ISO 9001 A- ISO 9000 NEDĐR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001 A- ISO 9000 NEDĐR?"

Transkript

1 ISO 9001 Gerek politik arenada ve gerekse ticari piyasa şartlarındaki değişimler sonucunda ancak müşteriye dönük stratejileri ve politikaları bulunan ve kaliteli ürünleri ve/veya hizmetleri sunan şirketlerin yaşamasının mümkün olduğu bir dünya ortaya çıkmıştır. Yakından bakıldığında görmekteyiz ki böyle bir ortamda yaşayan ve gelişen şirketlerin hepsi bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş ve günlük uygulamalarını bu sistem içinde gerçekleştirmektedirler. A- ISO 9000 NEDĐR? Son yıllarda üretim ve hizmet alanında hızla artan rekabet nedeni ile kuruluşlar ürün ve hizmetlerinin kalitesini artıracak sistemlere ihtiyaç duymuşlardır. ISO 9000, Ürün ve Hizmet üreten kuruluşlarda kalite yönetim sistemi oluşturmak amacı ile ISO (International Organization for Standardization) tarafından 1987 yılında yayınlanmış kapsamlı bir standartlar serisidir. Aralarında ülkemizin de yer aldığı pek çok ülke bu standardı kendi ana diline çevirerek ulusal standart olarak kabul etmiştir. ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturmak veya mevcut kalite sistemini değerlendirmek amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamaktadır. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir. Standart üretim kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanmaktadır ve firmadan firmaya değişiklikler göstermektedir. ISO 9000 standardları, Uluslararası Standard Teşkilatı (International Organization for Standardization-ISO) tarafından yaklaşık beş yılda bir gözden geçirilerek günün koşullarına göre revize edilmekte olup, 1994 yılında yapılan ilk revizyonun ardından ISO 9001 standardının ikinci revizyonu 2000 yılı 15 Aralık 2000 tarihinde ISO9001:2000 olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni standart incelendiğinde müşteri odaklılık ve süreç yaklaşımı konularının ön plana çıkarıldığı ve bir önceki revizyonuna göre dokümantasyondan çok uygulamaya önem veren bir yaklaşım içerisinde olduğu görülmektedir. B- ISO9001:2000 REVĐZYONU 8 (Sekiz) Ana bölümden oluşan 2000 yılı revizyonu 1- Kapsam, 2- Atıf yapılan standartlar 3- Terimler ve tarifler bölümlerinden sonra gelen

2 Her biri Proses/Süreçler için gerekli temel yapı taşlarından birini konu alan 5 (beş) kural bölümü'nü kapsamaktadır. Bunlar: 4-Kalite Yönetim Sistemi: Bu bölüm, yönetim sisteminin temelini oluşturan genel kurallar ve dokümantasyon kuralları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Genel kurallar, yönetim sistemi süreçlerini, bunların birbirini nasıl etkilediklerini, Süreçleri yürütmek için hangi kaynaklara ihtiyacınız olduğunu ve Proses/Süreçleri nasıl ölçüp izleyeceğinizi incelemenizi istemektedir. Bölümün ikinci kısmı, sistemi etkili olarak çalıştırmak için gereken dokümantasyon ve bu dokümantasyonun nasıl kontrol edileceği konusundaki kuralları belirtmektedir. 5-Yönetim Sorumluluğu: Sistemlerin yönetimi, kuruluş içinde stratejik bir yeri olan "Üst Yönetim"in sorumluluğundadır. "Üst Yönetim" müşterinin şartlarını stratejik düzeyde bilmeli ve bu şartları, yasal ve mevzuat şartlarıyla birlikte karşılamayı taahhüt etmelidir. "Üst Yönetim" politikalar oluşturmalı; bu politikalarında başarılı olmak için hedefler belirlemeli ve hedeflere nasıl ulaşılacağını planlamalıdır. "Üst Yönetim" ayrıca iyi işleyen bir iç iletişimin olmasını ve yönetim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamalıdır. 6- Kaynak : Bu bölüm, Proses/Süreçleri yürütmek için gereken insan kaynaklarını ve fiziksel kaynakları kapsamaktadır. Personelin görevlerini yerine getirebilecek yetenekte, fiziksel kaynaklar ve çalışma ortamının müşteri şartlarını karşılayacak yeterlikte olması gerekir. 7- Ürün/Hizmet Gerçekleştirmesi: Ürünü üretmek ya da hizmeti sağlamak için gereken Proses/Süreçlerdir. Proses/Süreç girdisini çıktıya dönüştürme eylemidir. Bir imalat kuruluşu için bu, örneğin demir cevherini maden eritme ocağı aracılığıyla çeliğe dönüştürmektir. Hizmet kuruluşu için aynı şey, bir ürünü ya da kişiyi bir yerden başka bir yere, örneğin taksi ile taşımak olabilir.

3 8- Ölçüm, Analiz ve Đyileştirme: Bunlar, müşteri açısından sistem performansı bilgileri edinmek için sistemlerin, iç tetkikler yolu ile yönetim sisteminin, Proses/Süreçlerin ve ürünün izlenmesini kolaylaştırıcı ölçmelerdir. Bunların performansla ilgili bir hata ya da eksikliği de kapsayacak biçimde analiz edilmesi, gerektiğinde sistemlerin ve ürünlerin iyileştirilmesinde kullanılacak değerli bilgiler sağlayacaktır. Birinin eksik olması durumunda kontrollü bir Proses/Sürecin gerçekleşmesi mümkün olmayacağından, bu beş temel yapı taşının her biri, her Proses/Süreç için gereklidir. Yeni standard da kabul edilen bu durum, kalite sistemini bir Proses/Süreçler dizisi olarak gören değişikliği simgelemektedir. Değişiklik, ISO 9000:1994 standardlar serisi şartlarına uygunluğu tetkik etmekten ziyade, kuruluşun Proses/Süreçlerini ve oluşumu sırasında, çıktılarını inceleyen ve tetkik eden iç ya da dış tetkikçiler gerektirecektir. Yeni standard gerek iç, gerekse dış tetkikçiler için tetkik yöntemlerinde önemli değişiklikler de gerekli kılmaktadır. Tetkik, güçlü kanıtlardan çok, soru sormaya dayalı, daha öznel, daha az nesnel hale gelecektir. Tetkikçi, bir Proses/Süreç Tetkiki" yapmak için işe girdilerden başlayacak, nasıl kontrol edildiğini incelemek ve çıktının isteneni karşıladığını doğrulamak amacıyla, Proses/Süreci, çeşitli aşamalarında takip edecektir. Bu türden bir Proses/Süreç, örneğin bir müşteri siparişi alındığı zaman harekete geçmek ve siparişin, üretilmesi istenen ürüne dönüştürülmesi için atılacak adımlar olabilir. Buradaki girdi, müşteri siparişi, çıktı da ürünün kuruluş tarafından imal edilmesini olanaklı kılan iç dokümanları, kaynakları ve malzemeleridir. Bir kuru temizleyicinin, temizleme sürecinin doğrudan gerektirdiği kimyasal maddeleri satın almak için atacağı adımlar, sürece başka bir örnek olarak gösterilebilir. Girdi, kimyasal maddeleri satın alma ihtiyacı, çıktı ise kimyasal maddelerin tedarikçiden teslim alınması olacaktır. Bu bakımdan tetkikçinin Proses/Sürece bakması, girdileri belirlemesi, nasıl kontrol edildiğini gözden geçirmesi ve çıktıları incelemesi gerekecektir. Proses/Sürecin kontrol ediliş biçimi, mekanizmaların dokümante edilmiş prosedürler dışında incelenmesini gerektirebilir. Bu tür kontrol mekanizmaları, örneğin, kontrol çizelgeleri, Proses/Süreç akış şemaları ya da çalışanların yeterliklerini sağlamak amacıyla eğitilmeleri ile oluşturulabilir. un Prosesi/Süreci kontrol etmeye karar verdiği araç ne olursa olsun, tetkikçi, kontrol mekanizmasının gerçekten etkili olduğuna ilişkin kanıt arayacaktır. Etkinliğin en son kontrolü, Proses/Süreç nihai sonucunun girdilere uygun olup olmadığının araştırılmasıdır.

4 Kimyasal maddelerin teslim alınması, bir satın alma Proses/Süreci nihai sonucuna örnek olarak gösterilebilir. Sipariş, doğru ürünün sağlanması için yeterli bilgiyi içermemekte ya da bu bilgi eksik kalmakta ise, çıktı kabul edilebilir bulunmayabilir. Müşteri, talep ettiği kimyasal maddeleri alamayabilir. Bu durumda Proses/Süreç, istenen çıktıyı vermemiş olacaktır. Talep edilen kimyasal maddelerin teslim alınmasını sağlamak için Proses/Süreçte bazı değişikliklerin yapılması gerekecek, bu yolla Proses/Süreç çıktısı kabul edilebilir kılınacaktır. Bu nedenle, bir Proses/Sürecin tetkiki sırasında Proses/Süreç çıktısının (örneğin alınan kimyasal maddelerin), kuruluşun şartlarını karşıladığını ve bunları temin etmek için uygulanan Proses/Sürecin, kuruluşun tanımladığı kontrollü koşullarda yürütüldüğünü tetkikçinin belirlemesi gerekecektir. Proses/Süreçlerin tetkik edilmesi, kuruluşun müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün veya hizmeti sağlamak için gereken çeşitli fonksiyonları yürütme faaliyetlerinin mantıklı bir tetkiki ile sonuçlanmalıdır. Bu nedenle, bu değişikliği çok olumlu görmek gerekir. C- ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐNĐN UYGULANMASI Uygulama programını yürütmenin iki yolu vardır; Birincisi, kuruluş içi kaynakları kullanmak, ikincisi ise bir kalite yönetimi danışmanından yararlanmaktır. Bir danışman kullansanız dahi, zamanınızın önemli kısmını ona destek olmak için ayırmanız gerekeceğini unutmamalısınız. Kalite yönetim sisteminin etkili olması ve kuruluş personelince sahiplenilmesi sağlanacaksa, bu zamanı ayırmak zorunludur. Uygulama Proses/Sürecine girişmeden önce, alternatiflerin üstünlüklerini ve sakıncalarını dikkatle tartmanız gerekir. Đç kaynakları kullanmaya karar verirseniz, kuruluşun uygulama sorumluluğu verilen üyesi, yani uygulayıcı, kuruluşun faaliyetleri hakkında fikre, temel yönetim ilkelerine ilişkin derinlemesine bilgiye sahip ve ISO 9001 şartları konusunda eğitim görmüş biri olmalıdır. Kalite yönetim sistemi uygulamasını yürüten bir kuruluşun birinci ve en önemli görevi, neden bu yolun seçildiğini belirlemektir. Tek nedenin, müşterilerin tedarikçi listesinde yer almak amacıyla bir ISO 9001 belgesi edinmekse, sistemin yalnızca ISO standardına odaklanması tehlikesi vardır. Bu durumda sonuç yararlı bir amaca hizmet etmeyip, kuruluşun kaynaklarına yük olmaktan öteye geçmeme tehlikesi taşır. Sistemi aşağıda belirtilen uygulama amaçları temelinde geliştirirseniz, bunun sonucu, tatminkar edici ve yararlı bir sistem olacaktır. Uygulama amaçları Uygulamanın amaç ve hedefleri genellikle kuruluşun; Performans iyileştirme ve kâr artışı Riskin etkili şekilde yönetimi Müşteri için üretilen ürün veya sağlanan hizmetin kalite güvencesi Olanaklar konusunda bir kültür uygulama esası

5 Gerektiğinde, uluslararası bir tanınma (ISO 9001) simgesinin kazanılması ihtiyaçlarına dayandırılır. Uygulama Süreci Đçin Ölçme Kriteri Uygulama Proses/Süreci konusunda tüm ilgililerin bir kriter üzerinde anlaşması da önemlidir. Genellikle, aşağıdaki kriterin benimsenme olasılığı fazladır: Yönetim sisteminin tüm yönleri, bunların her birinin uygulanması ve sürdürülmesi için gereken kaynaklar açısından, kuruluşun faaliyetlerine değer katmalıdır. Benzer şekilde, katma değerin ne demek olduğu tanımı ya da anlayışı üzerinde görüş birliği sağlamak da önemlidir. Bazı örnekler aşağıda belirtilmektedir. Güvenlikle ilgili bir olay veya kaza riskinin azaltılması Çevresel bir olay ya da kaza riskinin azaltılması Belirlenen ürün ya da hizmet kalitesinin iyileştirilmiş güvencesi Đyileştirilmiş ürün ya da hizmetin kalitesi Ürün ya da hizmet dağıtım maliyetinin azaltılması Ürün ya da hizmet dağıtım süresinin azaltılması Kaynakların (insan, bina ve parasal) iyileştirilmiş yönetimi Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Yürütme ve Belgelendirme Süreci Bir kalite yönetim sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda izlenmesi gereken temel aşamalar aşağıda gösterilmektedir. 1 KYS'nin Uygulama ve Belgelendirme Projesi amaç ve hedeflerini belirleyin Projeye Yönetim Temsilcisi tayin edin ve uygun ise Proje Görevlendirin ( küçük firmada yalnızca bir kişi ). 2 Projeye yardımcı olması için bir Danışman kullanılıp kullanılmayacağına karar verin. Projenin maliyet tahminini ve planını hazırlayın. Proje Kaynak bulun ve Projeye tahsis edin. Mevcut yönetim sistemi ve çalışma uygulamalarını gözden geçirin. Proje KYS'nin çerçevesini tasarlayın ve KYS'yi destekleyecek 3 dokümantasyonu belirleyin Çalışanları KYS dokümantasyonunu geliştirin.

6 4 Proje Belgelendirme larının ilk listesini hazırlayın Araştırma formu hazırlayın, ilk listedeki kuruluşlara iletin. Cevapları gözden geçirin ve 3 Belgelendirme unu içeren kısa liste oluşturun. Kısa listede yer alan Belgelendirme ları ile görüşün. Bir Belgelendirme u seçin ve görevlendirin. Sistem dokümantasyonunu onaylayın ve yayınlayın, uygulanabildiğinde özendirme ya da eğitim çalışmaları yürütün Proje Sürekli eğitim için olanakları belirleyin ve uygulamaya alın 5 3 aylık bir başlangıç dönemi için Yönetim Sistemini işletin. Çalışanlar Sürekli iyileştirme için olanakları belirleyin Planla-Uygula-Kontrol-Düzeltme döngüsünü sağlayacak yolları açın Đç tetkikçileri görevlendirin ve eğitin Tetkikçiler Belgelendirme u Belgelendirme u Đlk iç tetkik serisini uygulayın n KYS'ni gözden geçirmesini uygulayın Düzeltici ve Önleyici çalışmaları sürekli iyileştirmenin bir parçası olmasını sağlayınız Gerekiyorsa, Ön-değerlendirme Tetkikini başlatın KYS'nde gereken değişiklikler de dahil olmak üzere, sonuçları firmaya rapor edilmesi Gerekiyorsa, düzeltici çalışmaları başlatın Belgelendirme Tetkikinin uygulanması Gerektiğinde KYS'ne göre değişiklik yapılması ve takip tetkikinin yapılması Belgelendirmenin tamamlanması Uygulama Süreci Yapısal bir yönetim sistemi uygulamasının en iyi yolu, bu işi, kuruluş yönetiminin önemli bir üyesi olan ve projenin başlangıcında görevlendirilen Proje Müdürü ile yapılmasıdır. Yukarıda verilen akış şemasındaki aşamaların hiçbirinin atlanmaması önemlidir.

7 Yapısal yönetim sistemi çerçevesinde dokümantasyonun tasarlanabilmesi için daha önce, mevcut yönetim sistemi ve iş uygulamaları hakkında belirli bir ölçüde bilgi sahibi olmak gerekir. Ek kaynaklar gerektiren yeni sistemlerin geliştirilmesi yürütme sürecinde gecikmeye neden olacağından, sistemi mevcut Proseslere/Süreçlere yakın biçimde tasarlamak, en iyi sonucu sağlar.

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

ISO 9000 FIRSATI. kaliteofisi.com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir.

ISO 9000 FIRSATI. kaliteofisi.com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir. ISO 9000 I SO 9000 : 2000 FIRSATI kaliteofisi.com **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir. ISO 9001 Fırsatı Ocak 2003 Kaliteofisi Danışman Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK PERFORMANS DENETİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK PERFORMANS DENETİMİ Hizmet İçi Eğitim Yayınları INTOSAI Elektronik Bilgi İşlem Komitesi Bilişim Teknolojisi Denetim Eğitimi BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK PERFORMANS DENETİMİ Çeviri Firdevs Karahan Araştırma Görevlisi MART

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı