TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi"

Transkript

1 TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin okul içi ve dışında yapılacak tadilat işlerini (bundan böyle İşler olarak anılacaktır) ihaleye açmış bulunmaktadır. İhale konusu işler ile ilgili dökümantasyon ve Sözleşme taslağı işbu Teklif Alma Şartnamesi ile birlikte okulumuzun web sitesinden de elde edilebilir. İş bu Sözleşme kapsamında Yüklenici yapacaği imalatlar ile ilgili olarak mahallinde yapacaği incelemeler çerçevesinde gereken imalatların ölçümlerini, yerlerini kontrol ve tespit edip teklifini verilen şartnameye göre verecektir. Yüklenici Sözleşrnenin imzalanmasını takiben gereken imalat ve montaja başlayacaktır. İşveren'in onay süresi azami 5 gündür. İhaleyi kazanan teklif sahibinden İşleri, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren azami 35 (otuzbeş) takvim gününde tamamlaması beklenmektedir. Teklif sahipleri tekliflerinde İşleri tamamlayacakları süreyi de belirtecek, bu azami süreden daha kısa süre teklifinde bulunanların teklifleri ayrıca değerlendirilecektir. Bu süre çalışılmayan günleri de kapsadığından sözleşme hükümleri, çalışılmayan günler nedeniyle uzatılmayacaktır. 2. TEKLiFLERiN TESLiMi, GEÇERLiLiK SÜRESi: Teklifler en geç 01/07/2015 Çarşamba günü, saat 14:00'e kadar İşveren'in Şehit Ersan Caddesi 46/A Çankaya Ankara adresine teslim edilecektir. Irtibat icin : Telefon Faks Yetkili Kisi: Sema TALAY E-posta : 3. TEKLiF SAHiBiNiN YETERLiLiĞi: Teklif Sahiplerinin aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifleri ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir: 3.1 Teklif Sahibinin ihale konusu işlerle ilgili son 5 (beş) yıl içerisinde tamamlamış olduğu benzer projelerin dökümü ve bunlarla ilgili detaylı bilgiler, 3.2 Yukarıda belirtilen referans işlere ait iş bitirme belgeleri ve/veya işverenden alınmış referans mektupları. Sunulan bilgilerin ve beyana dayalı bilgilerin gerçeği yansıttıkları ve doğru olduğu varsayılacak, bunun aksine bir durumun tespit edilmesi teklifin reddine sebep olacaktır. Söz konusu beyan ve belgelerin gerçeği yansıtmadıkları veya

2 sahte oldukları sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkması halinde işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek Yüklenicinin teminatlarını nakte çevirir. Teklif sahipleri ihaleye katılmakla bu durumu şartsız olarak ve peşinen kabul ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Orijinal olarak sunulan yeterlilik evraklarının incelenmesi ertesinde talep eden teklif sahiplerine bu dökümanları iade edilecektir. 4. İŞYERİNİN GÖRÜLMESİ - TEKLiF MASRAFLARI: İşyerinin görülmesi 2. Maddede belirtilen İşveren yetkilisi ile temasa geçilip randevu alınması yoluyla yapılacaktır. 5. TEKLiFi OLUŞTURAN BELGELER: Teklif sahibi tarafından işbu Teklif Alma Şartnamesine göre hazırlanarak sunulacak olan teklif aşağıdakilerden oluşacaktır: 5.1 Teklif Mektubu 5.2 Taslak Program 5.3 Madde 3 kapsamındaki belgeler 5.4 Ticaret veya Sanayi Odası kayıt belgesi 5.5 İmza sirküleri 6. TEKLiFiN HAZIRLANIŞ ŞEKLİ VE imzalanmasi: 6.1 Teklif Sahibi teklifini oluşturan belgeleri bir asıl olarak hazirlayıp bunları kapalı zarfla belirtilen tarih ve saate kadar yukaridaki adrese teslim edecektir. 6.2 Teklifler yazıcı çıktısı, daktilo edilmiş veya silinmez mürekkeple yazılmış olacak ve teklif sahibi adına imza atmaya usulünce yetkili kılınmış bir şahıs veya şahıslar tarafından imzalanacaktır. Düzeltmeler teklifi imzalayan şahıs tarafından parafe edilmediği sürece teklif hiç bir surette değişiklik, noksanlık, silinti veya ilaveler ihtiva etmeyecektir. 7. TEKLiFLERiN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ihalenin VERiLMESi: İşveren, son teklif verme tarihine ve saatine kadar ulaşan teklifleri değerlendirmek üzere kendi belirleyeceği bir tarihte açacaktir. lşveren tekliflerin açılmasından önce veya sonra herhangi bir zamanda herhangi bir teklifi kabul veya reddetme hakkını saklı tutar. lşveren bu uygulama dolayısı ile bundan etkilenen teklif sahibi karşısında bu işlemin gerekçelerinden veya sonuçlarından dolayı sorumlu olmayacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde işveren teklif sahibinden gerektiğinde ilave açıklama vermesini teklifi oluşturan birim fiyatlarla ilgili revizyon yapmasını herhangi bir sebepten dolayı talep edebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra İşveren gerekli gördüğü teklif sahipleri ile teklifleri üzerinde görüşmeler

3 yapacak ve daha sonra ihaleyi kazanan teklif sahibine bu durum bildirilecek ve kazanan teklif sahibi sözleşmeyi imzalamak üzere davet edilecektir. İşveren Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp herhangi bir teklifi ve tekliflerden herhangi birini kabul etmek zorunda değildir. Teklif Sahipleri bu durumu öne sürerek her hangi bir maddi ve manevi hak tazminat vs talep etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler. 9. AVANS ÖDEMESi: Sözleşme taslağında yer alan koşullarla Sözleşme bedelinin %20 u (Yirmi) kadar Avans verilmesi öngörülmektedir. 10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Anlaşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. EKLER: 1. Teklif Mektubu Örneği 2. Teminat Mektubu Örneği 3. Yapilacak islerin teknik ozellikleri 4. Sözleşme Taslağı

4 TEKLiF MEKTUBU BESA OKULU YAZ TATİLİ TADİLAT İŞLERİ Sayın Baylar, 1. Biz aşağıda imzası bulunanlar, yukarıda belirtilen işlerin yapımı ile ilgili olarak almış olduğumuz Teklif Alma Şartnamesini, Sözleşme Şartlarını ve yapılması istenen işlerin listesini inceledikten sonra içeriğini tamamen kabul ettiğimizi beyan eder ve söz konusu işleri Teklif Alma Şartnamesine, ve Sözleşme Şartlarına uygun olarak toplam (Rakam ve Yazı ile)...tl bedelle yapmayı ve tamamlamayı teklif ederiz. 2. Teklifimiz kabul edildiği takdirde Sözleşmenin imzalandığı tarihte işleri başlatmayı ve Sözleşme kapsamındaki işlerin tamamını...(gün) içinde bitirmeyi taahhüt ederiz. 3. Resmi bir Sözleşme tanzim ve imza edilinceye kadar bu Teklif sizin yazılı kabulünüzle birlikte aramızda başlangıç bir sözleşme niteliği taşıyacaktır.... yılının... ayının... günü tanzim edilmiştir.... İsim: Şirket Adı ve Adresi: İmza:

5 TEMiNAT MEKTUBU - ÖRNEK İdarenizce yapilan ihale sonucunda BESA YAZ TATİLİ TADİLAT İŞLERİNİ taahhüt eden yüklenici (yüklenicin adı) ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminat tutarı} Türk Lirasını (Bankanın adı) garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü ihale dökumanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmedigi takdirde. Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve (Yüklenicinin adı) ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi (Bankanın Adı) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka adı ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. No:. (Bankanın Adı) Banka Şubesinin Adı Banka Yetkililerinin Isim, unvan ve imzasi

6 BESA YAZ TATİLİ TADİLAT İŞLERİR ŞARTNAMESİ 1) Okul iç cephe boya tamiri yapılması. Okul sınıfları ve duvarlarında asılı bulunan pano, tablo, afiş v.b gibi eşyalar sökülecek. Duvarlara dayalı bulunan dolap, masa v.b gibi eşyalar mahal ortasına toplanıp üzerleri örtülecek. Geride kalan eşyalar maskeleme bandı ve naylon brandalar ile koruma altına alınacak.gerekeli görülen yerlerin alçı tamiratı yapılacak.iki kat Akrilik opolime rbağlayıcılı, su bazlı, antibakteriyel, silikon katkılı birinci sınıf boya ile tüm okul ve kütüphane binasında boya tamiratı yapılacaktır. Renkler idarece belirlenecektir. (yaklaşık 4000 m2) 2) Dış Boya: Okul cephesine gerekli bölümlerde güvenlikli, yürüme platformlu iş iskelesi kurularak dış cephe yıkanacak, cephede dökülen kısımlar kazınarak düzleştirilecek, gereken kısımlara tamir harcı ile tamirat yapılacak ve bir kat astar, iki kat dış cephe boyası ile boyanacaktır. Renkleri idarece belirlenecek boyada aranacak özellikler aşağıda belirtilmiştir. Sitiren Akrilik kopolimer bağlayıcılı, silikon katkılı su bazlı mat dış cephe boyası. TS-7847 ve TS EN İSO 9001:2008 Yaklaşık 1750 m2 3) Reception Sınıfı Alın Kaplaması: Reception sınıfının alın kaplaması sökülerek gerekiyorsa taşıyıcı elemanlar yenilenecek, muadili malzemeler kullanılarak yenileme işlemi yapılacaktır. Cam çatı ve reception çatı arası izolasyonu yenilenecek. Yaklaşık 50 m2. 4) Yangın Merdiveni Year 8 sınıfı yangın merdiveni sökülecek yerine paslanmaz özellikte yagın merdiveni yapılacaktır. Merdivende kullanılacak malzeme özellikleri ve temsili görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Ana Gövde Taşıyıcısı : Q x 3 mm paslanmaz 304 kalite çelik boru. Basamak tutucu halka : Q 150 x 3 mm paslanmaz 304 kalite çelik boru. Basamaklar : 3 mm paslanmaz 304 kalite çelik sac levha.

7 Dış kenar boy korkuluğu : Q 32 x 2 mm paslanmaz 304 kalite çelik boru. Baglantı civataları :m 10 Paslanmaz iıvata çelik somun. Sahanlık 304 kalite çelik profil. : 40 x 60 x 2 mm paslanmaz 5) Demir Parmaklıklar Okul etrafında ki bütün demir parmaklıklar kontrol edilecek paslanan ve çürüyen kısımlar aynı özellikteki malzemeler ile değiştirilecek. İdarece belirlenen kısımlara sallanan parmaklıkları güçlendirmek için destek

8 bağlantıları konulacaktır. Kullanılacak tüm profiller fabrikasyon antipas boyası yapılmış, 30mmx30mm-30mmx40m-40mmx40mm kutu veya kare profillerden onarım mahaline göre seçilecek 2,5mm et kalınlığından ince kullanılmayacaktır. Tüm demirler iki kat yağlı boya ile siyaha boyanacaktır. 6) Pergola Kütüphanenin önündeki okuma bahcesi üzerine (yaklaşık 50m2) taşıyıcı elemanları en az 60x60mm 2,5mm et kalınlığında kendinden antipas boyalı çelik konstrüksiyon çatı yapılacaktır. Çatıda çelik konstrüksiyon üzerine sırasıyla osb, su yalıtım membranı ve shingle uyulanacaktır. Ayrica soğuk günlerde kullanılabilmesi icin etrafındaki boşluklar plastik şeffaf fermuarlı çadırla kaplanacaktır. 7) EYFS alanı: EYFS alani önüdeki ağaçlık alan tesviyesi yapılacak, gerekli kalıp ve demir işleri bittikten sonra C25 sınıfı hazır beton dökülerek oyun alanı için zemin hazırlanacaktır. Hazırlanan bu alan daha sonra rengi idarece seçilecek kauçuk zemin kaplama ile döşenecektir. Döşenecek kauçuk zemin için istenen özellikler aşağıda belirtilmiştir. Kauçuk Zemin Kaplama Şartnamesi 1. 40x40cm Karo Kauçuk (yükseklikler 2 ile 4 cm arası) 2. 50x50cm Karo Kauçuk (yükseklikler 2 ile 4 cm arası) 3. 20x25cm Kilit Kauçuk (yükseklikler 2 ile 4 cm arası) 4. 45x40cm Altıgen Kauçuk (yükseklikler 2 ile 4 cm arası) Kauçuk zemin kaplama malzemeleri için HIC deney sonucu 200 mm malzeme için 2,16 m olarak belirlenmiştir. Kimyasal analiz sonuçlarına göre, %100 geri dönüşümden kazanılmış 1,00 3,00 mmkalibrede kauçuk granülleri eleklerden geçirilerek temizlik işleri yapıldıktan sonra otomatik mikserlerde poliüretan esaslı tek kompenantlı bağlayıcı ve UV ışınlarına dayanıklı renk pigmentleri ile miks edilerek her bir kabın içine dökülüp dozajlanarak kauçuk preslerinde ısıl işlem ve basınç uygulanarak belirli bir süre kalıplandıktan sonra imal edilmiş olmalıdır. Kalıplı kauçukların üretiminde poliüretan esaslı tek kompenantlı bağlayıcı % 6 oranından az olmamalıdır. Kauçuk malzemelerin üretiminde kırmızı renk için demir oksit, yeşil renk için krom oksit pigmentleri kullanılmalıdır. Kauçuk zemin kaplama malzemelerin ortalama 1 metrekare ağırlığı; 20 mm için 16,50 17,50 kg arası

9 25 mm için 19,00 22,50 kg arası 30 mm için 23,00 26,00 kg arası 40 mm için 28,00 33,00 kg arası olmalıdır. Zemin üzerine döşenecek malzemenin su geçirgen özellikte olması sebebi ile malzeme alt kısmında drenaj sağlaması amacı ile su kanalları bulunacaktır. Kauçuk malzemelerin üst yüzeyinde yüzeydeki suyu içeri alması için kenar kısımlarına derz oluşturacak şekilde pahlar çekilmelidir. Kauçuk zemin kaplama malzemeleri kullanılmasında sakınca olmadığını gösteren TSE normlarına uygunluğunu belirten raporlara göre; Yanmazlık değeri: 76 / 769 / EEC Direktiflerine Uygunluk Aşınma değeri: 0,022 µm Çekme Değeri: 17,28 kp / cm² Uzama Değeri : %88,66 Yoğunluk Değeri: 0,974 gr/cm³ olmalıdır. İlgili ürün TSE EN , ISO 14001, İSO 9001 OHSAS 18001, CE ürün normlarına uygun olmalıdır. Yanma test raporları ve DİN 4102 / normlarına uygun olduğunu belirten üniversite raporları bulunmalıdır. Kauçuk zemin kaplama malzemeleri: Aşınma testi TS 659 A olumlu test raporları bulunmalıdır. Kauçuk zemin kaplama malzemeleri Çekme testi BS EN İSO standardını gösteren üniversite test raporları bulunmalıdır. 8) Depo yapımı: Yeşil Spor Arenası nın arkasınaki deponun yanına yaklaşık 3mt eninde 4mt boyunda ve 2,50 mt yüksekliğinde depo yapılacaktır. Depo yapılmadan önce zemine grobeton dökülecektir. Üzeri çelik konstrüksiyon ve çatısı shingle olacaktır. 9) Ağaç Kesimi Büyükelçiliğin belirleyeceği ağaçlar kesilecek veya budanacak ve dalları okul alanından dışarıya taşınacaktır. 10) Basketbol Sahasının zemin kaplaması Yaklaşık 8.5 X 10.5 metrelik basketbol sahasının zemin kaplamasının kaldırılıp zeminin iyileştirilerek yeniden kaplanması.

10 TARTAN ZEMİN ÜSTÜ AKRİLİK- POLİÜRETAN ŞARTNAMESİ: Malzeme Kullanım Alanları Kapalı ve açık tenis kortları. Basketbol, Voleybol sahaları. Atletizm koşu pistleri. Tüm açık spor saha. Çocuk oyun alanı zeminlerine. Kalite Standartları DIN normuna uygun bir kaplama sistemidir. EPDM ve kauçuk esaslı bu sistem aşınmaya dayanıklı ve darbe yastıklama özelliğine sahiptir Tartan Üstü Akrilik Zemin Kaplama ÇOK AMAÇLI SPOR SAHA ZEMIN KAPLAMASI için geliştirilmiş spor Zemin kaplama malzemesidir. Açık havada oynanan tüm spor oyunları için uygundur. Malzemeler: Aderans sağlayan self-levelling akrilik astar, üzerine siyah granüle kauçukların poliüretan bağlayıcılar ile karıştırılarak özel finişerle zemine yerleştirilmesi ve üzerine akrilik kaplama ve üzerine son kat akrilik boya yapılmasından ibarettir. Zemin: Düzgün şaplanmış beton veya asfalt yüzey. Toplam Derinlik: 7 mm kalınlığında tartan tabaka+ 2 mm akrilik kaplama yapılması. Renk: Muhtelif Bileşim: Gözeneksiz. 2. Tartan Üstü EPDM Kaplama Tanımı : Toplam 15 mm. kalınlıkta uygulanabilen, 2 katmanlı, 8 mm. kalınlıktaki alt SBR tabakası orijinal 06/2MM/SBR kauçuk granülleri ile poliüretan bağlayıcının, 7mm. kalınlıktaki 2MM üst tabakası renkli ve ultraviyole dayanımı Yüksek Kalitede Saf EPDM Granülleri ile %27 ORANINDAN AZ OLMAMAK ŞARTI İLE Tek komponentli poliüretan bağlayıcının karışımdan oluşan su geçirgen, esnek, sporcu sağlığına uygun ve çivili ayakkabı mukavemeti yüksek, sentetik spor saha zemin sistemidir. 11 ) Nursery Sınıfı Nursery sınıfında bulunan yangın çıkış kapısı sökülecek, içeriden ve dışarıdan duvar ile ayı seviyede örülecek ve boyası yapılacaktır. Kapanan duvarın olduğu mahale suya dayanıklı (yeşil) alçıpan ile iki metre derinlikte, dört metre genişikte ve bir metre yüksekliğe sahip bölme yapılacaktır. Bölme duvar oluşturulurken duvarın üst kısmı açıkta kalacağından mukavemetinin yüksek olması açısından et kalınlığı yüksek U ve C profiler kullanılacaktır. Biten bölmede idarenin belirleyeceği kısma kilitlenebilir özellikte kapı takılacaktır.

11 Bölme duvar işi bittikten sonra içerisi mutfak oarak düzenlenecektir. Idarenin belirlediği alanlara istenilen yanmaz tip tezgah, bataryalar ve dolaplar konulacak. Bir mutfakta kullanılabilecek her türlü tesisat (elektrik, temiz-pis su, gaz) kurulup idareye çalışır halde teslim edilecektir. 12) 7. Sınıf ve Psikolog Odası 7. Sınıf ve okul psikoloğu odası arasında bulunan yaklaşık 10m2 (2m3) bölme duvar yıkılarak iki mahal tek olarak kullanılabilecek duruma getirilecektir. Gerekli olan sıva ve boya işleri yapılarak çıkan hafriyat mahal dışına taşınacaktır. Yıkım sonrası duvar içerisinde yer alan tüm elektrik, gaz, ısınma hatları fen ve sanat kurallarına uygun olarak taşınacak emniyet altına alınacaktır. Son olarak koridordaki zemin kaplama malzemesinin aynısı ile zemin kaplaması yapılacaktır. 13) Spor Salonu Tadilatı Müzik odası yaratmak amacı ile spor salonu koridorunda dolapların olduğu mahal bölünerek bir giriş kapısı konulacaktır.giriş kapısı piyanonun taşınmasına müsaade edecek büyüklüte olacaktır. Mahalde blunan dolaplar demonte edilerek, 7. Sinif tuvaletlerinin onune ve Turkce odasinin onundeki duvara ve 2. Sinifin onundeki bosluga monte edilecektir. Mahalde bulunan yangın çıkış kapısı sökülecek mevcut duvar ve pencere yüksekliğine uygun duvar örülüp üzerine pencere takılacaktır. Odada kullanılması gereken elektrik, ısınma v.b idarenin isteyeceği tüm tesisatlar fen ve sanat kurallarına uygun olarak eksiksiz ve çalışır olarak yapılacaktır.

12 Madde 1. Taraflar SÖZLEŞME Bir taraftan Şehit Ersan Caddesi 46/A Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim British Embassy School Ankara (BESA) (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) diğer taraftan... Ankara adresinde mukim... (Bundan böyle Yüklenici olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlarda... tarihinde işbu sözleşme imzalanmıştır. Madde 2. Sözleşme nin Konusu Sözleşme nin konusu İngiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde yeralan mevcut BESA okul binasındaki ve bahçesindeki tadilat işlerinin yapılmasından ve bu Sözleşme ve ekindeki teknik şartnameye uygun olarak yapılmasından oluşmaktadır. Madde 3. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Süre İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yüklenici, Sözleşme nin yürürlük tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) takvim günü içerisinde yukarıda anılan tüm işleri işbu Sözleşme ve şartnamelere uygun olarak tamamlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 4. Geçici Kabul, Garanti Süresi ve Kesin Kabul Yüklenici işlerin tamamlanmasını takiben İşveren e işlerin geçici kabulünün yapılması için başvuracaktır. İşveren veya temsilcisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda işlerde herhangi bir kusur bulunmadığı taktirde Geçici Kabul Belgesi düzenlenerek Yüklenici ye verilecektir. Yüklenici, Geçici Kabulün yapıldığı tarihten itibaren Garanti Süresi olan 6 (altı) ay süreyle işlerde kendi hatasından kaynaklanan kusur veya eksikliklerin giderilmesinden sorumlu olacaktır. Garanti Süresinin tamamlanmasını takiben İşveren veya temsilcisi tarafından yapılacak incelemelerden sonra uygunsa işlerin Kesin Kabulü yapılacak ve Yüklenici ye Kesin Kabul Tutanağı verilecektir. Madde 5. Yüklenici nin Sorumlulukları 1. Yüklenici, Sözleşme konusu işleri ekte (EK-2) belirtilen şartnamelere uygun olarak yapacaktır. 2. Yüklenici, çalıştıracağı işçilerinin her türlü iş emniyetini sağlayacak, ve bunun için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. İşçilerinin tüm sigorta, vergi vs. giderleri Yüklenici ye aittir. Tedbirlerin alınmamasından dolayı Clause 1. Parties CONTRACT This Contract is signed on... between the British Embassy School Ankara (BESA) (hereinafter referred to as the Client) located at Şehit Ersan Caddesi 46/A Çankaya Ankara Turkey and... (hereinafter referred to as the Contractor) located at...ankara, with the conditions below. Clause 2. Subject of the Contract Subject of this contract is doing the works inside and outside of the BESA building in accordance with this Contract and attached technical specifications. Clause 3. Effectiveness of the Contract and Duration This contract will come into force after signing by the parties. The Contractor hereby accepts, declares and commits that he will complete all works mentioned above within 35 (thirty five) calendar days from the date of effectiveness of this Contract in conformity with this Contract and specifications. Clause 4. Substantial Completion, Guarantee Period and Final Acceptance Following the completion of the works the Contractor will apply to the Client for the substantial completion of the works. After the inspections the Client or his representative Substantial Completion Certificate will issue to the Contractor provided that no defects are found in these inspections. The Contractor will be responsible for the elimination of defective or incomplete works during the Guarantee Period of 6 (six) months after the Substantial Completion is issued. Following the completion of the

13 kusur ve ihmalden doğacak her türlü maddi ve manevi zarardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 3. Yüklenici, yaptığı işe gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden uygun olmayan şekilde yaparsa, İşveren işi yeniden Yüklenici ye yaptırır veya işi Yüklenici hesabından kesilmek üzere bir başkasına yaptırır. 4. Yüklenici veya yetkili temsilcisi iş devam ettiği sürece işin başında kalacaktır. 5. İşveren in yazılı muvafakatı alınmadan Yüklenici işi kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredemez. 6. Yüklenici ye ait Madde 1 deki adres bu Sözleşme nin sonuna kadar geçerli olup, Yüklenici yazılı bir tarzda yeni adresini bildirmezse o adrese yapılmış olan tüm tebliğler kendisine yapılmış addolunur. 7. Malzemelerin, alet, makina ve ekipmanların şantiyeye nakliyesi ve iş yerinde (montaj mahalline) yatay ve düşey taşınması Yüklenici ye aittir. 8. Her türlü kazaya karşı üçüncü şahıslara yaptırılacak mali mesuliyet sigortasından Yüklenici sorumludur. 9. Yüklenici tek taraflı olarak işi bırakması halinde şantiye mahalinde bulunan kendisine ait bütün alet ve edevat ve vs. malzemelere İşveren hiç bir ihtara hacet kalmaksızın el koyabilecektir. Yüklenici'nin borçsuzluğu meydana çıktıktan sonra el konan malzemeler iade edilecektir. 10. Belediye, İl Trafik Komisyonu vb. ile ilgi tüm izinler ile birlikte gece ve pazar çalışma izin belgelerinin sağlanması bu ve bunun gibi belgeler için gerekli faaliyetlerin İşveren adına yürütülmesini Yüklenici yapar. 11. İş süresi boyunca saha emniyetini, kendine ait malzeme ekipman vs. nin korunmasını Yüklenici sağlar. 12. Yüklenici mevcut binalar ve yapılara çalışmalar sırasında verilebilecek zarardan sorumludur. 13. Yüklenici, işi tekniğine ve ilgili şartnamelerine uygun olarak yürütür. İşin yapımı sırasında gerek imalat gerekse çalışanlarla ilgili alınması gerekli bütün tedbirleri alır. Yüklenici nin hatası ve/veya ihmali sonucu işin kendisine ve/veya 3. şahıslara ve/veya onların mal veya mülklerine zarar verilmesi halinde doğacak tüm neticelerden Yüklenici Guarantee Period and after the final inspections are made by the Client or his representative, the Final Acceptance Certificate shall be issued if found appropriate during the final inspections. Clause 5. Responsibilities of the Contractor 1. The Contractor shall complete the works which are subject of this Contract in compliance with the specifications stated in the attachment (Annex-2). 2. The Contractor will provide all safety measures for his employees and will take all necessary precautions in this respect. All insurance, tax etc. expenses of employees will be responsibility of the Contractor. The Contractor will be liable for all kind of damages resulting from his failure and negligence in taking such precautions. 3. If the Contractor performs any work without necessary attention and care, the Client shall then be entitled to request from the Contractor to perform such work again or shall make such work done by other parties and shall deduct the cost of such work from the Contractor. 4. The Contractor or his representative will be available at site during the course of the services. 5. The Contractor cannot transfer the works or any part of the works to other third parties without prior written consent of the Client. 6. The address of the Contractor stated in Clause 1 of this Contract shall be valid till the termination of this Contract. If the Contractor does not notify a new address in a written notification, all correspondence made to this address shall be deemed to be made to the Contractor. 7. The Contractor shall be responsible for the transportation of materials, tools, machinery and

14 sorumludur. Bu sorumluluk işin garanti süresi olan 6 (altı) ay boyunca devam eder. 14. Yüklenici yanında çalıştırdığı tüm işçilerin ve kendisinin sabıka kaydı ile kimlik kopyalarını okul güvenliğine işin başladığı ilk gün teslim edecektir. Madde 6. Sözleşmenin Bedeli Yüklenici bu Sözleşme kapsamındaki işleri toplam... + KDV bedelle yapmayı kabul ve taahüt eder. Bu fiyata malzeme, nakliye şantiyedeki transferleri, zayiatı, her türlü işçiliği, hatalı ve kusurlu imalatların İşveren tarafından veya atayacağı kontrol teşkilatınca kabul edilir şekilde düzeltilmesi masrafları dahildir. Ölçüye bağlı olan iş kalemlerindeki nihai ödeme işlerin tamamlanması ve ilgili imalat ataşmanlarının onaylanması ile teklif birim fiyatları üzerinden hesap edilerek yapılacaktır. Yüklenici vergi ve malzeme fiyatının değişmesi, yeni vergiler getirilmesi, fiyatların yükseltilmesi, malzeme, nakliye, işçi ücretlerinin artması, devalüasyon yapılması gibi sebeplere istinaden bu fiyatlara fark talep edemez. Bu fiyatlar faturalı fiyatlar olup, KDV ilave edilecektir. Madde 7. Ödeme İşbu Sözleşme nin yürürlüğe girmesini müeakip 5 (beş) iş günü içerisinde Madde 6 de belirtilen bedelin %20 (yüzde otuz)unu İşveren Yüklenici ye kabul edeceği bir bankadan sunulan sözleşme bedelinin %6 i kadar miktar karşılığında bir teminat mektubu karşılığında avans olarak ödeyecektir. Madde 6 de belirtilen bedel Yüklenici nin işi teslim etmesini takip eden 15 gün içinde gerekli kesintiler yaparak ödenecektir. Madde 8. Sözleşme nin Feshi Sözleşme hükümlerinin kısmen veya tamamen ihlali halinde İşveren Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Madde 9. Cezai Şart Yüklenici işi 17 Agustos 2015 gunu teslim etmek zorundadır. Aksi halde geciken her gün için 500 TL (beşyüz TL) gecikme cezası vermek zorundadır. Madde 10. Anlaşmazlıkların Halli Bu sözleşmeyle ilgili ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar öncelikle tarafların iyi niyetli yapacakları görüşmelerle çözümlenmeye çalışılacaktır. Ancak bu yolla çözüme olanak bulunmazsa Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. equipments to the site and transfer of these on site for installation. 8. The Contractor shall be responsible for providing the third party liability insurance against all kind of accidents. 9. If the Contractor quits the works with his own decision, the Client without any further notification will be entitled to take all of the Contractor s equipments, material etc. which are present at site. If it is evident that the Contractor has no debt to the Client then such equipment and material shall be returned to the Contractor. 10. The Contractor shall be responsible for providing certificates for all kind of permissions which are to be taken from the Municipality, Provincial Traffic Commission, etc. together with the permissions for working at nights and on Sundays. The Contractor shall also be responsible for the implementation of the activities necessary for taking such permissions and certificates. 11. The Contractor will provide the safety measures and security of his own material, equipment, etc. on site during the course of the works. 12. The Contractor will be responsible for damages on existing buildings and structures during the performance of the works. 13. The Contractor shall perform the works in compliance with the proper technique and with the specifications. The Contractor shall take all necessary precautions for the works and his employees. The Contractor shall be responsible for all consequences arising from the damages to the works and/or to 3 rd parties and/or to their property due to his own fault and/or negligence. 14. The contract will provide the

15 school gate with the criminal disclosure certificates and id copies of all the workers and themselves. Clause 6. Contract Price The Contractor hereby accepts and commits that he will perform all the works within the scope of this Contract for... + VAT This price will cover the costs of materials, transportation, on-site transfers, manpower and the cost of remedying the defective works by the Client or by the supervisor to be assigned by the Client. Final payment for the measured work items shall be made based on the unit prices after the completion of these works and approval of their attachments. The Contractor cannot claim price escalation due to the reasons such as change of tax and material prices, occurrence of new tax responsibilities, price increase, and increase of material, transportation, staff fees and devaluation. VAT will be added to the prices. Clause 7. Payment Within 5 (five) days from the effectiveness of this Contract, the Client will pay the 20% of the price stated in Clause 6 as an advance payment to the Contractor when the Contractor provides the BESA with a payment bond taken from a bank acceptable to the Client in the 6% of the contract amount. The price stated in Clause 6 shall be paid following the approval of the Contractor s invoices by the Client and after making necessary deductions. Clause 8. Termination of the Contract In case of breach of the Contract conditions as a whole or partially, the Client shall be entitled to terminate this Contract.

16 Clause 10. Penalty Condition The Contractor is obliged to complete the job by the 17th th of August Otherwise, the Contractor should pay a delay penalty of 500 TL (five hundred lira) for each delayed day. Clause 11. Settlement of Disputes Any dispute arising out of this Contract shall first be tried to settle amicably with the meetings to be held by the parties. However, if a resolution cannot be reached, Courts of Ankara shall be authorized. CLIENT CONTRACTOR BRITISH EMBASSY SCHOOL ANKARA Name: Title: Name: Title: EKLER: 1. Yüklenici nin Teklifi 2. Teknik Şartname 3. Imza Sirkuleri 4. Ticaret veya Sanayi Odası kayıt belgesi 6. Taslak is programi

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı