EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the e nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the e nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done)"

Transkript

1 4640/ Dear/Sn HİBATRABLSEİH Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Environmental Engineering Department, Faculty of Engineering. between 09 - October 204 if your registration is not completed on the dates specified, your application wiil be invalidated, and there wiil be replacement. Ertu ul LAR Genel Se t.isecretary General D. EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the e nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The olficial high school diploma or document of graduation and its - Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesının aslı ıle noter traııslated versioıı in Tıırkish approved by notary or Turkislı External ya da Türk Dış Temsiiciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İi Milli Eğitim The of[icial high school diploma, the officıal document of equivalency 2 Müdürltıkleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkislı Denkiik Belgesinin aslı, Ministry of Education or Turkish Exterııal Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by notaıy or Turkish external representatives, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkislı Extemal Representatives or taralindan onaylı örneği, noıaıy, Ogrenim Vizeli Pasaportıın kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarinın ve Türkçe terctımesinin noter ya da 5 indıcatıng ıdentity ınformatıon and valıdıty approved by notary or Türk Dış Ttırkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olaıı Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternational document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish Esternal İkametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certilicate (Must be handed to the departmental student offıce wıthin 6 months arter registration), Sekiz adet 4.5x6,O cm ebadında fotograf (son altı ay içinde, on Eiglıt photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabılecek şekılde çekilmiş months. from the front. can identit the candidate easily), Oğrenim ücretının ilgılı bankaya yatirıldıgını gösteren banka Receipt from the bask indicating that the tuıtion fee has been paid, 0 Lmzalı Geçiiıı Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaratioıı of assuırance of sııstenance. Bulent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: info(e)beun.edtı.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

2 4640/ Dear/ Sn HAKKI YUCA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This 5 To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Political Science and Public Administration Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. following documents to department of Student Affairş between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there will be replacement. AR Genel Sekr.ISecretary General D. KESiN KAYIT BELGELERi Ya pılm ayaca ktı r) EXACT REG RATION DOCUMENTS (ln the e nt of the documents are incomplete your registration wili not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesının aslı ile noter l translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The official high school diploma, the official docııment of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkısh Denklık Belgesinin aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Official transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by notary or Turkish external representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatıves or tarafından onaylı örııeği, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresiııi gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatıng ıdentity ınformation and valıdity approved by notary or Türk Dış Tıırkish External Represeniatives, Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign languagc proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish langııage prof ıciency approved by notary or Turkish External Representatives if present. lkametgh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certıfıcate (Must be handed to the departmental student offıce birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır). within 6 months arter registration), Sekiz adet 4.5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden. adayı kolaylıkla tanııabılecek şekilde çekilmiş si months. from the front. can ideniify the candidate easilv), Oğrenım ucretinın ilgili bankaya yatırıldıgını gosteren banka Rcceipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, l0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Sigrıed declaration of assuraııce of sııstenance. Büleııt Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Oğrenci lşleri Daire Başkanlığı Zonguldak / I URKIYE e-posta: nfohcun.cdu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

3 S ayı/ref. DEPARTMENT OF STUDENT AFFA IRS :4640/ /09/20 4 Dear/ Sn ZAUR CEBIYEV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne yerleşti rildin iz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Public Finance Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there will be replacement. Ertııö LAR Genel Sekr.!Secretary General D. KESİN KAYIT BELGELERi Yap ıl m ayaca ktı r) EXACT REGI RATİON DOCUMENTS (In the ev t of the documents are incomplete your registration will not be done) The ofücial lıigh school diploma or documeni of graduation and its Lıse dıplomasınırı veya geçıcı mezunıyet belgesının aslı ile noter translated version in Tıırkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The olticial high school diploma, the ofticial document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of Natioııal Edııcation as branclıes of Turkish Denklik Belgesinin aslı, tvlinistry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Offıcial transcript indicating the courses the candidate took dııring high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe terctımesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or tarafından onaylı örneği, nolary, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The traııslated copy of the pages of the passport with student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercttrnesinin noter ya da 5 ındıcatıng ıdentity informatıon and valıdıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa. ulııslararası geçerliligi olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternatıonal document of foreıgn language proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish language proficiency approved by notary or Turkish External Temsilciliklerinden onaylı ömeği. Representatives ifpresent, ikametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certılicate (Must be handed to the departmental student oftice within 6 months after registration), Sekiz adet 4.5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay ıçınde, On Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanııabılccek şekilde çekılmış six months, from the front. can identify the candidate easilv). Oğrenım ucretınin ilgili bankaya yatırıldığını gosteren banka Receıpt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 lmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Sigrıed declaration of assıırance of sustenance. Bulent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Orenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURkIYE e-posta: inlbbeun.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

4 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÜ Sayı/Ref 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn BADER GHABOUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız vapılacaktır. This Is To lnform You that as a result of your application ta be an international student, you are placed at Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. Ta complete your registration, you should apply with following documents ta department of Student Affairs between 09 - October 204 lf your registration is not campleted on the dates specified, your application will be invalidated, and there wili be replacement. Euğr AR Genel Sekre./Secretary General D. Ya pılm ayaca ktı r) EXACT REGI ATİON DOCUMENTS (ln the eve t of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The offieial high school diploma or docurnent of graduation and its Lise dıplomasıııın veya geçici mezuniyet belgesinııı aslı ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlıgı İl Milli Eğitim The olfıcial high school diploma, the oflicial document of equivaleney 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerindeıı alınmış 2 obtaıned from Director of Natıonal Education as branches of Turkısh Denklık Belgesının aslı, Ministrv of Education or Turkish External Adayın lisede aldıgı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğu tarafından onaylanmış resmi not beleesi school as well as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercürnesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or larafindan onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındieatıng ıdentıty information and validıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternational document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External Ternsilcilikleriiıden onaylı örneği, İkarnetg ah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Most be handed to the departnıental student oftice within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadinda fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight pliotograplıs with dimerisions of 4.5s6.O cm (takeri within the lası cepheden, adayı kolaylıkla tanitabilecek şekilde çekilmiş six monılıs. from the front, can identil the candidate easily). Oğrenim ücretinin ilgili bankaya yatirıldığını gosteren banka dekontu. Receipt from the bank indicating [hat the tuition fee has been paid, Il> İmzali Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assıirance of sustenance. Bülent Ecevit Urıiversitesi Rektürlüğü Ogrenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / IURKIYE e-posta: irilb(i)beıin.edu.tr Elektıonik Ağ: Tel +90 (0372)

5 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLUĞÜ 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn JAN MOHAMMAD TAJMOHAMMAD iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yerleşti rildiniz. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız yapıla ca ktı r. This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09-0 October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertu A AR Genel Sekr r.isecretary General D. Ya p maya caktı r) EXACT REGIS ATION DOCUMENTS (in the event of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or docurnent of graduation and its Lise diplomasinin veya eçıci mezuniyet beleesinıri aslı ile noter translated versıon in Turkısh approved bv notarv or Tıirkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onayli Turkçe tercumesi, Representatıves, Lise diplomasinin. TC ı\lilli Eğitim Bakanliği il Milli Egitim The official high school diploma, the ofticial document of equivalency 2 Mtidürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alinmiş 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkish Deiıklık Belgesinin aslı, Mirıistry of Education or Turkislı External Adayin lisede aldiğı dersleri, notlarini ve genel not ortalarnasinı Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü taratindan onaylanmiş resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Diş of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onayli örneği, Sinav sonuç belgesinin Türk diş tenısileilikleri veya noter Approved copy of the exarn result by Turkish External Representatives or tarafından onayli örneği, Ogrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated eopy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercürnesinin noter ya da 5 indicating identity information and validity approved by notary or Türk Diş Temsilciliklerinden onayli örneği, Turkish External Varsa, uluslararasi geçerliliği olan Yabanci Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Diş 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External Temsilciliklerinden onayli örneği, lkametgt ıh belgesi (Kayit tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed to the departmental student oftice birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttir), within 6 months arter registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadinda fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayi kolaylikla tanitabilecek şekilde çekilmiş. sıx months, Irom the lront, can ıdentiiy the candidate easıly), olmalidır), Ogrenim ucretinin ilgili bankaya yatirıldiğını gosteren banka dekorıtu, Receipt from the bask indicating that the tuition fec has been paid, 0 lmzali Geçım Güvencesi Beyaiıi. 0 Signed decharation of assurarıce of sustenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlügü Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: iiıfobeıın.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

6 UNIVERSİTY RECTOR S OFFİCE ÖĞRENCİ İŞLERi DAİRE BAŞKANLIĞI 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn AZİZULLAH SADEQİ Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (lö) Bölümüne yerleştirildi niz. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Economics (EP) Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertuğru Genel Sekret. ecretary AR General D. KESİN KAYIT BELGELERi Yapı mayaca ktı r) EXACT REG ATİON DOCUMENTS (in the e t of the documents are incomplete your registratıon wiil not be done) The official hieh school diploma or document of graduation and ıts Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesınin aslı ıle noter ı translated version in Turkisü approved by notary or Turkislı External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercürnesi, Lise diplomasinin. TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eitim The offıcial high sclıool diploma, the official document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained fronı Director of Naıional Education as branches of Turkislı Denklık Belgesının aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarıni ve genel not ortalanıasını Offlcial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the lıead (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Diş of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örneği. notary or Turkish external representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkislı External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Orenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport w ıth student isa 5 süresini gösteren sayfalannin ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatiııg ıdentıty information and valıdity approved bv notarv or Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Turkish Exıernal Varsa, uluslararası geçerliligi olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international docıiment of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External lkametgth belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed to the departmental student offlce birim öğrenci btirosuna teslim edilmesi şarttır), within 6 months arter registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, 0 Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last ceplıeden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identify the candidate easily), olmalıdır). 9 Öğrenim ucretinin ilgili bankaya yatırıldiğını gösteren banka Receipt from the bank indicaling İhat the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assuraııce of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURRIYE e-posta: infoheun.edşş Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

7 4640/ Dear/ Sn MUSTAFA FARİWAR iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (iö) Bölümüne yerleştirildi ni z. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This ls To lnform You that as a result of your application ta be an international student, you are placed at Economics (EP) Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. To complete your registration, you shoulcl apply with between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. EıuğAR Genel Sekr./Secretary General D. KESİN KAYIT BELGELERi Yapı mayaca ktı r) EXACT REG RATION DOCUMENTS (In the ev nt of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise dıplomasının veya geçicı mezunıyet belgesinın aslı ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasmın, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The official high school diploma, the offıcial document of equivaleney 2 Mıidürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained fiom Director of National Education as branches of Turkish Denklik Belgesının aslı, Ministry of Edueation or Turkish Extemal Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdllrlüü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örnegi. notarv or Turkish external representatives, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkısh External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student visa 5 süresini gösteren sayfalarıııın ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatıng ıdentıty ınformation and valıdıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternatıonal document of foreıgn language proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish language proliciency approved by notary or Turkish External lkametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Resıdence certıficate (Mııst be handed to the departmental student offiee within 6 months after registration), Sekız adet 4.5x6,O cm ebadıııda fotoğraf (son altı ay ıçinde, on Eight photographs with dimerısions of 4.5x6,O cm (taken within the last cepheden. adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş sıx months. from the front, can identifv the candidate easily), Oğrenim ücretının ilgıli bankaya yatırıldığını gosteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition lee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assıırance ofsustenance. Bulent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci İşleri Daire Başkanlığı Zonguldak / lorniye e-posta: infoibcıın.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

8 UN!VERSITY RECTOR S OFFICE KonulSubj. 4640/ Dear/ Sn AYLA SEBZE LİYEVA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) Bölümüne yerleşti rildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Economics (EP) Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertuğr A AR Genel Sekret ecre ary General D. Yapı Inı ayaca ktı r) EXACT REGI ATİON DOCUMENTS (In the eve of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesinıiı asli ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onayli Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanliğı İl Milli Eğitiı The official high school diploma, the ofticial document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınnıiş 2 obtained from Director of National Edııcation as branches of Turkish Denklik Belgesınin asli, Ministry of Education or Turkish External Representalives, Adayın lisede aldığı dersleri, riotlarıni ve genel not ortalamasını Official transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlügu tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as vell as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örneği. Sınav sonuç belgesinin Türk diş ternsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport witlı student vısa 5 süresini gösteren sayfalarinın ve Türkçe tercümesiııin noter ya da 5 indıcatıng identıty ınformation and validity approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language profıciency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish larıguage prof ıciency approved by notarv or Turkislı External Representatives ifpresent, İkametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be lıanded to the departmental student office within 6 rnonths arter registration), Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, on Eight photographs witlı dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identi the candidate easily), Oğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed deciaration of assıırance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlig Zonguldak! I URKIVE e-posta: intbtbeuıı.edu.tr Elektronik Ağ: Tel :+90 (0372) Fax:+90(0372)

9 BÜLENT ECEVT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLOĞÜ 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn CHRİSTOPHER KACHALE Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız Thks 5 Ta lnform Yau that as a result af yaur application ta be an international student, yau are placed at Mathematics Department, Faculty af Sciences and Arts, Ta camplete your registratian, yau shauld apply with fallowing dacuments ta department af Student Affairs between 09-0 Octaber 204 lf yaur registratian is not campleted an the dates specified, yaur applicatian wili be invalidated, and there wili be replacement. Genel General D KESiN KAYIT BELGELERİ EXACT RE9fRATION DOCUMENTS (Belgelerin eksik alması durumunda kaydınız (In the evt of the documents are incamplete yaur registratian wili nat be dane) The official [ıigh school diploma or document of gradıiation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesirıın aslı ıle noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tcrcümesi, 2 Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The oföcial high school diploma, the offıcial document of equivalency Müdürlıtkleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkısh Denklık Belgesının aslı, Miiıistrv of Education or Turkish External Adayın lisede aldıgı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını OfFıcial transcript indicating the coıırses the candidate took during high gösterir, lise müdürlügü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as vell as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkislı approved by Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam resıılt by Turkish External Representatives or tarafından oııaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındicating ıdentıty information and valıdıty approved by notar or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliligi olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of ınternatıonal documenı of foreign language profıcıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Tıirkish External Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Represeııtatıves if present, İkametgah belgesi (Kayıt tarihiiıden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certıficate (Must be handed to the departmental student oföce witlıin 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6.O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months. from the front, can identit the candidate easily), Ogrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldıgını gosteren banka Receipt from the bank indicating tlıat the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assurance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / ITRKI\E e-posta: info(dheuııedu.tr Elektronik Ağ: Tel :+90 (0372)

10 0 UN!VERSITY RECTOR S OFFICE 4640/ Dear/ Sn FARiD AHMADL iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Labor Economics and Industrial Relations Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. between 09 - October 204 lf your registration is not completed on the dates specified, your application will be invalidated, and there wiil be replacement. Ert b A ALAR Genel Se r V./Secretary General D. KESiN KAYIT BELGELERi Yapıl mayacaktır) EXACT R ISTRATİON DOCUMENTS (In the ent of the documents are incomplete your registration will not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 2 Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The ofticıal high school diploma, the officıal document of equivalency Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilcilikleriııden aimmiş 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkish Denklık Belgesınin asli, Ministry of Education or Turkish External Adayin lisede aldiği dersleri, notlarini ve genel not ortalamasini Official transcript indicating the courses the carıdidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından oiıaylanmış resmi not belgesi sclıool as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Diş of the high sehool and its translated version in Turkish approved by nota or Turkish external representatives, Sınav sonuç belgesiniıı Türk diş temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Tıirkısh External Representatıves or tarahndan onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındicating ıdentity information and validity approved by notary or Türk Diş Ttırkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Diş 6 Turkish language proficiency approved by notary ur Turkish External ikametgah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed to the departmental student office within 6 montlıs after registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadinda fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eiglıt plıotographs with dimensions of 4,5x6,ü cm (taken witlıin the last cepheden, adayı kolaylıkla tanitabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identil y the candidate easily), 9 Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığinı gosteren banka Receipt froıı the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 imzalı Geçim Güvencesi Beyanı, 0 Sigııcd declaration of assuraiıce ofsıistenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörluğü Orenci işleri Daire Başkanüğı Zonguldak / TURKIYE e-posta: b,eun.edutr Elektronik Ağ: Tel :+90 (0372)

11 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÜ UN! VERSITY RECTOR S OFFICE 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn DURLI BAYRAMGULYYEVA Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleşti rildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız ya p ıl a ca ktı r. This ls To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at English Language and Literature Department, Faculty of Sciences and Arts. between 09 - October 204 lf your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wiil be replacement. Ertuö ıl A AR Genel Sek./Secretary General D. Ya pıl m ayaca ktı r) EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (in the event of the documents are incompiete your registration wili not be done) The offıcial high school diploma or document of graduation and 5 Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter translated versıon ın Turkish approved by notary or Turkish Exıernal ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercttmesi, Lise diplomasının. TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The offıcial high school diploma, the offlcial document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerindeıı alınmış 2 obtained from Dırector of National Education as branches of Turkish Denklık Belgesinın aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Offıcial transcript indicating the courses the candidate took during lıigh aösterir, lise müdürlügü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as ssell as rnarks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesiniıı noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örneği. nota or Tıırkish extensal representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copv of the exam result by Turkislı External Representatıves or tarafından onaylı örnegi, notaıy, Ogrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatıng identıty ıııformatıon and validity approved by notary or l ttrk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreıgn language profıciency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External Temsilciliklerinden onaylı örneği. İkaıııetg ah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Most be handed 0 the departmerıtal student office birim öğrencı bürosuna teslim edilmesi şarttır), within 6 months afler registration), Sekız adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eight plıotographs viıh dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla taısıtabilecek şekilde çekilmiş six montlıs, from the front. can identify the candidate easily), Oğrenim ücretının ilgıli barıkaya yatırıldığını gosteren baııka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assıırance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlttğü Oğrenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TtJRkIYI e posta: ınfobeıın.cdutr Elektronik Ağ: wwwbeıın cdu.tr Tel :+90 (0372) Fax:-l-90(0372)

12 4640/ Dear/ Sn SULEYMAN AKHMEDOV Fen-Edebiyat Fakültesi ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleştirildi niz. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at English Language and Literature Department, Faculty of Sciences and Arts. between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wiil be invalidated, and there wili be replacement. Genel R EXACT RESTRATION DOCUMENTS (In the e-ıt of the documents are incomplete your registration will not be done) The ofücial lıigh school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter translated version in Tıirkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The offıcial high sehool diploma, the official document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkis[ı Denklık Belgesının aslı, Ministry of Edııcation or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Oflicial transcript indicating the courses the candidate took dııring high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as nıarks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by notary or Turkislı external representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya ııoter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatıves or 4 tarafından onaylı örneği, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indıcating identity information and validıty approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language profıcıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish lasıguage proficiency approved by notary or Turkish External Temsileiliklerinden onaylı örneği, lkametgıh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certifıcate (Most be handed to the departmental student offıce within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eight plıotographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last eepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identify the candidate easily), Oğrenim ııcretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 Imzalı Geçim Güvencesi Beyanı. to Signed declaration of assurance of sustenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: infoheun.edu.tr Elektronik Ağ: Tel :+90 (0372)

13 Sayı/Ref 4640/ Dear/Sn EMINETOSUNOGLU Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This Is To lnform You that as a result of your application to Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are placed at Faculty of Dentistry. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız yaptırniadığınız takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wiil be invalidated, and there wiil be replacement. Ert rul R AR Genel Se e./secretary General D. KESiN KAYIT BELGELERi EXACT R STRATION DOCUMENTS (ln the ent of the documents are incomplete your registration will not be done) The official high sclıooı diploma or docııment of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet beigesının aslı ıle noter translated version in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Turk Dış Temsılcılıklerınden onaylı Turkçe tercıımesı, Representatıves, Lise diplomasinin. TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The ofticial high school diploma, the offıcial document of equivaıency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branehes of Turkish Denklik Belgesinin aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Offıcial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlttğtı tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weil as marks and general mark average approved by the head (traııskript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Tıırkish approved by Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or tarafından onaylı örneği, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indıcating ıdentıty informatıon and valıdity approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international docııment of foreign language proticiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proliciency approved by notary or Turkish External Representatives ifpresent,. lkametgih belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certifıcate (Must be handed to the departmental student offıce birim öğrenci bürosıına teslim edilmesi şarttır), within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabılecek şekilde çekilmiş sıx months, Irom the tront, can ıdentıfy the candıdate easıly) Öğrenim ucretinın ilgili bankaya yatırıldığını gosteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 lmzali Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assurance of sustenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Oğrenci işleri Daire Başkaıılığı Zonguldak / l tjrkiye e-posta: info<beun.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

14 The 0 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLUĞÜ 4640/ Dear/ Sn AREZU MEHRVARZ Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This Is To lnform You that as a result of your application to Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are placed at Faculty of Dentistry. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application will be invalidated, and there will be replacement. Ertu K AR Genel Sek e.!secretary General D. EXACT RE TRATİON DOCUMENTS (In the event of the documents are incomplete your registration wili not be done) official high school diploma or document of graduation and its Lise diplomasinin veya geçici mezuniyet belgesuıın asli ile noter..... translated versıon in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercumesi, Representatıves, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanliğı İl Milli Eğitim The official lıigh school diploma, the official docııment of eqııivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Diş Temsilciliklerinden alınmiş 2 oblained frorn Director of National Educatioiı as branches of Turkish Denklik Belgesinin asli, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldiği dersleri, notlanni ve genel not ortalamasını Official transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi schooi as vell as rnarks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Diş of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onayli örneği, Sinav sonuç belgesinin Türk diş temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or tarafından onayli örneği, notaiy, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarinin ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indicating identity information and validity approved by notary or Türk Diş Turkislı External Varsa, uluslararasi geçerliliği olan Yabanci Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Diş 6 Turkish laııguage proficiency approved by notary or Turkish External lkanıetgdh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certıficate (Must be handed to the departmental student office within 6 months arter registration), Sekiz adet 4,5x6,ö cm ebadında fotoğraf (son alti ay içinde, ön Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylikla tanıtabılecek şekilde çekilmiş.. six months, Irom the front, can ıdentify the candıdate olmalıdır) easıly), Oğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka Receıpt Irom the bank indıcatıng that the tuitıon fee has been paıd, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assurance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci Işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: info,bcun.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372) Fax:+90(0372)

15 UN! VERSITY RECTOR S OFFICE Sayı /Ref. 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn TUNA SELİN DEMİRDOVEN Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This İs To Inform You that as a result of your application to Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are placed at Faculty of Medicine. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız between 09-0 October 204 If your registration is not cornpleted on the dates specified, your application will be nvalidated, and there will be replacement. LAR./Secretary General D. KESiN KAYIT BELGELERi EXACT GISTRATION DOCUMENTS (In the event of the documents are incomplete your registration will not be done) The offlcial lıigh sclıool diploma or document of graduation and its Lıse diplornasının veya geçıcı mezunıyet belgesınin aslı ile noter translated version in Turkislı approved by notary or Tıırkis[ı External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tereümesi, Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı tl Milli Eğitim The offıcial high school diploma, the official document of eqtıivalency 2 Mttdttrlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branc[ıes of Turkish Denklik Belgesinin aslı, Ministry of Edııcation or Tıırkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve geııel not ortalamasını Offıcial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkisü approved by Sınav sonııç belgesiniıı Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatives or tarafından onaylı örneği, Orenim Vizeli Pasaportıın kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with stııdent ısa 5 süresini gösteren savfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 ındıcatıng identıtv ınformation and validity approved by noıary or Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örnegi, Turkish External Varsa, ııluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Bclgesinin ve Copy of ıntemational document of foreign language profieıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language prollciency approved by notary or Turkislı Exiemal Temsilciliklerinden onaylı örnegi, İkametah belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certifıcate (Must be handed to the departmental student offıce birim öğrencı bürosıına teslim edilmesi şarttır), within 6 months al ter registration). Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içınde, on Eight photoaraphs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden. adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months. from the front, can identify the candidate easil. Öğrenım ücretınin ılgılı bankaya yatırıldıını gosteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaratioıı of assuraııce ofsııstenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Orenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / T(RKIYE e-posta: jıj.fü hcıın.cdu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

16 .. BÜLENT ECE VT UNIVERSİTY RECTOR S OFFICE SayılRef. DEPARTMENT OF STLJDENT AFFAIRS 4640/ Dear/ Sn LEYLA KAMİLOĞLU Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This Is To lnform You that as a result of your application to Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are placed at Faculty of Medicine. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız between 09-0 October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertuğr K AR Genel Sekr r. Sec tary General D. KESİN KAYIT BELGELERi EXACT RE ISTRATION DOCUMENTS (In the event of the documents are incomplete your registration wiil not be done)..... The offlcial high. school diploma or docııment of graduation and its Lıse dıplomasının veya geçici mezuniyet belgesının aslı ile noter.... translated versıon in Turkish approved by notary or Turkish External ya da Turk Diş Temsılciliklerınden onayli Türkçe tercurnesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanliği İl Milli Eğitim The official high school diploma, the official document of equivalency 2 Müdttrlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alinmiş 2 obtained from Director of National Edıication as branches of Turkish Denklık Belgesının asli, Ministry of Education or Turkish External Adayin lisede aldiği dersleri, notlarıni ve genel not ortalarnasinı Offıcial transcript indicating the courses the candidate took dıiring high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesınin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilcihiklerinden onaylı örneği, Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcılikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkish External Representatıves or tarafından onayli örneği, Ogrenim Vizehi Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercttrnesinin noter ya da 5 indicating identity information and validity approved by notary or Türk Diş Temsilciliklerinden onaylı ömeği. Turkish External Varsa. uluslararasi geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin e Copy of international docurnent of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Diş 6 Turkish language prorıciency approved by notarv or Turkish External Temsilciliklerinden onayli örneği, İkametgüh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certiticate (Must be handed to the departmental stıident oflice birim ögrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır), within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6.ö cm ebadında fotoğraf (son alti ay içinde, on Eioht photoaraphs witlı dimensions of 4.5x6 0 cm (taken within the last cepheden. adayi kolaylikla tanıtabilecek şekilde çekilmiş sıx moiıths. from the lront, can ıdentify the candidate olmalidir), easily) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatirıldığıııı gösteren baiıka Receipt froııı the bank indicating tlıat the tuition fee has been paid. 0 Imzali Geçim Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration ofassıirance ofsustenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci işleri Daire Başkanlıgı Zonguldak / TtRKIYE e-posta: info.heun.cdu.tr Elektronik Ağ: Tel ±90 (0372) Fax:±90(0372)

17 . The 4640/ Dear/ Sn SEYED AMIR HOSSEIN KAMYABFAR Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This Is To lnform You that as a result of your application to Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are placed at Faculty of Medicine. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız Tc complete your registration, you should apply with between 09-0 October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertu ul R LAR Genel Sel.ISecretary General D. EXACT REGISTRATİON DOCUMENTS (In the event of the documents are incomplete your registration will not be done) official high school diploma or document of graduation and its Lıse dıplomasının veya geçıcı mezunıyet belgesının aslı ıle noter translated versıon in Turkısh approved by notary or Turkısh External ya da Turk Diş Temsılcılıklerınden onaylı Türkçe tercümesı, Representatıves, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The official lıigh school diploma, the offıcial document of equivalency 2 Müdtirlük!eri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Tıırkish Deııklik Belgesinın aslı, Miııistry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve geııel not ortalamasıııı Official transcript indicating the coıırses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as weli as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe terctlmesinin noter ya da Türk Dış of the lıigh school and its translated version in Turkish approved by Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkısh External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıtlı student vısa 5 süresini gösteren sayfalarıııın ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indıcating identity information and validity approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign language proficiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Tıırkish language proliciency approved by notary or Turkish External Tenısilcilikleriııden onaylı örneği, lkametgh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed to the departmental student office birim öğrenci bürosuna tesliııı edilmesi şarttır), within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6,O eni ebadında lbtoğraf (son altı ay içinde, ön Eight photographs with dimensions of 4,5x6,O eni (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş. sıx months, from the front, can ıdentıfy the candıdate easıly), olnıalıdır), Oğrenım ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka Receipt fronı the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçinı Güvencesi Beyanı. 0 Signed declaration of assurance of sustenance, Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Oğrenci şleri Daire Başkanlığı Zonguldak / I ÜRKİYE e-posta: info(+,bcunedu,tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

18 TC. BULENT ECEVİT UN! VERSITY RECTOR S OFFICE 4640/ /09/20 4 Dear/ Sn NARİN YOZAY Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This Is To lnform You that as a result of your application to Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are placed at Faculty of Medicine. Öğrenci işleri Daire Başkanlığına başvurmanız between 09-0 October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wiil be invalidated, and there will be replacement. Ertuğ ALAR Genel Sekr r./secretary General D. KESİN KAYİT BELGELERİ EXACT REGISTRATİON DOCUMENTS (İn the event of the documents are incomplete your registration wiil not be done)..... The oflicial high school diploma or docııment of graduation and its Lıse dıplomasıııın veya geçıcı mezunıyet belgesının aslı ıle noter..... translated versıon ın Turkısh approved by notary or Tıırkısh External ya da Turk Dış Temsılcılıklerınden onaylı Türkçe tercumesı, Representatıves, Lise diplomasınııı, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The official high schooi diploma, the oflicial docurnent of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkish Denklik Belgesının aslı, Ministry of Education or Tıırkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını Oflicial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlügü tarafından onaylanmış resmi not belgesi school as well as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin ııoter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilciliklerinden onaylı örneği. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Tıırkısh External Representatıves or tarafından onaylı ömeği, Oğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student visa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indicating identity information and validity approved by notary or Türk Dış Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Beigesinin ve Copy of ınternational document of foreign langııage proticiency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Tttrk Dış 6 Turkısh language prorıcıency approved by notary or Turkish External Representatives ifpresent, lkametgh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certıfıcate (Mııst be lıanded to the departmental student offıce birim öğrencı btırosuna teslim edilmesi şarttır), within 6 months afler registration), Sekiz adet 4,5x6,O em ebadında fotoğraf (son altı ay ıçinde, on Eight photographs with dimensions of 4,5x6,ö cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabılecek şekılde çekılmış.. sıx months, from the tront, can ıdentıly the candıdate easıly) Ogrenim ucretinin ilgili bankaya yatırıldığını gosteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid. 0 imzalı Geçim Güvencesi Beyaııı. 0 Signed declaration of assurance of sustenance. Bülent Ecevit Universitesi Rektörlüğü Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: info<heun.edu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

19 4640/ Dear/ Sn SADRUDDiN KHAİRUDDiN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Economics Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences. foliowing documents to department of Student Affairs between 09 - October 204 If your registration is not completed on the dates specified, your application wili be invalidated, and there wili be replacement. Ertuğr ALAR Genel Sekıe.IS retary General D. KESiN KAYIT BELGELERi Ya p mayaca ktı r) EXACT REGI ATİON DOCUMENTS (in the event of the documents are incomplete your registration wiil not be done) The official high school diploma or document of graduation and its Lise dıplomasıııın veya geçici mezuniyet belgesının asli ıle noter trarıslated version in Turkish approved by notary or Tıırkish External ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, Lise diplomasinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The offıcial high school diploma, the officiai document of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkish Denklik Belgesının aslı, Ministıy of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalarnasını Ofticial transcript indicating the courses the candidate took during hıglı gösterir, lise müdürlüğü tarafindan onaylanmış resmi not belgesi school as well as marks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by notary or Turkish external representatives. Sınav sontiç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam resıılt by Turkısh External Representatıves or tarafından onaylı örneği, Oğreııim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport wıth student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indıcatıng ıdentity ırıformation and valıdıty approved by notary or Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örııeği, Turkish External Varsa. ııluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Copy of international document of foreign langııage proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkish language proficiency approved by notary or Turkish External Temsilciliklerinden onaylı ömegi, İkametgh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certilicate (Must be handed to the departmental student office within 6 months after registration), Sekiz adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön Eig[ıt plıotographs with dimensions of 4,5x6,O em (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six moııths, from the front, can identit the candidate easily), olmalıdır). 9 Öğrenim ucretınin ilgılı bankaya yatırıldığını gösteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 İmzalı Geçins Güvencesi Beyanı. IV Signed declaration of assurance of siistenance. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Orenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / TURKIYE e-posta: i2etıöeiişir Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

20 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLUĞÜ S ayı/ref 4640/ Dear/ Sn MERVE BİRİNCİ Ereğli Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız yap ila ca ktı r. This ls To lnform You that as a result of your application to be an international student, you are placed at Guidance and Psychology Counseling Department, Ereğli Faculty of Education. between 09 - October 204 if your registration is not completed on the dates specifiecl, your application will be invalidated, and there will be replacement. Eu RALAR Genel Sekr V./ ecretary General D. EXACT RE RATION DOCUMENTS (In the e nt of the documerıts are incomplete your registration wiil not be done) Lise diplomasının veya geçicı nıezunıyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, The oföcial lıigh school diplonıa or document of graduation and its translated version in Turkish approved by notary or Turkish External Lise diplonıasının, TC Milli Egitim Bakanlığı İl Milli Eğitim The oflicial high sclıool diploma, the official docııment of equivalency 2 Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 2 obtained from Director of National Education as branches of Turkish Denklik Belgesınııı aslı, Ministry of Education or Turkish External Adayın lisede aldığı dersleri. notlarını ve genel not ortalamasını Ofücial transcript indicating the courses the candidate took during high gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmı not belgesi school as weli as nıarks and general mark average approved by the head (transkript) ile Türkçe tercünıesinin noter ya da Türk Dış of the high school and its translated version in Turkish approved by Temsilcıliklerinden onaylı örneğı. notary or Turkishı external representatives. Sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter Approved copy of the exam result by Turkısh External Representatıves or tarafından onaylı ömeğı, Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik The translated copy of the pages of the passport with student vısa 5 süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da 5 indıcatıng ıdentıty ınformatıon and valıdıty approved by notary or Türk Dış Temsilcihiklerinden onaylı örnegi, Turkish External Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesiniıı ve Copy of intematıonal document of foreign language proficıency and 6 Türkçe Yeterlilik belgesinin noter ya da Türk Dış 6 Turkishı language proliciency approved by notary or Turkish External İkametg h belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Residence certificate (Must be handed 0 the departmental student oftice within 6 months after registration), Sekız adet 4,5x6,O cm ebadında fotoğraf (son altı ay ıçinde, on Eight phıotographs with dimensions of 4,5x6,O cm (taken within the last cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş six months, from the front, can identif the candidate easily), Oğrenim ucretinin ilgili bankaya yatırıldığını gosteren banka Receipt from the bank indicating that the tuition fee has been paid, 0 imzalı Geçim Güvencesi Beyaııı. 0 Signed deciaration of assıırance of sustenance. Bulent Ecevit Üniversitesi Rektörkiğü Ogrenci işleri Daire Başkanlığı Zonguldak / I CIRI<IYE e-posta: iııfoheun.cdu.tr Elektronik Ağ: Tel +90 (0372)

REPUBLIC OF TURKEY T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UNIVERSITY RECTOR S OFFICE ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STUDENT AFFAİRS

REPUBLIC OF TURKEY T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UNIVERSITY RECTOR S OFFICE ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STUDENT AFFAİRS :464 0/302.0.02.-564-05 Dear/ Sn AHMADZİA NAZAR 0/0/20 4 ı Yurt dışından kabul edhecek (Uluslararası/Yabancı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne yerleştirildiniz.

Detaylı

be an international student, you are placed at Faculty of invalidated, and there will be replacement. EXACT REGISTRATİON DOCUMENTS

be an international student, you are placed at Faculty of invalidated, and there will be replacement. EXACT REGISTRATİON DOCUMENTS KonulSubj. :B.30.2.BEÜ.0.72.00.00-504-463 Dear/ Sn Nesrın Nedım YUSUF Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştirildiniz. be an international student, you are

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STUDENT AFFAİRS

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STUDENT AFFAİRS TC. :B.30.2.BEÜ.0.72.00.00-24-777 Dear/ Sn Diana ALLABERDIYEVA Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleştirildiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız This Is Ta Inform

Detaylı

invalidated, and there will be replacement.

invalidated, and there will be replacement. UMVERSITY RECTOR S OFFICE :B.30.2.BEÜ.0.72.00.00-25- 77 Dear/ Sn Tanaz GHAFOURİ AYAN 22/07/203 Yabancı Öğrenci Kontenjanı başvurunuz sonucunda, This Is To lnform You that as a result of your application

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES. Bilgisayar Mühendisliği. Computer Engineering. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES. Bilgisayar Mühendisliği. Computer Engineering. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES Mühendislik Fakültesi Faculty of Bilgisayar Mühendisliği Computer Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Materials Science and Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KONTENJAN. CANDIDATES 3 1- Taher Elgabaili Rana Buzghia 2- Ali Saada 3- Ala Mamou 4- Alaa Alalloush

KONTENJAN. CANDIDATES 3 1- Taher Elgabaili Rana Buzghia 2- Ali Saada 3- Ala Mamou 4- Alaa Alalloush FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJAN ASİL ADAYLAR YEDEK ADAYLAR FACULTY Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering DEPARTMENT Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering QUOTAS OFFICIALLY APPOINTED SUBSTITUTE CANDIDATES

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. Environmental Engineering

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. Environmental Engineering FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM KONTENJAN ASİL ADAYLAR DEPARTMENT QUOTAS OFFICIALLY APPOINTED CANDIDATES Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering 3 1- Usama Derbashi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

PREFERENCE AND ENROLLMENT GUIDE FOR İÜYÖS-2017 SECOND PLACEMENT

PREFERENCE AND ENROLLMENT GUIDE FOR İÜYÖS-2017 SECOND PLACEMENT PREFERENCE AND ENROLLMENT GUIDE FOR İÜYÖS-2017 SECOND PLACEMENT Preferences for Associate and Undergraduate Degree Programs in Istanbul University by İÜYÖS-2017 Result Istanbul University will accept applications

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜMÜZ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2017-2018 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ERZURUM 2015 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ Bu kılavuzdaki adımlara göre kayıt işleminizi gerçekleştirirken Öğrenci

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki önlisans

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ HOŞGELDİNİZ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN KAYIT KILAVUZU Son Güncelleme: 07.08.2015 İÇİNDEKİLER A. SONUÇLARIN ÖĞRENİLMESİ... 2 B. KAYIT YERLERİ VE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 1-GENEL ŞARTLAR a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1)Yabancı Uyruklu

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT KLAVUZU «23.04.2015 tarihinde kurulan ve Geleceğe Açılan Köprü sloganıyla yola çıkıp hızla büyüyen Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizi tebrik

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitemizde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKUS-2016 KESİN KAYIT KILAVUZU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKUS-2016 KESİN KAYIT KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKUS-2016 KESİN KAYIT KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU A. SONUÇLARIN İLANI: Adaylar, akus.akdeniz.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, KOŞULLARI VE BAŞVURU KLAVUZU 2014 2015 Eğitim öğretim yılında Üniversitemiz bölüm /

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

BAHAR YARIYILI

BAHAR YARIYILI 2016-2017 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitülerine aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI DOKTORA PROGRAMLARI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Program Orta Doğu Yönetim Organizasyon Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU 016-017 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU ERZURUM 016 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ Kayıtlar ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorularınızı mesai günleri

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI ANABİLİM DALI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA BAŞVURU

Detaylı

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları Fakülte/YO/MYO Kontenjan Öğretim Dili Uluslararası Tıp Fakültesi

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 200 20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Programı 200-20

Detaylı

A. KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR:

A. KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR: SURİYE, MISIR VE YEMEN DE YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EK MADDE 2 YE GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları Fakülte/YO/MYO Kontenjan Öğretim Dili Uluslararası Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ EK KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERFÜZYONİST TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU OCAK 2014 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 05-06 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI PROGRAM KONTENJAN BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI ANABİLİM DALI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC UYRUKLU İÇİ DIŞI YABANCI U YRUKLU İÇİ DIŞI ALES PUAN TÜRÜ YATAY GEÇİŞ PROGRAMA BAŞVURU KOŞULLARI HEMŞİRELİK 12-1 - Sayısal - Hemşirelik, Ebelik

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulunun yurt dışından öğrenci kabul edebilmesine imkân

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI I - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL

Detaylı

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz.

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KAYIT GÜNLERİNDE EMİNÖNÜ YERLEŞKEMİZE BEKLİYORUZ... İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI YABANCI UYRUKLU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI YABANCI UYRUKLU ANABİLİM DALI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERFÜZYONİST TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC UYRUKLU İÇİ DIŞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokulların bölüm ve

Detaylı

MATH PROFICIENCY EXAM RESULTS (2013)

MATH PROFICIENCY EXAM RESULTS (2013) MATH PROFICIENCY EXAM RESULTS (2013) If your result is SATISFACTORY, you can take MATH151- Calculus I. If your result is UNSATISFACTORY, you should take MATH100- Precalculus. Eğer sınav sonucunuz SATISFACTORY

Detaylı

DİPLOMALI PROGRAMLARA KAYIT MÜRACAAT FORMU / APPLICATION FORM FOR DEGREE PROGRAMS

DİPLOMALI PROGRAMLARA KAYIT MÜRACAAT FORMU / APPLICATION FORM FOR DEGREE PROGRAMS Alınış Tarihi / Date received: / / No: Akademik Yıl/Academic Year: / I. Dönem II. Dönem BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 34342 Bebek, İstanbul TÜRKİYE Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü / Office of the Registrar Tel: +90

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 29 Haziran 28 Ağustos 2015

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 017-018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüz Ana Bilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar,

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak Madde 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 17.03.2010 tarihli toplantısında

Detaylı

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi.

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi. Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi, Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş ile Devlet Konservatuarı Geleneksel

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans düzeyinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERFÜZYONİST TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA BAŞVURU

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans ve. Doktora için ALES Puan Türü. Alan Dışı

Tezli Yüksek Lisans ve. Doktora için ALES Puan Türü. Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için ALES Puan Türü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son

Detaylı

Yatay geçişte istenen belgeler için ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurulması gerekmektedir. denilmektedir.

Yatay geçişte istenen belgeler için ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurulması gerekmektedir. denilmektedir. SURİYE, MISIR,YEMEN,LİBYA VE RUSYA DA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EK MADDE 2 YE GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ 21 Eylül 2013

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV TARİHİ VE YERİ BİLİM SINAV TARİHİ SAAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DUYURULMASI

YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV TARİHİ VE YERİ BİLİM SINAV TARİHİ SAAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DUYURULMASI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU, BİLİM SINAVI, SONUÇ AÇIKLAMA VE KAYIT TARİHLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek

Detaylı

DOKTORA İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri

DOKTORA İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri DOKTORA İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri Başvuru Tarihleri Doktora Ön Kayıtların Kabulü ( Erişimden ve Enstitüden) Doktora Bilim Sınavları Doktora Kesin Kayıt 2015 Haziran ayında belirlenecektir Önemli

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları, Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Ve Akademik Takvimi 1. Kontenjanlar

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2014 2015 Eğitim Öğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 2017 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI YURTDIġINDAN KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI, KOġULLARI VE BAġVURU KILAVUZU 2016 2017 Eğitim öğretim yılında Üniversitemiz bölüm /

Detaylı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 2016 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI YURTDIġINDAN KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI, KOġULLARI VE BAġVURU KILAVUZU 2015 2016 Eğitim öğretim yılında Üniversitemiz bölüm /

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YENİ KAYITLAR HAKKINDA

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YENİ KAYITLAR HAKKINDA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YENİ KAYITLAR HAKKINDA 09 Eylül / 20 Eylül 2013* ( Yurtdışı Kontenjanından Yerleşenler İçin ) *Yapılacak Özel Yetenek Sınavı Sunucunda Yerleşme

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

İLAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Ana Bilim Dallarına

Detaylı

2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI

2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü-SAKARYA/TÜRKİYE

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

İlgili Tarihler Başvuru Tarihi Başlangıcı (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) 10 Aralık 2014. Başvuru Tarihi Sonu (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil)

İlgili Tarihler Başvuru Tarihi Başlangıcı (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) 10 Aralık 2014. Başvuru Tarihi Sonu (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1- Kayıt Tarihleri ve yerleri 2- Kayıt için gerekli belgeler 3- Kayıtlarla

Detaylı

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim

Detaylı