f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda"

Transkript

1 f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile ilgili yontem olugturmak 2, KAPSAM Bu prosediir, tekel niteliginde olmayan tedarikgilerinin de$erlendirilmesi iglemlerini ve do$rudan temim usulti sahn alma yaprlan tedarikgi firmalan kapsar. 3.TANIMLAR 3.1.Tedarikgi: Mal ve hizmet ahmr ihalesine teklif veren gergek veya tiizel kigileri veya bunlann olugturduklan ortak girigimleri ifade eder. 3.2.ihale Komisyonu: Kamu ihale kanununa gore en az 5 kigiden olugturulan komisyon. 3.3.Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu: 4735 sayrh Kamu ihale sozlegmeleri kanuna gore' en az 3 kigiden kurulan, ahmr yaprlan mal ve hizmetlerin, idari ve teknik prtnameye uygunlu$unu kontrol ederek gegici veya kesin kabulii yapan komisyon. 3.4.gartname: Satrn ahnacak her trirl0 mal, hizmet veya igin idari ve teknik esas, usul ve gartlannt belirleyen doktiman. a)idari gartname: 4734 Sayrlr Kamu ihale Kanununa gore qrkanlan, ihale usullerine gore belirlenmig tip idari gartnameler esas altnmak suretiyle hazrrlanan ihale doklmantdtr' Uy trlat ve hizmet satrn ahnmasr taiebinde bulunan birim taraflndan haztrlanan ve sahn altnacak mal veya hizmetin teknik ozelliklerini igeren doktiman. 3.5.TURKAK: Ttrkiye Akreditasyon Kurumu 3.6. ikinci Taraf Tetkik: Uriin ve/veya hizmet ahmr yaprlacak olan tedarikqi firmalann be-lirlenen gartlart kargrlayrp kargrlamadrgr ve yasal gar1ira uygun bir fiiiki yaprlanma olup olmadrgr ile ilgili yaptlan tetkik faaliyeti. 3.7.Kalite Belgesi: Tedarikgi firmalann, faaliyet alanrna baoh olarak, T0rkak,DAR,RVA vs gibi,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda,rrry. n'.r kazandiktan: tso iooi:zooi Kalite Yonetim Sistemi, ISO 22000:2005 Grda Ggvenligi Yonetim Sistemi belgelerini ifade eder. 4. ilgilidokumanlar 4.1.Uygun Olmayan Uriin-Hizmet Kontrol Prosediini 4.2.Diizeltici Faaliyet ProsediirU 4.3.Onleyici Faaliyet Prosediirii 4.4.i9 Tetkik Prosed0rtl 4.5.Mal veya Hizmet Ret RaPoru 4.6.Uygunsuzluk TesPit Formu 4.7.Tedarikgi Performans Degerlendirme Formu 4,8.Hedef Performans TakiP Formu 4.9.Ur0n/Hizmet Teknik $artnamesi OnaYlr Tedarikqi Listesi 5,SORUMLULUK 5.1. Bu prosediirun hazrrlanmast, gtincellegtirilmesi,.. iptali, kontrollti da$rtrlmasr ve argivlenmesinden von.iirn t nitif.u, uygulanmastndan, birim harcama yetkilileri sorumludur' oo.pr oa/r 03/1.5

2 {x, tlltr,rt reonni rgi orgerlrnoirme PRoseounu 5.2. Harcama birimleri tarafrndan talep edilen ilrrin ve hizmetler ile ilgili ihale yolu ile temin edilmesinden Destek Hizmetleri MrldLir[igt], satrn alrnan tinin ve hizmetlerin gartname, sozlegme ve belirlenen kalite kriterlerine uygunluk agrsrndan kontrollerin yaprlmasrndan, uygunsuzluk ve uygun olmayan tirtin kontrol raporlarrn rn drizenlenmesinden muayene ve kabul komisyonu sorumludu r, 5.3. Harcama limitleri dogrultusunda, odenek tahsis edilmig tirtin ve hizmetler ile ilgili do$rudan temin usu[] ile satrn alma iglemlerinin gergeklegtirilmesinden ve gerekli olan ttim muayene, kontrol, tagtntr ve tahakkuk iglemlerinin yilrritrilmesinden harcama yetkisiverilen birim(ler) sorumludur, 5.4. Muayene ve kabul komisyonundan gelen, kontrol raporlarr do$rultusunda, mal ve/veya hizmet sattn alrnan tedarikgi flrmalar ile ilgili performans degerlendirilmesinin yaprlmasr ve tedankqi performans raporlarrnrn hazrrlanmasrndan mal veya hizmetin satrn alma talebinde bulunan birim sattn alma personeli sorumludur Mal ve hizmet ahmr yaprlacak olan tedarikqi firmalar ile ilgili ikinci taraf denetimlerinin i9 tetkik prosedrirrine gore yaprlmasrndan ve sonug raporunun Ybnetim Temsilcisi'ne ve mal veya hizmetin sattn alma talebinde bulunan birime sunulmasrndan Yonetim Temsilcisi'ne baglt i9 tetkik ekibi sorumludur. 6.UYGULAMA 6.1.Tedarikgi Srnflandtnlmast: Birimlerin satrn alma yaptrgr tedarikgiler TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip olan ve olmayan olarak iki srnrfa ayrrlrr, Tedarikgiler a9a$rda belirtildigi gibi stntflandtrtlmtgttr. PUAN TEDARiKgISTNIFI DUZEY EnldealTedankai A ideal Tedankai B Kendini Gelistirmesi Kayd ryla Qal r grlabilir Tedarikqi c 70 ve altt Cahsrlamaz Tedarikqi D a)genel Degerlendirme Puanl: Tedarikgi degerlendirilmesinde genel puan 100'drir. Genel puanln dagrhmr aga$rdaki gibi olugturulur ve tedarikgilerin de$edendirilmesinde, agagrda belirlenen altr kriter esas altntr. Her bir kriter, tedarikqi firma performanstntn de$erlendirilmesinde bir katkr de$er sa$lar, Performans G <istergesi Performans Puant Katkr De6er ( % ) Oranlarr 1 Uriin Kalitesi 25 %25 2 Siparige Uygunluk 20 %20 3 $artnameye Uygunluk o/o Zamantnda Teslim 15 %15 o/o1o 5 6deme KoiaylOr 10 o/o15 6 Yonetim Sistemi 15 Toplam bluriin Kalitesi (%25 katkt): ilgiti tedarikgi tarafrndan temin edilen tirtin, teslim alrndr$rnda gerekli kontrollerin uygulanmast sonuiunda tespit edilen puan dagrlrmr agagrdaki gibi olacakttr. 00.PR.08/R.03/2.5

3 {x ttttr,rt TEDAR KQi DEGERLENDiRME PROSEDURU istenilen Ozelliklere Uygunluk ( 7o ) Mal ve hizmet <izellikleri PUAN Eksiksiz mal ve hizmet teslimi 5 69 ve altr 0 Ornegin, satrn ahnan tirrinrin ozellikleri % 92 ise, ikinci satrrda yer alan puanrn kargrh$rnda yer alan 20 puan verilir. Diger puanlar, Tedarikgilerin De$erlendirilmesi Formu'nda dikkate altnmaz. c)zamanrnda Teslim (% 15 ): Sipariglerin teslimat suresindeki gecikmelerine gore verilen puanlar. Performans Gtisterges i Perf. Deqerlendirme Puanr Katkr Orant Tam zamanrnda teslim 15 Yo15 Teslim Tarihinden once Teslim 10 Yo10 Teslim Tarihinden sonra Teslim 5 %5 d) $artnameye Uygunluk (%15 ): Sipariglerin tirrin ve/veya Hizmet Teknik gartnamesine uygunluguna gore verilen puanlar. Performa ns G<isterqes i Perf. Deierlendirme Puanl KatkrOranr Sartnameye Uyqun Urtin 15 Yo15 Krsmen uyqun rirtin 5 %5 Uyqun olmayan tinin 0 Yo} e)0deme Kolayhgr (%10): Tedarikciler Stirekli Kullandr0rmtz Odeme $eklini, Kabul ederse 10 Tedarikciler Stirekli Kulland r0 rm rz Odeme $eklini, Ktsmen kabul ederse 5 Tedarikciler Stirekli Kullandr0rmrz Odeme $eklini, Kabul etmez ise 0 f) Ba$rmsrz belgelendirme kuruluglarr tarafrndan belgelendirilmig bir ytinetim sistemi olan tedarikgiler: Belgelendirilmig yonetim sistemi olan kuruluglara genel puan tizerinden 15 puan verilir. Kalite belgesini TSE'den alan veya T0RKAK, RVA, DAR vs. akreditasyon kuruluglarr tarafrndan akredite olan (belgelendirme yetkisi verilen) di$er ozel belgelendirme kuruluglartndan alan tedarikgilerden oncelikle satrn alma yaprlmasr tercih edilir. Kalite belgesi olan tedarikgi firmalarda: Belge gegerlilik ispat gartr ( TURKAK taraftndan verilen yazt ) aranlr. Kalite belgesi oldugu halde, belge gegerlilik gartrnr yerine getirmeyen tedarikgi firmalar higbir kategoride yer alamazve bu firmalar yasakh firmalar listesine altntr. g) Kalite Belgesi Olmayan Tedarikgiler: Tedarikgi degerlendirme genel puan rizerinde 15 puan eksik verilir. Kalite belgesi olmayan tedarikgiler (B,C,D) dtizeyindedir. 00.PR.08/R.03/3.5

4 {x, tttttrt tonrirgi orgerlrruoirme prosrounu 6.2. Onayh Tedarikgi Listesi: a) En ideal Tedarikgi Listesi: Satrn alma sorumlusu, mal ve hizmet Satrn alma iglemini, oncelikli (A) dtizeyinde bulunan en ideal tedarikgilerin listesini olugturur ve satrn almayr bunlarla gergeklegtirir. b) Seviyesindeki Tedarikgiler: Satrn alma sorumlusu, (B,C,D) drizeyinde bulunan ideal tedarikgilerin listesini olugturur ve satrn alma nedenleri (tekel vb) agrkga belirtilir, Satrn alma sorumlusu, tedarikgi de$erlendirme puanr 70 ve tizerinde olan tedarikgilerini onayh tedarikgi listelerinde gosterir. Bu liste aynca hazrrlanmayrp tedarikgi de$erlendirme listesi 0zerinde 70 ve rizerinde puan alan firmalar igaretlenmek suretiyle de gosterilebilir. Tedarikgi de$erlendirme puanr 70 in altrna dripnler onaylr tedarikgi listesinden grkanlrr Kalite Belgeli Tedarikgiler: Satrn alma sorumlusu, kalite belge sahibi kuruluglanna, genel puanrna ilave edilecek 15 puanr aga$da belirtilen kriterleri esas alarak hesaplar. 1 Kalite Belqesinin alrndr0r Tarih 3 puan 2 Belgelendiren kurulugun TURKAK, DAR, RVA vs. Akreditasyon kuruluglarrndan Akredite olup olmadrqr 2 puan 3 Cahsanlann planh e0itilip e0itilmedikleri 4 puan 4 Kalite politika ve hedeflerinin neler oldu0u 1 puan 5 Mristeri talep ve sikayetlerinin nasrl deoerlendirildiqine dair sorularrn cevaolarr aranrr. 3 ouan b sletme Faaliyet Belqesinin olup olmadrdr 2 puan 7 Kalite Belqesinin iptal veya askrya ahnmadr0r 0 puan 6.4. Bilingli Tedarikgi: Safin alma sorumlusu: Kalite belgesi olmayan, fakat bilingli tedarikgilerin, genel puanrna ilave edilecek 1 0 puanr aga$rda belirtilen kriterleri esas alrnarak hesaplar. 1 Firma organizasyon $emasr, tist yonetim ve gahganlarrn Yonetim Sistemlerini aqrklayan yazrh dokrimantasyonlarrn mevcut olup olmadr0r 1 puan 2 Firma Kalite oolitikasr, hedefleri ve Kalite El Kitabrnrn olup olmadrdr 1 3 Cahsanlara editim verilip verilmedioi 1 4 Satrlan mal ve hizmetlerin standarda uyqunluqu 1 5 Mrigteriye satrlan mal ve hizmetlerin kusur veya hatalarrn nasrl kontrol edildi$i ve kusur/hata raporunun drizenlenip denetlen ip denetlenmediq i 6 Urtin/Hizmetleri tanrtan yazrh dokriman mevcut olup olmadr0r 1 7 Urrinler kalibrasyonu gerektirmesi halinde kalibrasyonu cihazlarrn kalibre edilip edilmedidi 8 Urrin veya hizmetlerin yonetimi, muhafazasr tagrnmasr konusundaki metotlarr I 9 Mristeriden gecen talep ve sikayetlerin deoerlendirme yontemi I 10 Kayrtlarrn muhafazasrna iliskin sorularrn cevaplarr aranrr. 1 I 1 ILCISI 00.PR.08/R.03/4.5

5 "fx? arrmtt TEDAR KQi DEGERLENDIRME PROSEDURU 6.5.Tedarikgi Performans De$erlendirme Formu: Miidrirli.ikler, tedarikgi firmalan ve bunlar igin venlen (A), (B), (C), (D) puanlan ile toplamrndan olugan tedarikqi degerlendirme puanlannr, Tedarikgi Performans Degerlendirme Formunda gosterir Uygun Olmayan Uriin Hizmet Kontrolii: a) Satrn ahnan mal ve hizmetlerin, $artnameye ve girdi kalite planrna uygunluk agrsrndan yaprlacak olan kontroller; ilnin veya hizmetin satrn alma talebinde bulunan birim sorumlularr tarafrndan, Uygun Olmayan Urrin-Hizmet Kontrol[i Prosed[irine gore gerqeklegtirilir. b) Birimler tarafrndan talep edilen mal ve hizmetlerin satrn ahnmasrnda gortilen uygunsuzluklar konusunda Mal veya Hizmet Ret Raporu; denetim, muayene ve kabul komisyonu tarafrndan dtizenlenir ve rapor, satrn alma birimine gonderilir. c).urrin ve hizmet konhollerinde tespit edilen uygunsuzluklann onem derecesine ve/veya tekrar srklgrna bagh olarak: iiriin veya hizmeti kontrol eden birimin kalite temsilcisi tarafrndan Dtizeltici Faaliyet Prosedtini'ne uygun olarak dtizeltici faaliyetler baglatrlrr Harcama Birimlerinin igbirligi: Harcama birimleri taraflndan birim btitge odenekleri dogrultusunda dogrudan temin usult ile satrn ahnacak mal ve hizmetlerden benzer nitelikte olan [ir0n ve hizmetlerin a[mrnda birlikte hareket edilerek en uygun fiyat ve en ideal tedarikgi flrma kriterlerinin etkin bir pkilde gerqeklegtirilmesi esastrr Satn Alma Siirecinin Performansr: Etkinlik ve verimlilik performansrnrn olg0lmesi, Hedef Performans Takip Raporu ile Ayhk Uygunsuzluk Analiz Formu kullanrlarak yaprlrr. Satrn alma performansrna iligkin veriler Performans Raporunda belirtilir. 7.DA6ITIM intemet sitesi lizerinden t[im birim ycineticileri, birim kalite temsilcileri, birim doktimantasyon ve argiv sorumlulan. 00 PR o8/r 03/5 5

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr DEGERLERLMLZ -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı