Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i"

Transkript

1 Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i tarihli ve say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan gerekli görülenlerin standard na veya teknik düzenlemesine uygunlu unun veya kalitesinin de erlendirilmesi ve belgelendirilmesi; 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 say Türk Standartlar n Uygulanmas Hakk nda Tüzük, D Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Karar ve bu Karar da de iklik yap lmas na ili kin Karar ve bu Yönetmelik hükümleri, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve D Ticaret Müste arl nca yay mlanacak Tebli ler ve verilecek talimatlara göre yap r. Madde 2- Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeli e istinaden ç kar lacak tebli lerde geçen; a) Müste arl k: D Ticaret Müste arl n, b) Genel Müdürlük: Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlü ü nü, c) Standart: Üzerinde mutabakat sa lanm olan, kabul edilmi bir kurulu taraf ndan onaylanan, mevcut artlar alt nda en uygun seviyede bir düzen kurulmas amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullan mlar için ürünün özellikleri, i leme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i aretleme, etiketleme ve uygunluk de erlendirmesi i lemleri hususlar ndan biri veya birkaç belirten ve uyulmas ihtiyari olan düzenlemeyi, d) Zorunlu Standart: lgili Bakanl kça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standard, e) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sa lamak üzere, bütün ilgili taraflar n katk ve i birli i ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk de erlendirmesi i lemlerini içerecek ekilde belirli kurallar koyma ve bu kurallar uygulama i lemini, f) Rejim Karar : 1/2/1996 tarihli ve mükerrer say Resmî Gazete de yay mlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 say Bakanlar Kurulu Karar n ve bu Karar da de iklik yap lmas na ili kin 1/12/1997 tarih ve 97/10308 say Karar, g) Uygunluk De erlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunlu unun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ili kin her türlü faaliyeti, h) TSE-EN-ISO 9000 : Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sa lanmas, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olundu unu gösteren belgeyi, ) Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyac kar layabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü, j) Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, i leme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i aretleme, etiketleme ve uygunluk de erlendirmesi i lemleri hususlar ndan biri veya birkaç belirten ve uyulmas zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

2 k) AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanl taraf ndan verilen, Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi ni, l) GMP Belgesi: Sa k Bakanl taraf ndan ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her a amas nda gerekli kalite kontrolünün yap ld gösteren yi malat Uygulamalar Belgesi ni, m) malat Yeterlilik Belgesi: 3/2/1993 tarihli ve mükerrer say Resmî Gazete de yay mlanan Araçlar n mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre münhas ran otomotiv imalatç lar na Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan verilen ve prototip araçlar n ilgili teknik mevzuata uygunlu unu gösteren belgeyi, n) CE areti: Bir ürünün, Avrupa Toplulu u taraf ndan haz rlanan; ortak özellikleri itibariyle fland lm ürün gruplar n uymas gereken asgari sa k, emniyet, çevre ve tüketicinin korunmas ko ullar düzenleyen ba lay mevzuata uygunlu unu gösteren i areti, o) E areti: 20/3/1958 tarihli Tekerlekli Araçlar n, Araçlara Tak lan ve/veya Araçlarda Kullan lan Aksam ve Parçalar n Mü terek Teknik Talimatlar n Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onaylar n Kar kl Tan nmas Ko ullar na Dair Anla ma kapsam nda verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuat na uygunlu unu gösteren i areti, p) e areti: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Toplulu u mevzuat na uygunlu unu gösteren i areti, r) Ba lam lem: hracat i lemlerinde mer i hracat Yönetmeli i nde yer alan ba lam i lem tan, ithalat i lemlerinde ithal edilecek mallar için ç ülkesinde ihraç amac yla ta ma belgesi düzenlenmi veya bu mallar n Gümrük Mevzuat uyar nca gümrük idarelerine sunulmu olmas durumunu, s) yan n Teslimi: 4458 say Gümrük Kanunu nda yer alan e yan n teslimi tan nda belirtilen durumu, t) Teknik Belge: Rejim Karar n 2 nci maddesinin (a) bendi uyar nca, Müste arl k veya ilgili Bakanl k taraf ndan haz rlanan veya ilgili kurulu a haz rlatt lan; bir ürünün veya ürün grubunun teknik özelliklerini, uymas gereken asgari ko ullar belirten belgeyi, u) Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi: Uygulama usul ve esaslar ile geçerlilik süresi, ürün veya ürün grubu baz nda Müste arl kça Tebli ve talimatlar ile belirlenen ve standard ihracatta zorunlu uygulamada bulunan mallar imal ve ihraç eden, belirli bir kalite düzeyine ula firmalara verilen ve parti baz nda zorunlu standart denetimlerinden muafiyet getiren belgeyi, v) Tip Onay Belgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan münhas ran otomotiv imalatç lar na verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayr teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunlu unu gösteren belgeyi, ifade eder. kinci Bölüm hracatta Zorunlu Standart Denetimi ve Gümrük darelerinin Mükellefiyeti Madde 3- Ekli liste (Ek 1) kapsam ndaki maddelerin ihracat nda, zorunlu standart ve kalite kontrolleri Müste arl n Bölge Müdürlükleri bünyesindeki D Ticarette Standardizasyon Denetmenleri taraf ndan yap r. Madde 4- hracatç veya temsilcisi söz konusu listede belirtilen maddelerin ihracat nda, ilgili D Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Ba kanl na (Ek 2) ba vurur.

3 Denetleme, en geç yirmidört saat içinde, depo, antrepo veya i leme yerinden denetlemeye en elveri li olan nda, ihracatç veya temsilcisi de haz r bulunmak suretiyle, ilgili tüzük veya standartta belirtilen kriterlere göre yap r. Denetleme ile görevlendirilenler, denetleyecekleri mallardan dört tak geçmemek üzere, ilgili tüzük veya standard nda belirtildi i kadar veya Müste arl kça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler. Denetlenmi mallar gerekirse yeniden denetlenebilir. Madde 5- Mal, fiziki muayene ve gerekli görülen durumlarda laboratuvar analizleri sonucunda tüzük veya standard na uygun bulundu u takdirde, D Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince gerek görülmesi halinde, ambalajlar n üzerine denetlendi ini gösteren i aret konulur ve ambalajlar n sonradan aç lmas önlemek için gerekli tedbir al r. Denetlenmi mal için ihracatç na veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, mal n ilgili tüzük veya standard na uygunlu unu belirten Kontrol Belgesi (Ek 3) verilir. Kontrol Belgesi ile mal aras ndaki ba lant sa lamak için, ambalajlar üzerindeki parti numaras ve di er resmî i aretler belgelere yaz r. Madde 6- Denetleme sonunda, mal tüzük veya standard na uygun bulundu u takdirde, al nan numuneler, k rkbe günü geçmemek üzere, mal n çe idine göre, Müste arl kça tespit olunacak sürece veya al ile sat aras nda anla mazl k ç kt nda bunun giderilmesine kadar saklan r. Bu sürenin sonundan itibaren onbe gün içinde, ihracatç veya temsilcisi numuneleri geri alabilir. Madde 7- Müste arl k, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlara uymayan mallar n ihracat na, ithalatç n talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerekli görülen durumlarda, standard n baz maddelerinin uygulanmas na talimat yolu ile istisna getirebilir. Madde 8- Ekli liste (Ek 1) kapsam ndaki maddelerden ihtiyaç duyulanlar n yeti tirildikleri bölge ve çe idin özelliklerine göre ula m durumu da göz önüne al narak, vard yerdeki pazar isteklerini kar layacak olgunlukta ihraç edilebilmelerini sa lamak için, gerekli görülen yerlerde kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Müste arl kça tespit edilecek ilgililerden olu an bir komisyon kurmaya Müste arl k yetkilidir. hracatç firmalar komisyon kararlar na uymakla yükümlüdürler. Madde 9- Ekli liste (Ek 1) kapsam ndaki maddelerin ihracat na, tüzük veya standard na uygunlu unu gösterir Kontrol Belgesi bulunmamas, Kontrol Belgesi nin süresinin geçmi olmas, ambalajlar n üzerinde gereken parti numaras ve di er resmî i aretleme bilgilerinin bulunmamas halinde ilgili gümrük idaresince izin verilmez. A daki durumlarda, gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmaz: a) hraç edilecek ürünle ilgili Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi nin ve gerekti inde mal n özelli ine göre Müste arl kça istenebilecek ilave belge ve/veya analiz raporlar n, an lan belge sahibi imalatç -ihracatç lar taraf ndan ilgili gümrük idaresine ibraz halinde, b) Yurt d nda in aat, tesisat ve montaj i i alan müteahhitler taraf ndan, i çilerinin ihtiyac olan zorunlu standartlar kapsam ndaki maddelerin ihracat nda, ilgili merci taraf ndan düzenlenecek ihraç müsaadesinin ilgili gümrük idaresine ibraz halinde, c) Hariçte leme Rejimi kapsam nda yap lacak ihracatta, d) Bedelsiz ihracatta.

4 Madde 10- Münhas ran 9 uncu madde kapsam nda Kontrol Belgesi aranmaks n ihraç edilen ürünler için, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 4) düzenleyerek ayl k olarak ekli listede (Ek 2) yer alan Müste arl n ilgili Bölge Müdürlü üne gönderir. Üçüncü Bölüm thalatta Uygunluk De erlendirmesi ve Gümrük darelerinin Mükellefiyeti Madde 11- thalatta uygunluk de erlendirmesine esas olacak teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar, denetimleri yapacak kurulu lar ve uygulamaya ili kin usul ve esaslar ile uygunluk de erlendirmesi i lemlerine uygulanacak istisnalar Tebli ve/veya talimatlarla belirlenir. Madde 12- thalatta uygunluk de erlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sa n ve emniyetinin, hayvan veya bitki varl n veya çevrenin korunmas, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin do ru bilgilendirilmesini sa lamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yap r. Madde 13- thalatta uygunluk de erlendirmesi i lemlerine; ithalatç veya temsilcisinin, Tebli lerde belirtilen yetkili kurulu lara müracaat etmesi üzerine, giri gümrü ünde yirmidört saat içinde, ithalatç veya temsilcisi de haz r bulunmak suretiyle ba lan r. Madde 14- Mal n laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldü ü takdirde, uygunluk de erlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört tak geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildi i kadar veya Müste arl kça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler. Madde 15- Mal ilgili standard na veya teknik düzenlemeye uygun bulundu u takdirde, uygunluk de erlendirmesini yapan kurulu taraf ndan al nan numuneler, mal n çe idine göre k rkbe günü geçmemek üzere saklan r. Bu sürenin sonundan itibaren onbe gün içinde, ithalatç veya temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmu olsa da numuneleri geri alabilir. Madde 16- Mal ilgili standard na veya teknik düzenlemeye uygun bulundu u takdirde, ithalatç veya temsilcisine mal n standard na veya teknik düzenlemeye uygunlu unu belirten belge verilir. Madde 17- Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlar n gerektirdi i özel ve zorunlu durumlar inceleyerek, ilgili standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olmayan mallar n ithalat na izin vermeye Müste arl k yetkilidir. Madde 18- thalatta teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar kapsam nda, uygunluk de erlendirmesine tabi tutulmaks n ithal edilebilecek ürünler ve bu ürünlerle ilgili aranacak test raporlar, uygunluk belgeleri ve/veya i aretleri, ülke veya ülkeler toplulu u veya belgelendirme kurulu u baz nda yap lacak anla malara istinaden, Tebli ler ile düzenlenir. Madde 19- Uygunluk de erlendirmesine tabi mallar n ithaline, 16 nc maddede veya Tebli lerde belirtilen belgelerin bulunmamas, bu belgelerin geçerlilik süresinin dolmu olmas veya uygunluk de erlendirmesinden muafiyet getiren ve ilgili Tebli de belirtilen ko ullar n bulunmamas halinde, ilgili gümrük idaresince izin verilmez. Dördüncü Bölüm Ürün Sorumlulu u

5 Madde 20- Rejim Karar n 4 üncü maddesinde hükme ba lanan ürün sorumlulu unda, zarar n tevsiki mahkeme kararlar veya mahkemelerce düzenlettirilen bilirki i raporlar ile sa lan r. a) Zarar ölüm eklinde ise, Rejim Karar n n 5 inci maddesinin (d) ve (e) bentlerindeki müeyyideler, b) Zarar yaralanma eklinde ise, Rejim Karar n n 5 inci maddesinin (b) bendindeki müeyyide, c) Zarar di er ürünlere veya tesisat veya in aata verilen maddi nitelikte ise, a rl na göre Rejim Karar n n 5 inci maddesinde say lan müeyyidelerden biri veya birkaç, uygulanabilir. Rejim Karar n 4 üncü maddesinin üçüncü f kras ile ilgili olarak müeyyide uygulanabilmesi için, ithal ürünün çevre kirlili ine yol açt veya bu yönden risk ta Çevre ve Orman Bakanl nca tespit edilmeli ve Müste arl a bildirilmelidir. Rejim Karar n n 4 üncü maddesinin üçüncü f kras ndaki hüküm çerçevesinde, ithalatç ya Rejim Karar n n 5 inci maddesindeki müeyyidelerden biri veya birkaç uygulanabilir. Be inci Bölüm Çe itli ve Son Hükümler Madde 21-27/12/2002 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan D Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i yürürlükten kald lm r. Geçici Madde 1- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi uygulamas kapsam nda yer alan ürünler için al nm olan TS-EN-ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN-ISO 9000 Belgeleri, bir defaya mahsus olmak üzere Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi almak için yeterli kabul edilir. TS-EN-ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN-ISO 9000 Belgesi sahibi firmalar n bu Yönetmeli in yay tarihinden itibaren 30 gün içinde Müste arl n ilgili Bölge Müdürlü üne ba vurmalar halinde, Müste arl kça Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi düzenlenir. TS-EN-ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN-ISO 9000 Belgeleri ile ilgili muafiyet Yönetmeli in yay tarihinden sonraki 30 gün için devam eder. Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi nin düzenlenmesinden itibaren, belge sahibi firmalar Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi ile ilgili D Ticarette Standardizasyon Tebli i hükümlerine tabi olurlar. Geçici Madde 2- Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihe kadar ba lam bulunan ithalat ve ihracat lemleri, ilgili bulunduklar Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeli in lehteki hükümleri söz konusu i lemlere uygulan r. Geçici Madde 3- Halen yürürlükte bulunan mevzuatta, yürürlükten kald lan D Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliklerinin ilgili maddelerine yap lm olan at flar bu Yönetmeli in ilgili maddelerine yap lm kabul edilir. Madde 22- Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlü e girer. Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini D Ticaret Müste arl n n ba oldu u Bakan yürütür.

6

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/67 TAR H: 24.12.2012 Türk Ürünlerinin Yurt D nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No:2006/4) de De iklik Yap

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1 2 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31)... 17 Kimyasal

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı