EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the e nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the e nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done)"

Transkript

1 4640/ Dear/Sn HİBATRABLSEİH Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Environmental Engineering Department, Faculty of Engineering. between 09 - October 204 if your registration is not completed on the dates specified, your application wiil be invalidated, and there wiil be replacement. Ertu ul LAR Genel Se t.isecretary General D. EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the e nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The olficial high school diploma or document of graduation and its - Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesının aslı ıle noter traııslated versioıı in Tıırkish approved by notary or Turkislı External ya da Türk Dış Temsiiciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İi Milli Eğitim The of[icial high school diploma, the officıal document of equivalency 2 Müdürltıkleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkislı Denkiik Belgesinin aslı, Ministry of Education or Turkish Exterııal Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by notaıy or Turkish external representatives, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkislı Extemal Representatives or taralindan onaylı örneği, noıaıy, Ogrenim Vizeli Pasaportıın kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarinın ve Türkçe terctımesinin noter ya da 5 indıcatıng ıdentity ınformatıon and valıdıty approved by notary or Türk Dış Ttırkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olaıı Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternational document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish Esternal İkametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certilicate (Must be handed to the departmental student offıce wıthin 6 months arter registration), Sekiz adet 4.5x6,O cm ebadında fotograf (son altı ay içinde, on Eiglıt photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabılecek şekılde çekilmiş months. from the front. can identit the candidate easily), Oğrenim ücretının ilgılı bankaya yatirıldıgını gösteren banka Receipt from the bask indicating that the tuıtion fee has been paid, 0 Lmzalı Geçiiıı Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaratioıı of assuırance of sııstenance. Bulent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: info(e)beun.edtı.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

2 4640/ Dear/ Sn HAKKI YUCA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This 5 To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Political Science and Public Administration Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. following documents to department of Student Affairş between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there will be replacement. AR Genel Sekr.ISecretary General D. KESiN KAYIT BELGELERi Ya pılm ayaca ktı r) EXACT REG RATION DOCUMENTS (ln the e nt of the documents are incomplete your registration wili not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesının aslı ile noter l translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The official high school diploma, the official docııment of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkısh Denklık Belgesinin aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Official transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by notary or Turkish external representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatıves or tarafından onaylı örııeği, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresiııi gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatıng ıdentity ınformation and valıdity approved by notary or Türk Dış Tıırkish External Represeniatives, Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign languagc proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish langııage prof ıciency approved by notary or Turkish External Representatives if present. lkametgh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certıfıcate (Must be handed to the departmental student offıce birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır). within 6 months arter registration), Sekiz adet 4.5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden. adayı kolaylıkla tanııabılecek şekilde çekilmiş si months. from the front. can ideniify the candidate easilv), Oğrenım ucretinın ilgili bankaya yatırıldıgını gosteren banka Rcceipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, l0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Sigrıed declaration of assuraııce of sııstenance. Büleııt Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Oğrenci lşleri Daire Başkanlığı Zonguldak / I URKIYE e-posta: nfohcun.cdu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

3 S ayı/ref. DEPARTMENT OF STUDENT AFFA IRS :4640/ /09/20 4 Dear/ Sn ZAUR CEBIYEV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne yerleşti rildin iz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Public Finance Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there will be replacement. Ertııö LAR Genel Sekr.!Secretary General D. KESİN KAYIT BELGELERi Yap ıl m ayaca ktı r) EXACT REGI RATİON DOCUMENTS (In the ev t of the documents are incomplete your registration will not be done) The ofücial lıigh school diploma or documeni of graduation and its Lıse dıplomasınırı veya geçıcı mezunıyet belgesının aslı ile noter translated version in Tıırkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The olticial high school diploma, the ofticial document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of Natioııal Edııcation as branclıes of Turkish Denklik Belgesinin aslı, tvlinistry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Offıcial transcript indicating the courses the candidate took dııring high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe terctımesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or tarafından onaylı örneği, nolary, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The traııslated copy of the pages of the passport with student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercttrnesinin noter ya da 5 ındıcatıng ıdentity informatıon and valıdıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa. ulııslararası geçerliligi olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternatıonal document of foreıgn language proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish language proficiency approved by notary or Turkish External Temsilciliklerinden onaylı ömeği. Representatives ifpresent, ikametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certılicate (Must be handed to the departmental student oftice within 6 months after registration), Sekiz adet 4.5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay ıçınde, On Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanııabılccek şekilde çekılmış six months, from the front. can identify the candidate easilv). Oğrenım ucretınin ilgili bankaya yatırıldığını gosteren banka Receıpt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 lmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Sigrıed declaration of assıırance of sustenance. Bulent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Orenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURkIYE e-posta: inlbbeun.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

4 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÜ Sayı/Ref 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn BADER GHABOUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız vapılacaktır. This Is To lnform You that as a result of your application ta be an international student, you are placed at Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. Ta complete your registration, you should apply with following documents ta department of Student Affairs between 09 - October 204 lf your registration is not campleted on the dates specified, your application will be invalidated, and there wili be replacement. Euğr AR Genel Sekre./Secretary General D. Ya pılm ayaca ktı r) EXACT REGI ATİON DOCUMENTS (ln the eve t of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The offieial high school diploma or docurnent of graduation and its Lise dıplomasıııın veya geçici mezuniyet belgesinııı aslı ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlıgı İl Milli Eğitim The olfıcial high school diploma, the oflicial document of equivaleney 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerindeıı alınmış 2 obtaıned from Director of Natıonal Education as branches of Turkısh Denklık Belgesının aslı, Ministrv of Education or Turkish External Adayın lisede aldıgı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğu tarafından onaylanmış resmi not beleesi school as well as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercürnesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or larafindan onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındieatıng ıdentıty information and validıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternational document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External Ternsilcilikleriiıden onaylı örneği, İkarnetg ah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Most be handed to the departnıental student oftice within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadinda fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight pliotograplıs with dimerisions of 4.5s6.O cm (takeri within the lası cepheden, adayı kolaylıkla tanitabilecek şekilde çekilmiş six monılıs. from the front, can identil the candidate easily). Oğrenim ücretinin ilgili bankaya yatirıldığını gosteren banka dekontu. Receipt from the bank indicating [hat the tuition fee has been paid, Il> İmzali Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assıirance of sustenance. Bülent Ecevit Urıiversitesi Rektürlüğü Ogrenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / IURKIYE e-posta: irilb(i)beıin.edu.tr Elektıonik Ağ: Tel +90 (0372)

5 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLUĞÜ 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn JAN MOHAMMAD TAJMOHAMMAD iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yerleşti rildiniz. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız yapıla ca ktı r. This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09-0 October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertu A AR Genel Sekr r.isecretary General D. Ya p maya caktı r) EXACT REGIS ATION DOCUMENTS (in the event of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or docurnent of graduation and its Lise diplomasinin veya eçıci mezuniyet beleesinıri aslı ile noter translated versıon in Turkısh approved bv notarv or Tıirkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onayli Turkçe tercumesi, Representatıves, Lise diplomasinin. TC ı\lilli Eğitim Bakanliği il Milli Egitim The official high school diploma, the ofticial document of equivalency 2 Mtidürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alinmiş 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkish Deiıklık Belgesinin aslı, Mirıistry of Education or Turkislı External Adayin lisede aldiğı dersleri, notlarini ve genel not ortalarnasinı Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü taratindan onaylanmiş resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Diş of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onayli örneği, Sinav sonuç belgesinin Türk diş tenısileilikleri veya noter Approved copy of the exarn result by Turkish External Representatives or tarafından onayli örneği, Ogrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated eopy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercürnesinin noter ya da 5 indicating identity information and validity approved by notary or Türk Diş Temsilciliklerinden onayli örneği, Turkish External Varsa, uluslararasi geçerliliği olan Yabanci Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Diş 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External Temsilciliklerinden onayli örneği, lkametgt ıh belgesi (Kayit tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed to the departmental student oftice birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttir), within 6 months arter registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadinda fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayi kolaylikla tanitabilecek şekilde çekilmiş. sıx months, Irom the lront, can ıdentiiy the candidate easıly), olmalidır), Ogrenim ucretinin ilgili bankaya yatirıldiğını gosteren banka dekorıtu, Receipt from the bask indicating that the tuition fec has been paid, 0 lmzali Geçım Güvencesi Beyaiıi. 0 Signed decharation of assurarıce of sustenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlügü Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: iiıfobeıın.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

6 UNIVERSİTY RECTOR S OFFİCE ÖĞRENCİ İŞLERi DAİRE BAŞKANLIĞI 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn AZİZULLAH SADEQİ Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (lö) Bölümüne yerleştirildi niz. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Economics (EP) Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertuğru Genel Sekret. ecretary AR General D. KESİN KAYIT BELGELERi Yapı mayaca ktı r) EXACT REG ATİON DOCUMENTS (in the e t of the documents are incomplete your registratıon wiil not be done) The official hieh school diploma or document of graduation and ıts Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesınin aslı ıle noter ı translated version in Turkisü approved by notary or Turkislı External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercürnesi, Lise diplomasinin. TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eitim The offıcial high sclıool diploma, the official document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained fronı Director of Naıional Education as branches of Turkislı Denklık Belgesının aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarıni ve genel not ortalanıasını Offlcial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the lıead (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Diş of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örneği. notary or Turkish external representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkislı External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Orenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport w ıth student isa 5 süresini gösteren sayfalannin ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatiııg ıdentıty information and valıdity approved bv notarv or Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Turkish Exıernal Varsa, uluslararası geçerliligi olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international docıiment of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External lkametgth belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed to the departmental student offlce birim öğrenci btirosuna teslim edilmesi şarttır), within 6 months arter registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, 0 Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last ceplıeden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identify the candidate easily), olmalıdır). 9 Öğrenim ucretinin ilgili bankaya yatırıldiğını gösteren banka Receipt from the bank indicaling İhat the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assuraııce of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURRIYE e-posta: infoheun.edşş Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

7 4640/ Dear/ Sn MUSTAFA FARİWAR iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (iö) Bölümüne yerleştirildi ni z. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This ls To lnform You that as a result of your application ta be an international student, you are placed at Economics (EP) Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. To complete your registration, you shoulcl apply with between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. EıuğAR Genel Sekr./Secretary General D. KESİN KAYIT BELGELERi Yapı mayaca ktı r) EXACT REG RATION DOCUMENTS (In the ev nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise dıplomasının veya geçicı mezunıyet belgesinın aslı ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasmın, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The official high school diploma, the offıcial document of equivaleney 2 Mıidürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained fiom Director of National Education as branches of Turkish Denklik Belgesının aslı, Ministry of Edueation or Turkish Extemal Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdllrlüü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örnegi. notarv or Turkish external representatives, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkısh External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student visa 5 süresini gösteren sayfalarıııın ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatıng ıdentıty ınformation and valıdıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternatıonal document of foreıgn language proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish language proliciency approved by notary or Turkish External lkametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Resıdence certıficate (Mııst be handed to the departmental student offiee within 6 months after registration), Sekız adet 4.5x6,O cm ebadıııda fotoğraf (son altı ay ıçinde, on Eight photographs with dimerısions of 4.5x6,O cm (taken within the last cepheden. adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş sıx months. from the front, can identifv the candidate easily), Oğrenim ücretının ilgıli bankaya yatırıldığını gosteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition lee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assıırance ofsustenance. Bulent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci İşleri Daire Başkanlığı Zonguldak / lorniye e-posta: infoibcıın.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

8 UN!VERSITY RECTOR S OFFICE KonulSubj. 4640/ Dear/ Sn AYLA SEBZE LİYEVA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) Bölümüne yerleşti rildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Economics (EP) Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertuğr A AR Genel Sekret ecre ary General D. Yapı Inı ayaca ktı r) EXACT REGI ATİON DOCUMENTS (In the eve of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesinıiı asli ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onayli Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanliğı İl Milli Eğitiı The official high school diploma, the ofticial document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınnıiş 2 obtained from Director of National Edııcation as branches of Turkish Denklik Belgesınin asli, Ministry of Education or Turkish External Representalives, Adayın lisede aldığı dersleri, riotlarıni ve genel not ortalamasını Official transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlügu tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as vell as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örneği. Sınav sonuç belgesinin Türk diş ternsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport witlı student vısa 5 süresini gösteren sayfalarinın ve Türkçe tercümesiııin noter ya da 5 indıcatıng identıty ınformation and validity approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language profıciency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish larıguage prof ıciency approved by notarv or Turkislı External Representatives ifpresent, İkametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be lıanded to the departmental student office within 6 rnonths arter registration), Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight photographs witlı dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identi the candidate easily), Oğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed deciaration of assıırance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlig Zonguldak! I URKIVE e-posta: intbtbeuıı.edu.tr Elektronik Ağ: Tel :+90 (0372) Fax:+90(0372)

9 BÜLENT ECEVT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLOĞÜ 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn CHRİSTOPHER KACHALE Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız Thks 5 Ta lnform Yau that as a result af yaur application ta be an international student, yau are placed at Mathematics Department, Faculty af Sciences and Arts, Ta camplete your registratian, yau shauld apply with fallowing dacuments ta department af Student Affairs between 09-0 Octaber 204 lf yaur registratian is not campleted an the dates specified, yaur applicatian wili be invalidated, and there wili be replacement. Genel General D KESiN KAYIT BELGELERİ EXACT RE9fRATION DOCUMENTS (Belgelerin eksik alması durumunda kaydınız (In the evt of the documents are incamplete yaur registratian wili nat be dane) The official [ıigh school diploma or document of gradıiation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesirıın aslı ıle noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tcrcümesi, 2 Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The oföcial high school diploma, the offıcial document of equivalency Müdürlıtkleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkısh Denklık Belgesının aslı, Miiıistrv of Education or Turkish External Adayın lisede aldıgı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını OfFıcial transcript indicating the coıırses the candidate took during high gösterir, lise müdürlügü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as vell as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkislı approved by Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam resıılt by Turkish External Representatives or tarafından oııaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındicating ıdentıty information and valıdıty approved by notar or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliligi olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternatıonal documenı of foreign language profıcıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Tıirkish External Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Represeııtatıves if present, İkametgah belgesi (Kayıt tarihiiıden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certıficate (Must be handed to the departmental student oföce witlıin 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6.O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months. from the front, can identit the candidate easily), Ogrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldıgını gosteren banka Receipt from the bank indicating tlıat the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assurance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / ITRKI\E e-posta: info(dheuııedu.tr Elektronik Ağ: Tel :+90 (0372)

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KAPSAMINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KAPSAMINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KAPSAMINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SOYADI ADI UYRUĞU FAKÜLTE BÖLÜM Anwarulhaq AFGANİSTAN Havacılık

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır: 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları Fakülte/YO/MYO Kontenjan Öğretim Dili Uluslararası Tıp Fakültesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son

Detaylı

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5.

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GİDEN ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU FORMU / OUTGOING ERASMUS EXCHANGE STUDENTS APPLICATION FORM Daha önce Erasmus değişim programından

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries:

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries: IMMIGRATION Canada Table of Contents Document Checklist Study Permit Additional Checklist (available in Turkish) Study Permit Ankara Visa Office Instructions For the following countries: Azerbaijan, Georgia,

Detaylı