GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI"

Transkript

1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman

2 Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca soyutlanarak yasalara, piyasa kurallarına ve yönetim biliminin temel prensiplerine uygun olarak, belirlenen ilkeler çerçevesinde yönetilmesidir. Finansal krizlerin ve şirket skandallarının arkasında yatan önemli nedenlerden birinin kötü yönetim olduğu görüşü, iyi kurumsal yönetim kavramının önemini öne çıkarmıştır.

3 Kurumsal Yönetim İyi Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Şirketler Açısından Yararları Rekabet gücünün artması Düşük sermaye maliyeti Finansman imkanları ile likiditenin artması Krizlere karşı dayanıklılık Sermaye piyasalarında ön plana çıkma

4 Kurumsal Yönetim Temel Unsurlar Eşitlik Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranması ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi Hesap verilebilirlik Yönetim kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu Şeffaflık Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması Sorumluluk Şirket faaliyetleri ve davranışlarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunun sağlanması

5 KURUMSAL YÖNETİM ve TÜRKİYE Sermaye Piyasası Kurulu, ilk olarak 2003 yılında İlke Kararı olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri ni yayınlanmıştır. İlkeler uygulauygulamıyorsan açıkla yöntemini esas almıştır. Daha sonra 2011 yılında yayımlanan Seri: IV, No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Kurulumuz tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurul İlke Kararı niteliğinde bir düzenleme olmaktan çıkarılmış ve Tebliğ ekine işlenmiştir. Ayrıca Tebliğ ile payları İMKB de işlem gören şirketlerden İMKB 30 Endeksine dahil olan, ancak bankacılık konusunda faaliyet göstermeyen halka açık anonim ortaklıklar için seçilmiş belirli ilkelere uyum zorunluluğu getirilmiştir. Payları İMKB de işlem gören şirketlerden İMKB 30 Endeksine dahil olmayan ortaklıklar için ise uygula-uygulamıyorsan açıkla yönündeki yaklaşım Tebliğ de de korunmuştur.

6 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar Halka Açık Ortaklıklar İçin Zorunlu Genel Hükümler Değerleme yaptırma yükümlülüğü Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 5 ine veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması zorunludur. Yukarıdaki kapsamda olan ancak yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir.

7 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar Halka Açık Ortaklıklar İçin Zorunlu Genel Hükümler Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Payları borsada işlem gören ortaklıklarda; Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren Yönetim kuruluna raporlama yapan Yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması zorunludur.

8 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar Halka Açık Ortaklıklar İçin Zorunlu Genel Hükümler Lisanslı personel istihdamı Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması, Ortaklıkta tam zamanlı üst düzey yönetici olarak çalışması En üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapması zorunludur. Piyasa değerine ve/veya kontrol ilişkisine bağlı istisnalar mevcut

9 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar Halka Açık Ortaklıklar İçin Zorunlu Genel Hükümler Denetimden Sorumlu Komite Payları borsada işlem gören ortaklıklar; yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Komitenin çoğunluğunun icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan üyelerden oluşması zorunluluğu Ortaklığın muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi

10 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar GYOlar İçin Zorunlu Özel Hükümler Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin en az 1/3 ü Bağımsızlık tanımı: Kurumsal yönetim ilkelerine göre Şirket ve ilişkili tarafları (akrabalık dahil) ile son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret ilişkisi kurulmamış olması Yönetim kuruluna bir pay grubunu temsilen seçilmemiş olması Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalarda çalışmıyor olması ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almamış olması Son beş yıl içerisinde, şirketin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda istihdam edilmemiş veya bağımsız denetim sürecinde yer almamış olması İMKB 30 Endeksi kapsamındaki GYOlar için Sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte bir oranında bağımsız üye Sayı hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayıya

11 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar GYOlar İçin Zorunlu Özel Hükümler Yönetim kurulu üyelerine ilişkin yasaklar Üyeler, yönetim kurulunun alacağı kararlarda, taraf olan kimselerden Tebliğ de tanımlanan anlamda bağımsız olmamaları durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Çıkar çatışması Danışman şirket ile işletmeci şirket sıfatı aynı kişide birleşemez. Özellik arz eden kararlar Ortaklık ile, Tebliğ de tanımlanan ilişkili tarafları (ortak, danışman vb.) arasında Tebliğ de belirtilen konularda (varlık alım satımı, kredi alınması vb.) yapılacak işlemlere ilişkin kararlar yönetim kurulu tarafından oybirliği ile alınmazsa, bu kararın ivedilikle kamuya açıklanması ve genel kurulun onayına sunulması zorunludur.

12 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar GYOlar İçin Zorunlu Özel Hükümler İlişkili taraflar ile borç alacak ilişkisi İlişkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine dayanmayan borç alacak ilişkisine giremezler. Değerleme şirketine ilişkin şartlar Bağımsız olma zorunluluğu vardır. Aynı gayrimenkul değerleme şirketinden üst üste en fazla beş yıl hizmet alabilirler.

13 KURUMSAL YÖNETİM ve GYOlar GYOlar İçin Zorunlu Özel Hükümler Kamuyu Aydınlatma Portföyle ilgili ayrıntılı bilgileri de içeren üç aylık yönetim kurulu faaliyet raporları Bilgilendirme politikası hazırlama ve kamuya duyurma zorunluluğu KAP ta açıklanması zorunlu özel hallerin genişletilmesi Alım ve satım kararları, değerleme raporu hazırlanması, yasal izinlerin alınması vb. Genel Kurulda bilgi verme yükümlülüğü Ekspertiz değerinden daha yüksek alım işlemleri ile ekspertiz değerinden daha düşük satım ve kiralama işlemlerine ilişkin

14 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Vergileme

15 GYOlarda Vergi Uygulamaları KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ TAPU HARÇLARI DAMGA VERGİSİ

16 Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri Kurumlar Vergisi İstisnası Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-d-4 Türkiye de kurulu gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Sözkonusu istisna GYO statüsünün kazanıldığı tescil tarihinden itibaren ve GYO statüsü korunduğu sürece geçerlidir. Stopaj Oranı %0, İstisna Değil! Kurumlar Vergisi Kanunu madde 15/3 GYO ların kurumlar vergisinden istisna tutulan kurum kazançları, ortaklara dağıtılsın veya dağıtılmasın, ortaklık bünyesinde %15 oranında kurumlar vergisi kesintisine tabidir. ANCAK 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı madde 1/9-ç uyarınca söz konusu stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

17 Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri Kar payı stopaj oranı: % 0 Kurumlar Vergisi 1 No lu Genel Tebliğ, Bölüm: Kurumlar vergisinden istisna tutularak GYO bünyesinde vergi kesintisine tabi tutulan kazançların ortaklara kar payı olarak dağıtılması halinde, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmaz. GYO yatırımcısı için önemli bir avantaj!

18 Gelir Vergisi Düzenlemeleri GYO portföyünde, sermaye piyasası araçları borsa para piyasası ve ters repo işlemleri Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı yer alabilir. GYOların bu işlemler nedeniyle elde ettiği kazançlar, menkul kıymet yatırım ortaklıklarından farklı olarak, Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. madde hükmüne göre vergilendirilmektedir.

19 Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri Katma Değer Vergisi Kanunu madde 17/4-g genel istisna GYO portföyüne alınabilecek Hisse Senedi, Tahvil ve Kira Sertifikaları nda KDV istisnası GYOlara ilişkin özel bir istisna veya indirim tanınmamıştır. Ticari faaliyet çerçevesinde gerçekleştirilen teslim ve hizmetler KDV ye tabidir. 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile net alanı 150 metrekareye kadar olan konut satışlarında %1, net alanı 150 metrekarenin üstünde olan konut satışları ile iş yeri ve diğer tüm gayrimenkullerin satışlarında ise %18 KDV oranı uygulanmaktadır.

20 Damga Vergisi Düzenlemeleri Damga Vergisi Kanunu na Ekli 2 Sayılı Tablo da yer alan IV- Ticari ve Medeni İşlerler İlgili Kağıtlar ile İlgili İstisnalar ile İlgili 21. İstisna GYO ların münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

21 Tapu Harçlarına İlişkin Düzenlemeler Harçlar Kanunu nda GYOlara ilişkin özel bir vergi istisnası veya indirimi tanımlanmamıştır. Güncel oranlar geçerlidir.

22 Teşekkürler. İletişim için. Esra ADA VURAL

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ? Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 08.09.2011 İstanbul

SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ? Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 08.09.2011 İstanbul SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ? Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 08.09.2011 İstanbul SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ 19.03.2008 tarihli Resmi Gazete Neleri düzenliyor? a. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yükümlülükler

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17) Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17) Madde 1-8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-31 Mart 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu Eczacıbaşı

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı