ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42"

Transkript

1 Çorum Haber Gazetesi nin acý kaybý Meslektaþýmýzý kaybettik Çorum yerel basýnýnýn sevilen simalarýndan, meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar (48) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. * HABERÝ 12 DE Mustafa Yolyapar Çorum da 82 hakim ve savcý sandýða gitti Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kunulu (HSYK) Üyeliði seçimleri için Ýl Seçim Kurulu tarafýndan sandýk kuruldu. * HABERÝ 2 DE Adalet Sarayý nda düzenlenen oy verme iþlemlerine hakim ve savcýlar katýldý. ÇORUM 13 EKÝM 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Baþbakan'ýn selamlaþma kampanyasýna tam destek Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan Malatya programýnda açýklanan 'Tüm Türkiye'de 1 hafta selamlama kampanyasý' ilan edilsin çaðrýsýna ESDER'den destek geldi. Mustafa Bulut * HABERÝ 2 DE Karaoðlan Buhara da Karaoðlan Balýkçýlýk ýn yeni þubesi, Buhara Caddesi numara 37/A da hizmete girdi. * HABERÝ 5 DE Karaoðlan Balýkçýlýk Buharaevler Þubesi hizmette. 7. OTOPARK Tanýtým Günleri baþlýyor YILDIZLAR GEÇÝDÝ Otomotiv sektörünün yýldýzlarý, gazeteniz Çorum Hakimiyet te görücüye çýkýyor. Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfasý olan OTOPARK tarafýndan düzenlenen 'Tanýtým Günleri' baþlýyor. * HABERÝ 9 DA Çorumlu genç çift, gelin arabasý olarak süsledikleri halk otobüsüyle þehir turu yaptý. Özel halk otobüsü gelin arabasý oldu Özel Halk Otobüsü sahiplerinden Ali Aslan Ozan, Çorum Belediyesi çalýþanlarýndan Hilal Akkabak ile hayatýný birleþtirdi. Dün gerçekleþen düðün töreniyle dünyaevine giren Ali Aslan Ozan, sahibi olduðu halk otobüsünü gelin arabasýna dönüþtürdü. * HABERÝ 12 DE IÞÝD yüzünden ertelenen düðün yapýldý IÞÝD'in Türkiye nin Musul Baþkonsolosluðu nda rehin aldýðý ve 101 gün sonra serbest býraktýðý 49 kiþi arasýnda bulunan Özel Harekat Polisi 47 yaþýndaki Ali Durmuþ, oðlunun ertelenen düðününü Samsun da yaptý. * HABERÝ 6 DA Ebru Düzgün ün Çorum da yapýlan kýna gecesinin ardýndan Samsun da düðün merasimi yapýldý. Belediye den borç yapýlandýrma servisi Geçtiðimiz günlerde yasalaþan 6552 sayýlý kanun gereði Çorum Belediyesi de birim oluþturarak borçlarýný yapýlandýrmak isteyen Ahmet Yabacýoðlu vatandaþlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor. * HABERÝ 7 DE Hýrsýzlýk zanlýlarý yakayý ele verdi Çorum'da, iki ayrý iþ yerinden hýrsýzlýk yaptýktan sonra kaçan ve kente tekrar geldiklerinde yakalanan 3 þüpheli tutuklandý. * HABERÝ 6 DA Çorum da merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda samanlýk, garaj, traktör, otomobil, 4 ton hububat kül oldu. Faciayý itfaiye önledi Çorum da merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda samanlýk, garaj, traktör, otomobil, 4 ton hububat kül oldu. * HABERÝ 6 DA Oltayla 144 kilo balýk tuttu Mustafa Acuk, Kýzýlýrmak'ta 144 kilogram aðýrlýðýnda yayýn balýðý yakaladý. Dev yayýn balýðý görenleri hayrete düþürdü. * HABERÝ 6 DA

2 2 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Baþbakan'ýn selamlaþma kampanyasýna tam destek Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan Malatya programýnda açýklanan 'Tüm Türkiye'de 1 hafta selamlama kampanyasý' ilan edilsin çaðrýsýna ESDER'den destek geldi. Genel Baþkan Mahmut Çelikus ve Þube Baþkaný Mustafa Bulut, yaptýðý açýklamada, "Selamlama Ahiliðin ve esnaflýðýn özünde var olmuþ, toplumda birlik ve beraberliðin, adaletin, sevgi ve saygýnýn güvencesi olarak yýllardýr süregelmiþtir. Biz de Baþbakanýmýzýn çaðrýsýna uyarak ülke genelindeki tüm þubelerimizde bugün itibariyle selamlama kampanyasýný baþlattýk" dedi. Çelikus ve Bulut, son dönemlerde ülkemizde yaþanan eylemlerin birlik ve beraberliðimizi bozamayacaðýný belirterek, "Yýllardýr Anadolu'da tüm etnik gruplarýn kardeþçesine yaþadýðý, ekmeðini paylaþtýðý, gamýna, kederine ortak olduðu her þeyden önemlisi Ahilik gibi birleþtirici ve ortak paydada toplayan deðerler abidesine sahip iken, bu birlik ve beraberliðimizi kimse bozamaz, kötü niyetli olan kiþilere fýrsat vermemeliyiz" diye konuþtu. 'ÜLKEMÝZÝN HER YERÝNDE SELAM VERME VAKTÝ' Genel Baþkan Çelikuþ ve Þube Baþkaný Bulut, esnaflýkta selamýn önemine dikkat çekerek, þöyle dedi; "Ticarette önce selam sonra kelam diye söze baþlanýr. Selam muhabbeti artýrarak insanlarý birbirine yaklaþtýrýr. Selam vermek, bir kimseye yapýlacak en güzel duadýr. Selam, emniyet, huzur, selamet, saðlýk, barýþ, rahatlýk, iyi netice, kurtuluþ gibi manalara gelir. Diðer yandan ben müslümaným, benden sana zarar gelmez, selamettesin manalarýna da gelir. Bugün de selam bizleri birbirimize yaklaþtýracak, birlik ve bütünlüðümüzü artýracak önemli maneviyatlarýmýzýn baþýnda gelmektedir. ANADOLU SEVGÝNÝN VE KARDEÞLÝÐÝN VATANI Tarih boyunca ahlakla ticareti Ahilikle esnaflýðý bu kadar iyi bütünleþtirerek hayata yansýtan Ahilikten baþka bir sistem yoktur. Kardeþlik, hakça paylaþým, adalet, sevgi, saygý bütün bu deðerler dünyanýn hiçbir ülkesinde yokken Anadolumuzda var olmuþtur. Ve bu gün tüm dünya milletlerine model teþkil etmektedir. Ýnsanlýk neye ihtiyaç duyuyorsa iþte burada var. Çelikus, "Bugünden tezi yok, tüm yurtta herkes birbirini kucaklamalý, aramýza nifak ekmeye kalkýþan zihniyetlere gereken cevabý böylelikle vermiþ oluruz. Tüm þubelerimiz ve üyelerimizle bu kampanyaya sonuna kadar destek veriyoruz." Þiddetin zararýný esnaf ve sanatkârlar ödüyor snaf ve Sanatkarlar EDerneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut ülke çapýnda meydana gelen gösterilerin bilançosunun çok aðýr olduðunu belirterek, bu durumdan esnaf ve sanatkarýn zarar gördüðünü dile getirdi. Þube Baþkan Bulut yaptýðý basýn açýklamasýnda, Kobani olaylarýný bahane edenlerin yaptýklarý korsan gösterilerde esnafa büyük zarar verildiðini belirterek, þöyle dedi; "Kobani olaylarýný bahane ederek, Doðu ve Güneydoðu illeri baþta olmak üzere Ankara ve Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde yapýlan korsan gösterilerin bilançosu çok aðýr. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenler, ülkemizin birçok ilinde ve semtinde izinsiz gösteri yaparak, esnaf ve sanatkara zarar vermiþlerdir. Esnaf ve sanatkarýmýzýn zararý çok büyüktür. Maðdur edilen esnafýmýzýn yaralarý zaman kaybedilmeden sarýlmalýdýr. Müþterek yaþadýðýmýz bu geniþ coðrafyanýn önemli günlerinin coþkusunu bu tür korsan gösteriler bozamayacaktýr. Evine ekmek götürmekten baþka amacý olmayan esnafýmýzýn dükkânýný Mahmut Çelikus Mustafa Bulut kapattýrmaya hiç kimsenin hakký yoktur. Yurdun çeþitli yerlerinde izinsiz yapýlan gösterilerde maddi hasarlarý devletimiz karþýlamalýdýr. Ama yaþanan can kayýplarýnýn geri gelmesi mümkün deðildir. Acýlý ailelere baþsaðlýðý ve sabýr dilerken, yaralýlara acil þifalar diliyorum" dedi yýldýr kardeþçe yaþadýðýmýz bu topraklarda etnik ayrým ve kavgalar, gerilimler bizi geçmiþimizle kurduðumuz baðý zedelemektedir. Yine bu coðrafyayý köklerinden gelen birlik ve beraberlik duygusuyla Türküyle ve Kürdüyle yaþanabilir bir coðrafya yapmak elimizdedir. Dýþ güçlerin oyununa gelmemeliyiz. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenlerin Türkiye'nin birçok ilinde izinsiz gösterilerle esnaf ve sanatkara verdiði zarar çok büyüktür. Bir hak arayýþý demokratik yollardan ve adil bir þekilde aranmalýdýr. Sokaklarda halkýn canýna ve malýna kastederek eylem yapmak barýþa ve huzura katký vermez. (Haber Merkezi) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyeliði seçimleri için Çorum da sandýk kuruldu. Çorum da HSYK seçimleri akimler ve Savcý- Yüksek Kuru- Hlar lunun (HSYK) 10 asýl 6 yedek üyesini belirlemek için yapýlan seçim yapýldý. Adli yargýdan 7 asýl, 4 yedek üye, idari yargýdan 3 asýl 2 yedek üye belirleneceði seçimde, 12 bin 520'si adli, bin 474'ü idari yargýdan olmak üzere 13 bin 994 hakim ve savcý sandýk baþýna gidiyor. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kunulu (HSYK) Üyeliði seçimleri için dün Ýl Seçim Kurulu tarafýndan sandýk kuruldu. Ýl genelinde görev yapan 82 hakim ve savcý Çorum a gelerek Adalet Sarayý Toplantý Salonu nda kurulan sandýkta oy kullandý. Seçimleri Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül ile Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Sereyya Saygýn da izledi. Adalet Sarayý nda düzenlenen oy verme iþlemlerine hakim ve savcýlar katýldý. Ýl genelinde görev yapan 82 hakim ve savcý oy kullandý. Seçimler Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý nezaretinde yapýldý. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

3 PAZARTESÝ 13 EKÝM Ýþitme engelli anne ve babasýna ses oldu Ç orum'da iþitme engelli Serap (33) ve Göksel Feruz (37) çiftinin duygularýnýn tercümaný, herhangi bir eðitim almadan iþaret dilini öðrenen 15 yaþýndaki oðullarý Kaan. Ýkisi de iþitme engelli Serap ve Göksel Feruz, 16 yýl önce evlendi. Çift, evliliklerinden 1 yýl sonra dünyaya gelen oðullarýna Kaan ismini verdi. Yapýlan kontrollerinde saðlýklý bir bebek olduðu belirlenen Kaan'ýn duyabildiðini ve konuþtuðunu ailesi ancak 4 yaþýna geldiðinde fark edebildi. Ailesiyle Gülabibey Mahallesi'ndeki evlerinde yaþayan Kaan Feruz, iþitme engelli anne babasýyla diyaloðunu anlattý. Kendisinin 4 yaþýndayken bir þeyler söyleme çabasýnýn akrabalarý tarafýndan fark edildiðini belirten Kaan, "Konuþmaya 4 yaþýnda baþlamýþým. Halam ve diðer akrabalarým benimle ilgilenmiþ, konuþmuþlar. Benim de bir þeyler söylemeye çalýþtýðýmý fark etmiþler. Ben ise anne ve babamýn iþitme engelli olup konuþamadýklarýný 8 yaþýma geldiðimde fark ettim" dedi. En büyük hayalinin anne ve babasýnýn sesini duymak olduðunu belirten Kaan, þöyle devam etti: "Onlarýn seslerini duyamamak, 'oðlum' diye seslenememeleri benim için büyük bir eksiklik. Anne ve babamýn konuþamadýðýný, iþitmediðini fark ettiðimde arkadaþlarýma çok imrendim. Çünkü onlarýn anne ve babalarý onlarla konuþabiliyordu. Kendi durumuma deðil de onlarýn konuþamamasýna çok üzülüyorum. Anne ve babamýn sesini duyamamak hayattaki bir tarafýmý eksik kýlýyor." Eðitim alamadan iþaret dilini öðrendiðini, anne ve babasýyla iletiþim eksikliði yaþamadýðýný vurgulayan Feruz, "Küçüklüðümde hep onlarýn kendi aralarýnda kullandýklarý hareketlere dikkat edermiþim. Ben de bir eðitim almadan iþaret dilini öðrendim. Halam ve diðer akrabalarým bana iþaret dilini anlattýlar. Ben de iþaretlerle onlarla iletiþime geçmeye çalýþtým. Onlarýn ne demek istediðini çok iyi anlýyor, duygularýmý onlara iþaret diliyle iyi derecede anlatabiliyorum" diye konuþtu. - "Hem annemin hem de babamýn sesleri artýk benim" Anne ve babasýnýn duygularýna tercüman olmak için gayret gösterdiðinin altýný çizen Kaan Feruz, "Aslýnda onlar için bir tercümaným. Babam özellikle dýþarý çýktýðýmýzda, birilerine bir þeyler anlatmak istediðinde kaðýda yazardý. Þimdi bunlara gerek kalmadan iþaret diliyle bana söylemek istediklerini anlatýyor, ben de onun sesi oluyorum. Hem annemin hem de babamýn sesleri artýk benim. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandý. - Hayali, oðlunun iþitme engelliler için tercüman olmasý Her insan gibi kendisinin de büyük hayalleri olduðunu belirten Kaan, babasý Göksel Feruz'un, iþaret dili eðitimi alarak iþitme engellilere hizmet veren tercümanlardan olmasýný istediðini söyledi. Hayalleri arasýnda iyi bir basketbolcu olmanýn bulunduðunu ifade eden Kaan, en büyük hayallerinden birisinin de iþsiz babasýna ve bir fabrikada iþçi olarak çalýþan annesine daha güzel bir yaþam sunmak olduðunu sözlerine ekledi. (A.A.) Ailesiyle Gülabibey Mahallesi'ndeki evlerinde yaþayan Kaan Feruz, iþitme engelli anne babasýyla diyaloðunu anlattý. smancýk'ta üç bloktan Ooluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdunu Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu açacak. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile 2012 yýlýnda Koyunbaba Mahallesi'nde 880 ada ve 1 parseldeki 16 bin m2 arsa üzerine inþa edilen Osmancýk Yüksek Öðrenim Yurdu üç bloktan oluþuyor yýlýnda ihale edilen ve inþasýna baþlanan Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci yurdu 500 gün gibi kýsa bir zamanda tamamlanarak yüksek öðrenim öðrencilerine hizmet vermeye baþlayacak. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Osmancýk Yüksek Öðrenim Yurdu'nun Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Ýþitmeengelli anne ve baba iþaret dilini evlatlarý Kaan dan öðreniyor. Osmancýk öðrenci yurdu bitiyor Osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdunu Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu açacak. olarak Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine yüksek standartlarda hizmet vereceðini söyledi. Türkiye'de öðrenci yurtlarýnýn 2000'li yýllarýn ortalarýna kadar koðuþ sistemi ile hizmet verdiðini, kendisinin de öðrencilik yýllarýnda koðuþ sistemi ile yurtlarda kaldýðýný belirten Baðcý; AK Parti olarak eðitime büyük önem verdiklerini ifade etti. Osmancýk Yüksek Öðrenim Yurdu'nun toplam üç bloktan oluþan yerleþkesinin iki blokunun kýz ve erkek öðrenci yurtlarý ve üçüncü blok ise sosyal donatýmlar olarak projelendirildiðini, çevre düzenlemesinin de yapýlacaðýný vurgulayan Baðcý, Projenin 150 kýz ve 150 erkek öðrenci olmak üzere toplam 300 öðrenci kapasiteli olduðunu ve gerektiðinde kapasite artýrýmý ile 400 öðrenciye kadar hizmet verilebilecðini kaydetti. Baðcý, Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu'nun kablosuz internet baðlantýsý, alanlara ve branþlara göre uygun çalýþma ve etüt odalarý, modern yemekhane, dinlenme odalarý ve kütüphane gibi donanýmlardan oluþtuðunu sözlerine ekledi. Yurdun önümüzdeki günlerde Çorum'a ziyareti gerçekleþecek olan Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan Osmancýk Gençlik Merkezi ve diðer ilçelerdeki inþasý tamamlanan yatýrýmlarla birlikte açýlýþýnýn yapýlarak yarýnlarýmýz olan gençlerimize hizmet vereceðini belirterek, "Yurdun açýlmasý ile birlikte Osmancýk'ta yüksek öðrenim gençliðinin barýnma sorunu ortadan kalkacaktýr." dedi. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2992) TEÞEKKÜR Geçirdiðim rahatsýzlýk nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi nde gördüðüm tedavi sonucunda yeniden saðlýðýma kavuþmama vesile olan Uzm. Dr. Selçuk Yalçýn, Op. Dr. Ali Bozkurt, Op. Dr. Cumhur Özdemirüremen ve Baþhemþire Tuðçe Söylemez baþta olmak üzere tüm Elitpark Hastanesi çalýþanlarýna teþekkür eder, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim. Nurettin Yýlmaz Çorum Sürücü Kursu

4 4 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Meralar mutlaka korunmalý ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný ticelenen bir süreç yaþanmaktadýr. Türkiye'de ne yeterince TÞemsi Bayraktar, hayvancýlýkta kaba yem ihtiyacýnýn hayvancýlýk iþletmesi kurulabilecek alan ne de bunlara karþýlanmasý ve et-süt maliyetlerinin düþürülmesi bakýmýndan çayýr ve meralarýn öneminin büyük olduðuna vurgu yaparak, "mera alanlarýmýz sürekli azalýyor yýlýnda 44 milyon hektar olan çayýr mera arazisi, yüzde 66,8 azalmayla 2001 yýlýnda 14,61 milyon hektara geriledi. Türkiye, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Yeni Zelanda gibi mera zengini deðil. Tespiti yapýlan çayýr mera varlýðýmýz sadece 10,14 ucuz yem kaynaðý saðlayabilecek mera alaný ya da tarým arazisi vardýr. Bunun bilincine varýlmalý, bunlarý yok etmek yerine korumak için çaba gösterilmelidir. Et ve süt baþta olmak üzere, dünyada gýda fiyatlarýnýn hýzla arttýðý dikkate alýndýðýnda, bu durum ülkemiz açýsýndan daha da büyük önem arz etmektedir." -Kaba yem ihtiyacýmilyon hektar ve bu alanýn 5,76 milyon hektarý tahdit edilmiþ durumda" dedi. Ülkemizin yýllýk kaba yem ihtiyacýnýn 52 milyon ton olduðunun bilgisini veren Bayraktar, "Kaliteli kaba yem Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çayýr mera alanlarýnýn açýðý yaklaþýk 16 milyon ton civarýnda. Hayvancýlýðýmýzýn baþta tarýma açýlmak suretiyle geçmiþte sürekli olarak azaldýðýna dikkat çekti. Meralardaki tespit, tahdit ve tahsis iþ- geliþmesi için daha fazla ota ihtiyacýmýz var. Bunun karþýlanabilmesi ve hayvancýlýkta maliyetlerin düþürülmesi için lemlerine hýz verilmesi gerektiðini belirten Bayraktar, þu meralarýn amaç dýþýnda kullanýlmasýnýn önüne geçilmeli ana kadar tespiti yapýlan çayýr mera varlýðýnýn 10,14 milyon hektarý bulduðunu bildirdi. Bayraktar, bu alanýn 5,76 milyon ve meralar ýslah edilmelidir" dedi. hektarýnýn tahdit çalýþmalarýnýn bittiðini, ýslah edilerek, çiftçinin hizmetine sunulan çayýr mera alanýnýn ise 4,71 milyon Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar Meralarýn amacý dýþýnda kullanýlmasýnýn önlenmesi kadar önemli olan diðer bir husus ise mevcut meralardan hektara tekabül ettiðini belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Mera alanlarýmýz sürekli azalýyor yýlýnda 44 milyon hektar olan çayýr mera arazisi, yüzde 66,8 azalmayla 2001 yýlýnda 14,61 milyon hektara geriledi. Ülkemiz, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Yeni Zelanda gibi mera zengini deðil. Tespiti yapýlan çayýr mera varlýðýmýz sadece 10,14 milyon hektar ve bu alanýn 5,76 milyon hektarý tahdit edilmiþ durumda. Islah edilerek, çiftçinin hizmetine sunulan çayýr mera alaný ise 4,71 milyon hektara tekabül ediyor. Bu da meralarý ve tarým topraklarýmýzý gözümüz gibi korumamýz gerektiðini bize gösteriyor. Meralarýn korunmasýnda, tarým alanlarýnda olduðu gibi artýk büyükþehir belediye en yüksek düzeyde faydalanmak olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Otlama kapasitesi, kuru ot üretimi gibi meranýn ne kadar verimli olduðu gösteren niceliklerini iyileþtirmek gerekmektedir. Mera ýslah ve amenajman çalýþmalarýyla yem verimi ve kalitesi artacak, erozyonun olumsuz etkileri azaltýlacak, zehirli bitkiler kontrollü þekilde yok edileceði hayvan ölümleri azaltýlmýþ olacaktýr. Islahý yapýlmýþ bir merada yem bitkisinin verim ve kalitesinin artmasý, orada otlayan hayvanlarýn et ve süt verimlerinin artmasýnda da önemli katkýlarda bulunacaktýr. Yapýlan araþtýrmalar uygun ýslah ve amenajman yöntemleri kullanýlarak çayýr ve meralarýn üretim kapasitelerinin 4-5 yýlda en az 3 kat artýrýlabileceðini göstermiþtir. -Çayýr meralar sadece hayvancýlýða hizmet etmiyorbaþkanlarýna ve þehir plancýlarýna büyük görev düþüyor. Ülkemizde 30 büyükþehir var. Ülke tarýmsal üretiminin büyük bölümünü üreten bu illerdeki bütün kýrsal alanlar da Çayýr ve mera alanlarý, aþýrý baský olmadan münavebeli otlatýlarak kullanýldýðý büyükþehir belediyelerinin sýnýrlarý içinde. Tarýmýn geleceði açýsýndan öncelikle büyükþehir belediyelerinin tarým topraklarýný, mera ve çayýr alanlarýný ve ormanlarý, su ra ve çayýrlarýn doðal dengeye de önemli bir katýsý var. takdirde zaman içinde bitkilerin kendi kendini yenileyebildiði doðal kaynaklardýr. Me- kaynaklarýný, doðal hayatý korumasý gerekir. Þehir plancýlarýna da büyük görev düþüyor. Sürekli geniþleyen þehirler, tarým arazileri ve meralar üzerine baský yapýyor. Bu alanlar, þehir içinde kaldýðý zaman, bitkisel ya da hayvansal üretimde kullanýlmasý zorlaþýyor ve zamanla üretkenliklerini kaybediyor." -"Meralara bakýþýn deðiþmesi lazým"- Dünyanýn her yerinde hayvancýlýk için ucuz ve kaliteli yem girdisi saðlayan kaynaðýn meralar olduðunu belirten Bayraktar, þöyle devam etti: "Ülkemizde ne yazýk ki bu alanlara farklý bakýlýyor. Meralar, özellikle tarým dýþý sektörlerde yatýrým yapýlacak alan olarak görülüyor. Bu bakýþýn deðiþmesi lazým. Aksi halde hayvancýlýkta sürdürülebilirlikten söz edilemez. Toprak yüzeyinde bitkiden bir kapak oluþturan ve geniþ kök sistemleriyle büyük toprak kitlelerini muhafaza eden çayýr ve mera bitkilerinin özellikle eðimli arazilerde erozyonu önlemede büyük rolü bulunuyor. Yapýlan araþtýrmalarda yüzde 16 eðimli, milli ve týnlý bir arazide 18 santimetre kalýnlýðýndaki toprak, nadasa býrakýldýðýnda 7 yýlda, sadece mýsýr ekildiðinde 11 yýlda, mýsýr-arpa-yonca münavebe sisteminde 40 yýlda erozyonla yok olurken, bu süre toprak üzerinde sürekli çayýr bitkilerinin bulunmasýyla 33 bin 600 yýla ulaþýyor. Bununla birlikte sahip olduðu doðal zenginlikler ve koþullarý ile temiz hava üreten çayýr ve mera alanlarý, doðal gen kaynaðý olarak biyolojik çeþitlilik saðlamaktadýr. Ayrýca, su toplama havzasý olarak görev yaparak taban suyunu zenginleþtirir, akarsularý besler, yaðan yaðmurun tamamýnýn yüzeysel akýþa geçmesini önleyerek sel kontro- Geliþmiþ bütün ülkelerde, yapýlan þehir planlarýnda, doðal ortamlar ve tarým arazileri korunmakta, çevreye zararlarý minimize edilerek bu alanlarýn sürdürülebilirlikleri garanti altýna alýnmaktadýr. Ülkemizde ise bilinçsiz bir þehirleþme, dolayýsýyla bu þelünü saðlar, turizm açýsýndan potansiyel alanlar oluþturur. Kýrsal kesimde ucuz yem kaynaðý olarak hayvancýlýðý destekleyerek üreticinin gelir düzeyini yükseltir, ekonomik nedenlerle meydana gelen göçü önlemede etkili olur."haber hirleþme içinde kalan hayvancýlýk iþletmelerinin ve tarým alanlarýnýn yok olmasýyla ne- Merkezi Hayvancýlýðýn kalbi Konya'da atacak Mart ayý sonunda meydana gelen don afetive kuraklýk tarým ürünlerinin fiyatýný yükseltti. Antep Fýstýðý el yakacak ürkiye Ziraat Odalarý Birliði T(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Antep fýstýðýnda yaþanan don ve kuraklýðýn üretimi etkilediðini bildirerek, "Mart ayý sonunda meydana gelen don afeti ve devamýnda yaþadýðýmýz bölgesel kuraklýk Antep fýstýðý üretimini vurdu. Rekoltede düþüþ bekliyoruz" dedi. Bayraktar, hasadý büyük ölçüde tamamlanan Antep fýstýðý konusunda yaptýðý açýklamada, Antep fýstýðýnda geçen yýl 88 bin 600 ton olan üretimin, bu yýl birinci tahmin verilerine göre 95 bin tonu bulacaðý tahmini yapýlsa da üretimin geçen yýlýn rekolte rakamýnýn altýnda kalacaðýnýn görüldüðünü, bunun bir sonucu olarak fiyatlarýn da arttýðýný belirtti. Tarým ürünlerinin kayýt altýna alýnmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizen Bayraktar, þu bilgileri verdi. "Fiyat artýþýndan üreticimiz yararlanamýyor. Borçlu olan üreticimiz ürünü ucuz fiyattan elden çýkarmak zorunda kalýyor. Fýrsatçýlara, stokçulara, aracýlara gün doðuyor. Yetiþtirdiði üründen para kazanmasý gereken üreticimiz, maalesef hak ettiðini geliri elde edemiyor. Tüketici ise daha pahalý ürün yemek zorunda kalýyor. Antep fýstýðýnda yaþanan bu durum sadece bu ürüne has bir olgu deðil. Üreticimiz, depolama süresi uzun olan fýndýk, Antep fýstýðý, ceviz, badem, kestane gibi tüm sert kabuklu meyvelerle, kuru kayýsý, kuru incir, kuru üzüm gibi kurutulmuþ meyvelerde bu sorunu yaþýyor." -Türkiye dünya çapýnda sert kabuklu meyve ve kurutulmuþ meyve üreticisi- Türkiye'nin dünya çapýnda önemli bir sert kabuklu meyve ve kurutulmuþ meyve üreticisi ülke olduðunu vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Bu bakýmdan, Antep fýstýðý, ceviz, badem gibi meyvelerin son yýllarda insan saðlýðýna olumlu katkýlarý nedeniyle sert kabuklu meyveler ve kurutulmuþ meyveler sektörü sürekli büyüyor. Bu sektörde söz sahibi bir ülke olmamýz içten bile deðil. Kaliteli üretimi artýrarak, pazarýn istediði standartlarda ürün temini saðlarsak ihracat gelirimiz artar. Ülkemizde Antep fýstýðý sulama olmadan, kuruda üretilmektedir. Antep fýstýðý üretiminde geleneksel metotlar býrakýlmalý, kalite ve verimi artýran sulamanýn yapýlabilmesi için yüzde 60'a varan oranlarda su tasarrufu saðlayan basýnçlý sulama sistemleri kurulmalýdýr. Bunun için üreticimiz teþvik edilmeli, yeni bahçe tesisi için destek verilmelidir. Depolama süresi uzun olan Antep fýstýðýnda, piyasada kaliteli ürünün her an bulunabilmesi, fiyat istikrarý saðlanmasý ve üreticimizin yeterli gelir elde edebilmesi için lisanslý depoculuk ve ürün ihtisas borsalarý kurulmasý bir zorunluluktur. Bu iþten üretici de sanayici de tüketici de ülkemiz de karlý çýkacaktýr." Haber Merkezi Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Merkez Birliði (TÜDKÝ- YEB) ve Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünün iþbirliði ve birçok kamu kurum ve kuruluþu ile özel sektörün destekleriyle; Enstitünün kuruluþunun 100. Yýlý anýsýna sürdürülebilir koyun ve keçi üretimindeki son geliþmeleri sektörün tüm paydaþlarý ile deðerlendirmek amacýyla Ekim 2014 tarihleri arasýnda Konya'da Uluslararasý Katýlýmlý Küçükbaþ Hayvancýlýk Kongresi düzenleniyor. TÜDKÝYEB Genel Baþkaný Prof.Dr Veysel Ayhan konuya iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada; kongrenin, konu ile ilgili paydaþlarýn bilgi birikimlerini arttýrmak, meslekteki son geliþmeleri takip etmek ve paylaþmak amacýyla Selçuklu'nun kadim baþkenti ve Mevlana'nýn þehri Konya'da bir araya ÜVTÜRK 8 Ekim tarihinden itibaren traktörlerin en yoðun olduðu T11 ilde traktörlere özel gezici istasyon uygulamasýný hayata geçirdi. TÜVTÜRK, Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Çorum, Ýzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Samsun da Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu yla traktör sahiplerinin araç muayene hizmetine eriþimini kolaylaþtýran yeni bir çalýþmayý devreye aldý. Sabit istasyonlarýn uzaklýðý nedeniyle araç muayenelerini yaptýrmakta güçlük çeken traktör sahiplerinin, mobilitesi yüksek bu yeni gezici traktör muayene istasyonlarýyla muayene hizmetine eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý ve uzun zamandan beri muayene olmayan traktörlerin muayenelerinin yapýlmasý hedefleniyor. TÜVTÜRK ün Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Merkez Birliði kongre düzenliyor. gelmesini saðlayacaðýný ifade ederek, 80 ilde faaliyet gösteren Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtirici Birlikleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yoðun ilgi gösterdikleri kongrede sözlü ve poster olarak 32'si yurtdýþýndan yen ve araþtýrmacýlarýn katýlacaðýný, yurtdýþýndan Cezayir, Ýran, Macaristan, Malezya, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Ürdün, Ýspanya, Fransa ve Avusturalya'dan 50'nin üzerinde bilim adamýnýn da iþtirak olmak üzere top- edeceðini vurgularken, lamda 128 bildiri sunulacaðýný söyledi. kongrede bilimsel aktivitelerin yanýnda Türkiye'de Genel Baþkan Ayhan, yetiþtirilen Küçükbaþ açýklamasýnda; Kon- greye Türkiye'deki birçok Üniversite ve Araþtýrma Enstitüsünden akademis- Hayvan Irklarýmýzýn ve ürünlerinin sergileneceði bir organizasyonun da düzenleneceðine yer verdi. Hayrettin Karaman Batý'nýn Ýslam ile savaþý Söyleyeceklerime delil teþkil etsin diye bu yazýda uzunca bir iktibasta bulunacak, gelecek yazýmda ise Batý'nýn Ýslam ile savaþýnýn bugünkü uzantýlarýný ve uygulamalarýný açýklamaya çalýþacaðým. '1990 yýlýnda Sovyetler Birliði'nin daðýlma sürecine giriþiyle komünizmle mücadele amacýyla kurulan NATO'nun varlýðýný devam ettirmesinin de bir anlamý kalmamýþtýr. Bundan dolayý da NATO, varlýðýný devam ettirmek için yeni bir düþman arayýþýna girer ve kendisine birinci düþman olarak Ýslam'ý seçer. Sovyetler'in yýkýlýþýyla son bulan 'kýzýl tehlike'nin yerini 'yeþil tehlike' alýr. 'Yeþil tehlike'nin en büyük tehlike oluþu sürekli iþlenir yýlýnýn Ekim ayýnda Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutaný Orgeneral John Galvin, dünya barýþýný tehdit eden ana tehlikenin yerini yeni tehlikelerin aldýðýný belirtir. Bu yeni tehlikelerin baþýna da 'Ýslam köktenciliði ve terörizm'i yerleþtirir. '1991 yýlýnda Ýngiltere Baþbakaný Thatcher, gittiði Moskova'da: ' Artýk Doðu-Batý zýtlaþmasý kesin olarak son bulmuþtur. Yeni Kutuplaþma Batý ile Akdeniz ve Orta-Doðu havzasýndaki fundamentalist (Ýslamcý) cereyanlar arasýnda oluþmaktadýr' derken yine 1991 yýlýnda NATO, yeni oluþturduðu konseptin 7. maddesine göre ''yeni düþman' çok boyutlu, çok sinsi, çok cepheli, çok yönlü, önceden bilinirliði son derece düþük tehdit ve tehlikelerin failidir' der tarihinde NATO Savunma Bakanlarý Toplantýsý'nda Fransýz Bakan Leotard, 'NATO'nun kendisini Ýslamcý fundamentalizmden gelen tehdidi caydýrmaya göre yönlendirmesi gerektiði'ni dile getirir yýlýnda NATO Genel Sekreteri Willy Claes, Independent gazetesine verdiði demeçte yeni tehlikeyi ismiyle birlikte iþaret eder: 'Köktendincilik komünizmden daha tehlikeli, lütfen bu tehlikeyi küçümsemeyin.' Refah Partisi'nin yükseliþine dikkat çeken Claes, 'Türkiye'nin fundamentalistlerin eline geçmemesi için desteklenmesi gerektiðinden' bahseder. 'Haziran 1996'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan israil Cumhurbaþkaný Ezer Weizman, Refah Partisi'nin hükümet olmamasý gerektiðini söyler. Weizman, 'Demirel, yakýn dostum. Bunu engellemek için elinden geleni yapacaðýna eminim. Ordu da sessiz kalmayacak' der yýlýnda Amerikan Kongresi'nin Ortadoðu Masasý Þefi Carol Migdalovitz tarafýndan hazýrlanan raporda Refahyol Hükümeti'nin 'düþmesi gerektiði'ni vurgulayarak bunun olmamasý halinde RP'nin oylarýný artýracaðýný ve tedbirlerin acilen alýnmasý gerektiðini dile getirir. Yine 1997 yýlýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Nicholas Burns, Türkiye'deki 'ilgililere' yönelik olarak 'Türkiye'de saldýrý altýnda bulunan laik demokrasi korunmalýdýr. Türkiye'nin laik demokratik geleneðini yok edecek hiçbir anayasa dýþý mücadelenin olmamasýný umut ediyoruz. ABD için Türkiye'nin istikrarý ve laik demokrasi geleneði çok önemlidir' uyarýsý yapar.' (Fikret Gültekin ; Ýhvan Forum). Avrupa, ABD, Ýsrail ve uzantýlarýnýn açýkça ifade ettikleri bu anlayýþ, karar ve stratejik hedefin lafta kalmadýðýný, Ýslam dünyasýnýn baþýna gelenlerde kendi kusurlarý yanýnda- bu 'Ýslam'a karþý savaþ' kararýnýn önemli bir amil olduðunu gelecek yazýda ifade edeceðim. Traktör muayenesinde kolaylýk TÜVTÜRK 8 Ekim tarihinden itibaren Çorum un de yer aldýðý 11 ilde traktörlere özel gezici istasyon uygulamasýný hayata geçirdi baþlattýðý uygulama,çeþitli gerekçelerle muayenesini yaptýramayan traktör sahipleri için önemli bir fýrsat oluþturuyor. Bu kapsamda TÜV- TÜRK Foça nýn en fazla traktöre sahip olan Yeni Baðarasý Mahallesi'nde gezici istasyon uygulamasýný baþlatýyor. Yeni Baðarasý nda, 13 Ekim Pazartesi günü, traktörler için araç vizesi yapýlacak. Traktörlerine vize yaptýrmak isteyen vatandaþlarýn, Yeni Baðarasý Muhtarlýðý'na isim ve plaka numaralarýný yazdýrmalarý gerekiyor. Ekim Ayý Ýçinde traktör muayeneleri yapýlacak merkezler þunlar: Tarih Ýstasyon Ýstasyon Yeri Pazartesi FOÇA-Yenibaðarasý Köyü Köy Merkezi - Yalnýzca traktör muayeneleri Salý KINIK-Poyracýk Köyü Köy Merkezi -Yalnýzca traktör muayeneleri Çarþamba KINIK-Poyracýk Köyü Köy Merkezi -Yalnýzca traktör muayeneleri Perþembe BERGAMA-Kýranlý Köyü Köy Merkezi -Yalnýzca traktör muayeneleri Cuma BERGAMA-Ayaskent Beldesi Belde Merkezi - Yalnýzca traktör muayeneleri Cumartesi BERGAMA-Yenikent Beldesi Belde Merkezi - Yalnýzca traktör muayeneleri.(ýha)

5 PAZARTESÝ 13 EKÝM Karaoðlan Balýkçýlýk Buhara da RECEP MEBET K Karaoðlan Balýkçýlýk, Çorum daki 2. þubesini Buharaevler de hizmete sundu. Restoran bölümü, nezih dizayný ile dikkat çekiyor. Ýþletme, alanýnda deneyimli bir kadro ile müþterilerinin hizmetinde. araoðlan Balýkçýlýk ýn yeni þubesi, Buhara Caddesi numara 37/A da hizmete girdi. Mehmet Odabaþ ýn sahibi olduðu Karaoðlan Balýkçýlýk, Çorum daki ikinci þubesini Buharaevler Mahallesi nde hizmete sundu. Yýlýn 12 ayý balýk, ömür boyu saðlýk sloganýyla faaliyet gösteren Karaoðlan Balýkçýlýk, yeni þubesindeki restoran ve balýk satýþ reyonuyla Çorum halkýnýn hizmetinde. Geçtiðimiz günlerde hizmet vermeye baþlayan Buharaevler Þubesi ni tanýtan Karaoðlan Balýkçýlýk Genel Müdürü Murat Gümüþ, Çorumlu balýkseverlere daha iyi hizmet vermek amacýyla ikinci þubemizi hizmete sunduk dedi. 550 metrekare alanda hizmet veren yeni þubelerinde restoran ve taze balýk satýþ reyonunun yer aldýðýný anlatan Murat Gümüþ, Çorum a nezih bir balýk iþletmesi daha kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diye konuþtu. Karpuzda adýndan söz ettiren Karaoðlan, balýk konusunda da Çorum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçlýyor diyen Gümüþ, kalite ve uygun fiyat avantajýný bir arada tüketiciye sunduklarýnýn altýný çizdi. Çorum halkýnýn balýk çeþitlerine olan ilgisinden memnun olduklarýný vurgulayan Gümüþ, açýklamalarýný þöyle sür- Karaoðlan Balýkçýlýk ýn yeni þubesi, Buhara Caddesi numara 37/A da hizmete girdi. dürdü: Türkiye nin üç tarafýndaki denizlerimizden gelen günlük taze balýk çeþitlerini Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz. 230 kiþi kapasiteli Buharaevler restoranýmýzda zengin balýk mönümüzün yaný sýra sipariþe özel lezzetler yer alýyor. Hamsi, palamut, çinekop, mezgit, barbun gibi mevsim balýklarýnýn yaný sýra onlarca balýk çeþidini Çorum halkýyla buluþturuyoruz. Bahabey Caddesi Özdoðanlar Kavþaðý yanýnda hizmete sunduðumuz nezih lokantamýzýn ardýndan Buharaevler de hizmete açtýðýmýz þubemiz de balýk tutkunlarýndan tam not aldý. Alanýnda deneyimli bir kadro ile hizmet veren yeni þubemizi yakýndan görmek isteyen tüm balýkseverleri Karaoðlan Balýkçýlýk a bekliyoruz. Murat Gümüþ Balýkseverler, Karaoðlan ýn yeni þubesini beðendi. Balýk satýþ reyonunda, tüketiciye günlük taze balýk çeþitleri sunuluyor. BUHARAEVLER ÞUBEMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Balýkseverlerin deðiþmez adresi KARAOÐLAN BALIKÇILIK Buhara da Yýlýn 12 ayý balýk, ömür boyu saðlýk Restoran ve günlük taze balýk satýþ reyonumuzla hizmete açýldý. Damak zevkine önem veren tüm balýk tutkunlarýný bekliyoruz. Tel: Adres : Buhara Cad. No: 37/A ÇORUM

6 6 Aþaðý Sarýlýk Köyü nde yangýn PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Ç orum da merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda samanlýk, garaj, traktör, otomobil, 4 ton hububat kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Aþaðý Sarýlýk köyü muhtarý Ýsmail Uysal a ait garajda bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Rüzgarýnda etkisiy- le kýsa sürede büyüyen yangýn garaj ve samanlýk bölümünü sardý. Yangýný fark eden ev sahibi jandarma ve itfaiyeyi ekiplerini arayarak yardým iste- di. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangýna müdahale edildi. Yangýnda garaj, traktör, otomobil, samanlýk, 2 bin adet saman balyasý, 150 torba yem ve içerisinde 4 ton hububat olduðu belirtilen buðday ambarý kül oldu. Özel Harekat Polisi 47 yaþýndaki Ali Durmuþ, oðlunun ertelenen düðününü Samsun da yaptý. ÝTFAÝYE OLASI BÝR FACÝAYI ÖNLEDÝ Ýsmail Uysal a ait garajda bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Aþaðý Sarýlýk köyündeki yangýnda Çorum Belediyesi nin zamanýnda müdahalesi olasý bir faciayý da önledi. Ýtfaiye, jandarma ve vatandaþlarýn müdahalesiyle yaklaþýk iki saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýnan yangýnda Uysal a ait eve sýçramadan söndürülürken, yanan samanlýk ve garajýn yanýnda bulunan ahýrdaki hayvanlar ise anýnda tahliye edilerek telef olmaktan kurtarýldý. Çocuklarýnýn haber vermesi üzerine yangýndan haberdar olduðunu dile getiren muhtar Ýsmail Uysal, Dýþarý çýktýðýmda alevler her tarafý sarmýþtý. Çok uðraþmamýza raðmen hiçbir þeyi kurtaramadýk. Ambarlardaki buðdaya kadar tüm birikimlerimiz kül oldu. Üzgünüm. Tek tesellimiz can kaybýnýn olmamasý dedi.(ýha) Yangýn rüzgarýn da etkesiyle yayýldý. I IÞÝD yüzünden ertelenen düðün yapýldý ÞÝD'in Türkiye nin Musul Baþkonsolosluðu nda rehin aldýðý ve 101 gün sonra serbest býraktýðý 49 kiþi arasýnda bulunan Özel Harekat Polisi 47 yaþýndaki Ali Durmuþ, oðlunun ertelenen düðününü Samsun da yaptý. Durmuþ un oðlu Onur Durmuþ ile gelini Ebru Düzgün ün Çorum da yapýlan kýna gecesinin ardýndan Atakum ilçesinde bulunan Yalý Cafe deki Salon 55 te düðün ile dünya evine girdiler. Samsun Emniyet Müdürlüðü nde 13 yýldýr görev yapan ve 22 yýllýk polis memuru, evli ve 2 çocuk babasý Ali Durmuþ, 5 ay önce geçici görevle Musul Baþkonsolosluðu na Ebru Düzgün ün Çorum da yapýlan kýna gecesinin ardýndan Samsun da düðün merasimi yapýldý. evlendirdiði için çok memuru oðlu Onur gönderildi. IÞÝD Durmuþ u evlendirdi. mutlu olduðunu tarafýndan rehin alýnan belirten Ali Durmuþ, 17 Aðustos tarihinde 49 kiþi ile birlikte 101 Oðlumun 17 Aðustos yapýlmasý planlanan gün sonra Milli fakat IÞÝD elinde Ýstihbarat Teþkilatý Dýþ tarihinde düðünü rehin olduðu için Operasyonlar olacaktý ama ertelenen düðün Baþkanlýðý tarafýndan ertelendi. Bu aný üzerine Ali Durmuþ, kurtarýlarak bekliyorduk. Cenab-ý oðlu Onur Durmuþ ve Türkiye ye getirilen Allah da bize bu aný gelini Ebru Düzgün ü Ali Durmuþ, Erzincan nasip etti. Çorum dan evlendirmenin Emniyet gelinimi getirdim ve mutluluðunu yaþadý. Müdürlüðü nde güzel bir düðün görevli 3 yýllýk polis yaptýk" dedi.(ýha) Oðlunu Motosiklet þarampole uçtu, 2 yaralý Ç Çorum da merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda samanlýk, garaj, traktör, otomobil, 4 ton hububat kül oldu. Oltayla 144 kilo balýk tuttu Ç orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde amatör olta balýkcýlýðý yapan 60 yaþýndaki Mustafa Acuk, Kýzýlýrmak'ta 144 kilogram aðýrlýðýnda yayýn balýðý yakaladý. Dev yayýn balýðý görenleri hayrete düþürdü. Mustafa Acuk, arkadaþý 55 yaþýndaki Sebahattin Karakuþ ile Kýzýlýrmak kýyýsýna oltayla balýk avlamaya gitti. Bir süre sonra Acuk'un oltasýna balýk takýldý. Balýðý çekmeye çalýþan ancak baþaramayan Acuk arkadaþýndan yardým istedi. Ýki arkadaþ güçlükle çektikleri oltanýn ucunda dev yayýn balýðýný görünce þaþkýna döndü. 2 metre 15 santimetre boyunda ve 144 kilogram aðýrlýðýndaki yayýn balýðýný bir restorana kilosunu 10 TL'den satan Mustafa Acuk, "2 yýl önce de 1.5 metre boyunda yayýn balýðý avlamýþtým. Ýlk kez bu kadar büyük bir balýk gördüm. Güçlükle çekebildik" dedi. (DHA) orum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan motosikletin þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Kaza, ilçeye baðlý Halý Köyü nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargý dan, Ýnceçay Köyü istikametine seyir halinde olan Aþkýn Geçit (25) yönetimindeki 19 RD 826 plakalý motosiklet, Halý Köyü mevkiine geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak þarampole yuvarlandý. Kazada motosiklet sürücüsü Aþkýn Geçit ve yanýnda bulunan Gökhan Geçit yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Motosikletin þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Kaza, ilçeye baðlý Halý Köyü nde meydana geldi. Hýrsýzlýk zanlýlarý yakayý ele verdi Ç 60 yaþýndaki Mustafa Acuk, Kýzýlýrmak'ta 144 kilogram aðýrlýðýnda yayýn balýðý yakaladý. orum'da, iki ayrý iþ yerinden hýrsýzlýk yaptýktan sonra kaçan ve kente tekrar geldiklerinde yakalanan 3 þüpheli tutuklandý. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan iki ayrý iþ yerine girerek matkap, testere ve hýzar aleti çalan þüphelilerin yakalanmasý için Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan çalýþma baþlatýldý. Güvenlik kamerasý kayýtlarýný inceleyen ekipler, þüphelilerin eþkali ile kullandýðý aracý tes- pit etti. Çorum'a Ankara'dan gelen þüphelilerin Y.G. (53), oðlu H.G. (31) ile yeðeni M.G. (27) olduðunu belirleyen ekipler, zanlýlarýn tekrar kente geldiðini tespit ederek kullandýklarý aracý takibe aldý. Daha önce hýrsýzlýk yaptýklarý iddia edilen iþ yerlerinin bulunduðu Küçük Sanayi Sitesine giden þüphelilerin, burada bir süre bulunduktan sonra kentten ayrýlmak için Çorum-Ankara karayoluna hareket etmesi üzerine operasyon baþlatýldý. Þüphelilerin içinde bulunduðu araç, Sungurlu ilçesinde oluþturulan uygulama noktasýnda durduruldu. Burada gözaltýna alýnan 3 zanlý, Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Asayiþ Þube Müdürlüðü'ndeki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edilen þüpheliler, "iþ yerinden hýrsýzlýk" suçundan çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. (A.A.)

7 PAZARTESÝ 13 EKÝM S plakalar sahiplerini buldu Ç orum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan 10 adet servis plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri plakalarýný araçlarýna taktý. Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý doðrultusunda 10 adet S plaka geçtiðimz günlerde ihaleye çýkarýlmýþtý. Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda ya- pýlan ve 52 gerçek ve tüzel kiþinin katýldýðý ihalede en yüksek teklifi veren 10 gerçek ve tüzel kiþi S plaka sahibi oldu. Ýhale gereklerini yerine getiren esnaflardan Mustafa Demirci, plakasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan'dan teslim aldý. Plaka teslim töreninde konuþan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan "Plaka almaya hak kazanan esnafýmýza hayýrlý ol- sun. Biz kendisine hayýrlý kazançlar diliyoruz. Kendilerinden hemþehrilerimize ve öðrencilerimize kaliteli hizmet vermelerine bekliyoruz." dedi. Belediyenin þuana kadar 415 plaka verdiðine dikkat çeken Candan,S plaka ihalesinin þehrin ihtiyaçlarýna göre belirlendiðini, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nce de tescil iþlemlerinin yapýldýðýný sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) Torba yasa ile borç yapýlandýrmasýnýn gelmesi yüzbinlerce vatandaþa da emeklilik yolunu açtý. Emeklilik yolu açýldý T orba yasa ile borç yapýlandýrmasýnýn gelmesi yüzbinlerce vatandaþa da emeklilik yolunu açtý. Özellikle Baðkur'lu esnaf, tüm þartlarý yerine getirmesine raðmen borcu olduðu için emekli olamýyordu. Yeni yasa yüklü borçlarýn faizlerini silip taksit imkaný getiriyor. Borcun tamamýný ödeyip emekli olacaklar kredi alabilecek. Daha önce yapýlandýrmada Ziraat Bankasý devreye girerek emeklilik þansý olanlara kredi açmýþtý. Vatandaþlar bu kredi ile borçlarýný toptan kapatýp hemen emekli olmuþ ve emeklilik maaþlarýnda küçük taksitlerle kredilerini geri ödemiþlerdi. YAZI GÖNDERÝLDÝ Yani torba yasa için de Ziraat Bankasý'nýn yanýnda özel bankalarýn da devreye girmesi bekleniyor. TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, emekli olmak isteyen esnafýn prim borcunu ödemek için kredi aradýðýný belirterek, bankalarýn düþük faizli kredi vermesi gerektiðini ifade etti. Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol yapacak banka ya da bankalara çok önemli görev düþüyor. Emekli olmak isteyen esnaf prim borçlarýný ödemek için kredi arýyor. Ban- Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan 10 adet servis plakasý sahiplerini buldu. kalar, emekliliði gelenler için emekli maaþýna baðlý düþük faizli kredi vermeli" dedi. Yasa ile prim borçlarý olmasý nedeniyle yaþlýlýk aylýðý baðlanamayan esnaf ve sanatkara emeklilik imkaný saðlandýðýna deðinen Palandöken, 2011 yýlýndaki yasadan 5 bin 677 kiþinin prim borcunu peþin ödeyerek, 61 bin 571 kiþinin de Ziraat Bankasý'ndan kredi kullanarak emeklilik hakký kazandýðýný kaydetti. Palandöken, Bað-Kur'lunun emekli olabilmesi için SGK'ya uygun görülecek bankalarla protokol yapýlmasý için yazý gönderdiklerini söyledi. YARIÞ BAÞLAYABÝLÝR Promosyon konusunda olduðu gibi kredi konusunda da özel bankalar devreye sokulursa bir rekabet ortamý oluþacak. Bu sayede bankalar emeklilerin maaþlarýný kendi þubelerinden ödeyebilmek ve düþük de olsa faizle kredi verebilmek için yarýþ haline girecek. Bu yarýþ hem bankalara hem de kredi alacak olan emekli adaylarýna yarayacak. Promosyon konusunda da ayný sistem devreye girdiðinde ortaya çýkacak yarýþ emeklileri sevindirecek. Buna raðmen SGK'nýn bu konuda kýlýný kýpýrdatmamasý emeklilerin tepkisini çekiyor. (takvim) Belediye den borç Enerji kesintisi yapýlandýrma servisi Y G eçtiðimiz günlerde yasalaþan 6552 sayýlý kanun gereði Çorum Belediyesi de birim oluþturarak borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor. Vergi Borcu affýnýn Belediye ile ilgili olan kýsýmlarý hakkýnda yazýlý bir açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, vergi borcu affý olarak bilinen 6552 sayýlý kanunda Belediyeleri alacaklarý ile ilgili kýsýmlarýn da bulunduðunu, emlak ve çevre temizlik vergileri ile su borçlarýnýn da bu kapsama dahil edildiðini söyledi. Borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþ ve iþlemlerini kolaylaþtýrmak amacýyla Belediye Muhasebe Müdürlüðü bünyesinde servis oluþturduklarýný vurgulayan Yabacýoðlu, bu serviste yapýlandýrma iþlerini daha hýzlý bir þekilde yürütüleceðini kaydetti. Ahmet Yabacýoðlu Kanun kapsamýndaki borçlarýn yapýlandýrmasý ile ilgili bilgiler veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, "31 Aralýk 2013 tarihine kadar olan Emlak ve ÇTV ile 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan su borçlarý kanun kapsamýnda yapýlandýrýlabilecek. Bu tarihlerden sonra tahakkuk eden borçlar kanun kapsamýna girmemektedir. Daha önce 6111 sayýlý yasa ile borçlarýný yapýlandýrýlanlar ayrýca bu yasadan faydalanamayacaklar." dedi. Kanuna göre borçlarýn yapýlandýrmasýnýn ay taksitler halinde olabildiði gibi peþin ödemenin de yapýlabileceðini ifade eden Yabacýoðlu, gecikme zammý ve faiz borçlarý silinerek yerine enflasyon oranýnda hesaplama suretiyle borçlarýn tespit edileceðini ve bu tespite göre yapýlandýrma iþleminin gerçekleþtirileceðini kaydetti. 1. taksit ödemesi Aralýk 2014'te baþlýyor Belediye Baþkaný Ahmet Yabacýoðlu, yapýlandýrma zamanýna bakýlmaksýzýn 1. taksit ödemesinin Aralýk 2014'te baþlayacaðýný söyledi. Bu nedenle yapýlandýrmanýn son güne býrakýlmamasý, olasý sýkýþýklýða meydan verilmemesi için vatandaþlarýn gerekli hassasiyeti göstereceðine inandýðýný söyleyen Yabacýoðlu, Aralýk'tan itibaren de 2 aylýk dönemler halinde ödemelerin yapýlacaðýný dile getirdi. Yapýlandýrma yapmak isteyenlerin bir an evvel Belediyeye baþvurarak yapýlandýrmalarýný tamamlamalarýnýn gerektiðini ifade eden Yabacýoðlu, "Kanuna göre yapýlandýrma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularýn dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Ödeme süresi henüz geçmemiþ olan borçlar, bu kanun kapsamýnda yer almamaktadýr." dedi. (Haber Merkezi) eþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) Çorum Ýl Koordinatörlüðü nce Mecitözü nde elektrik kesintisi uygulanacaðý bildirildi. YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada, kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak teknik çalýþmalar kapsamýnda Mecitözü ilçesinde, AG þebekesinden ÇEKVA 19 yýlý geride býraktý 19 yýlý geride býrakan ÇEKVA Sanat Dostlarý, yeni yýlýn ilk toplantýsýný yaptý. HURÞÝT BOZKURT 19 yýlý geride býrakan ÇEKVA Sanat Dostlarý, yeni yýlýn ilk toplantýsýný yaptý. Eðitim-yazar Bahri Güven yönetiminde düzenlenen Emlak ve çevre temizlik vergileri ile su borçlarý 6552 sayýlý kanuna dahil edildi. beslenen Kozören Köyü ve civarýnýn tamamýna 13 Ekim Pazartesi ile 15 Ekim Çarþamba günleri, ile saatleri arasýnda elektrik verilemeyeceði bildirildi. Açýklamada, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetkilileri ile vatandaþlarýn kesintiden dolayý yaþanabilecek olumsuzluklara karþý tedbirli olmalarý istendi. Haber Merkezi yýlýnýn ilk toplantýsý önceki gün ÇEKVA Salonu'nda gerçekleþtirildi. Muzaffer Gündoðar, Selahattin Aydemir, Salim Savcý, Osman Savcý, Mehmet Tatlýsu, Murat Köymen, Can Yoksul, Hasan Korkmaz, Rýza Kandemir, Haydar Kýlýç, Hasan Ýpek, Abdulkadir Ozulu, Bekir Saðýr, Necdet Filizli, Mustafa Aygün ve Ethem Erkoç'un katýldýðý toplantýda yazar ve þairler yýlýnýn ilk toplantýsý önceki gün ÇEKVA Salonu'nda gerçekleþtirildi.

8 8 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Türkiye için kötü rapor Saðlýk Örgütü'nden Türkiye için kötü rapor DDünya Saðlýk Örgütü (WHO), tarafýndan hazýrlanan raporda Türkiye de kanser, þeker ve kalp hastalýklarýnýn önlenmesinde zorluklar olduðu belirtildi. Raporda ayrýca aile hekimlerinin diyabet ve kanser gibi bulaþýcý olmayan hastalýklarý erken tespitinde yetersiz kaldýðýna da dikkat çekildi. WHO tarafýndan saðlýk bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu iþbirliðinde hazýrlanan Bulaþýcý TEOG sonuçlarý açýklandý EOG nakilleri devam ederken, T29 Eylül-9 Ekim arasýnda yapýlan nakil baþvuru sonuçlarý geçtiðimiz cuma gecesi e-okul üzerinden açýklandý. Buna göre Galatasaray, Ýstanbul, Kabataþ Erkek, Caðaloðlu Anadolu Lisesi gibi yüksek puanlý okullarda hala boþ kontenjan var. TEOG nakilleri il ve ilçe milli eðitim müdürlükleri tarafýndan oluþturulan komisyonlarca yürütüldüðü için Milli Eðitim Bakanlýðý, TEOG nakilleri kapsamýnda Türkiye genelindeki boþ kontejanlarý açýklamadý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasýnda yapýlan TEOG nakil baþvuru sonuçlarýný e-okul üzerinden 10 Ekim Cuma gecesi duyurdu. Ancak nakiller il ve ilçe milli eðitim müdürlüklerince kurulan komisyonlara devredildiði için Türkiye genelindeki boþ kontenjan sayýlarýný açýklamadý. e-okul üzerinden açýklanan sonuçlara göre yüksek puanlý okullardan Galatasaray Lisesi, Ýstanbul Lisesi, Caðaloðlu Anadolu Lisesi gibi okullarda hala boþ kontenjan var. Ayrýca e-okul da liselerin hem Agrubu yerleþtirme puanlarý, hem de önceki hafta oluþan nakil taban eteoroloji Genel Müdürlüðü nden Malýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik beklenmezken, yurdun bazý kesimlerinde aralýklý saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþ bekleniyor. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Güney ve Ýç Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu, Doðu ve Güneydoðu Anadolu nun batýsý, Tokat, Bingöl ve Diyarbakýr ile gece saatlerinde Marmara nýn doðusu, Zonguldak, Düzce, Bartýn, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralýklý saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn Doðu Akdeniz ile gece saatlerinde Adýyaman, G.Antep ve Kilis Olmayan Hastalýklarda Daha Ýyi Sonuçlar: Saðlýk Sistemi için Zorluklar ve Fýrsatlar, Türkiye Ülke Deðerlendirmesi raporunda, Türkiye nin giderek büyüyen bir Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar (BOH) yüküyle karþý karþýya olduðu ve bulaþýcý olmayan hastalýklarýnýn önlenmesindeki geliþmeyi hýzlandýrmak için ne tür zorluklarla karþý karþýya kaldýðý ele alýndýðýna dikkat çekildi. WHO Türkiye Ofisi sorumlusu Dr. Toker Ergüder tarafýndan açýklanan raporda þu deðerlendirmelere yer verildi: 'AÝLE HEKÝMLERÝ TESPÝT EDEMÝYOR' "Türkiye nin, hali hazýrda Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar için önerilen çok sayýda temel nüfus müdahalelerini uygulama konusunda etkileyici bir ilerleme kaydettiði görülmektedir. Özellikle tütün kontrolü konusunda çok belirgin faaliyetler yürütüldüðü, zorluklarýn ise obezite, fizik aktivite ve beslenmeye yönelik kapsamlý ve pragmatik bir yaklaþýmýn geliþtirilmesi konularý olduðu görülmektedir. Temel bireysel hizmetler açýsýndan, Türkiye nin, her düzeyde kaliteli saðlýk hizmet sunumuna eriþimi artýrmak için büyük atýlýmlar yaptýðý, bunun neticesinde anne ve çocuk saðlýðý göstergelerinde belgelenmiþ iyi sonuçlar elde ettiði vurgulanmýþtýr. Bununla birlikte, kardiovasküler hastalýklar, diyabet ve kanser hastalýklarýnýn aile hekimleri tarafýndan zamanýnda tespiti ve sürekli yönetimi konularýnda zorluklar bulunduðuda raporda belirtilmiþtir."(dha) puanlarýna da yer verildi. Fakat Galatasaray ve Ýstanbul Lisesi nin sadece Agrubu yerleþtirme puanlarý sistemde yer alýrken, en son nakillerle oluþan taban puanlarý açýklanmadý. Kabataþ Erkek Lisesi nin ise hem Agrubu yerleþtirme puaný, hem de önceki hafta nakillerle oluþan taban puanlarý duyuruldu. Buna göre Kabataþ Erkek Lisesi nin Almanca bölümünün Agrubu yerleþtirme puaný 494,7639 iken, nakillerle oluþan taban puaný yükselerek 495,7407 oldu. Lisenin Ýngilizce bölümünde ise nakillerle puanlarýnýn düþtüðü görüldü. Kabataþ Erkek Lisesi nin Ýngilizce bölümünün A grubu yerleþtirme puaný e-okul da 495,1072 iken, önceki hafta nakillerle oluþan taban puaný 493,3263 olarak yer aldý. Okullar 15 Eylül de açýldý ancak liselerde henüz okula baþlayamayan öðrenciler var. Milli Eðitim Bakanlýðý, TEOG kapsamýnda evlerinden uzak okullara yerleþtirilen öðrenciler için 17 Ekim e kadar nakil hakký verdi. Baþka bir okula nakil yaptýrmak isteyen öðrencilerin il ve ilçe milli eðitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlara her hafta dilekçe vermesi gerekiyor.(hürriyet) Saðanak yaðýþ uyarýsý çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Marmara nýn doðusu, Batý Karadeniz in iç kesimleri ile Ýç Anadolu nun kuzeybatýsýnda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmin ediliyor.. Rüzgarýn ise, genellikle kuzey ve kuzeydoðu, zamanla Akdeniz kýyýlarý ile güneydoðu kesimlerde güney ve batý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kýyýlarýnda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.(ýha) ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý TBanka Kredileri Eðilim Anketi ne göre bireysel müþterilerin kredilere olan talebinin arttýðýný duyurdu. Taþýt kredilerinde yýl baþýnda tüketimi azaltmak için alýnan önlemlerin etkisiyle yaþanan düþüþ ise devam ediyor. TCMB, 2014 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde gerçekleþen deðiþimler ile bankalarýn yýlýn son çeyreðine iliþkin beklentileri içeren Temmuz- Eylül 2014 dönemi Banka Kredileri Eðilim Anketi sonuçlarýný yayýmladý. Ýþletmelere kullandýrýlan kredilere uygulanan kredi koþul ve kurallarýna bakýldýðýnda, bankalar kar marjlarýný azaltýrken, teminat ihtiyacý ile vade ve kredi sözleþmesi özel koþullarýný esnetti. Bu çeyrekte sýkýlaþtýrýlan tek koþul faiz dýþýnda alýnan ücret ve komisyonlar oldu. ÞÝRKETLERÝN KREDÝ TALEBÝ DÜÞTÜ Temmuz - Eylül 2014 döneminde genel olarak iþletmelerin banka kredilerine olan talebi önceki çeyreðe göre geriledi. Ankete katýlan bankalarýn net yüzde 30'una göre büyük iþletmelere verilen kredilerde, net yüzde 11 ine göre ise küçük ve orta ölçekli iþletmelere verilen kredilerde talep azaldý. Kredi talebindeki gerilemenin ardýndaki nedenler olarak, sabit yatýrýmlar ile stok artýrýmý ve iþletme sermayesi için gereken finansman ihtiyacýndaki azalma gösterildi. Anket sonuçlarýna göre, bankalarýn yýlýn son çeyreði için kredi talebinde artýþ öngördüðü Araç sahiplerine müjde karyakýt daðýtým þirketleri, Amotorinin litre fiyatýnda bugünden geçerli olmak üzere ortalama 10 kuruþluk indirim yaptý. Alýnan bilgiye göre, indirimin ardýndan motorinin litre satýþ fiyatý Ankara'da 4,40 liradan 4,29-4,31 liraya, Ýstanbul'da 4,36-4,38 liradan 4,25-4,27 liraya, Ýzmir'de de 4,32-4,33 liradan 4,22-4,24 liraya düþtü. Daðýtým firmalarýnýn belirlediði fiyatlar, þirketlere ve kentlere göre küçük çaplý deðiþiklikler gösterebiliyor.(aa) Bireysel kredi talebi artýyor kaydedildi. BANKALAR KREDÝ STAN- DARTLARINI SIKILAÞTIRIYOR Bu dönemde, bankalarýn genel olarak iþletmelere kullandýrýlan kredilere uyguladýklarý standartlarý deðiþtirmediði, bireysel kredilere uygulanan standartlarý ise sýkýlaþtýrdýðý görüldü yýlýnýn son çeyreði için beklenti, iþletmelere kullandýrýlan kredilerde standartlarýn sýkýlaþtýrýlacaðý, bireysel kredilerde ise temelde deðiþtirilmeyeceði yönünde oldu. Temmuz - Eylül 2014 döneminde bankalar, genel olarak iþletmelere kullandýrýlan kredilere uygulanan standartlarý deðiþtirmedi. Anket sonuçlarý, risk algýsýnýn standartlarý sýkýlaþtýrýcý yönde, diðer bankalarýn rekabetinin ise gevþetici yönde etkilediðini gösterdi. Yýlýn son çeyreði için beklenti, standartlarýn sýkýlaþtýrýlacaðý yönünde gerçekleþti yýlýnýn üçüncü çeyreðinde konut, taþýt ve diðer bireysel kredilere uygulanan standartlarýn sýkýlaþtýrýldýðý görüldü. Anket sonuçlarý, risk algýsýna iliþkin faktörlerin standartlarýn sýkýlaþtýrýlmasýnda etkili olduðunu gösterdi. Yýlýn son çeyreði için beklenti, bireysel kredilerde standartlarýn deðiþtirilmeyeceði yönünde oldu. Ankete katýlan bankalarýn bireysel kredilere uyguladýklarý fiyat ve fiyat dýþý koþul ve kurallarý iyileþtirdiði görüldü. Anket sonuçlarýna göre, bankalar önceki çeyreðe göre krediler üzerinden aldýklarý kar marjlarý ile faiz dýþý ücret ve komisyonlarý azaltýrken, teminat ihtiyacý ve vade koþullarýný ise gevþetti. KONUT VE BÝREYSEL KREDÝ TALEBÝ ARTIYOR Temmuz - Eylül 2014 döneminde konut kredileri ile diðer bireysel kredilere olan talep yýlýn ikinci çeyreðine göre arttý, taþýt kredilerine olan talep ise azaldý. Konut kredilerinde, konut piyasasýna iliþkin beklentiler baþta olmak üzere finansman ihtiyaçlarý, talep artýþýnýn ardýndaki faktörler oldu. Diðer bireysel kredilerde ise alternatif finansman kaynaklarýnýn kredi talebini destekleyici yönde etkilediði görüldü. TAÞIT KREDÝSÝNE TALEP DÜÞÜK Taþýt piyasasýna iliþkin beklentiler ile tüketici güvenindeki bozulma, taþýt kredisi talebindeki azalmanýn nedenleri olarak gösterildi. Yýlýn son çeyreðine iliþkin bankalarýn beklentisi, konut kredileri ile diðer bireysel kredilerde talepteki artýþýn devam edeceði, taþýt kredilerinde ise talebin deðiþmeyeceði yönünde gerçekleþti. YURTÝÇÝ FONLAMA ORANI YÜZDE 58 Anket sonuçlarý, yýlýn üçüncü çeyreðinde bankalar açýsýndan yurt içinden fon saðlama imkanlarýnýn destekleyici yönde deðiþtiðini gösterdi. Yurt içi fonlama koþullarýnýn önceki çeyreðe göre gevþediðini bildiren bankalarýn oraný yüzde 58 oldu.(haber7)

9 PAZARTESÝ 13 EKÝM OTOPARK Tanýtým Günleri baþlýyor YILDIZLAR GEÇÝDÝ O tomotiv sektörünün yýldýzlarý, gazeteniz Çorum Hakimiyet te görücüye çýkýyor. Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfasý olan OTOPARK tarafýndan düzenlenen 'Tanýtým Günleri' baþlýyor. Ýlgiyle takip edilen OTOPARK sayfamýzla otomotiv sektörünün önde gelen kuruluþlarýnýn iþbirliðinde gerçekleþtirilen 'OTOPARK Tanýtým Günleri'nin yedincisi yarýn baþlýyor. Otomotiv sektörünün gözde firmalarý tarafýndan satýþa sunulan son model araçlarýn tanýtýlacaðý 7. OTOPARK Tanýtým Günleri çerçevesinde servis hizmetleri hakkýnda da bilgiler verilecek. Hakimiyet Gazetesi okurlarý baþta olmak üzere tüm Çorumlular'ýn katýlabileceði etkinlik hakkýnda bilgi veren OTOPARK sayfasý Editörü Recep Mebet, 'Tanýtým Günleri'ne katýlanlarýn, Çorum'daki otomobil firmalarý ile piyasaya sunduklarý otomobil ve ticari araçlarý yakýndan tanýma fýrsatý bulacaklarýný söyledi. OTOPARK Tanýtým Günleri'nde ilk duraðýn Renault ve Dacia yetkili satýcýsý Sima Otomotiv olduðunu belirten Recep Mebet, bugün gerçekleþecek etkinlikle ilgili haberlerin gazetemizin yarýnki sayýsýnda yer alacaðýný kaydetti. Hafta boyunca her gün saatleri arasýnda düzenlenecek olan 'OTOPARK Tanýtým Günleri'ne, isteyen tüm otomobil firmalarýnýn evsahipliði yapabileceðini belirten Mebet, son model araçlarýný Çorumlular'a tanýtmak isteyen tüm markalarý organizasyona katýlmaya davet etti. Düzenlenecek etkinliklerle ilgili tanýtýmlarýn Hakimiyet Gazetesi'nden takip edilebileceðini vurgulayan OTOPARK Editörü Mebet, organizasyonla ilgili detaylý bilginin (116) numaralý iletiþim hattýndan alýnabileceðini Otomotiv sektörünün yýldýzlarý 7. OTOPARK Tanýtým Günleri nde görücüye çýkacak. sözlerine ekledi. Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfasý olan OTOPARK tarafýndan düzenlenen 'Tanýtým Günleri' baþlýyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. ÝLK DURAK SÝMA Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Chevrolet Lacetti 1.6 SX 2003 Citroen Berlingo 1.6 SX M 2009 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010 Fiat Doblo 1.6 Multijet Dyn2011 Ford Mondeo 1.6 Titanium 2011 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Honda Accord 1.6 S 1990 Honda Accord 2.0 Executiv 2005 Honda Civic 1.6 Elegance 2007 Hyundai Accent 1.6 Admire2006 Hyundai Accent 1.6 EraTm 2007 Mercedes Opel Astra 1.6 GL 1998 Opel Corsa 1.2 Comfort 2002 Opel Vectra 2.0 GLS 1997 Opel Vectra 2.2 Elegance 2003 Peugeot HDi XR 2005 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault Alize 1999 Renault Broadway RN 1997 Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003 Renault Kangoo 1.5 DCI 2004 Renault Kangoo 1.5 DCI M2006 Renault Kangoo MultixExp 2011 Fiyatý (TL) 28 bin 28 bin 21 bin 24 bin 32 bin 47 bin 23 bin 31 bin bin bin 40 bin 16 bin bin 16 bin bin bin 18 bin 26 bin 24 bin 44 bin 7 bin 15 bin bin 16 bin bin bin 34 bin Renault Laguna 2.0 RXE 1998 Renault Megane 1.6 RXT 2001 Renault Toros STW Skoda Fabia 1.4 Comfort 2001 Skoda Octavia 1.6Elegance 2002 Skoda Octavia 1.6Elegance 2005 Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 XLi 1994 Toyota Corolla 1.6 XLÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 Eco 1999 Toyota Corolla 1.6 Terra 2001 Toyota Corolla 1.6 Advance2013 Volkswagen Bora 1.6 Comf 2002 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 2011 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 Volkswagen Passat 1.6 Trnd bin 22 bin 7 bin bin 27 bin 31 bin 8 bin 7 bin bin 16 bin 15 bin 21 bin 60 bin 26 bin 57 bin 36 bin 36 bin 50 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin 500 Ford Transit Jumbo bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 ÝHH ile RUANDA'DA BAYRAM 1 Ömer Kýlýç'ýn Ruanda izlenimleri H akimiyet Yazarý Av. Ömer Kýlýç, Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH)'nýn Kurban Bayramý'nda düzenlediði yardým organizasyonuna katýldý. Kurban Bayramý'ný Afrika ülkesi Ruanda'da geçirerek çalýþmalara destek veren Kýlýç, izlenimlerini aktardý. Kurban Bayramý'nda yurt dýþýna gitme teklifi geçen yýl da yapýlmýþtý ama bunun sözünü en az bir ay önce vermem gerektiði için kararsýz kalmýþ ama bayram geldiðinde gitmemi engelleyecek ciddi bir durumun olmadýðýný görerek piþman olmuþtum. Bu sene bayramdan yaklaþýk bir ay önce ÝHH Çorum temsilcisi Selim Özkabakçý aradýðýnda, bu kez hiç düþünmeden söz verdim ve kendimi baðlayarak hangi ülkeye gideceðimizin belli olmasýný beklemeye baþladým. Önce Burundi olarak gelen haber, sonrasýnda Ruanda olarak deðiþtiðinde bundan yirmi yýl önce kabileler arasýnda çýkan iç savaþta bir milyon kiþinin býçak ve satýrlarla birbirlerini katlettikleri ülkeye gidecek olmak, doðruyu söylemek gerekirse bende bir tedirginlik oluþturmadý deðil. Daha önceki yýllarda Afrika'nýn deðiþik ülkelerine giden arkadaþlarla da görüþerek kendilerini dinledikten sonra hazýrlýklarýmý yapýp, bayramdan iki gün önce yani 2 Ekim sabahý Merzifon'dan uçtuðumuz Ýstanbul'da, ekipteki diðer arkadaþ olan Bolu ÝHH temsilcisi Fethi Sarýmsakçý isimli arkadaþla buluþtuk. Havaalanýnda ÝHH dýþýnda deðiþik ülkelere gitmek üzere bekleyen birçok ekiple karþýlaþtýk. Yeryüzü Doktorlarý, Deniz Feneri, Diyanet Teþkilatý orada görebildiklerimdi. Bizim gibi Ruanda'ya giden ikisi bayan, ikisi erkek dört Diyanet görevlisi ile birlikte Türk Hava Yollarýnýn uçaðýyla Ýstanbul'dan hareket ettik ve yedi saate yakýn süren yolculuktan sonra Türkiye saatiyle 01'de, yerel saatle de 24.00'te baþkent Tigali'ye indik. Kýsa süren pasaport kontrol iþlemlerinden sonra dýþarýya çýktýðýmýzda ÝHH'nýn ve Diyanet'in Ruanda partneri, Süleymancýlar olarak bilinen cemaatin temsilcisi olarak beþ yýldýr orada bulunan Ýsmail Üstün adýnda genç bir arkadaþ ve Murat adýnda ondan da genç bir delikanlý bizi çok sýcak bir þekilde karþýladý. Iþýl ýþýl, tertemiz, oldukça da sakin, hatta Atatürk Havalimanýndan sonra ýpýssýz diyebileceðim Tigali Havalimanýndan bindiðimiz otomobille otele doðru giderken bir yandan da meraklý gözlerle etrafý izlemeye çalýþýyoruz. Otele giden yollarýn ve çevresinin bir hayli bakýmlý oluþu karþýsýnda bir an, yanlýþ yere mi geldik acaba diye düþünmeden edemedim. Kalacaðýmýz otele gittiðimizde, sonrasýnda devamýný da göreceðimiz sürprizlerin ilki ile karþýlaþtýk. Patronu Tokat'lý, müdürü de Yozgat'lý bir Türk olan Aberdeen House Hotel, yanýnda restorantý ile birlikte beþ gün boyunca kendi evimiz kadar rahat ettiðimiz bir yer oldu. O kadar ki menüsü bile Türk yemeklerinden oluþan restorantýnda, mercimek çorbasýndan Adana kebabýna, hatta kahvaltýda menemene varýncaya kadar giderken en fazla sýkýntý yaþayacaðýmýzý zannettiðimiz konuda tahmin edemeyeceðimiz kadar rahat etik. Akþam Ýsmail Bey'le yaptýðýmýz programa uygun olarak ertesi gün, yani arife günü acar rehberimiz Murat gelerek Cuma namazý için Merkez camisine götürmek için bizi otelden aldý. Camiye giderken gecenin ýþýltýlarý altýnda gördüðümüz þehir manzarasýnýn ne kadar yanýltýcý olduðunu görmekte gecikmedik. Baþkentin ana caddelerinden þöyle bir ara sokaklara saptýðýnýzda deðil asfalt yol, stabilize yol bile görebilmeniz mümkün deðil. Tümüyle sürekli yaðan yaðmurlarýn derin yarýklar oluþturduðu kýzýl toprak yollar. Allah'tan balçýk gibi yapýþmadýðý için sürekli yaðan yaðmurda bile ulaþým pek fazla oldukça düzgün, ayet hadis ve salavatlar çok net þekilde anlaþýlýyor ama onun dýþýnda bir þey anlamamýz imkansýz. Farz namazdan sonra imam yine baþlýyor konuþmaya, ama kimi namaz kýlýyor, kimi dýþarý çýkýyor çok fazla dinleyen yok. Cami çýkýþý onlarca hatta yüzlerce dilenci sarýyor etrafýmýzý, karýnlarýný göstererek sürekli bir þeyler söylüyorlar. Aç olduklarýný söylediklerini anlamanýz için dillerini bilmenize gerek yok, hallerinden bu o kadar belli ki, bizdeki dilenciler yanlarýnda obez kalýr. Bir þeyler vermek istiyoruz ama rehberimiz Murat bizi uyarýyor "aman abi vermeye kalkýþmayýn aksi takdirde buradan çýkmayýz diye", bir yandan da dilencileri uzaklaþtýrýyor etrafýmýzdan. Cuma'dan sonra kurbanlýklarýn bulunduðu yere, yani Gastibo bölgesine gitmek için yola çýkýyoruz. Yaklaþýk iki saat süren bir aksamýyor. Ruanda'da kaldýðýmýz beþ gün boyunca "imkaný yok arabayla buralara girilmez" dediðimiz yollardan, þoförümüz sarsýla sarsýla bizi her defasýnda sorunsuz menzile ulaþtýrdý. Birçok tepeden oluþan engebeli bir araziye kurulmuþ olduðu için oldukça daðýnýk olan üç milyon nüfuslu baþkent Kigali'de gideceðimiz cami otele on kilometre mesafede imiþ. Merkez camisi, kubbesi minaresi olmayan iki katlý büyükçe bir bina. Ýki katý da neredeyse tam dolu olan camide uzun uzun vaaz- hutbe karýþýmý bir konuþma dinliyoruz. Ýmamýn Arapça aksaný yolculuktan sonra vardýðýmýz yerde kurbanlýklarý ve kesim yerini görüyoruz. Ruanda nüfusunun yaklaþýk yüzde onunu oluþturan Müslümanlar, birkaç bölgeye daðýlmýþ durumdalar. Hem ÝHH'nýn, hem Diyanet'in kurbanlarý müslüman nufusun en yoðun olduðu bu bölgede kesiliyor. Baþka bölgelerde de müslümanlar var ama bu iþi her tarafta yapma imkanýnýz yok. Çünkü devlet rastgele yerde kesim yapma izni vermiyor, önce kesim yerlerini ayarlamanýz gerekiyor. Ruanda'da Müslümanlar, nüfusun çok küçük bir azýnlýðýný oluþturmalarýna raðmen oldukça rahat durumdalarmýþ. Herhangi bir baskýya maruz kalmadýklarý gibi yönetim nezdinde oldukça da saygý görüyorlarmýþ. Bunun nedeni de, 1994 yýlýndaki o dünyanýn en büyük vahþetlerinden birin yaþandýðý, yüz günde bir milyon kiþinin katledildiði günlerde Müslümanlar katliama karýþmadýklarý gibi azýnlýkta olan Tutsileri Hutu'larýn ellerinden almýþ, evlerinde saklamýþ, kendi canlarýný tehlikeye atma pahasýna komþularýný korumuþlar. Daha sonra Fransýzlarýn müdahalesi ile yönetimi ele alan Tutsiler, Müslümanlarýn bu davranýþlarýný hiç unutmamýþlar. O yüzden Müslümanlar oldukça rahat bir þekilde açýk alanlarda namazlarýný kýlabiliyor, yüksek sesle ezan okuyabiliyorlar. Ruanda yüzölçümü Çorum'un iki katýnda biraz fazla çok küçük bir ülke olmasýna karþýn milyon kiþinin yaþadýðý, yani nüfus yoðunluðu Türkiye'nin beþ katý bir ülke. Yerleþim oldukça daðýnýk, ilçe merkezlerinin dýþýnda toplu bir arada köye rastlamanýz imkansýz. Bizim Karadeniz'deki gibi birbirine üç yüz beþ yüz metre mesafede yer alan evleriyle hiç abartýsýz ülkenin tümüne yayýlmýþ bir yerleþim tarzýna sahip. Yüz kilometre yol gidiyorsunuz yolun iki tarafýnda sürekli ve yoðun bir yaya trafiði var. Ýnsanlar hiç durmadan gece gündüz adeta sürekli yürüyorlar. Bisikletlerinin üzerine baðladýklarý su bidonlarýný iterek taþýyan delikanlýlar, kadýnlar, ellerinde ot, çöp, odun veya baþak bir þey taþýyan çocuklar. Bitki örtüsü bizim Antalya, Muðla sahillerinden hiç farklý deðil. Palmiye aðaçlarý, hemen her tarafta yer alan muz bahçeleri ile cennet gibi yemyeþil bir ülke. Yýlýn iki ayý haricinde yaðmur hiç eksik olmazmýþ. Kazmayý vursanýz her taraftan su fýþkýrýr ama dediðim gibi insanlar günün yarýsýný bidonlarla su taþýmakla geçiriyor. Kýsaca sömürü ve cehaletin cehenneme çevirdiði bir cennet ülke Ruanda. Oradaki Türkiye kökenli kuruluþlarýn eðitim ve yardým faaliyetlerini görünce sömürmekten baþka bir amaçla gelmeyen, arkalarýnda açlýk ve yokluktan baþka hiç bir þey býrakmayan Batýya bir kez daha lanet okumadan edemiyorsunuz. Hava kararmadan Tigali'ye dönebilmek için acele ediyoruz. Zira yukarýda da belirttiðim gibi daðlýk bir ülke olan Ruanda'da yollar çok dolambaçlý ve her beþ on kilometrede bekleyen trafik polisleri nedeniyle fazla hýz yapma imkanýnýz yok. Trafik polisleri bizdeki gibi deðil, daha çok askere benziyorlar, yaya ve iki kiþi yolun saðýnda ve solunda karþýlýklý ellerinde makineli tüfekleri ile bekliyorlar. Araç trafiðinden kesinlikle çok daha yoðun olan yaya trafiði, saðlý sollu yolun iki tarafýnda akmaya devam ediyor. Yol çok dar ve yayalarý o kadar yakýndan geçiyoruz ki, her defasýnda aynayý birine vurma korkusuyla yüreðimiz aðzýmýza geliyor. Ama rehberimiz ve ayný zamanda þoförümüz olan bizim Murat da, yayalar da çok rahat ve þükürler olsun akþam hava karardýktan bir süre sonra kazasýz belasýz otele yetiþiyoruz. (Sürecek)

11 2. el otomobildeki durgunluðun sebebi ne? PAZARTESÝ 13 EKÝM Araç sahipleri dikkat! 1 Aralýk'ta baþlýyor ehirlerarasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarýn kýþ Þlastiði takma zorunluluðu 1 Aralýk Pazartesi günü baþlýyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve 2 yýl önce yürürlüðe giren ''Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve Boyut Ölçüm Toleranslarý Hakkýnda Yönetmelik''e göre, kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði takýlmamýþ araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine 519 lira para cezasý uygulanacak. Yönetmelikteki kýþ lastiði takma zorunluluðu, þehirler arasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarý kapsýyor. Buna göre, yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlar her yýl 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda zorunlu olarak kýþ lastiði kullanacak. Hava þartlarýna baðlý olarak söz konusu süre, Bakanlýk tarafýndan 1 ay uzatýlabilecek. Bu kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine 519 lira para cezasý ve ceza puaný yaptýrýmý uygulanacak. - Kar lastiði olmayan araçlar yola devam edemeyecek Kýþ þartlarýna göre önlemini almamýþ, kýþ lastiði olmayan araçlarýn yolu kapatmasý ve insanlarýn maðdur olmasýný önlemek amacýyla baþlatýlan uygulamayla, karlý havalarda yollarýn kapanmasýnýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Yetkili ekipler, bu yýl tedbirsiz, hazýrlýksýz yola çýkan araçlarý daha sýký denetleyecek ve kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði olmayan araçlarýn yola devam etmelerine izin vermeyecek. Kýþ lastikleri 7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda, ýslak, karlý ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuþ ve yüksek güvenlik saðlýyor. azýn baþýnda hareketli günler geçiren Yikinci el otomobil piyasasý Kurban Bayramý'na raðmen tatil sezonunun bitmesiyle durgunluða girdi. Alýþveriþlerin kesildiðini, piyasanýn duraðan bir hal aldýðýný belirten otomobil galericileri, kýþ aylarýnýn yaklaþmasý ve okullarýn açýlmasýyla artan harcamalarýn, tüketicilerin otomobil talebini ertelettiði görüþünde birleþiyor. Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Baþkaný Rasim Hazar, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve döviz kurlarýndaki artýþlarýn ardýndan 2014 model araçlarýn ciddi oranda zam görmesi ve talebin ekinci ele kaymasýyla yýla iyi baþladýklarýný hatýrlattý. Hazar, bu hareketliliðin yýlbaþýndaki kadar olmasa da ilkbahar hatta yaz aylarýnda bile sürdüðüne dikkati çekerek, bir miktar zamlansa da ikinci el otomobillerin sýfýr araçlar Skype'ta önemli yenilik! kype'ýn indirmeye sunulan yeni ön izleme sü- önemli bir yeniliðe sahip! Srümü, Microsoft, Skype'ýn yeni Windows ve OS X sürümlerini duyurdu. Yeni ön izleme sürümlerinin ikisi de Skype'a mobil deneyimini masaüstüne taþýmayý amaçlayan yepyeni bir arayüz getiriyor. Yeni Skype, daha modern bir görünüme sahip ve Microsoft'un tasarým dilini daha iyi yansýtýyor. Yeni arayüz, kullanýcý deneyiminde de bazý geliþtirmeler yapýyor. Videolu sohbete eklenen yeni bir iþlev sayesinde görüþme sýrasýnda karþý tarafa diðer içerikleri göndermeniz, daha kolay bir hale geliyor. Arayüzdeki önemli deðiþiklik dýþýnda Skype'ýn yeni sürümlerinde önemli bir deðiþiklik bulunmuyor.(chip ONLINE) karþýsýndaki fiyat cazibesini uzun süre devam ettirdiðini, bunun talebi canlý tuttuðunu dile getirdi. Sonbahar ile genellikle araç talebi düþerken satýþ eðiliminin artmasý gerektiðini ancak son günlerde araç alana da satana da pek rastlamadýklarýný söyleyen Hazar, "Son günlerde satýþlar býçak gibi kesildi. Alan da yok satan da. 40 arabam var. Son bir aydýr birini bile satamadým. Hemen öncesinde piyasa iyiydi. Yaz ortasýnda bile araç sattýk" ifadesini kullandý. Ýkinci elde de yýl sonu fýrsatlarý bekleniyor Tatil ve hemen ardýndan okullarýn açýlmasýyla aile bütçelerinin sarsýldýðýný, bu dönemde otomobil alacak kadar parayý gözden çýkarmanýn kolay olmadýðýný bildiren Hazar, aracý olmayanýn talebini ertelediðini, satmayý düþünenlerin de yýl sonu fýrsatlarýný kolladýðýný belirtti. Son yaþanan þiddet ve vandalizm olaylarý nedeniyle güvenlik kanunlarýnda deðiþikliðe gidilecek. Hükümet bu konuda kapsamlý bir paket hazýrlayarak Meclis e göndererek seçim öncesinde yasalaþmasýný saðlayacak. Pakette polisin yetkilerinin arttýrýlmasý ve tutukluluk sürelerine iliþkin de düzenlemeler olacak. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, PKK yandaþlarýnýn son günlerde týrmandýrdýðý þiddet olaylarý karþýsýnda yeni yasal deðiþikliklere iþaret etmiþti. TCK 152 ve 265 deðiþecek Hükümet yeni güvenlik paketi hazýrlama konusunda düðmeye bastý. Hazar, bu durgunluðun birkaç ay daha devam edeceðini öngördüðünü anlatarak, þunlarý kaydetti: "Ýkinci el piyasasýnýn hareketlenmesi için araç alým satýmýnýn olmasý lazým. Þu anda ikisi de pek yok. Bir-iki ay içinde þirketler filolarýndaki eskiyen araçlarý elden çýkarmaya baþlayacak. Bu, ikinci el araba almayý düþünenler için iyi bir fýrsat yaratacak, dolayýsýyla piyasaya da hareket getirecek. Ayrýca yeni yýlla vergiler yükselmeden araba almak isteyenler, fýrsatlarý kaçýrmayacaktýr. Özellikle sýfýr araç almayý planlayanlar da otomotiv firmalarýnýn yýl sonu indirimlerini bekliyor. Dolayýsýyla ikinci el piyasasýnda hem alým hem de satýþ yönünde, yýl sonu itibarýyla bir miktar hareket beklenebilir ama özellikle geçtiðimiz yýlbaþý ve ilkbahar hatta yaz aylarýndaki satýþlarýmýzýn çok gerisindeyiz." Kaynak : AA Bunlarý yapanlar yandý! Terörle Mücadele Yasasý nda yapýlacak deðiþiklikle polisin olaylara müdahale konusundaki yetkisi arttýrýlacak. TCK nýn 152 (mala zarar verme) ve 265. (görevi yaptýrmamak için direnme) maddeleri deðiþtirilecek. Meydanlarda olay çýkaran, yakýp yýkan, Vandalizm yapanlara karþý güvenlik kuvvetleri sert önlem alabilecek. Kamu malýna zarar verilmesi halinde cezalar arttýrýlacak. Eylemlere katýlanlar tutuksuz deðil, tutuklu olarak yargýlanacak. Eylemlere katýlan kiþilerin yüzlerini kimlik gizlemek amacýyla örtmesi, özel üniforma vs giymesi durumlarýnda cezalarýn arttýrýlmasý saðlanacak. Kaynak: star Çocuklarýn diþ saðlýðý için 'beslenme'ye dikkat! ocuklarýn aðýz ve diþ Çsaðlýðýna dikkat edilmesi için beslenme çantasýnýn önemine dikkat çeken uzmanlar aileleri uyarýyor. Okul döneminin baþlangýcý ile ihmal edilmemesi gereken bir konu da çocuklarýn beslenmesi ve diþ saðlýðý olduðunu belirten Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Hastanesi Pedodonti Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Zorlu, velilerin beslenme çantasý hazýrlarken aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekti. Saðlýklý diþ geliþimi için çocuklarýn saðlýklý bir beslenme programýna ihtiyacý vardýr. Karbonhidrat aðýrlýklý beslenen bir çocuk, çürük oluþumu açýsýndan risk altýnda olduðu gibi, niþastalý, þekerli ve yapýþkan gýdalarýn da diþ yüzeyine yapýþmasý çürük oluþumuna ortam hazýrlar. Süt ve süt ürünleri diþ saðlýðý için gerekli kalsiyum, fosfor ve uygun seviyelerde florür içerdiðinden ötürü beslenme çantasýnda mutlaka olmasý gereken besinlerin baþýnda gelmelidir. Bunlarla birlikte sebze tüketimi de çocuklarýn aðýz ve diþ saðlýðý açýsýndan son derece önemlidir. Yapýlan sandviçlerin içerisine domates, salatalýk veya yeþilbiber koyularak beslenme çantasý hazýrlanabilir ve beslenme çantasýnda her gün mutlaka bir meyve bulunmasý gerekir. Sebze-meyvelerin doðrandýktan sonra bekletilmesi vitamin kayýplarýna yol açacaðý BM'den Ebola çaðrýsý bola salgýný vakalarý üç-dört haftada ikiye Ekatladý. Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Ebola konusundaki Özel Temsilcisi David Nabarro, Ebola ile mücadelenin gereken hýzda sürmediðini belirterek, vakalarýn her üç-dört haftada ikiye katlandýðýný söyledi. Nabarro, BM Genel Kurulu'na verdiði brifingde, Ebola ile mücadelede hýzýn önemini vurgulayarak, acil ve yoðun müdahale olmamasý halinde dünyanýn sonsuza kadar Ebola ile yaþamak zorunda kalacaðý uyarýsý yaptý. 35 yýllýk halk saðlýðý kariyerinde hiç böyle bir sýnama ile karþýlaþmadýðýný kaydeden Nabarro, hastalýðýn kýrsal kesimden þehirlere, oradan da bölgeye için meyvenin beslenme çantasýna tek parça halinde konmasý daha saðlýktýr. Çocuklarýn tükettiði þekerleme, kurutulmuþ meyve, tuzlu ve yaðlý yiyecekler, þekerli gýdalar, asitli içecekler, cips ve kýzartmalar diþlerdeki plaklarla birleþerek çürüðe neden olabilir. Bu gýdalar mümkün olduðunca az tüketilmeli, çocuklar diþ hekimi tarafýndan 6 ayda bir düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Çocuklarýn Diþ Fýrçalamasýnda Dikkat Edilecek Noktalar Diþler sabah ve akþam olmak üzere günde iki kere fýrçalanmalýdýr. Diþ fýrçalarken aðzýn her bölgesine ulaþabilen küçükbaþlý, düz yüzeyli ve kýllarý yuvarlatýlmýþ fýrçalar tercih edilmelidir. Fýrça sapý düz olmalý ve avuç içinin kavrayabileceði uzunlukta olmalýdýr. Fýrça kýllarý naylon ve yumuþak olmalýdýr. Renkli kýllar ve farklý yönlerdeki kýllarýn varlýðý fýrçanýn etkinliðini düþünüldüðü kadar arttýrmamaktadýr. Kýllarý yýpranmýþ ve dökülmüþ fýrça kullanýlmamalýdýr. Diþ fýrçasý 3 ayda bir deðiþtirilmelidir. Diþ fýrçalama ile diþipi - diþarasý fýrçasý kullanýlmalýdýr. Diþ fýrçalarken diþlere fazla bastýrmadan diþler fýrçalanmalýdýr. Diþ fýrçasý kuru olmalý ve florlu bir diþ macunu yayýldýðýný ve tüm dünyayý etkilediðini ifade etti. BM Genel Sekreter Yardýmcýsý Jan Eliasson da konuþmasýnda, BM ve baðlý kuruluþlarýn Ebola ile mücadele için ihtiyaç duyduðu 1 milyar dolarýn sadece yüzde 25'inin karþýlandýðýný belirtti. Eliasson, BM üyesi ülkelerin cömert ve hýzlý bir þekilde Ebola ile mücadeleye yardýmcý olmasýný istedi. Öte yandan, Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), Ebola salgýnýnda ölenlerin sayýsýnýn 4 bin 33'e yükseldiðini duyurmuþtu. DSÖ'den yapýlan yazýlý açýklamada; 8 Ekim'e kadar büyük kýsmý Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 8 bin 399 Ebola vakasý tespit edildiði kaydedilmiþti.(aa)

12 12 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Çorum Haber Gazetesi nin acý kaybý Meslektaþýmýzý kaybettik RECEP MEBET orum yerel Çbasýnýnýn sevilen simalarýndan Mustafa Yolyapar (48) dün vefat etti. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ýn kardeþi, emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü Mustafa Yolyapar, geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Yolyapar ýn vefatý ailesi baþta olmak üzere çalýþma arkadaþlarý ve meslektaþlarý ile tüm sevenlerini hüzne boðdu. CENAZE MERASÝMÝ BUGÜN 2012 yýlý Nisan ayýnda boyun damarýndan ameliyat olduktan sonra kýsmi felç geçiren ve o tarihten bu yana tedavi gören Mustafa Yolyapar, yapýlan tüm týbbi müdahalelere raðmen Gazeteci Mustafa Yolyapar ý kaybettik. kurtarýlamadý. Yolyapar ýn cenazesi Adli Tabip in incelemesinin ardýndan Çorum Özel Hastanesi Morgu na kaldýrýldý. Merhumun cenazesi bugün saat de Çorum Özel Hastanesi nden alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Burada öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET Ailesi olarak, kýymetli meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarý ile Çorum Haber Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýna baþsaðlýðý dileriz. Kargý da kaza, 2 yaralý orum un Kargý ilçe- baðlý Hacýhamza Çsine köyünde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Samsun dan Tekirdað a giden Osman Sarý (50) yönetimindeki 59 UT 747 plakalý minibüs Hacýhamza köyü yakýnlarýnda ayný yöne seyir halinde olan Ceylan Koyuncu yönetimindeki 06 YG 353 plakalý kamyona arkadan çarptý. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Hüseyin Budanoðlu (22) ve Hasan Budanoðlu (22) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Hacýhamza Köyü nde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, nikahlarýný kýydýðý genç çifti ve ailelerini tebrik ederek mutluluklar diledi. Özel halk otobüsü gelin arabasý oldu Hilal ile Ali Aslan evlendi RECEP MEBET zel Halk Otobüsü Ösahiplerinden Ali Aslan Ozan, Çorum Belediyesi çalýþanlarýndan Hilal Akkabak ile hayatýný birleþtirdi. Dün gerçekleþen düðün töreniyle dünyaevine giren Ali Aslan Ozan, sahibi olduðu halk otobüsünü gelin arabasýna dönüþtürdü. Çiçeklerle süslediði otobüsün önüne Son durak mutluluk yazan Ozan, gelin alma merasiminin ardýndan müstakbel eþini yanýna alarak araç konvoyuyla þehir turu attý. Hýdýrlýk ziyareti sonrasý düðün salonuna ulaþan genç çift, nikah ve müzikli eðlencelerin ardýndan tekrar halk otobüsüne binerek ayný yastýða baþ koyacaklarý saadet yuvasýna geçtiler. NÝKAHLARINI KÜLCÜ KIYDI Ayþe-Ahmet Ozan çiftinin oðlu Ali Aslan, Zahide-Ahmet Akkabak çiftinin kýzý Hilal ile dünyaevine girdi. Taç Düðün Salonu nda dün düzenlenen düðün törenine Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Ozan ve Akkabak Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Hatice Külcü ve Hatice Uzan yaptý. Aileleri tebrik eden Baþkan Külcü, mutluluklar dilediði genç çifte Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatmayý ihmal etmedi. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hilal-Ali Aslan Ozan çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Gelin otobüsünü damat Ali Aslan kullandý. Genç çiftin düðün töreninde en dikkat çeken ayrýntý sýradýþý gelin arabasý oldu. BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü deðerli meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarý ile Çorum basýn camiasýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü deðerli meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarý ile Çorum basýn camiasýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 de (Ç.HAK:2645) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi (Ç.HAK:2712) 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:2607)

13 PAZARTESÝ 13 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:19 ZÝL-HÝCCE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Eylül 1430 Hýzýr: EKÝM (Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür Haftasý - Ankara'nýn baþkent olmasý (1923) - Harp Akademileri Günü ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri METEOROLOJÝ Sözünde durmak ve sözünü güzel bir þekilde yerine getirmeye çalýþmak, imandandýr Hadîs-i þerîf NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ SERMÝN GÖKGÖZ M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI BÝLGÝN ECZANESÝ MUSTAFA BÝLGÝN BUHARAEVLER MAH. DR.SADIK AHMET CAD. ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI VEFAT EDENLER 1- Yoðunpelit Köyü nden Haným Bulut. 2- Karaca Köyü nden Hacý Raþit Baran. 3- Gemet Köyü nden Kadir Yýlmaz. 4- Keresteci esnafýndan Vedat Kaynar ýn eþi, Zeliha Kaynar. 5- Demlikçi esnafýndan Hikmet Bayburt un eþi Elif Bayburt. 6- Çikhasan Köyü nden Ali Serin. 7- Küçükgülücek Köyü nden Nazife Boz. 8- Büget Köyü nden Ali Ekber Kýþla. 9- Hasandeðin Köyü nden Zeynep Ersöz. 10- Seydim Çakallý Köyü nden Güver Uçar. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Toplumun Mimarlarý Ali Fuad Baþgil ve Gençlerle Baþbaþa En son yazýmda gençlerimizi batý klasikleri, doðu klasikleri ve kendi eserlerimizle tanýþtýrmamýz gerektirdiðini söylemiþtim ve noktayý koymuþtum. Þimdi kaldýðým yerden devam etmek istiyorum. Yazýlarýmda, toplumsal ve bireysel olaylarý ve bunun getirdiði kültürel, sosyal, iktisadi, dini ve benzerleri olaylarý / olgularý anlatmaya çalýþýrým. Dünyada ve ülkemizdeki sorunlarý saptayýp bunlara çözüm üretmek için düþünen, üreten, okuyan bir gencim ve bütün gençlerinde bu düþünceler çerçevesinde ülkesine ve ümmetine faydalý olacaðýný numdan aþaðýya indirir. Atasözlerimizi ve deyimlerimizi bir kez daha düþünüp anlamamýz gerektiðini vurgulayacak olursak '' Bugünün iþini yarýna býrakma'' tabiri bu tabloyu tamamlayan önemli parçalardan ve temel taþlardan biridir. Tembellik her zaman ayný þekle bürünmeyebilir. Örneðin tembellik arkadaþýmýzdan yahut bizden ya da çeþitli sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak buna tedbir olarak, asla tembelliðe ve gevþekliðe mahal vermemek ve bugün yapacaðýmýz iþi yarýna, hemen yapacaðýmýz bir iþi de az sonraya ertelememiz gerekmektedir. düþünüyorum. Muvaffakiyetin bir diðer düþmaný Düþünürlerimizi, ilim adamlarýmýzý, Yunus YAMAN- kötü arkadaþtýr. Kötü arkadaþ insaný kötülüðe, toplum adamlarýmýzý, filozoflarýmýzý toplumumuzla ve özellikle gençlerimizle tanýþtýrmanýn faydalý olacaðý inancýndayýz. Bugünkü konumuz ''Ali Fuat BAÞGÝL'' ve ''GENÇLERLE BAÞBAÞA'' eseridir. Kýsaca yazarýn biyografisini tanýttýktan sonra eserini ve eserinde bize ne söylemek istediðini inceleyelim. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAÞGÝL 1893 yýlýnda Samsun'un Çarþamba ilçesinde doðdu. Ýlkokulu Çarþamba'da, ortaokul ve liseyi Ýstanbul ve Paris'te tamamladý. Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Paris Hukuk Fakültesinde doktorasýný yaptý, Paris Edebiyat Fakültesi Felsefe kolu ile Paris Siyasi Ýlimler Merkezinden diploma aldý. Ayrýca Lahey Devletler Hukuku Akademisinin derslerine devam edip buradan da mezun oldu yýlýnda üç fakülte, bir yüksekokul diplomasý ve hukuk doktoru ünvaný ile yurduna döndü. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Ankara ve Ýstanbul Üniversitesinde hocalýk ve idarecilik yapmýþ, 1961 de siyasi hayata atýlmýþ, 17 Nisan 1967 de vefat etmiþtir. Yazarýmýz Ali Fuat BAÞGÝL kitabýna da ismini verdiði üzere gençlerle baþ baþa kalmak istemektedir. Bunun nedenini yazarýmýza sorduðumuz zaman o bunun cevabýný bize kitabýnda bahsetmektedir. Gençlerle baþ baþa kalmak ister, çünkü kendisi gençliðinde içine düþtüðü boþluðu iyi bilmektedir. Gençlerle baþ baþa kalmak ister, çünkü gençliðinde bir ikilemde kalmýþ ve o ikilimden bir tercih hakkýný kullanmýþtýr. Bunlarý yaþayarak öðrenen yazar, gençlere kendisinin yaptýðý bir nevi hatalarý yapmamalarý ve genç iken hayatý kavrayýp ne için mücadele etmeyi öðretmek için tabir-i caizse yanýna oturtup bir baba samimiyetiyle geçen konuþmasýnda nasihatlerini sunmaktadýr. Ali Fuad BAÞGÝL hocamýz, yaþadýðý hayatýn muhasebesini yaparak ve hülasa ederek biz gençlere kitabýnda ahlaklý ve iradeli bir genç olmamýzý öðütlemektedir. Çünkü ona göre muvaffak olabilmenin þartý iþte bunlardýr. Kendisi Ýsviçre'nin küçük bir kasabasýnda bir rahibin pansiyonunda misafir olarak kalmasý üzerine ev sahibinin Jules Payot'un ''Ýrade Terbiyesi'' pisliðe ve belaya sürükler. Hâlbu- ki muvaffak olmak isteyen biriyle bu tür kötü davranýþlar tamamen zýt kutuptadýr. Arkadaþlarýmýza çok dikkat etmeliyiz ve her birini ilim talep eden kiþilerden seçmeliyi ki muvaffakiyete daha içten ulaþalým. Muvaffakiyetin bir diðer düþmaný da kötü örnektir. Biz asla kötü örnek teþkil etmemeli, böyle teþkil edenlere de hayran olmamalýyýz. Ailemizi, çevremizi, arkadaþlarýmýzý iyileþtirmeli, iyilerden oluþturmalý ve kötülüðe mahal vermemeliyiz. Hocamýz muvaffak olmanýn þartlarýndan bahseder. Birincisi iradeli olmaktýr der. Birincisi olmazsa hiçbirisi olmaz. Allahu Teâla, insanlarý iradeli varlýklar olarak yaratmýþtýr. Ýnsan bu iradesini kötüye kullandýðý zaman teþbihte aþaðýdadýr. Ancak iradesine hâkim olup iyi bir iradeye hâkim olduðu zaman insan tabiri ona yakýþý kalýr ve muvaffakiyet yolunda ayaðýna batan taþlara aldýrmadan yoluna devam eder. Ýrade, kiþinin fiilleriyle alakalý bir terimdir. Ýnsanýn düþünmesinden daha ziyade ne yaptýðý irade açýsýndan daha önemlidir. Ýnsan iradesini bizzat iyi iþlerde kullanýrsa ve iyi iradeli olursa zihninde tasarladýðý teoriyi pratiðe muhakkak dönüþtürür. Muvaffakiyetin kazanýlmasý konusunda ilk adýmý irade ile attýk. Tabi ilk adýmý attýðýmýzda diðer adýmlarda bu ilk adým kadar önemlidir. Zira her bir adým ilk adým mahiyetindedir. Ýkinci adým ise ahlaktýr. Ýradesi iyi olan biri yani iradesine sahip olan biri muhakkak ahlakýný olumlu yönde kullanarak iyi ahlaklý bir birey olacaktýr. Lakin kötü ahlaklý biri ise iradesine hâkim olamayan, nefsine yenik düþen biri olduðundan muvaffakiyet olgusuna ulaþamayacaktýr. Muvaffakiyet ile verimli çalýþma arasýnda doðru bir baðlantý vardýr. Þöyle ki; eðer düzenli, sistematik ve bilinçli bir þekilde çalýþýrsak muhakkak ileri seviyelere daha çabuk geleceðiz bu da bizi muvaffakiyete ulaþtýracaktýr. Yazarýmýz o samimi konuþmasýna ve nasihatlerine son vermeden önce kulaðýmýza küpe olsun diye beyinlerimize kazýnýrcasýna muvaffak olmanýn kanunlarýný anlatmaktadýr. Ýþte onlardan bazýlarý: isimli kitabý tavsiye etmesi ve yazarýmýzýn bu kita- - Çalýþmak için gün ve saat bekleme. Bil ki her bý okumasýyla kendisinde bu ýþýk çizgisi meydana gelmesi, gün ve her saat çalýþmanýn en müsait zamanýdýr. bu olguyu kendisinde oluþturmuþtur. - Çalýþmak için yer, köþe arama. Bil ki her köþe Hocamýz kitabýnda ýsrarla ''Muvaffak Olmak'' ve ara çalýþmanýn en müsait yeridir. der ve belki de ömrünü bu amaç için geçirmiþtir. ''Muvaffak olmak hiç de kolay deðildir'' der lakin insan o - Çok düþün. Düþünen insan, maden kuyularýndan kuyu kazan iþçiden daha çok çalýþýyordur. zorluklarý aþtýðý zaman kendisindeki o üstün iradeyi görmüþ olacak, bunu baþaramadýðý takdirde iradesi olmayan mahlûkattan farký kalmayacaktýr. Muvaffakiyetin ilk düþmaný tembelliktir der. Bu tembellik o kadar da basit bir þey deðildir. Kiþiyi bulunduðu ko- Ord. Prof. Dr. Ali Fuad BAÞGÝL hocamýzýn bu nasihatlerini hayatýmýza uygulamak için çok çalýþmalýyýz. Bugün tarlaya dikeceðimiz fideler ve tohumlar, muhakkak bize yarýn meyve olarak geri dönecektir. "Hastalýk hastasý" deðil fibromiyalji olabilirsiniz Doç. Dr. Kaþifoðlu, açýklanamayan genel aðrýlarla ilgili vatandaþlarý uyardý. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Týp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Kaþifoðlu, açýklanamayan genel vücut ve eklem aðrýlarýna yýllardýr taný konulamamasý ve kiþiye çevresindekilerin "hastalýk hastasý" olarak bakmasýnýn, fibromiyaljiden kaynaklanabileceði uyarýsýnda bulundu. Kaþifoðlu, yaptýðý açýklamada, "yumuþak doku romatizmasý" olarak da bilinen fibromiyaljinin, en sýk görülen romatizmal hastalýklardan olduðunu söyledi. Polikliniðe gelen her üç hastadan birinin yumuþak doku romatizmasý olduðunu belirten Kaþifoðlu, "Hastalar genellikle kadýndýr. Sabah kalktýklarýnda yorgun, bitkin, gece uykularý iyi deðildir, açýklanamayan genel vücut ve eklem aðrýlarý vardýr" dedi. Söz konusu hastalýðý ortaya çýkarabilecek bir kan testi bulunmadýðý bilgisini veren Kaþifoðlu, tanýnýn sadece fiziki muayeneyle konulabileceðine dikkati çekti. Kaþifoðlu, þöyle devam etti: "Bu kiþiler, aðrýlarý nedeniyle çok sayýda hekim tarafýndan görülmüþ, buna raðmen birçoðuna taný konulamadýðý için ümitsizlik içindedir. 15 yýldýr doktor doktor gezen insanlar var. Fibromiyalji, yaþam kalitesini bozuyor. Aðrýlarý dolayýsýyla kiþi kendini kötü, mutsuz hissediyor. Üstelik doktora da gidiyor, bir þey çýkmýyor. Bunun üzerine eþi, ailesi de þüphe duyuyor. Çoðu kiþi artýk toplumda 'hastalýk hastasý' gibi adlandýrmalara maruz kalýyor ve aðrýlarla yaþamaya mahkum oluyor. Bazý hastalarýmýza taný koyduðumuzda dönerler eþlerine ve 'Bak gördün mü benim de bir hastalýðým varmýþ' der ve tedavisi olduðunu öðrenince mutlu olur." Kadir Yüktaþýr com Bir Yangýnýn Külleri 2 Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EKÝM 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský "Söyleyin aðalar, bana bir akýl verin" demiþ. Her biri çeþitli görüþler ileri sürmüþler.. En sonun da þu kara varmýþlar: "Ahmet efendi yaþýn da müsait sayýlýr, olmazsa sana bir haným daha alalým" demiþler. Bu görüþ Ahmet aðanýn da hoþuna gitmiþ. Neyse araþtýrmalar baþlamýþ. Þöyle ve böyle derken güzel ve görgülü bir haným bulmuþlar Ahmet efendiye.. Ev ahalisine bu mesele duyurulmuþ.. Bu mesele oðullarý, kýzlarý ve hanýmý tarafýndan pek hoþ karþýlanmasa da Ahmet efendi bu hanýmý haremine katmýþ.. Bu defa kýskançlýk ve bazý hissi sebeplerden dolayý Ahmet aðanýn eski hanýmý artýk yersiz bazý huylarýnýn aksine beyine yakýn ilgi ve alakasýný ziyadeleþtirmeðe baþlamýþ.. Ahmet aðanýn morali kýsmen yerine gelmiþ.. Eski hanýmý ihmallerinin ve beyine karþý ilgisizliðin neticesi acý olmuþ ama geriye dönüþü zor bir yola bir defa girilmiþtir.. Zaman ve günler böyle geçerken yavaþ yavaþ kýskançlýðýn neticeleri su yüzüne çýkmaða baþlamýþ.. Eski hanýmý Fatma haným ile yeni haným Hatice haným arasýnda önce yan tavýrlý yaklaþýmlar daha sonra fiili kavga ve saç baþ yolmalara kadar gitmiþ.. Bu haller geniþ aile fertleri tarafýndan endiþe ve hüzünlü hallerin yaþanmasýna vesile olmuþ. Bu durumlar daha sonra komþulara daha sonra akrabalar arasýnda bile konuþulur hale gelmiþ. Bu durumu Ahmet efendiye pek sezdirmemeðe çalýþsalar da artýk bu yaþanan tatsýzlýklar iyice duyulur ve konuþulur hale gelmiþ.. Ondan sonra Ahmet aða aile meclisini toplamýþ ve: "Bakýn oðullarým, kýzlarým ve torunlarým ve hanýmlarým! Biz bir aileyiz. Haným anneniz hasta ve biraz bitkin olduðu için ben bir haným anne daha aldým. Buda Fatma anneniz gibi annenizdir. Annenize gösterdiðiniz saygý ve sevgiyi ona da göstermenizi isterim. Allah a þükür halimiz vaktimiz yerindedir. (Sürecek) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Tabip Odasý Ýskilip tarihine ýþýk tuttu Ç Tabip Odasý Her Yönüyle Ýskilip; Dünü, Bugünü, Yarýný konulu sempozyuma katýldý. Baþkanlýðýný Doç. Dr. M. Ömer Bostancý nýn yaptýðý oturumda sunum yapýldý. Tabip Odasý üç kiþilik yönetimle sempozyuma katýldý. Sempozyuma katký verenlere teþekkür edildi. Sempozyumda Ýskilip te saðlýk çalýþmalarýnýn geçmiþi özetlendi. orum Tabip Odasý, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu tarafýndan düzenlenen Her Yönüyle Ýskilip; Dünü, Bugünü, Yarýný konulu sempozyumda, baþkanlýðýný Doç. Dr. M. Ömer Bostancý nýn yaptýðý oturumda sunumlarýný gerçekleþtirdi. 3 kiþilik bir ekiple sempozyuma katýlan Çorum Tabip Odasý'ndan, ilk olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Tarihte Akýl Hastalýklarýnýn Tedavi Yöntemleri, Ýskilip Örneði konulu çalýþmasýný sundu. Evlik köyündeki cami içerisinde yer alan Deli Dolabý örneðine yer verilen sunumda, Akþemseddin dönemine dayanan tarihi bilgiler de yer aldý. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ise 2. sunumda; Ýskilip'te Obezite Ýle Ýliþkili Hastalýklar isimli bildirisini katýlýmcýlara aktardý. Anadolu da mevcut olan beslenme þekline batý tipi beslenme tarzýnýn eklenmesinin ve insanlarýn hareketten yoksun bir yaþam tarzýný benimsemesinin obeziteyi artýrdýðýný söyleyen Dr. Azak, yemek yerken aþýrýya kaçýlmamasý gerektiðini söyledi. Son olarak Çorum Tabip Odasý Aile Hekimliði Kolu (ÇAHEK) adýna Dr. Selçuk Önce, Ýskilip'te Aile Hekimliði Uygulamalarý konulu sunumunu gerçekleþtirdi. Sunumda, Aile Hekimliðinin Çorum'da 2008 yýlýndan bu yana ulaþtýðý seviye ve vatandaþlarýn sistemden nasýl yararlanmalarý gerektiði konusunda aydýnlatýcý bilgiler yer aldý. Ýlgi ile izlenen oturum soru ve cevap bölümüyle sona erdi. Sempozyum sonrasý doða yürüyüþü yaptýlar "Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný" adlý sempozyum deðerlendirme oturumunun ardýndan sona erdi. H itit Üniversitesi, Ýskilip Kaymakamlýðý, Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile 9-11 Ekim 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný" adlý sempozyum deðerlendirme oturumunun ardýndan sona erdi. Baþkanlýðýný Devlet Eski Bakaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay'ýn yaptýðý deðerlendirme oturumunun üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aþkar, Prof.Dr. Muhittin Eliaçýk, Prof. Dr. Gülseren Elmas Arslan, Prof. Dr. Mustafa Arslan ve Prof. Dr. Mehmet Canlý sempozyumda ele alýnan ana baþlýklarý deðerlendirdiler. Oturum Baþkaný Abdulhaluk Çay,sempozyumla Ýskilip tarihine önemli bir not düþüldüðüne dikkat çekti. Oturuma katýlan Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma birer konuþma yaptý. Baþkan Çatma, çok verimli bir sempozyum gerçekleþtirildiðini sempozyum sonucunda çýkan bilgileri belediye faaliyetlerinde esas alacaklarýný belirterek, baþta akademisyenler olmak üzere tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Kaymakam Þuayib Gürsoy ise, baþarýlý ve verimli bir sempozyumun gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn onurunu yaþadýklarýný, bu tür organizasyonlarýn ileriki yýllarda da deðiþik baþlýklar altýnda yapýlmasýnýn Ýskilip'in geleceðine ýþýk tutacaðýna inandýðýný belirtti. Gürsoy, bilim adamlarýna, katýlýmcýlara ve emeði geçenlere teþekkür etti. Sempozyum sonunda 11 Ekim Cumartesi günü doða yürüyüþü tertiplendi. Her Yönüyle Ýskilip Sempozyumu kýsa süre sonra kitap halinde yayýnlanacak. (Haber (Haber Merkezi) Merkezi) Deðerlendirme sunumunu Devlet Eski Bakaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay yaptý. Sempozyuma ilçe yetkilileri katýldý. Her Yönüyle Ýskilip Sempozyumu kýsa süre sonra kitap halinde yayýnlanacak. Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bu Günü Ý Ýlgi ile izlenen oturum soru ve cevap bölümüyle sona erdi. l Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bu Günü konulu panel ve Ahþap Baský (Yazmacýlýk) sergisi düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Daire Baþkaný Sanem Arýkan, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðrteim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükyazýcý ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç ile Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný Öðr. Gör. Hacer Ölçer in konuþmacý olarak katýlacaðý Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bu Günü konulu panel 16 Ekim Perþembe günü saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonunda baþlayacak. Ahþap Baský (Yazmacýlýk) Sergisi ise ayný gün saat da Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nde sanatseverlere sunulacak. (Haber Merkezi)

15 Hitit Akademi den saðduyu çaðrýsý itit Akademi Derneði HBaþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, Kobani eylemleri adý altýnda yapýlanlarýn toplumun birlik ve beraberliðini zedeleyeceðini ve güven iklimini yok edecek boyutlara ulaþma yolunda tehlikeli sinyaller verdiðini ifade ederek, saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Türkiye'nin siyasal ve toplumsal dinamiklerini çok iyi bilen bir siyasi partinin halký sokaða davet etmesi, yine bazý partilerin iki ileri bir geri eylemlere göz kýrpan söylemleri, bir takým medya kuruluþlarýnýn kafa karýþtýrýcý tavýr ve tutumlarý, soyal medya aracýlýðýyla topluma gerilim ve þiddet pompalanmasý hadiselerin bu noktaya kadar ulaþmasýnda etkili olmuþtur. diyen Iþýk, meselenin asýl kaynaðýnýn daha baþýndan beri Kobani olmadýðýný, bölgedeki yerel güç odaklarýnýn karþýlýklý çekiþme ve çatýþmalarýndan söylem, davranýþ ve tutumlarýndan da anlaþýldýðýný söyledi. Iþýk, açýklamasýnýn devamýnda, Söz konusu çevrelerin Kobani hassasiyetinin yarýsý kadarýný bile yýllardýr Hama, Humus, Þam, D emokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, Türkiye'yi bir að gibi sarmaya baþlayan terör eylemlerinin artarak devam etmesinin son derece kaygý verici olduðunu belirterek 'Terör bilinçli ve planlý bir þekilde týrmandýrýlarak kargaþa ortamý yaratýlmaya çalýþýlýyor.' dedi. 'TERÖRE HÂLÂ ÞEHÝT VERÝYORUZ' Terör örgütünün kaos ortamý yaratarak hâlâ saldýrýlarda bulunduðunu, her durumu kendi lehine çevirmek için çaba gösterdiðini, bunun içinde vatan evlatlarýný þehit etmekten geri durmadýðýný belirten DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, terörist örgütlerle ayný yolda yürünmeyeceðinin, onlara bel baðlayarak yola çýkýlmayacaðýnýn son gelen þehit haberleri ile bir kez daha ortaya çýktýðýný belirterek, 'Yine baba ocaklarýna ateþ düþtü. Yine çocuklar yetim kaldý.yine içimize ateþ düþtü. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baþsaðlýðý diliyorum.' dedi 'KARDEÞÝ KARDEÞE DÜÞÜRMEK ÝSTÝYORLAR' Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn Türkiye'nin birinci sýnýf bir coðrafyada ve her zaman geliþme potansiyeli olan bir konumda olmasýndan kaynaklandýðýný ifade Halep ile Irak'ýn muhtelif yerlerinde öldürülen binlerce Türkmen, Arap, Kürt, Þii, Sünnî ve Ezidi söz konusu olunca göstermemiþ olmalarý kamuoyunun akýl ve vicdanýnda aydýnlatýlamamýþtýr. Diðer taraftan Türkiye'nin Suriye'den gelen Kobani'de dâhil ýrký, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun bir buçuk milyon Suriyeli kardeþimize insani merhamet ve þefkatle kucak açan takdire þayan tutumuna dahi hiçbir kýymet biçmeyen bu hastalýklý ruh hali anlaþýlýr gibi deðildir. Hararetle Kobani'ye askeri müdahale öneren söz konusu siyasi çevrelerin hükümete bu yetkiyi veren tezkereye hayýr demeleri ise neyin peþinde olduklarý eden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs bunun için de ülkenin geleceði planlanýrken çok dikkatli adýmlar atýlmasý gerektiðini kaydetti. Çözüm süreci ile baþlayan çeþitli uygulamalarýn PKK ve siyasi uzantýlarý tarafýndan hep bir kazaným olarak algýlanmasýnýn önüne geçilememesinden kaynaklanan bir sürecin getirdiði bir noktada ülkenin kargaþaya sürüklenerek, Kobani bahanesinin arkasýna sýðýnarak hedefe ulaþmak istendiðinin altýný çizen Örs, þöyle dedi; "Bu ülkede zorla kardeþi kardeþe düþürmek istiyorlar. Bu vatanýn kutsallarýna saldýrarak insanlarý tahrik ediyorlar. Yakýp yýkarak güç gösterisi yapýyorlar. Sýnýrlarýmýz dýþýnda olan olaylardan dolayý bizim insanlarýmýz ölüyor. Okullar kundaklanýyor. Yakýlan yýkýlan yerler yaðmalanýyor. Ülkede bir savaþ senaryolarý denenmek isteniyor. Bu duruma nasýl gelindiðini görmek Zekeriya Iþýk noktasýnda kafalarda soru iþaretleri yaratmýþtýr. Kaldý ki uluslararasý boyutlarý ve aktörleri olan böylesi bir meselede Türkiye'nin tek baþýna bölgeye karadan askeri harekât düzenlemesinin imkânsýzlýðýný en az bizim kadar bu çevrelerde iyi bilmektedir. Ancak Kobani özelinde toplum üzerinde oluþturulmaya çalýþýlan "Türkiye'de barýþ ve huzur" karþýtlýðý temeline dayanan algý operasyonunun, savaþ yanlýsý lobileri meydanlara nasýl topladýðý, aslýnda büyük emek ve gayretler sonucu belli bir noktaya getirilen Çözüm Süreci'nin hedef alýndýðýný bütün çýplaklýðýyla ortaya koymuþtur. Çözüm Süreci'nin bir yerde týkanmasý ve durmasý için derin strateji bilmeyi gerektirmemektedir. Maalesef PKK ve yandaþlarý cesaret alýcý bir konuma gelmiþlerdir. PKK silah býrakmamýþ, ülke dýþýna çýkmamýþtýr. Olaylar terörist baþýnýn Ýmralý'dan söyleyeceði sözlerle yönlendirilir konuma gelmiþtir. PKK gerek içte gerekse dýþta baðlantýlarýný kuvvetlendirerek bugünkü eylemleri yapacak hale gelmiþtir. HDP'nin olaylar sýrasýnda akýllara ziyan kýþkýrtýcý açýklamalarý bunlara ne kadar güvenileceðinin bir göstergesidir. Ancak her ne olursa olsun Türk Devleti bu terör olaylarýný sonlandýracak güce sahiptir. Bu vatan birileri istiyor diye bölünmeyecek kadar saðlam temeller üzerine kurulmuþtur.. 'ÝÞÝD'ÝN VARLIK SEBEBÝ DERÝNLEMESÝNE TAHLÝL EDÝLMELÝ' Suriye ve Irak'ta ÝÞÝD'in sünni bir örgüt olarak gösterilmesinin mezhepsel olarak Þii karþýtlýðý ile Hanefiliðe ellerini ovuþturan, her fýrsatý avantaja çevirmeye çalýþan çevrelerin eline böylece nitelikli bir koz verilmiþtir. Kürt siyasi aktörlerinin söz konusu hatalarý, kendileri açýsýndan harakiriden baþka bir þey olmayýp, gidilen bu yanlýþ yol ve yöntemlerin ülkemiz ve bölge insanýmýz açýsýndan tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açabileceði kamuoyunda derin bir kaygý ve endiþe ile izlenmektedir. Diyalog çaðrýsýnda bulunanlarýn diyaloðu nasýl manipüle ettiklerini, bir saat içerisinde yaptýklarý farklý açýklamalarýndan esefle izlediðimiz bu süreçte, siyasetin, diyaloðun, çözüm yönündeki ortak aklýn ve bütün kýrýlganlýklara raðmen kamuoyunda ve toplum vicdanýnda oluþturulan olumlu havanýn aðýr travmalara neden olmamasý için sorumluluk taþýyan bütün paydaþlarý bu bilinç ile hareket etmeye çaðýrýyoruz. Aziz vatandaþlarýmýzý ise mazisi asýrlar öncesine dayanan kardeþlik hukukumuza sahip çýkmaya ve saðduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz. ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) PKK ve uzantýlarý cesaretlendirilmemeli Nihat Örs karþý bir blok oluþturma gayretinin bir ürünü. ÝÞÝD'in katý Selefi yapýsý terörü besliyor. Sýnýrlarýmýzýn hemen dibinde yaþanan terör olaylarý sadece güvenlik açýsýndan deðil mezhepsel olarak da Türkiye'yi tehdit etmektedir. Türkiye'de son zamanlarda ortaya çýkan Selefilik ve Vahhabilik hayranlýðý tesadüfen oluþan durumlar deðildir.. Türkiye'nin Hanefi- Maturidi ekolünün yaygýn olduðu bir ülke olmasý, katý selefiliðin dini yorumlara kapalý olmasý, felsefeye, eleþtirel düþünceye, tasavvufa açýk olmamasý açýsýndan da deðerlendirilmeli ve önlemler alýnmalýdýr. Batýlý devletlerin ve istihbarat örgütlerinin ÝÞÝD üzerinden yapacaðý faaliyetler izlenmelidir. 'TOPLUMU GERMEKTEN UZAK DURULMALI Türkiye'nin geçtiði þu hassas dönemde sendikalar daha derleyici toparlayýcý olarak toplumun önüne çýkmalý. Yakýp yýkanlarla beraber ayný karede olmak, terörü masum gösterecek toplumu gerginliðe sevk edebilecek davranýþlardan kaçýnmalýdýr. Türkiye'nin herhangi bir yerinden gelecek olan kötü bir haber hepimizi üzer." Haber Merkezi Büro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen) Genel Baþkan üro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen) BGenel Baþkan Yardýmcýsý Engin Kocabey, "2014 ve 2015 yýlýnda yapýlacak toplu sözleþmeyle, 2 yýllýk kayýplarýn ortadan kaldýrýlmasý adýna hükümetin de olumlu adým atmasýný beklemekteyiz" dedi. Kocabey, Kastamonu Þerife Bacý Öðretmenevinin konferans salonunda düzenlenen bölge toplantýsýnda, Türkiye'nin son zamanlarda zor günlerden geçtiðini belirterek, ülkenin güçlenmesini ve kalkýnmasýný istemeyen derin ve dýþ güçlerin operasyonlarýna devam ettiðini söyledi. Türk milletinin bu oyunlarý gördüðünü ve bildiðini ifade eden Kocabey, þöyle konuþtu: "Bu birlik-beraberlik içinde ülkenin kalkýnmasý yolundaki haklý mücadelemiz hep birlikte, el ele, kol kola, inþallah bundan böyle de devam edecektir. Bunun yanýnda sendikal çalýþmalar kapsamýnda maalesef geçtiðimiz günlerde torba yasa tasarýsý hazýrlandý ve bu torba yasasýnda büro iþ kolunda çalýþan 350 bin arkadaþýmýzýn beklentileriyle alakalý maalesef hiçbir madde girmedi. Bunun yanýnda adliyelerde çalýþan arkadaþlarýmýzýn fazla mesailerine karþýlýk bulunmasý adýna, Mecliste 22 gün boyunca konfederasyonumuz adýna çalýþmalara gece 12'lere, 1'lere kadar devam ettik. 'Ýþ yoðunluðu fazla mahkemelerde çalýþanlarýn yüzde 10'una mesai ödenir' þeklinde torba yasada madde vardý ve o kanunlaþtý, geçti. Bunun yanýnda hakim ve savcýlara bin 155 lira zam yapýlarak, hakim ve savcýlar dýþýnda adliyelerde çalýþan kimse olmadýðý kanaatiyle hareket edildiði düþüncesindeyiz." Kocabey, 12 bakanlýk ve 55 kurumu kapsayan iþ kollarýnda devletin omurgasýný ve temel taþýný oluþturan büro çalýþanlarýnýn enflasyonun altýnda ezildiðini savundu. PAZARTESÝ 13 EKÝM Hükümetten olumlu adým bekliyorlar Hükümetin yýl sonu enflasyon programýnýn yüzde 5'lerdeyken, 9,4'lerde gerçekleþeceðinin öngörüldüðünü aktaran Kocabey, þöyle devam etti: "Toplu sözleþme sürecinde tabii ki enflasyon farkýyla alakalý madde söz konusu deðil, 2013 yýlý için konuþuyorum ancak hükümete de buradan seslenmek istiyorum ve 2015 yýlýnda yapýlacak toplu sözleþmeyle, 2 yýllýk kayýplarýn ortadan kaldýrýlmasý adýna hükümetin de olumlu adým atmasýný beklemekteyiz. Bununla birlikte Devlet Hava Meydanlarý'nda ödenen havacýlýk tazminatýnýn, meteoroloji çalýþanlarýna da ödenmesini hala beklemekteyiz. Bu konuyla alakalý Orman Bakanýmýzýn bu güne kadar vermiþ olduðu birçok söz var. Bu sözlerin arkalarýnda durmalarýný bekliyoruz. Kýymetli arkadaþlar, hem þeytan taþlayýp hem abdest almak istemiyoruz. Onun için devletin omurgasýný oluþturan büro çalýþanlarýnýn haklarýný elde etmesi adýna verilecek mücadele, alanlarda verilecekse bunu alanlarda vereceðimizi bilmenizi isterim, bunu iktidarýn da bilmesini isterim. Verilecek mücadele masada verilecekse, bu mücadeleyi 2015 aðustos ayýnda masada vereceðimizin de ciddi þekilde bilinmesini isterim." Kocabey, kamu çalýþanlarýnýn beklentisi atamalar, yükselme sýnavlarý ve fazla mesailer gibi kaybedilmiþ haklarýn kanunla yeniden düzenlenerek, maðduriyetlerinin giderilmesi konusundaki ýsrarlarýnýn sürdüðünü kaydetti. Toplantýya Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Tunç ve Sezai Soysal, Kastamonu, Çorum, Sinop, Karabük, Bartýn, Zonguldak, Kýrýkkale, Çankýrý þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. (A.A.) Toplantýya Kastamonu, Çorum, Sinop, Karabük, Bartýn, Zonguldak, Kýrýkkale, Çankýrý þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Hemþirenin kötü yazýsý öldürüyor- apýlan bir araþtýrma hemþirelerin kötü el Yyazýsý ve unutkanlýðý nedeniyle her yýl binlerce kiþinin hayatýný kaybettiðini ortaya çýkarttý. Portshmouth daki Queen Alexandra ve Coventry deki University Hastaneleri nde hemþirelere hasta bilgilerini kaydetmeleri için özel programlar yüklenmiþ iphone ve ipad ler veren araþtýrmacýlar, bu uygulama sayesinde hastanelerdeki yýllýk ölüm sayýsýnýn yüzde 15 oranýnda azaldýðýný tespit ettiklerini söyledi. Hemþirelerin düzenli olarak hastalarýn nabzýný, ateþini ve kanlarýndaki oksijen oranýný ölçmekle yükümlü olduðunu belirten uzmanlar, bu ölçümlerin çoðu zaman aksatýldýðýný ya da el yazýsý ile alýnan notlarýn doktorlar tarafýndan tam olarak anlaþýlamadýðýný belirtti. Deney kapsamýnda hemþirelere verilen ipad ve iphone larýn onlara ölçüm yapmalarý gereken zamanlarý hatýrlattýðý ve ölçüm sonuçlarýný yazacaklarý formatý gösterdiði ve bu þekilde tüm hastalarýn düzenli olarak ve doðru þekilde kontrol edilmesini saðladýðý belirtildi.(haber7)

16 16 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Ehliyette trafik adabý þartý ürücü kurslarýnda, görgü kurallarýnýn Sanlatýlacaðý "trafik adabý" dersini geçemeyenlere, ehliyet verilmeyecek. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), sürücü kurslarýnda trafikte adabýmuaþeretin anlatýlacaðý trafik adabý dersinin içeriðiyle ilgili çalýþma baþlattý. Kurslarda, trafik adabý dersini geçemeyenler, ehliyet alamayacak. 4 SAATLÝK DERS Bu kapsamda Eskiþehir'de iki günlük "Trafik Adabý Dersi Ýçerik Geliþtirme Çalýþtayý" yapacaklarýný kaydeden Yelkenci, "Sürücü kurslarýnda, uygulamalý derslerin yanýnda trafik psikoloji, mevzuatý, trafik kazalarý, cezalarý, kusurlu davranýþlar, araçlarýn tescili, muayeneleri, teknik þartlarý ve çevre diye 16 saatlik teorik derslerimiz var. Sürücü kurslarýnda verilen teorik derslere trafik adabý dersini de ekleyeceðiz. Bu dersi geçemeyenler, kursu bitiremeyecek ve dolayýsýyla ehliyet de alamayacak. 10 saat olan trafik mevzuatý dersinin 6 saati yine mevzuat olarak kalacak, 4 saatini trafik adabý dersine ayýracaðýz" diye konuþtu. Yelkenci, dersin içeriði belirlenirken 13 EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Elektrik Üretim A.Þ Genel Müdürlüðü (EÜAÞ) Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü 2 adet prefabrik bina alýmý iþi. Yer: EÜAÞ Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü Kolay-Bafra/Samsun Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz 01/01/2015 ile31/12/2017 tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay süreli 11 kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Çorum Saat: EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Cadde Çorum Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kaloriferlik portakal tipi ithal kömür ve odun alýmý iþi. Yer: Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 171) Saat: EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Adliyesi 2015 Mali Yýlý Çorum Adliyesi ve Ek Binasý için sektörün aktörleriyle, derneklerle, akademisyenlerle çalýþacaklarýnýn altýný çizdi. Çalýþtaylarla dersin içeriðinin, kazanýmlarýnýn neler olmasý gerektiðinin belirleneceðini aktaran Yelkenci, daha sonra bunun bir program haline getirerek Talim Terbiye Kuruluna sunulacaðýný ifade etti. Dersin onaylanmasýnýn ardýndan sürücü kurslarýnda verilecek dersler arasýna konulacaðýný dile getiren Yelkenci, trafik adabý dersinin bir sihirli deðnek vazifesi görmeyeceðini vurguladý. Dersin içinin boþalmamasý için bütün ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn, kamuoyunun, medyanýn bir seferberlik yaparak bu konuyu gündeme taþýmalarý gerektiðinin altýný çizen Yelkenci, medyanýn trafikte adaba yönelik programlar yapmasý, trafik kurallarýn ihlal edildiði sahneler içeren filmler yerine trafik adabýna uyan insanlarýn yer aldýðý film ve dizilerin çekilmesi gerektiðini söyledi. Bu tip zor iþlerin sadece bir cepheyle hallolmayacaðýný vurgulayan Yelkenci, katkýsý olan bütün unsurlarýn harekete geçmesiyle trafikte yaþanan sorunlarýn çözülebileceðini vurguladý.(aa) malzemesiz 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ulukavak Mah. Fatih Cad. No 13 Çorum Saat: EKÝM Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 02/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasýnda 254 gün 2 adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýllarý bir iþçi ile asansör periyodik bakým onarým ve servis hizmetleri hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yazýlým ve Lisans alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 05 EY plakalý 2011 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, "Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaþmanýn yakýcý bedeli ödeniyor." dedi. 'Ýktidar hayallerin peþinde koþuyor' EMRE KUT tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube ABaþkaný Uður Demirer, "Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaþmanýn yakýcý bedeli ödeniyor." dedi. Bugün dernek merkezinde üyelerin de katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenleyen Demirer, gündeme iliþkin açýklamalarýnda AK Parti hükümetine sert eleþtirilerde bulundu. Türkiye'nin yeni Osmanlýcýlýk hayalleri peþinde koþan, emperyalizmin iþbirlikçiliðine soyunmuþ, ufku dar siyasiler eliyle, "Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ" ilkesinin katledildiði günlerden geçtiðini ifade eden Demirer, "Siyasi iktidarýn açýlým politikalarýyla adeta dokunulmazlýk zýrhýna bürünen PKK teröristleri, ellerini kollarýný sallaya sallaya Atatürk büstlerine ve bir çok kamu malýna zarar verirken, üstelik yurttaþlarýmýzýn canýna kast ederken, bu siyasi iktidarýn emrindeki güdümlü kolluk kuvvetleri olaný biteni acz içinde seyretmektedir. Bu saldýrýlarý yapanlarý lanetliyoruz!" dedi. 'Siyasi iktidar küçük ortaðýný açýkça korumakta' 'Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlarla Atatürk yok edilemez' diyen Demirer, "Tam tersine, Atatürk'e büyük sevgi ve saygýyla baðlý milletimizin gerçekleri görmesine f irþat tanýnmýþ olur. Türkiye'yi bölme senaryosunda, siyasi iktidar ve PKK ortak hareket etmektedir. Son olaylar göstermiþtir ki, siyasi iktidar küçük ortaðýný açýkça korumaktadýr. Olaylar karþýsýnda polisin seyirci kalmasýnýn, iktidara yakýn medya organlarýnda yapýlan saldýrýlarýn görmezden gelinmesinin baþka açýklamasý yoktur. Olaylarý haber yapan kimi yandaþ gazetelerde, teröristler için "eylem gruplarý" nitelemesi yapýlýrken ADD Çorum Þubesi nde basýn toplantýsý düzenlendi. Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani hepimizedir." þeklinde konuþtu. 'Atatürkçü Düþünce Derneði olarak bir kez daha uyarýyoruz' IÞÝD gibi PKK'nýn da bir terör örgütü olduðunu ifade eden Demirer, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi; "Her ikisi de baþta siyasi iktidar olmak üzere kimi batý ülkelerinden destek almýþ ve korunmuþtur. Bugün tüm dünyanýn gözlerinin Türkiye- Suriye sýnýrýndaki çatýþmalara odaklanmasý, bu çatýþmalar ortaya çýktýðýnda "sözde açýlým sürecinin þantaj malzemesi haline getirilmesi" ve ülke içinde "ayaklanma denemelerinin" yapýlmasý tesadüf deðildir. Bu nedenle; terörün saðý-solu, küçüðü-büyüðü olamaz. Mutlaka yok edilmelidir. Sýnýr dýþý harekât için çýkarýlan tezkere, ancak; Türkiye Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýna, bölünmez bütünlüðüne ve Türk Milleti'nin birliðine tehdit söz konusu olduðunda kullanýlmalýdýr. Ayný þekilde komþu ülkelerin birliði bütünlüðü vazgeçilmez ilkemiz olmalýdýr. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarla yok edilmeye çalýþýlan Türk Ordusu, tetiðe dahi dokunmadan, sadece varlýðý ile bölgede en önemli askeri güç olduðunu ispatlamýþ, bölge coðrafyasýnda belirleyici unsur durumuna gelmiþtir. Mehmetçiðin kaný RTE'nin maceraperest yaklaþýmlarýna feda edilemez! Atatürkçü Düþünce Derneði, "Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ" ilkesinin yaþatýlmasý için var gücüyle çalýþacak ve mücadelesini kararlýlýkla sürdürecek."

17 PAZARTESÝ 13 EKÝM Pazar da Çorum Belediye rüzgarý Geliþim Liginde Çorum Belediyespor çýkýþýný sürdürüyor. Geçtiðimiz hafta Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda aldýðý dört galibiyetin SAHA: Pazar GSÝM Sentetik.. HAKEMLER: Yasin Kalcýoðlu, Ömer Kösoðlu, Ali Torancý ÇORUM BELEDÝYESPOR U16 : Elvan, Mücahit (Rýfat), Dursun, Umut, Geliþim Ligi nde Çorum Belediyespor dün Pazar da Pazarspor ile oynadýðý üç ayrý kategorideki maçtan da galip ayrýlarak haftayý üçer puanla tamamladý. Pazar da oynanan ilk maçta Belediyespor U 16 takýmý rakibini 5-0, bu maçýn ardýndan oynanan maçta U 17 kategorisinde ise Çorum Belediyespor rakibini 4-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Çayeli Ýlçe sahasýnda oynanan günün son maçýnda ise Çorum Belediyespor U 19 takýmý Pazarspor U 16 : 0 - Çorum Belediyespor:5 SAHA: Pazar Ýlçe. HAKEMLER: Süleyman Bahar, Kerim Uzun, Yener Yayýcý. ÇORUM BELEDÝYESPOR U17 : Ertuðrul, Mustafa Çalýþýr, Mustafa Aþar, Nebi, Batuhan, Alperen, Yavuz, Burak Serkan, Berkay, Oðuzhan (Hakan), Zafer (Mert), Barýþ, Fatih, Muhammet (Emircan), Furkan (Özgür). GOLLER: 25. dak. Fatih, 35. dak. Dursun, 50. dak. Barýþ, 55. dak. Kürþat, 75. dak. Özgür (Çorum Belediyespor) Pazarspor U 17 : 0 - Çorum Belediyespor:4 SAHA: Çayeli Ýlçe. HAKEMLER: Muhammet Ali Metoðlu, Fevzi Uzun, Kerem Kalkan, Caner Akay. ÇORUM BELEDÝYESPOR U17 : Abdullatif, Kerim, Yusuf, Fatih, Deniz, (Emre Özmen), Emre Korkmaz (Can), Oðuzhan (Þahin), Ýbrahim (Atakan), Mert cesur (Abdulkadir) GOLLER: 25. ve 70. dakikalarda Mert Cesur, 42. dak. Alperen, 80. dak. Mustafa Çalýþýr (Çorum Belediyespor) Pazarspor U 19 :1 - Çorum Belediyespor:2 Burak, Yýldýrým, Gökhan (Burak Sardýk), Dinçer, Þakir, Serkan (Emirhan), Volkan, Murat. GOLLER: 40. dak. Volkan, 76. dak. Emirhan (Çorum Belediyespor), 90. dak. Cem (Pazarspor). verdiði moralle bu hafta Pazarspor ile beþ kategoride karþýlaþan Çorum Belediyespor dört gali- rakibini 2-1 yenerek deplasmanda ilk galibiyetini almayý baþardý. biyet alarak çýkýþýný sürdürdü. Dün Pazar GSÝM Sentetik çim sahasýnda oynanan ilk maçta U 16 kategorisinde Pazarspor karþýsýnda Çorum Belediyespor ilk yarýda Fatih ve Dursun un attýðý gollerle 2-0 önde tamamladýðý maçtan ikinci yarýda Barýþ, Kürþat ve Özgür ün attýðý gollerle rakibini 5-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Bu maçýn ardýndan ise Pazar ilçe sahasýnda iki takým U 17 kategorisinde karþýlaþtýlar. Çorum Belediyespor rakibi önünde ilk yarýyý Mert Cesur un attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Alperen ve Mert Pazarspor deplasmanýndan 5-0 lýk galibiyet ve üç puanla dönen Çorum Belediyespor U 17 takýmý toplu halde HÝTOK tarafýndan düzenlenen Oto Drag yarýþx-larý dün yapýldý. Ýki hafta önce yapýlmasý planlanan ancak yaðmur yaðýþý nedeniyle 12 Ekim e ertelenen Oto Drag yarýþlarý dün Akkent TOKÝ yolu üzerinde yapýldý. Çorum ile birlikte çevre il ve ilçelerden çok sayýda yarýþmacýnýn katýldýðý Oto Drag yarýþlarý izleyenlere zevkli anlar yaþattý. Yoðun program nedeniyle Oto Drag yarýþmasýnýn haber ve fotoðraflarýný yarinki gazetemizde bulabilirsiniz. U 17 Liginde üçüncü hafta maçlarý oynandý Kültür, Çimentospor u ikinci yarýda daðýttý: 6-0 SAHA: 1 nolu sentetik. HAKEMLER: Serhat Sarkandý. Yalçýn Kara. Emre Alagöz. HE KÜLTÜRSPOR : Eren. Mustafa. Mustafa Öz. Numan. Samet. Ensar. Samet Akbaþ. Ý. Eren (Onur Salman). Onur (Emre). Bilal. Esat. U 17 liginde ilk iki haftanýn lideri Çimentospor, He Kültürspor önünde ikinci yarýda yediði gollerle 6-0 maðlup olarak liderliði kaybetti. ÇÝMENTOSPOR : Yaþarcan. Enes. Mehmet. Erdem (Muhammet). Alperen. Halil. Serkan. Nurullah. Arda. Ýsmet (Enver). Batuhan (Berkay). GOLLER: 36. Dak. Bilal. 43. Ve 70. Dakikalarda Mustafa Öz. 57. Dak. Emre. 64. Dak. Samet. 78. Dak. Numan (HE Kültürspor). Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu gollerle sahadan 6-0 galip ayrýlan He Kültürspor grupta lidrerliðe yükseldi. Gençler, Osmancýk yeniþemediler: 1-1 SAHA: 1 Nolu Sentetik: HAKEMLER: Ömür Soyutemiz, Furkan Alagöz, Arslan Iðnak GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Enes, Fatih, Furkan, Ahmet, Akif, Batuhan, Zeki, (Serdal), Hamza, Cafer, Mücahit, (Yavuz) OSMANCIKSPOR : Dursun, Gürkan, Kürþat, Emre, (Mustafa), Hakan, Fýrat, Sefa, Mehmet, (Cengiz), Yasin, Mücahit, Recep, (Tayyip) GOLLER : 60 dak. Yasin (Osmancýkspor), 80. dak. Cafer (Gençlerbirliði) KIRMIZI KART : 66 dak, Fatih (Gençlerbirliði) U 17 liginin yenilgisiz iki takýmý Gençlerbirliði ile Osmancýkspor arasýndaki maçta takýmlar yine yeniþemediler ve 1-1 lik beraberlikle ayrýldýlar. Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci yarýsýnda Osmancýkspor Yasin in golüyle öne geçti. Golden sonra Gençlerbirliði nden Fatih kýrmýzý kart görünce on kiþi kalan mavi beyazlýlar maçýn son dakikasýnda Cafer le beraberlik golünü bularak bir puanla sahadan ayrýldýlar. Bu sonuçla Gençlerbirliði grupta üçüncü maçýnda ikinci beraberliðini alýrken Osmancýkspor üçüncü maçýnda üçürcü beraberliði alarak bu haftayýda bir puanla kapattý. Cesur un ikinci golüne Mustafa Çalýþýr bir golle katkýda bulundu ve sahadan 4-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Ýki takýmýn Çayeli Ýlçe sahasýnda oynadýðý maçta ise U 19 kategorisinde karþýlaþtýlar. Maçýn ilk yarýsýnýn son dakikasýnda Volkan la öne geçen Çorum Belediyespor ikinci yarýda Emirhan ýn golüyle farký ikiye çýkardý. Maçýn son dakikasýnda gelen Pazarspor golü sonucu deðiþtirmedi ve sahadan 2-1 galip ayrýlan Çorum Belediyespor üç puaný Çorum Belediyespor U 17 takýmý Pazar da oynadýðý maç öncesi toplu halde görülüyor hanesine yazdýrdý. Oto Drag yarýþlarý dün yapýldý U 15 de gruplarda mücadele sürüyor Mimar Sinan: 3 - Osmancýkgücü: 1 SAHA: 2 nolu Sentetik. HAKEMLER: Yunus Dursun, Ercan Davarcýoðlu, Müjöde Arça. M Ý M A R SÝNANSPOR : Abdurrahman, H. Resul, Dilaver, Orhan, E. Kaan, Sezer, H. Batuhan, Ö. Faruk, Abdulsamet, Furkan, Burak, Onur, Enes, Engin, Ýbrahim OSMANCIKG ÜCÜSPOR : Enes, Berat, Necati, Tunahan, Oðuzhan, Alperen, Yaþar Halil, Muratcan, Recep Ege, Arda, Kenan, Ali Mert, Onur. Gençlerbirliði: 1- HE Kültürspor: 4 SAHA: 2 nolu Sentetik. HAKEMLER: Hakan Kaya, Berkant Arman, Alparslan Koçak. ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat, Okar, Mustafa, C. Can, Kadir, Gökhan, Mustafa, Eren, Mehmet, Yasin, Gökhan, Çimentospor: 1 - Sungurluspor: 3 SAHA: 2 nolu Sentetik. HAKEMLER: Emre Alagöz, Barýþ Karakuþ, Erhan Akyol. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, M. Elvan, E, Mert, Mehmet, Mertcan, Ö. Faruk, Berkan, Arda, M. Emin, A. Hakan, Ali, Mustafa, R. Berke, Batuhan. SUNGURLUSPOR : Mikail, Burak, Bayram, Berat, Berkay, Seyit, SAHA: 2 nolu Sentetik. HAKEMLER: Emrah Okan, Onur Alagöz, Vuslat Ay. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Doðukan, Batuhan, Yavuz, Serdal, Y. Emre, Serhat, Kerep, Hüseyin, Avni, Oðuzhan, Koray, Yusuf, M. Taha, Tunahan, Batuhan. HE KÜLTÜRSPOR : Rahman, Ýskender, Ahmet, Melih, Burak, Mesut, Ö. Faruk, Eray, Y. Emin, Mikail, Metin, Tahsin, Mehmet, Mert, Osman, Ömer, M. Berat, Adil. GOLLER: 47. ve 70. dakikalarda Burak, 65. dak. Ö. Faruk, 69. dak. Mesut (HE Kültürspor), 66. dak. Serdal (Gençlerbirliði). Alaca Belediyespor: Gençlik: 0 Canver, Yusuf, Furkan, Y, Emre, Enes, Ahmet GENÇLÝKSPOR : C. Doðukan, Mustafa, E. Fatih, Sefa, Gürkan, Berk, Emrah, Ferdi, Emirhan, T. Mert, M. Furkan, Ahmet, Aþkýn, Selman, Emre, Fuat. Serkan Mavi, Ýbrahim, Alihan, Bekir, H. Mehmet, Burak, O. Melih, Serkan. GOLLER: 20. dak. Seyit, 59. ve 70. dakikalarda Bekir (Sungurluspor), 24. dak. M. Emin (Çimentospor)

18 18 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Ulukavak uzatmalarda yýkýldý BAL temsilcimiz Ulukavakspor dün sahasýnda konuk ettiði grubun þampiyonluk adaþlarýndan Bartýnspor önünde hücumda yine beklenen performansý gösteremedi. Güçlü rakibi önünde ilk yarýnýn ve maçýn son uzatma dakikalarýnda Ýslam ve Emrah ýn gollerine engel olamayýnca sahadan 2-0 maðlup SAHA: 1 nolu Sentetik. HAKEMLER: Murat Yalçýn, Arif Dilmeç, Hakan Daþçý. ULUKAVAKSPOR : Mahmut, Recep, Arif, Onur (Fethi), Tuncay (Hüseyin), Oðuzhan, Fatih, Sedat, Mehmet Ali, Yusuf, Ahmet (Ümit). BARTINSPOR : Ahmet, Seyyit Volkan, Ferhan, Engin, Abdurrahim, Özcan, Oðuz Kaan, Hanifi, TOma, Emrah, Ýslam (Oðuzhan). KIRMIZI KART: 75. dak. Toma (Bartýnspor) GOLLER: dak. Ýslam, dak. Emrah (Bartýnspor). Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Ulukavakspor dün sahasýnda konuk ettiði Bartýnspor a biri ilk Baþkan Geliþim maçýnda Ç o r u m Belediyespor Baþkaný Zeki Gül cumartesi günü oynanan Geliþim ligi maçýný takip etti. Baþkan Gül beraberinde Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile birlikte Mimar sinan sahasýna geldi ve Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ile maçýn bir bölümünü izleyerek ayrýldý. SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER: Mehmet Tuðluk. Soner Derviþoðlu. Fatih Derviþoðlu. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 : Caner. Batuhan. Haþim. Berkay. Memduh. Eren. Murat. M. Can. Onat. M. Emin. Eray. Serkan. Doðukan. Mertcan. Alihan. Rýdvan. Anýlcan. yarýnýn uzatma diðeri maçýn son dakikalarýnda yediði iki golle 2-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Gerek yönetim sorunlarý gerekse maddi anlamda sýkýntýlar nedeniyle bir türlü istenilen transferleri yapamayan Ulukavakspor dün grupta þampiyonluk mücadelesi veren Bartýnspor ile 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþtý. Çorum Belediyespor ile maçýn ayný saate gelmesi nedeniyle taraftar desteðini istediði arkasýna alamayan Ulukavakspor maçýn ilk dakikalarýnda kontrollü PAZARSPOR U 14 : Eren. Mehmet. Hüseyin. M. Salih. M. Enver. Ýbrahim. Ömer. Samet. Alper. Ýbrahim. Ali. Özcan. Fatih. Ulaþ. Ege. Bekirhan. GOLLER: 15. Dak. Alper. 70. Dak. Samet (Pazarspor). 28. Dak. Hüseyin (Çorum Belediyespor). bir futbol ortaya koydu. Ýki takýmýnda kale önü mücadelesine fazla giremediði maçýn ilk yarýsýnýn son dakikalarýnda sað kanattan geliþen Bartýnspor ataðýnda arka direðe yapýlan ortada dýþarý çýkmasý beklenen topu iyi takip eden Toma topu ortaya çevirdi bu topa Ýslam kafayý vurdu topu Ulukavakspor aðlarýna göndererek takýmýný maçta 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýnýn uzatma dakikasýnda gelen golle maðlup duruma düþen Ulukavakspor ikinci yarýda daha çok hücumu düþünerek baþladý. Rakip kale önünde etkili olmaya çalýþan temsilcimiz final paslarýnda baþarýlý olamayýnca beraberlik golünü bulamadý. Maçýn 74. dakikasýnda kazanýlan frkikik atýþýnda Ulukavakspor un Yusuf un vuruþunda Bartýnspor kalecisi Ahmet son anda topu köþeden kornere çelerek siyah beyazlý temsilcimize beraberlik þansýný vermedi. Son dakikalarda tüm hatlarý ile beraberlik golü için yüklenen Ulukavakspor dakikada çýkarken kaptýrýlan bir topla savunmasýnda az adamla yakalandý ve Emrah maçýn skorunu belirleyen golü bu dakikada attý. Bu sonuçla temsilcimiz Ulukavakspor dördüncü maçýnda ikinci maðlubiyetini alarak iki puanda kaldý. HAKEMLER: Mahmut Selçok. Tarýk Bozkurt. Baran Avcý. SAHA: Mimar Sinan. Ç O R U M BELEDÝYESPOR U 15 : Berk, Alaaddin, Deniz, Hüsnü, Niyazi, F.Serkan, Ali Can, E.Berkay, Eren, C.Can, Batuhan, Muharrem, Abdullah, Y. Emirhan, Mete han, Y. Emre, Aslan, K.Can PAZARSPOR U15 : Özcan, Kadir, Melih, Hakan, Barýþ, Ýlker, Mücahit, Ramazan, Samet, Nedim, Ceyhun, Muhammed, Ulaþ, Fatih, Ege, Ý. Hakan, Þaban. GOLLER: 9. ve 25. Dakikalarda Eren ve 77. Dakikalarda Elvan Mert. 37. Dak. Batuhan ve 58. Dakikalarda Alican. 72. Dak. Aslan. 79. Dak. Metehan (Çorum Belediyespor). Cumartesi günü Çorum da oynanan ikinci maçta Çorum U 14 son dakikada yýkýldý: 1-2 Geliþim Ligi U 14 kategorisinde Çorum Belediyespor, Pazarspor ile oynadýðý ilk maçta rakibine son dakikada yediði golle 2-1 maðlup oldu. Cumartesi günü Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta konuk 0-2 Belediyespor U 15 de Pazar a gol yaðdýrdý Pazarspor fizik olarak zayýf ancak teknik gücü yüksek bir kadroya sahip futbol ortaya koydu. Ç o r u m Belediyespor rakibi önünde fizik üstünlüðünü iyi kullanarak rakibi önünde oyundan düþmedi. Ýlk yarýda Alper in attýðý golle öne geçen konuk Pazarspor önünde 28. dakikada Hüseyin in kafasýndan bulduðu golle skoru 1-1 yapan Çorum Belediyespor ikinci yarýda ani ataklarla etkili olmaya çalýþtý. Pazarspor un bastýrdýðý anlarda ani toplarla etkili olan Belediyespor bu ataklarda son vuruþlarda baþarýlý olamazken maçýn 70. dakikasýnda kaleci ve savunma anlaþmazlýðýndan araya giren Samet ayak koydu ve takýmýný 2-1 öne geçiren golü attý. Belediyespor, Pazarspor U 15 takýmýda adeta gol yaðdýrdý: Grupta ilk iki maçýný biri hükmen olmak üzere kazanarak iddialý konuma gelen Çorum Belediyespor, rakibi önünde maça etkili baþladý ve erken bulduðu gollerle rakibin direncini kýrarak ikinci yarýda farka gitti. Ýlk yarýsýný 4-0 önde kapattýðý maçýn son bölümünde rakibinin fiziksel düþüþünde etkisiyle rahat bir futbol ortaya kolan Çorum Belediyespor sahadan 11-0 galip ayrýlarak üçüncü maçýndan da üç puanla ayrýlarak 9 puanla iddiasýný sürdürdü. Bu galibiyetle Çorum Belediyespor grupta dört maç oynayan Trabzonspor un ardýndan ikinci sýrada yer aldý. Okul Sporlarý açýlýþ toplantýsý bugün Bugün saat da Anitta Otel de düzenlenecek açýlýþ toplantýsýna Okul Sporlarý Federasyon Baþkaný Ayhan Pala da katýlacak. Çorum Okul Sporlarý Faaliyetleri toplantýsý bugün Federasyon Baþkaný Ayhan Pala nýn katýlýmýyla yapýlacak. Bugün saat da Anitta Otel de düzenlenecek olan Okul Sporlarý Faaliyetleri açýlýþ toplantýsýna Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Türkiye Okul Sporlarý Federasyon Baþkaný Ayhan Pala ile il ve ilçelerde görev yapan tüm Beden Eðitimi Öðretmenleri katýlacaklar. Toplantý saygý duruþu ve ÝRTÝBAT istiklal marþý ile baþlayacak ardýndan geçen yýlki okul spor faaliyetlerinin slayt sunumu yapýlacak. Daha sonra yapýlacak protokol konuþmalarýnýn ardýndan baþarýyý idareci, beden eðitimi öðretmeni ve antrenörlere plaketleri verilecek. Törende daha sonra Okul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala tarafýndan Federasyon adýna verilecek (Ç.HAK:959)

19 PAZARTESÝ 13 EKÝM (Ç.HAK:2734) ELEMANLAR ALINACAKTIR Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek Özyýldýz Isý Mühendislik (Ç.HAK:2958) ÝÞYERÝNE KÝRALIK DAÝRELER Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda Gündoðdu Sürücü Kursu nun çýkmýþ olduðu daireler iþyerine kiralýktýr. (Ç.HAK:2696) Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/ Devren Satýlýk Pimapen Atölyesi Aþaðý Sanayi 5. Çelik Sokakta bulunan Pimapen (Ç.HAK:2991) Trans Mikser Þoför Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri alýnacaktýr. (Ç.HAK:2993) Atölyesi devren satýlýktýr. Mür. Tel: Serra Hazýr Beton (Ç.HAK:1740) ÝDEAL HOME BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Diksiyonu düzgün * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Bilgisayar kullanabilen * En az lise mezunu bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2956) Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A Tel: ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþlerinden anlayan ÇIRAK-KALFA- USTALAR alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2977) Þahin Paslanmaz (Ç.HAK:2998) (Ç.HAK:2989) TECRÜBELÝ GAZALTI ve TOZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:2969) (Ç.HAK:2966) (Ç.HAK:2702) NO:7 ÇORUM SATILIK DAÝRE Gazi Caddesi 5. Sokak 4/6 (Layýk Apt.) 110 m2 Gazi Caddesini gören daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK Gazi Cad. No: 3 de Hamoðlu Ýþhanýnda 3. katta 125 m2 daire-iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2978) Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM (Ç.HAK:2997) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2374) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik Ltd. Þti. (Ç.HAK:2981) Satýlýk Daire Bahçelievler Mah. Þenyurt 1. Sokak Elvin Apartmaný 3. kat 140 m2, 3+1 güney-batý cephe, asansörlü, otoparklý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: (Ç.HAK:2985) Adres: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: YÝTÝK Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu MYO Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Nuray TUFAN (TUNCAY) Ziya kýzý 1978 Alaca Doðumlu (Ç.HAK:2988) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa CANKAR Elvan oðlu 1936 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2987) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer YÜKSEL Osman oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2986) (Ç.HAK:2884) (Ç.HAK:2940) BAY-BAYAN ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Erkekler için askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY-BAYAN Elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum

20 Bülbül, Ceylan elele puan Manavgat a Çorum Belediyespor, Manavgatspor maçýnýn özellikle ikinci yarýsýnda rakip kalede etkili olurken maçýn Ankara bölgesi hakemlerinden Ýbrahim Bülbül düdüðü ile yardýmcý hakemi Murat Ceylan ise kaldýrdýðý ve kaldýrmadýðý bayraklarýyla kýrmýzý siyahlý takýmýn puan kaybýnda büyük pay sahibi oldular. Çorum Belediyespor un dün Manavgatspor ile oynadýðý maçý yöneten hakemlere gerek saha içinde gerekse tribünden büyük tepki yaðdý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn 77. dakikada Buðra nýn vuruþunda çizgi içinden çýktýðý iddia edilen pozisyon sonunda Buðra yerde hakeme isyan ederken Teknik Direktör Yavuz Ýncedal - da verilen karara isyan ederek yardýmcý hakemin yanýna kadar geldi. Bu pozisyon sonunda Ýncedal trübünü gönderildi. Verdikleri kararlarla puan çalan hakemleri evlerine gönderecek merak ediliyor. Çorum un hakkýný yiyenlere haklarýmýz haram olsun Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çorum un hakkýný yiyenlere haklarýmýz haram olsun dedi. Baþkan Gül, Manavgatspor maçýnýn ardýndan sosyal paylaþým sitesinden yazdýðý mesajýnda Hakemin katlettiði bir maç seyrettik. Emeðimisi gasbeden hakeme yazýklar olsun. Çorum un hakkýný yiyenlere haklarýmýz haram olsun dedi. Gül ün bu mesajýna çok sayýda futbol severde yorumlarýyla destek verdi. PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014 Yine lider deðiþtirdik ancak iki puan kaybettik Çorum Belediyespor grup lideri Manavgatspor karþýsýnda ilk yarýda kötü bir futbol ortaya koyarken ikinci yarýda rakip kalede etkili oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmda kanatlarýn varlýk gösteremediði maçta ani geliþen Manavgatspor ataklarýnda ise kaleci Fatih yaptýðý kurtarýþlarla rakibe gol izni vermeyerek bir anlamda maðlubiyete engel olan isim oldu. Oðuzhan ve Çaðlar Manavgatspor maçýnda bir atak geliþtirme çabasýnda Ç o r u m Belediyespor lideri devirdi ancak maçýn hakemi deviremedi. Kýrmýzý Siyahlý takým Manavgatspor karþýsýnda çok kötü bir futbol ortaya koyduðu ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýdaki performansa yakýn taraftý. Ancak maçýn Ankara bölgesi hakemi Ýbrahim Bülbül ve birinci yardýmcý hakem Murat Ceylan maçý berabere bitirmek adýna ellerinden gelen çabayý gösterince sonuçta her zaman olduðu gibi hakemlerin dediði oldu ve maçta 0-0 berabere bitti. Maça iki takýmda kontrollü baþladý. Ýlk yirmi dakikalýk bölümde iki takýmda hücumda varlýk gösteremedi. Sonraki bölümde Belediyespor kanatlardan istenilen verimi alamayýnca pozisyon uzun taç ataþlarýndan doðacak karambollere kaldý. Konuk takýmda ilerde Fatih in fizik üstünlüðünü iyi kullanarak gol aradý. Ýkinci yarýda Belediyespor daha çok golü düþündü ancak bu dakikalarda kalesinde mutlak iki net pozisyon verdi. Kaleci Fatih baþarýlý kurtarýþlarýyla rakibine izin vermedi. Turgay ýn düþürüldüðü pozisyona devam diyen maçýn hakemi 77. dakikada ise Buðra nýn vuruþunda kale içinden çýkartýlan ve çizgideki herkesin gol diye ayaða kalktýðý anda yardýmcý hakem Murat Ceylan pozisyona devam deyince ortalýk karýþtý. Bu pozisyonda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal trübüne gönderildi. Sonraki bölüm ise tam bir sinir harbi þeklinde geçen maçta Belediyespor sakin kalamadý ve þiþirme toplarla etkili olmaya çalýþtýðý rakip kale önünde pozisyon üretemedi ve maçta baþladýðý gibi golsüz berabere sona erdi. Maçý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte AK ÇORUM BELEDÝYE Fatih...6 Eray...4 Osman...4 Çaðlar...4 Turgay...4 (84. dk. Burak...) Ali...3 (67. dak. Furkan...3) Ýmam...5 Murathan...4 Nedim...5 Oðuzhan...4 (67. dak. Buðra...4) Akýn...4 Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile 1500 civarýnda taraftar izledi. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 17. dakikada sol kanattan Murathan topla MANAVGATSPOR Veysel...5 Fikret...5 Aykut...5 Ömer...4 (46. dak. Adil...6) Baran...5 (90+2. dak. Ferhat...3) Oðuz...4 Feyyaz...5 (86. dak. Burak...) Fatih...6 Deniz...5 Reþit...5 Þerif...4 STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu. SARI KART: Buðra (Çorum Belediyespor), Fikret, Feyyaz, Deniz (Manavgatspor).. HAKEMLER : ÝbrahimBülbül, Murat Ceylan, Can Yamaç. haraketlendi ortaya çýkardýðý topa Ali indirdi Turgay geliþine sert vurdu kaleci son anda köþeden topu kornere çeldi. 29. dakikada sol kanattan Osman ýn kullandýðý uzun taç atýþýnda Nedim ön direkte aþýrdý Çaðlar kafayla hamle yaptý dokunamadý ardýndan Ali uzandý oda dokunamayýnca Çorum Belediyespor mutlak bir golden oldu. 38. dakikada sað kanattan geliþen Manavgatspor ataðýnda ceza sahasýna yapýlan ortada Fatih kafayý vurdu top yandan az farkla auta gitti. 40. dakikada sað kanattan Osman topla hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý topa ön direkte Çaðlar dokunamadý ardýndan Murathan topa dokunamayýnca Çorumspor golü yine bulamadý. 44. dakikada sol kanattan geliþen Manavgatspor ataðýnda ceza yayý sol köþesinde kazanýlan faul atýþýnda Deniz köþeye plaseledi kaleci Fatih son anda köþeden kornere çeldi. Ýlk yarý golsüz berabere sona erdi. 52. dakikada orta alandan Turgay topla hareketlendi ceza yayý üzerinde Çaðlar ile davur pasý yaptý ceza sahasýna girdi rakibi tarafýndan düþürüldü ancak maçýn hakemi bu pozisyona devamdedi ve gerek futbolcular gerek kenar yönetim gerekse taraftarlar büyük tepki österdiler. 55. dakikada savunmadan atýlan uzun topta Fatih kafayla aþýrdý Adil çapraz pozisyonda sert vurdu top üstten az farkla auta gitti. 65. dakikada konuk takým maçtaki en net pozisyonu buldu. Bu daikada sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken topla penaltý noktasýna yakýn yerde topu önünde bulan Oðuz sert vurdu kaleci Fatih mükemmel bir refleksle topu kornere çelerek rakibine gol izni vermedi. 73. dakikada Furkan ýn sað kanattan yaptýðý ortada arka direkte Murathan çapraz pozisyonda kaleci ile karþý karþýya kaldý vurmakta gecikince araya giren savunma ve kaleci mutlak bir tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 77. dakikada maçýn kader aný yaþandý. Bu dakikada sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada Çaðlar dan seken topla Buðra arka direkte buluþtu topa sert vurdu uzak kale direðini geçen topa savunma çizgi içinden çýkardý maçýn yardýmcý hakem dedi ve bu dakikada Teknik Direktör Yavuz Ýncedal hakem tarafýndan tribünü gönderildi. Son dakikalarda Belediyespor un þiþirme toplarla etkili olma çabasý sonuç vermeyince karþýlaþma maçýn hakeminin istediði gibi golsüz beraberlikle sona erdi. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Manavgatspor : 0-0 Sebat Trabzon - Zonguldak Kömürspor : 2-3 Batman Petrolspor - Adliyespor : E Kýzýlcabölükspor - Tire 1922spor : 1-0 Tutap Þekerspor -Çatalcaspor : 1-2 Tuzlaspor - Darýca Gençlerbirliði : 0-0 Bursa Nilüfer - Kýrakhanspor : 1-1 Gaziosmanpaþa- Ýstanbulspor :0-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Zonguldakspor Manavgatspor Ýstanbulspor Tire Kýrýkhanspor Tuzlaspor Niðde Belediye Darýca Gençler Adliyespor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Kýzýlcabölük Çatalcaspor Akçaabat FK Tutap Þekerspor Gaziosmanpaþa Batman Petrol Gelecek hafta maç programý: 18 Ekim Cumartesi : Ýstanbulspor - Çorum Belediyespor. Adliyespor - Gaziosmanpaþaspor. Kýrýkhanspor - Kýzýlcabölükspor. Tuzlaspor - Tuyap Þekerspor. Manavgatspor- Bursa Nilüferspor. Niðde Belediyespor- Batman Petrolspor. Darýca Gençlerbirliði-Zonguldak Kömür. Tire Sebat Proje Akçaabat

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı