Sayı : B.18.0.ÇYG / Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG / Nisan 2009 Knu : 2009 Yılı Egzz Gazı Emisyn Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış gösteren mtrlu taşıtlar, özellikle büyük kent merkezlerinde hava kirliliğine neden lan önemli kaynaklardan birisidir. Mtrlu taşıtlardan kaynaklanan egzz emisynlarının azaltılmasında egzz gazı emisyn ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşımaktadır. 08 Mayıs 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevlerinin tanımlandığı 9 uncu Maddesinin ( ı ) bendi gereğince Mtrlu kara taşıtları işletenlerin, egzz emisynlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait yada Bakanlıkça yetkili kılınacak egzz gazı emisyn ölçüm istasynlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu knuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek görevi Bakanlığımıza verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de egzz gazı emisyn ölçümü uygulamaları ve bu uygulamaların denetlenmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bakanlığımızca Çevre Mevzuatının AB Mevzuatına uyum çalışmaları da dikkate alınarak hazırlanan 8 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Trafikte Seyreden Mtrlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzz Gazı Emisynlarının Kntrlüne Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış lup Egzz Gazı Emisynu Kntrlü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde; trafikte seyreden mtrlu taşıtların hava kirliliğine labilecek lumsuz etkilerinin azaltılması ve hava kalitesinin krunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması gayesiyle aşağıda belirtilen hususlara uyulması önem arz etmektedir. Bu Genelge ile 2009/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Egzz gazı emisyn ölçümü yapmak üzere başvuru yapacak istasynların TS Yetkili Servisler- Mtrlu Araçlar İçin- Kurallar standardını sağlayan sabit istasyn veya TS-EN (TS EN ISO/IEC 17020:2004 ) Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardını sağlayan Araç Muayene İstasynu lması gerekmektedir. Bakanlığımızca TS Yetkili Servisler-Mtrlu Araçlar İçin- Kurallar standardını sağlayan sabit istasynlara verilen egzz gazı emisyn ölçüm yetki belgeleri dışında Valilikler, Çevre Kruma Vakıfları ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilmiş lan tüm Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgeleri geçersizdir. Yeni egzz gazı emisyn ölçüm yetki belgesi düzenlenebilmesi için istasyn yetkilisince, TS Hizmet Yeterlilik Belgesi nin veya TS EN ISO/IEC 17020:2004 belgesi ile Ulaştırma Bakanlığı nın verdiği İşletme Yetki Belgesi veya Geçici İşletme Yetki Belgesinin yetki belgesinin verildiği kurumca naylanmış bir sureti ile Valiliğe (il çevre ve rman müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatı takiben, il çevre ve rman müdürlüğü tarafından istasyn yerinde incelenir; istasynun egzz gazı emisyn ölçümü yapılabilecek gerekli altyapı ve persnele sahip lduğunun, gerekli diğer şartları sağladığının tespiti ve uygun görülmesi halinde: a) TS Hizmet Yeterlilik Belgesinin yetki belgesinin verildiği kurumca naylanmış bir sureti,

2 yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekntun bir nüshası, İl çevre ve rman müdürlüğü ve istasyn yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları taraflarca paraflanan prtkl örneği, b) Araç Muayene İstasynları için Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi veya Geçici İşletme Yetki Belgesinin yetki belgesinin verildiği kurumca naylanmış bir sureti, yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekntun bir nüshası, il çevre ve rman müdürlüğü ve istasyn yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları taraflarca paraflanan prtkl örneği, İl çevre ve rman müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi düzenlenir ve ilgiliye teslim edilmek üzere İl çevre ve rman müdürlüğüne gönderilir. Ancak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Egzz Gazı Emisynu Kntrlü Yönetmeliğinden önce il çevre ve rman müdürlüğüne veya Bakanlığa Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi almak için müracaat edenlerin işlemleri 8 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Trafikte Seyreden Mtrlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzz Gazı Emisynlarının Kntrlüne Dair Yönetmeliğe göre yapılır. Başvuru dsyasının incelenmesinde eksiklik tespit edilmesi halinde ise Egzz Gazı Emisynu Kntrlü Yönetmeliğine göre işlemler yürütülür. Araç Muayene İstasynları tarafından egzz gazı emisyn ölçümü yapılmak istenmesi durumunda her bir araç muayene istasynu için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Özelleştirilen araç muayene istasynları Ulaştırma Bakanlığı nca verilen İşletme Yetki Belgesi ni alıncaya kadar Geçici İşletme Yetki Belgesi ile il çevre ve rman müdürlüğüne başvurdukları takdirde egzz gazı emisyn ölçüm yetki belgesi düzenleme işlemleri Yönetmeliğin 10 uncu Maddesi ne göre yürütülür. Geçici İşletme Yetki Belgesi nin geçerlilik süresi 1 yıl (12 ay) lup ilgili akreditasyn sağlandıktan snra, istasyna verilen Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesinin geçerliliğinin devamı için İşletme Yetki Belgesi ve TS EN ISO/IEC 17020:2004 belgelerinin yetki belgesinin verildiği kurumca naylanmış bir sureti il çevre ve rman müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa sunulmak zrundadır. Ayrıca, tarihi öncesinde yetki belgesi verilmiş lup da, yetki belgesi halihazırda geçerli lan TS Standardını sağlayan yetkili sabit istasynlar için EK-1 de yer alan prtklün taraflarca imzalanması gerekmektedir. Yeni tarihli prtkl imzalanana kadar yetkili istasynlar tarafından egzz gazı emisyn ölçümü ve il çevre ve rman müdürlükleri tarafından yetkili istasynlara pul satışı yapılamaz sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca hizmetlerin yürütülmesini düzenleyen tebliğ, genelge ve talimatların uygulanmasından illerde Valilikler yetkili ve srumludur. Bu srumluluk çerçevesinde egzz gazı emisyn ölçümleri ile ilgili uygulamalar aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir; Egzz gazı emisyn ölçüm işlemi yapacak her istasynun Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi bulundurması zrunludur. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. Süre bitiminde, talep halinde yeterlilik kşulları devam ediyrsa Egzz Gazı Emisynu Kntrlü Yönetmeliği çerçevesinde Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi yenilenir. Egzz gazı emisynu ölçümü snucunda, ölçüm snuçları standartlara uygun çıkan araçlara, Bakanlığımız tarafından bastırılan hlgramlı Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulu, Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsatındaki işaretli bölüme istasyn yetkilisince yapıştırılacak ve naylanacaktır. İl çevre ve rman müdürlükleri, egzz gazı emisyn ölçüm pulları ve mtrlu taşıt egzz emisyn ruhsatlarını Bakanlığımızın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından karşılığında temin edeceklerdir. Bakanlığımızın bastırmış lduğu Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulları ve Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsatı dışında pul/ruhsat bastıran ve kullananlar hakkında mer i mevzuat çerçevesinde işlem

3 yapılacaktır. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Mtrlu Taşıt Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulu Bedeli, 2009 yılı için 21 (Yirmibir Türk Lirası) TL (KDV Dahil) larak belirlenmiştir: Egzz gazı emisyn ölçümlerinde, mtrlu taşıt egzz gazı emisyn ölçüm işlemi bedeli lan 21 (Yirmibir Türk Lirası) TL nin 10,50 (n TL elli Kuruş) TL si pul bedeli ve işletme gideri lup il çevre ve rman müdürlüklerinin illerdeki Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numaralarına yatırılacak, 10,50 (n TL elli Kuruş) TL si ise Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesinin düzenlendiği ölçüm istasynlarına bırakılacaktır. Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi verilen istasynlar pul bedellerini, (10,50 TL x satın alınan pul sayısı = tplam pul bedeli), peşin larak illerdeki il çevre ve rman müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numarasına yatırmalarını müteakip, banka dekntunun bir örneği ile il çevre ve rman müdürlüklerine başvurarak egzz gazı emisyn ölçüm pullarını temin edebileceklerdir. Ayrıca, Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsat Belgesini de il çevre ve rman müdürlüklerinden bedeli karşılığında alabileceklerdir. Ölçüm yetkisi devam eden istasynların 2008 yılında almış ldukları ancak tarihi itibariyle kullanamadıkları egzz gazı emisyn ölçüm pulu sayısının tespit edilerek, 2009 yılı için belirlenen pul bedeli arasındaki farkın illerdeki İl çevre ve rman müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce bastırılarak illere gönderilecek Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulları, Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsatı ve Egzz Gazı Emisyn Ölçüm İzleme Çizelgesi (EK-2) il çevre ve rman müdürlüğünce yetki verilen ve prtklü imzalayan istasyn yetkililerine tutanakla teslim edilecektir. İl çevre ve rman müdürlükleri satılan pul bedellerine ait Fatura Bilgi Frmu ve eki dekntu en geç ertesi gün il döner sermaye işletmesine gönderecek; il döner sermaye işletmesince düzenlenecek fatura ise ilgiliye gönderilecektir. Egzz gazı emisyn ölçüm işlemi snucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt işleteni, taşıtının gerekli bakımını ve egzz emisyn ölçümünü bir ay içerisinde yaptırmakla yükümlüdür. Bu süre ölçüm yapan istasynca tutanakla tespit edilerek, tutanağın bir örneği taşıt işletenine verilir. Tutanağın diğer nüshası istasyn işleteni tarafından işlemin takibi amacıyla il in en büyük mülki amirine gönderilir. Taşıt işleteni bir ay içerisinde aynı istasynda yapılacak yeniden ölçüm için herhangi bir ücret ödemez yılı için Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi bedeli (Bindkuzyüz Türk Lirası) TL (KDV Dahil) larak belirlenmiştir. Söz knusu belge için, Valiliklerce uygun bulunan ve EK-1 deki prtklü imzalayan istasyn sahipleri Bakanlığımız Döner Sermayesi İşletmesi nin illerdeki İl çevre ve rman müdürlüğü döner sermaye işletmelerinin ilgili hesap numarasına (Bindkuzyüz Türk Lirası) TL (KDV Dahil) bedelin yatırılmasını müteakiben banka dekntunu il çevre ve rman müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsatı bedeli, 2009 yılı için 3 (Üç Türk Lirası) TL (KDV Dahil) larak belirlenmiştir: Mtrlu taşıt egzz emisyn ruhsatı ilk kez verildiğinde veya yenilendiğinde bedeli karşılığı verilir ve bedelinin tamamı illerdeki Bakanlığa ait döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Bu ücret istasyn yetkilisinden peşin larak tahsil edilir. Bir önceki yılın ölçümlerinin takibi açından mtrlu taşıt egzz emisyn ruhsatlarının üzerindeki pul yapıştırma yerleri dlana kadar ruhsatların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 14 üncü maddesinin (a) bendi ile 2006/10 sayılı 2872 sayılı

4 Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Genelge nin 2 inci maddesi uyarınca ve 28 Kasım 2006 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra N:363) ile yeniden belirlenen değerlendirme ranı da dikkate alınarak; egzz gazı emisyn ölçümü yaptırmayan mtrlu taşıt sahibine 646 ( Altıyüzkırkaltı Türk Lirası) TL, yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyna sebep lan mtrlu taşıt sahibine (Binikiyüzdksanüç Türk Lirası) TL idari para cezasının herhangi bir süre verilmeksizin uygulanması gerekmektedir. Bu dğrultuda, 2009 yılında egzz gazı emisyn ölçümlerine ve taşıtların egzz gazı emisyn ölçüm pulu bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlere özen gösterilerek, Yönetmelikte bahsi geçen usul ve esasların geniş kitlelere duyurabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli hususlar ve verilecek cezalar knusunda kamuyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. İl çevre ve rman müdürlükleri ve il emniyet müdürlüğü ile işbirliği halinde aylık rtak bir denetim prgramının luşturulması, plan dahilinde denetimlerin yapılması ve Bakanlığa yapılan denetimlere ait düzenli bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesi uyarınca Mahalli Çevre Kurulları Bakanlığımıza bağlı sürekli kurul larak belirlenmiş lup, çalışmalarının yönlendirilmesi yetkisi Bakanlığımıza aittir. Bu nedenle, egzz gazı emisyn ölçüm hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Mahalli Çevre Kurullarının Bakanlığın belirlediği düzenlemelerden farklı veya bu düzenlemelere aykırı kararlar alması mümkün değildir. Bu çerçevede, mtrlu kara taşıtlarının egzz emisynlarının ölçümleri ve yetki verilen ölçüm istasynlarının denetlenmesinden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yetkili ve srumlu lup, bu Genelgenin illerimizde titizlikle uygulanması ve 2009 yılında egzz gazı emisyn ölçüm ve denetim işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtilen knulara dikkat edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. Prf. Dr. Veysel EROĞLU Bakan EKLER: EK-1: Egzz Gazı Emisyn Ölçümlerine Dair Prtkl Örneği (1 adet- 2 sayfa) EK-2: Egzz Gazı Emisyn Ölçüm İzleme Çizelgesi (1 adet-1 sayfa) DAĞITIM: Gereği : Bilgi : - 81 İl Valiliği -İçişleri Bakanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Ulaştırma Bakanlığı / /2009 Mühendis : M.ODABAŞI / /2009 Şb.Md. : P.DOĞAN / /2009 Dai.Bşk. : Dr. M.ŞAHİN / /2009 Gn.Md.Yrd.: R.ŞAHİN / /2009 Gn.Md. : Prf Dr.L.AKÇA / /2009 Müst.Yrd. : S.KADIOĞLU / /2009 Müst. : Prf. Dr.H.Z.SARIKAYA

5 EK-I EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNE DAİR PROTOKOL ÖRNEĞİ PROTOKOLÜN KONUSU Madde 1: Bu prtkl, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Egzz Gazı Emisynu Kntrlü Yönetmeliği hükümleri gereğince egzz gazı emisynlarının ölçülmesine ilişkin uyulması gereken hususları içermektedir.. TARAFLAR Madde 2: Bir tarafta... İl çevre ve rman müdürlüğü ile diğer tarafta.... adresinde faaliyet gösteren... (firma adı yazılacak)... arasında aşağıdaki şartlarla iş bu Prtkl imzalanmıştır. Bu prtklde, Çevre ve Orman Bakanlığı Bakanlık, İl çevre ve rman müdürlüğü Müdürlük, Egzz Gazı Emisyn Ölçüm İstasynu İstasyn ve Egzz Gazı Emisynu Kntrlü Yönetmeliği Yönetmelik larak anılacaktır. ÖLÇÜM YAPACAK İSTASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 3: a) Egzz gazı emisyn ölçüm istasynu işletenleri, Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki hükümlere uymak zrundadır. Uyulmadığının tespiti halinde aynı Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden yasal prsedür uygulanır. b) İstasyn işleteni tarafından egzz gazı emisyn ölçümü yapıldıktan snra snuçların Yönetmeliğin 7 inci Maddesinde belirtilen sınır değerlere uygun lması halinde, mtrlu taşıt egzz emisyn ruhsatında pul için ayrılan yere egzz gazı emisyn ölçüm pulu yapıştırılıp, şirket kaşesiyle nayladıktan snra, egzz gazı emisyn ölçüm cihazı çıktısı ile birlikte taşıt işletenine verilir. Yeni ruhsatlar sadece hiç ruhsatı lmayan veya eski ruhsatı dlup yeni ruhsat verilmesi gerekenlere düzenlenecektir. c) Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsatı, Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulu ve Egzz Gazı Emisyn Ölçüm İzleme Çizelgesi Müdürlüklerden temin edilecektir. d) Benzin, Dizel, Sıvılaştırılmış Petrl Gazı (LPG) ve Dğal Gaz a (NG) göre tasarlanmış mtrlu taşıtların egzz gazı emisyn ölçümlerinde Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen egzz gazı emisyn ölçüm esasları ve sınır değerleri uygulanacaktır. e) Egzz gazı emisyn ölçümü yapılmayan veya standartlara uymayan hiçbir araca Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulu ve Mtrlu Taşıt Egzz Emisyn Ruhsatı verilmeyecek ve naylanmayacaktır. f) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca Mtrlu Taşıt Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Pulu Bedeli, 2009 yılı için 21 (yirmibir) TL (KDV Dahil) larak belirlenmiştir. g) Egzz gazı emisyn ölçümlerinde, mtrlu taşıt egzz gazı emisyn ölçüm pulu bedeli lan 21 (yirmibir) TL (KDV Dahil) bedelin 10,50 (n TL elli Kuruş) TL sı pul bedeli ve işletme gideri lup Müdürlüklerinin illerdeki Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numaralarına yatırılacak, 10,50 (n TL elli Kuruş) TL sı ise Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi ile yetki verilen ölçüm istasynlarına gerçekleştirdikleri hizmetin karşılığı larak bırakılacaktır. h) Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi verilen istasynlar pul bedellerini, (10,50 TL x satın alınan pul sayısı = tplam pul bedeli), peşin larak illerdeki Müdürlüklerin Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numarasına yatırmalarını müteakip, banka dekntunun bir örneği ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvurarak egzz gazı emisyn ölçüm pullarını temin edebileceklerdir. i) Müdürlükler satılan pul bedellerine ait Fatura Bilgi Frmu ve eki dekntu en geç ertesi gün il döner sermaye işletmesine fakslayacak, il döner sermaye işletmesince düzenlenecek fatura ilgiliye gönderilecektir.

6 j) Egzz Gazı Emisyn Ölçümü İzleme Çizelgesi istasyn yetkilileri tarafından iki nüsha larak dldurulacak ve bir adedi denetimlerde gösterilmek üzere ölçümün yapıldığı istasynda kalacak diğeri ise Müdürlüğe gönderilecektir. k) Egzz gazı emisyn ölçüm cihazlarının özellikleri ve kalibrasynları Yönetmeliğin 11 inci maddesine uygun lacaktır. l) Cihazların teknik özellikleri ile ilgili belgeler ve cihazların periydik bakım ve kalibrasynlarının yaptırıldığına dair bilgiler istenildiğinde ibraz edilecektir. m) Egzz gazı emisyn ölçümü için her istasynda en az bir ölçüm persneli çalıştırmak zrundadır. Egzz gazı emisyn ölçümünde çalıştırılan persnelin en az meslek lisesi mtr, makine, elektrik, elektrnik ve kimya bölümleri mezunu ya da bu knuda eğitim sertifikasına sahip lması ve bu knuda en az bir yıl çalışmış lması gerekmektedir. DENETİM YETKİSİ Madde 4: Egzz gazı emisyn ölçümü yapan istasynlar periydik larak Müdürlüklerce denetlenecektir. PROTOKOLUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE BOZULMA ŞARTLARI Madde 5: Bu Prtkl tarihine kadar geçerlidir. Yönetmelik ve bu Prtklde yer alan şartların yerine getirilmediği Müdürlük tarafından tespit edildiği takdirde, Müdürlükler prtklü tek taraflı larak feshetmeye yetkilidir. Ancak Egzz Gazı Emisyn Ölçüm Yetki Belgesi iptali Bakanlığın uhdesindedir. DİĞER HÜKÜMLER Madde 6: Anlaşmazlık halinde...yer mahkemeleri yetkilidir. Madde 7: İşbu prtkl yedi maddeden ibaret lup, üç nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır İL ÇEVRE VE ORMAN YETKİLİ SERVİS İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ O L U R.../.../ VALİSİ EK-2 EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İZLENİM ÇİZELGESİ Araç. Yetkili Muayene İst. Servis İLİ: YIL/AY:

7 Sıra N: Ölçüm Yaptıran Şahsın Adı/Syadı Ölçüm Yapılan Aracın Plaka Numarası Egzz Emisyn Pulu Seri Numarası Ölçüm Tarihi Pul Bedeli Ölçüm İstasynu Görevlinin Adı/Syadı Görevlinin İmzası

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara

Detaylı

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 30/11/2013 28837 EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YÖNETMELİK EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 30 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28837 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

EGZOZ GAZI EMĠSYONU KONTROLÜ ĠLE BENZĠN VE MOTORĠN KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

EGZOZ GAZI EMĠSYONU KONTROLÜ ĠLE BENZĠN VE MOTORĠN KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar EGZOZ GAZI EMĠSYONU KONTROLÜ ĠLE BENZĠN VE MOTORĠN KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun hükümleri ile Çevrenin Korunması Yönünden

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri

h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri Başvuru Türü: Yeni Başvuru Sertifikada Değişiklik 1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler: Unvanı: Firmanın kuruluş tarihi: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı