Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 PROJE MECRALAR TAKS MEDYA Yolcu tafl yan ticari araçlara reklam al nmas hakk ndaki uygulaman n yasallaflmas na 2 kanun ve 4 yönetmelikle öncülük edip yasal altyap ya da yön veren sektörünün lideri Taksimedya 10 yafl ndad r. Uygulama Emniyet Genel Müdürlü ü, Trafik Tescil fiube Müdürlü ünden al nan reklam izin belgesi al narak yap lmakta olup; emniyete % 25 pay ödenmektedir. çinde bulundu umuz ekonomik kriz döneminde bile Taksimedya, risk sermaye firmalar olan fl Giriflim ve Frans z flirketleriyle ortakl k görüflmeleri içerisindedir. Taksimedya, KOÇ Grubu nda kurulan PARO bünyesinde KOÇ d fl yer alan ilk yabanc firmad r. Taksimedya, stanbul 2010 Kültür ve Sanat Baflkenti kapsam nda, bas n duayeni Say n Nuri ÇOLAKO LU ile Gezgör Tv yi kurarak; 5000 araçta, vapurlarda ve trenlerde yer alacak ekranlarda yay n yapacak ve böylece baflka bir ilke daha imza atacakt r. Taksimedya, OPET iflbirli inde Anadolu Sigorta n n özel taksi poliçesini Türkiye genelinde satmaya yetkili tek acentesi olmufltur. OPET ten al nan yak t karfl l nda taksicilere özel gelifltirilmifl bir kasko poliçesi verilecektir.. Güvenli Taksi 2010 Projesi. Kredi Kartl Ödeme (POS). POS Fatura Ödeme Merkezi. Kredi Kartı Baflvuru Formu. Gezgör TV. Turkcell Kontör Sat fl. Online al flverifl(6 lisan). Tafl t Kredisi Projesi. Personel Servisi Projesi. Okul Servis Mecras. Havaalanlar Doblo - TOFAfi. Yerel Medya Projesi. Fiat Albea Projesi. Doblo Banka Uygula. 3D Kanopi. Iflıklı Folyo. Nebula. Network MECRALAR. Taksi Uygulama. Taksi-Eriflim. Sar Dolmufl Mecras. MVM. Go Up Taksimedya, Turkcell ve TOFAfi iflbirli inde Telepati (Araç Takip Sistemi) ile TOFAfi tan özel kredili araç exlusive pazarlama hakk na sahiptir.

3 PROJE TANIMI Bu yeni ve bir ilk olan projede, müflteriler ad na Avrupa standartlar nda ileri teknolojik hizmetler sunan güvenli taksiler tasarlanm flt r. TAKS MEDYA TAKS MEDYA olarak Aç khava Reklamlar nda ilklere imza atan grubumuz; stanbul 2010 Kültür ve Sanat Baflkenti çerçevesinde, çözüm orta olarak bir araya gelmifl hepsi kendi sektörünün lideri olan kurulufllar n da kat l m yla dev bir projeyi hayata geçirmifltir. Sizlere bu yeni projemizi ana bafll klar alt nda tan tmak istiyoruz. Güvenli Taksi : ANADOLU S GORTA ve OPET in iflbirli iyle, PARO ve KOÇ S STEM in oluflturdu u kart sistemiyle taksiciler OPET ten ald klar akaryak t karfl l nda ANADOLU S GORTA dan özel bir taksi kasko poliçesine sahip olmaktad rlar. ANADOLU S GORTA, stanbul 2010 ile birlikte uygulama kapsam nda yer alacak 5000 arac n kasko; taksi sürücüsü ve müflterilerinin de sigorta hizmetinden yararlanmas n sa layacak, dolay s yla bankan z n reklam ve tan t mlar n n yer alaca taksilerin daha güvenilir ve prestijli olmas na katk da bulunacak bu özel poliçeyi gelifltirerek hizmete sunmufltur. PROJE UYGULAMA PROJE ADI GÜVENL TAKS 2010 PROJE ÇÖZÜM ORTAKLARI ANADOLU S GORTA, GEZGÖR TV, KOÇ S STEM, OPET, PARO, TOFAfi, TURKCELL, VESTEL. NOKTALARI. Havalimanlar. 5 y ld zl oteller. stanbul daki prestijli Al flverifl Merkezleri. stanbul un prestijli noktalar nda yer alan taksi duraklar

4 First Right Of Refusal stanbul 2010 Kültür ve Sanat Baflkenti çerçevesinde, halk m z n yan s ra ülkemize gelmesi beklenen yabanc ziyaretçiler için, yüksek standartlarda hizmet verme anlay fl na dayanarak; sosyal sorumluluk ve bilinciyle yarat lan projede, müflterilerin kredi kartlar yla ödeme yapabilecekleri; PROJE HEDEF dokunmatik ekranlar n yerlefltirildi i; kültürel ve sanat a rl kl olarak 5 dilde yay n imkan olan; kazalara karfl sigortal ; ülkemize yak fl r bir taksi hizmetini bafllatmakt r. stanbul 2010 sayesinde stanbul un kendisi bir reklam mecras olarak büyük bir izleyici grubuna hizmet edecek; tasarlad m z proje sayesinde de taksiler hedef kitlenin karfl laflt ilk stanbul 2010 temsilcileri olacakt r. Ülkemizin sahip oldu u standartlar n hem Türk halk hem de yabanc ülkelerden gelen ziyaretçiler için yükseltilmesi bu proje içerisinde önemli bir katk d r. Araçlar 100 adet ve katlar olmak üzere pazarlanmaktad r. lgili banka arac nda rakip finansal hiçbir kuruluflun reklam yer almayacak olup, bu araçlarda kampanya süresinin uzat lmas durumunda ilk devam hakk Sponsor Banka ya ait olacakt r. Projedeki taksi say s n n, stanbul daki toplam arac n sadece 5000 adetiyle s n rl olmas n n nedeni; projenin çözüm ortaklar ndan Anadolu Sigorta n n resmi makamlar taraf ndan da kontrol edilebilen, vergi mükellefi olan ve bu nedenle de güvenilirli i onaylanabilen Türkiye genelindeki sadece 5000 adet arac uygulamaya dahil etmesidir. PROJEDEK TAKS SAYISI Toplam Araç Say s : 5000 Anlaflmas Yap lm fl Taksi Say s : 2300 Bofl Kontenjan : 2700

5 POS - D J TAL KONTÖR SATIfiI KRED KARTLI ÖDEME (POS UYGULAMA) Güvenli Taksi 2010 mobil POS uygulamas sayesinde, kredi kart araç içinde farkl hizmetlere yönelik olarak geçerli olacakt r. Kredi kart sadece taksi ücreti de il, kontör sat fl ve mobil fatura ödemeleri ile POS tan geçen ciro tutar yüksek olacakt r. KRED KARTLI BAfiVURU FORMU Kredi kart baflvuru formlar n n do rudan pazarlama aktiviteleri olarak cadde ve ma azalarda doldurtulmas n n yasaklanmas ndan sonra yeni bir alternatif sat fl kanal olacakt r. Yasal Altyap Taksicilere POS uygulamas n kabul ettirip benimsetmek ad na TURKCELL ile POS üzerinden dijital kontör sat fl fikri haklar n flirketimize ait olmak üzere gelifltirilmifltir.ayr ca Maliye Bakanl ndan araç içi POS uygulamas ile ilgili Mukteza al nm flt r. Üye flyeri Saha Çal flmas Projede araçlara POS konulabilmesi için sadece plaka sahipleri ile yani gelir mükellefleri ile iflyeri sözleflmesi imzalanabilmektedir. Bu saha çal flmas nda birebir taksi plaka sahipleri ile noter anlaflmal sözleflme imzalat lmaktad r. mza sirküleri olmayan araç sahiplerinin imza sirküleri taraf m zdan ç kart larak yap lmaktad r. MULTIMEDIA POS

6 YÜKSEK ER fi M NOKTALARI AÇIKHAVA REKLAMLARI ARAÇ G YD RME Özellikle yo unlu un bulundu u ana cadde prestij duraklar, AVM ler, 5 yıldızlı oteller Havalimanlar taksilerinin seçilmesi ile etkilenirlik oranlar artt r lm fl olacakt r. Patenti flirketimize ait olan taksi içi LCD uygulamas hedef kitleye yüksek eriflim sa lamaktad r. Güvenli Taksi 2010 projesi kapsam ndaki taksilerin üzerine bankan z n reklam n n giydirilmesi bu prestijli taksilerin sizin ad n za stanbul un önemli noktalar nda yolculuk edecek müflteriler taraf ndan görülmesiyle aç khava reklamc l n n mecra olarak en do ru ve en etkili yönteminin ad n za kullan lmas na imkan vermektedir.

7 GEZGÖR TV NTV nin kurucusu Say n Nuri ÇOLAKO LU nun kurdu u ve altyap s n sa lad mecran n, içerik yönetimini Taksimedya ile çözüm orta olarak gerçeklefltirecektir. Gez-Gör Tv arac l yla taksilerde yer alacak ekranlardan yap lacak 5 dildeki kültür ve sanat a rl kl yay nlarla hedef kitleniz için ak lda kal c reklam n z izlenecektir. Ayr ca taksiler için ilk olacak bu projenin çözüm ortaklar ndan biri olarak görülecek olman z sizin prestij ve imaj n z destekleyecektir. Araç içerisinde ortalama 30 dakika seyahat eden yolculara koltuk arkas banka kampanyalar veya kredi kart mesajlar n n etkin flekilde iletilip baflvurular n araç içinde al nmas n n yan s ra, reklamlar n z n görsel olarak Gezgör Tv ekranlar nda dönüyor olmas sayesinde, taksiden inen yolculara istenilen tonda mesajlar etkin flekilde ulaflt r lm fl olacakt r. Bu uygulamayla, televizyonlarda yay nlanan Kurtlar Vadisi gibi dizilerin ve AVM lerdeki ekran reklamlar n n çok daha üzerinde yüksek rayting oranlar yla hedef kitleye ulafl lmaktad r. LBA ( Local Based Advertising ) sayesinde taksiler banka flubelerinizin önünden geçerken, ekrandan müflteriyi flubenize davet edip kahve ikram edebilir, kampanyan z tan tt ktan sonra taksi ücretini sizin ödeyece inizi teklif ederek, do rudan pazarlama ( experimental marketing) uygulamalar da yapabilirsiniz.

8 AKILLI TAKS LER N BÖLGESEL DA ILIMI TAKS -ER fi M Mecra Tan m fiehirlerin kaç n lmaz ulafl lmaz araçlar n oluflturan taksilerin arka koltuklar na yerlefltirilecek reklam alanlar n n network fleklinde pazarlanmas d r. Taksilerin koltuk k l flar na yap lacak özel bir giydirme olan bu reklam alan nda bankan z n görsel reklam yer alacak, araç d fl ndaki görseliniz ve bankan za özel kredi kart n z n da sticker olarak görülmesinin yan nda ad n z araç içerisinde de desteklenerek etkileyicilik ve ak lda kal c l k sürdürülebilir olacakt r. BÖLGELER PREMIUM A BÖLGES B BÖLGES C BÖLGES TOPLAM Yeflilköy Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, 5 Yıldızlı Oteller ve Alıflverifl Merkezleri Sarıyer, Levent, Ulus, fiiflli, Mecidiyeköy, Taksim Ba dat Caddesi, Çamlıca, Altunizade,Fenerbahçe Bakırköy, Florya, Ataköy, Zeytinburnu YÜZDEL K PAYLAfiIM %15 %40 %30 %15 % LÜK NETWORK Bu özel k l flardaki ceplere bankan z kredi kart baflvuru formlar n z, broflürleriniz yerlefltirilecek, bankan zla ilgili istedi iniz bas l malzemeler de bu ceplerden etkili bir yöntemle da t labilecektir.

9 TAKS -ER fi M stanbul trafi inde yolculuk süresi, seyahat zaman na göre de iflken olmakla birlikte ortalama 30 dakikad r. Seçilen yo un bölge taksilerine ise gün boyunca arka koltukta ortalama 2 kifli oturarak, günde ortalama 30 sefer yapmaktad rlar. 100 araçl k bir networkte; 30 sefer x 2 yolcu x 100 taksi = kifli x 30 gün = (Ayl k) Bir networkte günde kifli veya ayda kifli ortalama 30 dakika, marka ve mesaj n z okuyarak seyahat edecektir. 1 Network = kifli/ay 5 Network = kifli/ay 10 Network = kifli/ay

10 TAKS -ER fi M N D ER MECRALARLA KARfiILAfiTIRILMASI AVM Günde ziyaretçi Tahmini reklam hat rlama oran : % 10 F DA Film 3 haftada kifli Tahmini reklam hat rlama oran : % 28 (Sinema salonu, doluluk oran, film frekans ) Taksi Select Reklam hat rlama oran % 99 dur. Sosyal sorumluluk boyutunun da oldu una inand m z bu projeye destek vermenizin ayn zamanda arac n d fl reklam sayesinde Aç khava Reklamc l n n etkili bir yöntemini kullanmak aç s ndan de eri vard r. stanbul Hedefi POS cihazl ve Sigortal ATS ve Sigortal Taksi Bankan n kredi kart n n kullan m alan n geniflletmek tüketicinin zihninde kredi kart n n takside geçiyor olmas ndan ve sizin için POS tan geçen tutar n öneminden çok alg da seçicilik ve fark yaratmas aç s ndan önemlidir. stanbul da bulunan toplam arac n sadece adedinin proje kapsam na dahil olmas sebebiyle, erken rezervasyon yapt rman z rica olunur.

11 TAKS MEDYA

12

13 MEDYADA FIAT DOBLO PROJES FIAT DOBLO PROJES Taksimedya firmas ile 3 y ll k sözleflme imzalayan taksi sahibi arac sat n al rken araç bedelinin % 40 n ödemifl say lmaktad r. Taksimedya aradaki tutar Tofafl a ödemekte, Tofafl ta bu tutar faturaya yans tmaktad r. Taksimedya 3 y l boyunca bu araçlar n tüm reklam haklar na sahip olmaktad r. Türkiye deki havalimanlar nda kullan lan tüm doblo taksiler bu proje kapsam nda sat lm flt r. Havalimanlar nda modern araç sat m sebebiyle Taksimedya ve Tofafl a Turizm e katk ödülü Turizm Bakanl taraf ndan verilmifltir.bu proje ayr ca duraklar ndada gerçeklefltirilmektedir. TUR ZME KATKI ÖDÜL TÖREN

14 DOBLO BANKA UYGULAMALARI

15

16 ÜÇGEN (3D) KANOP TAKS KANOP 3 TARAFLI KANOP

17 2 TARAFLI YANDAN AÇILIR KANOP

18 Tofafl tan Albea araç alacak taksicinin 1 y l süre ile banka reklam n tafl may kabul etmesi durumunda düflük faizli oto kredisinden yararlanmas n sa layan bir kazan kazan projesidir. FIAT ALBEA PROJES Bu projede banka tafl t kredisi Pazar pay n artt rmakta, taksici araç edinme maliyetini düflürmekte, Taksimedya yeni bir reklam mecras yaratmakta ve Tofafl Albea marka arac n satarken rekabette avantaj sa lamaktad r. Aç khava reklamc l n n vazgeçilmez mecralar ndan olan taksiler, genifl reklam lokasyonuyla hedef kitleye do rudan ulaflmaktad r. Gündüz fl ks z, gece fl kl olarak dolaflan taksiler, günde km ( y lda km) yol katetmektedir. FIAT ALBEA BANKA UYGULAMALARI Mecra olarak, markan za bilinirlik ad na yüksek oranlarda katk da bulunmaktad r. Tüm Türkiye de istedi iniz il ve semtlerden yapt n z seçimlerle konumland r labilmektedir.

19 SARI DOLMUfi Aç khava reklamc l n n en önemli mecralar ndan olan ve Taksim, Bak rköy, Aksaray, Kad köy, Ba dat Caddesi, Bostanc, Yeflilköy, fiiflli, Niflantafl, Üsküdar, Harbiye gibi stanbul flehir trafi inin yo un oldu u hatlarda hizmet veren sar dolmufllar, folyo ile giydirilerek tan t m için etkili bir mecraya dönüfltürülmektedir. Sar solmufl mecras n n kullan lmas markan z n ilgi oda olmas n sa lamaktad r.ticari araçlarda reklam bulundurulmas ile ilgili yönetmelik gere i minimum 20 araç kiralanmas gerekmektedir. SARI DOLMUfi BANKA UYGULAMALARI SARI DOLMUfi PETROL OF S UYGULAMASI

20 OKUL SERV S MECRASI PERSONEL SERV S PROJES Türkiye de ilk defa yafl grubuna hitap eden ilk ve orta ö renim ö rencilerine birebir eriflim sa layan mecray Taksimedya bafllatm flt r. fiirket personelini tafl yan personel servis araçlar firmalar ile iflbirli inde bulunarak araç filonuzu oluflturan minibüs, midibüs ve otobüslerin giydirilerek Belediye harçlar n n ve emniyetten reklam tafl ma izin belgelerinin al narak firman z n aç khavada görünürlü ünü artt ran bir kazan kazan projesidir. Personel servis firmas n n iflbirli ine aç k olmamas durumunda reklaml araç tafl may kabul eden baflka bir personel servis firmas taksimedya taraf ndan sa lan r.

21 MVM (MEGAV ZYON MEDYA) Patent hakk flirketimize ait olan ve kendi yarat c l m z n ürünü MVM ekranlar ile istenilen bölgelerde, gece ve gündüz hedef kitlenize bire bir erifliminizi yüksek alg lama seviyesinde sa layacak bu mecra ile etkili bir iletiflim arac na sahip olabilirsiniz. Türkiye genelinde kullanabilece iniz bu mecra, görsel etkisinin yan nda direkt pazarlama faaliyetlerine katk s yla da size di er mobil medyalarla k yaslanamayacak derecede çok say da kullan m seçene ini 2 li veya 3 lü konvoylar halinde hareket ederek sunuyor. KOB BANKACILI I TARIM BANKACILI I TARAFTAR KART

22 YEREL MEDYA FRANCHISE PROJES

23 YEREL MEDYA OTOBÜS UYGULAMA YEREL MEDYA D ER LLERDE OTOBÜS Türkiye nin bütün illerinde hedef kitlenize bire bir eriflim sa layacak toplu tafl ma arac olan otobüsler mecra olarak kullan m n za sunulmaktad r. Eriflimi en yüksek olan aç khava reklamc l mecralar m z sayesinde di er flehirlerdeki otobüsler de en ekonomik ve etkin flekilde reklamlar n z için kullan m imkan vermektedir.

24 YEREL MEDYA NETWORK MECRA PAKET YEREL MEDYA NETWORK Mobil Medya Grubu Sarı Dolmufl Hatlı Minübüs Özel Halk Otobüsleri Otobüs Süperback Personel Servisi Okul Servisi Yürüyen Bilboard Megavizyon / MVM Taksiler TOTAfi flbirli i Akıllı Taksi Nebulaa Yerel Reklam Firması Yerel Medya Belediye Otobüs halesi Yerel Bilboard Yerel Otobüs Durakları Yerel Medya Yerel TV Yerel Radyo Yerel Gazete Reklam Veren AJans Türkiyenin en büyük 15 ilinde bafllatılacak proje kapsamında reklam veren açık havanın tüm mecraları televizyon ve radyo kanalları ile yerel gazetelerden paket satın alma hizmeti bafllatılmıfltır.

25 IfiIKLI FOLYO GO-UP fiiflirilebilir yap mecras nda dünya çap nda bilinen, birçok dünya markas n n tan t m çal flmas nda Avrupa da ödüller almas n n yan s ra, sektördeki liderli ini de baflar yla sürdüren talyan Go Up firmas, Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri ndeki ürünlerinin tüm pazarlama hak ve yetkilerini Taksimedya ya devretmifltir. Avrupa standartlar na uygun malzemelere üretilen, kolay flekil alabilen, güvenli ve kolay tafl nabilir olan bu mecram z marka ve ürünlerinizin tan t m nda etkili olanaklar sunmaktad r. 5 metrelik dev bir prodüksiyon bile kolayca tafl nabilmekte ve iki kifli taraf ndan kurumu yap labilmektedir.

26 NEBULAA Yazılımı Hindistan da gelifltirilen ve patenti tarafımıza ait olan bu faydalı model, prepared kartların cep telefonunuza içerik indirmesine yarayan bir projedir.

27 YURT Ç -YURTDIfiI GÖRSELLER YURT Ç GÖRSELLER

28 YURTDIfiI GÖRSELLER

29

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri adidas: adipure Krampon Lansman Kampanyas Windows Live Messenger Oyun Reklam çal flmalar n geçmiflten bugüne dek sürekli, baflar l ve tutarl olarak yürüten

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı