1 13,8 13,4 13, 11,6 Kamuoyu baskısı 3, % Dağılım Şekil 5 Kuruluşların ISO 11 Belgesi Alma Nedenlerinin Yüzde Dağılımı Şekil 5 de görüleceği üzere, doğal çevreyi korunmak %16,8 lik bir değerle kuruluşların ISO 11 ÇYS Standardı belgesi alma kararlarında etkili olan en önemli faktör olarak belirtilmiştir. Bu faktör, Nemli nin [8] yapmış olduğu alan araştırmasında ilk üç faktör arasına girememiş, Mındıkoğlu nun [9] yapmış olduğu alan araştırmasında ise en önemli üçüncü faktör olmuştur. Bu bakımdan, yapılan çalışmada doğal çevreyi korunmak faktörünün ilk sırada yer alması, son dönemlerde Türkiye deki sanayi kuruluşlarında çağdaş çevre bilincinin gelişerek, çevreyi koruma adına gönüllük esasına dayanan uygulamaları benimsemeye başladıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yasal düzenlemelere uyum sağlamak ikinci önemli faktör olarak nitelendirilmiştir. Bu sonuç, ISO 11 ÇYS uygulamasının yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır. ISO 11 ÇYS uygulamasının temel hedeflerinden birisi olan, çevre çalışmalarını daha sistematik hale getirmek en yüksek üçüncü puanı almıştır. Enerji tasarrufu, atık azaltma, tekrar kullanma vb. yöntemlerle maliyetleri azaltmak faktörünün yüzdelik puanının ikinci ve üçüncü sırada önemli görülen faktörlere çok yakın olması, üzerinde önemle durulması gereken hususlardan birisidir. Çünkü kuruluşlar her ne kadar doğal çevreyi koruma adına gönüllü olarak ISO 11 ÇYS

10 uygulaması yapsalar da, kendilerine doğrudan veya dolaylı olarak olumlu bir katkı sağlamayacak bir uygulamayı benimsemeleri oldukça zordur. Bu sonucu, ISO 11 ÇYS uygulamasının çeşitli şekillerde maliyet tasarrufu sağlayarak, kuruluşlara olumlu bir katkı sağladığı şeklinde yorumlamak mümkündür. Sanayi kuruluşlarının ISO 11 ÇYS Standardı belgesi almaya karar vermelerinde en etkisiz faktörün %3 le kamuoyu baskısı olması dikkat çeken hususlardan birisidir. Bu sonucu iki şekilde yorumlamak mümkündür. Birincisi, kuruluşların çevreyi koruma adına yaptıkları çalışmalara kamuoyunun duyarsız kaldığıdır. Ancak, son dönemlerde Türkiye de çevre konusuna verilen önem göz önüne alındığında, kamuoyunun çevre konularına duyarsız kaldığı şeklindeki bir değerlendirmeyi kabul etmek mümkün değildir. Bu durumda, kamuoyu baskısı nın en etkisiz faktör olmasını, kamuoyunun çevreyi koruma konusunda kuruluşlar üzerinde yeterli düzeyde baskı unsuru oluşturamadığı şeklinde yorumlamak mümkündür. Anket formundaki 12-2 arasındaki sorularında 5 li derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Hiç, az miktarda, orta düzeyde, yüksek düzeyde ve çok yüksek düzeyde şeklinde derecelendirilen 12-2 arasındaki sorular, ISO 11 ÇYS uygulamasının kuruluşlarda çevresel konuları içeren faktörler üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Kuruluşlar tarafından sorulara verilen cevapların analizinde, öncelikle her bir soruya tüm kuruluşların vermiş oldukları cevapların 5 li derecelendirme ölçeğinde yüzdelik dağılımı çıkarılmıştır. Daha sonra, her bir soruya verilen cevapların aritmetik ortalaması ile alt ve üst güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır. Son olarak, her bir sektörün sorulara vermiş olduğu cevapların ortalaması hesaplanmıştır. Sorulara verilen cevapların özetlenmesi ve yorumlanmasını kolaylaştırmak üzere, yüzde dağılımı gösteren histogramlardan ve güvenilirlik sınırlarına göre sektör ortalamalarının dağılımını gösteren şekillerden yararlanılmıştır. ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan hammadde miktarının azalması üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusuna tüm kuruluşlar tarafından verilen cevaplarının yüzde dağılımı Şekil 6 (a) da ve Ortalama ± %95 Güvenilirlik sınırına göre sektör ortalamalarının dağılımı ise Şekil 6 (b) de sunulmaktadır. Şekil 6 (a) da görüldüğü üzere, kuruluşların %38,5 i ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan hammadde miktarının azalması üzerindeki etkisinin az olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, kuruluşların %48,8 i hammadde miktarındaki azalmanın orta, yüksek veya çok yüksek düzeyde gerçekleştiğini ifade etmiştir. 6 (b) den, kimya, gıda, çimento ve metal sektörlerindeki kuruluşların verdikleri cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içerisinde yer aldığı, otomotiv sektöründe verilen cevapların ise üst güven sınırına çok yakın olduğu görülmektedir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan hammadde miktarının azalması konusunda az ve orta düzeyin arasında bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. ISO 11 ÇYS Uygulamasının Kullanılan Yardımcı Madde Miktarının Azalması Üzerine Etkisinin araştırıldığı anket sorusunda kuruluşların %33,3 ü ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan yardımcı madde miktarının azalması üzerindeki etkisinin orta düzeyde, %33,3 ü de az düzeyde olduğunu belirtmiştir. Kuruluşların %3,8 i yardımcı madde miktarındaki azalmanın yüksek veya çok yüksek düzeyde gerçekleştiğini ifade etmiştir. Metal, kâğıt ve tekstil sektöründe verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları dışında olduğu belirlenmiştir. Güvenilirlik sınırları içerisinde yer alan otomotiv ve gıda sektörleri, kullanılan yardımcı madde miktarındaki azalmanın orta düzeyin üzerinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Verilen tüm cevapların ortalaması, bu uygulamanın, kuruluşların üretim faaliyeti sırasında kullandıkları yardımcı madde miktarının azalması üzerine orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

11 % Dağılım ,8 38,5 3,8 15,4 (a) Hiç Az Orta Yüksek Ç. Yüksek Derecelendirme Ölçeği 2,6 Sektör Ortalamaları (b) Sektör Ortalama Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı Otomotiv Kimya Gıda Çimento Enerji Metal Tekstil Kağıt Diğer Ortalama Standart Sapma Güvenilirlik (μ=,5) Alt Güven Sınırı Üst Güven Sınırı 2,564,995,38 2,256 2,872 Şekil 6 ISO 11 ÇYS Uygulamasının Kullanılan Hammadde Miktarının Azalması Üzerine Etkisi: (a) Cevapların Yüzde Dağılımı, (b) Güvenilirlik Sınırlarına Göre Sektör Ortalamalarının Dağılımı ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan enerji miktarının azalması üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusuna tüm kuruluşlar tarafından verilen cevaplarının yüzde dağılımı Şekil 7 (a) da ve Ortalama ± %95 Güvenilirlik sınırına göre sektör ortalamalarının dağılımı ise Şekil 7 (b) de görülmektedir. Şekil 7 (a) da görüldüğü üzere, kuruluşların %45 i ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan enerji miktarının azalması üzerindeki etkisinin orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Şekil 7 (b) den, otomotiv, kimya, gıda ve enerji sektöründe verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu görülmektedir. Verilen tüm cevapların ortalaması, ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan enerji miktarının azalması konusunda orta düzeyin üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, enerji elde edilmesi veya kullanılması süreçlerinde meydana gelen çevresel etkilerin azaltılması bakımından ISO 11 ÇYS uygulamasının önemli ve olumlu bir etkisi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, kuruluşlarda maliyeti yüksek olan enerjinin, 11 ÇYS uygulaması ile kullanım miktarının azaltılması, maliyet tasarrufuna neden olacağını göstermektedir. ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan su miktarının azalması üzerine etkisinin araştırıldığı anket sorusuna tüm kuruluşlar tarafından verilen cevaplarının yüzde dağılımından, kuruluşların %35 i ISO 11 ÇYS uygulamasının kullanılan su miktarının azalması üzerindeki etkisinin orta düzeyde, %45 i ise kullanılan su miktarındaki azalmanın yüksek veya çok yüksek düzeyde gerçekleştiğini ifade etmiştir. Tüm kuruluşlar tarafından verilen cevapların % 35 i güvenilirlik sınırları içerisinde kalmıştır. Otomotiv, kimya, gıda ve enerji sektöründe verilen cevapların ortalamasının güvenilirlik sınırları içinde olduğu belirlenmiştir. Verilen tüm cevapların ortalaması,

ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri

ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri ISO 141 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı