Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti"

Transkript

1 Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y l dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri 03 Ekim 2011 Pa zar te si gü nü ya p lan tö ren ile bafl la d. Yö - ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal UI A ta ra f n dan Dün ya Mi mar l k Gü nü nün te ma s ola rak se çi len n san Hak k Ola rak Mi mar l k te ma s na de in di. Ha san To pal ko nufl - ma s n da in san la r n, sa l k l, gü ven lik li, ni te lik li me kân lar da ve ya p lar da, bu ya p la r n olufl tur du u mi mar l k dü ze yi yük sek kent ler de ya fla ma hak k en ön ce lik li ve ev ren sel in san hak k ola rak ka bul edil mek te ol du u na de in di. Bir - lefl mifl Mil let ler n san Hak la r Ev ren sel Bil dir ge si ve Av ru - pa Kent sel fiar t 'n n mi mar l n bir in san hak k ol du u na dik ka ti çek mek te ol du un dan bah se den ve ya p ve kent - sel me kâ n n, sa l k l ya flam için be lir le yi ci ko flul ol du u nu vur gu la yan To pal son ola rak et kin li in ger çek lefl ti ril me - sin de eme i ge çen her ke se te flek kür et ti. 1

2 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Mes lek te 30. ve 50. y l n ge ri de b ra kan üye le ri miz için pla ket tö re ni ger çek lefl ti ril di. Mes lek tafl la r m z pla ket le ri ni z mir Bü yük fle hir Be le di ye Bafl ka n Aziz Ko ca o lu, Ko nak Be le di ye Bafl ka n Ha kan Tar tan, Mi mar lar Oda s Mer kez Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ali Ekin ci, Mi mar lar Oda s z mir fiu - be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal ve Mi mar lar Oda s Ge nel Sek re te ri Ne cip Mut lu'dan al d lar. Aç l fl ko nufl ma s ve mes lek te 30 ve 50. y l pla ket tö re ni ar d n dan; 10 Ey lül Cu mar te si gü nü n san Hak k Ola rak Mi - mar l k te ma s kap sa m n da dü zen le nen Fo to ma ra ton da de re ce ye gi ren ve ser gi le me ye hak ka za nan ya r fl ma c la - ra da se çi ci ku rul üye le rin den Gü zin Te zel ta ra f n dan ödül le ri ve ril di. Mes lek te 30 ve 50. y l pla ket tö re ni ve Fo to ma ra ton Ödül tö re ni ar d n dan her y l ol du u gi bi bu y l da dü zen le nen mi mar l k gü nü kok tey li ile Ata türk Kül tür Mer ke zi ze min kat ve ikin ci ka t n da bu lu nan ser gi ler ile Re sim ve Hey kel Mü ze si'nde ger çek lefl ti ri len Em re Aro lat Mi mar l k EA A- An/Mo ment ser gi si aç l fl yo un bir ka t l m la ger çek lefl ti - ril di. 2

3 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Mes lek te 50. Y l n Dol du ran Üye le ri miz Fuat K lc Ömer Taylan Sa nak Ülkü Vural Altan Somer Ergun Gürel Y lmaz Morçöl Egemen Taylan Argun Teker Barlas Hazarhun Bekir Tantürk Mehmet Ali Akdeniz Nimet Alpay Mes lek te 30. Y l n Dol du ran Üye le ri miz Ahmet Adil Geçim Yahfli Karamollao lu sa Mintafl Ali O uz Baflöz Adnan Avc Figen Erkan Mustafa Semih Özlü Arif Alptürk Abdülvahap Köse fierif Ahmet Koç Nihal Pehlivan Ayd n Özay Fatma Gönül K l nç lhami Koçyi it Mehmet Hüsamettin Örel Osman Arkan Ziya Birol Haksever Nazife Gök Cemile Kelefl Nefle Sar o lu Bozk r Cengiz Yenikler Erol Köro lu Hülagü Turan Hasan Ayg t Mehmet Resio lu Ahmet Umur Somal H. Avni Özgencil Yusuf Gül Ahmet Hamdi Y lmaz Fatma Süslü Karayel Ahmet Zahit Karakafl Sevgi Mintafl Cüneyt Akgökçen Mustafa Özkent Mustafa Ferudun Alt n Mehmet Hepdündar Mehmet Akkuas Perihan Utan Bedriye Boyac Ayfle Sezgin Fatma Ifl k Çeliko lu Serap Kozdereli pek Kaleli Ayd n Yener Arif Y ld r m A. lker Kodaman Necdet Meriç smail Hakk Bak r Tamay Ertano lu Karaman S. Canan Birsel Sibel Ünsal smail Hakk Bekiro lu Mustafa Cengiz Karao lan O uz Tekin Gönül Sönmez Canan Güler Burhan Tanzan Belgin Mutlu Merter Ferdun Tay z Feyzi Yap c o lu Ramazan fiahin Okan S. Olgun Hikmet Baflkurt Hülya Özkan Kemer Zafer Çak c Mesut fieker Tahsin Yaflar Y lmaz Mehmet A. Tatari Mualla Süllü Öksüzler Kadri fiendikmen Emin Atefl Funda Abrafl E. Zeynep Canbakan Sinan Kantarc Ayflen Örgün Taner Aykafl Mustafa Bozdemir Hüseyin Üzümcü Ali Yaflar Geylani Ülker Alt n Saime Mine K l ç 3

4 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Açı lış Ko nuş ma sı Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Yö ne tim Ku ru lu Baş ka n Ha san To pal n Mi mar l k Haf ta s Aç l ş Ko nuş ma s te dir. Me kâ n n ka li te si, ya p n n ni te li i, mi mar l n ön ce lik - li gün de mi ve so rum lu lu u dur. n san la r n, sa l k l, gü ven lik li, ni te lik li me kân lar da ve ya p - lar da, bu ya p la r n olufl tur du u mi mar l k dü ze yi yük sek kent ler de ya fla ma hak k en ön ce lik li ve ev ren sel in san hak k ola rak ka bul edil mek te dir uy gar dün ya da. Bir lefl mifl Mil let ler n san Hak la r Ev ren sel Bil dir ge si ve Av - ru pa Kent sel fiar t da mi mar l n bir in san hak k ol du u na dik ka ti çek mek te, ya p ve kent sel me kâ n n, sa l k l ya flam için be lir le yi ci ko flul ol du u nu vur gu la mak ta d r. UI A (Ulus la ra ra s Mi mar lar Bir li i) her y l ekim ay n n ilk pa zar te si gü nü kut lan mak ta olan Dün ya Mi mar l k Gü nü - nün te ma s n bu y l " n san Hak k Ola rak Mi mar l k" ta n m y - la be lir le mifl tir. Mi mar Frank Loyd Wright mi mar l ; "bi çim ha li ne gel mifl ya flam" ola rak ta n m la mak ta d r. Kufl ku suz bu bi çim, co - raf ya ve ye re ilifl kin fark l l k la r içer mek te dir. yi ta sar lan - m fl bir ya p, iyi dü zen len mifl bir kent sel alan ki fli le rin ya - fla m na ve mut lu lu u na olum lu kat k lar da bu lu na bil mek - Ya p la r n, me kâ n n ve ken tin ni te li i nin yük sel til me sin de ön ce lik li olan mi mar l k t r ve bu ba lam da ni te lik li mi mar - l k en te mel in san hak la r n dan d r. Bu hak k n ta lep edil me - si için, bu hak ka sa hip ola cak ve kul la na cak la r n kül tü rel dü ze yi nin yük sel til me si de ye rel ve mer ke zi ka rar ve ri ci le - rin ön ce lik li so rum lu lu u dur. Yö ne tim ler bu so rum lu luk la r n ye ri ne ge tir mek ve top lu - ma gü ven li, sa l k l, ni te lik li ya p lar ve kent sel ya flam alan - la r sun mak ye ri ne, bu do rul tu da ça l fl ma lar ya pan mes - lek ku ru lufl la r n elefl tir mek te dir ler. Mes lek Oda la r 'n n ak la, bi li me, kent lefl me ile il gi li ka nun - la ra, ken tin na z m imar pla n na, plan la ma il ke le ri ne ay k r ya p lan ay r ca l k l plan ve pro je le re da va aç yor ol ma s rant çev re le ri ni ra hat s z et mek te dir. 4

5 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Ay r ca l k l plan lar ve pro je ler ya p l ma s n, ida re le rin her tür lü plan la ma ifl lem le ri ka nun la ra ve bi li me uy gun ol sun de me si ge re ken ler, mar Ka nu nu na uy gun ol ma yan plan ve pro je le re da va aç l ma s n de mek te dir ler. Aç lan da va lar so nun da ip tal edi le rek yan l fl tan dö nü len pro je le rin ha t r lan ma s n da kent sel ge le cek hak k n da do - ru ka rar ve re bil mek için ya rar var d r. Ko nak Gal le ri a, Kor don yo lu, Üç ku yu lar Pla za, Kar fl ya ka Pla za, Ko nak - Bas ma ne Vi ya dük le ri, Eryt hra i, Bal l Ta kas, Te le fe rik Ya maç la r n n ya p lafl ma ya aç l ma s, t fa i ye, Ha - va ga z Fab ri ka s alan la r n n rant te si si ne dö nüfl tü rül me si vb kent sel yan l fl l k lar ön len mifl tir da va lar la. Ken tin ula fl m pla n bir ya na b ra k l p, Ko nak - Ye flil de re Tü ne li, n ci ral t - Çi li tü ne li gi bi ga rip pro je ler le u rafl mak ye ri ne, bu pro je le re har ca na cak ka mu kay na ile z mir ken ti nin met ro - top lu ula fl m so ru nu ta ma men çö zü le bi - le cek tir. Ye ter ki kay nak lar ak l c kul la n la bil sin. Kent te ak la, bi li me, plan la ma il ke le ri ne uy gun ol ma yan prog ram ve pro je le re elefl ti ri le ri miz sü re cek tir. Çün kü biz so run la r çö zül müfl, ya fla yan la r mut lu, plan l, dü zen li ve mi mar l k dü ze yi yük sek bir kent düfl lü yo ruz, is ti yo ruz. Yö ne tim le re reh ber ni te li in de olan Av ru pa Kent sel fiar - t n n öner me le ri ni bir kez da ha ha t r lat mak is ti yo rum. Kent sel fiart ta der ki; "Kent le ri mi zi ve yer lefl me le ri mi zi bil gi kül tür ve sa nat yu - va la r ha li ne ge tir me ama c m z n, kent le rin mi ma ri gü zel - lik le ri ni dik ka te al ma d m z tak dir de say g n l k tan yok sun ka la ca n n far k n da y z. Kent sel pey zaj la r m z n son 50 y l da ço u uz man üst dü - zey de bir mi ma ri ka li te en di fle si du yul ma dan ge lifl ti i nin far k n da y z. Kent çev re sin de ki pey zaj la r n pek ço u nu ih - mal ede rek, kent le ri mi zi ve yer lefl me le ri mi zi ruh suz, ya ra - t c l k tan uzak bir ti ca ri kent sel plan la ma ya terk et tik. Bu ne den le me kan sal ge lifl me miz de mi mar l k bo yu tu nu da ha faz la dik ka te al mak ve ka rar ve ri ci ler de ve kent li ler de can l bir mi ma ri kül tü rün ge lifl me si ni tefl vik et mek is ti yo - ruz. Kent le ri miz le, ka sa ba la r m z la ve on la r n kül tü rü ile ol du - u ka dar mi ma ri le ri ile de gu rur duy mak zo run da y z." Bu ba lam da ola rak kent li le - ri miz le mi mar l bu lufl tur mak bir haf ta bo yun ca mi mar l - ken tin gün de mi ne ta fl mak ama c y la çe flit li top lan t lar, söy le fli ler, ser gi ler vb. et kin lik ler dü zen le dik. Kent li le ri - miz le ve siz ler le ol mak is te dik. Bu duy gu lar la Yö ne tim Ku ru lu muz ad na bü tün kent li le ri - miz ve mes lek tafl la r m z n mi mar l k gü nü nü ve mi mar l k haf ta s n kut lu yor, sev gi le ri mi su nu yo rum. Ha san To pal Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n 5

6 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Söy le şi Uğur Tan ye li n san Hak k Ola rak Mi mar l k U ur Tan ye li nin n san Hak k Ola rak Mi mar l k/öz gür lefl - me m ka n Ola rak Mi mar l k te ma l su nu flu 4 ekim 2011 Sa l ak fla m ger çek lefl ti. Ön ce lik le te ma n n zor lu un dan ve ko nu nun hu kuk ve si - ya se te ilifl kin olu flun dan bah se den Tan ye li, n san Hak la r Ev ren sel Bil dir ge si, Ame ri kan Ba m s z l k Bil dir ge si gi bi ya sal me tin ler den al n t lar la bafl la d ko nufl ma s n da, bu me tin le rin mi mar l k ve me kân üre ti mi ile do ru dan ilifl ki li mad de le ri ol ma d na dik kat çek ti. n san hak la r n sa de ce me tin ler de an la t l d, ya z l d ya da söy lem ler de ol du u gi bi de il, da ha elefl ti rel ele al mak ge rek ti i ne de i nen U ur Tan ye li, in san hak la r ko nu su - nun sü rek li ola rak üre tim ge rek ti ren bir mü ca de le ol du - un dan bah set ti. n san hak k ola rak mi mar l k de nil di in de de ulus la ra ra s bil dir ge ler de ya da me tin ler de böy le bir ay r m n ol ma d, biz ler için ye ni ve gün cel olan bu kav ra - m n mi mar lar ta ra f n dan po li tik-ide olo jik dü flün ce ler den ar na rak ele al n ma s ge rek ti in den bah se den Tan ye li, hak la r n me kân lar da ta n m l ol du u nu ve mak ro ve mik ro öl çek te fi zik sel ola rak kar fl l k bul ma la r n n me kân da vu ku bul du un dan bah set ti. Bil dir ge ler de bah si ge çen "ba r n ma hak k " iba re si için, da ha iyi ba r n ma ko flul la r n üret mek mi yok sa do al ba - r n ma öz gür lü ü mü söz ko nu su ol ma l d r di ye so ran Tan - ye li, in san hak la r me tin le ri ve bil dir ge le ri nin salt "in san" ola rak ta n m la nan in san için, s f r nok ta s n da ki kim lik ten, ta n m dan, ko mün den ya da bi rim den uzak var edi len so - yut la ma lar ol du u nu ve biz le rin "Mi mar l k ve n san Hak - la r " çer çe ve sin de bu me tin le ri ele al d m z da mi mar l n öz ne ol du u du rum lar da me tin le ri yo rum la ya bi le ce i mi zi söy le di. Mi mar l k il gi ve ey lem ala n n n in san hak la r için bu me - kân la r ta n m la ya bi len bir ey lem ol ma s ge rek ti i ni vur gu - la d. Son ola rak mi mar l n ken di si ni ye ni den ta n m la y p ra di kal bir de i flim ile si ya sal-ide olo jik tem si li ye tin ara c ol mak tan ç k ma s ge rek ti i ni vur gu la yan Tan ye li'nin su - nu mu yo un bir ka t l m la iz len di. 6

7 Söy le şi Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Hü se yin Ya nar Çiz gi ler ve Ya z lar Ara s n da ki Mi mar l k Meh met Kü tük çü oğlu Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r Hü se yin Ya nar söy le fli si 5 Ekim Çar flam ba gü nü ger çek - lefl ti. Ya p la r n dan zi ya de çiz gi ler den ve ya z lar dan bah - set ti i söy le fli sin de Ya nar; ma ka le le rin den 11 ta ne si nin seç ki si ile olufl tu ru lan ki ta b n n bas k sü reç le ri ni de an lat - t. Mi mar l tek tip de il, çok tip in san lar ye tifl ti ren bir ol - gu ola rak ta n m la yan Ya nar, mi mar l k ta s n r lar dan ve mi - mar l k e i ti min de sa de ce mi mar la r n de il, res sam la r n, mü zis yen le rin, ya zar la r n, ti yat ro sa nat ç la r n n da ola bi le - ce i çok tip li bir e i tim sü re ci ol ma s ge rek ti in den bah - set ti. Ya z la r n da as l n da he def kit le si nin ö ren ci ler ol du - u nu söy le yen Ya nar, Tür ki ye'de ki mi mar l Fin lan di ya mi mar l ile kar fl lafl t ra rak ara da ki fark lar dan ve ben zer - lik ler den bah set ti. Fin lan di ya'da mi mar l k ile il gi li ola rak; Fin Mi mar l k Mü ze si, Fin Mi mar l k Ser gi si ve Fin Mi mar l k Der gi si ol mak üze re üç ana or gan ol du u nu be lir ten Ya - nar, ya p yap mak için mi mar ol ma zo run lu lu u ol ma d - n, s ra dan in san la r n da ya p ya pa bi le ce i ni ak tar d. Fin Mi mar l 'nda iki önem li kav ram olan ras yo ne lizm ve mo - der niz min ön pla na ç k t n, Aal to'nun ve ku fla n n ya - rat t mi mar l n et ki le ri nin ha la de vam et ti i ni pay lafl t. Meh met Kü tük çü o lu su nu mun da z mir'de ça l fl lan iki pro je yi ak tar d. z mir/ulu kent'te ya p m na bafl la nan 35. So kak ve ya r fl ma pro je si z mir Bü yük fle hir Be le di ye si Ope ra Bi na s pro je le ri nin sü reç le ri ak ta r l d. 35. so kak pro - je sin de çevrede li ne er dü zen de z ban, sa na yi yer le flim le ri ve üni ver si te ya p lafl ma la r ndan, çev re de ki yer le flim le rin ara zi s n r la r n n çe per le ri ne gö re ko num lan d n ak ta ran Kü tük çü o lu, pro jenin çe per et ki si ni ta ma men ke sip da - tan k r k l hatta maf sal l yer le flim pla n nı ve maf sallar da sos yal ni ren gi nok ta la r n n yer lefl ti ril di i hat t n be ton ba - za ola rak ça l fla ca n ak tar d. Ya r fl ma pro je si olan z mir Bü yük fle hir Be le di ye si Ope ra Bi na s Pro je si'nde ise ya p - n n de niz, ko num lan d alan da ka ra ve de niz ula fl m ile ilifl ki le ri nin öne mi ve kur gu daki yön len dir me le rin den bah - set ti. Ope ra Bi na s nı n fark l fonk si yon la ra fark l ve efl za - man l ola rak efl lik ede bi le cek me kân la r n ta sar lan d nı, ko num lan d ya k n çev re sin de ki ko nut do ku su ve kent ara s n da ara bu lu cu ka ma gö re vi özel li in den bah set ti. Pro je le ri nin ge li flimle ri ni di yag ram lar ve mo del le me lerle ak ta ran Kü tük çü o lu'nun su nu mu il giy le iz len di. 7

8 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Söy le şi Wil li am Al sop Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r Fos ter + Part ners, Zak Ayash Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r söy le fli si kap sa m n da 6 Ekim Per flem be gü nü nün ilk söy le fli sin de Wil li am Al sop ça l fl - ma la r n ve de ne yim le ri ni ak tar d. Ta sa r m sü re cin de sa de ce iki bo yut lu re sim ler, ka ra la ma - lar ve fi kir afla ma s n da olan çiz gi le rin so nuç ola rak na s l ya p ya dö nüfl tü ü nü gös te ren Al sop ça l fl ma la r n il lüs - tras yon lar ve mo del le me le rin ol du u vi deo lar ile ak tar d. Pro je le rin de ilk afla ma dan iti ba ren tüm fi kir le rin t p k bir sis bu lu tu gi bi ka r fl k fle kil len di i ni, da ha son ra bun la r n ya p için de bi rer çe kir dek, ha va lan d r ma me ka niz ma s, bi - rim ola rak çö züm len di i ni an lat t. Bir du var üze rin de tüm fi kir le rin kar ma fl k ama ken di için de bir dü zen de fle kil len - di i ni, da ha son ra bu kom po zis yo nun ya p ya dö nü flüm sü re ci ni ak ta ran Al sop; To ron to'da ki üni ver si te ya p s, Çin'de ki mü ze ya p la r, Abu Dha bi'de ki Re em Ada s gi bi pro je ler de ta sa r m yak la fl m la r n dan bah set ti. Al sop, "Rü - ya ol ma dan bi na sa de ce bi na d r, e er o bi na tut ku ve ha - yal ler le ta sar lan m fl ve çi zil mifl se ifl te bu mi mar l k t r" di ye ko nufl tu. 8 Fos ter + Part ners gru bun dan Zak Ayash, 6 Ekim Per flem be gü nü nün ikin ci söy le fli sin de ya p lan pro je le ri de tay la r ile ak tar d. Kent sel plan la ma dan ka p ko lu gi bi fark l öl çek te ta sa r m prob lem le ri ni ele al d k la r ofis le rin de ifl le yifl dü ze - nin den de bah se den Ayash, öne ç kan pro je le ri ni ak tar d. Sür dü rü le bi lir mi mar l n ofis le ri ta ra f n dan na s l yo rum lan - d na ve ya p lar ta sar la n r ken ele al n fl flek li ne de de i nen Ayash, kar bon emis yo nu nu en aza in dir ge ye bi le cek bir yak la fl m la ya p la r ta sar la d k la r n söy le di. Bei jing'te ki ha - va ala n pro je sin de ül ke ye ilk gi rifl me kâ n ol ma ni te li i ta fl - yan ha va ala n n n gü cü sim ge le me sin den ve ça t ta sa r m n - da ej der ha ben zet me si nin hem gü cü hem de ha va lan d r ma - ya kat k s, do al fl k ve gör sel kat k s n dan; Re ich stag- Al - man ya'da ki be le di ye bi na s n n ye ni de mok rat Al man ya'y yan s t ma s ve kent için de bir land mark ol ma s n dan, bu na ben zer di er land mark ni te li in de ki pro je le rin den Swiss Re'nin form ve ifl lev aç s n dan kur gu lan ma afla ma la r n dan bah set ti. Yap t k la r ifl ler le al d k la r ödül ler den de bah se den Ayash, iyi mi mar l k için iyi ifl ve ren ol ma s ge rek ti i ni vur gu - la d. Ayash' n su nu mu yo un ka t l m la iz len di.

9 Söy le şi Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Ay d n Boy san "Za man Ge çer ken" Ay d n Boy san söy le fli si 7 Ekim cu ma gü nü Do mi nik Cad - de si-al san cak'ta ger çek lefl ti. Ko nak Be le di ye si ile or tak la - fla ger çek lefl ti ri len söy le fli de yö net men Ha luk Ifl k' n so ru - la r n ya n t la yan Boy san, ilk de fa so kak ta bir söy le fli ger - çek lefl tir di i ni ilet ti. Mi mar l k ha ya t n da ya fla d de ne yim ler den bah se den Boy san, bafl lar da kö fle ya zar l ola rak bafl la yan ya zar l k sü re ci ni de pay lafl t ve kom flu luk, ör güt len me ko nu la r n da ha yat de ne yim le rin den bah set ti. Tür ki ye'de Mi mar lar Oda s 'n n ku ru cu la r n dan olan Boy san, Mi mar lar Oda s 'n n bir cet vel gö re vi gör dü ü nü vur gu la d ve fle hir ler de ku ru - lan oda ve ben ze ri ör güt len me le rin o fleh rin çeh re si ne ve top lu mu na yan s t t k la r n n öne mi ne dik kat çek ti. Boy san bir bu çuk mil yon met re ka re ya p s n n ol du u nu pay lafl t - söy le fli de, kent si lu et le ri nin h z la de i flen du ru mu nu ana liz et ti ve kent le rin sos yal ya p s n n mi mar l k la de ifl - ti i ne dik kat çek ti. Ko nak Be le di ye Bafl ka n Ha kan Tar tan da söy le fli ye ka t l d ve Ay d n Boy san'a te flek kür le ri ni ilet - ti. Film Gösterimi Yö net men m re Azem'in fil mi "Ekü me no po lis", Mi mar l k Haf ta s kap sa m n da gös te rim dey di. s tan bul'a bü tün cül bir yak la fl m amaç la yan, de i flim ka dar de i fli min al t n da - ki di na mik le ri de sor gu la yan film de y k l m fl ge ce kon du ma hal le le rin den gök de len le rin te pe le ri ne, Mar ma ray' n de rin lik le rin den 3. köp rü nün gü zer ga h na kent için de yol - cu lu a ç kar d. Ö ren ci Üye - le ri Yaz Okul Ko mis yo nu ta ra f n dan 2 y l d r dü zen le nen Bay kufl lar Top la n yor et kin lik le ri kap sa m n da ger çek lefl ti - ri len atöl ye ça l fl ma la r ve di er et kin lik le rin an la t l d, ay n za man da atöl ye so nuç ürün le ri ola rak ha z r la nan k - sa film ler ve su num la r içe ren film gös te rim le ri Mi mar l k Haf ta s 'nda iz le yi ci ler le bu lufl tu. 9

10 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Atöl ye Ko ray Ve li be yoğ lu Ül kü n ce kö se Kor don: Kent sel Vit ri ne Ye ni den Bak mak Öz lem Ber ber Si nan Oma can l ker Öz del atöl ye de po da Kor don: Kent sel Vit ri ne Ye ni den Bak mak atöl ye si Ko - ray Ve li be yo lu ve Ül kü n ce kö se yü rü tü cü lü ün de 4 Ekim 2011 de ger çek lefl ti. fie hir ve Böl ge Plan c s Ya se min Uzak gö zen in de kat k la r y la ger çek le flen atöl ye de Kor - don un ta rih sel sü reç te ge çir di i de i flim ler den bah se dil - di ve Kor don'un kent için de ki ko nu mu üze rin de tar t fl l d. Bir kent sel vit rin ol ma özel li i ta fl yan Kor don'un ta rih sel sü reç te ge çir di i de i flim ler ile olu flan ka rak te ri üze ri ne du ru lan atöl ye de, fle hir plan la ma da kul la n lan aku punk - tur yön te mi ile bir ala n n dö nü flü mü/iyi lefl tir me si üze ri ne o ala n n "kent hak k " çer çe ve sin de ka mu sal kul la n m ola - nak la r n art t r p çe flit len di re cek kü çük öl çek li mü da ha le öne ri le ri dü flü nül dü. Atöl ye yü rü tü cü le ri ve ka t l m c la r - n n Kor don da ki ge zi le rin de el de et tik le ri göz lem le rin ar - d n dan ka t l m c lar fi kir le ri ni tar t fl t lar. Kor don'da Cum - hu ri yet Mey da n 'ndan Gün do du Mey da n 'na ka dar se çi - len alan bo yun ca "kent ku tu cuk la r ", top lan ma me kân la r, se yir te ras la r ve kent is ke le si ta sar la yan ka t l m c lar, so - nuç ürün le ri ni bir pos ter de bir lefl tir di ler. Öz lem Ber ber, Si nan Oma can ve l ker Öz del yü rü tü cü lü - ün de ger çek lefl ti ri len atöl ye de po da" ça l fl ma la r na 4 Ekim Sa l gü nü bafl la d. Uzun sü re dir kul la n l ma yan ve ya - k n da ola rak fa ali ye te geç - me si için ça l fl ma lar yü rü tü len Al san cak Te kel Tü tün De - po la r 'nda, ya p n n üze rin de ta fl d iz le ri arafl t r ma, kefl - fet me, bel ge le me ve ser gi le me ye da ya l ça l fl ma la r n 6 Ekim Per flem be gü nü bir ser gi ile ta mam lan d. Ya p n n sa - hip ol du u po tan si yel le rin aç a ç ka r l ma s n he def le yen ça l fl ma lar da, kay na ya p n n ken di si olan fark l ha yal le - rin ve oku ma la r n pe fli ne dü flü le rek; fl k-göl ge et ki si ni arafl t ran de ney ler, yer lefl tir me ça l fl ma la r ve me kâ na yö - ne lik ha fif mü da ha le öne ri le ri ile ya p lan ke flif ler le, ya p n n ka rak te ri ve ta fl d iz ler vur gu lan d. Fo to raf, vi de o gi bi tek nik ler kul la n la rak olufl tu ru lan ça l fl ma lar ku ru lan blog üze rin den pay la fl l ma ka ra r al n r ken, ha z r la nan pos ter su num la r ya p için de ser gi ye dö nüfl tü rül dü. 10

11 Atöl ye Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Sa it Ali Kök nar Sal lan ma Hak k Şeb nem Yü cel En gel li Kent Sa it Ali Kök nar yü rü tü cü lü ün de Sal lan ma Hak k atöl ye - si Ata türk Kül tür Mer ke zi nde 4 Ekim Sa l gü nü bafl la d. ki gün sü ren atöl ye nin ilk gü nün de ka t l m c lar; ta sa r m yön - tem le ri hak k n da k sa bil gi len dir me le rin ar d n dan ta sar la - na cak olan sa l n cak için yer se çi mi yap t lar ve ilk ta sa r m - lar fle kil len di ril di. Sal lan ma hak k, sa l n cak kur mak/ha yal kur mak, ka mu sal bir ya p ya sa l n cak da hil et mek slo gan - la r ve ta bu, göl ge, dür tü, pe ri yot, kas vet, ya l n gi bi kav - ram la r n tar t fl l ma s ile fi kir ça l fl ma la r ta mam lan d. Atöl - ye nin ikin ci gü nün de de vam eden ça l fl ma lar la, Re sim ve Hey kel Mü ze si ile Ata türk Kül tür Mer ke zi için de be lir le nen nok ta la ra sa l n cak lar ku rul du. Gün bo yu in san la r n sa l n - cak la ra olan tep ki le ri fo to raf lan d ve vi deo lar çe kil di. Atöl ye ça l fl ma s in san la r n sa l n cak la ra olan tep ki le ri ni an - la tan ve ka t l m c la r n fark l me kân lar da ha yal et tik le ri sa - l n cak la r n il lüs tras yon la r n n pos ter su num la r ile ta mam - lan d. Far k na var ma d m z kent en gel le ri ni de ne yim le mek ve böy le en gel le ri ol ma yan çev re ler ya ra t l ma s na kat k sa la - ya cak ta sa r m c la r bi linç len dir me yi amaç la yan "En gel li Kent" atöl ye si, fieb nem Yü cel yü rü tü cü lü ün de 5 Ekim gü - nü ger çek lefl ti. Atöl ye ça l fl ma s n n ger çek le fle ce i me kân ola rak fleh rin ta ma m n se çen ka t l m c lar, üç lü ekip le re ay - r l d lar. Ka t l m c lar, ken di le ri ne ve ri len bir ro ta da, ken di le - ri ne söy le nen fle kil ler de, fleh rin bir nok ta s n dan di e ri ne ula fl p, ken di le rin den is te nen ak ti vi te le ri ye ri ne ge ti rir ken (so kak ta do lafl mak, oto bü se bin mek, bir yer de otu rup çay iç mek, al fl ve rifl yap mak, vb.) ya fla d k la r n, gör dük le ri ni kay da al d lar. Her ekip te ki ö ren ci ler den bi ri tüm ro ta y te - ker lek li san dal ye de ta mam la d ve bu nu ya par ken ken tin ta - n d k me kân la r n n al g s n n ken di si için na s l de ifl ti i ni fo - to raf la bel ge le di. Ekip te ki di er ka t l m c bü tün ro ta y vi - de o fil me al d ve tüm de ne yi mi, tüm ekip ele man la r n n yo - rum la r y la bir lik te ka y t al t na al d. Ro ta bo yun ca ya fla d k - la r de ne yim le ri an la tan ka t l m c lar, ka y t la r n vi de o ens ta - las yo nu ve fo to raf ser gi si ha li ne ge ti re rek, ka t l m c la r n yo rum la r ile bir lik te bi rer su nu ma dö nüfl tür dü ler. 11

12 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Atöl ye Hü se yin Ya nar Kent te Mi mar l ğ Ara mak Bil ge De mir taş Psi ko coğ raf ya lar (Ken di Ha ri ta la r m z) "Kent te Mi mar l Ara mak" atöl ye si Hü se yin Ya nar yü rü - tü cü lü ün de ger çek lefl ti ril di. Atöl ye, Gö rün mez Kent ler (In vi sib le Ci ti es) isim li ki ta b n üze rin den iler le yen tar t fl - ma la r n ar d n dan; çev re de ki mi mar l n göz le m le ri nin bi - rey sel ola rak ak ta r l ma s ve ka t l m c la r n ken di mi mar l k - la r n ara ma la r ile de vam et ti. Ka t l m c lar ken di le ri ni en iyi an lat t k la r n dü flün dük le ri kav ram lar üze rin den tar t fl - ma la ra yap t lar. Bir k s m grup lar ha lin de, bir k s m ise bi - rey sel ola rak ça l flan ka t l m c lar s n r, me kân, göl ge, fl k gi bi kav ram sal tar t fl ma la r n ar d n dan, ki fli ba fl na dü flen 4 er met re lik es kiz le ri ile ça l fl ma la r n ger çek lefl tir di ler. Ka s t l ola rak 4 met re es kiz s n r la ma s ile de vam eden ça l fl ma lar, mi mar l n bu ça l fl ma da 4 met re ola rak s n r - la r çi zil mifl es kiz le re na s l yan s t la bi le ce i nin tar t fl l ma s ar d n dan Re sim ve Hey kel Mü ze si için de ki atöl ye ala n n - da es kiz ler ve ip ler le örü le rek olufl tu ru lan ob je le rin uy gu - la ma s ile son bul du. Psi ko co raf ya lar (Ken di Ha ri ta la r m z) atöl ye si, Bil ge De mir tafl yü rü tü cü lü ün de 6-7 Ekim ta rih le rin de ger çek - lefl ti ril di. Atöl ye nin ilk gü nün de 'psi ko co raf ya' ta n m n n ge nel bir ta rih sel çer çe ve si çi zi ldi ve önceki çalı şmaları n ka y t la r ve es kiz ça l fl ma la r su nul du. Su num dan son ra uy gu la ma ala n olan Ke me ral t böl ge sin de ne tür bir yön - tem uy gu la na bi le ce i ko nu flu la rak 'oyun' ku ral la r be lir - len di. Ka y t ci haz la r ve di er araç lar la çe flit li et ki le re (afekt le re) ma ruz ka la rak olufl tu ra cak la r 'ken di ha ri ta la - r n ' kay de de cek iki fler ki fli lik 5 grup böl ge ye git ti. Her iki ki fli lik grup ta iki fark l ka y t im ka n var d ; bir ki fli vi de o kay d ya par ken di e ri es kiz çi zi yor ya da bi ri fo to raf çe - ker ken bir di e ri ses kay de di yor du. kin ci gün de, kay de - di len ro ta lar ve ha ri ta lar su nu ldu. Bu ha ri ta lar grup lar ara - s n da de ifl to kufl edi ldi ve ka t l m c lar dan tek rar bir ha ri - ta ç kar ma la r is ten di. Atölye, kayı tları n değerlendirilmesi ve çalı şmalara internette devam edilmesi kararı ile sonuçlandı. 12

13 Atöl ye Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Gök çe çi çek Sa va ş r ME LEZ me kân lar Hik met Siv ri Gök men Ço cuk ve Mi mar l k Gök çe çi çek Sa va fl r yö ne ti min de ME LEZ me kân lar atöl ye - si ça l fl ma la r na 7 Ekim gü nü bafl la d. fie hir plan c s Ay fle - gül Al t nörs Ç rak' n da kat k da bu lun du u iki gün sü ren atöl ye nin ilk gü nün de ö ren ci ler kav ram la r tar t fl t lar ve ça l fl ma ya pa cak la r böl ge hak k n da bil gi al d lar. Da ha son ra Bas ma ne-ago ra gü zer gâ h n da ki kent sel do ku yu, çok kat man l kent kül tü rü nü ve zen gin me kân sal de ne - yim le ri de flif re et mek için böl ge ge zi le rek fo to raf, vi de o ve ses kay d ile ça l fl ma lar kay de dil di. Atöl ye nin ikin ci gü - nün de ka t l m c lar Ago ra- Bas ma ne yö re sin de ki göz lem - ler ve fo to raf lar üze rin den ko laj la r n ha z r la d lar ve ça - l fl ma la r n ta mam la d lar. Atöl ye kap sa m n da "kav ram ça r fl m oyu nu" yön te mi ile tar t fl lan oto y k m, ye ni den üre tim, ön gö rü, im kan s z n tah mi ni, gün lük ta rih, sen kro - ni zas yon, ara l k, efl za man l l k, be lir siz lik, ge ri li min haz z, as k da za man, çar p k za man, yer çe ki mi ve tem po kav - ram la r ile fo to mon taj tek ni in de ha z r la nan pos ter ler bir su nu ma dö nüfl tü rü lüp tar t fl l d. Hik met Gök men yü rü tü cü lü ün de "Ço cuk ve Mi mar l k" atöl ye si, Ko nak Be le di ye si ifl bir li i ile Do mi nik Cad de - si/al san cak'ta ger çek lefl ti. Ga zi l kö re tim Oku lu 4 ve 5. s n f ö ren ci le rin den olu flan ka t l m c lar, "Ço cuk lar için Sa l k l Kent" te ma l tar t fl ma lar dan son ra ha yal le rin de ki mi mar l n re sim le ri ni yap t lar. Sa l k l çev re na s l ol ma l - d r so ru su na ce vap ara yan ço cuk lar, ha yal le rin de ki sa - l k l çev re ye da ir re sim yap t lar ve ma ket ler le ça l fl ma la r - n ta mam la d lar. 13

14 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Atölye Cenk Ha san De re li "ha yat ta yol cu luk" Cla ris sa Men dez Er soy Ufuk Er soy Ba r nak Ma ket Atöl ye si Cenk Ha san De re li ile "ha yat ta yol cu luk" atöl ye si 7 Ekim gü nü ça l fl ma la r na z ban'da bafl la d. Atöl ye de ka t l m c lar sek sen ki lo met re lik ye ni Z BAN hat t n n ge çifl yap t çok ge nifl kent sel ala n ta rar ken, gü nün fark l sa at le rin de ta fl - d ha yat la r ve üze rin de kur du u ya flan t y göz le yip, bel ge le ye rek; bu kar fl lafl ma n n ta sa r m c la r n ak l n da k fl - k rt t ha yal le ri or ta ya koy ma y ; sü re ci ve sü reç bo yun ca üre ti len tüm mal ze me ler den bir seç ki yi der gi/fan zin for - ma t n da ba sit bir ya y na dö nüfl tür me yi amaç la d lar. Bu ilk ça l fl ma ile he def le nen yol cu luk la ya ra t c dü flün ce nin kar - fl lafl ma s n sa la y p, ya p la bi le cek tes pit ler üze rin den, yol cu lu un ken di si ne, yol cu la ra, du rak la ra, ge çi len alan - la ra, k sa ca ha yal gü cü ile ça r fl ma gi re bi le cek tüm po - tan si yel le re da ir bir ha yal eg zer si zi ger çek lefl tir di ler. Tes - pit edi len le rin ay n çer çe ve de ki ye ni ça l fl ma la ra alt l k olufl tu ra ca n he def le yen atöl ye ça l fl ma s bo yun ca z - ban gü zer ga h n da atöl ye için vi de o ve ses ka y t la r al n d. Fo to raf lar çe kil di ve z ban hat t üze rin de ana liz ler ta - mam lan d. Mi mar l n Ge le nek sel tem sil araç la r n dan bi ri olan ma ke - tin, ne yi ve na s l tem sil et ti i ni sor gu la ma ya yö ne lik dü - zen le nen "Ba r nak Ma ket Atöl ye si" Cla ris sa Men dez Er - soy ve Ufuk Er soy yü rü tü cü lü ün de 8 Ekim Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. Atöl ye kap sa m n da ma ke tin tem si li yet ve ger çe i sap t r ma ka pa si te si sor gu la na rak elefl ti rel bir ma ket ha z r la ma y amaç la yan ka t l m c lar, Ali Çe tin ka ya Bul va r /Al san cak böl ge sin de cep he ana liz le ri yap t lar ve ara zi yi göz lem le di ler. Me kân la r n mev cut du rum la r n göz lem le yen ka t l m c lar, ara zi ça l fl ma la r ar d n dan atöl - ye me kâ n n da ta sar la nan alt l k üze rin de mev cut ya p lafl - ma y ye ni den yo rum la ya rak ye ni ma ket tek nik le ri ile yo - rum la r n fle kil len dir di ler. Ka t l m c lar mev cut kent sel öl - çek te ki ma ket le rin ve do lu/bofl ana liz le ri nin gün lük ya - flam ve ba r n ma kav ram la r aç s n dan ye ter siz li i ni gös te - ren elefl ti rel bir ma ket ça l fl ma s ger çek lefl tir di ler. Po li üre - tan kö pük, ma ket ç ta s, es ki ga ze te ve der gi le rin say fa la - r, top lu i ne ler, oluk lu mu kav va gi bi fark l mal ze me le rin bir ara da kul la n la rak ta mam la nan ma ket ser gi len me ye ka rar ve ril di. 14

15 Atöl ye Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Ali Okan Yıl maz Kent te Me kan Bul ma ca sı Kent mer ke zin de çe flit li me kân lar ve bi na la r n iz le ri sü rü - le rek he def nok ta ya ilk ola rak ulafl ma y he def le yen Kent - te Me kân Bul ma ca s bu y l da her y l ol du u gi bi il giy le ta - kip edil di. 8 Ekim 2011 Cu mar te si gü nü bafl lan g ç nok ta s olan nden el le rin de ipuç la r ile oyu na bafl la yan ekip ler, her bul ma ca ile bafl ka bir ipu - cu na ve her ipu cu ile bafl ka bir bul ma ca ya yön len di ler. Ken ti ve ken ti olufl tu ran me kân la r, bi na la r bafl ka bir yön - den oku ma la r bek le nen mi mar l k ö ren ci le ri nin, kur duk - la r 3 ki fli lik ekip ler le giz çöz me, h z l dü flün me ve ça buk ka rar ve rip he de fe yö nel me be ce ri le ri ni ser gi le me le ri nin ya n s ra ken te ve me kân la r na yük le dik le ri an lam la r çe - flit len di rip ge nifl let me le ri de he def le nen bul ma ca da bi rin - ci li i Ce ren Ni zam, Se çil fien gül Bafl de re ve Ali Te kin eki - bi ka zan d. kin ci li i Ben gi su Öz pi rinç ci, As l Çi lek ve Can - su Ya n k ka za n r ken, üçün cü lük Meh met Akif Çe ti ner, Ser - ver Za fer Ma sal c ve Göz de Ak man' n ol du. 15

16 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Teknik Gezi Salih Seğmen Anadolu Apartman Mehmet Kütükçüoğlu 35. Sokak "Mi mar lar Ya p la r n Gez di ri yor" kap sa m n da 4 Ekim Sa l gü nü Sa lih Se men efl li in de Ana do lu Apart ma n ge zil di. Ge zi bo yun ca ya p lan bil gi len dir me ler de; iki efl blok tan olu flan apart ma n n n top lam on al t da ire den olufl mak ta ol du u, ya p n n z mir de in fla edi len ilk apart man ol du u bil gi si ak ta r l d. Ya p l d dö nem den bu ya na ifl le vi ni ko - ru yan apart ma n n gü nü müz de de ko nut ola rak kul la n l d - ve ya p n n; res to ras yon son ra s n da ze min kat la r ti ca ri kul la n ma ay r la cak, üst kat la r ise re zi dans ola rak hiz met ve re ce i ak ta r l d. Ya p n n üst kat la r n da her han gi bir plan fle ma s de i flik li i ya p l ma ya ca, sa de ce asan sör ek le ne ce i ve ge rek li güç len dir me ler ya p la rak kul la n ma su nu la ca ak ta r l d. Ya p n n ya p l d dö nem den gü nü - mü ze ge çir di i sü reç hak k n da de tay l bil gi ve ri len ge zi - de, res to ras yon ça l fl ma la r uy gu la ma la r in ce len di. 16 z mir Kar fl ya ka/ulu kent'te yer alan 35. So kak ko nut pro - je si, mi ma r Meh met Kü tük çü o lu efl li in de yo un bir ka - t l m la ge zil di. Ge zi de, ko nut la r n yer le flim pla n sa t fl ofi - sin de ki ma ket üze rin den ak ta r l d ve to pog raf ya ile ilifl ki - ler ve çev re de yer alan di er yer le flim le re gö re ko num - lan ma stra te ji ler ka t l m c la ra ak ta r l d. Bir hat üze rin de maf sal l k r k lan ma olufl tu ra rak ko num lan d r lan ko nut pro je le ri nin; ta sar la nan yer le flim pla n için de yer alan fark l plan ti po lo ji le ri ne sa hip ör nek da ire le ri nin de ge zil - di i tek nik ge zi kap sa m n da, pro je nin "be ton ba za" ola - rak ta n m la nan tra fik ak fl, oto park ve tek nik sis tem le rin - çö zül dü ü k s m la r n uy gu la ma s ta mam la nan bö lüm le ri de ge zil di. Ya p m na de vam edi len pro je nin ko nut bi rim - le ri nin ha fif çe lik strük tür uy gu la ma s ile ger çek lefl ti ril di - i nin göz lem len di i ge zi de flan ti ye uy gu la ma la r n n fark l afla ma la r da gö rül dü. Mimarlar Odas zmir fiubesi

17 Teknik Gezi Derya Akdurak T.C. Eski Merkez Bankas Key Butik Otel Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Emel Kay n Kentin K y s nda ve çinde Olmak: nciralt Mi mar lar Ya p la r n Gez di ri yor kap sa m n da Es ki Mer kez Ban ka s Bi na s Key Bu tik Otel ge zi si Der ya Ak du rak efl li - in de 6 Ekim Per flem be gü nü ger çek lefl ti. Ge zi s ra s n da ya p hak k n da k sa ca bil gi ve ren Ak du rak, T.C. Mer kez Ban ka s z mir fiu be Bi na s 'n n Do an Te ke li, Er gun Ona - ran ve Or han Bo lak' n 1950 y l n da ka t l d k la r pro je ya r fl - ma s so nu cun da el de edil di i ni be lirt ti. Bu özel li i se be - biy le tes cil le ne rek ko ru ma al t na al nan ya p, gü nü müz de bu tik otel ola rak kul la n l mak üze re res to re edil di ve dü - zen len di. Ya p n n ge çir di i ye ni le me afla ma la r ve dü zen - le me le rin ak ta r l d ge zi yo un ka t l m la ger çek lefl ti. Tek nik ge zi ler kap sa m n da "Ken tin K y s n da ve çin de Ol - mak: n ci ral t " ge zi si Emel Ka y n efl li in de 6 Ekim Per - flem be gü nü ger çek lefl ti ril di. z mir ken ti nin yir min ci yüz - y l n or ta s n dan bu gü ne uza nan ge lifl me sü re cin de "kent - li ler için plaj", "çift çi ler için ta r m ala n ", "spor cu lar için ko - nak la ma me kâ n ", "ö ren ci ler için ba r nak", "sol ha re ket için ka le", "sa nat ç lar için s nak", "yok sul lar ve gi de rek yok sul la flan or ta s n f için ula fl la bi le cek en ya k n de niz" gi bi kim lik ler le kat man lan m fl güç lü bir bel le i ya p lan d r - d hal de, gü nü müz de ken di si ni iri ya p lafl ma ta sa r la r - n n bas k s y la kar fl kar fl ya bu lan n ci ral t n n ye ni den kefl - fe dil me si ne yö ne lik bir de ne yim ola rak ger çek le flen ge zi, n ci ral t nda ta rih sel sü reç te ya fla nan de i flik lik ler ve do - a n n za man için de fark l dö nem ler de dö nü fle rek be ton - lafl ma s n n göz lem len me siy le son bul du. Mimarlar Odas zmir fiubesi 17

18 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Teknik Gezi lhan P nar Kireçlikaya-Dibekbaş Hidayet Karakuş Kemeralt l han P nar efl li in de 7 ekim Cu ma gü nü Ki reç li ka ya- Di - bek ba fl ge zi si ger çek lefl ti ril di. Ago ra ka z ala n önün den bafl la yan ge zi de Di bek ba fl Ca mi si zi ya ret edil di. Di bek - ba fl ad n n bu gün mey dan da ki bak ka l n ek mek do la b n n al t n da ki di bek ta fl n n ad n n za man için de hal k n di lin de u ra d dö nü flü mün so nu cu or ta ya ç k t an la t l d. Di - bek ba fl 'ndan son ra Pat l can Yo ku flu ve Yan g n Yo ku - flu'na ge çil di ve semt hak k n da ta rih çe sin den bafl la ya rak bil gi ve ril di. Ge zi, Na maz gâh Yo ku flu'ndan afla ini le rek ta mam lan d. Ke me ral t ge zi si Hi da yet Ka ra kufl efl li in de 8 Ekim Cu - mar te si gü nü ger çek lefl ti ril di. Sa at Ku le si önün de bu lu flul - du ve Ke me ral t 'n n ta ri hi hak k n da ge nel bil gi len dir me ya p l d. Ta rih sel ya p lar dan Me ser ret Ote li, s met nö nü An Evi, Ye ni fiük ran Ote li ile Sa lep çi o lu Ca mi si ile Bafl - du rak Ca mi le ri zi ya ret edil di. fia d r va nal t böl ge si ne gi dil - dik ten son ra Kes ta ne pa za r zi ya ret edil di. Ana far ta lar Cad de si'nde Ke mah l Ha n, Ara ba c o lu Ha n, Tu na Han, Pi ya le o lu Ha n, Arap Ha n gi bi han ya p la r zi ya ret edil di. Ge zi, K z la ra a s Ha n 'nda son lan d. 18 Mimarlar Odas zmir fiubesi

19 Teknik Gezi - Açık Ofis Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Aç k Ofis Nail Egemen Yerce Bir Dönüşüm Projesi: Üretim Yerinden Showroom'a... Tek nik ge zi ler kap sa m n da Or fis Ofis mo bil ya la r show ro - om ala n mi mar Na il Ege men Yer ce efl li in de 9 Ekim Pa - zar gü nü ge zil di. z mir P nar ba fl 'nda ah flap ofis mo bil ya - la r üre ti mi ger çek lefl ti ren fab ri ka n n sa t fl bö lü mü ne dö - nü flü mün de, me kân için de ya p lan dü zen le me le ri ak ta ran Yer ce, iç me kân dü zen le me sin de tefl hir ürün le ri nin yer le - flim dü ze ni afla ma la r n ak tar d. Yer ce, show ro om da ger - çek lefl tir di i su num da mo bil ya sa t fl bö lü mü nün es ki den out let de po su ola rak kul la n lan k s m için ya p lan son dü - zen le me le ri de pay lafl t. Es ki out let de po su nun ön ce ki du rum da sa hip ol du u fle rit bant flek lin de ki pen ce re ler ve fl k pat la ma la r n n me kâ na ilk gi ren ler de ya ra ta bi le ce - i al g y de ifl tir mek ve me kâ na gi rifl te bu et ki yi da t - mak için ta sar la nan bö lü cü du va r n afla ma la r n ak tar d su nu mun da Yer ce, tüm de po için de ki dü zen le me ler de kul la n lan mal ze me le rin brüt fle kil de kul la n l d n dan bah - set ti. Mimarlar Odas zmir fiubesi lk kez 2009 y l n da ger çek lefl ti ri len "Aç k Ofis" et kin li in - de, mi mar l k ö ren ci le ri nin ge le cek te için de bu lu na cak la - r ça l fl ma or ta m n ta n ma la r, ile ri de mes lek tafl la r ola cak ki fli ler ile ta nı ş ma f r sa t ya ka la ma la r he def len mek te dir. Bu kap sam da 4 Ekim Sa l gü nü Ber na Kü çük ve Ah met Kü çük'ün kur duk la r M TA Mi mar l k; 5 Ekim Çar flam ba gü - nü fie ref Al de mir'in kur du u EYO Mi mar l k; 7 Ekim Cu ma gü nü Ad nan Tu ran' n kur du u ME TA Mi mar l k ve 8 Ekim cu mar te si gü nü Etem Ül kü tafl' n kur du u ETM Mi mar l k ofi si zi ya ret edil di. 19

20 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri Ser gi ler Ser giler Haf ta bo yun ca iz le nen ser gi ler den EA A- Em re Aro lat Mi - mar l k An/Mo ment Ser gi si, bi lin dik ret ros pek tif mi mar l k ser gi le ri nin ak si ne he nüz geç mifl te kal ma m fl, do la y s y la me sa fe ka za n l ma m fl, ofi sin ha len u rafl mak ta ol du u ya k n za ma na da ir üre ti min yer al d, EA A n n gün de - min de ki pro je ler, ko nu lar, olay lar, ki fli ler üze rin de oy na ma ya p l ma m fl ger çek do kü man la r y la yer bul du ve ofi sin ya k n geç mifl za man a da ir bel le i ni gö rü nür ve için de do la fl la bi lir k l d. Ser gi, Re sim ve Hey kel Mü ze si'nde iz le - yi ci ler le bu lufl tu. Ulu sal Mi ma ri Ödü lü sa hi bi ve son za - man la r n öne ç kan mi mar la r n dan bi ri olan Car los Fer ra - ter in Bo ta nik Bah çe (Bar se lo na), Çok lu s tas yon (Za ra - 20

21 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri go za) ve Olim pik Köy (Bar se lo na) pro je le ri nin pay la fl l d - Car los Fer ra ter-pey zaj ve Geo met ri Ser gi si", Ata türk Kül tür Mer ke zi ze min kat ta iz le yen ler le bu lufl tu. s tan bul - lu mi mar la r n eser le rin den olu flan ve mi ma ri teo ris yen ve elefl tir men Gök han Ka ra kufl kü ra tör lü ün de ger çek lefl ti ri - len "Mi ma ri de Gö rün me yen: Ça dafl Türk Mi ma ri sin de Gör sel lefl tir me" seç ki si, Fran s z Kül tür Mer ke zi'nde zi ya - ret çi ler le bu lufl tu. Çiz gi nin gü cü nü, an la m n ve zen gin li i - ni yan s tan ve Mi mar lar Der ne i 1927'nin ça r s na es kiz - le riy le kat k da bu lu nan mi mar la r n ka da ak tar d k la r ta - 21

22 Mi mar lık Haf ta sı Et kin lik le ri sa r m lar dan der le nen "Si mü lakr lar ve... Çiz gi ile Dü flün - mek/çiz gi de Dü flün mek" es kiz seç ki si, kent mer ke zin de ya ya ak s üze rin de Do mi nik Cad de si/al san cak'ta iz le yi - ciy le bu lufl tu. Bu nu lk Dü flü nen Bir Mi mar d r afifl le ri ser gi - si yi ne Do mi nik Cad de si üze rin de il giy le iz len di. Va s f Ç - nar Bul va r Ser gi ala n n da fiu be miz ta ra f n dan Yrd. Doç. Dr. Emel Ka y n kü ra tör lü ün de ha z r la nan "Mo dern ve Bel lek: Si li nen z ler" ser gi si zi ya ret çi ler le bu lufl tu. Av ru pa Mi mar lar Kon se yi nin (ACE) ku ru lu flu nun 20. y l kap sa - m n da ha z r la nan Av ru pa'da Sür dü rü le bi lir Mi mar l k ser - gi si ile emel Ka y n, Be ri a Ba yi zit li o lu Rod well ve Fey zal Av c Öz ka ban kü ra tör lü ün de ha z r la nan "K r sa l Kav ra - mak: Ada gi de" ser gi si Ata türk Kül tür Mer ke zi'nin ikin ci ka t n da yer al d. z mir'de yer alan mi mar l k bö lüm le ri bi - tir me pro je le ri ile bir lik te Bay kufl lar Top la n yor 2011 atöl - ye le rin den Eb ru Y l maz ve Ni lü fer Ta lu atöl ye si ürün le ri "Nes ne Has ta ne si: Ob ject Hos pi tal" ser gi si Ata türk Kül tür Mer ke zi ikin ci ka t n da ser gi le nir ken, her y l dü zen le di i - miz fo to raf ya r fl ma s n n 2011 y l ödül le ri ise Ko nak Met - ro s tas yo nu'nda iz le yi ciy le bu lufl tu. 22 Mimarlar Odas zmir fiubesi

23 Mimarlar Odas zmir fiubesi 23

24 Basın Açıklaması Artık Yeter! Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r Bir li i ile Türk Ta bip le ri Bir li i, Hak ka ri`de ya fla nan sal d r üze ri ne 19 Ekim 2011 ta ri hin de or tak bir ba s n aç k la ma s yap t. Ba r fl için de, kar defl çe bir ara da ya fla ma umu du muz bu - gün Hak ka ri den ge len ha ber le bir kez da ha di na mit len di, gen ce cik in san la r n ölü müy le yü re i miz bir kez da ha yan - d. Ölen can la r m z n ai le le ri ne bafl sa l, ya ra l la ra acil fli - fa lar di li yo ruz. Si lah l sal d r dan, pat la yan ma y n dan, aç k ça s ya fla nan bu kir li sa vafl tan ge len ölüm ha ber le ri ne ar t k ta ham mü lü müz kal ma d. Biz ar t k "bafl sa l di le mek" is te mi yo ruz. Bu gün ge li nen nok ta da, y l lar d r oy na nan se nar yo yu tek - rar la mak ye ri ne he pi mi zin olay la ra sa du yuy la yak lafl ma - s ge re ki yor. Top lu mu kamp la ra bö le cek, Tür ki ye yi bir iç sa va fla sü rük le ye cek, ay n top rak lar üze rin de y l lar d r bir - lik te ya fla yan halk la r bir bi ri ne düfl man ede cek aç k la ma - lar dan, yak la fl m lar dan he pi mi zin ka ç n ma s ge re ki yor. On y l lar d r sü ren ve on bin ler ce in sa n m z n ölü mü ne ne - den olan bu sa vafl ta ta ri hin bir kez da ha tek rar lan ma s na, flid de tin ve si lah la r n ha ya t m za ege men ol ma s na izin ver me mek he pi mi zin so rum lu lu u dur. fiim di, flid de ti öne ç ka ran an la y fla kar fl ba r fl n ç l n yük selt me za ma n d r. Biz, ba r fl n an cak de mok ra si or ta m n da sa la na bi le ce i - ne ina n yor ve flid det or ta m n dan me det uman la r bir kez da ha uya r yo ruz. Bir ara da kar defl çe ya fla m sa vun mak, sa du yu lu de mok ra tik yak la fl m la r ege men k l mak ta ri hin bi ze yük le di i gö rev ola rak önü müz de du ru yor. Bafl ta Mec lis ve Hü kü met ol mak üze re tüm si ya si par ti le - ri, emek ve mes lek ör güt le ri ni, so run la r m z n çö zü mü yö - nün de ba r fl esas alan tüm de mok ra si güç le ri ni ve de - mok ra tik Tür ki ye öz le mi ta fl yan her ke si "si lah lar sus sun, akan kan dur sun" di ye yük sek ses le söz söy le me ye, ba r fl ege men k l mak için ça ba gös ter me ye ça r yo ruz. Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r Bir li i Türk Ta bip le ri Bir li i 24 Mimarlar Odas zmir fiubesi

25 Pa zar gü nü, öğ le sa at le rin de mer kez üs sü Van a bağ lı Ta ban lı Kö yü olan ve Rich ter öl çe ği ne gö re 7.2 bü yük lü ğün de bir dep rem, baş ta Van il mer ke zi ol mak üze re, Er ciş il çe si ve il çe ye bağ lı bir çok yer le şim mer ke - zin de yüz ler ce bi na yı yer le bir et miş tir. Pek çok va tan da ş m z n ölü mü ne ne den olan do ğa ola y - n n, do ğal ol ma yan y k m kar ş s n da ön ce lik le tüm hal - k m za baş sağ l ğ di li yor, ya ra l la r m za acil şi fa lar te men - ni edi yo ruz Bü yük Mar ma ra dep re mi nin top lu mu muz üze rin de ya rat t ğ trav ma he nüz at la t l ma dan, ül ke miz yi ne, ye ni bir dep rem le de rin den sar s l d. Top lum ola rak bu zor gün - le ri mi zin bir lik ve da ya n ş ma ile aş la ca ğ na ina n yo ruz. Biz ler; ül ke miz de ya şa nan ön ce ki dep rem le rin y k m n n ara s n dan, ka mu yö ne ti mi nin cid di zih ni yet ve ya p sal bir dö nü şüm ge çi re ce ği ni ümit et miş tik. An cak, ya şa d ğı m z Van dep re mi son ra s n da da gör dük ki, ka mu yö ne ti mi dep rem ol gu su nu bir bü tün sel lik içe ri sin de ele ala rak, kent le ri mi zin afet le re ha z r lan ma s ve or ta ya ç ka bi le cek za rar la r n en aza in di ri le bil me si için ye ni yön tem ler ge liş - ti re me miş tir. Dep rem son ra sı yi ne bil dik gö rün tü ler, yi ne yet ki li le rin bil dik ba s n de meç le ri, oy sa hal kv m z n dep rem son ra sı ve ri len ac n z pay la şı yo ruz de meç le rin den çok, dep - rem ön ce si dep re min afet ol ma s n n önü ne ge çe cek cid - di ted bir le re ve mev zua ta ih ti ya c var d r. Mi mar lar Oda sı ola rak; Ka rar sü reç le rin de bi li min reh ber li ğin de ka mu ve top - lum ya ra r n n esas alı n ma s ve top lum ka t l m n n şart ol - ma s ge rek ti ği ni, Çok oto ri te li plan la ma sü reç le ri ne son ve ril me si ni, Basın Bildirisi Van'da Yaşanan Deprem, Toplumumuz İçin "Güvenli Yaşam Alanları" Olmadığını bir Kez Daha Açıkça Göstermiştir Kent sel dö nü şüm ad al t n da ye ni yağ ma uy gu la ma la r ye ri - ne, afet le re kar ş kent le ri mi zin ha z r lan ma s n n sağ lan ma s n, Ya p laş ma ile il gi li mev zu at m z n, bir bü tün sel lik içe ri - sin de ye ni den ele alı n ma s n, İve di ge rek si ni mi miz olan ya şam çev re le ri mi zin sağ l k lı ve gü ven li ha le ge ti ril me si, ya pı sto ku mu zun iyi leş ti ril me si ni, Ka mu yö ne ti mi nin afet ol gu su nu bü tün sel ola rak gör - me si ni ve bu doğ rul tu da ele al ma s n, Ya p de ne tim sis te mi nin, ka mu sal bir hiz met ola rak ele al n - ma s n ve her tür ti ca ri kay g dan uzak ye ni den ör güt len me si ni, Ya şam alan la r m z n pa zar la na cak bir me ta ola rak gö rül - me me si ni, Afet le re yö ne lik plan la ma sü reç le ri nin, yok sul lu ğun ve eşit siz li ğin azal t l ma s he de fi ile ele al n ma s n, Sağ l k s z ve gü ven siz yer leş me ler de ya şa ma n n ka der ol ma d ğ n, Ka mu oyu muz la pek çok de fa pay laş ma m za kar ş n bu ko - nu la r n ta ma m n da, ge çen sü re de yet ki li le rin olum lu bir yak la ş m nı gör mek müm kün ol ma m ş t r. Bu na kar ş n uy - gu lan mak ta olan yağ ma-ta lan po li ti ka la r ile her ge çen gün kent le ri miz afet le re da ha aç k ha le gel mek te dir. Ka mu yö ne ti min den sağ l k l ve gü ven li bir ya şam çev re si ta lep et mek, kent, kül tür, de mok ra si ve mi mar l k or ta mı için ge rek li ol du ğu ka dar, afet ler kar ş s n da te mel yak la - ş m m z da oluş tur mak ta d r. Bu bağ lam da sağ l k l ve gü - ven li bir çev re de ya şa ma hak kı top lum sal bir ta lep ha li - ne gel me dik çe, ül ke miz de dep rem le rin yol aç t ğ y k m lar ka ç n l maz ola cak t r. De ğer li ka mu oyu mu za say gı y la du yu ru lur. Mi mar lar Oda s Mer kez Yö ne tim Ku ru lu Mimarlar Odas zmir fiubesi 25

26 Ba sın Bil di ri si İzmir İKK'dan Konak Tüneli ile İlgili Tartışmalara Yanıt Hü kü me ti ve ye rel yö ne ti ci - le ri z mir ad - na, fle hir ci lik ku ral la r na, bi - lim sel te mel le - re, plan ve prog ram la ra da ya nan, hal k n ya ra r na olan, so run de il çö züm üre ten, kent liy le pay la fl lan pro je ler üret me ye ça r yo ruz. De er li ba s n men sup la r, Son gün ler de AKP nin z mir için ön gör dü ü pro je ler den olan Ko nak Tü ne li üze rin den yü rü tü len tar t fl ma lar bafl ta TMMOB ye ba l oda la r m z ol mak üze re mes lek oda la r n suç la ma ya ve linç kam pan ya s na dö nüfl müfl du rum da d r. Oda la r m z n uz man l k alan la r üze rin den yap t ka mu sal de ne tim ve bu nun üze rin den ken te ilifl kin plan ve pro je le - re yap t iti raz lar hep bi ri le ri ni ra hat s z et mifl tir. An cak son ge li nen nok ta da sü re cin oda la r m z linç kam pan ya s - na dö nüfl me si aç k bir hak s z l k t r ka bul edi le mez. Bu ay n za man da de mok ra si al g m z n ne ka dar ge lifl mifl ol du u - nun da bir gös ter ge si dir. Bu bas k ya bo yun e me ye ce iz. Bit me yen ya r m kal m fl ya t r m la r n so rum lu su oda lar de - il, plan la ma il ke le ri ne ve ka mu ya ra r na uy gun pro je ler ge lifl ti rip uy gu la ma yan, ben yap t m ol du man t y la ha re - ket eden, pro je le ri kent liy le pay lafl ma, tar t fl ma ge re i duy ma yan, z mir i mo dern bir kent gi bi de il, ka sa ba gi bi al g la yan si ya si ka rar al c lar ve yö ne ti ci ler dir. Mü hen dis Mi mar ve fie hir Plan c la r ola rak biz ler ek sik ve sa k n ca l gör dü ü müz plan ve pro je ler için elefl ti ri le ri mi zi ya sal sü re si için de yap t k, öne ri le ri mi zi sun duk. An cak çö - 26 züm ala ma y n ca da da va aç mak zo run da kal d k. Aç t m z da va lar da da plan ve pro je le rin plan la ma il ke le ri ne, fle hir - ci lik ku ral la r na, bi li me ve ka mu ya ra r na ay k r ol duk la r tes pit edil di. E er biz ler söy len di i gi bi ba z plan ve pro je le re da va lar aç ma m fl ol say d k, bu gün Kor do nun de niz le ba lan t s n ke sen saç ma bir Kor don Yo lu muz, Ko na n gö be in de bir Ga le ria m z ola cak t. Bir çok de e ri mi zi de yi tir mifl ola cak t k Za ma n n da mü da hil olu na ma d için de z mir o gü ze lim ya l la r ye ri ne, Çin Sed di gi bi bi na lar la de niz den ay r l m fl t r. z mir bu nu hak et me mek te dir. z mir de Ah met Ad nan SAY GUN Sa nat Mer ke zi ve Ta ri hi Ha va ga z Fab ri ka s gi bi ran ta tes lim ol ma yan pro je le rin sa y s ar t r l ma l d r. Tar t fl ma y bafl la tan ko nu olan Ko nak Tü ne li ile il gi li ola rak yap t m z de er len dir me le ri içe ren ra po ru bu gün siz ler - le pay la fla ca z. An cak sa t r bafl la r ile Söz ko nu su Ko nak-ye flil de re Tü ne li ko nu sun da ki gö rüfl le ri mi zi ak tar ma n n ya rar l ola ca dü - flün ce sin de yiz. Ko nak Tü ne li pro je si, Ge nel Se çim ler ön ce sin de AKP nin bir se çim vaa di ola rak gel mifl tir. Tü ne lin ilk pro je gü zer ga - h Ko nak tan Mür sel pa fla Cad de si ne do ru uzan mak ta d r. An cak, hiç bir so mut lu u ol ma yan bu dü flün ce afla ma s n - da ki pro je, ma li ye ti ge rek çe gös te ri le rek ani den de ifl ti ril - mifl tir. Ye ni gü zer gah ola rak ta Ko nak Bah ri ba ba Par k ve Ye flil de re cad de si ola rak ifa de edil mek te dir. Tü nel ka ra r, z mir in yü rür lük te ki na z m imar plan la r n da ve 2009 y l n da ha z r la n p ona nan Ula fl m Ana Pla n nda bu lun ma mak ta d r.

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal. Me te Ak yol. Gülçin Orkut. Çi dem Ayhan. Sina fien. Yaflar Öztürk. Haydar Göfer. Süheyla Dinç

Prof. Dr. Mehmet Haberal. Me te Ak yol. Gülçin Orkut. Çi dem Ayhan. Sina fien. Yaflar Öztürk. Haydar Göfer. Süheyla Dinç BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Ya y n Ge nel Yö net me ni: Me te Ak yol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı